You are on page 1of 19

BAI RAC

NHA MAY

BENH VIEN

1). CHON A IEM, CACH XA 0,5 1,0 KM CAC NI SAU :


NG GIAO THONG

NGHA TRANG

TRAI CHAN NUOI


BCL baigiang - HUYNH 9.10 1

2) MAT BANG : Tranh nhiem cheo


VAN CHUYEN NGUYEN LIEU VAO THNG
ONG KIEN

NHAP KHO

XLY/S CHE

GHEP NAP/HAN KN
BAO QUAN

SX/CB

XUAT HANG

BCL baigiang - HUYNH 9.10

3. CAU TRUC :
Thiet ke xay dng nha xng, mat bang SX/CB : + San, tng, tran, ca so/ra vao, ni lap at TB-M. + Chieu sang : Lap at bong en, o sang + Thong gio : T nhien/cng bc, luong-lu lung gio, li bao ve ca thong gio + Phng tien VS : Cap/thoat nc, nha VS, ni sat trung tay/chan. + He thong AT : ng i, he thong bao ong phong chayno. TB-M, dung cu SX : VL che tao, cac may/tu cap ong, bon ra, may thoi kh
BCL baigiang - HUYNH 9.10 3

* Tng & san : - Khong tham nc. - Khong hap phu. - Bang phang, khong co ke nt. - Goc tng, san : khong gap khuc 900 ma phai ln goc.

Cac goc : Khong thang goc ma phai uon ln : - Tng San - Tran

BCL baigiang - HUYNH 9.10

* San : - Nham, khong trn trt. - Khong ong nc. * Tran : - Chong bam bui, t ngng ong nc. - Khong b bong lp phu.

- De lam sach.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 5

* Ca :
- Vat lieu khong tham nc, t ranh, nhan. - Li ngan con trung ( thao lap c, de VS). - Ca t ong kn.

* Chieu sang :
u o sang, en co chup che.

* Thong gio :
T khu vc sach khu vc o nhiem.
6

BCL baigiang - HUYNH 9.10

4) PHNG TIEN VS : Nguon nc : + Cap nc cac loai : Nc uong c, nc lam VS, nc PCCC. + Thoat nc & chat thai : Khong nhiem ban cheo. Phng tien VS cong nhan : + Thay/e quan, ao thng phuc ni qui nh (Tu/Phong) ngoai khu vc SX/CB.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 7

+ Mac trang phuc BHL sach (Ao, non, khau trang, gang tay, i ung) + Ra tay sach trc khi vao SX (voi nc ra ap
+ Nha VS : So lng cong nhan So phong 1 9 1 10 24 2 25 49 3 50 100 5 > 100 (c 30 ngi, them) 1 Q 39/05/BYT:Trung bnh 25 ngi/1 phongVS
BCL baigiang - HUYNH 9.10 8

chan, khan lau, may lam kho t ong)

Hanh vi ca nhan : Khng c + An uong + Hut thuoc + Khac nho + Mang n trang, ong ho, kep toc,
Khach tham quan, yeu cau tng t khi vao khu vc co tiep xuc vi thc pham trong SX/CB.

Benh, vet thng : Phai bao cho phu trach e cach ly, cha tr.
BCL baigiang - HUYNH 9.10

2. KIEM SOAT VS NHA XNG


Y/C chung : Nha, xng,ng i,san,TB-Mphai luon sach, vo trung, lam VS sau mot ca/gia ca SX. - X ly phu pham, chat thai ? o cha phai kn, sach - Hoa chat dung : Theo qui nh,bao quan rieng biet - Kiem soat SVH : nh ky kiem tra,sat trung,khong nuoi gia suc-gia cam trong khu vc SX. - o dung ca nhan phai co ni/tu e ben ngoai khu SX/CB.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 10

3. KIEM SOAT QUA TRNH CHE BIEN


3.1 Y/C chung : Phai am bao nguyen tac VS c ban. X ly/loai bo cac san pham lay nhiem. 3.2 Nguyen vat lieu : + at chat lng theo y/c SX/CB. Kiem tra, phan loai trc khi SX. + Kiem tra : Phng tien van chuyen/cha ng khi tiep nhan NL, lay mau phan tch, giay xac nhan chat lng cua nha cung ng, x ly ngay cac s co VSV, oc to, nhiet o, o am
BCL baigiang - HUYNH 9.10 11

* Nguyen lieu : - c kiem tra, phan loai trc khi nhap kho & SX/CB. - Ch s dung NL at chat lng, AT ( cac

MN cua HACCP mc chap nhan c )

- Lng ton kho thch hp.


* Bao goi : Bao b, thung cha, cac kh CO2,) phai : - AT, khong gay oc. - Bao ve c thc pham. - Thuan tien cho ghi nhan.
BCL baigiang - HUYNH 9.10

BQ ( N2 ,

12

3.3 Hoat ong SX : + TB-M : Sach va kh trung, + Kiem soat QTSX : ve cac thong so : Thi gian, T0C, W%(KK,SP),, aw%, pH, ap xuat, trong cong oan che bien + X ly thch hp : VSV lay nhiem, che o thanh-tiet trung, diet tr con trung cac san pham say kho, bot nhao, nc sot + Nc, nc aam bao VS. + Khong SX TACN trong khu vc SX TP.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 13

* Ngan chan ni khu tru/o nhiem cua SVH : - Cong ranh, ho ga, khong e h,ay nap. - Li che cac loai ca. - NL, san pham, thc pham, phe pham phai cha trong cac thung co nap ay, khong e tren nen nha hoac sat tng. - Rac thai, chat thai khong gay nhiem ban vao thc pham, khong la ni thu hut SVH, khong tch trong khu SX/CB, ni lu tr phai ve sinh.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 14

* Diet tr SVH (con trung, chuot, gian,kien) : - Phai kiem tra nh ky e phat hien co mat cua SVH ma diet tr, - Dung en, bay, li che, moi oc, racphun-xt hoa chat. - Hoa chat phai trong danh muc cho phep. - Phai am bao trong x ly khong lam nhiem ban thc pham.
BCL baigiang - HUYNH 9.10 15

4. YEU CAU VE CON NGI


- am bao sc khoe,nh ky kham sc khoe. - Cach ly lay nhiem : Cho ngh, cha benh. - Che o VS : Cho cong nhan trc, trong, sau lao ong, ke ca khach tham quan. - Giao duc, ao tao va au t : T giac chap hanh noi qui, L, VS. ao tao ky nang VS cho CB QL. au t trang thiet b VS. - Kiem tra, giam sat qui che VS moi cong oan SX.

BCL baigiang - HUYNH 9.10

16

5. KIEM SOAT KHAU BAO QUAN, PHAN PHOI


Kiem soat bao quan, van chuyen nguyen lieu, thc pham, am bao khong nhiem ban, khong lam phan huy thc pham bi cac nguyen nhan ly, hoa, VSV.
PHU LUC : Hoa chat : Phng phap, cach s dung e lam sach & kh trung trong cac DNSX/CB thc pham : - Lam sach, - Kh trung, - Danh muc cac chat tay ra & kh trung.

BCL baigiang - HUYNH 9.10

17

* Bao quan : ung ky thuat, che o oi vi : - Nguyen lieu, san pham. - Hoa chat. - Chong nhiem cheo. - ieu kien bao quan (kho-thoang, lanh, p

kh bao quan trong kho/xevan chuyen).

- THBQ. - Thc hien nguyen tac xuat kho.

BCL baigiang - HUYNH 9.10

18

* Phan phoi, van chuyen : Phai : - Bao ve thc pham khoi nhiem ban. - Bao ve TP khoi h hong do nhiet o, - De ra sach, kh trung. - De nhan biet cac san pham cha ben trong. - Chuyen dung cho thc pham e tranh lay nhiem ban (

mui, tap chat, hoa chatla, oc hai ).

BCL baigiang - HUYNH 9.10

19