ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU "POTIRUL NESECAT

"
ALCĂTUIT IN CINSTEA ICOANEI SALE FĂCĂTOARE DE MINUNI, NUMITĂ "POTIRUL NESECAT" (izbăvitoare de beţie) Mai întâi se face începutul obişnuit, după cum urmează:
Rugăciunile începătoare

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă ... Şi acum … Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin.
Apoi troparele de umilinţă:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă...

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum... a Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.

Dumnezeule. că la Tine alerg. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. Învaţă-mă să fac voia Ta. Fă să aud dimineaţa mila Ta. Apoi troparul: . Dumnezeul mântuirii mele.Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat. Pentru numele Tău. că la Tine am ridicat sufletul meu.. şi rău înaintea Ta am făcut. atunci vor pune pe altarul Tău viţei. şi toate fărădelegile mele şterge-le. buzele mele-vei deschide. Doamne. bucura-se-vor oasele cele smerite. Slavă . că eu sunt robul Tău. sfântă. Întins-am către Tine mâinile mele. şi după mulţimea îndurărilor Tale. Şi a înviat a treia zi. Doamne. Că iată adevărul ai iubit. a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit. Doamne. şi păcatul meu înaintea mea este pururea. făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Psalmul 50 Miluieşte-mă.. Care din Tatăl purcede. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi. Că fărădelegea mea eu o cunosc. Scapă-mă de vrăjmaşii mei. Apoi: Doamne miluieşte (de 3 ori). Întru dreptatea Ta. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. Ţie unuia am greşit. Şi acum . Doamne. Dumnezeule. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge. Şi întru Duhul Sfânt. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. arderile de tot nu le vei binevoi.. că Tu eşti Dumnezeul meu. Care a grăit prin prooroci. Fă bine. la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Degrabă auzi-mă. şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Inimă curată zideşte întru mine. Doamne. că a slăbit duhul meu. sobornicească şi apostolească Biserică. şi în păcate m-a născut maica mea. Domnul de viaţă Făcătorul. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale. că la Tine mi-e nădejdea. a pătimit şi s-a îngropat. că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. şterge fărădelegea mea. Ţi-aş fi dat. auzi-mă. auzi rugăciunea mea. Amin. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Arată-mi calea pe care voi merge. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Că de-ai fi voit jertfă. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele. ascultă cererea mea întru credincioşia Ta. Întru una. prinosul şi arderile de tot. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare. întru dreptatea Ta. şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. întru bunăvoirea Ta. şi apoi Psalmul 142 Doamne.. dăruieşte-mi viaţă. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. după Scripturi. Învăţavoi pe cei fără de lege căile Tale. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Dumnezeule. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit. şi Duhul Tău cel Sfânt nuL lua de la mine. după mare mila Ta. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii. spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. şi gura mea va vesti lauda Ta. Nu mă lepăda de la faţa Ta. scoate din necaz sufletul meu. Sionului. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. sufletul meu ca un pământ însetoşat.

care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Icosul 1 Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat. tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre. păcătoşii. Bucură-te. cu duhul prăznuind. Bucurăte. rugând pe Fiul tău. Drept aceea. căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase. precum stelele cerului. îndrumătoarea noastră cea bună. mirarea neîncetată a oamenilor. Bucură-te. milostivirea ta. dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei. care cu dragoste ne apropii de tine. prin descoperirea icoanei tale prea minunate. Bucură-te. care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. "Potirul Nesecat". Bucură-te. sălaşul dumnezeirii cel neajuns. care. Tu. aplecându-te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă. pentru aceasta laudă de mulţumire îţi aducem. a aflat acolo în mănăstire sfântă icoana ta. ca să-ti cântăm cu credinţă: Bucură-te. Serpuhov. călăuză clarvăzătoare. "Potir Nesecat". Bucură-te. supus patimii beţiei. Bucură-te. Stăpână. Stăpână de Dumnezeu Născătoare. Stăpână. porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu. căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale. că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale. Dumnezeul nostru. Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare. pot fi văzute în tot pământul. care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii. dreptslăvitorilor creştini. împăcarea prea minunată a tuturor cu Dumnezeu. prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 2-1ea Văzând. cu evlavie îţi grăim unele ca acestea: Bucură-te. chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei. văzând atâta purtare de grijă pentru noi. Bucură-te. numită de noi "Potirul Nesecat". Apărătoare Preamilostivă. Bucură-te. ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre. căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre. Căzând noi către aceea dintre ele numită "Potirul Nesecat". . pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită. Stăpână. prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam. Hristos. să mântuiască sufletele noastre! Condacul 1 Cinstitul tău chip. ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu Serpuhov. un oarecare om. că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni. pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi în păcate îi dăruieşti milostivire spre mângâiere şi mântuire. căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite. dar. Acestea văzând şi auzind. să strige din adâncul inimii lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2·lea Înţelegând. „Potir Nesecat”. ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată. Preasfântă Stăpână. numită "Potirul Nesecat". întristarea inimii. mijlocitoarea mult păcătosului neam creştinesc. din adâncul sufletului te chemăm astfel: Bucură-te. dobândind vindecare de cumplita lor boală. cu căldură să-i grăim: Stăpână Preamilostivă. Bucură-te.Veniţi. la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

a aflat icoana Preacuratei. Bucură-te. nădejdea celor fără de nădejde. Stăpână. Bucură-te. că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale. care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească. care pentru noi te umpli de bucurie din izvorul Cel fără de moarte. că ne deschizi comoara milostivirii. Stăpână. ceea ce potoleşti patimile izvorâte din beţie. Mântuitorului nostru: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind Domnul mâhnirea adâncă. bucuria şi înveselirea celor necăjiţi. care au venit către minunatul tău chip. vaietele şi plânsul soţiilor. că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire. potir. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 3-lea Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci în oraşul Serpuhov. potirul prin care primim bucuria mântuirii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. scăldătoarea în care se afundă toate necazurile noastre. Bucură-te. nu numai credincioşii din Serpuhov. Bucură-te. "Potir Nesecat". cu mulţumire. numit "Potirul Nesecat" primind înaintea lui tămăduiri. ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea: Bucură-te. spun Celui Născut din tine. "Potir Nesecat". stareţul mănăstirii de acolo. Bucură-te. Stăpână. Bucură-te. şi plecându-şi genunchii aşa striga din adâncul sufletului. Bucură-te. "Potir Nesecat". ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri. că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău. ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti. ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie. Ajungând el în acest oraş. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri necredincioase având întru sine. Bucură-te. împlinind astfel porunca Maicii Domnului. Bucură-te. că ne înveseleşti cu nădejde neclintită. icoana ta. Stăpână. vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam. apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine. mamelor. Bucură-te.Bucură-te. că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi. Bucură-te. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 5-lea . că dăruieşti tuturor daruri nenumărate. prin care toţi cei care se apropie. că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul. dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire. cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi din adâncul inimii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare. copiilor şi al rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei. capătă mângâiere sufletească şi îţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea: Bucură-te. lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având ca izvor pururea curgător potirul cel nesecat al râurilor cereşti. le-a dăruit.

Fecioară Pruncă Dumnezeiască. Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca într-un potir nesecat. că împrejurimile Moscovei au arătat slava minunilor tale. prea cinstita ta icoană. Stăpână. Preacurată. precum te vedem zugrăvită în icoana "Potirul Nesecat" care este sortită ca. că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti. pe care. Bucură-te. de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi. Bucură-te. cădem la ele cu smerenie şi zicem: Bucură-te. Bucură-te.Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare. cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc. apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor celor ce trăiesc în lume. Bucură-te. ajutătoarea celor ce aleargă la tine cu sârguinţă. ne rugăm din inimă cu credinţă. ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte. ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei. a diavolului şi a beţiei. Bucură-te. "Potir Nesecat". De aceea. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 6·lea Propovăduind. ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistii. Bucură-te. "Potir Nesecat". Bucură-te. a trupului. izbăveşte-ne pe toţi de patima băutului fără de măsură a vinului. Bucură-te. în chip tainic. să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. că prin chipul tainic al Fiului în Potir. Bucură-te. minunile săvârşite prin icoana ta cea numită "Potirul Nesecat" te rugăm cu lacrimi: O. ne-ai arătat nouă. grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu. Potir al vieţii şi al nemuririi. ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta. Stăpână. că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei. că prin milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde. Bucură-te. Dumnezeu Cel mai înainte de veci. căci în bunătatea ta nemărginită nu îndepărtezi pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi. comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi întru nevoi. grabnică mijlocitoare. văzându-o. Maică de Dumnezeu Născătoare. Bucură-te. Bucură-te. tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă. Împărăteasă a lumii. uitându-te cum Copilul. Născătoare de Dumnezeu. ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre. o. care ne duci la porţile vieţii veşnice. cei ce ne sârguim să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6·lea Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti. minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul Serpuhov. ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană. Bucură-te. cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate: Bucură-te. bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva lumii. Bucură-te. iar pe cei credincioşi învaţă-i să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 7-lea . Bucură-te. Bucură-te.

ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti. "Potir Nesecat". Noi însă bine ştiind cuvântul tău. a împodobit icoana ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 8 -1ea Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi să audă că la sfânta ta icoană "Potirul Nesecat" se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare. o sărutăm. plecându-ne cu evlavie. anume că: "Harul Celui ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană". căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie. Bucură-te. Bucură-te. Stăpână. Stăpână. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Stăpână. s-a izbăvit de boala lui cea grea. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8 .Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească. venind la mijlocirea ta cea de Maică. Bucură-te. cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre. că eşti marea care îneci toate patimile noastre. Bucură-te. că împlineşti toate cererile noastre cele bune. De aceea. ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi. Stăpână. ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea. căci cine ne va scoate pe noi. Maică a lui Dumnezeu. Bucură-te. prin sfânta ta icoană căci un oarecare om. Bucură-te. plecându-ne genunchii în faţa Preacuratului tău chip. ceea ce cu mâinile tale de Maică ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei. credem că şi cea numită "Potirul Nesecat" izvorăşte harul tău. Bucură-te. Stăpână. Bucură-te. pentru vindecarea de suferinţa beţiei. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească se minunează. că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi. Bucură-te. cântând din toată inima sa: Aliluia! Icosul al 7-lea Minune nouă vedem. "Potir Nesecat". a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti. că eşti izvorul cel dătător de viaţă al vindecărilor. Bucură-te. cuprins de suferinţa beţiei. păcătoşii. Doamne. că trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă în ajutor. Stăpână. Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti. căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi. De aceea. Ea se . îţi grăim unele ca acestea: Bucură-te. ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa. ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor. că primeşti darurile recunoştinţei. de lucrarea Ta cea plină de milostivire.lea Toată nădejdea lor în tine şi-o pun. Bucură-te. ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi păcătoşii. râul de vindecare cel de-a pururea curgător. pentru aceasta ca mulţumire. fără numai tu. din groapa pieirii. cu lacrimi grăia unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o Apărătoare şi Ajutătoare prea puternică. robul lui Dumnezeu Ştefan.

Stăpână.pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei. Preacurată. o. alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi. că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei. şi nu-ţi întoarce faţa de la cei fără nădejde. pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi. că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc. cu buzele noastre întinate nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Bucură-te. ne-ai dăruit icoana ta cea prea minunată. ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi pentru Fiul tău. "Potir Nesecat". că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător. Bucură-te. ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre. "Potir Nesecat". ce pătimesc din pricina beţiei. că îmbraci în nestricăciune. Bucură-te. Bucură-te. bucurându-ne cu duhul şi cu inima. Însă văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta. ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip. Bucură-te. îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea: Bucură-te. Bucură-te. Cu atât mai mult noi păcătoşii. primind vindecare. căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră. Bucură-te. mulţimea ce suferă de boala beţiei. n-o trece cu vederea. Maică a lui Dumnezeu. celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta icoană. Bucură-te. Bucură-te. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 11-lea Cântarea noastră. că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară. Stăpână. Stăpână. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti. Dătătorul bunătăţilor. spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte. Maică a lui Dumnezeu. vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti. că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la tine cu credinţă. Bucură-te. o. cu umilinţă să-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti şi pavăză. să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei tale. cureţi întinăciunea noastră. Bucură-te. Bucură-te. Căci ne-a dăruit-o Domnul. Bucură-te. ce cu smerită dragoste şi osârdie o aducem ţie. Bucură-te că întăreşti toată neputinţa noastră. ceea ce prin curăţia ta. Bucură-te. ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune. ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! . îţi zicem: Bucură-te. că degrabă ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări. Bucură-te. trupul nostru cel stricăcios. învăţându-i pe cei credincioşi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei înţelepţi nu ştiu.

că aduci lumină în cugetul cel întinat. de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti. Bucură-te. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 12-lea Harul lui Dumnezeu.. Bucură-te. Bucură-te. pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve. ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuire. pe robii tăi (numele). "Potir Nesecat". căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţilor pe noi. Stăpână. Bucură-te. Preacurată. că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc numele tău. ci. care ne potoleşti setea cea duhovnicească! Condacul al 13-lea Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti. că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet.Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină te vedem. Preamilostivă. că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti. că îi smereşti pe cei trufaşi. că prin roua milostivirii tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului. cei ce căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea: Bucură-te. că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la înţelepciune. Bucură-te. o. ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune.. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mântuieşte. cei ce cu credinţă îţi grăim acestea: Bucură-te. îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei. să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! (de trei ori) Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Oştile îngereşti şi cetele. că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei. îi apropie de ea. „Potir Nesecat". dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei. ceea ce chemi pe toţi la înfrânare de la beţie.. ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor. care este dăruit prin icoana ta. mântuiţi fiind prin tine. Potirul Nesecat. Bucură-te. care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine. Bucură-te. îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul. Bucură-te. şi Condacul întâi: Cinstitul tău chip. Stăpână. ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi. Bucură-te. ci vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de minuni. te rugăm. Preasfântă Fecioară. ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei. bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de boala beţiei. Bucură-te. căci prin acoperământul tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite.. ca să nu piară cuprinşi de rău. miluieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi. Stăpână. Apoi se citeşte această . Bucură-te. Bucură-te. Stăpână.

orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre. auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile. Hristos Dumnezeul nostru. ale tuturor celor ce cădem la icoana ta. ajută-ne în ceasul cel cumplit al morţii. AMIN! . Caută spre rugăciunile noastre. să ne ierte greşelile. Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea ta cădem acum la tine. milostivă Maică a lui Dumnezeu. ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor. care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră. pentru ca să ajungă. să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere acum şi pururea şi în vecii cei nesfârşiţi. O. prin rugăciunile tale. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăşmaşilor. Primeşte. să trecem vămile văzduhului. ale copiilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Biserica lui Hristos. fraţii şi surorile noastre. acest strigăt al nostru la Tronul Celui Preaînalt. ca. atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate. Roagă-L pe Fiul tău. maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei. adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. copiii. rugăciunile maicilor ce varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor.RUGĂCIUNE O. prin rugăciunile tale. şi deci de la mântuire. şi îi tămăduieşte pe aceştia ce pătimesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful