You are on page 1of 18

ความรักเร่ิมแรก ต่อสู้กับ การกำาเนิด(เกิด)ออกมาครัง้แรก

โดย มิท จิฟฟอร์ด

การพิพากษาเร่ิมต้นท่ีบ้าน(คนในโบสถ์)ของพระเจ้า ความรักเร่ิมแรกต่อสู้กับการเกิดออกมาครัง้
แรก เม่ ือผมได้ต่ืนขึ้นในเช้าวันหน่ ึง พระเจ้าได้ตรัสกับผมว่า ความรักเร่ิมแรก แตกต่างจากการเกิด
มาครัง้แรก ผมได้ต่ืนขึ้นและเขียนข้อความลงไป เช่นเดียวกับทุกส่ิงท่ีผมจะต้องถูกสอนในเร่ ืองหัวข้อ
เหล่านี้

ความรักเร่ิมแรก ( First love ) หมายถึง ความรักท่ีพวกเราทุกคนได้รับโดยเร่ิมแรกเม่ ือพวกเราได้


รับพระวิญญาณของพระเจ้า ซ่งึ ส่ิงเหล่านีป้ ระกอบด้วย ความปรารถนาท่ีจะรู้จักพระเจ้า( ลึกลงไปใน
ความหมาย คือความปรารถนาท่ีอยากจะรู้จักนิสัยธรรมชาติของพระองค์ อยากจะรู้จักฤทธานุภาพ
ของพระองค์ อยากรู้จักบุคลิกลักษณะของพระองค์ และอยากรู้จักอะไรคือส่ิงท่ีพระเจ้ารัก(ทรงชอบ
พระทัย)และส่ิงท่ีพระเจ้าเกลียดชัง ) ความปรารถนาท่ีจะเป็ นท่ีพอพระทัยของพระเจ้า ความปรารถท่ีจะ
อยู่ในการทรงสถิตกับพระเจ้า และความปรารถนาท่ีจะมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า ความรักนีส ้ ามารถท่ี
จะเกิดขึ้นเม่ ือพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสถิตในประชากรของพระองค์เท่านัน ้ สำาหรับความรัก
ครัง้แรกนีเ้ราสามารถท่ีจะมีประสบการณ์(ส่วนตัว)ในวิญญาณของเราเท่านัน ้

การเกิดออกมาครัง้แรก (First Born) สังเกตเห็นได้จาก เราได้เกิดมา(คลอดออกมาในโลก)ซ่ ึงอยู่


ในความชัว่ช้าและอยู่ในความบาปตัง้แต่อยู่ในครรภ์ของมารดา นีเ้ป็ นความปรารถนาท่ีคอรัป(ความ
ปรารถนาท่ีผิดๆ)การกระทำาและความปราถนาท่ีจะสนองความต้องการของเน้ือหนังตัวเก่า ธรรมชาติ
ของเน้อ ื หนังนี เ้ป็ นธรรมชาติของคนหน้าซ่ ือใจคตผู้ซ่ึงบอกและพูดว่าเขาเช่ ือพระเจ้าแต่เขาไม่เช่ ือใน
พระคำา(ท่ีมาจากการสอน)ของพระเยซูคริสต์ และได้ปฎิเสธการงานท่ีเป็ นฤทธานุภาพของพระองค์
ความปรารถนาของการเกิดครัง้แรกจะถูกกระตุ้นจากกฏเกณฑ์ กฏหมาย เทียบได้เท่ากับกระตุ้นความ
หมายตามตัวอักษร พระคำาตามตัวอักษรเม่ ือบวกกับ(ร่วมกันกับ)ความเข้าใจและความฉลาดท่ีเกิดมา
จากความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง ความคิดฝ่ ายเน้ือหนังท่ีเป็ นผลสะท้อน(พัฒนามาจาก) ความรู้การเรียน
การสอนทัง้หมดท่ีผิดพลาด(ของมนุษย์)มารวมตัวซ่ ึงเกิดผลลัพธ์เป็ นความตาย และการโกหกทัง้หมด
ได้ตัง้ครรภ์เม่ ือการโกหกของซาตานจะผสมอยู่ในความฉลาดจากสติปัญญาของมนุษย์
สำาหรับ(ความคิด)ในศาสนาเร่ิมจากการเกิดมาครัง้แรกนี โ้ดยความคิดจากเน้อ ื หนังของ
คริสเตียน พบในธรรมชาตินิสัยและง่ายท่ีจะพูดแสดงความคิดของตัวเอง (ความคิดนอกคอก นอกรีต
จากท่ีพระเจ้าได้สอนไว้ ตัง้กฏเกณฑ์ไว้) เช่น การพิพากษาคนอ่ ืนๆ , แข่งขันหรือต่อสู้กับคนอ่ ืน
ค้นหาความผิดของคนอ่ ืน และทำางานของตัวเองและดำาเนินชีวิตแบบหน้าซ่ ือใจคต เพราะว่านีเ้ป็ น
ธรรมชาตินิสัยความปรารถนาของการเกิดมาครัง้แรก(เม่ อ ื ลืมตามองโลก) ธรรมชาตินิสัยของเน้อ ื หนัง
ตัวเก่า
มีเขียนอยู่ว่า ให้ทุกคนผู้ซ่งึ เรียกออกพระนามของพระคริสต์ หันจากออกความชัว่ร้าย
การกระทำาท่ีหน้าซ่ ือใจคต ท่ีออกมาจากการหลอกลวงและการคอรัป ความปรารถนาท่ีผิดๆธรรมชาติ
ของคนท่ีเกิดออกมาครัง้แรก /ธรรมชาติของเน้ือหนังตัวเก่า นีค ้ ือการกระทำาท่ีถูกกระตุ้น ยัว่ยุ เม่ ือ
ตัวอักษรของพระคำาได้บวกกับความปรารถนาธรรมชาติ(ชัว่ช้า)ของการเกิดมาครัง้แรก ซ่งึ ได้ยัว่ยวน
ให้พวกเรายกย่อง เยินยอตัวเอง เพ่ ือท่ีจะเช่ ือในตัวเอง เพ่ ือท่ีจะสรรเสริญตัวเอง เพ่ ือท่ีจะเช่ ือมัน่ ใจตัว
เอง ( เช่ ือในความคิดของตัวเองท่ีคิดออกมา ) เพ่ ือท่ีจะรักตัวเอง เพ่ ือท่ีจะเช่ ือถือวางใจในตัวเอง เพ่ ือ
ท่ีจะปกป้ องตัวเองและรักษาตัวเองให้ปลอดภัย เพ่ ือท่ีจะทำาในส่ิงท่ีดูเหมือนจะถูกต้อง และเพ่ ือท่ีจะ
เช่ ือฟั งธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดและมีปรารถนา(ส่ิงต่างๆท่ีทรงสร้างเข้าหาตัวเอง)เพ่ ือตัวเอง
มากกว่าความปรารถนาในพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ความปรารถนาต่างๆและความอ่อนแอของการเกิดมา
ครัง้แรกอยู่ในความปรารถนาและความต้องการท่ีทำาให้เป็ นชนชาติหน่ ึงๆ/เป็ นเพ่ ือนของโลกท่ี
เส่ ือมโทรม
ยากอบ 4:4-5 ท่านทัง้หลายผู้ลว่ งประเวณีชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็ นมิตรกับโลกนัน ้ คือ
การเป็ นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนัน ้ ผู้ใดใคร่เป็ นมิตรกับโลก ผู้นัน
้ ก็เป็ นศัตรูของพระเจ้า ท่านคิดว่าพระ
คัมภีร์กล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์หรือท่ีว่า พระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ในเราทัง้หลายมีความรู้สึกหึงหวง

1
เอเฟซัส 4:21-24 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเร่ ืองพระองค์ และได้รับการสอนโดยพระองค์ตามความจริงซ่งึ มี
อยู่ในพระเยซูแล้ว ท่านจงทิง้มนุษย์เก่าของท่านซ่ ึงคู่กับวิถีชีวิตเดิมนัน
้ เสีย อันจะเส่ ือมเสียไปตาม
ตัณหาอันเป็ นท่ีหลอกลวง และจงให้จิตใจของท่านเปล่ียนใหม่ และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซ่งึ ทรง
สร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิท ์ ่ีแท้จริง
เม่ ือพระเจ้าได้เปิ ดเผย การเกิดมาครัง้แรกเป็ นความเหย่อหย่ิง และความหย่ิงจองหองนี้
ปรารถนาท่ีจะรักและมีความคิดสติอยู่ในรูปเคารพท่ีมาจาก(เข้าหา)ตัวเอง ขณะท่ีความรักเร่ิมแรกจะมี
ความรู้สึกนึกคิดสติของ(อยู่ใน)พระเจ้า

เล่มท่ีหน่ ึงซ่ ึงเปรียบกับหนังสือปฐมกาล เก่ียวกับมนุษย์


ความสุขของคนท่ีรักพระเจ้า
สดุดี 1:1-2 บุคคลผู้ไม่ดำาเนินตามคำาแนะนำาของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนัง่อยู่
ในท่ีนัง่ของคนท่ีชอบเยาะเย้ย ผู้นัน ้ ก็เป็ นสุข 1:2 แต่ความปี ติยินดีของผู้นัน
้ อยู่ในพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทัง้กลางวันและกลาง

สดุดี 10:4 เพราะคนชัว่นัน


้ ด้วยสีหน้าท่ีเย่อหย่ิงยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้อยู่ในความคิด
ทัง้สิน
้ ของเขา
หลังจากผมเขียนส่ิงเหล่านีล้ งไป ท่ีพระเจ้าได้สอนผมเก่ียวกับแต่ละอย่าง ความรักเร่ิมแรก
และการเกิดออกมาครัง้แรก จากนัน ้ ผมได้รอคอยพระเจ้าท่ีจะเปิ ดเผยเพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับจุดประสงค์ท่ี
ให้ผมทำางานเร่ ืองนี ผ ้ มรอคอยแต่พระเจ้าไม่ได้เพ่ิม
คืนเดียวกัน ผมได้มีความฝั นดังนี้

ความฝั น ผมได้เห็นตัวเองต่อสู้กับสัตว์ร้ายแปลกปะหลาดท่ีมีเจ็ดหัวในวิวรณ์ ผมรู้ว่าผมได้ต่อสู้อย่าง


ดุเดือดเพ่ ือท่ีจะพิสูจน์ความรักเร่ิมแรกท่ีผมมีต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า เพ่ ือท่ีจะมีชัยชนะต่อความปรารถนา
ความต้องการของตัวเองการเกิดมาครัง้แรก และผมรู้วา่ แต่ละหัวของสัตว์ร้ายนัน ้ ได้เป็ นตัวแทนของ
ความปรารถนาและความต้องการท่ีเกิดออกมาจากธรรมชาติของสัตว์ร้าย(มนุษย์สัตว์) ธรรมชาติของ
การเกิดมาครัง้แรกได้พบอยู่ในการหลอกลวง ยัว่ยวนกิเลส และความปรารถนาของเน้ือหนังตัวเก่า(
ความคิดจิตใจเก่าๆท่ีเป็ นรากต้นตอของความบาป) และสัตว์ร้ายนัน ้ ได้มีฤทธิแ์ละแข็งแรง เม่ ือการ
โกหกของซาตานและความฉลาดของสติปัญญาของมนุษย์ ได้มารวมด้วยกันในตัวอักษรออกมาเป็ น
คำาพูด(ท่ีส่ือความหมาย) ไม่มค ี ำาใดท่ีมีอำานาจย่ิงใหญ่ท่ีจะหลอกลวงมนุษย์ได้นอกเสียจากคำาพูดท่ีดู
เหมือนจะถูกต้องในสายตาของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ ือพวกเขาเหล่านัน ้ ได้กระตุ้นความปรารถนาและกิเลสตัณหาท่ีอยู่ใน
ตัวเขาเพ่ ือท่ีทำาในส่ิงท่ีพวกเขาอยากทำา นีเ้ป็ นส่ิงท่ีปิดบังเคลือบอยู่ในคนอิสราเอลทัง้หมด ท่ีถูกหลอก
ลวงจากการแปลความหมายของกฏแณฑ์ของพระเจ้าท่ีได้ให้แก่พวกเขา คำาสอนต่างๆท่ีตกลงกันกับ
ธรรมชาติของความรู้สึกของตัวของพวกเขาเอง และความหลอกลวงจากกิเลส ความอยากของเน้ือหนัง
ตัวเก่า
ในลักษณะเดียวกันท่ีอิสราเอลได้ถูกหลอกลวงโดยความมืดบอดของหัวใจของพวกเขา ใน
ความคิดของพวกเขา และในสายตาของพวกเขา ดังนัน ้ ในคริสเตียนปั จจุบันนีก ้ ็ถูกทดลอง ยัว่ยวนใจ
โดยการยอมให้ถูกหลอกลวงด้วยกิเลสของเน้ือหนังตัวเก่าของพวกเขาเอง

ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิโ์ดยความเช่ ือ
กาลาเทีย 3: 1- 4 โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านเพ่ ือท่านจะไม่เช่ ือฟั งความจริง
ทัง้ๆท่ีภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว 3:2 ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียว
จากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการกระทำาตามพระราชบัญญัติหรือ หรือได้รับโดยการฟั งด้วย
ความเช่ ือ 3:3 ท่านเขลาถึงเพียงนัน
้ ทีเดียวหรือ เม่ ือท่านเร่ิมต้นด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนีท
้ ่านจะให้
สำาเร็จด้วยเน้อ
ื หนังหรือ 3:4 ท่านได้ทนทุกข์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ ถ้าเป็ นการไร้ประโยชน์
จริงๆแล้ว

โรม 9: 31-33 แต่พวกอิสราเอลซ่งึ ใฝ่ หาพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็ยงั ไม่ได้บรรลุตามพ


ระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมนัน ้ เพราะอะไร เพราะเหตุท่ีเขามิได้แสวงหาโดยความเช่ ือแต่

2
แสวงหาโดยการกระทำาตามพระราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้อนหินท่ีให้สะดุดนัน ้ ดังท่ีมีคำาเขียนไว้แล้วว่า
จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหน่ ึงไว้ในศิโยนซ่ ึงจะทำาให้สะดุด และหินก้อนหน่ ึงซ่งึ จะทำาให้ล้ม แต่ผู้ใดท่ี
เช่ ือในพระองค์นัน ้ ก็จะไม่ได้รับความอับอาย
โรม เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตัง้ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึง
ไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า
ทำาไมถึงเป็ นเช่นนัน ้ เพราะพวกเขามิได้แสวงหาโดยความเช่ ือ(อย่างท่ีพระเจ้า ต้องการให้เขา
เช่ ือ) แต่พวกเขาได้กระทำา ประพฤติตามกฏเกณฑ์ บัญญัติ เพราะสำาหรับพวกเขาได้สะดุด ดังท่ีมีคำา
เขียนไว้แล้วว่า จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหน่ ึงไว้ในศิโยนซ่ ึงจะทำาให้สะดุด และหินก้อนหน่ ึงซ่งึ จะ
ทำาให้ล้ม แต่ผู้ใดท่ีเช่ ือในพระองค์นัน ้ ก็จะไม่ได้รับความอับอาย พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าอธิษฐานเพ่ ือ
อิสราเอลท่ีพวกเขาจะได้รับความรอด เพราะเรา(ผม)ได้ถือการบันทึกของพวกเขา ท่ีเขาได้เลือกปิ ด
ส่ิงของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ตามความรู้ท่ีพวกเขามี เพราะพวกเขาอิสราเอลได้ลืมความชอบธรรมของ
พระเจ้า และกำาลังจัดตัง้ความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมา และไม่ได้ยอมจำานนตัวพวกเขาเองต่อความ
ชอบธรรมของพระเจ้า
โรม 7: 4- 6 เช่นนัน ้ แหละ พ่ีน้องทัง้หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้ตายจาก พระราชบัญญัติทาง
พระกายของพระคริสต์ด้วย เพ่ ือท่านจะตกเป็ นของผู้อ่ืน คือของพระองค์ผู้ทรงฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
แล้ว เพ่ ือเราทัง้หลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าเม่ ือเราเคยมีชีวิตตามเน้ือหนัง ตัณหาชัว่ซ่งึ
เป็ นมาโดยพระราชบัญญัติได้ทำาให้อวัยวะของเราเกิดผลนำาไปสู่ความตาย แต่บัดนีเ้ราได้พ้นจากพระ
ราชบัญญัติ คือได้ตายจากพระราชบัญญัติท่ีได้ผูกมัดเราไว้ เพ่ ือเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรใน
ประมวลพระราชบัญญัติเก่า แต่จะดำาเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
จากนัน ้ ผมได้เห็นตัวเองสวมชุดทหารเต็มยศของพระเจ้า ขณะท่ีผมได้ต่อสู้กับสัตว์ร้าย
และขวามือของผมได้ถือดาบท่ีซ่ึงเป็ นความจริงของพระวนจะของพระเจ้า ผมได้แปลกใจว่าดาบของผม
นัน้ สัน้ มากเหมือนดาบในสมัยทหารโรมันสวมชุดออกรบ ในทันทีผมรู้อย่างแน่นอนว่าดาบของผมไม่
สามารถฆ่า สัตว์ร้ายเจ็ดหัวท่อ ี ยู่ต่อหน้าผม ซ่ ึงเทียบได้วา่ ใหญ่กว่า โกลิอะท่ีอยู่หน้าดาวิด และผิวหนัง
ของสัตว์ร้ายก็หนามาก และขรุขระดาบของผมไม่สามารถฟั นและแทงทะลุผิวหนัง
แต่ละหัวนัน ้ ปรากฏดูเหมือนหัวมังกร และแต่ละหัวมีคอยาว สิบห้าฟุต และคอมังกรมีเจ็ด
หัวได้ ปรากฏอยู่ต่อหน้าผมเหมือน งูยักษ์ใหญ่เจ็ดหัว แต่ละหัวคอยจ้องจะฉก เคล่ ือนไหวไปมา ขึ้น
ลง หัวย่ ืนออกและกลับเข้าหาตัวมังกร หัวมังกรแต่ละหัวได้ปรากฏ เหมือนจะค้นหาท่ีว่างในตัวผมใน
ส่วนท่ีไม่ได้หุ้มด้วยเส้ือเกราะ ( ยุทธภันฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า )เพ่ ือท่ีจะโจมตีผม แต่ละหัวมังกรได้อยู่ใน
ตำาแหน่งท่ีห่างจากดาบของผมโดยไม่สามารถฟั นไปถึงได้ เม่ ือหัวมังกรหน่ ึงในเจ็ดนัน ้ ได้พุ่งฉกมาท่ี
ผมและหัวมังกรนัน ้ จะย่ ืนหัวฉกห่างจากดาบของผม การฉกของหัวมังกรตรงมาท่ีผมเหมือนงูเห่าท่ีพุ่ง
ฉกต่อเหย่ ือเป้ าหมาย การโจมตีแรงมาก ดุเดือด และไร้ความปราณี ผมพบว่าผมสามารถท่ีจะแทงด้าน
ข้าง หรือไม่ก็หัวหรือไม่ก็ผมหลบหัวมังกรด้วยการยกโล่มากำาบังจากการถูกฉกกัด และบางโอกาศผม
ได้พบว่าผมเอาโล่เหล็กตีท่ีหัวมังกรเพ่ ือหัวมังกรไม่ฉกคอกลับ
แต่ดาบของผมไม่ได้เฉียบคมเพียงพอท่ีจะแทงทะลุหนังหนาเหนียวของสัตว์ร้ายนัน ้ ท่ี
ปกคลุมท่ีหัวและคอของแต่ละหัวของสัตว์ร้ายนี ท ้ ัง้หมดดูเหมือนผมไม่สามารถท่ีจะเจาะฟั นไปท่ีหัว
มังกรใดๆ และผมไม่สามารถท่ีจะทำาให้เกิดบาดแผลใหญ่ๆเพียงพอ เพ่ ือท่ีจะให้สัตว์ร้ายบาดเจ็บ และ
จะได้ไม่มาทำาร้ายผมได้ ส่งิ ท่ีผมทำาได้ดีท่ีสุดคือ ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีคับขัน ล่อแหลม เส่ียงอันตราย
ไม่มีทางเลือก จึงจำาเป็ นต้องหันหน้าเข้าสูอ ้ ย่างเต็มท่ีเพ่ ือเอาตัวรอด ผมได้พบว่าตัวเองหลาย
ครัง้ เหน็ดเหน่ ือย เม่ ือยล้า อิดโรย เพ่ิมมากขึ้นและเป็ นท่ีน่าแปลกและชอบกลอยู่เพราะไม่ได้เกิดจาก
การต่อสู้ท่ีโหดเหีย ้ มไร้ความปราณีของสัตว์ร้ายท่ีมาโจมตี แต่ว่ามาจากผมยังคงมองดูแบบไม่รู้วา่ หน่งึ
ในเจ็ดหัวไม่รู้หัวมังกรไหนจะมาพุ่งฉกโจมตีผม
แต่ผมได้อยู่ในยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า ผมดูเหมือนจะมีกำาลังเพียงพอท่ีจะต่อสู้กับสัตว์
ร้ายท่ีอยู่ต่อหน้าผม อีกครัง้ท่ีผมได้พบว่าตัวเองอยู่ในการเตรียมตัวเองพร้อมในการออกรบ เม่ ือเฝ้ า
มอง พร้อมท่ีจะควงดาบเล็กท่ีสุด(เม่ ือเทียบกับหัวมังกร)เพ่ ือท่ีจะฟั นหัวงูยักษ์ใหญ่ท่ีจะมาฉกผม ใน
ทันทีทันใด ผมพบว่ามีส่ิงปรากฏใหม่อยู่ต่อหน้าผม ผมย่ ืนกุมสองมือจับดาบอย่างแน่นหนา ดาบนัน ้
ใหญ่มาก ผมได้สังเกตดูดาบใหม่ในความคมกริบสองด้าน ใหญ่กว่าเดิม ส่งแสงสว่างมากกว่าเดิม
ยาวกว่าเดิม แหลมคมกว่าเดิม เทียบได้เท่ากับแข็งแรงมากกว่าดาบอันเก่าท่ีผมได้ใช่ต่อสู้กับสัตว์ร้าย
ในทันทีท่ีมือของผมทัง้สองได้ย่ืนออกไปรับดาบใหม่ ผมก็พยายามย่ ืนมือออกไปรับ ขณะท่ีผมถือดาบ

3
อยู่นัน ้ ผมพบว่าผมรู้สึกกลัวท่ีจะได้รับเพราะผมคิดว่าผมอ่อนแอเกินไปท่ีจะรับดาบไว้ เพราะผมคิดว่า
ผมอาจจะอ่อนแอและเบ่ ือท่ีจะต่อสู้จากครัง้ก่อน
ไม่เหมาะสมท่ีจะถือดาบใหญ่ไว้ ในความเป็ นจริงก็คือ ผมได้พบว่าผมกลัวท่ีจะถือดาบนัน ้ แม้แต่กุมมือ
สองข้างถือดาบ ในไม่ช้าท่ีผมจับดาบด้วยมือข้างขวา
ผมได้แปลกใจว่าดาบนัน ้ เบามากไม่มีน้ำาหนักเบาเหมือนขนนก อะไรเป็ นส่ิงท่ท ี ำาให้ผมถึง
กับอึ้งเพราะฤทธานุภาพของดาบมีอำานาจท่ีจะเข้ากันได้กับดาบ ผมไม่เคยเห็นดาบนีใ้ครเป็ นเจ้าของเคย
ถือมาก่อน
ผมได้สังเกตสัตว์ร้ายท่ีอยู่ต่อหน้าผม ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลัวดาบใหม่ท่ีผมถือสักนิด
เพราะว่าพวกหัวมังกรยังคงอยู่ห่างจากดาบของผม ซ่ ึงเหมือนกับดาบเก่าของผมท่ีไม่สามารถฟั นถึงได้
ผมได้ควงดาบใหม่ด้วยมือขวา พุง่ ตรงไปท่ีหัวของสัตว์ร้ายด้วยระยะทางท่ไี กลท่ีสุด และเม่ ือดาบปั กลง
ท่ีคอ ง่ายมากท่ีจะฟั นหนังหนาเหนียวของสัตว์ร้ายเพราะดาบแหลมคมมาก และตัดหัวมันลงได้
จากนัน ้ ผมได้ยืนท่ีนัน้ ด้วยความปะหลาดใจของความน่าเกรงขามของดาบด้วยฤทธานุภาพ
ฤทธอำานาจท่ีมีอยู่ในดาบและส่ิงออกมาจากดาบนัน ้ เพราะผมได้คาดหวัง ณ ตอนนีเ้หลืออีกหกหัวจะ
ถูกตัดลงและเพ่ ือท่ีมันหนีไปจากผม แต่ไม่สามารถเพราะมันได้เช่ ือมติดมาท่ีเน้ือหนังของผม จากนัน ้
ผมได้รู้ว่าสัตว์ร้ายมันไม่สามารถหนีไปจากผมได้ จากนัน ้ ผมวางดาบใหม่ลงและยังคงเหลือหัวสัตว์ร้าย
อีกหกหัว(ท่อ ี ยู่ในศรีษะของผม) ในทันใดนัน ้ ความฝั นผมก็จบลง
ส่ิงท่ีพิเศษเม่ ือผมได้ต่ืนจากความฝั น ความคิดแรกท่ีผมคิดได้ไม่ใช่ฤทธอำานาจของดาบใหม่
แต่เป็ นความจริงท่ีผมได้ใช้ชีวิต ย่ีสิบเจ็ดปี ตัง้แต่พระองค์เจ้าได้เรียกผมมานมัสการและรับใช้พระองค์
ผมได้เพียงแค่ใช้ดาบเจาะฟั นศัตรูให้ได้รับบาดเจ็บ และไม่สามารถฆ่าพวกมันลงได้ ผมไม่สามารถ
ช่วยตัวเองให้ฆ่าลงได้
แต่แปลกใจเก่ียวกับส่ิงนี แ ้ ล ะผมได้ถามพระเจ้าว่าในการต่อสู้ทัง้
ปี ท่ีผ่านมา มากท่ีสุดท่ีผมจะทำาลายศัตรูได้เพียงแค่บาดเจ็บ ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีคับขัน ล่อแหลม
เส่ียงอันตรายไม่มีทางเลือก จึงจำาเป็ นต้องหันหน้าเข้าสู้อย่างเต็มท่ีเพ่ ือเอาตัวรอด จากนัน ้ พระองค์ได้
ให้ผมระลึกถึง พระคำา ท่ีเปาโลได้เขียนไว้
2 ทิโมธี 4:7-8 ข้าพเจ้าได้ต่อสูอ ้ ย่างเต็มกำาลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงท่ีสุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเช่ ือ
ไว้แล้ว ตัง้แต่นีไ้ป มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ซ่ ึงองค์พระผู้เป็ นเจ้า ผู้
พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนัน ้ และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านัน ้ แต่จะ
ทรงประทานแก่คนทัง้ปวงท่ีรักการเสด็จมาของพระองค์
จากนัน ้ พระองค์เจ้าตรัสกับผมว่า แท้ท่ีจริงแล้ว เจ้าได้เข้าไปสู่การทำาสงคราม เกิดการต่อสู้
หลายรูปแบบ และโดยความเช่ ือของเจ้า เจ้าอนุญาติให้เราช่วยเจ้าต่อสู้เพ่ ือตัวเจ้า ขณะท่ีการทำาสงคราม
ต่อสู้ต่างๆเหล่านีเ้กิดการโกรธเคือง โมโห เราไม่ใช่เพียงจะช่วยศัตรูไม่ให้มีชัยชนะเหนือเจ้าเท่านัน ้ แต่
เราได้เพ่ิมความเช่ ือและวางใจในเรามากขึ้น และโดยเหตุผลนี ก ้ ารทำาสงครามในการต่อส
ขึ้นในความเช่ ือในเราพระเยซูคริสต์ ในความเมตตาของเราท่ีมีต่อเจ้า และโตขึ้นในความรอบรู้ของ
พระเจ้าของเจ้า เพ่ ือท่ีเจ้าจะรู้จักเราโดยปราศจากความสงสัย ว่าเราได้อยู่ท่ีนัน ้ เพ่ ือเจ้าและไม่มีอะไร
ท่ีจะสามารถแยกความรักของเราไปจากเจ้าได้
เม่ อ
ื เจ้าโตขึ้นดังนัน
้ เราได้อนุญาติให้ความมืดนัน ้ ฤทธิอ์ำานาจมากขึ้น และแข็งแรงเพ่ิมขึ้น
ท่ีจะทดลอง ทดสอบ อยู่เหนือเจ้า ปราศจากการทดลองนี ก ้ ไ็ ม่สามารถท่ีจะทำาบริสุทธิใ์นความ
เช่ ือของเจ้าในเรา เจ้ารู้ว่ามีเขียนไว้ว่าเราจะไม่และแม้แต่ท่ีจะให้เจ้าเจอการทดลองเหนือกว่าท่ีหรือตาม
ขนาดความเช่ ือท่ีเราให้เจ้าท่ีจะอดทนได้
1 เปโตร 1:6-9 ในความรอดนัน ้ ท่านทัง้หลายช่ ืนชมยินดีเป็ นอย่างย่ิง ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้
จำาเป็ นท่ีท่านจะต้องเป็ นทุกข์ใจชัว่ขณะหน่งึ ด้วยการถูกทดลองต่างๆ เพ่ ือการลองดูความเช่ ือของท่าน
อันประเสริฐย่ิงกว่าทองคำาซ่ ึงพินาศไปได้ ถึงแม้วา่ ความเช่ ือนัน ้ ถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็ นเหตุให้เกิด
ความสรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ พระองค์ผู้ท่ีท่านทัง้
หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนีท ้ ่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเช่ ือและ
ช่ ืนชม ด้วยความปี ติยินดีเป็ นล้นพ้นเหลือท่ีจะกล่าวได้ และเต็มเป่ียมด้วยสง่าราศี แล้วจิตวิญญาณของ
ท่านทัง้หลายจึงได้รับความรอดเป็ นผลสุดท้ายแห่งความเช่ ือ
ผู้เช่ ือได้รับความรอดนิรันดร์
โรม 8:35-39 แล้วใครจะให้เราทัง้หลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็ นความยาก
ลำาบาก หรือความทุกข์ หรือการข่มเหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย

4
หรือการถูกคมดาบหรือ ตามท่ีเขียนไว้แล้วว่า เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจึงถูก
ประหารวันยังค่ำา และนับว่าเป็ นเหมือนแกะสำาหรับจะเอาไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทัง้ปวงเหล่านี เ้รา
มีชัยย่ิงกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทัง้หลาย เพราะข้าพเจ้าเช่ ือมัน ่ ว่า แม้ความตาย หรือชีวิต
หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ ห ์ รือฤทธิเ์ดชทัง้หลายหรือส่งิ ซ่ ึงม
ในภายหน้า หรือซ่งึ สูง หรือซ่ ึงลึก หรือส่ิงอ่ ืนใดๆท่ีได้ทรงสร้างแล้วนัน ้ จะไม่สามารถกระทำาให้เราทัง้
หลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซ่งึ มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราได้
จากนัน ้ ผมถึงได้รู้อย่างแน่ใจว่าประสบการณ์ท่ีผ่านมาหลายอย่าง การมีชัยชนะต่างๆของ
ผมท่ีเดินอยู่กับพระเจ้า ซาตานยังคงทดลองผมอยู่เสมอด้วยวิธีการฆ่าจิตวิญญาณของผมและโดย
ความรู้คำาปรึกษา ทางพระคำาภีร์ พระวจนะท่ีเป็ นของซาตาน
เป็ นการทดลองใหม่ๆท่ีจะมีชัยชนะเหนือความเช่ ือและความวางใจของผมในพระเจ้า ผมจำา
ได้วา่ มีการต่อสู้นับครัง้นับไม่ถ้วน ท่ีผมต้องต่อสู้กับความคิดจิตใจของผมเองท่ีจะรักษาความคิดจิตใจ
ของผมจากการท่ีจะไม่ยอมให้คำาปรึกษาของความกลัว หรือความสงสัย หรือความย่ิงยโสของผม หรือ
ความไม่เช่ ือของผม หรือไม่ว่าความคิดอะไรท่ีออกมาจากเสียงของตัวผมเองท่ีตรงกันข้ามกับความจริง
หรือความเช่ ือวางใจท่ีพระเจ้าได้โปรดเมตตาประทานให้แก่ผม
จากนัน ้ ผมจำาได้ว่าความยากลำาบากทัง้หมดและการทดลองท่ีผมได้ผ่านมาท่ีซ่ึงผมได้ต่อสู้
กับความอ่อนแอของตัวเองหลายอย่าง จากจิตนาการของความคิดท่ีโจมตีผมเช่นคิดว่า โอ พระเจ้าลืม
ผมแล้ว หรือพระเจ้าไม่ได้สนใจผมแล้ว หรือพระเจ้าจะไม่ช่วยผม หรือใช่ พระเจ้าจะทำาอย่างนี(้ การ
อัศจรรย์ หรือหมายสำาคัญ หรือต่างๆท่ีมาจากพระเจ้า)กับคนอ่ ืนๆแต่กับผมพระองค์คงไม่ช่วยเหลือ ไม่
ทำาส่ิงใด หรือพระเจ้าไม่รักท่านอีกต่อไปแล้ว หรือพระเจ้าไม่ได้อยู่ท่ีนัน ้ กับท่าน
เป็ นส่ิงโกหก การโกหกทัง้หมด ความคิดท่ีโกหกนัน ้ เองเม่ ือได้เป็ นศัตรูกับผม พระเจ้าได้
ทำาให้ส่ิงโกหกทัง้หลายเป็ นศัตรูกับพระองค์ และเม่ ือการโกหกกลายเป็ นศัตรูของพระองค์ พระองค์
จะเอาช่วยผมออกจากความเช่ ือทัง้หมดท่ีผมได้เช่ ือในส่ิงท่ีโกหก(ส่ิงท่ไี ม่ได้มาจากพระเจ้า)
ขณะท่ีผมได้ผ่านการต่อสู้หลายส่ิงหลายอย่างท่ีผ่านมา ผมจำาได้ว่า หัวใจของผมได้ขอบคุณ
พระเจ้าอย่างซาบซึ้งท่ีได้ให้ผมระลึกถึงวันท่ี พระเจ้าได้ทำาส่ิงย่ิงใหญ่แก่ผม และพระองค์ได้ช่วยผมให้
พ้นจากซาตานท่ีได้เข้ามา ทำาลายความเช่ ือผมอย่างไร ในวันเวลาท่ีผ่านมา (ในอดีต)ท่ีซ่งึ ผมเคยรู้สึกว่า
ผมได้มาถึงสุดท้ายของความเช่ ือและเม่ ือทัง้หมดดูเหมือนจะสูญเสีย
นาฮูม 1:11-13 เคยมีผู้หน่ ึงมาจากพวกเจ้าท่ีคิดอุบายชัว่ร้ายต่อพระเยโฮวาห์และแนะนำาความชัว่
1:12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนีว้่า "แม้พวกนัน ้ จะอยู่อย่างสงบและมีจำานวนมากมายด้วย เขาก็จะถูก
ตัดขาดและสิน ้ ไปเม่ ือเขาผ่านไป แม้วา่ เราให้เจ้าทุกข์ใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 1:13
บัดนีเ้ราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเคร่ ืองจองจำาของเจ้าให้สลายไป
ทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
ลูกา 22:31-32 และองค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า "ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอท่านไว้เพ่ ือจะ
ฝั ดร่อนท่านเหมือนฝั ดข้าวสาลี แต่เราได้อธิษฐานเผ่ ือตัวท่าน เพ่ ือความเช่ ือของท่านจะไม่ได้ขาด และ
เม่ ือท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำาลังพ่ีน้องทัง้หลายของท่าน"
พระวิญญาณเตือนเร่ ืองคนจะละทิง้ความเช่ ือ
1 ทิโมธี 4:1 บัดนี พ ้ ระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าในกาลภายหลังจะมีบ
โดยหันไปเช่ ือฟั งวิญญาณท่ีล่อลวง และฟั งคำาสอนของพวกผีปีศาจ
จากนัน ้ พระองค์เจ้าได้ตักเตือนผมท่ีซ่ึงเขียนอยู่ใน
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน
เอเฟซัส 6:10-18 พ่ีน้องทัง้หลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนีข้อท่านจงมีกำาลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ นเจ้า
และในฤทธิเ์ดชอันมหันต์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าเพ่ ือจะต่อต้านยุทธอุบาย
ของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเน้ือหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอบครอง ศักดิเทพ
เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี ต ้ ่ อสู้กับเหล่าวิญญาณท
ฉะนัน ้ จงรับยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าไว้ เพ่ ือท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชัว่ร้ายนัน ้ และเม่ ือเสร็จแล้ว
จะยืนมัน ่ คงได้ เหตุฉะนัน ้ ท่านจงยืนมัน ่ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็ นทับทรวงเคร่ ือง
ป้ องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซ่ ึงเป็ นเหตุให้เกิดความพรัง่พร้อมมาสวมเป็ นรองเท้า
และพร้อมกับส่ิงทัง้หมดนี จ ้ งเอาความเช่ ือเป็ นโล่ด้วยโล่นัน ้ ท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชัว่ร้าย
เสีย จงเอาความรอดเป็ นหมวกเหล็กป้ องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะ
ของพระเจ้า

5
จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทัง้นีจ้งระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง
จงอธิษฐานเพ่ ือวิสุทธิชนทุกคน
ขณะท่ีผมได้ใคร่ครวญอธิษฐานในพระคำาภีร์ พระวิญญาณของพระเจ้าได้ด่วนเจิมคำาว่า
ยืนอยู่อย่างมัน่ คง (withstand) และในทันใดนัน ้ สายตาแห่งความเข้าใจของผมได้เปิ ดออก ท่ีจะ
เปรียบเทียบว่า ถึงแม้พวกเราทุกคนได้สวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า ท่ีซ่ึงเป็ นการสวมชีวิตของพระ
เยซูคริสต์ แต่ยังคงไม่สามารถยืนอยู่ได้เพราะการโจมตีของฝ่ ายศัตรูในวันแห่งความชัว่ร้ายหลายวัน
และยุทธภันฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าไม่ได้ให้พวกเราไว้ เพ่ ือไปทำาลายพวกศัตรู
ดังนัน
้ ผมจึงเข้าใจความฝั นว่า ผมไม่สามารถมีกำาลังท่ีจะทำาร้ายให้บาดเจ็บอย่างรุนแรงเพ่ ือ
ท่ีจะทำาให้เกิดบาดแผลในเจ็ดหัวมังกรของสัตว์ร้าย หรือสัตว์ร้ายเจ็ดหัวนัน ้ ไม่สามารถท่ีจะทำาอะไรเพ่ ือ
ท่ีจะให้เกิดบาปแผลถึงตายได้ ในผมเช่นกัน เพราะว่าผมได้สวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า จากนัน ้
ผมได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การมีชัยชนะไม่ใช่ด้วยการฆ่าสัตว์ร้าย แต่เป็ นการยืนอยู่อย่างมัน ่ คงและ
รักษาความเช่ ือจนถึงวันสุดท้าย และรักษาความเช่ ือของตัวเองในการต่อสู้เหมือน อ เปาโล จนถึงวันท่ี
จากโลกนีไ้ป
สดุดี 41:11 โดยข้อนี ข ้ ้ าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงพอ
พระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์
มัทธิว 13:20-22 และผู้ท่ีรับเมล็ดซ่งึ ตกในท่ีดินซ่ ึงมีพ้ืนหินนัน ้ ได้แก่บุคคลท่ีได้ยินพระวจนะ แล้ว
ก็รับทันทีด้วยความปรีดี แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชัว่คราว และเม่ อ ื เกิดการยากลำาบากหรือการ
ข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนัน ้ ต่อมาเขาก็เลิกเสีย ผู้ท่ีรับเมล็ดซ่ ึงตกกลางหนามนัน ้ ได้แก่บุคคลท่ีได้
ฟั งพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนัน ้ เสีย
และเขาจึงไม่เกิดผล
มัทธิว 24:11-14 จะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอันมากให้หลงไป ความรัก
ของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชัว่ช้าจะแผ่ขยายออกไป แต่ผู้ท่ีทนได้จนถึงท่ีสุด ผู้นัน ้
จะรอด ข่าวประเสริฐเร่ ืองอาณาจักรนีจ้ะประกาศไปทัว่โลกให้เป็ นคำาพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้ว
ท่ีสุดปลายจะมาถึง
1 ยอห์น 5:4-5 ด้วยว่าผู้ใดท่ีบังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และน่ีแหละเป็ นชัยชนะซ่ ึงได้มีชัย
ต่อโลก คือความเช่ ือของเราทัง้หลายน่ีเอง ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ท่ีเช่ ือว่าพระเยซูทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า
จากนัน ้ ผมได้เข้าใจในส่ิงเหล่านัน
้ เก่ียวกับ การยืนอยู่ได้อย่างมัน ่ คง ท่ีผมได้จดจ่อ จาก
นัน้ ได้กลับไปท่ีดาบอันใหม่ ท่ไี ด้ปรากฏต่อหน้าผม ดาบท่ีเต็มด้วยฤทธานุภาพ และพลังอำานาจท่ีจะ
ทำาให้เกิดบาดแผลอักเสบจนตายในศัตรู แทนท่ีจะฟั นไปท่ีพวกศัตรู ในทันใดนัน ้ พระวิญญาณของ
พระเจ้าได้ด่วนเจิมผม ท่ีเขียนไว้ใน
วิวรณ์ 19:15-16 มีพระแสง(ดาบ)คมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพ่ ือพระองค์จะได้ทรงฟั น
ฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนัน ้ และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก
พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำาองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
พระองค์ทรงมีพระนามจารึกท่ีฉลองพระองค์ และท่ีต้นพระอูรุของพระองค์ว่า "พระมหากษัตริย์แห่ง
มหากษัตริย์ทัง้ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านาย
จากนัน ้ ผมได้เข้าใจว่า ดาบใหม่ท่ีพระเจ้าได้มอบให้นัน ้ เป็ นตัวแทนของ การพูดจาใหม่ คำา
พูดจากปากออกมาใหม่ ท่ีจะเต็มด้วยฤทธานุภาพย่ิงใหญ่และพลังอำานาจหน้าท่ีจากพระเจ้า กษัตริย์
เหนือกษัตริย์ และพระเจ้าเหนือเจ้าทัง้ปวง คำาพูดทุกคำาท่ีนำาการพิโรธของพระเจ้ามาอยู่เหนือศัตรูของ
พวกเราเทียบได้เท่ากับ ส่ิงทัง้หมดท่ีไม่ได้มาจากพระเจ้า
จากนัน ้ พระเจ้าได้ตรัสบอกกับผมว่า มิท เจ้าไม่ใช่ต่อสู้ด้วยเลือดและเน้อ ื หนัง หรือไม่ใช่ท่ี
เจ้าพบว่าการต่อสู้เป็ นการต่อต้าน ส่งิ เหล่าโน้นท่ีเจ้าได้เคยเห็นว่าเป็ นการโกหกและยังคงเป็ นอยู่ แต่
จะอยู่ในการต่อสู้เหมือนก่อนหน้านี ก ้ ารต่อสู้ท่ีซ่ึงเราจะให้เคร่ ืองมืออุปกรณ์เจ้าเพ่ ือท่ีจ
ผมยังไม่เข้าใจเร่ ืองนี แ ้ ต่ถ้าการต่อสู้ไปในทางท่ีฟันหัวมังกรด้วย
พบยากลำาบาก
สดุดี 112:7-8 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่น วางใจในพระเยโฮวาห์ จิตใจของเขาแน่ว
แน่ เขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นความประสงค์ต่อศัตรูของเขาสำาเร็จ

6
เม่ ือผมได้พิจารณาความฝั น พระเจ้าได้ให้ผมจำาได้ถงึ ส่ิงท่ีพระองค์เคยสอนผมเก่ียวกับสัตว์
ร้ายท่ีเขียนอยู่ ใน วิวรณ์
สัตว์ร้ายท่ีขึ้นมาจากทะเล
วิวรณ์ 13:1 และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ท่ีหาดทรายชายทะเล และเห็นสัตว์ร้ายตัวหน่ ึงขึ้นมาจากทะเล มันมี
เจ็ดหัวและสิบเขา ท่ีเขาทัง้สิบนัน ้ มีมงกุฎสิบอัน และมีช่ือท่ีเป็ นคำาหม่ินประมาทจารึกไว้ท่ีหัวทัง้หลาย
ของมัน
เร่ิมแรกของทัง้หมด ผมได้เร่ิมระลึกว่าพระองค์เจ้าได้สำาแดงแก่ผมว่า สัตว์ร้ายท่ีอยู่ใน
ธรรมชาติความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนัง ตัวเก่า เป็ นสัตว์ร้ายซ่ ึงเป็ นความปรารถนา ของความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง
นีเ้ป็ นเหตุผลของความปรารถนา/กิเลสยัว่ยวนท่ีพวกเราทุกคนได้ถูกทดลอง ท่ีเราได้นมัสการและรับ
ใช้คนท่ีถูกสร้างขึ้นมา(คนท่ีเรายกย่องชมเชยสรรเสริญ มาเป็ นแบบอย่าง มาเป็ นรูปเคารพ มาทำาตาม)
มากกว่าท่ีจะเป็ นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา เจ็ดหัวของสัตว์ร้าย เป็ นตัวแทนของความปรารถนาเจ็ดอย่างท่ี
ออกมาจากเน้ือหนังตัวเก่า เจ็ดอย่างท่ีเกิดออกมาธรรมชาติของความฉลาดและธรรมชาติของการเกิด
ออกมาครัง้แรกของเน้อ ื หนังตัวเก่า ความปรารถนา/กิเลส ไม่ได้เหมือนกับความปรารถนาของเน้ือ
หนัง เพ่ ือท่ีจะดูออกมาเป็ นความปรารถนา/กิเลส ท่ีปรากฏออกให้เห็นเป็ นความชัว่ร้าย ไม่ใช่ความ
ปรารถนาของสัตว์ร้ายท่ีจะออกมาให้เห็นเหมือนเป็ นความชัว่ร้ายในความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนัง แต่ความ
ปรารถนานีเ้ป็ นอยู่ในพวกเขาเหล่านัน ้ ท่ีชอบการบำารุงด้วยน้ำานมของพระวจนะมากกว่าท่ีจะกินเน้อ ื แท้
ท่ีออกมาจากพระคำาท่ีเป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวิต
การยอมอยู่ฝ่ายเน้ือหนังเป็ นภัยต่อจิตวิญญาณ
1 โครินธ์ 3:1-3 พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ท่ีอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
แล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนท่ีอยู่ฝ่ายเน้ือหนัง เหมือนกับท่านเป็ นทารกในพระคริสต์
ข้าพเจ้าเลีย ้ งท่านด้วยน้ำานมมิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเม่ ือก่อนนัน ้ ท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้
เดี๋ยวนีท้ ่านก็ยังไม่สามารถ ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเน้ือหนัง เพราะว่าเม่ ือท่านยังอิจฉากัน โต้เถียงกัน
และแตกแยกกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเน้ือหนังหรือ และไม่ได้ดำาเนินตามมนุษย์สามัญดอกหรือ
2 โครินธ์ 3:3-6 ท่านปรากฏเป็ นหนังสือของพระคริสต์ซ่ึงเราเป็ นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่
ด้วยน้ำาหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ท่ีแผ่นศิลา แต่เขียนไว้ท่ี
แผ่นดวงใจมนุษย์ และเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนัน ้ มิใช่เราจะคิดถือว่าส่ิงหน่งึ ส่ิง
ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า การเปรียบเทียบระหว่าง
สง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ พระองค์จงึ ทรงโปรดประทานให้เราสามารถ
เป็ นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่ มิใช่ตามตัวอักษร แต่ตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรนัน ้
ประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนัน ้ ประทานชีวิต

ยอห์น 8:43 เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำาท่ีเราพูด นัน ่ เป็ นเพราะท่านทนฟั งคำาของเรา ท่านทัง้


หลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทำาตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็ น
ฆาตกรตัง้แต่เดิมมา และมิได้ตัง้อยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เม่ ือมันพูดมุสามันก็พูด
ตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็ นผู้มุสา และเป็ นพ่อของการมุสา
ส่ิงท่ี พูดถึง เก่ียวกับ สะดุดเคือง มีหน่งึ ส่ิง ท่ีพระเยซูคริสต์ได้พูดไว้กับ ฟารีสี หรือแม้แต่
พูดกับคนท่ีไม่เช่ ือพระเจ้า ท่ีไม่ยิว มีเขียนไว้
ยอห์น 8:31-32 พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวท่ีเช่ ือในพระองค์แล้วว่า "ถ้าท่านทัง้หลายดำารงอยู่ในคำา
ของเรา ท่านก็เป็ นสาวกของเราอย่างแท้จริง และท่านทัง้หลายจะรู้จักความจริง และความจริงนัน ้ จะ
ทำาให้ท่านทัง้หลายเป็ นไทย"
พระเยซูคริสต์กำาลังพูดถึงผู้ท่ีเช่ ือในพระองค์แต่พวกเขายังคงไม่สามารถมาถึงความรู้ใน
ความจริงของพระเจ้า ถ้าพวกเขายังคงไม่รู้จักความจริง(ในคำาสอนของพระเยซูคริสต์)ดังนัน ้ ลักษณะ
พระคำา(พระวจนะ)พวกเขาเช่ ือ อยู่ในลักษณะไหน พวกยิวได้ยืนอยู่ตรงหน้าของพระเยซูคริสต์ ได้ฟัง
ทุกๆคำาพูดท่ีออกมาจากพระโอษฐ์(ปาก)ของพระองค์ แต่พวกเขาได้เอาพระคำาของพระองค์(พระเจ้า)
มาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจของพวกเขาเอง มาแปลความหมายของพระคำา แล้วอะไรเป็ นส่ิงท่ีพวก
เขาพูดออกมา ?
ถึงขณะนัน ้ พระเยซูคริสต์ถามพวกเขาว่าทำาไม พวกเขาไม่สามารถมองเห็น มองออกสังเกต
ได้ เข้าใจหยัง่รู้ ในความจริงของส่ิงต่างๆท่ีพระองค์ได้พูดตรัสออกไป พวกเขายังคงอยู่ในความคิด
ฝ่ ายเน้อ
ื หนัง และ เม่ ือพวกเขาได้ผสมพระวจนะของพระเจ้าเข้ากับความคิดของความรู้ฝ่ายเน้ือหนัง

7
และธรรมชาติของความเข้าใจด้วยตัวเอง เป็ นไปได้อย่างแน่นอนท่ีความจริงของพระเจ้าจะออกมาเป็ น
เพียงการโกหกท่ีดูเหมือนเป็ นความจริง เม่ ือพวกเขาผสมส่ิงเหล่านัน ้ รวมไป และเพราะว่าการโกหกนี้
ได้เกิดออกมาจาก ความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนัง ดังนัน ้ การกระทำาและความปรารถนาท่ีกระตุ้นจะเกิดโดยการ
โกหกของความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนัง กิเลส ความปรารถนาของเน้ือหนังตัวเก่า ซ่ ึงเป็ นของพวกปี ศาจ มาร
ซาตาน
เอเฟซัส 4:21-25 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเร่ ืองพระองค์ และได้รับการสอนโดยพระองค์ตามความจริงซ่ ึงมี
อยู่ในพระเยซูแล้ว ท่านจงทิง้มนุษย์เก่าของท่านซ่ ึงคู่กับวิถีชีวิตเดิมนัน ้ เสีย อันจะเส่ ือมเสียไปตาม
ตัณหาอันเป็ นท่ีหลอกลวง และจงให้จิตใจของท่านเปล่ียนใหม่ และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซ่ึงทรง
สร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิท ์ ่ีแท้จริง เหตุฉะนัน ้ ท่าน
จงเลิกพูดมุสาเสีย และ จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพ่ ือนบ้าน' เพราะว่าเราต่างก็เป็ นอวัยวะของกัน
และกัน
อย่ารักโลก
1 ยอห์น 2 :15-17 อย่ารักโลกหรือส่ิงของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้
นัน ้ เพราะว่าสารพัดซ่ ึงมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเน้อ ื หนัง และตัณหาของตา และความเย่อหย่ิงใน
ชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก และโลกกับส่ิงยัว่ยวนของโลกกำาลังผ่านพ้นไป แต่ผู้ท่ี
ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดำารงอยู่เป็ นนิตย์
ยากอบ 4: 4 -5 ท่านทัง้หลายผู้ลว่ งประเวณีชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็ นมิตรกับโลกนัน ้ คือ
การเป็ นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนัน ้ ผู้ใดใคร่เป็ นมิตรกับโลก ผู้นัน ้ ก็เป็ นศัตรูของพระเจ้า ท่านคิดว่าพระ
คัมภีร์กล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์หรือท่ีว่า `พระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ในเราทัง้หลายมีความรู้สึกหึงหวง'
เม่ ือผมได้สังเกตตอนแรกท่ีผมได้รับความรอด ผมเคยคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ท่ีพวกปี ศาจซาตาน
จะมาในโบสถ์ซ่ึงเป็ นสถานท่ีศักดิส ์ ิทธ์ แต่เม่ ือผมได้ค้นหาและรู้จักความจริงของพระเจ้านัน ้ คือความ
จริงนัน ้ อยู่คำาสอนของพระเยซูคริสต์ ตาของผมได้เปิ ดออกและได้มองเห็นท่ีโบสถ์ส่วนใหญ่ซ่ึงน่าเป็ น
สถานท่ีอันพ่งึ เคารพ,ท่ีหนีภัย แต่แท้ท่ีจริงกลายมาเป็ นสถานท่ีท่ีปูพ้ืนสำาหรับความปรารถนาของพวก
ปี ศาจ พระเยซูคริสต์ได้ตกเตือนพวกเราเม่ ือพระองค์ ได้ตรัสไว้ใน
ลูกา 11:35 เหตุฉะนัน ้ จงระวังให้ดีไม่ให้ความสว่างซ่ ึงอยู่ในท่านเป็ นความมืดนัน ่ เอง
จะเป็ นไปได้อย่างไรท่ีความมืดจะสามารถปรากฏให้ดูเหมือนความสว่าง พวกเรารู้ว่าจากข้อ
พระคำาภีร์มีเขียนไว้ว่า ซาตานสามารถท่ีจะปรากฏเหมือนทูตสวรรค์แห่งความสว่าง และพวกฝูงปี ศาจ
สามารถท่ีจะปรากฏเป็ นมิชชัน ่ นารีท่ีชอบธรรมแต่ทำาได้อย่างไร เพราะความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนังได้อยู่
ท่ามกลางความมืดและการกระทำาและความปรารถนาทัง้หมดนัน ้ ได้ออกมาจากความคิดท่ีไม่มอ ี ะไร
นอกจากการกระทำา การงานและความปรารถนาของความมืด เม่ ือพวกคนเหล่านัน ้ ได้เอาความมืดนีม ้ า
ประยุกต์ใช้ในการอ่านพระคำาภีร์ ดังนัน ้ ส่ิงท่ีออกมาเป็ นศาสนาของความมืดท่ีก่อตัง้ขึ้นเป็ นการแปล
ความหมายพระคำาภีร์ท่ีผิดๆ ท่อ ี อกมาจากความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง ส่ิงท่อ ี อกมาจากนัน ้ เป็ นศาสนาของ
ความมืดท่ีปรากฏเหมือนความสว่างออกมาจากความปรารถนา กิเลสท่ีกระตุ้นด้วยกฏเกณฑ์ กฏ
หมาย เทียบได้เท่ากับ โดยตัวอักษรของพระคำานี ย ้ ัว่ยุประชากรของพระเจ้าให้ทำาในส่ิงท่ีเร้าหัวใจ
พระเจ้าให้โกรธเคือง แล้วอะไรท่ีจะสามารถหลอกลวงได้มากเท่ากับ การกระทำา การงาน ตัวอักษร
ของพระคำาท่ีออกมาจากพระคำาภีร์ท่ีผสมกับการแปลตีความหมายของมนุษย์ท่ีได้อ่านพระคำาภีร(์ ไม่ได้
มาจากการท่ีพระเยซูคริสต์แปลความหมายและสอน ว่าต้องเข้าใจแบบไหน ได้นำามาปฏิบัติ)
โรม 7: 4 -5 เช่นนัน ้ แหละ พ่ีน้องทัง้หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้ตายจากพระราชบัญญัติทาง
พระกายของพระคริสต์ด้วย เพ่ ือท่านจะตกเป็ นของผู้อ่ืน คือของพระองค์ผู้ทรงฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
แล้ว เพ่ ือเราทัง้หลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าเม่ ือเราเคยมีชีวิตตามเน้อ ื หนัง ตัณหาชัว่
ซ่ ึงเป็ นมาโดยพระราชบัญญัติได้ทำาให้อวัยวะของเราเกิดผลนำาไปสู่ความตาย

ศาสนาท่ีออกมาจากความมืด ท่ีซ่ึงออกมาจากสัตว์ร้ายเจ็ดหัวท่ีเดินตามความปรารถนาของ
พวกปี ศาจ และแต่ละหัวปรากฏตามด้วยเจ็ดอย่างท่ีน่าสะอิดสะเอียนพูดอยู่ใน
สุภาษิต 6:16-19 หกส่ิงเหล่านีพ ้ ระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดส่งิ เป็ นท่ีน่าสะอิดสะเอียนสำาหรับ
พระองค์ ตาหย่ิงยโส ลิน้ มุสา และมือท่ีทำาโลหิตไร้ผิดให้ตก จิตใจท่ีคิดแผนงานชัว่ร้าย เท้าซ่งึ รีบว่ิงไปสู่
ความร้าย 6:19 พยานเท็จซ่ ึงพูดมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพ่ีน้อง
เป็ นเพราะความปรารถนา/กิเลส ท่ีผมพบว่าได้ต่อสู้กับตัวผมเอง อยู่ย่ีสิบหกปี ท่ีผมต้องโต้
แย้งสู้กับความรักแรกเร่ิมท่ีผมมีให้กับพระองค์ ต่อความปรารถนาของแรกเกิดซ่ ึงเป็ นความปรารถนา

8
ในธรรมชาติของเน้ือหนังตัวเก่า นีเ้ป็ นความปรารถนาของเน้อ ื หนังบางอย่างท่ีมีอยู่บุตรของพระเจ้า
แบบมองไม่เห็น เพราะถ้ามีความปรารถนาเหล่านัน ้ เป็ นท่ีน่าสะอิดสะเอียดในสายพระเนตรของ
พระเจ้า แต่ในสายตาของคริสเตียนท่ีอยู่ในความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง พวกเขาได้เคารพ นับถือ นิยม
ยกย่องสรรเสริญ และได้ให้เกียรติ และความปรารถนาเหล่านีไ้ด้อยู่ในวิหารของพระเจ้า และส่ิงเหล่า
นัน ้ วางอยู่ในวิหารซ่ ึงถูกทอดทิง้(โดดเด่ียว ไม่มีพ่อ) จากพระศิริทุกอย่างท่ีมาจากพระเจ้า
ส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียน( abomination) อธิบายในดิกชันนารี ส่ิงท่ีถกเถียงไม่เห็นด้วย
ทักท้วง คัดค้าน น่ารังเกียจ ซ่ ึงส่งิ นีเ้ป็ นรูปร่างจัดตัง้โดยแอนตีไ้คร์ มัทธิว 24:15 เหตุฉะนัน ้ เม่ ือ
ท่านทัง้หลายเห็นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนซ่ ึงกระทำาให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า ท่ีดาเนียลศาสดาพยากรณ์
ได้กล่าวถึงนัน ้ ตัง้อยู่ในสถานบริสุทธิ "์ (ผู้ใดก็ตามท่ีได้อ่านก็ให้ผู้นัน ้ เข้าใจเอาเถิด) เป็ นส่ิงท่ีได้รับ
การยกย่องชมเชยท่ามกลางผู้คน ในสายพระเนตรทำาส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับลักษณะบุคลิกความเป็ นจริง
ของพระเจ้า เป็ นสหภาพการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีมีความมัน ่ คงนำาเสนอรูปเคารพท่ีมีความนิยมสูงสุด
ท่ามกลางผู้คน ซ่งึ จัดตัง้เป็ นรูปเคารพขึ้นมาในหัวใจ ใน(วิวรณ์ 21:7 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นัน ้ จะได้รับส่ิง
สารพัดเป็ นมรดก และเราจะเป็ นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา )เข้าสู่สถานท่ีศักดิส ์ ิทธิ ท ์ ่ี
ซ่ ึงได้หวงห้ามในคนท่ีไม่สะอาด(คนท่ีตัง้ความชอบธรรมของตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็ นผู้ชอบธรรม)และ
พวกคนเหล่านัน ้ คือผู้ซ่ึงทำาส่ิงน่าสะอิดสะเอียนและเป็ นส่ิงโกหก
ลูกา 16:15 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เจ้าทัง้หลายเป็ นผู้ท่ีทำาทีดูเป็ นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์
แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้หลาย ด้วยว่าซ่งึ เป็ นท่ีนับถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยงั เป็ นท่ี
สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
ความลึกลับ บาบิโลนท่ีย่ิงใหญ่ แม่ของหญิงล่วงประเวณีและความน่าสะอิดสะเอียนใน
โลกนี้ (อ่าน มนุษย์คิดแบบไหนก็แสดงออกมาแบบนัน ้ : “A Man Is As He Thinks”)
บาบิโลน เป็ นความย่งิ ใหญ่ของสติปัญญา(พลังอำานาจ ความเก่งกาจ, กำาลัง,พลังงาน)ของ
โลกใบนี แ ้ ละเป็ นความฉลาดของโลกนีท ้ ่ีส่งผลกระทบ(บ่อเกิด)ให้ส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนทัง้หมดตัง้
ครรภ์ขึ้นมา ความน่าสะอิดสะเอียนทัง้หลายเกิดออกมาจากการกระทำา การงานและคำาพูดเหล่าโน้น
ท่ีซ่ึง ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีความปรารถนาโดยคนเหล่าโน้นท่ีดำาเนินชีวิตตามด้วยธรรมชาติ
ของความรู้สึกของความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง
บาบิโลน เป็ นแม่ของความรู้ คำาสอน ความฉลาด ท่ีผิดๆ (ผิดเพีย ้ นไปจากคำาสอนแท้ของ
พระเจ้า),ไม่ว่าจะเป็ นประเพณีท่ีสิบทอดกันมาหรือคำาสัง่สอน(ท่ีออกมา)ของมนุษย์ทุกคน ส่ิงเหล่านัน ้
เป็ นแม่ของภาชนะท่ีไม่สัตย์ซ่ือและโดยส่ิงเหล่านี ท ้ ำา ให้วิหารของพระเจ้าเป็ นมล
บรรจุอยู่ในหัวใจ อาศัยอยู่ในผู้คนทัง้หลายท่ีปรารถนาในทุกลักษณะและกิเลสทุกรูปแบบของรูป
เคารพ รูปเคารพท่ีเป็ นการสร้างมาจากตัวเอง ให้ถูกยกย่อง เยินยอ และเคารพนับถือตัวเองมากกว่าท่ี
จะนมัสการและรับใช้พระเจ้าผู้เท่ียงแท้ ทัง้หมดผู้ซ่ึงออกจากของบาบิโลนได้นมัสการพระเจ้าด้วยปาก
และพวกเขาได้ให้เกียรติพระเจ้าแค่ลิน ้ (ริมฝี ปาก) แต่หัวใจของพวกเขาได้ห่างไกลจากพระองค์เพราะ
ความเขาได้รักตัวเอง จากส่ิงเหล่านีท ้ ำาให้ความปรารถนาทัง้หมดได้ก่อกำาเนิดเพ่ ือตัวเอง ความถูกต้อง
ความชอบธรรมท่ีทำาให้หลงเข้าใจผิด เป็ นกระทำา การงานทัง้หมดของความอ่อนแอเพ่ ือท่ีหลอกลวง
การกระทำา การงานของพระเยซูคริสต์ สติปัญญาของโลกนี เ ้ ป็ นกำาลังฤทธานุภาพท่ีซ่ึงความมืดได้
ถือกำาเนิดขึ้น และจากส่ิงเหล่านัน ้ ไม่ใช่เฉพาะเป็ นหญิงล่วงประเวณีและส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียดเท่านัน ้
แต่เป็ นทัง้หมดเป็ นกบฎ, ด้ือดัน, ขัดขืน เป็ นความบาป และเป็ นส่ิงไร้สาระทัง้หมด เทียบได้เท่ากับ
ความตายท่ีซ่ึงอยู่ท่ามกลางความคิดของคนเหล่านัน ้ ท่ีอยู่ในฝ่ ายเน้ือหนัง
โรม 8:6 ด้วยว่าซ่ ึงปั กใจอยู่กับเน้อ ื หนังก็คือความตาย และซ่งึ ปั กใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและ
สันติสุข
อิสยาห์ 29:13-15 และองค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า "เพราะชนชาตินีเ้ข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา
และให้เกียรติเราด้วยริมฝี ปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขายำาเกรงเราเพียงแต่
เหมือนเป็ นข้อบังคับของมนุษย์ท่ีสอนกันมา 29:14 เพราะฉะนัน ้ ดูเถิด เราจะกระทำาส่ิงมหัศจรรย์
กับชนชาตินี อ ้ ี กทัง้การประหลาดและ
ความเข้าใจของคนท่ีเข้าใจจะถูกปิ ดบังไว้" 29:15 วิบัติแก่ผู้ท่ีพยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจาก
พระเยโฮวาห์ ซ่งึ การกระทำาของเขาอยู่ในความมืด ผู้ซ่งึ กล่าวว่า ใครเห็นเรา และใครรู้จักเรา
พระคริสต์ทรงเป็ นฤทธานุภาพและพระปั ญญาของพระเจ้า
1 โครินธ์ 1:18 คนทัง้หลายท่ีกำาลังจะพินาศก็เห็นว่าการประกาศเร่ ืองกางเขนเป็ นเร่ ืองโง่ แต่พวกเรา
ท่ีรอดเห็นว่าเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้า

9
นีเ้ป็ นเจ็ดส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียดท่ีเกิดเป็ น บุตรของการตกนรกทัง้เป็ น (ท่ีต้องไปตกนรก)โดย
ถูกความปรารถนาของตัวเองและส่ิงท่ีตัวเองชอบกระทำา ได้ทำาการล่อลวง ฆ่าและมีอิทธพล(เช่น แพ้
ในการล่อลวง เอาชนะใจตัวเองท่ล ี ่อลวงตัวเองไม่ได้เพราะอ่อนแอ ) ส่ิงท่ีน่ารังเกียจเหล่านี ไ้ด้ทำางาน
อยู่ในความอ่อนแอของความอ่อนแอท่ีปฏิเสธท่ีจะกลับใจเพราะว่าพวกเขาได้ ช่ ืนชมยินดี อยู่ในการ
มนัสการ ยกย่อง สรรเสริญและรับใช้ปรนนิบัติ คนท่ีถูกสร้างขึ้นมา (ไม่ว่าใครก็ตามท่ีไม่ใช่พระเจ้า)
นีเ้ป็ นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียด น่ารังเกียจทัง้หมดท่ีได้เมินเฉยต่อการท่ีจะแก้ไขทำาให้ถูกต้องท่ี
ทำาให้มนุษย์เป็ นบุตรท่ีถูกแช่งสาบต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าและไม่ใช่บุตรของพระเจ้า เป็ นบุตร
นอกสมรสท่ีได้กลายเป็ นบุตรสืบทอดคำาแช่งสาบ
นีเ้ป็ นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียด น่ารังเกียจทัง้หลายท่ีมนุษย์ได้โปรดปราน ปรารถนาท่ีจะได้รับการ
ยกย่อง ศรัทธา เล่ ือมใส เพราะว่าส่งิ นัน ้ ทำาให้เขาเป็ นท่ียอมรับ และได้รับเกียรติ และเป้ นท่ีเคารพใน
สายตาของมนุษย์คนอ่ ืนๆ
นีเ้ป็ นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียด น่ารังเกียจทัง้หลายท่ีได้หลอกลวงคนท่ีไม่ร้อนไม่เย็น ดังนัน ้ พวก
เขาได้ตาบอดท่ีจะมองเห็น ว่าพวกเขาน่าเวทนา ยากจนในฝ่ ายวิญญาณ นอนเปลือยกาย สับสนและ
ตาบอดโดยพวกเขาได้ทำาร้ายตัวเอง
นีเ้ป็ นส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียด น่ารังเกียจทัง้หลายท่ีเป็ นธรรมชาติของความปรารถนาและโปรน
ปรานของส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาจากการกำาเนิดครัง้แรก(เป็ นเน้ือหนัง)น่ีคือส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนต่างๆท่ี
ทำาให้เกิด การถูกทอดทิง้ และความแตกแยก
จากการนมัสการและการติดต่อกับพระเจ้า ผ่านทางพระบุตรพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณของ
พระเจ้าท่ีมอบให้พวกเขา ทำาให้พวกเขาได้กลายเป็ นคนถูกทอดทิง้และเป็ นสัตว์ปะหลาด เป็ นส่ิงแปลก
ปลอมจากพระเจ้าผู้ซ่ึงรักพวกเขาทัง้หลาย สัตว์ปะหลาดท่อ ี ยู่ในตัวพวกเขาเอง ได้เปล่ียนลักษณะของ
พระเจ้าไปเป็ นรูปร่างลักษณะคล้ายกับ เหมือนกันกับพวกเขาเอง แทนท่ีจะยอมจำานนต่อพระเจ้าและ
เปล่ียนไปสู่พระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างเรา
พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองท่ีล่อลวงเรา
ยากอบ 1:13-16 เม่ อ ื ผู้ใดถูกล่อลวงให้หลง อย่าให้ผู้นัน ้ พูดว่า "พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง"
เพราะว่าความชัว่จะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลย แต่
ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวง เม่ ือตัณหาของตนเองชักนำาให้กระทำาผิด แล้วตัวก็กระทำาตาม ครัน ้ ตัณหาเกิด
ขึ้นแล้ว ก็ทำาให้เกิดบาป และเม่ ือบาปโตเต็มท่ีแล้ว ก็นำาไปสู่ความตาย พ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า อย่าหลง
ผิดเลย
โรม 1 : 21-25 เพราะถึงแม้ว่าเขาทัง้หลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ให้สมกับท่ีทรงเป็ นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในส่ิงท่ีไม่เป็ นสาระ และจิตใจโง่
เขลาของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็ นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็ นคนโง่เขลาไป และเขาได้เอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็ น
อมตะ มาแลกกับรูปมนุษย์ท่ีต้องตายหรือรูปนก รูปสัตว์ส่ีเท้า และรูปสัตว์เล้อ ื ยคลาน พระเจ้าทรง
มอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนับถือรูปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลวทราม เหตุฉะนัน ้ พระเจ้า
จึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทำาส่งิ ซ่ ึงน่าอัปยศทางกาย
ต่อกัน เขาได้เปล่ียนความจริงของพระเจ้าให้เป็ นความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติส่ิงท่ีพระองค์
ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้สมจะได้รับความสรรเสริญเป็ นนิตย์ เอเมน
มีส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียด น่ารังเกียจในความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนังเม่ ือปฏิเสธและเดินออกไปจากการ
แสวงหาความจริงท่ีเป็ นเน้ือแท้ของความจริงของพระเจ้า แต่เลือกท่ีจะยังคงกินน้ำานมในพระวจนะ
มากกว่า และไม่รู้ว่า ไม่รู้จักว่ามีผู้พยากรณ์เท็จและครูสอนเทียมเท็จ ท่ีรักในการรับใช้ด้วยพระวจนะท่ี
จะรักษานิสัยสัตว์ร้ายเจ็ดหัวให้มีชีวิต และส่ิงเหล่านัน ้ จะไม่ยินดีกับเน้อ ื แท้ของความจริงในพระคำาท่ี
เป็ นจิตวิญญารเป็ นชีวิตของพระเจ้า ซ่งึ เป็ นสติปัญญา ความคิดความเข้าใจ และความรู้ในความจริงท่ี
ซ่ ึงมาจากเบ้อ ื งบน ผู้ใดยังคงท่ีจะคิดว่าพวกเขาเหล่านัน ้ เป็ นมิตรกับโลกคือพวกท่ีมีส่วนในความผิด
บาปของเน้ือหนังท่ด ี ่ ืมเหล้า แอลกอฮอล์ สาบแช่ง ขโมย และมีชีวิตอยู่ในความบาปแห่งการล่วง
ประเวณีแต่นีเ้ป็ นความบาปของเน้ือหนังท่ีมองเห็น ความบาปท่ีคนหน้าซ่ ือใจคตชอบรักท่ีจะพิพากษา
และแช่งสาปโลกนี ไ้ม่รู้ว่าการพิพากษานัน ้ เป็ นความบาปเช่นกันและนำาการสาปแช่งมาอยู่บนศรีษะ
ของตัวเอง

10
ความบาปต่างๆท่ีมาจากเน้ือหนังไม่เหมือนความผิดบาปท่ีพบในหัวใจของเน้ือหนังตัวเก่า
สำาหรับความคิดฝ่ ายเน้ือหนัง ตัวเก่า จะยินดีใน เจ็ดอย่างท่ีน่าสะอิดสะเอียน(สัตว์ร้ายเจ็ดหัว) ความ
คิดออกมาจากสมองท่ีเป็ นศัตรูกับพระเจ้าและไม่ได้รู้จุดประสงค์ในน้ำาพระทัยของพระเจ้าแท้จริง นี้
เป็ นส่ิงผิดบาปซ่อนเร้นของความมืดท่ีจะไม่ยินดีกับการกระทำาดำาเนินชีวิตในน้ำาพระทัยของพระเจ้า
หรือไม่เช่ ือในคำาปรึกษาของพระเจ้า(ท่ีมาจากพระเยซูคริสต์) แต่พวกเขาได้ช่ืนชมยินดีในการท่ีตัวเอง
จะอธิบายพระคำาท่ีออกมาจากความคิดและปากของพวกเขาเอง ความคิดจินตนาการท่ีจะยกย่องตัวเอง
และตรงกันข้ามกันกับตัวเขา คือต่อต้านคำาสัง่สอนของพระองค์เจ้า แต่ได้หลอกลวงคน คนหน่ ึงลงไป
ในความเช่ ือท่ีว่า มีส่ิงท่ีชอบธรรมมากกว่าพระคำาในความจริงของน้ำาพระทัยของพระเจ้านัน ้ คือความคิด
จินตาการของพวกเขาเอง(ในการแปลความหมายของพระคำา ) นีค ้ ือความบาปในหัวใจท่ีปรากฏออก
มาในพวกท่ีไม่เช่ ือถือพระเจ้า ในพวกท่ก ี บฎ, พวกด้ือดึงต่อต้านพระเจ้า ในพวกท่ีกระทำาท่ีไม่ได้รัก
ความจริงและในพวกท่ีปฏิเสธท่ีจะอนุญาติให้พระเยซูคริสต์นัน ้ ครอบครองในหัวใจและครอบครองใน
ความคิด
มัทธิว 15:9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็ น
พระดำารัสสอน ส่ิงท่ีออกมาจากใจผลิตความคิดท่ีชัว่ร้าย
ตัวอย่างของความชัว่ร้ายท่ีต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ยูดา 1:5 ถึงแม้วา่ ท่านเคยรู้เร่ ืองเหล่านีม ้ าแล้วก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาให้ท่านทัง้หลายระลึกว่า
องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นัน ้ รอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้ว ภายหลังพระองค์ได้ทรง
ทำาลายคนเหล่านัน ้ ท่ีไม่เช่ ือพระองค์เสีย
ลูกา 19:12-13 เหตุฉะนัน ้ พระองค์จึงตรัสว่า "มีเจ้านายองค์หน่งึ ไปเมืองไกล เพ่ ือจะรับอำานาจมา
ครองอาณาจักรแล้วจะกลับมา ท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินา สัง่เขา
ว่า `จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นัน ้ จึงใช้คณะทูตตามไปทูลท่านว่า `เราไม่
ต้องการให้ผู้นีค้ รอบครองเรา'
โคโลสี 3:15 และจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทัง้หลาย ในสันติสุขนัน ้ ทรง
เรียกท่านทัง้หลายไว้ให้เป็ นกายอันเดียวด้วย และท่านทัง้หลายจงขอบพระคุณ

กษัตริย์ ซาโลมอน หลังจากท่ีพระเจ้าได้ให้แสงสว่างเปิ ดตาของหัวใจด้วยสติปัญญา และ


ความรู้ความสามารถและความเข้าใจท่ีมาจากพระเจ้า เม่ ือไม่สามารถท่ีจะเห็นได้และพิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ในเจตนาของหัวใจและความคิดเหมือนการทรงเห็นของพระเจ้า และนีเ้ป็ นการอธิษฐานของซา
โลมอน ในปั ญญาจารย์ 3:18 ข้าพเจ้ารำาพึงในใจของข้าพเจ้าเก่ียวกับสภาพของบุตรทัง้หลายของ
มนุษย์ว่า "พระเจ้าทรงทดสอบเขาเพ่ ือจะสำาแดงว่าพวกเขาเป็ นเพียงสัตว์"
พระเจ้าได้บอกซามูเอลว่า สาเหตุของมนุษย์ได้มืดบอดในสายตา สามารถเพียงพิพากษาส่ิง
ท่ีเห็นด้วยสายตาท่ีมืดบอด ขณะท่ีพระเจ้าเป้ นผู้ซ่ึงเห็น และสามารถท่ีจะพิพากษาในเจตนาและความ
เพียรพยายามของหัวใจ
ด้วยสายตาของพระเจ้าท่ีได้เปิ ดสายตาของซาโลมอนด้วยความจริงเก่ียวกับระดับหัวใจของ
มนุษย์ และจากนัน ้ ซาโลมอนได้ปรารถนาเพ่ ือท่ีจะให้พระองค์ได้เปิ ดตาแก่มนุษย์คนอ่ ืนด้วย มีเพียง
สายตาฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านัน ้ สามารถท่ีจะเห็นความเป้ นสัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายใน สัตว์ร้ายภายในท่ีนำาโดย
ธรรมชาติของความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนังและความปรารถนาของความคิดธรรมชาติของเน้อ ื หนังตัวเก่า
เพลงสดุดี 73:22 ข้าพระองค์โฉดและไม่เดียงสา ข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์
พระองค์
สำาหรับสัตว์ร้ายท่ีอยู่ในเรา รักส่ิงของโลกนี แ
้ ละมีความปรารถนาอันใหญ่ย่ิงท่ีจะพึงพอใจ
ในความปรารถนาของเน้อ ื หนังตัวเก่า เพราะสำาหรับสัตว์ร้ายจะช่ ืนชมยินดีในส่ิงท่ีดูเหมือนจะถูกต้อง
ในสายตาของตัวเอง ทำาในส่ิงท่ีตัวเองอยากจะทำาและทำาอยู่ในและเปิ ดเผยความคิดของตัวเอง สัตว์ร้าย
ท่ีอยู่ภายในนัน้ รักท่ีฉกฉวยโอกาสท่ีจะยกย่องและเอาเกียรติเข้าหาตัวเอง สัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายในรักท่ีจะ
ให้ตัวเองเป็ นเคารพนับถือในสายตาของผู้อ่ืน สัตว์ร้ายท่ีอยู่ในเป็ นบุตรแห่งการแช่งสาบ บุตรทีไปตก
นรก มนุษย์แห่งความบาป ซ่งึ ซ่อนความผิดบาปเป็ นคนหน้าซ่ ือใจคตผู้ซ่ึงคิดว่าพวกเขาเป็ นคนชอบ
ธรรม ถูกต้องแต่ตาบอดท่ีจะเห็น สัตว์ร้ายท่ีอยู่ข้างในแสวงหาเป็ นท่ีเคารพของตัวเองผ่านการทำางาน
ของกฎเกณฑ์ กฏหมาย ปรารถนาท่ีจะทำาให้
สัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายในแสวงหาท่ีจะพิสูจน์ตัวเองผ่านการงานของกฏหมาย ความปรารถนา
กำาลังทำาให้ตัวเองให้สงสัยในความรักของพระเจ้าและนีค ้ ือความไม่เช่ ือว่า พระคำาคำาสอนของพระเจ้า มี

11
ความถูกต้องชอบธรรมมากกว่า ความเช่ ือวางใจและเช่ ือถือของตัวเอง(ในการกระทำาของตัวเองท่ีเคา
รพกฏหมาย กฏเกณฑ์ )ซ่ ึงนับ(เข้าข้างตัวเองว่า)เป็ นการกระทำาถูกต้องชอบธรรม
ศาสนาของสัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายในคือบาบิโลน วิหารท่ีเป็ นมลทินซ่ ึงเต็มไปด้วยรูปเคารพ รูป
เคารพของตัวเอง ท่ีอยากได้รับเกียรติ อยากเป็ นท่ีเคารพ อยากเป็ นท่ียกย่องสรรเสริญ และอยากยกชู
ตัวเอง
บาบิโลนนัง่อยู่ท่ีเจ็ดภูเขาท่ีซ่งึ เป็ นเจ็ดส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนท่ีซ่ึงปกครองอยู่เหนือหรือครอบ
ครองเหนือหัวใจและความคิดของพวกคนเหล่าโน้นทัง้หมดท่ีได้ถูกหลอกลวง สัตว์ร้ายท่ีอยู่ มี
ความพ้ายแพ้อยู่ในตัวของมันเองนัน ้ เป็ นรูปเคารพของบาบิโลนผ่านทะลุดว้ ยความปรารถนาท่ีได้ถูกตัง้
ท้อง(กับความชัว่ช้า) ผสมกับสติปัญญาของโลกนี ก ้ ลายเป็ นสติปัญญาของวิญญาณต่อต้านพระคริสต์
( แอนตีพ ้ ระคริสต์ )
บาบิโลนได้รับพลังอำานาจและอำานาจหน้าท่ีจากซาตาน พลังอำานาจและอำานาจหน้าท่ีท่ีจะ
หลอกลวงหมดทัง้โลกด้วยความเช่ ือท่ีผิดๆท่ีดูเหมือนจริงเม่ ือมองดูจากภายนอกเหมือนถูกต้องชอบ
ธรรมและด้วยส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ได้รับความนิยมในสายตาของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุผลนี้
พลังอำานาจและอำานาจหน้าท่ีท่ีการโกหกได้ถูกทำาให้ปรากฏดูเหมือนเป็ นความจริง ท่ีซ่งึ ความมืด
ปรากฏเหมือนความสว่างและท่ีซ่งึ การงานของความอ่อนแอของความชัว่ร้ายปรากฏดูเหมือนเป็ น
ความถูกต้องชอบธรรม สำาหรับสัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายใน ไม่ได้ตกลงเห็นด้วยกันกับส่ิงท่ีสัตว์ร้ายปรากฎ
ออกมาให้เห็นภายนอก(ทำาส่งิ ท่ีตรงกันข้ามกับกับภายในซ่ ึงเป็ นสัญญาณของสัตว์)
ลูกา 16:15 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เจ้าทัง้หลายเป็ นผู้ท่ีทำาทีดูเป็ นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์
แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้หลาย ด้วยว่าซ่งึ เป็ นท่ีนับถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยงั เป็ นท่ี
สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
บัดนีม้ ีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีพระเจ้าได้ทรงสำาแดงแก่ผม เก่ียวกับสัตว์ร้ายเจ็ดหัวหรือเจ็ดอย่างท่ี
น่าสะอิดสะเอียน ท่ไี ด้คอรัปด้วยความปรารถนาธรรมชาติของการเกิดออกมาครัง้แรก แรกเร่ิมของ
ทัง้หมด หัว หมายถึง เร่ิมแรก ถ้าว่าท่ีซ่ึงอยู่ความคิด ในหัวของท่าน หมายความว่า การได้ยินจากหู
และการเห็นด้วยสายตา คำาพูดท่ีท่านได้ใช้พูดจา เทียบได้เท่ากับสติปัญญา ความรู้ และความเข้าใจใน
ความคิดของท่านในนธรรมชาติของส่ิงเหล่านัน ้ จากนัน ้ ธรรมชาติของส่งิ เหล่านัน ้ ได้ยังคงเป็ นส่ิงท่ี
เร่ิมแรกของความคิดและความปรารถนาของ ส่ิงเหล่านัน ้ ท่ีเป็ นส่ิงสำาคัญท่ีสุดและเป็ นทรัพย์สมบัติท่ีมี
ค่าในหัวใจ ดังท่ีเขียนไว้ใน
1 โครินธ์15:46 - 49 แต่ร่างกายซ่ ึงเกิดก่อนนัน ้ หาใช่เป็ นกายวิญญาณไม่ แต่เป็ นกายธรรมดา แล้ว
ภายหลังจึงเป็ นกายวิญญาณ มนุษย์แรกเร่ิมนัน ้ กำาเนิดจากพ้ืนดินโลก(เป็ นมนุษย์ท่ีถูกหลอกลวงไป
ด้วยกิเลสตัณหาด้วยธรรมชาติของเน้อ ื หนังตัวเก่า) และเป็ นมนุษย์ดิน มนุษย์ท่ีสองเป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ 15:48 มนุษย์ดินผู้นัน ้ เป็ นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็ นอย่างนัน ้
มนุษย์สวรรค์ผู้นัน ้ เป็ นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็ นอย่างนัน ้ และเม่ ือเราเกิดมามีลักษณะสม
กับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะเหมาะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย

ลูกา 14:16 -24 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ยังมีชายคนหน่ ึงได้ทำาการเลีย ้ งใหญ่ และได้เชิญคนเป็ นอัน


มาก เม่ ือถึงเวลาเลีย ้ งแล้ว เขาก็ใช้ผู้รับใช้ของตนไปบอกคนทัง้หลายท่ีได้รับเชิญไว้แล้วว่า `เชิญมา
เถิด เพราะส่ิงสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว' บรรดาคนทัง้หลายก็เร่ิมพากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า `
ข้าพเจ้าได้ซ้อ ื นาไว้และจะต้องไปดูนานัน ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ' อีกคนหน่ ึงว่า `ข้าพเจ้าได้ซ้อ
ื วัวไว้ห้าคู่
และจะต้องไปลองดูวัวนัน ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ' อีกคนหน่ ึงว่า `ข้าพเจ้าพ่งึ แต่งงานใหม่ เหตุฉะนัน ้
ข้าพเจ้าไปไม่ได้' ผู้รับใช้นัน้ จึงกลับมาเล่าเน้ือความให้เจ้านายฟั ง นายเจ้าของบ้านก็โกรธ จึงสัง่ผู้รับใช้
ว่า `จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอกน้อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคน
ตาบอดเข้ามาท่ีน่ี' แล้วผู้รับใช้จึงบอกว่า `นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทำาตามท่านสัง่แล้ว และยังมีท่ีว่าง
อยู่' เจ้านายจึงสัง่ผู้รับใช้นัน
้ ว่า `จงออกไปตามทางใหญ่และรัว้ต้นไม้ทัง้หลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามา
เพ่ ือเรือนของเราจะเต็ม เพราะเราบอกเจ้าว่า ในพวกคนทัง้หลายท่ีได้รับเชิญไว้นัน ้ ไม่มีสักคนหน่ ึงจะ
ได้ลิม้ เคร่ ืองของเราเลย'"
มัทธิว 8:21-22 อีกคนหน่ ึงในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้
ข้าพระองค์ไปฝั งศพบิดาข้าพระองค์ก่อน" พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตาย
ฝั งคนตายของเขาเองเถิด"
เร่ิมแรกของธรรมชาติเน้ือหนังตัวเก่าเป็ นความมืดบอดน่าสงสาร น่าสมเพช น่าเวทนา ขัดสน

12
เปลือยกายและยากจนในจิตวิญญาณ แต่ไม่รู้ความจริงว่าเพราะว่าความมืดบอดโดยความถูกต้องชอบ
ธรรมของตัวเอง รักษาเน้อ ื หนังตัวเก่าไว้ภายใต้คำาสาปแช่งของความมืดผ่านการท่ีตัวเองไม่ได้ให้ความ
สนใจ ความโง่เขลาของตัวเอง
มนุษย์ท่ีอยู่ในความบาปไม่ใช่มนุษย์ท่ีเห็นและรู้จักความผิดบาปในตัวเอง แต่เป็ นมนุษย์หรือ
คนท่ีไม่ได้ให้ความสนใจในบาปของตัวเองเพราะรักท่ีจะเป็ นคนหน้าซ่ ือใจคต ความบาปของเขายังคง
อยู่ในเขา ความแข็งแรงของความบาปเพ่ิมมากขึ้นเม่ ือเขาพบว่าตัวอักษรของพระคำาของกฏหมายท่ี
พวกเขาได้สังเกตและเช่ ือวางใจในนัน ้ เปเป็ นตัวอักษรของพระคำา ท่ีได้แปลความหมายด้วยความเข้าใจ
ของตัวเองในการแปลความหมายพระคำาภีร์ มีเพียงเพ่ิมความเป็ นคนหน้าซ่ ือใจคต( เล่นละคร)เท่านัน ้
ธรรมชาติเร่ิมแรกของการเกิดมาครัง้แรกไม่ปรารถนาท่ีจะเห็นหรือเช่ ือในความสว่างของความ
จริงของพระเยซูคริสต์เพราะว่า เป็ นการเปิ ดเผยส่ิงท่ีปิดซ่อนในความมืดท่ีได้ให้คำาปรึกษาอยู่ในหัวใจ
ของพวกเขา เทียบได้เท่ากับ ส่ิงไร้สาระของการกระทำา การงานและความถูกต้องชอบธรรมของตัวเอง
ความแข็งแรงของความบาปพบอยู่ในตัวอักษร เพราะว่า ทำาให้การงานนัน ้ และความพยายามของ
มนุษย์ได้ดูเหมือนจะเป็ นส่ิงถูกต้องชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า
ขณะท่ีมนุษย์ได้สามารถท่ีพิพากษาความเช่ ือของตัวเองท่ีดูเหมือนจะถูกต้องชอบธรรมใน
สายพระเนตรของพระเจ้า จากส่ิงนัน ้ มนุษย์สามารถพิพากษาความเช่ ือวางใจของตัวเอง การงาน การก
ระทำาด้วยน้ำามือของตัวเอง นีเ้ป็ นความอ่อนแอของพวกเขา ความเล้นลับของความบาปท่ีปรากฏดู
เหมือนเป็ นการหลอกลวงอย่างแข็งแรง ท่ีส่งผลให้พวกเขาได้รักท่ีจะเช่ ือในการโกหกมาจากตัวเอง (
การโกหกของตัวเอง) การโกหกท่ีวา่ คือมนุษย์สามารถท่ีจะเป็ นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระเจ้าได้ โดยปราศจากการส่วนในธรรมชาติและลักษณะของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์
ยอห์น 9:39 พระเยซูตรัสว่า "เราเข้ามาในโลกเพ่ ือการพิพากษา เพ่ ือให้คนทัง้หลายท่ีมองไม่เห็น
กลับมองเห็น และคนท่ีมองเห็นกลับตาบอด"
1 โครินธ์ 4: 5 เหตุฉะนัน ้ ท่านอย่าตัดสินส่ิงใดก่อนท่ีจะถึงเวลาจนกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็จมา
พระองค์จะทรงเปิ ดเผยความลับท่ีซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคน
ทัง้ปวงด้วย เม่ ือนัน
้ ทุกคนจะได้รับคำาชมเชยจากพระเจ้า
ของขวัญของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ได้ให้เราคือช่วยเราจากการถูกขังเป็ นเชลย
ของเน้อื หนังตัวเก่าโดยผ่านจากพระเยซุคริสต์ และหน่ ึงในจุดประสงค์นัน ้ พระองค์ได้ให้ส่ิงมีค่าแก่พวก
เราเขียนอยู่ใน
โคโลสี 1:19-22 พระคริสต์ทำาให้เกิดสันติภาพและการคืนดี ด้วยว่าเป็ นท่ีชอบพระทัยพระบิดาท่ีจะให้
ความบริบูรณ์ทัง้สิน ้ มีอยู่ในพระองค์ และโดยพระองค์นัน ้ ให้ส่ิงสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เอง โดย
พระองค์นัน ้ ข้าพเจ้าพูดได้ว่า ไม่ว่าส่ิงนัน้ จะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้ า พระองค์ทรงทำาให้มี
สันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ และพวกท่านซ่งึ เม่ ือก่อนนีไ้ม่ถูกกันและเป็ นศัตรูใน
ใจด้วยการชัว่ต่างๆ บัดนี พ ้ ระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห
ของพระองค์เพ่ ือจะได้ถวายท่านให้เป็ นผู้บริสุทธิ ไ์ร้ตำาหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของ
พระองค์

ทำาให้คืนดีกันหมายถึง ทำาให้เป็ นครัง้แรกและนีเ้ป็ นการกระทำาในพระเยซูคริสต์ท่ีสามารถ


สำาแดงออกมา เพราะพระองค์เป็ นพระวิญญาณท่ีพระเจ้าได้มอ ี ยู่ก่อนในใดส่ิงทัง้หมด แต่สัตว์ร้ายได้ทำา
ในส่ิงท่ีตรงกันข้าม คือวิญญาณและการต่อสู้ต่อต้านพระวิญญาณของพระเจ้าท่ีซ่งึ ทำาให้พ่ายแพ้ อาศัย
อยู่ในความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนัง จากนัน้ ผมจำาได้วา่ พระองค์เจ้าได้สำาแดงแก่ผมเก่ียวกับสิบเขาและสิบม
งกฏท่ีเป็ นตัวแทนอยู่เหนือเจ็ดหัวของสัตว์ร้าย สิบเขาเป็ นพลังอำานาจของซาตานและได้สวมอยู่เหนือ
อำานาจหน้าท่ีท่ีซาตานได้มอบให้ พลังอำานาจเหล่านีไ้ด้เห็นอยู่ในทัง้หมดของพวกเขาเหล่าโน้นท่ีได้ถูก
หลอกลวง ผู้ซ่งึ ถูกหลอกลวงอยู่ในสายตาและการได้ยินพระคำาออกจากปากของคนท่ีหน้าซ่ ือใจคต
เช่นพวกเขาชอบท่ีจะอวดอ้างการงานของตนเองและความพยายามของพวกเขาเอง ขณะท่ีพวกเขาได้
เปล่ียนแปลงคำาพูดและเปล่ียนการปรากฏภายนอกเป็ นจินตนาการรูปร่างท่ีเป็ นท่ีโปรดปรานของคน
หน้าซ่ ือใจคตคนอ่ ืนๆด้วย
ผมยังได้ระลึกถึงสิบมงกุฎหมายถึง ตัวแทนของบัญญัติสิบประการในกฏเกณฑ์ของโมเสส
สำาหรับตัวอักษรของกฏหมายท่ีมนุษย์ได้ใช้เปล่ียนแปลงคำาพูดของพวกเขาและได้เปล่ียนการปรากฏ
ถายนอกของพวกเขา หลอกลวงพวกเขา เทียบได้เท่ากับหลอกลวงทุกคนท่ีได้เดินอยู่ดว้ ยการเช่ ือใน
ส่ิงท่ีมองเห็น ไม่ใช่ด้วยความเช่ ือวางใจในพระเจ้า สำาหรับท่ีเขียน มนุษย์ไม่สามารถพิพากษาโดยการก

13
ระทำาตามกฏหมายแต่ด้วยความเช่ ือในพระเยซูคริสต์ ผู้คนทัง้หมดท่ีได้พิพากษาตัวเอง โดยการกระทำา
ของกฏหมาย บทบัญญัติได้ถูกแช่งสาบภายใต้ด้วยความมืดบอด ความมืดบอดได้เก็บรักษาความบาป
ของพวกเขาท่ีซอ ่ นเร้นอยู่ในความมืด นีเ้ป็ นคำาแช่งสาบท่ีได้นำาคนท่ีถูกหลอกลวงไปสู้ความตายนิรัน
ดร์และพังพินาศ(ไปตกนรกนิรันดร์)
ผู้ท่ีพ่งึ พระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง
กาลาเทีย 3:10 เพราะว่าคนทัง้หลายซ่ ึงพ่ ึงการกระทำาตามพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง เพราะมีคำา
เขียนไว้วา่ ทุกคนท่ีมิได้ประพฤติตามทุกข้อความท่ีเขียนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติก็ต้องถูกสาปแช่ง
เพลงคร่ำาครวญ 3: 64 -65 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงสนองเขาทัง้หลายตามการกระทำา
แห่งน้ำามือของเขา ขอพระองค์ทรงกระทำาให้ใจของเขาทัง้ปวงโศกเศร้า ขอให้คำาสาปของพระองค์ตก
เหนือเขา
ความเช่ ือคำาสัง่สอนทัง้หมดท่ีผิดเพีย ้ นและเป็ นการโกหกได้กอ่ ตัวขึ้นเม่ ือพระคำาภีร์ได้ถูกแปล
ความหมายร่วมกันกับธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดของการเกิดออกมาครัง้แรก การหลอกลวงเหล่า
โน้นมีความปราถนาและยัว่กิเลสเพ่ ือตัวเอง เป็ นความคิดครัง้แรกท่ีอยู่ในความคิดฝ่ ายเน้อ ื หนังคิดเพ่ ือ
ตัวเองอยู่อย่างสม่ำาเสมอและศาสนาท่ีเกิดมาจากการเกิดออกมาครัง้แรกมีพ้ืนฐานอยู่บน ส่งิ ทัง้หมดท่ี
ทำาเพ่ ือตัวเอง เพ่ ือความถูกต้องชอบธรรมของตัวเอง เพ่ ือสง่าราศรีของตัวเอง เพ่ ือให้คนเองเป็ นท่ี
ยอมรับ เพ่ ือควบคุมตัวเอง การตัดสินใจของตัวเอง ความคิดเห็นของตัวเอง ความไว้วางใจในตัวเอง
ทำาตามท่ีตัวเองชอบ ตามใจตัวเองให้เป็ นอิสระเหนือการควบคุม การพิพากษาของคนเอง ความรักตัว
เอง ความคิดของการเกิดออกมาครัง้แรกอาจจะอ่านพระคำาภีร์ทุกวัน พวกเขาได้กระทำาดังนัน ้ เพ่ ือบำารุง
บำาเรอสัตว์ร้ายท่ีอยู่ภายใน สัตว์ร้ายท่ีตาบอดและไม่เคยเห็นส่ิงท่ีเป็ นความหมายมากกว่าตัวอักษร ตัว
อักษรของพระคำาท่ีไม่สามารถท่ีจะจอจ่อในส่ิงอ่ ืนใดนอกเสียจากเพ่ ือตัวเอง
ผมยังคงอธิษฐานในส่ิงนี พ ้ ระเจ้าได้เตือนความทรงจำาผมในช่วงเวลาท่ีผมได้ใช้ชีวิตในการ
เดินกับพระเจ้าท่ีซ่ึงผมได้มีความกลัว ว่าผมไม่สามารถท่ีจะจำาแนกแยกได้ว่าใครเป็ นผู้ต่อต้านพระ
คริสต์ เม่ ือเขาปรากฏออกมาภายนอก เพราะผมรู้ว่าจะปรากฏอยู่ในความชอบธรรมของเน้อ ื หนัง ใน
พวกคำาสอนเหล่าโน้นและการกระทำาท่ีดูออกมา แต่เขาเต็มไปด้วยธรรมชาติตัวเก่าในหัวใจ ในส่ิงเหล่า
โน้นท่ีมองไม่เห็น ผมได้กลัวเกรงว่าผมไม่สามารถจำาแนกแยกเขาเพราะความนุ่มนวลของคำาพูดท่ี
หลอกลวงและการปรากฏออกมาภายนอกดูเป็ นความถูกต้องชอบธรรม
จากนัน ้ วันหน่ ึง พระเจ้าได้ตรัสกับผมว่า มาสิและเราจะสำาแดงให้เจ้าเห็นสัตว์ร้ายและ
วิญญาณของพวกต่อต้านพระคริสต์ผู้ซ่ึงได้ควบคุมอยู่เหนือสัตว์ร้ายด้วยความปรารถนาและความ
งมงาย จากนัน ้ พระเจ้าได้ทรงนำาผมไปท่ีข้อความในพระคำาภีร์ ซ่งึ ผมได้อา่ นมาหลายรอบแล้วก่อนหน้า
นีแ ้ ต่ไม่เคยคิดพิจารณาว่า ข้อความเหล่านีจ้ะสามารถช่วยผมให้รู้ตัวตนของธรรมชาติและ
บุคลิกลักษณะของผู้ต่อต้านพระคริสต์เทียบเท่ากับ พวกท่ีติดตามเขา
ซ่ ึงเขียนไว้ใน 2 ทิโมธี 3:1-7 ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
แต่จงเข้าใจข้อนีด ้ ว้ ย คือว่าในวันสุดท้ายนัน ้ (วันอันตราย )จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เหตุว่าคนจะเป็ น
คนเห็นแก่ตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ นคนอวดตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนพูดหม่ินระมาท เป็ นคน
ไม่เช่ ือฟั งคำาบิดามารดา เป็ นคนอกตัญญู เป็ นคนไร้ศีลธรรม เป็ นคนไม่รักซ่ ึงกันและกัน เป็ นคนไม่
ทำาตามสัญญา เป็ นคนหาความใส่เขา เป็ นคนไม่มีสติรัง้ใจ เป็ นคนดุร้าย เป็ นคนชังคนดี เป็ นคนทรยศ
เป็ นคนมุทะลุ เป็ นคนหัวสูง เป็ นคนรักความสนุกสนานย่ิงกว่ารักพระเจ้า เขามีสภาพทางของพระเจ้า
ภายนอก แต่ฤทธานุภาพของทางนัน ้ เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนีท
้ ่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย
เพราะในบรรดาคนเหล่านัน ้ มีคนท่ีแอบไปตามบ้าน แล้วนำาหญิงท่ีเบาปั ญญาหนาด้วยบาปไปเป็ น
เชลย แล้วพากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ ถึงแม้พวกเขาจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อาจเรียนรู้ถึง
ความจริงแท้ได้เลย
นีเ้ป็ นความปรารถนาของการเกิดออกมาครัง้แรก เน้อ ื หนังตัวเก่า

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์ Many Professing Christians


May Deny the Deity of Christ
1 ยอห์น 2:18-21 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอ๋ย บัดนีเ้ป็ นวาระสุดท้ายแล้ว และตามท่ีท่านทัง้หลายได้ยินได้
ฟั งมาว่า ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา บัดนีป
้ ฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ก็มีอยู่มากแล้ว ฉะนัน ้ เราจึงรู้ว่าบัดนี้
เป็ นวาระสุดท้ายแล้ว 2:19 เขาเหล่านัน้ ได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านัน ้ ก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่า
ถ้าเขาเป็ นพวกของเรา เขาจะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซ่งึ ก็เป็ นท่ีปรากฏชัดแล้วว่า เขา

14
เหล่านัน ้ หาใช่พวกของเราทุกคนไม่ 2:20 ท่านทัง้หลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิแ์ล้ว
และท่านก็รู้ทุกส่ิง 2:21 ข้าพเจ้าเขียนมายังท่านทัง้หลายมิใช่เพราะท่านไม่รู้ความจริง แต่เพราะท่าน
ทัง้หลายรู้แล้ว และรู้วา่ คำามุสาไม่ได้มาจากความจริงเลย
จากนัน ้ พระเยซูคริสต์บอกผมว่า มิท เราไม่ได้พูดถึงพวกคนนอกศาสนาท่ีนี เ้พราะพวก
คนนอกศาสนา นอกรีต เป็ นเร่ ืองเดียวกันในวิญญาณอ่ ืนๆ แต่เราได้กำาลังพูดถึง หลายคนท่ีเราได้
เรียกมาแต่พวกเขาได้ปฎิเสธท่ีจะแบกกางเขนของตัวเองและได้ตรึงธรรมชาติของการเกิดออกมาครัง้
แรกของเน้ือหนังตัวเก่า
นีค
้ ือพวกเขาได้ปฎิเสธพระเยซูคริสต์และปฏิเสธท่ีจะให้พระเยซูใส่ชีวิตท่ีเป็ นคนใหม่ บางคน
ได้เลือกท่ีจะเดินผ่านไปจากความเช่ ือของพวกเขาเลือกท่ีจะพิพากษาตัวเอง เช็คตรวจสอบตัวเองผ่าน
ด้วยคำาสอนท่ีผิดเพีย ้ นไปจากความจริงแท้ของพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์เองเป็ นผู้สอน และได้สอนส่ิงท่ี
พวกเขาพึงพอใจในความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ของความปรารถนาท่ีตัวเองชอบ นีค ้ ือส่ิงท่ีพวกเขาได้
หลงไหลลงไปในความเช่ ือส่ิงโกหกท่ีซ่งึ เป็ นคำาพูดว่า พวกเราได้เป็ นท่ีโปรดปรานเม่ ือพวกเราได้
พยายามทำาอย่างสุดความสามารถหรือส่ิงท่ีเป็ นคำาโกหกอีกอย่างหน่งึ ก็คือพวกเราได้เป็ นท่ีโปรดปราน
เม่ ือพวกเราได้มีเจตนาดีท่ีจะทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง
เราไม่ได้โปรดปรานในการงานใดๆท่ีเป็ นความชอบธรรมของเน้อ ื หนังตัวเก่า พระเยซูคริสต์
คือพระบุตรในผู้ซ่ึงเรา(พระเจ้า)ได้เห็นด้วยท่ีจะโปรดปราน ใครท่ีได้ยินคำาของเรา พระเยซูคริสต์เป็ น
ธรรมชาติและบุคคลิกลักษณะของคนใหม่ พระเยซูคริสต์เป็ นคนฉบับรูปแบบใหม่ผู้ซ่ึงได้เป็ นขึ้นมา
เม่ ือคนเก่า ตัวเก่านัน ้ ได้ถูกตรึง พวกเขาเหล่านัน ้ ได้ถูกหลอกกับกฏเกณฑ์ท่ีอยู่พวกเขา คือผู้ซ่งึ ได้
ปฏิเสธของขวัญของบุตรของเราพระเยซูคริสต์
1 โครินธ์ 2:4 คำาพูดและคำาเทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่คำาท่ีเกลีย ้ กล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่
เป็ นคำาซ่งึ ได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ 2:5 เพ่ ือความเช่ ือของท่านจะไม่ได้อาศัยสติ
ปั ญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิเ์ดชของพระเจ้า
เราได้เลือกผู้ซ่ึงได้นมัสการและรับใช้เราเป็ นจอมเจ้านาย ผู้ซ่ึงนมัสการและรับใช้เราเป็ น
กษัตริย์ และผู้ซ่ึงนมัสการเราพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เราเลือกพวกเขาเหล่านัน ้ ผู้ซ่ึงนมัสการเราและ
รับใช้เราในวิญญาณและในความจริงและดังท่ี คาอิน เราไม่ได้เลือกพวกเขาเหล่าโน้นผู้ซ่ึงนมัสการและ
รับใช้เราในลักษณะของทำาตามใจชอบของพวกเขาเอง เราเลือกพวกเขาเหล่านัน ้ ท่ีตัวพวกเขาเองถ่อม
ใจแท้จริงต่อหน้าเรา และได้ถามเราท่ีจะทำาให้พวกเขาเป็ นคนท่ีจะมารับใช้เรา เราไม่ได้เลือกคนท่ีหย่ิง
ยโส อวดตัว ผู้ซ่ึงพวกเขาเป็ นคนทำารูปเคารพของตัวเองในผลงานจากน้ำามือของพวกเขาเอง
สำาหรับเราเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้า เราเป็ นผู้สร้างและเป็ นคนทำาทุกส่ิงให้เกิดขึ้นมาและเรา
ปรารถนาท่ีจะทำาการงานของเราด้วยตัวเราเอง เราไม่เลือกพวกเขาเหล่าโน้นท่ีเลือกท่ีจะนมัสการและ
รับใช้ความปราถนาและโปรดปรานในผู้ท่ีถูกสร้างขึ้นมากกว่าความปรารถนาและโปรดปรานช่ ืนชอบใน
ผู้ทรงสร้าง หลายคนได้ผ่านไปจากความเช่ ือนี พ ้ วกเขาได้ยังคงติดตามดำาเนินชีวิตปฏ
ศาสนาของคนหน้าซ่ ือใจคตของความปรารถนาของเน้ือหนังตัวเก่า
พวกเขาได้ดูภายนอกเป็ นแบบอย่างของคนเช่ ือพระเจ้าและชอบทำาในส่ิงท่ีสำาแดงความชอบ
ธรรมของตัวเองต่อหน้ามนุษย์คนอ่ ืนๆ พวกเขาไม่รู้จักความจริงแต่เดินอยู่ในการโกหกท่ีปรากฏออก
มาเป็ นส่ิงถูกต้องเหมือนเป็ นความจริง การโกหกนี อ ้ อกมาจากท่ีมนุษย์ได้แปลความหมายของพระ
คำาภีร์ ดูภายนอกพวกเขาได้ปรากฏดูเหมือนชอบธรรมแต่ภายในหัวใจและความคิดของพกวเขายังคง
ถูกกักขังตกเป็ นชเลยของธรรมชาติของเน้อ ื หนังตัวเก่า พวกเขารักท่ีจะอวดตัวและอวดความชอบธรรม
ของตัวเอง เพราะไม่มีการกระทำาอะไรของกฏหมายหรือไม่มีความพยายามในการวางแผนใดๆของ
มนุษย์และไม่ว่าจะเป็ นความพยายามอย่างท่ีสุด ท่ีจะมีฤทธิอ์ำานาจท่ีจะเปล่ียนความคิดในความคิดของ
ฝ่ ายเน้อ
ื หนังหรือความปรารถนาของธรรมชาติท่ีอยู่ในหัวใจ
เพลงสดุดี 39:5 ดูเถิด พระองค์ทรงกระทำาให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาวสองสามฝ่ ามือเท่านัน ้ ชัว่
ชีวิตของข้าพระองค์ไม่เท่าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุกคนดำารงอยู่อย่างไร้สาระแน่ที
เดียว เซลาห์
2 เปโตร 2:18-20 เพราะว่าเขาพูดเย่อหย่ิงอวดตัว และเขาใช้ความปรารถนาแห่งเน้ือหนังกับความ
กำาหนัด เพ่ ือจะล่อลวงคนทัง้หลายท่ีกำาลังหนีไปจากคนเหล่านัน ้ ท่ีหลงประพฤติผิด 2:19 เขาสัญญา
ว่าจะให้คนเหล่านัน ้ พ้นจากการเป็ นทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็ นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์
พ่ายแพ้แก่ส่ิงใด เขาก็เป็ นทาสของส่ิงนัน ้
ความหน้าซ่ อ ื ใจคดของผู้สอนเท็จ Hypocrisy of False Teachers

15
2:20 เพราะว่าถ้าหลังจากท่ีเขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนีแ ้ ล้ว ด้วยการท่ีเขารู้เก่ียวกับพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด เขากลับเก่ียวข้องและพ่ายแพ้แก่การชัว่นัน ้ อีก
บัน
้ ปลายของเขาก็กลับชัว่ร้ายย่ิงกว่าตอนต้น 2:21 เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนัน ้ เสียเลย
ก็ยังจะดีกว่าท่ีเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิท
์ ่ีได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขา
นัน้

มัทธิว 22:29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้(ไม่รู้จักความจริงของ)พระ


คัมภีร์หรือฤทธิเ์ดชของพระเจ้า

ส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียน มีความปรารถนาเจ็ดอย่าง/เป็ นเสาหลัก เช่น ความล้ำาลึกของบาบิโลน ท่ีได้ถูก


สร้างขึ้น มีความปรารถนาของเน้ือหนังตัวเก่า ท่ีตกลงลงเอยกับการโกหกของมารซาตานและมีการ
โกหกทัง้หลายท่ีได้ทำาการประกาศ รับใช้ โดยการสวมคราบหมาป่ าและคราบงูร้าย การรับใช้เหล่านัน ้
เป็ นความปรารถนาในความชอบธรรมผู้ซ่ึงต้องการเป็ นเจ้านาย(สร้างคนเองเป็ นพระเจ้า)ต่างๆอยู่
เหนือฝูงแพะ

ยอห์น 8:44 พระเยซูคริสต์ได้พูดกับพวกเขา(ศาสนาท่ีหน้าซ่ ือใจคต)ท่านทัง้หลายมาจากพ่อของท่าน


คือพญามาร และท่านใคร่จะทำาตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็ นฆาตกรตัง้แต่เดิมมา และมิได้
ตัง้อยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เม่ ือมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะ
มันเป็ นผู้มุสา และเป็ นพ่อของการมุสา

กาลาเทีย 5:24 ผู้ท่ีเป็ นของพระคริสต์ได้เอาเน้อ ื หนังกับความอยากและราคะตัณหาของเน้ือหนัง


ตรึงไว้ท่ีกางเขนเสีย 5:26 เราอย่าถือตัว อย่ายัว่โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย
ความลึกลับของบาบิโลน เป็ นต้นกำาเนิดของศาสนาท่ีผิดๆท่ีเกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติและ
สติปัญญาท่ีมาจากเน้อ ื หนังตัวเก่า ท่ีซ่ึงเคยชินกับการแปลความหมายข้อพระคำาภีร์ด้วยตัวเอง การ
แปลความหมายนีก ้ ำาเนิดก่อเกิด การเขียน การแปลคำาสอน ท่ีไม่มีอะไรมากไปกว่าความชำานาญ
เช่ียวชาญในความคิดเห็นท่ีกำาเนิดออกมาจากความพึงพอใจ ในความชอบธรรมของตัวเองเป็ นความ
ปรารถนาท่ีหลอกลวงและเป็ นคนหน้าซ่ ือใจคต ของตัวเก่าซ่งึ สร้างสง่าราศรี ยกยอ สรรเสริญ นิยม
และนมัสการ อยู่เหนือพระผู้สร้างของเขา

2 ทิโมธี 4:2-4 จงประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นท่ีจะทำาการทัง้ในขณะท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาส


จงว่ากล่าว ห้ามปราม และตักเตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการสัง่สอน
4:3 เพราะจะถึงเวลาท่ีคนจะทนต่อคำาสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในส่ิงท่ีเขา
ชอบฟั ง ตามความปรารถนาของตนเอง 4:4 และเขาจะบ่ายหูจากความจริง หันไปฟั งเร่ ืองนิยายต่างๆ
เอเฟซัส 4:21-25 ถ้าแม้ท่านได้ฟังเร่ ืองพระองค์ และได้รับการสอนโดยพระองค์ตามความจริงซ่งึ มี
อยู่ในพระเยซูแล้ว 4:22 ท่านจงทิง้มนุษย์เก่าของท่านซ่ ึงคู่กับวิถีชีวิตเดิมนัน ้ เสีย อันจะเส่ ือมเสียไป
ตามตัณหาอันเป็ นท่ีหลอกลวง 4:23 และจงให้จิตใจของท่านเปล่ียนใหม่ 4:24 และให้ท่านสวม
มนุษย์ใหม่ซ่ึงทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิท ์ ่ีแท้
จริง 4:25 เหตุฉะนัน ้ ท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ `จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพ่ ือนบ้าน' เพราะว่า
เราต่างก็เป็ นอวัยวะของกันและกัน
สุภาษิต 21:16 ผู้ใดท่ีหันเหไปจากทางแห่งความเข้าใจ จะพักอยู่ในท่ีประชุมของคนตาย
ลูกา 16:15 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เจ้าทัง้หลายเป็ นผู้ท่ีทำาทีดูเป็ นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์
แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้หลาย ด้วยว่าซ่งึ เป็ นท่ีนับถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยงั เป็ นท่ี
สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
วิวรณ์ 18:4-7 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหน่ ึงประกาศมาจากสวรรค์ว่า "ชนชาติของเรา จง
ออกมาจากนครนัน ้ เถิด เพ่ ือท่านทัง้หลายจะไม่มีสว่ นในการบาปของนครนัน ้ และเพ่ ือท่านจะไม่ต้อง
รับภัยพิบัติท่ีจะเกิดแก่นครนัน ้ 18:5 เพราะว่าบาปของนครนัน ้ กองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้า
ได้ทรงจำาความชัว่ช้าแห่งนครนัน ้ ได้ 18:6 นครนัน ้ ได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ผลแก่นครนัน ้ อย่างนัน ้
และจงตอบแทนการกระทำาของนครนัน ้ เป็ นสองเท่า ในถ้วยท่ีนครนัน
้ ได้ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็ นสอง
เท่าให้นครนัน ้ 18:7 นครนัน ้ ได้เย่อหย่งิ จองหองและมีชีวิตอย่างหรูหรามากเท่าใด ก็จงให้นครนัน ้ ได้

16
รับการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านัน ้ เพราะว่านครนัน
้ ทะนงใจว่า `เราดำารงอยู่ในตำาแหน่ง
ราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย'

สัตว์ร้ายแปลกปะหลาดเจ็ดหัวท่ีผมได้ต่อสู้ในนิมิตร แยกเป็ นหัว ทัง้เจ็ดดังนี้


(พระเยซูคริสต์ อธิบายสัตว์ร้ายแปลกปะหลาดเจ็ดหัว อย่างละเอียดอีกสามสิบหน้า รอแปล )

1 หัวสัตว์ร้ายท่ีหน่ ึง หัวใจท่ีปรารถนาคำาแนะในลักษณะของความอ่อนแอทุกรูปแบบ
2 หัวสัตว์ร้ายท่ีสอง การปรากฏออกมาเป็ นความหย่ิงยโส ภูมิใจ,ถือดี,มีทฐ ิ ิ,ดูสง่า
3 หัวสัตว์ร้ายท่ีสอง ลิน ้ ท่ีโกหกมุสา
4 หัวสัตว์ร้ายท่ีส่ี สองมือท่ีทำาให้เป้ือนเลือดบริสุทธิ ์
5 หัวสัตว์ร้ายท่ีห้า เท้าท่ีเร็วต่อการล่ ืนไถลไปในทางชัว่ร้าย
6 หัวสัตว์ร้ายท่ีหก พวกคนท่ีเป็ นพยานในส่ิงท่ีพูดโกหก(ไม่ใช่ความจริงในคำาสอนแท้ของพระเยซู
คริสต์ ) พวกคนหน้าซ่ ือใจคต พวกคนแสแสร้งแกล้งทำา พวกหลอกลวงคนอ่ ืน
7 หัวสัตว์ร้ายท่ีเจ็ด พวกเขาผู้ซ่งึ ได้หว่าน ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,
ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้ ช่วงชิงอำานาจ ท่ามกลางพ่ีน้อง

ความปรารถนาของการเกิดออกมาครัง้แรก ตลอดเวลาจะต่อสู้ท่ีจะมีชัยชนะเหนือความรักครัง้
แรกสำาหรับพระเจ้า ด้วยความปรารถนานีท ้ ำาให้บุตรของพระเจ้าได้ถูกทดลองใจครัง้แล้วครัง้เล่า คน
ทัง้หมดท่ีถูกหลอกลวง ถูกทดลองใจโดยความปรารถนาท่ีนำาไปสู่การก่อกำาเนิดศาสนา ท่ีซ่งึ ความมืด
ได้ปรากฏเหมือนความสว่าง ความมืดนัน ้ ได้สงวนเขาไว้ในความตาบอดท่ีจะเห็นบาปซ่อนเร้นในชีวิต
ของพวกเขา เทียบได้เท่ากับ ถูกปิ ดบังความจริง เก่ียวกับทุกส่ิงท่ีเป็ นของพระเจ้า การแปลข้อพระคำามา
จากตัวอักษรท่ีอำานาจเหนือ ทำาให้ความจริงของพระวจนะคำาของพระเจ้าไม่มีมีฤทธิอ์ำานาจท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมความเช่ ือ หรือเพ่ ือทำาให้ถูกต้องหรือกระตุ้นให้กระตือรือร้นหรือชำาระให้
หมดบาป และเช่นทัง้หมดท่ีได้มีฤทธานุภาพอยู่เหนือพวกหล่อนท่ีซ่ึงพบอยู่ในการล่ ืนไถล เทียบได้
เท่ากับหญิงโสเภณี เม่ ือพระเจ้าได้ปรากฏมารับเจ้าสาวท่ีสัตย์ซ้อื ของพระองค์ผู้ซ่ึงพวกเจ้าสาวนัน
้ ได้
ชำาระตัวโดยปราศจากส่ิงเป็ นตำาหนิหรือจุดด่าง ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า เพราะว่าพวกเจ้าสาว
เหล่านีไ้ด้ถูกชำาระด้วยความจริงในส่วนลึกท่ีซอ่ นอยู่ภายในและโดยสติปัญญาท่ีลำาลึ้กท่ีมาจากพระเจ้าท่ี
พระเจ้าได้ซ่อนอยู่เป็ นเคล็ดลับ

จากนัน ้ ผมได้เข้าใจในนิมิตนี ใ ้ นทุกเวลาหัวหน่งึ ในเจ็ดนีไ้ด้โจมตีผมเป็ นตัวแ


ผมได้ถูกทดลองในส่ิงรอบๆหน่ ึงในความปราถนานัน ้ เกิดออกมาจากคอรัปของเน้อ ื หนังตัวเก่า เพราะ
มีเขียนไว้วา่ เม่ ือคนใดได้ถูกทดลองพวกเขานัน ้ ถูกทดลองมาจากกิเลสซ่ ึงเป็ นมาจากเน้ือหนังตัวเก่า
ของตัวเอง การอวยพรมีแด่ผู้ท่ีถ่อมอดทนในการท่ีถูกทดลอง สำาหรับพวกเขาเหล่านัน ้ ได้อดทนจนถึง
สุดท้ายผู้นัน ้ จะรอด
แต่ยังคงมีดาบใหม่ท่ีจะมาถึง นัน ้ คือ คำาพูดใหม่จากปาก ด้วยฤทธอำานาจใหม่และพลังอำานาจ
ใหม่ ท่ีผมยังไม่เช่ ือว่าโลกนีจ้ะเห็นเหมือนท่ีผมเช่ ือหรือเปล่า เพราะดาบนีจ้ะให้แก่พวกท่ีรอคอย
พระเจ้า และได้ถูกชำาระด้วยความหวังใจท่ีรอคอบการเปล่ียนไปสู่การเป็ นเหมือนพระเยซูคริสต์ในการ
ปรากฏของพระองค์ จะนำามาสู่ท่ีซ่งึ พระเยซูคริสต์ได้กระทำาในอดีต การงานท่ีเรากระทำา เจ้าจะกระทำา
ย่ิงกว่า
เม่ ือร่างกายของพระเยซูคริสต์มาเช่ ือมกัน ผมได้เห็นดาบใหม่ในพระกายของพระเยซูคริสต์ เป็ น
ดาบใหญ่มากถือด้วยสองมือ ใหญ่พอๆกับสัตว์ร้ายรูปร่างแห่งความมืด ท่ีอยู่ข้างหลัง เม่ ือพระกายของ
พระคริสต์ได้หันหน้า มาเจอรูปร่างแห่งความมืดนัน ้ ได้หมุนควงอย่างรวดเร็วฟั น หัวรูปร่างของความ
มืดขาด ด้วยมือท่ีจับดาบอย่างแน่นหนาต้องใช้ความแข้งแกร่งของพระกายทัง้หมดท่ีจะควงดาบ เท้า
มือ สะโพก แขน มือและทุกส่วนของพระกาย กลายเป็ นดาบใหญ่ เป็ นภาพท่ีประทับใจสุดยอด
เอเฟซัส 5:13 แต่ส่ิงสารพัดท่ีถูกติเตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้งโดยความสว่าง เพราะว่าทุกๆส่ิงท่ีให้
ปรากฏแจ้งก็คอ ื ความสว่าง ดาบท่ีเป็ นแสงสว่างท่ีจะปรากฏขึ้น แต่ดาบนีท ้ ำาให้ศัตรูสยบได้อย่างไร
ดาบนีฟ ้ ั นคอสัตว์ร้ายท่ีเป็ นศัตรูลงได้อย่างไร ?

17
18