BlogShan

BlogShan
www.blogshansi.blogspot.com

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]
මමය හුමෙක් පරිගණක ආශ්රිුතව ව ව෉ක කුතුතු ක අ ය හා ෈ කුත් ක ක අ ෙ මපකතව . මමහි කංගුව ඇ කම ක
MS Word, MS Excel, MS Power Point යඅ ක෈ර්ය෈ හා ෈ භ෈විතව ෈ වඅ මෘද්රික෈ංගය් හම ව෉ක ක අ
ආක෈ යයි.
______________________සියලුම හිමිකම් ඇවිරිකු.

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

පරිගණක ඉති ෈හය ෈ ෉ඳි් වීම
(01 E-Book)

පරිගණක පද්ධතිය (01 E-Book)
MS Excel මෘද්රික෈ංගය (02 E-Book)
MS Word මෘද්රික෈ංගය (03 E-Book)
MS Power Point මෘද්රික෈ංගය (04 E-Book)

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

2

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

ඳරිගණක ඉතිහාසය හා හැඳින්වීම
01) පරිගණකයක් යනු ත්මක්ෙ?
පරිගණකයක් යනු ප විසි් බ෈ මෙඅ ෙ කතව හ෉කසීමු බ් අය ක මතව ක තුරැ බවු ප ක ක අ෉වතව
බ෈ මෙඅ උපක ණය .
ෙ කතව ය් ප විසි් බ෈ මෙඅ මෙය මේ. එම ෙ කතව පරිගණකය තු දී හ෉කසීමු භ෈ජඅය මකමර්. අතුරැව
මතව ක තු ක් ම හ පිළිතු පු ෉මේ.

උෙ෈

ණ -:

මමය ග෉ලීම් හු අක ප තව පරිදි කුරෑපණය ක

෉ක.

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

3

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

Data and Instructions
ෙ කතව හ෉කසීමම්ඳී එය සිඳු ක අ ආක෈ ය පිළිබාව පරිගණකු ම කරැම් ගනු බ් ම් පු බ෈ මෙඅ උපමෙහ෇
නුවය. එඅම් Instructions නුවය.

02) පරිගණකයක් වශ්යt ඇයි?
I.
II.

ඵ ෙ෈යිතව ෈ව ව෉ඩි ක ග෉නීමු හ
සියම් ක්රි?ය෈වයකයක් හා ෈ වෙමව් ක෈ ය, ධඅය, ශ්රWමය
ව෉කු හම්ප ක මයකෙව෈ වක෈ ක ව෉ඩි ප්ර ති ෈බ බ෈ ග෉නීම මමහි ෙ හ෇ ක යි.
ක්ෂණික තී ණ ග෉නීමම් ෉ ය෈ව ( Efficient Dissection Making)
*. ඇතව ෉ම් ගණඅය රීම් හ ෙ කතව විශ්ය෇මේෂණමේදී කුව෉ දි චරිතව යු ඇාබිමු මිකුහ෈ු
ව෉ඩි ක෈ යක් ව෉යමේ. අමු ක පරිගණකය භ෈විතව ෈ ක ඉතව ෈ වෙ ක෈ යකදී වශ්යt
තී ණව ු එ බීමු ෉ ය෈ව ෉මේ.

03) වියෙම් වෙ

රීම.

*. පරිගණකය භ෈විතව ය තුළි්

සියම් ක෈ර්යයක් හා ෈ ව෉යවඅ මුෙ මබකම ෝ මහයි් ඉතිරි ක ගතව

෉ක.

පරිගණකයක් මඟි් සිඳු ක අ ප්ර ධ෈අ ක෈ර්යය්
I.
II.
III.
IV.
V.

ෙ කතව ඇතු ක රීම (Input Data)
ෙ කතව පිුතව ු ග෉නීම (Output Data)
ෙ කතව හ෉කසීම (Data Process)
ෙ කතව ගබක෈ රීම (Data Storming)
ෙ කතව අ෉වතව බ෈ ග෉නීම (Data Retrieve)

පරිගණකය හතු ක්ෂණ
I.
II.
III.
IV.
V.

මේගව ක බව - පරිගණකයු මිකුහ෈ු වක෈ කඩිහ ව ෈ මේගමය් කුතුතු රීමම් ෉ ය෈ව ඇතව .
කුව෉ ඳි බව - තව ම් ු ප෉වම අ ක෈ර්යය මිඅ෈හු වක෈ ව෉ඩි කුව෉ දි බ෉වි් ඉටු රීමම් ෉ ය෈ව ඇතව .
ගබක෈ රීමම් ධ෈රිතව ෈ව - විශ්ය෈ ෙ කතව ම ෝ මතව ක තුරැ ප්ර ම෈ණයක් ගබක෈ ක ග෉නීමු පරිගණකයු ෉ක.
විශ්ය෇ව෈හව් තව බව - පරිගණකමය් බ෈ ග් අ෈ මතව ක තුරැ මබකම ෝ දු ු කුව෉ දිය.
මප හ෉කසුම් රීමම් ෉ ය෈ව - ක්රි?ය෈ක ණ ආක෈ ය පිළිබා ග෉අ කේ ඇතුව හකහ෈ ග෉නීමම් ෉ ය෈ව.

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

4

BlogShan
VI.
VII.
VIII.
IX.

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

හ෇වයංක්රීwය ක්රි?ය෈ක෈රි කවය - දී ඇති මතව ක තුරැ උපමෙහ෇ මතව මප හකහ෈ ඇති ආක෈ යු ක්රි?ය෈ රීමම්
෉ ය෈ව පරිගණකයු ඇතව .
෉ඟීම් හ ෙ෉නීම් මඅකම෉ති වීම - මම් කුහ෈ මතව ක තුරැ ව෉ඩිමේ.
බහු ක෈ර්ය බව - පරිගණකයු එ මඅකු විවිධ ව෕ ක෈ර්යය රැහක් එකව සිදු ක
෉ක.
මවම හු ප ක මඅකවීම - පරිගණකය මකකතව ම් ක෈ර්යය් ව෉ක ක ක මවම හු ප ක මඅකමේ.

පරිගණකමේ පිය෈
පරිගණකය හා ෈ ම෕යකක ඩි තව ෈ ම ව෉ටුම් චීඅ ජ෈තිකය් විසි් භ෈විතව ෈ ක අ ෙ ඇබකහ෇ (Abacas) අ෉ම෉ති
උපක ණය මඟිකු. හ ළ ගණිතව ග෉ුලු පමණක් ක්ෂණිකව විහඳීමම් ෉ ය෈ව එම ය් ත්ර්යු විය. මීු වක෈ තව මක්
ව෉ඩි දිතුණු උපක ණයක් 1617දී ප ෝන් බාබියර් විසි් ඳු් ව෈ දු් තව එය පනපියර්පේ දඩු චක්රආය ම හ අම්
මකරිඅ. 1642දී බැ඼ැස් පඳස්ටල් ප සුමව් ගණ් හ෈ෙ෈ග෉නීම හා ෈ ය් ත්ර්යක් හ්දුව තව එය ෉ඳි් ව෕ අම
ව෕මේ Arithmetic Machine (ඇරිත්මැටික් මැෂින්) යනුමවකු. මම්ව෈මග් විශ්ය෈ හංඛය෈ එකතු කක
෉ අමු ක
මබදීම් ෈ ගුණ රීම් ක මඅක ෉ විය. පසුක෈ලීඅව ජර්ම෈නු ජ෈තික ගණිතව ඥ෇ඥමයත් ව෕ G.W.Lebinitz විසි්
වක෈ ක කුව෉ දි ගණක ය් ත්ර්යක් හ෈ේ අු විය.
එංග ් තව ජ෈තික වඅ චාල්ස් බැපේජ් 1833දී කුපෙව෕ ව෈ශ්ය෇ප බ මය් ක්රි?ය෈ ව෕ Difference Engine අම්
උපක ණය කුපෙවිය. මමය එමතව ක් බිහිවුනු උපක ණ තව වක෈ ක ම කා මට්ුමම් තිබූ ය් ත්ර්යයි. පරිගණකමය්
ඉටු ක ගතව ෉ ම෕යකක ක්රි?ය෈ වඅ ෙ කතව ඇතු ක රීම, ෙ කතව ගබක෈ රීම, ෙ කතව හ෉කසීම ෈ ෙ කතව කුත් ක රීම
යඅ සියලු මද් ඉටු රීමු වශ්යt මකකුහ෇ මමහි ෙ කතව ව ු ෉මබති. ඇතව ෉මු් මමය මුේම පරිගණකය ම හ
ඳු් වයි. එම කුහ෈ චාල්ස් බැපේජ් පරිගණකමේ පිය෈ ම හ ෉ඳි් මේ.
Difference Engine උප කණය ව෉ඩි දිතුණු මඅකක
තව ඔහුමේ හංකේපයක් වඅ Analytical Engine
අම෉ති ව෉කහු අ හකහ෇ ක මි් Aoe Lovelace (පමම නම හරියටම හරිද කිය඼ානම් දන්පන නෑ) අම් ප්ර ථමම
පරිගණක ව෉කහු අ කුපෙවඅ දී.
ෙ කතව හ෉කසීම හා ෈ ඉ් අතුරැව කුපෙවඅ ා සිඳුරැ ප ක ක෈ ය පරිගණක ඉති ෈හමේ තව ව පිටුවක්
මප ලීමු හම ක විය. මමක භ෈විතව ෈ ක පරිගණක විෙහ ක ක෈ර්මික ය් ත්ර් මේ. Clatter Mechanical
ඉ් අතුරැව IBN හම෈ගම විසි් ප්ර ථමම ව ු විදුයකමය් ක්රි?ය෈ ක අ පරිගණකය වඅ MARK 1 පරිගණකය බිහි
ක අ දී. ප්ර ථමම විෙහ ක උපක ණය ම හ 1946දී Enact කුපෙවඅ තව එය වර්ග ඩි 1500ක් පමණ විශ්ය෈ විය.
එහි රික්තව තව 18000ක් පමණ විය. එය භ෈විතව ෈ රීමම්දී ඇති ව෕ ග෉ුලුව ව෕මේ ධික ම හ ක වීම ක, කුතව කුතව
රික්තව තව ම෈රැ රීමු සිඳුවීමය.(රික්තව තව යනු එම ක෈ මේ පරිගණක ව තිබූ ප්ර ධ෈අම උපක ණයයි). 1951ඳී
ප්ර ථමම වt෈ප෈රික උපක ණය වඅ Unicse මවළා මපක ු එයක ෙක්වනු ෉මේ. ච෈ේහ෇ බ෉මේජ්මග් එ බි ප මු
පරිගණක ඉ තව ෙ෉ක්ව෕ ඒව෈ මේ.
1954දී පරිගණකමේ මෙවඅ ප පු බිහිවීම හංමක්තව ව ක ක මි් ට්රා෈් හ෇සිහ෇ු ය මහකය෈ග ක තව එය ඉතව ෈
මේගව ක මහකය෈ග෉නීමක් විය. ට්රා෈් හ෇සිහ෇ුර් මයකෙ෈මගඅ හ෈ෙඅ ා පරිපතව මබකම ෝමහය් ප්ර ම෈ණමය් ්ර්ක෈ විය.
එම ්ර්ක෈ පරිපතව එකතු ක තව කු උප෈ංගයක් උප෈ංගයක් ම හ කුපෙවඅ ෙ IC මඟි් පරිගණකව තු් මවකු
ප ම්ප ෈ව ඇ බීම සිඳු විය.
ඊ ු කුපෙවඅ ා Micro Processer අම෉ති උපක ණය මඟි් තව වදු ු ක මේගව ක දිතුණු පරිගණක
කුපෙව෕ උපක ණ ඉති ෈හමේ තව වඅ ප ම්ප ෈වු යිති මේ.

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

5

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

ඳරිගණක ඳද්ධතිය
පරිගණකයක් ක්රි?ය෈ කමක වීමම්දී එය ක්රි?ය෈ කමක ක අ පුද්ග ය෈ෙ ඇතුලුව මුලු පද්ධතියම ප තව ප දි මකකුහ෇
ව ු මබෙ෈ දිය ෉ ය. මමමහේ මකකුහ෇ ව එකතුව Computer System ම හ ෉ඳි් මේ.

දෘඩාාංග
පරිගණක පද්ධතියක පවතිඅ ති් හ෇පර්ෂ ක
ම හ ෉ඳි් මේ.
උෙ෈

ම ෝ පියවි ඇසි් ෙ෉ ය ෉

මකකුහ෇ Hardware(දෘඩාාංග)

ණ -:Mouse
Key Board
CD/DVD Row
CD/DVD Writer

Software
පරිගණක පද්ධතිමේ ඇති යම් ක෈ර්යය් රීම හා ෈ පරිගණකයු බ෈ මෙඅ ෙ කතව ෈ උපමෙහ෇ Data And
Instructions ඇතු ක පරිගණක ව෉කහු ් මෘද්රික෈ංග ම හ ෉ඳි් මේ. මම්ව෈ පිුති් කුරීක්ෂණය රීමු ම ෝ
ති් හ෇පර්ෂ රීමු මඅක ෉ක.
උෙ෈

ණ -:
 Windows XP/Vista/Se7en
 Microsoft Office
 Skype

Live ware
පරිගණක ක්රි?ය෈ක වඅ තව ෉අ෉ කතව ෈ ම ව ක මිකුහ෈ Live ware (ජීව෈ංග) ම හ ෉ඳි් මේ. පරිගණකය තව කුව
ක්රි?ය෈ක අ මඅකම෉ති ම යි් පරිගණක පද්ධතිමේ ක්රි?ය෈ක෈රි කවයු Live ware තව tවශ්යt මේ.
Hardware
Input Hardware | ෙ කතව ඇතු ක

රීමම් ෙෘක෈ංග

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

6

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

පරිගණක පද්ධති තු ු ෙ කතව ෈ උපමෙහ෇ ඇතු ක
උෙ෈

රීමු මයකෙ෈ග් අ෈ ෙෘක෈ංග මමම මකකුහු යිති මේ.

ණ -:Key Board
Mouse
CD/DVD ROM
Scanner
Floppy Drive
Barcode Reader
Digital Camera
Microphone

Important Input Hardware | අත්ය ල඾ දෘඩාාංග
I.

II.

Key Board - පරිගණකයු ෙ කතව ඇතු ක රීමු භ෈විතව ෈ ක අ ප්ර ධ෈අතව ම Input Hardware මේ. මම්
මඟි් ත්රැ Characters, Numbers, Symbols, Commands පරිගණකය තු ු බ෈ දීම සිඳු ක යි.
වර්තව ම෈අමේ භ෈විතව ෈ ක අ Multimedia Key Board තව ෈ක්ෂණය ති් ඉ
මට්ුමම් ඒව෈ය. අවතව ම Key
Board අවතව ම ම හ Flexible Key Board, Optical Key Board ම හ මමය ෉ඳි් මේ.
Mouse – Graphical Interpace එකක ව෉ක රීමම්ඳී වශ්යt commands ප සුමව් බ෈ දීමු භ෈විතව ෈
ක අ Input Hardware යුතව ු ව෉මට්.

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

7

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

පරිගණක මුහුණතව තු Mouse Printer තු එ ෈ මම ෈ මගඅ ය෈ම හ Left Click හ Right Click රීම තුයක්
ෙ෈ විධ෈අ කුත් ක රීම සිඳුක යි. වර්තව ම෈අමේ ඇතව ති දිතුණු ම෕සිකය් ආක෈ ම හ Optical Mouse, Wireless
Mouse ම හ ෙ෉ක්විය ෉ ය.
CD/DVD ROM
(ROM- Read Only Memory), (CD – Compact Disk)
පරිගණක පද්ධති ව ු CD ම ෝ DVD තව ෉ටිව
කංගු ෙ කතව ඇතු ක රීමු මමම ෙෘක෈ංගය වශ්යt මේ. ෙ කතව
යවීමම් ෉ ය෈ව විතව ක් පවති් කුහ෈ මමය Read Only Memory ගඅයු ය ක මේ. මම් පිළිබාව හවිහ෇තව
ධtඅයක් ඉදිරිමේදී බ ෈මපකම ක කතු ව් අ.

Scanner
පරිගණකය තු ු සියම් රෑපයක් එම ම ක අ෉ කඅම් ඉමම්ජ් එකක් ඇතුලු
ක ් අ පුලුව් . මම්ක Graphics කුර්ම෈ණ ව දී ඉතව ෈ ව෉ෙග ක මවඅව෈.

රීමුඅම් මම් ෙෘක෈ංගය භ෈විතව ෈

Floppy Drive
මම් උප෈ංගය මඟි් යම් සි ත්ක෈ ප්ර ම෈ණමේ ෙ කතව
මගකුය් අ පුලුව් .

යව් අ පුලුව් . ෆ෇ම කපි

යඅ මෙය ම ක එ ෈ු මම ෈ු

Microphone
ශ්යේෙ, හංඥ෇ඥ෈, විෙහ ක හංඥ෇ඥ෈ බවු ප ක ක පරිගණකය තු ු බ෈ දීමු මයකෙ෈ ග් අ෈ උප෈ංගය . ඒව෈ වශ්යt
විු යයක ශ්යේෙ හංඥ෇ඥ෈ බවු ප ක ක ගතව ෉ක.

Barcode Reader
බ෈මකෝඩ්ව ගබක෈ ක ඇති මතව ක තුරැ විමශ්යේෂ ්ර්මයක් මඟි්
රීමු භ෈විතව ෈ ක අ Input Hardware මකකුහ .

යව෈ එම මතව ක තුරැ පරිගණකය තු ු ඇතු ක

Digital Camera
මමම ක෉ම ෈ව ග් අ෈ ඡ෈ය෈රෑප මකයක් ම පරිගණකයු ඇතු ක ක

෉ක.

BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

8

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

Processing Hardware
Input hardware භ෈විතව ෈ ක පරිගණකය තු ු ප විසි් ඇතු ක ක අ ෙෙ කතව ගබක෈ රීමු ම ෝ Output
Hardware
෈ අ෉වතව බ෈ ග෉නීමු මප ප බ෈ දු් උපමෙහ෇ නුව හකහ෇ රීම සිඳුව් ම් මමම උප෈ංගය
තු දීය. මම් හා ෈ භ෈විතව ෈ වඅ ප්ර ධ෈අ උප෈ංගය Micro Processer ම හ ඳු් වයි. එය ඇතු ක ත්ක෈ පද්ධතිය CPU
(Center Processing Unit) ම හ ෉ඳි් මේ.

*. ඳරිගණක ඳද්ධතිපේ පමොළය ප඼ස හැඳින්විය හැකි පමම පකොටස ඉත්යා ලැදගත් පේ.*

Storage Devices
ෙ කතව හ මතව ක තුරැ තව ෉් ප ක රීමු මයකෙ෈ග් අ෈ උප෈ංග මම් ගඅයු ය ක මේ. මම්ව෈ ප්ර ධ෈අ මකකුහ෇ මෙකකු
මබෙ෈ මව් ක
෉ ය. ඒව෈ ප තව පරිදි මේ.

Main Memory | ප්ර ධාන මත්යකය (Internal Memory)
I.
II.

ROM – Read Only Memory
RAM – Random Access Memory

ROM ම හ ෉ඳි් මවඅ ප්ර ධ෈අ මතව කය මවඅහ෇ ක මඅක ෉ ය. යවියෙ මඅක ෉ක. එම මතව කය කංගු
ව් ම් ත්ක෈ IC එකක් තුළය. එයු කු තුරැවම ත්ක෈ බ෉ුරිය ් විදුයකය හපයයි. පරිගණකමේ ව෉ක කුතුතු හා ෈
තව tවශ්යt මතව ක තුරැ මබකම ෝමයක් මම් තු
කංගු වී ඇතව .
RAM යනු පරිගණකය තු
ප සිා ක අ ව෉ක කුතුතු තව ෈වක෈යකකව මතව ක තව බ෈ ග් ම් මමම මකකුහ මඟිකු.
ප පරිගණකය ක්රි?ය෈ කමක ක අ විු ක්රි?ය෈ක අ සියලුම මෘද්රික෈ංග Load මව් ම් මමය තු ුය. එඅම් එක
ව කු ක
෉ ව෉ක ප්ර ම෈ණයු RAM එමක් විශ්ය෈ කවය බ ප෈යි. පරිගණකය ක්රි?ය෈ වි හිතව ක විු එම මතව කය
අ෉තිවී යයි.
BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

9

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

Secondary Memory
ව෉ඩි ෙ කතව ප්ර ම෈ණය ් දිගු ක෈ යක් මතව ක තව බ෈ ග෉නීමු භ෈විතව ෈ ක අ උපක ණ උප෈ංග මමයු ය ක මේ.

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.

Floppy Drive - ප සුමව් එ ෈ මම ෈ මගඅ ය෈ ෉ උප෈ංගය . ෙ කතව තව ෉් ප ක රීම හ අ෉වතව බ෈
ග෉නීම ප සුමව් සිඳු ක
෉ක. මමය යවීමු Floppy Drive යඅ මකකුහ භ෈විතව ෈ ක යි.
Hard Disk - පරිගණකයු හ෇තී ව හම්භ් ධ ක ඇති ව෉ඩි මතව කයක් ඇති තව ෉ටිය . මමහි චුම්බක
්ර්මයකු ෙ කතව ගබක෈ රීම සිඳුක යි. ම ෝ මය ආව ණය ් ආව ණය ක ඇතව .
CD ROM – Removable Disk එක . මම් මඟි් ෙ කතව යවීමම් ෉ ය෈ව ඇතව . එක් පෘෂ෇ඨයක ම ෝ යක්
ආමේප ක අ ෙ ප් ෈හ෇ටි්෇ තව ෉ටියක් (CD) ෙ කතව ගබක෈ රීමු භ෈විතව ෈ ක යි. ෙ කතව ගබක෈ ක නුමේ
බ් ම් CD Writer අම් විමශ්යේෂ උප෈ංගය මඟිකු.
Pen Drive - පරිගණකය ප සුමව් හම්භ් ධ ක ෙ කතව ගබක෈ රීම හ
යවීම ක
෉ උප෈ංගය .
හ෈ම෈අtයමය් 254GB ෙක්ව෈ මතව කය් ෙ෉අු ඇතව .
ZIP Disk – ZIP Diskette අම෉ති Floppy Disk ව
෉කය ග් අ෈ අමු ක ඊු වක෈ ව෉ඩි මතව කයක් ඇති තව ෉ටි
වර්ගය මමමහේ ෉ා් මේ. ඒව෈ යවීමු ZIP Drive අම෉ති උප෈ංගය භ෈විතව ෈ ක යි.
Magnetic Tape - ෙ෉අු විශ්ය෈ වශ්යමය් භ෈විතව මේ අ෉ති මමම උප෈ංගය මඟි් ෙ ෙ කතව ගබක෈ ක
බ෈
ග෉නීමම් ෉ ය෈ව ඇතව . හ෈ම෈අt ක෉හට් පුයකු හම෈අ මමහි ෙ කතව නුපියකවයක් ගබක෈ රීම ෈ බ෈
ග෉නීම සිදු ක යි.
DVD ROM – DVD තව ෉ටිව
කංගු ෙ කතව යවීමු මයකෙ෈ ගනී. මමහිඳී CD ROM ව මම් Laser ෙ෈ ෈වක්
මයකෙ෈ ගනී. DVD ව ෙ කතව ගබක෈ රීමු DVD Writer අම් මකකුහ භ෈විතව ෈ ක යි.

Software
පරිගණකමේ ඇති Hardware මකකුහ෇ හ Livewire(මිකුහ෈) තව හ් කුමේෙඅය ෈ හම්භ් ධතව ෈වය පව කව෈
ග෉නීමු උපක෈රී වඅ උපමෙහ෇ මයකා෈ හ෉කස෕ පරිගණක ව෉කහු ් Software ම හ ෉ඳි් මේ.
උෙ෈

ණ -:

Games – IGI, Vice City, Call of Duty, Assence Creed……
Operating System – Windows XP, Windows Vista, Windows Se7en, Linux,
Ubuntu…….

පරිගණකමේ ව෉ක කුතුතු ක ග෉නීම හා ෈ හපය෈ ඇති හම්පූර්ණ ක අ ා Software Package අම් මේ.
උෙ෈

ණ -:

MS Office(XL, Word, Power Point, Access)
Windows Media Player
BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

10

BlogShan

[අපේ COMපියුටර් ඳන්තිය]

Packages කුර්ම෈ණය රීමු භ෈විතව ෈ ක
෉ විමශ්යේෂ විධ෈අ හහිතව මෘද්රික෈ංග Language ම හ ෉ා් මේ.
මම්ව෈මේ ව෉ක රීමු විමශ්යේෂ ෙ෉නුමක් වශ්යt මේ.
උෙ෈

ණ -:
Visual Basic
Java
C
C+
C++

OUR COMPUTER CLASSහි ඳළමුලන ඳාඩම්
පදක පමම ඳ඼මුලන ඊබුක් එපකන් අලසාන
පේ. මින් ඳසු පදලන EBook එපක්දී අඳ ඔබට
MS EXCEL ගැන මුලුමනින්ම ඳාඩම ඼බා පදන
අත්යර ඉතුරැ ඳාඩම් පදක ලන MS WORD, MS
POWER POINT යන පකොටස් ස඲හාද පලන
පලනම ඔබ඼ාට ඊබුක් ඼බා පද්. සියලුම ඳාඩම්
අලසානපේදී ඔබට EBOOK තුනක් ඼ැපබනු
ඇත්ය. එපසේනම් අපි පදපලනි ඊබුක් එකත් සමඟ
හමුපලමු .
BlogShan __ www.blogshansi.blogspot.com| සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful