OPĆI UVJETI RADOVA VEZANIH UZ ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE Opći uvjeti Radove je potrebno izvesti prema važećim tehničkim

propisima, standardima ili recepturama proizvođača te po pravilima struke. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav rad, osnovni i pomoćni materijal, sve troškove vanjskog i unutarnjeg transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara, krađe, izradu svih vrsta skela postavu pomoćnih uređaja, nogara i t.d. Za vrijeme radova treba čitavo gradilište čistiti i održavati u redu kako ne bi došlo do zastoja ili smetnji u izvođenju. Napomena: Prije izrade ponude izvođač-ponuđač je dužan pregledati zgradu kako bi se razjasnile sve eventualne nejasnoće. Obračun izvedenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, a na osnovu građevinske knjige i dokaznice mjera. Za nepredviđene radove izvođač će izraditi analizu cijena. Radovi rušenja i demontaže Obijanje dotrajale žbuke vrši se do nosivog zida sa čišćenjem reški skobama uz kvašenje vodom da se manje praši. Žbuka se obija na uličnom pročeljima na dotrajalim mjestima gdje je ispucala. Potrebno je odstraniti postojeću vapnenu i produžnu žbuku na način da se maksimalno sačuva zidana struktura - profilirani zidani istaci arhitektonskih elemenata. Svu obijenu žbuku i otpadni materijal prevesti do kamiona, utovariti i odvesti na gradski deponij. U jediničnu cijenu treba ukalkulirati sav rad i materijal prema opisu stavke troškovnika, transport te pripremne i završne radove. Zidarsko fasaderski radovi Svi zidarsko fasaderski radovi izvode se prema opisima troškovnika kao i prema postojećim propisima za ovu vrstu radova. Svi upotrebljeni materijali moraju odgovarati traženoj kvaliteti što će izvođač radova dokazati potrebnim atestima. Očišćene zidove žbukati u pogodno vrijeme. Ne smije se žbukati po hladnoći ili po vrućini da ne dođe do smrzavanja ili pucanja. Plohe zida treba dobro navlažiti. Kod žbukanja u dva sloja debljine žbuke je 2-2,5 cm. Kod toga se fini završni sloj žbuke nabacuje se potpuno suhu grubu žbuku. Površina fine žbuke mora biti posve ravna, a uglovi i bridovi izvedeni prema snimku uzetom prije početka radova. Za sve završne obrade na pročelju izvođač radova će koristiti gotove šablone za izvođenje profilacija. Sve nejasnoće oko detalja i profilacija potrebno je razjasniti prije početka radova. Obračun radova vrši se po. m2, m' ili komadu kako je naznačeno u pojedinoj stavci. Podloga žbukanja: Pročelje se sastoji od ravne plohe (zidnog platna), te profiliranih dijelova: vijenca, prozorskih klupčica i profiliranih okvira oko prozora. Radovi na pročelju trebaju započeti nakon cjelovitog skidanja oštećene žbuke (100 % površine pod dotrajalom žbukom) na svim ravnim dijelovima i profiliranim elementima. Žbuka se skida na uličnom pročelju. Površina predviđena za fasaderske radove mora biti dovoljno hrapava,dovoljno čvrsta, stabilna i očišćena od raznih masnoća, boja gipsa, i drugih nečistoća. Temeljni sloj žbuke mora dobro vezati uz fasadnu površinu koja se obrađuje i mora biti dovoljno čvrst za prihvaćanje predviđenog gornjeg završng sloja. Da bi temeljni sloj dobro vezao, mora se izvršiti priprema površina koje se obrađuje. Površina od opeke mora se očistiti u sljubnicama do dubine 1-2 cm, nakvasiti i oprati vodom, a dalje kako određuju upute proizvođača i pravila struke. Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu niti po temperaturi nižoj od +3° ili višoj od 35°. Sve izrađene površine moraju biti potpuno ravne, okomite, odnosno vodoravne. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene prema utvrđenom obliku. Prije početka izvođenja ovih radova moraju se izvesti ovi radovi: stolarski, zidarski, bravarski, skelarski, limarski (poslije izrade temeljnog sloja), a iste završiti nakon svih ostalih radova na

pročelju. Za vrijeme ljetnih žega, pročelja treba štititi, a površinu njegovati. Sve površine moraju biti ujednačenog tona i strukture bez vidljivih radnih nastavaka. Nakon izrade profila - šablona, koristiti letve i druga pomagala. Broj potrebnih profila i izrada šablona dogovorit će se na licu mjesta, a izrađena šablona verificirati upisom u građevinski dnevnik. Šablonu izraditi iz pocinčanog ili aluminijskog lima pričvršćenog na daščanu ploču prepušteno 1/2 - 3/4 cm preko rubova daske. Sve dotrajale dijelove vijenca kao i pročelja prezidati punom opekom u produžnom mortu 1:3:9. Opseg ovih radova odrediti će se tijekom izvođenja na licu mjesta, a sve dogovoreno upisati u građevinski dnevnik. Sve profilacije izvoditi na slijedeći način: na zdravu podlogu nabaciti produžni mort i prevući šablonom, a nakon što se gruba žbuka stegnula nabaciti finiju i rjeđu žbuku te prevlačiti šablonom dok profil ne postane čvrst, rubovi oštri, a plohe posve glatke. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i materijal potreban za izradu fasade, ispiranje i kvašenje zida, sav otežani rad na izradi profilacija fasade, zaštita dekorativnih elemenata, svi transporti materijala, horizontalni i vertikalni, te primjene svih HTZ mjera kod izrade fasade. Napomena: Svu profilaciju žbuke pročelja, vijenaca i istaka, kao i vrstu žbuke mora pregledati i odobriti nadzorni inženjer i predstavnik nadležnog Konzervatorskog odjela. Napomena: Količina vučenih profila i njihova točna širina odrediti će se nakon postavljanja skela i pregleda postojećeg stanja te potrebnih izmjera. Ličilačkii radovi Nakon početka radova i postavljanja skele izvršiti će se pregled pročelja objekta i odrediti točan ton bojanja pročelja te izraditi ton - karta. Nakon izvršenih ton proba, označit će se i upisom u građevinski dnevnik odrediti tonove za izvedbu. Pročelja bojati silikonskom bojom za vanjske površine ("Chromos", "Silitol" ili "Keim") prema točnim uputama proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. Premazi moraju čvrsto prijanjati bez tragova četke, kista li valjka, boja mora imati ujednačeni itenzitet i potpuno pokriti podlogu. Spojevi s vratima i prozorima moraju biti izvedeni čisto, svi završeci obojenih površina obojenih površina moraju biti ravni i pravilni. Podloga mora biti očišćena od prašine i prljavštine. Bojati samo suhu i pripremljenu podlogu. Sve otvore prozora i vrata prije radova na pročelju zaštititi PVC folijom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful