ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΜΑΪΔΏΝΗ

α) Καταγωγή
Ὁ Ὁρχιμ . Χρυσόστομος
Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό
Πλωμάριον Λέσβου ἀπ ό ναυτική
ο ἀκογένεια. Μεγάλωσε κοντά
στούς ἀερε ἀς το ἀ Πλωμαρίου
μαζί μέ τόν πνευματικό του
ἀδελφό μακαριστό Ναυπάκτου
Νικόδημο. ἀπ ό τήν Α΄ Γυμνασίου
ἀταν ἀεροψάλτης σέ Ναούς το ἀ
Πλωμαρίου καί τ ἀν περιχώρων.

β) Σπουδές
• Φοίτησε στή Ριζάρειο
ἀν ωτέρα
ἀερατική
Σχολή
ἀθην ἀν (1974-1976) καί στή
Θεολογική
Σχολή
ἀ θηνἀ ν
(1977-1981).
Κατά τήν διάρκεια τἀν
Θεολογικ ἀν Σπουδ ἀν ἀπ ό τήν
καθοδήγη-ση τοἀ νἀν Μακ.
Ὁρχιεπισκόπου
ἀλβανίας κ.
ἀν αστασίου περι ἀλθε ἀπ ί δύο
χρόνια σέ Ὁλα Ὁλα τά κέντρα
τ ἀν
μή
Χριστιανικ ἀν
Θρησκει ἀν στό λεκανοπέδιο
ἀττικ ἀς
(Μουσουλμά-νων,
ἀβραίων, Βουδδιστ ἀν , ἀνδουϊστ ἀν κ. ἀ). Τά πορίσματα τ ἀς ἀρευνας α ἀτ ἀς
παρέδωσε στόν μακαριστό π. ἀντώνιο ἀλεβιζό πουλο ,
μέ τόν ἀπ ο ἀο
συνδέθηκε γιά 20 χρόνια στό ἀντιαιρετικό ἀργο τ ἀς ἀκκλησίας.
Ταυτόχρονα φοίτησε: γιάΔ δύο χρόνια στή Σχολή Κατηχητἀ ν τἀ ς
ἀπ οστολικ ἀς
Διακονίας, δύο χρόνια στό Σεμινάριο Ποιμαντικἀ ς
ἀξάσκησης τ ἀς ἀρχιεπ ισκοπ ἀς στό Νοσοκομεἀο ἀρυθρός Σταυρός τἀν
ἀθηνἀν καί τέσσερα χρόνια στό ἀ λληνικό ἀδε ἀο ἀδε ἀο ἀ θηνἀ ν
Βυζαντινή καί Ε ἀρω π αϊκή μουσική.
Ὁς Κατηχητής δίδαξε: ἕνα χρόνο στή ἀ ερά Μητρόπολη
Περιστερίου (Ι. Ν. ἀγίου. ἀλευθερίου), ἕνα χρόνο στήν ἀ ερά ἀ ρχιεπισκοπή
(Ι. Ν. ἀγ.ίου Δημητρίου ἀμπελο-κήπων) καί τέσσερα χρόνια στήν ἕερά
Μητρόπολη ἀ ττικἀ ς (Ι. Ν. ἀγίου. ἀλευθερίου ἀμαρουσίου , Ι. Ν. ἀγ ίου.
ἀπ ηρέτησε ἀς ἀεροψάλτης στούς ἀερούς Ναούς ἀγίας Φιλοθέης καί
Ζωοδόχου Πηγἀς Δάφνης στήν ἀθήνα.

1

γ) Μοναχός - Κληρικός
Τό 1981 Ὁγινε ἀκάρη
μοναχός στή Νέα Σκήτη το ἀ
Ἁ γίου ἀρ ους κάτω Ὁπό Ὁπό
τήν καθοδήγηση τοἀ σπουδαίου
Πνευμα-τικοἀ π. Σπυρίδωνος
ἀερομονάχου.
Στίς
10/8/1982
χειροτονήθηκε
διάκο-νος στήν ἀ ερά Μονή
ἀγίου Παύλου το ἀ ἀγ ίου
ἀ ρους Ὁπό τόν Μητρο-πολίτη
ἀερισσοἀ κ. Νικόδημον.
Τό
1983
χειροτονήθηκε
Πρεσβύτερος
καί
ἀνέ-λαβε
Ἁεροκήρυξ
τ ἀς
ἀερ ἀς
Μητρο-πόλεως
ἀερισσοἀ,
ἀγίου ἀρους καί ἀρδαμερίου.
Τό 1990 ἀνέλαβε κα-θήκοντα
Πρωτοσυγκέλλου στήν ἀδια
Μητρόπολη.

Στή Νέα Σκήτη τοἀ ἀγίου
Ὁρους

δ) ἀ διακονία στή Μητρόπολη ἀε ρισσο ἀ
Μέ τήν ε ἀλογία το ἀ Σεβ.
Μητροπολίτου κυροἀ Νικοδήμου
• ἀδρυσε τήν Γυναικεία ἀ ερά Μονή
τοἀ ἀγίου Κοσμ ἀ το ἀ
Α ἀτωλο ἀ
στήν
ἀρ ναία
καί
ἀργάνωσε
11
Πνευματικά Συμπόσια, ἀφιερω-μένα
στόν ἀγιο Κοσμἀ τόν Αἀτωλό.
• Προσέφερε στήν ἀ κκλησία 8
ἀ ερεἀ ς
καί
7
μοναχούς
καί
ἀκ ατοντάδες πνευματι-κά παιδιά σἉ’
ἀλες τίς ἀνορίες τ ἀς Μητρο-πόλεως
καί ἀκτός α ἀτ ἀς .

Ἁ ἀερά Μονή τοἀ ἀγίου Κοσμἀ
τοἀ Αἀτωλοἀ στήν ἀρναία

• ἀδρυσε καί λειτουργεἀ ἀδἀ καί 17
χρόνια τό ἀδρυμα ἀγά π ης «ΠΑΝΑΓΙΑ

2
ἀδρυμα ἀγάπης-Γηροκομεἀο

ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ» - Γηροκομεἀ ο τἀ ς Μητροπ όλεως, ἉπἉ’ Ὁπου πέρασαν
150 γέροντες.

• Ὁδρυσε τήν Πρωτοβουλία Γονέων, τ ἀς ἀπ οίας ε ἀναι πνευματικός
σύμβουλος.
ἀργάνωσε 24 Συναντήσεις Οἀ κογενειἀ ν, 6 Σχολές Γονέων σέ ἀνορίες
τἀς Μητρο-πόλεως.
*Κηρυκτικό ἀργο *
Κάθε Κυριακή καί ἀορτή Θεία Λειτουργίαεἀ καί κήρυγμα κηρύττει στίς
ἀνορίες τἀς Μητροπόλεως.
ἀπογευματινά κηρύγματα:
• ἀπί 30χρόνια στήν ἀρναία, ἀπου ἉἉρμηνεύτηκαν σχεδόν ἀλα τά βιβλία τἀς
Καινἀς
Διαθήκης, τό Ψαλτ ἀρι , 3 φορές ἀρμηνεία τ ἀς Θείας Λειτουργίας, Πατερικά
κείμενα γιά τήν προσευχή, τήν μετάνοια, τό θάνατο, τήν ἀλεημοσύνη, τήν πίστη.
• 10 χρόνια στό Νεοχἀρι καί μελέτη ἀγίας Γραφἀς, ἀρμηνεία θείας
Λειτουργίας
καί ἀντιαιρετικές ἀμιλίες
• ἀπί 18 χρόνια στήν Μεγάλη Παναγία.
• καθἉ’ ἀλο τό ἀτος στή Γαλάτιστα, στό Στανό, τήν ἀερισσό, τή Ν.
ἀπολλωνία, τήν
ἀπολλωνία, τό Στρατἀνι.
** ἀ λόγος το ἀ Θεο ἀ στά Μ. Μ.Ε. *
*

ΣυμμετεἉχε σέ ἉἉκατοντάδες ἀκπομπές στό ἀκκλησιαστικό Κανάλι 4Ε μέ
τηλεθέαση σἉ’ Ὁλο τόν κόσμο.
Πραγματοποίησε δΔεκάδες ἀκπομπές καί ἀνταποκρίσεις στό Ραδιοφωνικό
Σταθμό τἀς ἀκκλησίας τἀς ἀλλάδος.
ΦιλοξενεἉται συχνά Δεκάδες ἀκπομπές στά τοπικά Μ.Μ.Ε. ή ΤV XAΛΚΙΔΙΚΗ, ΤV
ΣΟΥΠΕΡ.
• ἀκατοντάδες ἀνταποκρίσεις στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τἀς ἀκκλησίας
τἀς ἀλλάδος.
*Πνευματικός*
Εἀναι πνευματικός στήν ἀρναία, Γαλάτιστα, Νεοχἀρι, Βαρβάρα,
Στάγειρα, Μεγάλη Παναγία, Στανός, Γεροπλάτανος, ἀπολλωνία, Ν. ἀπολλωνία,
Μελισσουργός, Κρήμνη, Ζαγκλιβέρι, Περιστερά.
ἀξομολογεἀ καθημερινά πολλούς χριστιανούς στό Μοναστἀ ρι τοἀ
ἀγίου Κοσμἀ καί στό ἀδρυμα ἀγάπης.

ε) Νεανικό ἀργο .

Δίδαξε ἀπί 30 χρόνια στά
Κατηχητικά
ΣχολείαΣχολεἀ α. Ὁδρυσε τό
1995 Σύνδεσμο ἀρ θοδόξων
Νέων,
τοἀ ἀποίου εἀναι
πνευματικός σύμβουλος.
3
Σύνδεσμος ἀρθοδόξων Νέων
« ἀ ἀγία Νεομάρτυς ἀκυλίνα »

Μέ τήν εἀθύνη του λειτούργη-σαν ἀπί 26 χρόνια οἀ
Κατακατασκηνώσεις στό Προσκύνημα τἀς Μεγάλης Παναγίας, ἀπἉ’ Ὁπου
πέρασαν 6.000 παιδιά καί νέοι.
ἀργάνωσε 20 Γιορτές
Νεολαίας καί 10 Συνάξεις ἀ φήβων μέ
τήν συμμετοχή τἀν Λυκείων καί τἀν
Γυμνασίων τἀς Μητρο-πόλεως, καθώς καί
10 Λειτουργικές Συναν-τήσεις Νέων
διάρκειας
μιἀς
ἀβδομάδος
στό
Προσκύνημα τἀς Μεγάλης Παναγίας
.
Ὁδρυσε
Σχολές
ἀ κκλησιαστικἀ ν Τεχνἀ ν, μέ Τμήματα
Ὁγιογραφίας
(8 παραρτήματα σέ
ἀνορίες), Ξυλογλυπτικ ἀς (5 παραρτήματα),
Χρυσοκεντήματος,
, Βυζαντινἀς
Μουσικἀς (3 παραρτήματα). Στίς Σχολές
αἀτές φοίτησαν 600 νέοι..
Περίπατος μέ τά παιδιά της κατασκήνωσης

στ) ἀντιαιρετικό ἀρ γο
ΕὉναι τακτικό μέλος τἀ ς Συνοδικἀ ς ἀ πιτροπἀ ς ἀ πί τἀ ν
Αἀ ρέσεων τἀ ς ἀ κκλησίας τἀ ς ἀ λλάδος. Μαθήτευσε στόν ἀείμνηστο π.
ἀντώνιο ἀλεβιζόπουλο. ἀχει συμμετάσχει στίς 25 Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις
γιά θέματα Αἀρέσεων καί Παραθρησκείας. ἀχει παρουσιάσει ἀντιαιρετικές
εἀσηγήσεις καί παρεμβάσεις στό ἀ ντιαιρετικό Σεμινάριο ἀς ἀντεταλμένος
τἀς Μητροπόλεως ἀερισσοἀ. ἀργάνωσε 15 ἀ ντιαιρετικά Συνέδρια σέ
ἀνορίες πού ἀχουν πρόβλημα αἀρετικἀν. ἀχει παρουσιάσει ἀντιαιρετικές
εἀσηγήσεις στό ἀ ντιαιρετικό Σεμινάριο.
• ΕΣυχνά εὉναι τακτικός ἀμιλητής στό Σεμινάριο Πίστεως στήν ἀγία
Παρασκευή, πού ἀργανώνει ἀ Πανελ-λήνια ἀν ωση Γονέων.

ἀχει
ἀντισταθεἀ
σθεναρά
στήν
ἀξάπλωση
τ ἀν
Χιλιαστἀν,
Πεντηκοστιανἀν, Βουδιστἀν, Νεοεποχιτἀν, ἀναλλακτικἀν θεραπειἀν.

ζ) Διορθόδοξη δράση
• Συνεργάζεται μέ τήν Διαβαλκανική ἀ μοσπονδία ἀ ρθοδόξων Νεολαιἀ ν,
στά πλαίσια τἉς Ἁποίας μετέβη στή Βουλγαρία, Σερβία, Μολδαβία.
• ἀργάνωσε 2 Φεστιβάλ τἀς Διαβαλκανικἀς στή Μεγάλη Παναγία καί .
• Μετέβη σέ Βουλγαρία, Σερβία, Μολδαβία στά πλαίσια
τἀς
Διαβαλκανικἀς.
• ὉἉταν ἀπεύθυνος τἀς φιλοξενίας νέων στίς Κατασκηνώσεις τἀς
Μητροπόλεώς μας Ὁπό τήν Σερβία, Βουλγαρία, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Ρουμανία,
Πολωνία, Μολδαβία.
Ἁδειξε Ἁδιαίτερο Ἁνδιαφέρον καί βοήθησε τούς Γκαγκαούζους στή Μολδαβία καί στήν ἀλλάδα.

4

• ἀπισκέφθηκε ἀεραποστολικά τήν ἀρθόδοξη ἀκκλησία τἀς Βουλγαρίας καί
ἀκανε ἀντιαιρετικές ἀμιλίες στίς Θεολογικές σχολές Σχολές Σόφιας, Σοἀμεν,
καί Βελίκο Τύρνοβο καί τίς ἀερατικές Σχολές Σόφιας καί Φιλιππουπόλεως καί
ἀκανε ἀντιαιρετικές ἀμιλίες. Ἁ Ὁπίσης νάλογες Ὁκανε ἀμιλίες Ὁκανε σέ
ἀερατικές Συνάξεις καί στό λαό
προσκεκλημένος ἀπό τήν ἀρχιεπισκοπή
ἀθηνἀν, ἀρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας, ἀρχιεπισκοπή Κύπρου καί πολλές
Μητροπόλεις τἀς ἀλλάδος.
• ἀδιαίτερα βοήθησε τούς Γκαγκαούζους στή Μολδαβία καί στήν ἀλλάδα.

η) Διακονία στήν ἀκκλησία τ ἀς ἀλβανίας

Ὁπιτροπές.

Τήν διετία 1991-93 ἀπηρέτησε
Ὁεραποστολικά στήν Ἁρθόδοξη
ἕκκλησία τἀς Ἁ λβανίας Ἁς
συνεργάτης τοἀ ἀρχιεπισκόπου
ἀναστασίου καί ἀκπρόσωπος στήν
ἀερά Μητρόπολη ἀργυροκάστρου,
.
Ἁπου
Ἁργάνωσε
Στό
Διοικητικό τομέα ἀργάνωσε τό
Μητροπολιτικό Συμβούλιο καί τίς
πρἀτες
200
ἀκκλησιαστικές

•Στόν Λειτουργικό τομέα Ἁκπαίδευσε
20
νέουςι ἀερεἀς καί Ἁργάνωσε, 4 νεανικές
ἀκκλησιαστικές χορωδίες σέ στό Ὁργυρόκαστρο, τούς ἀγίους Σαράντα, τήν
Πρεμετή, καί τή Δερβιτσάνη).
•Στό ἀ ναστηλωτικό τομέα Ἁταν υπεύθυνος τἉς ἀργάνωσε ΤεχνικήἉς
ἀπηρεσίας γιά τήν ἀνέγερση νέων Ναἀν καί τήν ἀναστήλωση μνημείων.
•Στό Κατηχητικό ὉργοΣυντόνισε τή δημιουργία
λειτούργησαν 200
ἀκκλησιαστικἉνά Κατηχητικἀνκά ΣχολεείωνὉα, Σεμινάριο Κατηχητἀν,
μεταφραστική μεταφραστικἀς ἀμάδας γιά τήν σύνταξη καί μετάφραση
Κατηχητικἀν Βοηθημάτων.
Στό
•Στό Φφ ιλανθρωπικό Ὁργο φρόντισε γιά τήν διανομή τροφίμων,
ἉματισμοἉ, φαρμάκων, τήν οἉκονομική Ἁνίσχυση μοιράσθηκαν 30.000 δέματα,
3 τόννοι λάδι,
ἀργανώθηκε τό Φαρμακεἀο μέ δωρεάν φάρμακα, καί
ἀνισχύονταν οἀκονομικά τἉνοἀ ὉερεέωνὉς ἀπό Μητροπόλεις τἀς ἀλλάδος,
καθώς καί τήν , οἀκονομική υἀοθεσία 500 παιδιἀν ἀπό τήν ἀκκλησία τἀς
Κύπρου.
• Στό Ποιμαντικό Ὁργο φρόντισε γιά τήν
ἀδρυση το ἀ Συνδέσμου
ἀ ρθοδόξων ἀ πι-στημόνων, τοἀ Συνδέσμου ἀρθοδόξων Φοιτητ ἀν καί
τοἀ Συνδέσμου ἀ ρθοδόξων Μητέρων, πού ἀνέλαβε τήν ἀργάνωση τοἀ
φιλανθρωπικοἀ ἀργου στό ἀργυρόκαστρο. •ἉἉργανώθηκαν Γιορτές
Νεολαίας στό ἀργυρόκαστρο καί τούς ἀγίους Σαράντακαί, Νεανικά Συνέδρια
στό Πανεπιστήμιο ἀργυρο-κάστρου καί στούς ἀγίους Σαράντα. •Δίδαξε Ὁς
καθηγητής ἀπί δύο χρόνια Λειτουρ-γική καί Ποιμαντική στό Θεολογικό καί
ἀ ερατικό Σεμινάριο τοἀ Δυρραχίου. •

Μέ τόν Ἁρχιεπίσκοπο Ἁναστάσιο

5

ἀργάνωσε τήν ἀντίσταση τἀν
Ὁρθο-δόξων στήν προσπάθεια τοἀ
καθεστἀτος
νά
ἀκδιώξη
τόν
ἀρχιεπίσκοπο
ἀναστάσιο
συγκεντώνοντας 90.000 ἀπογραφές
καί τήν πορεία διαμαρτυρίας στό
ἀργυρόκαστρο γιά τό σκοπό αἀτό.
Γιά τή δράση του αἉτή,
κΚινδύνευσε 3 φορές ἀ πό ἀ πιθέσεις κακοποιἀ ν καί ἀ ντιχριστιανι-κἀ ν στοιχείων.
•Τέλος ἀ ξιώθηκε τοἀ διωγμοἀ,
ἀταν
ἀπελάθηκε
ἀπ ό
τό
ἀ ργυρόκαστρο στίς 25 ἀούνιου 1993, μέ ἀμεσο κίνδυνο τ ἀς ζω ἀς του
ἀπό τό ἀνθελληνικό καί ἀντιορθόδοξο καθεστώς.
Ε ἀναι ἀν ας ἀπ ό τούς λίγους κληρικούς πού διώχθηκε γιά τήν πίστη τά
τελευταἀ α χρόνια.

θ) Συγγραφικό ἀργο

Συνέγραψε δεκάδες βιβλία πνευματικοἀ καί ἀποικοδομητικοἀ χαρακτἀρα:
• Ἁ Πρωτομάρτυς Στέφανος
• Ἁκκλησία καί Α Ἁρεση
• Ο Ἁ Ἁγιοί μας
• Ἁ Ἁγιος Ε Ἁθύμιος Ἁ Νέος
• Ἁ Ἁθνοϊερομάρτυς Ἁγάπιος τ Ἁς
Γαλάτιστας
• Ἁ Γέροντας το Ἁ Γένους
• ἀερός Ναός ἀγίων ἀναργύρων
Ἁρναίας
• Ποιμαντική.
• Παραδόσεις στή Θεολογική Σχολή τοἉ
Κογκό καί στό Θεολογικό Σεμινάριο τοἉ
Δυρραχίου
• Προσκυνηματικός Ἁδηγός τἉς
Μητροπόλεως ἀερισσοἀ
• ἀ ἀμπειρία ἀνός διωγμο ἀ
• Θεοεγκατάλειψηἀ Πρωτομάρτυς Στέφανος
ἀκκλησία καί Αἀρεση
Οἀ ἀγιοί μας

• Τό μαρτύριο τ Ἁς φωτι Ἁς
• Ἁ θρίαμβος τοἉ ἉεροἉ Χρυσοστόμου
• Δύο ἀεράρχες μας στόν ἀγ ἀν α το ἀ 1821
• Ἁ Θεία Λειτουργία κατά τόν Ἁγιο ΚοσμἉ
τόν Α Ἁτωλό
Θεία Λειτουργία στόν Ι.Ν. Ταξιαρχῶν
• Λόγοι: Α΄ Στήν
Γέννηση τοἉ ΧριστοἉ Β΄
Ἁργυροκάαστρου
Στήν Προσκύνηση τῶν Μάγων
• ἀ Σταυρός το ἀ Γλυκυτάτου ἀη σο ἀ
• Ἁκκλησιασμός
• Τά Σκάνδαλα
• Ἁριοθέτηση Πίστεως
• Μάμα-Σταυρίτσα. Μιά γυναίκα
ἀεραπόστολος στήν ἀφρική
• ῶεραποστολική. Παραδόσεις στή
Θεολογική Σχολή τοἉ Κογκόἀ ἀγιος Εἀθύμιος ἀ Νέος
ἀ ἀθνοϊερομάρτυς ἀγάπιος τἀς
Γαλάτιστας
ἀ Γέροντας τοἀ Γένους
6

ἀερός Ναός ἀγίων ἀναργύρων
ἀρναίας
Ποιμαντική.
Παραδόσεις στή Θεολογική Σχολή
τοἀ Κογκό καί στό Θεολογικό
Σεμινάριο τοἀ Δυρραχίου
Προσκυνηματικός ἀδηγός τἀς
Μητροπόλεως ἀερισσοἀ
ἀ ἀμπειρία ἀνός διωγμοἀ
Θεοεγκατάλειψη
Τό μαρτύριο τἀς φωτιἀς

θρίαμβος
τοἀ
ἀεροἀ
Χρυσοστόμου
Δύο ἀεράρχες μας στόν ἀγἀνα
τοἀ 1821
ἀ Θεία Λειτουργία κατά τόν ἀγιο
Κοσμἀ τόν Αἀτωλό
Λόγοι: Α΄ Στήν Γέννηση τοἀ
Χριστοἀ Β΄ Στήν Προσκύνηση
τἀν Μάγων
ἀ Σταυρός τοἀ Γλυκυτάτου
ἀησοἀ
ἀκκλησιασμός
Τά Σκάνδαλα
ἀριοθέτηση Πίστεως
Μάμα-Σταυρίτσα.
Μιά
γυναίκα
Ὁεραπόστολος στήν ἀφρική
ἀεραποστολική. Παραδόσεις στή
Θεολογική Σχολή τοἀ Κογκό

7

•1. Ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος
•2. ἀκκλησία καί Α ἀρεση
•3. Ο ἀ ἀγιοί μας
•4. ἀ ἀγιος Ε ἀθύμιος ἀ Νέος
•5. ἀ ἀθνοϊερομάρτυς ἀγά π ιος τ ἀς Γαλάτιστας
•6. ἀ Γέροντας το ἀ Γένους
•7. ἀερός Ναός ἀγίων ἀναργύρων ἀρναίας
•8. Ποιμαντική. Παραδόσεις στή Θεολογική Σχολή το ἀ Κογκό καί
στό Θεολογικό Σεμινάριο το ἀ Δυρραχίου
•9. Προσκυνηματικός ἀδηγός τ ἀς Μητροπόλεως ἀερισσο ἀ
•10. ἀ ἀμ π ειρία ἀνός διωγμοἀ
•11. Θεοεγκατάλειψη
•12. Τό μαρτύριο τ ἀς φωτι ἀς
•13. ἀ θρίαμβος το ἀ ἀεροἀ Χρυσοστόμου
•14. Δύο ἀεράρχες μας στόν ἀγ ἀνα το ἀ 1821
•15. ἀ Θεία Λειτουργία κατά τόν ἀγιο Κοσμ ἀ τόν Α ἀτωλό
•16. Λόγοι: Α΄ Στήν Γέννηση το ἀ Χριστο ἀ Β΄ Στήν Προσκύνηση
τἀν Μάγων
•17. ἀ Σταυρός το ἀ Γλυκυτάτου ἀησο ἀ
•18. Ὁκκλησιασμός
•19. Τά Σκάνδαλα
•20. ἀριοθέτηση Πίστεως
•21.Μάμα-Σταυρίτσα. Μιά γυναίκα ἀεραπόστολος στήν ἀφρική
•22. ἀεραποστολική. Παραδόσεις στή Θεολογική Σχολή τοἀ
Κογκό
ι) Διακονία στό Ο ἀκουμενικό Πατριαρχε ἀο
ἀξυπηρέτησε
ἀερατικά
στό
Οἀ κουμενικό Πατριαρχεἀ ο: σέ Ναούς
τἀς Κωνσταντινούπολης καί γιά , • πέντε
χρόνια στήν μαρτυρική Σμύρνη Ὁκανε
Μεγάλη
ἀβδομάδα
καί
Πάσχα
στή
μαρτυρική Σμύρνη, στό Ναό τἀς ἀγίας
Φωτεινἀς. •ἀπί δέκα χρόνια ἀπισκέπτεται
ψεις στή Μητρόπολη Μύρων τἀ ς Λυ-κίας
Ἁς , συνεργάτης τοἀ Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. . Ὁς •ἉἉδρυτικό μέλος τἀς
ἀ ταιρείας Φίλων τοἀ ἀ γίου Νικολάου
τἀ ν Μύρων καί Ὁπιμελεἀται τήν ἀκδοση
τοἀ περιοδικοἀ τἀς Μητροπόλεως Μύρων.

Θεία Λειτουργία σέ καράβι στά Μύρα
τἉς Λυκίας

8

ια) ἀ ξωτερική ἀ εραποστολή

Μέ νεοφώτιστους στήν
Ἁεραποστολή στό Κονγκό

Διηκόνησε στό ἀργο τἀς ἀ ξωτερικἀ ς
ἕεραποστολἀ ς στό Κογκό στή Μητρόπολη
Κεντρώας
ἀφρικἀς.
Δίδαξειδάσκει
ἀεραποστολική, Ποιμαντική καί ἀμνολογία
στήν Θεολογική Σχολή «ἀγιος ἀθανάσιος
ἀθ ωνίτης» στήν Κινσάσα το ἀ Κογκό. ἀκ ανε
ἀεραποστολική ἀργασία στίς πόλεις Κισαγκάνι,
Ἁζίρο καί Μπούνια τοἀ Βορειοανατολικοἀ
Κογκό. Κισαγκάνι, ἀζίρο καί Μπούνια τοἀ
Βορειοανατολικοἀ Κογκό.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful