ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA U RIJECI i SUSTAV ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE

Dokumenti
Upravljanje Fakultetom

Etičko povjerenstvo Odbor za kvalitetu
PROCJENA NASTAVE OD STRANE STUDENATA

Napomena: prezentacija dostupna na facebook stranici Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci

Upravljanje Fakultetom
 

Sveučilište u Rijeci -> Uprava Sveučilišta: Rektor i Prorektori Senat Dekan predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je ĉelnik i voditelj.

Dekan je za svoj rad odgovoran Fakultetskom vijeću i nadležnom tijelu Sveuĉilišta. Dekan je odgovoran za provedbu odluka sveuĉilišnih tijela na Fakultetu.
Dekanu u radu pomažu, u pravilu, tri prodekana: • prodekan za nastavu,

• prodekan za znanstvenu djelatnost,
• prodekan za opće poslove. Prodekani predstavljaju Fakultet u okviru djelokruga poslova i zadataka za koje su ovlašteni ovim Statutom.
 

Uprava Fakulteta Dekanski kolegij je savjetodavno tijelo, koje pomaže dekanu u radu. Kolegij dekana ĉine prodekani i tajnik. Prošireni Dekanski kolegij Stručne službe

 

Fakultetsko vijeće je struĉno vijeće Fakulteta. Fakultetsko vijeće ĉine svi redoviti i izvanredni profesori zaposleni na neodreĊeno vrijeme koji ostvaruju najmanje polovicu radnog vremena na Fakultetu, te predstavnici docenata, suradnika i studenata. Dekan, prodekani i proĉelnici odsjeka ĉlanovi su vijeća po funkciji. Fakultetsko vijeće: • donosi odluke o akademskim, znanstvenim i struĉnim pitanjima, • sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta, • bira i razrješuje dekana, • bira i razrješuje prodekane na prijedlog dekana , • donosi Statut, • daje suglasnost dekanu na akt o unutarnjem ustroju Fakulteta, • daje suglasnost na opći akt o studiju, • osniva radne grupe i povjerenstva,

       


   

• utvrĊuje prijedlog studijskih programa,
• bira nastavnike i suradnike u odgovarajuća zvanja i radna mjesta, • raspisuje natjeĉaje za izbor nastavnika, • imenuje mentore asistentima, te mentore i voditelje na studijima, • odluĉuje o posebnim pitanjima od interesa za studente,


• donosi izvedbeni plan nastave,
• obavlja i druge poslove utvrĊene Zakonom, Statutom Sveuĉilišta i ovim statutom, te drugim općim aktima Fakulteta.

ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA U RIJECI
  

I.ETIČKI KODEKS II. DODATAK ETIČKOM KODEKSU SVEUČILIŠTA U RIJECI III. ETIČKI KODEKS ZA STUDENTE/ STUDENTICE SVEUČILIŠTA U RIJECI Cilj je Etičkoga kodeksa poticati razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno opravdanoga ponašanja te njihovu primjenu u specifičnom kontekstu Sveučilišta. Etiĉki kodeks promiĉe ozraĉje u kojem svi ĉlanovi/ĉlanice sveuĉilišne zajednice u obavljanju svoje djelatnosti ĉuvaju ugled i dostojanstvo svoje profesije te se odgovorno i etiĉki odnose prema drugim ĉlanovima/ ĉlanicama te zajednice.

I.ETIČKI KODEKS 1. UVOD 2. PREAMBULA 3. OPĆE ODREDBE 4. TEMELJNA NAĈELA 5. NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA 6. PROFESIONALNA PRAVA I ODGOVORNOSTI

III. ETIČKI KODEKS ZA STUDENTE/ STUDENTICE SVEUČILIŠTA U RIJECI

     

1. PREAMBULA


   

2. OPĆE ODREDBE
3. UPOTREBA POJMOVA 4. PRAVA STUDENATA/ STUDENTICA 5. AKADEMSKI INTEGRITET 6. AKADEMSKO NEPOŠTENJE

7. FIZIĈKE POVREDE I ZLOSTAVLJANJE
8. UZNEMIRAVANJE 9. DISKRIMINACIJA 10. DROGA I ALKOHOL 11. STANDARDI PONAŠANJA U OBJEKTIMA

II. DODATAK ETIČKOM KODEKSU SVEUČILIŠTA U RIJECI

   


VIJEĆE ĈASTI
ETIĈKO POVJERENSTVO, RECENZENTI, LEKTORICA IZVORI

SVEUĈILIŠTA
 

12. SIGURNOST I ZAŠTITA 13. POŠTIVANJE PRAVILA I DISCIPLINSKIH POSTUPAKA 14. POMAGANJE, POTICANJE, POKUŠAJ

 

IZVORI AUTOR, RECENZENTI

Vijeće časti i Etička povjerenstva tijela su koja se skrbe za provedbu
Etičkog kodeksa za studente/ studentice. Postupak pred Vijećem ĉasti i Etiĉkim povjerenstvom ureĊeni su Etiĉkim kodeksom Sveuĉilišta u Rijeci.

Od studenata/ studentica Sveuĉilišta u Rijeci oĉekuje se da se ponašaju kao
odgovorni članovi/ članice sveuĉilišne zajednice poštujući zakone i propise Sveučilišta u Rijeci, temeljna ljudska prava, integritet i dostojanstvo drugih osoba, akademske slobode, načela ravnopravnosti i pravednosti te da

savjesno i profesionalno ispunjavaju svoje obveze.

Etički kodeks za studente/ studentice je skup normi ponašanja koje su

dužni poštovati svi studenti/ studentice i studentske organizacije na Sveučilištu u Rijeci. Etički kodeks za studente/ studentice predstavlja primjenu općih normi etičnosti i profesionalnosti na posebnu domenu studentskih prava i obveza. Studenti/ studentice i studentske organizacije dužni su poštovati kako norme Etiĉkog kodeksa Sveuĉilišta u Rijeci tako i Etiĉkog kodeksa za studente/ studentice. Studenti/ studentice koji povreĎuju ove norme biti će podložni disciplinskim sankcijama kako bi se utjecalo na njihov daljnji osobni razvoj, kako bi se zaštitila prava ĉlanova/ ĉlanica sveuĉilišne zajednice te imovina i stabilnost Sveuĉilišta u Rijeci. Prava i obveze propisane ovim Etiĉkim kodeksom odnose se samo na radnje i ponašanje studenata na prostorima koje posjeduje, koristi ili kontrolira Sveuĉilište u Rijeci, te na radnje izvan Sveuĉilišta koje su vezane uz predstavljanje ili zastupanje Sveuĉilišta.

Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Rijeci

Svaki fakultet, umjetniĉka akademija i visoka škola na Sveuĉilištu mora imati etiĉko povjerenstvo Etiĉko povjerenstvo ima 3 ĉlana. Na fakultetima, umjetničkim akademijama i visokim školama jedan član Etičkoga povjerenstva mora biti izabran iz redova studenata.

Djelokrug rada Etiĉkoga povjerenstva

Etiĉko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Rijeci:
prati provedbu Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Rijeci i provodi postupak utvrĎivanja povrede Etičkoga kodeksa na Filozofskom fakultetu u Rijeci. priprema godišnja izvješća o svojem radu, provedenim postupcima utvrĊivanja povrede Etiĉkoga kodeksa i izreĉenim sankcijama, te ih dostavlja dekanu i Vijeću ĉasti.

Svatko se može obratiti Etičkom povjerenstvu zbog povrede Etičkoga kodeksa, i osoba koja nije neposredno

oštećena, ako se oštećena strana tome izrijekom ne protivi
Etiĉko povjerenstvo dostavit će dekanu Završno izvješće o provedenom postupku utvrĊivanja povrede Etiĉkoga kodeksa i prijedlog Zakljuĉka o utvrĊenoj povredi Etiĉkoga kodeksa; dekan će donijeti Zakljuĉak o utvrĊenoj povredi Etiĉkoga kodeksa i provesti ga sukladno Statutu fakulteta te o tome izvijestiti znanstveno-nastavno vijeće fakulteta i rektora. na dekanovu odluku moguće je uložiti žalbu Vijeću ĉasti. Vijeće ĉasti i rektor razmotrit će žalbu i donijeti konaĉnu odluku o utvrĊenoj povredi Etiĉkoga kodeksa te o provedbi te odluke.

Etičko povjerenstvo djelovat će neovisno i samostalno u obavljanju poslova iz svojega djelokruga i u postupku

utvrĎivanja povreda Etičkoga kodeksa.
Etiĉko povjerenstvo može u obavljanju poslova iz svojega djelokruga zatražiti struĉnu pomoć odgovarajućih znanstvenih i struĉnih osoba ili institucija. Etiĉko povjerenstvo poštivat će u postupku utvrĊivanja povrede Etiĉkoga kodeksa načelo tajnosti i štititi dostojanstvo svih osoba u postupku.

SUSTAV ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE

Odbor za kvalitetu

Cilj sustava za unaprjeĊenje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i

razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i struĉnog razvoja dionika u svim podruĉjima
djelovanja Fakulteta.

Ustrojbena jedinice sustava za osiguranje kvalitete na Fakultetu je Odbor za upravljanje i unaprjeĎenje kvalitete na Fakultetu koji se sastoji od 8 ĉlanova
- Sveučilišni odbor za kvalitetu

Odbor Fakulteta organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeĎenje kvalitete na razini Fakulteta posebice s obzirom na sljedeće elemente:
      

- samovrednovanje, - razvijanje indikatora kvalitete, - sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, - istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja, - istraživanje kompetencije nastavnog osoblja, - usavršavanje sveuĉilišnih nastavnika (cijeloživotno obrazovanje),


          

- usavršavanje administrativnog i tehniĉkog osoblja,
- dokazi o unaprjeĊenju nastave, - kvaliteta općih i specifiĉnih kompetencija ostvarenih studijskim programom, - definiranje i uvoĊenje tipa standardizacije u administrativnom dijelu, - poticanje i organiziranje stalne rasprave o kvaliteti, širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti, -definiranje mehanizama za nadgledanje, održavanje i postizanje akademskih standarda nužnih za ostvarivanje kvalitete u osnovnim akademskim aktivnostima visokoškolske institucije: uĉenja, poduĉavanja i istraživanja, - usklaĊivanje aktivnosti sa zahtjevima koji proizlaze iz nadreĊenih smjernica, na razini Sveuĉilišta, - nadgledanja mehanizama ostvarivanja akademskih standarda.

PROCJENA NASTAVE OD STRANE STUDENATA
Vrednovanje rada nastavnika od strane studenata temelji se na rezultatima studentske procjene nastavnog procesa. Provodi se na temelju standardiziranih upitnika na razini Sveuĉilišta (u svrhu usporedivosti), po potrebi dopunjenih sa specifiĉnostima rada na pojedinoj sastavnici. Unutarnje (institucijsko) vrednovanje rada nastavnika provodi se redovito, minimalno svake tri godine, odnosno, za nastavnike kojima se rezultati vrednovanja koriste u postupku izbora u više zvanje ili reizbor najmanje dva puta tijekom razdoblja izmeĊu izbora u odreĊeno znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje. CILJEVI:

Vrednovanje kvalitete nastavnog rada nastavnika i suradnika odreĊenog kolegija kao i angažman studenta na odreĊenom kolegiju kako bi se na temelju procjena i sugestija mogao unaprijediti rad nastavnika i nastava na pojedinom kolegiju. Izdavanje potvrde o kvaliteti nastavnog rada nastavnika ili suradnika s pozitivnom ocjenom u svrhu izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful