l

Serija 200

DUADESET PRUI
BEOGRAD

MAI

seruisna sluZba

uputstuo 2a oprauku

iodrtavanie motora SERIJA
2OO

H,Iil
tAL 250

_-_l
:

I

t.
lr,,

I

r

ARNo

,ffi
trs

ARNo

Serija 200

I

-

KABAKTERISTIKE

LA 250

LAP 205

Glavni podaci:
Motor Otvor cilindra
mm,
Hod mm.

LA
klipa m/sec.

3OO
Odnos
komSnaga

Zapre- Srednja Srednji brzina efektivni mina cmc.

pritisak

cv
6270

IDtN)'
70020
4,7

ReZim

Maksim.

kglcm'
7.5 5,8

presije

o/min

obrtni moment

Gorlvo

TeZlna kg.

Benzina

Petrolio
3.600 20 5,0 6,0

7,5 5,8 4,5 7,5

Benzina

1,34/2400
4,5
3,5

Petrolio
2.440

1,34/1500

Benzi na

Benzina
3.600

1,63/2400
Petro
I i

LAP3OO

5,8

5,5

o

Napomena: lzuzev ako nije posebno naznadeno norme za popravku vaZe za sve motore iz serije. I Dl+S2Te snaga zastafni rad (N.B:H*iffi002O sn'aga z.{1fiidu (F+}. (Snaga garantovana sa 5% odstupanja posle rodaZe sa predistadem vazduha i standardnim izduvnlm loncem. Smanjenje snage za 1% na svakih 100 m nadmorske visine iza svakih 5,50C iznad 200C).

tituJ

ARNo

Serija

200

[! ._

ODRZAVANJE

PERIODIENOST SATI
OPEBACIJA

DEO

(
PBEEISTAE
(

I

vnzouHn (".)
coarvn

I \

VENTIL ZA ODUSKU BLOKA REBRA

NA GLAVI I CILINDRU (')

REZEBVOAR

SVEEICA

NIVO
KOhiTROLA

UL.IA

I ( I (
I

I

Pnretsrae vAzDUHA
elor<

ZAZOR KCNTAKATA PREKIDAEA
ZAZOR VENTILA ZAPTIVTG PREOISTAEA VAZDUHA

u enrersraeu
ULJA

vAZDUHA

(")

J

l,
(-...)

uro*u t".",

SVEEICA

DEL|MIoNA
REVIZIJA GENERALNA

(.) U posebnim uslovima rada i svakodnevno (".) U veoma pra5njavom ambijentu, svakih 4-5 sati. (."-) Upotrebljavati uija gradacije SAE 20 W ispod 10'C; SAE 30 od 100 do 3ffC; SAE 50 preko 300C. {...") Obuhvata: kontrolu cilindra, karika, voclica, opruga i bru5enje sedi5ta ventila, zamena kontakata prekida6a.
REZERVOARI
Standardni rezervoar za gorivo:
LA-LAL
LAP

Benzin

Petroleum
3.4

Korito za ulje
Posuda za ulje

u pre6istadu

vazduha

Litara Litara Litara Litara

3,6 0,2 0,5

0,07

o

Za predista6e

i specijalne

rezervoare pridrZavati se uputstava proizvoclada-

ARNo

. INSMETNJATE VEROVATNI (sl > l- N = lEel'.Serija 200 III - OTKLANJANJE NEISPRAVNOSTI koje bi se mogle pojaviti za vrem.e rada.ir6iiu trebi postupiti silt6matski - ili zamene. p6stefeno vrSeii jednosiavnije kontrole pre demontaZe Tabela daje pregled moguiih uzroka pojedinih smetnji U sJit o# . oo c I I I I c a lz zl I I I)N OL 0)L I I I O -o fro uJ- E = Zapu5ene cevi Zapu5en filter za gorivo Vazduh u kolu za gorivo 'a/D< Bupa za ispuStanje vazduha iz rezervoara zapu6ena Rupe za ispuStanje vazduha @= v & 6 iz karburatora zapu5ene Sveiica na maso Kabi sve6ice odvojen ili Prekinut Bobina defektna Labava klema za pritezanje kablova Prekomerno odstojanje kontakatei Korak (prekid magnetnog polja) i odstojanje kontakta neta6ni Prazan akumulator Povezivanje kablova neizvesno ili pogre5no Prekidai za pokretanje defektan Elektropokretad def ektan Zapu5en predistad vazduha Bad na minimumu sa prevelikim brojem obrtaja Nel<ompletna rodaZa Motor preoPtereden UJ Potrebno pode5avanje karburatora Poluge regulatora van faze Opruga regulatora Polomljena Nizak minimum lstroEene & A tll o ct 2 t(h iii slepljene kariko lstroien cilindar Blokirani ventili Olabavliene niat'ice za pritezanje glave lu o o & ARNo .

(Slika 1). izduvnog lonca. valjkasti leZajevi. rezervoar. va. iako se mogu upotrebiti spoljaSnji delovi. Matrikule blokova su oznadene u Katalogu rezervnih delova. sklop novih vec montiranih unutraSnjih deglasa spoliaSnjim delovima (usmerivad vazduha. radilica.Serija 200 IV - DEMONTAZA NAPOMENA Uputstva se odnose na motore aZurirane na dan Stampanja pri rudn i ka. klipnjaca. U sludaju da neki istro5eni motor bude u takvom stanju da se ne savetuje popravka. Da bi se izbegla o5tecenja demontaZu izvr5iti sa sledecim alatima: lzvlakai zamaica 7070-3595. poklopac razvodenja). Fig ARNo . stopala remenice) pored podeSavanja i rodaZe koja se ne vr5i Lr fabrici. kar' burator. uredaj za paljenje. (Slika 31. potrebno tora. Kada se demontira zamajac postaviti gvozdenu plodu dovoljne Sirine da bi se zatvorilo magnetno kolo izmedu magneta i zamajca.ava na tablici motora a poreC toga moZe biti utisnuta na bobnom zidu bloka na strani akceleratora. IDENTIFIKACIJA 1 Tip motora oznaden je na tablici koja je postavljena usmerivadu vazduha. izduvni lonac. POSTAVLJANJE MOTORA Postaviti motor na montaini sto i uavrstiti ga pomoiu zavrtnjeva na otvorima za prikljudivanje stopala na strani karbu rato ra " DEMONTAZA lzvrSiti demontalu rezervora. koje treba kompletirati lova (blok.26 (Slika 2) Magnet se ne moZe demontirati sa zamajca po6to bi to dovelo do demagnetizacije. Fis. Kontrolisati eventualne izmene r-r Tehnidkim cirkularnim pismima. predistaaa i lima za za5titu zamajca. je upotrebiti sklop bloka motj. na Matrikula se uglavnom oznad. predistaa vazduha. zamajac. klip.

Da bi se lzvukla bregaste osovina sa motorom u noriu klip nacle i radilice postaviti jednu naspram druge kada se u G. 6 Bregasta osovina Da o o bi se demontirala bregasta osovina uraditi sledece: Ukloniti plodu prekidada Oznake na zupdaniku za dovodenje u fazu bregaste oso- vine @ Obrnuti motor i izvuii brcgastu osovinu.3595-45 za demontaiu oprude ventila. SIika 4. u fazi kompresije. se vr5i nakon zagrevanja bloka u ulju na Poklopac razvoda Prilikom demontaZe poklopca razvoda paziti na broj ljinu zaptivki koje odreduju akcijalni zazor radilice. Fig 4 Alat 7090.eniita pomoodvijada ubadenog kroz rupu prekiddda. FiS. Slika 6. i poklapea . lzvlaka6 7090-3595. malnom poloZaju podiii podiza6 usisnog . 5 Fig. Slika 5.M. Operacija 100-120'C. i deb.Serija 200 lzvlaka6 7070-3595-26 sa papuEom za zup6anik pogona razvodenja.ARNO' .44 voclica ventila.46 valjiastog leZaja bloka iaTvoda TSlika 7).T. lzvlakaE 7070-3595.

u Cirkularnim tehnidkim GLAVA Glavu ne demontirati sa motora kada !e zagrejana da [:i se izbegle deformacije.6l. Ako je povrina deformisana ili ima tragove oStecenja po.03 6.2 25. mm Da bi se iskoristili manje istro5eni ventili. pomocu brusilice ventila pod r-rglom od 450.00 0. stabla 7 mm.98 0.3 n'rm. mm.80 + Fig.40 0. C Pomoiu alata broj 7090"3595. Fre6nici sediSta ventila.- V pri rudni ka. tsl. 6) Opruge. 4) Ventili.70 1.50 (zazor) 1. Proveriti nraksimali'ru dubinu kompresionog prostora u glavi. e) ). tragova zaribavanja ili karbonidr-rih naslaga.8 + 24. Ukloniti karbonidne naslage i kontrol!sati povrSinu osla- njania na blok. 3) Vodice. ravnati na brusilici skidanjem sloja do 0. 8 Normalnim lrezama (sl" 101 pod uglom od 450. * Ubaciti ventile i kontrolisati da li slobodno klize u vozazor prema tabeli. ventila.44 izvuii stare vodice i ubaciti nove (sl.50 D S Granica A D -: + + 7.8 24.8 + 29. mm: Motor LA2O5 LA25O LAP3OO LA3OO Dubina Odnos kompresije € + 23. 2) SediSta ventila. 5l Tanjirici opruga.20 2. frezovati sedi5ta ventila kad treba da imaju sledece dimenzije: dicama.9 + 23. A od 28+35 mm. 1:6 Delcvi sa slike B: 1l Blok. - KONTROLA ! CIPRAVKA Uputstva se odnose na motore aLurirane na dan Stampanja Kontrolisati eventualne izmene informacijama.05 7. 7l Tanjiriii ventila. Kontrola vodica.ts 0.2 24. ARNo' .60 1.5 u Fig C. Ocistiti ih metalnom detkicom i benzinom i kontrolisati Ako je potrebno zamenu vodica izvrSiti na sledeci nabin: C Zagrejati blok u ulju na 1000-1200C. Dimenzija Nominalna 7. sedista posle montaie. VENITILI _ VOEICE _ SEDISTA trolisati ventile i zameniti ih ako su peburke deformisane Posle demonta2e i skidanja naslage rnetalnom detkom kon ili povr5inu D kojom se ventil oslanja na sediSte.00 0. Dubina kompresionog prostora.2 1:5 1:5 1:4. obraditi ponovo istroiene.2 34.00 i I o. 8) Podizadi. 9J Glava. Voditi raduna da unutraSnjost vodice bude bez riseva.

izvuii predistad i oprati ga sa petroleumom ili naftom.00 73. Prilikom bru5enja i zamene sediSta i ventila potrebno ie uvek izvr5iti poliranje. je o5te6en il_i i. potoplti poklopac u petroleumu u poklopcu za sme5taj i ne moZe se demontirati sa istog.02 76. bude 24 mm.5 + 41.00 mm zameniti sediSte na sledeci nadin: 3 Pomodu burgije od 2 + 3 mm izbu5'iti nekoliko rupa na sedi5tu i nadiniti rez sekadem vodeii raduna da ne dode do oStecenja sedi5ta u bloku. ako zameniti ceo poklopac. i brusiti ventile i kada postoje mali u sediStu upotrebiv5i fini prah u Fig. OPBUGE VENTILA 11 Fig. 11J.00 . sl.52 76. 12). 3 Zagrejali blok u ulju na 1600C + 1800C. 13 . Za motore koji su predvicleni za rad u pra5njavom ambijentu predvicleni su specijalni predistadi sa velikim kapacitetom sabiranja sa predfiltrom ili sa suvim delom (sl.52 66. b) koja su (s1.b0 76.I -_@/ <-__ Fig. Kontrolisati da visina pod opterecenjem od 17. U tom sludaju uspostaviti pobetnu hrapavost cilindra spiralno pokreiuii brusno platno dije je zrno B0-100 natopljeno naftom. C!LINDAB Pomo6r-r komparatera Ia. Polirati ventlle Frezovati sediSta rastvoru ulja. 15). 13). 14.5 mm (H.0 + 17.00 ?6.10 mm nominalne dimenzije ili ako postoje povr5inski risevi. 3 lzvuci sediSte. e Montirati sedi5te pomodu depa ili pomocu vei upotrebljenog ventila. a zameniti Demontirati i zamdniti guincni prsieit i zaptivku izrnedu ga Fig 14 Skinuti cev za ulaz goriva u karburator.02 + 77 .Serija 200 risevi.52 12.9) prelazi 2.00 72. 14). ako je sace zapu5eno ili o5te6eno. Oprati uioiak (2) petroieumom ill naftom. VENTIL ZA ODUSKU BLOKA Ventil za odu5ku bloka nalazi se podizada ventila ili u benzinu iosuSiti ga vazdr-rhom.161. ili upotrebljavajuci spicajlni alat FLEXHONE ili slidno.02 65.sl.50 72. Proveriti da li je ispravan disk (sl. Savetujemo vam da ovu operaciju izvr5i specijalizovana radionica za bruSenje."' .00 + + + 65. Ako se frezovanjem sediSta dovede do prekomernog spuStanja ventila ili ako Sirina dodirne povrSine ID. PREEI5TA6 VAZDUI{A Ukloniti metaine opiljke.02 + 73.02 Zameniti klipne prstenove ako prednik pohabanog cilindra ne prelazi za 0.5k9 Kontrolisati opruge da elastibnost. ARN.00 77 + 66. 15 PreEnik cilindra mm 65.50 + + + 65. Zameniti opruge ako je visina ispod ove vrednosti.02 72. Zameniti ga ako je sace izlomljeno (sl. sve dok se ne dobije povr5ina sa ukrStenim linijama [sT. PREEISTAE GORIVA krive cevi I karburatora ako su o5teieni (sl. 12 li su o5te6ene ili da li su izgubile Slobodna visina treba da bude 40. mealusobno upravna na kontrolisati dva unutra5nja prednika tri razlidite visine Fig.

mm Serija 205 250 300 Nominalna I uve6anje + 0.015 + 8.91 17 Ako se izmedu cilindra i klipa r-rtvrdi zazor iznad 0.S mm u svim pravcima na klajevima osovinice klipa.Kontrolisati .91 + 71. 954634 10 Fig.42 -: 65.90 71. Zameniti klip i klipne prstenove ako zazor prelazi sledece vrednosti (s1.07 mm zameniti i osovinicu i klipnjacu. Predvidena uveianja iznose: Proveriti da otvor za osovinicu klipa nije ovalan preko 0. 76.40 0.35 Proveriti da Ii klipni prstenovi slobodno leZe u Zljebovima kontrolisati zazor izmedu prstena i Zlj6ba. Odstupanje ne sme da prelazi 0.39 72.191.92 75. Uporediti prednik osovinice sa unutra5njim prednikom daure male pesnice klipnjace i ustanoviti da zazor pri monta2i bude 0. i motora LA 250 broj U sludaju revizije na motorima pre izvr5ene modifikacije montirati novi klipni p rste n. 20). Ako postoje male deformacije ispravljanje vr5iti pod presom sa postepenim opterecenjem.91 + 75.= Serija 200 Ako u cilindru postoje risevi. Ovalnost pla5ta ne sme da prelazi 0.41 76. da li klipni prstenovi prianjajr-r po ditavonl obimu cilindra i izrneriti odstojanje izmetlu krajeva (sl.41 ll uvedanje + 1. Kontrolisati paralelnost osa klipnjade (sl. Frednik klipa.89 + + 65. Ako zazor prelazi 0. Demontirati klipne prstenove odgovarajuiim kle5tima i odistiti naslage u Zljebovima klipa.90 Fig.5 i * .10 mm u sludaju postojanja ovalnosti zameniti klip i osovinicu klipa. rnrn Kompresioni Strugad ulja 0. 20 ARNo . seve Kod motora LA 205 od broja 1059411 i LA 2S0 od broja klipnjaia je unificirana sa klipnjadom iz serije 30b. ovalnost ili istro5enost cilindra preko 0.s 65. lB).17).05 mm. Ako je potrebno isturpijati krajeve.030 enm.10 mm 954634 otpodelo se sa montaZom kompresionog prstena u "1" obliku koji je smesten u prvom Zljebu iznad struEaca ul. Odstojanje izmedu krajeva klipnitr prstenova.26 mm treba razbuiiti cilindar i montirati uvecane klipove i klipne prstenove. 0.10 rnm treba ga razbuSiti i montirati uveiane kiipne prstenove i klipove kao Sto pokazuje tabela.70].20 : j- 0.ia Is1.40 72. Za zanrchu konsuftovatr Katalog re-ervni[ ileFova.0 mm.15 n'rm 0.92 64.25 + 0.1.20 mm 0. KLIPOVI I KTIPNI PASTENOVI lzmeriti prednik klipa na 2 mrn od osnove koja je upravna na osovinicu klipa Isl. i Spijunom 1-vi kompresioni prsten A B 2 kompresioni prsten Strugad ulja Kocl motora LA 205 broj 925f87 c 0. OSOVINICA KLIPA Fig 19 I KLIPNJAEA Kontdolisati osovinicu klipa poSto ista ne sme da ima riif i tragove zaribavanja a u protivnom zameniti je.89 + 64.0 65.

Pomo6u metalnog 5iljka odistiti naslage u centrifugalnom prr:distadu ulja i cevi.Serija 200 Kod motora LA 300 proizvedenih u DMB-u od '1978.3 mm na 3. Ponovo zatvoriti cev i proveriti zaptivanje sa komprimira- ninr vazduhom. 830396 centraZ.50 ll umanje.013 28. otvore i o Kontrolisati spolja5nje nalegaju6e povr5ine za spajanje motora kao na strani 37.e i leZaj pomocu izvlakaca 7070-3595-46 (sl. sediSta sameringa za ulje i nosaea bregaste osovine (s1. RADITICA 6i56enje Skinuti dep sa uljnog kanala (sl. Pomocu komparatera kontrolisati dva prednika. Za zamenu konsultovati Katalog rezervnih delova. o Proveriti ispravnost povr5ina za spajanje.ARN o''n'o . 2a zamenu konsultovati Katalog rezervnih delova. Zamenljivost: U motoru se umesto klipnjace sa leZajem moZe ugraditi klipnjaba bez leZaja odgovarajuce mere prema predniku radilice. 23 10. 6 Ako je potrebno skinuti semering za ul. . kod koje je velika pesnica klipnjade obraalena na rneru leiaja i ima ulogu leZaja. 21 Proveriti magnet kao na strani 18.22). promenjena je dubina sediSta potisnog prstena od 1. pa dalje.nje istro5enja leZajne povr5ine klipnjade odgovara predniku leteceg rukavca radilice. O Na isti naiin zagrejati nov venac i postaviti ga brzo lagano udarajuci po njentu kada je u sedi$tu. umesto klipnjade sa leZajnom daurom ugratluje se klipnjada bez leZajne dar-rre. 21). na tri razli6ite visine. Zamajac LAL 250 razlikuje se od zamajca LA 250 po polo' Zaju magneta u odnosu na rez klina koji odreduje predpaljenje (sl.25 0. Potopiti radilicu u petroleum ili rastvarad. je deformisana konusna rupa ili Fig. god.038 -0. Zamajci za motore sa elektridnim uredajem nisu zamenljivi sa drugima. U sludaju o5teienja ili - z :0" 2i"30' \ \Y-l -(@LAI_ 250 ZAMAJAC Zamenit! zamajac ako sediSte klina.00 + 1 0. OZUBLJENI VENAG Montira se na zamajcu motora za pokretanje elektropoKontrolisati da li su zubi pohabani ili o5teieni. Prednik velike pesnice takve klipnjade je: Standard I umanjenje 28.02 Ako su dimenzije drugadije zameniti poklopac. Poklopci pre modifikacije koji se ne poklapaju sa postoje- Kontrola gnezda le1aia u poklopcu razvoclenia (u mm) Fig. 23). Kod motora LA 205 broj 813279 i LA 250 broj cim i dalje se isporucuju. POKLOPAC BAZVODENJA kretadem.3 mm da bi se omogr-r6ilo uvoclenje iglidastog leZaja. Z). gnezda leiaja radilice. Ako je potrebno zameniti venac na slede6i nadin: O Zagrejati venac duZ unutrasnjeg oboda sa benzinskim plamenom i skinuti ga pomo6u probojca.

3595-26 (sl. Eventualne brazde ili ogrebotine na mestima gde naleZu semerinzi za ulje izravnati pomoiu brusnog platna veoma finog zrna. 26 AKSIJALNI ZAZOR U vezi pode5avanja videti poglavlje o montaZi (str. Ako je istroSenje leteceg rukavca radilice ve6e od 0. Badijus spojeva treba da bude 2. u suprotnom slucaju zameniti i navoji moraju biti nia motora. 26).1 mm. na ferofluk$r-r kontrolisati da li postoje povrSinske napukline. Ako istroSenje prelazi 0.cCenja zameniti Je.10 mm zameniti radilicu. 830396 promenjena je visina zup6anika za razvodenje sa Nlikrometrom kontrolisati prednik Ieteceg i leZeieg rmukavca na dva medusobno upravna pololaja da bi se utvrdilo da Ii ima habanja ili ovalnosti Isl. 803396 odpodeta je montaZa potisnog iglidastog lelaja na poklopcu za razvodenje " Varijanta dovodi do modif ikacije poklopca razvotlenja i zupdanika.a 7070. Male brazde Irisevi) ili udari popravljaju se turpijicom od karborunduma sa sitnim zrnom a zavrSno se obratluju pomoiu brusnog platna iste vrste.051) Posle zaribavanja. LeZeci i leteii rr-rkavci trebaju da budu bez riseva ili tragova zaribavanla.02 .25 0.Serija 200 Kontrola Proveiiti da lairjii li radilica lma tragove udara. U sludaju zamene. Kod motora LA 205 od broja 813275 i LA 250.'24). bez deformacija radilicu. stvarajuci spirale u smeru koji je suprotan od smera obrtanja. i zameniti semeringe.od broja 2{. a). (0. zavisno od aplikacije mogu imati radilica koja se razliku)u po duZini i po predniku izvoda snage (s1. sediSta klinova ili habanja. Povr5irrska tvrdoca rukavca posle diScenja ili bruSenja treba da bude 50 + 55 Rockwell G. 25 Navedene mere velike pesnice kiipnjade i Ieteceg rukavca radilice daju monta2ni zazor u rasponu. pregrevanja ili bruSenja.987 -0. Kod motora izradenih pre modifikacije proveriti da li je potisni prsten 2.28. Delovi pre modifikacije koji nisu zamenljivi sa postojecim i dalje ce se isporudivati.013 mm. Ako je vrednost niZa brusiti do narednog umarrjenja ili zameniti radilicu. Fis. Delovi pre modifikacije koji nisu zamenljivi sa sada5njim delovima i dalje se ispoiuduju. i ne bruse se.03 mm meren na mestu naleganja valjdastih leZajeva. 813279 i tip 250 br. Konusi za spajanje.3 mm na 19.36 mm a maksimalno odstupanje paralelnosti izmedu dodirnih povr5ina moZe biti 0. Od motora tip 205 br.2 -: 0.31 + 2. Motori. u sludaju postoo5'.7 + 3 rnm a zavrSna povrSina bez riseva sa hrapavodcu od 0. Navoji na krajevinra su suprotnog smera od smera obrta" Konotrolisati zube na zupdanku za razvodenje posto isti ne smeju biti istro5eni ili o5teceni. -0. Kontrolisati potisne leZajeve i zameniti ih ako su noseie povr5ine istroSene ili ako iglice imaju prekomerni aksijalni zazor. Za zamenu konsultovati Katalog rezervnih delova. Preinik letedeg rukavca radilice: Standard I umanjenje ll umanjenjd 28.50 Fig. U sludaju oStecenja zameniti zupcanik pomocu izvlakai. Leieci rukavci imaju prednik 28. obrusiti rul<avac na jedan od predmernih prednika i r-rgraditi klipnjadu bez lelaja sa odgovarajuiim prednikom velike pesnice.000 - 27. konsultovati Katalog rezervnih delova.4 mm.10 mm.25).07 mm. 12 ARN'6" . la raziieirc vrecirrosti zameniti prsten. Za zamenu konsultovati Katalog rezervnih delova.

4 + + 16.5 + 16. Fig.1 + 1.4 15.pokretanje.97 19.02 20. 29). (str. a Proverltl cilindar kao na stranama 9-. LAI 250 nije zamenljiva sa bregastom Bregasta osovina sa automatskom dekompresijom. Serija Usisni bregastu osovinu.I0. Kontrolisati da Ii centrifugalna masa slobodno klizi. ARNo Fig. 28). zaka5njavanjem zatvaranja izduvnog vntilaj prilikom poliretanja motora sa samonamotavaju6im . 29 BLOK Akg .iznad 0. Dimenzije brega. 30 REGULATOB sme5u (C) u karburatoru. po-t1glqo skinuil semertng ulJa i leZal pomodu izvlakaca 7070-3595.pokretadem ili sa elektiidnim pokretanjem. na tri a razliiite visine. seme. o Pomodu komparatera kontrolisati dva precnika.9? + + 20.9 15. rukavci brazdani.02 Fig. Ieptira (C) a kao posl6dica toga jeste smanjenje broja obrtaja.98 mm ne moZe se brusiti.5 19.0 15. Oprygg (D. se pomocu centrifugalne sile pokreiu ka periferiji zupc-qnika_i aksijalno pomeraju zvono (A) kole dblule ni za Centrifugalnog je tipa sa kuglicama sme5tenim u zup6a- a to kretanje teZi zatvaranju. sa pozicioniranim gasom broj obrtaja se poveiava i kuglice potiskuju zvono (A) aksijalno vilju5ku_[B) koja preko poluga odretluje poloZal leptira niku koga aktivira radilica (sl. rAi rAP tAL 16. Manje brazde ili tragovi udara popravljaju se pomo6u turpijice od karborunduma sa sitnim zrni{na a'fina obrada vr5i se pomocu platna iste vrste. Bregasta -osovina 28 LA 250 zbog razlike faze bregova. 19 i 20J.Serija 200 BREGASTA OSOVINA Proveriti da breg. a Proveriti . gnezda leZaja radilice. St). i zupdanik nisu istro5eni ili iz- Prednik rukavca 15.46 .) koju.96 + 15. tlredaj se automatski iskljuduje kada je motor u radu. Pri smanjenju optereienja. 31 .povrsine za spajanJe.9 + 16. Montira se da bi se olak5alo. zatim ispravnost poloZaja opruge i da Sipcica Strdi u odnosu na breg 1.Je. sedista ringa za ulje i nosada bregiste osovine.0 15.zateZe komanda gasa (E) suprotstavlja se centrifugalnoi sili. Kontrola gnezda leiaja u poklopcu tazvodenja (u mm) Fig. Kuglice. Proveriti dovoclenje bregova u fazu kao na strani 28. mm (sl.3 mm onda kada je uredaj ukljucen (sl. Ako se vrednosti razlikuju od gore navedenih i ako je zazor izmedu sedi5ta i rukavaca.i0 mm zameniti Kontrolisati bregove prema tabeli. rupe I centraze.

remenica za pokretanje i specijalne poluge (sl. 16) Leptir za startovanje.-t9iu. Regulator motora LAL 250 ima kuglica Eiji ie A il1tr. ulje se potiskuje iz zupdanika reguIatora dime. 11) PIovak.9) Telo. 4J lgla.33). 6) Zavrtanj za regulaciju. Filtriranje. u zvonu. BEGUTATOR TAENOSTI Za aplikacije koje zahtevaju minimalnu nestabilnost broja obrtaja izmedu rada pri neopterecenom motoru i pri punom opterecenju (prlmer grupe elektro generatoral na poselcan zahtev isporuduje obrtaja.Serija 200 vajuci broj obrtaja. . i znatnu nestabilnost broja obrtaja fine turpije.ulja vr5i se pomoiu centrifugalne sile koja neodvaja i taloZi u udubljenom delu centrifugatora.3J Predistad. Ova dejstva na Ieptiru omoguiuju da se automatski stabilizuje broj obrtaja pri promeni opterereienja na motoru.a mara da bude zaobljena i ako je pohabana treba ponovo dovesti u normalno stanje pomocu Fig 32 na regulatoru. 2) Prikljudak. (s1. Papudice na viljuSki moraju biti u ravni po5to male razlike mogu da izazovu Dodirna povrSina klizad.@'@ Y w" a KABBUBATOB Delovi sa slike 34: 1) Poklopac. Zameniti istro5ene delove. 151 Osovinica leptira za startovanje. Fis.se podmazuju delovi u pokretu preko cenlrifugatora. eiScerrje centrifugatora predistida ikanala u radiliii opic=is. Fig. 7l Osovinica leptira za smeSu. 5) Zavrtanj za podeSavanje leptira. zatim proveriti osovinicu i vilju5ku. B) Leptir za smeSu. se spoljaSnji regulator broja Za montalu potreban je karburator. o e rr-Ay' P @ g 171 Poluga. s go@ =g -E -lll sano je u paragrafu o radilici. KONTROLA Proveriti u kakvom su stanju sediSta kuglica. 32J. 34 14 ARNo ." umesto 4 kuglice kao 5to je slu6aj kod ostalih motora iz ove serije. 12) Sisak minimuma. 13) Sisak maksimuma. 10) Deo emulzije. Smanjenjem centrifugalne sile na kuglicama preteZe dejstvo opruge koje izaziva ponovno otvaranje leptira pojaca- Novom poioZaju gasa odgovara promena opterecenja na oprugu a to znaei ravnoteZa izmedu centrifugalne sile na regulatoru i dejstva opruge na razliditom reZimu. 14J Sisak maksimuma petroleuma. 33 PODMAZIVANJE Centrifugalnog je tipa..

lepresije cev minimuma kroz otvor Ureclaj minimuma obuhvata zavrtanja za pode5avanjil (4) doziranja sme5e (sl. depresija.ARNd''' . Nema priliva goriva. u cevi minimuma smanjuje se. C Dodavanjem gasa. 36). Fig.iz siska za maksimum. 37). .) koja je povezana sa cevi minimuma koja se otkriva prilikom otvaranja leptira smeSe (2).Na minimumu. Sme5u'za ubrzanje o6ez.Serija 200 STN/IA TUTCIONISANJA IqEg6glo* Pri pokretanju na hladno leptir uredaja za startovanje A (1) je zatvoren da bi ogranidio doticanje vazduha i da bi postavio u stanje depresije usisnu cev kako bi se dobila dovoljno bogata sme5a (sl. kada je leptir smeBe zatvoren (2J a leptir startera otvoren usisavahye klipa dovodi u sianle '(3) u dnu leptira. Fig. 35 F . to jest laganim otvaranjem leptira -_ sme5e. (sl. 35). 36 beduje jedna druga rupa (za postepeno dovodenle) 1s.

eventualno. plovak ne dodiruje zidove londeta. B12sg5 otpo- u je prerna dole navedenoj tabeli. Kada je leptir sasvim zatvoren odstojanje izmedu ravni leptira i otvora minimuma treba da bude 0. 821SBS odpodela je nrontaia poklopca karburatora sa usadenirn sedi5tern igle. stvara se depresija u usisnoj cevi koja povladi gorivo iz siska maksimuma (6) a usled pomanjkanja depresije u cevi minimuma (7) prekida se izlaz sme5e (sl. i deo za zapLivanje kod karburatora posle modi- o Kontrolisati da. u sludaju da dodiruje brusnim papirom skinut! eventualno mesto dodira. 1114200 otpodela je monta2a leptira za startovanje diji se oblik razlikuje od prethodnog a takode poluga 2a pogon leptira zatvara se u dva poloiaja. a zameniti sedi- Ste f ikacije. ff03476 zatim kod tipa 300 br. Savetujemo uvodenje izmena u onim sludajevima kada motor treba pokrenuti na temperaturama ispod 0'C.'* .06 mnr. Sto omogucava pokretanje: (1) pri temperaturama iznad 0"C.. Prebnik suprotnom sludaju zameniti poklopac. delo se sa montaZom moclificiranog emulzionatora Uvoclenje rnodif ikaci br ZB1g44 i 250 br. Odviti emulzionator. 39 o Leptir meSavine treba da se obrie slobodno. kada je leptir (2) sasvim otvoren. Odvojiti karburator. (3) r-r poloZaju rada (sl. u # Fig. Od rnotora 205 br. c Kod motora 2os protoku smeSe.025 mrii. Delovi su zamenljivi sa predhodnim delovima. i to po obliku. Na ravnoj kontrolnoj plodi proveriti da li je doSIo do deformisanja na zaptivnim povrEinama lonbeta i po- Kontrolisati zaptivanje igle i njeno slobodno kretanje. [2] pri temperaturama ispod o"C.010 : 6.04 -: 0. osovinice treba da bude 6. i isti nije zanrenljiv sa sta!'!m plovkam. 7&1944 i ocl nlotora 250 br. 812585 oelpodela je montaia n'lodEfikovanog plovka. Korrtrolisati da li leptir uredaja za startovanje nije pohaban i da li se slobodno okre6e.109f378 i 250 hr. 781944 i 250 br. (c Kontrolisati ispravnost emulzionatora i kanala.ec komprimirani vazduh. Ako je sedi5te kod karburatora pre modifikacije oSteceno zameniti poklopac. Fig. sisak minimuma i maksimuma. 39).15 nnnn zameniti oSteieni deo. Kod motori tipa 205 br. Za zamerlu konsultovati Katalog rezervnih delova. izaziv a zarnenu siska maksi mu nra emul2iohatora i noVo[Slsta nZlGinrume 16 U sludaju revizije savetujemo vam uvodenje novog ARN. Ako su dinrenzije manje ili ako je zazor izrreou osovinice i sediSta preko 0.Serija 200 D Na maksimumu. Od rnotora 205 br. 38). Bevizija Za biSienje siskova kalibriranih otvora i kanala ne upo' trebljavati metalne Siljke r. 38 Kontrola: o o klopca. Poklopac skinuti paZljivo da ne bi doSlo do deformacije plovka.

2.. u Ionde. zamajca Na str. mm/100 Predistad ]^. zamajca Na str. Zamajac. i zaptivku i na teiu samo sa jednim za- u Povezati cev goriva na prikljudak londe. 7. snage Na str. 4. izv. snage Na str. 41). Lisnati deo. snage Na str. Rotor je sastavljen iz magneta sme5tenog na udubljenju' na obodu zamajca. zamajca Na str. 11. Ako se nivo ne nalazi na oznadenoj vrednosti isprazniti londe je skinuti poklopac. izv. . izv. Breg. zamajca Na str. Stator je jedna bobina pricvr5cena na bloku obavijena na i Fis. Rotor Dugme_ za . (magnet). i ostaviti da gorivo utide Odvojiti cev od prikljudka Kada horizontalnom poloZaju. zamajca Na str.snage Na str. 9. merkom izmeriti nivo goriva koji treba da bude 10 + 12 mm ispod gornje povr5ine lon6 eta (sl. Stator. snage Na str. Kondenzator se postavlja paralelno sa kontaktima rotora i on otklanja stvaranje luka pri otvaranju kontakata i time Paljenje se vr5i alternatorom na visoki napon sa rotorom statorom. Sipdica. PALJENJE btiti kontakte od pregorevarrja. ponovo montirati i ponoviti ispitivanje Isl. 40). Platinsko dugme. Fig. snage Na str. izv. izv. 6. izv. 3. 43 . Kolenasto vratilo. izv.'i2. 5. Kondenzator. modificirati visinu potisne Iarnele igle na plovku. 42 42 zaustavljanje.Serija 200 Sisak maksimuma Motor i minimuma. SveZanj plodica. pored toga omoguiava brzo zaustavljanje struje u primarnom kolu da bi u sekundarnom kolu izazvao visoki napon za paljenje. lPOlOZarrezervoara i u stsKA max 81 I LA LA LA LA IA 205 Standardni Standardn LAP 205 205 205 250 LAP 250 LAL 250 LA 250 Soparis Fispa Standard ni i Standardni Standardn LA LA LA LAL LAL LA 'RN 250 250 250 250 250 3OO 3OO 3OO 3OO Soparis Soparis Fispa cAlo2s Permatic Soparis Fispa Standardni Standardn i LAP LA LA Soparis Fispa Na str. Svecica. zamajca Na str. izv. '1 sveZnju limova sa dva kola: jedno za nizal< a diugo za visok napon. Kontrolisati da li postoje gubici iz cevi i iz prikljucka. Delovi sa sl. vazouna i ".ARNO It . zamajca Na str. 8. zamajca Na str. Ova struja koju prekida platinsko dugme stvara visoki napon u sekundarnom namotaju koji izaziva varnicu izmedu elektroda svecice.snage rr-l 92 B6 B6 min 86 B6 92 B6 92 77 91 50 97 92 86 oo 9B B4 Kontrola nivoa goriva Pritegnuti poklopac vrtnjem. Obrtanje magneta stvara u bobini promenu magnetnog protoka koji vrSi indukciju u primarnom kolu stvaiajuci itiulu niskog napona. zamajca Na str. '10. snage Na str. zamajca Na str.

Magnet: Efikasnost rnagneta moZe se smanjiti ako je zamajac podvrgnut ponovljenim udarima ili visokim tempeEfikasnost magneta l<ontroliSe se kada se vertikalno postavi Setalica alata 70AA. 44) ivideti da li Setalicu privla6i magnet. Karakteristike elektridnih kola (sl. Kod motora 205 od br.3 Ohm 5000 Ohm Kontrolisati da Ii je izolir u kablu izmedu bobine iplatiirskih dugmadi osteeen i da li moZda dodiruje masu. 45)" Zamajac pritegnuti meclu polovima. ako nemate taj aparat zameniti konden- zalor ako se ustanovi brzo tro5enje platinskih ili ako je paljenje dugmadi nesigurno. a bobinu zameniti ako le defektna. i po- Kondenzatorr Kontrolisati efikasnost pomocu aparata spinterometra (sl. Otpor na prirnarnom kolu Otpor na sekundarnom kolu 0. Magnetizacija Fig. u Servisu koji je opremljen aparatom za magnetizaciju cije su karakteristiPoSto ke slede6e: hfiagnetni protok Snaga rnagneta 80 35. Zamajac postaviti u a'parat.Serija 200 Kontrola Bobina: Kontrolu vrsiti potxocu tastera. Proveriti da Ii je kabl mase zavaren na sveZnju plodica. 44 se magnet ne moie zameniti zasebno ako je demagnetizovan. 819987 odpodeta je montaZa cevi za zaititu zavarenog kabla na ploci usmerivada vazduha. postupiti na sledeci nadin. Napajati uredaj za magnetizaciju nekoliko sekundi noviti operaciju dva ili tri puta.9727. Medu lopaticama koje se nalaze suprotno od magneta ubaciti uoblideno gvoZde kojim se zatvaraju medupro- Fig 45 stori (sl. Zameniti sve6icu ako je izolir polomljen ili ako je elektroda mase ist+oS€r€-rasenu sveeiea vr5j+i ur svakom sludaju svakih 300 sati rada motora. raiu rama.01 u visini crte (a) (sl.8 mm (s1. 1B Fig. 810363 i 250 br. 43). Proveriti povezanost kabla visokog napona sa bobinom i sa svecicom. 46 Odistiti elektrode metalnom detkom i komprimiranim vazduhom i podesiti zazor izmedu elektroda na 0. 47 ARNo .47). 46). Svecice Iabela upotreba sve6ica: Fig.000 Amperspire - 85 Gauss Minin'lalni preinik polova 80 rurm c o o o .

kraj kanapa saviti i nataknuti metalni prsten tako da se napon pri povla" eenju. Kada se kanap otpusti. pa tako motor moZeie pokrenuti povladenjem glavdina kanapa. usroboottt oprugu presecanjem Zice samo posle montaZe opruge u kutiji i tako je podesiti da se optereti uvijanjem tJ smeru obrtanja motora. Kod motora sa uredajem za samonamotavanie montira se bregasta osovina sa automatskom dekompresijom (str.2 -:.55 + 0. Pustiti remenicu da se obrie dok se ne olabavi napon (zategnutost) opruge (7). Ponovo zategnuti spiralnu oprugu (7J obrnuv5i reme" nicu (5) za 2 + 3 obrtaja kada je kanap (6) kompletno Fig. Zatim podesiti otva. Hevizija Kontrolisati spirainu oprugu (2) za povratak i zameniti je ako plocice (3) ne izlaze" Kontrolisati da li je opruga (2) udvr5iena u sedibtima poklopca [4J i remenice (5j. menic_u.kraj ubvrsti se na kutiji. ni ili nagoreli. Proveriti u kakvom je stanju opruga.6 mm. 50) i suZenje otvora sa 40 na 36 rnm na poklopcu za drianje opruoe. o C O Postaviti sajlu u Zljeb remenice (5). 13). Hezervn.zavrtnja (1) koji ga udvr5cuju na usmerivad vazd'uhat (sl.g:r. Modifikacije uslovljavaju zamenu tanjiraste opruge sa spi_ ralnom oprugom (A) (sl. 984i22 i LA 2S0 br. 49 Napon samonantotavajuceg ureclaja kada je kanap komplet_ no obavijen treba da iznosi 1. Za -amenu konsu|tovati Kata|og rezsrvnitrdelova. 48 Pokretne plode se odvajaju usled inklinacije zuba.lopl. napon opruge namotava kanap na To remenicu. Tako . .vrsi na zidovima sedista a ne na otvoru za prolaz kabla. U sludaju kidanja. ranje na 0. Fig. opruge za zaustavljanje kanapa. re 19 ARNJ'* .S kg-po5to se savlacla prvo trenje (sl. Ako uredaj ne.postaje nezavisna od r_rredaja za sambnamotavanje. U sludaju ako dode do kidanja kanapa (6) demontirati re[5) posto se otpusti zategnutost opruge i spi- rale (7). Ponovo montirati remenicu (5) ubacivSi kraj spiralne opruge [7J u njenom Zljebu. funkcioniSe moie se demontirati odvrtanjent 4 .4Bl.a opruga isporuduje se obavijena gvozdenom Zicom.t001520 i LA 300 br. Ako je nedovoljna ili ako postoji deformacija izvrSiti njenu zapijicom Kontrolisati stanje kontakata i zameniti ih ako su izdublje. SATdONAMOTAVAJUEI UBEDAJ ZA POKRETANJE je uredaj za rudno pokretanje koji dejstvom opruge namotava kanap na remenicu posle pokretanja" Povladenjem kanapa tri pokretne ploce ukljucuju se u nazubljenu glavdinu ucvr56enu na zamalcu pa tako pokrecu zamajac sa remenicom. Od motora LA 205 br. lzvuci remenicu i zameniti kanap (6J. spiralne opruge (7) istu zameniti postavUaJuci je u sediStu.". 990028 modificirana je spojka.Serija 200 Platinska dugmad i komprimiranim vazduhom . e o ocivijen. jedan njen. ag). sejiStu I pof.i. Malu oksidaciju moZete otkloniti finom tur- iiT.

Fig. 7" Akumulator (ne isporuduje se). Demontirati zamajac i rotor pomocu izvlakada 7070-3595-26. ili da li su iicanamasi. 3. . 6.Kabl treba izolirati. 20 ARN. O Akumulator sa preokrenutom polarnoScu (kratak spoj). ako je stator defektan isti zameniti. Ako uretlaj ne puni moguce su sledede gre5ke: e Defektan ispravljadki most (neispravne diode). Kod motora sa elektribnim pokretanjem potrebna je brega13). 1. Prekidad za pokretanje. lspravljadki most SILEC MISTRAL BB 36 930. . o Predvideni akumulator 24 36Ah. . 2.Serija 200 ELEKTRIENA OPBEIVIA Uredaj koji se daju na poseban zahtev: rom za punjenje akumulatora (sl. UBEDAJ SA ELEKTROPOKRETAEEM I ALTERNATOROM Sema uretlaja (sl. 52 Alternator strani zamajca Alternator je sa fiksnim statorom montiranim na bloku na isa rotorom na kome se nalaze permanentni magneti. 2J Elektricno pokretanje sa dinamomotorom akumu Iatora. 4. o Rotor demagnetizovan (uredaj u kratkom spojuJ. I Akumulator sa prekinutom masom (moZe da pregori ispravljadki most). Osloboditi Setalicu. t Prekidad sa solenoidom (daljinski prekidad) BOSCH 12V-500A. kablove i izolire. 51). s3)" polove" t o o Jedan kraj horizontalnog alata osloniti na magnetne Zadriati Setalicu (pokretni deo) alata tako da se Iinija C poklopi sa linijom A. Stator. 1J Eiektridno pokretanje sa elektropokretadem i i alternatopunjenjem 3) Uredaj za osvetljenje sa alternatorom sa i bez punjenja sta osovina sa automatskom dekompresijom [str. Kontrolisati magnetizaciju rotora pomocu alata 700O-9727-A1 {sl.5 sec. ako ista ne bude privuaena. Prekidad sa namotajem. Fig 51 Karakteristike I Alternator DUCATI 12V 36W. C Elektropokretad AMERIKAN BOSCH SMF 12 A2AS. c Stator na masi. elektropokretad. 52). 5. akumu Iatora. Most za ispravljanje." . Kontrolisati da li su veze na namotajima statora otkinute ili da li postoifltragov! pregorevanja. a rotor je smesten na zamajcu. rotor je demagnetizovan i mora se zameniti. Kontrola ureclaja Kontrolisati veze. Rotor alternatora. (daljinski prekidabJ.

56) daje intenzitet struje (Amp) pri promeni obrtaja motora.. Slika 58 daje krive snage (PJ. kliud drZati u iskljudenom poloiaju.15 10+12 2200 8+10 Fig. 0 Fig. dok 55 Ako most radi nepovezan sa akumulatorom . ako se ostavi u prvom poloiaju oitetice se isprav- RI PO SO Iiadki most a pored toga ispraznice se akumulator. 57). t Ukljuditi jedan . ili povezati jedan instrument. Kada je motor zaustavljen. Metlu kablovima povezati "Voltmetar" sa termoelementom od 10-30 Volti sa naizmenidnom strujom. maqnetizovan. sa konstantnim naponom akumulatora od 12 Volti i temperatouri od + 25"C. Fig. sa jednosmernom strujom izmedu kleme ( * ) akumulatora i kabla od ispravljadkoo mosta do akumulatora.ARNO 21 . Ako se stanje ne promeni.0 2. ARR ET STOP MARCIA MARCHE RUNNI NG LAUFEN LUCI PARCHEGGIO ElektropokretaE LUMIERE STATIONNEMENT PARKING LIGHT PARKL ICHT AVV IAMENTO DEMARRAGE STARTING Elektropokretac je AMERIGAN BOSGH SMF 12A 2AS 6ija je snaga 0. Posle montaZe alternatora kontrolisati efikasnost na sle- deci nadin: Odvojiti kablove od ispravljadkog mosta.izazvace se havarija za nekoliko sekundi. 56 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 G RPM. O Proveriti veze.3. Ako se naponom od 12. izlazni momlenat [M). Kada je motor pokrenut kljub drZati u prvom poloZaju.0 Prekidad sa kljudem U prvom poloZaju kljud ukljuduje kolo za punjenje akumuIatora.0 1.Serija 200 Pomocu urealaja "ohmmetra" proveriti kontinuitet izmeclu kablova i izolatora mase (sl. pri drugom aktivira elektropokretac [sl. Amp. 57 ANLASSEN 50 1 5-54 INT 30 . 54J. lspravljaiki most lzvrbiti slede6u kontrolu (sl. a Ukljuditi ampermetar od t0 Amp. Fig.voltmetar" od 20 volti koji radi na O Ako je potrebno pokrenuti nekoliko puta motor napon u akumulatoru ne siale ispod 13 volti. broj obrtaja (n/l'J i napon na klemama elektropokretada u zavisnosti od apsorbovane struje (Amp i kapaciteta akumulatora za spolja5nje temperature od 200C. jednosmernu struju izrnedu klema akumulatora.5 Volti punjenje struje ne postoji zameniti ispravljadki most i proveriti uslove punjenja. Za popravke obratiti leluioelektridaru. 54 Ako je napon ispod gore navedenih vrednosti rotor je de. 2.5 Dijagram Isl.22 KS. kontrolisati alternator.s 3. a Staviti motor u pokret iizmeriti da li napon u "volt- o o metru" ili instrumentu pokazuje sledece vrednosti: Obrtaja/min 3600 3000 2600 volt (v) 16+18 13 +. iri U iskljucenom poloTaju iskljuduje se kontrolna lampa za punjenje akumulatora Iuretlaj sa dinamomotorom].5 1. 55).

Ako se vrednost strrlie ne menja kontrolisati dinamomotor na elek" tridnom stolu. Snaqa akumulatora lB8r a)220 r. Ako nenra kontakta sa masom. Karakteristike Fig. Kljuc (prekidac za pokretanje).t65 800 q5{r o.5 Volti a temperatura od + 20oC i 60"c.5 Volti nema struje za punjenje zameniii regulator i proveriti r-rslove punjenja. osigurad Proveriti cia li je regulator povezan sa masom. pokretanje motora u ovom sluiaju izaziva pregorevanje osigurada unutar regulatora. Kada akumulator sluZi i za osvetlienje potrebno je pove- P(Cv) iI(kgm) n 1n711 t. 58 C Dinamomotor BOSCH GX4V 11A o Regulator BoscH zAD 14v -114 G Predvideni akumulator 36 Ah 39 - 12V 0. Akumulator (ne isporudu je sel. 2. qEI6 0. Utvrditi zategnutost kai5a. Kontrolna sijalica za pr-rnjenje akumulatora. skinuv5i 6etkice meduprostor. 591 0 r20 140 201 I 240 Amp.RPM' ' ARNJ" . pomerivSi i odistiv5i Duiina novih Granica detkica istrosenosti 23 mrn 12 mm Ako je samo jedna betkica ispod donje granice zameniti obe 6etkice.8 PS Dinarnomotor pokreie klinasti kaiS koga goni specijalna remenica na strani zamajca biji je odnos transmisije 1:1. Normalna vredrrost 850 - 1000 grama Kontrola uredala 3 o Konirolisati povezivanje kablova i izolira. 60). 5. stegu na zadnjem za5titniku.Seriia 200 AkurnuNator Akumulator od 12 Volti treba da ima minimalni kapacitet 24 Ah pri desetodasovnom praZnjenju.95./ecim kapacitetom" Kontrolisati da nivo tednosti u akumulatoru bude 5 mml iznad ploca (elemenataJ. 60 o Ubaciti ampermetar od A i jrostaviti jedan bakarni t5 provodnik od Amp. Ako je potrebno podedavanje pomeriti dinamomotor na osovini papube. 22 7E0 624 ru? 3200 3600 4000 E5I 1400 -A-Gjrj F -B. Dijagram (sl. l2 - + 2OoC smernu struju izmedu kleme (B -l-/30) na regulatoru i kleme (+J na akumulatoru (sl. Ako pri naponu od 12. Pod pritiskom prsta treba da se ugiba 1 cm. Amp. Odriavanje I o 13 Demontirati za5titnik kai5a. 59 Kontrolisati stanje detkica svakih 500 sati. zameniti Fig. 61) daje intenzitet struje (Amp) pri promeni broja obrtaja motora (A) i dinamomotora (B) kaCa je na' pon akumulatora na 12. Regulator. Ovaj kapacitet je dovoljan sarno za pokretanje. 3 Kontrolisati potisak opruge detkice dinamometra. 3. 4. U'tom slucaju ponovo Ltspostaviti kontakt.0 0 le l2 u zavisnosti je od okolne temperature pa s"u radi toga za niske temperature potrebni akumulatori sa . koji radi na jedno' Ako je potrebno nekoliko puta pokrenuti motor ili ukljuditi korisnike dok napon akumulatora ne side ispod 13 Volti.IAMOMOTOROM Sema uredaja (sl.lto 0/855 0 1 I a \2t 2 2g UHEEAJ SA DII\.350 v(volt) 20 q2r5 r0000 cati kapacitet. Fig. 0. 1" Dinamomotor.5 mm. Za instaliranje konsultovati Katalog rezervnih delova.

Botor alternator. Napon treba da bude oko 12 Volti.J i kapaciteta akumulatora za spoljaSnje temperature od 20"C. Povezati sijalice za ukupnu apsorpciju od 18 -: 20 Watti ili 34 -: 36 Watti. Ako se struja ne menja kontrolisati Sema uredaja 12V alternator. Za popravke obratiti se odgovarajuiim servisima. UBEDAJ ZA OSVETLJENJE SA AL ERNATOROM 1 120 160 200 240 Amp. zameniti most i kontrolisati punjenje. Akumulator (ne isporuduje se). Prekidad (. a to se moZe usta- noviti dobrim osvetljenjem sijalica. 65 23 ARNo .lq.600 obrtajall'. 3. potisni momenat (MJ. Slika 62 daje krive snage (NJ.olr. Napon treba da bude od oko 7 Volti. Kontrola uredaja sa punjenjem akumulatora 64 (sl. bi ilo5l<iio o5te6enia mosta i alternatora.. Kada motor radi ne skidati kablove sa akumulatora da ne Fig. r. Korisnici. i(ontrola uredaja bez punjenja akumuiatora Sema ureclaja od 20 Watti (sl.o 2000 1600 r 200 8C0 t0 8 5 qelqo u.4 2800 240 0 l4 12 r.600/min. broj obrtaja (n/l) i napon na klemama dinamomotora (VJ.z r. a premalo optereienje pov6eava napon i dovodi do pregorevanja sijalica. 2. 4.8 KS. 65). Fis oz 0 Karakteristike alternatora DUGATI: NaizmeniEna Naizmeni6na Jednosnrerna " Predvideni akumulator 18 Ah. Stator. 3. Ispravljadki most.kabl treba izolovatiJ. Prekidac (. Prekomerno optereienje smanjuje intenzitet osvetljenja sijalica.zIr.4tr. prema snazi uretlaja.36 Watti 'L Staor. Korisnici. lskljuditi struju. Fig. Ukljuditi alternator sa istosmernom strujom od 5-10 Amp izmedu kleme (*l akumulatora i kabla od ispravljaikog mosta do akumulatora.' 0rr+0I 4 2 q. 2.f .63) i36 Watti (s1. Alternator direktno napaja sijalice pa je napon regulisan primenjenim opteredenjem koje nikada ne sme da prede preko nominalnog optereienja. 4. Rotor alternator.64): 1. i broj obrtaja dovesti na 3.Serija 200 Dinamomotor N (HP) M (Ksm) n(n/1 V (Vott) Dinamomotor na 12 Volti ima snagu od 0. u zavisnosti od apsorbovanja struje (Amp. 5. 6. . Povezati sijalice za ukupnu apsorpciju od 34 + 36 Watti i broj obrtaja dovesti na 3.kabl treba izoliratiJ.

zupdanik i potisni leZaj. (se_ precistad ulja }{?. Upotrebljavati cisto ulje da bi se na delovima zadrlao ulia. o Ubaciti koler. radilice. 6Bj. Za kontrolu ili zarnenu vidi stranu 11. a takoale i I ezal eva.ti. Kod motora sa alternatorom montirati stator i priteonuti zavrtnje sa 1.7 mm (sl. 661. Osloboditi usadnik za-vadenje na ivici leZaja na koju su izvlakad. 67).klipnjadu. Monta2u vr5iti prema opisanom redosledu da Pre montaze. formacijama.a 7070. montirajuci osovinicu klipa pri. OsuSiti komprimiranim vaz- a o o utisnute oznake (sl.rasto vra. kako primiranim vazduhomDelove koji se pokredu podmazati da bi se u prvim trenucima rada izbegla zaribavanja. bloka.Serija 200 VI UVOD - MONTAZA I PODESAVANJE Norme se odnose na motore aZurirane na dan Stampanja Pri rudni ka. sa centrifugalnim predista. dem. Fig 6B z4 ARNo . Utvrditi da odstojanje izmedu lelaja i povr5ine za oslanjanje potisnog leZaja bude 0. Kontrolisati eventualne izmene u Tehnidkim cirkularnim in- bi se izbegle protivurecnosti ili ostecenja posle kontrole delova je to opisano u predhodnom poqlavliu.3595-46 ubaciti valjdasti IeZaj SEMEBINZI ZA ULJE su. ttskom ruke bez predhodnog zagrevanja klipa.llill. KLIP I KLIPNJAEA " Ppli'I klip i.5 + 0. 3 U peci na 12Oa 130..lo. pregoreli ili 7lT"lill . Osigurati osovinicu klipa sa osiguradima.aur'ai Fig. metarske kljuEeve. 67 ispucali na unutraSnjoj KOLENASTO VRATILO . Leiaj ima oborenu ivicu da bi se olak5ala montaia. delove odistiti petroleumom i osuSiti ih kom- sloj Da Pri svakoj ponovnoj montazi zameniti zaptivke. svake demonta2e lelajnih (. postavljalJei na navojnont -prsten zavr5etku na strani zamajca' zaititni iaitivnl meringJ 7090-2524-13 ili slicno tsl. ih* akoprilikom rvrci.2 kgm.C zagrejati zupdanik za pogon razvodenja i ubaciti ga na dsovinu tiko Ja urez Ide u klin. Za pode5avanje aksijalnog zazora videti stranu 26. bi se izvriilo pravilno pritezanje upotrebljavati dinamo- BLOK O Oprati unutrasnjost O Pomoiu duhom. Montirati kutiju komande gasa i utvrditi da li se osovinice i poluge slobodnu kre6u.l centrifugalni kolenastom tako da se rupa poKtopt sa kanalom na vratilu.

Usadnik za vodenje osloniti na ivici le1aia na kome su rrtisnute karakteristil<e Kontrolisati da odstojanje.ourn"poToiop"r.1!'l'ova t. € I s ^ s Pomocu izvlaka(. Fig. viljusku tB) po5to se pi-edhodno 74J -(D E Sa. ostgurati..raka na sedidtu osovinice zupdanika regulatoio (s1.e)auSi je sa polugicom IAJ i viljuskom tei trl. Uljem premazati cilindar i klip.polugu tA) tsl. nu_ ' Nag!b poluge tako iznosi g6.iuij. tanjiric requlatora. _: 0Zo.JA Za kontrolu i zarytenu vidi strenu i 1. da hi se izbeglo eventualno oteZano t retanle-dodati'lrrg. Proveriti da li se radilica slobodno obice. 69 Fig 70 POKLOPAC BAZVODEN.enia.3 : u.76j ?:guinu dovesti rpoltovo motor u nornralan poloiaj. 11 p*i * centrirajLj !. koja je predhodiro spo_ G nu Ubaciti klipni prsten u obliku 10.icir. [iAZVODENJE da bi se ubaciJi Dovesti klip podi. (sl.. srLrpu ktipnjaca-klip. Uavrstitr pomoiu zav.731.69). 7a). "u"iiiu Fig. 73 tJtraciti bregastu osovinu tako da .75J. timenim osiguradern (sl. vidi stra_ Jena.Serila 200 Mo.a 7070"3598.2 ixgm It5gly]l.ti" porlZ.^-r rrr!rr s lygitillt]. Pritegnuti zavrtnjeve sa 1./ rflm Ivrdt analognu operaciju na bloku str.tjge-i.ntirati klipne prstenove na klip i to tako da sastavc! P:ld-l g9^tll.8s10.zaravnjeni deo bregaste bude okrenut prera u G. 'bucle Sine za _oslanjanje prsLena ili poLisnoE Iczhla.ati osovinicu p-olu[e regLrlatoii pou."ljeni ^na meclusobnonr odstojanjr-r za pola kruga [180') [s1. ^ e - strane pritegnuti osovinicu zupdanika re. postaviti nJ r. loSku.y-i tetu kiipnjace budu poklopca ptstvrien: sa f .roviii operaci.l!9-ulqtor u potpuno zatvoren poiozaj. . poi uqe.zavrtnjeve za stpTanje_ r. ZSl. Podesiti polugu inl (sl. blok .ARNO . i priregn. zavrtnjn s i\loniirati poklopac na bloku pcsle dovoclenja razvocle_ nja u fazu ts?.. spoljasrrje Montirati regulator (sl.u ako ne postoii f. tt. 24 j. Z1l. I\{ontii. izmedlu ir.ice leZaja i povr. (Gornja mrtva tadka) i obrnuti podizaci.a.M. Leiaj ima oborenu ivicu da bi se olak6ala montaia. Osovinica treba da se obrce 6ez tr. gulatora.!9llgf. Fig.46 ubaciti valjdasti leZal (s|. rra povr5ini -siJbdil poklope.vtrluska treba da potiskuje l::l?ylri. zsl n"a siJJeei'naein. u.T. vodeci raiuna da urezi za osiEurac leZaine caurc siproino i3.rtnja (C) i podloSke zavrtanj ubaden u urez na osovinici koji loj oiiguraua oJreden'poioiaj.2 kgm (sl.46.72).i"trrj" sloniti_. merku 2090. 2T). Po:. "L" slika 70. Ubaciti klip pritiskujuii klipne prstenove pornocu.1i'"9.

U nedosiatku granidnika postuprtr.pritesnutom poktopcu iu. po5to ste montirali rotor alternatora.m za samonamotavanje ili elektridno pokretanje montirati bregastu osovinu sa automatskom-dekompresijom.2.4-0. Fig. Fig. Kod motora sa alternatorom rToditi radun6 da kablovi statora budu tadno sme5teni izmeclu OLoka i ploee.6 kgm. tom prilikom voditi raduna da klin bude y s. 0.2 kgm u levu stranu (sl. da Komparaterom kontrolisati. kako je to prikazano na slici 72.Seriia 200 * Upariti zube sa zubima obeleZenim na radiiici. Pritegnuti zavrtnjeve za stezanje rotora sa 3. Kod motora sa startnim uredaje.uoA. Ubaciti zaptivku koja regulise aksijalni zazor radilice centrirajuci istu na dva trna. ako Posta-viti plodu usmerivada vazduha. fo^d^eqa-vqnje zazora izvri.ijatni )azoi iznosi 0.2 rnm.l(ao Sto ce se postupiti za kontrolu dovodenja razvooenja u sazu na strani 27. ARil6 . 74 AKSIJALNI ZAZON KOLENASTOG VhATIIA li na. Montirati zamajac.iti umetanjem zaptivki debljine 0.0. je isti Fig 76 predviclen.4 kgm namazav5i ih hermetikom "Loctite" ili nekim drugim slidnih karakteristika.6 mm izmetlu bloka i poklofca. Montirati poklopac za razvodenje povezav5i polugu regulatora sa pedukom'na osovini za ka_ mandu gasa.j. pritegnuti zavrtnjeve sa.0 kgrn. Pritegnuti zavrtnjeve sa 1. Postaviti za5titnl lim i remenicu za pokretanje. Da bi se spredilo obrtanje za vrerne pritezania posluzite se ogrlicom ili slicnim uredajima.78J. 75 ZAMAJAG I ALTEBNATOR (vidi stranu 24)^ Odistite konuse za spajanje radilice i zamajca. Pritegnuti matlcu za stezanje zamajca sa 13.k.vof sedistu..-.1 -: 0.

U sludaju revizije saveturegulisati odstojanje medu kontalitima na0. pritegnuti zavrt- + ^82J. Za zamenu konsul_ tovati Katalog rezerv_nih delova. Zazor za oba ventila treba da iznosi 0. Promena od 0.5 mm debljine izmedu magneta i bobine Imeduodstojanje. odgovara otvaranju kontaktn. B3).sijalica. to jest sa zatvorenim ventilima i izmeriti zazor izmedu venti-la i podiza6a.g prekidaca Iplatinskih dugmadiJ. (Sl. U ovom-poloZaju oditolanle Iu prektd magnetnog polja] izmedu gontje ivice magneia rra zamajcu iunutarnje ivice lima bobint. 2? . zazor] (sl.2 kgm. trcba da iinosi 13 + 15 mm (sl. Ubaciti karton od 0. 79 jemo uvodenje modifikacije Oslob^oditi zaurta\a za pode5avanje fiksnog clela kontakta Isl. B0 .+ Ubaciti zaptivni prsten na nosadu prekidada i montirati nosad sa nekoliko podmetada na bioku. Uspostaviti kolo sa svetledom sijalicom sve do zatvaranja kola preko kontaktnog prekidaca. Pritegnuti zavrtnjeve sa 1.: t.15 mnr.1 mm debljine odgovara 1.9 . Ako je zazor ispod ove vrednosti brusiti -krai stabla ventila. 79). Postaviti plastidnu zastitu na zavrlnju.M. . tlolna.Sto. DOVODENJE RAZVODENJA U FAZU Dovesti klip u G.Serija 200 VENTILI Ubaciti ventile" Motor postaviti u fazu kompresije.!_A 2S0 br. 0. Ako je zazor man)i dodati zaptivke.5.3. 975876 odpo. Prekidad Fig. 0.T. Btl.2 kgm gurajuci bobinu prema zamajcu.5S .bobine kljueku. Pomoiu odvijaca podesiti opruge i kontrolisati njihov slobodan rad.. njeve sa 1.primarni.60 mm. ARN'.kabl Ponovo kontrolisati otvaranje platinskih dugmadi posle promene podmetada i ispraviti zazor ako je p"otrebno.'6).1. tom prilikom lagano pritiskati pedurku.t mm (sl.10 0. 78 PALJENJE Eobina Montirati bobinu a tom priiikom ne pritezati zavrtnjeve.ventila pomocu. ako )e zazor iznad ove vrednosti frezovati sedista i ponovo kontrolisati. delo se sa montazom zaptivnog prstena na nosadu i sa zaSticenim bregom za pogon prekidada. Ako je vrednost drugadija izvuci bregastu osovinu i montirati je ponovo tako da se jedan zrrb pomeri u odnosu rra zupcanik kolenastog vratila. 0. i centrirati tanjirii na kraju stabla ventila. i lisnatom merkom fspijunorn) kontrolisati da podizanje usisnog ventila u odnosu'na povr5inu cilindra bude 0.5 mm prekida magnetno pojle na zamajcu.fko je zazor veci skinr-rti jednu ili viSe zaptivki debljine 0. Pritegnuti zavrtnvjee sa 1. 965892 . Obrtati zamajac-u desnu stranu sve dok se ne ugasi kon_ Fig. Fig. Od motora tA 205 br.lisnate merke. Montirati opruge ventila sa tanjiricima.mm koje se nalaze ispod nosaca rotora i po_ novo kontrolisati. Ubaciti kabl izmeclu bobine i platina unutar cevi na plodi i kabl kondenzatora na pri njem i kontramaticom. Opruge pritisnuti pomocu alata 7090-3595-45 [sl.IklemiJ platinskih dugmadi pritegnuvsi sa zavrt- usmerivada vazduha" Povezati.2 kgm. B0l.

Stopala. Dovoclenje bregova u fazu. Pritegnuti matice sa 0. Samonamotavaju6i pokretad.3 kgm. Povezati depresionu cev izmedu kar- buratora i kutije oduEka.0 kgm. pritegnuvSi zavrtnje sa 0. Elektropokretad.Serija 200 KONTROLA DOVODENJA BBEGOVA U FAZU Kada je zazor izmedu ventila i podizada ventila 0. Fig aa POLUGA ZA KOMANDU KABBUBATOBA Zatvoriti kompletan regr-rlator davaju6i gas do kraja iz komandne kutije. Pritegnuti zavrtnjeve sa 1.8 kgm.5 kgm" Sveiicu pritegnuv5i je sa 3. Poklopac usmerivada vazduha. Karburator sa krivinom nosada ubaciv5i sedlo regulatora sa oprugom na konrandnu polugu. Pritegnuti polugu u poloZaju koji odgovara potpunom otva- ranju leptira sme5eJst 84I. pritegnuvSi matice sa 0. lzduvni Ionac sa zaptivkom. Usmeriva6 vazduha. priteZuii matice sa 1. pritegnuv5i matice sa 0. odstojanje platinskih dugmadi ipresek magnetnog polja onako kako je opisano na strani 27 kontrolisati dovodenje bregova u fazu u odnosu na kolenasto vratilo.8 kgm.15 mm. stepeni i mm tA 1481 Fig. Polugu za pogon karburatora bez pritezanja matice. matice pritegnuti sa 2. Predistad vazduha sa zaptivnim prstenom.8 kgm. ako je predviclen. pritegnuv5i matice sa 3 kgrn. 82 Kompletirati montaiu sledecih delova: - Kutija odu5ke pritegnuv5i zavrtnjeve sa 0. ZO ARNo .2 kgm. Hezervoar sa slavinicom posle povezivanja cevi za gorivo. ako je predviden.8 kgm.8 kgm. Glava sa zaptivkom pritegnuv5i matice sa 3. proveriti pocetak otvaranja i zavrSetak zatvaranja ventila i podetak otvaranja platinskih dugmadi.8 kgm.

Cev od reduktora do 8. Regulisati priticanje gasa. Upotrebljavati gas koga dini sme5a ugljovodonika ovako 80 Toplotna 20 : 90% 10% Propan (C. Kada je boca u horizontalnom poloZaju onda ispod izduvnog Ionca treba montirati izmenjivad (A) da bi se gasificirala kompletna teanost iz boce. Pritegnuti maticu (D. o Motor maksimalno opteretiti a leptir karburatora sasvim otvoriti.). Dejstvovati na zavrtanj za podeSavanje sme5e (A.7 + 0. 87) sve dok se na belom papiru ne dobije otisak kruga. Posle nekoliko ubrzanja minimum ne sme da varira. zavrtnja "A" (sl. 7.9 kglcm' moZe se kontrolisati pomocu manometra ili pomocu sapunsl<og mehura. odvrtanjem ovog zavrtnja oboga6uje se.87) izbegavajuci pomeranje o ventila. Pre pokretanja pritisnuti nekoliko puta dr-rgme u centru redu ktora. Kriva cei 2. PodeSavanje smeSe na minimumu c o Dovesti broj obrtaja motora na 1. kada motor stoji. 88 Uvrtanjem zavrtnia A smeSa se osiromaSuje. Pomocu odvijada dejstvovati na urez (sl. Pri monta2i izbegavati formiranje pro5irenja ili oSteeenja cevi i isticanje gasa na vezama. koji pri izlazu gasa treba lagano da se nadima.90) sve do poloZaja koji odgovara maksimalnom broju A da obitaja. ARNo'''* . 4. BB.a oko 25.200 + 1. sl Bg) sve dok se ne postigne pravilan rad. I Kontrolisati zatvaranje ventila visokog i niskog pritiska ubacivsi meclu njima i zaptivnim povrSinama stoj indiga a preko ovoga sloj belog papira. Kada motor radi na gas snaga se smanjuje za 10%. 3. polako odvrtati zavrtanj bi se dobila bogatija sme5a. Reduktor pritiska (ne isporuduje se). Podeiavanje sme5e na maksimumu Pode5avanje se vr5i na probnom stolu ili na ma5ini koja je pod punim opterecenjem.Hu) Butan IC. U suprotnom sludaju ponovo izvr5iti pode5avanje. moi iznad Kontrole i podeSavanja Reduktor pritiska Za rezervne delove i popravke obratiti se proizvoaladu. Vidi Semu na slici 86. Fis. 6.000 kcal/kg.o) 12.300 obrtaja/min dejstvujuci na zavrtanj za pode5avanje leptira. sastavljena: 5. Ako motor teZe prima gas. u odnosu na rad 1. sa benzinom. Ne upotrebljavati reduktore na delovima koji se pokre6u ili koji su podvrgnuti vlbracijama. Zavrtanja za regulaciju minimuma. Zavrtanj za regula' karburatora."/. Pode5avanje (reglaZa) motora u radu Sva pode5avanje vr5iti na zagrejanom motoru uz pomoi merada broja obrtaja. pomocu Cevi moraju biti ispravne da ne bi doSlo do isticanja gasa. s1. Pritisak ne sme da prelazi 0. Kriva cev.Serija 200 VII NAPAJANJE SA TEENIM GAEOM _ APLIKAGIJE w e. a spe' cifidna potro5nja se smanjuje z. ciju maksirnuma. 87 Fig. 85).H. Cev minimuma. Difuzor. Sema uretlaja (sl. O Dejstvovati na zavrtanj za podeSavanje sme5e (B s1.

anik. je u levo.987 + 28. zavrtanj-. Za izvlad. tsl. Plod.Serija 200 BEDUKTOB BROJA OBRTAJA Delovi sa slike 91: 1. Pritegnuti zavrtnjeve sa 0. kao drugi nosad osovine reduktora Fig. 6. 92 1 :3 spolja5nji preinik gonjenog Spolja5nji prednik. KuciSte. 5 Eventualne brazde eliminisati. a-b na tri razlidite visine sediSta semerlnga. valjdastog lela)a i sediSta zupdanika reduktora. 95). Ozubljeni venac (1:4). B.931. 11. Pre6nik osovine.15 mm.96 MontaZa plodom. APN. na rnestima gde dolazi semering. to jest. mm 74.93 + + 74.a.enje upotrebljavati izvlakab 7070-3595. Montirati osovinu u kutiji iosigurati je da iznosi 0. Ozubljeni venac. Osovina {1:41. 5. 94 .987 + 22.10 sa 3 kgm. 10.26. Semering. mm Odnos Fig. 91 1"2 1:3 1:4 27.97 104. Pomocu komparatera izmeriti dva pre6nika. Aksijalni zazor izmedu ozubljenog venca i plode treba U peii na 80'G zagrejati kuglidasti IeZaj i postaviti ga na osovinu. mm Fis. Fig. Kuglidasti le1aj. pomocu brusnog platna sa sitnim zrncima da bi se dobile spirale 6iji je smer suprotan smeru obrtanja i zameniti semering. 9. kao kod motora.94l. 4.00 21 . Beduktori su pogodni za sprezanje bilo direktnim putem bilo preko kai5a. Predniei sediSta ku6i5ta. centraZi i rupe. 30 Montirati zrpianik (9I na+adillci +rjtegnuvsi zavrtanj + 0. 92): i o Kontrolisati prednik osovine na mestu gde dode kugli6asti leZai (A) ili valjci (B) (S1. Kontrola na samim kuglicama. Zameniti kuglidaste leZajeve u sludaju prekomernog radijalnog zazora ili o5teienjima u sediStima kuglica ili 7271-3595-289 i U kuciStr-r reduktora (1) proveriti da li su ispravne povr5ine za slaganje. Valjdasti leZaj (1 :4). Maksimalno dozvoljeno optere6enje kod sprezanja sa kai5em iznosi {00 kg a otklon (krak) 35 mm od povr5ine sprezanja i sa remenicom diji je osnovni Smer obrtanja prikljudka izvoda snage reduktora prednik 90 mm.8 kgm (sl. Osovina se ne brusi. Zvono.7.94 104. 2.00 o Proveriti da Seni zupdanika sluZi Kod reduktora 1 :2- ili li zubi na zupbanicima nisu moZda istro- oSteeeni. Zupd. 90 1 I (sl. 3.

Pritegnuti zavrtnjeve sa 2. Za izvlacenje upotrebljavati izvlakai o Prednik osovine treba da bude 28.9 + 19. Ponovo obraditi dodirnu povrSinu pomocu turpije od "karborunduma" i zavrSno preci platnom iste vrste. MontaZa 7271-3595.Zavrtanl. 16.4 + 1. 9B).13 lt. Odnos :2 1:3 1:4 '1 iz otvora 96).01 mm. 17. 13.0 mrn kada je ista neopterecena.5 mm sa maksimalnim odstupan. KuiiSte. 0. Visina opruga treba da bude 22. Medutim pod optereienjem od 15. 97 a Montirati osovinu [9J u kuii5te 112) sa oprugama (11) sme5tenim u sediStima.16 It.5 kgm.030 mm i ne brusi se (sl. 5. 9/. C Diskovi kvadila trebaju da budu bez brazdi i odtecenja. 2. Fig 96 c Zameniti kuglidaste leZajeve u slu6aju prekomernog radijalnog zazora ili u slu6aju ostecenja sediSta leZajcva i samih lelajeva. O Svakih 200 sati kontrolisati nivo i svakih 400 sati za- meniti ulje. Kvadilo je pogodno za sprezanie bilo direktno bilo preko Maksimalno dozvoljeno opterecenje za sprezanje preko l<ai5a iznosi 100 kg sa otklonom (krakom) od 35 mm od povrSine za sprezanje i sa remenicom dije je osnovno O 90 mm. Semering 3. 1 l. Prirubnica. 9. Ogrlica. 97). 10. 99).015 + 28.9 + 23. LeZaj. Na mestu gde dode semering brusiti brusnim platnom sa veoma sitnim zrnima da bi se stvorile spirale koje ce biti suprotno od smera obrtanja i zameniti semering. sve dok ne podne da istide za prelivanje (2) (sl. o Montirati reduktor ('1 ) na zvonu sa zaptivkom sprezajuci zupce dva zupdarrika.28 i 7070-3595-26. Osigurad. Kontrola ka i 5a. zavrtanj pritegnuti sa 3 kgm (sl. Ku6i5te. Ubaciti potisni leZaj sa valjcima iogrlicu ipritegnuti U peci. Diskovi. 4.5 kg opruga treba da ima duZinu 18. Ubaciti diskove i pritegnuti ih o pomocu osigurada 80oC zagrejati lezaj (3) i navuii ga na osovinu.5 kgm. 15. T. 12. OdrZavanje zaptivkom.ARNJ. Kod reduk- 3 Upotrebljavati isto ulje kao za motor. osovinu (9) u ku6iStu (1) pritegnuv5i zavrtnjeve prirubnice [4) sa 't. a Kontrolisati da li su opruge o5tecene ili da li su elastidne. Pritegnuti zavrtnjeve sa 2. O Utvrditi nivo ulja. t Fig. Fig. Debljina treba da bude 1. a N4ontirati glavdinu (14) na radilici.14 lt. 6. LeZaj. [(vacilo se aktivira preko poluge koja se odrZava u ukljttcenom ili iskljuderrom poloZaju preko polugice sa urezima. C Klizadi ogrlice treba da budu u ravni a zavrietak treba da im bude zaokruZen. 95 DISK KVAEILO ZA KONTINUIRANI HAD Delovr na sl. Oso' vina. Propisana kolidina: 0. Pritegnuti zavrtnjeve sa 1. B. Glavcina. * .jem ravnosti od 0.5 kgm. 14. na temperaturi od tl3l (sl. Opruge. Zvono. Ji .5 kgm.Serija 200 a Postaviti zvono (11) na poklopcu za za razvodenje sa tora I :4 u sedi5tu zvona uvesti valjdasti leZaj. Prirubnica za podeSavanie. 0. 1. Zavrtanja.0mm. o Postaviti zvono [17J na poklopac radilice sa zaptivkom. Kvadilo moZe da se montira samo na motorima sa konusnim izvodom snage. Klin.

N/lontirati kvadilo (1) na zvono' sa zaptivkom i spojiti (14)' PodeSavanie: c 3 Pritegnuti zavrtanj sa 1. Spojka ukl. Prednik iznosi 100.5 kgm. Zavrtanj. Prsten. 5. (kvadila).uduje izmedu 1500 i '160 obrtaja/min. Ako je frruii re. Maksimalno opteredenje dozvoljeno pri pogonu preko kai5a iznosi 100 kg sa otklonom (krakom) 35 mm od povr5ine za sprezanje i sa remenicom dije je osnovno Z 90 mm.5 kgm. o Montiriti kuiiSti(1) na zvono (2) spoiiv5i centrifugalnu grupu [le'udarati iekicem da ne bi doSlo do oite6enia 1. t Postaviti zvono [2) na poklopcu za razvoaen)e.1 Fig.tagE! Za izvlat6nie upotreb[avati 7070-3595-26. miifie po"*ine srnanluiu znatno snagu koia se prenosi od spoike {kvadila).5 mm Isl ]011.0 + 101'1 mm' Oddttrpanje ovalnosti najvi5e 0. Osovina. 3. 101 a Postaviti prsten OR u kuiiste (1J. 7. 10. Ubaciti leZai i pritegnuti ga. Prenos bitave snage je pri 2500 obrtaja/min. Sfrotlu'Sniu povrSina centiifugalne.moZe se montirati samo na riotorifra ia konu3nim prikljuckom za izvod snage' Kontrola Zameniti valjdaste leZajeve u slucaju radijalnog.5 kgm' IeZajevima.9 + 3. 2. 4. B. Zavrtanj. SediSte centrisugalne grupe ne sme da Prednik osovine treba da iznosi 29. Spojka (kvadilo) je pogodna kako za direktno sprezanje lako i za sprezanje preko kaiSa. OdrZavanje tisnim Olabaviti zavrtanja na prirrrbnici za podeSavanje (sI"97)' Obrnuti prirubni6u dovodeii ogrlicu (5J u dodir sa po' leZajem. Pritegnuti zavrtnjeve sa u sediStu osovine spojke.99 + 30.00 mm i ne bude i:: t. izvlakad 7271-3595-289 i hrapavo ili osteieno. Delovi sa slike'100: 1. na izbegavati da mast ili ulje dopru do povrSina. Spojka (kvadilo). Zvono. Prsten za centriranje.5 kgm. Zavrtanj.16 lit. Osigurad. i: potrebno zameniti klizade (papude) otkabivSi opruge i Taviti nove delove. postaviti osigurad (s1. 11. Monta2a Fig. 99 Upotrebljavati isto ulje kao za motor. pritegnuti zavrtania sa 3 kgm. 32 ARNl.Serija 200 O .102) e M6ntiratl osovinu i pritegnuti pomocu osigurada Ubaciti prsten za centriranje . 12.nrtirsni" zupce diskova sa Zljebovima glavdine Pritegnuii zavrtnjeve sa 1. koje se taru. Koli6ina ulja iznosi 0. G Utvrditi nivo ulja kontroliSuci nivo ulja na 5ipki. 6.. c Mont'irati centrif-ugalnu grupu (3) na radilici. LeZai. o Svakih 200 sati kontrolisati nivo a svakih 400 sati zameniti ulje. Osigurab.tl sediStu osovine'. lzbegavati 6esto ubrzanje od minimuma do maksimuma i duZi"rad na minimumu da ne bi do5lo do odteienja centrifugalne grupe. Centrifugalna grupai 9. zazora iti osteeenia'sediSta kuqlica ili oStecenja samih kuglica 3. CENTRIFUGALNO AUTOMATSKO KVAEILO (SPOJKA) Centrifugalna spojka na madinama sa konstantnim reZimima omoguiuje pokretanje motora bez povlacenja masine sa automaiskim prikljudkom pri porastu broja obrtaja. 100 1'..-'* . grupe treba da bude -hrafavosti i ostecenja" Debljina frikcionog matebi:z riiala ne sme da bude niZa od 2. Fig.1 n'rm. Priteonuti zavrtnieve sa 2. Kuci5te.

2 O.5 1.2 Sveiica Poklopac razvodenja Poklopac prekidada 6x.25 2.0 5x0.25 8 0.0 2.8 0.8 1.8 1' 3.5 3.7 Zamajac 16x ARNo .0 lzduvni Ionac Elektropokretaa Ploda prekidada Ploda usrnerivada Stopalo Bemenica za pokretanje 6x1.4 1.25 1.0 Usmerivai vazduha Poklopac za usmeravanje 0.0 x 1.2 6x1.0 3.5 Kutija oduSke Stator alternatora Glava 0.3 1.B Kriva cev karburatora Prirubnica izvoda snage Zupdanik regulatora I x 1.l.2 1.Serija 200 MOMENTI STEZANJA Pozicija Samonamotavajudi startni uredaj Klipnjada Bobina Prednik x korak Stezni momenat kgm mm 5x0.2 Botor alternatora Rezervoar 6x 6x 6x 8 1.0 1.8 1.0 6x1.B 1.25 14 x 1.8 0.2 O.0 I x 1.8 6x1.0 6x1.25 8 x 1.25 6x 1.0 28 UNF/2A 5x0.0 1.0 x 1.0 6x1.8 2.0 6x1.0 1.8 6x1.2 Zavrtanj izvoda snage Zvono 3.0 1.8 6x1.5 13.

j... 106)."1'.f rdui.vrtnia B smeSa se osiroma6ule.iavit[iva lalla s'a polusom-ili slicnim uretla' jem koji de omoguciti davanje gasa preko regulatora' Fis. o Ako ie pr6dvideno...tauiti gas na 1/3 njegovog hoda'.. nuti zavrtanj B da bi smeSa postala bogatija' BEGULACIJA MINIMUMA u primanju gasa.irji iizutt na 2000 obrtaia/min za vreme od '10 minuta.. 3 Aktivirati gas i proveriti da li se poluga slobodno kre6e' Ne deistvovati ciirektno na leptir sn'leSe ili zatezne poluge.auisi ocl delova koje trebado 90 minuta' .ije: 3 po.4 optereienie- 106 ARNrio . Broj obrtaia dovesti 1100 14OO na: [sI 103) i upoi#o .-nu 'n"to.za i'"aJirrlri.la za a Rliotor." Savanie smese. B.b. 'rl<. Zavrtani pritegnuti kontramaticom' FAZHADA - 3800 obrtaia/min 2600 obrtaia/min U prvitrJ6 sati tda+ostepeio. i napuniti rezervoar.dgrii.umene karburatora i revizije izvrSitipodezatvarajuii zai.. 105 Deistvovati na zavrtani minimuma A (sl.i. startovanje.uti smesu pomocu zavrtnia B. ... \. odvrtaniem deistvuiuii na zavrtanj za podesavanje A istoEa ime5a se obogacujer - 1200 obrtaia/min na benzin 1500 obrtaja/min na petroleum da varira. Po preci na slede6e operac.h.f prooe . t "*pt"i. 104 PODESAVANJE SMESE NA MINIMUMU ."riatora'izaziva havariiu mosta za-neko' liko sekundi.. povezati ispravljabki most-na masu "n".i". -do maksip.ruma kada je motor rastereien do o6arti "sri sledeiih vrednosti: tA-LAP LAL 3750 2550 Oqraniciti hod komandne poluge dejstvujuci na zavrtani *iksirr*. regulaciju izvrSiti ponovo nieva Posl-e nekoliko ubrzanla..Serija 200 VIII KONTROLE PRE POKRETANJA _ PODESAVANJE I KONTROLA zavr5etku montaZe c u?. poveiavati dok se ne dostigne 70% od maksimuma. znadi ako broj obrtaja na pomodu zavrtmini.-r. i. postolju.i*uf 22' rtor.(sl' 10a)' i. B (sl.iliti"*. U suprotno sludaju.rtani . i prebistadu ."rmu varira.i -pokrenuti o motor i postepeno otvarati leptir urecla.. 103 Sva podeSavania vr5iti na zagrejanom motoru uz pomoi meraca broja obrtaja. PBOBA BADA NA PHAZNO Fig.. kab prema S'emi na strani 20 i h# #.""i..i.g-orivom (vidi str' 4)' 3 Oivoriti slavinu ako je predviclena' prvo J' .raztaditi^ nodG't<omptetne revizije moZe da traje .d.i.l. . lioii rade na petroleum pokrenuti benzinom i . 16). rad motora na minimumu ne sme at"o"rotor" ima pote5ko6a Ai B.. zatim ga otvoriti za oko 3 l(ruga' a Zli""iitileplii'rreaaia ia startovanje ili ga postaviti u srednji poloZaj (vidi str. Zb komande sa odstoianja .rgt"irti motor za oko 2 minuta. MAKSIMUMA lagano odvr- I Fig. na radnoj masini ili na dinamometarskoj kodnici' a ijro"iriti i itibilizovati' nivo ulja u karteru. bolto'fuotu se isklludi deistvo regulatora moZe se dostig' liuti n"tontrolisani'broi o6rtaja. iatim okrenuti slavinu za-napaianie sa Petroleumom. 105) sve dok se ne oostiqne malo poveianie broja obrtaja a zatim pritegrruti'koniramaticom.. Na ovaj nacin osiguran je intervenciia reoulatora u bilo koiim uslovima rada.

Valvoline ieityl 873 ili sl.ARNO 35 . . Baspr-5iti ulje SAE 10W u ventile. obrtati motor napunjen antikorozivnim uljem.6 meseci) O Pustiti motor da radi bez optereien. .l0 stepena 2. koja govori o kontroli pre pbkretanja motora. pritezanje glave. a se. . a ma5iu za5titi neobojene delove. Lepljivom trakom zatvoriti sve otvore. po mooucstvu nikako -sa u. - l l l PBIPBEMA MOTOBA ZA PONOVNO PUSTANJE U RAD o Skinuti zastitnike i poklopce i odistiti spoljasnost motora. zazor ventila. Kontrolisati siskove maksimuma i minimuma. o Pomocu rastvarada ili odma56ivada skinuti sa spolja5_ njeg dela sredstvo za zastitu od korozijea Sklnuti sveiicu. direktnom dodiru zemllirm' i na-"uAil. lzvrSiti normalne kontrole pre pokretanja kao Sto je naznadeno na strani 34. O Napuniti karter sa uljem za za5titu MIL-I644-p9 ili drugim odgovarajuiim uljem.pokreiu MIL_L_21260 p.Serija 200 IX Motori koji se sta. Premazati neobojene spolja5nje povrSine antikorozivnim sredstvom dije su karakteristike MIL-C_16123 D _ ste_ peni 3 (Primer ESSO RUST BAN 392 Valvoline za5tititi antikorozivnim uljem ??ioyg karakteristike crJe su lgji .:.a^uja". "-"' Trajna za6tita (preko 6 meseci) Pored prethodnih normi za za5titu preporudljivo je sledeie: " e Tectyl 894) viSak ulja ispustiti. rezervoar.ia najmanje 15 min. i pustiti motor da radi S_to minuta na 3/4 maksimalne brjine. PaZIjivo odistiti rebra cilindra. Zatim ponovo zavrnuti sve6icu. napuniti normalnim uljem i obrnuti o o raoiltcu nekotiko obrta. podizace ventila itd. glavu i .naliti 1 kasiku ulja SAE 30 u cilindar i rukom obrtati da bi se ulje rasporedilo.enosil oO elektrianih linija sa visokim huponorn. Motor duvati u suvoj prostoriji.vljaju u magacin za period preko 30 dana trebaju se pripremiti na sledeii nadin: - KONZERVIRANJE MOTORA . predistada vazduha. motor zagreje isprazniti karter i napuniti ga Privremena zaStita (I o o c O Skinuti cev za gorivo i isprazniti 59Og novim obidnim uljem. SAE 30 (primer: ESSO RUST-BAN 339 . ili drugim. lspustiti ulje u kome se nalazi rastopljen za5titni elemenat. O a O Skinuti sveiicu.' Zaviti motor plastidnom folijom.

LONGITUDINALE O MAKSIMALNI NAGIB I Rad l-r| .Serija 200 X - PRIKLJUEENJA Motori se isporuduju u viSe varijanti za aplikacije na raznim mabinama. INCLIN. O AKSIJALNO OPTEREEENJE 250 ko.Povremen I Kontinuiran I krafl(otrajan I UzduZni PopreEni 40' 350 O DINAMIEKI MOMENT Z. Aksijalni potisak u dva smera ne sme da prelazi "A O HADIJALNO OPTEBEEENJE (KBAK) kaiSem: I MAKSIMALNI OTKLON + B E> Za aplikacije sa Optere6enje (P): 60 kg 116 mm Otklon (krak) (S): ARNo . O IZDUVNI SISTEM Kontrapritisci variraju u zavisnosti od izduvnih lonaca ili priguSivada. O IZVODI SNAGE MOTORA Predviclen je samo jedan izvod snage na strani suprotnoj od zamajca. Za specijalne aPlikacije konsultovati Proizvodada.AMAJCA INCLIN DinamiEki moment zamajca iznosi {050 kgcm'. Maksimalno dozvoljeni kontrapritisak 60 mm Zivinog stuba merenog nak olektoru pri ulazu u izduvni lonac. Ovde dajemo Pojedine indikativne podatke za korektna prikljudenja.

Serija 200 LAiLAP 205 - 25Ot LAL 250 LA / LAP 300 .ARNo .

Serija 200 SADRZAJ Poglav. I POPRAVKE vil . 36 36 36 JI JO ARNo . 35 35 36 36 36 JO Priprema za pu5tanje u rad PRIKLJUEENJA [legulator tabnosti Podmazivanje Karburator Paljenje lzvod snage motora Nagib Samonamotavajuci ureclaj za polretanje : Elektridni urealaji Ureclaj sa elektropokretadem Ureclaj sa dinamomotorom i alternatorom Uretlaj za rasvetu sa alternatorom 20 20 22 23 Dinamidki moment zamajca lzduvni sistem Aksijalno optereienje Badijalno opterecenje Gabaritne dimenzije . APLIKACIJE . Str. i oovoJen. Str. Poklopac razvodenja Razvotlenje NEISPRAVNOSTI III 5 Aksijalni zazor radilice Zamajac Venti I rv6 o 6 i alternator .e razvobenja Paljenje u'fazu . 29 29 30 31 Opruge-ventila Ventil odu5ke kartera Predistad vazduha Predistac goriva . MONTAZA Blok Presek motora I PODESAVANJE vl 24 24 24 24 24 25 25 26 26 27 KABAKTEBISTIKE ODBZAVANJE Kapacitet rezervoara OTKLANJANJE DEMONTAZA Napomene I J II 4 4 Semering za ulje Kolenasto vratilo Klip i klipnjada . : 27 27 28 40 identifikacija motora Postavljanje motora Demontaia KONTROLA Glava 5 6 a Kontrola dovoclenja bregova u Iazu Poluga za komandu karburatora . 2 Poglav. Cilindar Osovinica klipa Zamajac Ventili vodice sedi5ta l(lip i klipni prstenovi i klipnjada '10 I I q I I I Napajanje sa tednim gasom Reduktor broja obrtaja Kvadilo Automatsko centrifugalno kvadilo STEZNI MOMENTI PODESAVANJE i diskovi za kontinuirani rad 32 J3 KONTROLA I vlil maksimuma 34 34 34 34 AA 10 11 11 11 11 Ozubljeni venac Kontrola pre stavljanja u pokret Proba rada pri neopteredenom motoru PodeSavanje sme5e na minimumu PodeSavanje minimuma Bazrada Poklopac za razvodenje zazor i I(olenasto vratilo 34 Aksijalni Blok Begu l Bregasta osovina lator 12 13 'I3 14 14 14 17 19 I(CNZERVIRANJE MOTORA IX .

.

FAH: 23 13 PBODAJA: 562. ADBESA: OSLOBOOENJA BR.663 SERVISNA SLU2BA: 562.:ai.KovrdEVA 25. 3$-01 TELD(:11500 TELEGRAM: TDVADESET PRVI PCIST. Beograd. Vojvode Brane ARNo . 11091 BEOGHAD TELEFONI! GENTBATA: 551466 I RO DUADESET PRUI MA' FABRIKA MALOLITRAZNIH MOTORA SOUB DIT.:.IB vrA. IEL.SXl PBODAVNICA: MNT BEOGFAD Stampa: rNOVI DANI*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful