The idea that thought is the same thing as language is an example of what can

be called a conventional absurdity:

བསམ་བོ་དང་སད་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚལ་དེ་མི་སས་མའི་བསམ་ཚལ་ཁད་ཚར་ཟེར་ཆོག་པ།
a statement that goes against all common sense but that everyone believes
because they dimly recall having heard it somewhere...

དོན་དང་ལན་པའི་བསམ་ཚལ་ཚང་མ་དང་རབ་འགལ་ཆགས་པའི་བརོད་གཞི་གཅིག་ཡིན་ནའི་ཚང་མས་ཡིད་
ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད་རེད་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན་ག་པར་ཡིན་ན་གཅིག་ལ་གོ་མོང་མོང་ཡོད་རེད།
Think about it. We have all had the experience of uttering or writing a sentence,
then stopping and realizing that it wasn't exactly what we meant to say.

དེའི་སོར་ལ་བསམ་བོ་གཏང་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཚིག་སབ་གཅིག་འབི་ཡག་ལབ་ཡག་ཡོད་རེད་དེ་ནས་ང་ཚོས་
ལབ་ཡག་ཏག་ཏག་འདི་མན་པ་ཧ་གོ་ནས་མཚམས་བཞག་གི་ཉམས་མོང་ཡོད་རེད།
To have that feeling, there has to be a "what we meant to say" that is different
from what we said.

ཚོར་བ་དེ་ཡོང་པ་ལ་ང་ཚོས་ལབ་ཡག་དེ་ང་ཚོས་ལབ་པ་དེ་དང་མི་འད་བ་གཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད།
Sometimes it is not easy to find any words that properly convey a thought.

མཚམས་མཚམས་ལ་ང་ཚོའི་བསམ་བོ་ལ་ཡོད་པའི་དེ་ཡག་པོ་བས་ནས་འགེལ་བཤད་རབ་ཡག་ཚིག་གཅིག་
རེད་ཡག་ལས་ས་པོ་ཡོད་མ་རེད།
When we hear or read, we usually remember the gist, not the exact words, so
there has to be such a thing as a gist that is not the same as a bunch of words.

ང་ཚོས་གོ་དས་དང་ཀོག་དས་དོན་དག་རག་ཙམ་མ་གཏོགས་རམ་རན་ཚིག་ཏག་ཏག་དན་གི་ཡོད་མ་རེད། བས་
ཙང་དོན་དག་རག་ཙམ་ཚིག་ཆོག་དོ་གཅིག་དང་མི་འད་བའི་དོན་དག་རག་ཙམ་གཅིག་ཡོད་དགོས་ཀི་རེད།
And if thoughts depended on words, how could a new word ever be coined?

དེ་ནང་བཞིན་སེམས་ལ་ཡོད་པའི་བསམ་བོ་ཚིག་ལ་རེན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཚིག་གསར་པ་ག་འདས་བཟོ་ཐབ་ཀི་
རེད།
How could a child learn a word to begin with?

འགོ་ཚགས་ཡག་ལ་ཕ་ག་གཅིག་གིས་ཚིག་གཅིག་ག་འདས་སང་ཐབ་ཀི་རེད།
How could translation from one language to another be possible?

སད་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ག་འདས་སར་སིད་ཀི་རེད།