Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

 

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _____________________________________________

b) Penganjur

: _____________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _____________________________________________

d) Tarikh asal
Tarikh sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

e) Tempat asal
Tempat sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

f) Jumlah peserta (anggaran) : _____________________________________________
Jumlah peserta (sebenar) : _____________________________________________
*sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

CONTOH 

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) – jika ada
Pembukaan
: _____________________________________________
Penutup
: _____________________________________________
h) Jumlah pendapatan sebenar : RM _______________________
Jumlah perbelanjaan sebenar : RM _______________________
*seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan:
i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti : (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping)
- Gambar semasa perasmian/penutup
- Gambar yang mempunyai banner/bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung
j) Aturcara/buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
*Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja
l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

Sila tandakan
 

 
 
 
 

Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke JPPel dalam tempoh 1 bulan selepas
program berlangsung.

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
 

2.0

PENGISIAN PROGRAM
Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan)
Contoh
Ceramah/Forum 1 :
Tajuk
: Pemimpin Mahasiswa Sebagai “Role Model”
Pembentang
: i) Prof. Madya Dr.Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi, FSSK)
ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3, FEP UKM)
iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar Tahun 2, UPM)
Moderator
: Puan Dayang Raihan Nokkman
Pengarah, Institut Tadbir Negara

3.0

4.0

KESIMPULAN
3.1

Kelebihan/kebaikan program
1)
2)
3)
4)

3.2

Permasalahan yang timbulan
1)
2)
3)
4)

CONTOH

PENUTUP
Secara keseluruhannya program ini …………..

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh
…………………….
Nama :
Setiausaha Program/Ketua Pengarah

Disemak oleh
…………………….
Nama :
Pengerusi/Presiden Kelab

Disahkan oleh
…………………….
Nama :
Penasihat/Pengetua
(Cop rasmi jawatan)

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
 

LAPORAN KEWANGAN
PROGRAM :

……………………………………………………………………..

ANJURAN

…………………………………….………………………………

:

A. PENDAPATAN
Pendapatan Yang Diterima
Peruntukan JPPel

No. Rujukan

Jumlah (RM)
500.00

JAKSA Kolej

Jumlah (RM)

1000.00

Sumbangan Syarikat

700.00

Sumbangan Orang Persendirian

300.00
Jumlah Pendapatan

2500.00

CONTOH

B. PERBELANJAAN

Perkara

No. Lampiran
Lampiran 1

Jumlah (RM)
461.80

Kebajikan dan penginapan

Lampiran 2

288.00

Pengangkutan dan keselamatan

Lampiran 3

80.70

Teknikal/Publisiti

Lampiran 4

333.70

Tugas-tugas khas (photocopy/print dll)

Lampiran 5

1488.50

Pemasaran

Lampiran 6

192.50

Jamuan

Jumlah (RM)

Jumlah Perbelanjaan

2845.20

Lebihan Pendapatan

-

Kurangan Pendapatan

-345.20

CATATAN:
Laporan kewangan hendaklah disertakan RESIT-RESIT ASAL.
Pastikan laporan kewangan dan program diasingkan.

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
 

LAMPIRAN A
SENARAI KEHADIRAN PESERTA
Nama Program

: ______________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________
Anjuran
Bil

: ______________________________________________________________
Nama Penuh Peserta

No. Matrik

Tahun/Fakulti

Tandatangan

 

CONTOH 

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
 

*Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan
diisi/tandatangan bagi pihak peserta.
LAMPIRAN E
BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN
Nama Penasihat

: ______________________________________________________________

Nama Program

: ______________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________
ULASAN :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tandatangan

____________________________
Nama & Cop Jawatan

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar
 

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PELAJAR

BORANG PENILAIAN PROGRAM
 

Nama Program

: ______________________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________________
MAKLUMAT PESERTA :
Tandakan [ √ ] pada kotak yang berkenaan.
1)

Jantina

: Lelaki

2)

Umur

: Kurang 20 tahun

3)

Bangsa

: Melayu/Bumiputra

4)

Tahun Pengajian : Satu (1)

BIL
A

Perempuan
20-25 tahun

25-30 tahun

Lebih 30 tahun

Cina

India

Lain-lain

Dua (2)

Tiga (3)

Empat (4)

PERKARA
PENGURUSAN KURSUS

PENILAIAN
Tidak Memuaskan                                     Amat Memuaskan 

1) Urus setia /AJK

1

2

3

4

5

2) Kesesuaian Tempat Program

1

2

3

4

5

3) Pengisian Program

1

2

3

4

5

4) Keberkesanan Program Dengan Anda

1

2

3

4

5

5) Perjalanan Program Berjalan Lancar

1

2

3

4

5

6) Pencapaian Objektif Program

1

2

3

4

5

KOMEN / ULASAN / CADANGAN KESELURUHAN PROGRAM (Mesti Diisi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(sila kembalikan borang ini kepada urus setia selepas kursus)
Sekian, terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful