Capitolul 1 INFIINTAREA UNEI PENSIUNI

In cazul in care v-ati decis sa porniti o mica afacere in turism, iata ce trebuie sa stiti daca vreti sa deschideti (pentru inceput) o pensiune. Mai intai va trebui sa declarati la Registrul Comertului intentia de infiintare a asociatiei familiale sau a activitatii ca persoana fizica. Apoi urmeaza eliberarea actelor necesare (act doveditor pentru calificare pentru agroturism, cazier judiciar, cazier fiscal, autorizatii, acte de proprietate etc.). Un alt aspect important este obtinerea autorizatiei de la Medicina Muncii, care trebuie semnata de un medic specializat. Primaria pe teritoriul careia va veti desfasura activitatea va trebui sa-si dea, de asemenea, acordul. Clasificarea pensiunii este un alt pas spre mica dumneavoastra afacere si se face de catre autoritatea zonala. Printre actele necesare se numara autorizatia de functionare de la primaria teritoriala unde este declarata persoana fizica sau asociatia familiala, adeverinta sanitar-veterinara si actul de proprietate al pensiunii. Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor se merge iar la Registrul Comertului pentru autorizarea finala. Un alt document important este "Cartea de imobil", unde se vor trece toate persoanele care se vor caza in pensiunea dumneavostra. Acesta este un reper pe baza caruia veti plati impozitele catre primarie. Speram ca nu va sperie birocratia si va incumetati sa porniti o asemenea afacere in turism. Primul pas pentru infiintarea unei pensiuni este inregistrarea solicitantului ca persoana juridica, respectiv societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala si obtinerea avizelor / acordurile si / sau autorizatiile legale (PSI, sanitar, sanitar-veterinar si mediu). Al doilea pas se refera la indeplinirea conditiilor necesare functionarii intr-o anumita cladire. Daca intreprinzatorul detine un imobil, el trebuie sa depuna documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare. Daca intreprinzatorul nu detine inca un imobil si solicitantul doreste sa ii aloce, inca din momentul achizitionarii, o destinatie turistica, acesta trebuie sa obtina un aviz privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului. Avizul poate fi obtinut de la autoritatea care se ocupa in prezent de clasificarea structurilor turistice: Directia Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL). Dupa obtinerea avizului, intreprinzatorul trebuie sa depuna documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare. Documentatia consta in urmatoarele: • cerere de eliberare a certificatului de clasificare; • certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa rezulte: obiectul de activitate si structura actionariatului (pot fi prezentate si copii dupa actele de constituire a societatii); • certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I, sanitara, sanitar-veterinara, mediu si protectia muncii, dupa caz pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii); • schita privind amplasarea si adresa unitatii la prezentele, norme metodologice; • certificat de inmatriculare; • actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoane fizice 1

autorizate; • schita privind structura, amplasarea si nominalizarea camerelor, respectiv a spatiilor de alimentatie la prezentele norme metodologice; • fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare; • avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului, emis de MIMMCPTL in cazul constructiilor noi; • copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel, de restaurant, motel, camping (cu exceptia celor organizate in gospodariile populatiei), sat de vacanta sau pentru cabanier; • copii de pe actele de calificare ale personalului de la receptie si de la unitatile de alimentatie. Pasul al treilea il constituie obtinerea certificatului de clasificare. Documentatia trebuie depusa la Directia Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul MIMMCTPL cu cel putin 60 de zile inaintea de darea in folosinta a unitatii de cazare. Termenul maxim de eliberare a certificatului de clasificare este de 60 de zile de la depunerea documentatiei. Acesta va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si de fisa privind structura spatiilor de alimentație destinate servirii turistilor, prin care se stabileste capacitatea si structura unitatii. Capitolul 2

CADRUL LEGISLATIV
2. 1. Documentaţie şi legislaţie privind agroturismul
O R D I N pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice: În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002,Ordinul ministrului turismului nr. 911/2002 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002, Ordinul ministrului turismului nr. 188/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice,aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003, precum șiorice alte dispoziții contrarii. Paşii de urmat de către o persoană fizică pentru a introduce un imobil în circuitul turistic de cazare ca pensiune turistică rurală:

2

Procedura de autorizare.necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia. respectiv al fiecărui membru al asociaţiei familiale. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerţului. d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârţirea de fapte sancţionate de legile financiare. calitatea de angajat propriu. în sensul prezentei legi. protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată. în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii. precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv. Asociaţia familială se poate înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii de familie ai acesteia. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor pentru care s-a obţinut autorizaţia.Forme legale existente: 1. trebuie să se asigure la primăria competentă o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip (în cazul asociaţiei familiale trebuie să conţină semnăturile tuturor membrilor asociaţiei). respectiv vârsta de 16 ani. vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. Înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau ca asociaţie familială Baza legală : Legea nr. următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani. la data autorizării asociaţiei familiale. Asociaţia familială este reprezentată în relaţiile cu terţii de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta. în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent şi a persoanelor fizice care au iniţiativa constituirii asociaţiei familiale. 3 . În vederea emiterii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale. asociaţie familială. d) copii de pe actele de identitate.pregătire profesională sau. Sunt consideraţi membrii unei familii: soţul. în baza unei procuri autentificate. Pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc. Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa. 3. în mod cumulativ. Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberate în conformitate Legii nr. societate comercială. în cazul membrilor asociaţiei familiale. precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale au. al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj. după caz. persoană fizică autorizată. b) starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia. e) îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. Autorizarea. Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent. 2. e) în cazul desfăşurării activităţii în contextul dreptului de stabilire . precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă. c) au calificarea . experienţă profesională . în original. soţia şi copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani. sanitarveterinar. 300/2004. c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante. protecţiei mediului.

întreprinderilor mici şi mijlocii. după caz.  declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor. a administratorilor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.  actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură.  dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv. Documentaţia necesară :  cerere de înmatriculare. republicată. Înregistrarea societăţii la Administraţie Fiscală din raza teritorială unde se află sediul societăţii Prevederi legale privind turismul rural Ordonanţa Guvernului nr.f) certificatul medical pentru persoana fizică.  dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei. iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile. sanitar-veterinar. 4 . cu modificările şi completările ulterioare. 2. ART. pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea. autentificat de notar. 2 Persoanele fizice. republicată. suprafeţe de teren necesare construirii. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural ART.  actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi. eliberate de către autorităţile publice în funcţie de obiectul de activitate al unei societăţi. Întocmirea unui act constitutiv al societăţii. 3. 1 beneficiază de facilităţile acordate. cu modificările şi completările ulterioare. Toate avizele sau actele de autorizare. telex. statul român sprijină persoanele fizice. vor fi solicitate de către oficiul registrului comerţului. dezvoltării şi exploatţrii de pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. 26/1990 privind Registrul Comerţului. protecţiei mediului. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. h) copii de pe documentele. experienţa profesională. prin care se atestă că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia. chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de număr de angajaţi şi venit anual. 1 Pentru dezvoltarea turismului rural şi promovarea iniţiativei private. care dovedesc pregătirea profesională sau. Etapele parcurse pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale: 1. iar autorităţile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice clasificate. precum şi de următoarele înlesniri: a) consiliile locale pot pune la dispoziţie din terenurile disponibile. Legea nr. în formele şi condiţiile prevăzute de lege. g) declaraţia-tip pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. fax). eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară. în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii. potrivit legii. precum şi reglementările specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată ţi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 31/1990 privind societăţile comerciale. Înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului. protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor.  actul constitutiv al societăţii.(acte care dovedesc calificarea ca administrator de pensiune ) Constituirea unei societăţi comerciale care să administreze pensiunea turistică rurală Baza legală: Legea nr. b) acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii (telefon. respectiv pentru fiecare membru al asociaţiei familiale. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice şi nici cele a căror eliberare este legal condiţionată de înmatricularea societăţii.

374 din 31 decembrie 1994. 3 Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de până la 20 de camere. nr. Partea I. Legea nr. literele b) . Partea I. ART. prevăzute la art. 187/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. f) includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi pensiunilor agroturistice. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural.h) vor avea următorul cuprins: 5 . 245 din 30 august 1994. ART. nr. nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană. 2. h) plata. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din producţia proprie. La articolul 2. 5 Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice. ART. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei. de masă. la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic. de agrement. e) prezentarea ofertei pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în acţiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate ale Ministerului Turismului. conform legii. cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. publicată în Monitorul Oficial al României.c) asistenţă tehnică de specialitate. deţinătoare de pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice amplasate în satele şi comunele care aparţin de oraşe şi municipii. 7 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 226 din 30 august 1997. aprobată şi modificată prin Legea nr. ART. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României. d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în materialele de promovare turistică editate de Ministerul Turismului. din partea Ministerului Turismului şi a asociaţiilor profesionale. ART. gazului metan şi a serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv.Legea nr. 145 din 31 decembrie 1994. 1. publicată în Monitorul Oficial al României. precum şi alte servicii asigurate turiştilor pe perioada sejurului. c) din Legea nr. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre beneficiază în continuare de aceste facilităţi până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente. 6 Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care au beneficiat de facilităţile acordate prin Ordonanţa Guvernului nr. asociaţiilor familiale ţi societăţilor comerciale. 187/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63 din 28 august 1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. emisă în temeiul art. Partea I. 1 lit. a pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice. g) scutirea de plată a impozitului pe venit. 4 Activitatea de turism din cadrul pensiunilor turistice şi al pensiunilor agroturistice cuprinde servicii de cazare. Parlamentul României adoptă prezenta lege. sub toate formele. a energiei electrice. pe o perioadă de 10 ani. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană. cu următoarele modificări şi completări: 1. Articol unic Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.

1 Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestările de servicii gratuite.G. 1."b) acordarea de priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii. în conformitate cu prevederile art. Pensiunile turistice sunt structuri turistice amplasate în mediul rural. respectiv pe profit. care aparţin de oraşe sau municipii. g) plata. respectiv pe profit. la racordarea la reţeaua electrică. din partea Ministerului Turismului.1. prevăzute la art. dobânda suportată de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piaţa bancară. în limitele prevăzute de Ministerul Turismului." 2. Dispoziţii generale 1. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care pot asigura o parte din alimentaţia turiştilor cu produse din producţia proprie. având o capacitate de cazare de până la 10 camere." 4. se vor face din Fondul special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului. 2. c) asistenţă tehnică de specialitate. sunt obligate să-şi menţină obiectul de activitate. totalizând maximum 30 de locuri. în colaborare cu asociaţiile profesionale. cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi servire a mesei. 5. 3. Dupţ articolul 5 se introduce articolul 5. 1. sub toate formele. Articolul 3 va avea următorul cuprins: ART. stabilesc metodologia si criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare si de alimentaţie publica din România. Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice. 2 lit. 1. conform legii. care beneficiază de scutirea impozitului pe venit. 6 . asociaţiilor familiale şi societăţilor comerciale. e) includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice şi pensiunilor agroturistice." Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 martie 1998. 5 1. clasificarea pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice pe toată perioada în care beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta ordonanţă. 3 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins: ART. 2 lit. Persoanele fizice. pe o perioadă de 10 ani din momentul clasificării. calculat pentru întreaga perioadă de scutire. 2. la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic. prevăzute la art. 2. acestea au obligaţia de a vira la bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit. a pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice. respectiv la tariful pentru persoane fizice. d) prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice şi agroturistice în materiale de promovare turistică şi în acţiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din strţinătate ale Ministerului Turismului. precum şi asigurarea sumelor necesare acordării de credite cu dobândă preferenţială. la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare. elaborate in conformitate cu prevederile art. (2) din Constituţia României. În cazul în care pensiunile turistice sau pensiunile agroturistice. precum şi la reţeaua de distribuire a gazului metan. h). 74 alin. f) scutirea de la plata impozitului pe venit. respectiv pe profit. deţinătoare de pensiuni turistice sau pensiuni agroturistice. a energiei electrice şi a gazului metan. 6 din H. f). îţi încetează activitatea într-o perioadă mai mică decât dublul perioadei de scutire. amplasate în satele sau în comunele. Prezentele norme metodologice. d). 2. NORME METODOLOGICE privind clasificarea structurilor de primire turistice 1.1 cu următorul cuprins: ART. 2 lit. în conformitate cu art. în conformitate cu prevederile art. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice. a serviciilor de telecomunicaţii utilizate în cadrul pensiunilor turistice şi al pensiunilor agroturistice. h) acordarea de credite cu dobândă preferenţială pe o perioadă de maximum 10 ani pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea capacităţilor de cazare." 3. în spaţii special amenajate. cu respectarea prevederilor art. care asigură. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale.

cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decât cea stabilita prin certificatul de clasificare. 1. .2 la prezentele norme metodologice). 3.000 lei. 3.certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului. sanitara.A. Agentul economic va solicita D. din care sa rezulte obiectul de activitate si structura acţionariatului^1). Eliberarea si anularea certificatului de clasificare 3. sanitar-veterinara. . . pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificării). respectiv a spatiilor de alimentaţie (anexa 5 la prezentele norme metodologice).328/2001. din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in folosinta. Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul Turismului care.copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel. fisa privind structura spatiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor. de restaurant. Structurile de primire turistice se clasifica pe stele si.C. .1.schiţa privind structura.).A. Documentaţia necesara pentru obţinerea certificatului de clasificare In vederea obţinerii certificatului de clasificare agenţii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut: . Desfăşurarea de activităţi (de cazare. Verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul Turismului D. este singura instituţie abilitata sa desfăşoare activităţi de autorizare in domeniul turismului..G. constituind o forma codificata de prezentare sintetica a nivelului de confort si a ofertei de servicii. camping (cu excepţia structurilor organizate in gospodăriile populaţiei). .G.cerere de eliberare a certificatului de clasificare. Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor. amplasarea si nominalizarea camerelor. constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de pana la 100. prin care se stabilesc capacitatea si structura unităţii. dotările si calitatea serviciilor pe care le oferă.C.S. cu sprijinul si colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile 7 .copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie si de la unităţile de alimentatie. după caz. potrivit prevederilor O.Direcţia generala de autorizare si control (denumita in continuare D.2. respectiv. 11 din H. potrivit criteriilor cuprinse in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.1. alimentaţie si alte servicii specifice) in structuri de primire neclasificate. aprobata si modificata prin Legea 755/2001. flori in cazul pensiunilor turistice rurale.avizul specific privind amplasamentul si funcţionalitatea obiectivului. Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului .G. potrivit art.1 si 6. . 1. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism in România.3.G.2. Certificatul de clasificare va fi însoţit de fisa privind încadrarea nominala a camerelor si.C.000. 1.schiţa privind amplasarea si adresa unităţii (anexa 4 la prezentele norme metodologice). însoţit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizaţiile legale (P.G. emis de Ministerul Turismului in cazul construcţiilor noi. care verifica îndeplinirea criteriilor de clasificare si întocmeşte certificatul de clasificare.certificat constatator de la registrul comerţului.fisa privind încadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare (anexele 6. 2..I. sat de vacanta sau pentru cabanier. in funcţie de caracteristicile constructive. motel. de mediu si de protecţia muncii. respectiv.A. . Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice.4. .

3.I. 3. 1. respectarea normelor de igiena si a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitatii. prevazute la art. verifica periodic starea si functionarea dotarilor.5.328/2001. 3.C. b) asigurarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie in structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu. 1. Motivatia neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare. .G. urmând ca la primirea efectiva a certificatului de clasificare sa îşi continue activitatea la categoria înscrisă in certificatul obţinut. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit H. D. calitatea serviciilor prestate. 2) Se excepteaza pensiunile turistice formate din maximum 5 camere si apartamentele si camerele de inchiriat in locuinte familiale. 7 din H.7. . in consecinta. 1) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele de constituire a societatii: . Punerea in funcţie este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale^2): .328/2001: a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie.P.6. 1.4.A. in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza. La expirarea acestui termen agentul economic poate pune in funcţiune pe propria răspundere structura turistica respectiva la numărul de stele (flori) solicitat. in conformitate cu prevederile H.G. Certificatul de clasificare si autorizatia de functionare se retrag de catre personalul de specialitate din cadrul D.3.S. Nerespectarea acestora atrage masuri de declasificare sau. 3.autorizaţia sanitar-veterinara (numai pentru unităţile de alimentaţie). Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete. . 3. dupa caz.G.C. daca nu se respecta unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii minime care influenteaza direct protectia turistilor. nu pot desfasura activitate de turism. Agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice conditiile si criteriile de clasificare. Structurile de primire turistice care la data verificarii nu indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria minima nu se clasifica si.certificat de inmatriculare.actul constitutiv sau autorizatia de functionare in cazul asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate. 8 .328/2001. 3. . de retragere a certificatului de clasificare.4.autorizatia de mediu.G.A.G.avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor . dintre care un exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective. consiliile locale si de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism..autorizaţia sanitara de funcţionare. inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere potrivit pct. In funcţie de condiţiile concrete constatate in unitatea verificata se pot propune in mod excepţional unele compensări pentru dotări si servicii in vederea acordării sau menţinerii categoriei.judeţene.

G. dupa caz.C. sanitar-veterinara. e) programul de functionare a discotecilor sau a altor unitati cu program muzical. Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D.c) asigurarea unei temperaturi minime de 181/4C. de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor . g) evitarea poluarii fonice. in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor. agentul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza. este obligatorie obtinerea acestora. dintre care un exemplar se transmite la conducerea D. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza. se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare. D. constata remedierea deficientelor semnalate. in sensul respectarii nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementari specifice.G. va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de clasificare. organizate in aer liber. In caz contrar structura de primire turistica va fi clasificata la o categorie inferioara.S. in baza careia se procedeaza la restituirea efectiva a certificatului de clasificare. altele decat cele prevazute la lit.C. Constatarile vor fi consemnate intr-o nota scrisa. a)i). Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii de primire turistice prin transmiterea la D. spre aprobare. intocmita in doua exemplare. in masura in care sunt indeplinite conditiile si criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. in spatiile de cazare si de servire a mesei.C. In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic.G. din 3 in 3 ani.C..A. h) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica. potrivit legii. 3. cu fatade zugravite si bine intretinute.8.C.A.G. sa nu depaseasca ora 1. i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.00 noaptea. 3.C. f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre. a unui memoriu justificativ.I. in timpul sezonului rece. d) detinerea autorizatiilor: sanitara. daca in urma unor lucrari de modernizare si de imbunatatire a dotarilor si serviciilor estimeaza ca aceasta corespunde unei categorii superioare de clasificare.A. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al D. In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se mai asigura categoria de clasificare acordata.9.G.P.G.A. Memoriul justificativ va fi 9 . In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic D. Daca nu sunt indeplinite cel putin conditiile si criteriile pentru categoria minima de clasificare. va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare. in cazul unitatilor pentru care.A.A.

campinguri de 4. popasuri turistice de 2. structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare Conform prezentelor norme metodologice. spatii de campare organizate in gospodariile populatiei de 3. reprezentand spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. 2. moteluri de 3. 2. 6. Partea I. 3. 9. vile de 5. reprezentand spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. pensiuni turistice urbane de 5. a echiparii sanitare etc. 1 stele.camera cu pat matrimonial.insotit de documentatia de clasificare prevazuta la pct. 5. 4. in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare. 2. 2. 1 flori (margarete). 2. bungalouri de 3. 1 stele. 4. 4. 3. clasificate astfel: 1. Latimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm. 2. 14. 4. 3. 1 stele. hoteluri pentru tineret de 3. 3.camera cu pat individual. cabane de pescuit de 3. apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie de 3. 1 stele. 10 . 4. 4. 3. 2.1 curge de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. 3. 2. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm. hoteluri de 5. 8. Pentru structurile de primire turistice care au fost date in folosinta anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si pentru care nu s-a obtinut certificatul de clasificare. sate de vacanta de 3. 3. cabane de vanatoare. 4. termenul de 60 de zile prevazut la pct. 2. cabane turistice. 1 stele. In cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor de cazare: . .10. 7. 2. hoteluri-apartament de 5. 1 stele. 1 stele. 2. 13. 1 stele. 2. 15. 16. 4. 1 stele. 3. 12. 1 stele. pensiuni turistice rurale de 5. 3. 2 stele. 1 stele. 10. 1 stele. 2 stele. 2. 2. 11. in masura in care s-au produs modificari in privinta structurii spatiilor. a prezentelor norme metodologice. 1 stele. 3. hoteluri de 3. 2. a capacitatilor.

2.4. reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. Cu program artistic x x x – 1. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri. reprezentand spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane. Crama x x x x 1. .2.apartament. Zahana . minimum un grup sanitar la 4 locuri. Lactovegetarian .3. crt.5.3. . .camera cu doua paturi individuale.2. Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie In conformitate cu prezentele norme metodologice. salon. in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de alimentatie pentru turism: Nr.1. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm. 4 si 5 stele si de minimum 190 cm in cazul hotelurilor de 1 si 2 stele. Cu specific national x x x x 1.x x x x 1.x x x x 1. Specializat 1..x x x x 1. cu echipare sanitara proprie. 5.7. Cu specific local x x x x 1.4.3.2. .3. sufragerie. / Tipul de unitate / Stele 1.6.x x x x 1.camera cu patru paturi individuale. precum si la restul categoriilor. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm in cazul hotelurilor de 3.7. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasvand sau alte solutii care permit o delimitare estetica. Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura un spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist.5.camere comune .cu mai mult de patru paturi individuale.2. Pescaresc x x x x 1. Braserie x x x – 1. .x x x x 1. reprezentand spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. reprezentand spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane. Cu specific 1. Rotiserie . Familial/pensiune .1 Clasic x x x x x 1. Gradina de vara x x x x 11 .2.camera cu priciuri.2. vestibul. reprezentand spatiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare).3.1. . iar la categoria 4 stele. Dietetic . vestibul si grup sanitar propriu. .camera cu trei paturi individuale. Restaurant 1.garsoniera.camera cu pat dublu.3. Vanatoresc x x x x 1.6.2.2.2. Berarie x x x – 1.

si ecuson cuprinzand numele si prenumele. Activitatile desfasurate in cadrul structurilor de primire turistice (cazare. iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii. Bar de noapte x x x – 2. de regula. respectarea criteriilor de clasificare prevazute in prezentele norme metodologice. stabilita de agentul economic in cauza. Agentii economici care construiesc structuri de primire turistice au obligatia sa asigure. Bar 2.x x x Se pot stabili si alte tipuri de unitati in functie de conditiile concrete constatate la fata locului.5. Pizzerie . inca din faza de proiectare. 6..2. cu respectarea criteriilor pentru tipul de structura turistica asimilata.3. Restaurant-autoservire .1.C.3.x x x 3.3. Fast-food 3.. la loc vizibil pentru turisti. 6.x x x 4.6.. o data cu primirea certificatului de clasificare. Caf.. tratament. fiind parti componente ale produsului turistic.2.A. simigerie .. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica. Principalele caracteristici functional-comerciale ale acestor tipuri de unitati sunt prezentate in anexa 2 la prezentele norme metodologice. In toate structurile de primire turistice este obligatorie: 12 . comert etc.1. diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii. alimentatie. care impune asigurarea corelatiei dintre categoria structurii de primire si calitatea celorlalte servicii. Snack-bar . Bufet tip expres/bistrou . agrement.2. prin D. precum si pe autocolante aplicate in punctele de acces al turistilor. Patiserie.x x x 3. Autocolantele si plachetele se realizeaza din material rezistent la intemperii (metal pentru categoriile de 4 si 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm. Bufet-bar . Disco-bar (discoteca.-bar.. 6. 6. cafenea x x x x 2. placintarie.4.4.x x x 3. Bar de zi x x x x 2. Alte precizari 6.x x x 3. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este data de cea la care a fost incadrata majoritatea spatiilor de cazare din incinta acesteia. 6.4.) constituie un tot unitar. videoteca) x x x x 2.G. Cofetarie x x x x x 5. Insemnele privind categoria de clasificare a unitatii se inscriu pe o placheta montata in exteriorul unitatii. de unde se procura de catre agentii economici..1.5.2. 6.

.lista orientativa cuprinzand serviciile suplimentare este prezentata in anexa 7 la prezentele norme metodologice.cel putin 18 servicii. exprimate in euro. conform specificatiilor din anexa 8 la prezentele norme metodologice.tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice. 4 si 5 stele.G. . realizate estetic si tiparite in limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala. 6. ..la unitatile de 1 stea . curateniei si respectarea cu strictete a normelor sanitare si a celor de prevenire si stingere a incendiilor. pentru unitatile de 3. .afisarea la loc vizibil pentru turisti a numerelor de telefon ale conducerii agentului economic proprietar si/sau administrator al structurii in cauza. 805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat.la unitatile de 3 stele . . . cu intrari separate de fluxul turistilor cazati in hotel.9.la unitatile de 4 si 5 stele .asigurarea de personal calificat si cu conduita ireprosabila. . dupa caz. sunt obligati sa asigure respectarea criteriilor de clasificare stabilite prin prezentele norme metodologice. . .lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata.chestionare pentru testarea opiniei turistilor cu privire la calitatea serviciilor oferite. pana la 15% din capacitatea de cazare rezervata. . 4 si 5 stele materialele vor fi prezentate in mape speciale.cel putin 5 servicii.harti cu localizarea structurii de primire turistice in cadrul zonei sau al localitatii. . La hotelurile de 3. moralitatii. astfel: .cel putin 10 servicii. cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului in camera.programul TV pentru saptamana in curs. dupa caz.cel putin 15 servicii. linistii publice. in fiecare spatiu de cazare sau prin afisare cu mijloace electronice. . Agentii economici care detin structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie. . . 61/1999. in spatiile destinate cazarii se pot amenaja activitati de birouri sau firme. Asemenea activitati pot fi organizate doar in spatii distincte. cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la: .la unitatile de 2 stele . Se excepteaza cazurile in care se asigura intrari si fluxuri de circulatie separate pentru turisti.8.existenta in toate spatiile de cazare a unor materiale scrise. precum si ale Ministerului Turismului si Autoritatii pentru Protectia Consumatorului pentru a se da posibilitatea turistilor sa semnaleze eventualele nemultumiri cu privire la serviciile oferite. 6. La hotelurile de 1-3 stele.lista room-service.oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare. clasificate pe categorii prin certificate emise de Ministerul Turismului in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 6. . conform urmatoarei grile de asimilare: 13 .afisarea la receptiile structurilor de 1-5 stele si in camere din structurile de 1-3 stele a certificatelor de atestare a tarifelor de cazare maximale.7. emise de Ministerul Turismului potrivit H. . .lista cuprinzand preturile produselor din minibar.orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului.informatii turistice privind zona sau localitatea.instructiuni de folosire a telefonului.pastrarea ordinii. cuprinse in tariful de cazare sau cu plata separat. Nu se admite organizarea unor activitati de jocuri distractive sau de noroc in holurile unitatilor. .

Acestea se refera la dotari. calificarea personalului si ambianta. a spus Maria Stoian. Furnizarea apei calde este o conditie esentiala. Turistilor li se vor oferi produse alimentare specifice regiunii.a dus la adoptarea noilor criterii de clasificare a pensiunilor rurale care corespund cerintelor pietei internationale. este de 90/180 cm. sa aiba specific montan“. Pe piata externa vor fi promovate doar pensiunile care au fie timplarie din lemn. „Pensiunile care nu vor respecta aceste conditii nu vor mai face parte din ANTREC“..categoria LUX = 4-5 stele. 3. Cladirile vor respecta obligatoriu stilul local. prin faptul ca aceasta va avea si sigla EUROGITES (asociatie care reuneste 400. in cazul pensiunilor cu target autohton. . care clasifica pensiunile in functie de numarul de margarete. Standardele europene cer ca WC-ul sa fie amplasat intr-o camera separata. incepind cu anul curent. cu termopan. iar personalul pensiunilor trebuie sa cunoasca limba engleza. mediul inconjurator. trebuie sa-si faca probleme.categoria I = 3 stele. iar pentru renovarea bailor vor fi folosite materiale usor de intretinut. . Certificatele respective raman valabile pana la expirarea termenului inscris pe acestea. iar motelurile nu vor mai 14 . spune Maria Stoian. in zonele poluate. Si proprietarii caselor somptuoase. nu in acelasi spatiu cu baia. fie termopan de culoarea lemnului. Nu vor mai exista pensiuni in orasele mari. O reuniune recenta a Federatiei Europene de Turism Rural . de exemplu. Restrictii EUROGITES cere ca aceste conditii sa fie indeplinite in proportie de cel putin 75%. dimensiunea patului pentru o persoana. Toate pensiunile inscrise in ANTREC vor trebui sa se alinieze cerintelor. Proprietarii vor fi obligati sa afiseze tarifele practicate si sa puna la dispozitia vizitatorilor mape cu informatii despre zona. in vreme ce pentru cele cu valente europene acesta va fi de 90/190 cm.Eurogites . Engleza rurala la poarta Inca de la intrarea in pensiune. siguranta si protectia clientului. Pentru turistii romani dimensionarea dormitoarelor va trebui sa respecte cerintele autoritatilor locale. „Nu se vor mai intilni cazuri. Astfel. Stilul local tebuie sa se regaseasca si in amenajarile interioare. servicii de cazare. ANTREC a anuntat noi criterii de clasificare ce vor fi in avantajul turistilor. Turistii straini vor beneficia de paturi mai mari. ca o pensiune din Delta. presedintele ANTREC.000 de pensiuni). pensiunile vor oferi un grad crescut de confort. Noile conditii vor completa sistemul actual. O camera single pentru straini trebuie sa aiba minimum 8-10 mp.categoria a II-a = 2 stele.categoria a III-a = 1 stea. . Pensiunile care nu vor respecta aceste cerinte ramin fara promovare. asa cum am mai vazut. precum gresia si faianta. Noi criterii de clasificare pentru pensiunile româneşti Pensiunile trebuie sa se alinieze la standardele europene. Specific local Conform oficialilor ANTREC. turistul va sti cit il costa sejurul si serviciile suplimentare. camerele vor fi mai spatioase si luminoase. Principalul avantaj al turistului va fi o mai buna informare asupra conditiilor pe care le ofera pensiunea. 2.

Ecologic si Cultural cu sprijinul si colaborarea unor specialisti desemnati de consiliile judetene. In ciuda investitiilor pe care proprietarii vor fi nevoiti sa le faca pentru a se mentine in asociatie. CLASIFICAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE RURALE Documentatia necesara pentru clasificarea unei pensiuni turistice: * cerere de eliberare a certificatului de clasificare. Motivatia 15 . de mediu si de protectia muncii. * Verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor se face de catre specialistii din Autoritatea Nationala pentru Turism . . amplasarea si nominalizarea camerelor. consiliile locale. insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale: P. * copie certificat constatator de la registrul comertului. pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii. * copie acte de calificare ale personalului pensiunii sau ale administratorului pensiunii. fisa privind structura spatiilor de alimentatie destinate servirii turistilor.G.autorizatia sanitar-veterinara (numai pentru unitatile de alimentatie). din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism clasificarea structurilor de primire turistice si/sau a structurilor de alimentatie destinate servirii turistilor cu minimum 60 de zile inainte de darea lor în folosinta. * Certificatul de clasificare va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si. in consecinta. * Punerea in functie este conditionata de detinerea autorizatiilor legale: . * schita privind amplasarea si adresa unitatii. impreuna cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale de Turism Rural. urmand ca la primirea efectiva a certificatului de clasificare sa îsi continue activitatea la categoria inscrisa in certificatul obtinut. care verifica indeplinirea criteriilor de clasificare si intocmeste certificatul de clasificare.I.autorizatia sanitara de functionare.putea fi incluse in aceasta categorie. * certificat unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. conducerea ANTREC considera ca nu se vor majora tarifele.D. Eliberarea certificatului de clasificare: * Documentatia de clasificare se transmite Autoritatii Nationale pentru Turism . * schita privind structura.S. dupa caz.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.G. * In functie de conditiile concrete constatate in unitatea verificata se pot propune in mod exceptional unele compensari pentru dotari si servicii in vederea acordarii sau mentinerii categoriei. nu pot desfasura activitate de turism. prin care se stabilesc capacitatea si structura unitatii. respectiv a spatiilor de alimentatie.autorizatia de mediu. sanitar. în cazul constructiilor noi.P. * avizul specific privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului.) sau prin reprezentantul filialei ANTREC a judetului respectiv.A.A. in prezenta reprezentantului agentului economic in cauza.A.G. respectiv.Directia Generala de Autorizare (denumita in continuare D. din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului. fisa privind incadrarea nominala a camerelor si a spatiilor de alimentatie pe categorii de clasificare. * Eliberarea certificatului de clasificare se face in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentatiei de clasificare complete. . * Proprietarul pensiunii turistice va solicita D.S. * autorizatia emisa de primarie in temeiul Legii nr.. in cazul persoanelor juridice.. . * La expirarea acestui termen proprietarul de pensiune turistica poate pune in functiune pe propria raspundere structura turistica respectiva la numarul de flori/stele solicitat.avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor . sanitar-veterinar. * Pensiunile turistice care la data verificarii nu indeplinesc cel putin criteriile pentru categoria minima nu se clasifica si. emis de Autoritatea Nationala pentru Turism.I.

Capitolu 3 Caracteristicile Fizico-geografice ale zonei Lapusului 1. La aceasta verificare vor participa si reprezentanti ai Asociatiei Nationale de Turism Rural. este inchisa in sud de Culmea Breaza. In acelasi termen este obligatorie solicitarea eliberarii unui nou certificat de clasificare in cazul trecerii structurii turistice in proprietatea si/sau in administrarea altui agent economic. in masura in care sunt indeplinite conditiile si criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. cu altitudinea de 500m. Originea tectono-eroziva a depresiunii este rezultatul eroziunii selective a vailor care alcatuiesc bazinul superior al Lapusului cu afluentii sai : Dobric. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sanctioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. Depresiunea Lapusului are un caracter subcarpatic. * Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de Directia Generala Autorizare din 3 în 3 ani.328/2001. la vest de Masivul Preluca si Dealul Pietris. in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor. Depresiunea Lapusului are o suprafata de 918km² si se intinde in bazinul mijlociu si superios al raului Lapus. in spatele defileului sapat in Masivul Preluca. * In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic/proprietarului de pensiune turistica. Relieful Tarii Lapusului Relieful este variat din punct de vedere morfologic si complex in alcatuirea sa geografica. cu care se prelungeste pe sub Dealul Vima. * In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii astfel incat nu se mai asigura categoria de clasificare acordata. Agentul economic/ proprietarul de pensiune turistica va solicita vizarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viza. sub umbrele Tiblesului si a Satrei aruncate peste orizont. Suciu. Directia Generala Autorizare va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va acorda un nou certificat de clasificare. Catre est. dar si cu Podisul Boiului. * Proprietarii de pensiuni turistice si agentii economici au obligatia sa respecte pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice conditiile si criteriile de clasificare.neclasificarii se consemneaza in nota de verificare intocmita in doua exemplare. Peste Culmea Breaza exista doua inseuari care fac legaturi cu zona Dejului. Libotin. se intinde tara doinitorilor din frunza si fluer. la nord si nord-est de Muntii Tibles si Muntii Lapusului 2. dintre care un exemplar se preda agentului economic proprietar si/sau administrator al unitatii respective. care conflueaza in perimetrul orasului Targu Lapus. 1. Depresiunea este marginita la sud de Culmea Breaza. care pe langa geneza sa datorata petrografiei are si origine structrural-tectonica. iar in vest comunica cu Depresiunea Copalnic. Caracterizare Generala In partea de nord-vest a depresiunii Transilvaniei. depresiunea se deschide larg spre Muscelele Nasaudului peste inseuarea de la Larga. inclusiv in cazul celor care si-au inceput activitatea pe propria raspundere. oferind peisaje de un rar pitoresc. Rohia. la est de Dealulrile Suplaiului. reprezentand o zona usor inaltata in raport cu depresiunea. 16 . agentul economic. respectiv proprietarul pensiunii turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza. Ecologic si Cultural – ANTREC. “ Tara Lapusului „ corespunzand in cea mai mare parte depresiunii cu acelas nume si vailor ce coboara in ea din toate partile.

Lupul. Cheile Rohiei.07. Muntele Satra. in timp ce in partea de vest predomina un climat cu caracter continental moderat. avend o lungime a cursului de 114km si o suprafata bazinala de 1820km². Ungureni. la 31. Cheile Babei. Ursul Brun. care au detereminat o vegetatie bogata si variata. cu influente oceanice. Uliul. bisericele de lemn si manastirile.01. 6. particularitatile climei si natura diferita a rocilor sunt elemente. cu diferente intre partea estica si cea vestica. inpunandu-se dealungul secolelor ca cel mai puternic centru politic. regiunea muntilor se afla sub influenta maselor de aer sub polar. Ariciul. economic si cultural al zonei. In tinuturile deluroare sunt pasari precum : Potarnichea Fazanul. pitorescul peisajelor si formelor de relief variate asigura existenta unui potental turistic natural ridicat. la 15. cel mai lung rau al judetului Maramures. Scobarul. Tara Lapusului este un tinut de paduri. Gaita. Raul cel mai important este raul Lapus. numarul anual al zilelor cu precipitatii osciland intre 150-170. Cheile Razoarelor. etc. Cea mai mare valoare medie lunara a umezelii relative se semnealeaza in luna decembrie iar cea mai scazuta in luna aprilie. la vest de localitatea Sasar. cu terenuri de cultura in partea de jos a vailor. Centrul de gravitatie al zonei este orasul Targul Lapus situat in depresiunea cu acelas nume pe terasele raului Lapus. Turismul Frumusetea locurilor. Umezeala aerului este mare atingand o valoare medie multianuala de 84%. Sorecele de camp. Vulpea. Zona Lapusului se caracterizeaza printr-o nebulozitate medie multi anuala de 6. Cerbul Carpatin. Cleanul. Precipitatiile atmosferice sunt destul de ridicate. Pestera cu Oase din Muntii Lapusului. la 148m altitudine. 4. 17 . fiind atestat documentar in anul 1291. Bisericile de lemn din Tara Lapusului. In partea estica. Soparla. Speciile de pesti cele mai reprezentative sunt Mreana. contructii monumentale. Pastravul. Clima Depresiunea Lapusului are o clima temperat continentala. Cupseni. Raul isi are izvoarele sub Varful Varatic din Muntii Lapusului. iar maxima absoluta a fost de 39º C. ea definindu-se. Cheile Borcutului. la care se adauga elementele umane in cadrul carora se disting cele etnografice. Temperatura minima absoluta inregistrata la Targu Lapus a fost de -32.1987. Libotin. In padurile de foioase intalnim specii precum : Mistretul. Varietatea formelor de vegetatie determina existenta unei faune complexe. pe masura formarii reliefului actual. Hidriografia Reteaua hidrografica a Tarii Lapusului este rezultatul unei indelungate evolutii in timp. se remarca in mod deosebit forme cum sunt : Defileul Lapusului. 5. fanete si livezi. pasuni sub alpine. 3. Vegetatia si fauna Varietatea formelor de relief.1945. Lapus. cu unele particularitati propri.3 zecimi. rezultat al unei civilizatii romanesti se constitue in exemplare de exceptie cum sunt cele de la Rogoz. Prepelita. la o altitudine de 1200m si se varsa in Somes. Dihorul.5º C.In relieful Tarii Lapusului. In zona depresionara intalnim : Cartita.

CONFORT GARANTAT„ 4. produsele intodeauna proaspete. Rohiita. Noi vom oferii clientilor cazare. pastrarea specificului zonei(natural.N. cele de la seceris. CODRII LAPUSULUI S. Varful Arcerului si Varful Bradul. datini si obiceiuri ocazionate de Craciun(Taierea Porcului de Icnat. taierea mielului. agrement. colindat). care doresc sa le ofere angajatilor un sejur anual pentru odihna sau training.C. adica. Anul nou. intregesc farmecul acestei regiuni. Veniturile generate vor duce la o crestere economica importanta dar si la stimularea initiativei particulare in activitatea turistica. Boboteaza(furatul portilor de la fetele bune de maritat. prin servicii al cele mai ridicate standarde. atat la nivel regional. cu Sura Dracului si Satra Pintii. platoul intins al Tibelsului. stana de la Piciorul Arceului. turism religios. Florii(pomana mortilor). Ruaia). Orientarea permanenta spre client. acizitionate de la producatorii locali. posibilitatea de ati petrece timpul intru mediu nepoluat.Bogatia folclorului are note specifice : “Horea in grumaz „ sau “Adancata„ cantecele la fluer. Zona montana a Tiblesului se leaga de Tara Lapusului prin Valea Bradului. poteca Grohot. calitatea si promtitudinea vor face diferenta. cresterea numarului de vizitatori anuali prin elaborarea si implementarea unei campanii de promovare. dar si in timpul unei partide de vanatoare sau pescuit. Satra. Serviciile noastre vor fi oferite la nivel de 3 stele. Judetul Maramures. Obiceiurile de la stana. Boboteaza. Sat Libotin. Un grad mare de ocupare va fi asigurat de colaborarea cu firme. calitatea serviciilor oferite. TRADITII DE SECOLE. 2. etnografic si arhitectural). CU PRIVIRE LA PENSIUNEA TURISTICA RURALA « CODRUTA » “NATURA CURATA. recreere. national cat si la nivel internaional.Anul Nou. Posibilitatea de a participa la unele activitati specifice zonei cum ar fi: « Zilele Portului si Jocului popular » organizate de Primaria Comunei Cupseni. institutii. Izvorul Rau. Gradina Zanelor. in functie de anotimp pot fi admirate in timpul unei plimbari cu sareta sau sania. Masa cuprinde in principal meniuri culinare traditionale variate. Rusalii(ridicarea Armindenului). Paste(incondeerea oualor. cu peisaje de neuitat. turism cultural. Adormirea Macii Domnului (pelerinaj la monastirile don zona : Rohia. Frumusetiile naturii. la pensiunea Codruta. 18 . drumetii. Pensiunea Codruta isi propune sa promoveze in zona Lapusului turismul de calitate care sa raspunda necesitatilor si exigentelor. Misiunea Firmei Societatea comerciala Codrii Lapusului. pomana Pastelui). cultural. 4. Obiectivele a) Obiective economice (3 ani) Cresterea turismului. masa. 1. de la Craciun. sfintirea apei). Pensiunea Codruta isi pune la dispozitie serviciile tuturor turistilor interesati de turismul rural . pot fi organizate drumetii care rasplatesc din plin prin pitorescul peisajului. Clietii nostri vor aprecia. CAPITOLUL 4 STRATEGIA FIRMEI SC. a fost infintata in anul 2008 avand ca obiectiv demararea unei activitati de turism rural in Comuna Cupseni.

se vor plati taxele de timbru si onorialele notariale legale. Din profitul social se va prelua in fiecare an 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minim 1/5 din capitalul social. prin extinderea unitatii de cazare si realizarea de noi produse si servicii turistice inclusiv de informare.N. 19 . Aceasta poate avea ca efect o mai buna cunoasterea a Zonei Lapusului si atragerea de noi invesetitori in zona. Termenele Obtinerea certificatului de clasificare Documentatia trebuie depusa la Directia Generala de Autorizare si Post-Privatizare din cadrul MIMMCTPL. Construirea unei sere proprii ce va asigura partial legume si zarzavaturi ecologice. Fiecare an de intarziere va fi penalizata cu 0. Avem in vedere crearea unui mediu adecvat la locul de munca. 4. bonusuri proportionale cu profitabilitatea afacerii. fluturasi. Planul de tarifare. avand ca efect scaderea numarului de someri si al persoanelor fara ocupatie. porcine si ovinelor pentru a asigura in totalitate necesarul de produse lactate si carne. 4. afise. Dimensionarea resurselor necesare Pentru a construi si a pune in circuit pensiunea.Utilizarea pe cat posibil la capacitate maxima a celor 8 camere. fonduri neranbursabile (cu oblativitatea functionarii de minim 5 ani in domeniul propus). Calculul gradului de ocupare previzionat. sunt incluse in anexe. Termenul maxim de eliberare al certificatului de clasificare este de 60 de zile de la depunerea documentatiei.5 de euro vor fi virati in capitalul initial de catre fiecare dintre cei 32 de asociati ai S. Restul sumei -130000 euro – vor fi asigurati din fondurile Uniunii Europene.000 euro. Colaborarea cu un partener strain pentru schimburi de experienta fara a modifaca profilul pensiunii. destinate servirii turistilor. prin care se stabileste capacitatea si structura unitatii. prin plata la termenul stabilit al angajatiilor. 4.Obtiunile Strategice Avem in vedere pe viitor patrunderea pe noi piete.-ului. O parte a sumei cate 2187. Pentru autentificarea actului constitutiv al S.C. este necesar un fond de investitii in valoare de 200. pe baza unui proiect Sapard. prin cresterea numarului de persoane care lucreaza in turism. benare si prin sponsorizarea unor actiuni de caritate. cu cel putin 60 de zile inainte de darea in folosinta a unitatii de cazare. Vom asigura perfectionarea permanenta a personalului angajat. 4. Resursele uname –personalul calificat cu preponderenta din zona Pognoza cheltuielilor cu personalul. b) Obiective sociale Crearea oportunitatilor de noi locuri de munca. va fi analizata oportunitatea cresterii capacitatii de cazare in functie de necesitati. 5. Acesta va fi insotit de fisa privind incadrarea nominala a camerelor si de fisa priviind structura spatiilor de alimentatie.N. internet. 3. Infintarea unei micro ferme specializata pe cresterea bovinelor.5% din valoarea lucrarilor ramase restante. Pentru aceasta dorim sa utilizam pe cat posibil toate mijloacele de informare: mass-media.C. Constructia pensiunii Codruta incepe la data de 1 martie 2009 si data limita de terminare este 1 martie 2011. pliante.

fiindca un turist odata tratat cum se asteapta el . 20 . pensiunea va asigura transportul de la statie si inapoi. sa fim atenti la personal. In interiorul pensiunii trebuie sa fie o curatene ireprosabila. se va intoarce. camere. In prima etapa trebuie sa asiguram serviciile.Pentru a intelege natura avantajului competitiv este necesara o abordare multidisciplinara . Transportul. Pentru clientii cu masini proprii. pensiunea noastra este situata in zona geografica cu un potential turistic ridicat. asta insemnand. angajatii nostrii si turisti . Sala pentru servirea mesei sa fie cat se poate de separata de camere pentru a evita mirosurile neplacute si zgomotul. important este ca in acesta competitie sa jucam mereu fair play chiar daca suntem cei mai buni sau cei mai slabi. sa fie calificat si amabil. pentru ca afacerea noastra sa prospere. STRATEGIA AVANTAJULUI COMPETITIV Prin formularea strategiei de ansamblu trebuie analizate atent consecintele pe care cresterea competivitatii le are pentru sustinerea maiestiei firmei in a determina si a sustine avantajul competitiv. foarte mult conteaza daca ne stim trata clientii. serviciile noastre sa fie intotdeauna de calitate si sa nu-si piarda niciodata din calitate. sa rezolvam cu rapiditate toate problemele ce se ivesc. adica sa ne asiguram de activitatea normala a pensiunii. Utilizam toate formele de publicitate. Mereu o sa existe competitii si competitori . care atrage atentia turistilor din toate generatiile. in concluzie tot. 6. si asta inseamna pierdere. O reclama buna. A doua etapa este sa ne facem cunoscuta pensiunea. Ajunsi deja la acesta etapa ne ramane sa ne concentram asupra afacerii noastre .clientii multi insemana profit mare iar profitul inseamna prosperitate si dezvoltare. restaurantul din cadrul pensiunii va oferii o mare varietate de mancaruri . puncte sanitare. Camerele sa fie amenajate in asa fel incat turistii de toate varstele sa se poata simtii ca acasa . adica un viitor pentru noi. Cel mai important lucru este felul in care ne tratam oaspetii. fiindca odata ce turistii nu sunt satisfacuti de serviciile noastre . sa nu uitam niciodata ca trebuie sa fim amabili.4. Trebuie sa avem in vedere ca in acesta zona turistica nu suntem singurii care ofera turistilor servicii de cazare si masa. nu o sa se mai intoarca la noi. sa o inbunatatim. sala pt servirea mesei.comparativ cu oferta de articole similare ale majoritatii concurentilor. ca in urmatorul an sa fim siguri ca se intorc la pensiunea noastra. Ajunsi deja la punctul in care pensiunea noastra a ajuns pe piata turistica zonala . coridoare. sa aiba o vacanta si odihna placuta. chiar sa ajungem lideri pe piata. trebuie sa ne mentinem pozitia. sa avem cati mai multi turisti satisfacuti si prin urmare sa ne ridicam profitul si sa avansam. se recomanda servirea mancarurilor traditionale din zona. Ne vom asigura ca avem materiale legate de atractiile zonei noastre si punctele turistice cele mai importante pentru ai putea ghida daca au nevoie.deoarece toate functiunile firmei joaca rol important in obtinerea acestuia . bucataria. Prin avantajul competitiv se intelege “realizarea de catre o firma a unor produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori . daca pensiunea se afla la o distanta mare de statiile de transport public.Patru variabile pot fi luate in considerare: 1 BARIERELE DE INTRARE PE PIATA 2 CONCENTRAREA 3 DIVERSITATEA COMPETITORILOR 4 PUTEREA DE CUMPARARE Pornind din exterior. deoarece ele joaca un rol foarte important in afacera noastra. Pentru a avea turisti satisfacuti din punct de vedere a alimentatiei . inseamna pentru noi clienti multi . pensiunea asigura o parcare amenajata si pazita.Personalul trebuie sa fie calificat si rapid pentru a satisface nevoile turistirlor aflati in pensiune. zambitori si mereu pregatiti sa-i ajutam daca au vreo problema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful