You are on page 1of 9

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI

Kullanc No:........................... Tarih: .../.../......

Says: .1 0.2 0..3 0.4 0.5

Bu Anlama; isim veya unvan ile kanuni ikametgah adresi aada belirtilen reticiye ait retim tesisinin, 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanunu (Kanun) ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanun (YEK Kanunu) ile bu kanunlar uyarnca karlm ikincil mevzuat uyarnca datm sistemini kullanmas iin gerekli hkm ve artlar iermektedir. Bu anlama, genel hkmleri ieren birinci blm ve zel hkmleri ve ekleri ieren ikinci blm ile birlikte ayrlmaz bir btndr. Taraflar Datm irketi Kullanc:

Kanuni Adresleri Temsile Yetkili Kiiler mzalar

Datm irketinin numaras yazlr. Numaralar 17/3/2004 tarih ve 2004/3 sayl YPK Kararnn 2 numaral ekine gre belirlenir. Numaralar iki haneli olarak yazlr. 2 Datm blgesindeki ilin trafik plaka kodu yazlacaktr. 3 retim kaynak kodu yazlr. Buna gre rzgar iin 01, gne iin 02, hidrolik iin 03, jeotermal iin 04, biyogaz iin 05, biyoktle iin 06, doalgaz iin 07, rzgar+gne iin 10, biyogaz+gne iin 11, biyogaz+doalgaz iin 12 kodlar kullanlacaktr. Hibrit retim tesisi kapsamnda burada belirtilenlerden farkl bir kaynak kompozisyonu durumunda EPDK gr alnr. 4 Abone grubu kodlar kullanlacaktr. Buna gre Mesken iin 01, Ticarethane iin 02, Tarmsal Sulama iin 03, me ve Kullanma Suyu iin 04, Sanayi iin 05, Dier 1 iin 06, Dier 2 iin 07, mesken+ticarethane iin 08, mesken+sanayi iin 09, ticarethane+sanayi iin 10, mesken+ticarethane+sanayi iin 11, mesken+tarmsal sulama iin 12, ime ve kullanma suyu+ticarethane iin 13 kullanlacaktr. Tketim birletirme kapsamnda burada belirtilenlerden farkl bir abone kompozisyonu durumunda EPDK gr alnr. 5 lk anlamaya 0000001 sras verilerek teselsl ettirilir.

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI BRNC BLM MADDE 1 - TARAFLAR (1) Bu anlama datm irketi ile Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik (Ynetmelik) kapsamnda elektrik retim tesisi kuran gerek veya tzel kiiler arasnda imzalanr. Bu anlamann taraflar . Datm A.. ile .. (kullanc)dr. MADDE 2 - KULLANICIYA ZG ARTLAR: (1) Bu anlama Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik kapsamnda retim tesisi kuran kiilerin datm sistemini kullanmasna ilikin hkmleri ierir. (2) Datm sisteminin kullanlmasna ilikin bilgiler Ek-1de belirtildii ekildedir. MADDE 3 ANLAMANIN YORUMLANMASI (1) Bu Anlama ncelikle Ynetmelik ve Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmeliin Uygulanmasna Dair Teblie (Tebli) uygun olarak yorumlanr ve uygulanr. Ynetmelik ve Teblide hkm bulunmamas halinde Kanun ve YEK Kanununa gre karlm ikincil mevzuata (ilgili mevzuat) uygun yorum ve uygulama yoluna gidilir. MADDE 4 - KARILIKLI YKMLLKLER: A- Mali Ykmllkler: 1. Datm Sistemi Kullanm Fiyat zerinden Hesaplanan Bedellerin denmesi: (1) a) retim ve tketim tesislerinin ayn yerde olmas halinde sisteme verdii ve sistemden ektii net enerji miktarlar iin ayr ayr, b) retim ve tketim tesislerinin ayn yerde olmamas halinde sisteme verdii ve sistemden ektii enerji miktarlar iin ayr ayr, datm sistemi kullanm bedeli der. (2) Sistem kullanm fiyat balant anlamasnda belirlenen balant anlama gc esas alnarak hesaplanr. (3) Datm irketi, birinci fkra uyarnca hesaplanacak datm sistem kullanm bedeli ile her trl vergi ve ykmllkler de ilave edilmi ayrntl deme bildirimini takip eden ay iinde kullancya gnderir. (4) Kullanc, deme bildiriminin kendisine tebli edildii gn izleyen 15 (onbe) gn ierisinde bildirimde yer alan tutar, datm irketine der. demede gecikilen sre iin 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde ngrlen gecikme zamm uygulanr. (5) Maddi hatalar dnda; deme bildirimi ieriine yaplacak herhangi bir itiraz, demeyi durdurmaz. Datm irketinin hatas nedeniyle fazla denmi olan tutara, Datm irketi tarafndan deme bildiriminin tebli edildii gnden sonraki 8 (sekiz) gn ierisinde itiraz edilebilir. 10 (on) i gn ierisinde itiraz sonulandrlr. tirazn ksmen veya tamamen hakl bulunmas halinde fazla denen tutar, deme sresinin bitiminden balamak zere 6183 sayl Amme Alacaklarn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanan gecikme
2

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI zamm da dahil olmak zere 3 () i gn ierisinde kullancya iade edilir. tirazlar hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr. (6) Kullancnn, datm irketine kar bu anlamadan kaynaklanan deme ykmllklerini son deme tarihine kadar yerine getirmemesi durumunda datm irketi tarafndan kullancya uyar bildiriminde bulunulur. Kullanc, datm irketi tarafndan yaplan uyar bildirimine ramen, deme ykmlln bildirimin yapld tarihi izleyen 8 (sekiz) gn ierisinde yerine getirmezse, kullancdan bu anlama kapsamnda alnan teminat kullancnn borlarna mahsup edilir. Teminatn kullancnn borlarna mahsuben kullanlmas durumunda; kullanc 30 (otuz) gn ierisinde ek teminat vermek sureti ile teminatn nceki miktara tamamlar. Kullancnn teminatn zamannda ve yeter miktarda tamamlamas halinde datm irketi, en az 5 (be) gn nceden kullancya bildirimde bulunmak suretiyle sisteme enerji vermesini engelleyebilir. (7) Datm sistemine balant yaplmasnn datm irketi tarafndan ilave yatrm gerektirdii hallerde veya sistem kullanm asndan kapasitenin yetersiz olmas nedeniyle genileme yatrm veya yeni yatrm yaplmasnn gerekli olduu hallerde yatrm datm irketince yaplr. Ancak yeterli finansmann mevcut olmamas halinde retim tesisi tketim tesisi ile ayn yerde olan kullanclar, bu nitelikteki yatrmlar iin AG/YGden Balant Yapan Tketiciler in geerli Datm Sistemine Balant Anlamasnda ngrlen hkmlere gre ilem yapabilirler. Ancak retim tesisi tketim tesisi ile ayn yerde olmayan reticiler yeterli finansmann mevcut olmamas halinde datm irketi ile akdedecekleri zel hukuka tabi bir szleme kapsamnda bu yatrm yapabilir. Bu szleme kapsamnda yaplan genileme ve/veya yeni yatrmn gerekleen bedelinin veya ne kadarnn geri denecei, geri demenin esas ve usulleri ile bu anlamann ve yaplacak zel hukuka tabi anlamann feshedilmesi halinde taraflarn hak ve ykmllkleri taraflar arasnda akdedilecek anlama ile belirlenir. 2.Dier Masraflar: (1) Bu anlamadan doan vergi, resim, har gibi ykmllkler ile mevzuattan kaynaklanan dier masraflar kullanc tarafndan karlanr. 3.Tazminat: (1) Kullanc ve varsa iletme sorumlusu bu anlama ve ilgili mevzuata aykr kusurlu davranlar sonucunda datm irketinin urad zararlar tazminden mterek ve mteselsilen sorumludur. Kullancnn Datm irketinin zararn tazmin etmemesi halinde Datm irketi en az be gn nceden bildirimde bulunmak suretiyle kullancnn sisteme enerji vermesini engelleyebilir. Datm irketi de kusurlu davranndan kaynaklanan reticinin zararn demekle ykmldr. B- Veri Salama: (1) Kullanc, datm sistemi kullanm fiyatnn hesaplanmas veya ilgili mevzuat gerei talep edilen her trl bilgi ve belgeyi datm irketine Ynetmelik ve Teblide, hkm bulunmamas halinde ilgili mevzuatta ngrlen srede verir.

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI LETME KOULLARININ DIINA IKILMASI MADDE 5 - (1) Bu anlama kapsamnda datm sistemini kullanan retim tesisi ile balant ekipman, ebeke kayb olmas veya ksa devre arzas olumas durumlarnda sistemde adalanmaya sebep olmakszn datm sisteminden ayrlr. (2) Datm irketi, sisteme bal bir retim tesisini, test ve kontrol, ebekede tadilat, bakm-onarm veya geniletme ileri gerektii durumlarda ya da can ve mal emniyetinin salanmas, kaza, sistem arzas, sistem gvenlii ya da iletme koullar bakmndan aciliyet arz eden durumlarda ya da mcbir sebep hallerinde ya da bunlara benzer zaruri hallerde ebekeden ayrabilir. Bu durumlarda kullanc tarafndan mspet ve menfi zararlarn tazmini de dhil olmak zere mali hak talebinde bulunulamaz. MADDE 6 - MCBR SEBEP HALLER: (1) Taraflar bu anlamadan kaynaklanan bir ykmlln mcbir sebeplerden dolay yerine getirememeleri halinde; mcbir sebebe yol aan koullar, mahiyetini ve tahmini sresini aklayan mcbir sebep bildirim raporunu, mcbir sebebin sresi boyunca ykmllklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldrmak iin ald nlemleri ve gncel bilgileri ieren bir raporu veya sregiden olaylarda periyodik raporlar dier tarafa gnderir. Datm irketinin raporu ya da raporlar resmi internet sitesinde derhal yaymlamas yeterlidir. Ancak raporun bir suretinin istenmesi halinde kullancya derhal gnderilir/ibraz edilir. MADDE 7 - DEVR, TEMLK VE REHN: (1) retici, bu anlama kapsamndaki haklarn veya ykmllklerini bakalarna devir, temlik ve rehne konu edemez. MADDE 8 - HZMET ALIMI: (1) Datm irketi ile kullanc, nceden birbirlerinin yazl onayn almakszn, bu anlama kapsamndaki ykmllklerini hizmet alm yoluyla bakalarna grdrebilir. Hizmet alm yoluna gidilmesi, bu anlama kapsamndaki ykmllklerin devri anlamna gelmez. Hizmet almnda bulunan kullanc, bu durumu uygulamann balamasndan en az i gn ncesinden datm irketine yazl olarak bildirir. MADDE 9 - GZLLK: (1) Taraflar, ilgili mevzuatn uygulanmas sonucu veya piyasa faaliyetleri yahut bu anlamann uygulanmas sonucunda sahip olduklar ticari nemi haiz bilgilerin gizli tutulmas iin gerekli tedbirleri almak ve kendi itirakleri ve/veya hissedarlar olan tzel kiiler dahil nc ahslara aklamamak ve ilgili mevzuat ile ngrlen hususlar dnda kullanmamakla ykmldr. Taraflar, yeni balam veya yryen projeleri kapsamnda danmana yahut bamsz denetim kuruluuna, ilem denetisine veya sigorta irketine sunulan veya kamuya mal olmu bilgiler ile yrrlkte olan kanun ve dzenlemeler ya da verilmi olan bir mahkeme karar, idari emir gereince aklanmas gereken bilgilerin gizli bilgi tanmna girmediini kabul ederler. MADDE 10 - FERAGAT: (1) Kullanc yazl olarak haklarndan feragat etmedii srece; ilgili mevzuat ve bu anlama kapsamndaki haklarn kullanlmasndaki gecikme, bu haklarn ksmen veya tamamen ortadan kaldrmaz ve bu haklardan feragat edildii anlamna gelmez. Bir hakkn ksmen kullanlmas, bu hakkn veya baka bir hakkn ileride kullanmn engellemez.
4

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI MADDE 11 - EK PROTOKOLLER/EK SZLEMELER: (1) Taraflar, karlkl mutabakat salamalar halinde aralarnda mevzuat erevesinde bu anlamaya ek olarak ilave ve/veya deiiklik protokolleri/szlemeleri yapabilir. (2) Bu anlamann birinci blmnde yer alan genel hkmler, Enerji Piyasas Dzenleme Kurul karar ile deitirilebilir. MADDE 12 - SONA ERME: (1) Bu anlama; a) Kullancnn retim izninin Ynetmelik ve Tebli kapsamnda iptal edilmesi veya sona ermesi hallerinde, b) Datm irketi ile retim yapan kullanc arasnda imzalanan Balant Anlamasnn sona ermesi halinde, c) Kullancnn iflasna karar verilmesi, tasfiye memuru atanmas, hukuken tasfiyesini gerektiren bir durum ortaya kmas veya acze dmesi hallerinde, d) retim tesisinin kullancnn uhdesinden kmas halinde, kendiliinden sona erer. (2) Kullancnn, bu anlamaya konu datm sistemi kullanmn sona erdirmek zere datm irketine yazl olarak bavurmas halinde, taraflarn mutabk kalacaklar tarihte bu anlama sona ermi kabul edilir. Bu durumda kullanc, datm sistemi kullanmn sona erdirme talebini en az 2 (iki) ay nceden datm irketine yazl olarak bildirir. (3) Bu anlamann sona ermesi, domu ve/veya doacak mali ykmllkleri ortadan kaldrmaz. (4) Kullancnn, bu anlama kapsamnda vermi olduu teminatlarn, 90 (doksan) gnlk gemie dnk dzeltme kaleminden kaynaklanacak borlarn karlayacak kadar ksm sre sonulanncaya kadar serbest braklmaz. MADDE 13 - FESH: (1) Taraflar, bu anlamada ngrlen ykmllklerin yerine getirilmemesi durumunda kar tarafa fesih bildiriminde bulunabilirler. Bu durumda anlama, fesih bildirim tarihini izleyen 15 (onbe) gn sonra feshedilmi kabul edilir. (2) Bu anlamann feshedilmesi, taraflarn fesih bildirimine kadar domu ve/veya anlamann feshedilmi kabul edilecei tarihe kadar doacak mali hak ve ykmllklerini ortadan kaldrmaz. MADDE 14 - KISM HKMSZLKTE ANLAMANIN GEERLL: (1) Bu anlamann herhangi bir hkmnn, batl, hkmsz, geersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykr olduu tespit edilirse; bu durum anlamann geri kalan hkmlerinin geerliini ksmen veya tamamen ortadan kaldrmaz. Yaplan tespit sonucunda anlamann yrtlmesine engel bir halin ortaya ktnn anlalmas durumunda, anlama Borlar Kanunu erevesinde geersiz kabul edilir. MADDE 15 - ANLAMAZLIKLARIN ZM: (1) Datm irketi ile kullancnn bu anlamann hkmleri zerinde mutabakata varamamalar halinde, taraflar, anlamazln zm konusunda Kuruma yazl olarak bavuruda bulunabilir. Anlamazlklar Kurum tarafndan zme kavuturulur.
5

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI

MADDE 16 - BLDRMLER: (1) Bu anlama uyarnca yaplacak bildirimler, taahhtl mektup veya telgraf kullanlarak kar tarafn ikamet adresine yaplr. Faturaya kayt dlerek yaplacak bildirimler de geerlidir. (2) Datm irketinin adres deiiklii, resmi internet sayfasna yaymlanarak bildirilir. MADDE 17 - MEVZUATA UYUM: (1) Bu anlamann yrrlk tarihinden sonraki mevzuat deiiklikleri taraflar iin balaycdr. MADDE 18 - TEMNAT ALINMASI: (1) Kullanc, bu Anlama kapsamndaki sistem kullanmna ilikin her trl deme ykmll ile sistem iletim bedelinin teminat altna alnabilmesini teminen datm irketine teminat olarak nakit veya kati ve sresiz banka teminat mektubunu Anlamann imza tarihinden itibaren 5 (be) ign iinde verir. Teminat miktarnn kullancnn datm irketine olan bor ve ykmllklerini karlamas esastr. Teminat miktar, Kullancnn anlama tarihindeki 2 (iki) aylk sistem kullanm bedeli toplamndan az olamaz. Bu anlama kapsamnda kullancdan alnan teminatlar EK-2de belirtilmitir. Bir takvim yl ierisinde datm sistemi kullanm fiyatnda herhangi bir sebeple art olmas halinde kullanc tarafndan verilen teminatlar datm irketi tarafndan yaplan bildirimi izleyen 15 (onbe) gn ierisinde tamamlanr veya yenilenir. (2) Teminatlarn belirlenen sre ierisinde yenilenmemesi veya tamamlanmamas durumunda; datm irketi ibu anlamay feshedebilir. Feshe ilikin 13 nc madde hkmleri uygulanr. (3) Anlamann sona ermesi halinde kullancnn domu ve/veya doacak mali ykmllklerini aan teminat miktar herhangi bir talep aranmakszn kullancya iade edilir. MADDE 19 - YRRLE GRME: (1) Bu anlama, kullancnn teminatlar verdii tarihte yrrle girer. Ekler: 1. Datm Sisteminin Kullanlmasna likin Bilgiler, 2. Teminatlar, 3. Datm Sisteminin Kullanlmasna likin Tketici Listesi.

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI KNC BLM EK-1 DAITIM SSTEMNN KULLANILMASINA LKN BLGLER Kullanc No zin Tarihi zin Sresi Kaynak Tr Kurulu G Tesis Adresi Datm Blgesi rtibat Merkezi Gerilim Seviyesi lm Noktas Sistem Kullanm in ngrlen Tarih : : : : : : : : : : :

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI EK-2 TEMNATLAR

LSANSSIZ ELEKTRK RETCLER N DAITIM SSTEM KULLANIM ANLAMASI EK-3 DAITIM SSTEMNN KULLANILMASINA LKN TKETC LSTES KULLANICI NO6 SAYA NO7 KULLANICI ADI8

U Z L A T I R M A S A Y A

T K E T C K O D U

S A Y A TKETC ADI10 S E R N O

T K E T C T P

L / L E S

K O D U
9

6 7

Tketim birletirme halinde bavuru yapan kiinin numaras yazlr. Her bir retim tesisi iin tesis edilen saya numaralar yazlacaktr. 8 Tketim birletirme halinde bavuru yapan kiinin ad yazlr. 9 Bu stuna retim tesisi kurmak iin bavuruda bildirilen tketim tesisi saya kodu, yoksa saya numaras yazlr. Tketim birletirme halinde birletirilen tketicilerin saya kodlar veya numaralar alt alta srasyla yazlr. 10 Bu stuna retim tesisi kurmak iin bavuru yapan tketicinin ad yazlr. Tketim birletirme halinde birletirilen tketicilerin isimleri alt alta srasyla yazlr.