C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

informativ. la prima vedere.1. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). adaptate unor situaţii de comunicare diverse Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. filme artistice şi documentare. eficiente şi personalizate. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. spectacole de teatru. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. II. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. tehnici de construire a monologului. limbă şi comunicare. raportarea la reacţiile auditoriului (şi) în condiţii de examinare). dozarea participării la dialog etc.Anexa nr. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. monolog argumentativ. tipuri: Pagina 2 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . argumentare/ persuasiune etc. descriere orală. tipuri de monolog: povestire/ relatare orală. fapt care a determinat precizarea. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog.VIII. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. 2 la OMECTS nr. în vederea realizării unei comunicări corecte. probă comună pentru toate filierele. 4800/31. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen şi este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 – 2011. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. literatura română. Evaluarea performanţei în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină.2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. narativ.. pune accent pe latura formativă a învăţării. context) şi la scopul comunicării (informare. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală). monolog informativ. B. liceal (proba scrisă). exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. Curriculumul liceal. expoziţii de pictură etc.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. în programa de bacalaureat. profilurile şi specializările. preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun.). Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute.

nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. lizibilitate) – relatarea unei experienţe personale. ritmul vorbirii etc. interviul (interviul publicistic. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise conversaţia. scrisoarea în format electronic (e-mail) – exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare.VIII. limbaj regional. imaginaţie. dramaturgie). argumentare. paralelă. argumentare. lexicosemantic. argou. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. epistolare. context etc. cerere. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. poezie. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului Pagina 3 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . eseu liber/ nestructurat – modalităţi de indicare a bibliografiei. curriculum vitae.5.) şi la scopul comunicării (informare.2010 1. lexico-semantic. ştiri. eseu structurat. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. tonalitate. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. limbaj arhaic. argumentare/ persuasiune etc. morfosintactic. ştiinţifice. stilistico-textual.Anexa nr. mesaje din domeniul audiovizualului – sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. contextul – ficţiune. – reguli generale în redactare (structurarea textului. discuţia argumentativă. morfosintactic. limbaj colocvial. interviul de angajare). rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. rezumat. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. 4800/31. povestire. morfosintactic. descriere. scrisoare de intenţie. limbaj popular. limbaj literar. argumentativ – discursul politic. divertisment etc. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic – texte literare (proză. corespondenţă privată şi oficială.2. descriptiv. argumentative. ortografic şi de punctuaţie. proces-verbal.4.3. de iniţiere. delectare. spaţiul dintre persoanele care comunică. ortoepic. codul. 2 la OMECTS nr. – reacţiile receptorului: cititor. lexico-semantic. sinteză. adecvarea la cerinţa de redactare. stilistico-textual –limbaj standard. normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. juridic-administrative. anunţuri publicitare. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. invenţie. texte nonliterare. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1. ortografic şi de punctuaţie. realitate. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 1. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. jurnalistice. aşezare în pagină. informativ. memorialistice. comentariu. gestică. analiză. mimică. caracterizare de personaj.). adevăr – scopul comunicării: informare. adecvare stilistică.

Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. construcţia personajelor. registre stilistice. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. nuvelă.6. caută interpretări personale. a modalităţilor de analiză tematică. tehnici narative. 2 la OMECTS nr.Anexa nr.2. lectură creativă: elevii extrapolează. limbajul picturii. final. limbajul personajelor. concepţii despre artă. elemente de prozodie – poezie epică.VIII.4. notaţiile autorului – specii dramatice . relaţii de opoziţie şi de simetrie. stilul indirect. discutată în relaţie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală) – titlu. Compararea unor viziuni despre lume. limbajul muzicii (pentru proba orală) – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. elemente de recurenţă: motiv poetic. tipuri de perspectivă narativă.comedia. simbol central. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic 2. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic – viziune despre lume. nonliterare sau în alte arte 2. viziune despre lume a autorului/ a personajelor operei literare – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare. prin raportări la propria sensibilitate. specii epice: basm cult. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere 2. stilul direct. idee poetică – sugestie şi ambiguitate – imaginar poetic. modalităţi de caracterizare a personajului.5. registre stilistice. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură. laitmotiv. Construirea unei viziuni de – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii Pagina 4 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 3. limbajul personajelor. motiv/ motive identificat(e) în texte. limbajul naratorului.2010 2. episoade/ secvenţe narative. tipuri de personaje. stilul indirect liber – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic – modalităţi de caracterizare a personajelor.3. instanţele comunicării în textul narativ. teme şi motive. 4800/31. povestire.2. Identificarea şi explicarea – trăsături ale curentelor culturale/ literare reflectate în relaţiilor dintre opere literare şi textele literare studiate sau în texte la prima vedere contextul cultural în care au apărut acestea 3. roman. incipit. particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. experienţă de viaţă şi de lectură 2.1. de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ Conţinuturi asociate – temă.1. limbajul cinematografic. literalitatea. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice 2. aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative. despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare. sensuri multiple ale textelor literare – limbajul literaturii. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2. o operă dramatică postbelică – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol. figuri semantice (tropi).

b. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate române) – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) – curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative.2010 ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. eseul liber III. c. cronica literară. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4. pentru în raport cu textul discutat formularea unor judecăţi proprii – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. identitate culturală în context european). curente culturale/ literare în secolul XIX – începutul secolului XX (romantismul. poezia interbelică.2.VIII. teatrul în perioada postbelică.1. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. adverbe de mod/ predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative. prelungiri ale romantismului şi clasicismului). studiul critic) unor argumente diferite. 2 la OMECTS nr.L. 4800/31. curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism. între Occident şi Orient. simbolismul. Bacovia  Lucian Blaga  Tudor Arghezi Pagina 5 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. realismul. Caragiale  Titu Maiorescu  Ioan Slavici  G. orientări avangardiste. stilistică şi de viziune. poezia în perioada postbelică. tradiţionalism. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. diversitate tematică.3. cuvinte cu rol argumentativ. curente culturale/ literare: postmodernismul) – curente culturale/ literare româneşti în context european 4. România. criticismul junimist). structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare.Anexa nr. rolul conectorilor în argumentare. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei.LITERATURĂ Autori canonici:  Mihai Eminescu  Ion Creangă  I. Compararea şi evaluarea – textul critic (recenzia. conectori. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. tehnici argumentative – eseul argumentativ 4. eseul.

pronunţii corecte/ incorecte ale neologismelor. schimbarea categoriei gramaticale.Anexa nr. confuzia paronimică. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. b.derivate şi compuse (prefixe. . în diverse situaţii de comunicare.erori semantice: pleonasmul.  dramaturgie: comedia.etimologia populară. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. Lovinescu  Marin Preda  Nichita Stănescu  Marin Sorescu. Conform programei şcolare în vigoare. . Călinescu  E. elemente de analiză tematică. . hipercorectitudinea. Pagina 6 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . . hipercorectitudinea. . . morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice.  poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia.relaţii semantice (polisemie.2010  Ion Barbu  Mihail Sadoveanu  Liviu Rebreanu  Camil Petrescu  G. . nuvelă. sens denotativ şi sens conotativ. intonaţie). în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Nivelul lexico-semantic .cacofonia. triftong. sufixoide).aplicarea cunoştinţelor de limbă. .VIII. a normelor ortografice. . ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. de punctuaţie. diftong. Notă. .sensul cuvintelor în context. curente literare/ culturale. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. tautologia.aplicarea. Nivelul fonetic . cât şi altor autori studiaţi. . sufixe. pauză. Conţinuturile de mai jos vizează: .câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Notă. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. prefixoide. 4800/31. omonimie).unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii). ortoepice. un eseu liber sau un eseu argumentativ.  roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. Tematica studiilor de caz şi dezbaterile menţionate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale şi scrise. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici.variante lexicale. structurală şi stilistică) menţionate în tabelul de mai sus şi în lista ce urmează:  proză scurtă: basm cult. .sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor). hiat. accentul.pronunţare/ lectura nuanţată a enunţurilor (ton. câmpuri semantice. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare (reproduse) pe marginea acestora. texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează. antonimie. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. 2 la OMECTS nr. texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia.interpretarea sensului cuvintelor în context. sinonimie. Pentru proba scrisă.

argou. numerale etc. descriptiv. specializat etc. 4800/31.elemente de acord gramatical.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor. . . argumentativ. (între predicat şi subiect – acordul logic.registre stilistice (standard. Nivelul stilistico-textual . 2 la OMECTS nr. . articularea substantivelor. conjuncţii. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie).) adecvate situaţiei de comunicare. .2010 Nivelul morfosintactic . limbaj literar.anacolutul. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. limbaj regional. limbaj popular.] la examenele de bacalaureat. colocvial. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului. . informativ. . . scrierea cu majusculă..stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare. nr. forme cazuale. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [. stil indirect. adverbe relative).641/ 3 mai 2006. Pagina 7 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . valori expresive ale părţilor de vorbire. jargon.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr.VIII. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.). limbaj arhaic. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. stil indirect liber.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. acordul atributului cu partea de vorbire determinată). .valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază.stil direct.. 48. începând cu anul şcolar 2006-2007.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor.limbaj standard. 31. . „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic.Anexa nr. . .rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului. limbaj colocvial.C. despărţirea cuvintelor în silabe. fiind evaluaţi ca atare“. forme flexionare ale verbului. Nivelul ortografic şi de punctuaţie . adjective fără grade de comparaţie. pronume/ adjective pronominale relative.elemente de relaţie (prepoziţii.tipuri de texte şi structura acestora: narativ.Ed. . Conform Adreselor M. acordul prin atracţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful