STRATEGIA INDUSTRIEI MINIERE PENTRU PERIOADA 2008-2020

1. Analiza evoluţiei industriei miniere şi starea actuală a acesteia
1.1. Introducere Strategia de dezvoltare a industriei miniere promovată înainte de anul 1989 avea la bază conceptul autosusţinerii în asigurarea cu resurse minerale a economiei, în scopul reducerii importurilor. Rezultatul acesteia a constat în dezvoltarea unui sector minier mai mult decât ar fi permis potenţialul de resurse minerale solide economic exploatabile de care dispune ţara, ocupând direct peste 350.000 persoane şi indirect alte 700.000 persoane. Situaţia creată după 1989 a impus susţinerea sectorului de către stat, pentru aceasta fiind necesar un mare efort bugetar. În perioada 1990-2007, statul a cheltuit pentru susţinerea sectorului minier, suma de 6.156,4 milioane dolari SUA, aşa cum rezultă din tabelul 1: Tabelul 1
Specificaţie Subvenţii Transferuri sociale Alocaţii de capital Total Valoare (echivalent milioane dolari SUA) 4.125,2 316,9 1.714,3 6.156,4

La aceasta se adaugă pentru perioada respectivă şi o pierdere de exploatare în valoare de 1.729,4 milioane dolari SUA. Rezultatele acţiunilor de restructurare din această perioadă au generat o serie de noi probleme, care, în principal, sunt: - scăderea bruscă a economiei regiunilor miniere afectate de restructurarea sectorului; - amplificarea problemelor sociale în aceste regiuni; - amplificarea problemelor de mediu

1.2. Situaţia bazei de resurse minerale solide valorificabile şi nivelul de intervenţie al statului Resursele minerale care, în diverse stadii de cunoaştere pot fi exploatate cu actualele tehnologii miniere, sunt prezentate în tabelul 2.

1

Tabelul 2
Substanţa lignit Resurse minerale Nivelul intervenţiei statului U.M. Cantitate milioane tone 2800 redusă, la acordarea de subvenţii pentru exploatarea în subteran a transferurilor sociale şi, parţial, alocaţii de capital milioane tone 900 majoră, prin acordarea de subvenţii pentru exploatare, transferuri sociale şi alocaţii de capital milioane tone 40 foarte mare, prin acordarea de subvenţii pentru exploatare, transferuri sociale, alocaţii de capital şi milioane tone 90 eşalonarea datoriilor către furnizorii de energie milioane tone 900 electrică milioane tone * Majora, prin acordarea de subvenţii pentru exploatare, transferuri sociale şi alocaţii de capital milioane tone 4000 fără intervenţie milioane mc/zi fără intervenţie

huilă minereuri auro-argentifere minereuri polimetalice minereuri cuprifere minereu de uraniu sare apa minerala

* cantitatea resurselor are regim special Condiţiile geominiere şi caracteristicile mineralogice ale zăcămintelor din România sunt complexe, iar parametrii privind calitatea se situează la limita inferioară, raportat la calitatea zăcămintelor similare exploatate în prezent pe plan mondial, cu tehnologii performante şi cu productivităţi de 5-12 ori mai mari. 1.3. Structura sectorului de exploatare a substanţelor minerale În acest sector, îşi desfăşoară activitatea un număr de 379 operatori economici din care 16 cu capital de stat şi 363 cu capital privat, astfel:
cărbune: 2 companii naţionale, respectiv SNLO şi CNH Petroşani 3 complexe energetice respectiv CE Rovinari, CE Turceni, CE Craiova, 1 societate naţională, respectiv SNC Ploieşti 2 companii naţionale, respectiv C.N. MINVEST S.A. Deva şi C.N. REMIN S.A. Baia Mare 4 societăţi comerciale, respectiv S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă, S.C. CUPRUMIN S.A. Abrud, S.C. Băiţa S.A. Stei şi S.C. Bucovina Min Vatra Dornei 5 operatori minieri - agenţi economici cu capital privat 330 operatori minieri - agenţi economici cu capital privat 1 companie naţională, respectiv CNU Bucureşti 1 societate naţională, respectiv S.N. Sării Bucureşti 1 societate naţională, respectiv SNAM Bucureşti 28 operatori - agenţi economici cu capital privat

minereuri metalifere:

substanţe nemetalifere, roci utile Substanţe radioactive (uraniu) sare: apa minerala

În prezent, activitatea de extracţie se desfăşoară în 25 de mine , 37 de cariere si 7 saline , iar cea de preparare în 9 de uzine, aşa cum rezultă din tabelul 3: Tabelul 3
Specificaţie Mine Cariere Uzine de preparare Surse de ape minerale Saline Total 25 37 9 50 7 Huilă 7 1 Lignit 5 26 Total din care: Minereuri Sare 11 10 1 6 1 7 Uraniu 2 1 Ape minerale 50 -

2

Având în vedere problemele cu care se confruntă societăţile din minerit (gradul scăzut de atractivitate şi situaţia financiară şi operaţională în vechea formă organizatorică) precum şi contextul economic, pentru continuarea activităţii societăţilor din minerit, s-a impus elaborarea unor proceduri de restructurare în perioada premergătoare privatizării pentru creşterea eficienţei şi atractivităţii, aprobate prin HG nr.590/2006, proces în urma căruia companiile/societăţile naţionale din minerit au finalizat procesele de reorganizare şi s-au luat deciziile privind sectoarele care vor rămâne în activitate şi minele care vor fi supuse închiderii pentru a se asigura criteriile necesare de performanţă. În acest sens la obiective din administrarea unui număr de 13 companii şi societăţi miniere a încetat activitatea în cursul anului 2006 iar prin H.G. nr.644/2007 încă 85 de obiective miniere au fost aprobate la închidere care se adaugă la cele 462 cu activitate sistată în perioada 1998 – 2006. 1.4. Starea infrastructurii şi a nivelului tehnologic Starea infrastructurii şi a nivelului tehnologic diferă, în funcţie de particularităţile substanţei, capacitatea de finanţare a operatorilor minieri, de politicile de intervenţie a statului, astfel: 1.4.1. Cărbuni 1.4.1.a. Lignit Sectorul lignitului se caracterizează prin: • creşterea nivelului tehnologic în cariere, urmare a: - reabilitării liniilor tehnologice de carieră şi haldă; - dispecerizarea funcţionării utilajelor din cariere şi a consumului de energie electrică; - trecerea la halda interioară în toate carierele de lignit; - extinderea tehnologiei de haldare directă; • îmbunătăţirea infrastructurii carierelor, urmare a: - creării de accese facile şi sigure spre toate utilajele şi lucrările tehnologice; - asigurării mijloacelor de comunicare sigure şi performante; - amenajării de incinte cu construcţii în stare bună, cu drumuri şi platforme bine întreţinute. 1.4.1.b. Huila Este caracterizată, în principal, de reducerea nivelului tehnologic, urmare a: - uzurii fizice avansate a majorităţii echipamentului minier (complexe mecanizate pentru exploatarea cărbunelui, combine de înaintare şi abataj, echipamente pentru perforare, echipamente de transport subteran a cărbunelui, echipamente pentru evacuarea apelor subterane, instalaţii de aeraj, instalaţii de extracţie, echipamente pentru automatizare şi dispecerizare); - insuficientei dot\ri cu echipamente performante pentru tăierea cărbunelui, susţinerea abatajelor, perforarea găurilor, tăierea rocilor în lucrările subterane de pregătiri şi deschideri precum şi de executarea lucrărilor de foraj; - riscului crescut privind producerea accidentelor miniere, ca urmare a lipsei mijloacelor de monitorizare şi tratare a spaţiului exploatat din abataje; - rămâneri în urmă în executarea lucrărilor de investiţii, pentru punerea în funcţiune de noi capacităţi, cu implicaţii majore asupra asigurării capacităţii de producţie după anul 2010, la majoritatea exploatărilor miniere; - rămâneri în urmă în executarea lucrărilor de cercetare geologic\, pentru punerea în eviden]\ a unor zone de exploatare performante, cu implicaţii directe asupra dezvoltării capacităţilor de producţie viabile după anul 2010, la majoritatea exploatărilor miniere; - construcţii industriale dezafectate, în incintele miniere, urmare a restrângerii activităţii miniere.

3

. . echipamente pentru uzinele de preparare.probleme de mediu.riscului crescut privind securitatea lucrătorilor din abataje.rămâneri în urmă în executarea lucrărilor de investiţii pentru punerea în funcţiune de noi capacităţi. . cercetarea insuficient\ a resurselor geologice estimate raportat la complexitatea zăcămintelor uranifere şi variabilitatea parametrilor. . de regulă. cu implicaţii asupra capacităţii de producţie a unităţii. elemente cu pondere mare în costurile operaţionale pentru produsele societăţii 1. Substanţe nemetalifere şi roci utile Sectorul este caracterizat. echipamente pentru producerea de aer comprimat şi de evacuare a apelor. în principal. neasigurat prin sistemul reglementat de garanţii de refacere a mediului . generate de neabordarea din faza de proiectare a aspectelor de impact asupra mediului pentru activităţile specifice. . în principal. 1.restrângerea pieţei interne în ultimii ani datorită declinului industriei de produse clorosodice.reducerea nivelului tehnologic. 4 .grad ridicat de uzură fizică şi morală pentru utilajele folosite la exploatarea subterana şi la zi.drumuri şi accese spre incintele principale şi auxiliare degradate.4. a necesarului de spaţiu. .grad ridicat de deteriorare a mediului. de: . echipamentelor şi instalaţiilor precum şi a clădirilor tehnologice .concentrarea activităţii de preparare – rafinare a uraniului‚ într-o singur\ uzin\ amplasat\ la distanţ\ mare de minele de uraniu şi care dispune de o tehnologie uzată moral. cu o vechime mult peste durata normală de funcţionare. urmare a reducerii producţiei. 1.5.condiţii precare de securitate şi sănătate în munca.uzurii fizice avansate a echipamentului minier (complexe mecanizate pentru exploatare. respectiv reducerea veniturilor din exploatare. mare consumatoare de reactivi. Minereuri Sectorul este caracterizat. . echipamente pentru automatizare şi dispecerizare.construcţii abandonate în incintele miniere.4. combustibili şi energie electrică. generatoare de costuri suplimentare. . urmare a: .lipsei echipamentelor performante pentru executarea lucrărilor de pregătire şi deschidere). . implicit. .1.predominant tehnologii învechite de prelucrare primara a substanţelor minerale.3. în special în exploatările la zi de minereuri cuprifere. .4. . Sare Sectorul este caracterizat. energie şi combustibil. . Substanţe radioactive (uraniu) Starea actuala a sectorului este determinat\ în principal de : imposibilitatea introducerii mecanizării la nivel de abataj .uzura fizic\ şi moral\ a utilajelor. echipamente pentru perforare. ceea ce a determinat diminuarea producţiei de sare în soluţie. instalaţii de extracţie. combine de înaintare şi abataj. a numărului de personal şi. în principal. de: .4.starea tehnică a utilajelor şi echipamentelor specifice din dotare generează costuri mari de întreţinere datorită faptului acestea sunt.4.2. instalaţii de aeraj. de: . materiale.creşterea cheltuielilor din exploatare datorita creşterii preţurilor şi tarifelor la materii prime. echipamente de transport a minereurilor.infrastructura deteriorată. .

9 21.oprirea de către Banca Naţională.0 27.4 45.0 30.3 857 0.1 20.1 28. a necesarului de cărbune cocsificabil.007 13. Destinaţia producţiei începând cu anul 1999 este prezentata tabelul 5.3 80.5 29. .3 199. piaţa internă solicitând maxim 3.1 29.0 18.5 104.4 943 0.6 32.3 * * 2001 3.4 994 0.Mn Sare Ape minerale Nămoluri aurifere Concentrate aurifere Concentrat octoxid U Pulbere dioxid U U.800 kcal/kg.7 28.2 12.8 44.7 10.8 40.4 15.1 0. tone mil.5 32.1 23.6 2.5 62.3 * * 1996 5. pH.3 52.215 * * - * cantitatea produsului are regim special Evoluţia consumului intern de produse miniere exploatate în România în perioada 1990-2006 Întreaga cantitate de produse miniere realizate în ţară până în anul 1996 a fost preluată de agenţii economici interni.1 * * 2007 2. In perioada 2000 – 2004 uzinele metalurgice de prelucrare a concentratelor de minereuri neferoase si-au sistat activitatea şi.7 19. Evoluţia producţiei şi a consumului intern de produse miniere în perioada 1990-2007 Principalii factori care au influenţat consumul şi producţia au fost: .0 78.3 18.3 367.3 21.8 2.1 165. privind regimul metalelor preţioase în România.6 * * 2003 3.9 2. a achiziţiei de aur de pe piaţa internă.4 2.Evoluţia producţiei miniere în perioada 1990-2005 este prezentată în tabelul 4.4 158. mil. 190/2000.025 0.4 41.7 950 0.4 2.3 16.3 75. începând cu anul 2000.5 139. peste 50% dintre acestea având montate dispozitive de monitorizare automat\ a parametrilor: nivel.05 78. iar pe piaţa externă.4 * * 2006 2. în principal.6 29.5 17. tone mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone mii tone mil.6 795. Urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.0 30.3 465.7 29. ca atare. şi oxigen dizolvat. începând cu anul 1997.4 12. foraje echipate cu pompe submersibile prevăzute cu panouri de comand\ şi protecţie automatizate.9 * * 2000 3 26 16.6 32.1 212.0 3.4 33.4 19.reducerea cererii de sare: pe piaţa internă. republicată `n 2004. tone mil.8 4.1 16.4 17.7 22.6 9.002 42.4 13. Tabelul 4 Produsul Huila net\ Lignit Cupru în concentrate Zinc în concentrate Plumb în concentrate Concentrate cuproase Concentrate zincoase Concentrate plumboase Minereu Fe .7 * * 2002 3.5 31.7 * * 1997 4.7 3.5 milioane tone/an la o putere calorică de maxim 3.8 49.9 216. temperatur\.3 147. conductivitate. 1. cu modificările ulterioare şi a ordinului Ministrului Industriei şi Resurselor nr. datorită conjuncturii internaţionale.1 26.6 0.2 200 0.7 2.4 1.6 25.7 29.5 2. litri mii tone mii tone kg kg 1990 3.5 15.8 172.6 404 0.6 6.9 * * 2004 3.7 32. produsele miniere respective au fost valorificate la export.9 15.8 2.6 198.7 18.01 0.5.9 * * 2005 2.008 10. .9 237.6 2.1 119. 391/2003.4 249.1.1 10.3 20.4 88. Apa mineral\ Sectorul este caracterizat. .M.003 0. s-a aprobat exportul de concentrate neferoase şi metale preţioase subvenţionate. de: echipamente performante de extracţie şi monitorizare a parametrilor calitativi şi cantitativi la surs\.2 898 0.5 24. precum şi prin fluctuaţia consumului termocentralelor pe lignit.3 21.3 8.001 41.3 70.6 17.5 2.4.4 120.09 46.2 114. 5 . ca urmare a restructurării industriei chimice.6. .0 17.5 14.6 1.1 13.oscilaţia cererii de huilă şi lignit manifestată prin reducerea.5 1.9 33.3 36.6 15.3 29.6 358 0.3 77.diminuarea treptată a sprijinului acordat de către stat pentru exploatarea minereurilor complexe şi a minereurilor cuproase.

2 2006 2.4 2007 2.774 46.390.7 neferoase 37.1 539.5 2003 40.5 29.3 2003 3.9 3.M.865 20. În perioada 2000-2005.17 0.900 24.6 32.5 1.900 18.02 - Banca Naţională a României a sistat. pentru: intern neferoase 23.800 38. consumul intern de cărbune a cunoscut oscilaţii.M.0 2004 2005 362.0 14.1 2005 2.053.485.8 2005 37.8 2.04 0.3 564.995 17.43 2.0 2001 33.900 39.0 30. mii tone intern extern Sare în soluţie mii tone intern 1999 2000 402 384 470 450 1281 1442 2001 339 340 1516 2002 321 366 1529 2003 371.600 39.7 extern nămol aurifer pirite aurifere 0.7 502. Tabelul 6 Produsul Huilă energetică Lignit U.1 29. din anul 2001.353.3 0.0 10. aşa cum rezultă din tabelul 7.1 2006 383 507 1.8 din care.M.2 Piaţa produselor uranifere Tabelul 9 Produsul Concentrat DUNa Concentrat octoxid de uraniu Pulbere dioxid de uraniu U.100 58.458.690 2007 266 501 1. milioane tone milioane tone 2000 3 26 2001 3. respectiv de la agenţii economici autohtoni.5 2000 32. litri / loc intern 1999 25. cumpărarea aurului rezultat din prelucrarea concentratelor.8 aurifere 2.60 14.41 1.0 2004 3.490.4 2004 37.7 2002 3. Tabelul 7 Produsul Sare gemă U.18 1.M.M.502.7 Piaţa sării a fost influenţată de cererea externă şi de evoluţiile din industria sodei.6 1. kg Kg kg intern intern intern 1999 * * * 2000 * * * 2001 * * * 2002 * * * 2003 * * * 2004 * * * 2005 * * * 2006 * * * 2007 * * * * cantitatea produsului are regim special 6 .9 19.800 58.7 29.56 0.789.4 943.564 56.42 1.976.654 Piaţa apei minerale se prezinta in tabelul 8 Tabelul 8 Produsul Apa minerala naturala U.6 32.0 1.4 2006 46.300 19. evoluând aşa cum este prezentat în tabelul 6.05 1.699 35.Tabelul 5 Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 U.2 17.45 1.51 0.3 2002 36.7 27. tone tone tone tone tone tone tone tone tone Total metal în concentrate 61.529.500 64.131.50 1.6 2007 55.6 24.154.513.847 35.4 332.810 27.

M.065.754.Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM).8 3. bugetelor locale. lei ROL 1.962. instituţie publică care elaborează politica Guvernului în domeniul minier şi asigură administrarea proprietăţii publice în domeniul resurselor minerale.. aşa cum rezultă din tabelul 10.383.782.320. privatizarea [i. restructurarea. Cadrul instituţional În baza reglementărilor specifice a fost creat şi organizat cadrul instituţional.353. 1.5 2003 2004 2005 2006 5.9. CNU [i Complexele Energetice.180.6 12.1.2 Pierderi aferente activităţii de exploatare mil. Măsurile adoptate în perioada 2000-2007 au condus la diminuarea pierderilor de exploatare. 1.9 4. în anii anteriori şi în anul curent pierderi peste nivelul subvenţiilor.3 6.440. prin Legea minelor nr.2 11.Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS). .0 2. lei ROL 9. aşa cum au fost aprobate de Guvern.141. lichidarea societ\]ilor comerciale [i ale companiilor na]ionale care au fost transferate `n portofoliul s\u. 85/2003 şi actele normative emise în aplicarea acesteia. bugetului de asigurări de sănătate şi fondurilor speciale neachitate şi de neaplicarea articolelor 18 şi 19 din Legea 511/2004 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2005.7. desemnată ca autoritate competentă pentru gestionarea în numele statului a bazei de resurse minerale ale ţării.Agen]ia Na]ional\ pentru Resurse Minerale (ANRM). respectiv.230. Situaţia realizării prevederilor din bugetele de venituri şi cheltuieli Veniturile totale realizate p@n\ `n anul 2007 nu au atins nivelurile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. 1.859.945.7 3. Tabelul 10 2001 2002 U. 2000 Specificaţie Pierderi totale.Ministerul Economiei şi Finan]elor (MEF). care preia [i `[i asum\ toate obliga]iile ce decurg din calitatea sa de ac]ionar al statului privind administrarea. Pierderile totale au fost influenţate de cheltuielile excepţionale generate de penalităţile şi majorările calculate de instituţiile la care companiile/societăţile miniere au obligaţii neachitate aferente bugetului de stat.361. Acestea au fost influenţate în principal de nerealizarea veniturilor din producţia vândută.392. . . urmare a necorelării preţurilor de livrare cu cursul leu/dolar SUA pentru cărbune şi a oscilaţiilor preţurilor metalelor la bursele externe pentru metalele preţioase neferoase. dup\ caz.1 2. Situaţia pierderilor Companiile/societăţile miniere au înregistrat constant. SNLO. Cadrul legislativ Activitatea minieră este reglementată prin Constituţia României. aceasta constituindu-se în prezent din: .8.6.6 5. din care: mil.7 5. cu excepţia Societ\]ii Na]ionale a Apelor Minerale.3 3. responsabilă pentru promovarea măsurilor şi acţiunilor de atenuare a impactului social şi regenerarea socio-economică a comunităţilor în care s-a produs de restructurarea sectorului.001.0 4. Cheltuielile totale înregistrate în aceea[i perioad\ depăşesc prevederile din bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor/societăţilor miniere.2 7 .1 2007 4. cu excepţia SNAM.

9 103.5 2007 12.alocaţii bugetare TOTAL din care . Evoluţia cheltuielilor cu personalul Companiile şi societăţile miniere s-au încadrat în fondul de salarii programat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.7 6.7 14.238.411. bugetele locale. ROL mld.0 1.0 598.1 133.9 210.0 65.996. cu excepţia SNLO.0 172.0 47.58 9.distribuirea resurselor pentru investiţii nu a acoperit cele mai stringente nevoi.9 5. Tabelul 12 U.1 112.7 62.6 296.0 1.12.415. Situaţia investiţiilor În administrarea investiţiilor s-au înregistrat următoarele aspecte: .4 140. ROL mld.267.3 9.3 207. Specificaţie Cheltuieli cu personalul milioane lei Salarii brute milioane lei 2000 5.5 3.8 2006 378. 86.0 40.7 194.4 8 .5 % către furnizori.12. din care 1.3 52.1 187.9 12.6 3.794.6 210.7 21.0 2.947.0 1.2 192.8 266. Productivitatea muncii Productivitatea muncii în industria minieră a cunoscut o creştere în perioada 2000-2007. Complexelor Energetice.6 3.alocaţii bugetare TOTAL din care .2007 Companiile miniere înregistrează obligaţii neonorate în valoare de 4.7 2005 523.5 53.2 48.711.739.372.0 42. după cum rezultă din tabelul 13.3 2002 2003 2004 2005 10.alocaţii bugetare TOTAL din care .18 7.957.666. ROL mld.9 87.5 48. ROL mld.375 milioane lei ( RON ) datorii efective.1 4.838. ROL mld. Tabelul 11 Sectorul Huila Lignit Minereuri Sare Uraniu Ape minerale TOTAL din care .110.6 275.508. Tabelul 13 Anul Specificaţie U.0 6.1 77.9 6.alocaţii bugetare U/M mld.0 628.0 42.alocaţii bugetare TOTAL din care .1 1.7 509.5 59.7 127. .4 1. ROL 2000 123.5 Anii 2004 564.9 2006 13.0 2002 294.7 153.66 2005 16.201.3 23. 2002 2003 8. ROL mld.investiţiile din surse proprii au asigurat circa 10 % din necesar.4 44. Din total obligaţii. ROL mld. iar 13.alocaţii bugetare TOTAL din care .7 2000 2001 Productivitatea muncii mii euro/om an 7.0 52.4 8.10 2006 18.7 204.8 2007 240.7 33.8 140.1 milioane lei ( RON ).9 153.4 182.3 75. ROL mld.656.0 169.5 41.1.217. iar 2.97 2007 (preliminat) 20. Situaţia 0obligaţiilor neplătite de către companiile/societăţile miniere la 31.M.0 54.1 1.12.497.0 8. unde acestea au acoperit 100 % din necesarul fundamentat de companii.1 290.4 2001 156.1 92.5 % reprezintă datorii către bugetul de stat.0 77.5 911.8 118. .0 238. SNAM. 1. bugetul de asigurări sociale de stat şi fondurile speciale.1 2.8 2001 7.2 2003 386. ROL mld.7 2.6 154.4 172.7 102.6 32.0 2. majorări şi penalităţi.3 - 1.6 milioane lei ( RON ) .0 271.alocaţiile de capital pentru investiţii prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli au asigurat în medie 35 % din necesarul solicitat de companiile de minereuri şi de CNH Petroşani.3 202.6 5. ROL mld.M.10. ROL mld.1 23.675.484. acesta evoluând în perioada 2000-2007 conform specificaţiilor din tabelul 12.402.6 67.7 27.45 2004 9.11.0 2.

13. Total personal 14.101 bărbaţi 13. pers. în Total subteran 12. pers.101 sub 25 149 25 44 51 80 21 370 din care.150 1.743 11.150 1.540 1.025 3.vârsta medie de 38 ani. nr. ceea ce face ca un procent important al acestora să fie plasat în locuri de muncă cu condiţii deosebite.Personalul din companiile şi societăţile miniere Situaţia pe vârste a personalului din companiile şi societăţile miniere la 31. pers. nr. Tabelul 15 Total personal Specificaţie U. Total 14. pers nr. pers.016 1.604 femei 1.743 11. 9 . nr.057 10.764 1.444 6.106 426 829 270 55 8. .470 1.748 255 391 380 37 4. pers.535 peste 45 4.920 2.515 8. pers. pers nr. urmare a încetinirii ritmului angajărilor sau chiar al sistării acestora.concentrarea majorităţii persoanelor pe un interval de vârstă cuprins între 35-45 ani. nr. face ca numărul persoanelor care pot părăsi unităţile pe căi naturale în perspectiva următorilor trei ani să fie foarte redus.M. pers nr. pers.759 1.348 276 396 280 49 3.711 Structura pe sexe şi categorii de personal se prezintă în tabelul 15. cu vârsta: 26 -35 36 -45 3. nr.497 femei.694 138 32.612 2.764 1.existenţa a 4. .557 1.2007 este prezentată în tabelul 14.414 620 89 27. nr.408 Lignit Huilă Minereuri Sare Uraniu Ape minerale naturale Total nr. pers.494 10. număr relativ mare raportat la specificul activităţii.1.686 1. nr. pers nr. pers. pers.694 138 32.314 325 1. Din datele prezentate rezultă următoarele concluzii: .649 6. nr. relativ scăzută.139 382 761 342 928 605 739 14 48 7.754 429 1.436 15.M.643 11.12.819 din total personal muncitori din care. Tabelul 14 Specificaţie Lignit Huilă Minereuri Sare Uraniu Ape minerale naturale Total U.497 TESA 1.612 2.314 101 27. nr.357 1.

316 61.0 198 11. SNC Ploieşti -S.A.9 27 18.0 22 9.C.0 240 14.0 2.A.A.915 58.9 92 25. CE ROVINARI -S.8 49 33.9 30 21.0 209 8.3 75 54. Bucureşti Total sare SNS Bucureşti Total ape minerale SNAM Bucureşti TOTAL GENERAL Pregătire de bază % Nr.0 271 16.0 3.915 58.3 3.7 13.C.0 18 12.14.8 Pregătire superioară % Nr. MOLDOMIN S.9 922 10.0 92 65.0 1.2007. Total uraniu CNU -S. o serie de operatori minieri să acumuleze importante datorii către furnizori şi bugetul de stat fapt ce a condus inevitabil la necesitatea restructurării industriei miniere şi închiderea unui număr foarte mare de mine.12. angajaţi 6.C. Stei S.7 6.A.0 42 17. S.9 580 26. s-a trecut la implementarea procesului de conservare şi închidere a minelor şi carierelor nerentabile.A.A.* Total minereuri S.799 11.254 90.446 29.3 Pregătire medie % Nr.2 64 16.256 74.551 45.C. în conformitate cu legislaţia în vigoare.0 628 38.2 254 11. (iii)meseriile care se caută pe piaţa muncii.0 33 24.403 12.0 26 5. MINVEST -S. (ii)posibilităţile existente de a-şi găsi noi locuri de muncă.C.0 30 1. se prezintă în tabelul 16. BAITA -S.2 12 6.2 31 16. începând cu anul 1998.0 22 16.A. pentru aceste obiective conform ( tabel 17 ): 10 . angajaţi 1.256 74.0 1.7 198 11.A. Baia Mare S.403 12.9 254 11.0 1.3 69 47.* CE TURCENI -S. prin 10 hotărâri de Guvern.0 183 74. închiderea şi ecologizarea suprafeţelor afectate.316 61.6 914 33.0 31 22.598 10.0 713 44.* CE CRAIOVA -S.6 352 13.3 14.7 1.8 156 78.2 1. s-a aprobat închiderea definitivă pentru 550 mine/cariere şi fondurile necesare pentru conservarea. Până la această dată. având ca obiective: (i)informarea acestuia despre situaţie şi şansele minelor în care lucrează de a exista. Închiderea minelor neviabile şi derularea procesului de închidere şi ecologizare în perioada 1998-2006 Supradimensionarea sectorului minier în perioada anterioară anului 1990 şi trecerea la aplicarea principiilor economiei de piaţă au făcut ca. În acest context.176 79. CUPRUMIN -S. MINBUCOVINA -S. 1.2 75 54.0 52 10.342 29.SA Petroşani Total lignit SNL Oltenia -S.0 47 35.803 59.9 248 69. S.4 46 12.8 1.4 892 9.C.7 4.A.0 67 49. angajaţi 3.A. Deva S.7 30 21.7 7.2 21 6.1 1.9 * numai pentru activitatea miniera Această situaţie arată că o primă şi urgentă măsură în sarcina operatorilor minieri este aceea de organizare a cursurilor de pregătire pentru întreg personalul.A.9 33 24.446 29.484 54.A. Tabelul 16 Compania/Societatea Total huila CNH . REMIN -S.3 8.2 240 14.Nivelul pregătirii angajaţilor companiilor/societăţilor miniere la data de 31.4 255 72.751 42.1 580 26. într-un timp relativ scurt.0 449 85. în baza Legii minelor.

cu Ministerului Economiei şi Finanţelor (pe baza Programului aprobat de DGRM – MEF).N.N. crt. 168 obiective din care 32 cu fonduri de la Banca Mondială (tabel nr. Tabel nr.O. REMIN Baia Mare C.N. începând cu anul 1999 s-au contractat lucrările de închidere şi ecologizare pentru un număr de 216 mine şi cariere din care. Tg.N.12.N.C. până la data de 31.N. REMIN Baia Mare C.C. Total mine aprobate la închidere prin 10 HG Mine cu lucrările de închidere contractate TOTAL din care: cu lucr\ri executate [i recep]ionate: cu lucrări în derulare Mine cu lucrările de închidere neatacate Compania / societatea TOTAL din care: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C.N.L. Toate aceste faze/activităţi componente ale procesului de închidere sunt prevăzute şi evaluate.S SALROM Bucuresti S.N.A.H.L.S Bucure[ti S. Finanţarea acestora se face prin fonduri alocate anual de la bugetul de stat pe baza programelor de prioritizare a obiectivelor miniere negociate anual de S.C. Ploiesti C. Compania / Societatea TOTAL din care: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C. MINVEST Deva S.C. Tg.O. Petro[ani S./an 816 /1998 17 /1999 720 /1999 493 /2000 602 /2001 898 /2002 926 /2003 1846 /2004 1008 /2006 644 /2007 76 3 9 31 22 6 4 1 37 8 1 5 2 21 48 1 6 6 1 3 7 24 68 20 6 1 4 5 1 1 3 27 49 7 13 1 1 1 5 20 45 4 1 4 11 4 4 4 13 20 2 4 4 10 64 7 10 6 4 1 5 1 6 24 55 5 3 6 7 2 6 2 2 7 15 88 20 5 17 15 5 7 7 4 8 10 Alte societati În limita fondurilor aprobate.Tabel 17 Nr.N.2006. Nr. s-au recepţionat.N.18.C. crt.U. Jiu S.N. CONVERSMIN S. Petrosani S. Principalele faze/activităţi specifice procesului de închidere a minelor neviabile sunt: 11 .N. Bucure[ti C. MINER| BANAT Anina SC MINBUCOVINA Alte societ\]i 550 69 52 85 69 23 41 15 19 13 164 215 32 28 36 40 4 25 7 10 1 32 168 25 20 28 37 1 19 6 4 0 28 47 7 8 8 3 3 6 1 6 1 4 335 37 24 49 29 19 16 8 9 12 132 Închiderea obiectivelor miniere şi reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate este una din cele mai complexe activităţi legate de exploatarea şi valorificarea rezervelor de resurse minerale şi constă din derularea unui întreg ansamblu de activităţi specifice. fizic şi valoric. la terminarea lucrărilor de închidere şi ecologizare. Jiu S.U.H. MINERA BANAT Anina SC MINBUCOVINA Total mine închise 550 69 52 85 69 23 41 15 19 13 164 Hotărârea de Guvern care a aprobat închiderea nr. MINVEST Deva S.18).N. prin proiectele tehnice de execuţie care se elaborează în prima faza a programului aferent închiderii obiectivelor miniere.N. direct de la bugetul statului şi a unui împrumut obţinut de la Banca Mondială. Ploie[ti C. Bucuresti C.

557.execuţia de diguri de izolare şi/sau de rezistentă. 85/2003 şi ale Hotărârii Guvernului nr.800 3. observaţii permanente şi investigaţii necesare privind stabilitatea şi comportarea în timp a depozitelor de materiale sterile din haldele şi iazurile de decantare şi a suprafeţelor de teren ecologizate precum şi intervenţia cu lucrări de remediere acolo unde.900 527. Bucureşti. se produc deteriorări ale lucrărilor efectuate (corecturi de pantă. observaţii permanente şi intervenţii pentru menţinerea stabilităţii depozitelor.966 2003 11. crt.731. Conservarea Lucrările specifice acestei faze sunt cele necesare menţinerii funcţionalităţii şi accesului la obiective până la începerea lucrărilor de închidere propriu-zisă.343.A. conform tabel nr.menţinerea funcţionalităţii căilor de acces.727 2.355 46.100 3.293. armări în vederea asigurării accesului la punctele de lucru.demontarea. execuţia acestora făcându-se de către agenţi economici specializaţi care au capabilitate tehnică corespunzătoare şi experienţă similară în domeniu. Închiderea lucrărilor miniere Lucrările specifice acestei faze sunt: . completări de rambleu la lucrările de legătură cu suprafaţa acolo unde s-au produs tasări mai importante.activităţi de evacuare a apelor din lucrările subterane.200 2. În principal.204 lei.650.900 982.).720.947 164. .680.556. . puţuri.448 0 0 0 0 1999 10.418.300 1.paza obiectivului în vederea păstrării patrimoniului. echivalentul a 185. . respectiv: .600 4.652.092.500 3. c.320. .M.C. s-au cheltuit 525. în conformitate cu prevederile legii mediului. 1 2 3 Specificatie Cheltuieli de conservare Cheltuieli de proiectare Cheltuieli de inchidere subterana U. monitorizarea concentraţiilor de gaze toxice şi lucrări pentru punerea în siguranţă a zăcământului. Tabel nr.385. .montarea conductelor de evacuare a apelor de mină şi a celor de drenare a gazelor etc.679 2000 12.992 391. d.719 3.522.364 2001 14. . etc.181. Dezafectarea si ecologizarea zonelor afectate De regulă aceste activităţi fac parte din etapa a II-a a lucrărilor de închidere.punerea în siguranţă a iazurilor de decantare. LEI Euro LEI Euro LEI Euro 1998 8.500 1. împădurire etc.922.377.întreţinerea anexelor tehnologice şi utilităţilor necesare execuţiei lucrărilor de închidere.301.demolarea construcţiilor de suprafaţă.19 Nr.858. În perioada 1998 –2007 pentru activităţile specifice programului de închidere a minelor.581 783. ..517. respectiv lucrările de închidere a obiectivelor contractate (mine/cariere).504 1.înierbare.stabilizarea şi geometrizarea haldelor.647 1.102.400 2. 19.649 €) prin S. .459.000 €.998 5.055 1.272 lei (echivalentul a 56.749 2002 15. aceste lucrări constau din: . datorita intemperiilor/calamităţilor naturale.refacerea căilor de colectare şi evacuare a apelor şi a drumurilor de acces. etc. depozite de explozivi.926/2003.100 4.a. 2.375 2. dezafectarea şi evacuarea utilajelor şi anexelor tehnologice. construite din fonduri de închidere şi ecologizare.planări. plane înclinate. tratarea apelor colectate din minele închise în staţii de epurare. reprofilări. este necesară fundamentarea şi implementarea programelor de monitorizare postînchidere în baza cărora se pot accesa fondurile aprobate destinate acestui gen de activităţi.027.103. nr. b.108 12 . .025. reparaţii la ziduri de sprijin şi gabioane.301.809 3.759. Precizăm că activitatea de monitorizare post închidere presupune două categorii principale de lucrări: 1.nivelarea suprafeţelor afectate.854. . . . din care 198.059. Monitorizarea post închidere Având în vedere prevederile legii minelor. CONVERSMIN S.200 658.609 8.închiderea lucrărilor de legătură cu suprafaţa. .961 4.rambleieri de galerii.

716 238.708.711 4.362.601 2.127 290.380 8.411 8.500.909 0 0 36.139 3.829.184.1 Activităţile programului de închidere în perioada 2008 – 2013 [lei] 1 2 3 4 5 6 7 8 ACTIVITATI Contractate an anterior în continuare Monitorizare postînchidere staţii epurare Calamitate Conservare Lucrări nou atacate an curent din care: .495 3.007 8.400 3.251.656 7.224.440 4.953 5.598. iar 334 de obiective aprobate la închidere nu sunt atacate.846. în diverse stadii.687 28.260.487 77.816.131 5.4 5 6 Cheltuieli cu ecologizarea suprafetelor Cheltuieli cu Asistenta Tehnica Cheltuieli pentru Monitorizare Post-Inchidere TOTAL CHELTUIELI LEI Euro LEI Euro LEI Euro LEI Euro 0 0 0 0 0 0 8.000 3.554 29.357 0 0 15.746 7.338 5.371.264 9.010.450.493 7.310.644.551.777 27.959 La data de 01.692.323.575.120 1.976.173 607.829.612.638 2.846.141 3. LEI Euro LEI Euro LEI Euro LEI Euro LEI Euro LEI Euro LEI Euro 2004 11.125 3.636 5.001.000 12.021 15.018 8.Proiectare .127.005.844 1.000 1.800 4.045.112.329 3.000 2011 197.000 10.591.078.683 1.335.065 1.679 6.204 149.763.131 7.945.005.329.610 2006 8.535 328.000.665 290.335. lucrările de închidere.984 9.424.139.608 26.975.798.886 2007 (program) 7.046.829.M.100 1.190 37.327 6.729 24.429 TOTAL 1998 – 2007 106.394.013.392 1.158 43.01.265.349.939.710 93.763.773 3.917.368 18.591.865 137.957.500.272.113. crt.000 2013 156.801.035.531.680.400 2.062. Resursele financiare necesare realiz\rii acestor programe provin din surse bugetare [i sunt alocate `n conformitate cu prevederile legale.096.096.763 6.537 19.565.883.387.872 32.948.381.945.803.018.312 525.600 884.505 1.699 3.929.000 TOTAL ANUAL TOTAL 262. programul financiar pe activităţi pentru perioada 2008 – 2020 pentru acestea fiind prezentat în tabelele 20.000 2012 198.301.023 83.329.124 43.703.330 34.443 23.2007 la 168 de obiective miniere erau finalizate şi recepţionate.142.106.555 45.380 5.178.765 43.055.2.474 172.493 49.342. pentru un număr de 48 mine şi cariere sunt contractate şi în curs de derulare activităţi pentru închiderea şi ecologizarea.571.Asistanţă Tehnică Monitorizare postînchidere an curent 2008 60.009 33.054 10.272 670.061 31.744 42.149.687 1.449 2.087.042 2009 257.185 92.846.554 1.422 14.608 67.131 2.110.265 2005 5.752 66.277.408.907.199 4.035 793. Tabelul 20.528.917.480.947.243.398 11.000 2010 174.580.370 7.943 5.964 8.294 12.205.454 5.707.224 8.587.177 65.300 380.564.866.736 58.000.494.798.341.000.124.564 290.195 4.180.068.559.998.039 5.763 2.829.682.400 1.010.1 si 20.285 1.794.000 13.344 16.402.336 4.239.051.692 8.844.422.440 21.000.988.265.000 9.516 42.073.853 30.305.000.000.000.920.749.074 523.235.131 7.880 7.729.965 12.000. 1 2 3 4 5 6 Specificatie Cheltuieli de conservare Cheltuieli de proiectare Cheltuieli de inchidere subterana Cheltuieli cu ecologizarea suprafetelor Cheltuieli cu Asistenta Tehnica Cheltuieli pentru Monitorizare Post-Inchidere TOTAL CHELTUIELI U.763.644.699 0 6.823 3.341.449 7.740 6.680 18.000 30.904 17.487.749 0 0 43.468.103.636.667 16.950 2.963.829 2.430 28.104 290.675 1.486.286 9.380 13 .692 3.677.540.787 7.751.715 Nr.174.337 1.096 100.030 29.150.969 1.945.189.529 48.571.000 28.217 930.955.569.699 47.448 2.654 35.405.212.982 9.508 3.

valorificarea produselor miniere în condiţiile pieţei libere.899 10.eliminarea subvenţiilor pentru producţie şi a subvenţiilor pentru protecţie sociala în sectorul minereuri şi lignit începând cu 01.356 290.498 143. oprirea activităţii şi închiderea minelor neviabile.131 4.829.019.957 107.. Principalele obiective ale strategiei sectorului minier Ca răspuns la situaţia creată în economie.803 5.795.800.000.Tabelul 20.271.536 7.131 837.733.777 290.049 11.164 27.685. astfel încât să faciliteze transferul licenţelor de exploatare către operatori privaţi.000.acordarea de ajutor de stat sectorului de huilă. .637.087 40.230.798.264.829. în condiţiile stabilite prin Regulamentul 1407/23.000.347.984.570 7. .814 10. .541 64.131 2. Abordarea activităţii în industria minieră pe principii de piaţă liber\ care vizează: .928.174 9.000.063.000. astfel încât exploatările să funcţioneze eficient.107 71.017 56.914. Reducerea implicării directe a Guvernului prin atragerea treptată de investiţii din sectorul privat.603.reconsiderarea perimetrelor de exploatare.12.887 290.2. 2.219 290.1. în vederea concentrării extracţiei pe zonele cele mai productive.E.881 7.643.531.509. prin strategia elaborată.354 9.496 2.158 0 131.954 54.000 0 59.829.800.000 2019 25.487 7.829.779 7.000 2017 75.optimizarea numărului de personal şi a salarizării acestuia.000.2008. în condiţiile stabilite de legisla]ia specific\ ajutoarelor de stat.223.703 13.promovarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea surselor de finanţare necesare dezvoltării şi modernizării în vederea privatizării minelor viabile şi cu condiţii de viabilizare.575.914.881.000 2015 82. reabilitarea şi retehnologizarea minelor viabile şi cu condiţii de viabilizare.570.929 7.195.680.782 2020 0 7.221 11.000 2018 81.254 1.837 7.2002/C. .952.000.088 7.Asistanţă Tehnică Monitorizare postînchidere an curent 2014 171.247 290.515 174.restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice.acordarea de ajutor de stat sub forma de subvenţii şi alocaţii de capital pentru activitatea de exploatare şi prelucrare a minereurilor uranifere şi de rafinare a concentratelor tehnice conform prevederilor Tratatelor de aderare a României la UE şi EURATOM.157 10.realizarea producţiei miniere la costuri competitive.712. . îşi propune să atingă următoarele obiective majore: 2.508. .modernizarea.07.promovarea unui management orientat către piaţă şi eficienţă economică.583 79. având în vedere: .000 2016 102. .131 800.622.743. Guvernul.000 0 0 1.987 6.237.429.131 6.658 10. .500.000 1. la concurenţă cu orice alţi furnizori interni sau externi.000 4.008.938.768.000.714 TOTAL ANUAL TOTAL 1.000 56.500. .371.131 15.829.676.451 45.063 41.896 137.131 10.2007 .01.703.2 Activităţile programului de închidere în perioada 2014 – 2020 [lei] 1 2 3 4 5 6 7 8 ACTIVITATI Contractate an anterior în continuare Monitorizare postînchidere staţii epurare Calamitate Conservare Lucrări nou atacate an curent din care: .acordarea de ajutor de stat sub forma alocaţiilor de capital pentru minele viabile şi cu condiţii de viabilizare din sectorul minereuri şi lignit pana la 31.829. 14 .Proiectare .829.532.

până la momentul acordării unei noi concesiuni. .creare unei structuri organizatorice capabile sa asigurare un serviciu de salvare miniera la nivel naţional 2. . în calitate de proprietar al companiilor din sector. Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor neeconomice şi regenerarea socio-economice din regiunile miniere afectate. -reintegrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj cronic.indeplinirea prevederilor programelor pentru conformare negociate de c\tre operatorii minieri cu autorit\]ile competente pentru protec]ia mediului.inventarierea distrugerilor de mediu generate de activitatea minieră desfăşurată în perioada anterioară acordării licenţei de exploatare operatorului economic cu capital de stat. din punct de vedere al protec]iei mediului.4. în vederea stabilirii obligaţiilor ce revin operatorilor minieri cu capital de stat şi titularilor de licenţă privaţi.2. în vederea asumării de către Guvern a responsabilităţii refacerii mediului.elaborarea unor programe de creştere a gradului de securitate şi sănătate în munca.3. . .promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire la situaţia şi perspectiva unităţii în care lucrează.consultarea personalului afectat asupra celor mai potrivite forme de protecţie socială ce urmează a fi adoptate.. -măsuri pentru dezvoltarea mobilităţii forţei de muncă. . . .elaborarea manualului de protecţie a mediului în industria minieră. 15 . 2. .derularea de programe la nivelul comunit\]ilor locale.reutilizarea spaţiilor şi activelor devenite disponibile prin închiderea minelor. având în vedere: . `n procesul de autorizare.revizuirea manualului de închidere a minelor.promovarea unor forme de instruire pentru personalul angajat în vederea măririi şanselor acestuia pe piaţa muncii. . . având ca scop ocuparea temporară a persoanelor disponibilizate. .perfecţionarea şi completarea cadrului instituţional şi de reglementări.evaluarea impactului potenţial produs asupra mediului de către activitatea din sectorul minier.protecţia socială a persoanelor disponibilizate cu şanse minime în găsirea unui loc de muncă. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de protecţie a mediului. . . în vederea asigurării cadrului care să garanteze responsabilitatea titularilor de licenţă faţă de obligaţiile de refacere a mediu şi a obligaţiilor sociale ce le revin în procesul de închidere a minelor.promovarea unor măsuri de tip .creşterea gradului de securitate a muncii la exploatarea subterana a huilei. în vederea eliminării disfuncţionalităţilor socio-economice din comunităţile în care activitatea minieră este retrasă parţial sau total. care urmăreşte: . care să asigure monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor ce revin titularilor de licenţă în domeniul mediului şi faţă de societate.responsabilitate socială corporatistă’’ din partea statului.5. în vederea asigurării cadrului care să dea certitudinea promovării unui management de mediu performant. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de securitate şi sănătate a muncii .ameliorarea stării de sănătate a personalului angajat în exploatarea huilei. .

crearea unui sistem naţional integrat de monitorizare a impactului de mediu produs de activităţile industriale miniere ca instrument eficient de prevenire. 16 . CONVERSMIN S. ▪ crearea infrastructurii pentru sistemul de monitorizare.C.6. prin: .349/2005 privind depozitarea deşeurilor periculoase.asigurarea condiţiilor necesare pentru accelerarea procesului de închidere şi ecologizare şi trecerea în regim de urgenţă la efectuarea imediată a lucrărilor şi activităţilor necesare punerii în siguranţă. Continuarea procesului de închidere şi ecologizare a minelor şi urmărirea comportării în timp a perimetrelor .realizarea bazei de date pentru procesul de închidere prin: ▪ inventarierea şi gestionarea la nivel naţional a perimetrelor miniere închise. ▪ prioritizarea amplasamentelor pe baza unui sistem aprobat de ordonare a pericolelor. .reorganizarea S. planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă.2. .alocarea fondurilor minime necesare pentru consevarea/securizarea obiectivelor miniere aprobate la închidere şi continuarea procesului de închidere şi ecologizare în ritmul stabilit prin programele fundamentate. ecologizării şi monitorizării post închidere a depozitelor miniere care intră sub incidenţa prevederilor HG nr. . ▪ caracterizarea riscurilor şi problemelor de mediu la fiecare amplasament.A ca entitate specializată în domeniul reconstrucţiei ecologice şi monitorizării post închidere a factorilor de mediu din zonele afectate de activităţile din minerit. . pentru evitarea producerii de accidente cu efect regional şi impact transfrontalier.

depinde direct sau indirect de evoluţia activităţii în sector.energia electrică produsa în termocentralele care folosesc cărbune va reprezenta în perspectiva anilor 2007-2020 circa 33-35 % din totalul energiei electrice produse în România.6 milioane tone/an în prezent la 2.000 de tineri din zonele miniere este afectata de recesiunea economica a regiunilor miniere ca rezultat al restructurării sectorului. a surselor de finanţare şi a instituţiilor responsabile cu implementarea strategiei. .situaţia socială a peste 50. deoarece: . reconstrucţia economică şi socială a regiunilor miniere afectate şi protecţia socială a personalului afectat sunt condiţionate de asigurarea cadrului de reglementare adecvat. Condiţionalităţi în procesul de implementare a strategiei Există o intercondiţionalitate fundamentală între strategia industriei miniere. .situaţia socială şi materială a cca. 32. . 17 . precum şi a peste 150. Elaborarea şi promovarea până la finalul anului 2008 a unor reglementări care să asigure cadrul legislativ pentru funcţionarea sectorului minier în condiţiile economiei de piaţă şi a drepturilor şi obligaţiilor comunităţilor miniere constituie una dintre condiţiile prioritare ale procesului de implementare. . strategia energetică şi strategia de dezvoltare regională a zonelor miniere afectate de restructurare. punerea industriei miniere pe baze comerciale.energia electrică produsa în centrala nucleara care foloseşte combustibil din uraniu produs în tara va reprezenta în perspectiva anilor 2008-2020 cca. de politica de modernizare a centralelor consumatoare de cărbune promovată de Ministerul Economiei şi Finan]elor ceea ce va impune necesitatea creşterii producţiei de lignit de la 30 milioane tone/an în prezent la 35 milioane tone/ an în 2010 iar a celei de huila de la 2.existenta unor potenţiali investitori pentru sectorul de minereuri ca urmare a evoluţiei favorabile a pieţei metalelor şi perspectiva privatizării acestei activităţi.un număr de 155 localităţi din regiunile miniere depindeau la data încetării activităţii miniere în proporţie mai mare de 50 % de veniturile asigurate din activitatea minieră desfăşurată pe aria geografică a acestora. privatizarea unităţilor viabile şi cu condiţii de viabilizare. .evoluţia preturilor la octoxid de uraniu pe piaţă mondiala.000 persoane angajate în activitatea minieră.9 milioane tone/an în 2010 (anexa 3). Implementarea în corelare a programelor preconizate pentru realizarea reformei în sectorul minier.3. .000 persoane din ramuri de activitate conexe şi colaterale. acesta fapt fiind determinat în principal de necesitatea menţinerii unei surse de purtători primari de energie la îndemâna Guvernului. 15% din totalul energiei electrice produse în România având în vedere resursele interne disponibile.

Priorităţi ale strategiei 4.corelarea posibilităţilor de producţie cu cererea pieţei .susţinerea de către stat a reformei în scopul viabilizării activităţii .1. în funcţie de următoarele priorităţi: . Pentru lignit: .asigurarea resurselor financiare necesare derulării procesului de închidere şi ecologizare. necesare de achiziţionat pentru dezvoltarea prezenta şi viitoare a exploatărilor.2. . pentru obligaţiile istorice privind protec]ia mediului.punerea în valoare a gazului metan provenit din zăcămintele de huila . • asigurarea cu precădere a materiei prime din producţia interna şi a calităţii acesteia.susţinerea de către stat a dezvoltării activităţii: • intensificarea cercetării geologice în vederea creşterii gradului de cunoaştere a resurselor estimate. Priorităţi generale Acţiunile prezentate detaliat în strategie sunt orientate pe termen scurt. • participarea în parteneriat pe pieţele externe la concesionarea de zăcăminte uranifere în vederea explorării şi exploatării acestora .necesitatea de continuare a restructurării capacităţilor de producţie şi economico-financiare ale operatorilor minieri. • prelucrarea concentratelor tehnice de uraniu provenite din import. Priorităţi specifice.restructurarea prin atragere de investiţii pentru activitatea de exploatare şi preparare în regim publicprivat pe baza unor contracte de cooperare.rezolvarea problemelor de mediu generate de activităţile miniere cu respectarea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. . 4.asigurarea cu prioritate a combustibilului pentru centralele furnizoare de agent termic . .4.restructurare.sprijinirea creării de parteneriate public-private pentru asigurarea finanţării .susţinerea programelor pentru securitatea şi sănătate în munca .corelarea subven]iilor cu num\rul de Gcal rezultate din utilizarea huilei la producerea de energie Pentru uraniu: .creşterea capacit\ţii autorităţilor publice locale în vederea implementării eficiente a programelor care s\ asigure reconstrucţia socioeconomica a zonelor afectate de oprirea activităţii miniere . pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar centralei de la Cernavoda. 18 . privatizare în corelare cu modificările legislative în domeniu. Pentru huil\: .asumarea responsabilităţii de către guvern. mediu şi lung.armonizarea posibilităţilor limitate economic ale societăţilor/companiilor miniere cu pretenţiile proprietarilor de terenuri. ca urmare a eliminării intervenţiei statului în susţinerea activităţii .derularea privatizării în continuarea procesului de restructurare Pentru ape minerale: . Pentru minereuri şi sare: . • susţinerea de către stat a programelor de protecţie a mediului .

huilei şi minereurilor neferoase este neeconomică.Crearea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu capabil să detecteze impactul produs de activit\]ile miniere asupra mediului.Asigurarea/alocarea fondurilor anuale necesare pentru conservarea. punerea în siguranţă a depozitelor cu grad ridicat de periculozitate şi monitorizarea post închidere a refacerii factorilor de mediu conform fundamentărilor aprobate prin planurile de încetare a activităţii. având ca obiective principale: . cu precădere.modificarea şi completarea Legii Minelor 85/2003.Contribuţii la regenerarea economico-socială a zonelor miniere. • colaborarii cu patronatele din domeniu pentru îmbunătăţirea cadrului de reglementari.monitorizarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a dezvoltării activităţii de exploatare şi valorificare a substanţelor minerale nemetalifere şi rocilor utile. 5 . . în scopul: • asigur\rii asisten]ei instituţionale prin Ministerul Economiei şi Finanţelor la dezvoltarea activităţilor. ▪ realizarea bazei de date şi a sistemului informatic de monitorizare capabil să gestioneze impactul de mediu. diversificarea producţiei şi accesul pe pieţele externe. .Utilizarea eficientă a resurselor alocate. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Miniere.2. Necesarul minim de resurse financiare pentru activităţile programului de închidere în perioada 2008 – 2020 este cel precizat in Tabelele 18. precum şi implementarea acesteia impune adoptarea unui set de reglementări de natură legislativă şi organizatorică. fapt pentru care trebuie reconsiderate capacităţile existente în sensul opririi activităţii şi închiderii minelor neviabile şi concentrării efortului financiar pentru modernizarea minelor cu perspectivă de a deveni viabile şi cu funcţionare fără pierderi. în vederea perfecţionării acestuia Promovarea Strategiei Industriei Miniere. instrumente şi resurse necesare pentru realizarea principalelor obiective ale strategiei sectorului minier Pentru ca Guvernul să îşi aducă la îndeplinire această misiune. . 5. închiderea şi ecologizarea perimetrelor cu activitate sistată. .elaborarea şi promovarea actului normativ privind înfiinţarea. Politici privind reconsiderarea structurilor instituţionale şi a capacităţilor existente în sectorul minier Performanţele economice ale industriei miniere din România arată că activitatea operatorilor din minerit în domeniul cărbunelui brun. ▪ caracterizarea riscurilor şi problemelor de mediu la fiecare amplasament. .Reducerea impactului social al procesului de restructurare. este necesară adoptarea unor politici care să îi permită să intervină prin măsuri legislative şi de reglementare şi prin alocare de fonduri orientate.Conservarea şi punerea în siguranţă a zăcămintelor. . Măsura 1: Revizuirea cadrului legislativ. ▪ stabilirea criteriilor de clasificare a amplasamentelor miniere pe baza unui sistem aprobat de ordonare a pericolelor.Tratarea unitară a problemelor privind refacerea durabilă a mediului afectat de activităţile de exploatare minieră din perimetrele supuse închiderii. către finanţarea acţiunilor pentru implementarea acestora.Pentru substanţele minerale nemetalifere şi roci utile: .1. 19 .1 si 18. Pentru procesul de închidere şi ecologizare a minelor neviabile : . . Politici. Acesta necesită dezvoltarea următoarelor etape: ▪ inventarierea şi gestionarea la nivel naţional a perimetrelor miniere închise. în domeniul sectorului minier.

promovarea actului normativ privind reorganizarea sectorului huila pentru crearea unei structuri organizatorice viabile în vederea realizării unui complex energetic. .promovarea actului normativ privind politica de reforma (restructurare-privatizare) a sectorului de extracţie a sării. . ţiţei şi gaze naturale. reorganizarea în vederea viabilizări şi privatizării. dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier. 20 . . Oradea.Elaborarea politicii publice pentru asigurarea cu combustibil a centralelor pentru termoficare Braşov.elaborarea şi promovarea legii privind unele masuri in vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit. cu modificările şi completările ulterioare. . Govora. prepararea minereurilor uranifere şi rafinarea concentratelor tehnice şi a stocurilor de concentrate tehnice.C. . . prin prevederea încă din faza elaborării documentaţiilor pentru ob]inerea/preluarea licenţelor de exploatare (greenfield).revizuirea normelor de tehnica a securităţii muncii în corelare cu normele internaţionale şi performantele înregistrate în construcţia echipamentelor specifice. .Elaborarea politicii publice de valorificarea a resurselor interne de uraniu prin dezvoltarea activităţii de extracţie.elaborarea şi promovarea actului normativ de modificare a OUG 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere. . .2007 coroborat cu dispozi]ii legislative privind trecerea în sarcina operatorilor privaţi a obligaţiilor privind închiderea obiectivelor miniere la încetarea exploatării. Paroşeni şi Mintia ca parte a Strategiei sectorului minier pentru perioada 2008-2020. ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere/industriale cu activitate sistată. Iaşi.promovarea actului normativ privind condiţiile de valorificare a metalelor din haldele de steril şi iazurile uzinelor de preparare.elaborarea şi promovarea cadrului de reglementari privind restructurarea financiara. Bacău.Elaborarea politicii publice privind „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate. Arad. Timişoara. .promovarea actului normativ privind preluarea terenurilor reabilitate rezultate în urma închiderii minelor de către autorităţile publice locale. Suceava. lichidarea societăţilor miniere. CONVERSMIN S. . .Elaborarea politicii publice privind asumarea de către stat a obligaţiilor de refacere a mediului pentru degradările produse înainte de 01. ca parte a strategiei.elaborarea Normelor specifice activităţilor de închidere. . .modificarea şi completarea HG 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării. a valorilor necesare refacerii durabile a mediului.. . Măsura 2: Elaborarea politicilor publice pentru sectorul minier Promovarea reglementărilor de natură legislativă specifice categoriilor de resurse minerale se vor realiza prin elaborarea politicilor publice specifice astfel: .elaborarea politicii publice pentru valorificarea resurselor de lignit din bazinul minier al Olteniei ca parte a Strategiei sectorului minier pentru perioada 2008-2020.A ca entitate specializată în domeniul reconstrucţiei ecologice şi monitorizării postînchidere a factorilor de mediu din zonele afectate de activităţile din minerit care efectuează managementul procesului de închidere a obiectivelor industriale neviabile. .reorganizarea S.elaborarea şi promovarea actului normativ privind asigurarea structurii de personal obligatoriu pentru societăţile/companiile ce executa activităţi miniere. .revizuirea cadrului de reglementari pentru închiderea minelor prin modificarea şi completarea lor. drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale din comunele/oraşele fata de care societăţile miniere au obligaţii. . inclusiv infrastructura şi costurile necesare racordării la sistemului naţional integrat de monitorizare postînchidere a factorilor de mediu. în corelare cu prevederile legislaţiei în vigoare.aprobarea prin HG a cadrului de reglementare pentru gestionarea deşeurilor miniere în baza Documentului de poziţie a României privind aderarea la UE capitolul 22 Protec]ia mediului. în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare şi implicit de creare de locuri de munca şi pentru zonele adiacente”.01. Craiova II.elaborarea şi promovarea Legii Apelor Minerale şi a actelor normative pentru aplicarea acesteia. Halânga.

dirijarea alocaţiilor de capital (fonduri pentru investiţii) pentru sectorul de huil\. .instruirea personalului angajat în aceste instituţii. Măsura 1: Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice. organism cu rolul de reglementare. -reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere în concordanţă cu evoluţiile din sector şi din comunităţile afectate.promovarea documentaţiilor pentru aprobarea închiderii minei însoţită de "programul de protecţie socială a personalului".acordarea de ajutor de stat sub forma de subvenţii şi alocaţii de capital pentru activitatea de exploatare şi prelucrare a minereurilor uranifere şi de rafinare a concentratelor tehnice conform prevederilor Tratatelor de aderare a României la UE şi EURATOM . statul fiind obligat să aloce importante resurse financiare pentru subvenţionarea operaţiunilor de exploatare. în conformitate cu reglement\rile din UE care permit membrilor Uniunii s\ acorde firmelor în dificultate ajutor o dat\ la 10 ani. . cunoscător al problemelor din sector. Politici privind eliminarea pierderilor financiare şi creşterea eficienţei economice în sectorul minier Activitatea operatorilor minieri cu capital de stat din sectorul huilei şi al minereurilor este neeconomică.înfiinţarea Autorităţii Miniere.finanţarea de către stat numai a "Programului Naţional de Cercetare Geologică" (prospecţiuni) pentru asigurarea informaţiilor geologice structurale.Măsura 3: Reorganizarea instituţiilor publice implicate în dezvoltarea sectorului minier Este necesar\ `mbun\t\]irea capabilit\]ii institu]iilor publice implicate `n administrarea [i monitorizarea activit\]ilor miniere. corespunzător procedurilor şi exigenţelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. . . . .finanţarea şi optimizarea achiziţiei de echipamente.Regulamentul (CE) 1407/2002/ permite ţărilor membre ca exploatarea huilei energetice să fie subvenţionată până în anul 2010. . precum şi a cadrului legislativ din România.instituţionalizarea unui sistem de informare şi comunicare cu celelalte instituiţii publice implicate în procesul de reformă al industriei miniere. În acest sens. . prin reabilitarea tehnică şi tehnologică a minelor din sectorul huil\. numai către zonele cu şanse de reabilitare şi/sau de privatizare.acordarea ajutorului de stat pentru restructurare sub forma alocaţiilor de capital în scopul viabilizării minelor din sectorul de minereuri şi lignit în perioada 2007-2008. Aceasta impune luarea de măsuri care să conducă la eliminarea pierderilor şi reducerea subvenţiilor operatorilor economici cu capital de stat până la privatizare. a dotărilor corespunzătoare şi a logisticii necesare punerii în funcţiune a acestora. organizare şi control la nivel naţional a activităţilor din sectorul minier. Guvernul va trece la restructurarea capacităţilor de producţie. . 5.diminuarea treptată a pierderilor de exploatare şi a subvenţiei. Măsura 4: Reducerea graduală a rolului statului în activităţile miniere de explorare şi exploatare .asigurarea personalului calificat.reconsiderarea perimetrelor de exploatare. sunt necesare: . ritmul şi măsurile adoptate fiind stabilite prin luarea în considerare a următorilor factori: . precum şi pentru transferuri sociale.eliminarea subvenţiilor pentru sectoarele de minereuri şi lignit începând cu anul 2007. . 21 . acord@ndu-se o aten]ie sporit\ rela]iei cu sectorul privat . a lucrărilor de investiţii. în vederea concentrării activităţii în zonele cele mai productive. .2.

.1. • extinderea tehnologiilor de săparea a lucrărilor miniere cu combine de înaintare şi cu puşcare şi încărcare mecanică • generalizarea operaţiilor auxiliare şi de transport materiale prin extinderea micii mecanizări . Ploieşti. Lignit .C.implementarea tehnologiei de clasare a cărbunelui la gura minei. o abataje cu banc subminat echipate cu cadre păşitoare. echipamente pentru transport a cărbunelui pe abataj şi galeria colectoare precum şi instalaţiile electrice şi hidraulice aferente. prin: • implementarea tehnologiilor de exploatare a cărbunelui cu: o abataje frontale echipate cu complexe mecanizate. productivitate. Huil\ . Substanţe radioactive (uraniu) .Pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnologice.estimarea cantităţii de metal din depozitele reziduale în vederea valorificării. . Cărbuni a. echipamente de transport a cărbunelui precum şi instalaţiile electrice şi hidraulice aferente. complexe de abataj.dotarea cu echipamente de perforare încărcare şi transport .atragerea de investiţii şi investitori în parteneriat cu minele viabile pentru accesarea ajutorului de restructurare pentru modernizarea şi retehnologizarea operaţiunilor de exploatare şi preparare în condiţii de protecţia mediului 22 .retehnologizarea şi modernizarea uzinelor de preparare şi rafinare.dotarea cu echipamente pentru asigurarea şi controlul securităţii şi sănătăţii în munca.externalizarea activităţilor secundare. cu productivităţi de peste 2500 tone/zi/abataj.2.detalierea gradului de cunoaştere a zăcămintelor precum şi a condiţiilor tehnologice de preparare – rafinare a minereurilor uranifere în vederea punerii în exploatare a noii rezerve geologice.N. .conducerea automatizata şi informatizata a proceselor de producţie. grad de securitate crescut şi costuri scăzute.continuarea programelor de retehnologizare şi modernizare a serviciilor necesare procesului tehnologic minier. b. . . o abataje frontale în felii orizontale echipate cu cadre păşitoare.continuarea retehnologizării a activităţilor din subteran.restrângerea activităţii de exploatare subterană cu preluarea capacităţilor de producţie respective de către cariere.valorificarea gazului metan din zăcământ prin captarea din strat şi curenţii de aeraj şi transportul acestuia la potenţiali utilizatori . intersecţii mecanizate. Minereuri . se va acţiona prin: a. c.reabilitarea echipamentelor şi retehnologizarea exploatărilor pentru creşterea capacităţii de producţie a carierelor din structura S. a. combine de abataj. echipamente de transport a cărbunelui în abataj şi pe galeriile colectoare precum şi instalaţiile electrice şi hidraulice aferente.finanţarea în termen a achiziţionării concentratului tehnic de uraniu la stocul de siguranţa. . .proiectarea şi punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie în zonele de zăcământ cu cele mai bune perspective de producţie. .continuarea programului de modernizare şi retehnologizare . .

.iniţierea comunicării cu instituţiile statului responsabile pentru elaborarea. sondaje cu privire la piaţa muncii. revine statului. posibilităţile de creare de noi locuri de muncă etc. Apa mineral\ . închiderea minei. cu sprijinul ANDZM. Măsura 3: Restructurarea financiară a companiilor/societăţilor miniere Situaţia financiară a companiilor [i societ\]ilor miniere impune adoptarea unor măsuri de restructurare. în vederea dezvoltării de afaceri.controlul creşterilor salariale şi a condiţiilor de acordare a altor drepturi de personal. respectiv. aptitudinile şi meseriile ce pot fi însuşite de către personalul disponibilizat.crearea cadrului de reglementari specifice destinat dezvoltării armonioase a exploatării rezervelor de apa raportat la cerinţele consumatorilor Măsura 2: Închiderea minelor neviabile Se vor modifica şi completa reglementările pentru structurile responsabile cu executarea lucrărilor de închidere a minelor în scopul reducerii costurilor pentru conservarea şi închidere şi asigurarea unei transparente maxime.angajarea forţei de muncă locale. având la bază principiul subsidiarităţii. conform legii. Planificarea şi executarea lucrărilor de închidere a minelor se va face cu respectarea următoarelor reguli: . 23 . .atragerea de resurse financiare prin angajarea în numele statului de credite destinate finanţării pentru executarea lucrărilor de închidere şi ecologizare a minelor a căror responsabilitate de refacere ecologica. in care sens se vor: (i)iniţia şi organiza întâlniri cu membrii comunităţii pe teme de interes comun generate de încetarea activităţii.punerea la dispoziţia comunităţilor locale a terenurilor refăcute. prin acţiuni de informare şi consultare colectivă şi individuală cu privire la toate aspectele legate de proiect astfel încât acesta sa contribuie la reconstrucţia economică a zonei. constând în: . din rândul persoanelor disponibilizate sau care urmează să fie disponibilizate.stimularea dezvoltării altor activităţi economice în zona de execuţie a lucrărilor. . promovarea şi implementarea politicilor industriale.sprijin instituţionalizat în rezolvarea problemelor determinate de constrângerile administrative şi legislative. şi se vor publica rezultatele acestor sondaje.d. (ii) realiza. spaţiilor şi utilităţilor cerute de acestea.elaborarea cadrului legislativ necesar restructur\rii sectorului minier.atragerea de investiţii şi investitori în parteneriat cu minele viabile pentru accesarea ajutorului de restructurare pentru modernizarea şi retehnologizarea operaţiunilor de exploatare şi preparare în condiţii de protecţia mediului şi extinderea pieţei e. -planificarea valorificării activelor şi terenurilor rămase disponibile. de regulă. Sare . . logistica şi tehnica în reabilitarea acestora conform nevoilor comunităţilor afectate. (iii)implica entităţile interesate în pregătirea proceselor specifice de închidere a minelor (programe sociale şi de refacere a mediului). . precum şi susţinerea financiară. Substanţe nemetalifere şi roci utile . (iiii) consulta individual membrii comunităţilor prin organizarea de zile ale "uşilor deschise" pentru a face publice progresele înregistrate în procesul de închidere a minelor. f. .antrenarea comunităţii în procesul de închidere.

aplicarea analizelor de risc şi a managementului de risc în proiectarea şi realizarea exploatării. Lupeni. . operatorilor minieri cu capital de stat. Măsura 2: Refacerea mediului afectat de exploatările miniere Această măsură va avea în vedere: . 5. în vederea utilizării acestora în programul de dezvoltare şi restructurare socioeconomica a localităţilor din zonele Rovinari. . elaborarea şi implementarea "sistemului de management de mediu". Uricani. . Măsura 1: Continuarea exploat\rii resurselor minerale solide in condi]ii de performan]\ din punct de vedere al protec]iei mediului In conformitate cu legislaţia UE. . Borşa. 24 . care să sprijine reconstrucţia economică a regiunii şi care să ofere noi locuri de muncă destinate persoanelor disponibilizate. rezultat direct al activităţii miniere.inventarierea activelor care ar putea avea şi altă utilizare decât pentru activităţi miniere. exploatarea resurselor miniere în condiţiile de protecţie a mediului impune: . suprafeţe de teren) devenite disponibile în scopul susţinerii reconstrucţiei economice a regiunilor afectate Activele aparţinând minelor pentru care fost aprobată prin hotărâre de Guvern decizia de închidere vor fi folosite. Aninoasa.asigurarea resurselor financiare din alocaţii bugetare şi împrumuturi conform priorităţilor stabilite . . utilităţi. în scopul creării de noi afaceri.consultarea comunităţii locale privind interesul pentru folosirea activelor devenite disponibile. Teliuc. a infrastructurii şi a peisajului. .inventarierea degradărilor de mediu produse de către companiile/societăţile miniere cu capital de stat. Zlatna. Rodna. Borşa.eliminarea procedurilor şi a reglementărilor care acţionează ca obstacole în calea comerţului şi liberei iniţiative. le lipseşte capacitatea de monitorizare şi executare a lucrărilor de refacere a mediului în mod corespunzător.punerea celorlalte spaţii la cerere la dispoziţia autorităţilor locale pentru utilizarea lor în interesul comunităţii locale.3. Abrud.definirea cadrului structural de monitorizare a acţiunilor privind înlăturarea degradărilor de mediu. . Brad. lucrări miniere. . . . Petrila.01.selectarea spaţiilor şi terenurilor din incintele minelor devenite disponibile. Ghelari. pentru care se va proceda la: . cât şi a celor cu influenţă asupra zonelor învecinate.asumarea responsabilităţilor în probleme de mediu prin alocarea resurselor necesare programelor de reabilitare atât pentru minele în exploatare cat şi pentru cele ce urmează a fi închise.Măsura 4: Utilizarea activelor (clădiri.adoptarea celor mai bune metode pentru minimizarea degradării mediului.recunoaşterea managementului de mediu ca o prioritate. în urma închiderii.asumarea de către stat a obligaţiilor de refacere a mediului pentru degradările rezultate ca urmare a activităţii din sectorul minier produse înainte de 01.2007.2007 . înainte 01. Motru. Punerea în practică a programelor de reformă pentru companiile/societăţile miniere vor genera spaţii disponibile în incintele minelor închise. Cavnic.01. Mătăsari. Oraviţa şi Moldova Nouă. cu prioritate. Politici privind reconstrucţia şi protecţia mediului Deşi există un cadru de reglementări care se adresează instituţiilor de resort. a comunităţilor. Băiuţ. Vulcan. . .internalizarea costurilor de mediu de fiecare operator minier indiferent de forma de proprietate. având ca motivaţie măsurile de protecţie a mediului. Baia de Arieş. Anina. Petroşani. Bălan.asigurarea fondurilor pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale activit\]ilor desfăşurate în sectorul minier. titulari de licenţă.

analiza şi promovarea celor mai bune practici/tehnologii (CBP) şi a celor mai bune documentaţii (CBD).eliminarea procedurilor şi a reglementărilor care acţionează ca obstacole în procesul derulării activităţilor specifice.F. . cu autorităţile competente centrale şi teritoriale şi consultarea comunităţilor locale din zonele afectate. avizarea şi aprobarea de către autorităţile competente de norme specifice privind desfăşurarea activităţilor de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere. formarea şi asigurarea de personal cu experienţă în domeniu. ecologiei.M.D. – M. În condiţiile asumării de către stat a responsabilităţii pentru obligaţiile istorice privind refacerea mediului afectat de impactul activităţilor extractive este necesară asigurarea prin bugetul de stat a valorilor anuale necesare derulării în condiţii de eficienţă a activităţilor specifice procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere prin: . implică necesitatea reevaluării prevederilor existente. având ca motivaţie măsurile de protecţie a mediului.R. . refacerea durabilă a mediului şi monitorizarea post închidere a perimetrelor amenajate. . pe criterii de eficienţă şi performanţă a activităţilor de închidere şi ecologizare a minelor aprobate la închidere situate pe întreg teritoriul ţării.analiza. geologiei ambientale. Măsura 4: Reorganizarea S.A ca entitate specializată în domeniul reconstrucţiei ecologice şi monitorizării post închidere a factorilor de mediu din zonele afectate de activităţile din minerit pentru efectuarea managementului procesului de închidere a obiectivelor industriale neviabile. Măsura 6: Antrenarea instituţiilor de învăţământ şi cercetare în fundamentarea şi implementarea Programelor de refacerea mediului şi dezvoltare durabilă. Măsura 5: Adoptarea unui Memorandum de Înţelegere M.C.P. privind importanţa asigurării resurselor financiare pe termen mediu şi lung pentru derularea procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor şi pentru crearea unui sistem naţional integrat de monitorizare a impacturilor de mediu ca instrument eficient de prevenire.A. .Măsura 3: Adoptarea de Norme specifice privind închiderea minelor. importanţa derulării acestora în condiţii de eficienţă şi siguranţă.L. .D.E.dezvoltarea şi implementarea de proceduri specifice. – M.conlucrarea permanentă cu companiile/societăţile miniere care au avut în administrare obiectivele. în implementarea acestui proces complex prin: .asigurarea resurselor financiare pe termen mediu şi lung pentru derularea procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere prin aprobarea / asumarea unui buget previzionat pentru derularea procesului de închidere şi ecologizare care să prevadă cuprinderea cu prioritate în bugetele de stat a valorilor anuale fundamentate pentru perioada 2008 – 2020 .abordarea unitară. ştiinţei mediului (facultăţile cu profil geologic.I. CONVERSMIN S. minier şi de mediu din Universitatea din Bucureşti – Facultatea 25 . actualizarea şi armonizarea cu cele în vigoare la nivel comunitar prin: . achiziţia şi derularea execuţiei lucrărilor. planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă . monitorizarea în timp a gradului de refacere a factorilor de mediu. norme şi specificaţii tehnice. UMP şi CONVERSMIN. În acest sens se are în vedere experienţa şi rezultatele obţinute până în prezent de către DGRM. . – M.fundamentarea.L.D.performarea unui management eficient al procesului de închidere prin urmărirea şi rezolvarea cu operativitate a problemelor specifice legate de proiectarea. care să fie avute în vedere încă de la fazele de proiectare.realizarea de parteneriate între Autoritatea specializată pentru procesul de închidere şi ecologizare şi Instituţiile de învăţământ şi cercetare de profil din ţară care au ca obiect pregătirea de specialişti în domeniul ingineriei geologice şi geofizice. Procesul de închidere a obiectivelor economice neviabile şi ecologizarea zonelor implică derularea de activităţi specifice pentru care există la această dată un ansamblu eterogen de prevederi legislative.

Măsura 3: Asigurarea.asigurarea resurselor necesare finanţării şi controlul modului de utilizarea a acestora.asigurarea cu personal specializat.compatibilizarea Programelor de învăţământ cu obiectivele strategiei procesului de închidere a obiectivelor economice neviabile şi reconstrucţia ecologică a mediului prin cursuri noi. în corelare cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru: . . . Politici privind îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în munc\ Măsura1: Asigurarea condiţiilor pentru implementarea programelor operatorilor minieri din sectorul huilei cu privire la securitatea şi sănătatea în munc\.selecţia studenţilor cu cele mai bune rezultate din facultăţile de profil şi acordarea de burse de specializare în scopul formării şi atragerii de absolvenţi ai instituţiilor de profil în structurile angrenate în procesul de închidere.elaborarea de către patronat de comun acord cu sindicatele a unui cod privind condiţiile de angajare pentru completarea cu preponderenţă a locurilor cele mai productive cu personal calificat corespunzător şi personal tehnic de specialitate.crearea cadrului instituţional pentru avizarea şi aprobarea programelor pentru securitatea şi sănătatea în munc\. Punerea în aplicare a cadrului de reglementări privind asigurarea structurii de personal obligatoriu pentru societăţile/companiile ce executa activităţi miniere.asigurarea cu personal pentru noile tehnologii şi cele existente şi/sau necesitatea fiziologică a schimbării locurilor de muncă din fronturile de lucru. după însuşirea acestora de către Comisia European\.asigurarea de personal calificat capabil fizic şi psihic să lucreze în sectorul minier ce urmează a fi pregătit în domeniul noilor tehnologii conform prevederilor din contractele colective de muncă. . 5. . drepturile şi obligaţiile acestor persoane. Universitatea din Cluj-Napoca. Centrele de cercetare specializate de pe lângă aceste Universităţi ). ca parte a programelor de restructurare ce stau la baza acordării ajutorului de stat. activităţi de laborator adecvate. instruirea şi perfecţionarea forţei de munca. de derulare a programelor de închidere a minelor sau de monitorizare a factorilor de mediu în scopul valorificării rezultatelor. la nivel naţional. Universitatea din Iaşi.editarea de cursuri scurte şi `ndrumare metodice în acord cu problematica şi procedurile procesului de refacere a mediului şi a reglementărilor legislative. în acord cu strategia şi obiectivele sale prioritare. .schimburi de experienţă periodice cu specialişti din domeniu. şi dotarea ei corespunzătoare obiectului de activitate.de Geologie şi Geofizică. training-uri periodice cu specialiştii din domeniu măsuri care asigură pregătirea din timp a specialiştilor care vor lucra în acest domeniu. Universitatea din Petroşani.4. . Măsura 2: Organizarea unei structuri de salvare minier\ la nivel naţional.transformarea Staţiei Centrale de Salvare Miniera – Petroşani intr-o instituţie având ca obiect de activitate salvarea miniera subterana şi la suprafaţă. . diseminarea lor şi conştientizarea comunităţilor şi a factorilor de răspundere.organizarea de cursuri de aprofundare (sau Programe educaţionale de aprofundare a studiilor în domeniu) la nivel de masterat sau doctorat. din Baia Mare. . . restructurate. promovarea acestora în zonele de risc minier. atestat / autorizat conform legislaţiei din România şi UE 26 . care vizează: . .

5. • planul suprafeţei minei. • piaţa produselor realizate. operatorii minieri vor proceda la: . . • cheltuielile salariale defalcate pe structura contractului colectiv de muncă. etc.consultarea salariaţilor cu privire la "planul de reformă" propus. Măsura 1: Promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire la situaţia şi perspectiva unităţii În realizarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor. privind: • obligaţiile pe care le are de plătit incluzând şi creditele angajate.2006 cat şi cele care vor fi disponibilizate după aceasta data dar numai din raţiuni de restrângere a activităţii.numirea unei persoane care să răspundă de planificarea.consultarea salariaţilor privind criteriile de restructurare a personalului. De aceea prin strategie sau stabilit politici de protecţie socială. ci restructurarea după interesul companiei/societăţii. cu precizări privind perspectiva unităţii şi a modificărilor de personal: • întâlniri colective la nivel de grupe. organizarea consultărilor individuale şi colective cu personalul ce urmează a părăsi locul de muncă şi cu membrii comunit\]ilor afectate de activitatea minier\.consultarea şi informarea personalului unităţilor miniere ce urmează a se restructura sau a se închide precum şi a personalului disponibilizat privind: • prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi la reintegrarea lor profesională. . • cheltuielile programate şi realizate. . să fie aplicată pentru persoanele disponibilizate pana la 31. cât şi personalul operatorilor care îşi continuă activitatea. incluzând şi formele de privatizare considerate ca cele mai adecvate intereselor lor. • veniturile programate şi realizate.informarea personalului cu privire la programul de reformă. • panouri informative. • notificarea privind programul de restructurare a personalului. a anunţului privind închiderea minei. . • raportul între cheltuielile şi veniturile din producţie. • editarea şi distribuirea de pliante de informare publică. la data publicării prezentei. în cadrul comunităţilor. 27 . . evoluţiile viitoare. incluzând şi clădirile. care urmează ca. care va cuprinde: • anunţul public de închidere a minei. sectoare. ANDZM şi operatorii minieri vor fi responsabili pentru implementarea măsurilor de protecţie socială. ANOFM. . astfel încât să nu mai primeze plecarea din proprie voinţă a salariaţilor. modalităţile de instruire pentru accesarea acesteia. formaţii.5. de la caz la caz. MEF.notificarea prin intermediul mass-media şi afişarea în locurile publice. Politici privind protecţia socială a personalului afectat de restructurare Procesului de restructurarea derulat pana în prezent prin anvergura sa a afectat atât personalul operatorilor minieri ale căror mine se închid. • creanţele de încasat. programarea. Consiliile locale ale aşezărilor din zonele miniere cu sprijinul ANDZM şi AJOFM vor proceda imediat după aprobarea strategiei la elaborarea de studii. având ca temă evaluarea situaţiei socio-economice din fiecare regiune minieră importantă. • cerinţele pieţei libere a forţei de muncă. • cheltuielile cu personalul. • sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a şomajului.12. aplicabile în programul de reformă. Ministerul Muncii Familiei si Egalit\]ii de {anse (MMFES).informarea întregului personal angajat cu privire la situaţia economică şi financiară a minei.

parte a proiectului finanţat de BIRD privind: • prevederile legale referitoare la reintegrarea profesională a şomerilor. • formarea profesională a persoanelor disponibilizate. dacă sunt îndeplinite condiţiile. Se vor adopta următoarele măsuri: .opţiuni privind oportunitatea privatizării unităţii şi a metodelor pe care le consideră cele mai adecvate intereselor salariaţilor. cum ar fi: . pregătire antreprenorială. urmărind: • forme de pregătire profesională în meserii cu şanse pe piaţa muncii: pregătire pentru profesii liberale. care să îi permită să-şi caute altă muncă sau un nou loc de muncă şi să se adapteze noilor condiţii de existenţă. Operatorul minier cu capital de stat are obligaţia să solicite la AJOFM ca. 28 • . respectiv a localităţilor în care trăiesc. în baza consultărilor individuale şi colective. respectiv a localităţilor în care trăiesc. să organizeze diverse forme de pregătire profesională. respectiv într-o activitate proprie sau să se pensioneze. • distrugerile de mediu care afectează dezvoltarea altor activităţi economice şi modul de prevenire si/sau remediere a acestora.acordarea de "venit lunar de completare" pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prestării efective a muncii într-o companie/societate minieră cu capital de stat supusă restructurării de capacitate şi/sau financiară. • acordarea de asistenţă în pregătirea planurilor de afaceri. atât pentru personalul ce urmează a fi disponibilizat. fonduri şi instituţii financiare accesibile în zona pentru sprijinirea procesului de integrare în munca a persoanelor disponibilizate şi de reconstrucţie socioeconomica a regiunii Măsura 2: Formarea profesională a personalului disponibilizat precum şi a celui angajat în industria minieră pentru mărirea şanselor acestuia pe piaţa muncii. se vor adopta măsuri de protecţie socială. • instituţiile responsabile pentru plasarea pe locurile de muncă vacante pe plan local. • programe. pregătire pentru căutarea unui loc de muncă. • cerinţele pieţei libere a forţei de muncă şi evoluţiile viitoare ale acesteia. • alternative de folosire a spaţiilor şi terenurilor devenite disponibile din incintele minere. Adoptarea unui set de astfel de măsuri este determinat de următoarele: (i)în perioada dintre decizia de restructurare a activităţii într-un bazin minier şi oprirea totală se poate reţine în activitate un număr mai redus de personal decât personalul angajat. • alternative de folosire a spaţiilor devenite disponibile din incintele minere. având ca scop asigurarea resurselor de existenţă pe o perioadă de timp dată. atât pe piaţa muncii din ţară cât şi din străinătate. care poate să ajungă până la 2 ani. cât şi pentru cel angajat. • şanse de dezvoltare a regiunii. în cadrul unui program mai larg.consultarea şi informarea personalului disponibilizat din unităţile miniere prin programul de informare public\. timp în care persoana disponibilizată va fi sprijinită să-şi reia munca într-o altă companie. • oportunităţi pentru dezvoltarea comunitară. • şanse de dezvoltare a regiunii.organizarea în colaborare cu AJOFM de cursuri de formare profesională pentru personalul disponibilizat. (ii)durata de exploatare a unor mine este mai mică decât perioada de timp necesară unei părţi din personalul angajat pentru a atinge vârsta de pensionare. în vârstă de până la 30 de ani în meserii cu spectru extins. • oportunităţi pentru dezvoltarea comunitară. • modalităţile de instruire pentru căutarea unui loc de muncă. . Măsura 3: Asigurarea protecţiei sociale a persoanelor disponibilizate din activitatea minieră Pentru personalul ce urmează a părăsi locul de muncă din activitatea minieră.

a şomerilor cronici precum şi a femeilor. cu discipline focalizate pe informare şi comunicare. fără şanse de angajare.menţinerea într-o formă de activitate a personalului disponibilizat prin angajarea temporara în structuri administrate de organizaţiile de sindicat. Aşa cum rezultă din analiza personalului. a persoanelor provenite din familii monoparentale. . este necesară asigurarea protecţiei sociale a persoanelor din această categorie.prime pentru schimbarea locului de muncă. . în scopul aducerii acestora la cunoştinţa persoanelor interesate. având ca scop ocuparea temporară a persoanelor disponibilizate în vederea menţinerii acestora într-o formă de activitate care să le faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă Realizarea acestei masuri necesită participarea activă şi interesată atât a personalului afectat.plăţi compensatorii acordate în condiţiile în care pentru persoana respectivă nu s-a putut aplica o altă măsură de acompaniament social. . . care sunt efectuate în prezent de către societăţi comerciale din afara unităţilor. .adaptarea programelor de învăţământ liceal. în condiţiile pieţei forţei de muncă. . pentru identificarea programelor de care pot beneficia aceste persoane. • . care să asigure condiţii de dezvoltare a personalităţii celor ce rămân în zonă Se va proceda prin implicarea directa a MEdCT şi Autoritatea Naţională pentru Tineret (ANT). ca urmare a vârstei. . în vederea prevenirii excluderii acestora şi în special a copiilor de la învăţământ şi educaţie Se va proceda prin implicarea directa a ANDZM.identificarea programelor pentru tineret prevăzute prin reglementările actuale.recalificarea şi instruirea persoanelor care urmează să ocupe noile posturi. a lipsei de pregătire şi a stării fizice Numărul mare de persoane angajate cu vârsta de peste 40 de ani şi lipsa de pregătire a acestora determină ca o parte însemnată a acestora să nu se mai poată angaja.organizarea de colaborări cu instituţii specializate în domeniu.crearea cadrului instituţional (ONG) pentru informarea. la: .identificarea periodică a familiilor/persoanelor disponibilizate aflate în această situaţie.implementarea schemei de granturi prin care se va asigura finanţarea de proiecte în acest scop. care îi fac inadaptabili cerinţelor formulate de angajatori. precum şi a celorlalţi factori interesaţi. cu şanse minime în găsirea unui loc de muncă. o mare parte dintre aceştia au contractat în anii de muncă în activitatea minieră boli specifice. consultarea şi îndrumarea persoanelor greu angajabile în vederea accesării de către acestea a drepturilor stabilite prin lege. după aplicarea măsurilor prevăzute anterior.preluarea de către personalul propriu a executării unor lucrări de prestaţii.identificarea persoanelor din această categorie încă înainte de închiderea minei şi/sau în perioada de acordare a "venitului de completare". parcurgând următoarele etape: • . De aceea. Măsura 6: Protecţia socială a familiilor persoanelor disponibilizate. la: .redistribuirea personalului între subunităţile aceleiaşi companii. în condiţiile obţinerii acordului persoanei pentru schimbarea locului de muncă. 29 .. Măsura 4: Susţinerea unui program de lucrări.acordarea de sprijin şi asigurarea colaborării cu instituţiile specializate pentru angajarea persoanelor cu vârsta peste 45 ani. Punerea în aplicare a acestor măsuri se va face pe baza reglementărilor specifice care sa faciliteze adaptarea industriei miniere la condiţiile de piaţă. Măsura 5: Protecţia socială a persoanelor disponibilizate. . organizaţii sindicale autorităţi publice locale.identificarea locurilor de muncă posibil de ocupat prin redistribuire. Măsura 7: Crearea de alternative viabile pentru tânăra generaţie. neprezentând interes pentru angajatori. . pentru care se va proceda la: .

Autoritatea Naţională pentru Tineret este responsabilă pentru implementarea programelor de educaţie şi instruire a tinerilor care să le asigure alte alternative ocupaţionale decât activitatea minieră. Aninoasa. Gorj.6. In măsura în care necesităţile o impun MEF va atrage şi alte instituţii în rezolvarea acestor m\suri Pentru implementarea politicilor privind reconstrucţia economică a regiunilor miniere afectate.identificarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe şi anexe tehnologice ale minelor ce urmează a fi închise şi care asigură condiţiile dezvoltării sectorului privat. Oraviţa – Jud. cat şi la diminuarea veniturilor bugetelor locale. Vulcan. pentru continuarea studiilor. în zone favorabile dezvoltării sectorului privat Se vor adopta următoarele măsuri: . se promovează şi politica publica „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate. Cavnic. alimentare cu gaze. . (active) ale minelor ce urmează a fi închise. privind impactul produs de implementarea strategiei asupra cetăţenilor şi comunităţii. Teliuc. . acolo unde sunt condiţii). Bistriţa Năsăud. Călan. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este responsabil pentru asigurarea legăturii cu autorităţile locale. Bălan – jud. respectiv: Borşa. apă curentă.efectuarea de sondaje periodice pe arii geografice definite. Abrud. Măsura 8: Monitorizarea efectelor implementării politicii de protecţie social\ a personalului afectat de restructurare MEF în calitate de responsabil pentru implementarea Strategiei industriei miniere are obligaţia de a verifica şi a face public periodic impactul m\surilor de protecţie social\ în vederea îndeplinirii acestor cerinţe se va proceda la: . MEF prin ANDZM este responsabil pentru implementarea politicilor privind reconstrucţia economica a regiunilor afectate de restructurarea sectorului minier. în scopul sprijinirii acestuia pentru integrarea într-o ocupaţie care să-l motiveze. Ghelari. Uricani – Jud. asigurându-se utilităţile corespunzătoare (energie electrică. 30 . Hunedoara. ANDZM va sprijini Autorităţile publice locale pentru elaborarea planurilor de dezvoltare strategic\ participativă pentru toate localităţile afectate de restructurarea sectorului minier în vederea creşterii accesibilităţii acestora la resurse financiare asigurate din fondurile structurale urmare a aderării României la Comunitatea Europeana.coroborarea rezultatelor obţinute cu rezultatele cercetărilor întreprinse şi de alte instituţii în zonele respective.. în vederea atragerii de investitori. Politici privind regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare Închiderea minelor a condus. Brad. Rovinari – Jud. Petrila. după absolvirea celor 8 clase. . atât la diminuarea veniturilor populaţiei din regiunile respective. Baia de Arieş. . cu consecinţe restrictive asupra economiei locale. Lupeni. Alba.facilitarea reamenajării unei părţi din construcţiile de la suprafaţa minelor în vederea transformării acestora în spaţii de lucru. Cara[ Severin. canalizare. Anina.. în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare şi implicit de creare de locuri de munca şi pentru zonele adiacente”. Rodna-Jud. după cum urmează: Măsura 1: Transformarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe şi anexe tehnologice şi terenuri reabilitate.interpretarea rezultatelor şi publicarea pe site-ul MEF a rapoartelor de monitorizare 5. Mătăsari. Băiuţ – Jud. Petroşani. Zlatna – Jud.sprijinirea copiilor din familii cu posibilităţi materiale reduse.asigurarea consultanţei pentru accelerarea programelor destinate tineretului. Maramureş. Odată cu aprobarea prezentei strategii. . Motru. Harghita. se prevăd o serie de măsuri şi acţiuni. Moldova Noua.cuprinderea în programele cu finanţare internaţională şi a tineretului din zonele miniere.

administrarea de spa]ii în construcţii reamenajate prin proiectul finanţat de BIRD. 31 .inventarierea spaţiilor şi a suprafeţelor de teren devenite disponibile prin închiderea minelor şi comunicarea acestora către camerele de comerţ.în cadrul procesului de închideri de mine. administrării afacerilor. Măsura 2: Reutilizarea activelor (dependinţelor şi anexelor tehnologice) şi a suprafeţelor de teren devenite disponibile prin închiderea minelor. poştă).înfiinţarea şi organizarea de parteneriate investitori privaţi – autorităţi publice locale.promovarea prin programul de informare publica.stimularea angajatorilor prin acordarea de stimulente financiare în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munc\ din zonele miniere dintr-un fond alocat prin proiectul finanţat de BIRD. prospectării pieţei.îndepărtarea deşeurilor din zona adiacenta spatiilor şi de pe suprafeţele de teren ce urmează a fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate să desfăşoare activităţi economice şi refacerea căilor de acces către acestea. reţelelor de utilităţi care au aparţinut minelor şi prezintă interes pentru acestea. • publicitate privind oportunităţile identificate pentru atragerea de noi întreprinzători şi pentru dezvoltarea agenţilor economici din zon\. prin proiectul finanţat de BIRD. .transferul cu prioritate către consiliile locale a tuturor spaţiilor.sprijinirea comunităţilor locale ca independent sau în parteneriat cu statul şi/sau companiile miniere să înfiinţeze şi să organizeze societăţi comerciale. -amenajarea în colaborare cu autorităţile publice locale în incintele minelor oprite( acolo unde condiţiile sunt propice) de arii industriale de dezvoltare pentru atragerea de investiţii prin oferirea de facilităţi permise de lege în aceste condiţii. în scopul dezvoltării de activităţi economice alternative în regiune Se vor adopta următoarele măsuri: . . angajării personalului. . . a documentaţiilor pentru credite şi a proiectelor pentru accesarea programelor şi fondurilor destinate dezvoltării prin proiectul finanţat de BIRD. . parte a proiectului finanţat de BIRD.promovarea prin programul de informare public\. . prin: • oferirea de servicii de informaţii pentru orientarea şi consilierea persoanelor interesate privind activităţile desfăşurate în zona precum şi oportunităţile oferite de aceasta.punerea la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate a acestor spaţii. • promovarea regiunii în ţară. . telefonie. apă şi canalizare. a programelor. publicarea pe site-ul ANDZM şi pe site-ul MEF. în condiţiile stabilite în condiţiile legii.. cu asigurarea a unor servicii (contabilitate. în scopul dezvoltării de activităţi economice. e-mail. .asigurarea consultanţei pentru întreprinzători în probleme de întocmire a planului de afaceri. terenurilor. . punându-se la dispoziţie spaţiile devenite disponibile în incintele minelor. (10 centre de afaceri) destinate dezvoltării unor afaceri existente precum şi iniţierea de afaceri noi. fondurilor şi instituţiilor financiare accesibile în zon\ pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie socioeconomic\ a regiunii şi crearea de noi locuri de munc\.punerea la dispoziţia investitorilor privaţi – autorităţilor publice locale după caz a utilităţilor de alimentare cu energie electrică. parte a proiectului finanţat de BIRD a imaginii pozitive a zonelor respective. . • publicitate pentru toate iniţiativele din cadrul planului strategic de dezvoltare local\.amenajarea în colaborare cu autorităţile publice locale în incintele minelor oprite (acolo unde condiţiile sunt propice) de arii industriale de dezvoltare pentru atragerea investitorilor prin oferirea facilităţilor permise de lege în aceste condiţii. precum şi comunicarea prin mijloace de informare publică la nivel local şi central. în cadrul lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului. sprijinirea dezvoltării micilor afaceri prin extinderea accesului la fondurile de microcreditare dirijate către regiunile afectate de restructurarea sectorului minier. în cadrul procesului de închidere a minelor . . care să valorifice mai bine resursele locale prin punerea la dispoziţie a spaţiilor devenite disponibile.

asistarea grupurilor dezavantajate copii. în monitorizarea execuţiei proiectului şi asigurarea durabilităţii obiectelor rezultate. In îndeplinirea măsurii prin subcomponenta „Creşterea capacitaţii comunităţilor” parte a proiectului finanţat de BIRD se vor derula următoarele acţiuni: . sociale şi a dezvoltării capitalului social. . . având ca obiectiv oferirea de locuri de muncă şi/sau prestare de activităţi celor mai dezavantajate grupuri. Măsura 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin refacerea infrastructurii şi a utilităţilor Se vor adopta următoarele acţiuni: . .asistarea autorităţilor publice locale din comunităţile miniere afectate de restructurare în elaborarea cu sprijinul instituţiilor responsabile de programe pentru îmbunătăţirea fondului de locuinţe. prin punerea la dispoziţie de spaţii şi terenuri în incintele minelor devenite disponibile. parte a proiectului finanţat de BIRD în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viata. Consultanţa pentru realizarea acţiunii va avea baza în comunităţile locale respective. vârstnici.sprijinirea iniţierii de activităţi productive aducătoare de venituri de către grupuri comunitare organizate prin Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere dintr-un fond destinat acordării de granturi în valoare de pana la 40 000 USD parte a proiectului finanţată de BIRD. din comunităţile miniere prin acordarea de granturi dintr-un fond care finanţează „Schema de granturi mici”. serviciilor educaţionale.facilitarea autorităţilor publice locale interesate. .implicarea ministerelor şi a instituţiilor descentralizate în îmbunătăţirea condiţiilor de asistenta socială publică. .asigurarea prin programul de infrastructura municipala (locala) finanţat de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi cu valoare cuprinsa intre 300 000 – 600 000 USD autorităţilor publice locale pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale pentru un număr determinat de localităţi selectate dintre cele mai grav afectate de restructurare.asigurarea prin Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere finanţată de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi în valoare de pana la 100.instruirea autorităţilor publice locale şi a membrilor comunităţii privind procedurile de planificare comunitara şi de implicare participativa la realizarea proiectelor pentru rezolvarea necesitaţilor identificate. . acţiunile întreprinse fiind cât mai apropiate posibil de comunitatea locală.facilitarea comunităţii pentru implicare participativa în implementarea proiectului. 32 .sprijinirea autorităţilor publice locale pentru întocmirea proiectelor rezultate din Planul de dezvoltare socioeconomica a comunităţii în vederea accesării fondurilor structurale destinate reabilitării şi modernizării infrastructurii. . în realizarea procesului de planificare strategica participativa şi întocmirea Planului de dezvoltare socioeconomica a comunităţii şi asumarea acestuia de către Consiliul Local. . Măsura 3: Asigurarea consensului local şi comunitar printr-un proces de planificare strategica participativa de identificare a necesitaţilor prioritare astfel încât să atragă investiţii şi sa asigure implicarea comunităţii. tineri..implicare participativa în implementarea proiectului. femei.000 USD pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale. Resursele şi consultanţa necesare vor fi accesibile în localităţile cele mai grav afectate. Responsabil pentru implementarea măsurii este MEF prin ANDZM şi CONVERSMIN. în monitorizarea execuţiei proiectului şi asigurarea durabilităţii obiectelor rezultate .promovarea de proiecte pentru dezvoltarea de activităţi economice comunitare. Întregul pachet de sprijin va fi pus în practică pe toată perioada de aplicare a strategiei dar se va aplica în principal acelora pentru care nu există oportunităţi de restabilire a gospodăriilor şi veniturilor în alte zone.

la dezvoltarea calificărilor profesionale. de la îmbunătăţirea locuinţelor. . Călan.sprijin pentru întreprinzători în prelucrarea lemnului şi fructelor de pădure. Măsura 8: Promovarea unei imagini pozitive a regiunii respective pentru atragerea de investiţii şi investitori Se vor întreprinde următoarele acţiuni: . Petroşani. forestier.sprijinirea autorităţilor publice locale în elaborarea proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale destinate acestor lucrări alocate prin „Planul operaţional sectorial de mediu” şi „Planul operaţional regional”.Bistriţa-Năsăud. . . în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare şi implicit de creare de locuri de munca şi pentru zonele adiacente”. Lupeni.servicii de sprijin cu o localizare precisă pentru oferirea de informaţii.identificarea prin planurile de dezvoltare socioeconomica a problemelor de mediu. gaze şi telecomunicaţii. rezultat al activităţii miniere care afectează grav comunitatea şi a necesităţilor de infrastructură privind drumurile. Uricani – Jud. Gorj. . Anina. .crearea unui centru de cercetare-asistenţă în domeniul agriculturii tipice zonelor montane. Abrud. .instruire pentru fermieri focalizate pe tehnologii noi în domeniul creşterii animalelor şi bioproduselor (produse naturale şi ecologice).Măsura 5: Imbunatatirea conditiilor de mediu si a infrastructurii. Aninoasa. Baia de Arieş.promovarea politicii publice care sa fundamenteze măsura ca parte a strategiei. Caras Severin.publicitate pentru toate iniţiativele din cadrul strategiei şi informarea rezidenţilor asupra oportunităţilor care le stau la dispoziţie. Moldova Noua. canalizare. Harghita.valorificarea condiţiilor naturale urmare a reabilitării a mediului şi a infrastructurii prin dezvoltarea turismului. Maramureş. Oraviţa – Jud. . orientarea şi consilierea persoanelor interesate privind orice fel de subiecte. . Vulcan. specifice locului respectiv şi servicii de consiliere. Rovinari – Jud.promovarea regiunilor respective în ţară şi pe plan internaţional.asistarea autorităţilor publice locale la pregătirea implementarea şi monitorizarea proiectelor tehnice de infrastructură pentru reconstrucţia socioeconomică a localităţilor sus menţionate. Alba. Cavnic. Brad. alimentarea cu apă. respectiv: Borşa.finanţarea prin atragere de investitori şi în parteneriat a proiectelor de reabilitare a mediului şi a infrastructurii. piscicol şi turistic Se vor întreprinde următoarele acţiuni: . . . 33 . . Teliuc. prin programe de lucrari publice Se vor întreprinde următoarele acţiuni: . Responsabil pentru implementarea măsurii este MEF prin ANDZM cu sprijinul MADR Măsura 7: „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate.sprijin prin oferirea de informaţii referitoare la afaceri. energie electrică.servicii de consultanţă . Motru. Bălan – jud.identificarea şi promovarea oportunităţilor pentru noii întreprinzători şi societăţile comerciale existente. Măsura 6: Exploatarea resurselor locale din sectoarele agricol.Rodna-Jud. Mătăsari. Băiuţ – Jud. Petrila. Ghelari.sprijinirea constituirii de asociaţii pentru creşterea animalelor şi piscicultură. Se vor întreprinde următoarele acţiuni: . Zlatna – Jud. Hunedoara.

) 6.promovarea dezvoltării tehnologice.acţiuni pe termen lung în perspectiva anului 2020. Măsurile şi acţiunile pe termen mediu 2010-2012 sunt prezentate în anexa nr. ca alternativă la activitatea minieră. a pericolelor care pot ap\rea. aşa cum sunt prevăzute în buget şi să asigure protecţia socială a persoanelor ce urmează să fie disponibilizate din activitatea minieră. la Strategia Industriei miniere pentru perioada 2008-2020 se comunică instituţiilor interesate de către Ministerul Economiei şi Finan]elor. implementarea sistemului de management de mediu. o perioadă de timp.ecologizarea zonelor afectate de activitatea minieră. acţiunile imediate se vor concentra asupra mobilizării instituţiilor implicate în finalizarea în regim de urgenţă a cadrului de reglementări. . 1. astfel încât să permită desfăşurarea activităţii companiilor/societăţilor miniere în condiţiile economiei de piaţă funcţionale.realizarea culoarelor rutiere europene care traversează zonele respective. de noi oportunităţi. . de reconstrucţie economică. Măsuri şi acţiuni pe termen mediu 2010-2012 În principal. 1.1. dependente întrun grad ridicat de activitatea minieră.acţiuni pe termen mediu pentru perioada 2010-2012.dezvoltarea turismului ca alternativă la activitatea minieră tradiţională. atât prin nivelul de ocupare a forţei de muncă direct şi indirect. pentru dezvoltare durabilă. şi 1.crearea unui sistem naţional integrat de monitorizare capabil să detecteze impactul de mediu generat de activităţile miniere şi să permit\ raportarea la timp. sex. strategia vizează cu prioritate continuarea procesului regenerarea socioeconomică a zonelor miniere.01. . 1. abilităţi profesionale.6. securitatea şi sănătatea în muncă. în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă determinată de nevoile de calificare ale afacerilor ce se vor dezvolta în zonă. acestea vizează consolidarea sectorului miniere urmare a procesului de restructurare. acolo unde condiţiile sunt favorabile unui astfel de tip de dezvoltare. în condiţiile în care de la 01. 6. atragerea de parteneri financiari. intr-o forma apta să susţină un sistem eficient de planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă.1. a transferului de tehnologii. 6. 34 . Etape de implementare a strategiei Măsurile şi acţiunile pentru implementarea strategiei au fost structurate pe următoarele etape: . Principalele acţiuni propuse pentru perioada 2008-2009 sunt prezentate în programul de implementare a Strategiei industriei miniere în perioada 2008-2020 din anexa nr.transformarea mineritului din zonele respective într-un sector economic modern şi viabil. Măsuri şi acţiuni imediate şi pe termen scurt pentru perioada 2008 -2009 Pornind de la obiectivele strategice şi luând în considerare întârzierile înregistrate în implementarea acestora. Acţiunile prioritare prevăzute în acest scop sunt: .1. Acţiuni în perspectiva anului 2020 Regiunile afectate de restructurarea sectorului minier vor rămâne. în limita resurselor destinate sectorului. nivel de instruire etc.2.2.2. De aceea. asigurarea resurselor financiare de la bugetul de stat pentru programele de modernizare şi retehnologizare. . . .2007 România este membru în U. în interesul dezvoltării economice a zonei.3. sprijinirea investitorilor indiferent de forma de proprietate în reabilitarea şi retehnologizarea echipamentelor.formarea profesională a tineretului. . în vederea identificării şi valorificării. reforma personalului în sectorul minier. . .acţiuni imediate şi pe termen scurt pentru perioada 2008-2009. tehnologiilor şi creşterea eficienţei activităţilor miniere.) *) Anexele nr.E.combaterea şomajului cronic prin acţiuni de ocupare în activităţi comunitare a acelei părţi a populaţiei exclusă de la angajare de către noii investitori din motive de vârstă. accesării de către operatorii minieri a ajutorului de restructurare. în corelare cu programul de sistematizare a teritoriului. cât şi prin resursele care urmează să fie atrase de această activitate.

conform cu legisla]ia `n vigoare . 35 . acolo unde zona se pretează. capabil să absoarbă forţa de muncă locală disponibilă. . în principal. . siguranţă a comunităţilor locale. Concluzii 7. Aceasta integrare este extrem de importantă în domenii precum utilizarea terenurilor. reprezentând ocupaţii specifice executării de lucrări de infrastructură.asigurarea necesarului de combustibil nuclear din producţie internă pentru unităţile 1 şi 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă care va asigura realizarea unui procent de 15% în balanţa energetică a României.adaptarea sistemului educaţional la noile cerinţe ale agenţilor economici şi activităţilor ce se dezvoltă în regiune.crearea unui sistem de monitorizare capabil să raporteze impacturile de mediu care au loc şi să detecteze şi să raporteze la timp pericolele care pot apărea. bătrâni cu venituri reduse. . . . .asigurarea protecţiei sociale pentru cca. următoarele efecte: .1.dezvoltarea unui sector privat în zonele miniere. . într-o formă aptă să susţină un program eficient de planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă. . în condiţiile Regulamentului (CE) 1407/2002 a Comisiei Europene . din care 23.asigurarea necesarului de cărbune pentru sectorul energetic din producţie interna pentru realizarea unui procent de 36% în balanţa energetică a României. în condiţii de informare a comunităţilor locale şi atragerii acestora în proces. în conformitate cu programele elaborate de fiecare companie/societate minieră. precum şi pe cei care urmează a se disponibiliza în perioada 2009-2012: . . se preconizează.200 de persoane. în condiţii de informare a comunităţilor locale şi atragerii acestora în proces. .7.utilizarea durabilă a resurselor naturale prin integrarea protecţiei mediului şi a conservării naturii în politicile sectoriale. precum şi persoane cu handicap.controlul subvenţionării activităţii de exploatare a huilei. . Efecte scontate Urmare a implementării strategiei sectorului minier. . . managementul deşeurilor şi siguranţa mediului.privatizarea carierelor de lignit în formă organizatorică de societăţi comerciale sau în companii integrate cu termocentralele.funcţionarea sectorului minier din România pe principiul de piaţă liberă în condiţii de eficienţă. . persoane cu vârste şi profesii neatractive pentru noile activităţi ce se dezvoltă. reprezentând salariaţii disponibilizaţi în perioada 2004-2008.dezvoltarea unui mediu de afaceri atractiv pentru investitorii locali şi străini. protecţie a cadrului natural şi refacerea durabilă a mediului.000 pe termen limitat (2-3 ani).000 locuri de muncă.crearea pe termen mediu a circa 56.asigurarea cu prioritate a combustibilului pentru centralele furnizoare de agent termic. . utilizarea durabilă a resurselor de apă. . .realizarea unui mediu atractiv extinderii activităţilor turistice. dezvoltarea rurală.derularea operaţiunilor miniere pentru exploatarea resurselor minerale solide în condiţii de protecţia mediului.promovarea unui proces de închidere a minelor coerent. 32.oprirea activităţii şi închiderea minelor neprofitabile.asigurarea unei asistenţe sociale active adresate grupurilor celor mai defavorizate reprezentate de copii lipsiţi de mijloace de subzistenţă.promovarea unui proces de închidere a minelor transparent. precum şi dezvoltarea regională şi a aşezărilor umane şi amenajarea teritoriului.

în vederea realizării ansamblului şi pentru o mai bună coordonare cu organizaţiile sindicale. În anexa nr. Instrumente pentru realizarea strategiei Realizarea strategiei necesită adoptarea unor instrumente ferme care să asigure echilibrul şi echidistanţa între diverse cercuri de interese ce pot apare în zone de mari transformări economice. răspunzătoare fiecare numai pentru partea care îi revine. retehnologizărilor şi achiziţiilor de terenuri. precum şi sursele din care vor fi asigurate. .3.120. Pentru implementarea strategiei este necesară promovarea următoarelor instrumente: .3 milioane lei RON. . .Direcţia Generală Resurse Minerale este responsabilă cu implementarea şi monitorizarea strategiei. Cadrul instituţional Pentru implementarea strategiei se va asigura o coordonare instituţională unitară.018. Cadrul instituţional pentru implementarea strategiei va fi asigurat. 7. 7. Resursele financiare pentru realizarea obiectivelor strategiei Realizarea obiectivelor strategiei necesită asigurarea resurselor financiare corespunzătoare acţiunilor propuse.8 milioane lei RON.politica publica pentru valorificarea resurselor de lignit din bazinul minier al Olteniei.parteneriatele investitori privaţi-mine cu condiţii de viabilizare desprinse din companiile/societăţile miniere insolvabile. reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate şi implementarea sistemului naţional de monitorizare a factorilor de mediu. care să implice interacţiunea instituţiilor publice. Guvernul va sprijinii operatorii minieri din sectorul de lignit în demararea şi derularea instrumentelor de atragere de pe pieţele financiare a resurselor necesare finanţării modernizărilor.2.4. . după cum urmează: . este necesar pentru început un aport substanţial de fonduri din partea bugetului de stat şi a finanţărilor angajate în numele statului. care va lucra cu ministerele şi agenţiile specializate implicate.cadrul de reglementari promovat ca urmare a aprobării strategiei.Grupul de experţi angajaţi pe o perioadă limitată pentru a îndeplini sarcini specifice.Autorităţile publice locale din zonele afectate de restructurarea sectorului minier. . . retehnologizărilor şi achiziţiilor de terenuri pentru sectorul de lignit şi a activităţilor specifice procesului de închidere a obiectivelor miniere. diversificarea şi modernizarea acestora. din care pentru perioada 2008-2009 suma de 3.promovarea instrumentelor de atragere de pe pieţele financiare a resurselor necesare finanţării modernizărilor. ca instrument eficient de prevenire.lichidarea judiciara a companiile/societăţile insolvabile.privatizarea companiile/societăţile şi atragerea de resurse pentru dezvoltarea. în sensul creşterii ponderii acestuia din urmă. Pentru implementarea strategiei. a creării de locuri de muncă şi crearea mediului de afaceri favorabil dezvoltării economiei alternative.Regulamentul 1407/2002 a Comisiei Europene pentru acordarea ajutorului de stat sectorului de huila. 36 . Resursele financiare necesare pentru implementarea strategiei pe categorii de destinaţii au fost calculate pe baza studiilor elaborate cu sprijinul BIRD şi a experienţei însuşite de experţii MEF şi ANDZM în procesul de restructurare a sectorului.7. . În funcţie de etapele parcurse în implementare.ANDZM este responsabil pentru implementarea componentei de regenerare socială a strategiei .Responsabilitatea generală pentru pregătirea şi monitorizarea programului de implementare a strategiei revine Ministerului Economiei şi Finan]elor. Dată fiind prioritatea imediată de a soluţiona problemele privind modernizarea şi retehnologizarea minelor viabile. `n perioada 2008-2012 sunt necesare resurse financiare `n sum\ de 4. se produce o schimbare a raportului în asigurarea cu resurse între sectorul bugetar şi sectorul privat. planificare şi răspuns în situaţii de urgenţă. a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în strategie. 2 se prezintă destinaţia acestora. . .

pe care îi implică direct în implementarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute. a tinerilor absolvenţi precum şi a persoanelor ce urmează a părăsi sectorul minier.. Restructurarea capacităţilor de producţie şi restructurarea financiară a companiilor/societăţilor miniere constituie unul din obiectivele specifice asumate de către Guvern în abordarea economiei în această perioadă. în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare şi implicit de creare de locuri de munca şi pentru zonele adiacente” . preparare a minereurilor uranifere şi rafinare a concentratelor tehnice şi a stocurilor de concentrate tehnice. Strategia este rezultatul consultării şi participării tuturor factorilor interesaţi din zonă şi din afara acesteia. în realizarea obiectivelor pe termen mediu. Bacău. Iaşi. să se finanţeze din resurse bugetare.politica publica de valorificarea a resurselor interne de uraniu prin dezvoltarea activităţii de extracţie.instrumente pentru dezvoltarea mediului economic în zona: • sistem de creditare a micilor întreprinzători. . Arad. Strategia are în centrul atenţiei locuitorii regiunilor miniere. .2007.politica publica privind „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate. caracterului eterogen al populaţiei. Timişoara. resurselor limitate care să asigure alte dezvoltări economice decât cele existente şi adaptării lente la schimbare.crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea unui mediu favorabil sectorului privat. • sistem de finanţare de lucrări publice pentru comunitate. care să creeze locuri de muncă temporare şi servicii care să asigure sustenabilitatea comunităţii ulterior închiderii minelor. Strategia asigură condiţiile ca.01. Govora. • sistem de sprijinire prin granturi a înfiinţării de noi afaceri. acţiuni specifice procesului de reabilitare a zonelor afectate şi implementarea sistemului naţional de monitorizare postînchidere a factorilor de mediu. Halânga. Ministerului Economiei şi Finanţelor îi revine responsabilitatea urmăririi implementării reformei în sectorul minier în scopul atingerii rentabilităţii financiare a unităţilor de exploatare. companiile naţionale. Dezvoltarea în timp a unui mediu atractiv de afaceri şi a unei infrastructuri adecvate va conduce la schimbarea raportului între fondurile de investiţii din surse bugetare şi din cele private în favoarea acestora din urmă. Suceava. 37 .politica publica privind asumarea de către stat a obligaţiilor de refacere a mediului pentru degradările produse înainte de 01. • sistem de informare a publicului şi consultanţă pentru afaceri. aşa cum sunt grupurile cele mai defavorizate. capabil să asigure pe termen mediu şi lung dezvoltarea unei industrii miniere performante şi eficiente şi absorbţia persoanelor fără loc de muncă. autorităţile regionale. . Strategia sprijină prin acţiunile propuse accelerarea dezvoltării sectorului privat. Paroşeni şi Mintia. alături de autorităţile locale şi centrale care trebuie să asigure cadrul organizatoric şi de reglementări precum şi instrumentele necesare îndeplinirii obiectivelor.politica publica pentru asigurarea cu combustibil a centralelor pentru termoficare Braşov. Craiova II. ca şi a expertizei unor grupuri de specialişti atraşi cu sprijinul Băncii Mondiale şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor. Oradea. măsuri şi acţiuni de modernizare şi reabilitare a celor mai performante mine în vederea oferirii acestora spre privatizare. Problemele sociale din regiunile afectate de restructurare sunt consecinţa specificităţii activităţilor economice care au fost desfăşurate de-a lungul timpului în zonă. ONG-uri precum şi instituţiile guvernamentale. comunităţile locale. precum şi lucrări de infrastructură în scopul îndeplinirii obiectivului strategic de primă urgenţă . fonduri structurale de coeziune şi credite externe.

Anexa 4 . Resursele financiare pentru realizarea obiectivelor strategiei Evoluţia producţiei fizice pentru unităţile din sectorul cărbune Evoluţia producţiei fizice pe structura pentru unităţile din sectorul de minereuri Evolutia fortei de munca in perioada 2006-2012 38 .11.ANEXE Anexa 1. Anexa 5 . Anexa 1.9. Anexa 1. Anexa 1. Anexa 3 . Anexa 1.1. Estimarea necesarului de resurse financiare pentru dezvoltarea minelor cu capital de stat în perioada 2007-2012 Anexa 1.8.8. Anexa 1. Estimarea necesarului de resurse financiare pentru închiderea minelor în perioada 2008-2020. Anexa 1.2.3. Anexa 1. Anexa 1.2007 Anexa 1. Estimarea necesarului de resurse financiare pentru protecţia socială a persoanelor disponibilizate din sectorul minier în perioada 2007-2012 Anexa 1.1.6.01.4.12. Anexa 1.5. Programul de implementare a strategiei pentru perioada 2008-2012 Măsuri şi acţiuni pentru perioada 2008-2009 Măsuri şi acţiuni pentru perioada 2010-2012 Evoluţia numărului de salariaţi la minele din sectorul de stat în perioada 2007-2012 Estimarea ajutorului de stat pentru sectorul huilă în perioada 2007-2012 Estimarea subvenţiilor pentru sectorul uraniu în perioada 2007-2012 Estimarea ajutorului de stat pentru restructurare în perioada 2007-2008 Estimarea aportului de capital necesar de asigurat de către acţionarii minelor viabile pentru angajarea ajutorului de stat pentru restructurare în perioada 2007-2008 Estimarea necesarului de resurse financiare pentru închiderea minelor în perioada 2007-2012 Anexa 1.7.10. Estimarea necesarului de resurse financiare pentru refacerea mediului reprezentând obligaţii ale statului aferente minelor ce îşi continuă activitatea după 01. Estimarea necesarului de resurse financiare pentru reconstrucţia socio-economică a regiunilor miniere în perioada 2007-2012 Anexa 2 .

Revizuirea prin completare [i modificare a Legii Minelor 85/2003 [i a actelor normative elaborate `n aplicarea acesteia.ANEXA 1.08. Promovarea actului normativ privind politica de reform\ privatizare) a sectorului de extracţie a sării.2008 15.2008 MEF MMDD ANRM MEF MEF Elaborarea [i promovarea actului normativ privind înfiinţarea organizarea [i funcţionarea Autorităţii Miniere Elaborarea şi promovarea unui act normativ prin care s\ se completeze atribu]iile ANDZM cu competente de organism intermediar care s\ acceseze [i s\ deruleze fonduri europene pentru implementarea proiectelor de reabilitare socio-economic\ `n zonele miniere [i monoindustriale afectate de programele de restrucrurare reorganizarea S.A ca entitate specializată în domeniul reconstrucţiei ecologice şi monitorizării postînchidere a factorilor de mediu din zonele afectate de activităţile din minerit pentru efectuarea managementul procesului de închidere a obiectivelor industriale neviabile. 3110.10.1. `n domeniul sectorului minier. Elaborarea [i promovarea Legii Apelor Minerale [i a actelor normative pentru aplicarea acesteia. Revizuirea cadrului de reglement\ri pentru închiderea minelor prin modificarea [i completarea lor: Promovarea actului normativ pentru aprobarea Manualelor de închiderea minelor [i cel de refacere a mediului.2008 MEF 15.09. dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier. Promovarea actului normativ privind metodologia de restituire a terenurilor reabilitate după închiderea minelor. Abordarea activităţii `n sectorul minier pe principiul de piaţ\ liber\ POLITICA I.2008 30. ţiţei şi gaze naturale.1.10. (restructurare15.1.11.1.2008 31.10. reorganizarea `n vederea viabilizării [i privatizării.C. Modificarea şi completarea HG 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării.2008 MEF ANRM MEF ANRM MEF AVAS MEF ANRM MEF ANDZM TERMEN 31. econsiderarea cadrului legislativ in sectorul minier [i a structurilor instituţionale MASURA I.2008 30. `n vederea perfecţionării acestuia ACTIUNEA Promovarea actului normativ pentru aprobarea Strategiei sectorului minier pentru perioada 2008-2020 [i a cadrului instituţional de implementare a acesteia.11.2008 30.11. lichidarea societăţilor miniere. OBIECTIVULUL I. Elaborarea [i promovarea cadrului de reglement\ri privind restructurarea financiar\. drepturile [i obligaţiile autorităţilor publice locale din comunele/oraşele fat\ de care societăţile miniere au obligaţii. Revizuirea cadrului legislativ.2008 15. Promovarea actului normativ privind condiţiile de valorificare a metalelor din haldele de steril [i iazurile uzinelor de preparare `n corelare cu HG pentru gestionarea deşeurilor [i Legea minelor.09.2008 RESPONSABIL MEF MEF 15. Promovarea actului normativ privind reutilizarea anexelor tehnice [i a dependinţelor devenite disponibile prin închiderea minelor.2008 MEF 39 . CONVERSMIN S.10.

01.2008 31. Govora. prepararea minereurilor uranifere [i rafinarea concentratelor tehnice [i a stocurilor de concentrate tehnice.2008 31. `n vederea transformării acestora `n poli de dezvoltare [i implicit de creare de locuri de munc\ [i pentru zonele adiacente” Înfiinţarea Autorităţii Miniere.2007 Elaborarea politicii publice privind „Reconstrucţia socioeconomic\ a localităţilor din zonele cele mai afectate. (Ministerul de Resort). pe principiile UE Promovarea actului normativ privind reorganizarea CNU `n vederea furnizării de combustibil nuclear.1.2008 MEF 30. 31. instruirea personalului `n utilizarea acestora cu sprijinul financiar asigurat din împrumutul 4759RO. Reorganizarea instituţiilor publice implicate in dezvoltarea sectorului minier.2010 31.2008 MEF MMDD MEF 31.10.2008 31. Asigurarea condiţiilor pentru atragerea personalului calificat. Elaborarea politicii publice de valorificare a resurselor interne de uraniu prin dezvoltarea activităţii de extracţie. Iaşi.2008 01. cunoscător al problemelor sectorului `n vederea angajării `n structura Autorit\]ii Miniere Pregătirea [i demararea programului de instruire a personalului angajat corespunzător procedurilor impuse de integrarea României `n UE. Bacău.2008 MEF MIRA 31.1.2008 MEF MEF MEF MMDD MEF MEF MEF 31.2008 Periodic MEF MEF ANRM MEF ANRM MEF 30. Elaborarea politicii publice privind asumarea de către stat a obligaţiilor de refacere a mediului pentru degradările produse înainte de 01.11.2008 31. Instituţionalizarea sistemului de informare [i comunicare de către structura responsabil\ din MEF cu instituţii implicate `n procesul de reform\ a sectorului minier . Suceava.12.12. Timişoara. Promovarea actului normativ privind reorganizarea sectorului huil\ pentru crearea unei structuri organizatorice viabile `n vederea realizării unui complex energetic Aprobarea prin HG a cadrului de reglementare pentru gestionarea deşeurilor miniere `n baza Documentului de poziţie a României privind aderarea la UE Capitolul 22 – Protec]ia mediului Elaborarea si promovarea legii privind asigurarea terenurilor necesare deschiderii unui nou zăcământ uranifer.proiectarea aplicaţiilor informatice.12.12. . Elaborarea politicii publice pentru asigurarea cu combustibil a centralelor pentru termoficare Braşov. Craiova II.3.2009 31.2008 31.10.12.11.2. ca parte a strategiei.I.12.12.2008 MEF 40 .12.12.12.identificarea cerinţelor [i elaborarea structurii sistemului informaţional prin angajarea unui consultant `n cadrul proiectului finanţat prin acordul de împrumut cu BM. Elaborarea politicilor publice pentru sectorul minier I. Elaborarea politicii publice pentru valorificarea resurselor de lignit din bazinul minier al Olteniei ca parte a Strategiei sectorului minier pentru perioada 2008-2020. Arad. Paroşeni si Mintia ca parte a Strategiei sectorului minier pentru perioada 2008-2020. Halânga. Oradea.

- asigurarea finanţării necesare, prin bugetul MEF [i `n cadrul acordurilor de împrumut, pentru închiderea minelor şi asigurarea dotărilor necesare. Reorganizarea carierelor de lignit din cadrul SNC Ploieşti I.1.4. Reducerea rolului statului prin eliminarea implicării in activităţile miniere, de explorare si exploatare I. Reducerea implicării directe a Guvernului [i atragerea de surse de investiţii din sectorul privat II.1. Eliminarea pierderilor financiare `n sectorul minier II.1.1. Restructurarea financiar\ a companiilor / societăţilor miniere Finanţarea de către stat numai a “Programului Naţional de Cercetare Geologica” (prospecţiuni), [i eliminarea finanţării `n totalitate inclusiv de la unităţile care primesc ajutor de stat a lucrărilor de exploatare.

31.12.2008

MEF

31.10.2008 Anual

MEF MEF ANRM

Punerea `n aplicare a cadrului de reglement\ri privind restructurarea financiar\, lichidarea societăţilor miniere, drepturile [i obligaţiile autorităţilor publice locale din comunele/oraşele fa]\ de care societăţile miniere au obligaţii, prin: - scoaterea de sub sechestru a activelor de la unităţile miniere: - reorganizarea companiilor/societăţilor miniere pentru separarea minelor viabile si cu condiţii de viabilizare [i viabilizarea acestora: - transferul către consiliile locale a dependinţelor [i anexelor tehnologice, devenite disponibile, `n compensarea obligaţiilor neonorate de către unităţile miniere către acestea. - declanşarea procesului de lichidare a companiilor/societăţilor miniere (filiale) insolvabile. Oferirea la privatizare a minelor viabilizate prin atragerea de investiţii [i investitori, din sectorul minereuri si lignit.

MEF

31.12.2008 31.12.2008 Anual

2009 31.12.2010

MJ MEF, AVAS MJ MEF AVAS MJ MEF AVAS AVAS MEF AVAS MEF

II.1.2. Restructurarea capacitaţilor de producţie si îmbunătăţirea performantelor tehnologice

SECTORUL HUIL| Reglementarea prin acte normative a situa]iei datoriilor de lung\ durat\ c\tre bugetul de stat, bugetele locale si ale fondurilor speciale ale Companiei Na]ionale a Huilei SA Petro[ani Elaborarea programelor anuale de restructurare a minelor de huila din Valea Jiului in conformitate cu directiva 1407/2002 a CE in vederea creşterii eficientei utilizării ajutorului de stat pentru a fi supuse aprobării comisiei europene. Monitorizarea de către structura responsabila din MEF a utilizării ajutorului de stat acordat pentru minele de huila.

ANUAL 30.06

TRIMESTRIAL

MEF

41

Finalizarea lucrărilor de deschidere pentru punerea `n exploatare a stratului 13 la mina Livezeni. Retehnologizarea abatajelor complex mecanizate inclusiv a echipamentelor pentru transportul cărbunelui [i materialelor [i punerea `n funcţiune la minele: Livezeni 1 abataj complex mecanizat în stratul 13 1 abataj complex mecanizat în stratul 3 Paroşeni 1 abataj complex mecanizat în stratul 3 Retehnologizarea echipamentelor de susţinere (cadre păşitoare) [i punerea `n exploatare a 12 abataje cu banc de cărbune subminat Retehnologizarea echipamentelor de susţinere şi tăiere a cărbunelui (cadre păşitoare [i combine de abataj) [i punerea `n exploatare a 2 abataje frontale `n felii orizontale Organizarea de societăţi comerciale având drept acţionari compania/societatea minieră `n parteneriat cu finanţatori privaţi având ca obiect de activitate executarea de lucrări de deschidere (investiţii) de pregătire, întreţinere cale ferat\, montaj echipamente, administrare gospodărire grupuri sociale, etc. Asigurarea resurselor financiare [i achiziţionarea de utilaje de mic\ mecanizare pentru exploatarea din zonele ce nu se pretează la mecanizare complex\ Organizarea a doua structuri specializate pentru săparea de lucrări miniere orizontale [i dotarea cu combine de înaintare [i echipamente auxiliare SECTORUL MINEREURI - Privatizarea companiilor / societ\]ilor comerciale din sectorul de extrac]ie [i preparare a minereurilor neferoase SECTORUL LIGNIT Punerea `n aplicare a acţiunilor aprobate prin politica public\ constând `n: - derularea programului de achiziţii de terenuri `in baza cadrului de reglement\ri promovat care s\ asigure suprafeţele de teren necesare avansului fronturilor de lucru pe următorii 5 ani, respectiv p@n\ `n anul 2012. - sprijin `n asigurarea resurselor financiare din care se vor plăti terenurile achiziţionate (credite bancare, emisie de acţiuni, aport de capital). - iniţierea procesului de atragere de investiţii private care s\ contribuie prin finanţare la viabilizarea [i modernizarea echipamentelor din exploatările din cariere.

31.12.2008

MEF MEF

2009 2010 2010 2008-2009 2008-2009

MEF MEF MEF MEF MEF

31.10.2009

MEF

31.12.2008

MEF

eşalonat pana la 31.12.2009

MEF

31.12.2009

AVAS

Anual

MEF

Anual 31.10.2009

MEF MEF AVAS

42

- continuarea procesului de privatizare a complexelor energetice `n condiţiile atragerii de resurse care să asigure achiziţia de terenuri, modernizarea [i reabilitarea echipamentelor, `n vederea creşterii indicilor de utilizare ai acestora, respectiv a capacitaţilor de producţie [i a productivităţii muncii. - continuarea procesului de modernizare si reabilitare a echipamentelor din cariere finanţate prin ajutor de stat si credite bancare. - monitorizarea utilizării ajutorului de stat pentru restructurare `n vederea atingerii obiectivelor angajate. - creşterea, `ncep@nd cu anul 2009 a capacit\ţilor de producţie pentru lignit corelat cu cererea acestuia pe piaţa energetic\ din România. (anexa 3) Demararea lucrărilor pentru deschiderea carierei Pinoasa zona nord-estica aferente complexului energetic Rovinari. Creşterea gradului de cunoaştere si a bazei materiale prin concesionarea perimetrelor de explorare solicitate la ANRM. de către S.N.L. Oltenia –S.A. perimetrul de explorare Ploştina Sud perimetrul de explorare Fărcăşeşti perimetrul de explorare Lupoaia Nord perimetrul de explorare Roşiuţa Nord perimetrul de explorare Husnicioara Vest perimetrul de explorare Roşia - Olteţ

31.07.2009

MEF AVAS

2008-2009
TRIM.IV 2008

MEF AVAS MEF AVAS MEF AVAS AVAS MEF ANRM

PERIODIC 31.08.2009 Prin licitatie la cerere

SECTORUL SARE Iniţierea procesului de atragere a investitorilor strategici privaţi care s\ contribuie prin finanţare la reabilitarea [i modernizarea echipamentelor [i tehnologiilor [i la extinderea pieţei pentru produsele realizate. SECTORUL URANIULUI Punerea `n aplicare a acţiunilor aprobate prin politica public\ constând in: alocarea prin bugetul de stat a sumelor necesare exploatării, preparării [i valorificării concentratelor tehnice de uraniu. - alocarea prin bugetul de stat a sumelor necesare achiziţionării la stocul de siguranţ\ [i consum a concentratelor de octoxid de uraniu rafinarea concentratelor tehnice din stocul de siguranţ\ [i consum `n vederea obţinerii pulberii de dioxid de uraniu necesar\ fabricării combustibilului nuclear pentru funcţionarea unităţilor 1 si 2 ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavod\ alocarea, prin planul de cercetare, a fondurilor necesare eficientizării activităţii de exploatare [i preparare a minereurilor uranifere [i de rafinare a concentratelor tehnice 31.05.2009 AVAS

Anual Anual Anual

MEF MEF MEF

-

Anual

MEF MEdC
43

2008 ANUAL 31.12. .2006 predarea totală a suprafeţelor de teren reabilitat prin lucrările de închidere a minelor recepţionate `n perioada 2007-2008 Predarea către autorităţile publice locale a spa]iilor [i utilităţilor devenite disponibile după închiderea minelor.2008 PERIODIC PERMANENT MEF MEF CONVERSMIN MEF PERMANENT PERMANENT 31. prin: predarea total\ a suprafeţelor de teren reabilitat prin lucrările de închidere a minelor recepţionate p@n\ la 31.2008 31.12.3.05. Închiderea minelor neviabile din structura companiilor / societăţilor miniere cu capital de stat asigurarea unei capacităţi relativ constante de producţie externalizarea activităţilor secundare formarea [i perfecţionarea continu\ a angajaţilor evaluarea resurselor din haldele cu minereu sărac [i din iazul de decantare . informarea [i consultarea comunităţilor locale înainte [i `n cursul proceselor de închidere a minelor cu privire la aspectele legate de elaborarea proiectului tehnic.participarea in parteneriat pe pieţele externe la concesionarea de zăcăminte uranifere in vederea explorării si exploatării acestora . Punerea `n aplicare a cadrului de reglementari revizuit pentru închiderea minelor prin: reorganizarea CONVERSMIN `n vederea asigurării unei abordări mai transparente a procesului de închidere a minelor implementarea procedurilor definite de manualele pentru închiderea minelor [i refacerea mediului pentru minele de cărbune [i minereuri.2009 Anual MEF CONVERSMIN 44 .II. minele de sare [i minele de uraniu.12.12.12.Punerea `n aplicare a actului normativ privind preluarea terenurilor reabilitate rezultate `n urma închiderii minelor de către autorităţile publice locale. - Anual 31.2008 31. deschiderea unei noi capacităţi de producţie prin asumarea riscurilor asociate acestei investiţii . stimularea altor activităţi economice `n zon\ `n care se execut\ lucrări de închidere.1. implementarea acestuia [i rezultatele aşteptate `n vederea antrenării comunităţii locale `n proces.10.2008 CONVERSMIN MEF ANDZM MEF 31. angajarea forţei de munc\ locale din rândul persoanelor disponibilizate. ·.12.2009 Anual MEF MEF MEF MEF MEF MEF 31.

02. · promovarea proiectelor de modernizare şi reabilitare a echipamentelor şi minelor aflate în funcţiune · III.2009 01. rezultat direct al activităţii miniere cât şi a celor cu influenţă asupra zonelor învecinate. Refacerea mediului afectat de exploatările miniere controlul îndeplinirii măsurilor prevăzute în preliminariile anuale inventarierea degradărilor de mediu produse de către companiile/societăţile cu capital de stat înainte de 01.1. controlul îndeplinirii m\surilor prevăzute adoptarea celor mai bune metode pentru minimizarea degradării mediului prin: prevederea în preliminariile anuale a tehnologiilor şi procedeelor tehnologice care s\ garanteze degradări/pagube minime aduse mediului Anual semestrial MEF MEF.01.2.2009 31. Continuarea exploatării resurselor minerale solide în condiţii de performanta din punct de vedere al protecţiei mediului Elaborarea şi implementare sistemului de management de mediu prin: · · · elaborarea procedurilor de mediu pentru sectorul minier implementarea procedurilor `n cadrul fiecărui operator din sectorul minier internalizarea costurilor cerinţelor de mediu prin programele anuale de producţie şi bugetele anuale ale fiecărui operator minier asumarea responsabilităţilor în probleme de mediu prin: 31.2009 MEF MEF MEF CONVERSMIN CONVERSMIN 31.2007 angajarea unui credit pentru finanţarea lucrărilor aferente în baza politicii publice promovate elaborarea şi promovarea programului de realizare a lucrărilor evaluate în funcţie de priorităţile stabilite prin politica publică.09.05. a infrastructurii şi a peisajului.1. demararea programului definirea cadrului structural şi instituţional de monitorizare a acţiunilor privind înlăturarea degradărilor de mediu prin: · încheierea protocolului de colaborare între MEF.2008 MEF MEF MEF ANRM MMDD MEF · prevederea prin preliminar a tehnologiilor ale căror rezultate să garanteze refacerea mediului în costurile operaţiunilor miniere prognozate. · întocmirea planurilor anuale de monitorizare al fiecărui obiectiv în colaborare cu partenerii şi publicarea acestora 31.2009 Anual .09.01.06. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de protecţia mediului III. · elaborarea ordinului comun pentru aprobarea instrucţiunilor . ANRM şi MMDD.2009 30.III. privind obligaţiile ce revin părţilor conform reglementărilor `n vigoare pentru monitorizarea înlăturării degradărilor de mediu. a comunităţilor.2008 01.1.12.2008 30. Reconstrucţia şi protecţia mediului III.1.2007.2008 MEF MEF MEF · · alocarea resurselor necesare în bugetele anuale.12.2009 MEF ANRM MMDD MEF MEF 45 31. promovarea unei politici publice privind asumarea de către stat a obligaţiilor de refacere a mediului pentru degradările produse înainte de 01.12.01.10. MMDD ANUAL ANUAL 31.05.2009 trimestrial 31.

12.2008 MEF-DGRM CONVERSMIN MMDD MDLPL MEF-DGRM CONVERSMIN MMDD MDLPL MEF MMDD MDLPL MEF-DGRM CONVERSMIN 30. analiza.A ca entitate specializată în domeniul reconstrucţiei ecologice şi monitorizării post închidere a factorilor de mediu din zonele afectate de activităţile din minerit. în implementarea acestui proces complex prin: abordarea unitară. dezvoltarea şi implementarea de proceduri specifice. achiziţia şi derularea execuţiei lucrărilor.4 Reorganizarea S. eliminarea procedurilor şi a reglementărilor care acţionează ca obstacole în procesul derulării activităţilor specifice.12.III. având ca motivaţie măsurile de protecţie a mediului. fundamentarea.cuprinderea cu prioritate în bugetele de stat a valorilor anuale fundamentate pentru perioada 2008 – 2020. În acest sens se are în vedere experienţa şi rezultatele obţinute până în prezent de către DGRM. performarea unui management eficient al procesului de închidere prin urmărirea şi rezolvarea cu operativitate a problemelor specifice legate de proiectarea.1.2008 III.2008 30. 31. analiza şi promovarea celor mai bune practici/tehnologii (CBP) şi a celor mai bune documentaţii (CBD). CONVERSMIN S. avizarea şi aprobarea de către autorităţile competente de norme specifice privind desfăşurarea activităţilor de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere. .12. UMP şi CONVERSMIN.C.5. Memorandum de Înţelegere MEF – MMDD – MDLPL – MIRA privind importanţa asigurării resurselor financiare pe termen mediu şi lung ANUAL MEF MMDD MDLPL MIRA 46 .1. III. refacerea durabilă a mediului şi monitorizarea post închidere a perimetrelor amenajate. În condiţiile asumării de către stat a responsabilităţii pentru obligaţiile istorice privind refacerea mediului afectat de impactul activităţilor extractive este necesară: . care să fie avute în vedere încă de la fazele de proiectare. pe criterii de eficienţă şi performanţă a activităţilor de închidere şi ecologizare a minelor aprobate la închidere situate pe întreg teritoriul ţării.asigurarea resurselor financiare pe termen mediu şi lung pentru derularea procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere. cu autorităţile competente centrale şi teritoriale şi consultarea comunităţilor locale din zonele afectate.3.2008 31.12.1. Adoptarea de Norme specifice privind închiderea minelor. conlucrarea permanentă cu companiile/societăţile miniere care au avut în administrare obiectivele. formarea de personal cu experienţă în domeniu.

. selecţia studenţilor cu cele mai bune rezultate din facultăţile de profil şi acordarea de burse de specializare în scopul formării şi atragerii de absolvenţi ai instituţiilor de profil în structurile angrenate în procesul de închidere.realizarea de parteneriate între Autoritatea specializată pentru procesul de închidere şi ecologizare şi Instituţiile de învăţământ şi cercetare de profil din ţară care au ca obiect pregătirea de specialişti în domeniul ingineriei geologice şi geofizice. urmărirea depunerii unei garanţii de mediu de către fiecare titular de licenţă calculat conform documentaţiei "Plan iniţial de încetare a activităţii" controlul periodic al îndeplinirii obligaţiilor de mediu asumate prin "Plan iniţial de încetare a activităţii" 01. . ştiinţei mediului. geologiei ambientale. ▪ caracterizarea riscurilor şi problemelor de mediu la fiecare amplasament. editarea de cursuri scurte şi indrumare metodice în acord cu problematica şi procedurile procesului de refacere a mediului şi a reglementărilor legislative.10. Eliminarea pierderilor financiare in sectorul minier III.2.pentru derularea procesului de închidere şi ecologizare a obiectivelor şi pentru crearea unui sistem naţional integrat de monitorizare a impacturilor de mediu ca instrument eficient de prevenire.12.training-uri periodice cu specialiştii din domeniu. ecologiei. ▪ stabilirea criteriilor de clasificare a amplasamentelor miniere pe baza unui sistem aprobat de ordonare a pericolelor. restructurate.2008 ANUAL semestrial ANRM ANRM 47 . compatibilizarea Programelor de învăţământ cu obiectivele strategiei industriei miniere privind procesul de închidere a obiectivelor economice neviabile şi reconstrucţia ecologică a mediului prin: .activităţi de laborator adecvate. promovarea acestora în zonele de risc minier. sistem ce presupune dezvoltarea următoarelor etape: ▪ inventarierea şi gestionarea la nivel naţional a perimetrelor miniere închise. ▪ realizarea bazei de date şi a sistemului informatic de monitorizare capabil să gestioneze impactul de mediu.2009 20.2007 până la termenul final al licenţei şi care să inventarieze anual obligaţiile operatorului minier (conform noii legi a minelor) .2008 PERMANENT MEF-DGRM CONVERSMIN MMDD MDLPL MIRA MEF-DGRM CONVERSMIN MEdCT PERMANENT MEF-DGRM CONVERSMIN MEdCT MEF-DGRM CONVERSMIN MMDD MDLPL MIRA MEdCT ANRM MEF PERMANENT III. planificare şi răspuns în situaţiile de urgenţă . de derulare a programelor de închidere a minelor sau de monitorizare a factorilor de mediu în scopul valorificării rezultatelor.2012 MEF MMDD MDLPL MIRA 31. Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice 31.01. Crearea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu capabil să detecteze impactul produs de activit\]ile miniere asupra mediului.01. diseminarea lor şi conştientizarea comunităţilor şi a factorilor de răspundere elaborarea documentaţiilor "Plan iniţial de încetare a activităţii" pentru toate perimetrele cu licenţă de explorare/exploatare care să cuprindă lucrările necesare refacerii mediului.10.2.1. eşalonate funcţie de derularea activităţii începând cu 01.prin cursuri noi. .

III. predate ca active autorităţilor locale neutilizate şi degradate fără posibilităţi de utilizare în procesul de închidere a minelor în vederea dezafectării şi refacerii terenurilor aferente.2. ANUAL · proiectarea lucrărilor de refacere a mediului afectat exploatările miniere subterane Punerea în aplicare a reglementărilor privind preluarea dependinţelor. Închiderea minelor · · Punerea în aplicare de către structurile responsabile în domeniu a prevederilor manualului de proceduri de mediu cu privire la: proiectarea lucrărilor de închidere a iazurilor şi refacere a mediului proiectarea lucrărilor de refacere a mediului afectat de haldele de steril PERMANENT PERMANENT PERMANENT .2. anexelor tehnologice. MEF CONVERSMIN MEF CONVERSMIN MEF CONVERSMIN MEF CONVERSMIN AVAS 48 .

respectiv fiecărei lucrări pentru evitarea creării situaţiilor periculoase care pot genera accidente (focuri de mină.05. Crearea condiţiilor pentru implementarea programelor de acţiuni cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă în sectorul minier · · · Asigurarea resurselor financiare necesare realizării programelor de securitate şi sănătate în muncă pentru sectorul huilă prin bugetul companiilor Promovarea sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă prin elaborarea de proceduri specifice fiecărei mine.12.12. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de securitate şi sănătate a muncii IV. Asigurarea instruirea si perfecţionarea forţei de munca. erupţii de gaze.12.2009 MEF MEF MEF MEF IV.1. in corelare cu prevederile legislaţiei in vigoare pentru: · asigurarea cu personal pentru noile tehnologii si cele existente şi/sau necesitatea fiziologică a schimbării locurilor de muncă din fronturile de lucru.2008 31.1.2008 01. Asumarea responsabilităţilor în probleme privind securitatea şi sănătatea în muncă până la cel mai înalt nivel prin: adaptarea structurilor manageriale la nivelul companiilor stabilirea sarcinilor şi obligaţiilor controlul modului de îndeplinire a acestora ANUAL 31. ANUAL MEF 31.) implicit evitarea unor cheltuieli suplimentare. Îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă IV. DPM cu privire la obligaţiile şi răspunderile reciproce între cele două instituţii: · elaborarea ordinului comun pentru aprobarea protocolului elaborarea programului de lucru şi demararea implementării acestuia Transformarea Staţiei Centrale de Salvare Minieră Petroşani într-o instituţie având ca obiect de activitate salvarea minieră şi la suprafaţă prin: · inventarierea tipului de acţiuni şi a ariei de desfăşurare a acestora · definirea obiectului de activitate în raport cu “Comisia pentru situaţii de urgenţă”.12.2.IV.2008 MEF MMFES MEF MMFES MEF IV.12.2008 PERIODIC MEF MEF MEF MMFES Definirea cadrului structural de monitorizare a acţiunilor privind securitatea şi sănătatea în muncă prin: · încheierea unui protocol cu MMFES.2008 MEF 30.2008 15.06.1. a ariilor de activitate şi a tipurilor de avarii · elaborarea actului normativ de înfiinţate ca structură în subordinea MEF · aprobarea bugetului propriu şi a listei de dotări aferente Punerea în aplicare a cadrului de reglementări privind asigurarea structurii de personal obligatoriu pentru societăţile/companiile ce executa activităţi miniere.2008 31.12.12.12.3.12.2008 31.01. · elaborarea de către patronat de comun acord cu sindicatele a unui cod privind condiţiile de angajare pentru completarea cu preponderenţă a locurilor cele mai productive cu personal calificat corespunzător şi personal tehnic de specialitate.2008 MEF MMFES 49 .1. acumulări de gaze. Organizarea unei structuri de salvare minieră la nivel naţional 31. 2009 COMPANII MEF Companii/ Societati 31. · asigurarea de personal calificat capabil fizic şi psihic să lucreze în sectorul minier ce urmează a fi pregătit în domeniul noilor tehnologii conform prevederilor din contractele colective de muncă.2008 31. drepturile şi obligaţiile acestor persoane. etc. · 15.1.

31.2009 MEF 50 . IV. atestat / autorizat conform legislaţiei din România si UE. Aprobarea în CTE – MEF a caietelor de sarcini pentru achiziţii publice de lucrări utilaje şi/sau echipamente achiziţionate din fondul acordat prin bugetul de stat sub formă de ajutor de stat pentru salvare la minele de huilă şi uraniu în condiţiile în care acestea asigură ridicarea standardelor de securitate şi sănătate în muncă.· asigurarea cu personal specializat.12. Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice Aprobarea în CTE – MEF a caietelor de sarcini pentru achiziţii publice de lucrări utilaje şi/sau echipamente achiziţionate din fondul acordat prin bugetul de stat sub formă de ajutor de stat pentru restructurare unităţilor miniere în condiţiile în care acestea asigură ridicarea standardelor de securitate şi sănătate în muncă.2009 ANUAL MEF ANUAL MEF 31.2. Implementarea tehnologiilor de captare şi valorificare a gazului metan provenit din exploatările miniere de huilă.2.1.12. Eliminarea pierderilor financiare în sectorul minier IV.

1. Încheierea unui protocol cu organizaţiile sindicale privind forma. Promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire la situaţia şi perspectiva unităţii V.1. instituţiile responsabile pentru plasarea pe locurile de muncă vacante pe plan local. Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor neviabile şi revitalizarea regiunilor miniere afectate V. Punerea în aplicare a reglementărilor privind drepturile şi obligaţiile persoanelor disponibilizate din activitatea minieră după 01. corespunzător prevederilor strategiei.1.1.2008 PERMANENT 31.2008 MEF 31.12. fonduri si instituţii financiare accesibile in zona pentru sprijinirea procesului de integrare in munca a persoanelor disponibilizate si de reconstrucţie socioeconomica a regiunii.2009 PERMANENT MEF PATRONAT SINDICATE MEF MMFES ANOFM MIRA ANDZM 51 31. alternative de folosire a spaţiilor si terenurilor devenite disponibile din incintele minere.12. cerinţele pieţei libere a forţei de muncă şi evoluţiile viitoare ale acesteia.10. modalităţile de instruire pentru căutarea unui loc de muncă. · asigurarea de personal calificat capabil fizic şi psihic să lucreze în sectorul minier ce urmează a fi pregătit în domeniul noilor tehnologii conform prevederilor din contractele colective de muncă.2008 MEF Anual ANDZM ANOFM ANDZM ANOFM 31.2008 MEF 31. acţiunile si calendarul ac]iunilor de comunicare. Inventarierea personalului disponibilizat beneficiar de venituri de completare şi intervievarea acestuia privind formele de instruire preferate în raport cu oferta de locuri de muncă previzionată Redirecţionarea personalului între subunităţile aceleiaşi companii în condiţiile obţinerii acordului persoanei pentru schimbarea locului de muncă. respectiv a localităţilor în care trăiesc.2.12. şanse de dezvoltare a regiunii.01.08. programe.2008 MEF ANDZM 31. Protecţia socială a personalului afectat de restructurare V. Elaborarea în cadrul programului de informare publică a unui Manual de informare destinat persoanelor angajate ce urmează a fi disponibilizate precum şi personalului disponibilizat cu privire la: prevederile legale referitoare la reintegrarea profesională a şomerilor. Formarea profesională a personalului disponibilizat Asigurarea cadrului structural privind realizarea comunicării (informare.12.2008 31. Organizarea în colaborare cu sindicatele şi organizaţiile de disponibilizaţi a programului de informare publică a personalului angajat şi disponibilizat în baza manualului de informare Organizarea în colaborare cu ANOFM de cursuri de formare profesională pentru personal în cadrul unui program mai larg care să se extindă pe perioada celor 2 ani cât acest personal primeşte venituri de completare.V. Angajarea în programe de lucrări comunitare de către primării în condiţiile legii a persoanelor disponibilizate 3112.2009 .2007 prin: · elaborarea de către patronat de comun acord cu sindicatele a unui cod privind condiţiile de noi angaj\ri pentru completarea cu preponderenţă în locurile productive cu personal calificat corespunzător şi personal tehnic de specialitate. oportunităţi pentru dezvoltarea comunitară.09. participanţii si tematicile abordate. dialog) cu personalul minei şi comunităţile afectate de restructurarea minieră la nivelul fiecărei companii/societăţi.

4. ca urmare a vârstei. (active) ale minelor ce urmează a fi închise. etc. ANUAL MIRA ANDZM ONG din zonă MEF ANDZM MMFES ANPFM MEF ANDZM MMFES ANOFM MIRA ANDZM ANUAL ANUAL V. femeilor fără loc de muncă.3. Transformarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe si anexe tehnologice si terenuri reabilitate.5. Acordarea sprijinului prin informare.3.12. Regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare V. Transformarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe si anexe tehnologice si terenuri reabilitate. persoanelor cu vârstă peste 45 ani. Asigurarea informării consultării şi organizării persoanelor defavorizate (greu angajabile) în accesarea drepturilor stabilite prin lege şi a îndeplinirii obligaţiilor privind prestarea de activităţi pentru comunitate Asistarea grupurilor dezavantajate femei şi vârstnici disponibilizaţi din activitatea minieră prin acordarea de granturi pentru asistare socială dintr-un fond care finanţează schema de granturi mici parte a proiectului finanţat de BIRD Acordarea de granturi grupurilor de iniţiativă din comunităţile miniere pentru finanţarea de proiecte sociale în cadrul schemei de dezvoltare socială a comunităţilor miniere dintr-un fond finanţat de BIRD. familiilor monoparentale. Acordarea sprijinului grupurilor.2008 MEF ANDZM Identificarea persoanelor din această categorie încă înainte de închiderea minei şi/sau în perioada de acordare a "venitului de completare". Protecţia socială a familiilor persoanelor disponibilizate. în zone favorabile dezvoltării sectorului privat V.4.2. a lipsei de pregătire şi a stării fizice Stimularea angajatorilor prin acordarea de stimulente financiare in vederea angajării si instruirii persoanelor disponibilizate fără loc de munca din zonele miniere dintr-un fond alocat prin proiectul finanţat de BIRD 31.1. persoanelor în vederea accesării de fonduri din programele de combatere a sărăciei. după aplicarea măsurilor prevăzute anterior. (active) ale minelor ce urmează a fi închise. angajare. Protecţia socială a personalului afectat de restructurare V. Organizarea de colaborări cu instituţii specializate în acest domeniu.5.2. SEMESTRIAL ANUAL ANUAL ANDZM ANDZM ANDZM 52 . în zone favorabile dezvoltării sectorului privat V. Regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare V. cu şanse minime în găsirea unui loc de muncă. fără şanse de angajare.1. consultare. pentru identificarea programelor de care pot beneficia aceste persoane.1. Protecţia socială a persoanelor disponibilizate.1. Protecţia socială a personalului afectat de restructurare V. în vederea prevenirii ANUAL ANUAL ANDZM FRDS Identificarea periodică a familiilor/persoanelor disponibilizate aflate în această situaţie.V.

canalizare. ANUAL ANUAL ANDZM ANDZM ANT · · ANUAL ANUAL 30. Identificarea programelor pentru tineret prevăzute prin reglementările actuale. proveniţi din familii lipsite de venituri în cadrul schemei de dezvoltare socială.5.3.asigurarea consultanţei pentru accelerarea programelor destinate tineretului. în zone favorabile dezvoltării sectorului privat . acolo unde sunt condiţii).cuprinderea în programele cu finanţare internaţională şi a tineretului din zonele miniere.12.. asigurându-se utilităţile corespunzătoare (energie electrică.6. prospectării pieţei. de la învăţământ şi educaţie V. fondurilor si instituţiilor financiare accesibile `n zon\ pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie socioeconomica a regiunii [i crearea de noi locuri de munc\ Stimularea angajatorilor prin acordarea de stimulente financiare `n vederea angajării [i instruirii persoanelor fără loc de munc\ din zonele miniere dintr-un fond alocat prin proiectul finanţat de BIRD Administrarea de spa]ii `n construcţii reamenajate prin proiectul finanţat de BIRD (10 centre de afaceri) destinate dezvoltării unor afaceri existente precum [i iniţierea de afaceri noi. alimentare cu gaze. în scopul aducerii acestora la cunoştinţa persoanelor interesate. care să asigure condiţii de dezvoltare a personalităţii celor ce rămân în zonă Acordarea de granturi grupurilor dezavantajate copii.2008 ANDZM MEdC MEF ANT ANT V. în special a copiilor. telefonie. parte a proiectului finanţat de BIRD.1. solicitarea la MEdC de acordarea sprijinului conform legislaţiei. administrării afacerilor.6. Monitorizare efectelor implementării politicii de protecţie socială a personalului afectat de restructurare V. (active) ale minelor ce urmează a fi închise.excluderii acestora. poştă ) Asigurarea consultanţei pentru întreprinzători în probleme de întocmire a planului de afaceri. . cu asigurarea unor servicii (contabilitate. după absolvirea celor 8 clase. în scopul sprijinirii acestuia pentru integrarea într-o ocupaţie care să-l motiveze Efectuarea de sondaje periodice pe arii geografice stabilite Coroborarea rezultatelor cu rezultatele obţinute şi de alte instituţii Interpretarea rezultatelor şi publicarea rapoartelor de monitorizare ANUAL ANUAL ANUAL ANDZM ANDZM ANDZM Identificarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe si anexe tehnologice ale minelor ce urmează a fi închise şi care asigură condiţiile dezvoltării sectorului privat Facilitarea reamenajării unei părţi din construcţiile de la suprafaţa minelor in vederea transformării acestora în spaţii de lucru.12.2008 30. în vederea atragerii de investitori Promovarea prin programul de informare public\. angajării personalului. Transformarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe si anexe tehnologice si terenuri reabilitate. email. inventarierea copiilor cu probleme . apă curentă. a programelor. Regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare V. pentru continuarea studiilor. Sprijinirea copiilor din familii cu posibilităţi materiale reduse. a documentaţiilor pentru credite şi a proiectelor pentru accesarea programelor si fondurilor destinate dezvoltării prin proiectul finanţat de BIRD PERMANENT ANDZM MEF ANDZM CONVERSMIN MEF ANDZM MEF 2008 2008 2008 ANDZM MEF ANDZM MEF 2008 2008 ANDZM MEF 53 .5.2 Crearea de alternative viabile pentru tânăra generaţie. femeii.

2008 ANDZM MEF ANDZM MEF 2008 ANUAL MEF CONVERSMIN ANDZM MEF ANDZM CONVERSMIN ANDZM ANUAL 31. reţelelor de utilităţi care au aparţinut minelor [i prezintă interes pentru acestea. Asigurarea consensului local şi comunitar printr-un proces de planificare strategica participativa de Sprijinirea dezvoltării micilor afaceri prin extinderea accesului la fondurile de microcreditare dirijate către regiunile afectate de restructurarea sectorului minier. prin: oferirea de servicii de informaţii pentru orientarea şi consilierea persoanelor interesate privind activităţile desfăşurate in zona precum si oportunităţile oferite de aceasta.2008 ANDZM 31. Facilitarea autorităţilor publice locale interesate.V.2. Instruirea autorităţilor publice locale [i a membrilor comunităţii privind procedurile de planificare comunitara si de implicare participativa la realizarea proiectelor pentru rezolvarea necesităţilor identificate. precum şi comunicarea prin mijloace de informare publică la nivel local şi central. promovarea regiunii în ţară Amenajarea în colaborare cu autorităţile publice locale `n incintele minelor oprite (acolo unde condiţiile sunt propice) de arii industriale de dezvoltare pentru atragerea investitorilor prin oferirea facilităţilor permise de lege în aceste condiţii.12.Inventarierea spaţiilor şi a suprafeţelor de teren devenite disponibile prin închiderea minelor şi comunicarea acestora către camerele de comerţ. în scopul dezvoltării de activităţi economice alternative în regiune V. `n realizarea procesului de planificare strategic\ participativ\ [i întocmirea Planului de dezvoltare socioeconomic\ a comunităţii [i asumarea acestuia de către Consiliul Local. Promovarea de proiecte pentru dezvoltarea de activităţi economice comunitare. în condiţiile stabilite in condiţiile legii Înfiinţarea şi organizarea de parteneriate investitori privaţi – autorităţi publice locale.2008 ANDZM 54 . parte a proiectului finanţat de BIRD a imaginii pozitive a zonelor respective. Reutilizarea activelor (dependinţelor si anexelor tehnologice) şi a suprafeţelor de teren devenite disponibile prin închiderea minelor. punându-se la dispoziţie spaţiile devenite disponibile în incintele minelor Îndepărtarea deşeurilor din zona adiacenta spatiilor si de pe suprafeţele de teren ce urmează a fi puse la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate să desfăşoare activităţi economice şi refacerea căilor de acces către acestea. în scopul dezvoltării de activităţi economice. prin punerea la dispoziţie de spaţii şi terenuri în incintele minelor devenite disponibile.2008 31. având ca obiectiv oferirea de locuri de muncă şi/sau prestare de activităţi celor mai dezavantajate grupuri.3. .12. în cadrul lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului.2008 ANUAL CONVERSMIN ANDZM ANUAL ANDZM ANUAL ANUAL ANDZM ANDZM 31. publicitate privind oportunităţile identificate pentru atragerea de noi întreprinzători şi pentru dezvoltarea agenţilor economici din zon\.12. publicitate pentru toate iniţiativele din cadrul planului strategic de dezvoltare local\. Punerea la dispoziţia investitorilor privaţi – autorităţilor publice locale după caz a utilităţilor de alimentare cu energie electrică. `n cadrul procesului de închidere a minelor. Punerea la dispoziţia tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate a acestor spaţii. terenurilor. apă şi canalizare. Transferul cu prioritate către consiliile locale a tuturor spaţiilor.12.6. prin proiectul finanţat de BIRD Promovarea prin programul de informare publica. publicarea pe site-ul ANDZM şi pe site-ul MEF.6.

12.2008 31.instruire pentru fermieri focalizate pe tehnologii noi în domeniul creşterii animalelor şi bioproduselor (produse naturale şi ecologice).12.000 USD pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale Asigurarea prin programul de infrastructur\ municipal\ (local\) finanţat de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi cu valoare cuprins\ `ntre 300.000 USD autorităţilor publice locale pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale Implicare participativ\ `n implementarea proiectului.12.4.5.12.12.2008 31. Sprijinirea autorităţilor publice locale in elaborarea proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale destinate acestor lucrări alocate prin „Planul operaţional sectorial de mediu” si „Planul operaţional regional”. serviciilor educaţionale.2008 ANDZM ANDZM 31. Crearea unui centru de cercetare-asistenţă în domeniul agriculturii tipice 31.2008 ANDZM 31.000 – 600.6. forestier. gazele şi telecomunicaţiile.6.2008 31. femei. Implicarea ministerelor şi a instituţiilor descentralizate în îmbunătăţirea condiţiilor de asisten]\ socială publică.12. parte a proiectului finanţat de BIRD `n vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viat\.6. piscicol şi turistic Sprijinirea autorităţilor publice locale pentru întocmirea proiectelor rezultate din Planul de dezvoltare socioeconomic\ a comunităţii `n vederea accesării fondurilor structurale destinate reabilitării şi modernizării infrastructurii Facilitarea comunităţii pentru implicare participativ\ `in implementarea proiectului.12. energia electrică.2008 ANDZM 31. Sprijinirea constituirii de asociaţii pentru creşterea animalelor şi piscicultură. Asistarea autorităţilor publice locale din comunităţile miniere afectate de restructurare la elaborarea cu sprijinul instituţiilor responsabile de programe pentru îmbunătăţirea fondului de locuinţe. alimentarea cu apă. ~mbun\t\]irea condi]iilor de mediu [i a infrastructurii prin programe de lucr\ri publice Servicii de consultanţă .12. canalizarea .6.2008 ANDZM 31.rezultat al activităţii miniere care afectează grav comunitatea [i a necesităţilor de infrastructură privind drumurile.12.2008 31.2008 ANDZM ANDZM 31.2008 31.12. tineri.12.12.2008 ANDZM 31.12.2008 ANDZM 31.2008 MMDD MFE MAPDR MAPDR ANDZM MAPDR ANDZM MAPDR 55 . sociale [i a dezvoltării capitalului social.2008 ANDZM 31. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin refacerea infrastructurii şi a utilităţilor V. `n monitorizarea execuţiei proiectului [i asigurarea durabilităţii obiectelor rezultate Asistarea grupurilor dezavantajate ( copii.12.2008 31. vârstnici) din comunităţile miniere prin acordarea de granturi dintr-un fond care finanţează „Schema de granturi mici”. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a infrastructurii prin programe de lucrări publice Se vor întreprinde următoarele acţiuni V. `n monitorizarea execuţiei proiectului [i asigurarea durabilităţii obiectelor rezultate Asigurarea prin Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere finanţată de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi `n valoare de p@n\ la 100. Identificarea prin planurile de dezvoltare socioeconomic\ a problemelor de mediu . Sprijin pentru întreprinzători în prelucrarea lemnului şi fructelor de pădure. Exploatarea resurselor locale din sectoarele agricol.identificare a necesităţilor prioritare astfel încât să atragă investiţii si sa asigure implicarea comunităţii V.12.

07.12.2008 ANDZM ANDZM ANDZM 31. V.6. 31. Finanţarea de proiecte pentru infrastructura economic\. in vederea transformării acestora in poli de dezvoltare si implicit de creare de locuri de munca si pentru zonele adiacente”care sa fundamenteze măsura ca parte a strategiei. Cofinanţarea proiectelor de infrastructur\ economic\ `n parteneriat autorităţi publice. Angajarea unui împrumut de 200 milioane USD destinat finan]ării proiectului de reconstruc]ie socioeconomic\ Cofinanţarea proiectelor de infrastructur\ cuprinse `n planul operaţional regional.7.2008 MEF ANDZM 31.investitori privaţi.2008 ANDZM 56 . Publicitate pentru toate iniţiativele din cadrul strategiei şi informarea rezidenţilor asupra oportunităţilor care le stau la dispoziţie. V.2008 MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM ANDZM 31. specifice locului respectiv şi servicii de consiliere.8. Promovarea unei imagini pozitive a regiunii respective pentru atragerea de investiţii şi investitori Servicii de sprijin cu o localizare precisă pentru oferirea de informaţii. in vederea transformării acestora in poli de dezvoltare si implicit de creare de locuri de munca si pentru zonele adiacente” Promovarea politicii publice privind „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate. orientarea şi consilierea persoanelor privind orice fel de subiecte.12. de la îmbunătăţirea locuinţelor.12.2008 31. Promovarea regiunilor respective în ţară şi pe plan internaţional.zonelor montane.12.2008 31.12. „Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate.2008 ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 31.12. la dezvoltarea calificărilor profesionale. Finanţarea proiectelor de infrastructura cuprinse `n planul autorităţilor publice locale. Identificarea şi promovarea oportunităţilor pentru noii întreprinzători şi societăţile comerciale existente. Sprijin prin oferirea de informaţii referitoare la afaceri.6.

ANEXA 1. implementarea politicii publice pentru dezvoltarea exploatării lignitului în vederea creşterii capacităţilor de producţie la nivelul cerut de realizare a unei producţii anuale de 35 milioane tone începând cu anul 2010.) . continuarea modernizării şi retehnologizării exploatărilor de huilă şi lignit prin asigurarea finanţării promovând instrumente specifice economiei de piaţă (bonduri.OBIECTIVUL Abordarea activit\]ii `n sectorul minier pe principiul de pia]\ POLITICA Reconsiderarea structurilor institu]ionale [i a cadrului legislativ `n sectorul minier MASURA/ACTIUNEA Eliminarea implicării statului în activităţi miniere prin promovarea documentaţiilor pentru aprobarea închiderii minelor neviabile din sectorul de huilă şi uraniu.Revizuirea cadrului de legi şi reglement\ri în vederea perfecţionării acestuia în raport cu realităţile perioadei. etc.2.Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice asigurarea ajutorului de stat. emisii de obligaţiuni europene. emisii de acţiuni. politicilor şi acţiunilor de restructurare corespunzător procedurilor şi exigenţelor impuse de aderarea României la UE . finanţarea în exclusivitate din bugetul de stat numai a Programului Naţional de Cercetare Geologică .Închiderea minelor asigurarea finanţării din alocaţii bugetare şi/sau credite interne/externe a lucrărilor miniere neviabile. pentru huilă. punerea la dispoziţia comunităţilor a terenurilor reabilitate. controlul utilizării ajutorului de stat în conformitate cu bugetele şi programele anuale asigurarea surselor de finanţare pentru achiziţionarea la stocurile de siguranţă a concentratului tehnic de uraniu elaborarea şi promovarea politicii publice pentru privatizarea minelor (carierelor) de lignit în concordanţă cu Strategia energetică şi Foaia de parcurs 2003-2015 convenită cu Comisia Europeană elaborarea şi implementarea procedurilor de privatizarea a minelor (carierelor) de minereuri post etapa de atragere de investitori conform politicii publice aprobate prin HG 590/2006 . refacerea mediului afectat de activitatea minieră aferent terenurilor şi dotărilor edilitar gospodăreşti aparţinând localităţilor pe teritoriul cărora au fost amplasate mine. . RESPONSABIL MEF MEF MMDD MEF ANRM MEF ANRM ANDZM MEF ANRM Reducerea implicării directe a Guvernului prin atragerea treptată de investiţii din sectorul privat Eliminarea pierderilor financiare şi creşterea eficienţei economice în sectorul minier MEF MEF MEF MEF MEF MEF AVAS MEF MIRA MAPDR MEF MEF MEF MMDD MEF MEF 57 . stimularea dezvoltării altor activităţi economice în ariile incintelor miniere închise şi reabilitate. parteneriate financiare. la nivelul şi în structura convenită şi avizată de Comisia Europeană dirijarea ajutorului de stat spre cele mai performante unităţi în vederea viabilizării/privatizării după caz a acestora.Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor publice implicate în monitorizarea strategiei.

monitorizarea comportării mediului şi a lucrărilor de refacere după închiderea minelor în baza planurilor anuale avizate de instituţiile implicate. MDLPL MIRA ANRM MEF MEF MMFES MEF MMFES 58 . crearea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu impactul produs de activit\]ile miniere asupra mediului . compensarea anuală în exerciţiile financiare 2009-2010 a pierderilor înregistrate de minele de huilă şi de uraniu conform prevederilor bugetelor anuale. MJ MEF MEF MEF MMDD . controlul executării cheltuielilor de personal şi de salarii în unităţile cu capital de stat. ANRM MEF MMDD ANRM MEF ANRM ANRM ANRM MEF MMDD ANRM MEF MMDD Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de securitate şi sănătate a muncii Îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în munca asigurarea resurselor financiare ca parte a taxelor pentru activitatea de exploatare şi a redevenţelor miniere. controlul aplicării celor mai bune metode şi tehnologii în exploatarea şi prepararea substanţelor minerale solide pentru minimizarea degradării mediului. . aferente degradărilor produse de operatorii minieri cu capital de stat înainte de 01.Continuarea exploatării resurselor minerale solide în condiţii de performanta din punct de vedere al protecţiei mediului continuarea promovării sistemului de management de mediu şi implementarea urgentă a Directivei privind deşeurile miniere.Refacerea mediului afectat de exploatările miniere implementarea acţiunilor generate de obligaţiile asumate de stat privind refacerea mediului. până la cel mai înalt nivel şi asigurarea resurselor financiare necesare. asumarea responsabilităţilor în probleme de mediu. pentru finanţarea lucrărilor de refacere a mediului reprezentând obligaţii istorice ale statului şi de monitorizare post închidere. capabil să detecteze MEF ..2007 .01.Asigurarea condiţiilor pentru implementarea programelor operatorilor minieri din sectorul huilei cu privire la securitatea şi sănătatea în munca aprobarea în CTE-MEF a programelor anuale privind sănătatea şi securitatea în muncă asigurarea prin bugetele anuale a resurselor financiare necesare implementării programelor anuale privind sănătatea şi securitatea în muncă MEF MMDD ANRM MEF-DGRM CONVERSMIN MMDD .Restructurarea financiară a companiilor/societăţilor miniere continuarea procesului de lichidare juridică a companiilor /societăţilor insolvabile. internalizarea costurilor de mediu de fiecare operator minier indiferent de forma de proprietate asigurarea garanţiilor pentru refacerea mediului conform “Planului iniţial de încetare a activităţii”. monitorizarea implementării “Planului iniţial de încetare a activităţii” şi a suficienţei garanţiei pentru refacerea mediului . . .Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de protecţie a mediului Reconstrucţia şi protecţia mediului .

cu şanse minime în găsirea unui loc de muncă.Monitorizarea efectelor implementării politicii de protecţie socială a personalului afectat MEF PATRONATE SINDICATE COMPANII PATRONATE SINDICATE ANDZM SINDICATE ORGANIZAŢII DISPONIBILIZAŢI MEF ANDZM MMFES ANOFM MEF MMFES MEF MMFES ANDZM INTITUŢII RESPONSABILE MEF MMFES ANDZM ANOFM . a lipsei de pregătire şi a stării fizice MEF MMFES MEF MMFES MEF MMFES MEF MMFES Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor neeconomice şi revitalizarea economiei din regiunile miniere afectate Protecţia socială a personalului afectat de restructurare . .controlul modului de realizare a programelor anuale privind sănătatea şi securitatea în muncă. respectiv a executării bugetului . consultarea şi informarea personalului disponibilizat din unităţilor miniere prin programul de informare publica. . fără şanse de angajare.Protecţia socială a persoanelor disponibilizate. în vederea prevenirii excluderii acestora şi în special a copiilor de la învăţământ şi educaţie . MEdCT MEF ANDZM ANT MEdCT MEF ANDZM 59 .Promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire la situaţia şi perspectiva unităţii. respectiv a fondurilor alocate. incluzând şi formele de privatizare considerate ca cele mai adecvate intereselor lor.Organizarea structurii de salvare miniera la nivel naţional avizarea în CTE-MEF a programului anual de activitate a structurii de salvare asigurarea prin bugetul anual a resurselor financiare necesare funcţionării structurii de salvare conform programului de activitate. informarea personalului cu privire la programul de reformă. . controlul îndeplinirii programului anual de activitate a structurii de salvare.Crearea de alternative viabile pentru tânăra generaţie. ca urmare a vârstei.Protecţia socială a familiilor persoanelor disponibilizate. consultarea salariaţilor cu privire la "planul de reformă" propus. care să asigure condiţii de dezvoltare a personalităţii celor ce rămân în zonă . . parte a proiectului finanţat de BIRD privind.Asigurarea protecţiei sociale a persoanelor disponibilizate din activitatea minieră conform convenţiilor cu sindicatele şi patronatele.Formarea profesională a personalului disponibilizat precum şi a celui angajat în industria minieră pentru mărirea şanselor acestuia pe piaţa muncii. cu precizări privind perspectiva unităţii şi a modificărilor de personal.

Transformarea localităţilor pe aria cărora sunt amplasate dependinţe şi anexe tehnologice şi terenuri reabilitate. telefonie. (10 centre de afaceri) destinate dezvoltării unor afaceri existente precum şi iniţierea de afaceri noi. promovarea prin programul de informare publica.. prin proiectul finanţat de BIR. cu asigurarea a unor servicii (contabilitate. a documentaţiilor pentru credite şi a proiectelor pentru accesarea programelor şi fondurilor destinate dezvoltării prin proiectul finanţat de BIRD. dezvoltarea sectorului turistic . promovarea prin programul de informare publica.Reutilizarea activelor (dependinţelor şi anexelor tehnologice) şi a suprafeţelor de teren devenite disponibile prin închiderea minelor. CJ MEF ANDZM MEF ANDZM 60 . . .Asigurarea consensului local şi comunitar printr-un proces de planificare strategica participativa de identificare a necesitaţilor prioritare astfel încât să atragă investiţii şi sa asigure implicarea comunităţii.Regenerarea socioeconomică a regiunilor miniere afectate de restructurare . asigurarea prin Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere finanţată de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi în valoare de pana la 100000 USD pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale asigurarea prin programul de infrastructura municipala (locala) finanţat de BIRD a unui fond destinat acordării de granturi cu valoare cuprinsa intre 300000 – 600000 USD autorităţilor publice locale pentru finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii locale MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MEF CJ CL MEF ANDZM MTCT MEF ANDZM CL . administrării afacerilor. parte a proiectului finanţat de BIRD a imaginii pozitive a zonelor respective. în scopul dezvoltării de activităţi economice alternative în regiune. stimularea angajatorilor prin acordarea de stimulente financiare în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca din zonele miniere dintr-un fond alocat prin proiectul finanţat de BIRD. angajării personalului. administrarea de spatii în construcţii reamenajate prin proiectul finanţat de BIRD. fondurilor şi instituţiilor financiare accesibile în zona pentru sprijinirea procesului de reconstrucţie socioeconomica a regiunii şi crearea de noi locuri de munca. în zone favorabile dezvoltării sectorului privat. poştă). e-mail. (active) ale minelor ce urmează a fi închise. prospectării pieţei.Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin refacerea infrastructurii şi a utilităţilor. parte a proiectului finanţat de BIRD a programelor. asigurarea consultanţei pentru întreprinzători în probleme de întocmire a planului de afaceri. CJ MEF ANDZM CL . sprijinirea dezvoltării micilor afaceri prin extinderea accesului la fondurile de microcreditare dirijate către regiunile afectate de restructurarea sectorului minier. administrarea în colaborare cu autorităţile publice locale a ariilor industriale de dezvoltare pentru atragerea investitorilor amenajate în incintele minelor oprite (acolo unde condiţiile sunt propice).

Zlatna – Jud. gaze şi telecomunicaţii sprijinirea autorităţilor publice locale în elaborarea proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale destinate acestor lucrări alocate prin „Planul operaţional sectorial de mediu” şi „Planul operaţional regional” .Promovarea unei imagini pozitive a regiunii respective pentru atragerea de investiţii şi investitori 61 . în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare şi implicit de creare de locuri de munca şi pentru zonele adiacente”. Hunedoara. vârstnici. Brad. Bălan – jud. Uricani – Jud. CJ MIRA . sociale şi a dezvoltării capitalului social. tineri. Petrila. Mătăsari.implicare participativa în implementarea proiectului. Gorj. Petroşani. parte a proiectului finanţat de BIRD în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viata. din comunităţile miniere prin acordarea de granturi dintr-un fond care finanţează „Schema de granturi mici”. femei. Maramureş. canalizare. Ghelari. Lupeni. Alba. Călan. Oraviţa – Jud. Caras Severin. respectiv: Borşa. Abrud. Rovinari – Jud. Cavnic. asistarea autorităţilor publice locale din comunităţile miniere afectate de restructurare în elaborarea cu sprijinul instituţiilor responsabile de programe pentru îmbunătăţirea fondului de locuinţe implicarea ministerelor şi a instituţiilor descentralizate în îmbunătăţirea condiţiilor de asistenta socială publică MEF ANDZM MEF ANDZM MEF ANDZM MT MEDCT MIRA MEF ANDZM MT MEDCT MIRA MEF ANDZM CL. Teliuc. Aninoasa.Reconstrucţia socioeconomica a localităţilor din zonele cele mai afectate. serviciilor educaţionale. . Vulcan. Anina. energie electrică.Îmbunătăţirea mediului şi a infrastructurii prin programe de lucrări publice. rezultat al activităţii miniere care afectează grav comunitatea şi a necesităţilor de infrastructură privind drumurile. în monitorizarea execuţiei proiectului şi asigurarea durabilităţii obiectelor rezultate asistarea grupurilor dezavantajate copii. Băiuţ – Jud. Harghita. identificarea prin planurile de dezvoltare socioeconomica a problemelor de mediu înconjurător. Moldova Noua. Motru. alimentarea cu apă. CJ MEF ANDZM MEF ANDZM MT MEDCT MIRA MEF ANDZM CL . Baia de Arieş.

444 2020 9.722 534 27.644 2.741 43 14.444 2.775 970 293 677 1.844 1.945 554 26.555 63 13.844 2.188 543 26.807 32 14.698 2.603 13.644 66 14.103 14.775 34 14.603 986 30.603 500 10.764 661 11.741 1. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SALARIAŢI LA MINELE DIN SECTORUL DE STAT ÎN PERIOADA 2008-2020 Specificatie a = existent la `nceputul anului b = redus `n timpul anului c = r\mas la sf@r[itul anului a SECTORUL HUIL| b c a SECTORUL LIGNIT b c a SECTORUL MINEREURI *) b c a SECTORUL URANIU b c a SECTORUL SARE *) b c a SECTORUL APE MINERALE *) b c TOTAL SECTOR MINIER a b c 2008 11.698 54 14.492 NOTA*) Unit\]i aflate `n portofoliul Agen]iei pentru Valorificarea Activelor Statului [i cuprinse `n programul de privatizare 62 .144 2.625 25.603 9.3.844 2.603 14.945 26.691 66 26.ANEXA 1.444 2.844 2009 11.774 1.603 9.691 26.578 2.103 500 10.687 27.150 138 138 31.103 500 9.539 1.603 14.603 14.188 27.444 2012 9.103 14.602 63 25.444 Anul Programat 2011 10.150 2.144 2010 10.

160 281.440 2008 338.940 324.160 2010 256. ESTIMAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU SECTORUL HUILA ÎN PERIOADA 2007-2011 mii lei (RON) Perioada Specificaţie AJUTOR DE STAT Subvenţii pe produs Subven]ii privind protec]ia social\ TOTAL MEF va parcurge procedurile prev\zute de OUG 117/2006. Aprobat\ cu modific\ri [i complet\ri prin Legea nr.962 16.022 245.057 12. 137/2007 privind procedurile na]ionale `n domeniul ajutorului de stat `n vederea respect\rii legisla]iei comunitare `n materie 2007 401.022 2011 - ANEXA 1.4.ANEXA 1.5 63 .818 14.122 338.478 401.440 384.649 10.940 2009 293.373 256.103 293.

6 46.420.894 2008 46.420.ESTIMAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU SECTORUL DE LIGNIT ÎN PERIOADA 2007-2011 mii lei (RON) Perioada Specificaţie AJUTOR DE STAT Aloca]ii de capital TOTAL MEF va parcurge procedurile prev\zute de OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat in vederea respect\rii legisla]iei comunitare `n materie 2007 61.894 61.6 46.420.894 61.6 2009 2010 2011 - 64 .

0 2008 8.0 2009 2010 2011 - 65 .6 ESTIMAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU SECTORUL DE MINEREURI ÎN PERIOADA 2007-2011 mii lei (RON) Perioada Specificaţie AJUTOR DE STAT Aloca]ii de capital TOTAL MEF va parcurge procedurile prev\zute de OUG 117/2006 privind procedurile na]ionale `n domeniul ajutorului de stat `n vederea respect\rii legisla]iei comunitare `n materie 2007 23.000.0 23.386.000.386.0 23.ANEXA 1.386.0 8.000.0 8.

ANEXA 1.050.200.000.0 32.0 33.0 36.0 42.0 19.456.114.0 33.0 2009 92.075.0 33.0 41.700.0 77.0 6.176.0 40.0 35.0 3.849.0 31.0 59.836.850.0 2.0 29.0 31.760.300.0 3.0 3.0 84.948.686.7 ESTIMAREA SUBVENŢIILOR PENTRU SECTORUL URANIU ÎN PERIOADA 2007-2012 mii lei ( RON) Perioada Specificaţie AJUTOR DE STAT Total subven]ii Subvenţii pe produs Subven]ii privind protec]ia social\ Alocaţii de capital Investi]ii la agentul economic Alocatii stoc uraniu MEF va parcurge procedurile prev\zute de OUG 117/2006 privind procedurile na]ionale `n domeniul ajutorului de stat `n vederea respect\rii legisla]iei comunitare `n materie 2007 71.600.800.0 89.960.0 42.946.816.0 66 .0 2010 112.864.795.750.129.500.211 36.0 2008 69.250.899.048.0 2012 121.0 34.183.986.035.654.375.0 4.0 2.0 32.660.945.900.000.114.0 29.0 36.0 37.0 30.0 48.0 2011 125.0 39.0 2.435.360.849.0 39.

6 PERIOADA 2008 8.0 147.0 8 000.885.6 OBSERVAŢII Specifica]ie SECTORUL LIGNIT S.8.0 OBSERVAŢII MEF va parcurge procedurile prev\zute de OUG 117/2006 privind procedurile na]ionale `n domeniul ajutorului de stat `n vederea respect\rii legisla]iei comunitare `n materie 67 .420.6 TOTAL 108 314.894.6 OBSERVAŢII 2007 61.0 15 386.0 38.0 - TOTAL 108 314.199. ESTIMAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU RESTRUCTURARE ÎN PERIOADA 2007-2008 mii lei (RON) PERIOADA Specifica]ie SECTORUL LIGNIT SECTORUL MINEREURI 30.0 15 386.779.6 - Specifica]ie SECTORUL MINEREURI CN REMIN SA BAIA MARE CN MINVEST SA DEVA SC CUPRUMIN SA ABRUD SC MOLDOMIN SA M0LDOVA NOUA SC MINBUCOVINA SA VATRA DORNEI SC BAITA SA STEI 2007 30.ANEXA 1. SA PLOIE{TI 2007 61 894. OLTENIA SA TG-JIU S.6 108 314.6 PERIOADA 2008 46 420.N.L.885.0 7 499.0 SECTORUL SARE TOTAL 92.885.0 7 499.000.000.0 8 000.0 61 894.6 46 420.0 16 000.0 54.0 8.0 TOTAL 38.C.885.0 2008 46 420.N.

ESTIMAREA APORTULUI DE CAPITAL NECESAR DE ASIGURAT DE C|TRE AC}IONARII MINELOR VIABILE PENTRU ANGAJAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU RESTRUCTURARE ÎN PERIOADA 2007-2008 mii lei PERIOADA Specificatie SECTORUL LIGNIT SECTORUL MINEREURI SECTORUL SARE TOTAL 2008 56 939 60 000 116 939 TOTAL 56 939 60 000 116 939 OBSERVAŢII SURSE PROPRII CAPITAL PRIVAT 68 .9.ANEXA 1.

674 169.814 72.563 988 307 262.948 2009-2012 263.445 206. ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE FINANCIARE PENTRU ÎNCHIDEREA MINELOR ÎN PERIOADA 2007-2012 mii lei PERIOADA Specificaţie SECTORUL HUIL| SECTORUL LIGNIT SECTORUL MINEREURI SECTORUL URANIU SECTORUL SARE ALTE UNIT|}I TOTAL 2008 27.420 80.ANEXA 1.250.959 1.902 239.10.935 38.481 25.189 387.729 OBSERVAŢII 69 .

ANEXA 1.01.11. ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE FINANCIARE PENTRU REFACEREA MEDIULUI REPREZENTÂND OBLIGAŢII ALE STATULUI AFERENTE MINELOR CE ÎŞI CONTINUĂ ACTIVITATEA DUPĂ 01.2007 mii lei (RON) PERIOADA Specificaţie SECTORUL HUILĂ SECTORUL LIGNIT SECTORUL MINEREURI SECTORUL URANIU SECTORUL SARE TOTAL 2008 60 000 63 000 34 800 157 800 2009-2012 330 000 132 000 22 500 150 000 634 500 OBSERVAŢII 70 .

12. ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE FINANCIARE PENTRU DEZVOLTAREA MINELOR CU CAPITAL DE STAT ÎN PERIOADA 2008-2012 mii lei (RON) Specificaţie a = total b = surse proprii c = surse atrase a SECTORUL HUIL| b c a SECTORUL LIGNIT b c a SECTORUL MINEREURI b c a SECTORUL URANIU b c a SECTORUL SARE b c TOTAL SECTOR MINIER a b c 2008 60 000 35 000 25 000 140 000 84 000 56 000 249 000 125 000 124 000 75 250 9 000 66 250 4 200 2 100 2 100 528 450 255 100 273 350 331 000 36 000 295 000 18 100 8 100 10 000 1 094 100 459 100 635 000 din privatizare Perioada Programat 2009-2012 130 000 50 000 80 000 570 000 320 000 250 000 45 000 45 000 aportul investitorilor / amortisment ajutor de stat pentru restructurare din instrumente lansate pe piaţa de capital OBSERVAŢII 71 .ANEXA 1.

ANEXA 1.13. ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE FINANCIARE PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR DISPONIBILIZATE DIN SECTORUL MINIER ÎN PERIOADA 2008-2012 mii lei (RON) Specificaţie a = total b = plăţi compensatorii c = venit de completare d = ajutor şomaj e = alocaţie de sprijin f = instruire şi calificare a b c d e f 202 605 117 000 80 600 3 005 1 500 500 110 160 53 460 35 400 13 300 6 500 1 500 2008 2009-2012 PERIOADA SECTORUL MINIER 72 .

961 310 250 479 40.000 2009-2012 205 000 12 000 370 509 1 032 218 911 OBSERVAŢII 73 .ANEXA 1.000 8.14. NECESARUL DE RESURSE FINANCIARE PENTRU RECONSTRUCŢIA SOCIO-ECONOMICĂ A REGIUNILOR MINIERE ÎN PERIOADA 2008-2012 mii lei (RON) PERIOADA ACŢIUNEA CREAREA DE LOCURI NOI DE MUNCĂ STABILE CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ TEMPORARE REDERZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI SUSŢINEREA MEDIULUI DE AFACERI SUSTENABILITATEA LOCALITĂŢILOR TOTAL 2008 30.

000 - 4 5 6 7 116.899 185.000 1. 8.796.381.048.000 1.987 250 .965.475.01.ANEXA 2.6 1.122 din care: 2008 338.735.160 218.160.215.886 250. 911 3.2007 PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI REÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ RECONSTRUCŢIA ECONOMICĂ A ZONELOR AFECTATE TOTAL.182 2 46.420.000 1.536.6 202.740.940 2009-2012 549.132 116.6 4.000 8 792.0 2.740.000 8.132 292.911 4. INCLUSIV STOC URANIU ATRAGERE DE CAPITAL PENTRU DEZVOLTARE SECTOR LIGNIT ÎNCHIDEREA MINELOR NEVIABILE ŞI REFACEREA MEDIULUI REFACEREA MEDIULUI PENTRU MINELE CARE CONTINUĂ ACTIVITATEA DUPĂ 01.345.765 258.500 9 10 312.939 69.6 - 3.300 157.6 46. din care : DE LA BUGETUL DE STAT SURSA DE FINANŢARE BUGET DE STAT BUGET DE STAT BUGET DE STAT CAPITAL PRIVAT BUGET DE STAT INSTRUMENTE PIAŢĂ CAPITAL BUGET DE STAT BUGET DE STAT BUGET DE STAT BUGET DE STAT TOTAL 888. ESTIMARE RESURSE FINANCIARE NECESARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI mii lei RON DESTINAŢIA RESURSEI 1 AJUTOR DE STAT PENTRU SECTORUL HUILĂ AJUTOR DE STAT PENTRU RESTRUCTURARE IN SECTORUL LIGNIT AJUTOR DE STAT PENTRU RESTRUCTURARE IN SECTORUL MINEREURI APORT DE CAPITAL PENTRU ANGAJARE AJUTOR DE STAT SUBVENŢII PENTRU SECTORUL URANIU.0 74 .014.6 110 .800 634.605 40.420.939 362.165.

720 247.700 75 .300 2 .460 41.660 2.650 2.960 2.600 2009 37.500 38.700 2008 35. ESTIMAREA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI FIZICE PENTRU UNITĂŢILE DIN SECTORUL DE CĂRBUNE Specificatie TOTAL CĂRBUNE SECTORUL HUILĂ SECTORUL LIGNIT UM mii tone mii tone mii tone PERIOADA 2006 35.900 37.600 32.000 2.400 2007 35.300 2011 2012 TOTAL 266.720 19.850 32.850 34.200 2.ANEXA 3.450 2 .960 38.600 32.800 2010 40.000 41.

81 2009 13.200 1.007 0.2 2012 25.600 2007 3.CUPRU .313 76 .100 0.ANEXA 4.201.2 2011 25. 207 8.200. ESTIMAREA EVOLUŢIEI PRODUCŢIEI FIZICE PENTRU UNITĂŢILE DIN SECTORUL MINEREURI Specificatie METALE ÎN CONCENTRATE TOTAL .2 0.003 2008 7.100.200 1.9 2010 25.0 8.145.52 119.2 25. din care : .PLUMB . 01 3.641.0 19.600 0.240.2 25.300.201.300.9 13.200 1.300.600.2 25.ZINC PERIOADA UM tone tone tone tone 2006 34.605.201.0 6.640 0.2 TOTAL 134.01 7.0 6.

603 986 30.188 534 26.625 77 .691 66 26.722 534 27.691 2012 26.582 32.687 2009 27.188 2010 27.945 2011 26.152 11.101 2008 31.ANEXA 5 Evolu]ia for]ei de munc\ Specifica]ie a = existent la `nceputul anului b = redus `n timpul anului c = r\mas la sf@r[itul anului 2006 TOTAL SECTOR MINIER a b c 49.469 37.945 554 26.683 5.683 Anul Programat 2007 37.