1

ระหว่างการบันทึกเทปนี้ พวกเราได ้มาเล่า หก คน
การเปิ ดเผยเกีย
่ วกับนรก

--- (อนุชนคนแรก) --(ลูกา 16:19-26 ) เศรษฐีและลาซารัส
ี ว่ งและผ ้าป่ านเนือ
16:19 ยังมีเศรษฐีคนหนึง่ นุ่งห่มผ ้าสม
้ ละเอียด รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ
The Rich Man and Lazarus
16:19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared
sumptuously every day:
ื่ ลาซารัส เป็ นแผลทัง้ ตัว นอนอยูท
16:20 และมีคนขอทานคนหนึง่ ชอ
่ ป
ี่ ระตูรัว้ บ ้านของเศรษฐี
16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
16:21 และเขาใคร่จะกินเศษอาหารทีต
่ กจากโต๊ะของเศรษฐีนัน
้ แม ้สุนัขก็มาเลียแผลของเขา
16:21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover
the dogs came and licked his sores.
ั ฝ่ ายเศรษฐีนัน
16:22 อยูม
่ าคนขอทานนัน
้ ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได ้นํ าเขาไปไว ้ทีอ
่ กของอับราฮม
้ ก็ตาย
ด ้วย และเขาก็ฝังไว ้
16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's
bosom: the rich man also died, and was buried;
ั อยูแ
16:23 แล ้วเมือ
่ อยูใ่ นนรกเป็ นทุกข์ทรมานยิง่ นัก เศรษฐีนัน
้ จึงแหงนดูเห็นอับราฮม
่ ต่ไกล และลาซารัส
อยูท
่ อ
ี่ กของท่าน
16:23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and
Lazarus in his bosom.
ั บิดาเจ ้าข ้า ขอเอ็นดูข ้าพเจ ้าเถิด ขอใชลาซารั

16:24 เศรษฐีจงึ ร ้องว่า `อับราฮม
สมาเพือ
่ จะเอาปลายนิว้ จุม

นํ้ ามาแตะลิน
้ ของข ้าพเจ ้าให ้เย็น ด ้วยว่าข ้าพเจ ้าตรําทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนี'้
16:24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he
may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

2

ั ตอบว่า `ลูกเอ๋ย เจ ้าจงระลึกว่าเมือ
16:25 แต่อบ
ั ราฮม
่ เจ ้ายังมีชวี ต
ิ อยู่ เจ ้าได ้ของดีสําหรับตัว และลาซารัส
ได ้ของเลว แต่เดีย
๋ วนีเ้ ขาได ้รับความเล ้าโลม แต่เจ ้าได ้รับความทุกข์ทรมาน
16:25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things,
and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
16:26 นอกจากนัน
้ ระหว่างพวกเรากับพวกเจ ้ามีเหวใหญ่ตงั ้ ขวางอยู่ เพือ
่ ว่าถ ้าผู ้ใดปรารถนาจะข ้ามไปจาก
ทีน
่ ถ
ี่ งึ เจ ้าก็ไม่ได ้หรือถ ้าจะข ้ามจากทีน
่ ั่นมาถึงเราก็ไม่ได ้'
16:26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which
would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from
thence.
ั เจน เกีย
พระคําภีรไ์ บเบิล
้ ได ้บอกเอาไว ้อย่างชด
่ วกับ สวรรค์และนรก ในระหว่างทีพ
่ วกเราอ่านเรือ
่ งนี้ พระ
เยซูคริสต์ได ้บอกเราเกีย
่ วกับ สถานที่ สองแห่ง คือสวรรค์ และนรก ความรอดจากการไถ่บาปและการ
ลงโทษของความผิดบาป ไม่มส
ี ถานทีร่ ะหว่างตรงกลาง ไม่มก
ี ารปรากฏของสถานทีร่ ะหว่างนรก กับสวรรค์
ไม่มส
ี ถานที่ ทีร่ อว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ สถานที่ ทีจ
่ ต
ิ วิญญาณของมนุษย์ขณะทีอ
่ อกไปจากโลกนัน
้ คือ
ั เจน
ไปสวรรค์ กับ นรก เท่านัน

และพระคัมภีรไ์ บเบิล
้ ได ้บอกเอาไว ้อย่างชด
(11 เมษายน 1995) พระเจ ้าได ้ให ้การเปิ ดเผยนีแ
้ ก่พวกเรา ทําให ้การดําเนินชวี ต
ิ ของพวกเราได ้เปลีย
่ นไป
เราได ้เริม
่ รู ้จักพระเจ ้าและพระคําของพระองค์ พวกเรา 7 คน ได ้ถูกเลือกโดยพระเยซูคริสต์ ทีจ
่ ะ
ิ โมงเชา้ ขณะที่
รับผิดชอบ ในการเปิ ดเผยเรือ
่ งราวนี้ กับคนทัง้ โลก ทุกสงิ่ ได ้เริม
่ ขึน
้ เมือ
่ เวลาประมาณสบ
ี าว มีพลัง
พวกเราอธิษฐาน และได ้จัดเตรียมทีจ
่ ะออกไปปิ กนิค หลังจากนัน
้ ในทันทีทน
ั ใดนัน
้ ก็มแ
ี สงสข
่ งมาจากหน ้าต่างด ้านหนึง่ เมือ
อํานาจสอ
่ แสงสว่างปรากฏมาถึงพวกเราทัง้ เจ็ดคน ทันทีทน
ั ใดนัน
้ พวกเราก็
พูดภาษาแปลกๆ และได ้รับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ์
ในขณะนัน
้ พวกเราอัศจรรย์ใจและชอบใจมากๆในสงิ่ ทีพ
่ วกเราได ้เห็น แสงสว่างเจิดจ ้าออกมาทัว่ ห ้อง และ
เพิม
่ ความสว่างมากขึน
้ เรือ
่ ย เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ ท่ามกลางแสงสว่างจ ้านัน
้ พวกเราได ้เห็น เหล่าทูต
ื้ สข
ี าว ทูตสวรรค์เหล่านีส
สวรรค์ สวมเสอ
้ วยงามมาก สูงและดูบค
ุ ลิกท่าทางสง่างาม ในท่ามกลางทูตสวรรค์
ี าวและ
เราได ้เห็นรูปร่างของผู ้ชายคนหนึง่ แต่ดจ
ู ะมีลก
ั ษณะพิเศษของการทรงมีชวี ต
ิ เป็ นผู ้ชายสวมชุดสข
ื้ คลุมยาวสข
ี าวบริสท
ี อง เราไม่สามารถเห็นใบหน ้าได ้เพราะพระสริ ส
่ งสว่างจ ้า แต่
เสอ
ุ ธิ์
ผมหยิกสท
ิ อ
อย่างไรก็ตาม เราได ้เห็นเข็มขัดทอง รอบๆหน ้าอกเขียนด ้วยทองคํา ด ้วยอักษรว่า กษั ตริยเ์ หนือกษั ตริย ์
พระเจ ้าเหนือเจ ้าทัง้ ปวง พระองค์ได ้สวมรองเท ้าทําด ้วยทองคํา และความสวยงามไม่มส
ี งิ่ ใดจะเปรียบเทียบ
ได ้ เมือ
่ เราเห็นชายท่านนี้ พวกเราทุกคนก็คก
ุ เข่าลงก ้มกราบนมัสการท่าน
ี ง เป็ นเสย
ี งทีพ
่ ต
หลังจากนัน
้ พวกเราเริม
่ ได ้ยินเสย
่ เิ ศษมีพลังอํานาจและอัศจรรย์ ทุกๆคําทีล
่ งสูจ
ิ ใจเหมือน
ี บรู 4:12 ) ชายท่านนีพ
ดาบสองคม ดังทีใ่ นพระคัมภีรเ์ ขียนเอาไว ้ (ใน ฮบ
้ ด
ู ด ้วยภาษาทีเ่ ข ้าใจง่ายแต่ม ี
พลังอํานาจ พวกเราฟั งทีพ
่ ระองค์ตรัส บอกว่า เด็กตัวน ้อยๆของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย เราคือพระเยซูคริสต์
ชาวนาซาเร็ธ และเราได ้เสด็จมาเยีย
่ มพวกเจ ้าทัง้ หลาย เพือ
่ จะสําแดงสงิ่ ทีเ่ ร ้นลับ และพวกเจ ้าจะต ้องไป
สําแดงและบอกในแต่ละตําบล ในแต่ละเมือง ทุกชนชาติ ทุกโบสถ์และทุกๆสถานที่ ทีซ
่ งึ่ เราจะให ้พวก
เจ ้าไป เจ ้าควรไป และทีซ
่ งึ่ เราไม่ให ้เจ ้าไปเจ ้าก็ไม่ควรไป ในพระคัมภีรไ์ บเบิล
้ มีพระคําของพระเจ ้า บอกใน
โยเอล 2:28 ในวาระสุดท ้ายพระเจ ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนือเนือ
้ หนังทัง้ ปวง ต่อมา
ภายหลังจะเป็ นอย่างนี้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนือ
้ หนังทัง้ ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ ้า

3

และก็ได ้มีบางอย่างเกิดขึน
้ คือได ้มีหน
ิ ปรากฏขึน
้ ในกลางห ้อง และพระเยซูคริสต์ ทีส
่ ถิตย์อยูก
่ บ
ั เรา ได ้เอา
พวกเรามาอยูบ
่ นก ้อนหินนัน
้ หินนัน
้ หนาประมาณ แปดนิว้ อยูบ
่ นพืน
้ ห ้อง และได ้มีหลุมใหญ่ปรากฏอยูใ่ น
ห ้อง และลึกลงไปยังพืน
้ ดิน แต่มด
ื สนิท และพระองค์ได ้นํ าเราลงไปยังใจกลางโลก
ึ น่ากลัว และได ้บอกกับพระเยซู
ขณะทีเ่ ราอยูท
่ า่ มกลางความมืด พวกเราได ้ตกใจกลัวมาก และพวกเรารู ้สก
คริสต์วา่ พวกเราไม่ต ้องการไปทีน
่ ั่น อย่าพาเรามาทีน
่ ี่ เลย พระองค์เจ ้า ได ้โปรดพาพวกเราออกไปเถิด
ี งทีไ่ พเราะและปลอบประโลมว่า สงิ่ นีจ
พระองค์ได ้ตรัสตอบพวกเราด ้วยนํ้ าเสย
้ ะเป็ นประสบการณ์ทจ
ี่ ําเป็ น
ทีพ
่ วกเจ ้าทุกคนจะต ้องเห็น และ ต ้องไปบอกพวกคนอืน
่ ๆ
พวกเราได ้เข ้าไปในสถานที่ ทีเ่ ป็ นถํ้ารูปเขา และพวกเราเริม
่ มองเห็นเงา ของพวกปี ศาจ เป็ นรูปร่าง
วิง่ ไปวิง่ มา จากทีห
่ นึง่ ไปยังอีกทีห
่ นึง่ พวกเราได ้เข ้าไปลึกลงและลึกลงไปเรือ
่ ยๆ และทุกเวลาทุกนาที
ึ ว่างเปล่าและกลัวมากยิง่ ขึน
พวกเรารู ้สก

พวกเราได ้มาถึงสถานที่ ทีห
่ น ้าถํ้ามีหน
ิ ย ้อย และมีประตูทน
ี่ ่าเกลียด น่ากลัว เหมือนลึกลับ และเราไม่
ต ้องการจะเข ้าไปข ้างใน พวกเราสงั เกตุและได ้กลิน
่ เหม็นและความร ้อนทีท
่ ําให ้หายใจไม่ออกแบบจะตาย
แต่เราก็ได ้เข ้าไป และเราได ้เห็นสงิ่ ทีเ่ ลวร ้ายแย่มากๆ มีรป
ู ร่างคนทีต
่ อ
่ สูกั้ น สถานทีน
่ ี้ ทีเ่ ข ้าไป เป็ นอ่าง
เปลวไฟใหญ่ ตรงกลางมีกลุม
่ คนเป็ นพันๆ พวกเขาได ้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก และสงิ่ ทีเ่ ราเห็นนัน
เป็ นสภาพของความเจ็บปวดทรมาน พวกเราไม่ต ้องการจะเห็นสงทีส
่ าแดงต่อเรา สถานทีน
่ แ
ี้ บ่งออกเป็ น
สว่ นๆ ของการทรมานและเป็ นความเจ็บปวดทรมานแบบแสนสาหัส เราได ้มาถึงสว่ นทีห
่ นึง่ พระเยซูคริสต์
ได ้ให ้เรามองเห็น
เราเรียกว่า อ่างหลุมไฟ ซงึ่ มีเป็ นล ้านๆหลุม แต่ละหลุมลึกลงไปในพืน
้ ดิน แต่ละหลุมมีไฟทีเ่ ผาไหม ้
เหมือนภูเขาไฟทีม
่ ล
ี าวาอยูภ
่ ายใน ในหลุมมีวญ
ิ ญาณของแต่ละคนซงึ่ ตายแล ้วไปนรก ในทันทีทด
ี่ วง
วิญญาณเหล่านัน
้ ได ้เห็นพระเยซูคริสต์เจ ้า พวกเขาเหล่านัน
้ ได ้ตะโกนบอกว่า พระองค์เจ ้า ได ้โปรดเมตตา
เราด ้วย ได ้โปรดให ้โอกาสเราทีจ
่ ะออกไปจากสถานทีน
่ ด
ี้ ้วย พระเจ ้าชว่ ยเราออกจากทีน
่ ด
ี่ ้วย และเรา
จะไปบอกคนทัง้ โลกว่าสถานทีน
่ ม
ี้ อ
ี ยูจ
่ ริงๆ แต่พระเยซูคริสต์ไม่มองแม ้แต่หน ้าเขา เพราะมีเป็ นล ้านๆคน
็ ชวั ร์และพวกกินเหล ้าเมายา อยูใ่ นการ
ผู ้ชายผู ้หญิง คนหนุ่มสาว ในสถานทีน
่ ี้ พวกเราเห็นพวก โฮโมเซก

ทุกข์ทรมานนีด
้ ้วย พวกเราได ้เห็นคนเหล่านีใ้ นสภาพทีเ่ จ็บปวดทรมานมากอย่างแสนสาหัส พวกเราชอ
คแบบสุดขีดทีไ่ ด ้มาเห็น
ร่างกายของพวกเขาถูกทําลาย และหนอนก็ชอนไชออกมาจากลูกตาทีโ่ บ๋ และ
จากปาก และจากหู และกัดกินเศษเนือ
้ ทีฉ
่ ีกขาดของพวกเขาทัว่ ทัง้ ร่างกาย ซงึ่ ได ้เขียนไว ้ในพระคําภีรไ์ บ
เบิล
้ ในพระธรรม อิสยาห์ 66:24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนทีไ่ ด ้ละเมิดต่อเรา เพราะว่าหนอน
ิ้ " และ
ของคนเหล่านีจ
้ ะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดบ
ั และเขาจะเป็ นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อเนือ
้ หนังทัง้ สน
ใน (มาระโก 9:44) ในทีน
่ ัน
้ ตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดบ
ั เลย 9:44 Where their worm dieth not,
and the fire is not quenched.หลังจากนัน
้ พวกเรากลัวมากๆในสงิ่ ทีพ
่ วกเรากําลังเห็น พวกเราเห็นไฟไหม ้
เผาสูง 9 ถึง 12ฟุต ในนัน
้ มีไฟลุก และมีดวงวิญญาณ ทีต
่ ายแล ้วไปนรก

4

พระเยซูคริสต์ได ้อนุญาติให ้เราเห็น ผู ้ชายในหลุมไฟแห่งนีด
้ ้วย เขาขึน
้ ลงไปมามีเนือ
้ หนังอยูท
่ ห
ี่ น ้าแต่เศษ
เนือ
้ ตกลง เขามองดูพระเยซูคริสต์ ด ้วยใจจดจ่อแล ้ว แล ้วได ้ตะโกนบอก
ว่า ในพระนามพระเยซูคริสต์ เขาพูดว่า ได ้โปรดเมตตาด ้วย ได ้โปรดให ้
โอกาสเขาด ้วย โปรดให ้เขาออกไปจากทีน
่ ด
ี่ ้วย แต่พระเยซูคริสต์ไม่ได ้
มองแม ้แต่หน ้าเขาและได ้หันหลังให ้เขาเมือ
่ พระเยซูคริสต์ ทําแบบนี้ เขา
เริม
่ พูดหยาบคาย และกล่าวโทษต่อพระเจ ้า ชายคนนีค
้ อ
ื จอห์น เลนอน
ิ ซาตานนักดนตรี วงเดอะบิสเทิล
ซงึ่ ชอบล ้อพระเจ ้า เขาเป็ นสมาชก
้ (ดนตรี
แก ้เผ็ด) จอห์น เลนอน ได ้ล ้อเลียนและพูดตลกขบขันเกีย
่ วกับ พระเจ ้าใน
ระหว่างทีเ่ ขามีชวี ต
ิ อยู่ เขาเคยพูดว่า คริสเตียนจะไม่มป
ี รากฏให ้เห็นและ
พระเยซูคริสต์ทก
ุ คนจะลืมไปในทีส
่ ด
ุ แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ เราเห็นชายคน
นีอ
้ ยูใ่ นนรก และพระเยซูคริสต์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ และคริสเตียนก็ไม่ได ้
หายไปเหมือนทีเ่ ขาพูด

เมือ
่ พวกเราเดินไปจนสุดสถานทีแ
่ ห่งนี้ ดวงวิญญาณเหล่านัน
้ ได ้ยืน
่ มือมา
ทีพ
่ วกเรา และร ้องขอความเมตตา ขอให ้พระเยซูคริสต์ชว่ ยเอาเขาออกไปจากทีแ
่ ห่งนี้ แต่พระเยซูคริสต์
ไม่มองแม ้แต่หน ้าเขา ต่อจากนัน
้ พวกเราได ้เริม
่ เดินผ่านไปอีกสว่ นหนึง่ และได ้มาถึงนรกทีเ่ ป็ นสว่ นทรมาน
แบบเลวร ้ายทีส
่ ด
ุ เป็ นเหตุการณ์อยูใ่ นใจกลางนรก เป็ นการถูกทําร ้ายทีเ่ ข ้มข ้นทีส
่ ด
ุ ในความเป็ นมนุษย์
จนไม่สามารถทีจ
่ ะอธิบายคําเหล่านีไ
้ ด ้ และพวกนีค
้ อ
ื พวกทีร่ ู ้จักพระเยซูคริสต์ และพระคําของพระเจ ้า มี
ิ ยาภิบาล นักประกาศฟื้ นฟู มิชชน
ั นารี และกลุม
ื่ พระเจ ้าแต่ชวี ต
ั และได ้
พวกศษ
่ คนทีเ่ คยรับเชอ
ิ เขาได ้สงสย
ดําเนินชวี ต
ิ ไถลไปกับทางโลก เขาได ้ถูกทรมานมากกว่าคนอืน
่ ๆ พวกเขาได ้ตะโกนขอความเมตตา แต่

พระคําของพระเจ ้ามีเขียนไว ้ใน (ฮบบรู 10:26-27)
การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอืน
่ ๆ
10:26 เมือ
่ เราได ้รับความรู ้เรือ
่ งความจริงแล ้ว แต่เรายังขืนทําผิดอีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็จะไม่มเี หลืออยูเ่ ลย
10:27 แต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร ้ายแรง ซงึ่ จะกินเอาบรรดาคนที่

ขัดขวางนัน
้ เสย
พวกเขาได ้เทศนา และอดอาหารและร ้องเพลง ยกมืออยูท
่ โี่ บสถ์ แต่บนถนน บนบ ้านเขา พวกเขา
ล่วงประเวณี ผิดในเรือ
่ งเพศ โกหก ลักขโมย เขาไม่สามารถโกหกพระเจ ้าได ้ เพราะพระคัมภีรไ์ ด ้กล่าว
ว่า ลูกา 12:48 แต่ผู ้ทีม
่ ไิ ด ้รู ้ แล ้วได ้กระทําสงิ่ ซงึ่ สมจะถูกเฆีย
่ น ก็จะถูกเฆีย
่ นน ้อย ผู ้ใดได ้รับมาก จะต ้อง
เรียกเอาจากผู ้นัน
้ มาก และผู ้ใดได ้รับฝากไว ้มาก ก็จะต ้องทวงเอาจากผู ้นัน
้ มาก
พระเยซูคริสต์ ได ้อนุญาติ ให ้พวกเรามองดูผู ้หญิงสองคนทีเ่ ป็ นคริสเตียนขณะทีเ่ ขาอยูบ
่ นโลก พวกหล่อน
ไม่ได ้ดําเนินชวี ต
ิ ทีช
่ อบธรรม จําเพาะพระพักตร์ของพระเจ ้า อีกคนพูดด่าว่าอก
ี คนหนึง่ ว่า เป็ นความผิดของ
เธอทีท
่ ําให ้เราได ้มาอยูท
่ น
ี่ ี่ เพราะเธอไม่ได ้เทศนาเรือ
่ งการมีชวี ต
ิ ทีบ
่ ริสท
ุ ธิ์ และเธอไม่ได ้บอกฉั นเกีย
่ วกับ
ความจริง ฉั นถึงได ้มาอยูท
่ ใี่ นนรกแห่งนี้ พวกหล่อนได ้พูดสงิ่ เหล่านีใ้ นขณะทีอ
่ ยูท
่ า่ มกลางไฟนรก เกลียด

ชงซงกันและกัน ไม่มค
ี วามรัก ไม่มค
ี วามเมตตาต่อกัน และไม่ได ้ให ้อภัยซงกันและกันในนรก
มีดวงวิญญาณผู ้คนเป็ นจํานวนนับพันทีไ่ ด ้รู ้จักกับพระคําของพระเจ ้า แต่ชวี ต
ิ ของเขาไม่ได ้สะอาด บนความ
์ บ
บริสท
ุ ธิ์ ของพระเจ ้า พวกเราไม่สามารถมีใจทีไ่ ม่จริง และ เล่นเกมสก
ั พระเจ ้าหรือเล่นกับไฟนรกได ้ พระ
ี บได ้กับ
เยซูคริสต์ตรัสว่า ลูกของเราเอ๋ย สงิ่ ๆต่างในโลกทีท
่ รมานทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ ไม่มส
ี งิ่ หนึง่ สงิ่ ใดเปรียบเทย
คนหนึง่ คนทีถ
่ ก
ู ทรมานในสถานทีเ่ ลวร ้ายทีส
่ ด
ุ ในนรก (และก็เหมือนบอกพวกเราทุกคนด ้วย)

5

ดังนัน
้ จึงเป็ นสงิ่ ทีน
่ ่ากลัวและแย่ทส
ี่ ด
ุ ทีไ่ ด ้มาทรมานอยูใ่ นนรกแห่งนี้ ไม่มอ
ี ะไรเลวร ้ายไปกว่าในใจกลางนรก
และพวกเขาครัง้ หนึง่ ได ้รู ้จักพระคําของพระเจ ้าแล ้วได ้หันหลังกลับ
เพราะพระเยซูคริสต์เจ ้าได ้บอกเราว่า
เราไม่สามารถเล่นกับไฟในขณะทีอ
่ ยูบ
่ นโลกได ้ และ ไม่สามารถเล่นกับไฟในนรกได ้
พวกเราเดินต่อไปในที่ ทีแ
่ ตกต่างกัน พระเยซูคริสต์ได ้ให ้เราเห็นผู ้คนในหลายๆรูปแบบ พวกเราเห็นผู ้คน
เหล่านัน
้ ถูกทรมานอย่างเจ็บปวด ประมาณ หก อย่าง และดวงวิญญาณเหล่านีไ
้ ด ้ถูกทรมานโดยซาตานใน
แต่ละอย่าง แต่มก
ี ารทรมานทีพ
่ วกเขาบอกกับจิตใต ้สํานึกของตัวเอง พูดว่า จําได ้ไหมเมือ
่ มีคนมาเทศนาให ้
พวกท่าน เมือ
่ ท่านได ้ยินพระวจนะของพระเจ ้า จําได ้ไหมเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับนรก แต่พวกท่านได ้หัวเราะ
เกีย
่ วกับมัน และจิตใต ้สํานึกของพวกเขาได ้ทรมานเขาเอง เหมือนกันกับหนอนทีช
่ อนไชไปมาหาตัวเขา


และไฟทีเ่ ผาไหม ้นีร้ ้อนมากกว่าความร ้อนทีเ่ ราเคยได ้รู ้และได ้เห็นเป็ นพันๆเท่า
สงเหล่านีเ้ ป็ นรางวัลของ
พวกซาตานและพวกผู ้คนเหล่านี้ ทีไ่ ด ้แสวงหาและติดตามพวกมัน(ซาตาน)ไป
ื่ คนทีน
พระคําของพระเจ ้า ได ้เขียนบอกไว ้ในวิวรณ์ 21:8 แต่คนขลาด คนไม่เชอ
่ ่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร

คนล่วงประเวณี คนใชเวทมนตร์
คนไหว ้รูปเคารพ และคนทัง้ ปวงทีพ
่ ด
ู มุสานัน
้ จะได ้รับสว่ นของตนในบึงที่
เผาไหม ้ด ้วยไฟและกํามะถัน นั่นคือความตายครัง้ ทีส
่ อง
ต่อจากนัน
้ พระเยซูคริสต์ ได ้ให ้พวกเราเห็นผู ้ชายทีไ่ ด ้ฆ่าคนเป็ นจํานวน 6 คน หกคนทีถ
่ ก
ู ฆ่าก็ล ้อมรอบ
พวกเขา และได ้ตะโกนบอกคนทีฆ
่ า่ เขาว่า มันเป็ นความผิดของคนนีเ้ พราะพวกเราได ้มาอยูท
่ แ
ี่ ห่งนี้ (พูดเน ้น
โทษความผิดคนทีฆ
่ า่ พวกเขาหลายรอบ) ผู ้ชายคนนีพ
้ ยายามทีจ
่ ะปิ ดหูสองข ้างเพราะเขาไม่ต ้องการได ้ยิน


ั เจนในนรก
แต่เขาไม่สามารถหลีกเลีย
่ งการได ้ยินเสยงนัน
้ เพราะ ความรู ้สกนึกคิดการได ้ยินจะชด
ดวงวิญญาณในนรกได ้ทุกข์ทรมาน อย่างแสนสาหัส และได ้ร ้องขอนํ้ าเหมือนขอทาน แต่ไม่มอ
ี ะไรทางทีจ
่ ะ
ดับกระหายนัน
้ ออกไปได ้เลย เหมือนพระคําภีรพ
์ ด
ู ไว ้ในเรือ
่ งเศรษฐีกบ
ั ลาซาลัสขอทาน ลูกา 16:19 ซงึ่
เศรษฐีได ้อยูใ่ นนรก ต ้องการนํ้ าเพียงหยดเดียวมาแตะทีล
่ น
ิ้ ก็เพียงพอแล ้ว และพระคําของพระเจ ้าใน อิส
ยาห์ 34:9 และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็ นยางมะตอย และดินของเมืองนีจ
้ ะกลายเป็ นกํามะถัน แผ่นดินนี้
จะกลายเป็ นยางมะตอย Isaiah 34:9, "The streams of Edom shall be turned into pitch and her soil
into brimstone; her land shall become burning pitch."
ในสถานทีน
่ ด
ี้ วงวิญญาณทุกดวง ได ้อยูท
่ า่ มกลางไฟทีไ่ ม่มวี น
ั ดับ
และคนเหล่านีไ
้ ด ้เห็นเงาสะท ้อนของ

แม่นํ้าแห่งชวต
ิ คริสตัลใสในท่ามกลางไฟนัน
้ แต่เมือ
่ เขาพยายามจะจะไปถึงแม่นํ้านัน
้ ได ้กลายเป็ นไฟและได ้
เห็นต ้นไม ้ซงึ่ มีผลแต่ไม่มน
ี ํ้ าแต่เมือ
่ พวกเขาพยายามจะจับมันก็ไหม ้แขนของพวกเขาและพวกปี ศาจก็
หัวเราะเยาะเย ้ย
จากนัน
้ พระองค์ได ้พาเราไปเห็นในสถานที่ ทีแ
่ ย่กว่านัน
้ อีก คือบึงไฟนรกและกํามะถันไฟ ด ้านหนึง่ ของบึง
ไฟนัน
้ เล็กกว่าอีกด ้าน บึงไฟเล็กๆนัน
้ ได ้เห็นดวงวิญญาณคนเป็ นล ้านๆคน ร ้องไห ้ขอความเมตตา ต่อพระ
เจ ้า พวกเขาบอกพระองค์วา่
พระองค์เจ ้าชว่ ยเอาเราออกจากทีแ
่ ห่งนีเ้ พียงชวั่ ขณะหนึง่ ขอได ้โปรดให ้
โอกาสพวกเราออกไปจากบึงไฟนี้
แต่พระเยซูคริสต์ไม่สามารถทําอะไรได ้เพราะวิญญาณเหล่านีไ
้ ด ้ถูก
พิพากษาแล ้ว
ท่ามกลางคนทีต
่ กนรกเป็ นล ้านๆ พระเยซูคริสต์ได ้อนุญาติให ้พวกเราจดจ ้องไปทีช
่ ายคนหนึง่ ซงึ่ มีครึง่ ตัว
ื่ มาร์ก พวกเรา
อยูใ่ นบึงไฟ พระเยซูคริสต์เจ ้าได ้เปิ ดเผย ให ้พวกเราเข ้าใจความคิดของเขา ชายคนนีช
้ อ
ึ แปลกใจกับความคิดเขามากๆ ทีเ่ ขาพูดอยูใ่ นความคิดตัวเองตลอดเวลา ได ้เป็ นบทเรียนจากนรกตลอด
รู ้สก
ชวั่ นิรันดร์ แก่พวกเรา

6

มาร์กพูดว่า ผมจะให ้ทุกสงิ่ ทุกอย่าง เพือ
่ ทีจ
่ ะออกไปจากทีแ
่ ห่งนี้ ผมจะให ้ทุกสงิ่ เพือ
่ แลกกับการกลับยัง
โลกเพียงแค่หนึง่ นาที ผมไม่แคร์ ว่าผมกลับไปจะเป็ นคน แบบไหนในโลก เป็ นคนทุกข์ทรมานทีส
่ ด
ุ เป็ นคน
ป่ วยทีส
่ ด
ุ เป็ นคนทีน
่ ่ารังเกลียดทีส
่ ด
ุ เป็ นคนทีจ
่ นทีส
่ ด
ุ ในโลก ผมจะให ้ทุกสงิ่ ทีม
่ เี พือ
่ ทีจ
่ ะกลับไป เพียงแค่
หนึง่ นาทีทจ
ี่ ะกลับไปยังโลก พระเยซูคริสต์จับมือของผม และได ้ตอบกลับไปในความคิดของมาร์ก บอก
ี งทีท
ว่า มาร์ก ทําไมถึงอยากจะกลับไปยังโลก เพียงแค่หนึง่ นาที ด ้วยเสย
่ รี่ ้องไห ้แบบทุกข์ทรมานเจ็บปวด
มาร์กบอกพระองค์ ว่า พระองค์เจ ้า ผมอยากให ้ทุกสงิ่ เพือ
่ ทีจ
่ ะกลับไปยังโลก เพียงแค่หนึง่ นาที เพือ
่ ไป
กลับใจจากบาปผิดทุกสงิ่ ทุกอย่างและได ้รับความรอด
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ได ้ยินทีม
่ าร์กพูด ผมเห็นพระเยซูคริสต์พระโลหิตออกจากตัวและนํ้ าตาไหลเป็ นเลือดท่วม
ี แล ้ว หนอนอยูใ่ นเตียงของมาร์ก หนอนจะปกคลุกมาร์ก
ตา พระองค์ตอบกลับไปว่า มาร์ก เวลานีส
้ ายไปเสย
ี ใจ โศกเศร ้าเป็ น
( อิสยาห์ 14:11 ) เมือ
่ พระเยซูคริสต์ พูดดังนัน
้ เขาได ้จมลงไปในบึงไฟ เป็ นสงิ่ ทีน
่ ่าเสย
ทีส
่ ด
ุ ทีด
่ วงวิญญาณของมนุษย์เหล่านี้ ไร ้ความหวัง เรามีโอกาสทีจ
่ ะกลับใจแท ้จริงเมือ
่ เรารู ้บนโลกในวันนี้
และได ้รับโอกาสทีจ
่ ะไปอยูส
่ วรรค์กบ
ั พระเยซูคริสต์
ข ้าพเจ ้าจะสง่ ไปให ้คนทีส
่ องพูดต่อไป ขอบคุณมากครับ

--- (คนทีส
่ อง ลูเป้ ) --ขอพระเจ ้าอวยพร พีน
่ ้องทีร่ ักท่าน ได ้โปรดอ่านพระคําของพระเจ ้า ใน สดุด ี 18:9 พระองค์ทรงโน ้มฟ้ า
สวรรค์ลงด ้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึบอยูใ่ ต ้พระบาทของพระองค์
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ได ้จับมือดิฉัน
ดิฉันได ้จับมือพระองค์อย่างแน่น พวกเราได ้ดิง่ ลงไปในถํ้า ถํ้านีม
้ ด
ื มากเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ มาถึงจุดทีด
่ ฉ
ิ ั นไม่
สามารถมองเห็นมือข ้างหนึง่ ของตัวเองทีไ่ ด ้จับมือของพระเยซูคริสต์อยู่ ในทันทีทันใดนัน
้ พวกเราผ่านไปยังความมืดและมีประกายไฟซงมีเสยงร ้องของนรก
ความมืดแบบมืดสนิท มือของดิฉันไม่สามารถพบ
ึ เหมือนความเร็วนัน
กําแพงของถํ้า
พวกเราได ้ลงแบบเร็วมากจนดิฉันรู ้สก
้ สามารถแยกจิตวิญญาณกับ
ร่างกายดิฉันออกจากกัน หลังจากนัน
้ พวกเราได ้กลิน
่ เหม็นของเนือ
้ เน่า เน่าเหมือนเนือ
้ สดทีเ่ น่า ทุกนาทีได ้
ี งร ้องโหยหวน ทรมานเจ็บปวดเป็ นล ้านๆคน เพราะพวกเขา
กลิน
่ ทีเ่ น่าเหม็นแย่เพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ ดิฉันได ้ยินเสย
ี ใจตะโกนแบบไม่มวี น
ิ้ สุด ดิฉันตกใจในความกลัวแบบสุดขีด ดิฉันได ้หันไปถาม
ได ้ร ้องไห ้เศร ้าโศกเสย
ั สน
พระองค์วา่ จะพาดิฉันไปไหน ขอพระองค์เมตตาดิฉันด ้วย ขอพระองค์เมตตาดิฉันด ้วย พระองค์ได ้ตอบเพียง
ว่า เป็ นสงิ่ จําเป็ นทีเ่ จ ้าต ้องรู ้เห็นเกีย
่ วกับสงิ่ นี้ และเจ ้าจะได ้บอกคนอืน
่ ๆ
ั ว์ เมือ
เราได ้ลงดิง่ ต่อไปถึงถํ้ารูปเหมือนเขาสต
่ พวกเราถึงสถานทีน
่ เี้ ริม
่ เข ้าไปในความมืด เหมือนดึงม่านตา
ลงอย่างหนัก ดิฉันเห็น ดวงวิญญาณผู ้คนเป็ นล ้านๆ อยูท
่ า่ มกลางไฟนรก
ี งหัวเราะเยาะเย ้ยแบบหลอกหลอนแต่ไม่เห็นใครเลย ดิฉัน
สงิ่ ทีแ
่ ย่และเลวร ้ายไปกว่านัน
้ คือ ดิฉันได ้ยินเสย
ึ กลัวมาก ดิฉันบอกให ้พระองค์ได ้โปรดเถิดพระองค์เจ ้าข ้า ขอเมตตาต่อดิฉัน ได ้โปรดเถิดพระองค์เจ ้า
รู ้สก
ข ้า ขอเมตตาต่อดิฉัน อย่าพาดิฉันไปเลย ขอได ้โปรดยกโทษให ้ดิฉัน ในระหว่างนัน
้ ดิฉันไม่ได ้คิดว่าดิฉัน
มาสํารวจนรก เพราะความคิดดิฉันคิดอยูแ
่ ต่สงิ่ ทีเ่ ห็นแบบลืมไม่ได ้ เมือ
่ ยืนอยูต
่ อ
่ หน ้าพระเยซูคริสต์ ดิฉันได ้

สนกลัวแบบสุดๆเพราะดิฉันนึกว่าชวต
ิ ดิฉันได ้สนสุดลงแล ้ว
ดิฉันได ้เดินไปใกล ้มากขึน
้ ในไฟนรกขนาดใหญ่ อยูต
่ รงข ้างหน ้า เป็ นการเผาไหม ้คลืน
่ เพลิงไฟขนาดใหญ่
ี งคนเป็ นล ้านๆร ้องครวญครางรํ่าไห ้เป็ นเสย
ี ง
และดิฉันได ้เดินเข ้าใกล ้มากขึน
้ ดูการไหม ้ของไฟและได ้ยินเสย

7

ผู ้ชายคนนีไ
้ ด ้ยืน
่ แขนทีเ่ ปื่ อยเน่ามา ตรงไปยังพระเยซูคริสต์ และร ้องขอความชว่ ยเหลือ บอกว่า องค์พระผู ้
เป็ นเจ ้า ขอความเมตตาผมด ้วย ขอความเมตตาผมด ้วย
ผมเจ็บปวดทรมานแบบสุดๆ ตัวผมไหม ้ไป
ึ ถึงความอุน
หมดแล ้ว ชว่ ยผมออกจากทีน
่ ด
ี่ ้วย พระเยซูคริสต์มองเขาด ้วยความสงสารและดิฉันได ้รู ้สก
่ ไหล
ออกจากมือพระเยซูคริสต์ และดิฉันได ้เห็นพระโลหิต พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระโลหิตของพระเยซู
คริสต์ได ้ไหลออกมาจากมือขณะมองดูผู ้ชายคนนีถ
้ ก
ู เผาในไฟนรก
ชายคนนีไ
้ ด ้จ ้องมองไปทีโ่ ต๊ะและเดินไปทีข
่ วดเหล ้าและเบียร์ แต่เมือ
่ เขาดืม
่ จากปากขวด เข ้าไป
ี งแบบทีไ่ ม่เคยได ้ยินมาก่อน ร ้องด ้วย
กลายเป็ นไฟ และควันออกจากขวด เขาเงยตัวร ้องตะโกนด ้วยเสย

ความทุกข์ทรมาน และเสยใจอย่างทีส
่ ด
ุ และได ้กลับเข ้าไปดืม
่ อีก แบบเลิกไม่ได ้ และขวดนัน
้ ก็เต็มไปด ้วย
นํ้ ากรดทีก
่ ด
ั และทําลายทัง้ ระบบเมือ
่ ดืม
่ เข ้าไปตัง้ แต่ คอหอยจนไปถึงกระเพาะแบบเจ็บปวดทรมาน
มีตวั เลขเขียนทีห
่ น ้าฝากชายคนนี้ ว่า หก หก หก ( 666 ) และทีห
่ น ้าอก มีป้ายเขียนเป็ นโลหะ ทีไ่ ม่
สามารถทําลายได ้ ด ้วยหนอน หรือความร ้อน ดิฉันไม่เข ้าใจว่าป้ ายนัน
้ หมายถึงอะไร แต่พระเยซูคริสต์ได ้
เมตตาให ้ความเข ้าใจ ป้ ายนัน
้ เขียนบอกว่า เราอยูท
่ น
ี่ เี้ พราะเราเป็ นคนเมาเหล ้า เขาขอความเมตตาจากพระ
ั เจน ใน
เยซูคริสต์ แต่พระวจนะของพระเจ ้าได ้บอกไว ้อย่างชด
(1โครินทร์ 6 :10 ) คนขโมย คนโลภ คนขีเ้ มา คนปากร ้าย คนฉ ้อโกง จะไม่ได ้รับอาณาจักรของพระเจ ้า
เป็ นมรดก
ิ้ ชวี ต
พระเยซูคริสต์ ได ้ให ้ดิฉัน เห็น เรือ
่ งราวของผู ้ชายท่านนี้ นาทีทส
ี่ น
ิ บนโลก เหมือนหนังทีฉ
่ าย หรือ
ื่ หลุย และเขาดืม
วีดโี อ เหมือนทีวใี หญ่ นาทีสด
ุ ท ้ายทีเ่ ขาตาย ชายคนนีท
้ ํางานอยูใ่ น บาร์ ชอ
่ เหล ้า ดิฉัน
เห็นโต๊ะเหมือนทีอ
่ ยูใ่ นบาร์ และมีเพือ
่ นเขาอยูร่ อบโต๊ะ ( ดิฉันสามารถบอกได ้เลยว่าเพือ
่ นทีแ
่ ท ้จริงของ
ื่ พระเยซุคริสต์ เพราะพระองค์ เป็ นเพือ
ั ย์ซอ
ื่ ) หลุยซไ์ ปดืม
พวกเราชอ
่ นทีส
่ ต
่ กับเพือ
่ นๆ สุดท ้ายเมา เพือ
่ นที่


สนิททีส
่ ด
ุ ถือขวดเหล ้า ตีหวั แตก และหลุยซได ้นอนดิน
้ ตายอยูท
่ พ
ี่ น
ื้ และเพือ
่ นเขาวิง่ หนี หลุยซนอนตาย
อยูบ
่ นพืน
้ สงิ่ ทีเ่ ศร ้าคือเขาตายแบบไม่มพ
ี ระเจ ้า
สงิ่ ทีอ
่ ยูท
่ า่ มกลางไฟเหล่านีค
้ อ
ื ดวงวิญญาณในนรก ทีร่ ้องไห ้ออกมา ดิฉันถามพระเจ ้าว่า ได ้โปรดบอกด ้วย
ว่า ชายคนนีไ
้ ด ้รู ้จักพระองค์ไหม ได ้รู ้จักการไถ่บาปของพระองค์ไหม พระเยซุคริสต์ ตอบว่า ใช ่ เขารู ้ ลูเป้

เขารู ้เรือ
่ งเกีย
่ วกับเราและได ้ต ้อนรับเราเป็ นพระผู ้ชว่ ยให ้รอด แต่เขาไม่ได ้รับใชเรา
ดังนัน
้ ดิฉันก็เลยกลัว
ี ง ร ้องตะโกน บอกพระเจ ้าว่าเจ็บปวดมากๆ เจ็บปวดมากๆ ได ้โปรดเมตตาด ้วยเถิด
หลุยซร์ ้องไห ้แบบสุดเสย
เขาได ้เอามือยืน
่ มาทีพ
่ ระเยซูคริสต์
แต่พระเยซูคริสต์ ได ้จูงมือดิฉันเดินออกมาจากไฟนัน
้ และไฟนัน
้ ได ้
ี งดัง ว่า ได ้ โปรดเมตตาด ้วย โปรดเมตตาด ้วย เขาได ้หาย
เผาไหม ้หลุยซ ์ ด ้วยความร ้อนและเขาร ้องเสย
กลับไปในไฟ
พวกเราได ้เดินไปมาถึงทีก
่ ว ้างใหญ่น่ากลัว และพวกเราได ้ให ้ความสนใจกับอีกกลุม
่ หนึง่ ของไฟนรก และ
ดิฉันบอกพระองค์วา่ พระองค์เจ ้าข ้า ดิฉันไม่อยากเห็นอีกต่อไป เกีย
่ วกับเรือ
่ งพวกนี้ ดิฉันขอร ้องพระองค์
ให ้ยกโทษ ได ้โปรดยกโทษด ้วย เพราะดิฉันไม่ต ้องการจะเห็นอีกแล ้ว ดิฉันได ้ปิ ดตาแต่ไม่วา่ ปิ ดหรือ เปิ ดตา
ดิฉันสามารถเห็นได ้หมด

8

ทุกสงิ่ ทุกอย่าง เมือ
่ ไปได ้ลึกลงเรือ
่ ยๆ ดิฉันได ้เห็นผู ้หญิง ตัวเธอเต็มไปด ้วยเขม่าควันเหนียวๆ และ ในนัน

ได ้มีหนอนเต็มไปหมด และเธอเหลือผมอยูน
่ ด
ิ หน่อย ตัวหนอนได ้อยูเ่ หมือนหน ้าเค ้ก เหนียวติดพันเธอ เธอ
ได ้ถูกหนอนกินรอบๆตัวเธอ และเธอได ้ร ้องตะโกนว่า พระองค์เจ ้าได ้โปรดเมตตาด ้วย ได ้โปรดยกโทษ ได ้
ี น ้าเศร ้าหมองเป็ น
โปรดดูสภาพดิฉัน ดิฉันเจ็บปวดทรมานอย่างมากแล ้ว พระเยซูคริสต์ได ้มองเธอด ้วยสห


อย่างมาก ความรู ้สกทีพ
่ วกเราจับมือพระองค์ พวกเรารู ้สกได ้ถึงความ เจ็บปวด ความปวดร ้าวในหัวใจของ
พระเยซูคริสต์ สําหรับดวงวิญญาณทีไ่ ด ้ตกนรก เป็ นนิจนิรันดร์และอยูบ
่ นไฟนรกเป็ นนิจนิรันดร์
ึ ได ้ ความเจ็บปวดทรมานนีเ้ พิม
ผู ้หญิงคนนีไ
้ ม่มต
ี า และปาก แต่เธอสามารถเห็นและรู ้สก
่ มากขึน
้ เมือ
่ เธอได ้มี
ื่ ว่าเป็ นนํ้ าหอม และดิฉันสามารถเห็นว่ามันเป็ นนํ้ ากรดและทุกครัง้ ทีเ่ ธอฉีดสเปรย์ทวั่
ขวดถือทีม
่ อ
ื ซงึ่ เธอเชอ
ร่างกาย ไฟก็เผาไหม ้เธอ แต่เธอก็ยงั สเปรย์ตอ
่ ไปเรือ
่ ยๆ หลายๆครัง้ เธอบอกว่านํ้ าหอมราคาแพงมากๆ
ื่ ว่าเธอสวมสร ้อยคอสวยงามแต่ดฉ
ื่ ว่าเธอสวมสร ้อยข ้อมือ
เธอก็ยงั เชอ
ิ ั นเห็นเป็ นงูพันคอเธออยู่
เธอเชอ
สงิ่ ของแพงๆ แต่ดฉ
ิ ั นเห็นคือหนอนยาวหนึง่ ฟุตกําลังแยกเขีย
้ วกัดกินกระดูกของเธอ เธอบอกว่าสงิ่ นีค
้ อ
ื เป็ น
เครือ
่ งประดับจิวเวลลี่ ทีเ่ ธอมีทงั ้ หมด แต่ทด
ี่ ฉ
ิ ั นเห็นคือแมลงป่ องและหนอนทีเ่ ต็มตัวเธอ ดิฉันเห็นป้ ายเขียน
เป็ นแผ่นเหล็ก และทุกคนทีอ
่ ยูท
่ น
ี่ แ
ี้ ขวนคือ เราอยูท
่ น
ี่ เี่ พราะเราเป็ นขโมย และผู ้หญิงคนนีไ
้ ม่ได ้โศกเศร ้า
ี ใจ ต่อความผิดบาปทีเ่ ธอได ้ทําผิด พระเจ ้าถามเธอว่า มักดาเลียนา ทําไมเธอถึงมาอยูท
เสย
่ ใี่ นนรกแห่งนี้
ื้ นํ้ าหอมราคาแพงๆ
เธอตอบว่า ดิฉันไม่สนใจว่าจะขโมยจากใครๆ เพราะดิฉันปรารถนาคือจิวเวลลีแ
่ ละซอ
ดิฉันไม่สนใจว่าดิฉันจะขโมยมาจากใคร ตราบใดเท่าทีด
่ ฉ
ิ ั นดูด ี
ดิฉันได ้ยึดมือพระคริสต์อยูต
่ อนทีไ่ ด ้เห็นหนอนชอนไชเข ้าออกในร่างกายเธอ มักดาเลียนา หมุนรอบๆตัวไป
ั อย่าง ดิฉันถามพระเยซูคริสต์วา่ พระองค์เจ ้าข ้า มักดาเลียนาได ้รู ้เรือ
รอบตัวๆ เหมือนมองหาอะไรสก
่ งราว
ของพระเยซูคริสต์หรือเปล่า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ใช ่ ผู ้หญิงคนนีไ
้ ด ้รู ้เรือ
่ งราวของเรา
มักดาเลียนา เริม
่ ต ้นมองไปรอบๆและบอกว่า พระเยซูคริสต์ ผู ้หญิงทีบ
่ อกดิฉันเกีย
่ วกับพระเยซูคริสต์อยูท
่ ี่
ิ เจ็ดปี แล ้ว ทุกๆคนในนรก จําทุกสงิ่ ทุกอย่างได ้ มักดา
ไหน เธออยูท
่ ไี่ หน เพราะดิฉันได ้อยูท
่ น
ี่ เี้ ป็ นเวลาสบ
เลียนาได ้แต่ถามว่า ผู ้หญิงทีบ
่ อกดิฉันเกีย
่ วกับพระเยซูคริสต์อยูท
่ ไี่ หน เธออยูท
่ ไี่ หน เพราะดิฉันไม่สามารถ
เห็นเธอ ดิฉันรู ้ว่าร่างกายเธอไม่สามารถหมุนไปรอบๆเพราะเนือ
้ หนังเธอจะตกอยูท
่ ต
ี่ รงนัน
้ เธอพยายามจะ
หมุนไปดูไฟนรกกลุม
่ อืน
่ แต่ไม่สามารถเห็นผู ้หญิงทีบ
่ อกเธอเกีย
่ วกับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ ้า แต่
พระองค์ได ้ตอบ ไม่ ไม่ มักดาเลียนา หญิงคนนัน
้ ไม่ได ้อยูท
่ น
ี่ ี่ เพราะผู ้หญิงทีบ
่ อกเธอเกีย
่ วกับเรือ
่ งของเรา
ได ้ อยูบ
่ นสวรรค์กบ
ั เรา
ี งตอบนี้ เธอได ้โยนตัวเองลงไปในไฟและเผาไหม ้ตัวเองมากไปกว่าเดิมอีก และโลหะที่
เมือ
่ ผู ้นีไ
้ ด ้ยินเสย
โชว์ประจาน บอกว่าเธอเป็ น ขโมย ดิฉันต ้องการอ่าน พระคําของพระเจ ้าใน อิสยาห์ 3:24 ต่อมาแทนนํ้ า
ื ก แทนผมดัดจะมีแต่ศรี ษะล ้าน แทนเสอ
ื้ งามลํ้าค่าจะคาดเอว
อบจะมีแต่ความเน่า แทนผ ้าคาดเอวจะมีเชอ
ด ้วยผ ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอยไหม ้
ี ดง
ขณะทีพ
่ วกเราเดินอยู่ ดิฉันได ้เห็น ทางยาวเต็มไปด ้วยหนอน และมีไสลด์ ที่ ทําด ้วยโลหะร ้อน สแ
ั ไปทีส
ในทางยาวนี้ เราได ้เห็นป้ าย แจ่มชด
่ ามารถเห็นได ้ทุกหนทุกแห่ง ป้ ายใหญ่อา่ นว่า ยินดีต ้อนรับ คน

โกหกและคนซุบซบนินทา
สุดป้ ายนีม
้ ท
ี ะเลสาบลาวาเดือดขนาดเล็ก แต่ไหม ้เหมือน ลาวาภูเขาไฟ
ิ้ ๆ
กํามะถัน ดิฉันเห็น ผู ้คนเปลือยกาย ลืน
่ ไถลลงมา ตอนไถลลงมานัน
้ เนือ
้ หนังมังสา ได ้ หลุดออกเป็ นชน
ไปตามการไถล เมือ
่ คนเหล่านัน
้ ไถลมาถึงการเผาไหม ้ในทะเลสาบขนาดเล็ก ลิน
้ ของพวกเขา ขยายกว ้าง
และมีหนอนออกมาจากปาก นีเ้ ป็ นการทรมานทีพ
่ วกเขาได ้รับ
สดุด ี 73:18 -19 จริงล่ะ พระองค์ทรงวางเขาไว ้ในทีล
่ น
ื่ พระองค์ทรงกระทําให ้เขาล ้มถึงความพินาศ 73:19
่ ารรกร ้างในครูเ่ ดียวเสย
ี จริงๆ เขาถูกครอบงําด ้วยความสยดสยองอย่างสน
ิ้ เชงิ
เขาถูกนํ าไปสูก
หลังจากนัน
้ ดิฉันได ้เห็น พวกเราขึน
้ มาจากนรก และดิฉันต ้องการจะบอกว่า สวรรค์ และนรก เป็ นจริงกว่าใน

9

--- (คนทีส
่ าม แซนด ้า) --ให ้พวกเราเปิ ดพระคําของพระเจ ้า ในมัทธิว 10:28 อย่ากลัวผู ้ทีฆ
่ า่ ได ้แต่กาย แต่ไม่มอ
ี ํานาจทีจ
่ ะฆ่าจิต
วิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู ้ทรงฤทธิท
์ จ
ี่ ะให ้ทัง้ จิตวิญญาณทัง้ กายพินาศในนรกได ้ เมือ
่ ไรก็ตามทีด
่ วง
วิญญาณของคนมาถึงนรก แยกจากร่างทีต
่ ายแล ้ว พระเยซูคริสต์ ได ้จับมือดิฉัน และพวกเราได ้เริม
่ ต ้นลงไป
ในถํ้ามืดลึกมากๆจนไปถึงใจกลางโลก พวกเรามาถึง ประตูหลายบานและมี
ประตูหนึง่ เปิ ดอยู่ และพวกเราได ้เข ้าไปกับพระเยซูคริสต์ ดิฉันได ้จับมือพระ
่ นัน
เยซูคริสต์ไว ้อย่างแน่นเพราะว่าถ ้าไม่เชน
้ (ถ ้าปล่อยให ้มือหลุด)ดิฉันคงอยู่
ในนรกเป็ นนิจนิรันดร์ ในระหว่างเดินอยูใ่ นถํ้าก่อนเข ้าไปในประตู ดิฉันได ้
เห็นกําแพงใหญ่มากๆ เมือ
่ เข ้าไปมีผู ้คนจํานวนมากได ้แขวนศรีษะด ้วยห่วง
่ า่ มทีม
ตะขอ(รูปตัวเอส)และมีโซล
่ อ
ื ผูกติดอยูก
่ บ
ั กําแพง และมีผู ้คนยืนอยู่
ท่ามกลางไฟนรกทัว่ ไปหมด
้ ในขณะ
พวกเราได ้เดินไปอยูห
่ น ้าไฟนรกทีห
่ นึง่ และได ้เริม
่ เดินไปอย่างชาๆ
ี งผู ้ชาย และเป็ นผู ้ชาย
นัน
้ ได ้เห็นผู ้คนอยูข
่ ้างใน เมือ
่ เขาพูดดิฉันรู ้ว่าเป็ นเสยทีส
่ วมเสอเทศนาซงปกสรกและขาดวิน
่ เป็ นชนสวน หนอนได ้ชอนไชเข ้าไป
ข ้างในออกมาข ้างนอก ไปทัว่ ทัง้ ร่างของผู ้ชายคนนี้ ร่างเขาดูเหมือนจะถูก
เผาภายนอก ดวงตาเขาถลุนออกมาจากเนือ
้ ทีถ
่ ก
ู ละลายและตกลงไปทีพ
่ น
ื้ และหลังจากเนือ
้ หนังมังสา
หลุดได ้กลับคืนมาในสภาพก่อนและร่วงตกไปทีพ
่ น
ื้ ใหม่อก

เมือ
่ เขามองพระเยซูคริสต์ เขาบอกว่า พระองค์เจ ้าข ้า ขอได ้โปรดเมตตาต่อผมด ้วย ได ้โปรดเมตตา
ั ครูเ่ ดียว และบน
ต่อผม กรุณาเมตตาต่อผมด ้วย ได ้โปรดให ้ผมออกไปจากนีเ้ พียงชวั่ ขณะหนึง่ เพียงสก
หน ้าอกชายคนนีเ้ ขียนด ้วยป้ ายแผ่นโลหะว่า ผมมาอยูท
่ น
ี่ เี่ พราะเป็ นขโมย
ื่ อะไร ผู ้ชายคนนีต
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ได ้เดินเข ้ามาใกล ้ ได ้ถามผู ้ชายคนนีว้ า่ เจ ้าชอ
้ อบว่า แอน


ดูร ์ (พูดยํ้าอีก)พระองค์เจ ้าข ้าผมชอแอนดูร ์ พระองค์ได ้ถามเขาต่อไปว่า นานเท่าไรทีเ่ จ ้าอยูท
่ น
ี่ ี่ แอนดูร ์
ได ้ตอบว่า ผมได ้อยูท
่ แ
ี่ ห่งนีน
้ านมาก ชายคนนีไ
้ ด ้บอกเรือ
่ งราวของเขา ว่าเขาได ้มีความรับผิดชอบเกีย
่ วกับ

10

ขณะทีเ่ ขาพูดคํานี้ หนอนได ้ชอนไชเข ้าออกมาจากเบ ้าตาของเขา ออกมาจากหู สองข ้างและเข ้าไป
ในหูอก
ี และได ้เข ้าไปในปากของเขา เขาพยายามทีจ
่ ะเอาหนอนออกด ้วยมือของเขา แต่วา่ เป็ นไปไม่ได ้
เขาได ้ตะโกนร ้องด ้วยความเจ็บปวดทรมาน และพูดขอร ้อง ขอร ้องแล ้ว ขอร ้องอีก ขอความเมตตาต่อพระ
เจ ้า เขาขอให ้พระเยซูคริสต์ เอาเขาออกจากทีแ
่ ห่งนี้ แต่สงิ่ ทีแ
่ ย่ไปกว่านัน
้ คือ พวกปี ศาจได ้ ทรมานเขา
ิ้ ๆ พวกปี ศาจเหล่านี้ ดูเหมือนพวกของเด็กเล่น ทีอ
ด ้วย แทงเขาด ้วยหอกออกเป็ นชน
่ ยูบ
่ นโลก ทีเ่ รียนว่า
่ องเล่นเด็ก
โจนาโดส The Jordanos แต่ดฉ
ิ ั นได ้เห็นพวกปี ศาจนีใ้ นนรก แต่พวกปี ศาจทีอ
่ ยูใ่ นนรก ไม่ใชข
อีกต่อไป แต่พวกปี ศาจนัน
้ มีชวี ต
ิ และเป็ นวิญญาณชวั่ ร ้าย พวกเขาสูง 3 ฟุต และมีฟันเป็ นเขีย
้ วแหลมยาว
ี ดงกลํา่
เลือดไหลออกมาจากปากของพวกปี ศาจ และดวงตาปี ศาจนัน
้ สแ
พวกปี ศาจได ้แทงไปทีต
่ ัวของแอนดูรด
์ ้วยสุดแรงของพวกปี ศาจ และได ้แทงคนอืน
่ ทีม
่ ส
ี ว่ นอยูใ่ นนรก เมือ

ดิฉันได ้สงั เกตุพวกปี ศาจนี้ ดิฉันได ้ถามพระเยซูคริสต์ ว่าทําไมหน ้าตาของพวกมันถึง ได ้เหมือนกันกับพวก
ของเล่นตุก
๊ ตาทีอ
่ ยูบ
่ นโลก แต่ดเู หมือนพวกปี ศาจพวกนีม
้ แ
ี บบพิมพ์เดียวกัน พระเยซูคริสต์ได ้ตรัสตอบว่า
พวกปิ ศาจเหล่านีเ้ ป็ นวิญญาณแห่งความโศกเศร ้า พวกเราได ้
มองดู เห็นผู ้คนนับเป็ นพันๆอยูใ่ นการถูกทําร ้าย ถูกทรมาน
ด ้วยพวก ปิ ศาจ เมือ
่ ไรก็ตามทีด
่ วงวิญญาณผู ้คนได ้เห็นพระ
เยซูคริสต์ เขาได ้พยายามยืน
่ มือทีม
่ แ
ี ต่เนือ
้ ทีห
่ ลุดลุย
่ ออกมาที่
จะถึงพระเยซูคริสต์ ดิฉันได ้สงั เกตุเห็นผู ้หญิงคนหนึง่ เริม
่ ทีจ
่ ะ
ตะโกนเมือ
่ เห็นพระเยซูคริสต์ หล่อนได ้ร ้องตะโกนบอกว่า
พระองค์เจ ้าข ้าได ้โปรดเมตตาดิฉันด ้วย ได ้โปรดเอาดิฉัน
ออกไปจากทีน
่ ี่ หล่อนได ้ทรมานเป็ นอย่างมาก และหล่อนได ้
ยืน
่ แขนออกมาทีพ
่ ระเยซูคริสต์ หล่อนได ้ขอร ้องแล ้ว ขอร ้อง
อีก ให ้เอาเธอออกไปจากทีน
่ อ
ี่ ย่างน ้อยหนึง่ วินาที หล่อนได ้
เปลือยกายทัง้ หมดและปกคลุมด ้วยเขม่าเหนียว ผมของหล่อน
สกปรก และหนอนชอนไชไปมาทัว่ ร่างกาย ของเธอ หล่อนพยายามทีจ
่ ะดึงหนอนออกด ้วยมือ แต่ทก
ุ ครัง้ ที่
ดึงออก ทีอ
่ น
ื่ ก็มเี พิม
่ ขึน
้ หนอนตัวใหญ่ประมาณ 6-8 นิว้ แต่มพ
ี ระคําของพระเจ ้าบอกไว ้ใน มาระโก 9:44
ึ เสย
ี ใจทีไ่ ด ้เห็นผู ้หญิงคนนี้ และได ้ยินเสย
ี ง
ในทีน
่ ัน
้ ตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดบ
ั เลย เป็ นความรู ้สก
ร ้องไห ้ของหล่อนทีห
่ นอนได ้กินเนือ
้ ของเธออย่างรวดเร็ว และ มีป้ายแผ่นเหล็กทีไ่ ม่สามารถทําลายด ้วยไฟ
นรก เขียนปั กไว ้ทีห
่ น ้าอก ซงึ่ อ่านว่า ดิฉันอยูท
่ ําบาปแห่งการล่วงประเวณี และในลักษณะเดียวกันบาป
ของเธอ ผู ้หญิงคนนีไ
้ ด ้ถูกบังคับอย่างแรงทีจ
่ ะให ้ล่วงประเวณีกบ
ั งูใหญ่อ ้วน แบบน่าเกลียดจนอยากจะอ ้วก
ออกมา งูใหญ่อ ้วนมีหนามแหลมยาวประมาณหกถึง แปดนิว้ ได ้ม ้วนรัดตัวหล่อนและได ้เข ้าข ้างในของ
อวัยวะเพศสว่ นตัวของหล่อนและเลือ
้ ยไปตามตัวถึงคอ เมือ
่ งูได ้เลือ
้ ยเข ้าไป ผู ้หญิงคนนีไ
้ ด ้ร ้องกรี๊ ดแบบ
ี งด ้วยความหวาดกลัว
สุดเสย
หล่อนได ้ร ้องขออย่างมากจากพระเยซูคริสต์ ทีจ
่ ะให ้พระองค์เอาหล่อนออกจากทีแ
่ ห่งนี้ และได ้ทูลบอก
พระองค์วา่
เธอได ้อยูท
่ น
ี่ เี่ ป็ นเพราะทําผิดบาปแห่งการล่วงประเวณี
และได ้อยูท
่ น
ี่ เี่ ป็ นเวลาเจ็ดปี แล ้ว
ตัง้ แต่ตายด ้วยโรคเอดส ์ ดิฉันมีคนร่วมรักหกคน และดิฉันได ้ทําผิดบาปแห่งการล่วงประเวณี จึงได ้มาอยูใ่ น
ทีน
่ รกแห่งนี้ ในนรกหล่อนได ้พูดซํ้าแล ้วซํ้าอีก หล่อนไม่ได ้พักทัง้ กลางวันกลางคืน หล่อนได ้ทรมาน

11

หลังจากพระเยซูคริสต์ พูด ดิฉันไม่สามารถเห็นเธออีกเลย พวกเรายังคงเดินต่อไป และเห็นผู ้คนนับเป็ น
พันๆ มีผู ้คนทีเ่ ป็ นคนหนุ่มคนสาว ผู ้ใหญ่ และคนแก่ ได ้ถูกทรมานเป็ นอย่างมาก พวกเราได ้มาถึง สถานที่
ดูเหมือน สระว่ายนํ้ าใหญ่มากแต่เต็มไปด ้วยไฟ ซงึ่ เต็มไปด ้วยผู ้ชายและผู ้หญิง ในสระไฟนัน
้ ทุกคนมีป้าย
ิ ลดและการถวายต่างๆ เมือ
เขียนทีห
่ น ้าอก อ่านว่า เราได ้มาอยูท
่ แ
ี่ ห่งนีเ้ พราะเราไม่ได ้ถวายสบ
่ ดิฉันได ้อ่าน
ดิฉันได ้ถามว่า พระองค์วา่ เป็ นไปได ้หรือ ทําไมถึงได ้มาตกนรกด ้วยเหตุผลนี้ พระเยซูคริสต์ได ้ตอบว่า "
ิ ลดและการถวายนัน
ใช ่ เพราะว่าคนเหล่านีค
้ ด
ิ ว่าสบ
้ ไม่สําคัญ เมือ
่ คําพูดของเราได ้แสดงไว ้ และได ้สงั่ ว่าใน
มาลาคี 3:8-9 ได ้บอกว่า “คนจะปล ้นพระเจ ้าหรือ แต่เจ ้าทัง้ หลายได ้ปล ้นเรา แต่เจ ้ากล่าวว่า “เรา
ิ ชก
ั หนึง่ และเครือ
ทัง้ หลายปล ้นพระเจ ้าอย่างไร” ก็ปล ้นในเรือ
่ งสบ
่ งบูชานั่นซ ี เจ ้าทัง้ หลายต ้องถูกสาปแชง่
ด ้วยคําสาปแชง่ เพราะเจ ้าทัง้ หลายทัง้ ชาติปล ้นเรา”
ื่ พระเจ ้าได ้ถือสบ
ิ ลดไว ้ไม่ได ้ถวาย ได ้ซอ
่ นงานของพระเจ ้า
พระเยซูคริสต์ได ้บอกดิฉันว่า เมือ
่ ไรทีค
่ นทีเ่ ชอ
เพราะข่าวประเสริฐจะไม่ถก
ู ประกาศ คนเหล่านี้ ได ้ถูกทรมานมากกว่า คนอืน
่ ๆ เป็ นพันเท่า เพราะพวกเขารู ้
ื่ ฟั ง
พระคําของพระเจ ้า แต่พวกเขาไม่ได ้เชอ
พวกเราได ้ เดินไปเรือ
่ ยๆ และพระเยซูคริสต์ได ้ ให ้เห็นผู ้ชายคนหนึง่ และได ้เห็นจากศรีษะถึงเอว และดิฉัน
ื่ โรแกลดอร์ เขาได ้ขับรถอยู่ ขณะนัน
ได ้เห็นนิมต
ิ ว่าเขาได ้ตายอย่างไร ชายคนนีช
้ อ
้ มีคนหนึง่ ได ้เข ้าใกล ้เขา
ทีจ
่ ะประกาศข่าวประเสริฐแก่เขา และได ้ให ้ไบเบิล
้ เขา และโรแกลดอร์ ได ้ลืมคนทีป
่ ระกาศ และ ทีไ่ ด ้
เตือนเขา ในระหว่างการเดินทาง เขาไม่ได ้รู ้ว่าอีกสองสามนาทีตอ
่ มา รถเขาจะเกิดอุบต
ั เิ หตุ ตกจากหน ้าผา
ี ชวี ต
ลงเหวและเขาได ้เสย

ื่ คนทีน
ในระหว่างนัน
้ เขาได ้เปิ ดพระคําภีรก
์ อ
่ นตายใน วิวรณ์ 21:8 แต่คนขลาด คนไม่เชอ
่ ่า

สะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใชเวทมนตร์
คนไหว ้รูปเคารพ และคนทัง้ ปวงทีพ
่ ด
ู มุสานัน
้ จะ
ได ้รับสว่ นของตนในบึงทีเ่ ผาไหม ้ด ้วยไฟและกํามะถัน นั่นคือความตายครัง้ ทีส
่ อง" เมือ
่ โรแกลดอร์ ได ้อ่าน
ี ชวี ต
พระคําข ้อนี้ เขาก็เสย
ิ และมาถึงนรกแห่งนี้
เขาได ้ตายประมาณหนึง่ เดือนและยังมีเนือ
้ หนังมังสาให ้เห็นบนใบหน ้า อย่างไรก็ตาม เขาได ้ถูกทรมาน
เหมือนกับคนอืน
่ ๆ แต่ตอนแรกเขาไม่รู ้ว่าเขาได ้อยูใ่ นนรก เพราะมีผู ้ชายคริสเตียนทีไ่ ด ้ประกาศทีใ่ กล ้เขา
ตอนเขาอยูใ่ นรถ เป็ นโอกาสสุดท ้ายของเขา ทีเ่ ขาจะยอมรับพระเยซูคริสต์ ในทางเดียวกันกับหลายคน ทีม
่ ี
ิ ทุกท่านได ้เปิ ดใจ ให ้กับพระเยซูคริสต์ พระองค์
โอกาสจะต ้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนี้ ดิฉันอยากได ้เชญ
เพียงผู ้เดียวทีเ่ ป็ นทางนัน
้ เป็ นความจริง เป็ นชวี ต
ิ (ยอห์น 14:6 ) และในทางพระเยซูคริสต์ พวกเราสามารถ
รอดได ้เพือ
่ ทีจ
่ ะไปสวรรค์ (กิจการ 4:12 ) พระเยซูคริสต์ ได ้บอกให ้พวกเราติดตามพระองค์ในทางบริสท
ุ ธิ์
ั ย์ซอ
ื่ ขอพระเจ ้าอวยพร ทุกท่าน
และสต

--- (อนุชนคนทีส
่ ี่ ไปนรก) --ขอพระเจ ้าอวยพรพีน
่ ้องทุกคน เมือ
่ พระองค์ได ้จับมือข ้าพเจ ้า ตัวข ้าพเจ ้าเองนัน

ได ้กําลังยืนอยูบ
่ นหิน
่ ํ้าด ้วยความเร็ว สูง อย่างรวดเร็วจนเมือ
ด ้านหลังของพวกเรามีทต
ู สวรรค์อยู่
พวกเราได ้เริม
่ ต ้น ลงสูถ

ึ กลัว ข ้าพเจ ้าได ้ถามพระเยซูคริสต์วา่
ข ้าพเจ ้าหันหลังกลับไป ไม่เห็นทูตสวรรค์แล ้ว ข ้าพเจ ้าเลยมีความรู ้สก

12

พวกเรากําลังดิง่ ลงและหยุด ในทันทีทน
ั ใดเหมือนลิฟท์ ข ้าพเจ ้าได ้เห็น ถํ้ามากมาย และพวกเราได ้ผ่าน
เข ้าไปที่ แซนด ้าได ้พูดถึง ถํ้าซงึ่ มีกําแพงซงึ่ ผู ้คนแขวนคอด ้วยตระขอรูปตัวเอส และถูกผูกมัดด ้วยกุญแจ
ข ้อมือ ทีก
่ ําแพงมีผู ้คนซงึ่ นับไม่ถ ้วนยาวมาก จํานวนเป็ นล ้านๆแขวนคออยู่ และมีหนอนชอนไชอยู่
ตลอดเวลา ทัว่ ร่างกาย และข ้าพเจ ้าได ้ตรงไปกําแพงอีกด ้านหนึง่ ก็เหมือนกันกับอีกด ้านหนึง่ ข ้าพเจ ้าเลย
ถามว่า ทําไมมีผู ้คนมากมายเป็ นล ้านๆในนรกแห่งนี้ ในทันใดนัน
้ พระคําของพระเจ ้าได ้ผ่านเข ้ามาใน
ความคิด แต่ข ้าพเจ ้าก็ไม่เข ้าใจ พระองค์ตอบว่า นรกและแดนพินาศไม่รู ้จักอิม
่ สุภาษิต 27:20(หิวทีจ
่ ะ
ดูดคนลงไปตกนรก แบบนิจนิรัดร์ )
เราได ้จากไปจากทีน
่ ัน
้ และได ้มาถึงอีกทีห
่ นึง่ เรียกว่า
เป็ นสถานที่
กว ้างใหญ่ระหว่างหุบเหว มีเตาเผาใหญ่มากมาย ข ้างในเตาเผานัน
้ มี
ของเหลวเหนียวร ้อนเดือด และพวกเราได ้เข ้าไปใกล ้ เตาเผาอันหนึง่
คนแรกทีข
่ ้าพเจ ้าเห็นคือผู ้หญิง ร่างกายของเธอ ได ้ลอยอยูแ
่ ละจมลง
ไปกับของเหลวร ้อนเดือดแต่พระเยซูคริสต์ได ้มองไปทีห
่ ล่อน เธอได ้
หยุดการเคลือ
่ นไหวและยังคงหยุดอยูเ่ หลือตัวทีล
่ อยในของเหลว
ื่ อะไร เธอได ้
ประมาณเอว
พระองค์ได ้ตรัสถามหญิงคนนัน
้ ว่า ชอ
ื่ รูเบลลา ผมของหล่อน เต็มไปด ้วย
ตอบพระองค์ ว่า หล่อนชอ
ของเหลวเหนียวเดือด เนือ
้ หลุดดําไหม ้ออกมาจากกระดูก เหมือน
ถ่านในกองไฟ
หนอนได ้เข ้าไปชอนไชทะลุลก
ู เบ ้าตา และออกมาจาก
ปาก และเข ้าไปทางจมูกและออกมาทางหู เมือ
่ ไม่มรี ใู ห ้เข ้าออก
หนอนก็เจาะรูเข ้าไปตามร่างกาย ซงึ่ ทําให ้เจ็บปวดเป็ นอย่างมาก
หล่อนได ้ร ้องตะโกนว่า พระองค์เจ ้าข ้า ขอได ้โปรด เอาดิฉันออกไปจากทีน
่ ี่ ได ้โปรดเมตตา ดิฉันไม่
สามารถทนต่อไปได ้อีกแล ้ว ได ้โปรดหยุดการทรมานนีด
้ ้วย ดิฉันไม่สามารถยืนได ้อีก ต่อไป ได ้โปรด
เมตตาต่อดิฉันด ้วย พระองค์ได ้ถาม หล่อนว่า ทําไมถึงได ้มาอยูใ่ นนรกแห่งนี้ หล่อนตอบว่า เพราะชวี ต
ิ นัน

ว่างเปล่าไม่ได ้มีความหมาย ซงึ่ มีป้ายเขียนเป็ นแผ่นโลหะทีห
่ น ้าอก ทีม
่ อ
ื ของเขา เขาได ้ถือขวดทีด
่ ู
ลักษณะปกติไม่ได ้มีอะไรพิเศษ แต่เธอคิดว่านีค
่ อ
ื นํ้ าหอมราคาสูง แพงมาก สําหรับเธอ รูเบลลา ได ้เอา
ขวดนัน
้ ทีเ่ ต็มไปด ้วยนํ้ ากรด และพ่นสเปรย์ลงทัว่ ร่างกาย ซงึ่ เป็ นสาเหตุทําให ้ เนือ
่ หนังมังสา ทีม
่ ล
ี ะลายและ
เป็ นสาเหตุแห่งความเจ็บปวด เธอได ้บอกพระองค์วา่ ได ้โปรดเมตตาด ้วย ดิฉันไม่สามารถทนได ้แล ้ว ชว่ ย
ั สองสาม วินาที เถิดพระองค์เจ ้าข ้า ข ้าพเจ ้าไม่ได ้บอกว่า เป็ นความผิดบาปทีจ
ให ้ออกไปสก
่ ะใชนํ้ ้ าหอมแต่
พระเยซูคริสต์บอกว่า หญิงคนนีม
้ าตกนรกเพราะนํ้ าหอม พระคําของพระเจ ้า กล่าวไว ้ ใน พระราชบัญญัต ิ
ิ ประการ 5:7 อย่ามีพระอืน
5:7 "การกล่าวซํ้าถึงพระบัญญัตส
ิ บ
่ ใดนอกเหนือจากเรา หล่อนได ้มาอยูท
่ น
ี่ ี้
เพราะความสวย นํ้ าหอม (สงิ่ ไร ้สาระของหล่อน )คือสงิ่ แรกทีส
่ ําคัญในชวี ต
ิ ของหล่อน แต่อย่างไรก็ ตาม
พระเยซูคริสต์ คือ กษั ตริย ์ เหนือ กษั ตริย ์ เป็ นพระเจ ้าเหนือพระและเทพ(ทูตสวรรค์)ทัง้ ปวง พระองค์ควร
เป็ นสงิ่ สําคัญสงิ่ แรกในชวี ต
ิ ของท่าน นีค
้ อ
ื เหตุผลทีห
่ ล่อนได ้มาอยูท
่ น
ี่ ี้ เป็ นเรือ
่ งน่าเศร ้า และพระเยซู
คริสต์ ได ้ มองเธอ และบอกว่า รูเบลลา มันสายเกินไปสําหรับเธอ หนอนจะเป็ นเตียงนอนของเธอและจะ
ปกคลุมเธอ
เมือ
่ พระองค์กล่าวดังนัน
้ กลุม
่ ไฟหนาทึบก็ปกคลุมหล่อน ขณะทีร่ า่ งเนือ
้ หลุดยังอยู่
ภายใต ้เตาทีเ่ ดือดของเหลวร ้อน หล่อนได ้ถูกทรมานแบบน่ากลัวสุดขีด

13

พวกเราได ้มากันไกลจนถึง ประตูใหญ่ยก
ั ษ์ ใหญ่มากๆ และมาถึงใกล ้ๆ ประตูนัน
้ ได ้เปิ ดออกให ้เรา เมือ

เรามองไปด ้านข ้าง ได ้เห็นกองคาราวานใหญ่ และข ้าพเจ ้าได ้มองเป็ นแสงส ี แตกต่างกันไป เคลือ
่ นไหว
ี งดนตรี ซาลซา , แจส บาเลนติโน, ประเภทร็อค, และมีดนตรีทก
เหมือนควันเมฆ ในทันใดนัน
้ ได ้ยินเสย

ิ ทีเ่ ป็ นทีฮ
ิ อยู่ สามารถได ้ยินจากวิทยุโทรทัศน์
รูปแบบของมิวสค
่ ต
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ ได ้ เคลือ
่ นโบกมือ

และพวกเราเห็นดวงวิญญาณเป็ นล ้านๆ ถูกแขวนอยูแ
่ ละผูกมัดด ้วยโซลา่ มทีม
่ อ

และพวกเขาได ้กระโดด
แบบทารุณโหดร ้ายท่ามกลางกองไฟในนรก
พระเยซูคริสต์ได ้มองเราและบอกว่า "มองดูสงิ่ เหล่านีผ
้ ล
ของ ค่าจ ้างแห่งความบาปของการเต ้นรํา " พวกเขาได ้เต ้นรํา แบบบ ้าคลัง่ เต ้นแบบกระโดดไปมา เมือ

ี งคียข
ี งดนตรี เมือ
เสย
์ องดนตรีดงั ขึน
้ เมือ
่ เริม
่ เล่นดนตรี ซาลซา่
พวกเขาต ้องกระโดดไปกับเสย
่ ดนตรี เริม

้ ง หกนิว้
เขาต ้องกระโดดไปกับคียด
์ นตรีทด
ี่ งั ขึน

แต่ทแ
ี่ ย่ไปกว่านัน
้ คือพวกเขามีร ้องเท ้าสนสู
แหลมถึง
ข ้างล่าง เมือ
่ กระโดด ก็แทงทะลุเท ้าตัวเอง และพวกเขาเหล่านัน
้ ไม่เคยได ้หยุดพัก เมือ
่ พวกเขาพยามยาม
จะหยุด พวกปี ศาจวิญญาณชวั่ ซาตานก็มาบังคับเอาหอกมาทิม
่ และพูดบอกว่า ให ้ร ้องว่า "ร ้องเพลงกราบ
ไหว ้ซาตาน ยกชูซาตาน ยกชู ซาตาน ยกชู ซาตาน บัดนีค
้ อ
ื อาณาจักร ซาตานของพวกท่านทัง้ หลาย
ท่านไม่สามารถหยุดร ้องสรรเสริญ ยกชูซาตานได ้ ท่านต ้องกระโดด ท่านต ้องเต ้นสุดๆท่านไม่สามารถหยุด
แม ้แต่หนึง่ วินาที
ทีแ
่ ห่งนีเ้ ป็ นสถานที่ ทีท
่ รมานแบบเจ็บปวด ผู ้คนมามายทีเ่ ป็ นคริสเตียน ผู ้ซงึ่ รักจักพระเจ ้า แต่ได ้
ั ถามว่า พระคําสอนในพระ
ไปเทีย
่ วในงานกลางคืน ไนท์คลับ บาร์ ปาร์ต ี้ เมือ
่ เขาตาย บางทีบางคนสงสย
คําภีรว์ า่ อย่างไร การเต ้นรําผิดตรงไหน
( ยากอบ 4:4 ) "4:4 ท่านทัง้ หลายผู ้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู ้หรือว่า การเป็ นมิตรกับโลกนัน
้ คือ
ั รูกบ
ั รูของพระเจ ้า." และใน พระคํา (1
การเป็ นศต
ั พระเจ ้า เหตุฉะนัน
้ ผู ้ใดใคร่เป็ นมิตรกับโลก ผู ้นัน
้ ก็เป็ นศต
ยอห์น 2 :15-17 )" อย่ารักโลกหรือสงิ่ ของในโลก ถ ้าผู ้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได ้อยูใ่ นผู ้นัน
เพราะว่าสารพัดซงมีอยูใ่ นโลก คือตัณหาของเนือ
้ หนัง และตัณหาของตา และความเย่อหยิง่ ในชวต
ิ ไม่ได ้
เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก และจําไว ้ว่า โลกกับสงิ่ ยัว่ ยวนของโลกกําลังผ่านพ ้นไป แต่ผู ้ที่
ประพฤติตามพระทัยของพระเจ ้าก็ดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์
เพือ
่ นๆ พีน
่ ้องทีร่ ักทัง้ หลาย เมือ
่ พวกเรา ได ้ออกจากสถานทีแ
่ ห่งนี้ พวกเราได ้เห็นบางสงิ่ เหมือนสะพาน

แบ่งเขตของนรก เป็ นสวนของการทรมานในการลงโทษ พวกเราเห็นวิญญาณเหล่านัน
้ เดินผ่านข ้ามสะพาน
เท ้า ดูเหมือนการ์ตน
ู ตุก
๊ ตา ทีอ
่ ยูบ
่ นโลก ทีพ
่ วกเราเรียกว่า หนังการ์ตน
ู Treasure Trolls. พวกเขาเหล่านัน

มีผมหลายส ี มีแต่ผู ้ใหญ่แต่รป
ู ร่างเด็ก ไม่มอ
ี วัยวะเพศ สายตาพวกเขาดูทา่ ทางชวั่ ร ้าย
พระเยซูคริสต์ ได ้อธิบาย ว่าจิตวิญญาณผู ้หลงหาย วิญญาณเหล่านีไ
้ ด ้มีหอก ทีม
่ อ
ื และกําลังเดิน โชว์

เหมือนงานฉลอง อยูบ
่ นสะพาน คือพวกทีเ่ ป็ น ราชนี พวกทีเ่ ป็ นเหมือน นางแบบ บนถนนสายนัน
้ เมือ
่ พวก
่ นอืน
เขาเดิน พวกเขา แทงด ้วยหอกใสค
่ ให ้ล ้มลง พวกเขาเหล่านัน
้ พูดด่าว่า จําได ้ไหม วันทีพ
่ วกท่าน
ทัง้ หลายอยูน
่ อกโบสถ์ คริสเตียน พวกเราไม่ต ้องการทีจ
่ ะเข ้ามาในโบสถ์ จําได ้ไหม วันทีเ่ ขาเทศนา
ประกาศ พวกเธอไม่ต ้องการจะฟั ง จําได ้ไหมเวลาพวกผู ้คนให ้เทปเกีย
่ วกับการเทศนาข่าวประเสริฐ พวกเธอ
ได ้ขว ้างมันทิง้ ไป พวกจิตวิญญาณหลงหายเหล่านี้ พยายามจะปิ ดหู บอกว่า ให ้พวกฝูงปี ศาจ หยุดพูด
เดีย
๋ วนี้ หยุดพูดเดีย
๋ วนี้ หยุดพูดเดีย
๋ วนี้ ไม่ต ้องบอกพวกเราอีกแล ้ว พวกเราไม่ต ้องการรู ้อีกแล ้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม พวกปี ศาจได ้มีความสนุกสนานทีไ่ ด ้ทําให ้ดวงวิญญาณเหล่านัน
้ เจ็บปวด บาดเจ็บ พวกเราได ้เดินกับ
พระเยซูคริสต์ และท่ามกลางประชากรนรก ทีห
่ นาแน่น นัน
้ พวกเราได ้ได ้สงั เกตุเห็นคนหนึง่ ได ้ ตะโกน
ี งดังออกมา มากกว่าคนอืน
เสย
่ ๆทีถ
่ ก
ู เผาอยูว่ า่ พระบิดา พระบิดา ได ้โปรดเมตตา ผมด ้วย พระองค์ไม่ได ้
ี งเรียก ว่าพระบิดา พระองค์ก็ได ้หันมามองเขาและตอบว่า พระบิดา ทําไมถึง
หยุดทีค
่ นนี้ แต่พอได ้ยินเสย
่ ด
่ ต
ได ้เรียกเราว่าพระบิดา เราไม่ใชบ
ิ าของเจ ้า และเจ ้าก็ไม่ใชบ
ุ รของเรา ถ ้าเจ ้าคือบุตรของเราเจ ้าคงได ้ไป

14

พระเยซูคริสต์ได ้บอกข ้าพเจ ้า เกีย
่ วกับชวี ต
ิ ของผู ้ชายคนนี้ ผู ้ชายคนนีเ้ ขาเรียกพระองค์วา่ พระบิดาเพราะ
ั ญาของพระ
เขาเคยรู ้จักเรา เขาเคยไปโบสถ์และฟั งพระวจนะของพระเจ ้า และเขาได ้รับคําตอบในคําสญ
เจ ้าหลายอย่าง แต่พวกเราถามว่า แล ้วทําไมเขาได ้มาอยูท
่ แ
ี่ ห่งนี้ พระองค์ได ้ตรัสตอบว่า "เขาได ้ใชช้ วี ต

แบบสองอย่างในเวลาเดียวกัน เมือ
่ เขาได ้ใชช้ วี ต
ิ ทางหนึง่ กลับบ ้าน และอีกทางไปโบสถ์ เขาได ้คิดในใจว่า
ิ ยาภิบาล หรือพีน
ไม่มใี ครเห็นเราเพราะไม่มใี ครอยูท
่ น
ี่ ี่ ไม่มศ
ี ษ
่ ้องทีโ่ บสถ์ ผมสามารถทําอะไรทีผ
่ มชอบก็
่ นความผิดไปจาก พระเจ ้าได ้ "
ได ้ แต่เขาไม่รู ้ว่า สายพระเนตรของพระเจ ้าไม่มใี ครสามารถโกหก และซอ
พระคําของพระเจ ้าบอกกับพวกเราว่า " อย่าโกหกตัวเอง เพราะพระเจ ้าไม่มใี ครสามารถโกหกหรือ
หลอกลวงพระเจ ้าได ้ เพราะทุกสงิ่ ทีม
่ นุษย์ได ้กระทํา และ ได ้หว่านคือ ผลทีเ่ ขาต ้องได ้รับ " (กาลาเทีย
6:7) ผู ้ชายท่านนีไ
้ ด ้ ทรมานมากกว่าคนอืน
่ เป็ นพันเท่า เขาได ้จ่ายราคาผลความผิดบาปเป็ นสองเท่า เมือ

เขาทําผิดบาปเขาคิดว่าจะหลอกลวงพระเจ ้าได ้
ในทุกวันนี้ มีผู ้คนอีกมากมายพยายามทีจ
่ ะ แข่งกัน แสวงหารสชาติของชวี ต

ทีต
่ กอยู่ ใน ความถ่วงที่
เกิดจากความบาป พวกเขาคิดว่า โฮโมนเซกชวั ร์ ขโมย และฆาตกร เป็ นบาปใหญ่กว่า การโกหกและนินทา
ว่าร ้ายผู ้อืน
่ แต่ในสายพระเนตรของพระเจ ้า ความผิดบาปทุกรูปแบบ และทุกอย่าง มีนํ้าหนักทีจ
่ ะต ้อง
จ่าย ในพระคําบอกว่า ค่าจ ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23 )ดวงวิญญาณทีท
่ ําบาป จะต ้องตาย
ิ ท่านทัง้ หลาย ได ้ให ้ต ้อนรับพระเยซูคริสต์ มา
เอเสเคียล (18:20 ) เพือ
่ นๆ พีน
่ ้องทุกท่าน ข ้าพเจ ้าขอเชญ
เป็ นพระผู ้ชว่ ยให ้ รอดของท่าน เพราะพระเจ ้าได ้ยืน
่ พระหัตถ์ (มือ)มาชว่ ยเหลือ เราทุกคน ด ้วยความ
เมตตา ถ ้าท่านกลับใจจากความผิดบาป พระคําของพระเจ ้าบอกว่า ถ ้าเขาหันกลับจากทางทีท
่ ําผิดบาป
ื่ ในวันนี้ เพราะถ ้าเรารอ ก็จะพบว่า
และกลับใจ เราจะเมตตาต่อคนนัน
้ เป็ นเรือ
่ งทีด
่ ก
ี ว่า ทีเ่ ราได ้รับเชอ
มันจะยากขึน
้ เรือ
่ ยๆ ขอพระเจ ้าอวยพร
-- (อนุชนคนทีห
่ ้า ไปนรก ) --พระคําของพระเจ ้าบอกเราใน โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของ
พระเจ ้าคือชวี ต
ิ นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู ้เป็ นเเจ ้า
ึ ถึงความเจ็บปวดและประสบการณ์ของความตาย ข ้าพเจ ้าได ้ตกใจ
เมือ
่ เราได ้ลงไปใต ้โลก ข ้าพเจ ้าได ้รู ้สก
กลัวแบบสุดขีดในสงิ่ ทีข
่ ้าพเจ ้าได ้เห็น ข ้าพเจ ้าได ้ตระหนักในความจริงว่ามีผู ้คนอยูอ
่ ย่างมากมาย ทุกคนได ้
ร ้องตะโกนและร ้องไห ้ออกมา ทีแ
่ ห่งนีค
้ วามมืดปกคลุมทัง้ หมด แต่วา่ พระสริ ข
ิ องพระเจ ้า ได ้ทําให ้ความมืด
นัน
้ หายไป และพวกเราได ้เห็นดวงวิญญาณเป็ นพันๆ นับพัน ทุกคนร ้องไห ้ขอความชว่ ยเหลือและขอความ
ึ เจ็บปวด
เมตตา พวกเขาได ้ร ้องไห ้ขอความชว่ ยเหลือ
ให ้ชว่ ยเอาพวกเขาออกจากทีน
่ ี่ พวกเราได ้รู ้สก
เพราะพวกเรารู ้ว่าพระเยซูคริสต์ได ้ทุกข์ทรมานอย่างมากเมือ
่ เห็นพวกเขา
ั หนึง่ นาที หรือหนึง่ วินาที พระเยซูคริสต์
หลายคนได ้ร ้องไห ้บอกพระองค์เจ ้าให ้เอาเขาออกจากนรกแห่งนีส
้ ก
ถามว่า ทําไมถึงอยากจะออกไป และพวกเขาตอบว่าพวกเขา ต ้องการทีจ
่ ะได ้รับความรอด พวกเขาต ้องการ
ทีจ
่ ะกลับใจจากบาปแท ้จริงและได ้รับความรอด แต่อย่างไรก็ตาม มันสายเกินไปสําหรับพวกเขา
ถึงประชากรโลกทีร่ ักทุกท่าน โปรดได ้ฟั งทีข
่ ้าพเจ ้าพูดเดีย
๋ วนี้ นีเ่ ป็ นโอกาสเดียวของพวกเราทีจ
่ ะได ้เลือกว่า
ิ้ สุดการดําเนินชวี ต
จะไปสน
ิ นิจนิรันดร์ในทีไ่ หน
พวกท่านสามารถเลือกว่าจะไปเลือกความเป็ นนิจนิรันดร์
จากการไถ่บาปได ้รับจิตวิญญาณได ้รับความรอด หรือความเป็ นนิจนิรันดร์จากคําพิพากษาทีท
่ ําผิดบาปไป
อยูใ่ นสถานทีแ
่ ห่งนีค
้ อ
ื นรก

15

พวกเราได ้ลงไปอย่างรวดเร็ว ข ้าพเจ ้าได ้เห็นพืน
้ ทีพ
่ วกเรากําลังเดินไป เหมือนจะถูกทําลายด ้วยไฟ เขม่า
ึ โศกเศร ้า
ดํา เหนียว และเปลวไฟ ออกมาจากทีน
่ ัน
้ มีกลิน
่ ทีเ่ หม็นแบบน่ากลัวไปทุกหนทุกแห่ง พวกเรารู ้สก
ี ใจ และกลิน
ี งดัง
เสย
่ เหม็นนีเ้ หม็นจนจะทําให ้อ๊วกออกมา และมีผู ้คนร ้องตะโกนออกมาเสย
พวกเราเห็นดวงวิญญาณผู ้ชายคนหนึง่ ผู ้ซงึ่ เอวจมลึกไปในเขม่า
ไหม ้เหนียวดํา เมือ
่ ไรทีเ่ ขายืน
่ แขนออกมา เนือ
้ หนังมังสาก็หลุด
ออกจากกระดูก พวกเราได ้เห็น โครงกระดูกมีสเี ทาปกคลุมอยู่
ข ้างใน และพวกเราได ้ถามพระเยซูคริสต์ ว่ามันคืออะไร พระเยซู
คริสต์ ตอบพวกเราว่า สเี ทาทีอ
่ ยูป
่ กคลุมอยูข
่ ้างแกนในของกระ
โครงกระดูก ของผู ้คนในนรกนัน

มันคือจิตวิญญาณของคนคน
นัน
้ ทีต
่ ด
ิ กับดักของความผิดบาปภายใต ้ร่างกายทีบ
่ าป เหมือนที่
เขียนไว ้ ใน
วิวรณ์ 14:11 และควันแห่งการทรมานของเขาพลุง่ ขึน
้ ตลอดไป

เป็ นนิตย์ และผู ้ทีบ
่ ช
ู าสตว์ร ้ายและรูปของมัน และผู ้ใดก็ตามทีร่ ับ
ื่ ของมันจะไม่มก
เครือ
่ งหมายชอ
ี ารพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและ
กลางคืน
พวกเราเริม
่ เข ้าใจในหลายสงิ่ ทีพ
่ วกเราเกิดมาไม่ได ้สนใจและได ้ลืมตอนอยูบ
่ นโลก แต่สงิ่ ที่สาคัญทีส
่ ด
ุ ทีช
่ ดเจนทีส
่ ด
ุ คือข ้อความทีว่ า่ พวกเราจะดําเนินชวต
ิ อย่างไรตอนอยูใ่ นโลก คือคําตอบทีว่ า่

พวกเราจะใชเวลาช
วี ต
ิ นิรันดร์ทไี่ หน
เมือ
่ พวกเราได ้เดินไป มือได ้จับมือของพระเยซูคริสต์ พวกเราเพิง่ รู ้ว่า นรกมีหลายแห่ง และมี
การทรมานหลายระดับ พวกเราได ้มาถึงสถานที่ ซงึ่ แบ่งขังเป็ นห ้องเล็กๆ ทีม
่ จ
ี ต
ิ วิญญาณทรมานอยูใ่ นแต่

ละสวน ดวงวิญญาณเหล่านัน
้ ได ้ถูกทรมานตลอดเวลาด ้วยพวกปี ศาจหลายชนิด และพวกปี ศาจเหล่านัน

ได ้พูดสาปแชง่ ต่อดวงวิญญาณเหล่านัน
้ พูดบอกว่า เจ ้าเป็ นผู ้เคราะห์ร ้าย สรรเสริญซาตาน พวกเจ ้าอยูก
่ บ


ซาตานเพราะได ้รับใชซาตานเหมื
อนทีพ
่ วกเจ ้าอยูบ
่ นโลก ดวงวิญญาณเหล่านี้ ได ้ทุกข์ทรมานจากหนอน
และไฟทีเ่ ผาไหม ้ เหมือนนํ้ ากรด ราดไปทัว่ ทัง้ ร่างกาย
ั ้ อยูท
พวกเราได ้เห็นผู ้ชายสองคน ในห ้องขังเล็กๆนัน

แต่ละคนมี มีดสน
่ ม
ี่ อ
ื พวกเขา และพวก
่ น
เขาได ้แทงกันไปแทงกันมา
พวกเขาได ้พูดคําหยาบใสก
ั และกันว่าทีพ
่ วกเขาเคราะห์ร ้ายทีไ่ ด ้มาอยู่ ที่
แห่งนีเ้ พราะอีกคนทําให ้มาอยูท
่ น
ี่ พ
ี้ าลโทษกันไปโทษกันมา พวกเขาได ้ต่อว่าซงึ่ กันและกัน ทีไ่ ด ้มาอยูท
่ น
ี่ ี้
เพราะอีกคนทําให ้เขาตาบอด เกีย
่ วกับความจริง และ ทําให ้ไม่ได ้มารู ้จักพระเยซูคริสต์ เพราะเขาบอก
ื่ ในพระเยซูคริสต์ หลายครัง้ หลายหน ทีไ่ ด ้มีโอกาสทีจ
ื่ แต่อก
ื่ พระ
ไม่ให ้รับเชอ
่ ะรับเชอ
ี คนห ้ามไม่ให ้รับเชอ
เยซูคริสต์ นีค
้ อ
ื เหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาอยูท
่ แ
ี่ ห่งนี้ ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดทุกวัน ทัง้ กลางวันกลางคืน
ิ้ สุด
แบบไม่มวี น
ั สน
และได ้มีนม
ิ ต
ิ ผ่านมาให ้เห็น พระเยซูคริสต์ได ้สําแดงให ้พวกเราเห็น การดําเนินชวี ต
ิ ของพวกเขา
่ ารต่อสู ้ พวกเขาได ้เมา
ในโลก พวกเราเห็นพวกเขาในบาร์ ด ้วยกัน และได ้เริม
่ ทะเลาะวิวาทกันจนนํ าไปสูกกันแล ้ว
อีกคนหนึง่ ได ้ถือขวดทีแ
่ ตก และอีกคนได ้ชกเอามีดออกมาต่อสู
พวกเขาได ้ต่อสูจนได
้รับ
บาดเจ็บอย่างสาหัส บาดแผลนัน
้ ทําให ้พวกเขาตาย ทัง้ คูไ่ ด ้มาเคราะห์ร ้ายเพราะตัวเองได ้ทําขึน
้ และได ้พูด
พาลกันไปมา ในฉากชวี ต
ิ อันเป็ นนิจนิรันดร์ของพวกเขา พวกเขาได ้ทุกข์ทรมานในความทรงจําทีพ
่ วกเขา
มีเพือ
่ นดีๆในโลก ซงึ่ เป็ นเพือ
่ นทีร่ ักกันเหมือนพีน
่ ้องในโลก

16

ื่ เขาคือพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ พระองค์เป็ น
ข ้าพเจ ้าอยากจะบอกในวันนีว้ า่
มีเพือ
่ นแท ้คนเดียวและชอ
ั ย์ซอ
ื่ ซงึ่ จะอยูก
เพือ
่ นแท ้ เป็ นเพือ
่ นทีส
่ ต
่ บ
ั เราตลอดทุกเวลา
พวกเราได ้ไปต่อไปอีก และพวกเราได ้เห็นผู ้หญิงคนหนึง่ ในห ้องขังเล็กๆนัน
้ หล่อนได ้หมุนไปหมุนมาใน
เขม่าดําเนียว ผมของเธอยุง่ เหยิง และเต็มไปด ้วยเขม่าเหนียว
ในห ้องขังนัน
้ มีงใู หญ่อ ้วน ได ้เข ้ามาหาเธอ ม ้วนรอบตัวเธอ และได ้เข ้าไปในตัวของเธอ เข ้าไปในอวัยวะ
ภายในของผู ้หญิง และ หล่อนได ้ถูกกระทําอย่างรุนแรงด ้วยการบีบบังคับ กับงูอ ้วนใหญ่มห
ี นามยาว ใน
สถานทีแ
่ ห่งนีไ
้ ด ้มีทงั ้ ผู ้หญิงและผู ้ชายหลายคน ทีเ่ ป็ นชูกั้ นทางเพศ ล่วงประเวณี และได ้ถูกบังคับให ้ทําอีก
ทําอีก แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาต ้องล่วงประเวณีกบ
ั งูหลายตัวและมีปมเดื
ุ่
อยแหลมรอบๆยาว 6 นิว้
งูอ ้วนได ้ทําลายล ้างร่างกายของเธอ ทุกครัง้ ทีไ่ ด ้เข ้าไปภายในของหล่อน เธอได ้ร ้องไห ้อย่าง
เจ็บปวดทรมาน เธอร ้องอย่างทุกข์ทรมานขอพระเจ ้าชว่ ยเธออกไป เพราะหล่อนไม่ต ้องการเจ็บปวดทรมาน
แบบนีอ
้ ก
ี แล ้ว ชว่ ยทําให ้หยุดด ้วย เธอจะไม่ทําอีกแล ้ว เธอบอกแบบนี้ ได ้โปรดหยุดสงิ่ นีด
้ ้วย หล่อนได ้
ขอร ้องพระเจ ้า เมือ
่ งูเข ้าไปภายในของเธอ ครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ี งทีเ่ ธอหวีดร ้องไห ้แบบเจ็บปวด แต่พวกเราสามารถได ้
พวกเราพยายามจะปิ ดหู เพือ
่ ไม่ได ้ยินเสย
ี งเธอ พวกเราพยายาม ปิ ดหูอก
ยินเสย
ี แต่มน
ั ไม่ได ้ชว่ ย พวกเราบอกพระองค์วา่ ได ้โปรดด ้วยเถิด เราไม่
อยากเห็นสงิ่ เหล่านีอ
้ ก
ี แล ้ว หรือได ้ยินสงิ่ เหล่านีอ
้ ก
ี แล ้ว ได ้โปรดด ้วย
พระเยซูคริสต์ได ้ตอบว่า
นีเ้ ป็ นสงิ่ จําเป็ นทีเ่ จ ้าต ้องรู ้เห็น เพือ
่ พวกเจ ้าจะได ้บอกคนทีเ่ หลือและยังอยูบ
่ นโลก เพราะประชากร
ของเราจะไม่ถก
ู ทําลาย เพราะประชากรของเราไม่ได ้สนใจในความรอดทีถ
่ ก
ู ต ้องแท ้จริง เดินบนทางแคบ
ของถนนทีไ่ ด ้รับความรอดแท ้จริง
พวกเราได ้เดินไปเรือ
่ ยๆและได ้เห็นทะเลสาบใหญ่ มีผู ้คนอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นับเป็ นพันๆคน อยู่
ท่ามกลางไฟทีไ่ ม่มวี น
ั ดับ พวกเขาได ้โบกมือขอความชว่ ยเหลือ แต่พวกปี ศาจได ้บินอยูเ่ หนือทะเลสาบไฟ
นิรันดร์นี้ และพวกปี ศาจได ้ถือหอกรูปร่างตัวเอส สามารถแทงให ้เนือ
้ หลุด ทําให ้คนทีอ
่ ยูท
่ ะเลสาบไฟ
เจ็บปวดนิรันดร์ พวกปี ศาจได ้หัวเราะเยาะเย ้ยอย่างมาก บอกว่า พวกเจ ้าได ้เคราะห์ร ้ายทีม
่ าทีแ
่ ห่งนี้ ตอนนี้
เจ ้าต ้อง กราบนมัสการซาตาน สรรเสริญซาตาน สรรเสริญซาตาน สรรเสริญซาตาน เหมือนตอนทีพ
่ วกเจ ้า
ึ ว่าถ ้าพวกเรา
อยูใ่ นโลกได ้ทํากัน มีผู ้คนนับพัน และนับพัน พวกเราหวาดกลัวอย่างทีส
่ ด
ุ และพวกเรารู ้สก
ไม่ได ้จับมือพระเยซูคริสต์ พวกเราอาจต ้องตกอยูใ่ นสถานทีอ
่ น
ั เลวร ้ายน่าหวาดกลัวแบบสุดๆนี้ พวกเราได ้
ึ หวาดกลัวจากสงิ่ ทีพ
รู ้สก
่ วกเราไปพบเห็น เป็ นอย่างมาก
พวกเราได ้เห็นผู ้ชายคนหนึง่ ในระยะไกลๆ ยืนขึน
้ และอยูใ่ นความเจ็บปวดและดิน
้ รนไปมา
อย่างมาก เขาถูกทําร ้ายด ้วยปี ศาจสองตัวทีบ
่ น
ิ อยูเ่ หนือเขา กําลังทรมานเขาด ้วยหอก แทงเข ้าไปทีใ่ น
ร่างกาย เอาซโี่ ครงออกมา พวกปี ศาจล ้อเลียน เยาะเย ้ย ตลอดเวลา แต่มากไปกว่านัน
้ พระเยซูคริสต์
ได ้สําแดงให ้เรารู ้ว่า ในขณะทีเ่ ขาถูกทรมานโดยพวกปี ศาจ เขาได ้กังวลอยูเ่ สมอ เกีย
่ วกับครอบครัวของเขา
ทีย
่ งั อยูบ
่ นโลก เพราะเขาไม่ต ้องการให ้ครอบครัวของเขามาตกอยูใ่ นสภาพอันทรมานอย่างแสนสาหัสใน
สถานทีแ
่ ห่งนี้
เขาได ้กังวลเพราะว่าเขาไม่เคยให ้ข ้อความเกีย
่ วกับการตายไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ทจ
ี่ ะได ้รับ
ความรอดจากการสารภาพบาปและกลับใจจากการทําผิดบาป เขาได ้ทุกข์ทรมานเพราะว่า เขาจําได ้ว่าครัง้
ื่ ในข่าวประเสริฐ และเขาเป็ นบุคคลสําคัญในครอบครัวทีจ
หนึง่ เขาได ้มีโอกาส ทีจ
่ ะรับเชอ
่ ะบอกข่าว
ประเสริฐนี้ แต่เขาเลือกทีจ
่ ะไม่สนใจว่าเป็ นสงิ่ สําคัญและลืมมันไป และตอนนีเ้ ขาอยูใ่ นนรกเขาได ้เป็ นห่วง
ลูกชายหลายคนและภรรยาของเขา

17

การถูกทรมานไม่ได ้มีการหยุดหย่อน พวกปี ศาจได ้ตัดแขน และเขาล ้มลงไปในเขม่าดําเหนียวทีไ่ หม ้
เพราะว่าความเจ็บปวดได ้ทําให ้เขาดิน
้ ไปดิน
้ มาเหมือนหนอน จากทีห
่ นึง่ ไปอีกทีห
่ นึง่
เนือ
้ หนังมังสาได ้
หลุดออกจากกระดูกเพราะความร ้อนสูงสุดของไฟ เขาได ้คืบคลานเหมือนงู พยายามทีจ
่ ะออกไปจากเขม่า
ดําเหนียวนี้ แต่ทก
ุ ครัง้ ทีพ
่ ยายามจะออก พวกปี ศาจเหล่านัน
้ ก็ผลักเขาเข ้าไป และได ้จมลึกไปเรือ
่ ยๆในเขม่า
ควันดําเหนียว
พวกเราได ้เห็นพวกปี ศาจกลุม
่ หนึง่ ในสถานทีห
่ นึง่ และบางสงิ่ ข ้าพเจ ้าจับอยูใ่ นความสนใจเพราะ
สงั เกตุเห็น พวกปี ศาจไม่มป
ี ี กหนึง่ ข ้าง ข ้าพเจ ้าเลยถามพระเยซูคริสต์ พระองค์เจ ้าข ้า ทําไมปี ศาจนีไ
้ ด ้ ปี ก
หายไปข ้างหนึง่ พระเยซูคริสต์ตอบว่า ปิ ศาจนีไ
้ ด ้ถูกสง่ ไปบนโลกเกีย
่ วกับจุดประสงค์อย่างมีเป้ าหมาย แต่ทํางานนัน
้ ไม่สาเร็จ เขาได ้ถูกสงกลับมานรก โดย หนึง่ ในผู ้รับใชของพระเจ ้า ดังนัน
้ ซาตานจึงได ้ลงโทษ
เขาด ้วยการตัดปี กของปิ ศาจตนนีอ
้ อก
ดังนัน
้ พวกเราได ้เข ้าใจว่า พวกเราทีเ่ ป็ นคริสเตียน พวกเรามีอํานาจในหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมาย
และพลังอํานาจในพระนามของพระเยซูคริสต์ ทีจ
่ ะไล่พวกปี ศาจและเจ ้าแห่งความมืดผู ้ครอบครองอยูย
่ า่ น
ฟ้ าอากาศและในโลกนีใ้ นพระนามพระเยซูคริสต์
เพือ
่ นๆทีร่ ักทุกท่าน ทีไ่ ด ้ยินเรือ
่ งราวนีใ้ นขณะนี้ เรือ
่ งราวนีไ
้ ม่ใชเ่ ป็ นการกล่าวโทษในการพิพากษา
แต่ เป็ นการให ้รู ้จักความรอดในการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์(ผู ้ทรงตายไถ่บาปเพราะพระองค์รักจิต
็ ตัวเอง และเพราะพระเยซูคริสต์ เป็ นผู ้ทรงชน
ั สูตร
วิญญาณของเรา) ดังนัน
้ ท่านทัง้ หลายต ้องกลับไปเชค
จิตใจของทุกคน (ดูหวั ใจของเราต่อพระเจ ้า ว่าเราเป็ นอย่างไร) ดังนัน
้ ทําให ้เราสามารถเลือกวิถท
ี างในการ
ดําเนินชวี ต
ิ เปลีย
่ นทางทีเ่ รากําลังดําเนินชวี ต
ิ ทีผ
่ ด
ิ ๆ เพือ
่ ทีจ
่ ะรับความรอดจากความผิดบาปทีเ่ ราทํา และ
ไม่ต ้องถูกพิพากษา ทีจ
่ ะตกนรกเป็ นนิจนิรันดร์ ขอให ้มอบหัวใจให ้กับพระเยซูคริสต์เจ ้าตอนนี้ และสารภาพ
ความผิดบาป เมือ
่ พระองค์เสด็จมาในเวลานี้ ท่านทัง้ หลายได ้ไปอยูก
่ บ
ั พระองค์ แทนทีจ
่ ะมาอยูใ่ นสถานที่
ทีท
่ ก
ุ ข์ทรมาน ซงึ่ มีผู ้คนร ้องไห ้และขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟั น ทีน
่ ัน
้ พวกท่านทุกคนได ้เข ้าใจและรู ้ว่าพระเยซูคริสต์
ได ้จ่ายราคาแพงทีส
่ ด
ุ ทีบ
่ นกางเขนในการไถ่บาปเรา(ด ้วยพระโลหิตทีบ
่ ริสท
ุ ธิ์ )
พวกเราได ้เห็นหลายคนในนรก พวกเขาไม่รู ้ว่าทําไมเขาถึงต ้องมาอยูใ่ นนรก
พวกเขา ได ้ทําหลายสงิ่ หลายอย่างทีพ
่ วกเขาไม่รู ้ว่าเขาทําบาป

การดําเนินชวี ต
ิ ของ

เพือ
่ นๆทีร่ ักทัง้ หลาย โปรดสํารวจชวี ต
ิ ของตัวเอง อย่าคิดว่า การโกหก การขโมย การดําเนินชวี ต

ตามเนือ
้ หนัง นัน
้ เป็ นสงิ่ ทีท
่ ําได ้ ไม่เป็ นไร เพราะทุกสงิ่ เหล่านีเ้ ป็ นบาปต่อในสายพระเนตรของพระเจ ้า
พีน
่ ้องทีร่ ักทุกท่าน โปรดหันหลังให ้กับสงิ่ เหล่านัน

หยุดการกระทําเหล่านัน

เพราะข ้าพเจ ้าได ้ให ้
ข ้อความนี้ เพือ
่ ท่านจะได ้หยุดทีจ
่ ะทําตามใจตัวเอง สง่ ผลไปให ้ไปทําบาป และให ้นึกถึงต่อพระพักตร์พระ
เจ ้า ให ้มากขึน
้ (เพราะว่าพระเจ ้าจะนํ าสงิ่ ทีเ่ ล ้นรับ ทุกสงิ่ ทุกอย่าง มาพิพากษา )
--- (อนุชนคนที่ หก ไปนรก ) --สดุด ี 62:12 โอ ข ้าแต่องค์พระผู ้เป็ นเจ ้า ความเมตตาเป็ นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ทก

คนตามการงานของเขา
้ นหนึง่ พระเยซูคริสต์ได ้เสด็จมาเยีย
ในเชาวั
่ มพวกเราในห ้อง พระองค์ได ้จับมือพวกเราและพวกเราได ้ ลงไป
ใต ้โลก หัวใจของข ้าพเจ ้า ได ้เต็มไปด ้วยความหวาดกลัว จนข ้าพเจ ้าไม่สามารถบรรยายได ้ และข ้าพเจ ้ารู ้
ึ ได ้ว่า
แต่เพียงว่าข ้าพเจ ้าไม่สามารถ หลุดจากการจับมือกับพระองค์ พระผู ้ชว่ ยของข ้าพเจ ้าได ้ ข ้าพเจ ้ารู ้สก
พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นชวี ต
ิ และเป็ นแสงสว่างแก่ชวี ต
ิ และเป็ นความหวังทัง้ หมดของข ้าพเจ ้า
ไม่อย่างนัน

18

ี งร ้องของผู ้คนทีไ่ ม่สามารถหนีไฟนรกไปไหนได ้
ี งร ้องตะโกนดังเพิม
พวกเราได ้ยินเสย
เสย
่ มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ
เพราะเขารู ้ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมา อยูท
่ แ
ี่ ห่งนี้ เพราะเขารู ้ว่ามีเพียงผู ้เดียวเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเอาพวกเขา
ิ้ ไป เป็ นความผิดหวัง
ออกจากทีแ
่ ห่งนีไ
้ ด ้ คือพระเยซูคริสต์ พวกเขามีความหวังแต่ความหวังนัน
้ ได ้หมดสน
เมือ
่ อยูใ่ นนรกแล ้ว
พวกเราได ้จับมือซงึ่ กันและกันกับพระเยซูคริสต์ และได ้มาถึงกลุม
่ ของความบาปแห่งการล่วงประเวณี พระ
เยซูคริสต์ ได ้หันไปมองดูคนหนึง่ ซงึ่ ไฟปกคลุมตัวเขา เมือ
่ พระเยซูคริสต์ได ้มองตัวหญิงคนนี้ เธอได ้ออกมา
้ แต่เธอก็ได ้ทุกข์ทรมานแบบไม่มท
ิ้ สุด พวกเราได ้เห็นเธอแบบไม่สวมเสอ
ื้ ผ ้า พวก
จากไฟนรก แบบชาๆ
ี ส
ี่ น

เราเห็นร่างกายของเธอทัง้ หมด แต่รา่ งของเธอสกปรกไปทัว่ ทัง้ ตัวและสงกลิน
่ เหม็น ผมของหล่อนได ้ยุง่
เหยิง รกรุงรัง และเธอมีดน
ิ เหนียวทีเ่ ป็ นสเี หลือง เขียวอยูต
่ ามตัว
ลูกกะตา และปาก ได ้ร่วงหล่นลงเป็ น
ิ้ ๆ เธอไม่มห
ิ้ เนือ
ชน
ี ู แต่รู ้ มือของเธอดําเป็ นกระดูก เป็ นตะโกถ่าน หล่อนได ้พยามยามทีจ
่ ะเอาเศษสว่ นชน

ของเธอมาต่อกัน ให ้เหมือนเดิมจากทีห
่ ลุดร่วงลงไป แต่ยงิ่ ทําให ้หล่อนมีความเจ็บปวดมากขึน
้ หล่อนได ้
ิ้ สุด
สะเทือนใจและร ้องตะโกนมากขึน
้ เรือ
่ ยๆแบบไม่สน
ร่างเธอเต็มไปด ้วยหนอน และมีงอ
ู ยูท
่ แ
ี่ ขน พันอยูร่ อบแขน งูนัน
้ ใหญ่ หนามีหนามรอบๆตัว
เธอได ้มี
หมายเลข หก หก หก 666 จารึกฝั งไว ้ทีห
่ น ้าผากของเธอ ซงึ่ หมายเลขนีไ
้ ด ้กล่าวถึงในวิวรณ์ (วิวรณ์
13:16-18)
13:16 และมันยังได ้บังคับคนทัง้ ปวง ทัง้ ผู ้ใหญ่ผู ้น ้อย คนมัง่ มีและคนจน ไทและทาส ให ้รับเครือ
่ งหมาย
ไว ้ทีม
่ อ
ื ขวาหรือทีห
่ น ้าผากของเขา
ื้ ขายได ้ นอกจากผู ้ทีม
ื่ ของสต
ั ว์ร ้ายนัน
ื่
13:17 เพือ
่ ไม่ให ้ผู ้ใดทําการซอ
่ เี ครือ
่ งหมายนัน
้ หรือชอ
้ หรือเลขชอ
ของมัน
้ ปัญญา ถ ้าผู ้ใดมีความเข ้าใจก็ให ้คิดตรึกตรองเลขของสต
ั ว์ร ้ายนัน
13:18 ในเรือ
่ งนีจ
้ งใชสติ
้ เพราะว่าเป็ น
ิ หก
เลขของบุคคลผู ้หนึง่ เลขของมันคือหกร ้อยหกสบ
หล่อนได ้มีแผ่นโลหะ จารึกไว ้ทีห
่ น ้าอก ไม่รู ้ทําจากอะไร มันไม่ถก
ู เผาไหม ้ หรือถูกทําลายไปด ้วยไฟ แต่
ป้ ายนัน
้ เขียนด ้วยภาษาทีเ่ ราไม่รู ้จักแต่พวกเราเข ้าใจว่าแปลว่า ดิฉันได ้มาอยูท
่ น
ี่ เี่ พราะล่วงประเวณี
พระเยซูคริสต์
ได ้มองเธอและถามว่า
เอเลน่า ทําไมเธอถึงได ้มาอยูท
่ น
ี่ ี้ ขณะทีเ่ ธอได ้ตอบพระองค์
ร่างกายของเธอหมุนไปมาด ้วยความเจ็บปวดทรมาน เธอมาอยูท
่ น
ี่ เี้ พราะทําบาปแห่งการล่วงประเวณี เธอ
ขอพระเยซูคริสต์ ยกโทษบาปหลายครัง้ หลายหน ดังนัน
้ พวกเราได ้เห็นนิมต
ิ ของเธอ ตอนขณะทีเ่ ธอได ้ตาย
ี ชวี ต
ั พันธ์กบ
เมือ
่ ตอนได ้เสย
ิ เธอได ้มีเพศสม
ั คูร่ ักอีกคนหนึง่
ในหลายคน เพราะว่า เธอคิดว่าเขาได ้ไป
ั พันธ์
ทัวร์ทอ
ี่ น
ื่
แต่อย่างไรก็ตามเขาคนนัน
้ ได ้กลับมา จากการงานของเขา และได ้พบเธอนอนและมีเพศสม


อยูก
่ บ
ั คนอืน
่ คูร่ ักคนนัน
้ ได ้เข ้าไปทีห
่ ้องครัว และถือมีดด ้ามใหญ่ ฟั นเข ้าไปทีห
่ ลัง เธอเสยชวต
ิ และได ้มาที่
ื้ ผ ้า ในนรก ทุกสงิ่ ทุกอย่าง วัสดุ และเธอยังคงมีมด
นรกแห่งนี้ เหมือนกับตอนเธอได ้ตาย แบบไม่มเี สอ
ี อีโต ้
ด ้ามใหญ่ปักอยูท
่ ห
ี่ ลัง ทําให ้เธอทรมานหนักขึน
้ และ เธอได ้มาอยูท
่ น
ี่ ี่ เจ็ดปี แล ้ว
เธอได ้จําได ้ว่าเธอตายอย่างไร เธอได ้จําได ้ว่ามีคนหนึง่ พยามยามทีจ
่ ะบอกเธอถึง เรือ
่ งราวของพระเยซู
คริสต์ ซงเป็ นคนเดียวทีจ
่ ะชวยให ้เธอรอดได ้ แต่ตอนนี้ สายไปสาหรับเธอ และทุกคนทีอ
่ ยูใ่ นนรก

19

ั พันธ์กอ
พระคําของพระเจ ้าได ้บอกเราหลายแห่ง บาปแห่งการล่วงประเวณี คือว่าการมีเพศสม
่ นแต่งงาน
ั พันธ์ นอกเหนือจากการแต่งงาน
หรือ การมีเพศสม
จงหนีจากการล่วงประเวณี
ิ้
1 โครินธ์ 6:13 อาหารมีไว ้สําหรับท ้อง และท ้องก็สําหรับอาหาร แต่พระเจ ้าจะทรงให ้ทัง้ ท ้องและอาหารสน
สูญไป แล ้วร่างกายนัน
้ ไม่ได ้มีไว ้สําหรับการล่วงประเวณี แต่มไี ว ้สําหรับองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า และองค์พระผู ้
ี จากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่างที่
เป็ นเจ ้ามีไว ้สําหรับร่างกาย 1 โครินธ์ 6:18 จงหลีกเลีย
่ งเสย
มนุษย์กระทํานัน
้ เป็ นบาปนอกกาย แต่คนทีล
่ ว่ งประเวณีนัน
้ ทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
เมือ
่ พระเยซูคริสต์ได ้ พูดจบ เธอก็ถก
ู ปกคลุมไปด ้วยลูกไฟใหญ่ และเราไม่สามารถเห็นเธออีก แต่เราได ้ยิน
ี งเนือ
ี งร ้องแบบทรมาน เจ็บปวดสุดขีด ข ้าพเจ ้าไม่สามารถจะหาคําไหนมา
เสย
้ หนังของเธอทีไ่ หม ้ และเสย
บรรยายได ้ แต่เราได ้เดินต่อไปกับพระเยซูคริสต์ พระองค์ได ้สําแดงให ้เราเห็นดวงวิญญาณ ผู ้คนมากมาย
ในทีน
่ ี้ คือ คนทีไ่ หว ้รูปเคารพ อิฐ หิน ดิน รูปหล่อ พระต่างๆ ทีม
่ าแทนทีพ
่ ระเจ ้าเทีย
่ งแท ้ และพวกทีเ่ ล่นเวท
ี ธรรม พวกทีล
มนตร์ คาถาอาคม พวกทีผ
่ ด
ิ ศล
่ ว่ งประเวณี พวกโกหก และโฮโมเซกชวั ร์ และพวกเราตกใจ


กลัวแบบสุดๆ สงทีพ
่ วกเราต ้องการคือ ออกไปจากทีแ
่ ห่งนีใ้ ห ้เร็วทีส
่ ด
ุ แต่พระเยซูคริสต์ บอกว่า
เป็ น
สงิ่ จําเป็ นทีพ
่ วกเรามาเห็นทีแ
่ ห่งนี้ และให ้มองดูทแ
ี่ ห่งนี้ เพือ
่ ทีพ
่ วกเราจะได ้ไปบอกคนอืน
่ ๆ เพือ
่ ทีเ่ ขาจะ
ื่
เชอ
พวกเราได ้เดินต่อไปกับพระเยซูคริสต์ จับมือกันไปอย่างแน่นหนา จนพวกเรามาถึงสว่ นนีไ
้ ด ้ สงิ่

ทีพ
่ บติดตาตรึงใจข ้าพเจ ้าแบบไม่ลม
ื ทีจ
่ ะบอกคนบนโลก คือ พวกเราเห็นชายหนุ่มอายุ ยีส
่ บสามปี จมอยู่
ในกองไฟครึง่ ตัวจากเอว
แต่พวกเราไม่ได ้รู ้ว่าเขามาอยูท
่ น
ี่ ด
ี่ ้วยเหตุผลอะไร แต่มห
ี มายเลข 666 อยูท
่ ี่
หน ้าผาก ของเขา และเขามีโลหะทีห
่ น ้าอก ทีอ
่ า่ นว่า ผมมาทีน
่ ด
ี่ ้วยอาการปกติ เมือ
่ เขายืน
่ มือออกมาขอ
ความเมตตาจากพระเยซูคริสต์ พระคําของพระเจ ้ามีบอก สุภาษิต 14:12 มีทางหนึง่ ซงึ่ คนเราดูเหมือนถูก
ิ้ สุดลงทีท
แต่มน
ั สน
่ างของความมรณา
เมือ
่ พวกเราอ่านป้ ายนีอ
้ ก
ี ครัง้ ว่า ผมมาอยูท
่ น
ี่ เี่ พราะอาการปกติ พวกเราถามพระเจ ้าว่า เป็ นมาอย่างไร
เป็ นไปได ้หรือทีเ่ ขามาอยูท
่ แ
ี่ ห่งนี้ ด ้วยอาการปกติ ด ้วยเหตุผลนีเ้ องหรือ ดังนัน
้ พระเยซูคริสต์จงึ ถามเขาว่า
แอนดูร ์ ทําไมเจ ้าถึงมาอยูท
่ น
ี่ ี้ เขาได ้ตอบว่า พระองค์เจ ้าข ้า เมือ
่ เวลาอยูบ
่ นโลกผมอยูบ
่ นโลก ผมคิดว่า
ื่ และมีความสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์
การฆ่าคนและการขโมยเป็ นบาป นีค
้ อ
ื เหตุผลทีผ
่ มไม่ได ้รับเชอ
่ รก คือประชาชาติทงั ้ มวลทีล
สดุด ี 9:17 คนชวั่ จะต ้องถอยไปสูน
่ ม
ื พระเจ ้า
แอนดูรไ์ ด ้ทําผิดครัง้ ยิง่ ใหญ่ทไี่ ด ้แยกเยะกับความผิดบาป เหมือนคนหลายคนทีม
่ ช
ี วี ต
ิ อยูบ
่ นโลก พระคัมภีร ์
ั เจนว่า ค่าจ ้างของความบาปคือความตาย และของประทานของพระเจ ้าคือชวี ต
ได ้บอกอย่างชด
ิ นิรันดร์
โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชวี ต
ิ นิรันดร์ในพระเยซู
คริสต์องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของเรา
มากไปกว่านัน
้ พระคัมภีรไ์ บเบิล
้ ได ้กล่าวเกีย
่ วกับความผิดบาป
ไม่เคยทีจ
่ ะแยกเยะความบาป เพราะทุก
ื่ พระเยซูคริสต์ แต่เขาได ้ปฏิเสธ โอกาสนัน
อย่างทีบ
่ าปก็คอ
ื บาป แอนดูร ์ ได ้มีโอกาสทีจ
่ ะรับเชอ
้ ทีพ
่ ระเจ ้า
ได ้มอบให ้แก่เขา
บางทีบางคนได ้มีโอกาสเป็ นพันครัง้ ทีจ
่ ะ
รู ้จักพระเยซูคริสต์เจ ้า แต่เขาไม่ต ้องการทีจ
่ ะรู ้จัก และนีค
่ อ

เหตุผลทีว่ า่ ทําไมเขาถึงตกนรก และลูกไฟใหญ่ได ้พัดปกคลุม
เขาไปทัง้ ร่างกายเขา และไม่ได ้เห็นเขาอีก พวกเราได ้เดิน
ต่อไปกับพระเยซูคริสต์ ในระหว่างนัน
้ ในระยะไกลพวกเราได ้

20

พระเยซูคริสต์ได ้บอกว่า การทรมานดวงวิญญาณในนรกพวกนีจ
้ ะหนักขึน
้ หลังจากวันพิพากษา ถ ้าพวก
เขาได ้ถูกทรมานตอนนี้ ยังน่ากลัวขนาดนี้ ข ้าพเจ ้าคิดไม่ออก และนึกไม่ได ้ว่า หลังวันพิพากษาจะขนาด
ไหน คงไม่มค
ี ําพูดทีจ
่ ะบรรยายได ้
พวกเราไม่ได ้เห็นเด็กๆ แต่พวกเราเห็นคนหนุ่มสาวเป็ นพันๆ ผู ้ใหญ่ทงั ้ หญิงและชาย ทุกชนชาติแต่อย่างไร
ื้ ชาติ หรือชนชน
ั ้ ของสงั คม ทุกอย่างเต็มไปด ้วย การทุกข์ทรมาน และ
ก็ตาม ในนรกไม่ได ้มีชนชาติ เชอ
ั หนึง่ นาที พวกเขาต ้องการนํ้ า
การลงโทษ และมีสงิ่ หนึง่ ทีท
่ ก
ุ คนต ้องการคือ ต ้องการจะออกไปจากนรก สก
ั หนึง่ หยดเพือ
ื่ เหมือนเรือ
เพียงแค่สก
่ ทีจ
่ ะให ้ลิน
้ ได ้สดชน
่ งราวของเศรษฐีกบ
ั ลาซาลัส 16:19 ยังมีเศรษฐีคน
ี ว่ งและผ ้าป่ านเนือ
หนึง่ นุ่งห่มผ ้าสม
้ ละเอียด รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ16:20 และมีคนขอทาน
ื่ ลาซารัส เป็ นแผลทัง้ ตัว นอนอยูท
คนหนึง่ ชอ
่ ป
ี่ ระตูรัว้ บ ้านของเศรษฐี16:21 และเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่
ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนัน
้ แม ้สุนัขก็มาเลีย16:22 อยูม
่ าคนขอทานนัน
้ ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได ้นํ าเขาไป
ั ฝ่ ายเศรษฐีนัน
ไว ้ทีอ
่ กของอับราฮม
้ ก็ตายด ้วย และเขาก็ฝังไว ้16:23 แล ้วเมือ
่ อยูใ่ นนรกเป็ นทุกข์ทรมานยิง่

นัก เศรษฐีนัน
้ จึงแหงนดูเห็นอับราฮมอยูแ
่ ต่ไกล และลาซารัสอยูท
่ อ
ี่ กของท่าน16:24 เศรษฐีจงึ ร ้องว่า `อับ
ั บิดาเจ ้าข ้า ขอเอ็นดูข ้าพเจ ้าเถิด ขอใชลาซารั

ราฮม
สมาเพือ
่ จะเอาปลายนิว้ จุม
่ นํ้ ามาแตะลิน
้ ของข ้าพเจ ้าให ้
เย็น ด ้วยว่าข ้าพเจ ้าตรําทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนี'้

ิ ใจ
แต่เป็ นไปไม่ได ้อีกแล ้วว่าเขาจะเลือกว่าเขาจะใชเวลานิ
จนิรันดร์ทไี่ หน เพราะพวกเขาได ้ตัดสน


ทีจ
่ ะใชเวลาแบบไม่มพ
ี ระเจ ้า
พระเจ ้าไม่เคยสงใครไปนรกแต่พวกเขามาถึงนรกเพราะตามความประพฤติ
แห่งการกระทําของเขา
่ าล ้อเล่นได ้ ท่านจะหลอกลวงพระเจ ้าไม่ได ้
ในกาลาเทีย 6: 7 อย่าทําผิดอีก อย่าหลงเลย พระเจ ้าไม่ใชม
เพราะว่าผู ้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกีย
่ วเก็บสงิ่ นัน

วันนีข
้ ้าพเจ ้าได ้ให ้โอกาสทีย
่ งิ่ ใหญ่แก่ทา่ น ทีจ
่ ะเปลีย
่ นทางการดําเนินชวี ต
ิ เป็ นนิจนิรันดร์ พระเยซูคริสต์
ทรงรอพวกท่านอยู่ ทีจ
่ ะเข ้าไปนั่งในหัวใจของท่าน พระคําภีร ์ บอกว่า ขณะทีท
่ า่ นมีชวี ต
ิ ท่านยังมี
ื่ เพราะอาจเป็ นโอกาสสุดท ้าย
ความหวัง วันนีท
้ า่ นยังมีลมหายใจ มีชวี ต
ิ อย่าได ้พลาดโอกาสทีจ
่ ะได ้รับเชอ
ของท่าน
ขอพระเจ ้าอวยพรทุกท่าน