การเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
___________________________________
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ลักษณะการเดินทางมี 3 ประเภท
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา
การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(2) ยกเลิก
(3) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(4) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
(5) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจําใน
ต่างประเทศ
(6) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมตั ิระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนดด้วยแล้ว ให้มสี ิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้
กําหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแล้ว

2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก
ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ

การนับเวลา
- เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่หรือสถานทีป่ ฏิบัติราชการปกติ จนถึงกลับสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการปกติ
- นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน
- กรณีไม่พักแรม เศษเกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ชั่วโมง นับเป็นครึ่งวัน
ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา 8/1 การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็น
ต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
สิ้นสุดลงเมื่อสิน้ สุดเวลาปฏิบัติราชการ

อัตราเบีย้ เลี้ยงดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ระดับ 8 ลงมา ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา
ตําแหน่ง ระดั บ 9 ขึ้น ไป ข้ า ราชการทหารซึ่ ง มียศพั นเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
240
270

3 อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1.500 ห้องพักคนคู่ (บาท : วัน : คน) 850 1.200 ตําแหน่งระดับ 9 หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ จะเบิกในอัตรา ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ ระดับ 10 ขึ้นไป ข้า ราชการซึ่ง มีย ศพลตรี พลเรือ ตรี พลอากาศตรี ขึ้ น ไป หรื อ ข้ า ราชการตํ า รวจซึ่ ง มี ย ศ พลตํ า รวจตรี ขึ้ น ไป จะเบิ ก ในอั ต ราค่ า เช่ า ห้ อ งพั ก คนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารง ตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ส ถานที่ เ ดี ย วกั น กั บ ที่ พั ก เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระสานงานของคณะหรื อ บุ ค คลอื่ น ให้ เ บิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ ห้ อ งพั ก อี ก ห้ อ งหนึ่ ง ในอั ต รา ค่าเช่าห้ องพักคนเดี ยวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด แทน ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ก็ได้ 2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินอัตรา ห้องพักคนเดียว ข้าราชการ (บาท : วัน : คน) 1.400 .200 1.500 ตํ า แหน่ ง ระดั บ 8 ลงมา ยศพั น เอก นาวาเอก นาวา อากาศเอก ลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่ เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ ให้ พั ก รวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พัก ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็น กรณี ที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะพั ก รวมกั น หรื อ มี เ หตุ จํ า เป็ น ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 2.

กรณีที่ทางราชการจัดที่พักให้แล้ว .ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ค่าเช่าทีพ่ ัก เบิกได้ในกรณีจําต้องพักแรม ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าเช่าทีพ่ ัก การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่าง สถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อย ยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี ปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกันกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความ จําเป็นและประหยัดด้วย .4 2. การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ 2.กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วให้ หน. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ ข้าราชการ ระดับ 8 ลงมา ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา ระดับ 9 ขึ้นไป ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป อัตรา (บาท : วัน : คน) 800 1.200 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่ง เดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับแต่วนั ที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้า สังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอาํ นาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็น ผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติเบี้ยเลี้ยงเดินทางประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม พระราชกฤษฎีกานี้ได้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา กรณีห้ามเบิก 1.

ข้าราชการระดับ 8 ลงมา (พ.ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ค่าพาหนะ การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะ อื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่า พาหนะนั้น ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม สิ่งของของผู้เดินทาง (ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) ความหมายของยานพาหนะประจําทาง . .เส้นทางแน่นอน .พิเศษ ขึ้นไป) เบิกค่าเช่าทีพ่ ักเหมาจ่าย หรือเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่ กค.ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) 2.อ. ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป (พ.ค่าโดยสาร + ค่าระวางแน่นอน .อพิเศษ.บริการทั่วไปประจํา . น.อ.อ . น. กําหนด ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ หลักฐานการเบิกค่าเช่าที่พัก 1.5 ค่าเช่าที่พักกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป โดยไปใน เนื้องานเดียวกัน ณ สถานทีป่ ฏิบัติราชการเดียวกัน หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก 1. กรณีเหมาจ่าย . ลงมา) ให้พักรวมกัน 2 คนต่อ 1 ห้อง เบิกค่าเช่าที่พักใน อัตราเหมาจ่าย หรือเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ กค.ใบเสร็จรับเงิน . กําหนด 2. กรณีจ่ายจริง .

ท. . มียานพาหนะประจําทาง แต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ 3. ระดับ 5 ลงมา (พ. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอืน่ ๆ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง เทีย่ วละไม่เกิน 500 บาท 3. 0409.6/ว 42 ลง 26 ก. 50) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ ยจริงดังนี้ 1.ค.ไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว วันละไม่เกิน 2 เที่ยว ในจังหวัดเดียวกัน .6 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI) 1. กค. น. .1 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 3. ระดับ 6 ขึ้นไป (พ.2 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ จึง จะมีสทิ ธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ คือ (1) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง (2) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมี สํานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม (3) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอําเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สําหรับ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค . ขึ้นไป) ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีดังต่อไปนี้ .ท. กรณีไม่มียานพาหนะประจําทาง 2.) ลงมา จะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI) ได้ จะต้องมีสัมภาระในการ เดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย 5. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก จะเบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด (น. กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่าง กรุงเทพ ฯ กับ จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพ ฯ หรือการ เดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพ ฯ ให้เบิกเท่าที่จา่ ยจริง เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 2. น.ต. เงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง 3.เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพ ฯ 4.ไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับ สถานียานพาหนะหรือสถานที่จัดยานพาหนะ เขตจังหวัดเดียวกัน .ต.

.อ. พล. พิเศษ) ขึ้นไป ชั้นธุรกิจ ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสารในชั้น ประหยัดหรือชั้นต่ําสุดเต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินได้ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถ เดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับ ส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่า โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง มาตรการประหยัด ปีงบประมาณ 2554 . พล. การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1. .7 4. . น.อ.ร.กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้ ใบเสร็จรับเงิน และ กากบัตรโดยสาร / ใบรับเงินแสดงรายงานการเดินทาง .อ.ท. น. ถึง พล. .) ลงมา ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน เพื่อ ประโยชน์แก่ทางราชการ 3. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 4. พิเศษ .อ.พ.ต.1 เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย 4.ระดับ 9 (พ.อ.อ..กรณีซื้อ E-Ticket (ตั๋วทางระบบอิเล็กทรอนิคส์) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง มาเป็น หลักฐานในการเบิกจ่ายได้ .ท.อ. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป (พ.ต.(พิเศษ) ลงมา ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด .พล.ต. พล. น.ต.อ.ท.ต.) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด . น. ชั้นธุรกิจ หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเครื่องบิน .กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน . ผูด้ ํารงตําแหน่งระดับ 5 ลงมา (พ.อ.. (พิเศษ).พ.อ.ระดับ 6 . .ท.. 2 ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง ภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน ตามสิทธิของผู้เดินทางที่จะเบิกได้ ระดับชั้นโดยสารเครื่องบิน . น.) ขึ้นไป 2. .8 (พ.อ. น.ร. พล.2 ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงการคลังกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 4.3 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ ค่าเครื่องบิน หลักเกณฑ์ 1.

.ค่าเช่าที่พัก ให้พักแรมในที่เดียวกันกับผู้บังคับบัญชา แต่เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ ตนเอง ได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น การเดินทางไปราชการประจํา c การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่ 1.อ.อ.) ขึ้นไป ไม่เกิน 2 คน c ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประจํา ประกอบด้วย 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว .อ. น.คู่สมรส . .บิดา มารดา (ของตนเอง + คู่สมรส) . ไปประจําสํานักงานเดิมในท้องที่แห่งใหม่ (กรณีย้ายสํานักงาน) 3.ท. น. การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกําหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี ซึ่งส่วน ราชการมีความจําเป็นต้องให้ผู้นั้นช่วยราชการต่อ ณ สถานที่แห่งเดิม ให้นับเวลาช่วยราชการต่อเนื่อง และให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกําหนด 1 ปี เป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการ ประจํา c สิทธิในการเบิก 1.ค่าพาหนะ ให้เบิกได้เท่ากับผู้บังคับบัญชา . ค่าเช่าที่พัก 3.ท.บุตร . บุคคลในครอบครัว .อ. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 5. ตนเอง 2. พิเศษ ) ขึ้นไป หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชา ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้ . ไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปช่วยราชการมีกําหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 4.8 กรณีทําหน้าที่เลขานุการ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชา ที่เป็นหัวหน้าคณะซึง่ ดํารงตําแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป (พ. .ผู้ติดตาม ระดับ 6 ลงมา (พ.) ลงมา ไม่เกิน 1 คน ระดับ 7 ขึ้นไป (พ. ค่าพาหนะ 4. น. ไปประจําต่างสํานักงาน / ไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ สํานักงานแห่งใหม่ 2.

9 c ค่าเช่าที่พักในท้องที่ประจําแห่งใหม่ 1. บุคคลในครอบครัวเดินทางพร้อมผู้มีสิทธิ .สํานักงาน กรณีมีสํานักงาน แยกต่างหากจากกระทรวง.สังกัดใหม่รับรองเหตุผลความจําเป็นในการขอเบิก และเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ c ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการประจํา .ผู้มีสทิ ธิ 1. ต้องเป็นกรณีไม่อาจเข้าบ้านพักทางราชการ หรือบ้านเช่าได้ 2.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตาม ความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ . ตนเอง 2.สังกัดเดิมเป็นฯผู้อนุมัติ . ต้องไม่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านขณะนั้น 5.กรม 4. กรณีโอนย้ายต่างสังกัด .ผู้ติดตามเบิกเท่าระดับต่ําสุด ในกรณีจําเป็นซึ่งไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจง เหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดี หรือปลัดกระทรวง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เสนอผู้บังคับบัญชา เหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการ หรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในคําสั่งให้เดินทางไปราชการ c ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ . ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ระดับอธิบดีขึ้นไปหรือหน. ทบวง. เบิกได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันถึงท้องที่ตั้งสํานักงานนั้น (ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด เดิม) 3.เบิกอัตราเดียวกับผู้มีสิทธิ .

๐๐๐ ๙๕๑-๑๐๐๐ ๑๕.๕๐๐ ๓๕๑-๔๐๐ ๗.กําหนดดังนี้ c อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชกอาณาจักร ระยะทาง (กม.๕๐๐ ๕๑-๑๐๐ ๓.๕๐๐ ๑๔๕๑-๑๕๐๐ สําหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่านราชการตันสังกัด c การเบิ กค่าใช้มจัต่าิใยกรณี ทางไปราชการประจํ าสําตนัามความจํ กงาน าเป็นเหมาะสม ที่จะพิจารณาอนุ ห้เลิกเจ่ดิานยในลั กษณะเหมาจ่ายได้ .๐๐๐ ๘๐๑-๘๕๐ ๑๓.๐๐๐ ๑๐๑-๑๕๐ ๔.๕๐๐ ๗๕๑-๘๐๐ ๑๒.๐๐๐ ๑๑๕๑-๑๒๐๐ ๑๗.๕๐๐ ๕๐๑-๕๕๐ ๙.๐๐๐ ๑๕๑-๒๐๐ ๔.๕๐๐ ๑๒๕๑-๑๓๐๐ ๑๘.๐๐๐ ๔๐๑-๔๕๐ ๘.๕๐๐ ๑๓๕๑-๑๔๐๐ ๒๐.๐๐๐ ๕๕๑-๖๐๐ ๙.๐๐๐ ๔๕๑-๕๐๐ ๘.10 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ผู้เดินทางไปราชการประจําให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่ายได้ภายใน วงเงินและเงื่อนไขที่ กค.๐๐๐ ๓๐๑-๓๕๐ ๖.๐๐๐ ๘๕๑-๙๐๐ ๑๓.๐๐๐ ๑๓๐๑-๑๓๕๐ ๑๙.) อัตรา (บาท) ๒.๐๐๐ ๑-๕๐ ๒.๕๐๐ ๑๙.๐๐๐ ๗๐๑-๗๕๐ ๑๑.๐๐๐ ๑๔๐๑-๑๔๕๐ ๒๐.๕๐๐ ๙๐๑-๙๕๐ ๑๔.๕๐๐ ๑๑๐๑-๑๑๕๐ ๑๖.๕๐๐ ๒๐๑-๒๕๐ ๕.๐๐๐ ๒๕๑-๓๐๐ ๖.๐๐๐ ๖๕๑-๗๐๐ ๑๑.๐๐๐ ๑๒๐๑-๑๒๕๐ ๑๗.๕๐๐ ๖๐๑-๖๕๐ ๑๐.๐๐๐ ๑๐๐๑-๑๐๕๐ ๑๐๕๑-๑๑๐๐ ๑๕.

ค่าเช่าที่พัก 2.11 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจาก สังกัดใหม่ที่ไปประจํา การเดินทางกลับภูมิลําเนา ภูมิลําเนาเดิม หมายถึง 1. กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือ 2. ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ.ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่ากลับภูมิลําเนาเดิม .ถ้าไม่มที ายาทก็ให้ทายาททีม่ ิได้อยู่ด้วยเป็นผู้เบิก การเบิกให้เบิกเฉพาะเดินทางกลับเท่านัน้ 3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว c สิทธิในการเบิก 1.ให้ทายาทที่อยู่ด้วยเป็นผู้เบิก . การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม หมายถึง การเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่ออกจาก ราชการหรือถูกสั่งพักราชการ c ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ประกอบด้วย 1. กรณีพิเศษ ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาจะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง ท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลําเนาเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่า ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีขึ้นไป 3. เลิกจ้าง 2.ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีขึ้นไป 4. การเดินทางและการขนย้าย ต้องกระทําภายใน 180 วัน นับแต่ออกจากราชการ. ค่าพาหนะ 3. เดินทางไปราชการประจํา 3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา . กรณีออกจากราชการ. ตาย (ถ้าเกินตกลง กค.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ c ลักษณะการเดินทางมี 3 ประเภท 1. เลิกจ้าง. เดินทางไปราชการชั่วคราว 2. กรณีใช้สิทธิเบิกไปท้องที่อื่น . กรณีตาย .

ค่าระวางบรรทุก.อ. ค่าจ้างคนหาบหาม และ อื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 4. รักษาการในตําแหน่ง. พิเศษ หรือ ข้าราชการระดับ 9 ขึน้ ไป บาท / วัน 2.100 3. ค่าเครื่องแต่งตัว เบี้ยลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (เหมาจ่าย) ข้าราชการ 1. ตรวจสอบ บัญชี. ดูงาน. ค่าเช่าที่พัก 3. ข้าราชการประจําในต่างประเทศ ไป ณ ที่ใด ๆในต่างประเทศหรือมาประเทศไทย เฉพาะ เวลาที่เดินทางอยู่นอกประเทศไทย 3. น. ข้าราชการทหาร ยศ พ. เจรจาธุรกิจ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความจําเป็น 2.อ. ค่าเชื้อเพลิง. ข้าราชการทหาร ยศ พ.100 . ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าอาหาร 2. . ต่างสํานักงาน ในต่างประเทศเฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พักเดิมถึงที่พักสํานักงานแห่งใหม่ การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้อนุมัติระยะเวลาออก เดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิน้ การปฏิบัติราชการภายใน กําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีหมายเลข ๑ ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศที่เดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง (ก) ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง (ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศ ในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีป อเมริกาเหนือ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือ ประเทศในทวีปแอฟริกา cค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 6.12 c การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้แก่ 1.อ. ค่ารับรอง 5.อ. . ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ. รักษาราชการแทน. หรือ ข้าราชการระดับ 8 ลงมา 2. น. ข้าราชการประจําในไทย เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชุม. ข้าราชการประจําต่างประเทศ ไปช่วยราชการ.

ร้านค้าเรียกเก็บ .การเบิกจ่ายให้คํานวณเบิกจ่ายแต่ละวัน เศษที่เหลือจะนํามาสมทบเบิกจ่ายวันต่อไปไม่ได้ .กรณีที่ไม่มีการพักแรม ให้นับ 24 ชม. ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ 3.กรณีที่มีการพักแรม ให้นับ 24 ชม. แต่เกิน 6 ชม.อ.ลาก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ .ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดเหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน/คน c ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว . ให้นับเป็น 1/2 วัน 4. ระดับ 8 ลงมา (พ.ให้นับตั้งแต่ ออกจากที่อยู่ในต่างประเทศหรือที่ทํางานปกติ จนกลับถึงที่อยู่ในต่างประเทศ หรือที่ทํางานปกติ 2. เป็น 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชม.นับเป็น 1 วัน แต่ถ้าเศษนับได้ไม่เกิน 12 ชม.ค่าภาษี.ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยถึงประทับตราหนังสือเดิน ทางเข้าประเทศ 3.หลักเกณฑ์ 1..13 การนับเวลาคํานวณเบี้ยเลี้ยงไปราชการต่างประเทศ 1. เป็น 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชม.) พิเศษขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพัก คนเดียว .ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม เท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกิน 4 .อ. นับเป็น 1 วัน .) ลงมาให้พักรวมกัน 2 คนต่อ 1 ห้อง โดยให้เบิกค่าที่พักได้ เท่าที่จ่าย จริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ 4. กรณีลากิจ. ระดับ 9 ขึน้ ไป (พ. บริการที่โรงแรม. ลาพักผ่อน .500 บาท /วัน . กรณีเป็นข้าราชการประจําในประเทศไทย . การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม 2.อ. กรณีไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ . น.ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า (เกิน 7 วัน) เบิกเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท/วัน . กรณีเป็นข้าราชการประจําในต่างประเทศ . ไม่พักแรม ..ลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 5.อ. การนับเวลากรณีพักแรม.น.

000 4. อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน ร้อยละ 40 ร้อยละ 25 . ประเภท จ.000 3.ศ.100 มา ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหน่งประเภท อํานวยการระดับต้น หรือตําแหน่งระดับ 8 ลงมา หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น 2 ล ง ม า ห รื อ ผู้ ช่ ว ย ผู้ พิ พ า ก ษ า ห รื อ ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม หรื อ ข้ า ราชการอั ย การ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการ ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ เอก ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพัน ตํารวจเอก ลงมา ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ผู้ ดํารงตํ าแหน่งประเภททั่ วไประดับทัก ษะ 7.14 อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 )พ. อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน ร้อยละ 40 ร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก ประเภท ก. 2554 อัตราค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ (บัญชีหมายเลข 7 ) อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง ข้าราชการ ประเภท ก.500 พิ เ ศษ ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ 10. ประเภท ค. ประเภท ก.500 5. ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลง 7.000 เชี่ ย วชาญ ขึ้ นไป ตํ า แ หน่ ง ประเภท อํ า นวยการระดั บ สู ง ตํ า แหน่ ง ประเภท บริ ห าร หรื อ ตํ า แหน่ ง ระดั บ 9 ขึ้ น ไป หรื อ ตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น 3 ขึ้ น ต่ํ า ขึ้ น ไป หรื อ ข้ า ราชการอั ย การซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมี ยศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน พันตํารวจ เอกพิเศษ ขึ้นไป (บาท : วัน : คน) ประเภท ง. เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ก.

สาธารณรัฐเช็ก ๒๘. สาธารณรัฐบัลแกเรีย ๓๐. ไต้หวัน ๔. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๑๖. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ๒๒. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ ๑.สาธารณรัฐเปรู ๓๔. ปาปัวนิวกินี ๘.สาธารณรัฐฟินแลนด์ ๓๖. สาธารณรัฐโครเอเชีย ๒๖. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๓.15 ประเภท ก. สาธารณรัฐมอลตา .สาธารณรัฐโปแลนด์ ๓๕. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ๒๓. มาเลเซีย ๙. ราชรัฐอันดอร์รา ๑๒. บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา ๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๓๗. เติร์กเมนิสถาน ๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๑๔. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ๑๑. สาธารณรัฐชิลี ๒๗. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ๒๔.ราชอาณาจักรโมร็อกโก ๑๗.สาธารณรัฐตุรกี ๒๙. เครือรัฐออสเตรเลีย ๓. นิวซีแลนด์ ๖. สาธารณรัฐประชาชนจีน ๓๑.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ๑๕. โรมาเนีย ๒๑. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ๑๘. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ๒๕.เลสเต ๓๓.ราชอาณาจักรสวีเดน ๑๙.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๓๒. สาธารณรัฐมอริเชียส ๓๘. รัฐสุลต่านโอมาน ๒๐. แคนาดา ๒. ราชรัฐโมนาโก ๑๐.

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์(ไอเวอรี่โคส) ๒๑.สาธารณรัฐสโลวัก ๔๓. ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ๑๒. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ๑๕. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ๕๑.16 ๓๙. สาธารณรัฐฮังการี ๕๒. สาธารณรัฐสโลวีเนีย ๔๔. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ ๑. สาธารณรัฐคีร์กซิ ๒๓. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ๕๐. สาธารณรัฐออสเตรเลีย ๔๕ . มาซิโดเนีย ๖. สาธารณรัฐกานา ๑๙. รัฐบาห์เรน ๑๐. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน ๑๔.สาธารณรัฐคอสตาริกา ๒๒. เครือรัฐบาฮามาส ๒. สาธารณรัฐเอสโตเนีย ๔๙. ยูเครน ๗. ราชอาณาจักรตองกา ๑๓. รัฐอิสลาเอล ๑๑. รัฐกาตาร์ ๘. ฮ่องกง ประเภท ข.สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๔๗. สหภาพพม่า ๑๖. จอร์เจีย ๓. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ๑๘. สาธารณรัฐเคนยา . สาธารณรัฐโมซัมบิก ๔๐. จาเมกา ๔. สหรัฐเม็กซิโก ๑๗. สาธารณรัฐเฮลเลนิก(กรีซ) ๕๓. สาธารณรัฐแกมเบีย ๒๐. สาธารณรัฐเยเมน ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย ๔๒. สาธารณรัฐอินเดีย ๔๘. รัฐคูเวต ๙. เนการาบรูไนดารุสซาลาม ๕.

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ๔๘. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ๔๒ สาธารณรัฐปานามา ๔๓. สาธารณรัฐมาลี ๔๕.สาธารณรัฐคาซัคสถาน ๒๖. สาธารณรัฐมอลโดวา ๔๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ๕๘. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ๕๕. ประภท ข. สาธารณรัฐซิมบับเว ๒๙. สาธารณรัฐตูนิเซีย ๓๕.17 ๒๔. สาธารณรัฐบุรุนดี ๓๙. สาธารณรัฐแคเมอรูน ๒๕. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ประเภท ค. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ๕๖.สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ๓๒. ประเภท ง. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ๕๒. สาธารณรัฐเบนิน ๔๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ๕๐.สาธารณรัฐแซมเบีย ๓๑. สาธารณรัฐอิรัก ๕๔. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๕๓. สาธารณรัฐยูกันดา ๔๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๔๙.สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ๓๖. สาธารณรัฐลัตเวีย ๔๗. สาธารณรัฐฝรัง่ เศส . สาธารณรัฐเนปาล ๓๗.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ ๑. สาธารณรัฐไซปรัส ๓๓. สาธารณรัฐจิบูตี ๒๗. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ๕๑.ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. ญี่ปุ่น ๒. ประเภท ง. สาธารณรัฐไนเจอร์ ๓๘. และประเภท จ.สาธารณรัฐชาด ๒๘.สาธารณรัฐเบลารุส ๔๑. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ๓๔. สาธารณรัฐเซเนกัล ๓๐.

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ๖.18 ๓. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ๒. สหรัฐอเมริกา ๕. สาธารณรัฐสิงคโปร์ . สาธารณรัฐอิตาลี ประเภท จ ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ ๑. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๔. สหพันธรัฐรัสเซีย ๔. ราชอาณาจักรสเปน ๓. สาธารณรัฐโปรตุเกส ๗. สมาพันธรัฐสวิส ๕.

ข้าราชการทหาร ยศ พ. .170 1. 5. ข้าราชการทหาร ยศ พ.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง .อ.8 ไม่ต้องพักรวมกับระดับอื่นที่มิใช่ หัวหน้าระดับ 7 .สาธารณรัฐฝรั่งเศส .ค่าเช่าที่พัก .อ.อ.500 2.8 ด้วยกัน 1.5 กรณีข้าราชการทหารหรือข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไม่ต้องพักรวมกับข้าราชการ ทหารหรือข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เช่น ข้าราชการทหารยศพันตรี ไปราชการกับข้าราชการทหารยศสิบเอก พันตรี พักห้องเดี่ยว 1 ห้อง เบิกได้เต็มจํานวน แต่ไม่เกินสิทธิ สิบเอก พักห้องเดี่ยว 1 ห้อง เบิกได้เต็มจํานวน แต่ไม่เกินสิทธิ .1 ต่างเพศกัน ซึ่งมิได้เป็นคู่สมรส 1. หรือ คู่ ข้าราชการระดับ 8 ลงมา 2. 2. สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศที่มีสทิ ธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้น จากประเภท ก.450 ประเภท ค.อ. น.ค่าเครื่องแต่งกาย .4 สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักต่างอัตรากัน ให้พักรวมกันเฉพาะในกลุ่มของตน (ระดับ 1 .250 3.519 เดี่ยว 1. สหรัฐอเมริกา .19 อัตราการจ่าย ตามคําสั่งกองทัพไทย ที่ 64/2554 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ อัตราค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ข้าราชการ ห้องพัก ประเภท ก. ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ อีกไม่เกินร้อยละ ยี่สิบ ห้า ได้แก่ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม . ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ อีกไม่เกินร้อยละ สี่สิบ ได้แก่ ญี่ปุ่น .000 เดี่ยว ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป ประเทศที่มีสทิ ธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้น จากประเภท ก. 3. สาธารณรัฐโปรตุเกส และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจําต่างประเทศ ข้าราชการที่เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ . พิเศษ หรือ 3.8) 1.) 1. สหพันธรัฐรัสเซีย .ค่าพาหนะ .150 4.675 ประเภท ข.900 7. น.2 และ ระดับ 3 .3 หัวหน้าสํานักงานหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับ 7 .ค่าใช้จา่ ยในการย้ายถิ่นที่อยู่ เหตุไม่เหมาะสมจะพักร่วมกัน 1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี . สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ . ราชอาณาจักรสเปน .2 หัวหน้าคณะระดับ 8 (พ.อ.

ระดับ 10 ขึ้นไป ซึ่งเห็น หน.) พิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า ห้องพักคนเดียว 3.อ. ประเทศที่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก.คณะหากจําเป็นต้องใช้สถานที่เพื่อเป็นที่ติดต่อประสานงาน ให้เช่าที่พักเพิ่มได้ อีก 1 ห้อง ในอัตราห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดก็ได้ แต่ ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกิน 2 เท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะ เหตุส่วนตัว ตามมาตรา 8/1 และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่า เช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ ไม่เกิน 1 วัน . อีกไม่เกินร้อยละ 25 ได้แก่ 1.อ. ทางราชการจัดที่พักให้ การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ c ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้เบิก ดังนี้ 1. ระดับ 9 ขึน้ ไป (พ.20 กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ 1. น. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 2. ราชอาณาจักรสเปน 3. ระดับ 8 ลงมา (พ..สหพันธรัฐรัสเซีย .สาธารณรัฐอิตาลี 2. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 6. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 4. สาธารณรัฐโปรตุเกส 7. ประเทศที่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก ไม่เกินร้อย 40 . สมัครใจแยกพักฝ่ายเดียว หมายเหตุ 1.อ.สาธารณรัฐฝรั่งเศส . เป็นโรคติดต่ออันตรายต่อผู้พักร่วมด้วย 2.ญี่ปุ่น .) ลงมา ให้พกั แรมรวมกัน 2 คน ต่อ 1 ห้อง ให้เบิกค่าเช่าที่พัก ได้เท่าที่จ่ายจริง 2. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อห้าม มิให้เบิกค่าเช่าที่พัก 1.สมาพันธรัฐสวิส .อ.. น. พักในยานพาหนะ 2. สหรัฐอเมริกา 5.

อ.เส้นทางแน่นอน .ให้บริการทั่วไปเป็นประจํา . ค่าจ้างคนหาบ หามสิ่งของของผู้เดินทาง ความหมายของยานพาหนะประจําทาง . พล. พล..อ.อ. ชั้นประหยัด สําหรับระดับ 8 ลงมา (พ. ค่าเชื้อเพลิง.ต.) ขึ้นไป 2..อ.) พิเศษ 3. พ.. ชั้นธุรกิจ สําหรับระดับ 9 (พ.) ลงมา ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 9 (พ. ชั้นหนึ่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ฉ) รัฐมนตรี (ช) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป (พล. ค่าระวางบรรทุก..อ.ต..อ.9 (น. น.) พิเศษ ลงมาเต็มและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผู้ดํารง ตําแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง เป็นผู้อนุมัติ .21 ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าโดยสาร. น.) พิเศษ เดินทางโดยชั้นหนึ่ง ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นงั่ โดยสารในชั้นที่ กําหนดสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 8. ค่าเช่ายานพาหนะ.ค่าโดยสาร + ค่าระวางแน่นอน การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา 8/1 ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีทมี่ ีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้นให้เบิกค่าพาหนะได้ เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ การเบิกค่าพาหนะภายในของต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ ่ายจริง โดยมิต้องตกลงกระทรวงการคลัง ค่าเครื่องบิน การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศ กลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1.ต. น..อ.อ.ร.อ.

22 ในกรณีทผี่ ู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน นั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง กรณีทําหน้าที่เลขานุการ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่ง ดํารงตําแห่งประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ์ รอง ประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ให้เบิกค่า พาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ผเู้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) ผู้เดินทางซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง (ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี (ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี (ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ (ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์ (๒) ผู้เดินทางนอกจาที่กล่าวใน (๑) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะ หรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนื้ (ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน จ่ายรวมกันทั้งคณะ ไม่เกิน ๖๗.๐๐๐ บาท (๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภาหรือผู้แทน ส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ (ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะผู้แทน รัฐบาลไทย (ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ รัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ (ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ (จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ (ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศหรือส่งเสริมการ ลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ (ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ .๐๐๐ บาท (ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน จ่ายรวมกันทั้งคณะ ไม่เกิน ๑๐๐.

๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒.๑๑ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ๒.๑๐ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒.ท.) ลงมา คนละ 7.) ขึน้ ไป คนละ 9. ประเทศทีผ่ เู้ ดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ ๒.๖ มาเลเซีย ๒.500.๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒..๒ เนการาบรูไนดารุซาลาม ๒. น.ต.ท.บาท .๑๓ รัฐเอกราชซามัว ๒. ผูซ้ ึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากทาง ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้เมื่อการเดินทางไปราชกาสรต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มี ระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปี นับแต่วันที่เดินทางออกจาก ประเทศ หรือมีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่ เดินทางกลับถึงประเทศไทย กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เดินทางได้จ่ายเงินค่าเครื่อง แต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ และให้ ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย อัตราเบิกค่าเครื่องแต่งตัว (เหมาจ่าย) (พ.๗ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒.บาท (พ.๙ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา ๒.๘ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๒.๑ สหภาพพม่า ๒...๑๔ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ๓. เป็นกรณีทจี่ ําเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือกรณีจําเป็นอื่นโดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน ราชการเจ้าของงบประมาณ ๒..23 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ไป ราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดได้เท่าที่จ่ายจริง ค่าเครื่องแต่งตัว ผู้เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับตนเอง และคู่สมรส ต้องอยู่ใน หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๑. น.๑๒ ปาปัวนิวกินี ๒.ต.000.๔ ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒.

24 ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงาน ใด ๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสาร เครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียง เที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ (๒) ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ตาม สิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดซึ่งเมื่อรวมกับ ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ (ข) ถ้าผูใ้ ห้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีทจี่ ัดเลี้ยง อาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิก ได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย (๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจํานวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่ง เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีที่ผใู้ ห้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก (๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ตามสิทธิของผู้ เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ (๕) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิกได้ตามสิทธิ กรณีได้รับความ ช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจํานวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าสิทธิที่พึง ได้รับ การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความ ช่วยเหลือ .

2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. คําสั่งหนังสือกองทัพไทย ที่ 64/2554 ลง 7 เม.ย. 2553) 2.25 เอกสารอ้างอิง 1.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.ศ. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ. 2554 3.54 เรื่องมาตรการประหยัดงบประมาณ . ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful