You are on page 1of 58

HIP C HP TC PATENT K ti Washington ngy 19.06.1970, Sa i ngy 02.10.1979 v ngy 03.02.

1984 -(Dch t bn ting Anh Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT WIPO Geneva 1989)

Cc Nc thnh vin, Vi mong mun gp phn vo s tin b ca khoa hc v cng ngh, Vi mong mun hon thin vic bo h php l cc sng ch, Vi mong mun n gin ha v t c vic bo h php l sng ch mt cch tit kim hn khi c nhu cu bo h nhiu nc, Vi mong mun lm thun tin v y nhanh s tip cn ca cng chng vi thng tin k thut cha trong t liu m t cc sng ch mi, Vi mong mun khuyn khch v y nhanh s pht trin kinh t ca cc nc ang pht trin nh cc bin php nhm nng cao hiu qu ca h thng php l ca cc nc ny c thit lp bo h sng ch, d y l h thng quc gia hay khu vc, bng cch cung cp thng tin d tip cn v cc gii php k thut p ng cc nhu cu c bit v lm d dng vic tip cn vi mt s lng ngy cng tng cc cng ngh hin i, Tin tng rng, s hp tc gia cc quc gia s thc y mnh m vic t c cc mc tiu nu trn, k hip c ny.

CC QUY NH M U iu 1 Vic thnh lp Hip hi (1) Cc nc tham gia Hip c ny (sau y gi l cc Nc thnh vin) thnh lp mt Hip hi hp tc trong vic np n, tra cu v xt nghim n xin bo h sng ch v thc hin cc dch v k thut c bit. Hip hi ny s c gi l Hip hi quc t v hp tc Patent. (2) Khng mt quy nh no ca Hip c ny c hiu l s hn ch nhng quyn m Cng c Paris v bo h s hu cng nghip dnh cho bt k cng dn hoc ngi c tr ca bt k nc no tham gia Cng c ny.

iu 2 nh ngha Theo mc ch ca Hip c ny v Quy ch v nu nh khng c gii thch ring no khc th: (i) n ngha l n xin bo h sng ch; nhng s cp n n phi c hiu l s cp n n xin cp: patent, bng tc gi sng ch, giy chng nhn hu ch, mu hu ch, patent b sung, bng tc gi sng ch b sung hoc giy chng nhn hu ch b sung; (ii) s cp n patent phi c hiu l s cp n patent sng ch, bng tc gi sng ch, giy chng nhn hu ch, patent b sung hoc giy chng nhn b sung, bng tc gi sng ch b sung hoc giy chng nhn hu ch b sung; (iii) patent quc gia ngha l patent do C quan quc gia c thm quyn cp; (iv) patent khu vc ngha l patent do C quan quc gia hoc do C quan lin chnh ph c thm quyn cp cc patent c hiu lc ti cc Nc trong khu vc. (v) n khu vc ngha l n xin cp patent khu vc; (vi) nhng s cp n n quc gia phi c hiu l s cp n n xin cp patent quc gia v patent khu vc khng phi l cc n np theo Hip c ny; (vii) n quc t ngha l n np theo Hip c ny; (viii) nhng s cp n n phi c hiu l s cp n n quc t v n quc gia; (ix) nhng s cp n patent phi c hiu l s cp n patent quc gia v patent khu vc;

(x) s cp n lut quc gia phi c hiu l s cp n lut quc gia ca Nc thnh vin hoc, khi cp n n khu vc hoc patent khu vc, l s cp n Hip c m theo n khu vc np hoc patent khu vc c cp; (xi) ngy u tin nhm mc ch tnh thi hn, ngha l: (a) l ngy np n c quyn u tin nh yu cu, khi n quc t c yu cu v quyn u tin theo iu 8; (b) l ngy np ca n sm nht c ngy u tin nh yu cu, nu n quc t yu cu nhiu quyn u tin theo iu 8; (c) l ngy np n quc t chnh n ny nu n quc t khng yu cu ngy u tin theo iu 8; (xii) C quan quc gia l c quan chnh ph c thm quyn cp patent ca Nc thnh vin; s cp n C quan quc gia cng c hiu l s cp n C quan lin chnh ph bt k c mt s nc y quyn cp patent khu vc vi iu kin l c t nht mt nc trong s l Nc thnh vin v cc nc ny y quyn cho c quan ni trn gnh vc cc ngha v v thc hin nhng quyn hn m Hip c ny v Quy ch quy nh i vi cc C quan quc gia; (xiii) C quan c ch nh l C quan quc gia hoc C quan i din cho quc gia c ngi np n ch nh theo chng I ca Hip c ny; (xiv) C quan c chn l C quan quc gia hoc C quan i din cho quc gia c ngi np n chn theo chng II ca Hip c ny; (xv) C quan nhn n l C quan quc gia hoc t chc lin chnh ph, ni n quc t c np; (xvi) Hip hi l Hip hi quc t v hp tc patent; (xvii) i hi ng l i hi ng ca Hip hi; (xviii) T chc l T chc s hu tr tu th gii;

(xix) Vn phng quc t l Vn phng quc t ca T chc v Vn phng quc t lin hp v bo h s hu tr tu (BIRPI) khi Vn phng ny cn tn ti; (xx) Tng Gim c l Tng Gim c ca T chc v l Gim c ca BIRPI khi BIRPI cn tn ti.

CHNG I N QUC T V TRA CU QUC T iu 3 n quc t (1) Cc n xin bo h sng ch bt k Nc thnh vin no u c th c np theo Hip c ny nh l cc n quc t. (2) n qu trnh theo quy nh trong Hip c ny v Quy ch, phi bao gm t khai xin bo h sng ch, bn m t sng ch, mt hoc mt s yu cu bo h, mt hoc mt s bn v (nu cn thit) v bn tm tt. (3) Bn tm tt ch dng cho mc ch thng tin k thut v khng c s dng cho bt k mc ch no khc, c bit khng dng gii thch phm vi xin bo h. (4) n qu trnh phi: (i) c lm bng ngn ng quy nh (ii) p ng cc yu cu quy nh v hnh thc (iii) p ng cc yu cu quy nh v tnh thng nht ca sng ch (iv) c km theo l ph quy nh.

iu 4 T khai xin bo h

(1) T khai xin bo h phi gm ni dung sau: (i) kin ngh vic thc hin xem xt n quc t theo Hip c ny; (ii) ch nh Nc thnh vin hoc cc nc khc m sng ch cn c bo h trn c s n quc t (cc Nc c ch nh); nu vi mt Nc no c ch nh m c th cp patent khu vc v ngi np n mun xin cp patent khu vc ch khng phi xin cp patent quc gia th phi ch ra iu trong t khai; nu theo Hip c v patent khu vc m ngi np n khng th hn ch n ca mnh cho mt s Nc thnh vin no ca Hip c ny th vic ch nh mt trong s cc Nc thnh vin ny v vic nu ra yu cu xin cp patent khu vc phi c xem nh l vic ch nh tt c cc Nc thnh vin ca Hip c ; nu theo lut quc gia ca Nc c ch nh m vic ch nh Nc ny cng c ngha php l nh n xin cp patent khu vc th vic ch nh ny c xem nh yu cu mun c vp patent khu vc; (iii) tn v cc ch dn khc theo quy nh v ngi np n v ngi i din (nu c); (iv) tn sng ch; (v) tn v cc ch dn khc theo quy nh v tc gi sng ch, nu nh lut quc gia ca t nht mt trong s cc Nc c ch nh yu cu cc ch dn ny phi c km theo ng thi vi vic np n quc gia. Tuy nhin, cc ch dn nu trn c th trnh by hoc trong t khai hoc mt vn bn ring gi cho tng C quan quc gia c ch nh ni m lut quc gia yu cu phi np cc ch dn , nhng cho php np cc ch dn nh vy sau khi np n quc gia. (2) Mi s ch nh u phi c km theo l ph trong thi hn quy nh. (3) Nu ngi np n khng i hi bt k mt hnh thc bo h no c nu iu 43 th vic ch nh mt Nc c ngha l vic yu cu Nc c ch nh cp patent hoc yu cu cp patent c hiu lc Nc c ch nh. Khng p dng iu 2(ii) cho khon ny.

(4) S thiu tn v cc ch dn khc v tc gi sng ch trong t khai s khng gy hu qu g bt k Nc c ch nh no nu lut quc gia ca Nc yu cu np cc ch dn nh vy, nhng cho php np chng sau khi np n quc gia. Vic khng cung cp cc ch dn nu trn bng vn bn ring s khng gy hu qu bt k Nc c ch nh no nu lut quc gia ca Nc khng yu cu phi cung cp cc ch dn nh vy.

iu 5 Bn m t Bn m t phi bc l sng ch mt cch tht y , r rng sao cho chuyn gia trong lnh vc c th thc hin c sng ch.

iu 6 Yu cu bo h Yu cu hoc cc yu cu bo h phi xc nh c i tng xin bo h. Cc yu cu bo h phi r rng v c ng. Chng phi hon ton c bn m t sng ch chng minh.

iu 7 Bn v (1) Theo cc quy nh ca khon 2(ii), cc bn v phi np khi chng cn thit hiu r sng ch. (2) Nu cc bn v khng phi l cn thit hiu r sng ch nhng bn cht ca sng ch cho php c s minh ha bng cc bn v th: (i) ngi np n c th np cc bn v khi np n quc t;

(ii) c quan c ch nh bt k c th yu cu ngi np n np cc bn v trong thi hn quy nh.

iu 8 Yu cu quyn u tin (1) n quc t, theo quy nh Quy ch, c th yu cu quyn u tin ca mt hoc mt s n np trc Nc bt k hoc cho Nc bt k l thnh vin ca cap v bo h s hu cng nghip. (2) (a) Theo cc quy nh ca mc (b), cc iu kin v hiu lc ca bt k yu cu u tin no theo im (1) cng phi tun theo quy nh iu 4 ca nh c Stockholm ca Cng c Paris v bo h s hu cng nghip. (b) n quc t c yu cu quyn u tin ca mt hoc nhiu n c np trc mt Nc thnh vin hoc cho mt Nc thnh vin c th nu vic ch nh Nc thnh vin . Nu, trong mt n quc t c yu cu quyn u tin ca mt hoc nhiu n quc gia c np mt Nc c ch nh no , hoc nu yu cu quyn u tin ca mt n quc t khc, trong ch ch nh mt Nc th cc iu kin v hiu lc ca yu cu quyn u tin Nc s do Lut quc gia ca Nc iu chnh.

iu 9 Ngi np n (1) Bt k mt ngi c tr hoc mt cng dn no ca mt Nc thnh vin u c th np n quc t. (2) i hi ng c th quyt nh cho php nhng ngi c tr v cng dn ca bt k Nc thnh vin no ca Cng c Paris v bo h s hu cng nghip m khng tham gia Hip c ny, np n quc t.

(3) Khi nim ni c tr v quc tch cng nh vic s dng nhng khi nim ny trong trng hp c nhiu ngi np n hoc khi nhng ngi np n khng phi l nh nhau i vi tt c cc Nc c ch nh, c quy nh trong Quy ch.

iu 10 C quan nhn n n quc t c np cho C quan nhn n c n nh, c quan ny s kim tra v x l n theo quy nh ca Hip c ny v Quy ch.

iu 11 Ngy np n v hiu lc ca n quc t (1) C quan nhn n s xc nhn ngy nhn n quc t lm ngy np n quc t nu thi im nhn n C quan ny nhn thy rng: (i) Ngi np n r rng l khng phi l khng c quyn np n quc t cho C quan nhn n v l do quc tch hay ni c tr, (ii) n quc t c lm bng ngn ng quy nh, (iii) n quc t cha ng t nht cc yu t sau (a) Mt s ch nh rng n l n quc t, (b) S ch nh t nht mt Nc thnh vin, (c) Tn ngi np n nh quy nh, (d) Mt phn m b ngoi ca n khin phi hiu l bn m t, (e) Mt phn m b ngoi khin phi hiu l mt hoc cc yu cu bo h. (2) (a) Nu thi im nhn n, C quan nhn n nhn thy rng n quc t khng tha mn cc yu cu nu khon (1) th ngh ngi np n np bn sa i theo yu cu, nh quy nh Quy ch.

(b) Nu ngi np n p ng cc yu cu trn, theo quy nh ca Quy ch, th C quan nhn n chp nhn ngy nhn c cc sa i theo yu cu l ngy np n quc t. (3) Theo iu 64(4), bt k n quc t no tha mn cc yu cu nu trong cc mc (i) n (iii) khon 1, v c chp nhn ngy np n quc t u c hiu lc nh n quc gia ng th tc mi Nc c ch nh t ngy np n quc t, ngy c coi l ngy np n thc t tng Nc c ch nh. (4) Vic np bt k n quc t no tha mn cc yu cu nu trong cc mc (i) n (iii) khon (1) u tng ng vi vic np n quc gia ng th tc theo ngha ca Cng c Paris v bo h s hu cng nghip.

iu 12 Gi n cho Vn phng quc t v C quan tra cu quc t (1) Theo quy nh ca Quy ch, mt bn sao n quc t c gi C quan nhn n (bn s ti), mt bn (bn h s) c gi cho Vn phng quc t v mt bn (bn tra cu) c gi cho C quan tra cu quc t c thm quyn ni iu 16 (2) Bn h s c coi l bn gc ca n quc t (3) n quc t s b coi l c rt b nu Vn phng quc t khng nhn c bn h s trong thi hn quy nh.

iu 13 Kh nng nhn bn sao n quc t ca cc C quan c ch nh (1) Bt k C quan c ch nh no u c th yu cu Vn phng quc t gi cho mnh bn sao n quc t trc khi c s thng bo theo iu 20, v Vn phng quc t, sau khi kt thc thi hn mt nm k t ngy u tin, phi gi bn sao n cho C quan c ch nh cng sm cng tt.

(2) (a) Bt k lc no ngi np n u c th gi bn sao n quc t ca mnh cho C quan c ch nh bt k. (b) Bt k lc no ngi np n u c th yu cu Vn phng quc t gi bn sao n quc t ca mnh cho C quan c ch nh bt k, v Vn phng quc t phi gi bn sao cho C quan c ch nh cng sm cng tt. (c) Bt k C quan quc gia no u c th thng bo cho Vn phng quc t rng h khng mun nhn bn sao nh nu mc (b), trong trng hp ny mc nu khng c p dng cho C quan .

iu 14 Mt s thiu st trong n quc t (1) (a) C quan nhn n kim tra xem n quc t c thiu st no trong s nhng thiu st sau y hay khng: (i) Khng c ch k nh quy nh Quy ch; (ii) Khng c cc ch dn theo quy nh v ngi np n; (iii) Khng c tn sng ch; (iv) Khng c bn tm tt; (v) Khng tha mn cc yu cu v hnh thc ca n quc t theo mc c quy nh Quy ch. (b) Nu C quan nhn n pht hin thiu st bt k trong s nhng thiu st nu trn th yu cu ngi np n sa i n quc t trong thi hn quy nh, trng hp khng thc hin yu cu trn, n coi nh b rt v C quan nhn n s cng b iu ny. (2) Nu trong n quc t c cc ch dn v bn v nhng thc t chng khng c trong n th C quan nhn n s thng bo vic ny cho ngi np n c th np cc bn v trong thi hn quy nh. Nu ngi np n thc hin vic ny th

ngy np n quc t l ngy C quan nhn n nhn c cc bn v. Trong trng hp ngc li ch dn bt k v bn v nu trn s b coi l khng tn ti. (3) (a) Nu c nhn n pht hin vic khng np cc l ph theo iu 3(4) (iv) trong thi hn quy nh, hoc khng np l ph theo iu 4(2) cho bt k mt Nc c ch nh no th n quc t coi nh b rt, v C quan nhn n s cng b iu ny. (b) Nu C quan nhn n pht hin l ph theo iu 4(2) c np trong thi hn quy nh cho mt hoc nhiu Nc c ch nh (nhng khng phi cho tt c cc Nc c ch nh) th vic ch nh cc Nc m trong thi hn quy nh khng np l ph coi nh b rt b v C quan nhn n s cng b iu ny. (4) Nu sau khi chp nhn ngy np n quc t cho n quc t, C quan nhn n trong thi hn quy nh nhn thy n ngy bt k yu cu no trong cc yu cu nu mc (i) n (iii) iu 11(1) khng c thc hin th n ny coi nh b rt b v C quan nhn n s cng b iu ny.

iu 15 Tra cu quc t (1) Mi mt n quc t u c tin hnh tra cu quc t. (2) Mc ch ca vic tra cu quc t l tm ra tnh trng k thut lin quan bit. (3) Vic tra cu quc t c tin hnh trn c s yu cu bo h c s xem xt thch ng bn m t sng ch v cc bn v (nu c). (4) C quan tra cu quc t nu iu 16, phi n lc vi kh nng ca mnh tm ra tnh trng k thut lin quan bit v trong mi trng hp u phi tra cu t liu c quy nh c th trong Quy ch. (5) (a) Ngi np n quc gia cho C quan quc gia ca Nc thnh vin hoc cho C quan i din cho Nc c th yu cu tin hnh tra cu tng t nh

tra cu quc t (tra cu kiu quc t) nu lut quc gia ca Nc cho php v ph hp vi cc iu kin do lut quy nh. (b) C quan quc gia ca Nc thnh vin hoc C quan i din cho Nc c th, nu lut quc gia cho php, tin hnh tra cu kiu quc t bt k n quc gia no np cho C quan . (c) Vic tra cu kiu quc t phi do C quan tra cu quc t nu iu 16 thc hin, C quan ny c thm quyn tra cu quc t nu nh n quc gia ny l n quc t v c np n cho C quan nu trong cc mc (a) v (b). Nu n quc gia c lm bng ngn ng m C quan tra cu quc t khng c kh nng x l th tra cu kiu quc t c tin hnh theo bn dch ca ngi np n bng ngn ng quy nh cho n quc t m C quan tra cu quc t ny cam kt chp nhn n i vi n quc t. n quc gia v bn dch, nu cn c bn dch, phi trnh by theo mu quy nh i vi n quc t.

iu 16 C quan tra cu quc t (1) Vic tra cu quc t c C quan tra cu quc t thc hin. C quan ny c th l C quan quc gia hoc t chc lin chnh ph, v d nh Vin Patent quc t, m nhim v ca ca C quan ny bao gm c vic lp bo co tra cu t liu v tnh trng k thut i vi cc sng ch l i tng ca n. (2) Cho n khi thnh lp mt C quan tra cu quc t duy nht, nu tn ti mt s C quan tra cu quc t th mi mt C quan nhn n phi ch ra C quan tra cu quc t hoc cc C quan c thm quyn thc hin tra cu quc t cho cc n quc t np cho C quan theo cc iu kin ca tha thun khon 3(b). (3) (a) Cc C quan tra cu quc t do i hi ng ch nh, C quan quc gia hoc t chc lin chnh ph bt k tha mn cc tiu chun nu mc (c) u c th c ch nh lm C quan tra cu quc t.

(b) Vic ch nh ny cn c s nht tr ca C quan quc gia hoc t chc lin chnh ph c ch nh v cn k kt mt bn tha thun gia C quan hoc t chc vi Vn phng quc t v phi c i hi ng ph chun, bn tha thun phi xc nh cc quyn v ngha v ca cc bn c bit l s cam kt chnh thc ca C quan hoc t chc v vic p dng v theo tt c cc quy nh chung v tra cu quc t. (c) Quy ch quy nh cc yu cu ti thiu, c bit nh yu cu v nhn lc v t liu m C quan hoc t chc bt k no cng phi p ng trc khi cc C quan hoc t chc c th c ch nh v phi p ng trong sut thi gian c ch nh. (d) Vic ch nh c thi hn nht nh v c th c gia hn thm. (e) Trc khi a ra quyt nh v vic ch nh mt C quan quc gia hoc t chc lin chnh ph no cng nh quyt nh gia hn hoc chm dt thi hn ch nh, i hi ng phi nghe kin ca C quan hoc t chc hu quan v tham kho kin y ban v hp tc k thut nu iu 56 khi y ban ny c thnh lp.

iu 17 Th tc ti C quan tra cu quc t (1) Th tc ti C quan tra cu quc t c iu hnh theo quy nh ca Hip c ny, Quy ch v bn tha thun do Vn phng quc t k vi C quan theo Hip c ny v Quy ch. (2) (a) Nu C quan tra cu quc t cho rng: (i) n quc t cp n i tng m, theo Quy ch, C quan tra cu quc t khng bt buc phi tra cu v trong trng hp ny C quan quyt nh khng tra cu, hoc (ii) bn m t sng ch, yu cu bo h hoc cc bn v khng p ng cc yu cu quy nh n mc khng th tin hnh vic tra cu c gi tr c, th C

quan tra cu cng b vic ny v thng bo cho ngi np n v Vn phng quc t bit rng Bo co tra cu quc t s khng c lp. (b) Nu bt k tnh hung no c cp mc (a) c pht hin ch lin quan n mt s yu cu bo h nht nh th Bo co tra cu quc t phi ch r cc yu cu , cn cc yu cu bo h khc vn phi c lm bo co tra cu theo quy nh iu 18. (3) (a) Nu C quan tra cu quc t cho rng n quc t khng tha mn tnh thng nht ca sng ch theo quy nh ca Quy ch th ngh ngi np n phi np l ph b sung. C quan tra cu quc t ch lp Bo co tra cu quc t v cc phn ca n quc t lin quan n sng ch nu u tin trong yu cu bo h (sng ch chnh), v nu l ph b sung theo yu cu c np ng thi hn quy nh th Bo co tra cu cng c thc hin cho cc phn ca n quc t lin quan n cc sng ch np l ph . (b) Lut quc gia ca Nc c ch nh bt k c th quy nh rng khi C quan quc gia ca Nc nhn thy ngh ca C quan tra cu quc t nu mc (a) l c c s v nu ngi np n khng np tt c l ph b sung th cc phn ca n quc t v l do khng tin hnh tra cu, c coi nh b mt hiu lc nc , tr trng hp ngi np n np l ph c bit cho C quan quc gia ca nc .

iu 18 Bo co tra cu quc t (1) Bo co tra cu quc t c lp trong thi hn quy nh v theo mu quy nh. (2) Ngay sau khi lp xong, Bo co tra cu quc t c C quan tra cu quc t chuyn cho ngi np n v cho Vn phng quc t.

(3) Bo co tra cu quc t hoc thng bo nu iu 17(2)(a) c dch ra th ting theo quy nh ca Quy ch. Vic dch do Vn phng quc t tin hnh hoc chu trch nhim.

iu 19 Sa i theo yu cu bo h ti Vn phng quc t (1) Sau khi nhn c Bo co tra cu quc t ngi np n c quyn mt ln sa i yu cu bo h trong n quc t bng cch np ni dung sa i cho Vn phng quc t trong thi hn quy nh. ng thi, theo quy nh, cng trong thi hn ngi np n c th np mt bn gii thch ngn gn cc sa i v ch r nhng nh hng no m cc sa i ny c th tc ng n bn m t sng ch v cc bn v. (2) Cc sa i khng c vt qu gii hn bc l n quc t np. (3) Nu lut quc gia ca Nc c ch nh no cho php sa i vt qu gii hn c bc l nu trn th vic khng tun theo khon (2) s khng c hu qu Nc .

iu 20 Thng bo cho C quan c ch nh (1) (a) n quc t cng vi Bo co tra cu quc t bao gm pht hin bt k c nu iu 17 (2)(b) hoc tuyn b iu 17 (2)(a) phi c gi cho tng C quan c ch nh nh quy nh Quy ch, tr phi C quan c ch nh khc t han ton hoc tng phn yu cu ny. (b) Thng bo bao gm bn dch (theo quy nh) ca Bo co ni trn hoc tuyn b nu trn. (2) Nu yu cu bo h c sa i theo iu 19(1) Thng bo phi bao gm hoc ton b ni dung yu cu bo h np v sa i hoc phi bao gm

ton b ni dung yu cu bo h np v ch r cc sa i, km theo gii thch nu iu 19 (1), nu c. (3) Theo yu cu ca C quan c ch nh hoc ca ngi np n, C quan tra cu quc t phi gi cho C quan nu trn hoc cho ngi np n cc bn sao ti liu c ch dn trong Bo co tra cu quc t theo quy nh Quy ch.

iu 21 Cng b quc t (1) Vn phng quc t tin hnh cng b cc n quc t. (2) (a) Tr cc trng hp quy nh im (b) v iu 64(3), vic cng b quc t c thc hin ngay lp tc sau 18 thng k t ngy u tin ca n . (b) Ngi np n c th yu cu Vn phng quc t cng b n quc t ca mnh vo bt k thi gian no trc khi kt thc thi hn nu im (a). Vn phng quc t quc t phi thc hin yu cu ny nh Quy ch quy nh. (3) Bo co tra cu quc t hoc tuyn b nu iu 17(2)(a) c cng b theo quy nh Quy ch. (4) Ngn ng v hnh thc cng b quc t v cc chi tit khc c quy nh theo Quy ch. (5) Cng b quc t s khng c thc hin nu n quc t b rt b hoc b coi nh rt b trc khi hon thnh vic chun b k thut cng b. (6) Nu n quc t cha nhng din t hoc cc bn v m theo kin ca Vn phng quc t l tri vi o c hoc trt t cng cng, hoc nu theo kin ca Vn phng quc t, n quc t cha nhng li l mit th nh quy nh Quy ch, khi cng b Vn phng quc t c quyn loi b nhng din t, bn v v li l , ch ra v tr v s lng t ng hoc cc bn v b loi b, v theo yu cu, cung cp cc bn sao ring tng phn b loi b.

iu 22 Bn dch, bn sao v l ph np cho cc C quan c ch nh (1) Ngi np n phi np mt bn sao n quc t (tr trng hp c thng bo theo iu 20) v bn dch n (nh quy nh), v phi np l ph quc gia (nu c) cho tng C quan c ch nh khng mun qu 20 thng k t ngy u tin. Nu lut quc gia ca Nc c ch nh yu cu ch dn v tn v cc ch dn c quy nh khc v tc gi sng ch, nhng cho php np sau khi np n quc gia, ngi np n phi gi cc ch dn ni trn, tr phi c trong t khai xin bo h sng ch, cho C quan quc gia ca Nc hoc cho C quan i din ca nc nhng khng mun qu 20 thng k t ngy u tin. (2) Khi C quan tra cu quc t c tuyn b theo iu 17(2)(a) rng Bo co tra cu quc t s khng c lp, th thi hn thc hin cc hnh ng nu khon (1) ca iu ny l thi hn tng ng nh nu khon (1). (3) Lut quc gia bt k no cng c th quy nh thi hn thc hin cc hnh ng nu cc khon (1) hoc (2) di hn so vi thi hn tng ng quy nh cc khon trn.

iu 23 Tr hon th tc quc gia (1) C quan c ch nh khng phi x l hoc xt nghim n quc t trc khi kt thc thi hn p dng theo iu 22. (2) Mc d c quy nh khon (1), C quan c ch nh bt k c th, theo yu cu thc hin nhanh ca ngi np n, vo thi gian bt k tin hnh x l hoc xt nghim n quc t.

iu 24 Kh nng mt hiu lc cc Nc c ch nh (1) Trong trng hp (ii) di y, theo nhng quy nh ca iu 25, hiu lc ca n quc t quy nh iu 11(3) b chm dt Nc c ch nh bt k vi cc hu qu nh khi n quc gia b rt b Nc : (i) Nu ngi np n rt n quc t ca mnh hoc rt ch nh Nc ; (ii) Nu n quc t b coi l c rt b theo cc iu 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a) hoc 14(4) hoc nu vic ch nh Nc b coi l hy theo iu 14(3)(b); (iii) Nu ngi np n trong thi hn cho php khng thc hin cc hnh ng nu iu 22. (2) Mc d c cc quy nh nu khon (1), C quan c ch nh bt k, c th duy tr hiu lc n quc t theo iu 11(3), thm ch c trong trng hp khng i hi phi duy tr hiu lc ny theo iu 25(2).

iu 25 Vic xem xt li ca cc C quan c ch nh (1) (a) Nu C quan nhn n t chi chp nhn ngy np n quc t hoc tuyn b rng n quc t b coi l c rt b hoc nu Vn phng quc t xc nh s vic nu iu 12(3), th Vn phng quc t, theo yu cu ca ngi np n, gi ngay bn sao ti liu bt k cho C quan c ch nh bt k m ngi np n ch ra.

(b) Nu C quan nhn n tuyn b rng vic ch nh mt Nc no b coi nh hy b th Vn phng quc t, theo yu cu ca ngi np n, gi ngay bn sao ti liu bt k ca h s cho C quan quc gia ca Nc . (c) Yu cu nu cc mc (a) hoc (b) phi c np trong thi hn quy nh. (2) (a) Theo quy nh on (b), vi iu kin l ph quc gia (nu c) v bn dch thch hp (theo quy nh) c np trong thi hn quy nh, mi C quan c ch nh phi quyt nh l vic t chi, vic tuyn b hay xc nh s vic nu khon (1) theo cc iu khon ca Hip c ny v Quy ch c c s hay khng, v, nu C quan nhn thy vic t chi hoc tuyn b nh vy l do nhm ln hoc thiu st ca C quan nhn n hoc vic xc nh s vic l do nhm ln hoc thiu st ca Vn phng quc t th n quc t s c xem xt nh l khng c s nhm ln hoc thiu st trong phm vi hiu lc Nc c C quan c ch nh. (b) Nu h s n Vn phng quc t sau khi kt thc thi hn quy nh iu 12(3), v nhm ln hoc thiu st no ca ngi np n th quy nh on (a) ch c p dng trong iu kin nu iu 48(2).

iu 26 Kh nng sa i ti cc C quan c ch nh C quan c ch nh khng c t chi n quc t vi l do n khng p ng cc yu cu ca Hip c ny v Quy ch m trc cha cho ngi np n c hi sa i n ni trn trong mc v theo th tc c lut quc gia quy nh i vi n quc gia trong nhng hon cnh nh vy hoc tng t nh vy.

iu 27 Cc yu cu ca lut quc gia

(1) Khng mt lut quc gia no c i hi phi p ng cc yu cu khc hoc yu cu b sung i vi hnh thc hoc ni dung ca n quc t ngoi cc yu cu do Hip c ny v Quy ch quy nh. (2) Cc quy nh khon (1) khng nh hng n iu 7(2) v mt khi vic x l n quc t c bt u C quan c ch nh, cng khng cn tr bt k lut quc gia no i hi cung cp: (i) tn vin chc c y nhim i din cho php nhn nu ngi np n l mt php nhn. (ii) nhng ti liu khng phi l thnh phn ca n quc t nhng l bng chng cho nhng l l hoc tuyn b nu trong n ny, bao gm vic chng thc n quc t bng ch k ca ngi np n nu n ny do ngi thay mt hoc i din k np. (3) i vi bt k Nc c ch nh no, theo lut quc gia ca Nc , nu ngi np n khng c quyn np n quc gia bi v khng phi l tc gi sng ch th C quan c ch nh c th t chi n quc t. (4) Nu ngi np n m cc yu cu i vi hnh thc v ni dung ca n quc gia, do Lut quc gia quy nh m thun li cho h hn cc yu cu i vi n quc t do Hip c ny v Quy ch quy nh, th C quan quc gia, cc ta n v bt k C quan c thm quyn khc ca Nc c ch nh hoc i din cho Nc c ch nh c th p dng cc yu cu i vi n quc gia cho n quc t tr khi ngi np n vn i hi p dng cc yu cu do Hip c ny v Quy ch quy nh cho n quc t ca mnh. (5) Khng mt iu no trong Hip c ny v Quy ch c hiu l nhm hn ch t do ca mi Nc thnh vin trong vic quy nh cc iu kin v bn cht i vi kh nng cp patent m Nc i hi. c bit l iu khon no ca Hip c ny v Quy ch i vi vic xc nh tnh trng k thut cng ch nhm thc hin cc th tc quc t v, do , Nc thnh vin bt k, khi xc nh kh nng cp patent ca

sng ch trong n quc t, vn c quyn p dng cc tiu chun trong lut quc gia ca mnh lin quan n tnh trng k thut bit v cc iu kin khc v kh nng cp patent nu cc iu kin khng phi l cc yu cu v hnh thc v ni dung n. (6) Lut quc gia c th yu cu ngi np n np cc chng minh lin quan n bt k iu kin no v bn cht m lut quy nh v kh nng cp patent. (7) Khi m vic x l n quc t c bt u, C quan nhn n bt k hoc C quan c ch nh c th p dng lut quc gia trong phm vi lin quan n bt k yu cu no v vic ngi np n phi c i din c thm quyn thay mt mnh lm vic vi C quan ny v hoc v vic ngi np n phi c a ch ti Nc c ch nh nhn thng bo. (8) Khng mt iu no trong Hip c ny v Quy ch c hiu l nhm hn ch s t do ca Nc thnh vin bt k trong vic p dng cc bin php c coi l cn thit nhm bo m an ninh quc gia ca Nc , hoc hn ch quyn np n quc t ca chnh cc cng dn hoc ngi c tr Nc bo v cc quyn kinh t ca Nc mnh.

iu 28 Sa i yu cu bo h, bn m t v bn v ti C quan c ch nh (1) Ngi np n c kh nng s dng yu cu bo h, bn m t v cc bn v mi C quan c ch nh trong thi hn quy nh. Cc C quan c ch nh khng c cp patent hoc t chi cp patent trc khi ht thi hn trn tr trng hp c s ng thc hin nhanh ca ngi np n. (2) Vic sa i khng c vt qu gii hn bc l trong n quc t np tr phi lut quc gia ca Nc c ch nh cho php vic . (3) Vic sa i phi ph hp vi lut quc gia ca Nc c ch nh trong tt c cc vn khng c Hip c ny v Quy ch quy nh.

(4) Nu C quan c ch nh yu cu np bn dch n quc t th vic sa i phi c trnh by bng ngn ng ca bn dch.

iu 29 Hiu lc ca vic cng b quc t (1) Cng ging nh s bo h nhng quyn bt k ca ngi np n mt Nc c ch nh theo cc quy nh ca khon (2) n (4), vic cng b quc t mt n quc t ti Nc cng c hiu lc ging nh hiu lc ca vic cng b quc gia bt buc cc n quc gia khng qua xt nghim c lut quc gia ca Nc c ch nh quy nh. (2) Nu ngn ng dng trong cng b quc t khc vi ngn ng dng trong cng b Nc c ch nh theo lut quc gia Nc , lut quc gia c th quy nh rng hiu lc quy nh khon (1) ch c p dng t khi: (i) Cng b bn dch bng ngn ng cng b quc gia theo lut quc gia, hoc (ii) Bn dch bng ngn ng quc gia c cng khai bng cch a ra xt nghim cng chng theo quy nh ca lut quc gia, hoc (iii) Bn dch bng ngn ng cng b quc gia c ngi np n chuyn cho ngi ang hoc d nh s dng bt hp php sng ch nu trong n quc t, hoc (iv) Xy ra c hai s vic nu cc mc (i) v (iii) hoc c hai nu cc mc (ii) v (iii). (3) Lut quc gia ca Nc c ch nh bt k c th quy nh rng khi vic cng b quc t c thc hin theo yu cu ca ngi np n trc khi kt thc thi hn 18 thng tnh t ngy u tin, hiu lc theo quy nh khon (1) ch c p dng khi kt thc thi hn 18 thng k t ngy u tin.

(4) Lut quc gia ca Nc c ch nh bt k c th quy nh rng hiu lc quy nh khon (1) ch c p dng t ngy C quan quc gia ca Nc , hoc C quan quc gia i din cho Nc nhn c bn sao n quc t cng b theo iu 21. C quan quc gia nu trn s cng b khng chm tr ngy nhn c bn sao trong Cng bo ca mnh.

iu 30 Vn b mt trong n quc t (1) (a) Theo cc quy nh on (b), Vn phng quc t v cc C quan tra cu quc t khng cho php bt k ai hoc bt k C quan no tip cn n quc t trc khi cng b n quc t n , tr khi c yu cu hoc s cho php ca ngi np n. (b) Nhng quy nh on (a) khng p dng cho bt k vic gi ti liu no n C quan tra cu quc t c thm quyn, cng nh vic gi bn sao n theo iu 13 v vic thng bo quy nh iu 20. (2) (a) Trc ngy sm nht trong nhng ngy sau: (i) Ngy cng b n quc t; (ii) Ngy nhn thng bo v n quc t theo iu 20; (iii) Ngy nhn c bn sao n quc t theo iu 22; C quan quc gia khng c php cho ngi th ba tip cn n quc t, tr trng hp c yu cu hoc s cho php ca ngi np n. (b) Cc quy nh on (a) khng cn tr C quan quc gia bt k thng bo cho ngi th ba bit rng C quan l C quan c ch nh, hoc cng b s vic nu trn. Tuy nhin vic thng tin hoc cng b ch cha nhng d kin: xc nh C quan nhn n, tn ngi np n, ngy np quc t, s n quc t v tn sng ch.

(c) Cc quy nh on (a) khng cn tr C quan c ch nh bt k cho php cc C quan xt x tip cn n quc t. (3) Cc quy nh khon (2)(a) c p dng cho C quan nhn n bt k tr vic chuyn cc ti liu nu iu 12(1). (4) Trong iu ny, thut ng tip cn c hiu theo mi ngha ca n k c vic thng bo c nhn v cng b thng thng m nh ngi th ba c th thu nhn c thng tin, tuy vy khng mt C quan quc gia no c cng b n quc t hoc bn dch n quc t trc khi cng b quc t hoc, nu trong thi hn 20 thng k t ngy u tin cha cng b quc t, trc khi ht hn 20 thng k t ngy u tin nu trn.

CHNG II XT NGHIM S B QUC T iu 31 Yu cu xt nghim s b quc t (1) Theo yu cu ca ngi np n, n quc t ca h s c tin hnh xt nghim s b quc t theo cc iu khon sau y v theo Quy ch. (2) (a) Ngi np n bt k, nh Quy ch quy nh, l cng dn hoc ngi c tr Nc thnh vin b rng buc bi chng II v n quc t ca ngi c np cho C quan nhn n hoc C quan i din ca Nc c th yu cu xt nghim s b quc t.

(b) i hi ng c th cho php nhng ngi c thm quyn np n quc t yu cu xt nghim s b quc t, thm ch c trong trng hp h l cc cng dn hoc ngi c tr Nc khng tham gia Hip c ny hoc tham gia nhng khng b rng buc bi chng II. (3) Yu cu xt nghim s b quc t c lm ring bit vi n quc t. Yu cu ny phi gm cc phn, c lm bng ngn ng v theo mu quy nh. (4) (a) Trong yu cu phi ch ra mt Nc thnh vin hoc cc Nc thnh vin m ngi np n d nh s dng cc kt qu xt nghim s b quc t (cc Nc c chn). Cc Nc thnh vin b sung c th c chn mun hn. Vic chn ny ch c th thc hin vi cc Nc thnh vin c ch nh theo iu 4. (b) Nhng ngi np n nu khon (2)(a) c quyn chn Nc thnh vin bt k rng buc bi chng II. Nhng ngi np n nu khon (2)(b) ch c th chn nhng Nc thnh vin rng buc bi chng II v l nhng Nc tuyn b rng h sn sng nhng ngi np n ny chn. (5) Yu cu phi c np km theo l ph quy nh trong thi hn quy nh. (6) (a) Yu cu phi c np cho C quan xt nghim s b quc t c thm quyn nu iu 32. (b) Yu cu chn b sung bt k phi np ti Vn phng quc t. (7) Mi C quan c chn s c thng bo v vic chn la ny.

iu 32 C quan xt nghim s b quc t (1) Vic xt nghim s b quc t do C quan xt nghim s b quc t thc hin.

(2) i vi cc n yu cu nu iu 31(2)(a) th C quan nhn n, v cc n yu cu nu iu 31(2)(b) th i hi ng, theo tha thun k kt gia C quan hoc cc C quan xt nghim s b quc t lin quan vi Vn phng quc t, ch r C quan hoc cc C quan xt nghim s b quc t c thm quyn thc hin vic xt nghim s b. (3) Cc quy nh ca iu 16(3) cng c p dng vi nhng sa i ph hp v chi tit, i vi C quan xt nghim s b quc t.

iu 33 Xt nghim s b quc t (1) Mc ch ca vic xt nghim s b quc t l a ra kt lun s b v khng mang tnh bt buc v vn sng ch yu cu bo h c tnh mi, c trnh sng to (khng hin nhin), v c kh nng p dng cng nghip hay khng. (2) Vi mc ch xt nghim s b quc t, sng ch yu cu bo h c coi l mi nu n khng c bit tnh trng k thut trc nh quy nh ti Quy ch. (3) Vi md xt nghim s b quc t, sng ch yu cu bo h c coi l c trnh sng to nu so vi tnh trng k thut nh Quy ch quy nh, n ngy lin quan theo quy nh, n khng l hin nhin i vi chuyn gia trong lnh vc k thut . (4) Vi mc ch xt nghim s b quc t, sng ch yu cu bo h c coi l c kh nng p dng cng nghip, nu cn c vo bn cht sng ch c th c thc hin hoc s dng (theo ngha cng ngh) trong bt k ngnh cng nghip no. Cng nghipcn c hiu theo ngha rng nht nh trong Cng c Paris v bo h s hu cng nghip. (5) Cc tiu chun nu trn ch dng cho mc ch xt nghim s b quc t. Nc thnh vin bt k c th p dng thm cc tiu chun b sung, hoc cc tiu

chun khc quyt nh vic sng ch yu cu bo h c kh nng c cp patent Nc hay khng. (6) Khi xt nghim s b quc t phi xem xt tt c cc ti liu c nu trong Bo co tra cu quc t. C th xem xt c cc ti liu b sung bt k c coi l c lin quan trong trng hp c th.

iu 34 Th tc ti C quan xt nghim s b quc t (1) Th tc ti C quan xt nghim s b quc t c iu hnh bi cc quy nh ca Hip c ny, Quy ch v tha thun m Vn phng quc t k kt vi C quan theo Hip c ny v Quy ch. (2) (a) Ngi np n c quyn lin lc bng li v bng vn bn vi C quan xt nghim s b quc t. (b) Ngi np n c quyn sa i yu cu bo h, bn m t, bn v trong khun kh v thi hn quy nh trc khi c kt lun xt nghim s b quc t. Vic sa i khng c vt qu gii hn bc l trong n quc t np. (c) Ngi np n t nht mt ln c C quan xt nghim s b quc t thng bo kin bng vn bn, tr phi C quan ny cho rng tt c cc iu kin sau y c p ng : (i) Sng ch tha mn cc tiu chun c nu iu 33(1); (ii) n quc t tha mn cc yu cu ca Hip c ny v Quy ch khi C quan ny xem xt; (iii) Khng nh a ra cc nhn xt theo iu 35(2) (cu cui cng).

(d) Ngi np n c th tr li li thng bo kin bng vn bn. (3) (a) Nu cho rng n quc t khng tha mn yu cu v tnh thng nht ca sng ch nh Quy ch quy nh. C quan xt nghim s b quc t c th ngh ngi np n, ty theo ngi , hoc thu hp yu cu bo h sao cho tha mn yu cu trn hoc np l ph b sung. (b) Lut quc gia ca Nc c chn bt k c th quy nh rng trong trng hp ngi np n chn vic thu hp yu cu bo h theo mc (a) th cc phn khng cn l i tng xt nghim s b quc t ca n quc t do hu qu ca vic thu hp c coi l b loi b trong phm vi hiu lc ti Nc tr khi ngi np n np l ph b sung cho C quan quc gia ca Nc . (c) Nu ngi np n trong thi hn quy nh khng thc hin yu cu nu mc (a) C quan xt nghim s b quc t s lp Bo co cho nhng phn ca n quc t m theo ca C quan chung l sng ch chnh v nu r nhng yu t lin quan trong Bo co nu trn. Lut quc gia ca Nc c chn bt k c th quy nh rng trong trng hp C quan quc gia ca Nc cho rng kin ca C quan xt nghim s b quc t l c c s, nhng phn ca n quc t khng thuc sng ch chnh s coi nh b loi b trong phm vi hiu lc ti Nc ny nu ngi np n khng np l ph b sung cho C quan . (4) (a) Nu C quan xt nghim s b quc t cho rng: (i) n quc t cp n i tng m, theo Quy ch quy nh, C quan xt nghim s b quc t khng bt buc phi tin hnh xt nghim s b quc t, v trong trng hp ny C quan quyt nh khng thc hin vic xt nghim ny, hoc (ii) Bn m t sng ch, yu cu bo h hoc cc bn v khng r rng, hoc yu cu bo h c bn m t sng ch chng minh khng thch hp n mc khng th hnh thnh c kin c gi tr no v tnh mi, trnh sng to (tnh khng hin nhin) hoc kh nng p dng cng nghip ca sng ch yu cu bo h th

C quan nu trn s khng xem xt n theo iu 33(1) v s thng bo cho ngi np n kin ca mnh v nhng l do v cc kin . (b) Nu tnh hung bt k trong s nu mc (a) c pht hin trong hoc ch lin quan n mt s yu cu bo h nht nh th cc quy nh ca mc ny ch p dng cho cc yu cu bo h .

iu 35 Bo co xt nghim s b quc t (1) Bo co xt nghim s b quc t c lp trong thi hn v theo mu quy nh. (2) Bo co xt nghim s b quc t khng c cha bt k s khng nh no v vic c th cp hoc khng cp patent i vi sng ch yu cu bo h theo lut quc gia no . Theo cc quy nh ca khon (3), Bo co cn khng nh cho tng yu cu bo h rng yu cu c tha mn cc tiu chun tnh mi, trnh sng to (tnh khng hin nhin) v kh nng p dng cng nghip nh quy nh i vi mc ch xt nghim s b quc t iu 33(1) (4) hay khng. Khng nh ny cn km theo ch dn cc ti liu c coi nh bng chng ca cc kt lun c a ra vi nhng gii thch nu hon cnh c th i hi. Khng nh ny cn km theo nhng nhn xt khc nh Quy ch quy nh. (3) (a) Trong khi lp Bo co xt nghim s b quc t nu C quan xt nghim s b quc t thy xy ra bt k tnh hung no nu iu 34(4)(a) th trong Bo co xt nghim s b cn phi trnh by kin v l do v kin . Bo co khng c cha bt k khng nh no nh quy nh khon (2). (b) Nu xy ra tnh hung nu iu 34(4)(b) th trong Bo co xt nghim s b quc t v cc yu cu bo h c xem xt phi c kin nh quy nh trong mc (a), cn v cc yu cu bo h khc phi c khng nh nh nu khon (2).

iu 36 Gi, dch v thng bo Bo co xt nghim s b quc t (1) Bo co xt nghim s b quc t cng vi cc ph lc quy nh c gi cho ngi np n v Vn phng quc t. (2) (a) Bo co xt nghim s b quc t v cc ph lc c dch sang cc ngn ng quy nh. (b) Mi bn dch ca Bo co nu trn do Vn phng quc t chun b hoc chu trch nhim, cn mi bn dch cc ph lc do ngi np n chun b. (3) (a) Bo co xt nghim s b quc t cng vi bn dch (nh quy nh) v cc ph lc (bng ngn ng gc) c Vn phng quc t chuyn n tng C quan c chn. (b) Bn dch cc ph lc theo quy nh do ngi np n gi n cc C quan c chn trong thi hn quy nh. (4) Vi nhng sa i ph hp v chi tit, cc quy nh ca iu 20(3) c p dng, i vi bn sao ti liu bt k c nu trong Bo co xt nghim s b quc t v khng c nu trong bo co tra cu quc t.

iu 37 Rt b yu cu hoc rt b vic chn la (1) Ngi np n c th rt b bt k vic chn mt Nc no hoc tt c cc Nc. (2) Nu b tt c cc Nc c chn th yu cu tin hnh xt nghim s b quc t b coi l rt b. (3) (a) Bt k vic rt no u phi c thng bo cho Vn phng quc t.

(b) Cc C quan c chn lin quan v C quan xt nghim s b quc t lin quan phi c Vn phng quc t thng bo v vic rt b. (4) (a) Theo quy nh ca mc (b), rt b yu cu hoc rt b vic chn Nc thnh vin c coi nh l rt b n quc t trong phm vi hiu lc ca Nc , tr phi lut quc gia ca Nc quy nh khc. (b) Vic rt b yu cu hoc rt b vic chn la khng c coi l vic rt b n quc t nu vic rt b ny c thc hin trc khi ht thi hn quy nh diu 22; Tuy nhin, Nc thnh vin bt k c th quy nh trong lut quc gia ca mnh rng quy nh trn ch c p dng trong trng hp nu nh C quan quc gia ca Nc nhn c, trong thi hn nu, bn sao n quc t cng vi bn dch (theo quy nh) v l ph quc gia.

iu 38 Vn b mt ca vic xt nghim s b quc t (1) Nu khng c s ng hoc yu cu ca ngi np n, c Vn phng quc t ln C quan xt nghim s b quc t u khng c cho php bt k ai hoc t chc no tip cn, theo ngha v theo quy nh ca iu 30(4), vi h s xt nghim s b quc t trong bt k thi gian no, tr phi l cc C quan c chn sau khi Bo co xt nghim s b quc t lp xong. (2) Theo cc quy nh ca khon (1) v iu 36(1) v 37(3)(b) nu khng c yu cu hoc s ng ca ngi np n, th c Vn phng quc t ln C quan xt nghim s b quc t u khng c a ra thng tin v vic pht hnh hoc khng pht hnh Bo co xt nghim s b quc t v c vic rt b hoc khng rt yu cu, hoc bt k vic chn la no.

iu 39 Bn sao, bn dch v l ph cho cc C quan c chn

(1) (a) Nu vic chn bt k Nc thnh vin no c tin hnh trc thi hn 19 thng k t ngy u tin, quy nh ca iu 22 s khng p dng cho Nc v ngi np np np mt bn sao n quc t (tr trng hp c thng bo theo iu 20) v mt bn dch ca n (nh quy nh), v np l ph quc gia (nu c) cho tng C quan c chn khng mun qu 30 thng k t ngy u tin. (b) thc hin cc vic nu mc (a) bt k lut quc gia no c th quy nh thi hn di hn thi hn quy nh mc ny. (2) Hiu lc ca n quc t theo iu 11(3) b chm dt ti Nc c chn vi cc hu qu nh khi rt b bt k n quc gia no ti Nc nu ngi np n khng thc hin cc hnh ng nu khon (1)(a) trong thi hn cho php nu khon (1)(a) hoc (b). (3) C quan c chn bt k c th duy tr hiu lc ca n quc t quy nh iu 11(3) ngay c khi ngi np n khng tha mn cc yu cu khon (1)(a) hoc (b).

iu 40 Tr hon xt nghim quc gia v th tc khc (1) Nu vic chn bt k Nc thnh vin no c tin hnh trc thi hn 19 thng k t ngy u tin, nc quy nh ca iu 23 khng p dng cho Nc , v C quan quc gia hoc C quan i din cho Nc , theo quy nh ca khon (2), s khng tin hnh vic xt nghim v x l khc cho n quc t trc khi kt thc thi hn cho php nu iu 39. (2) Mc d c cc quy nh khc khon (1), theo yu cu thc hin nhanh ca ngi np n, bt k C quan no c chn u c th tin hnh xt nghim v cc th tc khc cho n quc t vo bt k thi im no.

iu 41

Sa i yu cu bo h, bn m t v cc bn v ti cc C quan iu tra c chn (1) Ngi np n c th sa i yu cu bo h, bn m t v cc bn v ti tng C quan c chn trong thi hn quy nh. Khng mt C quan c chn no c cp patent, hoc t chi cp patent trc thi hn , tr trng hp ngi np n ng thc hin nhanh. (2) Cc sa i khng c vt qu gii hn bc l trong n quc t np, tr phi lut quc gia ca Nc c chn cho php s sa i vt qu gii hn bc l nu. (3) Trong mi kha cnh m Hip c ny v Quy ch khng quy nh th cc sa i phi ph hp vi lut quc gia ca nc c chn. (4) Nu C quan c chn yu cu np bn dch n quc t th cc sa i phi c trnh by bng ngn ng ca bn dch.

iu 42 Kt qu xt nghim quc gia cc C quan c chn Khng mt C quan c chn no khi nhn Bo co xt nghim s b quc t c yu cu ngi np n np bn sao, hoc thng tin v ni dung ca bt k ti liu lin quan n vic xt nghim i vi cng mt n quc t bt k C quan c chn no khc.

CHNG III QUY DNH CHUNG iu 43 Yu cu hnh thc bo h

i vi Nc c ch nh hoc c chn bt k m lut quc gia quy nh cp bng tc gi sng ch, giy chng nhn hu ch, mu hu ch, patent hoc chng nhn b sung, bng tc gi sng ch b sung hoc giy chng nhn hu ch b sung, th nh Quy ch quy nh, ngi np n c th ch r rng i vi Nc ny n quc t ca mnh yu cu cp bng tc gi sng ch, giy chng nhn hu ch, mu hu ch ch khng phi l patent hoc yu cu cp patent b sung hoc chng nhn b sung, bng tc gi sng ch b sung hoc giy chng nhn hu ch b sung, v h qu tip theo s ph thuc vo sla chn ca ngi np n. iu 2(ii) khng p dng cho iu ny v cho bt k quy nh no theo iu ny.

iu 44 Yu cu hai hnh thc bo h i vi Nc c ch nh bt k hoc Nc c chn bt k m lut Nc cho php cng vi vic yu cu xin cp patent hoc mt trong nhng hnh thc bo h nu iu 43 c th yu cu thm mt trong nhng hnh thc bo h nu trn, th nh Quy ch quy nh, ngi np n c th ch r hai hnh thc bo h m ngi np n yu cu, v h qu tip theo s ph thuc vo s ch nh ca ngi np n. iu 2(ii) khng p dng cho iu ny.

iu 45 Cc Hip c patent khu vc (1) Hip c bt k no quy nh vic cp patent khu vc (Hip c patent khu vc) v cho tt c nhng ngi c quyn np n quc t theo iu 9 c np n xin cp patent khu vc, c th quy nh rng cc n quc t c ch nh hoc chn mt Nc tham gia c Hip c patent khu vc v Hip c ny c th c np nh cc n xin cp patent khu vc.

(2) Lut quc gia ca Nc c ch nh hay c chn nu trn c th quy nh rng bt k vic ch nh hoc vic chn Nc trong n quc t c coi nh nguyn vng c nhn patent khu vc theo Hip c patent khu vc.

iu 46 Bn dch khng ng ca n quc t Nu do vic dch khng ng m khi lng bo h ca bt k patent no c cp cho n quc t vt qu khi lng bo h ca n quc t trong ngn ng gc, th cc C quan c thm quyn ca Nc thnh vin lin quan c th hn ch v hn ch hi c khi lng bo h ca patent cho ph hp v tuyn b mc vt qu khi lng bo h trong n quc t so vi n quc t trong ngn ng gc l khng c hiu lc v b hy b.

iu 47 Cc thi hn (1) Cc chi tit c th v vic tnh cc thi hn nu trong Hip c ny c quy nh trong Quy ch. (2) (a) Tt c cc thi hn quy nh cc chng I v II ca Hip c ny, ngoi vic xem xt li theo iu 60, c th thay i bi quyt nh ca cc Nc thnh vin. (b) Cc quyt nh ny c thng qua i hi ng hoc bng biu quyt theo th tn v phi c nht tr. (c) Cc chi tit c th v th tc do Quy ch quy nh.

iu 48 Chm tr trong mt s thi hn

(1) Khi bt k mt quy nh no v thi hn no ca Hip c ny v Quy ch khng thc hin v dch v bu in gin on hoc v s tht lc khng th trnh khi hoc v s chm tr th tn, th thi hn vn c coi l c thc hin nu c np cc chng c v thc hin cc iu kin khc do Quy ch quy nh. (2) (a) Nc thnh vin bt k, trong phm vi Nc , phi cho php bt k s chm tr no i vi bt k thi hn no do nhng nguyn nhn m lut quc gia ca Nc chp nhn. (b) Bt k thnh vin nao, u c th cho php trong phm vi Nc y, bt k s chm tr no i vi bt k thi hn no do nguyn nhn khc vi nguyn nhn nu trong on (a).

iu 49 Quyn tin hnh cc cv ti C quan quc t Bt k ngi i din hoc i din patent hoc ngi khc no m c quyn tin hnh cng vic vi C quan quc gia ni c n quc t np vo, u c quyn tin hnh cng vic v n ti Vn phng quc t, C quan tra cu quc t c thm quyn v C quan xt nghim s b quc t c thm quyn.

CHNG IV CC I VI K THUT iu 50 Cc dch v thng tin patent (1) Vn phng quc t c th thc hin cc dch v bng cch cung cp thng tin k thut v cc thng tin tng ng bt k khc c th c c trn c s cc ti liu c cng b, trc ht l cc patent v cc n c cng b ( iu ny gi l cc dch v thng tin).

(2) Vn phng quc t c th cung cp cc dch v thng tin ny trc tip hoc thng qua mt hoc nhiu C quan tra cu quc t hoc thng qua cc t chc chuyn mn quc gia hoc quc t khc m Vn phng quc t c th k kt tho thun. (3) Cc dch v thng tin c thc hin theo cch thc c bit lm d dng hn cho cc Nc thnh vin l cc Nc ang pht trin trong vic tip nhn cc kin thc k thut v cng ngh, trong c cc know-how cng b. (4) Cc dch v thng tin c dnh cho cc Chnh ph ca cc Nc thnh vin v cc cng dn cng nh ngi c tr ti cc Nc . i hi ng cng c th quyt nh thc hin cc dch v ny cho c nhng i tng khc. (5) (a) Dch v bt k cho cc Chnh ph ca cc Nc thnh vin u phi tr tin, tuy nhin, nu Chnh ph l Chnh ph ca Nc thnh vin l Nc ang pht trin th dch v s phi tr vi gi thp hn vi iu kin s chnh lch gi c th c b p nh tin li dch v phc v cho cc i tng khc khng phi l Chnh ph cc Nc thnh vin hoc nh nhng ngun thu nhp nu iu 51(4). (b) Chi ph nu on (a) cn c hiu l chi ph b sung ngoi nhng chi ph thng thng lin quan n vic thc hin cc dch v C quan quc gia hoc thc hin ngha v ca C quan tra cu quc t. (6) Cc chi tit c th lin quan n vic thi hnh cc quy nh ca iu ny c xc nh bi quyt nh ca i hi ng v bi cc nhm cng tc do i hi ng thnh lp lm vic ny trong khun kh do i hi ng quy nh. (7) Khi cn thit th i hi ng a ra cch thc ti tr b sung cho cch thc nu khon (5).

iu 51 H tr k thut (1) i hi ng thnh lp y ban v h tr k thut (trong iu ny gi l y ban).

(2) (a) Cc thnh vin ca y ban c bu t cc Nc thnh vin c quan tm thch ng n s i din ca cc Nc ang pht trin. (b) Tng gim c, theo sng kin ca mnh hoc theo yu cu ca y ban, s mi cc i din ca cc t chc lin Chnh ph lin quan n vn h tr k thut cho cc Nc ang pht trin tham gia vo cng vic ca y ban. (3) (a) Nhim v ca y ban l t chc v theo di vic h tr k thut cho cc Nc thnh vin l cc Nc ang pht trin trong vic pht trin cc h thng patent ca cc Nc theo tng quc gia hoc theo khu vc. (b) H tr k thut, bn cnh nhng vic khc, cn bao gm vic o to cc nh chuyn mn, cung cp chuyn gia v cung cp thit b nhm mc ch gii thiu v cng nh s dng. (4) Vn phng quc t c gng k kt tha thun, mt mt vi cc T chc ti chnh quc t v cc T chc lin chnh ph, c th l vi Lin hp quc, cc T chc ca Lin hp quc v cc T chc chuyn mn thuc Lin hp quc lin quan n vn h tr k thut v, mt khc, vi Chnh ph cc Nc tip nhn s gip k thut cp kinh ph cho cc d n theo iu ny. (5) Cc chi tit c th lin quan dn vic thi hnh cc quy nh ca iu ny c xc nh bi quyt nh ca i hi ng v bi cc nhm cng tc do i hi ng thnh lp lm vic ny trong khun kh do i hi ng quy nh.

iu 52 Mi lin quan vi cc iu khon khc ca Hip c Trong chng ny khng c quy nh no nh hng n quy nh v ti chnh nu trong bt k Chng no khc ca Hip c ny. Nhng quy nh khng c p dng cho Chng ny hoc cho s p dng Chng ny.

CHNG V

CC QUY NH V HNH CHNH iu 53 i hi ng (1) (a) Theo iu 57(8), i hi ng bao gm cc Nc thnh vin. (b) Chnh ph ca mi Nc thnh vin c i din bi mt i biu, i biu ny c th c cc cp ph, cc c vn v cc chuyn vin gip vic. (2) (a) i hi ng s: (i) xem xt tt c cc vn lin quan n vic duy tr v pht trin Hip hi v vic thi hnh Hip c ny; (ii) thi hnh cc nhim v c giao ring cho i hi ng theo cc quy nh khc ca Hip c ny; (iii) a ra cho Vn phng quc t cc ch dn lin quan n vic chun b cc Hi ngh xem xt li; (iv) xem xt v chun y cc bo co v hot ng ca Tng gim c lin quan n Hip hi v a ra cho Tng gim c tt c cc ch dn cn thit v cc vn thuc thm quyn ca Hip hi; (v) xem xt v chun y cc bo co v hot ng ca y ban chp hnh c thnh lp theo khon (9) v a ra cc ch dn cho y ban ny; (vi) xc nh chng trnh, thng qua ngn sch 3 nm ca Hip hi v chun y cc quyt ton ti chnh ca Hip hi; (vii) chun y cc quy nh v ti chnh ca Hip hi; (viii) thnh lp cc y ban v cc nhm cng tc nu thy cn thit t c cc mc ch ca Hip hi;

(ix) xc nh nhng Nc khc khng phi l Nc thnh vin v, theo quy nh ca khon (8), cc T chc lin Chnh ph v cc T chc quc t phi Chnh ph c chp nhn tham d cc cuc hp ca Hip hi vi t cch quan st vin; (x) tin hnh bt k hot ng ph hp no khc phc v nhng mc ch ca Hip hi v thc hin tt c cc chc nng khc theo Hip c ny. (b) i vi cc vn cng l mi quan tm i vi cc Hip hi khc do T chc iu hnh th i hi ng thng qua quyt nh sau khi tham kho kin ca y ban phi hp ca T chc. (3) Mt i biu ch c th i din cho mt Nc v ch biu quyt thay mt cho Nc . (4) Mi Nc thnh vin c mt phiu bu. (5) (a) Mt na s Nc thnh vin lp thnh s i biu cn thit. (b) Khi khng s i biu cn thit th tr quyt nh lin quan n th tc ring ca i hi ng, i hi ng vn c th a ra cc quyt nh, nhng tt c cc quyt nh ch c hiu lc khi c s i biu cn thit v a s cn thit chp thun thng qua bng biu quyt th tn nh Quy ch quy nh. (6) (a) Theo cc iu khon ca iu 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) v 61(2)(b), quyt nh ca i hi ng i hi phi c hai phn ba s phiu biu quyt. (b) Vic b phiu trng khng c coi l biu quyt. (7) i vi cc vn ch lin quan n li ch ca cc Nc b rng buc bi Chng II th s cp bt k v cc Nc thnh vin cc im (4),(5) v (6) u c coi l ch p dng cho cc Nc b rng buc bi Chng II. (8) T chc lin Chnh ph bt k c ch nh lm C quan tra cu quc t hoc C quan xt nghim s b quc t c d hp i hi ng vi t cch quan st vin.

(9) Khi s lng cc Nc thnh vin vt qu 40 Nc, i hi ng s thnh lp y ban chp hnh. Bt k s cp no v y ban chp hnh trong Hip c ny v Quy ch c hiu l s cp v y ban khi c thnh lp. (10) Trc khi y ban chp hnh c thnh lp, i hi ng s chun y cc chng trnh v ngn sch hng nm trong khun kh chng trnh v ngn sch 3 nm do Tng gim c chun b. (11)(a) i hi ng hp nh k 2 nm mt ln theo triu tp ca Tng gim c v, tr nhng trng hp c bit, cng vo thi gian v a im hp i hi ng ca T chc. (b) i hi ng c th hp phin hp bt thng do Tng gim c triu tp theo yu cu ca y ban chp hnh hoc theo yu cu ca mt phn t s Nc thnh vin. (12) i hi ng s chun y cc Quy ch hot ng ca mnh.

iu 54 y ban chp hnh (1) Sau khi i hi ng thnh lp y ban chp hnh, y ban ny phi tun theo nhng quy nh di y. (2) (a) Theo iu 57(8), y ban chp hnh, bao gm cc Nc do i hi ng bu ra trong s cc Nc thnh vin ca i hi ng. (b) Chnh ph ca mi Nc thnh vin y ban chp hnh c c mt i biu, i biu ny c th c cc cp ph, cc c vn v cc chuyn vin gip vic. (3) S lng cc Nc thnh vin y ban chp hnh bng mt phn t s lng cc Nc thnh vin ca i hi ng. Khi xc nh s lng gh, phn d sau khi chia cho bn s khng c tnh n.

(4) Khi bu c cc thnh vin y ban chp hnh, i hi ng cn lu thch ng n s phn chia hp l theo a l. (5) (a) Mi thnh vin y ban chp hnh lm vic t khi kt thc phin hp ca i hi ng m thnh vin c bu n khi kt thc phin hp thng k tip theo ca i hi ng. (b) Cc thnh vin y ban chp hnh c th c bu li nhng ti a khng qu hai phn ba s thnh vin. (c) i hi ng quy nh c th vic bu c v kh nng ti bu c ca cc thnh vin y ban chp hnh. (6) (a) y ban chp hnh phi: (i) chun b d tho chng trnh ngh s ca i hi ng, (ii) trnh i hi ng cc ngh lin quan n cc d tho chng trnh v ngn sch 2 nm ca Hip hi do tng gim c chun b, (iii) /hy b/ (iv) trnh i hi ng cc bo co thng k ca Tng gim c km theo nhn xt tng ng v cc bo co kt qu ti chnh hng nm. (v) thi hnh cc bin php cn thit bo m cho Tng gim c thc hin cc chng trnh ca Hip hi ph hp vi cc quyt nh ca i hi ng, c lu n cc hon cnh ny sinh gia hai phin hp thng k ca i hi ng, (vi) thc hin tt c chc nng c giao cho y ban chp hnh theo Hip c ny. (b) i vi cc vn m cc Hip hi khc do T chc iu hnh cng quan tm, y ban chp hnh ra quyt nh sau khi tham kho kin ca y ban phi hp ca T chc.

(7) (a) y ban chp hnh hp thng k mi nm mt ln theo triu tp ca Tng gim c, thch hp nht l trong cng thi gian v cng a im nh y ban phi hp ca T chc. (b) y ban chp hnh hp phin bt thng theo triu tp ca Tng gim c hoc theo sng kin ca Tng gim c, hoc theo yu cu ca Ch tch y ban chp hnh hoc ca mt phn t s thnh vin y ban chp hnh. (8) (a) Mi Nc thnh vin y ban chp hnh c mt phiu bu. (b) Mt na s thnh vin y ban chp hnh lp thnh s i biu cn thit. (c) Cc quyt nh c thng qua bng a s phiu. (d) Vic b phiu trng khng c coi l biu quyt. (e) Mt i biu ch c th i din cho mt Nc v ch biu quyt thay mt cho Nc . (9) Cc Nc thnh vin khng phi l thnh vin y ban chp hnh c chp nhn tham d cc cuc hp ca y ban vi t cch quan st vin, cng nh T chc lin chnh ph bt k c ch nh lm C quan tra cu quc t hoc xt nghim s b quc t. (10) y ban chp hnh s chun y quy ch hot ng ca mnh.

iu 55 Vn phng quc t (1) Cc cng vic hnh chnh lin quan n Hip hi do Vn phng quc t thc hin. (2) Vn phng quc t thc hin chc nng Ban th k ca cc C quan khc nhau ca Hip hi (3) Tng gim c l ngi ng u Hip hi v i din cho Hip hi.

(4) Vn phng quc t xut bn cng bo v cc n phm khc do Quy ch quy nh hoc do i hi ng yu cu. (5) Quy ch quy nh cc dch v m cc C quan quc gia s thc hin gip Vn phng quc t, cc C quan tra cu quc t v cc C quan xt nghim s b quc t trong vic thc hin cc nhim v ca h do Hip c ny quy nh. (6) Tng gim c v nhn vin bt k do Tng gim c ch nh s tham d nhng khng c quyn b phiu, tt c cc cuc hp ca i hi ng, ca y ban chp hnh v y ban bt k khc hoc ca nhm cng tc c thnh lp theo Hip c ny hoc theo Quy ch. Tng gim c hoc nhn vin bt k do Tng gim c ch nh l th k mc nhin ca cc C quan trn. (7) (a) Vn phng quc t chun b cc Hi ngh xem xt li Hip c theo s ch o ca i hi ng v phi hp cng y ban chp hnh. (b) Vn phng quc t c th tham kho kin cc t chc lin chnh ph v cc T chc quc t phi chnh ph v cc vn lin quan n vic chun b cc Hi ngh xem xt li Hip c. (c) Tng gim c v nhng ngi c Tng gim c ch nh s tham d cc Hi ngh, nhng khng c quyn biu quyt. (8) Vn phng quc t thc hin bt c nhim v no khc c giao.

iu 56 y ban hp tc k thut (1) i hi ng thnh lp y ban hp tc k thut (trong iu ny gi l y ban) (2) (a) i hi ng xc nh thnh phn ca y ban v b nhim cc thnh vin y ban vi s lu thch ng n i din ca cc Nc ang pht trin.

(b) Cc C quan tra cu quc t v cc C quan xt nghim s b quc t l cc thnh vin mc nhin ca y ban. Khi C quan quc gia ca Nc thnh vin l C quan nh vy th Nc ny khng c c thm i din trong y ban. (c) Nu s lng cc Nc thnh vin cho php th tng s cc thnh vin y ban phi ln hn hai ln s thnh vin mc nhin. (d) Tng gim c, theo sng kin ca mnh hoc theo yu cu ca y ban, cn mi i din ca cc T chc c lin quan tham gia tho lun cc vn m h quan tm. (3) Nhim v ca y ban l h tr, bng kin t vn v cc kin ngh: (i) cho s thng xuyn ci tin cc dch v m Hip c ny quy nh; (ii) cho s bo m s thng nht cao nht, v t liu v phng php lm vic v mc cht lng cao nht, ng u ca cc bo co ca h, trong khi vn tn ti mt s C quan tra cu quc t v Cc C quan xt nghim s b quc t; (iii) gii quyt cc vn k thut c bit lin quan n vic thnh lp mt C quan tra cu quc t duy nht, theo sng kin ca i hi ng hoc y ban chp hnh. (4) Nc thnh vin bt k v T chc quc t lin quan bt k c th bng cn bn trao i kin vi y ban v nhng vn thuc thm quyn ca y ban. (5) y ban c th a ra cc xut v kin ngh ca mnh cho Tng gim c hoc qua Tng gim c cho i hi ng, cho y ban chp hnh, cho tt c hoc cho mt s C quan tra cu quc t hoc C quan xt nghim s b quc t, cng nh cho tt c hoc mt s C quan nhn n. (6) (a) Trong bt k trng hp no Tng gim c phi gi cho y ban chp hnh vn bn cc kin t vn v kin ngh ca y ban, Tng gim c c quyn nhn xt v cc vn bn .

(b) y ban chp hnh c th by t quan im ca mnh v bt k kin t vn, kin ngh no, hoc v cc hot ng khc ca y ban cng nh yu cu y ban nghin cu v bo co v nhng vn ??? (7) Cho n khi y ban chp hnh c thnh lp, nhng quy nh khon (6) v y ban chp hnh c coi nh cc quy nh v i hi ng. (8) Cc chi tit c th v th tc ca y ban do i hi ng quyt nh.

iu 57 Ti chnh (1) (a) Hip hi c ngn sch. (b) Ngn sch ca Hip hi bao gm cc khon thu v chi ca chnh Hip hi v khon ng gp vo ngn sch dnh cho chi ph chung ca cc Hip hi do T chc iu hnh. (c) Cc khon chi ph khng chi cho chnh Hip hi m cn cho mt hoc mt s Hip hi khc do T chc iu hnh c coi l chi ph chung cho cc Hip hi. Phn ca Hip hi trong cc khon chi chung tng ng vi li ch ca Hip hi trong . (2) Ngn sch ca Hip hi c thng qua vi s lu thch ng n yu cu iu ha vi ngn sch ca cc Hip hi khc do T chc iu hnh. (3) Theo quy nh ca khon (5), ngn sch ca Hip hi c ly t cc ngun sau: (i) l ph v cc khon thu dch v ca Vn phng quc t lin quan ti Hip hi; (ii) tin bn hoc tin thu c do chuyn nhng quyn xut bn cc n phm ca Vn phng quc t lin quan ti Hip hi; (iii) qu tng, vt phm theo di chc v cc khon tr cp;

(iv) tin cho thu, tin li v cc ngun thu khc. (4) Mc l ph hoc tin dch v ca Vn phng quc t cng nh gi cc n phm c xc nh sao cho hon cnh bnh thng phi trang tri cc khon chi ca Vn phng quc t thc hin chc nng qun l hnh chnh ca Hip c.. (5) (a) Trong trng hp nm ti chnh no b thiu ht, th cc Nc thnh vin phi ng gp b s thiu ht theo cc on (b) v (c). (b) Mc ng gp ca mi Nc thnh vin do i hi ng quyt nh c lu thch ng n s lng n quc t Nc np trong nm tng ng. (c) Nu c cc ngun khc tm thi b p c s thiu ht hoc mt phn thiu ht no th i hi ng c th quyt nh chuyn s thiu ht sang nm sau v khng yu cu cc Nc thnh vin ng gp. (d) Nu tnh hnh ti chnh ca Hip hi cho php, i hi ng c th quyt nh hon li phn ng gp theo on (a) cho cc Nc thnh vin ng gp. (e) Nc thnh vin no khng ng gp theo on (b) trong hai nm k t ngy i hi ng quyt nh s b mt quyn bu c bt k C quan ca Hip hi. Tuy nhin, C quan bt k ca Hip hi c th cho php Nc ny tip tc s dng quyn bu c C quan , nu C quan cho rng vic chm tr tin ng gp l do nhng hon cnh c bit v khng th trnh khi. (6) Trng hp ngn sch khng c thng qua trc khi bt u nm ti chnh mi th theo quy nh ca Quy ch v ti chnh ngn sch s mc nh ngn sch ca nm trc . (7) (a) Hip hi c vn lu ng c hnh thnh t khon np mt ln ca mi Nc thnh vin. Nu vn lu ng khng , i hi ng s tm bin php tng vn . Nu mt phn ca vn khng cn thit na, phn c hon li.

(b) S tin phi np ln u ca mi Nc thnh vin cho vn ni trn, hoc phn ng gp ca Nc thnh vin tng vn do i hi ng quy nh trn c s cc nguyn tc tng t nu khon (5)(b). (c) iu kin np tin do i hi ng quy nh theo ngh ca Tng gim c sau khi nghe kin ca y ban phi hp ca T chc. (d) Vic hon li phn ng gp bt k phi theo t l mc ng gp m mi Nc thnh vin np, c xt n ngy np. (8) (a) Trong Hip nh v tr s c k kt vi Nc m trn lnh th Nc t tr s ca T chc c quy nh rng khi vn lu ng b thiu Nc c th cho vay. Tng s tin v cc iu kin cho vay trong tng trng hp s tun theo tha thun ring gia Nc ny v T chc, chng no Nc vn cn c ngha v cho vay, Nc mc nhin c mt gh trong i hi ng v trong y ban chp hnh. (b) Nc nu on (a) v T chc u c quyn hy b ngha v cho vay bng vn bn thng bo. Vic hy b ny c hiu lc sau 3 nm sau khi kt thc nm c thng bo. (9) Vic kim tra ti chnh do mt hoc mt s Nc thnh vin, hoc do nhng ngi kim ton bn ngoi tin hnh nh quy nh ca Quy ch v ti chnh. Nhng ngi ny do i hi ng ch nh vi s chp thun ca h.

iu 58 Quy ch (1) Quy ch km theo Hip c ny a ra cc quy nh: (i) v cc vn m Hip c ny ch ra mt cch r rng l c lin quan n Quy ch, hoc quy nh r rng chng hoc s c quy nh; (ii) v bt k yu cu, cng vic hoc th tc hnh chnh no;

(iii) v bt k cc chi tit no c li cho vic p dng cc quy nh ca Hip c ny. (2) (a) i hi ng c quyn sa i Quy ch. (b) Theo cc quy nh ca khon (3), cc sa i phi c ba phn t s phiu biu quyt thng qua. (3) (a) Quy ch n nh cc quy nh no c th c sa i: (i) Ch khi c s nht tr, hoc (ii) Ch vi iu kin l khng mt Nc thnh vin no c C quan quc gia l C quan tra cu quc t hoc l C quan xt nghim s b quc t phn i, cn trong trng hp C quan l mt T chc lin chnh ph, Nc thnh vin l thnh vin ca T chc c cc Nc thnh vin khc trong phm vi cp c thm quyn tng ng thuc T chc lin chnh ph y nhim thay mt, khng phn i. (b) Trong tng lai, vic khng p dng cc yu cu ang c hiu lc theo cc quy nh nh trn phi thc hin y cc iu kin nu oan (a)(i) hoc (a)(ii) tng ng. (c) Trong tng lai, vic p dng cc yu cu nu mc (a) cho mt quy nh no u phi c s nht tr. (4) Quy ch quy nh vic son tho, di s gim st ca i hi ng, cc hng dn v hnh chnh ca Tng gim c. (5) Trng hp c mu thun gia cc quy nh ca Hip c ny v Quy ch th p dng cc iu khon ca Hip c.

CHNG VI CC TRANH CHP iu 59

Cc tranh chp Theo cc iu khon ca iu 64(5), bt k tranh chp no gia hai hoc nhiu Nc thnh vin lin quan n vic gii thch hoc p dng Hip c ny v Quy ch m khng gii quyt c bng con ng m phn, u c th c mt Nc bt k lin quan a ra xt x ti Ta n quc t bng cch np n theo Quy ch ca Ta n, tr phi cc Nc lin quan tha thun c bin php gii quyt khc. Nc thnh vin a v tranh chp ny ra Ta n phi thng bo cho Vn phng quc t v v tranh chp. Vn phng quc t phi thng bo vic ny cho tt c cc Nc thnh vin khc.

CHNG VII XEM XT LI V SA I iu 60 Xem li Hip c (1) Thnh thong Hip c ny u c th c xem xt li hi ngh c bit ca cc Nc thnh vin. (2) Vic triu tp bt k hi ngh xem xt li no u phi do i hi ng quyt nh. (3) C quan lin chnh ph bt k no c ch nh lm C quan tra cu quc t hoc C quan xt nghim s b quc t c chp nhn lm quan st vin ti bt k hi ngh xem xt li no. (4) Cc iu 53(5), (9) v (11), 54, 55(4) n (8), 56 v 57 c th c sa i hoc hi ngh xem xt li hoc theo cc quy nh ca iu 61.

iu 61 Sa i mt s quy nh ca Hip c

(1) (a) Nhng ngh v sa i cc iu 53(5), (9) v (11), 54, 55(4) n (8), 56 v 57 c th do thnh vin bt k ca i hi ng hoc do y ban chp hnh hoc do Tng gim c xut. (b) Cc ngh trn c Tng gim c thng bo cho cc Nc thnh vin trong thi hn t nht l 6 thng trc khi i hi ng xem xt. (2) (a) Vic sa i nu khon (1) phi c i hi ng thng qua. (b) Vic thng qua i hi phi c ba phn t s phiu thun. (3) (a) Bt k sa i no i vi cc iu nu khon (1) c hiu lc sau mt thng k t khi Tng gim c nhn c vn bn thng bo chp nhn sa i c thc hin ph hp vi lut php ca tng Nc t ba phn t s Nc thnh vin ca i hi ng tnh ti thi im i hi ng thng qua vic sa i. (b) Bt k s sa i no i vi iu nu trn khi c thng qua nh vy u l iu bt buc i vi tt c cc thnh vin ca i hi ng ti thi im s sa i c hiu lc. Tuy nhin bt k s sa i lm tng ngha v ti chnh ca cc Nc thnh vin s ch bt buc i vi nhng Nc thng bo chp nhn nhng sa i ny. (c) Bt k s sa i no c thng qua theo nhng quy nh ca mc (a) u l bt buc i vi tt c cc Nc tr thnh thnh vin ca i hi ng sau ngy s sa i c hiu lc theo nhng quy nh ca mc (a).

CHNG III CC QUY NH CUI CNG iu 62 Tham gia Hip c (1) Bt k Nc thnh vin no ca Hip hi quc t v bo h s hu cng nghip u c th tham gia vo Hip c ny bng cch:

(i) k kt v sau np chng th ph chun, hoc (ii) np lu vn bn gia nhp. (2) Cc chng th ph chun hoc cc vn bn gia nhp c np lu cho Tng gim c. (3) Cc quy nh ca iu 24 ca nh c Stockholm ca Cng c Paris v bo h s hu cng nghip cng c p dng cho Hip c ny. (4) Khon (3) trong bt k trng hp no cng khng c hiu l s hm cng nhn hoc ngm chp nhn ca mt Nc thnh vin v hon cnh thc t lin quan n mt lnh th m mt Nc thnh vin khc p dng Hip c ny theo khon trn cho lnh th .

iu 63 Hip c c hiu lc (1) (a) Theo cc quy nh ca khon (3), Hip c ny bt u c hiu lc sau 3 thng k t khi c 8 Nc np lu chng th ph chun hoc cc vn bn gia nhp vi iu kin phi c t nht 4 trong s 8 Nc trn tha mn mt yu cu bt k trong s cc yu cu di y: (i) S lng n np Nc , theo thng k nm gn nht do Vn phng quc t cng b, phi nhiu hn 40.000; (ii) Cc cng dn hoc ngi c tr Nc , theo s liu thng k nm gn nht m Vn phng quc t cng b, np ti mt Nc ngoi no t nht l 1.000 n; (iii) C quan quc gia ca Nc , theo s liu thng k nm gn nht do Vn phng quc t cng b, nhn c t nht 10.000 n ca cc cng dn hoc ngi c tr ca Nc ngoi.

(b) Trong khon ny, thut ng n khng bao gm cc n xin bo h mu hu ch. (2) Theo cc quy nh ca khon (3), bt k Nc no cha tham gia Hip c ny vo thi im Hip c ny bt u c hiu lc theo khon (1), u c Hip c ny chp nhn sau 3 thng k t ngy Nc np lu chng th ph chun hoc vn bn gia nhp. (3) Cc quy nh ca chng II v cc quy nh tng ng ca Quy ch km theo Hip c ny c p dng, tuy nhin, ch tnh t ngy c ba Nc m mi Nc u tha mn t nht mt trong ba yu cu nu khon (1), tham gia Hip c ny m khng tuyn b, theo iu 64(1), rng h khng coi mnh b rng buc bi cc quy nh ca chng II. Tuy nhin ngy ny khng c sm hn ngy Hip c bt u c hiu lc theo khon (1).

iu 64 Bo lu (1) (a) Bt k Nc no cng u c th tuyn b rng mnh khng b rng buc bi cc quy nh ca chng II. (b) Nhng Nc tuyn b theo mc (a) s khng b rng buc bi cc quy nh ca chng II v cc quy nh lin quan ca Quy ch. (2) (a) Bt k Nc no khng tuyn b theo khon (1)(a) u c th tuyn b rng: (i) Nc khng b rng buc bi cc iu khon ca iu 39(1) i vi vic np bn sao n quc t v bn dch n (theo quy nh); (ii) Ngha v i vi vic tr hon xem xt n quc t giai on quc gia, nh quy nh iu 40, s khng cn tr vic cng b n quc t hoc bn dch n quc t do C quan quc gia ca Nc thc hin hoc thng qua C quan ny.

Tuy nhin diu phi c hiu rng Nc khng c min tr nhng hn ch quy nh cc iu 30 v 38. (b) Cc Nc tuyn b nh trn s b s rng buc tng ng vi tuyn b ca h. (3) (a) Bt k Nc no cng c th tuyn b rng, trong phm vi lin quan n Nc , vic cng b n quc t l khng b bt buc. (b) cho n khi kt thc thi hn 18 thng k t ngy u tin nu n quc t ch nh ch nhng Nc tuyn b theo on (a) th n quc t khng cng b theo iu 21(2). (c) Tuy nhin, c khi p dung cc quy nh ca on (b), n quc t vn c Vn phng quc t cng b: (i) theo yu cu ca ngi np n, nh quy nh ca Quy ch; (ii) ngay sau khi n quc gia hoc patent trn c s n quc t c cng b bi hoc nhn danh C quan quc gia ca bt k Nc c ch nh no tuyn b theo on (a), nhng khng sm hn thi hn 18 thng k t ngy u tin. (4) (a) Bt k Nc no m lut quc gia quy nh nh hng ca patent ca Nc i vi tnh trng k thut bit k t mt ngy trc ngy cng b, nhng xc nh tnh trng k thut bit khng coi ngy u tin theo Cng c Paris v s hu cng nghip tng ng vi ngy np n thc t Nc ny, u c th, vi mc ch xc nh tnh trng k thut bit, tuyn b rng vic np mt n quc t Nc khc nhng trong n c ch nh Nc khng tng ng vi vic np n thc t ti Nc . (b) Bt k Nc no tuyn b theo mc (a) u khng b rng buc bi cc quy nh ca iu 11(3) i vi phm vi . (c) Bt k Nc no tuyn b theo on (a) phi ng thi tuyn b bng vn bn k t ngy no v trong iu kin no nh hng ca bt k n quc t no

c ch nh Nc c hiu lc Nc i vi tnh trng k thut bit. Tuyn b ny c th thay i vo bt k thi gian no bng thng bo gi cho Tng gim c. (5) Mi Nc c th tuyn b rng Nc khng coi l b rng buc bi iu 59. Khng c p dng cc quy nh ca iu 59 i vi bt k tranh chp no gia bt k Nc thnh vin no tuyn b nh vy vi bt k Nc thnh vin no khc. (6) (a) Bt k tuyn b no theo iu ny u phi lm bng vn bn. Tuyn b c th c a ra trong thi gian k kt Hip c ny, thi gian gi lu chng th ph chun hoc vn bn gia nhp hoc, tr trng hp c nu khon (5), vo thi im mun hn bt k bng thng bo gi cho Tng gim c. Trong trng hp c thng bo nu trn th tuyn b c hiu lc sau 6 thng, k t ngy Tng gim c nhn c thng bo v khng nh hng n cc n quc t np trc khi ht thi hn 6 thng ni trn. (b) Bt k tuyn b no theo iu ny u c th c rt vo bt k thi gian no bng thng bo gi cho Tng gim c. Vic rt b ny s c hiu lc sau 3 thng k t ngy Tng gim c nhn c thng bo v trong trng hp rt b tuyn b theo khon (3), khng nh hng n cc n quc t np trc khi ht thi hn 3 thng nu trn. (7) Hip c ny khng cho php nhng bo lu khc ngoi nhng bo lu cc khon t (1) n (5).

iu 65 p dng tng bc (1) Nu trong tha thun vi mt C quan tra cu quc t hoc C quan xt nghim s b quc t no c quy nh gii hn tm thi v s lng hoc hnh thc n quc t m C quan nhn xem xt th i hi ng s c cc bin php cn thit p dng tng bc Hip c ny v Quy ch i vi mt s loi n quc t

nht nh. Quy ch ny cng c p dng cho cc yu cu tra cu kiu quc t theo iu 15(5). (2) i hi ng quy nh cc thi im bt u c th np n quc t v Yu cu xt nghim s b quc t theo khon (1). Thi im ni trn khng c mun hn 6 thang sau khi Hip c ny c hiu lc theo iu 63(1), hoc sau khi bt u p dng chng II theo iu 63(3).

iu 66 Tuyn b bi c (1) Bt k Nc thnh vin no cng c th tuyn b bi c bng thng bo gi cho Tng gim c. (2) Tuyn b bi c c hiu lc sau 6 thng k t ngy Tng gim c nhn c thng bo. Tuyn b bi c khng nh hng n hiu lc ca n quc t Nc tuyn b bi c nu, trc khi kt thc thi hn 6 thng nu trn, n quc t c np v nu Nc tuyn b bi c l Nc c chn m vic chn c tin hnh.

iu 67 K kt v ngn ng (1) (a) Hip c ny c k trn mt bn gc duy nht lm bng ting Anh v ting Php, c hai vn bn u c gi tr nh nhau (b) Cc vn bn chnh thc do Tng gim c lp, sau khi trao i vi cc chnh ph quan tm, bng cc th ting B o nha, c, Nga, Nht v Ty ban nha, v cc th ting khc m i hi ng c th quy nh. (2) Hip c ny c ng k kt ti Washington cho n ngy 31.12.1970.

iu 68 Trch nhim lu gi (1) Nguyn bn ca Hip c ny, khi ht hn k kt, c Tng gim c lu gi. (2) Tng gim c gi hai bn sao ca Hip c v Quy ch km theo, c chng nhn ca Tng gim c cho cc chnh ph ca tt c cc Nc tham gia Cng c Paris v bo h s hu cng nghip v, cho Chnh ph ca bt k Nc no khc theo yu cu. (3) Tng gim c ng k Hip c ny vi Ban th k ca Lin hip quc. (4) Tng gim c gi hai bn sao ca bt k sa i no ca Hip c ny v Quy ch, c chng nhn ca Tng gim c, cho Chnh ph ca tt c cc Nc thnh vin v, cho Chnh ph ca bt k Nc no khc theo yu cu.

iu 69 Thng bo Tng gim c thng bo cho Chnh ph ca tt c cc Nc tham gia Cng c Paris v bo h s hu cng nghip: (i) vic k kt theo iu 62, (ii) vic np lu cc chng th ph chun hoc vn bn gia nhp theo iu 62, (iii) ngy bt u hiu lc ca Hip c ny v ngy bt u p dng chng II theo iu 63930, (iv) bt k tuyn b no theo iu 64(1) n (5), (v) vic hy b bt k tuyn b no theo iu 64(6)(b), (vi) tuyn b bi c nhn c theo iu 66 v

(vii) bt k tuyn b no theo iu 31(4).