Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ζήκεξα, είλαη έλα θαηλόκελν πνπ έρεη

ηαπηηζηεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο θαη όρη κόλν κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο.
Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο είλαη έλα ζεηηθό θαηλόκελν γηαηί
δηθαηώλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ, έλσ απνηειεί θαη έλα κέζν
ειέγρνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνύ επηηξέπεη ηελ
παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο. Επίζεο, ε
αμηνιόγεζε αζθεί αθόκα έλαλ δηαπαηδαγσγηθό ξόιν γηαηί ζπληειεί
ζηελ απηνγλσζία ηνπ καζεηή, ελώ ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ
πνξεία ηεο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο αθνύ είλαη έλα αμηόπηζην
θξηηήξην δηαπίζησζεο ησλ πξαγκαηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Τέινο,
δηεπθνιύλεη ηελ πνιηηεία ζηελ επηινγή ησλ ηθαλόηεξσλ καζεηώλ
γηαηί κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο επηιέγνληαη καζεηέο, νη νπνίνη
έρνπλ έλα πςειό επίπεδν γλώζεσλ.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ είλαη έλα
αξλεηηθό θαηλόκελν γηαηί παξαγλσξίδνληαη ζεκαληηθέο πηπρέο κίαο
πξνζσπηθόηεηαο πνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ κε κία απιή
εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. Η αμηνιόγεζε, ζπρλά, θαηαηάζζεη ηνπο
καζεηέο ζε κία θνηλσληθή ηάμε ησλ «θαθώλ», «κέηξησλ», θαη
«άξηζησλ» καζεηώλ. Επηπιένλ, ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο, πνιιέο
θνξέο, επηδξά αξλεηηθά ζηηο ζρέζεηο δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ.
Σ’απηό ζπκβάιινπλ, ε ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ θαζεγεηή αιιά θαη ε
ρξήζε ηνπ βαζκνύ σο κέζνπ επηβνιήο. Μία αθόκα αξλεηηθή ζπλέπεηα
ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ είλαη ε πξνζπάζεηα γηα βαζκνινγηθή
ππεξηέξεζε θαη αηνκηθή αλάδεημε πνπ νδεγεί ζηνλ θζόλν θαη ζηνλ
εγσηζκό. Τέινο, ε αμηνιόγεζε λνζεύεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ηδηαίηεξα ζην ιύθεην, ην νπνίν δε ιεηηνπξγεί σο κνξθσηηθή βαζκίδα
αιιά σο ζηάδην επηινγήο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Καηαιήγνληαο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη
θαη ν καζεηήο θαη ν αμηνινγεηήο ηνλ νξζό ηξόπν αμηνιόγεζεο. Μόλν
έηζη ζα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηηο απαξαίηεηεο πξνππνζέζεηο
γηα ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία.
Αλημιόγεζε μαζεηώκ: δηαδηθαζίεξ πμο πνμβιέπεη ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα.
Ανκεηηθά θαη ζεηηθά ημο ζοζηήμαημξ αλημιόγεζεξ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: Με ημκ όνμ αλημιόγεζε ηςκ μαζεηώκ εκκμμύμε ηε
δηαδηθαζία ειέγπμο ημο βαζμμύ με ημκ μπμίμ μη μαζεηέξ θαηαθημύκ ημοξ ζθμπμύξ
θαη ημοξ ζηόπμοξ, ημοξ μπμίμοξ επηδηώθεη ημ ζπμιείμ. Ο δηπιόξ νόιμξ ηεξ
αλημιόγεζεξ μέζα ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, ηεκ έπεη ακαγάγεη ζε θονίανπμ
δήηεμα ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ θαη ζε θεκηνηθό άλμκα θάζε απόπεηναξ μεηαννύζμηζεξ
ημο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ.
Η αλημιόγεζε ημο μαζεηή είκαη ακαπόζπαζημ θμμμάηη ηεξ θαζεμενηκήξ
εθπαηδεοηηθήξ πνάλεξ. Χςνίξ έκα αθνηβέξ θαη ζαθέξ ςξ πνμξ ημκ μεπακηζμό θαη ηηξ
δηαδηθαζίεξ ζύζηεμα αλημιόγεζεξ, μ εθπαηδεοηηθόξ δεκ έπεη ηνόπμ κα πηζημπμηήζεη
ημ βαζμό επίηεολεξ ηςκ δηδαθηηθώκ ημο ζηόπςκ, εκώ μ μαζεηήξ δεκ έπεη ηε

δοκαηόηεηα κα επηβεβαηώζεη ηεκ αημμηθή ημο ελέιηλε. Πανάιιεια μέζα από ηεκ
αλημιόγεζε οιμπμημύκηαη θαη μη δηαδηθαζίεξ επηιμγήξ πμο πνμβιέπεη ημ εθπαηδεοηηθό
ζύζηεμα (πνμαγςγή ζηεκ επόμεκε ηάλε, εηζαγςγή ζηα πακεπηζηήμηα θιπ.)
Αοηή ε δεύηενε ιεηημονγία έπεη ςξ ηειηθό απμηέιεζμα ηεκ αοημκόμεζε ηςκ
δηαδηθαζηώκ αλημιόγεζεξ από ηε δηδαθηηθή πνάλε. Δε ζα ήηακ οπενβμιή κα πμύμε
όηη ζήμενα ε αλημιόγεζε έπεη ακαπζεί ζε αοημζθμπό ηεξ εθπαίδεοζεξ, με
απμηέιεζμα κα είκαη πιέμκ δηάποηε ε αίζζεζε όηη ζθμπόξ ηεξ ζομμεημπήξ εκόξ
μαζεηή ζηε ζπμιηθή δωή δεκ είκαη ε θαιιηένγεηα ημο, ε δηαπαηδαγώγεζε ημο θαη
ε πκεομαηηθή ημο ακάπηολε, αιιά ε επηηοπία ημο ζηηξ ελεηάζεηξ.

Γηα ηεκ θαηάζηαζε αοηή εοζύκε έπμοκ θαη μη ίδημη μη εθπαηδεοηηθμί. Πμιιέξ
θμνέξ πνμζανμόδμοκ ηε δηδαζθαιία ημοξ ζηα «μαύνα γνάμμαηα» πμο πνέπεη κα
μάζμοκ μη μαζεηέξ γηα κα πεηύπμοκ ζηηξ ελεηάζεηξ, πανμοζηάδμοκ ηε γκώζε
θαηαθενμαηηζμέκε έηζη ώζηε κα είκαη εύθμιε ε απμζηήζηζή ηεξ, εκώ ζοπκά
πνεζημμπμημύκ ηηξ δηαδηθαζίεξ αλημιόγεζεξ ςξ ενγαιείμ πεηζανπηθμύ ειέγπμο. Όια
αοηά, ηειηθά, ζοκηζημύκ μοζηαζηηθά μία ηνμπμπέδε ζημ εθπαηδεοηηθό ένγμ.

Η βαζμμιμγία ωξ ηνόπμξ αλημιόγεζεξ απμηειεί μία ζηένεα εδναηωμέκε
δηαδηθαζία ζηα πενηζζόηενα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα.
Σθμπόξ ηεξ αλημιόγεζεξ είκαη ε απμηίμεζε ημο μαζεζηαθμύ απμηειέζμαημξ θαη ε
εκεμένςζε δηδαζθόκηςκ θαη δηδαζθμμέκςκ γηα ηεκ έθβαζε ηςκ πνμζπαζεηώκ ημοξ.
Πημ εηδηθά με ηεκ αλημιόγεζε γίκεηαη έιεγπμξ ημο βαζμμύ θαηάθηεζεξ ηςκ
γκςζηηθώκ ακηηθεημέκςκ θαη, πανάιιεια, θαηαγνάθεηαη ε επίδμζε ηςκ μαζεηώκ.
Γπίζεξ μπμνεί με ηεκ αλημιόγεζε κα απμηημμύκηαη θαη ζημηπεία από ηε ζοκμιηθή
πανμοζία ηςκ μαζεηώκ ζημ ζπμιείμ, όπςξ ε πνμζπάζεηα, ε ζομμεημπή, ε ακάπηολε
πνςημβμοιηώκ, ε δεμημονγηθόηεηα, ε ζοκενγαζία με ημοξ μαζεηέξ θ.α.
Δειαδή, με ηεκ αλημιόγεζε, πνέπεη κα εθηημώκηαη μνηζμέκα ζημηπεία, όπωξ: Η
ζομμεημπή ζημ δηάιμγμ μέζα ζηεκ ηάλε. Η θακηαζία θαη ε δεμημονγηθόηεηα. Η
γιςζζηθή έθθναζε, ε αθνίβεηα ζημ ιόγμ θαη ε πνήζε επηπεηνεμάηςκ. Η δηάζεζε γηα
ακαδήηεζε θαη μεζμδηθόηεηα. Ο βαζμόξ ακάπηολεξ ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ. Η
ζοκενγαζία με ημοξ ζομμαζεηέξ. Οη πνμζδμθίεξ από ημοξ ζηόπμοξ θαη από ηα
ζημηπεία αοηά είκαη ακάιμγεξ με ηεκ ειηθία, ηεκ ηάλε θαη ηεκ ηδηαηηενόηεηα θάζε
μαζεηή.
Οη εθπαηδεοηηθμί μθείιμοκ κα θάκμοκ ηεκ αλημιόγεζε με ζεβαζμό ηεξ
πνμζωπηθόηεηαξ θάζε μαζεηή, με εοαηζζεζία, δηαθνηηηθόηεηα θαη ιεπηόηεηα,
ώζηε κα μεκ θαηακηά θαηαδηθαζηηθή επίθνηζε θαη ζηηγμαηηζμόξ. Σηε ζοκέπεηα,
ζηενηδόμεκμη ζηα δεδμμέκα ηεξ αλημιόγεζεξ ηςκ μαζεηώκ όπςξ πενηγνάθμκηαη πημ
πάκς, μπμνμύκ κ’ ακαπνμζανμόδμοκ ημοξ ζηόπμοξ ημο μαζήμαηόξ ημοξ, κα
πνμζακαημιίδμοκ ηε βμήζεηα ημοξ ζημοξ μαζεηέξ, εκεμενώκμκηάξ ημοξ ηαοηόπνμκα,
αιιά θαη εκηζπύμκηαξ ηηξ πνμζπάζεηέξ ημοξ. Σε ζοκεδνίαζε ηςκ θαζεγεηώκ θάζε
ημήμαημξ πνέπεη κα ζοδεημύκηαη μη όπμηεξ δημνζςηηθέξ θηκήζεηξ θνίκμκηαη
απαναίηεηεξ γηα ηεκ πνόμδμ ηςκ παηδηώκ.

Εκαιιαθηηθμί ηνόπμη αλημιόγεζεξ
Ακ θαη ζηεκ Γιιάδα μέπνη ηώνα ε αλημιόγεζε ηςκ μαζεηώκ πναγμαημπμηείηαη θονίςξ
με ηε βμήζεηα ηεξ πνμθμνηθήξ θαη ηεξ γναπηήξ ημο βαζμμιμγίαξ, ήδε έπεη ανπίζεη ε
πνμζπάζεηα, ημοιάπηζημκ ζε επίπεδμ βμύιεζεξ ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ, κα
εηζαπζμύκ αοζεκηηθέξ μμνθέξ αλημιόγεζεξ. Αοηή ε δηαδηθαζία έπεη πνμπςνήζεη
ανθεηά ζηεκ Πνςημβάζμηα εθπαίδεοζε με ηε γεκηθεομέκε πνήζε ηεξ πενηγναθηθήξ
αλημιόγεζεξ, εκώ οπάνπμοκ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ θαη ζηε κμμμζεζία πμο αθμνά ζηε
Δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε. Σε αοηή ηεκ πενημπή ημο e-ζπμιείμ, ζα βνείηε άνζνα
θαη πνμηάζεηξ εθανμμγήξ γηα δύμ από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ δηαδηθαζίεξ αοζεκηηθήξ
αλημιόγεζεξ: ηεκ πενηγναθηθή αλημιόγεζε θαη ηεκ αλημιόγεζε με πνήζε θαθέιμο
μαζεηή (portfolio).

Τα βαζηθά παναθηενηζηηθά ηεξ πμημηηθήξ-πενηγναθηθήξ αλημιόγεζεξ
Η πενηγναθηθή αλημιόγεζε είκαη ε θονηόηενε μμνθή αοζεκηηθήξ ή μιηζηηθήξ
αλημιόγεζεξ. Η πνήζε ηεξ βαζμμιμγίαξ γηα ηεκ αλημιόγεζε ηςκ μαζεηώκ απμηειεί
μία ζηένεα εδναηςμέκε πανάδμζε ζηα πενηζζόηενα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα ζημκ
θόζμμ. Έπεη ζεμακηηθά πιεμκεθηήμαηα όπςξ είκαη ε απιόηεηα, ε αθνίβεηα θαζώξ θαη
ε δοκαηόηεηα ηεθμενίςζεξ ηεξ μέζα από ακηηθεημεκηθά tests. Αθνηβώξ ζηα
πιεμκεθηήμαηά ηεξ ζηα μπμία μθείιεη ηεκ θαζηένςζή ηεξ, βνίζθμκηαη θαη μη
αδοκαμίεξ ηεξ. Γηα πανάδεηγμα δεκ πανέπεη πιενμθμνίεξ γηα ηα δοκαηά ζεμεία θαη
ηηξ αδοκαμίεξ ημο μαζεηή, είκαη απμζπαζμαηηθή, αθμύ ζηενίδεηαη ζε ζηηγμηαίεξ
ελεηάζεηξ, ζογθνίκεη ημ μαζεηή με ημοξ ζομμαζεηέξ ημο θαη όπη με ημκ εαοηό ημο
θιπ. Αοηό ημ θεκό μπμνεί κα θαιύρεη ε πενηγναθηθή αλημιόγεζε με πνήζε θύιιςκ
πμηόηεηαξ. Βέβαηα ε γεκηθεομέκε πνήζε ηεξ πενηγναθηθήξ αλημιόγεζεξ πανάιιεια
*ζε ζοκδοαζμό με ηε βαζμμιμγία, πανμοζηάδεη δοζθμιίεξ ηόζμ ιόγς αδοκαμηώκ ηςκ
εθπαηδεοηηθώκ όζμ θαη ιόγς ηεξ δημηθεηηθήξ οπμδμμήξ πμο απαηηείηαη