You are on page 1of 48

Roc Âk 2005 Ïnõ

 SBI RKA   MEZINARODNICH SMLUV
Ï Â C E SKA REPUBLIKA
ÏÂ Castka 41 Rozeslana dne 18. srpna 2005 Â Cena Kc 48,± Ï

O B S A H: Ï Ï 88. Sd e len õ Ministerstva zahranic Âch ve  o sjedna  Smlouvy mezi vla Ï Â Ïnõ Ïcõ Ânõ Âdou Ceske republiky a radou ministru Srbska a Cerne Â Ê Â Hory o zamezenõ dvojõmu zdane  v oboru danõ z prõjmu a z majetku   Ïnõ  ÏÂ

88
Ï Â SDE L E N I Ministerstva zahranic Âch vecõ Ïnõ Ï Â Ministerstvo zahranic Âch ve  sde Ïnõ Ïcõ Ïluje, z dne 11. listopadu 2004 byla v Praze podepsa Smlouva mezi Ïe Âna Ï Ï vla Âdou Ceske republiky a radou ministru Srbska a Cerne Hory o zamezenõ dvojõmu zdane  v oboru danõ Â Ê Â Â Â Ïnõ  z prõjmu a z majetku. ÏÂ Ï Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament Ceske republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.  Smlouva vstoupila v platnost na zaklade sve c Ânku 28 odst. 1 dne 27. c Â Ï Âho Ïla Ïervna 2005 a jejõ ustanovenõ se   budou prova Ït v souladu se zne Âm odstavce 1(1) a 1(2) te Ï c Ânku. Âde Ïnõ Âhoz Ïla Dnem, ktery se zac prova Ït tato smlouva, prestanou by platna a prestanou se prova Ït ve vztazõch Âm Ïne Âde Ï Ât Â Ï Âde Â Ï Ï Ï mezi Ceskou republikou a Srbskem a Cernou Horou ustanovenõ Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou  republikou a Socialistickou federativnõ republikou Jugosla  Âvie o zamezenõ dvojõho zdane  v oboru danõ z prõjmu   Ïnõ  Ï a z majetku, podepsane v Praze dne 2. listopadu 1981 a vyhla Ï ene pod c 99/1983 Sb.  Âs  Ï. Anglicke zne  Smlouvy a jejõ preklad do c  Ïnõ Â Ï Ïeske jazyka se vyhlasujõ souc Ï. Âho Ï Â Ïasne

Strana 5674

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï P R EKL AD SMLOUVA

Strana 5675

MEZI Â Ï Â VLADOU CESKE REPUBLIKY A Ï Â Ê RADOU MINISTRU SRBSKA A CERNE HORY

Â Â Ï Â Â Ï O ZAMEZENI DVOJIMU ZDANENI V OBORU DANI Z PRIJMU A Z MAJETKU

Â Ï Â VLADA CESKE REPUBLIKY A Ï Â Ê RADA MINISTRU SRBSKA A CERNE HORY,

prejõce si uzavrõt smlouvu o zamezenõ dvojõmu zdane  v oboru danõ z prõjmu a z majetku, Ï Â Ï   Ïnõ  ÏÂ

se dohodly takto:

Strana 5676

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C la n e k 1  OSOBY, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE

Strana 5677

Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktere jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê . Â Â Âtu

Ï Â C la n e k 2 Ï Â DANE, NA KTERE SE SMLOUVA VZTAHUJE 1. Tato smlouva se vztahuje na dane z prõjmu a z majetku ukla Ï Ï Âdane jme  Ânem kaz Âho ze smluvnõch sta Ê Ïde  Âtu nebo jeho niz Ï õch spra Âch u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõch u Ï adu, at' je zpusob vybõra  jaky Ê Â Â Âr Ê Ê Â Ânõ Âkoli.

2. Za dane z prõjmu a z majetku se povaz  vsechny dane vybõrane z celkove Ï Ï Ïujõ Ï Ï Â Â Âho prõjmu, z celkove Ï Âho majetku nebo z c Âstõ prõjmu nebo majetku, vc Ï danõ ze zisku ze zcizenõ movite nebo nemovite majetku, Ïa Â Ï Â Ïetne Â Ê Â Âho Âho danõ z celkove objemu mezd c platu vypla  Âho Ïi Ê Âceny podniky a rovne Ï danõ z prõrustku majetku. Âch Ïz  Ï Ê

3. Souc Ïasne dane na ktere se Smlouva vztahuje, jsou zejme  Ï,  Âna: Ï (1) v Srbsku a Cerne Hore: Â Ï ± dan ze zisku; Ï ÏÂ Ê ± dan z prõjmu; Ï ± dan z majetku; Ï ± dan z prõjmu z mezina Ï Ï Ârodnõ dopravy;  (da nazy Âle Âvane ¹srbska a c   Ïernohorska danª); Â Ï Ï (2) v Ceske republice:  ± dan z prõjmu fyzicky osob; Ï ÏÂ Ê Âch ± dan z prõjmu pra Ï ÏÂ Ê Âvnicky osob; Âch ± dan z nemovitostõ; Ï Â (da nazy Âle Âvane ¹c  danª).  Ïeska Ï 4. Smlouva se bude rovne Ï vztahovat na jake Ïz Âkoliv dane stejne nebo v za Ï podobne druhu, ktere Ï Âho Âsade Âho  budou ukla Âny po datu podpisu Smlouvy vedle nebo mõsto souc Âda  Ïasny danõ. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si Âch Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu vza Âjemne sde  veskere podstatne zme Ï Ïlõ Ï Â Â Ïny, ktere budou provedeny v jejich danovy za Â Ï Âch Âkonech.

Strana 5678

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C la n e k 3 Ï EOBECNE DEFINICE  VS

Strana 5679

1. Pro u Ïely te smlouvy: Âc Âto Ï (1) vy Ârazy ¹jeden smluvnõ sta a ¹druhy smluvnõ sta oznac Â, podle souvislosti, Ceskou republiku nebo  Âtª   Âtª Ïujõ Ï Srbsko a Cernou Horu; Ï Ï (2) vy Âraz ¹Srbsko a Cerna Horaª oznac  Ïuje sta  spolec Âtnõ Ïenstvõ Srbsko a Cerna Hora a, pokud je pouz   Ïit Ï Ï v zeme Ïpisne vy Âm Âznamu, oznac Ïuje pevninske u  Âzemõ Srbska a Cerne Hory, vnitrnõ morske vody Srbska a Cerne Â Â Ï Â Ï Â Â Hory a pa vy Âs Âsostny vod, vzdusny prostor nad tõm, jakoz i morske dno a podloz  c Âsti volne more mimo Âch Ï Â Â Ï Ï Â Ïõ Ïa Âho Ï Ï vne Ï õ hranice vy Ïjs  Âsostny vod, kde Srbsko a Cerna Hora vykona  sva svrchovana pra za u Ïelem pruzkumu Âch  Âva   Âva Âc Ê Ï Â a te Ïby jejich prõrodnõch zdroju, a to v souladu s vnitrosta Âmi pra Âmi predpisy Srbska a Cerne Hory Ïz ÏÂ Â Ê Âtnõ Âvnõ Ï a v souladu s mezina Ârodnõm pra  Âvem;

Ï (3) vy Âraz ¹Ceska republikaª oznac  Ïuje u Âzemõ Ceske republiky, na ktere jsou, podle c Â Ï Â Âm Ïesky pra Âch Âch Âvnõ predpisu a v souladu s mezina Ï Ê Ârodnõm pra  Âvem, vykona Âna svrchovana pra Ceske republiky; Âva  Âva Ï Â

Ï (4) vy Âraz ¹niz Ï õ spra  u Ïs  Âvnõ Âtvaryª oznac Ïuje, v prõpade sta Âho spolec ÏÂ Ï Âtnõ Ïenstvõ Srbsko a Cerna Hora, c   Ïlenske  sta Âty; (5) vy Âraz ¹sta  prõslusnõkª oznac Âtnõ Ï Â Ï Â Ïuje: ± kaz Ïdou fyzickou osobu, ktera je sta Âm obc  Âtnõ Ïanem ne Ïktere smluvnõho sta Âho  Âtu; ± kaz Ïdou pra Âvnickou osobu, osobnõ spolec  Ïnost nebo sdruz  zrõzene podle pra Âch predpisu platny Ïenõ Ï Â Â Âvnõ Ï Ê Âch v ne Ïktere smluvnõm sta Ï; Âm  Âte (6) vy Âraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolec Ïnost a vsechna jina sdruz  osob; Ï Â Ïenõ

(7) vy Âraz ¹spolec Ïnostª oznac Ïuje jakoukoliv pra Âvnickou osobu nebo jake Âhokoliv nositele pra povaz Âv ÏovaÂho Âc Ïnõ Âvnickou osobu; ne pro u Ïely zdane  za pra (8) vy Ârazy ¹podnik jednoho smluvnõho sta  Âtuª a ¹podnik druhe smluvnõho sta Âho  Âtuª oznac Â, podle souÏujõ vislosti, podnik provozovany rezidentem jednoho smluvnõho sta a podnik provozovany rezidentem druhe   Âtu  Âho smluvnõho sta  Âtu;

(9) vy Âraz ¹mezina Ârodnõ dopravaª oznac  Ïuje jakoukoli dopravu lodõ, c  Ïlunem, letadlem, z Ïeleznic Âm nebo Ïnõ silnic Âm vozidlem, provozovanou podnikem, ktery ma mõsto sve hlavnõho vedenõ v jednom smluvnõm sta Ï, Ïnõ    Âho    Âte vyjma prõpadu, kdy je lod', c ÏÂ Ê Ïlun, letadlo, z Ïeleznic  nebo silnic  vozidlo provozova Ïnõ Ïnõ Âna, provozova nebo proÂn vozova pouze mezi mõsty v druhe smluvnõm sta Ï; Âno  Âm  Âte

Strana 5680

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5681

(10) vy Âraz ¹prõslusny u Ï adª oznac Ï Â Ï Â Âr Ïuje, pokud souvislost nevyz Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad: ± v prõpade Ceske republiky ministra financõ nebo jeho zmocne Âho za ÏÂ Ï Ï Â Â Ïne Âstupce; Ï ± v prõpade Srbska a Cerne Hory Ministerstvo pro mezina ÏÂ Ï Â Ârodnõ hospoda Ï ske vztahy nebo jeho zmocne Âho  Âr  Ïne za Âstupce. 2. Pokud jde o prova Ïnõ Smlouvy v jake Âde  Âmkoliv c Ïase ne Ïktery ze smluvnõch sta Ê , bude mõt kaz  vy Âm  Âtu  Ïdy Âraz, ktery v nõ nenõ definova pokud souvislost nevyz    Ân, Ïaduje odlisny vy Ï Â Âklad, takovy vy  Âznam, jenz mu na Ïõ v tomto Ï Âlez  c Ïase podle pra Âch predpisu tohoto sta pro u Ïely danõ, na ktere se Smlouva vztahuje, pric Ï jaky Âvnõ Ï Ê Âtu Âc Â Â Ï Ïemz Âkoliv vy Âznam podle pouz Âvany danovy za Ïõ Âch Ï Âch Âkonu tohoto sta bude prevaz Ê Âtu Ï Ïovat nad vy Âznamem dany vy Âm Ârazu podle jiny pra Âch predpisu tohoto sta Âch Âvnõ Ï Ê Âtu.

Ï Â C la n e k 4 REZIDENT 1. Vy Âraz ¹rezident smluvnõho sta  Âtuª oznac Ïuje pro u Ïely te smlouvy kaz Âc Âto Ïdou osobu, ktera je podle pra  Âvnõch predpisu tohoto sta podrobena v tomto sta Ï zdane  z duvodu sve Â Ï Ê Âtu Âte Ïnõ Ê Âho bydliste sta Âho pobytu, mõsta Ï Ï, Âle  vedenõ nebo jake  Âhokoli jine podobne krite Âho Âho Âria, a rovne Ï zahrnuje tento sta a jaky Ïz Ât Âkoli niz Ï õ spra  u Ïs  Âvnõ Âtvar nebo mõstnõ u Ï ad tohoto sta Tento vy   Âr Âtu. Âraz vsak nezahrnuje z Âdnou osobu, ktera je podrobena zdane  v tomto Ï Ïa  Ïnõ sta Ï pouze z duvodu prõjmu ze zdroju v tomto sta Ï nebo majetku tam umõste Âho. Âte Ê ÏÂ Ê Âte  Ïne

2. Jestliz fyzicka osoba je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , bude jejõ postaÏe    Âtu  venõ urc  Ïeno na Âsledujõcõm zpusobem: Â Â Ê (1) predpokla  se, z tato osoba je rezidentem pouze toho sta ve ktere ma k dispozici sta  byt; jestliz Ï Âda Ïe Âtu, Âm  Âly Ïe ma k dispozici sta  byt v obou sta  Âly Âtech, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta ke ktere Ï Âda Ïe Âtu, Âmu ma uz Ï õ  Ïs Â Ï Ïivotnõch za Ê );  Âjmu osobnõ a hospoda Ï ske vztahy (stredisko z  Âr Â

(2) jestliz nemuz by urc Ïe Ê Ïe Ât Ïeno, ve ktere sta Ï ma tato osoba stredisko svy z Âm Âte Â Ï Âch Ïivotnõch za Ê , nebo jestliz  Âjmu Ïe nema k dispozici sta  byt v z Âdne sta Ï, predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta  Âly Ïa Âm Âte Ï Âda Ïe Âtu, ve ktere se Âm obvykle zdrz Ïuje;

(3) jestliz se tato osoba obvykle zdrz Ïe Ïuje v obou sta Âtech nebo v z Âdne z nich, predpokla  se, z je Ïa Âm Ï Âda Ïe rezidentem pouze toho sta jehoz je sta Âm prõslusnõkem; Âtu, Ï Âtnõ ÏÂ Ï Â (4) jestliz je tato osoba sta Âm prõslusnõkem obou sta Ê nebo z Âdne Ïe Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu Ïa Âho z nich, upravõ prõslusne u Ï ady Â Ï Â Ï Â Âr smluvnõch sta Ê tuto ota  Âtu Âzku vza Âjemnou dohodou. 3. Jestliz osoba, jina nez osoba fyzicka je podle ustanovenõ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõch sta Ê , Ïe Â Ï Â,   Âtu predpokla  se, z je rezidentem pouze toho sta v ne Ï se nacha  mõsto jejõho hlavnõho vedenõ. Ï Âda Ïe Âtu, Ïmz Âzõ    Â

Strana 5682

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C la n e k 5   STALA PROVOZOVNA

Strana 5683

1. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª oznac Âla Ïuje pro u Ïely te smlouvy trvale mõsto k vy Âc Âto   Âkonu c Ïinnosti, jehoz proÏ strednictvõm je zcela nebo zc Âsti vykona Âna c Ï Â Ïa Âva Ïinnost podniku.

2. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª zahrnuje obzvla Ï te Âla Âs Ï: (1) loka  mõsto vedenõ; Âlnõ   (2) za Âvod; (3) kancela Ï ; Âr (4) tova Ârnu; (5) dõlnu a  (6) dul, naleziste ropy nebo plynu, lom nebo jake Ê Ï Ï Âkoliv jine mõsto te Ïby prõrodnõch zdroju.   Ïz ÏÂ Â Ê 3. Vy Âraz ¹sta  provozovnaª rovne Ï zahrnuje: Âla Ïz (1) staveniste nebo stavebnõ, monta Ïnõ nebo instalac  projekt nebo dozor s tõm spojeny avsak pouze pokud Ï Ï Â Âz  Ïnõ  Â, Ï takove staveniste projekt nebo dozor trva de nez dvana me Âcu; Â Ï Ï,  Âle Ï Âct Ïsõ Ê

(2) poskytova  sluz Ânõ Ïeb, vc Ï poradensky nebo manaz Ïetne Âch Ïersky sluz Âch Ïeb, podnikem jednoho smluvnõho  sta prostrednictvõm zame Âtu Ï Â Ïstnancu nebo jiny pracovnõku najaty podnikem pro tento u Ïel, avsak pouze Ê Âch Â Ê Âch Âc Ï pokud c Ïinnosti takove charakteru trvajõ na u Âho  Âzemõ druhe smluvnõho sta po jedno nebo võce obdobõ pre Âho  Âtu Â Â Ï sahujõcõ v u   Âhrnu deve me Âcu v jake Ït Ïsõ Ê Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ. Ïsõ Ïnõ Â

4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku se predpokla Â, z vy Ï Â Â Ïla Ï Âda Ïe Âraz ¹sta  provozovnaª nezaÂla hrnuje: (1) zarõzenõ, ktere se vyuz Âva pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda  zboz  patrõcõho podniku; Ï   Ïõ  Âc Ïnõ  Ânõ Ïõ Ï Â

(2) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem uskladne Â, vystavenõ nebo doda Â; Âc Ïnõ  Ânõ

(3) za Âsobu zboz  patrõcõho podniku, ktera se udrz Ïõ Ï   Ïuje pouze za u Ïelem zpracova  jiny podnikem; Âc Ânõ Âm

(4) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem na Âc Âkupu zboz  nebo shromaz 'ova  Ïõ Ïd Ânõ informacõ pro podnik; Â

Strana 5684

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5685

(5) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze za u Ïelem vykona Ânõ jake Âc Âva  Âkoliv jine c  Ïinnosti, ktera ma pro podnik prõpravny nebo pomocny charakter;   Ï   (6) trvale mõsto k vy   Âkonu c Ïinnosti, ktere se udrz  Ïuje pouze k vykona Ânõ jake Âva  Âhokoliv spojenõ c  Ïinnostõ  uvedeny v bodech (1) az (5), pokud celkova c Âch Ï Â Ïinnost trvale mõsta k vy Âho  Âkonu c Ïinnosti vyply Âcõ z tohoto Âvajõ  spojenõ je prõpravne nebo pomocne charakteru.  Ï Âho Âho

5. Jestliz bez ohledu na ustanovenõ odstavcu 1 a 2, osoba ± jina nez neza Ïe, Â Ê Â Ï Âvisly za  Âstupce, na ktere Âho se vztahuje odstavec 6 ± jedna ve smluvnõm sta Ï na u Ïet podniku a ma a obvykle pouz Âva opra Ïnõ uzavõrat   Âte Âc  Ïõ  Âvne   smlouvy jme Ânem podniku, ma se za to, z tento podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu v tomto sta Ï ve vztahu ke vsem Âte Ï c Ïinnostem, ktere tato osoba prova  pro podnik, pokud c  Âdõ Ïinnosti te osoby nejsou omezeny na c Âto Ïinnosti uvedene  Ïinnosti, by nezakla Âdaly v odstavci 4, ktere pokud by byly vykona Âny prostrednictvõm trvale mõsta k vy Â, Âva Ï Â Âho  Âkonu c z tohoto trvale mõsta k vy Âho  Âkonu c Ïinnosti sta Âlou provozovnu podle ustanovenõ tohoto odstavce. Â

6. Nema se za to, z podnik ma sta  Ïe  Âlou provozovnu ve smluvnõm sta Ï jenom proto, z v tomto sta Ï Â Âte Ïe Âte vykona  svoji c Âva Ïinnost prostrednictvõm makle Ï e, genera Âho komisiona Ï e nebo jake Ï Â Âr Âlnõ Âr Âhokoliv jine neza Âho Âvisle Âho za Âstupce, pokud tyto osoby jednajõ v ra  Âmci sve ra  c Â Ï Âdne Ïinnosti.

7. Skutec Ïnost, z spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta   Âtu, ovla  nebo je ovla Âna spoÂda Âda lec Ïnostõ, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta nebo ktera v tomto druhe sta Ï vykona  svoji c   Âho  Âtu  Âm Âte Âva Ïinnost (at' prostrednictvõm sta  provozovny nebo jinak), neuc  sama o sobe z ktere Ï Â Âle Ïinõ Ï Âkoli te spolec Âto Ïnosti sta Âlou provozovnu druhe spolec  Ïnosti.

Ï Â C la n e k 6 Ï  PRIJMY Z NEMOVITEHO MAJETKU 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z nemovite majetku (vc Ï prõjmu ze zeme ÏlÏ     Âtu Âho Ïetne Ï Â Ê Ïde stvõ nebo lesnictvõ) umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.    Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte

2. Vy Âraz ¹nemovity majetekª ma takovy vy    Âznam, jenz mu na Ïõ podle pra Âch predpisu smluvnõho sta Ï Âlez  Âvnõ Ï Ê Â Âtu, v ne Ï je dany majetek umõste Vy Ïmz   Ïn. Âraz zahrnuje v kaz Âm prõpade prõslusenstvõ nemovite Ïde ÏÂ Ï ÏÂ Ï Â Âho majetku, z  Ïivy a mrtvy inventa Ï uz Âvany v zeme Ïlstvõ a lesnictvõ, pra pro ktera platõ ustanovenõ obc  Âr Ïõ  Ïde   Âva,    Ïanske pra vztahujõcõ Âho Âva   se na pozemky, pra poz Âva  nemovite majetku a pra na prome Âvo Ïõ Ânõ Âho Âva Ïnlive nebo pevne platby za te Ïenõ nebo za   Ïz  privolenõ k te Ïenõ nerostny Ï Â Ïz  Âch loz Ïisek, pramenu a jiny Ê Âch prõrodnõch zdroju; lode c ÏÂ Â Ê Ï, Ïluny, letadla, z Ïeleznic  Ïnõ a silnic  vozidla se nepovaz  za nemovity majetek. Ïnõ Ïujõ Â

Strana 5686

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5687

3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ pro prõjmy pobõrane z prõme uz Âva Â, na   ÏÂ Â Â Ï Â Âho Ïõ Ânõ Âjmu nebo kaz Âho jine zpusobu Ïde Âho Ê uz Âva  nemovite majetku. Ïõ Ânõ Âho 4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 3 platõ rovne Ï pro prõjmy z nemovite majetku podniku a pro prõjmy z neÂ Ê Â Ïz Ï Âho Ï movite majetku uz Âvane k vykona Ânõ neza Âho Ïõ Âho Âva  Âvisle povola Â. Âho Ânõ

Ï Â C la n e k 7 Ê ZISKY PODNIKU 1. Zisky podniku jednoho smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï, pokud podnik nevykona   Âtu Âhajõ Ïnõ Âte Âva svoji c Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Âm  Âte Ï Â Âle   Ïna. Jestliz podnik Ïe vykona  svoji c Âva Ïinnost tõmto zpusobem, mohou by zisky podniku zdane Â Ê Ât Ïny ve druhe sta Ï, avsak pouze Âm Âte Ï v takove rozsahu, v jake je lze pric Âtat te sta  provozovne Âm Âm Ï Ïõ Âto Âle Ï.

2. Jestliz podnik jednoho smluvnõho sta vykona  svoji c Ïe  Âtu Âva Ïinnost v druhe smluvnõm sta Ï prostrednicÂm  Âte Ï Â Âle   Ïna, Ï Â Âhradou ustanovenõ odstavce 3, v kaz Âm smluvnõm  Ïde  tvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste prisuzujõ se, s vy sta Ï te sta  provozovne zisky, ktere by byla mohla docõlit, kdyby byla jako samostatny podnik vykona Âte Âto Âle Ï Â Â Â Âvala stejne nebo obdobne c   Ïinnosti za stejny nebo obdobny podmõnek a byla zcela neza Âch Âch  Âvisla ve styku s podnikem,  jehoz je sta Ï Âlou provozovnou.

3. Pri vy Ïtu zisku sta  provozovny se povoluje odec Âst na Ï Âpoc Ê Âle Ïõ Âklady vynaloz  pro u Ïely sta  provozovny, Ïene Âc Âle vc Ï vy Ïetne Âloh vedenõ a vseobecny spra Âch vy Â Ï Âch Âvnõ Âloh takto vynaloz Âch, at' vznikly ve sta Ï, v ne Ï je sta  Ïeny Âte Ïmz Âla provozovna umõste  Ïna, c jinde. Ïi

4. Jestliz je v ne Ïe Ïktere smluvnõm sta Ï obvykle stanovit zisky, ktere majõ by pric Âm  Âte    Ât Ï Ïteny sta  provozovne na Âle Ï, za Âklade rozde  celkovy zisku podniku jeho ruzny c Âstem, nic v odstavci 2 nevyluc Ï Ïlenõ Âch Ê Ê Âm Ïa Ïuje, aby tento smluvnõ Â Ê Ïlenõ  Ât Ï sta stanovil zisky, jez majõ by zdane Ât Ï Â Ât Ïny, tõmto obvykly rozde Âm; pouz  zpusob rozde  musõ by vsak  Âm Ïlenõ Ïity takovy aby vy Â, Âsledek byl v souladu se za Âsadami stanoveny v tomto c Ânku. Âmi Ïla

5. Sta  provozovne se nepric Âle Ï Ï Ïtou z Âdne zisky na za Ïa  Âklade skutec Ï Ïnosti, z pouze nakupovala zboz  pro Ïe Ïõ podnik. 6. Zisky, ktere majõ by pric   Ât Ï Ïteny sta  provozovne se pro u Ïely predchozõch odstavcu stanovõ kaz  rok Âle Ï, Âc Ï Â Ê Â Ïdy stejny zpusobem, pokud neexistujõ dostatec  duvody pro jiny postup. Âm Ê Â Ïne Ê Â

Strana 5688

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5689

7. Jestliz zisky zahrnujõ c Âsti prõjmu, o nichz se pojedna  odde Ï v jiny c Âncõch te smlouvy, Ïe  Ïa ÏÂ Ê Ï Âva Ïlene Âch Ïla  Âto nebudou ustanovenõ one c Ânku dotc  Ïch Ïla Ê Ïena ustanovenõmi tohoto c Ânku.  Ïla

Ï Â C la n e k 8  RODNI DOPRAVA  MEZINA 1. Zisky z provozova  lodõ, c Ânõ  Ïlunu, letadel, z Ê Ïeleznic Âch nebo silnic Âch vozidel v mezina Ïnõ Ïnõ Ârodnõ doprave Â Ï podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Âhajõ Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ   Â

2. Jestliz mõsto hlavnõho vedenõ podniku vodnõ dopravy je na palube lodi nebo c Ïe Â Â Â Â Ï Ïlunu, povaz Ïuje se za umõste  ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  domovsky prõstav lodi nebo c  Ïne  Âte Ïmz Âzõ  Ï Ïlunu, nebo, nenõ-li takovy do  movsky prõstav, ve smluvnõm sta Ï, jehoz je provozovatel lodi nebo c  Ï  Âte Ï Ïlunu rezidentem.

3. Ustanovenõ odstavce 1 platõ rovne Ï pro zisky z u Ïasti na poolu, spolec Âm provozu nebo mezina   Ïz Âc Ïne Ârodnõ  provoznõ organizaci. Â Ï Â C la n e k 9 Ï Â SDRUZENE PODNIKY Jestliz Ïe (1) se podnik jednoho smluvnõho sta podõlõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita pod Âtu   Ï Ï Ï  Âlu niku druhe smluvnõho sta nebo Âho  Âtu, (2) tyte Ï osoby se podõlejõ prõmo nebo neprõmo na rõzenõ, kontrole nebo kapita podniku jednoho smluvÂz   Ï Ï Ï  Âlu nõho sta i podniku druhe smluvnõho sta  Âtu Âho  Âtu

a jestliz v te Ïe Ïchto prõpadech jsou oba podniky ve svy obchodnõch nebo financ Âch vztazõch va Âny podmõnÏ Âch  Ïnõ  Âza  kami, ktere sjednaly nebo jim byly uloz  Ïeny a ktere se lisõ od podmõnek, ktere by byly sjedna mezi neza  Ï   Âny Âvisly Âmi podniky, mohou jake Âkoliv zisky, ktere by, neby te  Ât Ïchto podmõnek, byly docõleny jednõm z podniku, ale vzhledem Â Â Â Ê k te Ïmto podmõnka docõleny nebyly, by zahrnuty do zisku tohoto podniku a na  Âm  Ât Ê Âsledne zdane Ï Ïny.

Ï Â C l a ne k 1 0 DIVIDENDY 1. Dividendy vypla Âcene spolec  Ïnostõ, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta    Âtu, rezidentu druhe Âho smluvnõho sta mohou by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu Ât Ïny Âm Âte

Strana 5690

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5691

2. Tyto dividendy vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, jehoz je spolec Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ï Ïnost, ktera je vypla Â,  Âcõ rezidentem, a to podle pra Âch predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk dividend je rezidentem Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  druhe smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa Âho  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky dividend.  Ïa

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â

Tento odstavec se nedoty  zdane  zisku spolec Âka Ïnõ Ê Ïnosti, z nichz jsou dividendy vypla Ï Âceny.

3. Vy Âraz ¹dividendyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z akciõ nebo jiny pra s vy Ï  Âch Âv, Âjimkou pohleda Âvek, s podõlem na zisku, jakoz i jine prõjmy, ktere jsou podrobeny stejne Â Ï Â Ï  Âmu danove Ï Âmu rez Ïimu jako prõjmy Ï z akciõ podle pra Âch predpisu sta jehoz je spolec  Âvnõ Ï Ê Âtu, Ï Ïnost, ktera prova  platbu, rezidentem.  Âdõ

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk dividend, ktery je rezidentem jednoho Â Ê Ïijõ Ïe Ïny   Âva Âm  Âte Ï Ïnost vypla Âcõ dividendy, svoji Âcejõ  smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, jehoz je rezidentem spolec  Âtu, c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle  povola  ze sta  za Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe k te  Ïne Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz Âto sta  provozovne nebo sta  za Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla toho, o jaky prõpad jde.  ÏÂ

5. Jestliz spolec Ïe Ïnost, ktera je rezidentem jednoho smluvnõho sta dosahuje zisky nebo prõjmy z druhe   Âtu, Ï Âho smluvnõho sta  Âtu, nemuz tento druhy sta zdanit dividendy vypla Ê Ïe  Ât Âcene spolec  Ïnostõ, ledaz tyto dividendy jsou  Ïe vypla Âceny rezidentu tohoto druhe sta nebo z u Ïast, pro kterou se dividendy vypla Â, se skutec Ï va Ïe ke Âho Âtu Ïe Âc Âcejõ Ïne Âz Âm Âte Ïlene sta  provozovne nebo sta  za Âle Ï Âle Âkladne ktera je umõste v tomto druhe sta Ï, ani podrobit nerozde  zisky Ï,   Ïna spolec Ïnosti dani z nerozde Âch zisku spolec Ïleny Ê Ïnosti, i kdyz vypla Ï Âcene dividendy nebo nerozde  zisky pozu Ïlene Ê sta  zcela nebo zc Âsti ze zisku nebo z prõjmu majõcõch zdroj v tomto druhe sta Ï. Âvajõ Ïa Ê ÏÂ Ê Â Â Âm Âte

Ï Â C l a ne k 1 1  UROKY  1. Uroky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta mohou by  Âho  Âtu Ât zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte

2. Tyto u Âroky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle pra Âch Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  Âvnõ predpisu tohoto sta avsak jestliz skutec  vlastnõk u Ï Ê Âtu, Ï Ïe Ïny  Âroku je rezidentem druhe smluvnõho sta dan takto Ê Âho  Âtu, Ï uloz  nepresa Ïena Ï Âhne 10 procent hrube c Âstky u  Ïa Âroku. Ê

Strana 5692

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5693

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace tohoto omezenõ. Ê Â

3. Bez ohledu na ustanovenõ odstavce 2 budou u  Âroky osvobozeny od zdane  ve smluvnõm sta Ï, ve ktere Ïnõ  Âte Âm majõ zdroj, pokud jsou pobõrane a skutec Ï vlastne  vla    Ïne Ïne Âdou druhe Âho smluvnõho sta  Âtu, vc Ï jake Ïetne Âhokoliv niz Ï õho spra Âho u Ïs  Âvnõ Âtvaru nebo mõstnõho u Ï adu tohoto sta centra  bankou nebo jakoukoli financ  institucõ,   Âr Âtu, Âlnõ Ïnõ  ktera je zcela vlastne touto vla  Ïna Âdou.

4. Vy Âraz ¹u Ârokyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïity Ïla Ïuje prõjmy z pohleda Ï Âvek jake Âhokoliv druhu, at' zajiste Âch Ï Ïny c nezajiste Âch za Ïi Ï Ïny Âstavnõm pra  Âvem na nemovitosti a majõcõch c nemajõcõch pra   Ïi   Âvo u Ïasti na zisku dluz Âka, Âc Ïnõ a zvla Ï te prõjmy z vla Âch cenny papõru a prõjmy z obligacõ nebo dluhopisu, vc Ï pre  a vy Âs Ï, Ï Â Âdnõ Âch Â Ê ÏÂ Â Ê Ïetne Âmiõ Âher, ktere Â Â Ê Âle Âdane za pozdnõ platbu se nepovaz   Ïuje se va Ïou k te Âz Ïmto cenny papõrum, obligacõm nebo dluhopisum. Pena ukla Âm Â Ê za u Âroky pro u Ïely tohoto c Ânku. Vy Âc Ïla Âraz ¹u Ârokyª nezahrnuje z Âdnou c Âst prõjmu, ktera je povaz Âna za Ïa Ïa Ï  Ïova dividendu podle ustanovenõ c Ânku 10 odstavce 3.  Ïla

5. Ustanovenõ odstavcu 1, 2 a 3 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk u Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Âroku, ktery je rezidentem jednoho Ê Â smluvnõho sta vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ u  Âtu, Âva Âm  Âte Âm  Âroky zdroj, svoji c Ïinnost prostrednictvõm Ï Â sta  provozovny, ktera je tam umõste Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za Ânõ Âle  kladny tam umõste  a jestliz pohleda  Ïne Ïe Âvka, ze ktere jsou u  Âroky placeny, se skutec Ï va Ïe k te sta  provozovne Ïne Âz Âto Âle Ï nebo sta  za Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla Ïla  Ï jde.

Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Jestliz Âtu. Ïe 6. Predpokla  se, z u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla   vsak pla Ï Âtce u Âroku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve smluvnõm sta Ï sta   Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz doslo k zadluz Â, z ne Ï jsou u  ÂÏ Ï Ïenõ Ïhoz Âroky placeny, a tyto u Âroky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z tyto u Ï Âda Ïe Âroky majõ zdroj v tom sta Ï, ve  Âte ktere je sta  provozovna nebo sta  za Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna.

7. Jestliz c Âstka u Ïe Ïa Âroku, ktere se vztahujõ k pohleda Ê Â Â Âvce, z nõz jsou placeny, presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch ÂÏ Ï Ê Âs  vztahu mezi pla Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, kterou by Ï Ïa byl smluvil pla se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku Âtce Ïny  Âch Ê Ïijõ  Ïla Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude v tomto prõpade zdane v souladu jen na tuto posledne zmõne Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï ÏÂ Ï Ïna s pra Âmi predpisy kaz Âho smluvnõho sta s prihle Âvnõ Ï Ïde  Âtu, Ï Âdnutõm k ostatnõm ustanovenõm te smlouvy.    Âto

Strana 5694

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C l a ne k 1 2 Ï Â LICENCNI POPLATKY

Strana 5695

1. Licenc  poplatky majõcõ zdroj v jednom smluvnõm sta Ï a vypla Ïnõ    Âte Âcene rezidentu druhe smluvnõho sta  Âho  Âtu mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte 2. Tyto licenc  poplatky vsak mohou by rovne Ï zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï majõ zdroj, a to podle Ïnõ Ï Ât Ïz Ïny  Âte Ïmz  pra Âch predpisu tohoto sta Âvnõ Ï Ê Âtu, avsak jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku je rezidentem druhe Ï Ïe Ïny  Ïnõ Ê Âho smluvnõho sta dan takto uloz  nepresa  Âtu, Ï Ïena Ï Âhne:

(1) 5 procent hrube c Âstky licenc Âch poplatku uvedeny v odstavci 3 bode (1); Â Ïa Ïnõ Ê Âch Ï

(2) 10 procent hrube c Âstky licenc Âch poplatku uvedeny v odstavci 3 bode (2). Â Ïa Ïnõ Ê Âch Ï

Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê upravõ vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu  Âjemnou dohodou zpusob aplikace te Ê Ïchto omezenõ. Â

Ïene 3. Vy Âraz ¹licenc  poplatkyª pouz  v tomto c Ânku oznac Ïnõ Ïity Ïla Ïuje platby jake Âhokoliv druhu obdrz  jako na Âhrada za uz  nebo za pra na uz Â: Ïitõ Âvo Ïitõ (1) jake Âhokoliv autorske pra k dõlu litera Âmu, ume Âho Âva  Ârnõ Ïlecke Âmu nebo ve Ïdecke Âmu, s vy Âjimkou poc Âtac Ïõ Ïove programu, a vc Ï kinematograficky filmu nebo filmu nebo pa Âho Ïetne Âch Ê Ê Âsek pouz Âvany pro rozhlasove nebo Ïõ Âch  televiznõ vysõla Â;   Ânõ (2) jake Âhokoliv patentu, ochranne zna  Âmky, na Âvrhu nebo modelu, pla Ânu, tajne Âho vzorce nebo vy Ârobnõho  postupu a poc Âtac Âho programu nebo za uz  nebo za pra na uz  prumyslove Ïõ Ïove Ïitõ Âvo Ïitõ Ê Âho, obchodnõho nebo ve  Ïdecke zarõzenõ nebo za informace, ktere se vztahujõ na zkusenosti nabyte v oblasti prumyslove obchodnõ nebo Âho Ï Â Â Â Â Ï Â Ê Â,  ve Ïdecke Â.

4. Ustanovenõ odstavcu 1 a 2 se nepouz Â, jestliz skutec  vlastnõk licenc Âch poplatku, ktery je rezidentem Â Ê Ïijõ Ïe Ïny  Ïnõ Ê Â jednoho smluvnõho sta  Âtu, vykona  v druhe smluvnõm sta Ï, ve ktere majõ licenc  poplatky zdroj, svoji Âva Âm  Âte Âm  Ïnõ c Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  v tomto druhe sta Ï neza Âva Âm Âte Âvisle  Âle Âkladny tam umõste  a jestliz pra nebo majetek, ktere da  vznik licenc Âm poplatkum,  Ïne Ïe Âvo  Âvajõ Ïnõ Ê povola  ze sta  za Ânõ se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  za Ïne Âz Âto Âle Ï Âle Âkladne V takove prõpade se pouz  ustanovenõ c Ânku 7 Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ  Ïla nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde. Ïla  ÏÂ

5. Predpokla  se, z licenc  poplatky majõ zdroj ve smluvnõm sta Ï, jestliz pla Ï Âda Ïe Ïnõ   Âte Ïe Âtcem je rezident tohoto sta Âtu. Jestliz vsak pla Ïe Ï Âtce licenc Âch poplatku, at' je nebo nenõ rezidentem ne Ïnõ Ê Â Ïktere Âho smluvnõho sta  Âtu, ma ve  smluvnõm sta Ï sta  Âte Âlou provozovnu nebo sta Âlou za Âkladnu, ve spojenõ s nõz vznikla povinnost platit licenc   ÂÏ Ïnõ

Strana 5696

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5697

poplatky, a tyto licenc  poplatky jdou k tõz takove sta  provozovny nebo sta  za Ïnõ  Ïi  Âle Âle Âkladny, predpokla  se, z Ï Âda Ïe tyto licenc  poplatky majõ zdroj v tom sta Ï, ve ktere je sta  provozovna nebo sta  za Ïnõ  Âte Âm Âla Âla Âkladna umõste  Ïna. 6. Jestliz c Âstka licenc Âch poplatku, ktere se vztahujõ k uz Â, pra nebo informaci, za ktere jsou placeny, Ïe Ïa Ïnõ Ê Â Â Ïitõ Âvu  presahuje, v dusledku zvla Ï tnõch vztahu mezi pla Ï Ê Âs Â Ê Âtcem a skutec Âm vlastnõkem nebo mezi obe Ïny  Ïma z nich a ne Ïjakou dalsõ osobou, c Âstku, kterou by byl smluvil pla Ï Ïa Âtce se skutec Âm vlastnõkem, kdyby nebylo takovy vztahu, Ïny  Âch Ê Ï Âstka plateb, ktera ji presahuje, bude pouz  se ustanovenõ tohoto c Ânku jen na tuto posledne zmõne Ïijõ  Ïla Ï Â Ïnou c Âstku. Ca Ïa Â Ï v tomto prõpade zdane v souladu s pra Âmi predpisy kaz Âho smluvnõho sta ÏÂ Ï Ïna Âvnõ Ï Ïde  Âtu, s prihle Ï Âdnutõm k ostatnõm   ustanovenõm te smlouvy.  Âto

Ï Â C l a ne k 1 3  ZISKY ZE ZCIZENI MAJETKU    Âtu  Âho majetku uvedene Âho 1. Zisky, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze zcizenõ nemovite  v c Ânku 6 a umõste Âho ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ïla  Ïne Âm  Âte Ât Ïny Âm Âte

2. Zisky ze zcizenõ movite majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma podnik  Âho  Ïa   Âle Ï Â jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movite  Âtu Âm  Âte Âho majetku, ktery patrõ ke sta  za  Ï Âle Âkladne Ï, kterou ma k dispozici rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vykona Ânõ   Âtu Âm  Âte Âc Âva  neza Âvisle povola Â, vc Ï zisku ze zcizenõ takove sta  provozovny (samotne nebo spolu s cely podnikem) Âho Ânõ Ïetne Ê Â Â Âle  Âm nebo takove sta  za  Âle Âkladny, mohou by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte

3. Zisky ze zcizenõ majetku, ktery je c Âstõ provoznõho majetku podniku a pozusta Âcõho z lodõ, c   Ïa Â Â Ê Âvajõ   Ïlunu, Ê letadel, z Ïeleznic Âch nebo silnic Âch vozidel provozovany tõmto podnikem v mezina Ïnõ Ïnõ Âch  Ârodnõ doprave nebo  Ï, Ïeleznic Âch nebo silnic Âch vozidel, Ïnõ Ïnõ movite Âho majetku slouz Âcõho k provozova  te Ïõ  Ânõ Ïchto lodõ, c  Ïlunu, letadel, z Ê podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Âhajõ Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ   Â

4. Zisky ze zcizenõ jake  Âhokoliv jine majetku, nez ktery je uveden v odstavcõch 1, 2 a 3, podle  zdane  Âho Ï Â Â Âhajõ Ïnõ jen ve smluvnõm sta Ï, jehoz je zcizitel rezidentem.  Âte Ï

Ï Â C l a ne k 1 4     NEZAVISLA POVOLANI 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta ze svobodne Ï     Âtu Âho povola  nebo jiny c Ânõ Âch Ïinnostõ  neza Âvisle Âho charakteru, podle  zdane  jen v tomto sta Ï, vyjma na Âhajõ Ïnõ Âte Âsledujõcõch prõpadu, kdy takove prõjmy   ÏÂ Ê Â Ï mohou by rovne Ï zdane ve druhe smluvnõm sta Ï: Ât Ïz Ïny Âm  Âte

Strana 5698

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5699

(1) jestliz ma tento rezident pravidelne k dispozici ve druhe smluvnõm sta Ï sta Ïe Â Ï Âm  Âte Âlou za Âkladnu za u Ïelem Âc vykona Ânõ svy c Âva  Âch Ïinnostõ; v takove prõpade jen takova c Âst prõjmu, jakou lze pric Âst te sta  za  Âm Ï Â Ï Â Ïa ÏÂ Ê Ï Ïõ Âto Âle Âkladne muz Ï, Ê Ïe by zdane v tomto druhe sta Ï; nebo Ât Ïna Âm Âte

(2) jestliz jeho pobyt ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ v u Ïe Âm Âte   Âhrnu presahuje 183 dny v jake Ï Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce; v takove prõpade jen takova Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm Âm Ï Â Ï Â c Âst prõjmu, ktera je pobõra z jeho c Ïa ÏÂ Ê Â Â Âna Ïinnostõ vykona  Âvany v tomto druhe sta Ï, muz by zdane v tomto Âch Âm Âte Ê Ïe Ât Ïna druhe sta Ï. Âm Âte

Ï Â Âsledujõcõ dny:   2. Do poc Âta  obdobõ zmõne Âch v odstavci 1 bode (2) se zahrnujõ na Ïõ Ânõ   Ïny

(1) vsechny dny fyzicke prõtomnosti vc Ï dnõ prõjezdu a odjezdu a Ï Â Ï Ïetne Â Ï Â Ê Ê (2) dny stra Âvene mimo sta c  Ât Ïinnosti, jako jsou soboty a nede sta  sva Ïle, Âtnõ Âtky, dovolene a sluz  Ïebnõ cesty  prõmo spojene s vykona Ânõm c Ï  Âva  Ïinnosti prõjemce v tomto sta Ï, po ktery bylo v c Ï Âte Âch Ïinnosti na u Âzemõ tohoto sta  Âtu pokrac Âno. Ïova

3. Vy Âraz ¹svobodne povola ª zahrnuje obzvla Ï te neza  Ânõ Âs Ï Âvisle c  Ïinnosti vedecke litera Â, ume Ï Â, Ârnõ Ïlecke vychoÂ, vatelske nebo uc  Ïitelske jakoz i neza Â, Ï Âvisle c  Ïinnosti le Ï u, pra Âku, inz Âru, architektu, dentistu a u Ïetnõch Âkar Ê Âvnõ Ê Ïeny Ê Ê Ê Âc  znalcu. Ê

Ï Â C l a ne k 1 5 Â Â Ï ZAMESTNANI 1. Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame     Âtu Ê ÏstÂhajõ Âhradou ustanovenõ c Ânku 16, 18, 19 a 20 zdane  jen v tomto sta Ï, pokud zame Ânõ nenõ  Ïla Ê Ïnõ Âte Ïstna   na Â, podle  s vy Ânõ vykona Âno ve druhe smluvnõm sta Ï. Je-li tam zame Ânõ vykona Âno, mohou by odme z ne pobõrane Âva Âm  Âte Ïstna  Âva Ât Ïny Ïj   zdane v tomto druhe sta Ï. Ïny Âm Âte

2. Odme Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta z duvodu zame Ânõ vykona     Âtu Ê Ïstna  Âvane ve druhe Âho Âm smluvnõm sta Ï, podle  bez ohledu na ustanovenõ odstavce 1 zdane  jen v prvne zmõne Âm sta Ï, jestliz  Âte Âhajõ  Ïnõ Ï Â Ïne Âte Ïe vsechny na Ï Âsledujõcõ podmõnky jsou splne    Ïny:

(1) prõjemce je zame Ân ve druhe sta Ï po jedno nebo võce obdobõ nepresahujõcõ v u Ï Ïstna Âm Âte Â Â Ï Â Â Âhrnu 183 dny v jake Âmkoliv dvana Âctime Âc Âm obdobõ zac Ânajõcõm nebo konc Âcõm v prõslusne danove roce a Ïsõ Ïnõ  Ïõ   Ïõ Â Ï Â Ï Âm Ï Âm

tu, a

(2) odme jsou vypla Ïny Âceny zame Ïstnavatelem nebo za zame Ïstnavatele, ktery nenõ rezidentem druhe sta   Âho Â-

Strana 5700

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5701

(3) odme nejdou k tõz sta  provozovny nebo sta  za Ïny  Ïi Âle Âle Âkladny, kterou ma zame  Ïstnavatel ve druhe sta Ï. Âm Âte

3. Do poc Âta  obdobõ zmõne Âch v odstavci 2 bode (1) se zahrnujõ na Ïõ Ânõ   Ïny Ï Â Âsledujõcõ dny:   (1) vsechny dny fyzicke prõtomnosti vc Ï dnõ prõjezdu a odjezdu a Ï Â Ï Ïetne Â Ï Â Ê Ê (2) dny stra Âvene mimo sta c  Ât Ïinnosti, jako jsou soboty a nede sta  sva Ïle, Âtnõ Âtky, dovolene a sluz  Ïebnõ cesty  prõmo spojene se zame Ânõm prõjemce v tomto sta Ï, po ktery Ï  Ïstna  Ï Âte Âch bylo v c Ïinnosti na u Âzemõ tohoto sta  Âtu pokrac Âno. Ïova

4. Bez ohledu na predchozõ ustanovenõ tohoto c Ânku mohou by odme pobõrane z duvodu zame Ânõ Ï Â Â Ïla Ât Ïny Â Â Ê Ïstna  vykona Âvane na palube lodi, c Âho Ï Ïlunu, letadla, z Ïeleznic Âho nebo silnic Âho vozidla, ktera je provozova Ïnõ Ïnõ  Âna, ktery je  Âzõ provozova nebo ktere je provozova v mezina Ân  Âno Ârodnõ doprave zdane ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha   Ï, Ïny  Âte Ïmz mõsto hlavnõho vedenõ podniku.   Â

Ï Â C l a ne k 1 6  TANTIEMY Tantie Âmy a jine podobne odme   Ïny, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako c     Âtu Ïlen spra  rady Âvnõ nebo jake Âhokoliv jine obdobne orga spolec Âho Âho Ânu Ïnosti, ktera je rezidentem druhe smluvnõho sta mohou  Âho  Âtu, by zdane v tomto druhe sta Ï. Ât Ïny Âm Âte

Ï Â C l a ne k 1 7 Ï LCI A SPORTOVCI UME 1. Prõjmy, ktere pobõra rezident jednoho smluvnõho sta jako na verejnosti vystupujõcõ ume Ï     Âtu Ï Â Â Ïlec, jako divadelnõ, filmovy rozhlasovy nebo televiznõ ume  Â,   Ïlec nebo hudebnõk nebo jako sportovec z takovy  Âchto osobne Ï vykona Âvany c Âch Ïinnostõ ve druhe smluvnõm sta Ï, mohou by bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 14 a 15 zdane  Âm  Âte Ât  Ïla Ê Ïny v tomto druhe sta Ï. Âm Âte

2. Jestliz prõjmy z c Ïe Ï Â Ïinnostõ osobne vykona Â Ï Âvany ume Âch Ïlcem nebo sportovcem neplynou ume nebo sporÏlci tovci same Âmu, ny Ï jine osobe mohou by tyto prõjmy bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 7, 14 a 15 zdane ve Âbrz  Ï, Ât Ï  Ïla Ê Ïny Ïlce nebo sportovce vykona Âny. Âva smluvnõm sta Ï, ve ktere jsou c  Âte Âm Ïinnosti ume

Ï Â C l a ne k 1 8 PENZE Penze a jine podobne platy vypla   Âcene rezidentu smluvnõho sta z duvodu drõve Ï õho zame Ânõ podle    Âtu Ê Ï Â Ïjs  Ïstna  Âhajõ s vy Âhradou ustanovenõ c Ânku 19 odstavce 2 zdane  jen v tomto sta Ï.  Ïla Ïnõ Âte

Strana 5702

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C l a ne k 1 9 Ï EJNE FUNKCE  VER

Strana 5703

1. (1) Platy, mzdy a jine podobne odme   Ïny, jine nez penze, vypla Â Ï Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm Ïs  spra Âm u Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta fyzicke osobe za sluz prokazovane tomuto sta nebo   Âr Âtu Â Ï Ïby  Âtu u Âtvaru nebo u Ï adu, podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte

(2) Takove platy, mzdy a jine podobne odme    Ïny vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte jestliz sluz jsou prokazova v tomto sta Ï a fyzicka osoba, ktera je rezidentem tohoto sta Ïe Ïby Âny Âte   Âtu:

± je sta Âm prõslusnõkem tohoto sta nebo Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu; ± se nestala rezidentem tohoto sta jen z duvodu prokazova  te Âtu Ê Ânõ Ïchto sluz Ïeb.

2. (1) Jake Âkoli penze vypla Âcene jednõm smluvnõm sta    Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm Â Â Â Ï Ïby proka Âzane tomuto sta  Âtu u Ï adem tohoto sta nebo vypla Âr Âtu Âcene z fondu, ktere zrõdily, fyzicke osobe za sluz Â Ê Â Ï nebo u Âtvaru nebo u Ï adu podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Âr Âhajõ Ïnõ Âte (2) Takove penze vsak podle  zdane  jen ve druhe smluvnõm sta Ï, jestliz fyzicka osoba je rezidentem Â Ï Âhajõ Ïnõ Âm  Âte Ïe  a sta Âm prõslusnõkem tohoto sta Âtnõ ÏÂ Ï Â Âtu. 3. Ustanovenõ c Ânku 15, 16, 17 a 18 se pouz  na platy, mzdy a jine podobne odme a na penze za sluz  Ïla Ê Ïijõ   Ïny Ïby proka Âzane v souvislosti s prumyslovou nebo obchodnõ c Â Ê Â Ïinnostõ vykona  Âvanou ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem nebo niz Ï õm spra Âm u Ïs  Âvnõ Âtvarem nebo mõstnõm u Ï adem tohoto sta   Âr Âtu.

Ï Â C l a ne k 2 0 STUDENTI 1. Platby, ktere dosta  za u Ïelem u  Âva Âc Âhrady na Âkladu sve vy Ïivy, vzde Âva  nebo prakticke vy Ê Â Âz Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ Ïova  nebo prõpravy student nebo z Âk, ktery je nebo bezprostredne pred svy prõjezdem do jednoho smluvnõho sta Ï Ïa Â Ï Ï Ï Âm Ï Â Â Âtu Ï Â Ïne Âte Âc Âho byl rezidentem druhe Âho smluvnõho sta a ktery se zdrz  Âtu  Ïuje v prvne zmõne Âm sta Ï pouze za u Ïelem sve vzde Âva  nebo prakticke vy Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ nebo prõpravy, nepodle  zdane  v tomto sta Ï za predpokladu, z Ïova  Ï Âhajõ Ïnõ Âte Ï Ïe takove platby plynou ze zdroju mimo tento sta Âto Ê Ât.

2. Pokud jde o podpory, stipendia a odme ze zame Ânõ, ktere nejsou predme Ïny Ïstna Â Â Ï Ïtem odstavce 1, bude mõt  student nebo z Âk uvedeny v odstavci 1, krome toho, pra v prube takove vzde Âva  nebo prakticke vy Ïa Â Ï Âvo Ê Ïhu Âho Ïla Ânõ  Âuky, vyuc Ânõ nebo prõpravy na stejna danova osvobozenõ, slevy nebo snõz Â, ktera prõslusõ rezidentum smluvnõho Ïova  ÏÂ Â Ï Â Â Â Ïenõ  Ï ÏÂ Ê Â sta v ne Ï se zdrz Âtu, Ïmz Ïuje.

Strana 5704

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï. Ï Â C l a ne k 2 1  Ï OSTATNI PRIJMY

Strana 5705

Ï Âsti Ï Â Ê 1. Ca prõjmu rezidenta smluvnõho sta at' majõ zdroj kdekoliv, o ktery se nepojedna  v predchozõch  Âtu,  Âch Âva Ï Â c Âncõch te smlouvy, podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ïla  Âto Âhajõ Ïnõ Âte 2. Ustanovenõ odstavce 1 se nepouz  na prõjmy jine nez prõjmy z nemovite majetku, ktery je definova  Ïijõ ÏÂ Â Ï Ï Âho  Ân v c Ânku 6 odstavci 2, jestliz prõjemce takovy prõjmu, ktery je rezidentem jednoho smluvnõho sta vykona  Ïla Ïe Ï Â Âch Ï Â Ê Â Â Âtu, Âva v druhe smluvnõm sta Ï svoji c Âm  Âte Ïinnost prostrednictvõm sta  provozovny, ktera je tam umõste Ï Â Âle   Ïna, nebo vykona  Âva v tomto druhe sta Ï neza Âm Âte Âvisle povola  ze sta  za  Ânõ Âle Âkladny tam umõste  a jestliz pra nebo majetek, pro ktere  Ïne Ïe Âvo  Âle  Ï. Âm Ï Â Ï Ïijõ se prõjmy platõ, se skutec Ï va Ïou k te sta  provozovne nebo sta  zakladne V takove prõpade se pouz  Ï  Ïne Âz Âto Âle Ï ustanovenõ c Ânku 7 nebo c Ânku 14 podle toho, o jaky prõpad jde.  Ïla Ïla  ÏÂ

Ï Â C l a ne k 2 2 MAJETEK 1. Majetek predstavovany nemovity majetkem uvedeny v c Ânku 6, ktery je vlastne rezidentem jedÏ Â Âm Âm Ïla  Ïn noho smluvnõho sta a umõste ve druhe smluvnõm sta Ï, muz by zdane v tomto druhe sta Ï.  Âtu  Ïn Âm  Âte Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte

2. Majetek predstavovany movity majetkem, ktery je c Âstõ provoznõho majetku sta  provozovny, jez ma Ï Â Âm  Ïa   Âle Ï Â podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo movity majetkem, ktery patrõ ke sta   Âtu Âm  Âte Âm  Ï Âle za Âkladne kterou ma k dispozici rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï za u Ïelem vyÏ,   Âtu Âm  Âte Âc kona Ânõ neza Âva  Âvisle povola Â, muz by zdane v tomto druhe sta Ï. Âho Ânõ Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte

3. Majetek predstavovany majetkem, ktery je c Âstõ provoznõho majetku podniku a pozusta Âcõ z lodõ, Ï Â Â Ïa Â Â Ê Âvajõ   Ïeleznic Âch nebo silnic Âch vozidel provozovany tõmto podnikem v mezina Ïnõ Ïnõ Âch  Ârodnõ doprave  Ï, c Ïlunu, letadel, z Ê nebo movite majetku slouz Âcõho k provozova  te Âho Ïõ  Ânõ Ïchto lodõ, c  Ïlunu, letadel, z Ê Ïeleznic Âch nebo silnic Âch voziÏnõ Ïnõ del, podle  zdane  jen ve smluvnõm sta Ï, v ne Ï se nacha  mõsto hlavnõho vedenõ podniku. Âha Ïnõ  Âte Ïmz Âzõ   Â

4. Vsechny ostatnõ c Âsti majetku rezidenta smluvnõho sta podle  zdane  jen v tomto sta Ï. Ï Â Ïa  Âtu Âhajõ Ïnõ Âte

Ï Â C l a ne k 2 3 Ï Â Â Ï Â VYLOUCENI DVOJIHO ZDANENI 1. Jestliz rezident jednoho smluvnõho sta pobõra prõjem nebo vlastnõ majetek, ktery muz by v souladu Ïe  Âtu   ÏÂ Â Â Ê Ïe Ât s ustanovenõmi te smlouvy zdane ve druhe smluvnõm sta Ï, prvne zmõne  sta povolõ:  Âto Ïn Âm  Âte Ï Â Ïny Ât Â

Strana 5706

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5707

(1) snõz dan z prõjmu tohoto rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se dani z prõjmu zaplacene v tomto druhe sta Ï;  Ïit Ï ÏÂ Ê Ïa   ÏÂ Ê Â Âm Âte

(2) snõz dan z majetku tohoto rezidenta o c Âstku rovnajõcõ se majetkove dani zaplacene v tomto druhe  Ïit Ï Ïa     Âm sta Ï. Âte Ï Âstka, o kterou se dan snõz Â, vsak v z Âdne prõpade nepresa Ca Ï Â Ïõ Ï Ïa Âm Ï Â Ï Ï Âhne tu c Âst dane z prõjmu nebo majetkove dane Ïa Ï ÏÂ Ê Â Ï, vypoc  pred jejõm snõz Âm, ktera pome Ï pripada podle toho, o jaky prõpad jde, na prõjem nebo majetek, Ïtene Ï Â Â Ïenõ  Ïrne Ï Â,  Ï Ï ktery muz by zdane v tomto druhe sta Ï. Â Ê Ïe Ât Ïn Âm Âte 2. Jestliz v souladu s jaky Ïe, Âmkoliv ustanovenõm Smlouvy, prõjem pobõrany nebo majetek vlastne  reziden Ï   Ïny tem jednoho smluvnõho sta je osvobozen od zdane  v tomto sta Ï, tento sta muz presto, pri vy Ïtu c Âstky  Âtu Ïnõ Âte Ât Ê Ïe Ï Ï Âpoc Ïa  Âvahu osvobozeny prõjem nebo majetek.  Ï dane ze zby Âcõch prõjmu nebo majetku tohoto rezidenta, vzõt v u Ï Âvajõ  Ï Ê

Ï Â C l a ne k 2 4  ZAKAZ DISKRIMINACE 1. Sta  prõslusnõci jednoho smluvnõho sta nebudou podrobeni ve druhe smluvnõm sta Ï z Âdne Âtnõ Ï Â Ï Â Â Âtu Âm  Âte Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny  Âm, ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane  a spojene    Ïive Ï Â Ï Ïnõ  povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeni sta  prõslusnõci tohoto druhe sta kterõ jsou, zejme Âm Ât Âtnõ Ï Â Ï Â Âho Âtu, Ï Âna s ohledem na rezidenci, ve stejne situaci. Toto ustanovenõ se bez ohledu na ustanovenõ c Ânku 1 vztahuje rovne Ï Â Â Â Ïla Ïz na osoby, ktere nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê .   Âtu

2. Zdane  sta  provozovny, jez ma podnik jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebo sta  Ïnõ Âle Ï Â Â Âtu Âm  Âte Âle za Âkladny, jez ma k dispozici rezident jednoho smluvnõho sta ve druhe smluvnõm sta Ï, nebude v tomto Ï Â Â Âtu Âm  Âte druhe sta Ï neprõznive Ï õ nez zdane  podniku nebo rezidentu tohoto druhe Âm Âte Ï Ïjs Â Ï Ïnõ Ê Ê Âho sta vykona Âcõch tyte Ï Âtu Âvajõ  Âz c Ïinnosti.

3. Nic v tomto c Ânku nebude vykla Âno jako za Ïla Âda Âvazek jednoho smluvnõho sta aby priznal rezidentum  Âtu, Ï Ê druhe smluvnõho sta jake Âho  Âtu Âkoliv osobnõ u  Âlevy, slevy a snõz  dane z duvodu osobnõho stavu nebo povinnostõ  Ïenõ Ï Ê Â Â k rodine ktere prizna  svy vlastnõm rezidentum. Ï, Â Ï Âva Âm  Ê

4. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõ c Ânku 9, c Ânku 11 odstavce 7 nebo c Ânku 12 odstavce 6, budou  Ïla Ïla Ïla u Âroky, licenc  poplatky a jine vy Ïnõ  Âlohy placene podnikem jednoho smluvnõho sta rezidentu druhe smluvnõho   Âtu Âho  sta odc Âtu Ïitatelne pro u Ïely stanovenõ zdanitelny zisku takove podniku za stejny podmõnek, jako kdyby  Âc  Âch Ê Âho Âch  byly placeny rezidentu prvne zmõne Âho sta Podobne jake Ï Â Ïne Âtu. Ï Âkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõho sta vuc  Âtu Ê Ïi rezidentu druhe Âho smluvnõho sta budou pro u Ïely stanovenõ zdanitelne  Âtu Âc  Âho majetku takove Âho podniku odc Ïitatelne za stejny podmõnek, jako kdyby byly smluveny vuc rezidentu prvne zmõne Âho sta  Âch Â Ê Ïi Ï Â Ïne Âtu.

Strana 5708

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5709

5. Podniky jednoho smluvnõho sta jejichz kapita je zcela nebo zc Âsti, prõmo nebo neprõmo vlastne nebo  Âtu, Ï Âl Ïa Ï Ï Ïn kontrolova jednõm nebo võce rezidenty druhe smluvnõho sta nebudou podrobeny v prvne zmõne Âm sta Ï Ân   Âho  Âtu, Ï Â Ïne Âte z Âdne Ïa Âmu zdane  nebo jaky Ïnõ Âmkoliv povinnostem s nõm spojeny  Âm, ktere jsou jine nebo tõz Ïjsõ nez zdane     Ïive Ï Â Ï Ïnõ a spojene povinnosti, ktery jsou nebo mohou by podrobeny ostatnõ podobne podniky prvne zmõne Âho sta  Âm Ât Â Â Ï Â Ïne Âtu.

Ï Â C l a ne k 2 5 Ï Ï ESENI PRIPADU DOHODOU  ÏÂ Ê R 1. Jestliz se osoba domnõva z opatrenõ jednoho nebo obou smluvnõch sta Ê vedou nebo povedou u nõ ke Ïe  Â, Ïe Ï Â Â Âtu  zdane Â, ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi te smlouvy, muz bez ohledu na opravne prostredky, ktere Ïnõ    Âto Ê Ïe, Â Ï Â Âr  Âtu, poskytujõ vnitrosta  pra  predpisy te  Âtnõ Âvnõ Ï Ïchto sta Ê , predloz svuj prõpad prõslusne Âtu Ï Ïit Ê Ï Â Ï Â Ï Âmu u Ï adu smluvnõho sta jehoz je rezidentem, nebo, pokud jejõ prõpad spada pod c Ânek 24 odstavec 1, u Ï adu smluvnõho sta Ï Â Ï  Ïla Âr  Âtu, jehoz je Ï sta Âm prõslusnõkem. Prõpad musõ by predloz do trõ let od prvnõho ozna Âtnõ ÏÂ Ï Â Ï  Ât Ï Ïen Ï  Âmenõ opatrenõ vedoucõho ke zdane Â, Â Ï Â Â Ïnõ ktere nenõ v souladu s ustanovenõmi Smlouvy.   Â

2. Jestliz bude prõslusny u Ï ad povaz Ïe Ï Â Ï Â Âr Ïovat na Âmitku za opra Ïnou a nebude-li sa schopen najõt uspokojive Âvne Âm   resenõ, bude se snaz prõpad vyresit vza Ï Ï Â Ïit Ï Â Ï Ï Âjemnou dohodou s prõslusny u Ï adem druhe smluvnõho sta tak, aby Ï Â Ï Âm Âr Âho  Âtu se zamezilo zdane Â, ktere nenõ v souladu se Smlouvou. Jaka Ïnõ   Âkoliv dosaz  dohoda bude uskutec Ïna bez ohledu Ïena Ïne na jake Âkoliv c Ïasove lhuty ve vnitrosta Âch pra Âch predpisech smluvnõch sta Ê . Â Ê Âtnõ Âvnõ Ï Â Âtu

3. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê se budou snaz vyresit vza Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïit Ï Ï Âjemnou dohodou jake Âkoliv obtõz nebo  Ïe Ïz pochybnosti, ktere mohou vzniknout pri vy Â Ï Âkladu nebo prova Ïnõ Smlouvy. Mohou rovne Ï spolu konzultovat Âde  za u Ïelem vylouc  dvojõho zdane  v prõpadech neupraveny ve Smlouve Âc Ïenõ  Ïnõ Ï Âch Ï.

4. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê mohou vejõt v prõmy styk za u Ïelem dosaz  dohody ve smyslu predÏ Â Ï Â Âr  Âtu  Ï  Âc Ïenõ Ï chozõch odstavcu.  Ê

Ï Â C l a ne k 2 6 Â Ï Â VYMENA INFORMACI 1. Prõslusne u Ï ady smluvnõch sta Ê si budou vyme Ï ovat takove informace, jake jsou nezbytne pro prova Ïnõ Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ïn    Âde  ustanovenõ te smlouvy nebo vnitrosta Âch pra Âch predpisu smluvnõch sta Ê , ktere se vztahujõ na dane jez  Âto Âtnõ Âvnõ Ï Ê Â Âtu   Ï, Ï jsou predme Ï Ïtem Smlouvy, pokud zdane Â, ktere upravujõ, nenõ v rozporu se Smlouvou. Vy Ïna informacõ nenõ Ïnõ    Âme   omezena c Ânkem 1. Veskere informace obdrz  smluvnõm sta Ïla Ï Â Ïene  Âtem budou udrz Âny v tajnosti stejny zpusoÏova Âm Ê

Strana 5710

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5711

bem jako informace zõskane podle vnitrosta Âch pra Âch predpisu tohoto sta a budou poskytnuty pouze   Âtnõ Âvnõ Ï Ê Âtu osoba nebo u Ï adum (vc Ï soudu a spra Âch u Ï adu), ktere se zaby  vyme Ï ova Âm nebo vybõra Âm danõ, na Âm Âr Ê Ïetne Ê Âvnõ Âr Ê Â Âvajõ Ïr Ânõ  Ânõ  ne Ï se Smlouva vztahuje, vyma Ânõm nebo trestnõm stõha Âm ve ve te Ïz Âha    Ânõ Ïci Ïchto danõ nebo rozhodova Âm o oprav Ânõ ny prostredcõch ve vztahu k te Âch Ï Â Ïmto danõm. Tyto osoby nebo u Ï ady pouz  tyto informace jen k te  Âr Ïijõ Ïmto u Ïelum. Âc Ê Mohou sde tyto informace pri verejny soudnõch rõzenõch nebo v soudnõch rozhodnutõch. Ïlit Ï Ï Âch  Ï   Â

2. Ustanovenõ odstavce 1 nebudou v z Âdne prõpade vykla Âna tak, z ukla  prõslusne  Ïa Âm Ï Â Ï Âda Ïe Âdajõ Ï Â Ï Âmu u Ï adu ne Âr Ïktere smluvnõho sta povinnost: Âho  Âtu (1) prove spra  opatrenõ, ktera by porusovala pra  predpisy a spra  praxi tohoto nebo druhe Âst Âvnõ Ï Â Â Ï Âvnõ Ï Âvnõ Âho smluvnõho sta  Âtu;  Ât  Âny Âklade pra Âch predpisu nebo v be Ïne spra Ï Âvnõ Ï Ê Ïz Âm Âv(2) poskytnout informace, ktere nemohou by zõska na za nõm rõzenõ tohoto nebo druhe smluvnõho sta  Ï  Âho  Âtu; (3) poskytnout informace, ktere by odhalily jake  Âkoliv obchodnõ, hospoda Ï ske prumyslove komerc  nebo  Âr Â, Ê Â, Ïnõ profesnõ tajemstvõ nebo obchodnõ postup, nebo informace, jejichz sde  by bylo v rozporu s verejny pora Â Â Â Ï Ïlenõ Ï Âm Ï Âdkem.

Ï Â C l a ne k 2 7 Ï LENOVE DIPLOMATICKYCH MISI A KONZULARNICH URADU Â Â Â Â Â Â Ï Ê C Nic v te smlouve se nedoty  danovy vy Âto Ï Âka Ï Âch Âsad c Ê diplomaticky misõ nebo konzula Âch u Ï adu, ktere Ïlenu Âch  Ârnõ Âr Ê Â jim prõslusõ na za Ï Ï Âklade obecny pravidel mezina Ï Âch Ârodnõho pra nebo na za  Âva Âklade ustanovenõ zvla Ï tnõch dohod. Ï Â Âs Â

Ï Â C l a ne k 2 8 VSTUP V PLATNOST Ê Ïadovany jejich vnitroÂch 1. Smluvnõ sta si vza  Âty Âjemne diplomatickou cestou ozna  splne  postupu poz Ï Âmõ Ïnõ sta Âmi pra Âmi predpisy pro vstup te smlouvy v platnost. Tato smlouva vstoupõ v platnost dnem pozde Ï õho Âtnõ Âvnõ Ï Âto  Ïjs  z te Ïchto ozna Âmenõ a jejõ ustanovenõ se budou prova Ït:    Âde

Ï (1) v Srbsku a Cerne Hore: Â Ï pokud jde o dane z prõjmu pobõrany a dane z majetku vlastne Âho v kaz Âm danove roce zac Ânajõcõm Ï ÏÂ Ê Â Âch Ï Ïne Ïde Ï Âm Ïõ   1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji;

Ï (2) v Ceske republice:  ± pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenÂ Ï Â da Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo pozde   Ïmz  Ïji;

Strana 5712

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5713

± pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â zac Ânajõcõ 1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Ïõ   Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï Smlouva vstoupõ v platnost, nebo   Ïmz  pozde Ïji.

Ï 2. Ustanovenõ Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou republikou a Socialistickou federativnõ repu  blikou Jugosla Âvie o zamezenõ dvojõho zdane  v oboru danõ z prõjmu a z majetku, ktera byla podepsa v Praze   Ïnõ  Ï  Âna Ï dne 2. listopadu 1981, prestanou by platna a prestanou se prova Ït ve vztazõch mezi Ceskou republikou Ï Ât Â Ï Âde Â Ï ernou Horou dnem, ktery se zac prova Ït tato smlouva. a Srbskem a C Âm Ïne Âde

Ï Â C l a ne k 2 9 Â Ï Ï VYPOVED Tato smlouva zustane v platnosti, dokud nebude vypove Ê Ïzena ne Ïktery smluvnõm sta Âm  Âtem. Kaz  smluvnõ Ïdy  sta muz diplomatickou cestou, poda Âm vy Ât Ê Ïe Ânõ Âpove Smlouvu vypove Ït, a to nejme Ï sest me Âcu pred koncem Ïdi Ïde Âne Ï Ïsõ Ê Ï kaz Âho kalenda Ï nõho roku na Ïde Âr  Âsledujõcõho po obdobõ pe let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takove    Ïti Âm Ï Âde prõpade se Smlouva prestane prova Ït: Ï Ï

Ï (1) v Srbsku a Cerne Hore: Â Ï pokud jde o dane z prõjmu pobõrany a dane z majetku vlastne Âho v kaz Âm danove roce zac Ânajõcõm Ï ÏÂ Ê Â Âch Ï Ïne Ïde Ï Âm Ïõ   1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji;

Ï (2) v Ceske republice:  ± pokud jde o dane vybõrane sra Ïkou u zdroje, na prõjmy vypla Ï Â Â Âz Ï Âcene nebo pripisovane k 1. lednu v kalenÂ Ï Â da Ï nõm roce na Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji; ± pokud jde o ostatnõ dane z prõjmu a dane z majetku, na prõjmy nebo majetek za kaz  danovy rok Â Ï ÏÂ Ê Ï Ï Ïdy Ï Â zac Ânajõcõ 1. ledna v kalenda Ï nõm roce na Ïõ   Âr  Âsledujõcõm po roce, v ne Ï byla da vy   Ïmz Âna Âpove ', nebo pozde Ïd Ïji.

Na dukaz toho podepsanõ, k tomu ra Ï zmocne podepsali tuto smlouvu. Ê Â Ï Âdne Ïni,

Da v Praze dne 11. listopadu 2004 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch v anglicke jazyce. Âno Ê Â Â Âm Za vla Ceske republiky Âdu Ï Â Cyril Svoboda v. r. ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ Ï Za radu ministru Srbska a Cerne Hory Ê Â Vuk Draskovic v. r. Ï Ï ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ

Strana 5714

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv c 88 / 2005  Ï.

Strana 5715

PR OT OKO L Ï Ï Pri podpisu Smlouvy mezi vla Ï Âdou Ceske republiky a radou ministru Srbska a Cerne Hory o zamezenõ Â Ê Â Â dvojõmu zdane  v oboru danõ z prõjmu a z majetku se nõz podepsanõ dohodli na na  Ïnõ  Ï  Ïe  Âsledujõcõm ustanovenõ, ktere     tvorõ nedõlnou souc Âst Smlouvy. Ï  Ïa

K c Ânku 26: Ïla

Ï Vzhledem ke skutec Ïnosti, z prõslusny u Ï ad Srbska a Cerne Hory nenõ v dobe podpisu Smlouvy opra Ïn Ïe Ï Â Ï Â Âr Â Â Ï Âvne vyme Ï ovat informace ve vztahu k jiny danõm nez te jez jsou predme Ïn Âm Â Ï Ïm, Ï Ï Ïtem Smlouvy, rozumõ se, z v prõpade  Ïe ÏÂ Ï Ï Ï vyhla Ï enõ Srbskem a Cernou Horou za Âs  Âkona nebo zavedenõ Srbskem a Cernou Horou praxe, ktery nebo ktera    umoz  takovouto sirsõ vy Ïnu informacõ, prõslusne u Ï ady obou smluvnõch sta Ê bezodkladne uzavrou doÏnõ Ï Ï Â Âme Â Ï Â Ï Â Âr  Âtu Ï Ï plnujõcõ protokol ke Smlouve aby byla takova sirsõ vy Ïna informacõ mezi nimi umoz Ïna. Ï Â Â Ï, Âto Ï Ï Â Âme  Ïne

Ïni, Na dukaz toho podepsanõ, k tomu ra Ï zmocne podepsali tento protokol. Ê Â Ï Âdne

Da v Praze dne 11. listopadu 2004 ve dvou puvodnõch vyhotovenõch v anglicke jazyce. Âno Ê Â Â Âm

Za vla Ceske republiky Âdu Ï Â Cyril Svoboda v. r. ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ

Ï Za radu ministru Srbska a Cerne Hory Ê Â Vuk Draskovic v. r. Ï Ï ministr zahranic Âch ve  Ïnõ Ïcõ

Strana 5716

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2005 Â

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2005 Â

Strana 5717

Strana 5718

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2005 Â

Ï Âstka 41 Ca

Ï Âstka 41 Ca

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2005 Â

Strana 5719

Strana 5720

Sbõrka mezina  Ârodnõch smluv 2005 Â

Ï Âstka 41 Ca

IS S N 1 8 0 1 -0 3 9 3
Vyda  a tiskne: Tiska Âva Ârna Ministerstva vnitra, p. o., Bartunkova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce: ÊÏ Ï Ï Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holesovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± AdminisÏ Ï trace: põsemne objedna   Âvky predplatne Ï Âho, zme adres a poc odebõrany vy Ïny Ïtu  Âch Âtisku ± MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, telefon: Ê Âny Ï 519 305 161, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objedna Âvky ve Slovenske republice prijõma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, Â Ï Â Â s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roc  predplatne se stanovuje za doda Ïnõ Ï Â Âvku kompletnõho  roc Âku vc Ï rejstrõku a je od predplatitelu vybõra Ïnõ Ïetne ÏÂ Ï Ê Â Âno formou za Âloh ve vy Ï i ozna Âs Âmene ve Sbõrce mezina   Ârodnõch smluv. Za Ïrec  vyu Ïtova  se  Âve Ïne Âc Ânõ prova  po doda  kompletnõho roc Âku na za Âdõ Ânõ  Ïnõ Âklade poctu skutec Ï vydany ca Ï Ï Ïne Âch Ï Âstek (prvnõ za  Âloha na rok 2005 c  1500,± Kc ± Vychazõ podle potreby Ïinõ Ï) Â Â Ï ± Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Po 3061, 690 02 Breclav, celoroc  predplatne ± 516 205 176, 519 305 176, 516 205 207, 519 205 207, Âny Ï Ïnõ Ï Â objedna Âvky jednotlivy ca Âch Ï Âstek (dobõrky) ± 516 205 179, 519 305 179, objedna  Âvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxove objedna  Âvky ± Â Â Ï 519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelena linka ± 800 100 314. Internetova prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± Drobny prodej ± Benesov: Â Ï Oldrich HAAGER, Masarykovo na 231; Brno: Ing. Jirõ Hrazdil, Vranovska 16, SEVT, a. s., Ceska 14, Knihkupectvõ JUDr. Oktavia Kocian, Ï Âm. Ï    Ân Â Ï Ï Prõkop 6, tel.: 545 175 080; Breclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; Ceske Budejovice: SEVT, a. s., Ceska 3, tel.: ÏÂ Ï Â Ï Â 387 432 244; Hradec Kra Âlove TECHNOR, Wonkova 432; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvõ ± Antikvaria Â:  Ât, Ï Ruska 85; Kadan: Kniharstvõ ± Pribõkova, J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõ, na Mõru 169; Â Ï Ï Â Ï Â Â Â Âm.  Liberec: Podjeste Ï Ïdske knihkupectvõ, Moskevska 28; Litomerice: Jaroslav Tvrdõk, Lidicka 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectvõ    ÏÏ Â Â Â ¹U Knihomilaª, Ing. Romana Kopkova Moskevska 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova c 2, Zdene Chumchal ± Knihkupectvõ Tycho, Â,  Ï. Ïk  Ostruz Ïnicka 3, Knihkupectvõ SEVT, a. s., Ostruz   Ïnicka 10; Ostrava: LIBREX, Na  Âdraz  14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Na Ïnõ Âdraz  29; Ïnõ Â Ï Â Otrokovice: Ing. Kuc Ï õk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trõda Mõru 65; Plzen: TYPOS, a. s. Uslavska 2, EDICUM, VojanoÏer  ÏÂ Â Ï va 45, Technicke normy, La  Âbkova pav. c 5, Vydavatelstvõ a naklad. Ales Cene na Cesky bratrõ 8; Praha 1: Dum uc Ï. Â Ï Ï Ïk, Âm. Ï Âch ÏÂ Ê Ïebnic a knih Cerna Labut', Â Ï Na Porõcõ 25, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Va ÏÂÏ Â Âclavske na 41; Praha 2: ANAG,  Âm. spol. s r. o., na Mõru 9 (Na Âm.  Ârodnõ dum), SEVT a. s., Slezska 126/6; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: Â Ê Â Â Ï Â PPP ± Stankova Isabela, Puskinovo na 17; Praha 7: Dona Ï ka tisku, V Ha Âch 6; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovana prodejna Sbõrky Ï Â Ï Âm. Âs Âjõ   za Âkonu, Sokolovska 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentnõ tiskovy servis-Ing. Urban, Jablonecka 362, po ± pa 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, Ê Â Â Â Â Â e-mail: tiskovy Â.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradska 190; Prerov: Knihkupectvõ EM-ZET, Bartosova 9, Jana Honkova ± Â Ï Â Ï Â Ï YAHO-i-centrum, Komenske Âho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovske Âho 22, tel.: 352 303 402; Sumperk: Knihkupectvõ D & G, Â Ï Âbor: Milada Simonova ± EMU, Bude  Ïjovicka 928; Teplice: Knihkupectvõ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, Bulhar  Hlavnõ tr. 23; Ta Â Ï Â Â ska 58; Ustõ nad Labem: Severoc  distribuc Â, s. r. o., Havõrska 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby  Ïeska Ïnõ ÂÏ Â a doplnova  Sbõrek za Ï Ânõ  Âkonu vc Ï dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Za Ï eh: Mgr. Ivana Patkova Ê Ïetne Âbr Â, Ï Ïkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Ziz Ï Ïkovo na 76, Jindrich Procha Ï Ziz Âm. Ï Âzka, Bezde Ïkov 89 ± Vazby Sbõrek, tel.: 415 712 904. Distribuc  podmõnky  Ïnõ  predplatne Ï Âho: jednotlive c Âstky jsou expedova neprodlene po doda  z tiskarny. Objedna  Ïa Âny Ï Ânõ  Âvky nove predplatne jsou vyrizova do 15 dnu Âho Ï Âho Ï Âny Ê Ï Âstky vysle v dobe od zaevidova  a pravidelne doda  Âvky jsou zahajova od nejbliz Ï õ c  stky po ove Ï enõ u Âny Ïs Ïa Ïr  Âhrady predplatne nebo jeho za Ï Âho Âlohy. Ca Ï Â Ï Ânõ  Âny jednora Âzove Zme Ï. Ïny adres a poc odebõrany vy Ïtu  Âch Âtisku jsou prova Ïny do 15 dnu. Reklamace: Ê Âde Ê predplatne Ï Âho do jeho u Âhrady jsou doposõla Ï informace na tel. c Âslech 516 205 174, 519 305 174. V põsemne styku vz uva Ïjte ICO (pra Ïõ  Âm Ïdy Âde Âvnicka osoba), rodne c Âslo (fyzicka osoba). Poda Ânõ   Ïõ  Âva Â Ï Ï novinovy za Âch Âsilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odste  za Ï Ï Ïpny Âvod Jiz  Morava Reditelstvõ v Brne c j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995. Ïnõ Â Ï Ï.