PERICOPA (PARAŞA) BEHAR Leveticus capitolele

25– cap. 26 vers 2
Capitolul 25
Leviticus25

Leviticus25

1 ‫וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר׃‬

1Domnul a vorbit cu Moise pe muntele
Sinai, şi a zis:
2,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spunele: ,Cînd veţi intra în ţara pe care v'o
dau, pămîntul să se odihnească, să ţină
un Sabat în cinstea Domnului.

2 ‫דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי‬
‫תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם‬
‫ושבתה הארץ שבת ליהוה׃‬
3 ‫שש שנים תזרע שדך ושש שנים‬
‫תזמר כרמך ואספת את תבואתה׃‬
4 ‫ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה‬
‫לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע‬
‫וכרמך לא תזמר׃‬
5 ‫את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי‬
‫נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה‬
‫לארץ׃‬
6 ‫והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך‬
‫ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך‬
‫הגרים עמך׃‬
7 ‫ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה‬
‫כל תבואתה לאכל׃‬
8 ‫וספרת לך שבע שבתת שנים שבע‬
‫שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע‬
‫שבתת השנים תשע וארבעים שנה׃‬
9 ‫והעברת שופר תרועה בחדש השבעי‬
‫בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו‬
‫שופר בכל ארצכם׃‬
10 ‫וקדשתם את שנת החמשים שנה‬

3Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase ani
să-ţi tai via, şi să strîngi roadele.
4Dar anul al şaptelea să fie un Sabat, o
vreme de odihnă pentru pămînt, un
Sabat ţinut în cinstea Domnului: în anul
acela să nu-ţi semeni ogorul, şi să nu-ţi
tai via.
5Să nu seceri ce va ieşi din grăunţele
căzute dela seceriş, şi să nu culegi
strugurii din via ta netăiată: acesta să fie
un an de odihnă pentru pămînt.
6Ceeace va ieşi dela sine din pămînt în
timpul Sabatului lui, să vă slujească de
hrană, ţie, robului şi roabei tale, celui
tocmit de tine cu ziua şi străinului care
locuieşte cu tine,
7vitelor tale şi fiarelor din ţara ta; tot
venitul pămîntului să slujească de hrană.
8Să numeri şapte săptămîni de ani, de
şapte ori şapte ani, şi zilele acestor
şapte săptămîni de ani vor face
patruzeci şi nouă de ani.
9În a zecea zi a lunii a şaptea, să pui să
sune cu trîmbiţa răsunătoare; în ziua
ispăşirii, să sunaţi cu trîmbiţa în toată
ţara voastră.
10Şi să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea,

‫וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל‬
‫הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו‬
‫ואיש אל משפחתו תשבו׃‬
11 ‫יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה‬
‫לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה‬
‫ולא תבצרו את נזריה׃‬
12 ‫כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן‬
‫השדה תאכלו את תבואתה׃‬
13 ‫בשנת היובל הזאת תשבו איש אל‬
‫אחזתו׃‬
14 ‫וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה‬
‫מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו׃‬
15 ‫במספר שנים אחר היובל תקנה‬
‫מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר‬
‫לך׃‬
16 ‫לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי‬
‫מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר‬
‫תבואת הוא מכר לך׃‬
17 ‫ולא תונו איש את עמיתו ויראת‬
‫מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם׃‬
18 ‫ועשיתם את חקתי ואת משפטי‬
‫תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על‬
‫הארץ לבטח׃‬
19 ‫ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע‬
‫וישבתם לבטח עליה׃‬
20 ‫וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת‬
‫הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו׃‬
21 ‫וצויתי את ברכתי לכם בשנה‬
‫הששית ועשת את התבואה לשלש‬
‫השנים׃‬

să vestiţi slobozenia în ţară pentru toţi
locuitorii ei: acesta să fie pentru voi anul
de veselie; fiecare din voi să se întoarcă
la moşia lui, şi fiecare din voi să se
întoarcă în familia lui.
11Anul al cincizecilea să fie pentru voi
anul de veselie; atunci să nu sămănaţi,
să nu seceraţi ce vor aduce ogoarele
dela ele, şi să nu culegeţi via netăiată.
12Căci este anul de veselie: să -l priviţi
ca ceva sfînt. Să mîncaţi ce vă vor da
ogoarele voastre.
13În anul acesta de veselie, fiecare din
voi să se întoarcă la moşia lui.
14Dacă vindeţi ceva aproapelui vostru,
sau dacă cumpăraţi ceva dela aproapele
vostru, niciunul din voi să nu înşele pe
fratele lui.
15Să cumperi dela aproapele tău,
socotind anii dela anul de veselie, şi el
să-ţi vîndă socotind anii de rod.
16Cu cît vor fi mai mulţi ani, cu atît să
ridici preţul; şi cu cît vor fi mai puţini ani,
cu atît să -l scazi; căci el îţi vinde numai
numărul secerişurilor.
17Niciunul din voi să nu înşele deci pe
aproapele lui, şi să te temi de
Dumnezeul tău; căci Eu sînt Domnul,
Dumnezeul vostru.
18Împliniţi legile Mele, păziţi poruncile
Mele şi împliniţi-le; şi veţi locui fără frică
în ţară.
19Ţara îşi va da rodurile, veţi mînca din
ele şi vă veţi sătura, şi veţi locui fără
frică în ea.
20Dacă veţi zice: ,Ce vom mînca în anul
al şaptelea, fiindcă nu vom sămăna şi nu
vom strînge rodurile?`
21Eu vă voi da binecuvîntarea Mea în
anul al şaselea, şi pămîntul va da roade
pentru trei ani.

22 ‫וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם‬
‫מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד‬
‫בוא תבואתה תאכלו ישן׃‬
23 ‫והארץ לא תמכר לצמתת כי לי‬
‫הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי׃‬
24 ‫ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו‬
‫לארץ׃‬
25 ‫כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא‬
‫גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו׃‬
26 ‫ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה‬
‫ידו ומצא כדי גאלתו׃‬
27 ‫וחשב את שני ממכרו והשיב את‬
‫העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו׃‬
28 ‫ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה‬
‫ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל‬
‫ויצא ביבל ושב לאחזתו׃‬
29 ‫ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה‬
‫והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים‬
‫תהיה גאלתו׃‬
30 ‫ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה‬
‫תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא‬
‫חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא‬
‫יצא ביבל׃‬
31 ‫ובתי החצרים אשר אין להם חמה‬
‫סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה‬
‫לו וביבל יצא׃‬
32 ‫וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת‬
‫עולם תהיה ללוים׃‬
33 ‫ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר‬

22Cînd veţi sămăna în anul al optulea,
veţi mînca tot din vechile roduri; pînă la
al nouălea an, pînă la noile roduri, veţi
mînca tot din cele vechi.
23Pămînturile să nu se vîndă de veci;
căci ţara este a Mea, iar voi sînteţi la
Mine ca nişte străini şi venetici.
24De aceea în toată ţara pe care o veţi
stăpîni, să daţi dreptul de răscumpărare
pentru pămînturi.
25Dacă fratele tău sărăceşte şi vinde o
bucată din moşia lui, cel ce are dreptul
de răscumpărare, ruda lui cea mai
deaproape, să vină şi să răscumpere ce
a vîndut fratele său.
26Dacă un om n'are pe nimeni care să
aibă dreptul de răscumpărare, şi -i stă în
putinţă lui singur să facă răscumpărarea,
27să socotească anii dela vînzare, să
dea înapoi cumpărătorului ce prisoseşte,
şi să se întoarcă la moşia lui.
28Dacă n'are cu ce să -i dea înapoi,
lucrul vîndut să rămînă în mînile
cumpărătorului pînă la anul de veselie;
la anul de veselie, el să se întoarcă la
moşia lui, şi cumpărătorul să iasă din ea.
29Dacă un om vinde o casă de locuit
într'o cetate înconjurată cu ziduri, să
aibă drept de răscumpărare pînă la
împlinirea unui an dela vînzare; dreptul
lui de răscumpărare să ţină un an.
30Dar dacă această casă, aşezată într'o
cetate înconjurată cu ziduri, nu este
răscumpărată înainte de împlinirea unui
an întreg, ea va rămînea de veci
cumpărătorului şi urmaşilor lui; iar în
anul de veselie să nu iasă din ea.
31Casele din sate, cari nu sînt
înconjurate cu ziduri, să fie privite ca
ţarini de pămînt: ele vor putea fi
răscumpărate, şi cumpărătorul va ieşi
din ele în anul de veselie.
32Cît priveşte cetăţile Leviţilor şi casele
pe cari le vor avea ei în aceste cetăţi,
Leviţii să aibă un drept necurmat de
răscumpărare.
33Cine va cumpăra dela Leviţi o casă,
să iasă în anul de veselie din casa

‫בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי‬
‫הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל׃‬
34 ‫ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי‬
‫אחזת עולם הוא להם׃‬
35 ‫וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך‬
‫והחזקת בו גר ותושב וחי עמך׃‬
36 ‫אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת‬
‫מאלהיך וחי אחיך עמך׃‬
37 ‫את כספך לא תתן לו בנשך‬
‫ובמרבית לא תתן אכלך׃‬
38 ‫אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי‬
‫אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ‬
‫כנען להיות לכם לאלהים׃‬
39 ‫וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא‬
‫תעבד בו עבדת עבד׃‬
40 ‫כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת‬
‫היבל יעבד עמך׃‬
41 ‫ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל‬
‫משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב׃‬
42 ‫כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם‬
‫מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃‬
43 ‫לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך׃‬
44 ‫ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת‬
‫הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד‬
‫ואמה׃‬
45 ‫וגם מבני התושבים הגרים עמכם‬
‫מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם‬
‫אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה׃‬
46 ‫והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם‬
‫לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו‬

vîndută lui şi din cetatea în care o avea;
căci casele din cetăţile Leviţilor sînt
averea lor în mijlocul copiilor lui Israel.
34Ogoarele aşezate în jurul cetăţilor
Leviţilor nu se vor putea vinde; căci ei le
vor stăpîni de veci.
35Dacă fratele tău sărăceşte, şi nu mai
poate munci lîngă tine, să -l sprijineşti,
fie ca străin, fie ca venetic, ca să
trăiască împreună cu tine.
36Să nu iei dela el nici dobîndă nici
camătă: să te temi de Dumnezeul tău, şi
fratele tău să trăiască împreună cu tine.
37Să nu -i împrumuţi banii tăi cu
dobîndă, şi să nu -i împrumuţi merindele
tale pe camătă.
38Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care
v'am scos din ţara Egiptului, ca să vă
dau ţara Canaanului, ca să fiu
Dumnezeul vostru.
39Dacă fratele tău sărăceşte lîngă tine,
şi se vinde ţie, să nu -l pui să-ţi facă
muncă de rob.
40Ci să fie la tine ca un om tocmit cu
ziua, ca un venetic; să stea în slujba ta
pînă la anul de veselie.
41Atunci să iasă dela tine, el şi copiii lui
cari vor fi cu el, şi să se întoarcă în
familia lui, la moşia părinţilor lui.
42Căci ei sînt slujitorii Mei, pe cari i-am
scos din ţara Egiptului; să nu fie vînduţi
cum se vînd robii.
43Să nu -l stăpîneşti cu asprime, şi să te
temi de Dumnezeul tău.
44Dacă vrei să ai robi şi roabe, să -i iei
dela neamurile cari vă înconjoară; dela
ele să cumpăraţi robi şi roabe.
45Veţi putea să -i cumpăraţi şi dintre
copiii străinilor cari vor locui la tine, şi din
familiile lor, pe cari le vor naşte în ţara
voastră; ei vor fi averea voastră.
46Îi puteţi lăsa moştenire copiilor voştri
după voi, ca pe o moşie; şi puteţi să -i
ţineţi astfel robi pe veci. Dar cît despre
fraţii voştri, copiii lui Israel, niciunul din

‫ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא‬
‫תרדה בו בפרך׃‬
47 ‫וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך‬
‫אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או‬
‫לעקר משפחת גר׃‬
48 ‫אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד‬
‫מאחיו יגאלנו׃‬
49 ‫או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר‬
‫בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו‬
‫ונגאל׃‬
50 ‫וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד‬
‫שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר‬
‫שנים כימי שכיר יהיה עמו׃‬
51 ‫אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב‬
‫גאלתו מכסף מקנתו׃‬
52 ‫ואם מעט נשאר בשנים עד שנת‬
‫היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את‬
‫גאלתו׃‬
53 ‫כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא‬
‫ירדנו בפרך לעיניך׃‬
54 ‫ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת‬
‫היבל הוא ובניו עמו׃‬
55 ‫כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם‬
‫אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני‬
‫יהוה אלהיכם׃‬

voi să nu stăpînească pe fratele său cu
asprime.
47Dacă un străin, sau un venetic se
îmbogăţeşte, şi fratele tău sărăceşte
lîngă el, şi se vinde străinului care
locuieşte la tine sau vreunuia din familia
străinului,
48el să aibă dreptul de răscumpărare,
după ce se va fi vîndut: unul din fraţii lui
să poată să -l răscumpere.
49Unchiul lui, sau fiul unchiului lui, sau
una din rudele lui de aproape, va putea
să -l răscumpere; sau, dacă are
mijloace, să se răscumpere singur.
50Să facă socoteala cu cel ce l -a
cumpărat, din anul cînd s'a vîndut pînă
în anul de veselie; şi preţul de plătit va
atîrna de numărul anilor, cari vor fi
preţuiţi ca ai unui om tocmit cu plată.
51Dacă mai sînt încă mulţi ani pănă la
anul de veselie, îşi va plăti
răscumpărarea după preţul anilor
acelora şi să -l scadă din preţul cu care
a fost cumpărat;
52dacă mai rămîn puţini ani pînă la anul
de veselie, să le facă socoteala, şi să-şi
plătească răscumpărarea după aceşti
ani.
53Să fie la el ca unul tocmit cu anul; şi
acela la care va fi, să nu se poarte cu
asprime cu el subt ochii tăi.
54Iar dacă nu este răscumpărat în
niciunul din aceste feluri, să iasă dela el
în anul de veselie, el şi copiii lui cari vor
fi împreună cu el.
55Căci copiii lui Israel sînt robii Mei; ei
sînt robii Mei, pe cari i-am scos din ţara
Egiptului. Eu sînt Domnul, Dumnezeul
vostru.

Capitolul 26

Leviticus26

1 ‫לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה‬
‫לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו‬
‫בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה‬
‫אלהיכם׃‬
2 ‫את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו‬
‫אני יהוה׃‬

Leviticus26
1Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi
nici chip cioplit, nici stîlp de aducere
aminte; să nu puneţi în ţara voastră nici
o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă
închinaţi înaintea ei; căci Eu sînt
Domnul, Dumnezeul vostru.
2Să păziţi Sabatele Mele, şi să cinstiţi
locaşul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful