P. 1
Култура и науке Старог истока

Култура и науке Старог истока

5.0

|Views: 5,957|Likes:

More info:

Published by: Милан Јовановић on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/23/2015

Култура

и науке
Старог
истока
www.casistorije.tk
Скроз једноставна и лака лекција. Али да видимо
та иста!и.
" Сви народи Старо# истока с$ веровали да с$ свет
створили %о#ови и да &и'ова во(а $)рав(а тим
светом. * склад$ са тим+ сваки је народ развио свој
)антеон %о#ова+ са )$но митова ,)ри-ама о
%о.анствима/+ 'еројима и настанк$ )рви' ($ди од
који' они )оти-$. 0во се десило код сви' народа на
свим меридијанима.
" 1ерова&е $ вие %о#ова назива се политеизам.
" * 2#и)т$ је 3араон сматран за %о.анство+ )а као
такав је $)рав(ао др.авом и ($дима. 4ао )от)ора
овој идеји+ светенство је створило митоло#иј$ која
о)ис$је мнотво е#и)атски' %о#ова.
" 2#и)!ани с$ веровали $ за#ро%ни .ивот".ивот )осле
смрти. 5ато с$ 3араони #радили )ирамиде+ као #ро%нице
$ које с$ са'ра&ивани са стварима које с$ користили $
свакодневном .ивот$. 6а %и наставили .ивот $
за#ро%ном свет$+ тела с$ м$ми3ицирана ,-$ва&е тела од
рас)ада&а/.
" * 7есо)отамији с$+ тако8е+ веровали $ вие %о#ова+ а
сваки #рад и др.ава с$ имали )осе%не %о#ове"
затитнике. 0ви %о#ови с$ се славили $ 'рамовима+ који
с$ зидани на )ирамидалним #ра8евинама"зи#$ратима.
" 9ароди 7есо)отамије нис$ веровали $ за#ро%ни .ивот+
)а нис$ -$вали тела од рас)ада&а.
" 1ерова&е $ једно# %о#а назива се монотеизам.
:евреји с$ веровали $ једино# %о#а :а'веа+ $ ко#а и данас
вер$ј$.
Степенаста пирамида фараона Џосера
" 9а Старом исток$ с$ кори!ена ; )исма<
хијероглифи, клинасто писмо и алфабет. Сва
)исма с$ )рво користила %ројне слике+ да %и касније
)остала једноставнија и озна-авала )оједине #ласове
који се из#оварај$.
" * 2#и)т$ с$ кори!ени 'ијеро#ли3и+ који с$ )исани
на камен$ и )а)ир$с$. * 7есо)отамији је кори!ен
клино)ис"знаци који с$ $резивани трском $ меканој
#лини. Ал3а%ет с$ користили =ени-ани+ који с$
измислили ово једноставно и %рзо )исмо з%о#
)отре%а $ тр#овини.
" 9а$ка се развијала з%о# )отре%а $ свакодневном
.ивот$. 6а %и се из#радио канал за навод&ава&е+
)ројектовао 'рам+ неко изле-ио или нето
)редвидело+ развиле с$ се математика+ астрономија+
медицина+ ар'итект$ра+ ветерина и др.
Кључне белешке:
" 7ит"изми(ене )ри-е о ($дима и %о#овима
" >олитеизам"верова&е $ вие %о#ова
" 7онотеизам"верова&е $ једно# %о#а
" >исма"клино)ис+ 'ијеро#ли3и+ ал3а%ет
" 9а$ке"математика+ ар'итект$ра+ медицина+
астрономија
Кључни појмови< мит+ м$ми3ицира&е+
)ирамиде+ 4ео)с+ 4е3рен+ 7икерин+ ?иза+ зи#$рат+
:а'ве+ @и%лија+ клино)ис+ 'ијеро#ли3и+ )а)ир$с+
ал3а%ет+ астрономија+ астроло#ија

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->