You are on page 1of 2

SINH HC LP 10 BI 4: CACBONHYDRAT V LIPIT

* Ni dung c bn: - 4 loi i phn t hu c quan trng: Gluxit, Lipit, Protein, Axit nucleic - c im chung: cu to theo nguyn tc a phn. I. Cacbonhydrat: 1. Cu trc ha hc: - Gm C, H, O: Cn(H2O)m - Cu to theo nguyn tc a phn. - Tnh cht: d tan trong nc, d phn hy. - ng n: + 6C: glucose, fructose, galactose. + 5C: ribose. - ng i: gm 2 phn t ng n, + saccarose: glucose + fructose + lactose: glucose + galactose + mantose: 2 glucose - ng a: gm nhiu phn t ng: + Glycogen: V + Tinh bt: TV + Cellulose: thnh TBTV. + Kitin: thnh TB nm. 2. Chc nng: - d tr nng lng. - cu trc. - vn chuyn. II. Lipit: * c im chung: - Cu trc ha hc: nhiu C, H, t O. - khng tan trong nc, ch tan trong cc dung mi hu c. * Cc loi lipit: 1. Du, m: - Cu trc: gm glyxerol + 3 a.bo - Chc nng: d tr nng lng 2. Photpholipit: - Cu trc: 2 pt a.bo + 1 glyxerol + photphat - Chc nng: cu to mng t bo 3. Hormone: - Cu trc: Bn cht l steroit. VD: testosterol, estrogen. - Chc nng: iu khin cc hot ng sng ca c th.

4. Sc t, vitamin: - dip lc, sc t vng mc. - vitamin A, D, E, K. * Mt s cu hi: 1. Tinh bt tn ti u? Chc nng l g? 2. C th chng ta c tiu ha c cellulose ko? Vai tr ca chng trong c th ngi? 3. Ti sao cc V ng ng nh gu thng c lp m rt dy? 4. So snh cacbonhydrat v lipit v cu to, tnh cht v vai tr.