You are on page 1of 2

SINH HC LP 10 BI 23: QU TRNH TNG HP V PHN GII CC CHT VI SINH VT

* Ni dung c bn: I. Qu trnh tng hp v phn gii cc cht VSV 1. Qu trnh tng hp: - Tng hp protein: aa (lin kt peptit) chui polipeptit protein - Tng hp polysaccarit: + VK v to: cn hp cht m u ADP-glucoz c to thnh t glucoz-1-P. + Phng trnh: (Glucoz)n + ADP-glucoz (Glucoz)n+1 +ADP. - Tng hp lipit: Glyxeron + cc axit bo lipit - Tng hp axit nucleic: Baz nit ng5C nucleotit axit nucleic H3PO4 2. Qu trnh phn gii - Phn gii protein: Protein (nh proteaza) axit amin NL - Phn gii polisaccarit Tinh bt (nh amilaza) glucoz Xenluloz (nh xenlulaza) cht mn - Phn gii lipit Lipit (nh lipaza) axit bo + glyxerol - Phn gii axit nucleic Axit nucleic (nh nucleaza) nucleotit 3. c im chung - Tc tng hp v phn gii cao - VSV c kh nng t tng hp cc thnh phn TB nh protein, lipit t cc cht n gin ly t mi trng. - Nhng cht phc tp mi trng c phn gii thnh cc cht n gin nh VSV tit ra cc enzyme, sau hp thu sinh tng hp hoc tip tc phn gii theo kiu h hp hoc ln men. +Protein (phn gii ngoi bo, nh proteaza) axit amin +Polysaccarit (phn gii ngoi bo) Monosaccarit (tinh bt, xelluloz) + Axit amin: dng sinh tng hp Protein hoc tip tc b phn gii (qu trnh ln men thi).

+ Monosaccarit: phn gii theo con ng h hp hiu kh, h hp k kh hay ln men. II. ng dng 1. ng dng qu trnh tng hp - Sn xut cc aa qu : axit glutamic, lysin... - Sn xut cc protein n bo giu dinh dng - Sn xut khng sinh - Sn xut thc n chn nui 2. ng dng qu trnh phn gii - Lm tng, lm mm - Nu ru - Mui da c, lm sa chua - X l rc thi VD: * Ln men lactic: Glucoz (nh vi khun lactic ng hnh) a.lactic (CH3CHOHCOH) Glucoz (nh vi khun lactic d hnh) a.lactic + CO2 + etanol + a. axetic * Ln men ru: Tinh bt (nh nm ng ho) Glucoz (nh nm men ru) Etanol (C2H5OH) + CO2 * Mt s cu hi: 1. Ti sao VSV c tc sinh trng cao? iu c li ch g cho vic khai thc ca con ngi? 2. Phn bit ln men lactic v ln men ru (v loi VSV, sn phm, du hiu nhn bit, nng lng thu c). 3. Ti sao qu vi chn qua 3 4 ngy th c mi chua? 4. Khi lm bnh m, bnh bao, ngi ta s dng nm men, v sao bnh li xp? 5. Ti sao c dng lm nc mm khng c b rut?