You are on page 1of 85

SIVI ATIKLAR

SIVI ATIKLAR:
Evler , i yerleri veya eitli endstri kurulularnda kullanlarak kirlenmi olan sular ile yerleim alanlar evresinden yamur sular halinde akan sulara atk su denilmektedir.

nsan dks nsan idrar Hayvan dks Kullanlm sular

Sv atklar arasnda yer alan insan dks, insan idrar ve hayvan dks bata enfeksiyon hastalklar olmak zere birok hastaln kiide olumasna neden olabilmektedir.

NSAN VE HAYVAN DKS

Dk (%25 Mikroorganizma) rn. Koliform bakteriler

Saprofitler

Organik Maddeler (Protein, re)

Metan Amonyak CO2 Azot

Nitrit Nitrat Gbre (Organik Maddeler)

DETERJAN

Fosfatl deterjanlar ieren atk sularn yzey sularna boaltlmas fosfor girdisini arttrr. Fosfor miktarnn art sularda trifikasyona neden olur.

trifikasyon, su ortamnda (zellikle gllerde) besin zenginlemesi ve sonuta ar miktarda organik madde retimidir. trifikasyon sonucu su organizmalar ve bitkileri ar miktarda oalmakta, yksek miktarda oksijen harcanmakta, daha sonra canllarn lm hzlanarak sudaki canl yaam kaybolmaktadr.

ENDSTRYEL ATIK SU

Endstriyel atk sularn kanalizasyon sistemine verilmesi durumunda arsenik, kadminyum, bakr, krom, kurun, civa, inko gibi toksik etkiye sahip inorganik maddeler ierebilir.

SVAS / ERZNCAN- DEMIR-ELIK RETIMI YAPLAN IRKETLERE AIT ATK DEMIR DINLENDIRME HAVUZLARNN FRAT NEHRI SUYUNUN RENGINI KZLA EVIRDII VE KIRLETTII YNNDEKI HABERLER ZERINE SIVAS VALILIINCE SORUTURMA BALATLMT

BALIKESR L EVRE MDRL FABRKA ATIKLARINI DENZE BIRAKARAK EVRE KRLLNE NEDEN OLDUU GEREKESYLE BANDIRMA GBRE FABRKALARI A.YE 60,000 TL PARA CEZASI KEST RENLD.

TRKYEDE ATIKSU MEVZUATI

Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii (2004)

EVRE KANUNU (2872-1983) (5491-2006)

Kentsel Atksu Artm Ynetmelii (2006)

Tebliler Numune Alma ve Analiz Metotlar Teknik Usuller Tebli dari Usuller Tebli

Tehlikeli Maddelerin Su ve evresinde Neden Olduu Kirliliin Kontrol Ynetmelii (2005)


me ve Kullanma Suyu Elde Edilen ve Edilmesi Planlanan Yzeysel Sularn Kalitesine Dair Ynetmelik (2005) Toprak Kirlilii Kontrol Ynetmelii (2005)

evre Ynetimi Genel Mdrl

LAIM MECRASI MMKN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK UKURLARA AT YNETMELK

Nfusu 500 kiiden fazla olan yerleim yerleri ile tatil sitesi ve sanayi tesislerinin atk sularnn bertarafnda yukarda belirtilen Ynetmelikte yer alan fosseptik ukurlar kullanlamaz.

SELEBLECEK YNTEMLER: Hela ukurlar:

Kuru helalar: Suyu az olan blgelerde bina dna yaplr.

AIK HELA UKURU

Ak hela ukuru zellikle belirli bir blgede geici yerleim durumlarnda (sava, askeri tatbikatlar, doal afetler vd. ) geici sre iin kullanlan bir yntemdir. Bu nedenle ak hela ukuruna sahra helas adda verilmektedir. Bu yntemde bir ukur kazlr. Sv atklar ukura dkldke atklarn zeri kazlan toprak ile kapatlr. Ak hela ukurunda mikroorganizmalar toprakta ayrma uramaktadrlar. Bu tip hela ukuru dolana kadar kullanlr. ukur dolduunda ayr bir yerde yenisi alr. ukura belli srelerde eklembacakllarn remesini nlemek iin lizol veya mazot dklr. Ak hela ukuru yeralt sularndan uzak bir blgede ve yerleim yerlerinden 200-300 m uzaa kurulmaldr.

AIK HELA UKURU

UKURLU HELA

Ak hela ukurunun daha gelimi eklidir. Bu yntemde de sv atklar toprakta saprofit bakteriler tarafndan ayrma uramaktadrlar. ukurlu hela sv atklarn kt kokularnn olumsuz etkileri nedeni ile ev dna yaplmaldr. ukurun boyutlar 100X120X250 cm dir. Alan ukur yeralt su tabakasndan en az 3 m, kuyulardan ise en az 15 m uzakta almaldr. ukur iine haftada bir defa gazya veya mazot dklerek eklembacakllarn remesi nlenir. ukura atlan atklarn sv ksm toprak tarafndan emilir. ukurdaki atn kat ksmnn ykseklii toprak yzeyine yaklatnda ukur toprakla kapatlrak yeni bir ukur alarak hela odas bu ukur zerine yerletirilir. ukurdaki kurumu sv atklar 9-12 ay beklendikten sonra gbre olarak kullanlabilir

SULU HELA UKURU

Sulu hela ukuru su ile dolu szdrmasz bir beton ukurdan olumaktadr. ukurun zerine tahtadan bir hela odas yaplr. ukurun boyutlar kullanc saysna gre deimekle beraber ortalama 100X100X100 cm boyutlarndadr. ukur kullanma almadan nce su ile doldurulur. Sv atklar su iinde anaerob ayrma uramaktadrlar. Sv atklarn hacmi su iinde %80 kadar azalr. ukurdaki su ile kark atklar belli srelerde vidanjr ile boaltlr. ukur iindeki su seviyesi sv atk giri borusu seviyesi altna dmemelidir. Su seviyesi dt taktirde eklembacakllar ukur iine girebilir veya ayrma sonucu aa kan gazlar hela odasna yaylarak pis kokulara neden olabilir. Havalandrma borusu ile ukur iinde ayrma sonucu ortaya kan gazlar dar verilir. ukurdan aa kan septik sv ya datm ukurlarna veya septik ukura verilmelidir. ukurdan aa kan septik sv hi bir zaman topraa verilmemelidir.

SEPTK UKUR (FOSEPTK) :

ukurlu helann 2-3 blmeli eklidir. ukurdaki blmelerin her taraf betonla kapldr. Sv atklarn blmelerden geii esnasnda kat ksmlarn byk ksm ilk blmde kmeye urar. Sv atklarn blmelerden geii esnasnda en alt ksmda kat ksmlarn knts (amur tabakas), ortada bulank bir ksm (orta tabaka) en stte daha kk asl maddelerin yerald yzc ksm olumaktadr. Blmelerden geen sv atklar su iinde anaerob ayrma uramaktadrlar. Septik ukurun son blmesine metal veya tula paralarndan oluan tabakalar konarak ayrm dahada hzlandrlabilir. Septik ukurun k borusundan aa kan septik sv ya datm ukurlarna, ya bo topraklar zerine veya evre msaitse toprak altna szdrlr. Hastane, senatoryum gibi messeselerinin sv atklarnn verildii septik ukurdan kan svnn mutlaka uygun bir dezenfekten madde ile dezenfekte edilmesi gereklidir.

ASILI HELA :

zellikle geri kalm lkelerde kullanlan ilkel bir sv atk zararszlatrma yntemidir. Bir akarsu veya durgun su birikintisi zerine kurulan bir hela odasndan oluur. Sv atklar direkt olarak suya verilir ve suda anaerob ortamda ayrma urarlar. Asl tip hela akarsular zerinde kurulacaksa aknt ynnn aa tarfnda yerleim yeri bulunmamasna zen gsterilmelidir. Ayrca asl tip helalarn bulunduu su kitlelerinden ime ve kullanma suyu olarak yararlanlmamaldr. Bu tip hela zellikle geri kalm ve gelimekte olan lkelerin krsal kesimlerinde yaygn olarak kullanlan sv atk zararszlatrma yntemlerinden birisidir.

KMYASAL TP HELA : zellikle uak, tren vapur gibi ulam aralarnda kullanlan hela tipidir. Bu tip hela madeni 500 litrelik bir depodan oluur. Depo kullanma balamadan nce kt kokularn nlenmesi ve ksmi ktrmeyi salamak iin 50 lt su ve 12 lt sut kostik karm ile doldurulur. Seyahat sona erdikten sonra depo boaltma kapandan vidanjrler tarafndan boaltlr ve kanalizasyon sistemine verilerek zararsz hale getirilir. Depo boaldktan sonra tekrar kullanma hazrlanr.

Sv atklar Ak hela ukuru ve ukurlu helada toprakta, asl tip helada ise su iinde ayrma uramaktadrlar. Sulu hela ukuru ve septik ukurda aa kan ve enfeksiyon asndan byk bir tehlike tekil eden septik sv ise baz yntemler vastas ile zararsz hale getirilmelidir.

SEPTK SUYUN ZARARSIZ HALE GETRLMES

Septik sv;

akarsu, gl veya deniz gibi geni su kitlerine verilir. suni olarak ina edilen sv atk glcklerine verilir. szdrma ukurlar vastas ile toprak altna verilir. szdrmasz beton ukurlarda toplanarak vidanjrler tarafndan kanalizasyon sistemine verilir kumlu szme hendeklerinden filtre edildikten sonra toprak altna verilir.

SIZDIRMA UKURLARI

Szdrma ukurlarnda;

septik sv bir odackta toplanarak buradan dier blmelere gnderilerek topraa szdrlmakta ve sv atklar toprakta ayrma uramaktadrlar.

Szdrmasz ukurlarda ise;

sv atklar her taraf betonla kapl bir blmede toplanmakta ve belli srelerde bu blmelerdeki septik sv vidanjrler ile boaltlmaktadr.

SIZDIRMASIZ UKURLAR

AKARSULARA VERME

Genellikle biyolojik artma yaplmas nerilir. lgili merciler izin verdii srece artma yaplmadan da verilebilir. Burada suyun kendi kendine temizleme kudretinden faydalanlr.

KANALZASYON SSTEM :
Sv atklarn ve kullanlm sularn kapal bir boru a ile toplanarak yerleim yerlerinden uzaklatrlmas ve salk asndan zararsz hale getirilmesini salayan sistemdir. Kanalizasyon sistemi ile ama sv atklarn ve kullanlm sularn sadece toplanmas deil zel atk artma tesislerinde zararsz hale getirilmesidir.

KANALZASYON SSTEMLER :

Kanalizasyon sistemleri Birleik sistem ve Ayr sistem olmak zere iki tiptir.
Birleik sistemde atk sular ve kullanlm sular ile birlikte yamur sularnnda ayn ebeke sistemi iinde toplanr. Ayr sistemde atk sular ve yamur sular ayr ebeke sistemleri ile toplanmaktadr.

Kanalizasyon sisteminde sv atklar ve kullanlm sular yerleim yerinden toplandktan sonra artma tesisine getirilir.

KANALZASYON SULARININ ARITILMA KADEMELER

KANALZASYON SULARININ ARITILMA KADEMELER

Artma tesisine gelen kanal sular nce n artma safhasndan geirilir. n artmadan sonra kanal suyu rtme kulelerine gnderilir. rtme kulelerinde kat ksmlar rmeye braklr. ryen ksmlar kuruduktan sonra gbre olarak kullanlr. rme esnasnda aa kan metan gazndan da s ve enerji eldesinde kullanlabilir.

KANALZASYON SULARININ ARITILMA KADEMELER

Kanal suyunun sv ksm ise ktrme havuzlarnda ktrlerek mekanik artmaya tabi tutulur. Mekanik artmadan geen atklar bundan sonra ya biyolojik artma safhasna gnderilir yada biyolojik artmaya tabi tutulmadan ya geni toprak kitlerine, yada akarsu gl veya deniz gibi geni su kitlelerine boaltlr.

KANALZASYON SULARININ ARITILMA KADEMELER

Mekanik artmadan sonra biyolojik artmadan geirilen kanal sular ise ya dezenfekte edilerek tekrar kullanm suyu olarak (tarmsal sulama,park, bahe, havuz suyu) su ebeke sistemine datlr yada dezenfekte edilmeden geni toprak kitlelerine veya geni su kitlelerine verilir.

KANALZASYON SULARININ ARITILMA KADEMELER

SU KIRLILII KONTROL YNETMELII

Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde atk suyun kanalizasyon ebekesine balanmas hak ve mecburiyettir.

ENDSTRIEL ATK SUYUN KANALIZASYON EBEKESINE BALANMAS IIN;

Kanalizasyonun yapsna engel ve zarar vermemesi alan personel ve civar halk iin engel yaratmamas Artma tesisinin almasn olumsuz etkilememesi Biyolojik artma tesisinde artlmayacak maddeler iermemesi Artma amurunun evre kirlenmesine neden olacak nitelik kazandrmamas gerekir

Tm endstri tiplerine gre atk su dearj standartlar belirlenmitir. Denize kys olan yerleimler ve ky blgelerinde bulunan endstriler iin, alc ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduunun ayrntl mhendislik almalar sonucunda kantlanmas hlinde, atksularn ve soutma sularnn derin deniz dearjlaryla bertarafna izin verilir.

Konut, iyeri ve sanayii tesislerinde kullanlan bitkisel ve madeni atk yalarn kanalizasyona verilmesi yasaktr.

Atksularnn zellikleri nedeni ile, atksu altyap tesisine dorudan balantlar, atksu altyap tesisleri ynetimleri tarafndan uygun grlmeyen endstriler bir n artma sistemini kurmak ve iletmek ykmllndedirler.

KENTSEL ATIK SU ARITMA YNETMEL


RESMI GAZETE TARIHI: 08.01.2006 RESMI GAZETE SAYS: 26047

Kentsel atksularn toplanmas, artlmas ve dearj ile belirli endstriyel sektrlerden kaynaklanan atksu dearjnn olumsuz etkilerine kar evreyi korumaktr. Birincil artma: Artma tesisine giren atksuyun BO5inin en az %20 ve askda kat maddelerin en az %50 orannda gideriminin saland fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal ilem/ilemler ya da dier ilemlerle artlmasdr.

KENTSEL ATIK SU ARITMA YNETMEL


o

BO5: Organik bir maddenin 5 gn iinde biyokimyasal olarak paralanmas iin gerekli oksijen miktar
o o

Ne kadar yksek olursa, su o kadar kirli anlamna gelir. Yani, o kadar ok oksijene ihtiya var anlamnda.

Edeer nfus (E.N.): Ham atksuyun gnlk BO5 miktar 45 gr (gr/kii/gn) esas alnarak endstriyel atksu iin dikkate alnan biyokimyasal olarak oksitlenebilen organik madde ykdr.

KENTSEL ATIK SU ARITMA YNETMEL


Biyolojik Oksijen htiyac (BO) Atksular organik maddeler ierdiinden, bunlarn konsantrasyonlar, yani 1 litre sudaki miktarlar, kirlilik derecesinin ls olarak kabul edilir. Kimyasal Oksijen htiyac (KO) Kimyasal olarak oksitlenebilen organik maddelerin oksijen ihtiyac KO ile ifade edilir. KO asit ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici (potasyum dikromat gibi) vastasyla llr.

KENTSEL ATIKSU DEARJLARI LE LGL


YKMLLKLER VE SRELER
Nfus Artma tesisi iletmeye alma tarihi 2008 2009 2010 2011 Ana kolektr yapm iin verilen ek sre Ynetmelik gereklerinin salanmas

>100,000 100,000-50,000 49,999-10,000 9,999-2,000

2 3 3 3

2022 2022 2022 2022

<2,000

2022

SU KIRLILII KONTROL YNETMELII TEKNIK USULLER TEBLII

FZKSEL ARITMA

Artma tesislerinde uygulanan fiziksel artma niteleri zgaralar, elekler, kum tutucular, yzer madde tutucular, dengeleme, keltim ve yzdrme havuzlardr.

NARITMA
Izgaralar: Su ierisinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve tehizata zarar vermemesi; dier artma ksmlarna gelen ykn hafifletilmesi veya yzc kaba maddelerin sudan ayrlmas gibi amalarla zgaralar kullanlr.

Kaba zgarada toplanan maddeler, tayc bantlarla konteynrlara yklenir. nce zgaradan kan maddeler Kum havuzu

Elekler: Elekler, atksu tesislerinde zellikle elyafl maddelerle, askdaki tanecikleri tutmak iin kullanlrlar

NARITMA

Kum Tutucular: nce zgaradan kan maddeler konteynrlara yklenmeden nce, buradan kum tutucu havuzlara aktarlyor ve iindeki, suyla beraber gelmi kum ktrlyor. Sonra bu kum, gezer kpr denen mekanizmayla dipten syrlarak pompa blmne getiriliyor. Bu blmde kum ayrc mekanizma devreye girerek kumla su birbirinden ayrlyor. Sonra, kan kum konteynrlara doldurularak depolama alanna gtrlyor. Geride kalan su da artm iin tekrar kanala dndrlyor.

KUM TUTUCU NITESI

SU KIRLILII KONTROL YNETMELII TEKNIK USULLER TEBLII

MEKANK ARITMA

Dengeleme Havuzlar: Atk sularda debi, bileim ve kirlilik yknn zaman iindeki deiimlerinin dengelenmesini ve artma tesisine giden atk su debisinin dzenli olmasn salar. Dengeleme havuzlarnda kartrma uygulanr.

Kum tutuculardan kan su, dengeleme havuzlarndan geerek sudaki kat maddelerin kebildii keltim tanklarna gelir.

n keltme Havuzu: kelme ilemi, sudan daha youn olan askda kat maddelerin veya kimyasal ve biyolojik ilemlerle kebilir hale getirilen kat maddelerin yerekimi etkisiyle keltilmesi suretiyle sudan ayrlmasdr.

N KELTME HAVUZU

Flotasyon (Yzdrme): Atksularda bulunan gerek sv gerek kat maddelerin yzdrlerek su yzeyinde toplanmas ve syrlmasn salayan bir ilemdir. Flotasyon ilemi sv ortama verilen gaz (genellikle hava) kabarcklarnn, yzdrlecek tanelere tutunarak bunlar yukarya doru birlikte hareket ettirmeleri eklinde olur.

KIMYASAL ARTMA
Kimyasal artma suda znm halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlarla znrl dk bileiklere dntrlmesi veya kolloidal ve askdaki taneciklerin pht ve yumaklar oluturarak keltilmesinin salanmasn amalar. keltim Havuzlar: kelme ilemi, sudan daha youn olan askda kat maddelerin veya kimyasal ve biyolojik ilemlerle kebilir hale getirilen kat maddelerin yerekimi etkisiyle keltilmesi suretiyle sudan ayrlmasdr.

SU KIRLILII KONTROL YNETMELII TEKNIK USULLER TEBLII

BIYOLOJIK ARTMA SISTEMLERI

Atksu bnyesinde kirletici maddelerin, mikroorganizmalar tarafndan besin ve enerji kayna olarak kullanlmak suretiyle atk sudan uzaklatrlmalar esasna dayanan metotlardr. Organik maddelerin bir ksm mikroorganizma hcresine, bir ksm da enerjiye dnr.

Aerobik Prosesler:Aerobik prosesler artmann oksijenli ortamda gerekletii proseslerdir. Aktif amur Metodu:Organik kirliliin, askda bulunan mikroorganizmalar yardmyla giderildii bir artma metodudur.

NITRIFIKASYON VE DENITRIFIKASYON SISTEMLERI:

Nitrifikasyon ilemiyle amonyak biyolojik olarak nitrata ykseltgenir. Denitrifikasyon ise, azot bileiklerinin nitrata oksitlenmesinden sonra, nitratn oksijensiz artlarda paralanarak azot gazna dntrlmesi ilemidir.

STABILIZASYON HAVUZLAR SISTEMI

Bu artma sistemleri atksularn arlkl olarak doal metotlarla artma tabi tutulduu, byk hacimli geni alanl, uzun bekletme sreli artma niteleridir.

ANAEROBIK SISTEMLER

ounlukla artma amurlar ve yksek konsantrasyonda organik madde ieren endstriyel atksular iin uygulanan bu ilemde, organik madde biyolojik olarak metan (CH4) ve karbondioksite (CO2) dntrlr.

LERI VE SON ARTMA METOTLAR

leri ve/veya son artma genelde, klasik biyolojik artmadan kan atk suyun kalitesini daha fazla iyiletirmek iin uygulanan artmadr.

Azot Giderme:Atksuyun ierdii amonyum iyonlar azot bakterileri yardmyla nitrifikasyon kademesinde nce nitrit ve sonra nitrata dntrlr, daha sonra denitrifikasyon kademesinde anoksik artlar altnda azot gaz halinde (N2) sudan uzaklatrlr. Fosfor Giderme:Bu ilemlerde fosfor, yksek pH deerlerinde fosfat tuzlar halinde ktrlr.

Filtrasyon : Biyolojik ve kimyasal artma ilemlerini takip eden keltim havuzlarnda yeterince giderilemeyen askda kat maddelerin ve kolloidlerin tutulmas iin uygulanan bir ilemdir. Adsorpsiyon :Adsorpsiyon ilemi, klasik artma ile artlmas g olan ve zehirlilik, renk, koku kirlilii yaratan kimyasal maddelerin adsorplayc bir kat madde (adsorban) yzeyinde kimyasal ve fiziksel balarla tutunmasdr.

SU KIRLILII KONTROL YNETMELII TEKNIK USULLER TEBLII

DEZENFEKSIYON
Hastalk yapan patojen mikroorganizmalarn ldrlmesi ilemidir. yi bir dezenfeksiyon iin yeterli temas sresi salanmaldr. Gerek ime suyu artmnda gerekse atksu artmda en ok kullanlan klor ve bileikleridir.

TERS OZMOZ METODU


Elektronik endstrisi gibi ok saf su gerektiren endstrilerde, yksek kalitede su gerektiren gda ve merubat sanayi kullanma sular iin veya kazan besleme sularnn artlmasnda ters ozmoz ilemi kullanlabilir Ters ozmozda; birinde tatl su, dierinde artlacak atksu bulunan iki hazne yar geirgen sentetik bir membran ile birbirinden ayrlmtr. Artlacak atksudaki znm tuzlarn neden olduu ozmotik basntan daha byk bir basn uygulamak suretiyle, suyun yar geirgen membrandan tatl su haznesine geii salanr.

Ultrafiltrasyon Metodu:Ultrafiltrasyon ilemi yar geirgen membranlarn kullanld ters ozmoz ilemine benzeyen basnl membran filtrasyon metodudur. Ters ozmoz ilemine gre daha dk basn uygulanr. Genellikle endstriyel proses sular iin kullanlmas dnlebilir. Kimyasal ktrme Metodu:Kimyasal ktrme; znm ve askdaki kat maddelerin fiziksel ve/veya kimyasal durumunu kimyasal madde ilavesiyle deitirerek kelmeyi kolaylatrma ilemidir. ktrme temel olarak ilave edilen kimyasal maddenin kirletici maddeyi srklemesi ile veya kebilir hale getirmesiyle gerekleir

ARTMA AMURLARNN ARTMA METOTLAR

Organik madde ierii yksek amurlarn anaerobik rtlmesi ile metanca (CH4) zengin biyogaz elde edilmesi mmkndr.

Artlm Atksularn Sulamada Kullanlmas: Atksularn araziye verilmeye veya sulamaya uygun olup olmadn belirlemek iin incelenmesi gereken en nemli parametreler unlardr; Suyun iindeki znm maddelerin toplam konsantrasyonu ve elektriksel iletkenlik Sodyum iyonu konsantrasyonu ve sodyum iyonu konsantrasyonunun dier katyonlara oran Bor, ar metal ve toksik olabilecek dier maddelerin konsantrasyonu, Baz artlarda Ca++ ve Mg++ iyonlarnn toplam konsantrasyonu, Toplam kat madde, organik madde yk ve ya gres gibi yzen maddelerin miktar, Patojen organizmalarn miktar.

NUMUNE ALMA VE ANALIZ METODLAR TEBLII


DEB(Metrekp/gn) 50den az Debi lm Ve numune Alma Skl ylda bir

50 - 200
200 - 1000 1000 - 10000

3 ayda bir
ayda bir haftada bir

10000den byk

hergn

2005 YLNDA 146000 METREKP /GN KAPASITESINI 2009 YLNDA 70000 METREKP/GN N KULLANMTR.

DENIZLI MEVCUT BELEDIYE ATKSU ARTMA TESISLERI

Denizli Belediyesi Merkezi Atksu Artma Tesisi Fiziksel + Biyolojik artma kapasite: 146000 nceler Belediyesi Atksu Artma Tesisi Fiziksel + Biyolojik artma kapasite: 6000 PAMUKKALE (Pamukkale ve evresi Atksu Artma letmesi Birlii) Akky atksu Artma Tesisi Fiziksel+Biyolojik kapasite: 72000

ZET
Bir ok hastalk etkeninin kiilere bulamasnda nemli rol oynayan sv atklarn zararsz hale getirilmesini salayan en gvenilir ve modern yntem kanalizasyon yntemidir. Fakat kanalizasyon sisteminin ekonomik ynden maliyetinin yksek olmas nedeni ile dier yntemler gnmzde zellikle krsal blgelerde olduka yaygn ekilde kullanlmaktadrlar. Sv atklarn zararszlatrlmasnda hangi yntem kullanlrsa kullanlsn, kullanlan yntemin devaml kontrol altnda tutulmas ve denetlenmesi byk nem arzetmektedir.