1

12 duets
W. A. Mozart (1756-1791)
K.V. 487

No. 11. Menuetto



3
4



3
4

> >>>> >>>
f

( (

> >>>> >>> >

>

‚
*
> > /> >

>
f

>

>> >> >> >>>
>
( > >> >

> > > > > > > ( ( : : > > > > > /> > > (
: :

>>

>

:: :: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > (
>
>>
>
V >>
>
/> > > : † > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > ( ( :: :: 3 =Trio:


14

p

 > >>>

>

 3 /=

>

21

>

: : 3 (
> > > > : : p> >
>

p

3

3

> > >

> ( >

>
=:

>

>>

> ( (
> >>>
> >
3

: :
>
>> : : >>> > =
3

mf

>
/> > > : † > > > > > > >

>

( (

:: 2

>
> > >>

:: 2

mf

>
>>
3

p

* >‚ > >

> >>>
> >

=
3

27

> ( >

> > > > > > > 2> > ( ( :: :: =

2=

‚
3
*

> > > />

>
†

> *>>
( >> >>>>>
† > >

( >

7

 >>( >

> > > > > /> > 2> :

> >
=

Mutopia-2004/01/12-400

>

> > >

> > >

mf

> >

>

Menuetto da capo

This music is part of the Mutopia project:
http://www.MutopiaProject.org/
It has been typeset and placed in the public domain by Han-Wen Nienhuys.
Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this music and share it!