TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG





BÁO CÁO MÔN HỌC:

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG
Đề tài:

TRIỂN KHAI DEPLOY SOFTWARE
Giảng viên hướng dẫn
Nhóm
Sinh viên thực hiện

:
:
:

ThS. Nguyễn Văn Nguyên
10B
Trần Thanh Liêm 07T2
Trần Quốc Huy
07T2
Nguyễn Hữu Nhân 07T2
Đỗ Thế Viên
07T1
Phạm Hồng Quân 07T1
Nguyễn Quang Sáng 07T1
Đỗ Đặng Toàn
07T1
Hồ Đắc Phúc
07T3
Đặng Quang Đức
06T1

Đà Nẵng, tháng 10/ 2011

Nhóm Sinh Viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2

Triển khai Deploy Software

3

 Ứng dụng Deploy Software: Là cài đặt hàng loạt phần mềm cho tất cả
các máy tính có trong hệ thống sử dụng Domain. Lợi ích khi sử dụng Deploy
Software:
o Tiết kiệm thời gian cho việc triển khai phần mềm trong hệ
thống.
o Quản lí hiệu quả việc cài đặt, tháo bỏ và sử dụng phần mềm
trên các máy tính và người sử dụng trong hệ thống.
 Triển khai Deploy Software

 Mô hình triển khai

Internet

192.168.2.2

Client
PC1

192.168.2.3

 Triển khai Deploy Software
o Nâng domain: Vào Start  Run  dcpromo

o Tên domain

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Quá trình nâng domain

o Nâng domain thành công

o Download và cài đặt Group Policy Management
4

Triển khai Deploy Software

o Cài đặt hoàn tất

o Tạo Folder Soft và Share Folder chứa file cài đặt

5

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Tạo file Unikey.msi bằng WinInstall Discover

o Đặt tên và chỉ đường dẫn file Unikey.msi
6

Triển khai Deploy Software

o Quá trình thực hiện

o Chỉ đường dẫn file cần chuyển đổi từ Unikey.exe thành
Unikey.msi

o Quá trình cài đặt Unikey được thực hiện trên Server

7

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Cài đặt Unikey trên Server hoàn tất

8

Triển khai Deploy Software

o Mở WinInstall Discover để tiếp tục quá trình tạo file
Unikey.msi

o Quá trình thực hiện

o Tạo thành công file Unikey.msi

9

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Vào Start  Administrator Tools  Active Directory Users
and Computers để tạo OU, đặt tên là IT

o Tạo user it1 trong OU IT

10

Triển khai Deploy Software

11

o Đặt password cho user it1

o Vào Start  Administrator Tools  Group Policy
Management, Right Click liem.com và chọn Create and Link
a GPO here.

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Đặt tên là Unikey

o Right Click vào Unikey đó, chọn Edit

12

Triển khai Deploy Software

o Trong User Configuration  Right Click vào Software
Installation  new Package

o Chỉ đường dẫn đến Unikey.msi

13

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Chọn method: Assigned

o Vào Start  Administrator Tools  Active Directory Users
and Computers  OU IT  Right Click chọn Properties 
Tại tab Group Policy  Open

14

Triển khai Deploy Software

o Chọn Link an Existing GPO

o Select GPO: Unikey

15

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Sau đó đóng tất cả các cửa sổ và gpupdate /force

o Chọn no để không logoff

o Mở máy Client XP và join domain
16

Triển khai Deploy Software

o Nhập vào user và pass của administrator

o Join domain thành công

17

Nhóm Sinh Viên thực hiện

o Restart lại máy và log on vào domain liem.com

o Kiểm tra và thấy Unikey đã được cài trên máy Client

18

Triển khai Deploy Software

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful