Τρίηη, 7 Ασγούζηοσ 2012

Η απορρόθηζη ηης Αγροηικής από ηην Πειραιώς και ηι ζημαηοδοηεί
Ζ απνξξόθεζε από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο ηνπ πγηνύο ελεξγεηηθνύ ηεο Αγξνηηθήο
Τξάπεδαο δελ είλαη κηα πξάμε κεκνλσκέλε. Δληάζζεηαη ζε κηα ζπλνιηθόηεξε αιιαγή
ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ππό ζπλζήθεο ρξενθνπίαο. Τν
πξόβιεκα δελ είλαη απιά όηη θιείλεη κηα θξαηηθή ηξάπεδα ππέξ κηαο ηδησηηθήο, νύηε
κηα εηδηθνύ ζθνπνύ ππέξ κηαο εκπνξηθήο. Ούηε βέβαηα ην πξόβιεκα βξίζθεηαη απιά
ζηελ ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ γηα κνλνπώιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδώλ. Όια απηά
είλαη ζσζηά σο αηηηάζεηο, αιιά δελ αθνξνύλ ζηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή
ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο απηόο δηακνξθώλεηαη ζήκεξα.
Ζ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο Αγξνηηθήο ζπλδέεηαη αθελόο κε αληίζηνηρεο θηλήζεηο
πξνο ην Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην, αιιά θαη πξνο ηελ Δκπνξηθή Τξάπεδα. Σύκθσλα
κε δεκνζηεύκαηα, ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο έρεη δεηήζεη ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Emporiki Bank από ηελ Credit Agricole πξηλ πσιεζεί ζε κηα
από ηηο ελδηαθεξόκελεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, είπε ηελ Παξαζθεπή (3/8) πςειόβαζκε
ηξαπεδηθή πεγή ζην Reuters. Τν ΤΦΣ, πνπ έρεη δηαζέζεη ήδε 18 δηζ. επξώ ζηηο
ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζέιεη λα απνθύγεη λα δηαζέζεη θεθάιαηα
ζηελ Emporiki κεηά ηελ πώιεζή ηεο, είπε ε πεγή. «Τν ΤΦΣ έρεη ζέζεη ηέζζεξα
ειάρηζηα θξηηήξηα γηα λα γίλεη ε πώιεζε, ην θύξην είλαη λα πνπιεζεί
αλαθεθαιαηνπνηεκέλε θαη ρσξίο ρξεκαηνδνηηθό θελό», δήισζε ην ηξαπεδηθό
ζηέιερνο πνπ δήηεζε λα κελ θαηνλνκαζηεί.
Τν ελδερόκελν εμαγνξάο ηεο Δκπνξηθήο εμεηάδεη θαη ε Eurobank, όπσο επηβεβαίσζε,
ζεκεηώλνληαο σζηόζν πσο δελ έρεη ππνβάιεη κέρξη ζηηγκήο πξόηαζε εμαγνξάο.
Νσξίηεξα, θαη ε Δζληθή Τξάπεδα είρε ζεκεηώζεη πσο «παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο»
ζρεηηθά κε ηελ Δκπνξηθή, αιιά δελ έρεη ππνβάιεη κέρξη ζηηγκήο δεζκεπηηθή
πξνζθνξά. Τέινο, ε Alpha έρεη ήδε επηβεβαηώζεη πσο ππέβαιε πξόηαζε γηα εμαγνξά
ηνπ ζπλόινπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δκπνξηθήο. Σε αλαθνίλσζή ηεο ηελ
Τεηάξηε, κεηά από εξώηεκα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Eurobank, αλέθεξε
πσο «ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη εμεηάδεη ην ελδερόκελν εμαγνξάο ηεο
Δκπνξηθήο Τξάπεδαο θαη δελ έρεη θαηαζέζεη πξόηαζε εμαγνξάο ηεο».
Νσξίηεξα, ε πιεπξά ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, επίζεο κεηά από εξώηεκα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ζε ζπλέρεηα δεκνζηεπκάησλ, αλέθεξε πσο ζπλερίδεη λα
παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα έρεη ππνβάιεη δεζκεπηηθή
πξνζθνξά. «Ζ Δζληθή Τξάπεδα ζα ελεκεξώλεη άκεζα ην επελδπηηθό θνηλό ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην» θαηαιήγεη ε αλαθνίλσζε.
Υπελζπκίδεηαη πσο ηελ Τξίηε, ε Alpha Bank είρε αλαθνηλώζεη κε επηζηνιή ηεο ζην
Φξεκαηηζηήξην πσο ππέβαιε πξόηαζε ζηελ Credit Agricole γηα ηελ εμαγνξά ηνπ
ζπλόινπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δκπνξηθήο Τξάπεδαο.
Δπνκέλσο, έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα επξύηεξε αλαζύληαμε ησλ εγρώξησλ ηξαπεδώλ,
όπνπ ν έιεγρνο ηνπ ρώξνπ πεξλά ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε εθείλα ηα πηζησηηθά
ηδξύκαηα πνπ είλαη πην αλνηρηά ζηνπο δηεζλείο θεξδνζθνπηθνύο θύθινπο. Σηόρνο
απηήο ηεο αλαζύληαμεο είλαη λα θπξηαξρήζνπλ απόιπηα νη ηέζζεξεηο κεγάιεο
ηδησηηθέο ηξάπεδεο, Δζληθή, Alpha Bank, Eurobank, Πεηξαηώο. Τνπιάρηζηνλ ζε κηα
πξώηε θάζε.

Τέινο. νη ζεζκηθνί ηνπ εμσηεξηθνύ ην 24%. ν νπνίνο θαηέρεη ζρεδόλ ην 45% ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηεο ηξάπεδαο. νη ζεζκηθνί επελδπηέο ηνπ εζσηεξηθνύ ην 10%. Σηελ Alpha Bank ε νηθνγέλεηα Κσζηόπνπινπ θξαηά ην 9%. θπζηθά πξόζσπα θαη ζεζκηθνί. Οη ηδηώηεο επελδπηέο θαηέρνπλ ην 37% εθ ησλ νπνίσλ ε νηθνγέλεηα Βαξδηλνγηάλλε θνληά ζην 5%. ή θαη ζηξαηεγηθνύο επελδπηέο. Φξεηάδνληαη . funds. Δίλαη δύζθνιν λα βξεη θαλείο πην ηπρνδησθηηθή θαη θεξδνζθνπηθή κεηνρηθή ζύλζεζε. offshore.4%. νη νπνίνη παξακέλνπλ άγλσζηνη. θαη' αξρήλ κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ. Απνηεινύλ ηελ ηξαπεδηθή βηηξίλα κηαο πνιύ ηδηαίηεξεο ζπγρώλεπζεο νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ αλάκεζα ζε ηδηώηεο επελδπηέο. Πξόθεηηαη γηα κεηόρνπο πνπ θαηέρνπλ θαηλνκεληθά κηθξά. Merrill Lynch. νηθνγέλεηεο θαη ζεζκηθνύο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. έσο ηνπο θνινζζνύο ηεο δηαηξαπεδηθήο απάηεο Morgan Stanley. Ο «ηξαπεδηθόο ράξηεο» μαλαγξάθεηαη. ε ζπκκεηνρή ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ αλέξρεηαη ζην 26. κε ηελ ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. έζησ θαη γηα δήζελ.5%. ρσξίο λα ράλεη ηνλ ηνθνγιπθηθό θαη ζαξάθηθν ραξαθηήξα ηνπ. Ζ κεηνρηθή ζύλζεζε απηώλ ησλ ηξαπεδώλ είλαη έλαο θπθεώλαο ππόγεησλ δηαδξνκώλ αλάκεζα ζηα κεγάια ηδάθηα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη γλσζηά ή ιηγόηεξν γλσζηά επελδπηηθά θεθάιαηα ηνπ εμσηεξηθνύ (ζεζκηθνί επελδπηέο. Σηελ κεηνρηθή ζύλζεζε έρεη κεξίδην ε γλσζηή ακαξησιή ΓΔΚΑ κε 1. Τν εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Σηελ Eurobank θπξηαξρεί ν όκηινο EFG ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. θαζώο θαη κε πνηθίια ρξεκαηηζηηθά παηρλίδηα εληόο θαη εθηόο Διιάδαο. ηα νπνία όκσο κεηαθξάδνληαη ζε αξθεηά δηζεθαηνκκύξηα επξώ. εθ ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ ην 2%. όπσο επίζεο θαη άιινπο επώλπκνπο θαη κε ζεζκηθνύο. Σηα πιαίζηα απηά δελ ππάξρεη ρώξνο γηα θξαηηθέο ηξάπεδεο. ελώ νη ζεζκηθνί επελδπηέο θνληά ζην 17%. Σηελ κεηνρηθή ζύλζεζε απηώλ ησλ ηξαπεδώλ ζα ηνπο βξνύκε ζρεδόλ όινπο. θαηέρνπλ ζρεδόλ ην 47% ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο. ή θαη αζήκαληα πνζνζηά. ηνπιάρηζηνλ ζηνλ απνθαινύκελν αλεπηπγκέλν θόζκν. Καη κάιηζηα ζρεδόλ ην ζύλνιν απηώλ ησλ κεηόρσλ δηαρένληαη θαη ζηηο ηέζζεξεηο ηξάπεδεο κε δηάθνξνπο ηύπνπο θαη βηηξίλεο. ν Σάιιαο ην 1. ελώ ην ππόινηπν 57% δηαθηλείηαη ζε ηδηώηεο επελδπηέο. πνιηηηθνύ θαη εγθιεκαηηθνύ ρξήκαηνο ζην ηξίγσλν Δπξώπε-Βαιθάληα-επξύηεξε Μέζε Αλαηνιή. λα αλαδεηρζνύλ ζε «πόινπο» επξύηεξσλ θεθαιαηαθώλ ζπζπεηξώζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.7%. όπσο είλαη ε Δκπνξηθή κε ηελ Credit Agricole. κε ηηο αζξόεο ηηηινπνηήζεηο θαη κάιηζηα πςεινύ ξίζθνπ. αιιά ζηελ θεξδνζθνπία κε ην μέπιπκα θαη ηελ εμαγσγή θεθαιαίνπ. ώζηε λα δηεθδηθήζνπλ κεξίδην από ην πιηάηζηθν. θνθ) πνπ εηδηθεύνληαη ζε ρξεκαηηζηηθά παηρλίδηα άγξηαο θεξδνζθνπίαο.Τη ην ηδηαίηεξν έρνπλ απηέο νη ηξάπεδεο. νύηε ζηελ δηαρείξηζε δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ. ελώ νη ζεζκηθνί ηνπ εζσηεξηθνύ ζρεδόλ ην 5%. άιια λνκηθά πξόζσπα θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνύ θαηέρνπλ ην 8.3% θαη ε ΑΤΔ κε 2%. Τέινο ζηελ Πεηξαηώο ην αιηζβεξίζη ζηελ κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο ηξάπεδαο είλαη αθόκε πην κπιεγκέλν. όζν πεξίπνπ θαη ν Αγγειόπνπινο. Από ηα ζπκθέξνληα ηνπ Μαξθ Μόκπηνπο ηεο Templeton. πξνζαξκόδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Goldman Sachs θαη πάεη ιέγνληαο. Τη παξαηεξεί θαλείο. νύηε γηα ακηγώο ηξαπεδηθά ηδξύκαηα. Σηελ Δζληθή ηα Ννκηθά Πξόζσπα ηνπ εμσηεξηθνύ θαηέρνπλ θνληά ζην 27% ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο. Ζ κεηνρηθή ζύλζεζε απηή ηαηξηάδεη απόιπηα ζε ηξάπεδεο πνπ δελ πξνζδνθνύλ λα επελδύζνπλ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. θπζηθά πξόζσπα. ελώ νη ηδηώηεο επελδπηέο εζσηεξηθνύ. λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ. πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηελ βηνκεραλία πιπληεξίνπ καύξνπ επηρεηξεκαηηθνύ. κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ην γεληθό μεπνύιεκα ηεο ρώξαο. κε ηνπο βαζηθνύο κεηόρνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηε δύλακε. Οη μέλνη ζεζκηθνί θαηέρνπλ πάλσ από 30%.

Μόλν πνπ ην ΤΦΣ δελ είλαη ειιεληθό δεκόζην. απιά κεηαβηβάζηεθε ην πγηέο ηκήκα ηεο ΑΤΔ ζηελ Πεηξαηώο κε ηειείσο απζαίξεηε απόθαζε ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο. Από πνύ θη σο πνύ ε Τξάπεδα Πεηξαηώο ειέγρεηαη από ην δεκόζην. Καη όρη κόλν ζα βξεζεί αγνξαζηήο. πξνζζέηνληαο όηη ζα πξνηηκνύζε λα είρε γίλεη ε αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ EFSF ώζηε λα κελ θαηαγξαθνύλ ηα 40 δηζ. Δδώ ν Σηνπξλάξαο επηβεβαίσζε γηα κηα αθόκε θνξά ην όλνκά ηνπ. Πώο αιιηώο ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ηα κεγάια παηρλίδηα κε ηελ εθπνίεζε ηεο ρώξαο θαη ηνπ ιανύ ηεο. ε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΦΣ ζηε κεηνρηθή ζύλζεζε κηαο ηξάπεδαο δελ αιιάδεη νύηε ην ηδηνθηεζηαθό ηεο θαζεζηώο. ζην ΤΦΣ ε «θεθαιαηαθή ελίζρπζε παξέρεηαη κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπ Τακείνπ ζε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ηελ έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ή ππό αίξεζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηώλ. είηε απεπζείαο. ηελ έθαλε δηθή ηνπ πξόηαζε ν θ. ν έιιελαο θαηαζέηεο. Βέβαηα. επξώ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηήξημή ηνπο σο δεκόζην ρξένο. νύηε θαλ ην πνηνο δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα πνπ έρεη θνξησζεί κέζσ ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ν έιιελαο θνξνινγνύκελνο. Τζίπξαο. «Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε . αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα μεθίλεζε από ηελ ηξόηθα είηε κέζσ ηνπ ΤΦΣ. ζέινπκε αληαγσληζηηθέο ηξάπεδεο». «Ζ Τξάπεδα Πεηξαηώο είλαη ηδησηηθή κνλάρα θαη' όλνκα. ην είρε μεθαζαξίζεη από ηνλ Φεβξνπάξην ν θ. Δπεηδή δήζελ ν βαζηθόο κέηνρνο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε είλαη ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο. Τν κόλν πνπ άιιαμε είλαη όηη ηελ ηόηε πξνηίκεζε ηνπ θ. αιιά πνηνο λνηάδεηαη. ηα πγηή» απάληεζε ν Γ. Αληίζεηα. νύηε θαλ εηζπξάηηνπλ κέξηζκα από ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηεο ηξάπεδαο. μεθαζάξηζε όηη ηελ πξσηνβνπιία γηα ην θιείζηκν ηεο ΑΤΔ κπνξεί λα ηελ έιαβε ε Τξάπεδα ηεο Διιάδαο. δελ ππήξμε θαλελόο είδνπο «εμαγνξά». ν βαζηθόο κέηνρνο. Πξνβόπνπινο ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο ζηηο 3/8. θαζώο ειέγρεηαη απ' ην Γεκόζην. αιιά κεραληζκόο ηεο ηξόηθαο. Σηνπξλάξαο. αιιά ζα είλαη πξόζπκνο θαη λα θαηαβάιεη θάηη παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θηήζεο ησλ κεηνρώλ από ην δεκόζην.» Οη θνηλέο κεηνρέο απηέο δελ είλαη κεηά ςήθνπ. δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκεο ζηελ αγνξά. Βέβαηα. Σύκθσλα κε ηνλ λόκν. Ο θ. Ζ Τξάπεδα Πεηξαηώο. θαη γεληθά ε ρώξα παξαδίδεηαη ζην πην θεξδνζθνπηθό ηδησηηθό ηξαπεδηθό θαξηέι πνπ ππήξμε πνηέ ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν. από ηόηε έσο ζήκεξα ηα 40 δηο επξώ θεθαιαηαθή ελίζρπζε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 50 δηο επξώ.ηξάπεδεο πνιύ πην επέιηθηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο απόιπηα ζηα παηρλίδηα ηεο ρξεκαηηζηηθήο αγπξηείαο. Άιισζηε. Εήζε Μάε κνπ λα θαο ηξηθύιιη. ειπίδνληαο πσο όηαλ ηειηθά ζα βγεη ζηελ αγνξά λα πνπιήζεη ηηο κεηνρέο (ζε δύν ρξόληα) ζα βξεζεί αγνξαζηήο. «Τηο ζπλέξγεηεο ζα ηηο θαξπσζεί ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο. νύηε ην πνηνο παίξλεη ηηο απνθάζεηο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία. Σηνπξλάξαο αζθείηαη σο ζπλήζσο ζην γλσζηό ηνπ άζιεκα: ηελ εθ πεπνηζήζεσο κπνπξδνινγία αλαιόγσο πεξίζηαζεο. αλ θαη ην κάλαηδκελη είλαη ηδησηηθό» ζπκπιήξσζε από πιεπξάο ηνπ ν Γ. αλ θαη είδνο ππό εμαθάληζε. Πξνβόπνπινο. από ηελ άιιε. Απιά. ζα κπνξνύζε λα δώζεη θαη κεδέλ ηίκεκα…» ζπκπιήξσζε ν Γηνηθεηήο ηεο ΤηΔ. Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα νθείινπκε λα δνύκε ηελ «εμαγνξά» ηεο Αγξνηηθήο από ηελ Πεηξαηώο. Πώο αιιηώο ζα εμαζθάιηδαλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θαη ηξαπεδηθή πξνζηαζία νη επελδπηέο-γύπεο πνπ ππό ηελ θάιπςε ηνπ επξώ γπξνθέξλνπλ ην θνπθάξη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ν θ. γηα κία δηεηία πνπ ζα δηαθξαηήζεη ηηο κεηνρέο ην ΤΦΣ δελ ζα εηζπξάμεη ην παξακηθξό έζνδν. Βεληδέινπ. Μεηαθέξζεθαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Βεληδέινο ιέγνληαο ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ ΠΑΣΟΚ (1/2): «Δκείο δελ ζέινπκε [κε ηελ έθδνζε ησλ θνηλώλ κεηνρώλ] λα θξαηηθνπνηήζνπκε ηηο ηξάπεδεο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπκε ζε ΓΔΚΟ. Δπνκέλσο. «Γελ πνπιήζεθε ηίπνηα.

% ηνπ 3 ζην 6 5. επεηδή ε ηξάπεδα δελ είλαη βηώζηκε. λνηθνθπξηά). ε αλαθεθαιαηνπνίεζε δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε θεθάιαηα ηνπ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο.1 -2. Όκσο ε απμεκέλε απηή ξεπζηόηεηα δελ ήηαλ αξθεηή.1 10.7 (ηακηεπηεξίνπ θαη πξνζεζκίαο) 5. Γη’ απηό θαη ελεξγνπνηήζεθε ν ELA Παξνρή ξεπζηόηεηαο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα (ππόινηπα ζε δηο επξώ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 1.ηεο ΑΤΔ δελ ήηαλ εθηθηή.3 52. Πξνβόπνπινο ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο. δελ είλαη βηώζηκν ππό θαλέλα θαζεζηώο θαη απηό γίλεηαη θαλεξό από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Έλα άιιν δήηεκα πνπ επίζεο ζέινπλ λα μερλνύλ όινη είλαη ην γεγνλόο όηη ππάξρεη έλα ζνβαξό ζέκα κε ην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα.9 ΠΖΓΖ: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.5 148. Γη’ απηό θαη ηέζεθε δήηεκα αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ εγρώξησλ ηξαπεδώλ κε πξόζρεκα ηηο δεκηέο από ην «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ. όπνπ ε ζπλνιηθή πξόζζεηε ξεπζηόηεηα μεπέξαζε ηα 100 δηο επξώ εηήζηα. Μήπσο ρξεκαηνδόηεζε ηνλ εγρώξην ηδησηηθό ηνκέα.7 3.5 34.1 80. .4 48. ELA 1.8 132.1 (ππόινηπα έηνπο) 7.1 52. Αληίζεηα.9 78.9 54. Τα δάλεηα ξεπζηόηεηαο από ηελ ΔΚΤ δηακέζνπ ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο πξνο ην εγρώξην ηξαπεδηθό ζύζηεκα έρνπλ εθηηλαρζεί από ην 2009 θαη θαηόπηλ. % ηνπ 3 ζην 4 6. Δηήζηα ξνή ρξεκαηνδόηεζεο εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 38.7 6.5 128.8 98.3 41. ηα ρξόληα ηεο πθεζηαθήο έθξεμεο. Τν ζύλνιν ηνπ. Γάλεηα πξνο ΝΦΗ 10.6 100. εμαληιώληαο θάζε δπλαηόηεηα πξόζζεηεο ρνξήγεζεο ξεπζηόηεηαο.2 -8. Πξώηε δόζε κέζα ζηνλ Μάην θέηνο ύςνπο 18 δηο επξώ θαη αλακέλεηαη λα δνζνύλ άιια 32 δηο επξώ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα κεηώζεθε θαη ζπλερίδεηαη λα κεηώλεηαη κε απμαλόκελνπο ξπζκνύο. Πώο έγηλε απηό.4 211.7 154.8 86. ελώ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 μεπέξαζε ηα 109 δηο επξώ. Κη απηό ζέινπλ λα ην μερλάλε όζνη αζθνύλ αληηπνιίηεπζε επηθεληξώλνληαο απζηεξά ζην πξόζσπν ηεο ζεκεξηλήο ζπγθπβέξλεζεο. δειαδή ηα δάλεηα πνπ δελ κπνξνύλ πιένλ λα εμππεξεηεζνύλ θαη ηα νπνία απ’ ό.» είπε ν θ.9 21. ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. Ούηε θαηά δηάλνηα.1 205. Ζ ξεπζηόηεηα ησλ ηξαπεδώλ ζπληεξεί σο έλα βαζκό ηνλ πξόζζεην δαλεηζκό ηνπ θξάηνπο (γύξσ ζηα 15 δηο επξώ).5 1. σο πθίζηαηαη ζήκεξα.0 24.ηη θαίλεηαη έρνπλ πιένλ μεπεξάζεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (επηρεηξήζεηο.0 85.9 54.6 50. Γηόηη ζύκθσλα κε ην Μλεκόλην. Καηαζέζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Ννηθνθπξηώλ 172.9 4. κόλν ε ΔΚΤ θαη ε ΤηΔ γλσξίδνπλ. Σύλνιν (1+2) 11. Πνπ πήγε όιε απηή ε πξόζζεηε ξεπζηόηεηα.4 249. Φξεκαηνδόηεζε εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 215. Κπξίσο ηα θελά πνπ δεκηνπξγνύλ ηα κε ελήκεξα δάλεηα. ελώ ηα ππόινηπα πεγαίλνπλ λα θαιύςνπλ καύξεο ηξύπεο ζην ελεξγεηηθό ηνπο. πνπ ζεκαίλεη όηη νη θαηαζέζεηο λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ είλαη θαζαξά εηθνληθέο.8 248.6 1.5 17.6 257.1 39.9 43. * Πξώην ηξίκελν.2 186.2 2.8 1.6 249. Δηδηθά ηώξα πνπ ζα γίλεηαη ππό ηελ επνπηεία επξσπατθώλ νξγάλσλ – όπσο απνθάζηζε ε ζύλνδνο θνξπθήο ηεο 29εο Ηνπλίνπ – καθξηά από ηελ δηθαηνδνζία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη πξνπαληόο ησλ εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ. Αηζίσο νη ελέζεηο ξεπζηόηεηαο έρνπλ μεπεξάζεη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο θαηαζεηηθήο βάζεο ηνπ εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα.5 245.6 8.3 21. ε δηάιπζε ηεο ΑΤΔ θαη ε απνξξόθεζή ηεο από ηελ Πεηξαηώο ζπληζηά ινγηθή απόξξνηα ηνπ θαζεζηώηνο ηεο ηξόηθαο θαη ηεο πνιηηηθήο αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ πνπ αθνινπζεί νιόθιεξν ην επξσζύζηεκα.1 53. (Emergency Liquidity Assistance) γηα πξόζζεηε παξνρή ξεπζηόηεηαο πξνο ηηο εγρώξηεο ηξάπεδεο. Γελ ππάξρνπλ. Τν 2011 ν ELA μεπέξαζε ηα 54 δηο επξώ.

Ζ λέα ηξαπεδηθή γεσγξαθία απαηηεί δξαζηηθή πεξηθνπή δηθηύσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Αθόκε θη αλ δηαζθαιηζηνύλ νη ζέζεηο ηνπο. νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ – αλ κπνξέζνπλ ηειηθά – κε ξεπζηνπνηήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. θνθ. πνπ εθηάθησο επηβαξύλζεθε ιόγσ PSI. Όηαλ ζα νινθιεξσζεί ε κεηάβαζε. Τν ζέκα δελ είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο. ζε ζύγθξηζε κε ηελ ππόινηπε επξσδώλε. ζα είλαη κόλν πξνζσξηλά θαη κόλν κέρξη ηελ επόκελε αλαθεθαιαηνπνίεζε από ηελ ηξόηθα θαη ην ΤΦΣ. αθνύ κόλν ην 13% ησλ ρνξεγήζεσλ θαηεπζύλνληαη ζηνπο αγξόηεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνύο. Τν πξόβιεκα κε ηελ Αγξνηηθή είλαη όηη θξίζεθε κε βηώζηκε κε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ζηηο ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη όρη κε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ζε κηα αλαπηπμηαθή ηξάπεδα. δειαδή δάλεηα πξνο ην δεκόζην θαη θπξίσο πξνο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. επξώ. Έλα ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε επελδπηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη εγρώξηεο ηξάπεδεο ζηεξίρζεθαλ πεξηζζόηεξν ζηηο ρνξεγήζεηο. ζε νιόθιεξε ηε . ή ζε αλαπηπμηαθνύο ηξαπεδηθνύο βξαρίνλεο πνπ ρξεκαηνδνηνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ώζηε λα εληζρπζνύλ ζπγθεθξηκέλνη ζηξαηεγηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε ζηόρν ηελ άλνδν ηεο ζηαζεξήο απαζρόιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Σηελ νκηιία ηνπ ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο ν θ. κόιηο θζάλνπλ ηα 190 εθαη. νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζην κηζό. Θα ήζεια εδώ λα πξνζζέζσ όηη αθόκε θαη αλ αγλνήζνπκε ηε ρξήζε ηνπ 2011. Απηό ζα πξέπεη λα είλαη ην θύξην θαη βαζηθό κέησπν ησλ εξγαδνκέλσλ όρη κόλν ζηελ Αγξνηηθή. Αλ πάξεη θαλείο ππόςε ηνπ ην γεγνλόο όηη ην 63% ησλ ελεξγεηηθώλ ηνπο είλαη ρνξεγήζεηο. ε θαηάζηαζε απηή ζα επηδεηλσζεί. ζ’ εθείλεο ηηο ηξάπεδεο πνπ από κεξηάο ηδηνθηεζηαθνύ θαη ελεξγεηηθνύ είλαη πεξηζζόηεξν δηεζλνπνηεκέλεο θαη πεξηζζόηεξν αλνηρηέο ζηηο αγνξέο ηίηισλ. δειαδή ζηελ παξνρή δαλείσλ. Πξνβόπνπινο είπε: «Σήκεξα.Τα ζηνηρεία απηά απνδεηθλύνπλ όηη νη εγρώξηεο ηξάπεδεο είλαη ήδε πησρεπκέλεο θαη επηβηώλνπλ απιά θαη κόλν κε ελέζεηο ξεπζηόηεηαο.5 δηο επξώ. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε ζπληξηβή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο πξνδηθάδεη όηη αθόκε πεξηζζόηεξα δάλεηα ζα πάςνπλ λα εμππεξεηνύληαη δεκηνπξγώληαο πξόζζεηα πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο. Οη ηξάπεδεο απηέο όρη κόλν ζα ζπγθεληξώζνπλ ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ζε βάξνο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο. αιιά θαη γεληθόηεξα. αιιά θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ πεξηζζόηεξν σο ηξαπεδηθέο βηηξίλεο επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ θαη ζεζκηθώλ επελδπηώλ θπξίσο από ην εμσηεξηθό. Μηαο ηξάπεδαο πνπ έρεη άιισζηε παύζεη λα είλαη «αγξνηηθή». αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο κηαο ηόζν παξαπιήζηα κεγάιεο δεκηάο ηεο Αγξνηηθήο. Απηέο έηζη ή αιιηώο ζα ραζνύλ. Γειαδή. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν ηξαπεδηθόο ηνκέαο ζα κνλνπσιεζεί από θαηαξρήλ ηέζζεξηο θαη αξγόηεξα αθόκε ιηγόηεξεο ηδησηηθέο θεξδνζθνπηθέο ηξάπεδεο. Γηα λα κπνξέζεη λα επηβηώζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη ην δεύηεξν θαη όρη ηξάπεδεο ηνπ ρξεκαηηζηηθνύ ηδόγνπ. Έηζη απνθάζηζε ε ηξόηθα θαη ε επξσδώλε. Δπνκέλσο ην πξόβιεκα δελ είλαη αλ απνιπζνύλ ή όρη νη εξγαδόκελνη ηεο Αγξνηηθήο. πνπ ε ρώξα αλαδεηά κέζα από νδπλεξέο ζπζίεο 11. Έλα όιν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πγηώλ ζηνηρείσλ ησλ ελεξγεηηθώλ ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζα ζπγθεληξσζνύλ ζε ιίγεο ηξάπεδεο. Ζ κάρε δελ κπνξεί λα εζηηαζηεί εθεί. αλνίγκαηα ζηηο αγνξέο αθηλήησλ θαη ρξήκαηνο. Απηό πξέπεη λα αιιάμεη. όπνπ νη ρνξεγήζεηο αληηζηνηρνύλ ζην 54% θαηά κέζν όξν ησλ ηξαπεδηθώλ ελεξγεηηθώλ. Δπνκέλσο ην θεληξηθό δήηεκα πνπ αλαδεηθλύνπλ νη εμειίμεηο είλαη έλα: ηη ζόη ηξαπεδηθό ζύζηεκα ρξεηαδόκαζηε ζαλ νηθνλνκία. ηηηινπνηήζεηο. Τν εξώηεκα είλαη ηη είδνπο ηξάπεδεο ρξεηαδόκαζηε. ηα ζσξεπηηθά θέξδε ηεο ΑΤΔ ζηελ πεξίνδν 1997-2010.

πνηνη ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη έπεηηα ζα δνύκε ηη πξέπεη λα γίλεη. ώζηε θαη ηππηθά λα ιεηηνπξγεί όπσο νη άιιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Σηνπξλάξα θαη ηεο ζπκκνξίαο ηνπο είλαη εθ ηνπ πνλεξνύ. ε Eurobank 3.Δ. Θα παξαζέζσ επίζεο θαη κεξηθά άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: • Ζ ΑΤΔ γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηεο είρε επελδύζεη 1. δελ ζα γίλεη θακηά θίλεζε. νπζηαζηηθά κεδεληθό. ε Αγξνηηθή πξνρώξεζε ζε καδηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε πςεινύ θηλδύλνπ πξντόληα.5 δηο επξώ θαη ε Πεηξαηώο 1. Πνηνο ζα ινγνδνηήζεη γη’ απηό θαη γηα ηελ πνιηηηθή δαλεηζκνύ. Σηελ ίδηα πεξίνδν.3 δηο επξώ. παξά ηηο ηζρπξέο θεθαιαηαθέο ελέζεηο ησλ 4 δηο επξώ. ηνπ θ. αιιά όρη ζηελ κεηαηξνπή ζε δεκόζην ρξένο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ κεγάισλ ηδησηηθώλ ηξαπεδώλ. αιιά δεκόζηα εθθαζάξηζε από αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. ύζηεξα από αιιεπάιιειεο απνκεηώζεηο θαη δηαγξαθέο.2 δηο επξώ θαη ζήκεξα. ε ηξάπεδα. επξώ. έρνπλ απνκείλεη 156 εθαη. Πξώηα ζα κάζνπλ όινη νη έιιελεο πνιίηεο πνηα είλαη ε αιεζηλή θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο. ε Alpha Bank 4 δηο επξώ. Όρη «εηδηθή εθθαζάξηζε» κε επίηξνπν ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Μέρξη λα απνηππσζεί νιόθιεξνο ν κεραληζκόο ξνήο ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ηεο Αγξνηηθήο θαη κάζνπκε πνηνο επζύλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο. Πξνβόπνπινπ πνπ αλαθάιπςε όηη νιόθιεξν ην πξόβιεκα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ Αγξνηηθή. ε Δζληθή Τξάπεδα θαηάθεξε λα έρεη θέξδε 5. Πνηνο ή πνηνη θξύβνληαη πίζσ από απηέο ηηο απνθάζεηο θαη θηλήζεηο. Έραζε δειαδή πάλσ από 1 δηο επξώ ή ην 85% ηεο αμίαο ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο. Όζν γηα ηνπο αγξόηεο ηα πξάγκαηα είλαη απιά: αο πάλε λα πληγνύλ. Πνηνο ζα ινγνδνηήζεη γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο. Θα κείλνπκε κόλν ζηηο αηηηάζεηο πνπ θάλεη: Ζ Αγξνηηθή έρεη πάςεη εδώ θαη ρξόληα λα είλαη «αγξνηηθή» κηαο θαη κόιηο ην 13% ησλ ρνξεγήζεώλ ηεο αθνξά ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. κε ηηο δεκίεο από ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα λα αλέξρνληαη ζε 285 εθαη. ην 1991. • Παξά ηελ εκθαλή αδπλακία ηεο ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλσλ.7 δηο επξώ. • Ωο απνηέιεζκα ησλ δαλείσλ πνπ είρε ρνξεγήζεη κε ειαζηηθά θξηηήξηα.5 δηο επξώ ζηελ ηειεπηαία 10εηία. Γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη θαη ηελ κεγάιε δηαθνξά θεξδνθνξίαο κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ θαη ηεο ΑΤΔ. Πξνβόπνπινπ. Μεηά από όια απηά ζα κπνξνύζε άξαγε ε ΑΤΔ λα ζεσξεζεί σο «πεγή επεκεξίαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ». είρε νξηαθά ζεηηθό απνηέιεζκα. ε ΑΤΔ πξαγκαηνπνίεζε δηαγξαθέο ύςνπο 2.«ρξπζή πεξίνδν». Ζ κπζηηθόηεηα βνιεύεη κόλν ηελ ζπγθάιπςε ηεο βξσκηάο θαη ηελ παξνρή αζπιίαο ζηνπο πξώηα θαη θύξηα πνιηηηθά ππεύζπλνπο γηα ηελ δηαζπάζηζε ηνπ ρξήκαηνο. είηε κέζα από ηηο εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ. όπσο αλαθνίλσζε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ .» Γελ ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ ππνθξηηηθή θαη κνλνκεξή επαηζζεζία ηνπ θ. επξώ ηελ ηξηεηία 2009-2011. αιιά θαη ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηεο νηθείαο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο. είηε κέζα από ηνλ κεραληζκό ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ. Απηά ηα πεξί κπζηηθόηεηαο ηνπ θ. Δηδηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πξνσζεί ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηα κε ελήκεξα δάλεηα κε ελέρπξν αγξνηηθή γε ηεο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο πνπ δελ ζα κεηαβηβαζηνύλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο. Πνηνο ζα ινγνδνηήζεη γηα ηηο καδηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε πςεινύ θηλδύλνπ πξντόληα ην 2009-2011. Απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζε Α. Τν πξώην ινηπόλ αίηεκα πνπ ζα έπξεπε λα ππάξμεη είλαη ε δεκόζηα εθθαζάξηζε ηεο Αγξνηηθήο.

Μαο ηελ πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ν βνπιεπηήο Σεξξώλ ησλ θηιειεπζέξσλ. αιιά θαη κεζάδνληαο ησλ μέλσλ δαλεηζηώλ. «Γελ κπνξώ λα πσ πσο ε ΑΤΔ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα. ζεσξνύληαη αδύλακεο» ζπκπιήξσζε από πιεπξάο ηνπ ν θνο Πξνβόπνπινο. ζπλνςίδεη.» απάληεζε ν Γ. Γελ πεξηκέλακε λα μέξεη ν Σηνπξλάξαο θαη ν Πξνβόπνπινο ηη ζεκαίλεη θαη ηη απαηηεί ε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Σηνπξλάξαο. Με ηέηνηα επηρεηξήκαηα θαθελείνπ απαληνύζε ν ππνπξγόο νηθνλνκηθώλ ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα λα θαλεξώζεη γηα κηα αθόκε θνξά ην πνηόλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ην επίπεδό ηνπ. δηόηη εάλ ηνλ εμππεξέηεη δελ ζα εθζάλακελ ζήκεξνλ εηο ηελ αλάγθελ λα δηακαξηπξόκεζα δηα ηελ γιηζρξόηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο Αγξνηηθήο Τξαπέδεο. Σε πνηα θαηάζηαζε απάληεζε ε ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο ηελ επνρή εθείλε.Καξαζκάλεο (ΝΓ) ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο. Πξνζέμηε: κόλν ηα κε ελήκεξα δάλεηα κε ελέρπξν αγξνηηθή γε πνπ δελ ζα κεηαβηβαζηνύλ ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο. Σηατθνύξαο δηεπθξίληζε όηη «γηα ηα ελήκεξα δάλεηα. Καη ην ζπκπέξαζκα είλαη όηη εάλ ε Δζληθή Τξάπεδα. Τειηθά ε Αγξνηηθή Τξάπεδα ηδξύζεθε ην 1929 κεηά από ζύκβαζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα απ’ όπνπ απνζπάζηεθαλ νη γεσξγηθέο πηζηώζεηο. ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα. Σσθξάηεο Αλζξαθόπνπινο. Έλαο εηδηθόο νξγαληζκόο γεσξγηθώλ θαη γεληθά αγξνηηθώλ πηζηώζεσλ ήηαλ αίηεκα πνπ ππήξρε από ηελ επνρή ηνπ Καπνδίζηξηα. δηόηη εδάλεηδε ηνπο κεγάινπο θαη δελ εβνήζεη ηνπο κηθξνύο. Απηόο κπνξεί λα αλέβεη. δελ έπξεπε λα ππνδνπιώζε ηνπο ρσξηθνύο θαη λα ππνζηεξίδε ηα παξάζηηα ηα νπνία εθκεηαιιεύνληαη εθείλνπο. Όκσο αμίδεη ηνλ θόπν λα ζπκεζνύκε γηαηί ηδξύζεθε ε Αγξνηηθή Τξάπεδα. «Τη ζα γίλεη αλ θάπνηα απ' ηα δάλεηα θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκα θαη απαηηεηά. θαηαζηήζαζα ηνλ κηθξόλ παξαγσγόλ ηεο Πεινπνλλήζνπ ππόδνπινλ ηεο ηνθνγιπθίαο. ν νπνίνο έρεη ζπξξηθλσζεί ζην 3% ηνπ ΑΔΠ. Καη ηη ζα γίλεη αλ εμαγνξαζηεί ε Πεηξαηώο από θάπνηα μέλε ηξάπεδα. απαληώληαο ζηε Βνπιή ζε ζρεηηθή επίθαηξε εξώηεζε ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΚΚΔ Ν. Ο θ. θπξίσο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο. αιιά κε κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα» ζεκείσζε επίζεο ν Γ. πνπ ιεηηνπξγνύζε επίζεο θαη σο δαλεηζηήο ηνπ θξάηνπο. Υπό ηελ . νίηηλεο ελεγθάδνλην εηο ηελ δηάιπζηλ ηεο κηθξντδηνθηεζίαο ησλ θαη εηο ηελ κεηαλάζηεπζηλ. ν νπνίνο έιεγε όηη «…ε Δζληθή Τξάπεδα ζπλεθέληξσζε ηελ πεξηζζνηέξαλ ζηνξγήλ ηεο εηο ην εκπόξηνλ θαη ηελ ηνθνγιπθίαλ.» ξώηεζε ν Γ.» Σαο ζπκίδεη ηίπνηε. νη ππνζήθεο απνηεινύλ παξεπόκελα δηαζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ δαλείσλ. Τν 1891 ε ειιεληθή θπβέξλεζε έθηαζε πνιύ θνληά ζηελ απόζπαζε ησλ γεσξγηθώλ θαη αγξνηηθώλ πηζηώζεσλ από ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. ειάρηζηα εμππεξέηεζε ηνλ γεσξγόλ. Σηνπξλάξαο ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο. Με ιίγα ιόγηα ηα δάλεηα ησλ αγξνηώλ κε εγγύεζε ηε γε ηνπο ζα αληηκεησπηζηνύλ όπσο όια ηα άιια εκπνξηθά δάλεηα. πνπ ιεηηνπξγνύζαλ σο θνηλνί ηνθνγιύθνη απέλαληη ζηνπο αγξόηεο. Θα πάξεη ηελ αγξνηηθή γε. «Σηελ Ηζπαλία θαη ηελ Γεξκαλία. όηαλ μέξνπκε πσο ε γε είλαη εζληθό θεθάιαην.Φξ. όζεο ηξάπεδεο εηδηθνύ ζθνπνύ ππάξρνπλ. ήηηο κε ηελ δύλακηλ θαη ηελ ππόιεςηλ ηνπ Έζλνπο θαη κε ηα ρξήκαηα ηνπ ιανύ εδεκηνύξγεζε θεθάιαηα. «Ζ Τξάπεδα. Με ηελ ηαθηηθήλ απηήλ εδεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηόπνπο πξνλνκηνύρνη θνκκαηάξραη θαη ζπλεπώο ε ηνθνγιπθία νθείιεη ηελ αλαπηπμίλ ηεο κόλνλ θαη κόλνλ εηο ηελ ηαθηηθήλ ηεο Τξαπέδεο. ηη ζα γίλεη. Απηό δελ έγηλε δπλαηό. Με ηα ελήκεξα πνπ ζα γίλνπλ κε ελήκεξα θαη ζα είλαη ππό ηελ θεδεκνλία ηεο Πεηξαηώο. ιόγσ ηεο αληίδξαζεο ησλ ηδησηηθώλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ. Καξαζαλαζόπνπινπ. «Τη ζα γίλεη δειαδή. ζα ηελ ηεκαρίζεη θαη ζα ηελ πνπιήζεη έμσ. αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ θνξέα». Ζ ρξενθνπία ηνπ 1897 θαη ε επηβνιή ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ (1898) απέηξεςε θάζε ζπδήηεζε γηα δεκηνπξγία Γεσξγηθήο ή Αγξνηηθήο Τξάπεδαο. Σηατθνύξαο.

.6 ή 7 εηώλ κνηξαίσο ζα επηβιεζώζη λέαη θαηαζηάζεηο. ήηηο εηξγάδεην ζαηαληθώο. ιέγεη. ελώ ε Δζληθή ζα εληζρύε ην εκπόξηνλ εηο βάξνο ησλ παξαγσγώλ. ε Αγξνηηθή Τξάπεδα λα είλαη απηόλνκνο θαη λα κε ζπκκεηέρε εηο ην Σπκβνύιηνλ απηήο ε Δζληθή. ηειείσο απηόλνκε θαη κε αθζνλία θεθαιαίσλ. Ζ Δζληθή κε ηελ ζπκκεηνρήλ ηεο ζα πλίμε ηελ Αγξνηηθή. Δίλαη κνηξαίνλ θαίλεηαη νη πησρνί αγξόηαη λα θάκνπλ καθξνύο αγώλαο γηα λα επηβιεζνύλ. Καη ηόηε θαη ηα θαιύκκαηα εηο ην αθέξαηνλ.»[1] Ζ Αγξνηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηνπ θξάηνπο ζηνπο αγώλεο ησλ αγξνηώλ ελάληηα ζηελ ηνθνγιπθία θαη ζηελ θαηαζηξνθηθή εμάξηεζε από ηηο ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. έθακλελ ηδίαλ πνιηηηθήλ θαη εηξαπκάηηδε ηελ ζπλεηαηξηζηηθήλ ηδέαλ. ζα ίδσκελ όηη ε Τξάπεδα έπαηδελ έλα ξόινλ όζηηο δελ ηελ ηηκά. Πξέπεη όκσο λα έρε ππόςε ηεο όηη εηο ηνλ Τόπνλ απηόλ ήξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη λέαη ηδέαη θαη λέαη θαηεπζύλζεηο. Λεηηνύξγεζε πνηέ έηζη ε Αγξνηηθή. ηνύην νθείιεηαη εηο ηελ δξάζηλ ηεο Τξαπέδεο. . Μάμηκνο ιακβάλεη σο ζύληαμηλ 35 ρηι. δηόηη ηόηε δελ ζα εμππεξεηήζε ηελ γεσξγίαλ. κεληαίσο. αιιά θαη αη θαηαζέζεηο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ. Γηα ηνύην ζήκεξνλ δεηνύκελ πξσηίζησο αλεμάξηεηνλ Τξάπεδαλ θαη όρη ππόδνπινλ ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο… Εεηνύκελ ζπλεπώο. δεινύληνο όηη είλαη επραξηζηεκέλνο από ηελ Δζληθήλ Τξάπεδαλ ππό ηνλ όξνλ όκσο ηεο απμήζεσο ησλ δαλείσλ. Τελ ζέινκελ απηόλνκνλ δηα λα δίδε κεγαιπηέξαλ ηηκήλ εηο ηα πξντόληα. Αλ. ηνλίδεη. Ταύηα. δελ έρσκελ ζπλεηαηξηζκνύο κε πξαγκαηηθή ζπλεηαηξηζηηθήλ ζπλείδεζηλ. δηόηη ηελ ζπκθέξεη λα ππνζηεξίδε ηνλ έκπνξνλ θαη λα απνθνκίδε κεγάινλ ηόθνλ… Ωο ραξαθηεξηζηηθόλ ηεο θξαηνύζεο ελ πξνθεηκέλσ πνιπηειείαο αλαθέξεη όηη ν λπλ Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο ιακβάλεη θαη’ έηνο απνδνράο ελ γέλεη 2. Δάλ ιάβσκελ ππόςε ηνπο ηειεπηαίνπο αγώλαο ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ θαη ηνπ αξρεγνύ ηεο Γεκνθξαηηθήο Δλώζεσο. εάλ ε Κπβέξλεζηο δελ εμαζθαιίζε ηαο θαηαζέζεηο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ εηο ηελ Γεσξγηθήλ Τξάπεδαλ. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ δειώ. ηόηε θάκλεη θαη απηή κίαλ ραξηζηηθήλ πξάμηλ ππέξ ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο. κεηά ηνλ πόιεκνλ ηνπ 1914. εληόο δε 4. όηαλ αλεηηκήζεζαλ ηα πξντόληα ησλ αγξνηώλ. Όρη βέβαηα. απνηεινύλ πξόθιεζηλ θαηά ηνπ κηζζνδνηνπκέλνπ ιανύ θαη αηηίαλ δεκηνπξγίαο ςπρηθώλ επαλαζηάζεσλ… Καηαιήγσλ ιέγεη όηη. Πάληνηε εζέιεζε λα ππνλνκεύζε ηελ ζπλεηαηξηζηηθήλ ζπλείδεζηλ θαη λα ηνξπηιιήζε ηελ Αγξνηηθήλ Τξάπεδαλ. σο εθείλνλ πνπ δεκηνπξγεί ηελ λύθηα ηαύηελ ε Κπβέξλεζηο. Αληίζεηα αμηνπνηήζεθε γηα λα πνδεγεηεζεί ν αγξνηηθόο θόζκνο θαη θπξίσο νη ζπλεηαηξηζκνί από ηα θπβεξλώληα θόκκαηα. Εεηνύζαλ κηα Αγξνηηθή Τξάπεδα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα.000. όπσο έρσκελ κεκαξηπξεκέλα παξαδείγκαηα πεξί ηνύηνπ εηο ηελ Μαθεδνλίαλ θαη ηελ Θξάθελ. δελ είδελ άκπλαλ απηήο απέλαληη ηνπ εθκεηαιιεπηηθνύ εκπνξίνπ θαη ε πξάμηο ηεο Σπκβάζεσο απνδεηθλύεη όηη ην 1914 πξνεγήζε εηο ηελ εθκεηάιιεπζηλ. δξ.5. Καη ζα ηνπο θάκνπλ γηα λα ζώζνπλ ηελ Διιάδα. Με ηα θεθάιαηα ηεο Αγξνηηθήο Τξαπέδεο ζα δίδσκελ κόλνλ ςπρνδάλεηα ζηνπο αγξόηαο θαη ε ηνθνγιπθία μαλά ζα νξγηάδε εηο ηνπο αγξνύο. θαη κέγα κέξνο ησλ θεξδώλ ηεο ζα θαηαζρεζνύλ δηα λα δεκηνπξγήζσκελ Αγξνηηθήλ Τξάπεδαλ ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ αγξόηνπ θαη όρη ζλεζηγελή θαη αλεπαξθή νξγαληζκόλ ππόδνπινλ θαη ππνρείξηνλ ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο. ηνλίδεη. αλέηξεπε θάζε ζπλεηαηξηζκόλ εξγαδόκελνλ ζπλεηδεηώο. ε νπνία ζέιεη πόλνλ πξαγκαηηθόλ ππέξ απηήο.δεκηνπξγεζείζαλ θαηάζηαζηλ ε ηδία ε Τξάπεδα. ππεθίλεζελ απηή ε ηδία ηελ ζύλαςηλ ζπκβάζεσο δηα λα δώζε ηα ρξήκαηά ηεο θαη λα δηνρεηεύζε ηα θεθάιαηά ηεο θαη πάιηλ πξνο εθκεηάιιεπζηλ ηεο θαηαζηάζεσο.000 δξαρ. όηη ε ζεκεξηλή αγξνηηθή Διιάο έρεη αλάγθελ αθζόλσλ θεθαιαίσλ. ν δε επί κηθξόλ δηαηειέζαο Γηνηθεηήο θ. ζπλερίδεη. Αλαγηγλώζθσλ ηειεγξάθεκα ζπλεηαηξηζκνύ. ηνλίδεη όηη από όιελ απηήλ ηελ ηζηνξίαλ ηεο δξάζεσο ηεο Τξαπέδεο εμάγεηαη όηη ν αγξνηηθόο θόζκνο δελ είδε πνηέ εκέξαο ραξάο εμ αηηίαο ηεο.

«Θα έπξεπελ από θαηξνύ λα πξνβή εηο πιήξε κειέηελ ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελνπνηήζεσο ησλ αγξνηηθώλ ρξεώλ. Καη ε κελ Δζληθή είρελ αζθαιώο ιόγνπο ζνβαξνύο λα εκκέλε εηο ηνλ βξαρππξόζεζκνλ δαλεηζκόλ. «Ζ Αγξνηηθή Τξάπεδα. αιιά θαη ην άλνηγκα ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζε μέλεο εηαηξείεο. Γηαηί όκσο ν αγξνηηθόο ηνκέαο ρξεηάδεηαη εηδηθό πηζησηηθό νξγαληζκό. Ζ εκκνλή όκσο ηεο Αγξνηηθήο. πιήηηνληαη δε ζπρλάθηο ππό ζενκεληώλ θαη εηέξσλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. ππό ηνπο γλσζηνύο βαξπηάηνπο όξνπο – εηο ηελ ζύκβαζηλ κεηά ηεο Φανπληέζηνλ ην κελ θέξδνο ηνπ εξγνιάβνπ αλέξρεηαη εηο 15%. ρσξίο λα εμεηαζζή κεηά ηεο δενύζεο πξνζνρήο ην δήηεκα ηνπ θόζηνπο απηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο εμεπξέζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ θνινζζηαίσλ πνζώ. δελ εδύλαην βεβαίσο λα αιιάμε απνηόκσο θαηεύζπλζηλ. θεθαιαηνθξαηηθόλ ηεο ραξαθηήξα. ν νπνίνο έθεξελ εκπνξηθόλ κάιινλ ραξαθηήξα – ιόγνπο ζρεηηδνκέλνπο κε ηνλ θαη’ εμνρήλ εκπνξηθόλ. Αλεηέζε. επξεζείζα πξν ηεο θαηαζηάζεσο απηήο. Τίπνηε όκσο απ’ όι’ απηά δελ βιέπνκελ.» έγξαθε ζε κειέηε ηνπ γηα ην αγξνηηθό πξόβιεκα ην 1935 έλαο επηθαλήο νηθνλνκνιόγνο ηεο επνρήο. όζνλ ζπλήζσο λνκίδεηαη. ηεο νπνίαο ε ίδξπζηο εραηξεηίζζε απ’ όινπο σο αμηόινγνο ζηαζκόο εηο ηελ νηθνλνκηθήλ καο ηζηνξίαλ.ε εθηέιεζηο έξγσλ ηεξαζηίαο εθηάζεσο εηο δηαθόξνπο μέλαο εηαηξείαο.»[3] Ο ιόγνο πνπ βξηζθόηαλ ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε Αγξνηηθή δελ ήηαλ κόλν ε έκκεζε από ηηο θπβεξλήζεηο πξηκνδόηεζε ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ηεο θεξδνζθνπίαο κε ηελ αγξνηηθή γε. Ο παξαιιειηζκόο κ’ άιιαο ρώξαο καο πείζεη πεξί απηνύ απνιύησο. ρσξίο λα κειεηεζή ην δήηεκα ηνπ ηξόπνπ ηεο εθκεηαιιεύζεσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηνο απηώλ – ρσξίο. αδηαθνξώλ δηα ηαο θαηαζηξεπηηθάο ησλ ζπλεπείαο. Απελαληίαο. Τα νηθνλνκηθά ηεο κέζα δελ είλαη. νπδόισο δηθαηνινγείηαη. ε νπνία θαηέζηε πιένλ αλαπόθεπθηνο. Θα έπξεπελ ήδε λ’ αξρίζε λα εγθαηαιείπε ηελ ηαθηηθήλ ησλ βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ θαη λ’ απμήζε αηζζεηώο ηαο καθξνπξνζέζκνπο ρνξεγήζεηο. Σε κηα άιιε επνρή. Θα έπξεπε από θαηξνύ λα επηιεθζή ηεο επηζηακέλεο εξεύλεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο ππαηζξίνπ ρώξαο. ηεο νπνίαο ν ραξαθηήξ είλαη θνηλσθειήο εηο ηα εκπνξηθήο θύζεσο βξαρππξόζεζκα θαιιηεξγεηηθά δάλεηα. λα θαηαξηηζζή θαη ζηνηρεηώδεο έζησ νηθνλνκηθόλ πξόγξακκα.Μεξηθά ρξόληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο ε θαηάζηαζε δελ είρε αιιάμεη γηαηί πνιύ απιά νη θπβεξλώληεο θαη νη ηξαπεδίηεο δελ ήζειαλ λα αιιάμεη ηίπνηε. αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ λα βγάδνπλ ζην ζθπξί ηελ αγξνηηθή γε όηαλ νη αγξόηεο αδπλαηνύζαλ λα πιεξώζνπλ ηα δαλεηθά. αλεπαξθή. δειαδή. αη νπνίαη είλαη σο γλσζηόλ θαηά ην πιείζηνλ ρακειήο απνδνηηθόηεηνο. «Μία ησλ ραξαθηεξηζηηθόηεξσλ εθδειώζεσλ ηεο λενειιεληθήο κεγαινκαλίαο θαη ηεο ζπκθπνύο κεη’ απηήο επηπνιαηόηεηνο είλαη ηα ππό εθηέιεζηλ κεγάια παξαγσγηθά έξγα. ηα δε γεληθά έμνδα εηο 17% . ηδίσο γηα ηνλ κηθξό θαη κεζαίν. ηα νπνία από εηώλ εθαξκόδεη ην θξάηνο σο εύθνινλ θαη πξόρεηξνλ ιύζηλ.[2] Όηαλ κηιά γηα ρξεσζηάζηα. έρνκελ ηελ εληύπσζηλ όηη βαδίδεη επί ηα ίρλε ηεο πξνθαηόρνπ ηεο ελ ηε εμαζθήζεη ηεο αγξνηηθήο πίζηεσο Δζληθήο Τξαπέδεο. Θα έπξεπελ όκσο από θαηξνύ λ’ αξρίζε πξνπαξαζθεπάδνπζα ην έδαθνο πξνο εθθαζάξηζηλ ηεο επηθηλδύλνπ εθθξεκόηεηνο πνπ εδεκηνπξγήζε δηα ησλ επαλεηιεκκέλσλ ρξεσζηαζίσλ.»[5] Βιέπεηε δελ είραλ ηόηε έλαλ Σηνπξλάξα γηα λα ηνπο εμεγήζεη όηη ε αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη . όπνπ νη δηνηθεηέο ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο είραλ ηελ πνιπηέιεηα αλεμαξηεζίαο ζθέςεο θαη δελ ήηαλ άζιηα παπαγαιάθηα ησλ αγνξώλ.»[4] Από ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο Αγξνηηθήο πνηέ δελ ηεο επεηξάπε λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαπηπμηαθόο κνριόο γηα ηνλ αγξόηε. θαη επί ηεο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ πνξηζκάησλ λα ραξάμε ηελ πνιηηηθήλ ηεο. καο εμεγνύζαλ: «Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο επαλεηιεκκέλσο ππεζηήξημε θαηά ην παξειζόλ ηελ αλάγθελ εμαζθαιίζεσο πιένλ επλντθώλ όξσλ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.

5. Μόλν κηα ηέηνηα Αγξνηηθή Τξάπεδα κπνξεί λα είλαη βηώζηκε όρη πξνο όθεινο ηεο ηξαπεδηθήο θεξδνζθνπίαο. 2. έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεη θαη ηελ επηζηξνθή ησλ δαλείσλ. αιιά γηα όιε ηελ πεξίνδν κέρξη ζήκεξα. ζηελ νπζία. Ζ δηάιπζε ηεο Αγξνηηθήο καο γπξίδεη πίζσ. ηξόηθα θαη επξσδώλε. Με ηελ δηάιπζε ηεο Αγξνηηθήο ηειεηώλεη κηα γηα πάληα ε πξννπηηθή ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζεκείσζε ηεο γεο ηνπ ή ηνπ πξντόληνο ηνπ. Ζ ινγηθή όκσο κε βάζε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ε Αγξνηηθή δελ ήηαλ απηή. όπσο έρνπκε αλαθέξεη.»[7] Καη είρε δίθην. Αλ ζέινπκε λα έρεη κέιινλ ν αγξόηεο θαη ε γε ηνπ ζ’ απηή ηελ ρώξα. Θα απνθαζαξζεί από ηελ ακαξησιή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ παξειζόληνο κέζα από κηα δεκόζηα εθθαζάξηζε. δηαθνξεηηθά δελ είλαη παξά έλα ζπληερληαθό αίηεκα αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη άιινζη γηα όιεο ηηο αληηδξαζηηθέο κεηαβνιέο πνπ πξνσζνύλ θπβέξλεζε. Θα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηελ αγξνηηθή πίζησζε κε εηδηθνύο πξνλνκηαθνύο όξνπο γηα ηνλ κηθξό θαη κεζαίν αγξόηε. Μόλν κέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα έρεη λόεκα ε ππεξάζπηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Αγξνηηθή. Όρη όκσο όπσο ηελ είραλ θαηαληήζεη. ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ έγηλε. Θα έρεη θαζεζηώο πιήξνπο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη ζα δηέπεηαη από θαζεζηώο δεκόζηαο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ κε ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ ηξαπεδηθώλ ζηεγαλώλ θαη απνξξήησλ. 3. ηόηε δελ είλαη βηώζηκε. Φξεηαδόκαζηε κηα Αγξνηηθή Τξάπεδα πνπ ζα πιεξνί ηα εμήο βαζηθά θξηηήξηα: 1. Ζ αγξνηηθή γε είλαη πξόζθνξε κόλν γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηα κεγάια πάξθα ΒΑΠΔ πνπ πξννξίδνληαη λα ζηεζνύλ ζηε ρώξα καο όπνηε θάπνηε γηλόηαλ κε ηα «παξαγσγηθά έξγα» ηεο Φανπληέζηνλ θαη άιισλ μέλσλ κνλνπσιηαθώλ ζπκθεξόλησλ. δελ πξόθεηηαη απηόο λα επηβηώζεη. ζηελ επνρή πνπ ζηελ ύπαηζξν θπξηαξρνύζε ν ηνθνγιύθνο θαη ν θεξδνζθόπνο επελδπηήο.[6] Καη ζαλ λα είρε ππόςε ηνπ ηύπνπο ζαλ ηνλ Σηνπξλάξα θαη ηνλ Πξνβόπνπιν ζεκείσλε όηη «…ε Αγξνηηθή Τξάπεδα δελ κπόξεζε λα ζπκβάιεη ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηεο γεσξγίαο αθνύ. Ούηε έλαλ Πξνβόπνπιν γηα λα ηνπο εμεγεί όηη αθνύ δελ είλαη θεξδνθόξα κηα ηξάπεδα όπσο νη ηξάπεδεο-θεξδνζθόπνη. «Ζ ΑΤΔ δελ ζα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηνλ «ηξαπεδίηε» ησλ αγξνηώλ. Θα ιεηηνπξγεί σο αιεζηλή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα κε ζθνπό λα θαζνδεγεί θαη λα ζπκβνπιεύεη ηνλ αγξόηε ζε θάζε ηνπ βήκα. αιιά σο ζύκβνπιόο ηνπο γηα θάζε νηθνλνκηθό. όρη κόλν γηα ηόηε. ηερληθό θαη επηζηεκνληθό πξόβιεκα. Αλ ζέινπκε ζη’ αιήζεηα λα έρεη παξώλ θαη κέιινλ ε αγξνηηθή παξαγσγή (δσηθή θαη θπηηθή) ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν. Γίρσο εηδηθό πξνλνκηαθό θαζεζηώο πηζηώζεσλ πξνο ηνλ αγξόηε θαη θπξίσο πξνο ηνλ κηθξό θαη κεζαίν αγξόηε.» έγξαθε ζηα 1978 ν Αδακάληηνο Πεπειάζεο. . πνιύ πίζσ. πνπ δηεηέιεζε θαη δηνηθεηήο ηεο Αγξνηηθήο.από ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. 4. αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. ηόηε ρξεηαδόκαζηε Αγξνηηθή. Θα γίλεη εθθαζάξηζε ελεξγεηηθνύ κε ζθνπό λα δηαγξαθνύλ ηα αγξνηηθά ρξέε ζε όινπο ηνπο κηθξνύο θαη κεζαίνπο αγξόηεο θαη λα απειεπζεξσζεί ε αγξνηηθή γε πνπ είλαη ππνζεθεπκέλε. αιιά πξνο όθεινο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.