ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE ¸ Note de curs

(uz intern - draft v2.3)

Prefat˘ ¸a
Cˆnd dorim s˘ reprezent˘m obiectele din lumea real˘ ˆ a a a a ıntr-un program pe calculator, trebuie s˘ avem ˆ vedere: a ın • modelarea obiectelor din lumea real˘ sub forma unor entit˘¸i matematice a at abstracte ¸i tipuri de date, s • operatiile pentru ˆ ¸ ınregistrarea, accesul ¸i utilizarea acestor entit˘¸i, s at • reprezentarea acestor entit˘¸i ˆ memoria calculatorului, ¸i at ın s • algoritmii pentru efectuarea acestor operatii. ¸ Primele dou˘ elemente sunt ˆ esent˘ de natur˘ matematic˘ ¸i se refer˘ la a ın ¸a a a s a ”ce” structuri de date ¸i operatii trebuie s˘ folosim, iar ultimile dou˘ elemente s ¸ a a implic˘ faza de implementare ¸i se refer˘ la ”cum” s˘ realiz˘m structurile de date a s a a a ¸i operatiile. Algoritmica ¸i structurile de date nu pot fi separate. De¸i algoritmica s ¸ s s ¸i programarea pot fi separate, noi nu vom face acest lucru, ci vom implementa s algoritmii ˆ ıntr-un limbaj de programare (Pascal, C/C++, Java). Din aceast˘ cauz˘ a a acest curs este ¸i o initiere ˆ algoritmic˘ ¸i programare. s ¸ ın as Scopul cursului este subordonat scopului specializ˘rii (informatic˘, ˆ cazul a a ın nostru) care este s˘ preg˘teasc˘ speciali¸ti competenti, cu ˆ a a a s ¸ ınalt˘ calificare ˆ a ın domeniul informaticii, cadre didactice competente ˆ acest domeniu (profesor de ın informatic˘ ˆ gimnaziu ¸i liceu), informaticieni ˆ diverse domenii cu profil tehnic, a ın s ın economic, etc. ce pot ˆ ıncepe lucrul imediat dup˘ absolvirea facult˘¸ii.Dezideratul a at final este deci competenta. Competenta ˆ ¸ ¸ ıntr-un domeniu de activitate implic˘ a experient˘ ˆ rezolvarea problemelor din acel domeniu de activitate. Atˆt ¸a ın a competenta cˆt ¸i experienta ˆ rezolvarea problemelor se pot obtine numai dac˘ ¸ a s ¸ ın ¸ a permanent se ˆ ıntreprind eforturi pentru ˆ sirea de noi cuno¸tinte. De exemplu, ınsu¸ s ¸ orice informatician (programator sau profesor) care elaboreaz˘ programe pentru a rezolvarea unor probleme diverse, trebuie s˘ aib˘ competente conform schemei1 : a a ¸
PROBLEMA (model fizic)

ALGORITMICA (model virtual)

PROGRAMARE

Gandire algoritmica

Experienta (rezolvarea de probleme)

Cursul de Algoritmi ¸i structuri de date este util (¸i chiar necesar) pentru s s formarea competentelor ¸i abilit˘¸ilor unui bun programator sau profesor de ¸ s at informatic˘. Pentru a vedea care sunt aceste competente ¸i abilit˘¸i putem, de a ¸ s at
1 M. Vlada; E-Learning ¸i Software educational; Conferinta National˘ de ˆ a¸amˆnt Virtual, s ¸ ¸ ¸ a Inv˘t˘ a Bucure¸ti, 2003 s

exemplu, s˘ citim Programa pentru informatic˘ - Concursul national unic pentru a a ¸ ocuparea posturilor didactice declarate vacante ˆ ˆ a¸amˆntul preuniversitar.2 ın ınv˘t˘ a ˆ Intr-un fel, primul semestru al cursului Algoritmi ¸i structuri de date este s echivalent cu ceea ce se pred˘ la informatic˘ ˆ clasa a IX-a iar al doilea semestru cu a a ın clasa a X-a (specializarea: matematic˘-informatic˘, intensiv informatic˘). Diferenta a a a ¸ este dat˘ ˆ primul rˆnd de dificultatea problemelor abordate de c˘tre noi ˆ cadrul a ın a a ın acestui curs. Din aceast˘ cauz˘ vom avea ˆ vedere ¸i ce prevede Pograma ¸olar˘ a a ın s s a pentru clasa a IX-a, Profil real, Specializarea: Matematic˘-informatic˘, intensiv a a informatic˘. De asemenea, merit˘ s˘ vedem ce p˘reri au cei care au terminat de a a a a curˆnd o facultate cu un profil de informatic˘ ¸i care au un ˆ a a s ınceput de carier˘ a reu¸it. Vom ˆ ¸elege de ce acest curs este orientat pe rezolvarea de probleme. s ınt Alegerea limbajului Java pentru prezentarea implement˘rilor algoritmilor a a fost f˘cut˘ din cˆteva considerente. Java verific˘ validitatea indicilor tablourilor a a a a (programele nu se pot termina printr-o violare de memorie sau eroare de sistem). Java realizeaz˘ gestiunea automat˘ a memoriei (recupereaz˘ automat memoria a a a care nu mai este necesar˘ programului) ceea ce simplific˘ scrierea programelor a a ¸i permite programatorului s˘ se concentreze asupra esentei algoritmului. Exist˘ s a ¸ a documentatie pe internet. Compilatorul de Java este gratuit. Un program scris ˆ ¸ ın Java poate fi executat pe orice calculator (indiferent de arhitectur˘ sau sistem de a operare). Studentii nu sunt obligati s˘ realizeze implement˘rile algoritmilor ˆ Java; ¸ ¸ a a ın ei pot folosi Pascal sau C/C++. Algoritmii prezentati ˆ curs sunt descri¸i ˆ limbaj ¸ ın s ın natural sau ˆ limbaj algoritmic iar implement˘rile sunt ˆ limbajul de programare ın a ın Java. Java este un limbaj orientat-obiect, dar noi vom utiliza foarte putin aceast˘ ¸ a particularitate. Sunt prezentate toate elementele limbajului de programare Java necesare pentru acest curs dar ecesta nu este un curs de programare ˆ Java. ın Cuno¸tintele minimale acceptate la sfˆr¸itul cursului rezult˘ din Legea nr. s ¸ as a 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare ¸i, de exemplu, s din Ghidul calit˘¸ii ˆ ˆ a¸amˆntul superior3 . Aici se precizeaz˘ faptul c˘ diploma at ın ınv˘t˘ a a a de licent˘ se acord˘ unui absolvent al programului de studii care: demonstreaz˘ ¸a a a acumulare de cuno¸tinte ¸i capacitatea de a ˆ ¸elege aspecte din domeniul s ¸ s ınt de studii ˆ care s-a format, poate folosi atˆt cuno¸tintele acumulate precum ın a s ¸ ¸i capacitatea lui de ˆ ¸elegere a fenomenelor printr-o abordare profesional˘ s ınt a ˆ domeniul de activitate, a acumulat competente necesare demonstr˘rii, ın ¸ a argument˘rii ¸i rezolv˘rii problemelor din domeniul de studii considerat, ¸i-a a s a s dezvoltat deprinderi de ˆ a¸are necesare procesului de educatie continu˘. ınv˘t ¸ a

prin O.M:Ed.C. nr.5287/15.11.2004 Universit˘¸ii din Bucure¸ti, 2004; Capitolul 4, Calitatea programelor de studii uniat s versitare, Prof.univ.dr. Gabriela M. Atanasiu - Universitatea Tehnic˘ ”Gh.Asachi” din Ia¸i a s
3 Editura

2 Aprobat˘ a

Cuprins
1 Notiuni fundamentale ¸ 1.1 Programe ciudate . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Un program ciudat ˆ Pascal . . ın 1.1.2 Un program ciudat ˆ C++ . . . ın 1.1.3 Un program ciudat ˆ Java . . . ın 1.1.4 Structura unui program Java . . 1.2 Conversii ale datelor numerice . . . . . 1.2.1 Conversia din baza 10 ˆ baza 2 . ın 1.2.2 Conversia din baza 2 ˆ baza 10 . ın 1.2.3 Conversii ˆ ıntre bazele 2 ¸i 2r . . s 2 Structuri de date 2.1 Date ¸i structuri de date . . . . . . . . s 2.1.1 Date . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Structuri de date . . . . . . . . 2.2 Structuri ¸i tipuri de date abstracte . . s 2.2.1 Structuri de date abstracte . . 2.2.2 Tipuri de date abstracte . . . . 2.3 Structuri de date elementare . . . . . 2.3.1 Liste . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Stive ¸i cozi . . . . . . . . . . . s 2.3.3 Grafuri . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 Arbori binari . . . . . . . . . . 2.3.5 Heap-uri . . . . . . . . . . . . . 2.3.6 Structuri de multimi disjuncte ¸ 3 Algoritmi 3.1 Etape ˆ rezolvarea problemelor . ın 3.2 Algoritmi . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Ce este un algoritm? . . . 3.2.2 Propriet˘¸ile algoritmilor at 3.2.3 Tipuri de prelucr˘ri . . . a v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 20 20

3.3

3.4

3.5

Descrierea algoritmilor . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Limbaj natural . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Scheme logice . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Pseudocod . . . . . . . . . . . . . . . . . Limbaj algoritmic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Declararea datelor . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Operatii de intrare/ie¸ire . . . . . . . . . ¸ s 3.4.3 Prelucr˘ri liniare . . . . . . . . . . . . . . a 3.4.4 Prelucr˘ri alternative . . . . . . . . . . . a 3.4.5 Prelucr˘ri repetitive . . . . . . . . . . . . a 3.4.6 Subalgoritm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . 3.4.8 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . Instructiuni corespondente limbajului algoritmic ¸ 3.5.1 Declararea datelor . . . . . . . . . . . . . 3.5.2 Operatii de intrare/ie¸ire . . . . . . . . . ¸ s 3.5.3 Prelucr˘ri liniare . . . . . . . . . . . . . . a 3.5.4 Prelucr˘ri alternative . . . . . . . . . . . a 3.5.5 Prelucr˘ri repetitive . . . . . . . . . . . . a 3.5.6 Subprograme . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . 3.5.8 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 26 27 30 32 32 34 35 35 35 36 37 52 55 55 57 57 58 58 60 61 62 62 62 62 63 64 66 67 67 69

4 Analiza complexit˘¸ii algoritmilor at 4.1 Scopul analizei complexit˘¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . at 4.1.1 Complexitatea spatiu . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 4.1.2 Complexitatea timp . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Notatia asimptotic˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ a 4.2.1 Definire ¸i propriet˘¸i . . . . . . . . . . . . . . . s at 4.2.2 Clase de complexitate . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Cazul mediu ¸i cazul cel mai defavorabil . . . . . s 4.2.4 Analiza asimptotic˘ a structurilor fundamentale a 4.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Calcularea maximului . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Sortarea prin selectia maximului . . . . . . . . . ¸ 4.3.3 Sortarea prin insertie . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 4.3.4 Sortarea rapid˘ (quicksort) . . . . . . . . . . . . a 4.3.5 Problema celebrit˘¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . at 4.4 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Recursivitate 5.1 Functii recursive . . . . . . . ¸ 5.1.1 Functii numerice . . . ¸ 5.1.2 Functia lui Ackerman ¸ 5.1.3 Recursii imbricate . . 5.2 Proceduri recursive . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 71 71 74 74 75 77 77 78 78 80 80 81 82 84 87 93 93 93 94 95 95 95 96 97 97 98 98 98 100 100 100 101 101 102 104 104 105 106 107 107 107

6 Analiza algoritmilor recursivi 6.1 Relatii de recurent˘ . . . . . . . . ¸ ¸a 6.1.1 Ecuatia caracteristic˘ . . . ¸ a 6.1.2 Solutia general˘ . . . . . . ¸ a 6.2 Ecuatii recurente neomogene . . . ¸ 6.2.1 O form˘ simpl˘ . . . . . . . a a 6.2.2 O form˘ mai general˘ . . . a a 6.2.3 Teorema master . . . . . . 6.2.4 Transformarea recurentelor ¸ 6.3 Probleme rezolvate . . . . . . . . .

7 Algoritmi elementari 7.1 Operatii cu numere . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.1.1 Minim ¸i maxim . . . . . . . . . . . . . s 7.1.2 Divizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3 Numere prime . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Algoritmul lui Euclid . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Algoritmul clasic . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Algoritmul lui Euclid extins . . . . . . . 7.3 Operatii cu polinoame . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.3.1 Adunarea a dou˘ polinoame . . . . . . . a 7.3.2 ˆ Inmultirea a dou˘ polinoame . . . . . . ¸ a 7.3.3 Calculul valorii unui polinom . . . . . . 7.3.4 Calculul derivatelor unui polinom . . . . 7.4 Operatii cu multimi . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 7.4.1 Apartenenta la multime . . . . . . . . . ¸ ¸ 7.4.2 Diferenta a dou˘ multimi . . . . . . . . ¸ a ¸ 7.4.3 Reuniunea ¸i intersectia a dou˘ multimi s ¸ a ¸ 7.4.4 Produsul cartezian a dou˘ multimi . . . a ¸ 7.4.5 Generarea submultimilor unei multimi . ¸ ¸ 7.5 Operatii cu numere ˆ ¸ ıntregi mari . . . . . . . . . 7.5.1 Adunarea ¸i sc˘derea . . . . . . . . . . . s a 7.5.2 Inmultirea ¸i ˆ artirea . . . . . . . . . ¸ s ımp˘ 7.5.3 Puterea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Operatii cu matrice . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.6.1 ˆ Inmultirea . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.6.2 Inversa unei matrice . . . . . . . . . . .

8 Algoritmi combinatoriali 8.1 Principiul includerii ¸i al excluderii ¸i aplicatii s s ¸ 8.1.1 Principiul includerii ¸i al excluderii . . s 8.1.2 Num˘rul functiilor surjective . . . . . a ¸ 8.1.3 Num˘rul permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe a a aa 8.2 Principiul cutiei lui Dirichlet ¸i aplicatii . . . s ¸ 8.2.1 Problema subsecventei . . . . . . . . . ¸ 8.2.2 Problema sub¸irurilor strict monotone s 8.3 Numere remarcabile . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1 Numerele lui Fibonacci . . . . . . . . 8.3.2 Numerele lui Catalan . . . . . . . . . 8.4 Descompunerea ˆ factori primi . . . . . . . . ın 8.4.1 Functia lui Euler . . . . . . . . . . . . ¸ 8.4.2 Num˘rul divizorilor . . . . . . . . . . a 8.4.3 Suma divizorilor . . . . . . . . . . . . 8.5 Partitia numerelor . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 8.5.1 Partitia lui n ˆ exact k termeni . . . ¸ ın 8.5.2 Partitia lui n ˆ cel mult k termeni . . ¸ ın 8.5.3 Partitii multiplicative . . . . . . . . . ¸ 8.6 Partitia multimilor . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 8.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . 9 Algoritmi de c˘utare a 9.1 Problema c˘ut˘rii . . a a 9.2 C˘utarea secvential˘ a ¸ a 9.3 C˘utare binar˘ . . . a a 9.4 Inserare ˆ tabel˘ . . ın a 9.5 Dispersia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 109 109 110 112 113 113 114 114 115 116 119 119 121 121 122 122 123 123 123 124 127 127 127 129 130 131 133 133 134 139 139 141 142 143 145 145 151 155 157 159

10 Algoritmi elementari de sortare 10.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Sortare prin selectie . . . . . . . . . . . . . . ¸ 10.3 Sortare prin insertie . . . . . . . . . . . . . . ¸ 10.3.1 Insertie direct˘ . . . . . . . . . . . . . ¸ a 10.3.2 Insertie binar˘ . . . . . . . . . . . . . ¸ a 10.4 Sortare prin interschimbare . . . . . . . . . . 10.5 Sortare prin mic¸orarea incrementului - shell s 11 Liste 11.1 Liste liniare . . . . . . . . . . . 11.2 Cozi . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Stive . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 Evaluarea expresiilor aritmetice 11.5 Operatii asupra listelor . . . . . ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . prefixate . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Algoritmi divide et impera 12.1 Tehnica divide et impera . . . . . . . . . . . 12.2 Ordinul de complexitate . . . . . . . . . . . 12.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.1 Sortare prin partitionare - quicksort 12.3.2 Sortare prin interclasare - MergeSort 12.3.3 Placa cu g˘uri . . . . . . . . . . . . a 12.3.4 Turnurile din Hanoi . . . . . . . . . 12.3.5 ˆ Injum˘t˘¸ire repetat˘ . . . . . . . . a at a

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

163 163 164 165 165 166 168 169 173 177 177 180 180 185 191 197 204 208 213 213 214 215 215 216 217 217 217 218 219 219 220 220 220 228 230 241 246 250 255 260

13 Algoritmi BFS-Lee 13.1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . . . . . . . a 13.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1 Romeo ¸i Julieta - OJI2004 clasa a X-a s 13.2.2 Sudest - OJI2006 clasa a X-a . . . . . . 13.2.3 Muzeu - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . 13.2.4 P˘ianjen ONI2005 clasa a X-a . . . . . a 13.2.5 Algoritmul Edmonds-Karp . . . . . . . 13.2.6 Cuplaj maxim . . . . . . . . . . . . . . 14 Metoda optimului local - greedy 14.1 Metoda greedy . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Algoritmi greedy . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3.1 Problema continu˘ a rucsacului . . . . a 14.3.2 Problema plas˘rii textelor pe o band˘ a a 14.3.3 Problema plas˘rii textelor pe m benzi a 14.3.4 Maximizarea unei sume de produse . . 14.3.5 Problema statiilor . . . . . . . . . . . ¸ 14.3.6 Problema cutiilor . . . . . . . . . . . . 14.3.7 Problema sub¸irurilor . . . . . . . . . s 14.3.8 Problema intervalelor disjuncte . . . . 14.3.9 Problema alegerii taxelor . . . . . . . 14.3.10 Problema acoperirii intervalelor . . . . 14.3.11 Algoritmul lui Prim . . . . . . . . . . 14.3.12 Algoritmul lui Kruskal . . . . . . . . . 14.3.13 Algoritmul lui Dijkstra . . . . . . . . . 14.3.14 Urgenta - OJI2002 cls 11 . . . . . . . ¸ 14.3.15 Reactivi - OJI2004 cls 9 . . . . . . . . 14.3.16 Pal - ONI2005 cls 9 . . . . . . . . . . 14.3.17 Sant - ONI2006 cls 9 . . . . . . . . . . ¸ ¸ 14.3.18 Cezar - OJI2007 cls 11 . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Metoda backtracking 15.1 Generarea produsului cartezian . . . . . . . . . . . 15.1.1 Generarea iterativ˘ a produsului cartezian . a 15.1.2 Generarea recursiv˘ a produsului cartezian a 15.2 Metoda bactracking . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.1 Bactracking iterativ . . . . . . . . . . . . . 15.2.2 Backtracking recursiv . . . . . . . . . . . . 15.3 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3.1 Generarea aranjamentelor . . . . . . . . . . 15.3.2 Generarea combin˘rilor . . . . . . . . . . . a 15.3.3 Problema reginelor pe tabla de ¸ah . . . . . s 15.3.4 Turneul calului pe tabla de ¸ah . . . . . . . s 15.3.5 Problema color˘rii h˘rtilor . . . . . . . . . a a¸ 15.3.6 Problema vecinilor . . . . . . . . . . . . . . 15.3.7 Problema labirintului . . . . . . . . . . . . 15.3.8 Generarea partitiilor unui num˘r natural . ¸ a 15.3.9 Problema parantezelor . . . . . . . . . . . . 15.3.10 Algoritmul DFS de parcurgere a grafurilor . 15.3.11 Determinarea componentelor conexe . . . . 15.3.12 Determinarea componentelor tare conexe . 15.3.13 Sortare topologic˘ . . . . . . . . . . . . . . a 15.3.14 Determinarea nodurilor de separare . . . . 15.3.15 Determinarea muchiilor de rupere . . . . . 15.3.16 Determinarea componentelor biconexe . . . 15.3.17 Triangulatii - OJI2002 clasa a X-a . . . . . ¸ 15.3.18 Partitie - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . . ¸ 15.3.19 Scufita - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . . . ¸ 16 Programare dinamic˘ a 16.1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . . . . . . a 16.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.1 Inmultirea optimal˘ a matricelor . . . ¸ a 16.2.2 Sub¸ir cresc˘tor maximal . . . . . . . s a 16.2.3 Sum˘ maxim˘ ˆ triunghi de numere . a a ın 16.2.4 Sub¸ir comun maximal . . . . . . . . . s 16.2.5 Distanta minim˘ de editare . . . . . . ¸ a 16.2.6 Problema rucsacului (0 − 1) . . . . . . 16.2.7 Problema schimbului monetar . . . . . 16.2.8 Problema travers˘rii matricei . . . . . a 16.2.9 Problema segment˘rii vergelei . . . . . a 16.2.10 Triangularizarea poligoanelor convexe 16.2.11 Algoritmul Roy-Floyd-Warshall . . . . 16.2.12 Oracolul decide - ONI2001 cls 10 . . . 16.2.13 Pav˘ri - ONI2001 clasa a X-a . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 269 269 274 277 279 279 280 280 284 294 296 298 301 303 306 310 311 313 314 316 320 321 323 326 330 336 343 343 345 345 348 352 353 360 366 367 368 370 373 374 375 381

. .6 ˆ a¸ur˘toarea convex˘ . . . . . . . . . . . . a 20.2. . . . . . .Campion 2003-2004 17. . . . . . . . . . .1 Un algoritm ineficient .2 Exemple . . . . . 17. . . . . 18. 18. . . . . . . 493 19. . . . . . .2.2. . 17 Potrivirea ¸irurilor s 17. . . . . . . . . . . . .ONI2005 clasa a IX-a . . . . . . .1 Algoritmul Belmann-Ford pentru grafuri neorientate 20. .1 ˆ Impachetarea Jarvis . .2 Algoritmul Belmann-Ford .15 Aliniere ONI2002 clasa a X-a . . . . . . . . .2 Testarea convexit˘¸ii poligoanelor . . 17. . . . . . . . . . . .9. . . . .1. . . . . . . . . . .ONI2003 cls 10 . . . .1 Determinarea orient˘rii . . . . . . . 18. . . . . . . . a 18. 16. . . .1 Jocul NIM . . . . . 16. .2 Exemple . . . . . .3. . . . . . . . .ONI2006 baraj . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Geometrie computational˘ ¸ a 18. . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . ¸a a a 20. . 20. . . . . . .4 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon convex .17 L˘custa . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . ¸ ¸a 18. . . . . . . . . . . .OJI2005 clasa a X-a a 16. . . . . .5 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon concav . . . . . . . . . . . 495 495 495 495 495 495 498 . . . . .3 Aria poligoanelor convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate . . . . . . . .KMP . . . . . . ¸ 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Munte . . . . . . . . . . . . . .ONI2006 baraj .1. . . 20. . .19 Suma . . . . . . . . . . .2 Antena .9. . . . . . . .1. . . . . . .2 Scanarea Craham . .ONI2005 cls 10 . . . . . .9. . . 17. 19 Teoria jocurilor 493 19. . . . . . . . . . . . . ¸ ¸a 18. . . . . . . . . .6. . 493 20 Alti algoritmi ¸ 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . .xi 16. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .2 Cifru . . . . . 18.1 Circular . .ONI2007 cls 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. . .1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . . .5 Triunghi . . . . . . 383 387 393 401 412 416 429 429 431 436 436 438 445 445 446 446 446 447 448 448 452 462 463 463 463 477 482 483 487 . . . .8 Cerc minim de acoperire a punctelor . . . . . . . .18 Avere ONI2005 cls 10 . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . 16. . . .2. . . . . . .1 Secvent˘ de sum˘ maxim˘ . . . . .7 Dreptunghi minim de acoperire a punctelor . .2 Un algoritm eficient . . .OJI2004 clasa a XI-a s a a 18. . . . ¸ 16. .4 Partitie . . . . . . . . . . . .14 Balanta ONI2002 clasa a X-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3 Mo¸ia lui P˘cal˘ . . . . . . . Inf˘s a a 18. . . . . . . . . .ONI2005 clasa a X-a . . . . . . .3 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . .1 Seceta . . . . . . . 493 a 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Probleme rezolvate . . . . . . at 18. . . .1 Prezentare general˘ . . . . Runda 6 . . . . . . 18.2. . . .

.xii 20. . 501 . .2. .3 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate aciclice .

trebuie s˘ ¸tim ˆ primul rˆnd cum se reprezint˘ a s ın a a numerele ˆ memoria calculatorului.1 Programe ciudate Dac˘ nu suntem atenti la valorile pe care le pot lua variabilele cu care lucr˘m.000. END. studentii din anul I au cuno¸tinte de programare ˆ Pascal sau In ¸ s ¸ ın C/C++.000 + 30. Pascal sau alt limbaj de programare.Capitolul 1 Notiuni fundamentale ¸ ˆ general.’+’. C/C++. BEGIN x:=20000.1 Un program ciudat ˆ Pascal ın Iat˘ un program Pascal ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 20. Altfel putem avea surprize ciudate.y. surpriza este c˘ pe ecran apare s s a a a 20000+30000=-15536 1 . y:=30000.y. a ın a a var x. write(x.’=’. De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 50. Prezent˘m astfel de situatii ˆ Pascal. a ¸ a putem obtine rezultate gre¸ite chiar dac˘ modalitatea de rezolvare a problemei este ¸ s a corect˘.000. Nu are prea mare a ın important˘ dac˘ este Java.1. z:=x+y.z:integer. Noi vom prezenta implement˘rile algoritmilor ˆ Java. ın 1. a a ¸ ın s 1. Oricare ¸a a ar fi limbajul de programare. C/C++ ¸i Java.z).

000 + 30.h> int main() { int x. z=x+y.2 Un program ciudat ˆ C++ ın #include<iostream.z. } Iat˘ un program ˆ C++ ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 20. x=20000.1: Un program ciudat ˆ Pascal ın 1. y=30000. surpriza este c˘ pe ecran apare s s a a a 20000+30000=-15536 Figura 1.y.000.000.2 CAPITOLUL 1. a ın ın a a De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 50. return 0.2: Un program ciudat ˆ C++ ın . cout << x <<"+"<<y<<"="<<z.1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸ Figura 1.

1.1. PROGRAME CIUDATE

3

1.1.3

Un program ciudat ˆ Java ın

class Ciudat { public static void main(String args[]) { int x,y,z; x=200000; y=300000; z=x*y; System.out.println(x+"*"+y+"="+z); } }

Iat˘ un program ˆ C++ ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 200.000 ∗ 300.000. a ın ın a a

De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 60.000.000.000, surpriza este c˘ pe ecran s s a a a apare 200000*300000=-129542144

Figura 1.3: Un program ciudat ˆ Java ın Calculul cu numerele ˆ ıntregi este relativ simplu. Calculele sunt f˘cute ˆ a ıntr-o aritmetic˘ modulo N = 2n unde n este num˘rul de biti ai cuvˆntului ma¸in˘. a a ¸ a s a Exist˘ ma¸ini pe 16, 32 ¸i 64 biti pentru care N este aproximativ egal cu 6 × 104 , a s s ¸ 4 × 109 ¸i respectiv 2 × 1019 . s Se pot reprezenta ¸i numerele ˆ s ıntregi negative. Modul curent de reprezentare este ˆ complement fat˘ de 2. ˆ notatie binar˘, bitul cel mai semnificativ este ın ¸a In ¸ a bitul de semn. Numerele negative sunt cuprinse ˆ ıntre −2n−1 ¸i 2n−1 − 1. s Atunci cˆnd valorile obtinute din calcule dep˘¸esc marginile permise de tipul a ¸ as variabilelor implicate ˆ respectivele calcule, se pot obtine rezultate eronate. ın ¸

4

CAPITOLUL 1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸

1.1.4

Structura unui program Java

Un program simplu ˆ Java are urm˘toarea structur˘: ın a a class numeClasa { public static void main(String args[]) { // declar˘ri de variabile a // instructiuni ¸ } } Programul prezentat ˆ sectiunea anterioar˘ se poate scrie sub forma: ın ¸ a class Ciudat { public static void main(String args[]) { // declar˘ri de variabile a int x,y,z; // instructiuni ¸ x=200000; y=300000; z=x*y; System.out.println(x+”*”+y+”=”+z); } } Clasa este elementul de baz˘ ˆ Java. Cel mai simplu program ˆ Java este a ın ın format dintr-o clas˘ (numele clasei este la latitudinea programatorului; singura a recomandare este s˘ ˆ a ınceap˘ cu liter˘ mare) ¸i functia main. a a s ¸ ˆ exemplul de mai sus sunt declarate trei variabile (x, y ¸i z) de tip int In s (adic˘ de tip ˆ a ıntreg cu semn). Spatiul alocat variabilelor de tip int este de 4 octeti ¸ ¸ (32 biti). Aceasta ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ o astfel de variabil˘ poate avea valori ˆ a a a ıntre −263 ¸i s 263 − 1. Valoarea maxim˘ este de aproximativ 2 miliarde. a ˆ programul anterior x are valoarea 200.000 iar y are valoarea 300.000, deci In produsul are valoarea 60 miliarde care dep˘¸e¸te cu mult valoarea maxim˘ de 2 as s a miliarde. ˆ binar, 60 miliarde se scrie (folosint 36 biti) sub forma In ¸ 110111111000010001110101100000000000 dar sunt retinuti numai 32 biti din partea dreapt˘, adic˘ ¸ ¸ ¸ a a 11111000010001110101100000000000 Primul bit reprezint˘ bitul de semn (1 reprezint˘ semnul - iar 0 reprezint˘ a a a semnul +). Aceast˘ reprezentare trebuie gˆndit˘ ca fiind o reprezentare ˆ cod a a a ın

1.2. CONVERSII ALE DATELOR NUMERICE

5

complementar (ea este ˆ memoria calculatorului ¸i toate numerele ˆ ın s ıntregi cu semn sunt reprezentate ˆ acest cod). ın Reprezentarea ˆ cod direct se obtine din reprezentarea ˆ cod complementar ın ¸ ın (mai precis, trecˆnd prin reprezentarea ˆ cod invers ¸i adunˆnd, ˆ binar, 1): a ın s a ın 11111000010001110101100000000000 (cod complementar) 10000111101110001010011111111111 (cod invers) 10000111101110001010100000000000 (cod direct) Din codul direct se obtine -129542144 ˆ baza 10. Aceasta este explicatia acelui ¸ ın ¸ rezultat ciudat!

1.2

Conversii ale datelor numerice

1.2.1

Conversia din baza 10 ˆ baza 2 ın

Fie x = an ...a0 num˘rul scris ˆ baza 10. Conversia ˆ baza 2 a num˘rului x a ın ın a se efectueaz˘ dup˘ urm˘toarele reguli: a a a • Se ˆ ımparte num˘rul x la 2 iar restul va reprezenta cifra de ordin 0 a a num˘rului scris ˆ noua baz˘ (b0 ). a ın a • Cˆtul obtinut la ˆ artirea anterioar˘ se ˆ a ¸ ımp˘ ¸ a ımparte la 2 ¸i se obtine s ¸ cifra de ordin imediat superior a num˘rului scris ˆ noua baz˘. Secventa a ın a ¸ de ˆ artiri se repet˘ pˆn˘ cˆnd se ajunge la cˆtul 0. ımp˘ ¸ a a a a a • Restul de la a k-a ˆ artire va reprezenta cifra bk−1 . Restul de ımp˘ ¸ la ultima ˆ artire reprezint˘ cifra de ordin maxim ˆ reprezentarea ımp˘ ¸ a ın num˘rului ˆ baza 2. a ın Metoda conduce la obtinerea rezultatului dup˘ un num˘r finit de ˆ artiri, ¸ a a ımp˘ ˆ ıntrucˆt ˆ mod inevitabil se ajunge la un cˆt nul. ˆ plus, toate resturile obtinute a ın a In ¸ apartin multimii {0, 1}. ¸ ¸ Exemplu. Fie x = 13 num˘rul ˆ baza 10. Secventa de ˆ artiri este: a ın ¸ ımp˘ ¸ (1) se ˆ ımparte 13 la 2 ¸i se obtine cˆtul 6 ¸i restul 1 (deci b0 = 1) s ¸ a s (2) se ˆ ımparte 6 la 2 ¸i se obtine cˆtul 3 ¸i restul 0 (deci b1 = 0) s ¸ a s (3) se ˆ ımparte 3 la 2 ¸i se obtine cˆtul 1 ¸i restul 1 (deci b2 = 1) s ¸ a s (4) se ˆ ımparte 1 la 2 ¸i se obtine cˆtul 0 ¸i restul 1 (deci b3 = 1). s ¸ a s Prin urmare (13)10 = (1101)2 .

6

CAPITOLUL 1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸

1.2.2

Conversia din baza 2 ˆ baza 10 ın

Dac˘ y = bn ...b1 b0 este un num˘r ˆ baza 2 , atunci reprezentarea ˆ baza 10 a a ın ın se obtine efectuˆnd calculul (ˆ baza 10): ¸ a ın x = bn 2n + ... + b1 2 + b0 . Exemplu. Fie y = 1100. Atunci reprezentarea ˆ baza 10 va fi ın x = 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 = 12.

1.2.3

Conversii ˆ ıntre bazele 2 ¸i 2r s

Pentru conversia unui num˘r din baza p ˆ baza q se poate converti num˘rul a ın a din baza p ˆ baza 10, iar acesta se converte¸te ˆ baza q. ın s ın ˆ cazul conversiei unui num˘r din baza p = 2 ˆ baza q = 2r se poate evita In a ın trecerea prin baza 10 procedˆndu-se ˆ modul urm˘tor: se formeaz˘ grupuri de a ın a a cˆte r cifre pornind de la ultima cifr˘ din dreapta, ˆ a a ınspre stˆnga. Fiecare grup de a r cifre va fi convertit ˆ ıntr-o cifr˘ a bazei q. a Fie, spre exemplu: p = 2, q = 16 = p4 ¸i x = (1011010)2 . s Se obtin urm˘toarele grupuri de cˆte 4 cifre binare: ¸ a a (1010)2 = A16 ¸i (0101)2 = 516 . s Deci scrierea num˘rului x ˆ baza 16 este: (5A)16 . a ın Se observ˘ c˘ a fost completat˘ cu 0, spre stˆnga, cea mai din stˆnga grup˘, a a a a a a pˆn˘ la formarea grupei complete de 4 cifre binare. a a ˆ cazul conversiei unui num˘r din baza p = 2r ˆ baza q = 2 se poate de In a ın asemenea evita trecerea prin baza 10 procedˆndu-se ˆ modul urm˘tor: fiecare cifr˘ a ın a a din reprezentarea ˆ baza p = 2r se ˆ ın ınlocuie¸te cu r cifre binare care reprezint˘ s a scrierea respectivei cifre ˆ baza 2. ın Fie, spre exemplu: p = 16 = 24 , q = 2 ¸i x = (3A)16 . s Se fac urm˘toarele ˆ a ınlocuiri de cifre: 3 → 0011, A → 1010. Deci scrierea num˘rului x ˆ baza 2 este: (111010)2 . a ın Se observ˘ c˘ nu apar cifrele 0 din stˆnga scrierii brute (00111010)2 obtinute a a a ¸ prin ˆ ınlocuiri.

Capitolul 2

Structuri de date
ˆ Inainte de a elabora un algoritm, trebuie s˘ ne gˆndim la modul ˆ care a a ın reprezent˘m datele. a

2.1

Date ¸i structuri de date s

2.1.1

Date

Datele sunt entit˘¸i purt˘toare de informatie. ˆ informatic˘, o dat˘ este un at a ¸ In a a model de reprezentare a informatiei, accesibil unui anumit procesor (om, unitate ¸ central˘, program), model cu care se poate opera pentru a obtine noi informatii a ¸ ¸ despre fenomenele, procesele ¸i obiectele lumii reale. ˆ functie de modul lor de s In organizare, datele pot fi: elementare (simple) sau structurate. Datele elementare au caracter atomic, ˆ sensul c˘ nu pot fi descompuse ˆ ın a ın alte date mai simple. Astfel de date sunt cele care iau ca valori numere sau ¸iruri s de caractere. O dat˘ elementar˘ apare ca o entitate indivizibil˘ atˆt din punct de a a a a vedere al informatiei pe care o reprezint˘ cˆt ¸i din punct de vedere al procesorului ¸ a a s care o prelucreaz˘. a O dat˘ elementar˘ poate fi privit˘ la nivel logic (la nivelul procesorului uman) a a a sau la nivel fizic (la nivelul calculatorului). Din punct de vedere logic, o dat˘ poate fi definit˘ ca un triplet de forma a a (identif icator, atribute, valori). Din punct de vedere fizic, o dat˘ poate fi definit˘ ca o zon˘ de memorie de o a a a anumit˘ lungime, situat˘ la o anumit˘ adres˘ absolut˘, ˆ care sunt memorate ˆ a a a a a ın ın timp ¸i ˆ s ıntr-o form˘ specific˘ valorile datei. a a 7

8

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

Identificatorul este un simbol asociat datei pentru a o distinge de alte date ¸i s pentru a o putea referi ˆ cadrul programului. ın Atributele sunt propriet˘¸ii ale datei ¸i precizeaz˘ modul ˆ care aceasta va fi at s a ın tratat˘ ˆ cadrul procesului de prelucrare. Dintre atribute, cel mai important este a ın atributul de tip care define¸tete apartenenta datei la o anumit˘ clas˘ de date. s ¸ a a O clas˘ de date este definit˘ de natura ¸i domeniul valorilor datelor care fac a a s parte din clasa respectiv˘, de operatiile specifice care se pot efectua asupra datelor a ¸ ¸i de modelul de reprezentare intern˘ a datelor. Astfel, exist˘ date de tip ˆ s a a ıntreg, de tip real, de tip logic, de tip ¸ir de caractere, etc. s O multime de date care au acelea¸i caracteristici se nume¸te tip de date. ¸ s s Evident, un tip de date este o clas˘ de date cu acela¸i mod de interpretare logic˘ a s a ¸i reprezentare fizic˘ ¸i se caracterizeaz˘ prin valorile pe care le pot lua datele ¸i s as a s prin operatiile care pot fi efectuate cu datele de tipul respectiv. ¸ De exemplu, tipul ˆ ıntreg se caracterizeaz˘ prin faptul c˘ datele care ˆ apartin a a ıi ¸ pot lua doar valori ˆ ıntregi, ¸i asupra lor pot fi efectuate operatii aritmetice clasice s ¸ (adunare, sc˘dere, ˆ a ınmultire, ˆ artire ˆ multimea numerelor ˆ ¸ ımp˘ ¸ ın ¸ ıntregi, comparatii). ¸ Se poate considera c˘ datele organizate sub forma tablourilor unidimensionale a formeaz˘ tipul vector iar datele organizate sub forma tablourilor bidimensionale a formeaz˘ tipul matrice. a ˆ functie de natura elementelor care o compun, o structur˘ de date poate fi: In ¸ a • omogen˘, atunci cˆnd toate elementele au acela¸i tip; a a s • neomogen˘, atunci cˆnd elementele componente au tipuri diferite. a a • static˘, atunci cˆnd num˘rul de componente este fixat; a a a

ˆ functie de num˘rul datelor care o compun, o structur˘ de date poate fi: In a a • dinamic˘, atunci cˆnd num˘rul de componente este variabil. a a a

Din punct de vedere al modului ˆ care sunt utilizate datele pot fi: ın • Constante. Valoarea lor nu este ¸i nu poate fi modificat˘ ˆ cadrul s a ın algoritmului, fiind fixat˘ de la ˆ a ınceputul acestuia. O constant˘ este a o dat˘ care p˘streaz˘ aceea¸i valoare pe tot parcursul procesului de a a a s prelucrare. Pentru constantele care nu au nume, ˆ a¸i valoarea lor ıns˘s este cea prin care se identific˘. Constante care au nume (identificator) a sunt initializate cu o valoare ˆ momentul declar˘rii. ¸ ın a • Variabile. Valoarea lor poate fi modificat˘ ˆ cadrul algoritmului. a ın ˆ momentrul declar˘rii lor, variabilele pot fi initializate (li se atribuie In a ¸ o valoare) sau pot fi neinitializate (nu li se atribuie nici o valoare). ¸ O variabil˘ este o dat˘ care nu p˘streaz˘ neap˘rat aceea¸i valoare pe a a a a a s parcursul procesului de prelucrare. Tipul unei date trebuie s˘ fie precizat, ˆ cadrul programului de prelucrare, a ın printr-o declaratie de tip ce precede utilizarea respectivei constante sau variabile. ¸ Valorile datei pot fi numere, sau valori de adev˘r, sau ¸iruri de caractere, etc. a s

2.1. DATE SI STRUCTURI DE DATE ¸

9

2.1.2

Structuri de date

Datele apar frecvent sub forma unor colectii de date de diferite tipuri, menite ¸ s˘ faciliteze prelucrarea ˆ cadrul rezolv˘rii unei anumite probleme concrete. a ın a Datele structurate, numite uneori ¸i structuri de date, sunt constituite din mai s multe date elementare (uneori de acela¸i tip, alteori de tipuri diferite), grupate cu s un anumit scop ¸i dup˘ anumite reguli. s a Exemple. 1. Un ¸ir finit de numere reale a1 , a2 , ..., an poate fi reprezentat ca o dat˘ s a structurat˘ (tablou unidimensional sau vector). a 2. O matrice  a1,1  a2,1    ··· am,1 a1,2 a2,2 ··· am,1 ··· ··· .. . ···  a1,n a2,n    ···  am,n

poate fi reprezentat˘ ca o dat˘ structurat˘ (tablou bidimensional) specificˆ fiecare a a a ınd element prin doi indici (de linie ¸i de coloan˘). s a O structur˘ de date este deci o colectie de date, eventual de tipuri diferite, a ¸ pe care s-a definit o anumit˘ organizare ¸i c˘reia ˆ este specific un anumit mod de a s a ıi identificare a elementelor componente. Componetele unei structuri de date pot fi identificate prin nume sau prin ordinea pe care o ocup˘ ˆ cadrul structurii. a ın Dac˘ accesul la o anumit˘ component˘ a structurii de date se poate face f˘r˘ a a a aa s˘ ¸inem seama de celelalte componente, vom spune c˘ structura de date este cu at a acces direct. ˆ schimb, dac˘ accesul la o component˘ a structurii de date se poate In a a face numai ¸inˆnd cont de alte cˆmpuri ale structurii (ˆ conformitate cu ordinea t a a ın structurii, printr-un proces de traversare) atunci vom spune c˘ structura este cu a acces secvential. ¸ Structurile de date pot fi create pentru a fi depozitate ˆ memoria intern˘ ın a (aceste structuri de date se numesc structuri interne) sau ˆ memoria extern˘ (se ın a numesc structuri externe, sau fi¸iere). Structurile interne au un caracter de date s temporare (ele dispar odat˘ cu ˆ a ıncetarea activit˘¸ii de prelucrare) iar cele externe at au un caracter de date permanente (mai bine spus, de lung˘ durat˘). a a Dac˘ pe lˆng˘ componentele structurii se ˆ a a a ınregistreaz˘ pe suport ¸i alte date a s suplimentare care s˘ materializeze relatia de ordonare, atunci structura de date a ¸ respectiv˘ este explicit˘, ˆ caz contrar este implicit˘. De exemplu, structura de a a ın a date de tip tablou este o structur˘ implicit˘ de date iar structura de date de tip a a list˘ liniar˘ este o structur˘ explicit˘ de date. a a a a Asupra structurilor de date se pot efectua operatii care se refer˘ structura ¸ a respectiv˘ sau la valorile datelor componente. Cele mai importante operatii sunt: a ¸ − operatia de creare, care const˘ ˆ memorarea pe suportul de memorie a ¸ a ın structurii de date ˆ forma sa initial˘, ın ¸ a

10

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

− operatia de consultare, care const˘ ˆ accesul la elementele structurii ˆ ¸ a ın ın vederea prelucr˘rii valorilor acestora, ¸i a s − operatia de actualizare, care const˘ ˆ ad˘ugarea de noi elemente, sau ¸ a ın a eliminarea elementelor care nu mai sunt necesare, sau modificarea valorilor unor componente ale structurii. Toate structurile de date la fel organizate ¸i pe care s-au definit acelea¸i s s operatii, poart˘ numele de tip de structur˘ de date. Dac˘ analiz˘m ˆ a operatiile ¸ a a a a ıns˘ ¸ care se efectueaz˘ asupra unei structuri de date, vom putea vedea c˘ toate acestea a a se reduc la executarea, eventual repetat˘, a unui grup de operatii specifice numite a ¸ operatii de baz˘. ¸ a

2.2

Structuri ¸i tipuri de date abstracte s

2.2.1

Structuri de date abstracte

Abstractizarea datelor reprezint˘ de fapt concentrarea asupra esentialului, a ¸ ignorˆnd detaliile (sau altfel spus, conteaz˘ ”ce” nu ”cum”). a a St˘pˆnirea aplicatiilor complexe se obtine prin descompunerea ˆ module. a a ¸ ¸ ın Un modul trebuie s˘ fie simplu, cu complexitatea ascuns˘ ˆ interiorul lui, ¸i s˘ a a ın s a aib˘ o interfat˘ simpl˘ care s˘ permit˘ folosirea lui f˘r˘ a cunoa¸te implementarea. a ¸a a a a aa s O structur˘ de date abstract˘ este un modul constˆnd din date ¸i operatii. a a a s ¸ Datele sunt ascunse ˆ interiorul modulului ¸i pot fi accesate prin intermediul ın s operatiilor. Structura de date este abstract˘ deoarece este cunoscut˘ numai interfata ¸ a a ¸ structurii, nu ¸i implementarea (operatiile sunt date explicit, valorile sunt definite s ¸ implicit, prin intermediul operatiilor). ¸

2.2.2

Tipuri de date abstracte

Procesul de abstractizare se refer˘ la dou˘ aspecte: a a • abstractizarea procedural˘, care separ˘ propriet˘¸ile logice ale unei actiuni de a a at ¸ detaliile implement˘rii acesteia a • abstractizarea datelor, care separ˘ propriet˘¸ile logice ale datelor de detaliile a at reprezent˘rii lor a O structur˘ de date abstracte are un singur exemplar (o singur˘ instanta). a a ¸˘ Pentru a crea mai multe exemplare ale structurii de date abstracte se define¸te un s tip de date abstract. ˆ Java, de exemplu, clasa asigur˘ un mod direct de definire In a a oric˘rui tip de date abstract. a

2.3. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE

11

2.3

Structuri de date elementare

2.3.1

Liste

O list˘ este o colectie de elemente de informatie (noduri) aranjate ˆ a ¸ ¸ ıntr-o anumit˘ ordine. Lungimea unei liste este num˘rul de noduri din list˘. Structura a a a corespunzatoare de date trebuie s˘ ne permit˘ s˘ determin˘m eficient care este a a a a primul/ultimul nod ˆ structur˘ ¸i care este predecesorul/succesorul unui nod dat ın as (dac˘ exist˘). Iat˘ cum arat˘ cea mai simpl˘ list˘, lista liniar˘: a a a a a a a
capul listei coada listei

Figura 2.1: List˘ liniar˘ a a O list˘ circular˘ este o list˘ ˆ care, dup˘ ultimul nod, urmeaz˘ primul nod, a a a ın a a deci fiecare nod are succesor ¸i predecesor. s Cˆteva dintre operatiile care se efectueaz˘ asupra listelor sunt: inserarea a ¸ a (ad˘ugarea) unui nod, extragerea (¸tergerea) unui nod, concatenarea unor liste, a s num˘rarea elementelor unei liste etc. a Implementarea unei liste se realizeaz˘ ˆ dou˘ moduri: secvential ¸i ˆ antuit. a ın a ¸ s ın˘ ¸ Implementarea secvential˘ se caracterizeaz˘ prin plasarea nodurilor ˆ locatii a a ın ¸ succesive de memorie, ˆ conformitate cu ordinea lor ˆ list˘. Avantajele acestui ın ın a mod de implementare sunt accesul rapid la predecesorul/succesorul unui nod ¸i s g˘sirea rapid˘ a primului/ultimului nod. Dezavantajele sunt modalit˘¸ile relativ a a at complicate de inserarea/¸tergere a unui nod ¸i faptul c˘, ˆ general, nu se folose¸te s s a ın s ˆ ıntreaga memorie alocat˘ listei. a Implementarea ˆ antuit˘ se caracterizeaz˘ prin faptul c˘ fiecare nod contine ınl˘ ¸ a a a ¸ dou˘ p˘rti: informatia propriu-zis˘ ¸i adresa nodului succesor. Alocarea memoriei a a¸ ¸ as pentru fiecare nod se poate face ˆ mod dinamic, ˆ timpul rul˘rii programului. ın ın a Accesul la un nod necesit˘ parcurgerea tuturor predecesorilor s˘i, ceea ce conduce a a la un consum mai mare de timp pentru aceast˘ operatie. ˆ schimb, operatiile a ¸ In ¸ de inserare/¸tergere sunt foarte rapide. Se consum˘ exact atˆt spatiu de memorie s a a ¸ cˆt este necesar dar, evident, apare un consum suplimentar de memorie pentru a ˆ ınregistrarea leg˘turii c˘tre nodul succesor. Se pot folosi dou˘ adrese ˆ loc de a a a ın una, astfel ˆ at un nod s˘ contin˘ pe lang˘ adresa nodului succesor ¸i adresa ıncˆ a ¸ a a s nodului predecesor. Obtinem astfel o list˘ dublu inl˘ntuit˘, care poate fi traversat˘ ¸ a a ¸ a a ˆ ambele directii. ın ¸ Listele ˆ antuite pot fi reprezentate prin tablouri. ˆ acest caz, adresele ınl˘ ¸ In nodurilor sunt de fapt indici ai tabloului.

12

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

O alternativ˘ este s˘ folosim dou˘ tablouri val ¸i next astfel: s˘ memor˘m a a a s a a informatia fiecarui nod i ˆ locatia val[i], iar adresa nodului s˘u succesor ˆ locatia ¸ ın ¸ a ın ¸ next[i]. Indicele locatiei primului nod este memorat ˆ variabila p. Vom conveni ca, ¸ ın pentru cazul listei vide, s˘ avem p = 0 ¸i next[u] = 0 unde u reprezint˘ ultimul nod a s a din list˘. Atunci, val[p] va contine informatia primului nod al listei, next[p] adresa a ¸ ¸ celui de-al doilea nod, val[next[p]] informatia din al doilea nod, next[next[p]] ¸ adresa celui de-al treilea nod, etc. Acest mod de reprezentare este simplu dar apare problema gestion˘rii locatiilor libere. O solutie este s˘ reprezent˘m locatiile a ¸ ¸ a a ¸ libere tot sub forma unei liste ˆ ınlantuite. Atunci, ¸tergerea unui nod din lista ¸ s initial˘ implic˘ inserarea sa ˆ lista cu locatii libere, iar inserarea unui nod ˆ lista ¸ a a ın ¸ ın initial˘ implic˘ ¸tergerea sa din lista cu locatii libere. Pentru implementarea listei ¸ a as ¸ de locatii libere, putem folosi acelea¸i tablouri dar avem nevoie de o alt˘ variabil˘, ¸ s a a f reehead, care s˘ contin˘ indicele primei locatii libere din val ¸i next. Folosim a ¸ a ¸ s acelea¸i conventii: dac˘ f reehead = 0 ˆ s ¸ a ınseamn˘ c˘ nu mai avem locatii libere, iar a a ¸ next[ul] = 0 unde ul reprezint˘ ultima locatie liber˘. a ¸ a Vom descrie in continuare dou˘ tipuri de liste particulare foarte des folosite. a

2.3.2

Stive ¸i cozi s

O stiv˘ este o list˘ liniar˘ cu proprietatea c˘ operatiile de inserare/extragere a a a a ¸ a nodurilor se fac ˆ ın/din coada listei. Dac˘ nodurile A, B, C sunt inserate ˆ a ıntr-o stiv˘ ˆ aceast˘ ordine, atunci primul nod care poate fi ¸ters/extras este C. ˆ mod a ın a s In echivalent, spunem c˘ ultimul nod inserat este singurul care poate fi ¸ters/extras. a s Din acest motiv, stivele se mai numesc ¸i liste LIFO (Last In First Out). s Cel mai natural mod de reprezentare pentru o stiv˘ este implementarea a secvential˘ ˆ ¸ a ıntr-un tablou S[1..n], unde n este num˘rul maxim de noduri. Primul a nod va fi memorat ˆ S[1], al doilea ˆ S[2], iar ultimul ˆ S[top], unde top este ın ın ın o variabil˘ care contine adresa (indicele) ultimului nod inserat. Initial, cˆnd stiva a ¸ ¸ a este vid˘, avem (prin conventie) top = 0. a ¸ O coad˘ este o list˘ liniar˘ ˆ care inser˘rile se fac doar ˆ capul listei, iar a a a ın a ın ¸tergerile/extragerile se fac doar din coada listei. Din acest motiv, cozile se mai s numesc ¸i liste FIFO (First In First Out). s O reprezentare secvential˘ pentru o coad˘ se obtine prin utilizarea unui ¸ a a ¸ tablou C[0..n − 1], pe care ˆ trat˘m ca ¸i cum ar fi circular: dup˘ locatia C[n − 1] ıl a s a ¸ urmeaz˘ locatia C[0]. Fie tail variabila care contine indicele locatiei predecesoare a ¸ ¸ ¸ primei locatii ocupate ¸i fie head variabila care contine indicele locatiei ocupate ¸ s ¸ ¸ ultima oar˘. Variabilele head ¸i tail au aceea¸i valoare atunci ¸i numai atunci cˆnd a s s s a coada este vid˘. Initial, avem head = tail = 0. a ¸ Trebuie s˘ observ˘m faptul c˘ testul de coad˘ vid˘ este acela¸i cu testul de a a a a a s coad˘ plin˘. Dac˘ am folosi toate cele n locatii la un moment dat, atunci nu am a a a ¸ putea distinge ˆ ıntre situatia de ”coad˘ plin˘” ¸i cea de ”coad˘ vid˘”, deoarece ˆ ¸ a a s a a ın ambele situatii am avea head = tail. ˆ consecint˘, vom folosi efectiv, ˆ orice ¸ In ¸a ın moment, cel mult n − 1 locatii din cele n ale tabloului C. ¸

respectiv m. a2 ). Dac˘ num˘rul muchiilor ˆ a a a ın graf este mic. dac˘ graful este orientat. dac˘ dorim s˘ s a a a a a a afl˘m toate vˆrfurile adiacente unui vˆrf dat. Vˆrfurilor unui graf li se pot ata¸a informatii (numite valori).. dac˘ ˆ a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri i ¸i j exist˘ un drum de la i la j ¸i un drum a a s a s de la j la i. O muchie de la vˆrful a la vˆrful b este ¸ a a notat˘ cu perechea ordonat˘ (a. an ) sau de forma {a1 . care coincid. trebuie s a a a s s˘ analiz˘m lista de adiacent˘ a lui i (¸i. (an−1 . putem a a a a verifica u¸or dac˘ dou˘ vˆrfuri sunt adiacente. ¸i cu multimea {a. posibil.. an } dup˘ cum graful este orientat sau neorientat. cu exceptia primului ¸i a a ¸ s ultimului vˆrf. . . j] = f alse ˆ caz contrar. j] = true dac˘ vˆrfurile i ¸i j ¸˘ ın a a s sunt adiacente. Un drum simplu este un drum ˆ care nici un a ıl ın vˆrf nu se repet˘.3. unde V este o multime de vˆrfuri.3 Grafuri Un graf este o pereche G =< V.. Aceasta necesit˘ n operatii (unde n este num˘rul de vˆrfuri ˆ graf). Un graf aciclic este un graf f˘r˘ cicluri. a a a Pentru grafuri orientate. Lungimea drumului este egal˘ cu a a num˘rul muchiilor care ˆ constituie. Aceast˘ reprezentare este eficient˘ atunci cˆnd a a a a avem de examinat toate muchiile grafului. iar ¸ a M ⊆ V × V este o multime de muchii. . adic˘ prin ata¸area la fiecare vˆrf i a listei de vˆrfuri ¸˘ a s a a adiacente (pentru grafuri orientate. {a2 . considerand A[i. ceea ce a a a s a este mai putin eficient decˆt consultarea unei valori logice ˆ matricea de adiacenta. a Dou˘ vˆrfuri unite printr-o muchie se numesc adiacente. j] = +∞ a s atunci cˆnd cele dou˘ vˆrfuri nu sunt adiacente. j] valoarea lungimii muchiei dintre vˆrfurile i ¸i j. ˆ a Intrun graf cu m muchii. Pe de alt˘ parte.3. ¸ a ın ¸˘ • Printr-o list˘ de muchii. ˆ care A[i. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE 13 2. iar muchiilor a s ¸ li se pot ata¸a informatii numite uneori lungimi sau costuri. O alt˘ variant˘ este s˘-i d˘m lui ın a a a a A[i.. lista de adiacent˘ a lui j). aceast˘ reprezentare este preferabil˘ din punct de vedere al memoriei a a necesare. a3 ).2. a2 }. a a a • Prin liste de adiacenta. b). dac˘ graful este orientat. Totu¸i. s a Un drum este o succesiune de muchii de forma (a1 . a aa Un graf neorientat este conex. b}. Un ciclu este un drum care este simplu. M >. dac˘ graful a a este neorientat. {an−1 . s ¸ Exist˘ cel putin trei moduri de reprezentare ale unui graf: a ¸ • Printr-o matrice de adiacenta A.. (a2 . iar A[i. Cu aceast˘ reprezentare. suma lungimilor listelor de adiacent˘ este 2m.. a a a s dac˘ graful este neorientat. trebuie s˘ analiz˘m o ˆ a a a a a ıntreag˘ linie a din matrice. pentru a determina dac˘ dou˘ vˆrfuri i ¸i j sunt adiacente. aceast˘ notiune este ˆ arit˘: un graf orientat este tare a ınt˘ a conex. Un vˆrf care este a a a extremitatea unei singure muchii se nume¸te vˆrf terminal. a ¸ a a ın independent de num˘rul de muchii care conecteaz˘ vˆrful respectiv. a3 }. este necesar ca muchia s˘ plece din i). dac˘ ˆ a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri exist˘ un drum.

a s a ˆ altimea arborelui este ˆ altimea r˘d˘cinii. echivalent.2: Arbore binar plin Un arbore binar cu n vˆrfuri ¸i de ˆ altime k este complet. a a Dac˘ exist˘ un drum de la un vˆrf i de pe nivelul ni la un vˆrf j de pe nivelul a a a a nj > ni. ˆ Intr-un arbore cu r˘d˘cin˘ (reprezentat pe niveluri). Pentru acela¸i ın s nivel. iar vˆrful j se nume¸te a s a s descendent al lui i. Vˆrfurile care a a a aa ¸ a nu sunt terminale se numesc neterminale. Sau. a a Un arbore binar de ˆ altime k are cel mult 2k+1 − 1 vˆrfuri. In˘ ¸ ın˘ ¸ a a ˆ Intr-un arbore binar.. . numerotarea se face ˆ arbore de la stˆnga la dreapta. atunci vˆrful i se nume¸te ascendent al lui j. a a Un arbore reprezentat pe niveluri se nume¸te arbore cu r˘d˘cin˘. a s Varfurile unui arbore plin se numeroteaza ˆ ordinea nivelurilor.3. . iar dac˘ are exact ın˘ ¸ a a 2k+1 − 1 vˆrfuri. aciclic ¸i conex. dac˘ este cazul. ın a 1 nivelul 0 2 3 nivelul 1 4 5 6 7 nivelul 2 8 9 10 11 12 13 14 15 nivelul 3 Figura 2. a vˆrfurilor ın˘ ¸ a a numerotate cu n + 1. dac˘ se obtine a s ın˘ ¸ a ¸ din arborele binar plin de ˆ altime k. se nume¸te arbore plin.. un arbore s este un graf neorientat ˆ care exist˘ exact un drum ˆ ın a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri. Pe fiecare nivel i > 0 sunt s a a plasate vˆrfurile pentru care lungimea drumurilor care le leag˘ de r˘d˘cin˘ este i. n + 2. Un vˆrf terminal (sau frunz˘) este un vˆrf f˘r˘ descendenti. Un arbore ˆ care orice vˆrf are cel mult doi descendenti se nume¸te arbore ın a ¸ s binar.4 Arbori binari Un arbore este un graf neorientat.. num˘rul maxim de vˆrfuri aflate pe nivelul k este 2k . prin eliminarea. 2k+1 − 1. Vˆrful s a a a a plasat pe nivelul 0 se nume¸te r˘d˘cina arborelui. a a a a a Vˆrfurile de pe un nivel i > 0 legate de acela¸i vˆrf j de pe nivelul i − 1 se a s a numesc descendentii directi (fiii) vˆrfului j iar vˆrful j se nume¸te ascendent direct ¸ ¸ a a s (tat˘) al acestor vˆrfuri. STRUCTURI DE DATE 2.14 CAPITOLUL 2. adˆncimea unui vˆrf a a a a a este lungimea drumului dintre r˘d˘cin˘ ¸i acest vˆrf iar ˆ altimea unui vˆrf este a a as a ın˘ ¸ a lungimea celui mai lung drum dintre acest vˆrf ¸i un vˆrf terminal.

. ¸ punˆnd vˆrfurile de adˆncime k.4: Max-heap . a a a a ın ¸ . ˆ T [2i] ¸i T [2i + 1]. ˆ pozitiile T [2k ].3. cu urm˘toarea proprietate: valoarea fiecarui vˆrf este a a mai mare sau egal˘ cu valoarea fiec˘rui fiu al s˘u. i > 0. dac˘ exist˘. Fiii unui vˆrf a a ın a ın a reprezentat ˆ T [i] se afl˘. se afl˘ ˆ T [i/2]. de la stˆnga la dreapta. T [2k+1 − 1] (cu posibila exceptie a ultimului nivel care poate fi incomplet).5 Heap-uri Un max-heap (heap=”gramad˘ ordonat˘”. a a a Un min-heap este un arbore binar complet ˆ care valoarea fiecarui vˆrf este ın a mai mic˘ sau egal˘ cu valoarea fiec˘rui fiu al s˘u..3: Arbore binar complet Tat˘l unui vˆrf reprezentat ˆ T [i]. ın a a a ın s 2..3. ˆ traducere aproximativ˘) este a a ın a un arbore binar complet. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE 15 Acest tip de arbore se poate reprezenta secvential folosind un tablou T .2. T [2k +1]. a a a a 11 nivelul 0 7 10 nivelul 1 7 7 9 2 nivelul 2 4 6 5 7 3 nivelul 3 Figura 2. ¸ 1 nivelul 0 2 3 nivelul 1 4 5 6 7 nivelul 2 8 9 10 11 12 nivelul 3 Figura 2.

. 8} va fi numit˘ ¸ a ¸ a ”multimea 2”. ˆ ıntr-un max-heap. a ın 2.16 CAPITOLUL 2.. Avem atunci proprietatea: set[i] ≤ i. astfel ˆ at a a s ıncˆ dep˘¸e¸te valoarea tat˘lui. astfel ˆ at devine mai mic˘ a a a a ıncˆ a decˆt valoarea cel putin a unui fiu. STRUCTURI DE DATE Acela¸i heap poate fi reprezentat secvential prin urm˘torul tablou: s ¸ a 11 7 10 7 7 9 2 4 6 5 7 3 Caracteristica de baz˘ a acestei structuri de date este c˘ modificarea valorii a a unui vˆrf se face foarte eficient. format˘ din submultimi a ¸ dou˘ cˆte dou˘ disjuncte: S1. b) i ← a. valoarea vˆrfului scade. Numerele care a a identific˘ elementele pot fi. pˆn˘ cˆnd proprietatea de heap este restabilit˘. numerotate de la 1 la N . dimpotriv˘. pˆn˘ cˆnd proprietatea de heap este s a a ın a a a restabilit˘.3. a a a De exemplu. at a Evenimentul cu prioritatea cea mai mare/mic˘ se va afla mereu la radacina a heap-ului. j←b if i > j then interschimb˘ i ¸i j a s for k ← j to N do if set[k] = j then set[k] ← i . . este suficient s˘ schimb˘m ˆ as s a a a ıntre ele aceste dou˘ valori a ¸i s˘ continu˘m procedeul ˆ mod ascendent. ˆ care fiec˘rei locatii set[i] i se atribuie eticheta ın a submultimii care contine elementul i. a a a a Heap-ul este structura de date ideal˘ pentru extragerea maximului/minimului a dintr-o multime. 5. putem alege ca etichet˘ ¸ a a a a pentru o submultime oricare element al ei. Vom aloca tabloul set[1. iar prioritatea unui eveniment poate fi modificat˘ ˆ mod dinamic. Vom conveni ca elementul minim al unei ¸ multimi s˘ fie eticheta multimii respective. pentru ¸ ¸ 1 ≤ i ≤ N . indici intr-un tablou unde sunt memorate a valorile elementelor. ¸ a a Sunt exact operatiile de care avem nevoie pentru a implementa o list˘ dinamic˘ ¸ a a de priorit˘¸i: valoarea unui vˆrf va da prioritatea evenimentului corespunzator.. p˘strˆndu-se proprietatea de heap. dac˘ valoarea unui vˆrf cre¸te. Astfel.6 Structuri de multimi disjuncte ¸ S˘ presupunem c˘ avem N elemente. Dac˘. este suficient s˘ schimb˘m intre ele valoarea a ¸ a a modificat˘ cu cea mai mare valoare a fiiilor. apoi s˘ continu˘m procesul ˆ mod a a a ın descendent. pentru inserarea unui vˆrf. Fie o partitie a acestor N elemente. 2. de exemplu. pentru modificarea valorii unui vˆrf. Si ∪ Sj . Reuniunea submultimilor etichetate cu a ¸i b se poate realiza astfel: ¸ s procedure reuniune(a. Presupunem c˘ ne intereseaz˘ reuniunea a a a a a a dou˘ submultimi. a ¸ Deoarece submultimile sunt dou˘ cˆte dou˘ disjuncte.. S2.N ]. multimea {3.

¸ a a (c) Aplicarea metodei pentru datele problemei (a = 1. Se calculeaz˘ discriminantul: ∆ = b2 − 4ac. x2 = 2. S˘ presupunem c˘ problema este rezolvarea. b = −3. c = 2) conduce la rezultatul: x1 = 1. a a ın ¸ (a) Datele initiale sunt reprezentate de c˘tre coeficientii ecuatiei iar ¸ a ¸ ¸ obiectivul este determinarea r˘d˘cinilor reale ale ecuatiei. (c) Aplicarea metodei pentru date concrete. Exemplu. ˆ R. Dac˘ ∆ > 0 a atunci ecuatia are dou˘ r˘d˘cini reale distincte: x1. a a ¸ (b) Vom folosi metoda de rezolvare a ecuatiei de gradul al doilea avˆnd ¸ a forma general˘ ax2 + bx + c = 0. Aceast˘ metod˘ poate fi descris˘ a a a a astfel: Pasul 1.Capitolul 3 Algoritmi 3.2 = ¸ a a a altfel. a ecuatiei x2 − 3x + 2 = 0. dac˘ ∆ = 0 a atunci ecuatia are o r˘d˘cina real˘ dubl˘: x1. 17 −b 2a √ −b± ∆ 2a .1 Etape ˆ rezolvarea problemelor ın Principalele etape care se parcurg ˆ rezolvarea unei probleme sunt: ın (a) Stabilirea datelor initiale ¸i a obiectivului (ce trebuie determinat).2 = ¸ a a a a altfel ecuatia nu are r˘d˘cini reale. a Pasul 2. ¸ s (b) Alegerea metodei de rezolvare.

Di. Mai tˆrziu. permit obtinerea rezultatului unei probleme ¸ din clasa celor pentru care a fost conceput. ın a ˆ matematic˘ notiunea de algoritm a primit mai multe definitii: algoritmul In a ¸ ¸ normal al lui A. etc) ori ¸ este asem˘n˘tor cu ceva ˆ a¸at mai ˆ a a ınv˘t ınainte (sortare.memorie intern˘ format˘ din locatii de memorie ¸i utilizat˘ pentru a a ¸ s a stocarea temporar˘ a valorilor variabilelor. ˆ [35] notiunea de algoritm se define¸te astfel: ın ¸ s Un algoritm este sistemul virtual A = (M. Altfel spus.1 Ce este un algoritm? Un algoritm este o succesiune de operatii aritmetice ¸i/sau logice care. Totu¸i. primul a algoritm cunoscut ˆ matematic˘. De exemplu. algoritmul operational al lui A. Astfel. De. algoritmii nu au a a a ın ¸ a neap˘rat leg˘tur˘ cu calculatorul. a ın ¸ a Calculul efectuat la Pasul 1 este un exemplu de operatie aritmetic˘. Markov. a . S-a demonstrat c˘ aceste definitii sunt ¸ a ¸ echivalente din punct de vedere matematic. recursivitate. S˘ observ˘m c˘ nu apare ˆ definitie cuvˆntul ”calculator”. A. ¸ fiecare pas din algoritm trebuie astfel gˆndit ˆ at ori este suportat direct de c˘tre a ıncˆ a limbajul de programare favorit (operatii aritmetice.18 CAPITOLUL 3. R. c˘utare binar˘. etc). se pare. Leapunov. ˆ acest curs ne vom concentra aproape a a a s ın exclusiv pe algoritmi care pot fi implementati rezonabil pe calculator. M e) constituit din urm˘toarele elemente: a M . se poate spune c˘: a a algoritm = date + prelucr˘ri a Al-Khwarizmi a fost cel care a folosit pentru prima dat˘ reguli precise ¸i clare a s pentru a descrie procese de calcul (operatii aritmetice fundamentale) ˆ lucrarea ¸ ın sa ”Scurt˘ carte despre calcul algebric”. sisteme POST.2.2 Algoritmi 3. ın a Secventa de pa¸i prin care este descris˘ metoda de rezolvare a ecuatiei de ¸ s a ¸ gradul al doilea (prezentat˘ ˆ sectiunea anterioar˘) este un exemplu de algoritm. ¸ s aplicate asupra unor date. ALGORITMI 3. V. cicluri. M i. ¸ a Descrierea unui algoritm presupune precizarea datelor initiale ¸i descrierea ¸ s prelucr˘rilor efectuate asupra acestora. ma¸ina ¸ s Turing. parcurgere a a ˆ adˆncime. aceast˘ descriere apare sub a a a denumirea de algoritm ˆ ”Elementele lui Euclid”. P. Algoritmul lui Euclid pentru ın calculul celui mai mare divizor comun a dou˘ numere naturale este. functii recursive. A. iar analiza ¸ a semnului discriminantului (Pasul 2) este un exemplu de operatie logic˘. ˆ informatic˘ exist˘ de asemenea mai multe definitii pentru notiunea de In a a ¸ ¸ algoritm.

a De . valorile datelor de a ¸ a ie¸ire sunt obtinute din valorile unor variabile generate de executia s ¸ ¸ instructiunilor din procesul de calcul P . a M e . folosind memoria virtual˘ M ¸i multimea de variabile a s ¸ V .3. s a s M i . a P .mediu de ie¸ire care este un dispozitiv virtual de ie¸ire/scriere s s pentru preluarea datelor din memoria virtual˘ M ¸i ˆ a s ınregistrarea acestora pe un suport virtual (ecran.). ¸ a s R . limbajul pseudocod).rationament de rezolvare exprimat prin diverse tehnici ¸i metode ¸ s specifice domeniului din care face parte clasa de probleme supuse rezolv˘rii (matematic˘. ¸ Exist˘ mai multe tipuri de limbaje: limbaje naturale (englez˘. romˆn˘.date de ie¸ire care reprezint˘ valori ale unor parametri care s a caracterizeaz˘ solutia problemei/st˘rile finale.mediu de intrare care este un dispozitiv virtual de intrare/citire pentru preluarea valorilor datelor de intrare ¸i stocarea acestora ˆ s ın memoria virtual˘ M . care permite descrierea algoritmilor astfel ˆ at s˘ poat˘ fi transmi¸i ıncˆ a a s calculatorului cu scopul ca acesta s˘ efectueze operatiile specificate. ¸ ın ¸ care utilizeaz˘ memoria M pentru stocarea valorilor din V . ALGORITMI V . ¸ ın ¸i ˆ s ınregistrate pe un suport virtual prin intermediul instructiunilor ¸ de scriere/ie¸ire care utilizeaz˘ mediul de ie¸ire M e. fizic˘. a ¸ Un program este un algoritm tradus ˆ ıntr-un limbaj de programare. . Java). etc. limbaje algoritmice. etc.multime de variabile definite ˆ conformitate cu rationamentul R. executia instructiunilor procesului de ¸ ¸ ¸ calcul determin˘ o dinamic˘ a valorilor variabilelor.). riguros ˆ ıntocmit. sunt stocate ˆ memoria M .date de intrare care reprezint˘ valori ale unor parametri care a caracterizeaz˘ ipotezele de lucru/st˘rile initiale ale problemei ¸i a a ¸ s care sunt stocate ˆ memoria M prin intermediul instructiunilor ın ¸ de citire/intrare care utilizeaz˘ mediul de intrare M i. dup˘ executia a a a ¸ tuturor instructiunilor din P . instructiunile implementeaz˘/codific˘ tehnicile ¸i metodele care ¸ a a s constituie rationamentul R.proces de calcul reprezentat de o colectie de instructiuni/comenzi ¸ ¸ exprimate ˆ ıntr-un limbaj de reprezentare (de exemplu. etc). a 19 Un limbaj este un mijloc de transmitere a informatiei. solutia problemei se afl˘ ˆ anumite ¸ ¸ a ın locatii de memorie corespunz˘toare datelelor de ie¸ire De. C. . disc magnetic. limbaje s ¸ de programare (de exemplu Pascal.2. a a a a limbaje ¸tiintifice (de exemplu limbajul matematic). chimie etc. care ˆ a a a ımbinate cu tehnici de programare corespunz˘toare realizeaz˘ actiuni/procese logice. Un limbaj de programare este un limbaj artificial. a a ¸ utilizˆnd memoria virtual˘ M ¸i multimea de variabile V . hˆrtie. a a s ¸ Di .

Un algoritm trebuie s˘ prevad˘. a • Determinism. Sunt prelucr˘ri caracterizate prin faptul c˘ a a aceea¸i prelucrare (simpl˘ sau structurat˘) este repetat˘ cˆt s a a a a timp este ˆ ındeplinit˘ o anumit˘ conditie. • Prelucr˘rile simple sunt atribuiri de valori variabilelor. eventual prin a evaluarea unor expresii. Orice algoritm trebuie s˘ permit˘ obtinerea rezultatului a a ¸ dup˘ un num˘r finit de prelucr˘ri (pa¸i). Algoritmii au o serie de structuri . Dac˘ ˆ cadrul algoritmului nu intervin a ın a ın elemente aleatoare. nu au nici o important˘ ˆ elaborarea/proiectarea algoritmilor.ˆ special a ın .3 Descrierea algoritmilor Algoritmii nu sunt programe. C/C++ sau Java.2. f˘r˘ ambiguit˘¸i ¸i a a aa at s f˘r˘ neclarit˘¸i. a − Repetitive. Sunt secvente de prelucr˘ri simple sau structurate ¸ a care sunt efectuate ˆ ordinea ˆ care sunt specificate.2 Propriet˘¸ile algoritmilor at Principalele propriet˘¸i pe care trebuie s˘ le aib˘ un algoritm sunt: at a a • Generalitate. atunci ori de cˆte ori se aplic˘ algoritmul aceluia¸i a a s set de date de intrare trebuie s˘ se obtin˘ acela¸i rezultat. modul de solutionare a tuturor situatiilor care pot s˘ aa at ¸ ¸ a apar˘ ˆ rezolvarea problemei. Un algoritm trebuie s˘ poat˘ fi utilizat pentru o clas˘ a a a ˆ ıntreag˘ de probleme. deci ei nu trebuie specificati ˆ ¸ ıntr-un limbaj de programare. Detaliile sintactice. a ¸ a s 3. ALGORITMI 3. ın ın − Alternative. a a ¸ 3.20 CAPITOLUL 3. a • Finitudine. de exemplu din Pascal. o metod˘ a a a s a a a care nu asigur˘ obtinerea rezultatului dup˘ un num˘r finit de pa¸i nu a ¸ a a s poate fi considerat˘ algoritm. ¸a ın Pe de alt˘ parte. nu numai pentru o problem˘ particular˘. Din aceast˘ cauz˘.2. Din a a a aceast˘ cauz˘. descrierea ˆ limba romˆn˘ (ca ¸i ˆ limba englez˘ [15]) ˆ a ın a a s ın a ın mod uzual nu este o idee mai bun˘. • Prelucr˘rile structurate pot fi de unul dintre tipurile: a − Liniare. o metod˘ de rezolvare a unei ecuatii particulare nu poate a a a ¸ fi considerat˘ algoritm. Sunt prelucr˘ri caracterizate prin faptul c˘ ˆ a a ın functie de realizarea sau nerealizarea unei conditii se alege ¸ ¸ una din dou˘ sau mai multe variante de prelucrare.3 Tipuri de prelucr˘ri a Prelucr˘rile care intervin ˆ a ıntr-un algoritm pot fi simple sau structurate.

iar algoritmii trebuie s˘ fie at ınt s ¸ ¸ a descri¸i cu o acuratete maxim posibil˘. program˘m! s ¸ a 3. + a1 X + a0 = 0 la un binom de forma X − b.care sunt departe de a putea fi descrise ¸ s prea u¸or ˆ limbaj natural. dar care ın s ¸ pot fi scrise folosind matematica. subˆ ¸elesuri ¸i nuante de semnificatie.. ¸i poate fi implementat˘ u¸or de s a s c˘tre orice programator competent ˆ orice limbaj de programare...3.. DESCRIEREA ALGORITMILOR 21 conditionale. Un pseudocod bun. Permite determinarea celui mai mare divizor comun (cmmdc) a dou˘ numere naturale a ¸i b. descoperirea gre¸elilor.. Algoritmul lui Euclid. a a a Modul exact de structurare a pseudocodului este o alegere personal˘.. Ultimul rest nenul (care a fost ımp˘ ¸ a a a ¸ ¸i ultimul ˆ artitor) reprezint˘ rezultatul....1 Limbaj natural Exemple.. ¸i recursivitatea . nu este! Si atunci . el permite de asemenea. s ¸ a Cea mai bun˘ metod˘ de a descrie un algoritm este utilizarea limbajului a a pseudocod. Operatia ¸ ¸ ımp˘ ¸ a ¸ de ˆ artire continu˘ pˆn˘ se obtine un rest nul.. ⇓ ⇓ ⇓ cn−1 cn−2 . Se consider˘ ca nou deˆ artit vechiul s ¸ a ımp˘ ¸ ˆ artitor ¸i ca nou ˆ ımp˘ ¸ s ımpartitor restul obtinut la ˆ artirea anterioar˘. limba romˆna este plin˘ s ın a a a a de ambiguit˘¸i. chiar dac˘ el a ın a nu ˆ ¸elege ce face acel algoritm. a a ımp˘ ¸ De asemenea se observ˘ c˘ prelucrarea principal˘ a algoritmului este una a a a repetitiv˘. mult mai s ınt s u¸or.. ak . a O descriere foarte bun˘ a algoritmului arat˘ structura intern˘ a acestuia. Acesta folose¸te structuri ale limbajelor de programare ¸i matematicii s s pentru a descompune algoritmul ˆ pa¸i elementari (propozitii simple).. s ımp˘ ¸ a Se observ˘ c˘ metoda descris˘ ˆ a a a ındepline¸te propriet˘¸ile unui algoritm: poate s at fi aplicat˘ oric˘rei perechi de numere naturale iar num˘rul de prelucr˘ri este finit a a a a (dup˘ un num˘r finit de ˆ artiri se ajunge la un rest nul). sau un amestec al celor dou˘.. romˆna curat˘. a ın a a Se ˆ ımparte a la b ¸i se retine restul r. La fel ca orice limb˘ vorbit˘. Metoda de determinare a cmmdc poate a s fi descris˘ ˆ limbaj natural dup˘ cum urmeaz˘. bck + ak .3. ⇓ . proba clar˘ se poate face numai pe baza unui program a a care s˘ dea rezultatele corecte! Oamenii sunt oameni! Cineva poate s˘ insiste c˘ a a a algoritmul lui este bun de¸i . O modalitate simpl˘ de a descrie metoda de rezolvare este schema urm˘toare: a a an an−1 . 2. c1 c0 P [b] . bc2 + a2 bc1 + a1 bc0 + a0 ⇓ ⇓ .... 1.. ck−1 .3. la fel ca ¸i un cod bun. Permite determinarea cˆtului ¸i restului ˆ artirii unui a s ımp˘ ¸ polinom P [X] = an X n + an−1 X n−1 + ... a2 a1 a0 b an bcn−1 + an−1 . s s Pe de alt˘ parte. face ınt s algoritmul mult mai u¸or de ˆ ¸eles ¸i analizat. repetitive.. a a a ascunde detaliile care nu sunt semnificative. Schema lui Horner. conditia utilizat˘ pentru a analiza dac˘ s-a terminat prelucrarea fiind a ¸ a a egalitatea cu zero a restului..

n − 2. c1 . valorile n − 1. predecesor[v]=-1.. . ca ˆ exemplele de mai sus. cu conditia ca acesta s˘ a a a ¸ a permit˘ o descriere clar˘ ¸i neambigu˘ a algoritmilor. numit bloc. ca ˆ aa a ın cazul limbajelor de programare.22 CAPITOLUL 3.. ˆ at ıntre limbajul natural sau cel matematic ¸i un limbaj de programare. fac ca schemele logice s˘ fie s ¸ a din ce ˆ ce mai putin folosite (ˆ favoarea limbajelor algoritmice). Schemele logice au avantajul c˘ sunt sugestive dar ¸i dezavantajul c˘ pot a s a deveni dificil de urm˘rit ˆ cazul unor prelucr˘ri prea complexe. 1. fiecare a ın programator putˆnd s˘ conceap˘ propriul pseudocod..3 Pseudocod Un limbaj algoritmic este o notatie care permite exprimarea logicii algorit¸ milor ˆ ıntr-un mod formalizat f˘r˘ a fi necesare reguli de sintax˘ riguroase. este dificil˘ ˆ ¸ ın a ıntrucˆt nu a sunt pu¸i ˆ evident˘ foarte clar pa¸ii algoritmului. Acest dezavantaj. ˆ aceast˘ ordine. 2. Un limbaj algoritmic mai este denumit ¸i pseudocod. ın ¸ ın 3. De exemplu: ın ¸ a for fiecare vˆrf v din V a { culoare[v] = alb. a a a ın Si ˆ acest caz prelucrarea principal˘ este una repetitiv˘ constˆnd ˆ evaluarea ¸ ın a a a ın expresiei bck + ak pentru k luˆnd.3.. ˆ care apar enunturi de prelucr˘ri. c0 reprezint˘ coeficientii cˆtului. distanta[v] = infinit. iar ultima valoare a ¸ a calculat˘ reprezint˘ valoarea restului (valoarea polinomului calculat˘ ˆ b). ın Nu exist˘ un anumit standard ˆ elaborarea limbajelor algoritmice. cn−2 . 0.2 Scheme logice Scrierea unui program pornind de la un algoritm descris ˆ ıntr-un limbaj mai mult sau mai putin riguros. sunt schemele logice ¸i limbajele s s algoritmice. . s ın ¸a s Modalit˘¸i intermediare de descriere a algoritmilor. a ın a dar ¸i evolutia modului de concepere a programelor.. Schemele logice sunt descrieri grafice ale algoritmilor ˆ care fiec˘rui ın a pas i se ata¸eaz˘ un simbol grafic. ALGORITMI Valorile cn−1 . a ın a 3.3. } . Se poate folosi sintaxa lima as a bajului de programare preferat. Un algoritm descris s ˆ pseudocod contine atˆt enunturi care descriu operatii ce pot fi traduse direct ın ¸ a ¸ ¸ ˆ ıntr-un limbaj de programare (unui enunt ˆ limbaj algoritmic ˆ corespunde o ¸ ın ıi instructiune ˆ program) cˆt ¸i enunturi ce descriu prelucr˘ri ce urmeaz˘ a fi ¸ ın a s ¸ a a detaliate abia ˆ momentul scrierii programului. iar modul de ˆ antuire s a ınl˘ ¸ a blocurilor este specificat prin segmente orientate..

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

23

3.4

Limbaj algoritmic
ˆ continuare prezent˘m un exemplu de limbaj algoritmic. In a

3.4.1

Declararea datelor

Datele simple se declar˘ sub forma: a <tip> <nume>; unde <tip> poate lua una dintre valorile: byte, short, int, long, float, double, boolean, char. Tablourile unidimensionale se declar˘ sub forma: a <tip> <nume> [n1 ..n2 ]; Elementele vectorului pot fi accesate cu ajutorul unui indice, care poate lua valori ˆ ıntre n1 ¸i n2 , sub forma: s <nume>[i] unde i poate lua orice valoare ˆ ıntre n1 ¸i n2 . s ˆ cazul tablourilor bidimensionale, o declaratie de forma: In ¸ <tip> <nume>[m1 ..m2 ][n1 ..n2 ]; specific˘ o matrice cu m2 − m1 + 1 linii ¸i n2 − n1 + 1 coloane. Fiecare element se a s specific˘ prin doi indici: a <nume>[i][j] unde i reprezint˘ indicele liniei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre m1 ¸i m2 iar j s reprezint˘ indicele coloanei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre n1 ¸i n2 . s

3.4.2

Operatii de intrare/ie¸ire ¸ s

Preluarea valorilor pentru datele de intrare este descris˘ sub forma: a read v1 , v2 , ...; unde v1 , v2 , ... sunt nume de variabile. Afi¸area rezultatelor este descris˘ sub forma: s a write e1 , e2 , ...;

24

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

unde e1 , e2 , ... sunt expresii (ˆ particular pot fi constante sau variabile). ın Operatia de atribuire. Operatia de atribuire a unei valori c˘tre o variabil˘ ¸ ¸ a a se descrie prin: v = <expresie>; unde v este un nume de variabil˘, <expresie> desemneaz˘ o expresie aritmetic˘ a a a sau logic˘, iar ”=” este operatorul de atribuire. Pentru acesta din urm˘ pot fi a a folosite ¸i alte simboluri, ca de exemplu ”:=” sau ”←”. Expresiile pot fi descrise s conform regulilor utilizate ˆ matematic˘. ın a

3.4.3

Prelucr˘ri liniare a

O secvent˘ de prelucr˘ri se descrie ˆ modul urm˘tor: ¸a a ın a <prel 1>; <prel 2>; ... <prel n>; sau <prel 1>; <prel 2>; ... <prel n>; O astfel de scriere indic˘ faptul c˘ ˆ momentul executiei prelucr˘rile se a a ın ¸ a efectueaz˘ ˆ ordinea ˆ care sunt specificate. a ın ın

3.4.4

Prelucr˘ri alternative a

O prelucrare alternativ˘ complet˘ (cu dou˘ ramuri) este descris˘ prin: a a a a if <conditie> ¸ sau sub forma if <conditie> then <prel 1> else <prel 2>; ¸ unde <conditie> este o expresie relational˘. Aceast˘ prelucrare trebuie ˆ ¸eleas˘ ¸ ¸ a a ınt a ˆ modul urm˘tor: dac˘ conditia este adev˘rat˘ atunci se efectueaz˘ prelucrarea ın a a ¸ a a a <prel 1>, altfel se efectueaz˘ <prel 2>. a O prelucrare alternativ˘ cu o singur˘ ramur˘ se descrie prin: a a a if <conditie> <prel>; ¸ sau if <conditie> then <prel>; ¸ iar executia ei are urm˘torul efect: dac˘ conditia este satisfacut˘ atunci se efectueaz˘ ¸ a a ¸ a a prelucrarea specificat˘, altfel nu se efectueaz˘ nici o prelucrare ci se trece la a a urm˘toarea prelucrare a algoritmului. a <prel 1> else <prel 2>;

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

25

3.4.5

Prelucr˘ri repetitive a

Prelucr˘rile repetitive pot fi de trei tipuri: a • cu test initial, ¸ • cu test final ¸i s • cu contor. Prelucrarea repetitiv˘ cu test initial se descrie prin: Prelucrarea repetitiv˘ cu a ¸ a test initial se descrie prin: ¸ while <conditie> <prel>; ¸ sau while <conditie> do <prel>; ¸ ˆ momentul executiei, atˆt timp cˆt conditia este adevarat˘, se va executa In ¸ a a ¸ a instructiunea. Dac˘ conditia nu este la ˆ ¸ a ¸ ınceput satisf˘cut˘, atunci instructiunea a a ¸ nu se efectueaz˘ niciodat˘. a a Prelucrarea repetitiv˘ cu test final se descrie prin: a do <prel> while <conditie>; ¸ Prelucrarea se repet˘ pˆn˘ cˆnd conditia specificat˘ devine fals˘. ˆ acest caz a a a a ¸ a a In prelucrarea se efectueaz˘ cel putin o dat˘, chiar dac˘ conditia nu este satisfacut˘ a ¸ a a ¸ a la ˆ ınceput. Prelucrarea repetitiv˘ cu contor se caracterizeaz˘ prin repetarea prelucr˘rii a a a de un num˘r prestabilit de ori ¸i este descris˘ prin: a s a for i = i1 , i2 , ..., in <prel>; sau for i = i1 , i2 , ..., in do <prel>; unde i este variabila contor care ia, pe rˆnd, valorile i1 , i2 , ..., in ˆ aceast˘ a ın a ordine, prelucrarea fiind efectuat˘ pentru fiecare valoare a contorului. a Alte forme utilizate sunt: for i = vi to vf do <prel>;

ˆ care contorul ia valori consecutive cresc˘toare ˆ ın a ıntre vi ¸i vf , ¸i s s for i = vi downto vf do <prel>;

ˆ care contorul ia valori consecutive descresc˘toare ˆ ın a ıntre vi ¸i vf . s

26

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

3.4.6

Subalgoritm

ˆ cadrul unui algoritm poate s˘ apar˘ necesitatea de a specifica de mai In a a multe ori ¸i ˆ diferite locuri un grup de prelucr˘ri. Pentru a nu le descrie ˆ s ın a ın mod repetat ele pot constitui o unitate distinct˘, identificabil˘ printr-un nume, a a care este numit˘ subalgoritm. Ori de cˆte ori este necesar˘ efectuarea grupului a a a de prelucr˘ri din cadrul subalgoritmului se specific˘ numele acestuia ¸i, eventual, a a s datele curente asupra c˘rora se vor efectua prelucrarile. Aceast˘ actiune se nume¸te a a ¸ s apel al subalgoritmului, iar datele specificate al˘turi de numele acestuia ¸i asupra a s c˘rora se efectueaz˘ prelucrarile se numesc parametri. a a ˆ urma traducerii ˆ In ıntr-un limbaj de programare un subalgoritm devine un subprogram. Un subalgoritm poate fi descris ˆ felul urm˘tor: ın a <nume subalg> (<tip> <nume p1>, <tip> <nume p2>, ... ) { ... /* prelucr˘ri specifice subalgoritmului */ a ... return <nume rezultat>; } unde <nume subalg> reprezint˘ numele subalgoritmului iar nume p1, nume p2, a ... reprezint˘ numele parametrilor. Ultimul enunt, prin care se returneaz˘ rezultatul a ¸ a calculat ˆ cadrul subalgoritmului, este optional. ın Modul de apel depinde de modul ˆ care subalgoritmul returneaz˘ rezultatele ın a sale. Dac˘ subalgoritmul returneaz˘ efectiv un rezultat, printr-un enunt de forma a a ¸ return <nume rezultat>; atunci subalgoritmul se va apela ˆ felul urm˘tor: ın a v=<nume subalg>(nume p1, nume p2, ...); Ace¸ti subalgoritmi corespund subprogramelor de tip functie. s ¸ Dac˘ ˆ subalgoritm nu apare un astfel de enunt, atunci el se va apela prin: a ın ¸ <nume subalg>(nume p1, nume p2, ...); variant˘ care corespunde subprogramelor de tip procedur˘. a a Observatie. Prelucr˘rile care nu sunt detaliate ˆ cadrul algoritmului sunt ¸ a ın descrise ˆ limbaj natural sau limbaj matematic. Comentariile suplimentare vor fi ın cuprinse ˆ ıntre /* ¸i */. Dac˘ pe o linie a descrierii algoritmului apare simbolul // s a atunci tot ce urmeaz˘ dup˘ acest simbol, pe aceea¸i linie cu el, este interpretat ca a a s fiind un comentariu (deci, nu reprezint˘ o prelucrare a algoritmului). a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

27

3.4.7

Probleme rezolvate

1. Algoritmului lui Euclid. Descrierea ˆ pseudocod a algoritmului lui Euclid este urm˘toarea: ın a int a, b, d, i, r; read a, b; if (a<b) { d=a; i=b; } else { d=b; i=a; }; r = d % i; while (r ! = 0) { d=i; i=r; r=d % i; }; write i; 2. Schema lui Horner. Descrierea ˆ pseudocod a schemei lui Horner este urm˘toarea: ın a int n, a, b, i; read n, a, b; int a[0..n], c[0..n-1]; for i=n,0,-1 read a[i]; c[n-1]=b*a[n]; for i=1,n-1 c[n-i-1]=b*c[n-i]+a[n-i]; val:=b*c[1]+a[1]; write val; 3. Conversia unui num˘r natural din baza 10 ˆ baza 2. a ın Fie n un num˘r ˆ a ıntreg pozitiv. Pentru a determina cifrele reprezentarii ˆ ın baza doi a acestui num˘r se poate folosi urm˘toarea metod˘: a a a Se ˆ ımparte n la 2, iar restul va reprezenta cifra de rang 0. Cˆtul obtinut la a ¸ ˆ ımpartirea anterioar˘ se ˆ a ımparte din nou la 2, iar restul obtinut va reprezenta cifra ¸ de ordin 1 ¸.a.m.d. Secventa de ˆ artiri continu˘ pˆ a la obtinerea unui cˆt nul. s ¸ ımp˘ ¸ a ın˘ ¸ a Descrierea ˆ pseudocod a acestui algoritm este: ın int n, d, c, r; read n; d = n; c = d / 2; /* cˆtul ˆ artirii ˆ a ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ r = d % 2; /* restul ˆ artirii ˆ ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ write r; while (c != 0) { d = c; c = d / 2; /* cˆtul ˆ artirii ˆ a ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ r = d % 2; /* restul ˆ artirii ˆ ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ write r; } 4. Conversia unui num˘r ˆ a ıntreg din baza 2 ˆ baza 10. ın

28

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

Dac˘ bk bk−1 ...b1 b0 reprezint˘ cifrele num˘rului ˆ baza 2, atunci valoarea ˆ a a a ın ın baza 10 se obtine efectuˆ calculul: ¸ ınd (bk bk−1 ...b1 b0 )10 = bk 2k + bk−1 2k−1 + ... + b1 2 + b0 De¸i calculul de mai sus este similar cu evaluarea pentru X = 2 a polinomului s P [X] = bk X k + bk−1 X k−1 + ... + b1 X + b0 prelucrare pentru care ar putea fi folosit algoritmul corespunz˘tor schemei lui a Horner, ˆ continuare prezent˘m o alt˘ variant˘ de rezolvare a acestei probleme, ın a a a care folose¸te un subalgoritm pentru calculul puterilor unui num˘r ˆ s a ıntreg: int k, i, s; putere(int a, int n) read k; { int b[0..k]; int i, p; read b; p = 1; s = 0; for i=2,n p = p*a; for i=0,k s = s+b[i] * putere(2,i); return p; write s; } 5. S˘ se scrie un algoritm pentru determinarea tuturor divizorilor naturali ai a unui num˘r ˆ a ıntreg. Rezolvare. Fie n num˘rul ai c˘rui divizori trebuie determinati. Evident 1 ¸i a a ¸ s |n| sunt divizori ai lui n. Pentru a determina restul divizorilor este suficient ca ace¸tia s˘ fie c˘utati printre elementele multimii {2, 3, ..., [|n|]} cu [x] desemnˆnd s a a ¸ ¸ a partea ˆ ıntreag˘ a lui x. a Algoritmul poate descris ˆ modul urm˘tor: ın a int n, d; read n; write 1; /* afi¸area primului divizor */ s for d = 2, [|n|/2] if (d divide pe n) then write d; write |n| /* afi¸area ultimului divizor */ s 6. S˘ se scrie un algoritm pentru determinarea celui mai mare element dintra un ¸ir de numere reale. s Rezolvare. Fie x1 , x2 , ..., xn ¸irul analizat. Determinarea celui mai mare eles ment const˘ ˆ initializarea unei variabile de lucru max (care va contine valoarea a ın ¸ ¸ maximului) cu x1 ¸i compararea acesteia cu fiecare dintre celelalte elemente ale s ¸irului. Dac˘ valoarea curent˘ a ¸irului, xk , este mai mare decˆt valoarea variaas a a s a bilei max atunci acesteia din urm˘ i se va da valoarea xk . Astfel, dup˘ a k − 1 a a comparatie variabila max va contine valoarea maxim˘ din sub¸irul x1 , x2 , ..., xk . ¸ ¸ a s Algoritmul poate fi descris ˆ modul urm˘tor: ın a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC int k, n; read n; double x[1..n], max; /* vectorul ¸i variabila de lucru */ s read x; /* preluarea elementelor ¸irului */ s max = x[1]; for k = 2, n if (max < x[k]) then max = x[k]; write max; 7. S˘ se aproximeze, cu precizia ε, limita ¸irului a s
n

29

sn =
k=0

1 . k!

Rezolvare. Calculul aproximativ (cu precizia ε) al limitei ¸irului sn const˘ ˆ s a ın 1 calculul sumei finite sk , unde ultimul termen al sumei, tk = k! , are proprietatea tk a ¸ a tk < ε. ˆ Intrucˆt tk+1 = k+1 , aceast˘ relatie va fi folosit˘ pentru calculul valorii a termenului curent (permitˆnd mic¸orarea num˘rului de calcule). ¸a s a double eps, t, s; int k; k=1; /* initializare indice */ ¸ t=1; /* initializare termen */ ¸ s=1; /* initializare suma */ ¸ do { s=s+t; /* ad˘ugarea termenului curent */ a k=k+1; t=t/k; /* calculul urm˘torului termen */ a } while (t ≥ eps); s=s+t; (* ad˘ugarea ultimului termen *) a write s; 8. Fie A o matrice cu m linii ¸i n coloane, iar B o matrice cu n linii ¸i p coloane, s s ambele avˆnd elemente reale. S˘ se determine matricea produs C = A × B. a a Rezolvare. Matricea C va avea m linii ¸i p coloane, iar fiecare element se s determin˘ efectuˆnd suma: a a
n

ci,j =
k=1

ai,k · bk,j ,

1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ p.

ˆ felul acesta calculul elementelor matricei C se efectueaz˘ prin trei cicluri In a imbricate (unul pentru parcurgerea liniilor matricei C, unul pentru parcurgerea coloanelor matricei C, iar unul pentru efectuarea sumei specificate mai sus).

30

CAPITOLUL 3. ALGORITMI int m, n, p; /* dimensiunile matricelor */ read m, n, p; double a[1..m][1..n], b[1..n][1..p], c[1..m][1..p]; int i, j, k; /* indici */ read a; /* citirea matricei a */ read b; /* citirea matricei b */ for i=1,m for j=1,p { c[i,j]=0; for k=1,n c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j]; } write c;

/* matrice */

3.4.8

Probleme propuse

1. Fie D o dreapt˘ de ecuatie ax+by+c = 0 ¸i (C) un cerc de centru O(x0 , y0 ) a ¸ s ¸i raz˘ r. S˘ se stabileasc˘ pozitia dreptei fat˘ de cerc. s a a a ¸ ¸a Indicatie. Se calculeaz˘ distanta de la centrul cercului la dreapta D utilizˆnd ¸ a ¸ a formula: |ax0 + by0 + c| √ . d= a2 + b2 Dac˘ d ≥ r+ε atunci dreapta este exterioar˘ cercului, dac˘ d ≤ r−ε atunci dreapta a a a este secant˘, iar dac˘ r − ε < d < r + ε atunci este tangent˘ (la implementarea a a a egalitatea ˆ ıntre dou˘ numere reale ...). a 2. S˘ se genereze primele n elemente ale ¸irurilor ak ¸i bk date prin relatiile a s s ¸ de recurent˘: ¸a ak+1 = 5ak + 3 , ak + 3 bk = ak + 3 , ak + 1 k ≥ 0, a0 = 1.

3. S˘ se determine r˘d˘cina p˘trat˘ a unui num˘r real pozitiv a cu precizia a a a a a u ε = 0.001, folosind relatia de recurent˘: ¸ ¸a xn+1 = 1 2 xn + a xn , x1 = a.

Precizia se consider˘ atins˘ cˆnd |xn+1 − xn | < ε. a a a 4. Fie A o matrice p˘tratic˘ de dimensiune n. S˘ se transforme matricea A, a a a prin interrschimb˘ri de linii ¸i de coloane, astfel ˆ at elementele de pe diagonala a s ıncˆ principal˘ s˘ fie ordonate cresc˘tor. a a a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

31

5. S˘ se determine cel mai mare divizor comun al unui ¸ir de numere ˆ a s ıntregi. 6. S˘ se calculeze coeficientii polinomului a ¸ P [X] = (aX + b)n , a, b ∈ Z, n ∈ N.

7. Fie A o matrice p˘tratic˘. S˘ se calculeze suma elementelor din fiecare zon˘ a a a a (diagonala principal˘, diagonala secundar˘, etc.) marcat˘ ˆ figura urm˘toare: a a a ın a

a.

b.

c.

Figura 3.1: Zone ˆ matrice p˘tratic˘ ın a a

8. Fie x1 , x2 , ..., xn ∈ Z r˘d˘cinile unui polinom cu coeficienti ˆ a a ¸ ıntregi: P [X] = an X n + an−1 X n−1 + ... + a1 X + a0 . S˘ se determine coeficientii polinomului. a ¸ 9. S˘ se determine toate r˘d˘cinile rationale ale polinomului P [X] care are a a a ¸ coeficienti ˆ ¸ ıntregi. 140. Fie [P1 , P2 , ..., Pn ] un poligon convex dat prin coordonatele carteziene ale vˆrfurilor sale (ˆ ordine trigonometric˘). S˘ se calculeze aria poligonului. a ın a a 11. Fie f : [a, b] → R o functie continu˘ cu proprietatea c˘ exist˘ un unic ξ ∈ ¸ a a a (a, b) care are proprietatea c˘ f (ξ) = 0. S˘ se aproximeze ξ cu precizia ε = 0.001 a a utilizˆnd metoda bisectiei. a ¸ 12. Fie P ¸i Q polinoame cu coeficienti ˆ s ¸ ıntregi. S˘ se determine toate r˘d˘cinile a a a rationale comune celor dou˘ polinoame. ¸ a 13. S˘ se determine toate numerele prime cu maxim 6 cifre care r˘mˆn prime a a a ¸i dup˘ ”r˘sturnarea” lor (r˘sturnatul num˘rului abcdef este f edcba). s a a a a

32

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

3.5

Instructiuni corespondente limbajului algorit¸ mic

3.5.1

Declararea datelor

Datele simple se declar˘ sub forma: a <tip> <nume>; sau <tip> <nume>= literal; unde <tip> poate lua una dintre urm˘toarele valori: byte, short, int, long, float, a double, boolean, char. ˆ exemplul urm˘tor sunt prezentate cˆteva modalit˘¸i In a a at de declarare pentru diferite tipuri de variabile. class Literali { public static void main(String args[]) { long l1 = 5L; long l2 = 12l; int i1hexa = 0x1; int i2hexa = 0X1aF; int i3octal = 01; long i4octal = 012L; long i5LongHexa = 0xAL; float f1 = 5.40F; float f2 = 5.40f; float f3 = 5.40e2f; float f4 = 5.40e+12f; float f5 = 5.40; // da eroare, trebuie cast double d1 = 5.40; // implicit este double ! double d2 = 5.40d; double d3 = 5.40D; double d4 = 5.40e2; double d5 = 5.40e+12d; char c1 = ’r’; char c2 = ’\u4567’; } }

32 sau 64 de biti. . sau <tip> <nume>[ ] =new <tip>[n].94E-324 Valoare maxima 27 − 1 215 − 1 231 − 1 263 − 1 +-3. a ˆ afara tipurilor de baz˘. 32 s ¸ a s a sau 64 de biti ¸i s˘ produc˘ acela¸i rezultat pe fiecare ma¸in˘ ˆ parte. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 33 Java define¸te mai multe tipuri primitive de date. Tabelul anterior prezint˘ cˆteva exemple ˆ acest ¸ a a a a ın sens. ¸ Se vede din tabel c˘ unele tipuri de variabile au posibilitatea s˘ reprezinte un a a spectru mai mare de numere decˆt altele. indiferent de ma¸ina pe care ruleaz˘. interfata sau tablou. Dac˘ valoarea nu este specificat˘ explicit atunci variabila se initializeaz˘ a a ¸ a cu o valoare initial˘ implicit˘. a a ¸ ın a Modificarea valorii acestei variabile din interiorul unui obiect face ca modificarea s˘ fie vizibil˘ din celelalte obiecte.79E+308 Valoare initiala 0 0 0 0 0 0 f alse null Cifre semnificative 6-7 14-15 Tabelul 3. Aceast˘ consecvent˘ este esential˘ ¸ s a a ¸a ¸ a deoarece o aceea¸i aplicatie va trebui s˘ ruleze pe ma¸ini cu arhitectur˘ pe 16. dac˘ nu sunt explicit initializate. spre a s a deosebire de C/C++. Fiecare tip are o anumit˘ s a dimensiune.5. a a Tablourile unidimensionale se declar˘ sub forma: a <tip>[ ] <nume> =new <tip>[n]. Variabilele statice sunt initializate la ˆ arcarea a a ¸ ınc˘ codului specific unei clase ¸i exist˘ chiar ¸i dac˘ nu exist˘ nici o instant˘ a clasei s a s a a ¸a respective. ele pot fi folosite de metodele statice. care este independent˘ de caracteristicile ma¸inii gazd˘. Ca ¸i celelalte a a ¸˘ s variabile. a ¸ a Modificatorul static este folosit pentru a specifica faptul c˘ variabila are a o singur˘ valoare. de pild˘ variabile de tip clas˘. Din aceast˘ cauz˘. comun˘ tuturor instantelor clasei ˆ care ea este declarat˘. valoarea atribuit˘ implicit este null. limbajul Java suport˘ ¸i tipuri de date create In a a s de utilizator. ¸ s a a s s a ın Tip byte short int long float double boolean char Dimensiune (octeti) ¸ 1 2 4 8 4 8 1 2 Valoare minima −27 −215 −231 −263 +-1.3.4E-45 +-4. unde un ˆ ıntreg poate fi reprezentat pe 16. Conversiile ˆ ıntre diferitele tipuri sunt permise (acolo unde au semnificatie). Astfel. o valoare de tip ˆ ¸ s ıntreg ˆ Java va ocupa ˆ ın ıntotdeauna 32 de biti.1: Tipurile primitive de date ˆ Java ın Variabilele pot fi initializate la declararea lor sau ˆ momentul utiliz˘rii lor ¸ ın a efective. ˆ ¸ ın functie de arhitectura ma¸inii.4E+38 +-1.

Fiecare element se specific˘ prin doi a s a indici: <nume>[i][j] unde i reprezint˘ indicele liniei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre 0 ¸i m − 1 iar j s reprezint˘ indicele coloanei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre 0 ¸i n − 1. s ˆ cazul tablourilor bidimensionale.print(v). specific˘ o matrice cu m linii ¸i n coloane. out. Scrierea valorii unei variabile v pe ecran se poate face sub forma: System.readLine()).out"))).34 CAPITOLUL 3. o declaratie de forma: In ¸ <tip>[ ] [ ] <nume> = new <tip>[m][n]. int vi=Integer. s 3.close().in)).nval. ALGORITMI Elementele vectorului pot fi accesate cu ajutorul unui indice.out.in"))).nextToken().out). iar ˆ ıntr-un fi¸ier (de exemplu fis. sau <tip> <nume> [ ] [ ] = new <tip>[m][n].2 Operatii de intrare/ie¸ire ¸ s Preluarea unei valori de tip int de la tastatur˘ se poate face sub forma: a BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in).5. int vi = StreamTokenizer( BufferedReader( FileReader("fis. sub forma: s StreamTokenizer st = new new new st.print(v). .parseInt(br. (int) st. iar dintr-un fi¸ier (de exemplu fis. out. sub forma: s PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter( new FileWriter("fis. sub forma: <nume>[i] unde i poate lua orice valoare ˆ ıntre 0 ¸i n − 1.

5. ¸ • cu test final ¸i s • cu contor.4 Prelucr˘ri alternative a O prelucrare alternativ˘ complet˘ (cu dou˘ ramuri) este descris˘ prin: a a a a if (<conditie>) ¸ <instr 1> else <instr 2>. <instr 2>. <instr n>.. <instr n>. sau <instr 1>.3. O astfel de scriere indic˘ faptul c˘ ˆ momentul executiei instructiunile se a a ın ¸ ¸ efectueaz˘ ˆ ordinea ˆ care sunt specificate. se va executa In ¸ a a ¸ a prelucrarea. altfel nu se efectueaz˘ nici o prelucrare ci se trece la ¸ a a urm˘toarea prelucrare a algoritmului. atunci prelucrarea nu se a a efectueaz˘ niciodat˘. . <instr 2>.. altfel se efectueaz˘ <instr 2>. a ın ın 3.5. . Dac˘ conditia nu este la ˆ a ¸ ınceput satisf˘cut˘. a 3.5.5. a a Prelucrarea repetitiv˘ cu test final se descrie prin: a ..5 Prelucr˘ri repetitive a Prelucr˘rile repetitive pot fi de trei tipuri: a • cu test initial.3 Prelucr˘ri liniare a O secvent˘ de prelucr˘ri se descrie ˆ modul urm˘tor: ¸a a ın a <instr 1>. Aceast˘ prelucrare trebuie ˆ ¸eleas˘ ¸ ¸ a a ınt a ˆ modul urm˘tor: dac˘ conditia este adev˘rat˘ atunci se efectueaz˘ prelucrarea ın a a ¸ a a a a <instr 1>. Prelucrarea repetitiv˘ cu test initial se descrie prin: a ¸ while (<conditie>) <instr>. O prelucrare alternativ˘ cu o singur˘ ramur˘ se descrie prin: a a a if (<conditie>) <instr>. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 35 3. unde <conditie> este o expresie relational˘. atˆt timp cˆt conditia este adevarat˘. ¸ ˆ momentul executiei. ¸ iar executia ei are urm˘torul efect: dac˘ conditia este satisfacut˘ atunci se efectueaz˘ ¸ a a ¸ a a instructiunea specificat˘..

. Ultimul enunt.. identificabil˘ printr-un nume.. mai precis. Un subprogram poate fi descris ˆ felul urm˘tor: ın a <tipr> <nume sp> (<tipp1> <numep1>.. numep2. care este numit˘ a a a subprogram sau. a ¸ s iar datele specificate al˘turi de numele acestuia ¸i asupra c˘rora se efectueaz˘ a s a a prelucrarile se numesc parametri. functie (dac˘ returneaz˘ un rezultat) sau procedur˘ ¸ a a a (dac˘ nu returneaz˘ nici un rezultat). } unde <tipr> reprezint˘ tipul rezultatului returnat (void dac˘ subprogramul nu a a returneaz˘ nici un rezultat). ¸ Instructiunea se repet˘ pˆn˘ cˆnd conditia specificat˘ devine fals˘. Ori de cˆte ori este necesar˘ efectuarea grupului de prelucr˘ri din cadrul a a a programului se specific˘ numele acestuia ¸i. <instr2>) <instr3>.. Dac˘ subprogramul returneaz˘ efectiv un rezultat.. <conditie>. <instr3> reprezint˘ instructiunea a a ¸ care se execut˘ ˆ mod repetat cˆt timp conditia <conditie> are valoarea true. ALGORITMI do <instr> while (<conditie>). trebuie pus numai dac˘ a ın a <tipr> nu este void..6 Subprograme ˆ cadrul unui program poate s˘ apar˘ necesitatea de a specifica de mai multe In a a ori ¸i ˆ diferite locuri un grup de prelucr˘ri. printr-un enunt de forma a a ¸ return <nume rezultat>. Prelucrarea repetitiv˘ cu contor se caracterizeaz˘ prin repetarea prelucr˘rii a a a de un num˘r prestabilit de ori ¸i este descris˘ prin: a s a for(<instr1> . eventual. chiar dac˘ conditia nu este satisfaa ¸ a a ¸ cut˘ la ˆ a ınceput. . Pentru a nu le descrie ˆ mod repetat s ın a ın ele pot constitui o unitate distinct˘. return <nume rezultat>. ˆ acest ¸ a a a a ¸ a a In caz prelucrarea se efectueaz˘ cel putin o dat˘. datele curente asupra c˘rora a s a se vor efectua prelucrarile. iar a a numep1. /* prelucr˘ri specifice subprogramului */ a .5. <nume sp> reprezint˘ numele subprogramului. Aceast˘ actiune se nume¸te apel al subprogramului. ˆ Java functiile ¸i procedurile se numesc a a In ¸ s metode. Modul de apel depinde de modul ˆ care subprogramul returneaz˘ rezultatele ın a sale.36 CAPITOLUL 3. prin care se a ¸ returneaz˘ rezultatul calculat ˆ cadrul subprogramului. <instr2> In a ¸ reprezint˘ etapa de incrementare a contorului. <tipp2> <numep2>.. reprezint˘ numele parametrilor. a ın a ¸ 3. . ) { . . ˆ general <instr1> reprezint˘ etapa de initializare a contorului.

int iy. nrt=0. for(k=0.. a 3.k++) f[k]=f[k-1]+f[k-2]. 37 Aceste subprograme corespund subprogramelor de tip functie. atunci el se va apela prin: a ın ¸ <nume sp>(nume p1.k++) System.). de cel mult a a a 18-19 cifre. class DescFibo { static int n=92. f[0]=0. . ¸i descompune s aa s num˘rul x introdus de la tastatur˘.println(k+" : "+f[k]).*. for(k=3.out. . k. nume p2.out. x=Long.parseLong(br.y. pe aceea¸i linie cu el.MAX_VALUE")..5. System. f[1]=1. variant˘ care corespunde subprogramelor de tip procedur˘.print("x = "). static long[] f=new long[n+1].println(" "+Long. nume p2.k<=n.out.MAX_VALUE+" = Long. Metoda static int maxFibo ( long nr ) a a returneaz˘ indicele celui mai mare element din ¸irul lui Fibonacci care este mai a s mic sau egal cu parametrul nr.in)). import java. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ atunci subprogramul se va apela ˆ felul urm˘tor: ın a v=<nume sp>(nume p1. ˆ sum˘ de cˆt mai putini termeni Fibonacci. Dac˘ pe o linie a descrierii algoritmului apare simbolul // s a atunci tot ce urmeaz˘ dup˘ acest simbol.3. BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System. a a Observatie..5. Comentariile suplimentare vor fi ın cuprinse ˆ ıntre /* ¸i */. Descompunere Fibonacci. ın a a ¸ Rezolvare: Programul urm˘tor calculeaz˘ ¸i afi¸eaz˘ primii 92 de termeni a a s s a din ¸irul Fibonacci (mai mult nu este posibil f˘r˘ numere mari!). . nu reprezint˘ o prelucrare a programului). f[2]=1. S˘ se descompun˘ un num˘r natural. este interpretat ca a a s fiind un comentariu (deci..k<=n. ¸ Dac˘ ˆ subprogram nu apare un astfel de enunt.). Prelucr˘rile care nu sunt detaliate ˆ cadrul algoritmului sunt ¸ a ın descrise ˆ limbaj natural sau limbaj matematic.7 Probleme rezolvate 1.readLine()). System.io. public static void main (String[]args) throws IOException { long x.

nnp=0.c=2. System. c. long[] ss=new long[n+1]. b. a a s ın Rezolvare: 2 class e02 { public static void main(String[] args) { int a. . ALGORITMI System. S˘ se afi¸eze primii 10 termeni ai ¸irului a s s Sn ¸i s˘ se precizeze ˆ dreptul fiec˘rui termen dac˘ este num˘r prim. p.b=1. iar dac˘ nu s a ın a a a a este num˘r prim s˘ se afi¸eze descompunerea ˆ factori. return k-1. y=f[iy]. nrt++. s=-b/a. } } De exemplu. x=x-y.k++) if (f[k]>nr) break. pentru x = 5678 pe ecran apare: 1 2 3 4 5 6 7 : : : : : : : 5678 f[19] = 418 1497 f[16] = 987 510 f[14] = 377 133 f[11] = 89 44 f[9] = 34 10 f[6] = 8 2 f[3] = 2 s a a ¸ ¸ ıntregi 2. for(k=1. } } static int maxFibo(long nr) { int k. k. while(x>0) { iy=maxFibo(x). s.out. n=10. a=1.println(nrt+" : "+x+" f["+iy+"] = "+y).out.println("x = "+x).38 CAPITOLUL 3.k<=n. Fie Sn = xn +xn unde x1 ¸i x2 sunt r˘d˘cinile ecuatiei cu coeficienti ˆ 2 1 ax + bx + c = 0 (vom considera a = 1!).

if(nr%2==0) return false.k<=n. }// main static void descfact(long nr) { long d=2.out. } if(nr!=1) System.println().out.5.out. } static boolean esteprim(long nr) { if((nr==0)||(nr==1)) return false.k<=n. if(nr%d==0) return false.out.abs(ss[k]))) System. } }// class Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a 1 : -1 = 2 : -3 PRIM 1 39 .println(k+" : "+ss[k]+" PRIM "+(++nnp)). else { System. while((nr%d!=0)&&(d*d<=nr)) d=d+2. } System.out.out.print(d+" ").} while(nr%d==0){System.println("nnp = "+nnp).abs(ss[k])). descfact(Math. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ p=c/a.} d=d+2. ss[1]=s.out.3. if((nr==0)||(nr==1)){System.k++) ss[k]=s*ss[k-1]-p*ss[k-2].println(). while((d*d<=nr)&&(nr!=1)) { while(nr%d==0){System.} d=3. else return true. else System.out. return. for(k=3. long d=3. nr=nr/d. nr=nr/d.print(k+" : "+ss[k]+" = ").println(nr). for(k=1. ss[2]=s*s-2*p.k++) if(esteprim(Math. if((nr==2)||(nr==3)) return true.print(d+"").

¸i care este ordinul derivatei ˆ care apare acest cel mai a s ın mare num˘r prim. ¸ ın ¸ ¸ class e03 { static long npmax=1. p[7]=1. alfa=1. p=deriv(p. s˘ se precizeze s ın ¸ ın a dac˘ respectivul coeficient este num˘r prim. p[3]=1.. afisv(p.out. } System. long[] p=new long[n+1]. Toat˘ rezolvarea problemei se reduce la determinarea s a coeficientilor polinomului Q ˆ functie de coeficientii polinomului P . ˆ dreptul coeficientilor polinoamelor care apar ˆ aceste derivate. s˘ se afi¸eze care este cel mai mare s ın a s num˘r prim care apare.int alfa) . ALGORITMI 3. iar dac˘ nu este num˘r prim s˘ se a a a a a afi¸eze descompunerea ˆ factori. CAPITOLUL 3. S˘ se afi¸eze toate derivatele pˆn˘ la ordinul m ale functiei f .0).println(npmax+" "+pmax). m=10.print("derivata = "+k). k.out.println("GATA!!!").out.40 3 : 5 PRIM 2 4 : 1 = 5 : -11 PRIM 3 6 : 9 = 3 3 7 : 13 PRIM 4 8 : -31 PRIM 5 9 : 5 PRIM 6 10 : 57 = 3 19 nnp = 6 Press any key to continue.k).alfa).k<=m. Se consider˘ functia f (x) = P (x)eαx unde P (x) este un polinom de grad n a ¸ cu coeficienti ˆ ¸ ıntregi. a Rezolvare: Derivata functiei f are forma Q(x)eαx unde Q este un polinom de ¸ acela¸i grad cu polinomul P . System. p[0]=1. afisv(p. for(k=1. a s a a ¸ ¸i. } static long[] deriv(long[] a..pmax=0. public static void main(String[] args) { int n=7.k++) { System. De asemenea.

return b.int ppp) { int n=x.println(i+" : "+x[i]+" PRIM "). } static void afisv(long[] x. descfact(Math.println(). nr=nr/d. long[] b=new long[n+1].println().println(). } 41 .out. } static void descfact(long nr) { long d=2.length-1.abs(x[i]).out.k<=n-1. } while(nr%d==0) { System. k. if(npmax<Math.print(i+" : "+x[i]+" = ").k++) b[k]=(k+1)*a[k+1]+a[k]*alfa.i>=0.i--) if(esteprim(Math.out.out.out.3.abs(x[i])).abs(x[i])) { npmax=Math. pmax=ppp. b[n]=a[n]*alfa.print(d+" "). for(i=n.abs(x[i]))) { System.5. return. if((nr==0)||(nr==1)) { System. } } else { System. for(k=0. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { int n=a.out. } System.length-1. int i. System.

1}. Programul care urmeaz˘ genereaz˘ coeficientii ecuatiei.3.out.1. q={2.out. 3. ¸i apoi determin˘ r˘d˘cinile rationale a a s a a a ¸ class RadaciniRationale // generez p_i/q_i { static int k=0. if(nr%d==0) return false.alfa++) . } d=d+2.2. if((nr==2)||(nr==3)) return true. } CAPITOLUL 3. public static void main(String[] args) { int[] p={1. S˘ se determine toate r˘d˘cinile rationale ale unei a a ¸ a a a ¸ ecuatii cu coeficienti ˆ ¸ ¸ ıntregi.abs(a[0]). ALGORITMI static boolean esteprim(long nr) { if((nr==0)||(nr==1)) return false.-2. int moda0=Math.q).alfa<=moda0.length-1. } if(nr!=1) System. else return true.println(). int[] a=genPol(p. R˘d˘cini rationale.print(d+" "). while((d*d<=nr)&&(nr!=1)) { while(nr%d==0) { System. } }// class 4. for(alfa=1.2.modan=Math. if(nr%2==0) return false. nr=nr/d. plecˆnd de la fractii date a a ¸ ¸ a ¸ (ca r˘d˘cini).3.-1}.beta.3.out. else System.42 d=3.alfa. int n=a. while((nr%d!=0)&&(d*d<=nr)) d=d+2.abs(a[n]).println(nr). Rezolvare: Se caut˘ r˘d˘cini rationale formate din fractii ˆ care num˘r˘torul a a a ¸ ¸ ın aa este divizor al termenului liber iar numitorul este divizor al termenului dominant. long d=3.

3. return pq.println("x["+(++k)+"] = -"+alfa+"/"+beta+" ").out. } static int f(int[]a.k. if(cmmdc(alfa. }// genPol() static int[] pxq(int[] p. q[1]=b[k].beta)==0) System. for(k=0.println("x["+(++k)+"] = "+alfa+"/"+beta+" ").a_i { int n=a. if (f(a.length-1.q).out.-alfa. for(i=0.beta)==0) System.j. int i.int[] q) { int gradp=p.k++) { q[0]=-a[k]. int[] pq=new int[gradpq+1].k++) pq[k]=0.i<=gradp.i++) for(j=0. if (f(a.5.k<=gradpq. for(beta=1.j<=gradq. for(int k=1.length. afisv(p).b[0]}. }// for beta }// for alfa }// main static int[] genPol(int[] a.pentru dimensiune ! afisv(p). int[] p={-a[0]. int beta) { .int alfa.alfa.k<n.13}. p=pxq(p.beta)!=1) continue.beta++) { if(modan%beta!=0) continue.j++) pq[i+j]+=p[i]*q[j]. gradq=q.beta<=modan. // q initializat "aiurea" . } return p.//p=b[0] X -a[0] q={13.length-1. int[] b) // X-a_i/b_i==>b_i X . int gradpq=gradp+gradq. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { 43 if(moda0%alfa!=0) continue.

i=a.length-1.i>=0.k++) p*=a. int n) { int p=1. ¸i apoi se fac n ˆ artiri succesive la 2.44 CAPITOLUL 3. cu ¸ s ımp˘ ¸ numere mari. a s ımp˘ ¸ class e05 . ˆ a a ¸ ınmultire ¸i ˆ artire la 2. S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n f (n) = k=0 1 n C 2k n+k netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘.out. }// afisv() }// class 5. return s.i. r=d%i.k)*putere(beta. // ca sa inceapa while !!! while (r > 0){c=d/i.out. for(int k=1.i--) System.k<=n. ¸i anume 2n . } static int cmmdc(int a. Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile de adunare.println().k<=n.print(a[i]+" ").k. int b) { int d.c.s=0.r.} r=123.length-1.n-k). return p. System. Rezolvare: Functia se pune sub forma: ¸ 1 f (n) = n 2 n n 2n−k Cn+k k=0 Se calculeaz˘ suma. i=r. } static int putere(int a. i=b.} else {d=b. d=i.} return d. for(k=0.k++) s+=a[k]*putere(alfa. } static void afisv(int[] a) { for(int i=a. ALGORITMI int n=a. if (a>b) {d=a.

p). } static void fcifre(int[] x) { int i.k++) { p=inm(comb(n+k.k>=0.out.k--) {a[k]+=10*t. }//main() static int[] impartLa2(int[] a) { int na. s=suma(s. 45 . for(k=0. for(n=10. if(na==nb) for(k=na. } afisv(s).length-1. fcifre(s). na=a.length. b[k]=a[k]/2.i++) f[x[i]]++. k.} else { t=a[na].k.5.n<=12. int[] b=new int[nb+1].println("GATA"). if(a[na]==1) nb=na-1.out. b[k]=a[k]/2. t=a[k]%2.k<=n.putere(2.i<x.t=0. afisv(s). t=a[k]%2. } System. for(k=1. System.n++) { s=nrv(0).} } return b. int[] f=new int[10]. int[] s.3. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { public static void main (String[]args) { int n.k++) s=impartLa2(s).k<=n.n).k--){a[k]+=10*t. for(k=na-1.k>=0. else nb=na. int[] p.print(n+" : "). for(i=0.nb.n-k)).

return zz. m=y.j<m.i++) zz[i]=z[i]. a[j][i+j]=a[j][i+j]%10.j<ncy. for(j=0.j<m+n.j++) { t=0. } t=0.i++) System.i++) xx[i]=x[i].j++) { . t=a[j][i+j]/10.i<n. if(ncx>ncy) ncz=ncx+1.i<ncz. int[][]a=new int[m][n+m].out.out. t=z[i]/10. t=0. i. System.46 CAPITOLUL 3. int[] y) { int i.println(i+" : "+f[i]). j.i++) { a[j][i+j]=y[j]*x[i]+t.i<=ncz-2. } a[j][i+j]=t. ncy=y.println(). for(j=0.length. z[i]=z[i]%10. for(i=0. ncx=x. int[] xx=new int[ncz]. ALGORITMI System.j++) yy[j]=y[j].int[]y) { int t. for(i=0.i<ncx.length. ncz. for(i=0.println(). for(j=0.length. for(i=0.out. else { int[]zz=new int[ncz-1]. int[] z=new int[ncz]. j. int[]z=new int[m+n]. for(i=0.i<=9.} if(z[ncz-1]!= 0) return z. } static int[] suma(int[] x. else ncz=ncy+1.length. } } static int[] inm(int[]x. int[] yy=new int[ncz]. t. n=x.i++){z[i]=xx[i]+yy[i]+t.

} static int[] nrv(int nr) { int nrrez=nr. nc=0. nr=nr/10. for(i=x.i++) z[j]=z[j]+a[i][j]. } } static void afisv(int[]x) { int i. else { int[]zz=new int[m+n-1]. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ z[j]=0.k++) rez=inm(rez.length-1. return rez.length).print(x[i]).5.i<=m+n-2. System.} int[]x=new int [nc].nrv(a)).i>=0.out. for(i=0. z[j]=z[j]%10.i--) System.out.i++) zz[i]=z[i]. while(nr!=0) {nc++. int k. for(k=1. z[j]=z[j]+t.k<=n. int n) { int[] rez. nr=nrrez.println(). } if(z[m+n-1]!= 0) return z. nc=0.i<m. System. nr=nr/10. nc++. for(i=0. while(nr!=0){x[nc]=nr%10.out. return zz. } static int[] putere (int a.} return x.3. t=z[j]/10. rez=nrv(1).print(" *** "+x. } 47 .

i<=k. Se vor implementa operatiile cu numere mari. if(y[j]==1) break.j++) y[j]=j. return rez. Se completeaz˘ cu 1 prima a a coloan˘ ¸i diagonala principal˘.i++) rez=inm(rez. m) = S(n.. d. ¸ Rezolvare: Matricea de calcul este subdiagonal˘.c.} return d. Matricea de calcul va avea de fapt trei ¸ a a ¸ . if (a>b) {d=a. for(i=1.j++) { for(i=1. x[i]=x[i]/d.i<=k.i<=k. for(j=1.int b) { int d. int[]x=new int[k+1].48 CAPITOLUL 3.i. ALGORITMI static int[] comb (int n. y[j]=y[j]/d.r. iar apoi se determin˘ celelalte elemente ale matricei as a a folosind relatia dat˘ (aranjat˘ putin altfel!). for(j=2. } static int cmmdc (int a. m) ¸i s S(n. } } rez=nrv(1). r=d%i. int[]y=new int[k+1].j<=k. for(i=1. d=i.i++) x[i]=n-k+i. 1). S(n.nrv(x[i])). int k) { int[] rez. j. S(n. n) = 1. S˘ se afi¸eze S(n.x[i]). } }// class 6. int i. 2). ∀n ≥ m..j<=k. 1) = S(n.} else{d=b. i=r. m) (inclusiv suma cifrelor ¸i num˘rul a s s a cifrelor pentru fiecare num˘) ¸tiind c˘ a s a S(n + 1.i=b.} while (i!=0){c=d/i..i=a. .i++) { d=cmmdc(y[j]. m − 1) + mS(n.

j trebuie s˘ contin˘ s a a ¸ a vectorul cifrelor valorii sale). INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 49 dimensiuni (numerele devin foarte mari.} static void afissumac(int[]x) { int i.i<=n.i--) s+=x[i].i++) { System. for(i=x.i<=m.j<=min(i.int[] y){..out.j++) s[i][j]=suma(s[i-1][j-1].i++) { if(i<=m) s[i][i]=nr2v(1).} int[] inm(int[]x. m=40... } static int min(int a.inm(nr2v(j). for(j=2. System. int[]y){.} void afisv(int[]x){.s[i-1][j])).s=0.print("\n"+i+" : "+s[n][i]..length+" "). afissumac(s[n][i]). i.m). int[][][] s=new int[n+1][m+1][1]..print(s+" ").5.. } }// class Pe ecran apar urm˘toarele valori (numerele devin foarte mari!): a 1 : 1 1 1 2 : 15 64 562949953421311 . j. if(i<=m) s[i][i]=nr2v(1).i>=0... } for(i=1.} int[] nr2v(int nr){. for(i=1.3. s[i][1]=nr2v(1). class e06 { public static void main(String[] args) { int n=50.out. int b) { return (a<b)?a:b.length-1. afisv(s[n][i]). } } static static static static int[] suma(int[] x. a¸a c˘ elementul Si.

50 CAPITOLUL 3. . Bn ¸tiind c˘ a s s a n Bn+1 = k=0 k Cn Bk . B0 = 1.. . B2 . ALGORITMI 3 : 24 102 119649664052358811373730 4 : 29 138 52818655359845224561907882505 5 : 33 150 740095864368253016271188139587625 6 : 37 170 1121872763094011987454778237712816687 7 : 39 172 355716059292752464797065038013137686280 8 : 41 163 35041731132610098771332691525663865902850 9 : 43 189 1385022509795956184601907089700730509680195 10 : 44 205 26154716515862881292012777396577993781727011 11 : 45 177 267235754090021618651175277046931371050194780 12 : 46 205 1619330944936279779154381745816428036441286410 13 : 46 232 6238901276275784811492861794826737563889288230 14 : 47 205 16132809270066494376125322988035691981158490930 15 : 47 162 29226457001965139089793853213126510270024300000 16 : 47 216 38400825365495544823847807988536071815780050940 17 : 47 198 37645241791600906804871080818625037726247519045 18 : 47 225 28189332813493454141899976735501798322277536165 19 : 47 165 16443993651925074352512402220900950019217097000 20 : 46 237 7597921606860986900454469394099277146998755300 21 : 46 198 2820255028563506149657952954637813048172723380 22 : 45 189 851221883077356634241622276646259170751626380 23 : 45 198 211092494149947371195608696099645107168146400 24 : 44 192 43397743800247894833556570977432285162431400 25 : 43 168 7453802153273200083379626234837625465912500 26 : 43 186 1076689601597672801650712654209772574328212 27 : 42 189 131546627365808405813814858256465369456080 28 : 41 155 13660054661277961013613328658015172843800 29 : 40 165 1210546686654900169010588840430963387720 30 : 38 185 91860943867630642501164254978867961752 31 : 37 155 5985123385551625085090007793831362560 32 : 36 164 335506079163614744581488648870187520 33 : 35 153 16204251384884158932677856617905110 34 : 33 144 674833416425711522482381379544960 35 : 32 126 24235536318546124501501767693750 36 : 30 135 750135688292101886770568010795 37 : 29 141 19983209983507514547524896035 38 : 27 132 457149347489175573737344245 39 : 25 114 8951779743496412314947000 40 : 24 93 149377949042637543000150 7... S˘ se afi¸eze B1 .

k<=i-1.prod).int[] y){."). System.MAX_VALUE).int k) { int i. // n=25 ultimul care incape pe long int k.j++) y[j]=j.b[k])..5.. for(j=1.. int[]y){.} void afisv(int[]x){. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 51 Se vor implementa operatiile cu numere mari.j..3.println(" "+Long.} static int[] comb(int n.i<=k. s a a ¸ a class e07 { public static void main(String[] args) { int n=71. } System. Gata .i<=k. int[] y=new int[k+1].j++) for(i=1.... for(i=1. for(k=0. for(i=1. for(j=2.k). ¸ Rezolvare: Vectorul de calcul va avea de fapt dou˘ dimensiuni (numerele devin a foarte mari.print(i+" : ").out.} int[] inm(int[]x.println(".j<=k.i<=n. int[] rez.i++) x[i]=n-k+i. } System.i.} int[] nr2v(int nr){. a¸a c˘ elementul Bi trebuie s˘ contin˘ vectorul cifrelor valorii sale).j<=k.. int[] prod={1}.. } static static static static int[] suma(int[] x.. int[] x=new int[k+1].out.out.d. b[i]=suma(b[i].i++) ..k++) { prod=inm(comb(i-1. int[][] b=new int[n+1][1]. b[0]=nr2v(1)..i++) { b[i]=nr2v(0). afisv(b[i])..

5. ALGORITMI } rez=nr2v(1). 1 − 1 pm . x2 ¸i x3 sunt r˘d˘cinile ecuatiei cu coeficienti 3 2 1 ˆ ıntregi ax3 +bx2 +cx+d = 0 (vom considera a = 1!)..nr2v(x[i])).i++) rez=inm(rez. for(i=1. ¸i anume nn . a a ¸ 3.} } 3. ¸i anume nn . Fie Sn = xn +xn +xn unde x1 . S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n−1 f (n) = k=0 k Cn−1 nn−1−k (k + 1)! netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘. } static int cmmdc(int a.x[i]). return rez. S˘ se calculeze a f (n) = n 1 − 1 p1 1− 1 p2 . a a a s ın 2. a a ¸ 4. CAPITOLUL 3. Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile cu numere mari. if(y[j]==1) break. x[i]=x[i]/d.52 { d=cmmdc(y[j].8 Probleme propuse s a a ¸ ¸ 1.. Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile cu numere mari.. y[j]=y[j]/d.i<=k. S˘ se afi¸eze primii 10 termeni a s ai ¸irului Sn ¸i s˘ se precizeze ˆ dreptul fiec˘rui termen dac˘ este num˘r prim. S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n−1 f (n) = nn−1 + k=1 k Cn k k−1 (n − k)n−k netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘.int b) {.. iar s s a ın a a a dac˘ nu este num˘r prim s˘ se afi¸eze descompunerea ˆ factori.

a ¸ 10. S˘ se calculeze a φ(n) = card {k ∈ N/1 ≤ k ≤ n.. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ a ın unde n = pi1 pi2 . a s 7. k) 11. λ1 .. λ2 . ¸i anume n. .3. S˘ se calculeze a f (n) = 1 1 2 (2n)! − Cn 2(2n − 1)! + Cn 22 (2n − 2)! − .. 1) + P (n. cmmdc(k... S˘ se calculeze a f (n) = d|n 53 φ(n) unde φ este functia de la exercitiul anterior. λn ) = Cm λ1 2 Cm+1 λ2 n . . λ1 .. 2) + .. 6.. 2n 1 Cn n + 1 2n implementˆnd operatiile cu numere mari. Ck+n−1 λn . n) = 1} .... netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o ¸ ¸ ¸ a a expresie mult mai simpl˘. + (−1)n 2n n! . 50) (inclusiv suma cifrelor ¸i num˘rul cifrelor) ¸tiind a s s a s c˘ a P (n + k. n... λ2 . S˘ se calculeze a 1 g(m. 9.5. + 1! 2! n! .. a ¸ Cn = 12. k) = P (n. S˘ se calculeze a m 1 1 (−1)n + − ... S˘ se calculeze a f (n) = n! 1 − 8. S˘ se afi¸eze P (100. S˘ se calculeze a .pim reprezint˘ descompunerea ˆ factori primi a lui n. λn ) = 1 k (−1)m−k Cm Ck k=1 λ1 2 Ck+1 λ2 n .. f (m. m 1 2 5. n. + P (n. Cm+n−1 λn implementˆnd operatiile cu numere mari..

ALGORITMI P (n. S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 k Cn Fk . C0 = 1. S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 k Cn 2k Fk . ∀n ≥ k ≥ 1. a . unde p a a ıncˆ este o permutare dat˘ ¸i e este permutarea identic˘. unde Fk este termen Fibonacci. astfel ˆ at pr = e. S˘ se determine cel mai mic num˘r natural r. Se vor implementa operatiile cu numere mari. Se vor implementa operatiile cu numere mari. ¸ 15. ¸ 16. n) = 1. S˘ se afi¸eze E100 ¸tiind c˘ a s s a En = E2 En−1 + E3 En−2 + .. ¸ 18. S˘ se determine puterea a zecea a unui polinom dat. unde Fk este termen Fibonacci. ¸ 19. + En−1 E2 .54 ¸i s CAPITOLUL 3. S˘ se calculeze a S(n. Se vor implementa operatiile cu numere mari.. S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 Ck−1 Cn−k . as a 14. Se vor implementa operatiile cu numere mari. m) = 1 m! m−1 k (−1)k Cm (m − k)n k=0 17. ¸ 13. 1) = P (n. E1 = E2 = 1. Se vor implementa operatiile cu numere mari.

limbaj de programare etc). Principiul invariantei: dou˘ implement˘ri diferite ale aceluia¸i algoritm ¸ a a s nu difer˘ ˆ eficienta cu mai mult de o constant˘ multiplicativ˘. Datorit˘ principiului invariantei nu ¸ a ¸ ne intereseaz˘ timpul de executie a unei operatii elementare. ci numai num˘rul lor. ˆ ambele cazuri ˆ a.Capitolul 4 Analiza complexit˘¸ii at algoritmilor 4. ¸a Se pune problema de alegere a unei unit˘¸i de m˘sur˘ pentru a exprima at a a eficienta teoretic˘ a unui algoritm. ¸ ın Un algoritm este compus din mai multe instructiuni. care la rˆndul lor sunt ¸ a compuse din mai multe operatii elementare. Exist˘ mai multe moduri ˆ care ¸ a ın putem exprima eficienta: prin timpul necesar pentru executia algoritmului sau ¸ ¸ prin alte resurse necesare (de exemplu memoria).1 Scopul analizei complexit˘¸ii at ˆ general exist˘ mai multi algoritmi care rezolv˘ aceea¸i problem˘. O important˘ deosebit˘ ˆ rezolvarea acestei ¸ a ¸a a ın probleme o are principiul invariantei. Dorim In a a s a s˘ exprim˘m eficienta algoritmilor sub forma unui criteriu care s˘ ne permit˘ s˘ a a ¸ a a a alegem din mai multi algoritmi pe cel optim. Datorit˘ principiului invariantei vom exprima a a ¸ eficienta unui algoritm ˆ limitele unei constante multiplicative. avem o In ıns˘ dependent˘ de dimensiunea cazului studiat. a 55 . a s ¸ Definitia 1 O operatie elementar˘ este o operatie al c˘rui timp de executie poate ¸ ¸ a ¸ a ¸ fi m˘rginit superior de o constant˘ care depinde numai de particularitatea implea a ment˘rii (calculator. Acesta ne arat˘ c˘ nu este necesar s˘ folosim ¸ a a a o astfel de unitate. a ın ¸˘ a a Implementarea unui algoritm presupune elementele legate de calculatorul folosit. a ¸ ¸ a dar ne intereseaz˘ care ¸i ce sunt operatiile elementare. de limbajul de programare si ˆ ındemˆnarea programatorului (cu conditia ca a ¸ acesta s˘ nu modifice algoritmul).

Un algoritm mai bun poate fi obtinut a ¸ dac˘ ¸inem seama de rezultatul descoperit de Lucas ˆ 1876: at ın cmmdc(fm . a ¸ se impune o analiz˘ a acestora. care ın a ¸ a este caracteristic˘ algoritmului. a ın ¸ Dac˘ dimensiunea problemei este mare. operatiile booleene. ˆ artirile. ˆ a ımbun˘t˘¸irea ordinului algoritmului a at este esential˘. s Sirul lui Fibonacci. s s Exist˘ algoritmi ˆ care timpul de executie nu depinde de cazul considerat. Este adunarea ¸ a o operatie elementara? Teoretic nu este. avem cazul cel mai defavorabil as ın a ¸i timpul va fi cel mai mare dintre timpii de sortare a ¸irului de n numere. pentru operanzi de lungime rezonabil˘ putem s˘ consider˘m c˘ a a a a adunarea este o operatie elementar˘. a a a Exemplul 1 Elaborati un algoritm care returneaz˘ cel mai mare divizor comun ¸ a (cmmdc) a doi termeni de rang oarecare din ¸irul lui Fibonacci. ˆ timp ce pentru timpi mici este sufcient˘ performanta hardware. comparatiile ¸i atribuirile sunt operatii elementare. ˆ a ınmultirile. timpul necesar va cel mai mic dintre timpii necesari pentru sortarea oricarui alt ¸ir format din n numere. este un exemplu de recursivitate ˆ ¸ ın cascad˘ ¸i calcularea efectiv˘ a celor doi termeni fm fn . a ¸ a De multe ori. ca operatie barometru. Dac˘ ¸irul este introdus ˆ ordine invers˘. timpul de executie al unui algoritm poate varia pentru cazuri de m˘rime identic˘.n) Deci putem rezolva problema calculˆnd un singur termen al ¸irului lui Fibonacci. Criteriile ˆ functie s a at ın ¸ de care vom stabili eficienta unui algoritm sunt complexitatea spatiu (memorie ¸ ¸ utilizat˘) ¸i complexitatea timp (num˘rul de operatiilor elementare). vom considera doar num˘rul operatiilor elementare executate ˆ a ¸ ıntr-un algoritm. matematic˘ ¸i cuno¸tiinte din domeniul c˘ruia ˆ apartine problema a as s ¸ a ıi ¸ practic˘ a c˘rui model este studiat. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR Deoarece ne intereseaz˘ timpul de executie ˆ limita unei constante multia ın plicative. neglijˆndu-le pe celelalte. ¸ ¸ s ¸ Uneori eficienta difer˘ dac˘ ¸inem cont numai de unele operatii elementare ¸i ¸ a at ¸ s le ignor˘m pe celelalte (de exemplu la sortare: comparatia ¸i interschimbarea). De a ¸ s aceea ˆ analiza unor algoritmi vom considera o anumit˘ operatie elementar˘. pentru c˘ depinde de lungimea celor doi ¸ a operanzi. Practic. operatiile modulo (restul ˆ aartirii ˆ ¸ ımp˘ ¸ ¸ ımp˘ ¸ ıntregi). atunci cˆnd este cazul). ¸ a ın a ¸ Elaborarea unor algoritmi eficienti presupune cuno¸tinte din diverse domenii ¸ s ¸ (informatic˘. ˆ scopul determin˘rii eficientei algoritmilor de a ın a ¸ rezolvare a problemei ¸i pe cˆt posibil a optimalit˘¸ii lor. Vom considera ˆ continuare c˘ adun˘rile. Spunem c˘ avem de-a face cu cazul cel mai s a favorabil. fn ) = fcmmdc(m. urmat˘ de calculul celui as a a mai mare divizor al lor. s ¸ ¸ Este foarte important ce anume definim ca operatie elementar˘. fn = fn−1 + fn−2 . dac˘ introducem un ¸ir de n numere a a a s gata sortat.56 ˘¸ CAPITOLUL 4. nu ¸i timpul exact de executie al operatiilor respective. a s a ¸ . Prin urmare. De exemplu la sortare. este total neindicat˘. a s Exist˘ mai multi algoritmi de rezolvare a unei probleme date. ¸ a ın a a sc˘derile.

prioritar devenind criteriul timp. constˆnd din spatiul necesar a a ¸ pentru structurile de date alocate dinamic. a constantelor. deci putem spune c˘ operatiile elementare au timpul ¸ a ¸ m˘ginit superior de o constant˘.2 Complexitatea timp Prin complexitate timp ˆ ¸elegem timpul necesar executiei programului. a a 4. a ın Functiile depind de caracteristicile relevante ale datelor de intrare.1 Complexitatea spatiu ¸ Prin complexitate spatiu ˆ ¸elegem dimensiunea spatiului de memorie utilizat ¸ ınt ¸ de program. respectiv inferior comportarea ˆ timp a algoritmului. Un program necesit˘ un spatiu de memorie constant. Scopul analizei teoretice a algoritmilor este de fapt determinarea unor functii ¸ care s˘ limiteze superior.1. SCOPUL ANALIZEI COMPLEXITATII 57 4. vom presupune c˘ se lucreaz˘ pe un a a calculator ”clasic”. dar este fixat. ¸ s Consider˘m operatie elementar˘ orice operatie al c˘rei timp de executie este a ¸ a ¸ a ¸ independent de datele de intrare ale problemei. nu ¸i a timpului total de executie a acestora. fiecare celul˘ de memorie poate a a a fi accesat˘ ˆ a ıntr-o unitate de timp.˘¸ 4. ¸ Primul pas ˆ analiza complexit˘¸ii timp a unui algoritm este determinarea ın at operatiilor elementare efectuate de algoritm ¸i a costurilor acestora. ¸ s ¸ Analiza teoretic˘ ignor˘ factorii care depind de calculator sau de limbajul a a de programare ales ¸i se axeaz˘ doar pe determinarea ordinului de m˘rime a s a a num˘rului de operati elementare. Timpul necesar executiei unei operatii elementare poate fi diferit de la o ¸ ¸ operatie la alta. ˆ sensul c˘ o singur˘ instructiune este executat˘ la un moment ın a a ¸ a dat.1. fiind astfel necesar˘ doar evaluarea num˘rului de s ¸ a a operatii elementare. care presupune: memoria const˘ ˆ a ıntr-un ¸ir infinit de s celule. a ¸ Pentru a analiza timpul de executie se folose¸te deseori modelul Random ¸ s Access Machine (RAM). ¸ Pentru a analiza teoretic algoritmul.1. timpul necesar executiei programului depinde numai de num˘rul de ¸ a operatii elementare efectuate de algoritm. ¸ . a c˘ror dimensiune depinde de instanta a ¸ problemei de rezolvat ¸i din spatiul de memorie necesar apelurilor de proceduri ¸i s ¸ s functii. instructiunile sunt executate secvential ¸i toate ¸ ¸ s instructiunile de baz˘ se execut˘ ˆ ¸ a a ıntr-o unitate de timp. Astfel. ¸ Progresele tehnologice fac ca importanta criteriului spatiu de memorie utilizat ¸ ¸ s˘ scad˘. ınt ¸ ˆ Inainte de a evalua timpul necesar executiei programului ar trebui s˘ avem ¸ a informatii detaliate despre sistemul de calcul folosit. a variabilelor ¸i a structurilor s de date de dimensiune constant˘ alocate static ¸i un spatiu de memorie variabil. a a F˘r˘ a restrˆnge generalitatea. independent de datele a ¸ de intrare. vom presupune c˘ toate operatiile elementare aa a a ¸ au acela¸i timp de executie. pentru memorarea codului. fiecare celul˘ poate stoca cel mult o dat˘. a s ¸ a c˘rui dimensiune depinde de datele de intrare.

Atunci n→∞ lim f (n) ∈ R+ ⇒ O(f ) = O(g) g(n) f (n) = 0 ⇒ O(f ) ⊂ O(g).2 Notatia asimptotic˘ ¸ a 4. In Vom c˘uta s˘ g˘sim cea mai simpl˘ functie astfel ˆ at t ∈ O(f ). Principiul invariantei ne asigur˘ c˘ orice implementare a algoritmului necesit˘ ¸ a a a un timp ˆ ordinul lui t. Dac˘ t(n) ∈ O(f ) vom spune c˘ t este de ordinul lui f sau ˆ ordinul lui f .1 Definire ¸i propriet˘¸i s at Definitia 2 Numim ordinul lui f . t(n) = n2 + 3n + 2. pentru valori suficient de mari ale argumentului. astfel ˆ at o anumit˘ imples ¸ ıncˆ a mentare a algoritmului s˘ necesite cel mult t(n) unit˘¸i de timp pentru a rezolva a at un caz de marime n. multimea de functii ¸ ¸ ¸ O(f ) = {t : N → R+ |∃c > 0. a a ın Fie un algoritm dat ¸i o functie t : N → R+ . (4.ˆ t(n) ≤ cf (n).2. atunci n2 + 3n + 2 = 1 =⇒ O(n2 + 3n + 2) = O(n2 ) n→∞ n2 lim n2 + 3n + 2 = 0 =⇒ O(n2 + 3n + 2) ⊂ O(n3 ) n→∞ n3 lim . g(n) n→∞ lim Reciproca nu este ˆ general valabil˘. ∃n0 ∈ N a.2. a a a a ¸ ıncˆ Pentru calculul ordinului unei functii sunt utile urm˘toarele propriet˘¸i: ¸ a at Proprietatea 1 O(f ) = O(g) ⇐⇒ f ∈ O(g) ¸i g ∈ O(f ) s Proprietatea 2 O(f ) ⊂ O(g) ⇐⇒ f ∈ O(g) ¸i g ∈ O(f ) s / Proprietatea 3 O(f + g) = O(max(f. g : N → R+ . ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4.1) Rezult˘ c˘ O(f ) este multimea tuturor functiilor m˘rginite superior de un a a ¸ ¸ a multiplu real pozitiv al lui f . ˆ particular t ∈ O(t). acest algoritm necesit˘ un timp ˆ ordinul lui ın a ın f pentru orice functie f : N → R+ pentru care t ∈ O(f ). ın a Fie de exemplu.58 ˘¸ CAPITOLUL 4. g)) Pentru calculul multimilor O(f ) ¸i O(g) este util˘ proprietatea urm˘toare: ¸ s a a Proprietatea 4 Fie f. Mai mult. ∀n > n0 } ı.

pentru c˘ 3n+2 ≤ 4n. atunci TA (n) ∈ O(n2 ). atunci O(p) = O(nm ).. a > 0. atunci T A(n) ∈ O(nk ). + |a1 | + |a0 | ¸i n = 1 rezult˘ TA (n) ∈ O(nk ). ∀n ≥ 1 ¸i alegˆnd c = |ak | + |ak−1 | + . Notˆnd cu O(1) multimea functiilor m˘rginite superior de o constant˘ ¸i a ¸ ¸ a a s considerˆnd m ∈ N . Mai general. obtinem ierarhia: a ¸ √ O(1) ⊂ O(log(n)) ⊂ O( n) ⊂ O(n) ⊂ O(n · log(n)) ⊂ O(nm ) ⊂ O(2n ) ⊂ O(n!) ¸i evident O(n2 ) ⊂ O(n3 ) ⊂ . a a Mai general. pentru c˘ TA (n) ≤ a a n 7 · 2 . dac˘ TA (n) = a · n + b. g(n) = n1+sin(n) . a c) Dac˘ TA (n) = 6 · 2n + n2 . atunci T A(n) ∈ O(2n ). s a s a . ın a ın a Notatia O(f ) este pentru a delimita superior timpul necesar unui algoritm. s a as a a s astfel ˆ at TA (n) ≤ c · f (n). Spunem c˘ algoritmul este de ordinul + lui f (n) (¸i not˘m TA (n) ∈ O(f (n))). adic˘: a ¸ at a ¸ a a) reflexivitate: f ≺ f b) antisimetrie: dac˘ f ≺ g ¸i g ≺ f atunci f = g a s c) tranzitivitate: f ≺ g ¸i g ≺ h.2.... s a Dar nu este o relatie de ordine! Exist˘ ¸i functii astfel ˆ at f ≺ g (f ∈ O(g)) ¸ as ¸ ıncˆ / ¸i g ≺ f (g ∈ O(f )). Not˘m TA (n) timpul necesar executiei algoritmului A. atunci TA (n) ∈ O(n) pentru c˘ a a exist˘ c = a + 1 > 0 ¸i n0 = b ∈ N. a Aceasta rezult˘ din: TA (n) = |TA (n)| = |ak nk + ak−1 nk−1 + . implic˘ f ≺ h. De ¸ ¸ a exemplu: ln(n) ≡ log(n) ≡ log2 (n). ıncˆ De exemplu: a) Dac˘ TA (n) = 3n+2. ¸ Pentru f. dac˘ O(f ) = O(g). c) + 1. pentru c˘ 10n2 + a a 4n + 2 ≤ 11n2 . a a Aceast˘ relatie are propriet˘¸ile corespunz˘toare unei relatii de ordine. atunci TA (n) ∈ O(n). g : N → R∗ not˘m f ≺ g dac˘ O(f ) ⊆ O(g). De exemplu f (n) = n... + |a1 |n + |a0 | ≤ (|ak | + |ak−1 | + .. ∀n ≥ max(b. a a ¸ Pentru o problem˘ dat˘. + a1 n + a0 . m ≥ 2. astfel ˆ at a · n + b ≤ (a + 1) · n. dac˘ ¸i numai dac˘ exist˘ c > 0 ¸i n0 ∈ N. + a1 n + a0 | ≤ a |ak |nk + |ak−1 |nk−1 + . a > 0. ∀n ≥ n0 .. a ın Notatia asimptotic˘ define¸te o relatie de ordine partial˘ ˆ ¸ a s ¸ ¸ a ıntre functii. NOTATIA ASIMPTOTICA ¸ ln(n) √ = lim n→∞ n→∞ n lim 1 n 1 √ 59 2 n √ 2 = lim √ = 0 =⇒ O(ln(n)) ⊂ O( n) n→∞ n √ dar O( n) ⊂ O(ln(n) Dac˘ p este un polinom de gradul m ˆ variabila n.. ∀n ≥ 5. s / Putem defini ¸i o relatie de echivalent˘: f ≡ g.˘ 4. dac˘ T A(n) = an2 + bn + c. ∀n ≥ 2. ⊂ O(nm ) pentru m ≥ 4. dorim sa realiz˘m un algoritm cu un ordin situat cˆt mai a a a a ˆ stˆnga ˆ aceast˘ ierarhie.. a s ıncˆ b) Dac˘ TA (n) = 10n2 + 4n + 2.∀n ≥ 4. Dac˘ TA (n) = ak nk + ak−1 nk−1 + . s Aceast˘ ierarhie corespunde ierarhiei algoritmilor dup˘ criteriul performantei. a pentru c˘ an2 + bn + c ≤ (a + 1)n2 . a ¸ ¸ a a Fie f : N → R∗ o functie arbitrar˘.. + |a1 | + |a0 |)nk . atunci T A(n) ∈ O(n2 ).. ˆ s ¸ ¸a a In multimea O(f ) putem ˆ ¸ ınlocui orice functie cu o functie echivalent˘ cu ea. ∀n ≥ b.

1013 ani.1: Functii de complexitate ¸ Dac˘ TA (n) ∈ O(2n ). ∀n ≥ 1. Notatia matematic˘ este Ω. Un algoritm cu TA (n) ∈ O(nk ) s a a se nume¸te polinomial. ∀n ≥ n0 . ¸ a a a ¸ Un algoritm cu TA (n) ∈ O(1) necesit˘ un timp de executie constant. ¸ a Definitie: Spunem c˘ TA (n) ∈ Ω(f (n)) dac˘ ¸i numai dac˘ ∃c > 0 ¸i n0 ∈ N ¸ a as a s astfel ˆ at TA (n) ≥ c · f (n). pe un calculator care face 109 de operatii a ¸ pe secund˘. vor fi necesari peste 310 ani. pe un calculator care execut˘ 109 operatii pe secund˘ a ¸ a sunt necesare 10 secunde pentru n = 10. ∀n ≥ 1. c2 > 0 ¸i ¸ a as a s n0 ∈ N astfel ˆ at c1 · f (n) ≤ TA (n) ≤ c2 · f (n). ∀n ≥ n0 . pentru c˘ 10n2 +4n+2 ≥ a a n2. pentru c˘ 3n + 2 ≥ 3n. pentru n = 40. + a1 n + a0 . sunt necesare aproximativ 18 minute. Un a ¸ algoritm cu TA (n) ∈ O(n) se nume¸te liniar. Definitie : Spunem c˘ TA (n) ∈ Θ(f (n)) dac˘ ¸i numai dac˘ ∃c1 . iar dac˘ TA (n) ∈ O(n3 ). cubic. iar pentru n = 100 aproximativ 4. Utilitatea algoritmilor polinomiali de grad mare este de asemenea limitat˘. s a s ¸ Tabelul urm˘tor ilustreaz˘ comportarea a cinci din cele mai importante a a functii de complexitate.. dac˘ TA (n) = ak nk + a ¸ a ak−1 nk−1 + . Dac˘ TA (n) ∈ O(n2 ) algoritmul se s a nume¸te p˘tratic. iar dac˘ TA (n) ∈ O(2n ) algoritmul se nume¸te exponential. ıncˆ De exemplu: a) dac˘ TA (n) = 3n + 2. a a ∀n ≥ 1. a De exemplu.1013 ani pentru n = 1000.. aproximativ 3 ani pentru n = 100 ¸i circa s 3. pentru n = 60. ak > 0 atunci TA (n) ∈ Ω(nk ). pentru c˘ 6 · 2n + n2 ≥ 2n . ¸ O(log(n)) (logaritmic) 0 1 2 3 4 5 O(n) (liniar) 1 2 4 8 16 32 O(n. De exemplu. Pentru n = 50. atunci TA (n) ∈ Ω(n).log(n)) (log-liniar) 0 2 8 24 64 160 O(n2 ) (p˘tratic) a 1 4 16 64 256 1024 O(n3 ) cubic 1 8 64 512 4096 32768 O(2n ) (exponential) ¸ 2 4 16 256 65536 4294967296 Tabelul 4. acela¸i program a s va rula 13 zile pe acest calculator. pentru O(n10 ).2.2 Clase de complexitate Notatia O ofer˘ o limit˘ superioar˘ a timpului de executie a unui algoritm. a a b) dac˘ TA (n) = 10n2 +4n+2. atunci TA (n) ∈ Ω(2n ). Uneori este util s˘ determin˘m ¸i o limit˘ inferioar˘ pentru timpul de executie a a s a a ¸ a unui algoritm. c) dac˘ TA (n) = 6 · 2n + n2 .60 ˘¸ CAPITOLUL 4. Exist˘ functii f care constituie atˆt o limit˘ superioar˘ cˆt ¸i o limit˘ infea ¸ a a a a s a rioar˘ a timpului de executie a algoritmului. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4. ıncˆ . atunci TA (n) ∈ Ω(n).

. NOTATIA ASIMPTOTICA ¸ 61 ˆ acest caz f (n) constituie atˆt o limit˘ inferioar˘ cˆt ¸i o limit˘ superioar˘ In a a a a s a a pentru timpul de executie a algoritmului. 1].3 Cazul mediu ¸i cazul cel mai defavorabil s Am ar˘tat c˘ timpul de executie al unui algoritm este direct proportional cu a a ¸ ¸ num˘rul de operatii elementare ¸i am stabilit o notatie asimptotic˘ pentru timpul a ¸ s ¸ a de executie. ak > 0 atunci TA (n) ∈ Θ(nk ). de exemplu un algoritm de sortare care actioneaza asupra unui tablou cu n componente ˆ ¸ ıntregi aleatoare sau un algoritm geometric pe o multime de N puncte ˆ plan de coordonate aleatoare cuprinse ˆ ¸ ın ın intervalul [0. Dac˘ not˘m: a a • D . Dar chiar dac˘ este cunoscut cazul cel mai defavorabil.spatiul datelor de intrare ¸ • p(d) . putem caracteriza exact datele de intrare. 4.2. De asemenea.num˘rul de operatii elementare efectuate de algoritm pentru d ∈ D a ¸ atunci complexitatea medie este p(d) · TA (d). Se poate ar˘ta u¸or c˘ Θ(f (n)) = O(f (n)) ∩ Ω(f (n)).˘ 4. Din acest motiv Θ se poate numi ordin ¸ exact. num˘rul de operatii elementare efectuate de algoritm poate ¸ s a ¸ varia considerabil pentru diferite seturi de date de intrare. + a1 n + a0 . d∈D . Determinarea complexit˘¸ii timp a algoritmului ca o functie de caracteristiat ¸ cile datelor de intrare este o sarcin˘ u¸oar˘ doar pentru algoritmi relativ simpli.probabilitatea aparitiei datei d ∈ D la intrarea algoritmului ¸ • TA (d) . Cel mai cunoscut exemplu este algoritmul de sortare rapid˘ (quicksort) care a are complexitatea ˆ cazul cel mai defavorabil de O(n2 ). Pentru cazuri simple. dar foarte proast˘ ˆ cazul a ın a a ın cel mai defavorabil. datele utilizate efectiv a ˆ practic˘ pot conduce la timpi de executie mult mai mici. dac˘ a s a a TA (n) = ak nk + ak−1 nk−1 + . dar pentru datele ˆ alnite ın ıntˆ ˆ practic˘ functioneaz˘ ˆ O(n · log n). ın ın Complexitatea ˆ cazul cel mai defavorabil este num˘rul maxim de operatii ın a ¸ elementare efectuate de algoritm.. a s a dar ˆ general problema este dificil˘ ¸i din aceast˘ cauz˘ analiz˘m complexitatea ın as a a a algoritmilor ˆ medie sau ˆ cazul cel mai defavorabil. Numero¸i algoritmi ın a ¸ s foarte utili au o comportare convenabil˘ ˆ practic˘. ın a ¸ a ın Determinarea complexit˘¸ii ˆ medie necesit˘ cunoa¸terea repartitiei probaat ın a s ¸ bilistice a datelor de intrare ¸i din acest motiv analiza complexit˘¸ii ˆ medie este s at ın mai dificil de realizat. Totu¸i.2.

¸ ¸ a Deci complexitatea algoritmului este O(n).. a max = a[1]...n-1.3. Vom estima timpul de executie al algoritmului ˆ functie de n.. alternativ˘ ¸i repetitiv˘. a2 . atˆt ˆ medie cˆt ¸i ˆ cazul cel mai a ın a s ın defavorabil.. s˘ se calculeze max{a1 .. . ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4.j { if a[i]>max { a[i]=max.. ¸ a as a Presupunem c˘ structura secvential˘ este constituit˘ din prelucr˘rile A1 . a2 . Ak ¸i fiecare dintre acestea are ordinul de complexitate O(gi (n)).2. Dac˘ conditia unei structuri alternative are cost constant iar prelucr˘rile a ¸ a celor dou˘ variante au ordinele de complexitate O(g1 (n)) respectiv O(g2 (n)) atunci a costul structurii alternative va fi O(max{g1 (n).2 Sortarea prin selectia maximului ¸ Sort˘m cresc˘tor vectorul a.3. a a for j=n. gk (n)})... . care are n componente. A2 .1 Calcularea maximului Fiind date n elemente a1 .... pozmax=1.. for i=2. an }. Dac˘ acesta ın a a ¸ a este n iar ˆ corpul ciclului prelucr˘rile sunt de cost constant atunci se obtine ın a ¸ ordinul O(n)... 4. 1 ≤ i ≤ n.2 { max=a[1]. a ¸ a a a . .. an . g2 (n)}). pozmax=i.62 ˘¸ CAPITOLUL 4. } . for i = 2 to n do if a[i] > max then max = a[i].. 4.4 Analiza asimptotic˘ a structurilor fundamentale a Consider˘m problema determin˘rii ordinului de complexitate ˆ cazul cel mai a a ın defavorabil pentru structurile algoritmice: secvential˘.3. num˘rul de ¸ ın ¸ a date de intrare...3 Exemple 4. s Atunci structura va avea ordinul de complexitate O(max{g1 (n). ˆ cazul unei structuri repetitive pentru a determina ordinul de complexitate In ˆ cazul cel mai defavorabil se consider˘ num˘rul maxim de iteratii. Fiecare iteratie a ciclului for o vom considera operatie elementar˘..

.. . Pentru i fixat.3. a¸ a¸ for i=2.. dimensiunea vectorului ce urmeaz˘ a fi a ın ¸ a sortat.. S˘ observ˘m c˘ timpul de executie este a a a ¸ independent de ordinea initial˘ a elementelor vectorului... a2 .. a ın ¸ La fiecare iteratie a ciclului for exterior este calculat max{a1 . ¸ a 4. vom avea ˆ cazul cel mai defavorabil 1 + 2 + . Considerˆnd drept ¸ a a operatie elementar˘ comparatia a[poz −1] > val urmat˘ de deplasarea elementului ¸ a ¸ a de pe pozitia poz − 1. poz=poz-1. 2. elementele de la j + 1 la n fiind deja plasate pe pozitiile lor definitive.n { val=a[i]. pe care o utiliz˘m adesea cˆnd ordon˘m a a a a a c˘rtile la jocuri de c˘rti. ˆ total 1 + 2 + ... } a[poz]=val. a2 .. Deci ¸ ın complexitatea algoritmului este de O(n2 ). . . i} este 1/i. a2 . La fiecare iteratie a ciclului for elementele a1 . ¸ ¸ Conform exemplului anterior... dimensiunea vectorului. Consider˘m c˘ elementele a a ın a a vectorului sunt distincte ¸i c˘ orice permutare a lor are aceea¸i probabilitate de s a s aparitie.3.. aj } ¸i plasat ¸ s pe pozitia j. ¸ S˘ analiz˘m comportarea algoritmului ˆ medie. pentru a calcula max{a1 . ai−1 sunt deja ordonate ¸ ¸i trebuie s˘ inser˘m valorea a[i] pe pozitia corect˘ ˆ ¸irul ordonat. Atunci probabilitatea ca valoarea ai s˘ fie plasat˘ pe pozitia k ˆ ¸irul ¸ a a ¸ ın s a1 . while a[poz-1]>val { a[poz]=a[poz-1]. EXEMPLE a[pozmax]=a[j]... deci ciclul while se execut˘ de i − 1 ori. ai . cˆnd vectorul este initial ordonat descresc˘tor. + (n − 1) = n(n − 1)/2.. ˆ cazul cel mai s a a ¸ a ın s In defavorabil.. a[j]=max. aj } sunt necesare j − 1 operatii elementare.. + (n − 1) = ¸ ın n(n − 1)/2 operatii elementare.. } } 63 Estim˘m complexitatea algoritmului ˆ functie de n. deci complexitatea algoritmului este de O(n2 ).. } Analiz˘m algoritmul ˆ functie de n.. poz=i....3. k ∈ {1. . . a2 . fiecare element a[i] va fi a ¸ a plasat pe prima pozitie. num˘rul mediu de operatii a ¸ elementare este: i k=1 1 1 · (k − 1) = · i i i k=1 (k − 1) = 1 i i(i + 1) −i 2 = i+1 i−1 −1= 2 2 .4.3 Sortarea prin insertie ¸ Este o metod˘ de asemenea simpl˘.

val. iar ˆ dreapta ın s In a a ın numai elemente mai mari decˆt el. ˆ stˆnga sa se vor g˘si numai elemente mai mici.4 Sortarea rapid˘ (quicksort) a Acest algoritm a fost elaborat de C. ¸ a a . quicksort(m+1. while((i<j) && (a[i] <= val)) i=i+1. j=dr.64 ˘¸ CAPITOLUL 4.R. Hoare ˆ 1960 ¸i este unul dintre cei ın s mai utilizati algoritmi de sortare. a[i]=a[j].n). int dr) { int m. ¸ void quicksort(int st. ¸ a Functia divide are rolul de aplasa primul element (a[st]) pe pozitia sa corect˘ ¸ ¸ a ˆ ¸irul ordonat. dr). a[j]=a[i]. while(i<j) { while((i<j) && (a[j] >= val)) j=j-1. if st<dr { m=divide(st. } a[i]=val. int dr) { int i. i=st. m-1).3. } Observatie : Vectorul a este considerat variabil˘ global˘. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR Pentru a sorta cele n elemente sunt necesare n i=2 i−1 1 = 2 2 n(n + 1) − 1 − (n − 1) 2 = n 2 (n + 1) −1 2 = n(n − 1) 4 operatii elementare. } } Initial apel˘m quicksort(1. Deci complexitatea algoritmului ˆ medie este tot O(n2 ). ¸ ın 4. dr). return i. val=a[st].A. quicksort(st. j. a int divide(int st.

.. a ¸ Probabilitatea ca un element al vectorului s˘ fie plasat pe pozitia k ˆ vectorul a ¸ ın ordonat.3. . + T1 + T0 . (1. 0. Mai ˆ ai ¸ ¸a ıntˆ observ˘m c˘ a a T0 + T1 + . n−1).. Obtinem: ¸ ¸ ¸ n nTn = n(n − 1) + 2 Tk−1 k=1 Sc˘zˆnd din aceast˘ relatie. . Vom consider˘m c˘ orice a a ın a a permutare a elementelor vectorului are aceea¸i probabilitate de aparitie ¸i not˘m s ¸ s a cu Tn num˘rul de operatii elementare efectuate pentru a sorta n elemente. n). dac˘ n = 0 sau n = 1 a dac˘ n > 1 a (pentru a ordona cresc˘tor n elemente. (2. a a La fiecare apel al procedurii quicksort este apelat˘ functia divide(1.i) a ¸ (respectiv divide(i. Tn = n − 1 + 2 n n Tk−1 k=1 ˆ Inmultim ambii membri ai acestei relatii cu n.. ceea ce necesit˘ Tk−1 operatii elementare. + 1 = In a ¸ n(n − 1)/2. relatia obtinut˘ pentru n − 1. n)) care efectueaz˘ i − 1. ¸ Problema se reduce la a rezolva relatia de recurent˘ de mai sus. este de 1/n.. (1. determin˘m pozitia k ˆ vectorul ordonat a a a ¸ ın primului element. + Tn−1 = T n − 1 + . cu parametrii (1. ceea ce necesit˘ n−1 operatii elementare. 2) (dac˘ vectorul a era initial ordonat descresc˘tor) sau (1. n). necesitˆnd a a ¸ a Tn−k operatii elementare). (n − 1. sort˘m elementele din a ¸ a stˆnga.. EXEMPLE 65 ˆ cazul cel mai defavorabil... Deci.. 1 n n k=1 Tn = (Tk−1 + Tn−k ) + (n − 1). ın S˘ analiz˘m comportarea algoritmului ˆ medie. se fac n − 1 In a ¸ apeluri succesive ale procedurii quicksort. n). ˆ total num˘rul de operatii elementare este (n − 1) + (n − 2) + . apoi cele din dreapta. Complexitatea algoritmului ˆ cazul cel mai defavorabil este de O(n2 ). adic˘ a a a ¸ ¸ ¸ a a n−1 (n − 1)Tn−1 = (n − 1)(n − 2) + 2 obtinem ¸ Tk−1 k=1 nTn − (n − 1)Tn−1 = n(n − 1) − (n − 1)(n − 2) + 2Tn−1 de unde rezult˘ a nTn = 2(n − 1) + (n + 1)Tn−1 .4.... n) a ¸ a (dac˘ vectorul a era ordonat cresc˘tor). cˆnd vectorul a era initial ordonat. (respectiv n − i − 1) operatii a ¸ elementare.

Cu alte cuvinte. } if celebritate=0 writeln(’Nu exista celebritati !’) else writeln(p. out=0. a altfel. a a celebritate=0. dar nu a a a cunoa¸te pe nimeni. verificati dac˘ exist˘ un vˆrf cu gradul exterior 0 ¸i gradul interior n − 1.. Dac˘ g˘sim o persoan˘ pentru care out = 0 ¸i in = n−1...3.. ˆ medie. 0..j = 1.5 Problema celebrit˘¸ii at Numim celebritate o persoan˘ care este cunoscut˘ de toat˘ lumea. ¸ Putem reformula problema ˆ limbaj de grafuri astfel: fiind dat un digraf cu ın n vˆrfuri. = +2 n+1 n n(n + 1) n − 1 n(n + 1) (n − 1)n 3 Deci Tn T2 = +2 n+1 3 n n k=3 k−1 k(k + 1) k=3 1 1 1 − + k+1 k k+1 = T2 2 + +2 3 n+1 n k=3 1 ≈2 k n k=1 1 ≈ 2 ln n k Deci. .. dac˘ persoana i cunoaste persoana j. } if (in=n-1) and (out = 0) celebritate=p. Se pune problema de a identifica o celebritate. for p=1. out=out+a[p][j]....2. for j=1. dac˘ exist˘.’). ’ este o celebritate. s a a ˆ ıntr-un grup de n persoane pentru care relatiile dintre persoane sunt cunoscute. complexitatea algoritmului este de O(n log n). ın 4. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR ˆ artind ambii membri cu n(n + 1) obtinem Imp˘ ¸ ¸ Tn Tn−1 2(n − 1) Tn−2 2(n − 1) 2(n − 2) T2 = + = + + = . aceasta s a a a s va fi celebritatea c˘utat˘. pentru fiecare vˆrf din digraf calcul˘m gradul interior a a ¸i gradul exterior..n { in=0. O prim˘ solutie ar fi s˘ calcul˘m pentru fiecare persoan˘ p din grup num˘rul a ¸ a a a a de persoane pe care p le cunoa¸te (out) ¸i num˘rul de persoane care cunosc pers s a soana p (in).66 ˘¸ CAPITOLUL 4.2. a ¸ a a a s Reprezent˘m graful asociat problemei prin matricea de adiacent˘ an×n a ¸a ai.n { in=in+a[j][p].

’ este o celebritate . ıl a candidat=1. in=0.4. In 4. out=0. for i=1. PROBLEME 67 Se poate observa cu u¸urint˘ c˘ algoritmul este de O(n2 ).’). ˆ acest caz algoritmul a devenit liniar.n if a[candidat][i]=1 candidat=i. for i=2.1 Probleme rezolvate Problema 1 Care afirmatii sunt adevarate: ¸ a) n2 ∈ O(n3 ) b) n3 ∈ O(n2 ) c) 2n+1 ∈ O(2n ) d) (n + 1)! ∈ O(n!) e) ∀f : N → R∗ . f ∈ O(n) =⇒ f 2 ∈ O(n2 ) f ) ∀f : N → R∗ . f ∈ O(n) =⇒ 2f ∈ O(2n ) Rezolvare: n2 a) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: limn→∞ n3 = 0 =⇒ n2 ∈ O(n3 ). ¸ a a n3 b) Afirmatia este fals˘ pentru c˘: limn→∞ n2 = ∞ ¸ a a . y] = 0 ¸i ˆ acest caz y nu are nici o ¸ans˘ s˘ fie celebritate. out=out+a[candidat][i].n { in=in+a[i][candidat]. Putem ˆ s ¸a a ımbun˘t˘¸i a at algoritmul f˘cˆnd observatia c˘ atunci cˆnd test˘m relatiile dintre persoanele x ¸i a a ¸ a a a ¸ s y apar urm˘toarele posibilit˘¸ii: a at a[x. ˆ final vom avea o singur˘ persoan˘ candidat a a ın a a la celebritate. sau s ın s a a a[x. singura celebritate posibil˘. s ın Deci la un test elimin˘m o persoan˘ care nu are ¸anse s˘ fie celebritate.4. R˘mˆne s˘ calcul˘m num˘rul de persoane cunoscute ¸i num˘rul de a a a a a s a persoane care ˆ cunosc pe acest candidat.’) else write(’Nu exista celebritati.4 Probleme 4. y] = 1 ¸i ˆ acest caz x nu poate fi celebritate. a a s a F˘cˆnd succesiv n − 1 teste. } if (out=0) and (in=n-1) write(candidat.4.

(2 · (n − 1))(1 · n) ≥ nn rezult˘ 2 log n! ≥ n log n. Rezult˘ c˘ ∃c1 = c2 astfel ˆ a f 2 (n) < c1 · n2 . ∀n > n0 . ∀n > n0 . deci log n! ∈ Ω(n log n). d) Afirmatia este fals˘ pentru c˘: limn→∞ (n+1)! = limn→∞ n+1 = ∞ ¸ a a n! 1 e) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: f ∈ O(n) =⇒ ∃c > 0 ¸i ∃n0 ∈ N ¸ a a s astfel ˆ at f (n) < c · n. pentru oricare k ∈ N 1 ∈ Θ(n log n) i iii) i=1 iv) log n! ∈ Θ(n log n) ∞ i=1 Indicatii: La punctul iii) se ¸ine cont de relatia ¸ t ¸ 1 ≈ γ + ln n i unde γ ≈ 0. Rezult˘ c˘ ∃c1 = 2c astfel ˆ a 2f (n) < 2c·n = 2c · 2n = ıncˆ a a ıncˆ c1 · 2n .5772 este constanta lui Euler. o Problema 3 Demonstrati urm˘toarele afirmatii: ¸ a ¸ i) ii) i=1 n loga ∈ Θ(logb n). √ √ / Problema 2 Ar˘tati c˘ log n ∈ O( n) dar n ∈ O(log n). pentru oricare a. adic˘ log n! ≥ 0. pe care sunt derivabile. rezult˘ log n! < n log n. Pentru 0 ≤ i ≤ n − 1 este adev˘rat˘ a a s a a a relatia ¸ (n − i)(i + 1) ≥ n Deoarece (n!)2 = (n · 1)((n − 1) · 2)((n − 2) · 3).68 ˘¸ CAPITOLUL 4. deci f 2 ∈ O(n2 ). ıncˆ a a ıncˆ ∀n > n0 . La punctul iv) din n! < nn . e) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: f ∈ O(n) =⇒ ∃c > 0 ¸i ∃n0 ∈ N astfel ¸ a a s ˆ at f (n) < c · n. deci log n! ∈ O(n log n). ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR n+1 c) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: limn→∞ 22n = 2 =⇒ O(2n+1 ) = ¸ a a n O(2 ). b > 1 n ik ∈ Θ(nk+1 ). ∀n > n0 .. a a Relatia se poate demonstra ¸i folosind aproximarea lui Stirling ¸ s n! ≈ √ 2πn n e n (1 + Θ(1/n)) . a Trebuie s˘ g˘sim ¸i o margine inferioar˘.5n log n. ¸i aplic˘m ¸ ¸ s a √ relula lui L’Hˆspital pentru log n/ n. deci 2f ∈ O(2n ).. a ¸ a Indicatie: Prelungim domeniile functiilor pe R+ .

Care este timpul de executie a algoritmului quicksort pentru un vector ¸ cu n componente egale? 6. Pentru oricare doua functii f. 2. i=i+1. a = 1. a 4.n-1 if a[i]>a[i+1] { aux=a[i]. b > 0.1) f (n) ∈ R+ ⇒ O(f ) = O(g). Fie f.2 Probleme propuse 1.4. ¸ ın s ın 7. Demonstrati prin inductie c˘ pentru a determina maximul a n numere sunt ¸ ¸ a necesare n − 1 comparatii. b = 1. a[i]=a[i+1]. for i=1. j=j+1. } . Ar˘tati c˘: a ¸ a a) n3 + 106 n∈ Θ(n3 ) n n b) n2 + 6 · 2n ∈ Θ()(n2 ) c) 2n2 + n log n ∈ Θ(n2 ) d) nk + n + nk log n ∈ Θ(nk log n). j=1. deoarece se ¸ ¸ ın a poate ˆ ıntampla ca limitele s˘ nu existe. respectiv b cu m componente : i=1. } ok=false. while (i <= n) and (j <= m) { k=k+1. a. if a[i] < b[j] { c[k]=a[i]. ¸ ¸ a cu n componente. } while !ok. a[i+1]= aux. } else { c[k]=b[j]. PROBLEME 69 4. S˘ consider˘m urm˘torul algoritm de sortare a unui vector a cu n compoa a a nente: do { ok=true. Analizati algoritmul ˆ medie ¸i ˆ cazul cel mai defavorabil. ¸ 5.4. g : N → R∗ demonstrati c˘ ¸ a O(f + g) = O(max(f. k ≥ 1 e) loga n ∈ Θ(logb n). Analizati complexitatea algoritmului de interclasare a doi vectori ordonati.4. k=0. s 3. g : N → R+ Demonstrati c˘: ¸ a i) lim n→∞ (4. g)) unde suma ¸i maximul se iau punctual. g(n) ii) lim n→∞ f (n) = 0 ⇒ O(f ) ⊂ O(g) g(n) Observatie: Implicatiile inverse nu sunt ˆ general adev˘rate.4.

. Descrieti un s a a ¸ algoritm liniar care s˘ determine elementul majoritar dintr-un ¸ir. vom numi multiplicitate a lui x ˆ X num˘rul de aparitii ale lui x ˆ X. } 8. x2 . . Se d˘ a un vector cu n componente. x2 . Verificati ˆ timp liniar dac˘ un text dat T ′ este o permutare ¸ ın a circular˘ a lui T . xn ) o secvent˘ de numere ˆ ¸a ıntregi. Fiind dat a. Fie T un text. . s ın 9. a ¸a 10.. . verificati dac˘ o valoare ¸ a dat˘ x se g˘se¸te sau nu ˆ vector.. c[k]=b[t]. dou˘ multimi de numere ˆ s a ¸ ıntregi. ¸ a prin doi algoritmi de complexitate diferit˘.. Fiind dat x.. bm }. xm ) = a1 x1 + a2 x2 + .. . o submultime a multimii {a1 ... a 12. xm }. S˘ se determine {x1 . a . dac˘ un astfel a s a de element exist˘.. nenule (m < n). } for t=j. Un element se ın a ¸ ın nume¸te majoritar dac˘ multiplicitatea sa este mai mare decˆt n/2... a2 . an } a ¸ ¸ pentru care functia f (x1 ... an } ¸i {b1 .70 ˘¸ CAPITOLUL 4. .. .. Evaluati complexitatea algoritmului ˆ cazul a a s ın ¸ ın cel mai defavorabil ¸i ˆ medie. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR } for t=i. a 11.. b2 .. Scrieti un algoritm liniar care s˘ a ¸ a determine cea mai lung˘ secvent˘ de elemente consecutive de valori egale. Fie {a1 ... + an xm ia valoare maxim˘. Fie X = (x1 . c[k]=a[t].. un vector cu n componente distincte. a2 .m { k=k+1. x2 .n { k=k+1.

1 Functii numerice ¸ Pentru calculul termenilor ¸irului lui Fibonacci. De asemenea. progresia geometric˘. cum se poate observa din ¸a ın a a ın urm˘toarele dou˘ exemple numerice: factorialul ¸i triunghiul lui Pascal. etc. toate ¸irurile definite a ¸ s prin recurent˘ se scriu ˆ aceast˘ manier˘ ˆ Java. C. ca de altfel ˆ multe alte limbaje de programare (Fortran. fib(n-1) + fib(n-2). fib este o functie care utilizeaz˘ propriul nume ˆ definitia proprie. Dealtfel.1. a a s s 5. a a s 71 . In ın Pascal. etc). a ˆ Java este posibil. a transcriere literal˘ a fors a mulei este urm˘toarea: a static int if (n <= return else return } fib(int n) { 1) 1. ¸ a ın ¸ dac˘ argumentul n este mai mic decˆt 1 returneaz˘ valoarea 1 iar ˆ caz contrar a a a ın returneaz˘ f ib(n − 1) + f ib(n − 2). s˘ definim astfel de functii recursive. limite de ¸iruri.Capitolul 5 Recursivitate Definitiile prin recurent˘ sunt destul de curente ˆ matematic˘: progresia ¸ ¸a ın a aritmetic˘.1 Functii recursive ¸ 5. ¸irul lui Fibonacci.

CAPITOLUL 5.1) comb(2. p) + comb(n-1.1) comb(2. p-1).2) comb(3. int p) { if ((p == 0) || (p == n)) return 1.1) comb(1. iar un apel de functie a ın ¸ const˘ ˆ evaluarea argumentului.1) comb(1. Putem a ¸ s˘ r˘spundem prin urm˘rirea calculelor ˆ cazul calculului lui f ibo(4).2) comb(3.0) comb(1. apoi lansarea ˆ executie a functiei cu valoarea a ın ın ¸ ¸ . n * fact (n1). } comb(4.0) Ne putem ˆ ıntreba cum efectueaz˘ Java calculul functiilor recursive.0) comb(1.72 static int if (n != return else return } fact(int n) { 1) 1.2) comb(2. RECURSIVITATE fibo(4) fact(4) fibo(3) fibo(2) fact(3) fibo(2) fibo(1) fibo(1) fibo(0) fact(2) fibo(1) fibo(0) fact(1) static int comb(int n.1) comb(2. else return comb(n-1. Reamintim a a a ın c˘ argumentele sunt transmise prin valoare ˆ acest caz.

v0.5. v0 = v. f ibo(n) f ibo(n − 1) = 1 1 1 0 u v × = f ibo(n − 1) f ibo(n − 2) 1 1 1 0 × = . obtinem c˘ Rn = Rn−1 + Rn−2 pentru n > 1. Rezult˘ Rn = 2 · f ibo(n) ¸i de aici obtinem c˘ Rn = 2 · f ibo(n) − 1. v = v0. Evident R0 = R1 = 1. i <= n. int u0. s Num˘rul de apeluri recursive este foarte mare! Exist˘ o metod˘ iterativ˘ simpl˘ a a a a a care permite calculul lui f ibo(n) mult mai repede. Punˆnd Rn = Rn + 1. v. } return u. u = u0 + v0. u = 1. int i.. } . a ¸ a ′ ′ ′ ′ a s ¸ a ¸i R1 = R0 = 2.. FUNCTII RECURSIVE ¸ argumentului.1. = u0 v0 1 1 1 0 n × 1 0 static int fibo(int n) { int u. ¸i Rn = 1 + Rn−1 + Rn−2 s ′ ′ ′ pentru n > 1. Deci f ibo(4) → → f ibo(3) + f ibo(2) (f ibo(2) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((f ibo(1) + f ibo(1)) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((1 + f ibo(1)) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((1 + 1) + f ibo(1)) + f ibo(2) (2 + f ibo(1)) + f ibo(2) (2 + 1) + f ibo(2) 3 + f ibo(2) 3 + (f ibo(1) + f ibo(1)) 3 + (1 + f ibo(1)) 3 + (1 + 1) 3+2 5 73 → → → → → → → → → → → Exist˘ deci un num˘r semnificativ de apeluri succesive ale functiei f ib (9 a a ¸ apeluri pentru calculul lui f ibo(4)). for (i = 2. ++i) { u0 = u. S˘ not˘m prin Rn num˘rul apelurilor functiei a a a ¸ f ibo pentru calculul lui f ibo(n). v = 1.

ack(2.1. int n) { if (m == 0) return n+1.3 Recursii imbricate Functia lui Ackerman contine dou˘ apeluri recursive imbricate ceea ce deter¸ ¸ a min˘ o cre¸tere rapid˘. ack(5. } Se poate verifica c˘ ack(0.1. a ack(3. Prototipul este functia lui Ackerman. ˆ ınt ¸ In general este sufucient s˘ ˆ ¸elegem sintetic functia. Este o metod˘ de programare foarte puternic˘. Un alt exemplu este ”functia 91” a lui MacCarty [11]: a s a ¸ static int f(int n) { if (n > 100) return n-10. dar ea este ın a a totdeauna natural˘ ¸i deci cea mai estetic˘. 1). else return f(f(n+11)). Ea nu face decˆt s˘ respecte definitia as a a a ¸ matematic˘ prin recurent˘. Cam la fel se ˆ ampl˘ ın ıntˆ a (dac˘ nu chiar mai r˘u!) ¸i cu triunghiul lui Pascal. 1) ≈ ack(4.74 CAPITOLUL 5. ack(m.. Nu numai c˘ scrierea recursiv˘ se poate dovedi eficace. static int ack(int m. 4) ≈ 265536 > 1080 . RECURSIVITATE Se poate calcula ¸i mai repede folosind ultima form˘ ¸i calculˆnd puterea s a s a matricei . o regul˘ bun˘ este s˘ nu ˆ a a a ıncerc˘m s˘ intr˘m ˆ meandrele a a a ın detaliilor apelurilor recursive pentru a ˆ ¸elege sensul unei functii recursive. else if (n == 0) return ack (m-1. n) = n + 2. Pentru a rezuma. Exist˘ functii recursive care au ¸ s ¸ a a ¸ o cre¸tere mult mai rapid˘. n) = n + 1. 5. ˆ loc s˘ definim s a ¸ In a matematic aceast˘ functie. n) ≈ 2n . n-1)). este de asemenea simplu s˘ d˘m definitia recursiv˘ ˆ a ¸ a a ¸ a ın Java. } . Functia lui Fibonacci este un a ınt ¸ ¸ caz particular ˆ care calculul recursiv este foarte lung. n) ≈ 2n.2 Functia lui Ackerman ¸ Sirul lui Fibonacci are o cre¸tere exponential˘. a ¸a a a 5. adic˘ num˘rul atomilor din a a univers [11].. ack(1. Dar nu aceasta este situatia a a s ¸ ˆ general. else return ack(m-1.

6-(i+j)). Se dore¸te mutarea discurilor pe tija 3. System. Un rationament recura a ¸ siv permite scrierea solutiei ˆ cˆteva rˆnduri. g(m. Ce valoare are g(1. ¸ s a as calculul nu se va termina niciodat˘! a 5. Deci.2 Proceduri recursive Procedurile. mutˆnd numai cˆte un singur disc ¸i a s a a s neplasˆnd niciodat˘ un disc mai mare peste unul mai mic. Dac˘ n ≤ 1. a 3. = f (100) = f (f (111)) = f (101) = 91. hanoi (n-1. 75 Se poate ar˘ta c˘ aceast˘ functie va returna 91 dac˘ n ≤ 100 ¸i n − 10 dac˘ a a a ¸ a s a n > 100. int n) { 0) 1. se mut˘ cele n − 1 discuri de pe tija k pe tija j.. j ≤ 3). Se declan¸eaz˘ la nesfˆr¸it apelul g(1. int j) { if (n > 0) { hanoi (n-1. Exemplul clasic este cel al turnurilor din Hanoi.println (i + " -> " + j). a 2. calculul lui f (96) d˘ a ¸ a f (96) = f (f (107)) = f (97) = . ¸ ın a a a a Presupunem problema rezolvat˘ pentru mutarea a n − 1 discuri de pe tija i pe a tija j (1 ≤ i. se mut˘ cel mai mare disc de pe tija i pe tija j. int i. este a ¸ a s a interesant˘ pentru c˘u este evident c˘ o astfel de definitie d˘ d˘ acela¸i rezultat. problema este trivial˘. exist˘ o solutie foarte simpl˘ pentru mutarea celor n a ¸ a discuri de pe tija i pe tija j: 1. 0)). a n a ¸ a a s Un alt exemplu este functia lui Morris [11] care are urm˘toarea form˘: ¸ a a static int if (m == return else return } g(int m. Pe 3 tije din fata noastr˘. n)). care folose¸te recursivitatea imbricat˘. a static void hanoi(int n. PROCEDURI RECURSIVE Pentru aceast˘ functie. g(1. 2 ¸i 3 de la stˆnga la dreapta. j).5. } } .2. 6-(i+j). Atunci. la fel ca ¸i functiile. ¸ a numerotate 1. pot fi recursive ¸i pot suporta apeluri recurs ¸ s sive.. se mut˘ primele n−1 discuri (cele mai mici) de pe tija i pe tija k = 6−i−j. Aceast˘ functie anecdotic˘. g(m-1. 0) = g(0. sunt n discuri de dimensiuni diferite s a plasate pe tija 1 formˆnd un con cu discul cel mai mare la baz˘ ¸i cel mai mic ˆ a as ın vˆrf.out. i. 0)? Efectul acestui apel de functie se poate observa din ¸ definitia ei: g(1. 0).

un program recursiv de cˆteva a a a a linii poate rezolva o problem˘ apriori complicat˘. a a a adic˘ mutarea de pe oricare tij˘ i pe oricare tij˘j. RECURSIVITATE Aceste cˆteva linii de program arat˘ foarte bine cum generalizˆnd problema.76 CAPITOLUL 5. s ¸ ¸a pasul 1 A B a) C A B b) pasul 2 C pasul 3 A B d) C A B c) C . Aceasta este forta recursivit˘¸ii a a ¸ at ¸i a rationamentului prin recurent˘.

xk−1 .1 Relatii de recurent˘ ¸ ¸a O ecuatie ˆ care necunoscutele sunt termenii xn .. .. Cel mai important cˆ¸tig al exprim˘rii recursive este ın as a faptul c˘ ea este natural˘ ¸i compact˘. C0 = 1 este de ordinul 1. deoarece a a a solicit˘ ¸i ele resursele calculatorului (timp si memorie). .1. apelurile recursive trebuie folosite cu discern˘mˆnt. + ak xn+k = 0. ¸ ¸ ın a s 77 .1) atunci ea se nume¸te relatie de recurenta de ordinul k cu coeficienti constanti. a as a Pe de alt˘ parte... ai ∈ R. ak = 0 (6. De exemplu relatia de recurent˘ ¸ ¸a (n + 2)Cn+1 = (4n + 2)Cn . xn+1 . a0 . adic˘ de valorile termenilor ¸a s ¸ ¸ a x0 . Dac˘ un ¸ir xn de numere satisface o formul˘ de forma a s a a0 xn + a1 xn+1 + . as Analiza unui algoritm recursiv implic˘ rezolvarea unui sistem de recurente.. x1 .Capitolul 6 Analiza algoritmilor recursivi Am v˘zut ˆ capitolul precedent cˆt de puternic˘ ¸i util˘ este recursivitatea a ın a as a ˆ elaborarea unui algoritm.. s ¸ ¸˘ ¸ ¸ Coeficientii sunt constanti ˆ sensul c˘ nu depind de valorile ¸irului xn .xn+k ai unui ¸ir ¸ ın s de numere se nume¸te relatie de recurenta de ordinul k. k ≥ 1. Ca s˘ putem rezolva ecuatia (relatia de a a s a ¸ ¸ recurent˘) mai avem nevoie ¸i de conditii initiale. pentru n ≥ 0. a ¸ Vom vedea ˆ continuare cum pot fi rezolvate astfel de recurente. Aceast˘ ecuatie poate s ¸ ¸˘ a ¸ fi satisf˘cut˘ de o infinitate de ¸iruri. ın ¸ 6..

F0 = 0..1. + ak ri = 0 + .. atunci ri sunt a a a ¸ solutii ale relatiei de recurent˘. rk sunt r˘d˘cini reale ale ecuatiei caracteristice.78 CAPITOLUL 6. c2 ..... introducˆnd expresiile ri ˆ relatia de recurent˘. + ak ri + a2 ri a0 ri + a1 ri unde xn )|i ∈ {1. . Pentru determinarea acestor s ¸ solutii distingem urm˘toarele cazuri: ¸ a • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini reale ¸i distincte ¸ a a a s n Dac˘ r1 .. + ak rk = 0 (6..1. + ck rk (6.4) unde coeficientii c1 . r2 . ¸ ¸ ¸ • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini reale multiple ¸ a a a Fie r o r˘d˘cin˘ multipl˘ de ordinul p a ecuatiei caracteristice.. 2. k) sunt distincte.. n2 rn .. + cp−1 np−1 rn (6. np−1 rn sunt solutii liniar independente ale relatiei de recurent˘ ¸i ¸ ¸ ¸a s xn = c1 + c2 n + . . 2....2) 6. ck se pot determina din conditiile initiale.. ¸ ¸a ¸ ¸ 6. obtinem: a a n+k n+2 n+1 2 k n n = ri a0 + a1 ri + a2 ri + . . nrn .5) ... Ea este o a ¸ ¸a s s relatie de recurent˘ de ordinul 2 cu coeficienti constanti. F1 = 1..1 Ecuatia caracteristic˘ ¸ a G˘sirea expresiei lui xn care s˘ satisfac˘ relatia de recurent˘ se nume¸te a a a ¸ ¸a s rezolvarea relatiei de recurenta. F˘cˆnd substitutia ¸ ¸˘ a a ¸ xn = rn obtinem urm˘toarea ecuatie.. atunci relatia de recurent˘ a a a ¸ ¸a are solutia general˘ ¸ a n n n xn = c1 r1 + c2 r2 + . ..1.1..1. . a adic˘ relatia de recurent˘ care define¸te ¸irul numerelor lui Fibonacci. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI O astfel de formul˘ este de exemplu Fn+2 = Fn+1 + Fn . Atunci a a a a ¸ rn .1.. ¸ ¸ ¸a n ˆ ın ¸ ¸a ¸ Intr-adev˘r... k} sunt solutii liniar independente ale relatiei de recurent˘ ¸ ¸ ¸a Dac˘ r˘d˘cinile ri (i = 1.2 Solutia general˘ ¸ a Solutia general˘ a relatiei de recurent˘ omogen˘ de ordinul k cu coeficienti ¸ a ¸ ¸a a ¸ constanti este de forma ¸ k xn = i=1 (i ci x(i) n (6..3) (se mai numesc ¸i sistem fundamental de solutii). numit˘ ecuatie caracteristic˘: ¸ a ¸ a ¸ a a0 + a1 r + a2 r2 + .

Ecuatia caracteristic˘ a a a a ¸ a are coeficienti reali.+pt = k).. Se ˆ ınsumeaz˘ ¸i se obtine solutia general˘ ˆ functie de n constante as ¸ ¸ a ın ¸ arbitrare.. s ¸ ¸ a . cs .. Se scrie contributia fiec˘rei r˘d˘cini la solutia general˘. Se determin˘ r˘d˘cinile ecuatiei caracteristice a a a ¸ 2. rs+2 . r2 .. x(k) = nk−1 an cos bn.... P ′′ (x). c1 . . rs+t de multiplicitate p1 .. atunci solutiile corespunz˘toare acestora ˆ sistemul ¸ a ın fundamental de solutii sunt ¸ x(1) = an cos bn. x(2) = nan cos bn.... Dac˘ sunt precizate conditiile initiale atunci se determin˘ constantele a ¸ ¸ a ¸i se obtine o solutie unic˘. cp1 −1 . n n • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini complexe multiple Dac˘ ¸ a a a a ecuatia caracteristic˘ admite perechea de r˘d˘cini complexe ¸ a a a r = aeib ...... RELATII DE RECURENTA ¸ ¸˘ 79 este o solutie a relatiei de recurent˘. .. . cpt −1 sunt constante. . 4. + cs rs + (1) (1) (1) c1 + c2 n + .. (t) (t) (1) c1 + c2 n + ..6...1.. Acest lucru se mai poate demonstra u¸or dac˘ ¸ ¸ ¸a s a ¸inem cont de faptul c˘ o r˘d˘cin˘ multipl˘ de ordinul p a unui polinom P (x) este t a a a a a r˘d˘cin˘ ¸i a polinoamelor derivate P ′ (x).. n n n (k+2) (2k) x(k+1) = an sin bn. rs ¸i r˘d˘cinile mula ¸ a a a s a a tiple rs1 . . pt (s+p1 +p2 +... .... r = ae−ib b = 0 ¯ de ordin de multiplicitate k. c1 . p2 . care se pot determina din conditiile initiale. + cp1 −1 np1 −1 + . . .. ¸ a a a ¸ a 3. Dac˘ ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cinile simple r1 . Atunci solutiile corespunz˘toare acestora ˆ sistemul ¸ a ¸ a ın fundamental de solutii pentru recurenta liniar˘ ¸i omogen˘ sunt ¸ ¸ as a x(1) = an cos bn.. deci ¸i conjugata r = ae−ib = a(cos b − i sin b) este r˘d˘cin˘ ¸ s ¯ a a a pentru ecuatia caracteristic˘..... ¸ ¸ • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini complexe simple ¸ a a a Fie r = aeib = a(cos b + i sin b) o r˘d˘cin˘ complex˘. xn = nk−1 an sin bn. xn = nan sin bn. a a as Solutia general˘ este suma dintre solutia general˘ corespunz˘toare r˘d˘cinilor ¸ a ¸ a a a a simple ale ecuatiei caracteristice ¸i solutia general˘ corespunz˘toare r˘d˘cinilor ¸ s ¸ a a a a multiple. .. atunci solutia general˘ a relatiei de recurent˘ este ¸ a ¸ ¸a xn n n n = c1 r1 + c2 r2 + .. x(2) = an sin bn. P (p−1) (x). n (1) (1) (t) (t) Pentru a obtine solutia general˘ a recurentei omogene de ordinul n cu coeficienti ¸ ¸ a ¸ ¸ constanti se procedeaz˘ astfel: ¸ a 1... + cpt −1 npt −1 + unde c1 .. ..

Rescriem recurenta astfel ¸ tn − 2tn−1 = 1 . a a a De exemplu. se poate ar˘ta c˘. Intuitiv... se procedeaz˘ ca ˆ cazul omogen.2. n = 1 iar t0 = 0. Ecuatia caracteristic˘ este: ¸ ¸a a ¸ a x2 − 5x + 6 = 0 adic˘ (x − 2)(x − 3) = 0. o astfel de recurent˘ poate fi: ¸a tn − 2tn−1 = 3n ˆ acest caz. a a Generalizˆnd acest procedeu.1 O form˘ simpl˘ a a Consider˘m acum recurente de urm˘toarea form˘ mai general˘ a ¸ a a a a0 tn + a1 tn−1 + . Ideea general˘ a ın a este s˘ reducem un astfel de caz la o form˘ omogen˘. ˆ timp ce factorul (x − 3) a ap˘rut ca rezultat al a ¸ ¸ ın a calculelor efectuate pentru a sc˘pa de partea dreapt˘. + ak tn−k = bn p(n) unde b este o constant˘. avem ın ¸ ¸ a tn+1 − 2tn = 3n+1 Sc˘dem aceste dou˘ ecuatii a a ¸ tn+1 − 5tn + 6tn−1 = 0 Am obtinut o recurent˘ omogen˘.80 CAPITOLUL 6. a ¸ a ¸ a ın Vom rezolva acum recurenta corespunzatoare problemei turnurilor din Hanoi: ¸ tn = 2tn−1 + 1.2 Ecuatii recurente neomogene ¸ 6. iar p(n) este un polinom ˆ n de grad d. ˆ In s Inmultim recurenta cu 3. b = 3 ¸i p(n) = 1. ¸i obtinem ¸ ¸ s ¸ 3tn − 6tn−1 = 3n+1 ˆ Inlocuind pe n cu n + 1 ˆ recurenta initial˘. observ˘m c˘ factorul (x − 2) corespunde p˘rtii a a a a¸ stˆngi a recurentei initiale. pentru a rezolva ecuatia a a a ¸ initial˘. este suficient s˘ lu˘m urm˘toarea ecuatie caracteristic˘: ¸ a a a a ¸ a (a0 xk + a1 xk−1 + + ak )(x − b)d+1 = 0 Odat˘ ce s-a obtinut aceast˘ ecuatie. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI 6.

iar ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a (r − 2)(r − 1)2 (r − 2) = 0  j=0 aj · rk−j  · (r − b1 ) d1 +1 · (r − b2 ) d2 +1 · . + cd Ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a   k Exemplul 3: Tn = 2T (n − 1) + n + 2n . Ecuatia ¸ caracteristic˘ este atunci (x − 2)(x − 1) = 0. Dac˘ ne intereseaz˘ doar ordinul lui tn .2.. ın ¸ a as a a Din faptul c˘ num˘rul de mut˘ri a unor discuri nu poate fi negativ sau a a a constant. pentru a g˘si cea de-a a ¸ ¸ ¸ a a doua conditie calcul˘m ¸ a t1 = 2t0 + 1 = 1. Substituind s ¸ solutia general˘ ˆ ¸ a ınapoi ˆ recurenta initial˘. ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 81 care este de forma general˘ prezentat˘ la ˆ a a ınceput. Dac˘ ¸tim c˘ tn = c1 1n + c2 2n . d1 = 1 ¸i b2 = 2.. Stim c˘ t0 = 0. Acestui caz ˆ corespund b1 = 1. nu este necesar s˘ calcul˘m efectiv a a a a constantele ˆ solutia general˘.. T0 = 0. g˘sim ın ¸ ¸ a a 1 = tn − 2tn−1 = c1 + c2 2n − 2(c1 + c2 2n−1 ) = −c1 Indiferent de conditia initial˘. n ≥ 1.. c1 este deci −1.6. p1 (n) = n. obtinem ¸ ¸ ¸ tn = 2n − 1. tn ∈ Θ(2n ).. 2 1 ˆ care ın pd (n) = nd + c1 nd−1 + . Avem atunci ın a tn ∈ Ω(2n ) ¸i deci. ıi s d2 = 0. Din conditiile initiale.2. deducem c˘ c2 > 0. p2 (n) = 1. cu solutiile 1 ¸i 2.2 O form˘ mai general˘ a a O ecuatie recurent˘ neomogen˘ de form˘ mai general˘ este: ¸ a a a a k j=0 aj T n − j = bn · pd1 (n) + bn · pd2 (n) + . ¸ ¸ a 6. Putem obtine chiar ceva mai mult. cu b = 1 si p(n) = 1. rezult˘ tn ∈ O(2n ). deoarece avem ˆ mod evident tn ≥ n.. = 0 . Solutia general˘ a a ¸ s ¸ a recurentei este: ¸ tn = c1 1n + c2 2n Avem nevoie de dou˘ conditii initiale.

Din fericire ˆ a.82 cu solutia: ¸ CAPITOLUL 6.2. ¸i ea are noduri ¸ a a a ¸ s descendente care sunt noduri r˘d˘cin˘ pentru arborele provenit din T (n/b).6). dac˘ f (n) = O nlogb (a−ε) cu ε > 0 atunci T (n) = Θ nlogb a a 2.3 Teorema master De multe ori apare relatia de recurent˘ de forma ¸ ¸a T (n) = aT (n/b) + f (n) (6. Pentru a rezolva astfel de ecuatii recurente vom reprezenta arborele generat ¸ de ecuatia recursiv˘.2.2. ≤ c·f (n) cu c < 1 atunci T (n) = Θ (f (n)). ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI T (n) = c1 · 1n + c2 · n · 2n + c3 · 2n + c4 · n · 2n  T (0) = 0   T (1) = 2T (0) + 1 + 21 = 3 T (2) = 2T (1) + 2 + 22 = 12    T (3) = 2T (2) + 3 + 23 = 35 Deci  c3 c1 +   c + c + 2c + 2c 1 2 3 4 c1 + 2c2 + 4c3 + 8c4    c1 + 3c2 + 8c3 + 24c4  =0 c1   c =3 2 ⇒ c3 = 12    = 35 c4 = −2 = −1 =2 =1 T (n) = −2 − n + 2n+1 + n · 2n = O(n · 2n ). dac˘ f (n) = Ω nlogb (a+ε) ¸i a·f a s n b Din p˘cate. Solutia dat˘ de teorema master este: ¸ a 1. R˘d˘cina arborelui contine valoarea f (n). a a a . aceasta este o ¸ ıns˘ tehnic˘ de rezolvare a celor mai multe relatii de recurent˘ provenite din metoda a ¸ ¸a Divide et Impera. A¸a numita teorem˘ ¸ a s a Master d˘ o metod˘ general˘ pentru rezolvarea unor astfel de recurente cˆnd f (n) a a a ¸ a este un simplu polinom. 6. ¸i a ¸ a ¸ s multe recurente utile nu sunt de forma (6.6) unde a ¸i b sunt constante iar f (n) este o functie (aplicarea metodei Divide et s ¸ Impera conduce de obicei la o astfel de ecuatie recurent˘). dac˘ f (n) = Θ nlogb a atunci T (n) = Θ nlogb a lg n a 3. teorema Master nu functioneaz˘ pentru toate functiile f (n).

Presupunˆnd c˘ fiecare nivel este plin. a • dac˘ af (n/b) = βf (n) unde β > 1 atunci T (n) = Θ(nlogb a ). s ¸ s Teorema 1 (Teorema Master) Relatia de recurenta T (n) = aT (n/b)+f (n) are ¸ ¸˘ urm˘toarea solutie: a ¸ • dac˘ af (n/b) = αf (n) unde α < 1 atunci T (n) = Θ(f (n)). ¸ a . a a Ultimul termen diferit de zero ˆ sum˘ este de forma ak = alogb n = nlogb a (ultima ın a egalitate fiind ˆ alnit˘ ˆ liceu!)..6. Recursivitatea se a ¸ opre¸te cˆnd se obtine un caz de baz˘ pentru recurent˘. Suma ˆ acest a a a ın caz este o constant˘ ˆ a ınmultit˘ cu ultimul termen care este nlogb a . ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 83 Pe nivelul i se afl˘ nodurile care contin valoarea ai f (n/bi ). ıntˆ a ın Acum putem u¸or enunta ¸i demonstra teorema Master. a • dac˘ af (n/b) = f (n) atunci T (n) = Θ(f (n) logb n). s a ¸ a ¸a Presupunem c˘ T (1) = f (1).2. a Demonstratie: Dac˘ f (n) este un factor constant mai mare decˆt f (b/n). a Cu aceast˘ reprezentare este foarte clar c˘ T (n) este suma valorilor din a a nodurile arborelui. + ak f (n/bk ) unde k este adˆncimea arborelui de recursivitate. obtinem a a ¸ T (n) = f (n) + af (n/b) + a2 f (n/b2 ) + a3 f (n/b3 ) + . ¸ a Dac˘ f (n) este un factor constant mai mic decˆt f (b/n). atunci ¸ a a prin inductie se poate ar˘ta c˘ suma este a unei progresii geometrice descresc˘toare.. atunci prin inductie a a ¸ se poate ar˘ta c˘ suma este a unei progresii geometrice cresc˘toare. Din n/bk = 1 rezult˘ k = logb n. ¸ a a a Suma ˆ acest caz este o constant˘ ˆ ın a ınmultit˘ cu primul termen care este f (n).

rezult˘ α = 3/2. Mergesort: T (n) = 2T (n/2) + n. trebuie s˘ determin˘m cu atentie marginile inferioar˘ ¸i superioar˘: a a ¸ as a T (n) = T (⌊n/2⌋) + T (⌈n/2⌉) + n. putem rezolva recurente pentru s a ¸ care nu se poate aplica teorema Master. Algoritmul de multiplicare al lui Karatsuba: T (n) = 3T (n/2) + n. a ¸a a a recurenta ne cere s˘ sort˘m un num˘r elemente care nu este ˆ ¸ a a a ıntreg! Mai r˘u chiar. Selectia aleatoare: T (n) = T (3n/4) + n. Cˆnd n este impar. 1. a ¸ unde f (n) este o functie simpl˘ ¸i S() are o recurent˘ mai u¸oar˘. Metoda transform˘rii domeniului rescrie functia T (n) sub forma S(f (n)). Aici af (n/b) = 3n/2 iar f (n) = n. iar f (n) = n. unde α este o constant˘ a ¸ a necunoscut˘. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI Dac˘ af (b/n) = f (n).4 Transformarea recurentelor ¸ La Mergesort am avut o relaie de recurent˘ de forma T (n) = 2T (n/2) + n ¸i ¸ ¸a s am obtinut solutia T (n) = O(n log2 n) folosind teorema Master (metoda arborelui ¸ ¸ de recursivitate). Aceast˘ modalitate este corect˘ dac˘ n este o putere a lui 2. nu vom atinge niciodat˘ cazul de baz˘ T (1) = 0. a Folosind accea¸i tehnic˘ a arborelui recursiv. atunci prin inductie se poate ar˘ta c˘ fiecare din cei a ¸ a a k + 1 termeni din sum˘ sunt egali cu f (n). Pentru a obtine valoarea corect˘ a lui α.84 CAPITOLUL 6. . rezult˘ α = 3/4. 6. a 3. a Exemple. ¸ as ¸a s a Urm˘toarele inegalit˘¸i sunt evidente: a at T (n) ≤ 2T (⌈n/2⌉) + n ≤ 2T (n/2 + 1) + n. Aici af (n/b) = n. ¸ Aici af (n/b) = 3n/4 iar f (n) = n. deci T (n) = Θ(n).2. dar a a a pentru alte valori ale lui n aceast˘ recurent˘ nu este corect˘. deci T (n) = Θ(nlog2 3 ). rezult˘ α = 1 deci T (n) = Θ(n log2 n). a ¸ a care implic˘ α = 2. Acum definim o nou˘ functie S(n) = T (n + α). Teorema Master ne spune acum c˘ S(n) = O(n log n). vom compara ¸ a dou˘ versiuni ale recurentei pentru functia S(n + α): a ¸ ¸ S(n) ≤ 2S(n/2) + O(n) T (n) ≤ 2T (n/2 + 1) + n ⇒ T (n + α) ≤ 2T (n/2 + α) + O(n) ⇒ T (n + α) ≤ 2T ((n + α)/2 + 1) + n + α Pentru ca aceste dou˘ recurente s˘ fie egale. a a a Pentru a obtine o recurent˘ care s˘ fie valid˘ pentru orice valori ˆ ¸ ¸a a a ıntregi ale lui n. trebuie ca n/2+α = (n+α)/2+1. aleas˘ astfel ˆ at s˘ fie satisf˘cut˘ recurenta din teorema Master a a ıncˆ a a a ¸ S(n) ≤ S(n/2) + O(n). a dac˘ n nu este o putere a lui 2. a 2. deci a a T (n) = S(n − 2) = O((n − 2) log(n − 2) = O(n log n).

ecuatiile recurente pot fi aduse la aceast˘ form˘ a ¸ a a printr-o schimbare de variabil˘. ¸ ¸ ¸ a Presupunem pentru ˆ ınceput c˘ n este o putere a lui 2. fie T (n) = 2 · T (n/2) + n · log n. pentru c˘ cele dou˘ subprobleme s a a au dimensiuni diferite. Aceasta nu se potrive¸te cu teorema master. a ın ¸ a a a pentru care costul operatiei de c˘utare ˆ a ındepline¸te relatia de recurent˘ s ¸ ¸a T (n) = T (n/2) + T (n/4) + 1. ¸i √ and metoda arborelui de recursivitate nu obtinem s utilizˆ ¸ decˆt ni¸te margini slabe n << T (n) << n. putem rezolva recurente mult mai a ¸ complicate. a Un prim exemplu este recurenta T (n) = 4T (n/2) + n. a s Dac˘ nu au forma standard. n > 1 . printr-o schimbare de variabil˘. deci b = 2. p(k) = k. vom nota cu T (n) termenul general al In a recurentei si cu tk termenul noii recurente obtinute printr-o schimbare de variabil˘. s Exist˘ ˆ geometria computational˘ o structur˘ de date numit˘ arbore pliat.2. ˆ exemplele care urmeaz˘. n > 1 Facem schimbarea de variabil˘ t(k) = T (2k ) ¸i obtinem: a s ¸ t(k) − 2 · t(k − 1) = k · 2k . d = 1 Ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a (r − 2)3 = 0 cu solutia ¸ t(k) = c1 · 2k + c2 · k · 2k + c3 · k 2 · 2k Deci T (n) = c1 · n + c2 · n · log n + c3 · n · log2 n ∈ O(n · log2 n|n = 2k ) Uneori.6. O schimbare de variabil˘ aplicabil˘ pentru ecuatii a a a ¸ de recurent˘ de tip multiplicativ este: ¸a n = 2k ⇔ k = log n De exemplu. ¸i a termenilor de ordin mic din argumentele oric˘rei recurente care s a s a ¸ se potrive¸te un pic cu teorema master sau metoda arborelui de recursivitate. a Deci. ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 85 Un argument similar d˘ o ajustare a marginii inferioare T (n) = Ω(n log n). T (n) = Θ(n log n) este un rezultat ˆ ıntemeiat de¸i am ignorat marginile s inferioar˘ ¸i superioar˘ de la ˆ as a ınceput! Transformarea domeniului este util˘ pentru ˆ aturarea marginilor inferioar˘ a ınl˘ a ¸i superioar˘.

n > 1 Procedˆnd la fel. n > 1 c fiind o constant˘. s ¸ a Atunci. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI ˆ care ˆ ın ınlocuim pe n cu 2k . ˆ s Inlocuim la loc pe k cu log2 n T (n) = c1 n2 + c2 n Rezult˘ a T (n) ∈ O(n2 |n este o putere a lui 2) Un al doilea exemplu ˆ reprezint˘ ecuatia ıl a ¸ T (n) = 4T (n/2) + n2 . s˘ consider˘m ¸i exemplul In a s a a s T (n) ∈ O(n2 log n|n este o putere a lui 2) T (n) = 3T (n/2) + cn. T (n) = c1 n2 + c2 n2 lg n ¸i obtinem s ¸ ˆ sfˆr¸it. ajungem la recurenta a tk = 4tk−1 + 4k cu ecuatia caracteristic˘ ¸ a ¸i solutia general˘ tk = c1 42 + c2 k42 . tk = c1 4k + c2 2k .86 CAPITOLUL 6. notam tk = T (2k ) = T (n) ¸i obtinem s ¸ tk = 4tk−1 + 2k Ecuatia caracteristic˘ a acestei recurente liniare este ¸ a ¸ (x − 4)(x − 2) = 0 ¸i deci. Obtinem succesiv a ¸ T (2k ) = 3T (2k−1 ) + c2k tk = 3tk−1 + c2k cu ecuatia caracteristic˘ ¸ a tk = c1 3k + c2 2k T (n) = c1 3lg n + c2 n (x − 3)(x − 2) = 0 (x − 4)2 = 0 .

r2 = . Atunci avem  Θ(nk ). T (n) ∈ O(nlg 3 |n este o putere a lui 2) 87 Putem enunta acum o proprietate care este util˘ ca retet˘ pentru analiza ¸ a ¸ a algoritmilor cu recursivit˘¸i de forma celor din exemplele precedente. b ≥ 2 si k ≥ 0 sunt ˆ ıntregi. S˘ se rezolve ecuatia: a ¸ Fn+2 = Fn+1 + Fn .3 Probleme rezolvate 1. Determin˘m constantele c1 ¸i c2 din conditiile initiale F0 = 0 ¸i F1 = 1. deoarece s alg b = blg a obtinem ¸ T (n) = c1 nlg 3 + c2 n deci. a este o putere a lui b. Ecuataia caracteristic˘ corespunz˘toare ¸ a a r2 − r − 1 = 0 are solutiile ¸ √ √ 1− 5 1+ 5 .  T (n) ∈ Θ(nk log n). n/n0 s pentru a < bk . PROBLEME REZOLVATE ¸i. pentru a = bk . F1 = 1. at Fie T : N −→ R+ o functie eventual nedescresc˘toare ¸ a T (n) = aT (n/b) + cnk .   Θ(nlogb a ). n > n0 unde: n0 ≥ 1. F0 = 0.6. a s ¸ ¸ s Rezolvˆnd sistemul a c1 + c2 = 0 c1 √ 1+ 5 2 + c2 √ 1− 5 2 =1 .3. pentru a > bk . 6. ¸i c sunt numere reale pozitive. r1 = 2 2 √ 1+ 5 2 n Solutia general˘ este ¸ a Fn = c1 + c2 √ 1− 5 2 n .

¸i c3 = − 1 . solutia relatiei de recurent˘ care define¸te numerele lui Fibonacci este: ¸ ¸ ¸a s √ n √ n 1 1+ 5 1− 5 1 Fn = √ −√ 2 2 5 5 2. x1 = 1. Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − 6r2 + 12r − 8 = 0 ¸i are solutiile: r1 = r2 = r3 = 2. Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 0. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = xn+2 + 8xn+1 − 12xn . x1 = 2. 5 1 2 x0 = 0. Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − r2 − 8r + 12 = 0 ¸i are solutiile: r1 = r2 = 2 ¸i r3 = −3. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+2 = 2xn+1 − 2xn . x2 = 3.88 CAPITOLUL 6. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI 1 1 obtinem c1 = √5 ¸i c1 = − √5 . 2 2 4. x1 = 2. x0 = 0. c2 = ¸ ¸ a 5 Solutia general˘ este: ¸ a xn = n 1 + 2 5 1 2n − (−3)n . s ¸ s Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = (c1 + nc2 )2n + c3 (−3)n . s ¸ Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = (c1 + c2 n + c3 n2 )2n . ¸i c3 = − 1 . . c2 = ¸ ¸ a Solutia general˘ este: ¸ a xn = 3 2 x0 = 0. s 5 3. x2 = 4. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = 6xn+2 − 12xn+1 + 8xn . Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 1 . ¸ s Deci. s 2 3 1 n − n2 2n = (3n − n2 )2n−1 .

3. PROBLEME REZOLVATE Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r2 − 2r + 2 = 0 89 ¸i are solutiile: r1 = 1 + i ¸i r2 = 1 − i care se pot scrie sub form˘ trigonometric˘ s ¸ s a a astfel: √ √ π π π π r1 = 2 cos + i sin . T (1) = 1. r2 = 2 cos − i sin . c2 = 1 si c3 = 2 . T (0) = 0. Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − 4r2 + 6r − 4 = 0 ¸i are solutiile: r1 = 2. 4 4 4 4 Solutiile fundamentale sunt: ¸ x(1) = n √ 2 n cos √ nπ (2) 2 . + c2 sin 4 4 Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 0 si c2 = 1. ¸ ¸ a Solutia general˘ este: ¸ a xn = √ 2 n sin nπ . r2 = 1 + i ¸i r3 = 1 − i.6. . s ¸ s Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = c1 2n + c2 √ 2 n x0 = 0. 4 5. ¸ ¸ a 2 Solutia general˘ este: ¸ a √ n 2 nπ nπ n−1 xn = −2 + cos . 4 Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = √ 2 n c1 cos nπ nπ . x2 = 1. x1 = 1. cos √ nπ 2 + c3 4 n sin nπ . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = 4xn+2 − 6xn+1 + 4xn . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) − 3T (n − 1) + 4T (n − 2) = 0. + 3 sin 2 4 4 6. n ≥ 2. xn = 4 n sin nπ . 4 3 1 Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = − 2 .

ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI Ecuatia caracteristic˘ r2 − 3r + 4 = 0 are solutiile r1 = −1. Suma este m˘rginit˘ ¸i inferior ¸i superior de c˘tre serii geometrice cresc˘toare. T (1) = 1. r2 = 4. 5 7. T (2) = 2. avem 2f (n) > af (n/b) > 1. 9. cu T (0) = 0. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 4T (n/2) + n lg n. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 2T (n/2) + n lg n. care nu este tocmai dublul lui In f (n) = n lg n. r2 = r3 = 2 deci T (n) = c1 1n + c2 2n + c3 n2n Determinarea constantelor  c1 + c2  c + 2c2 + 2c3  1  c1 + 4c2 + 8c3 Deci T (n) = −2 + 2n+1 − n n 2 = 2n+1 − n2n−1 − 2. ˆ acest caz. n ≥ 3. 2  c1 = −2 =0  = 1 ⇒ c2 = 2   1 =2 c3 = − 2 8. a as s a a deci solutia este T (n) = Θ(nlog2 4 ) = Θ(n2 ).90 CAPITOLUL 6. avem af (n/b) = 2n lg n − 2n. Acest truc nu merge ˆ cazurile doi ¸i ¸ ın s trei ale teoremei Master. . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 5T (n − 1) − 8T (n − 2) + 4T (n − 3). Pentru n suficient de mare.9f (n). Ecuatia caracteristic˘: ¸ a r3 − 5r2 + 8r − 4 = 0 ⇒ r1 = 1. deci ¸ a ¸ T (n) = c1 (−1)n + c2 4n Constantele se determin˘ din conditiile initiale: a ¸ ¸ c1 + c2 = 0 −c1 + 4c2 = 1 ⇒ 1 c1 = − 5 c2 = 1 5 Solutia este: ¸ T (n) = 1 n [4 − (−1)n ] .

ˆ particular. a ¸ Trebuie s˘ calcul˘m suma pe fiecare nivel ¸i suma total˘ ˆ alt mod.. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a √ √ T (n) = 2 n · T ( n) + n. avem c˘ a a T (n) = Θ(n log n).. Din nou. iar diferenta nu este un factor constant. 12. Avem o serie geometric˘ cresc˘toare a sumelor nivelurilor. Deoarece aceste margini difer˘ numai printr-un factor constant. Avem cel mult lg lg n niveluri dar acum avem nodurile de pe nivelul i care au suma 2i n. ˆ ambele situatii. a a lg n−1 T (n) = i=0 n = lg n − i lg n j=1 n = nHlg n = Θ(n lg lg n). ¸i putem obtine o margine a ın s a s ¸ inferioar˘ contorizˆnd numai nodurile din nivelurile complete. 11. deci T (n) = Θ(n). (Quicksort aleator). PROBLEME REZOLVATE 91 Nu putem aplica teorema Master pentru c˘ af (n/b) = n/(lg n − 1) nu este a egal˘ cu f (n) = n/ lg n.6. avem un arbore recursiv ”trunchiat”. deci este la fel ca ˆ ultimul caz al teoremei Master ¸i orice frunz˘ are nivelul ın s a ˆ ıntre log4 n ¸i log4/3 n. (Selectie determinist˘).. ˆ acest caz nodurile de pe acela¸i nivel al arborelui de recursivitate au diferite In s valori. Putem s˘ obtinem o margine superioar˘ ignorˆnd cazurile a ¸ a a de baz˘ ˆ totalitate ¸i crescˆnd arborele spre infinit. pentru a obtine o margine inferioar˘ pentru T (n). Aceste observatii ne dau marginile inferioar˘ ¸i superioar˘: ¸ a a ¸ as a n log4 n ≤ T (n) ≤ n log4/3 n. aceasta ˆ In ınseamn˘ a c˘ adˆncimea arborelui este cel mult lg n − 1. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: ¸ a a ¸ ¸a T (n) = T (n/5) + T (7n/10) + n. la fel ca a a .3. j 10. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = T (3n/4) + T (n/4) + n. as a ın a a Similar. a a In ¸ seriile geometrice sunt majorate de termenul cel mai mare. Dac˘ ne uit˘m numai la a a nivelurile complete ale arborelui. Suma a a s a ın tuturor nodurilor de pe nivelul i este n/(lg n − i). deci este ca ˆ primul a a ın caz al teoremei Master. vom supraevalua T (n) ignorˆnd cazurile ¸ a a de baz˘ ¸i extinzˆnd arborele ˆ jos c˘tre nivelul celei mai adˆnci frunze. Nodurile din orice nivel complet (adic˘. s Pentru a obtine o margine superioar˘. observ˘m c˘ suma pe nivel formeaz˘ o serie a a a geometric˘ descresc˘toare T (n) = n + 9n/10 + 81n/100 + . deasupra oric˘rei frunze) au suma a a n. vom subevalua ¸ a T (n) contorizˆnd numai nodurile din arbore pˆn˘ la nivelul frunzei care este cea a a a mai putin adˆnc˘.

92 CAPITOLUL 6. Se obtine: a ¸ T (n) = Θ(2lg lg n n) = Θ(n log n). 13. Suma nodurilor de pe nivelul i este 4i n. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a √ √ T (n) = 4 n · T ( n) + n. . deci T (n) este majorat˘ de suma nivelurilor cele ın a mai adˆnci. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI ˆ cazul doi din teorema Master. Avem o serie geometric˘ cresc˘toare. deci nu trebuie decˆt s˘ avem grij˘ de ın a a a aceste niveluri. a a la fel ca ˆ cazul doi din teorema master. Se obtine ¸ T (n) = Θ(4lg lg n n) = Θ(n log2 n).

s Cum rezolv˘m aceast˘ relatie de recurent˘? B˘nuim c˘ solutia este de forma a a ¸ ¸a a a ¸ T (n) = an + b. for i=2. Dar cˆte sunt ˆ minus? Presupunem c˘ n este o putere a lui 2 ¸i T (n) este a a ın a s num˘rul de comparatii.1 Operatii cu numere ¸ 7. Atunci a ¸ T (n) = 2T (n/2) + 2 ¸i T (2) = 1. n vmin = minim(vmin. Atunci a ¸i b trebuie s˘ satisfac˘ sistemul de ecuatii s a a ¸ 2a + b = 1 an + b = 2(an/2 + b) + 2 93 . Prelucrarea se repet˘ pentru cele dou˘ s a a zone (deci se folose¸te recursivitatea).Capitolul 7 Algoritmi elementari 7. Apar cˆte dou˘ comparatii ˆ plus de fiecare s a a ¸ ın dat˘. Proced˘m astfel: a vmin = x[1].n.1. vmax = x[1].1 Minim ¸i maxim s S˘ presupunem c˘ dorim s˘ determin˘m valorile minim˘ ¸i maxim˘ dintru-un a a a a as a vector x[1.. Compar˘m vmin1 cu vmin2 as a s ın a a ¸i stabilim vminm. La fel pentru vmax. x[i]) Evident se fac 2n − 2 comparatii. x[i]) vmax = maxim(vmax. Se poate mai repede? Da! ˆ artim ¸irul ˆ ¸ Imp˘ ¸ s ın dou˘ ¸i determin˘m vmin ¸i vmax ˆ cele dou˘ zone.

} .1. T (n) = 3n/2 − 2. deci (pentru n putere a lui 2).1. atunci: d(n) = (1 + α1 )(1 + α2 ). deci avem un total de 3n/2 − 2 ¸ a comparatii pentru n par.x[i+1]) if cmin < vmin vmin = cmin if vmax > cmax vmax = cmax Fiecare iteratie necesit˘ trei comparatii. Ciclul se repet˘ de (n − 2)/2 ori. Presupunem c˘ a a ¸ a a ¸irul are un num˘r par de termeni.x[i+1]) cmax = maxim(x[i].2 Divizori Fie n un num˘r natural. algoritmul are forma: s a vmin = minim(x[1].i=i+2) cmin = minim(x[i].2) Pentru calculul lui d(n) putem folosi urm˘torul algoritm: a static int ndiv(int n) { int d.n=n/d. s O idee similar˘ poate fi aplicat˘ pentru varianta secvential˘. Dac˘ not˘m prin d(n) num˘rul divizorilor lui s a a a a n ∈ N.x[2]) for(i=3.i<n.. d=3. while(n%d==0){nd++. iar initializarea variabilelor necesit˘ ¸ a ¸ ¸ a o comparatie. Se poate demonstra c˘ num˘rul de comparatii a a a ¸ este 3 ⌈n/2⌉ − 2 pentru a afla minimum ¸i maximum.1) se nume¸te descompunere canonic˘.1. ¸ 7.nd.94 CAPITOLUL 7. Atunci.x[2]) vmax = maxim(x[1].nd=0. ALGORITMI ELEMENTARI care are solutia b = −2 ¸i a = 3/2..} p=p*(1+nd). while(d*d<=n) { nd=0.(1 + αk ) (7. d=2. ¸ s adic˘ 75% din algoritmul anterior. while(n%d==0){nd++. Descompunerea ˆ facori primi a ın n = pα1 · pα2 · . · pαk 2 1 k (7..n=n/d..p=1.

1.2.2. Descompunerea ˆ factori a unui num˘r natural n poate necesita ˆ ın a√ ıncercarea tuturor numerelor naturale din intervalul [2. return p.} return b. int b} { int c. ALGORITMUL LUI EUCLID p=p*(1+nd). else return false.7. } while((c=a%b) != 0) { a = b.2 Algoritmul lui Euclid 7. if(nr==2) return true.1 Algoritmul clasic Un algoritm pentru calculul celui mai mare divizor comun (cmmdc) a dou˘ a numere naturale poate fi descompunerea lor ˆ factori ¸i calculul produsului tuturor ın s divizorilor comuni. b = c. De exemplu dac˘ a = 1134 = 2 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 7 ¸i b = 308 = a s 2 ∗ 2 ∗ 7 ∗ 11 atunci cmmdc(a. if (a < b) { c = a. if(nr<=1) return false. b) este algoritmul lui Euclid.3 Numere prime Pentru testarea primalit˘¸i unui num˘r putem folosi urm˘torul algoritm: at a a static boolean estePrim(int nr) { int d. } 7. } 95 7. } if(n!=1) p=p*2. b = c. } . if(d*d>nr) return true. b) = 2 ∗ 7 = 14. while((d*d<=nr)&&(nr%d!=0)) d=d+2. if(nr%2==0) return false. d=d+2. n]. static int cmmdc(int a. a = b. Un algoritm eficient pentru calculul cmmdc(a. d=3.

cˆnd bk divide a s a a as a ak . pentru c˘ b divide a. a2 = 210. b) >= cmmdc(a. Lema 1 cmmdc(a − x ∗ b. b). b1 = 210. obtinem: s ¸ a0 = 1134.96 Pentru a = 1134 ¸i s a0 = 1134. a3 = 98. b3 = 14. b). b) = b. Aceste numere pot fi calculate parcurgˆnd ˆ ıncˆ a ınapoi algoritmul clasic al lui Euclid.2. a3 = 98. b). d1 = 1. ¸ Prin inductie presupunem c˘ xk ¸ yk exist˘. a1 = 308. b) = cmmdc(a. Fie xk ¸i yk s s a ¸ s numerele care indeplinesc relatia xk ∗ ak + yk ∗ bk = cmmdc(ak . a2 = 210. . deci a − x ∗ b = c3 ∗ d ¸i b = c2 ∗ d. b) = gcd(a. b). putem lua xk = 0 ¸ yk = 1.2 Algoritmul lui Euclid extins Pentru orice dou˘ numere intregi pozitive. pentru c˘ la sfˆr¸it. b0 = 308. b) = cmmdc(a mod b. putem calcula xk−1 ¸i yk−1 . a Demonstr˘m ¸i inegalitatea contrar˘ cmmdc(a − x ∗ b. bk ) = cmmdc(a. d0 = 3. b) = xk ∗ ak + yk ∗ bk = xk ∗ bk−1 + yk ∗ (ak−1 − dk−1 ∗ bk−1 ) = yk ∗ ak−1 + (xk − yk ∗ dk−1 ) ∗ bk−1 . b3 = 14. De aici rezult˘ c˘ a a a cmmdc(b. d2 = 2. b2 = 98. b). deci a = c1 ∗ d ¸i b = c2 ∗ d. aa a Presupunem c˘ d divide a ¸ b. d3 = 7. c) = cmmdc(c. cmmdc(a. CAPITOLUL 7. obtinem t a ¸ ¸ xk−1 = yk . Atunci d a s s divide a pentru c˘ a = (a − x ∗ b) + x ∗ b = (c3 + x ∗ c2 ) ∗ d. Astfel. b) <= cmmdc(a. Pentru 1134 ¸i 308. a a s s ak = bk−1 ¸i bk = ak−1 mod bk−1 = ak−1 − dk−1 ∗ bk−1 . Prin inductie rezult˘ c˘ cel mai mare divizor comun al ultimelor dou˘ numere ¸ a a a este egal cu cel mai mare divizor comun al primelor dou˘ numere. ¸inˆnd cont de relatia xk−1 ∗ak−1 +yk−1 ∗bk−1 = cmmdc(a. Dar pentru cele a dou˘ numere a ¸i b din final. s Presupunˆnd c˘ xk ¸i yk sunt cunoscute. a s a 7. unde s dk−1 = ak−1 /bk−1 (ˆ artire ˆ ımp˘ ¸ ıntreag˘). b). yk−1 = xk − yk ∗ dk−1 . Demonstratie: Pentru ˆ ¸ ınceput ar˘t˘m c˘ cmmdc(a − x ∗ b. b2 = 98. Fie ak ¸i bk valorile lui a ¸i b dup˘ k iteratii ale buclei din algoritm. a1 = 308. Atunci d divide a − x ∗ b a s s pentru c˘ a − x ∗ b = (c1 − x ∗ c2 ) ∗ d. b). ALGORITMI ELEMENTARI b = 308 se obtine: ¸ b0 = 308. a s a Presupunem c˘ d divide a − x ∗ b ¸i b. exist˘ x ¸i y (unul negativ) astfel a a s ˆ at x ∗ a + y ∗ b = cmmdc(a. a Substituind aceste expresii pentru ak ¸i bk obtinem s ¸ cmmdc(a. b1 = 210.

3. minmn=m.i<=k. pentru orice k.length-1. n=b. y2 = 0−1∗2 = −2. } } .n.} s=new int[k+1]. i=k. if(minmn<m) for(i=minmn+1.j++) ss[j]=s[j]. int[] s.. Not˘m cu a si b vectorii coeficientilor a ¸ a ¸ polinoamelor cu care se opereaz˘ ¸i cu m ¸i n gradele lor. valorile pentru xk ¸i yk : s s x3 = 0. OPERATII CU POLINOAME ¸ 97 ¸i de asemenea... m=a. s 7. y1 = 1+2∗1 = 3. a a a ceea ce arat˘ c˘ valorile calculate pentru x = x0 ¸i y = y0 nu sunt unice. for(i=0.i. while((s[i]==0)&&(i>=1)) i--. else { int[] ss=new int[i+1]. Desigur relatia 3 ∗ 1134 − 11 ∗ 308 = 14 este corect˘.i<=minmn. if(m<n) {k=n.length-1.i<=k.} else {k=m.k.3. x1 = −2.i++) s[i]=a[i]+b[i]. else for(i=minmn+1.i++) s[i]=a[i]. + b1 X + b0 . return ss.minmn. for(j=0..3 Operatii cu polinoame ¸ Toate operatiile cu polinoame obi¸nuite se fac utilizˆnd ¸iruri de numere ¸ s a s care reprezint˘ coeficientii polinomului. minmn=n. Solutia nu este unic˘. x0 = 3. y1 = −2 − 3 ∗ 3 = −11. y3 = 1.7.j. Deci as s a(X) = am X m + . a a s 7. if(i==k) return s.i++) s[i]=b[i].1 Adunarea a dou˘ polinoame a Este asem˘n˘toare cu adunarea numerelor mari. x2 = 1. + a1 X + a0 ¸i b(X) = bn X n + . a a static int[] sumap(int[] a.j<=i. ¸ a ¸ a S˘ observ˘m c˘ (3 + k ∗ 308) ∗ 1134 − (11 + k ∗ 1134) ∗ 308 = 14. int[] b) { int m.

3. } 7.3. + b1 X + b0 derivata de ordinul 1 a polinomului a(X) = am X m + am−1 X m−1 + .length-1. + a1 ) · x + a0 static int valp(int[] a. } 7..n.2 ˆ Inmultirea a dou˘ polinoame ¸ a Evident.4 Fie Calculul derivatelor unui polinom b(X) = bn X n + bn−1 X n−1 + ....i++) for(j=0.val. .length-1. for(i=m-1. val=a[m]..i<=m.length-1.. return p.i.j++) p[i+j]+=a[i]*b[j]. 0 ≤ i ≤ m ¸i 0 ≤ j ≤ n.((an · x + an−1 ) · x + an−2 ) · x + .i.j<=n. ALGORITMI ELEMENTARI 7. n=b.98 CAPITOLUL 7.3 Calculul valorii unui polinom Valoarea unui polinom se calculeaz˘ eficient cu schema lui Horner: a a(x) = (. m=a. gradul polinomului produs p = a·b este m+n iar coeficientul pk este suma tuturor produselor de forma ai · bj unde i + j = k. m=a. int[] b) { int m. + a1 X + a0 .j.i--) val=val*x+a[i]. int x) { int m. s static int[] prodp(int[] a. int[] p.3. p=new int[m+n+1].. for(i=0.i>=0. return val..

return b.int k) { int i.length-1.i<=n. + 2 · a2 · X + a1 . Dac˘ vrem s˘ calcul˘m derivata de ordinul k ≥ 0 a polinomului a.k).x).i. int[] b..n. m=a. } 99 Pentru calculul valorii v = a′ (x) a derivatei polinomului a ˆ x este suficient ın apelul v=valp(derivp(a).. m=a. } Pentru calculul valorii v = a(k) (x) a derivatei de ordinul k a polinomului a ˆ x este suficient apelul ın v=valp(derivpk(a. . for(i=0.i<=k.i++) b=derivp(b).i++) b[i]=(i+1)*a[i+1]. Rezult˘ c˘ a a n=m−1 ¸i s bi = (i + 1) · ai+1 pentru 0 ≤ i ≤ n.x). int[] b. for(i=0. b=new int[n+1]. static int[] derivp(int[] a) { int m. atunci a a a static int[] derivpk(int[] a..length-1.i<=n.. b=new int[m+1]. OPERATII CU POLINOAME ¸ Dar a′ (X) = m · am · X m−1 + (m − 1) · am−1 · X m−2 + . return b. for(i=1.3.i++) b[i]=a[i]. n=m-1.7.

ale c˘rui elemente sunt a distincte. j=0. ¸ ¸ 7. else { int[] cc=new int[j].i<m.i++) cc[i]=c[i].4 Operatii cu multimi ¸ ¸ O multime A se poate memora ˆ ¸ ıntr-un vector a. } 7. return cc. x ∈ B} / Not˘m card A = m.1 Apartenenta la multime ¸ ¸ Testul de apartenent˘ a unui element x la o multime A.length.i<n.100 CAPITOLUL 7. Folosind vectorii putem descrie operatiile cu multimi.2 Diferenta a dou˘ multimi ¸ a ¸ Diferenta a dou˘ multimi este dat˘ de multimea ¸ a ¸ a ¸ C = A − B = {x|x ∈ A.i++) if(a[i]==x) {ap=true.i++) if(!apartine(b. for(i=0.} return ap. if(j==m) return c. for(i=0.4. este prezentat ˆ ¸a ın algoritmul urm˘tor: a static boolean apartine(int[] a. int[] c=new int[m]. m=a.length. int x) { int i. for(i=0. ALGORITMI ELEMENTARI 7. } } .n=a.4.i<j. int[] b) { int i. boolean ap=false.a[i]) c[j++]=a[i]. break. a static int[] diferenta(int[] a.

4.i<j.length. for(i=0. if(j==m+n) return c. } } 7.4. for(i=0.length.i++) if(apartine(b. j. } } Intersectia a dou˘ multimi este multimea: ¸ a ¸ C = A ∩ B = {x|x ∈ A ¸i x ∈ B} s static int[] reuniune(int[] a. m=a.i<m.7.4.a[i]) c[j++]=a[i]. return cc. for(i=0.i<j.i++) c[i]=a[i]. else { int[] cc=new int[j]. int[] c=new int[m].length.4 Produsul cartezian a dou˘ multimi a ¸ .i<n. int[] c=new int[m+n]. m=a. return cc. ın s static int[] reuniune(int[] a. n=b. int[] b) { int i. for(i=0.i++) if(!apartine(a. j. int[] b) { int i. if(j==m) return c.b[i]) c[j++]=b[i]. OPERATII CU MULTIMI ¸ ¸ 101 7.i<m. Introducem ˆ C toate elementele lui A ¸i apoi elementele lui B − A. else { int[] cc=new int[j].i++) cc[i]=c[i]. j=m. for(i=0.3 Reuniunea ¸i intersectia a dou˘ multimi s ¸ a ¸ Reuniunea a dou˘ multimi este multimea: a ¸ C = A ∪ B = A ∪ (B − A). j=0.i++) cc[i]=c[i].

.length. 2. Componenta i are valoarea 1 a dac˘ elementul ai apartine submultimii ¸i 0 ˆ caz contrar. . pentru n = 4. m=a.. ALGORITMI ELEMENTARI Produs cartezian a doua multimi este multimea: A × B = {(x. for(i=0. vom folosi un vector v valoarea · · · · . adic˘ a tuturor numerelor s ¸ a ˆ baza 2 care se pot reprezenta folosind n cifre. k=0..5 Generarea submultimilor unei multimi ¸ ¸ Generarea submultimilor unei multimi A = {a1 . ın Pentru a genera adunarea ˆ binar. j. } De exemplu. 3}. ¸ ¸ O submultime se poate memora sub forma unui vector cu n componente. int[][] c=new int[2][m*n]. 2. ¸ unde fiecare component˘ poate avea valori 0 sau 1. 4} ¸i B = {1. . O astfel de reprezentare a ¸ ¸ s ın se nume¸te reprezentare prin vector caracteristic..j<n. c[1][k]=b[j].length. este identic˘ cu ¸ a generarea submultimilor multimii de indici {1. n}.j++) { c[0][k]=a[i].102 CAPITOLUL 7. static int[][] prodc(int[] a. int[] b) { int i. matricea C este s linia 0 linia 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 4 2 2 5 2 3 6 3 1 7 3 2 8 3 3 9 4 1 10 4 2 11 4 3 7.i++) for(j=0. ¸inem cont c˘ trecerea de la un ordin la ın t a urm˘torul se face cˆnd se obtine suma egal˘ cu 2. Fiecare coloan˘ a matricei contine cˆte un element al produsului a ¸ a cartezian.. k++. n=b. 3. an }. a2 . a a ¸ a a pozitia ¸ 1 2 3 4 De exemplu.4. adic˘ 1 + 1 = (10)2 . } return c. y)|x ∈ A ¸i y ∈ B} s Putem stoca produsul cartezian sub forma unei matrice C cu dou˘ linii ¸i a s m × n coloane.. s Generarea tuturor submultimilor ˆ ¸ ınseamn˘ generarea tuturor combinatiilor a ¸ de 0 ¸i 1 care pot fi retinute de vectorul caracteristic V . k. 2.i<m. pentru A = {1.

j=0. coloana 5 ¸ s reprezint˘ submultimea {a2 . i--.i<=n. OPERATII CU MULTIMI ¸ ¸ initial ¸ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 · 0 0 0 1 1 1 2 0 · 1 0 ¸i adun˘m 1 s a 1 ¸i adun˘m 1 s a 103 obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem · ¸ obtinem 1 ¸ 2 care nu este permis. while(v[i]>1) { v[i]=v[i]-2.i<=n. c=new int[n][nc]. ¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 care nu este permis. int[] v=new int[n+1].i<=n. j++. int[][] c. coloana F reprezint˘ ˆ ¸ a a ıntreaga multime. for(i=1. a4 } iar coloana 7 reprezint˘ submultimea {a2 .7. nc=1. de exemplu. Coloana 0 reprezint˘ a ¸ a a multimea vid˘.i++) nc*=2. s a1 a2 a3 a4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 A 1 0 1 0 B 1 0 1 1 C 1 1 0 0 D 1 1 0 1 E 1 1 1 0 F 1 1 1 1 0 1 2 3 Ultima coloan˘ contine num˘rul liniei din matrice.i++) v[i]=0. for(i=1. j. } return c. while(j<nc) { v[n]=v[n]+1.4. a4 }. v[i-1]=v[i-1]+1. ¸i. ¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 ¸i adun˘m 1 s a 1 ¸i adun˘m 1 s a 2 care nu este permis. i=n. a3 . } . a a static int[][] submultimi(int n) { int i. } for(i=1. ¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 ¸i a¸a mai departe s s · pˆn˘ cˆnd a a a 1 Aceste rezultate se pot retine ˆ ¸ ıntr-o matrice cu n linii ¸i 2n coloane.i++) c[j][i-1]=v[i].

int ny=y.i.i<=nz-2. t=0. Dac˘ numerele sunt mai mari. int t. int[] y) { int nx=x. if(i<=ny-1) s=s+y[i]. if(nx>ny) nz=nx+1. int[] z=new int[nz]. return zz.length. int nz. for (i=0.i++) { s=t.104 CAPITOLUL 7. s a a s a static int[] suma(int[] x.5 Operatii cu numere ˆ ¸ ıntregi mari Operatiile aritmetice sunt definite numai pentru numere reprezentate pe 16. else { int[] zz=new int[nz-1].s.length. ¸ 32 sau 64 biti. } if(z[nz-1]!=0) return z. operatiile trebuie implementate de ¸ a ¸ utilizator.5. 7. else nz=ny+1.i++) zz[i]=z[i]. for (i=0. ALGORITMI ELEMENTARI 7. t=s/10.i<=nz-1. } } . if(i<=nx-1) s=s+x[i].1 Adunarea ¸i sc˘derea s a Adunarea ¸i sc˘derea sunt directe: aplicˆnd metodele din ¸coala elementar˘. z[i]=s%10.

OPERATII CU NUMERE ˆ ¸ INTREGI MARI 105 7.s. int nz=nx+ny. return zz. int t.5. for(i=0. int i.j<=ny-1.i<=ny-1. for(j=0. } t=0.j++) { t=0. a[j][i+j]=s%10. } if(z[nz-1]!=0) return z.i++) s=s+a[i][j].2 Inmultirea ¸i ˆ artirea ¸ s ımp˘ Metoda ˆ a¸at˘ ˆ ¸oal˘ este corect˘.j.length.int[]y) { int nx=x. } } . int ny=y.j++) { s=0.j<=nz-1. int[] [] a=new int[ny][nx+ny]. for(j=0. s=s+t.length. } a[j][i+j]=t. for(i=0.i<=nx-1. t=s/10.i++) { s=t+y[j]*x[i]. t=s/10.7. for(j=0.j<=nz-2. ınv˘t a ın s a a static int[] produs(int[]x. z[j]=s%10. else { int[] zz=new int [nz-1]. int[] z=new int[nz].j++) zz[j]=z[j].5.

ALGORITMI ELEMENTARI 7. Presupunem c˘ n are expresia binar˘ a a a a (bk .. .1). i *= 2) p *= p..106 CAPITOLUL 7.bi =1 2i . i = 1. Atunci putem scrie k n= i=0. i int exponent_1(int x. for (c = x. i < n. } return z. Deci. i = 0. } . k xn = i=0. bk−1 . n = n / 2) { if (n & 1) /* n este impar */ z *= c. Presupunˆnd c˘ toate ˆ a a ınmultirile sunt efectuate ˆ ¸ ıntr-o unitate de timp.5. acest algoritm are complexitatea O(n). n != 0. c˘ n = 2k . Totu¸i. n / 2).. i++) p *= x. urm˘torul algoritm este corect: a a for (p = x. s˘ consider˘m cazul general. b0 ). a Acum.bi =1 x2 . z. c *= c. putem s˘ facem acest lucru mai repede! s a Presupunˆnd. z = 1. Cum facem acest lucru? Este evident a a a c˘ urm˘toarea secvent˘ functioneaz˘: a a ¸a ¸ a for (p = 1. n . b1 . Aici num˘rul de treceri prin ciclu este egal cu k = log2 n. int n) { if (n == 0) return 1. } int exponent_2(int x. n / 2) * exponent_2(x. if (n & 1) /* n este impar */ return x * exponent_2(x. int n) { int c. i < n.3 Puterea Presupunem c˘ vrem s˘ calcul˘m xn . return exponent_2(x. pentru ˆ a ınceput.

6.1 ˆ Inmultirea ¸ O functie scris˘ ˆ C/C++: ¸ a ın void matrix_product(int** A. Aceasta presupune calculul unor determinanti. int** C) { for (i = 0.1). k < n. } 107 7. s a ¸ Determinantul det(A) se define¸te recursiv astfel: s n−1 det(A) = i=0 (−1)i+j ∗ ai. n / 2). } } 7. if (n == 0) return 1. int** B. for (k = 0.j este element al matricei iar Ai.j ∗ det(Ai.2 Inversa unei matrice O posibilitate este cea din ¸coal˘.6. if (n & 1) /* n este impar */ return x * exponent_3(x. j < n.6 Operatii cu matrice ¸ 7. n .7. y = exponent_3(x.j ). i < n.j este submatricea obtinut˘ prin eliminarea ¸ a liniei i ¸i a coloanei j. j++) { C[i][j] = 0. s . unde ai. i++) for (j = 0. k++) C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]. return y * y. int n) { int y.6. OPERATII CU MATRICE ¸ int exponent_3(int x.

1] = a[j][k].j = (−1)i+j ∗ det(Ai. det += sign * a[i][0] * determinant(n . sign *= -1. j++) for (int k = 1. int[][] b = new int[n .1] = a[j][k].1][n . Presupunem c˘ A este inversabil˘ ¸i fie B = (bi. k < n. k < n. int sign = 1. int[][] a) { if (n == 1) return a[0][0]. Atunci A−1 = B T .108 CAPITOLUL 7.1][k .j )/ det(A). j++) for (int k = 1. } } Folosind determinanti. i < n. int det = 0. j < n.j ) matricea definit˘ prin a as a bi. ALGORITMI ELEMENTARI int determinant(int n. b). j < i.1. k++) b[j][k . i++) { for (int j = 0. . for (int i = 0.1]. unde B T este transpusa matricei B. k++) b[j . inversa matricei se poate calcula folosind regula lui ¸ Cramer. for (int j = i + 1.

.+(−1)n+1 | i=1 Ai | 109 ..1 Principiul includerii ¸i al excluderii ¸i aplicatii s s ¸ 8.1. Not˘m prin |A| cardinalul multimii A. Fie A o multime finit˘ ¸i A1 .. ..∩An | Se pot demonstra prin inductie matematic˘ urm˘toarele formule: ¸ a a n n n | i=1 n Ai | = i=1 n |Ai |− 1≤i<j≤n |Ai ∩Aj |+ 1≤i<j<k≤n |Ai ∩Aj ∩Aj |−.+(−1)n |A1 ∩A2 ∩. .. An submultimi ale sale... Atunci num˘rul ¸ as ¸ a elementelor lui A care nu apar ˆ nici una din submultimile Ai (i = 1..... Se s a ¸ a ¸ deduce u¸or c˘: s a |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|.. n) este ın ¸ egal cu: n |A|− i=1 |Ai |+ 1≤i<j≤n |Ai ∩Aj |− 1≤i<j<k≤n |Ai ∩Aj ∩Ak |+..Capitolul 8 Algoritmi combinatoriali 8.. 2.+(−1)n+1 | i=1 n Ai | | i=1 Ai | = i=1 |Ai |− 1≤i<j≤n |Ai ∪Aj |+ 1≤i<j<k≤n |Ai ∪Aj ∪Aj |−. A2 .1 Principiul includerii ¸i al excluderii s Fie A ¸i B dou˘ multimi finite.

Atunci n Sm... |Ai | = (n − 1)m . xm } ¸i Y = {y1 . Deoarece A1 ∩ A2 ∩ .. deci Sm.... s. . Se poate observa u¸or c˘ |A| = nm . + (−1)n−1 Cn Observatii: ¸ 1. ¸ s Fie Sm. deci ın k k 1≤i1 <i2 <. n=5.n = nm − Cn (n − 1)m + Cn (n − 2)m + .110 CAPITOLUL 8.n = n! ¸i se obtine o formul˘ interesant˘: s ¸ a a n−1 n! = k=0 k (−1)k Cn (n − k)n class Surjectii { public static void main (String[]args) { int m.. ∩ An | etc. a ¸ Fie A = {f |f : X −→ Y } (multimea tuturor functiilor definite pe X cu valori ¸ ¸ ˆ Y ) ¸i Ai = {f |f : X −→ Y.2 Num˘rul functiilor surjective a ¸ Se dau multimile X = {x1 .1. for(m=2. yn }.m++) { s=0. k... yi ∈ f (X)} (multimea functiilor pentru care yi nu ın s / ¸ ¸ este imaginea nici unui element din X). . y2 ... a s 2.<ik ≤n j=1 | k Aij | = Cn (n − k)m Rezult˘: a 1 2 n−1 Sm... Dac˘ n = m atunci num˘rul functiilor surjective este egal cu cel al functiilor a a ¸ ¸ injective. obtinem s ¸ n Sm. ultimul termen lipse¸te. + (−1)n |A1 ∩ A2 ∩ . ∩ An = ∅ ¸i pentru c˘ nu poate exista o functie care s a ¸ s˘ nu ia nici o valoare.m<=10. s a Din Y putem elimina k elemente ˆ Cn moduri. .n num˘rul functiilor surjective f : X −→ Y .. ALGORITMI COMBINATORIALI 8.n = |A| − | i=1 Ai | Folosind principiul includerii ¸i al excluderii.. x2 .n = |A| − i=1 |Ai | + 1≤i<j≤n |Ai ∩ Aj | − . |Ai ∩ Aj | = (n − 2)m ..

} rez=1. for(i=1.println(m+" : "+s).out.j<=k.k++) s=s+comb(n. i=r. } } 111 .8.i=b.i<=k. for(j=2. } static int cmmdc (int a. i. if (a>b) {d=a.r.} while (i!=0) { c=d/i.x[i]).out.j<=k. return rez. for(i=1.i<=k.} else{d=b. if(y[j]==1) break.c. x[i]=x[i]/d.j++) y[j]=j. for(k=1.j++) for(i=1. for(j=1.k<=n. d. y[j]=y[j]/d.i<=k. int[] x=new int[k+1]. } static int putere (int a. j. } return d.m). } static int comb (int n.i++) rez=rez*x[i]. } System. return rez.k)*putere(-1.i.i=a.1.k)*putere(n-k. int k) { int rez.int b) { int d.k++) rez=rez*a.i++) x[i]=n-k+i.k<=n-1. int n) { int rez=1. k. int[] y=new int[k+1]. r=d%i.println("GATA").i++) { d=cmmdc(y[j]. d=i. PRINCIPIUL INCLUDERII SI AL EXCLUDERII SI APLICATII ¸ ¸ ¸ for(k=0. System.

.. a a Se poate demonstra u¸or c˘: s a n→∞ lim D(n + 1) D(n + 1) = (n + 1)D(n) + (−1)n+1 = n (D(n) + D(n − 1)) . S˘ not˘m cu Ai multimea celor (n−1)! permut˘ri care admit un punct ¸ a a ¸ a fix ˆ i (dar nu obligatoriu numai acest punct fix!)..112 CAPITOLUL 8.. celelalte pozitii continˆnd o permutare a celor n − k elemente r˘mase ¸ ¸ a a (care pot avea sau nu puncte fixe!). deci 1 2 n |A1 ∪ A2 ∪ ..... ∪ An | = Dar i=1 |Ai | − 1≤i<j≤n |Ai ∩ Aj | + .1. Folosind principiul includerii ın ¸i al excluderii.. + (−1)n−1 Cn . probabilitatea ca o permutare a n elemente. n! deci. ..3 Num˘rul permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe a a a a Fie X = {1. .3678. ∪ An | = 1 2 n = n! − Cn (n − 1)! + Cn (n − 2)! − +. ∪ An | = Cn (n − 1)! − Cn (n − 2)! + .. ale a a a aa multimii X.. ik pot fi alese ˆ Cn ¸ ın k moduri.. num˘rul permut˘rilor care admit cel putin un punct fix este egal s a a ¸ cu: n n |A1 ∪ A2 ∪ . ik . + (−1)n−1 | i=1 Ai |. Dac˘ p este o permutare a elementelor multimii X.. i2 . a s˘ nu aib˘ puncte fixe. i2 .... = n! 1 − + − + . + (−1)n Cn 1 1 (−1)n 1 . a a a a Se cere s˘ se determine num˘rul D(n) al permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe. ALGORITMI COMBINATORIALI 8. Atunci D(n) = n! − |A1 ∪ A2 ∪ . Cele k pozitii i1 . ∩ Aik | = (n − k)! ın ¸ deoarece o permutare din multimea Ai1 ∩ Ai2 ∩ . 2. dac˘ p(i) = i (1 ≤ i ≤ n). ∩ Aik are puncte fixe ˆ pozitiile ¸ i1 .... class PermutariFixe { public static void main(String [] args) { .. n}.... este de e−1 ≈ 0. |Ai1 ∩ Ai2 ∩ .. pentru n mare.. .. a ¸ spunem c˘ num˘rul i este un punct fix al permut˘rii p. + 1! 2! 3! n! De aici rezult˘ c˘ a a D(n) = e−1 . aleas˘ aleator.

xn. Dac˘ not˘m a a a a |A| = n ¸i |B| = r atunci |f −1 (b)| ≥ n . an de numere ˆ a s ıntregi. a . ¸ 8.k--) { xn=-k*xv. ∀b ∈ B. s=xv.k>=3.. PRINCIPIUL CUTIEI LUI DIRICHLET SI APLICATII ¸ ¸ long n=10. s a ¸ s ¸ Atunci.. .2 Principiul cutiei lui Dirichlet ¸i aplicatii s ¸ Acest principiu a fost formulat prima dat˘ de Dirichle (1805-1859). a2 . else xv=1L. } System..1 Problema subsecventei ¸ Se d˘ un ¸ir finit a1 . xv=xn.xv.2. ai+1 . ¸i un num˘r ımp˘ ¸ ın ¸ s a natural k astfel ˆ at m > kn. atunci a a a a |f −1 (b)| < n . + aj este un multiplu de n. va ıncˆ ın a ımp˘ ¸ exista cel putin o multime cu cel putin k + 1 obiecte..8. principiul lui Dirichlet se poate enunta astfel: ¸ Fiind date m obiecte. .2. Exist˘ o subsecvent˘ ai . deci ¸ n= b∈B |f −1 (b)| < r · ceea ce este o contradictie. a ¸ ¸ ın ¸ a Mai general. atunci. r n =n r Dar multimea B are r elemente. s r Demonstr˘m ultima inegalitate. exist˘ b ∈ B cu proprietatea c˘ |f −1 (b)| ≥ 2. Dac˘ aceasta nu ar fi adev˘rat˘.k. s+=xn. for(k=n. // n=22 maxim pe long ! if((n&1)==1) xv=-1L. principiul cutiei se poate formula astfel: ¸ Fie A ¸i B dou˘ multimi finite cu |A| > |B| ¸i functia f : A −→ B. ¸ a Cu ajutorul functiilor. ˆ cazul oric˘rei ˆ artiri. atunci a ımp˘ ¸ ın ¸ ¸ exist˘ cel putin o multime ˆ care vor fi cel putin dou˘ obiecte. care trebuie ˆ artite ˆ n multimi..out.println("f("+n+") = "+s). ¸ ¸ ¸ Pentru k = 1 se obtine formularea anterioar˘.. aj a ¸a cu proprietatea c˘ ai + ai+1 + .s=0L... a ˆ forma cea mai simpl˘ acest principiu se enunt˘ astfel: In a ¸a Dac˘ n obiecte trebuie ˆ artite ˆ mai putin de n multimi. } } 113 8.

s a a ¸ Deci exist˘ un sub¸ir cresc˘tor cu m + 1 termeni sau un sub¸ir descresc˘tor a s a s a cu n + 1 termeni. a a s Dac˘ nici o sum˘ partial˘ sk nu este multiplu de n. ALGORITMI COMBINATORIALI S˘ consider˘m urm˘toarele sume: a a a s1 s2 = a1 . sn = a1 + a2 + . yi ) a s ıi unde xi este lungimea maxim˘ a sub¸irurilor cresc˘toare care ˆ a s a ıncep cu ai iar yi este lungimea maxim˘ a sub¸irurilor descresc˘toare care ˆ a s a ıncep ˆ ai . n − 1}.. Dac˘ exist˘ un k astfel sk este multiplu de n atunci i = 1 ¸i j = k.. yi = yj ).. 2.. yi ) ¸i (xj .. Atunci.114 CAPITOLUL 8.2 Problema sub¸irurilor strict monotone s Se d˘ ¸irul de numere reale distincte a1 . ceea ce este o contraditie. sau ambele tipuri de sub¸iruri. sau un sub¸ir descresc˘tor de n + 1 elemente s a aj1 < aj2 < . yj ) sunt identice (xi = xj .2. Atunci perechile de s s numere (xi . ˆ ¸ s ınseamn˘ c˘ exist˘ cel putin dou˘ a a a ¸ a s ¸ a a s sume partiale (sk1 ¸i sk2 . < jn+1 ≤ mn + 1. dar acest lucru este s imposibil (cei doi termeni ai ¸i aj ar trebui s˘ coincid˘). adic˘: pentru toate a ¸ a a a numerele naturale xi ¸i yi avem 1 ≤ xi ≤ m ¸i 1 ≤ yi ≤ n. < aim+1 unde 1 ≤ i1 < i2 < .. amn+1 .. + an . unde k1 < k2 ) cu acela¸i rest.. < im+1 ≤ mn + 1. . atunci resturile ˆ artirii a a ¸ a ımp˘ ¸ acestor sume partiale la n nu pot fi decˆt ˆ multimea {1.. Deoarece ¸irul are mn + 1 termeni.. exist˘ un ai ¸i un aj pentru care perechile s a s de numere (xi . yi ) pot avea mn elemente distincte.. a2 . < ajn+1 unde 1 ≤ j1 < j2 < . . s Fiec˘rui element al ¸irului ˆ asociem perechea de numere naturale (xi . Pentru c˘ ¸ a ın ¸ a avem n sume partiale ¸i numai n − 1 resturi. Atunci subsecventa c˘utat˘ ¸ se obtine luˆnd i = k1 + 1 ¸i j = k2 .. ¸irul contine as s ¸ un sub¸ir cresc˘tor de m + 1 elemente: s a ai1 < ai2 < . ¸ a s 8.... 8..3 Numere remarcabile . ın Presupunem c˘ afirmatia problemei nu este adev˘rat˘.. = a1 + a2 .. .

In a a a . 13.. atunci aceast˘ descompunere este unic˘ abstractie a a ¸ f˘cˆnd de ordinea termenilor...2) (8.3.3.. 89. 1597. Numerele lui Fibonacci satisfac multe identit˘¸i interesante.3.1 Numerele lui Fibonacci Numerele lui Fibonacci se pot defini recursiv prin: F0 = 0... Se poate ar˘ta c˘ a a Fn = 2n 1 √ 5 1+ √ 5 n (8..5) (8.3. 3. Dac˘ nu se folosesc ˆ descompunere numerele F0 ¸i F1 ¸i nici dou˘ a ın s s a numere Fibonacci consecutive.6) 2 Fn+1 Fn−1 − Fn Fn+m Fnk = Fm Fn+1 + Fm−1 Fn = multiplu de Fk ¸i s F2 + F4 + .3. 34. Fn = Fn−1 + Fn−2 pentru n ≥ 2. NUMERE REMARCABILE 115 8. 5.3. + F2n F1 + F3 + . 377. Primele numere Fibonacci sunt: 0.11) F1 F2 + F2 F3 + ..3.3) (8.10) (8..3.3. 144.. 987. 1..3. + F2n F2n+1 Teorema 2 Orice num˘r natural n se poate descompune ˆ a ıntr-o sum˘ de numere a Fibonacci. numerele naturale pot fi reprezentate asem˘n˘tor a a a reprezent˘rii ˆ baza 2. + Fn F1 F2 + F2 F3 + . 21. 8. ca de exemplu: at 1 1 1 0 n = = Fn+1 Fn (−1)n Fn Fn−1 (8. De exemplu a ın 19 = 1 · 13 + 0 · 8 + 1 · 5 + 0 · 3 + 0 · 2 + 1 · 1 = (101001)F ˆ aceast˘ scriere nu pot exista dou˘ cifre 1 al˘turate. + F2n−1 2 2 2 F1 + F2 + .9) (8.8) (8.3. 610. . a a Folosind aceast˘ descompunere. + F2n−1 F2n = F2n+1 − 1 = F2n = Fn Fn+1 2 = F2n 2 = F2n+1 − 1 (8.1) − 1− √ 5 n .3. 2. 1.8. F1 = 1.4) (8. 55.. 233.3.7) (8.

cel mult! BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. long x.116 CAPITOLUL 8.k<=n. System.parseLong(br. return k-1. static long[] f=new long[n+1].3.k<=n. for(k=1. System. x=x-y.k<=n. for(k=3. y=f[iy].k++) System.println(nrt+" : "+x+" f["+iy+"] = "+y).io.print("x = ").MAX_VALUE").k++) f[k]=f[k-1]+f[k-2]. x=Long.println(" x = "+x).out. public static void main (String[]args) throws IOException { int iy. ALGORITMI COMBINATORIALI import java.y. } } static int maxFibo(long nr) { int k.MAX_VALUE+" = Long.2 Numerele lui Catalan Numerele Cn = 1 Cn n + 1 2n .readLine()).println(" "+Long.out. k.println(k+" : "+f[k]). // x=1234567890123456789L.out. while(x>0) { iy=maxFibo(x). for(k=0. class DescFibo { static int n=92.in)). f[0]=0. System.*.k++) if (f[k]>nr) break.out. nrt++. f[1]=1.out. f[2]=1. nrt=0. System. } } 8.

. s Numerele lui Catalan verific˘ ¸i relatia: as ¸ Cn+1 = 4n + 2 Cn n+2 O implementare cu numere mari este: class Catalan { public static void main (String[]args) { int n. m=y. num˘rul ¸irurilor ın aa a a s (x1 .print(n+" : ").8. for(j=0.. ca de exemplu: ın num˘rul arborilor binari..i++) { a[j][i+j]=y[j]*x[i]+t. .n++) { x=Catalan(n).out.. for(i=0.j++) { t=0... num˘rul modurilor de a a triangulariza un poligon..length. 2n − 1. + xi ≥ 0 pentru orice i = 1.length. afisv(x). 0) ¸i (n. j. num˘rul a ın ¸ a a a segmentelor care unesc 2n puncte ˆ plan f˘r˘ s˘ se intersecteze. 2. t. t=a[j][i+j]/10. num˘rul secventelor cu n biti ˆ care num˘rul cifrelor 1 nu dep˘¸e¸te a ¸ ¸ ın a as s num˘rul cifrelor 0 ˆ nici o pozitie plecˆnd de la stˆnga spre dreapta. ¸i multe altele. n=x. } } static int[] inm(int[]x.. NUMERE REMARCABILE 117 se numesc numerele lui Catalan. num˘rul de parantez˘ri corecte. x2 . int[][]a=new int[m][n+m]. int[] x.. 1} ¸i x1 + x2 + . . num˘rul drumurilor sub a a a a diagonal˘ care unesc punctele (0.. pentru n ≥ 0 ¸i C0 = 1.3.. s Numerele lui Catalan sunt solutie a urm˘toarei ecuatii de recurent˘: ¸ a ¸ ¸a Cn+1 = C0 Cn + C1 Cn−1 + .i<n. + Cn C0 . x2n ) ˆ care xi ∈ {−1. n) formate din segmente orizontale ¸i a s s verticale. . + x2n = 0 cu proprietatea ın s x1 + x2 + .j<m. System.. int[]z=new int[m+n]. Ele apar ˆ multe probleme. for(n=1.n<=10.int[]y) { int i.

while(nr!=0) { nc++.j++) { z[j]=t.i++) z[j]=z[j]+a[i][j]. } static int[] nrv(int nr) { int nrrez=nr. int nc=0. nr=nr/10.length).out. System. System. nc=0. t=z[j]/10. } return x.i<=m+n-2. } if(z[m+n-1]!= 0) return z. } a[j][i+j]=t. } int[]x=new int [nc]. for(j=0. for(i=0. ALGORITMI COMBINATORIALI a[j][i+j]=a[j][i+j]%10.i--) System.out. } static int[] Catalan(int n) { int[] rez.out. } t=0.j<m+n.i++) zz[i]=z[i]. for(i=0. } } static void afisv(int[]x) { int i.length-1. for(i=x. z[j]=z[j]%10. else { int[]zz=new int[m+n-1].i<m. .print(" *** "+x.print(x[i]). nr=nr/10.println(). nc++.i>=0. nr=nrrez. return zz.118 CAPITOLUL 8. while(nr!=0) { x[nc]=nr%10.

r=d%i.8.j++) for(i=2. DESCOMPUNEREA ˆ FACTORI PRIMI IN int i..c.i<=n. a ¸ Atunci avem: n n n |Ai | = .x[i]).i=b.i<=n. d=i. y[j]=y[j]/d.i=a. } return d. if (a>b) {d=a.1 Functia lui Euler ¸ Functia φ(n) a lui Euler ne d˘ num˘rul numerelor naturale mai mici ca n ¸i ¸ a a s prime cu n. for(j=2. .4.j<=n. int[] y=new int[n+1]. Num˘rul n poate fi descompus ˆ factori primi sub forma: a ın n = pα1 pα2 .4.i++) { d=cmmdc(y[j].r.i. for(j=2. for(i=2.. pi pi pj pi pj pk . x[i]=x[i]/d.j++) y[j]=j. d.} else{d=b.nrv(x[i])). if(y[j]==1) break.j<=n.i++) rez=inm(rez. |Ai ∩ Aj | = . for(i=2. |Ai ∩ Aj ∩ Ak | = .4 Descompunerea ˆ factori primi ın 8. int[] x=new int[n+1]. return rez. } } 119 8. j. i=r.int b) { int d..} while (i!=0) { c=d/i.pαm m 2 1 Not˘m cu Ai multimea numerelor naturale mai mici ca n care sunt multipli de pi . } static int cmmdc (int a.i++) x[i]=n+i..i<=n. } rez=nrv(1).

nrrez=nr. // afisv(fact).036. ALGORITMI COMBINATORIALI φ(n) = n − i=1 n + pi 1≤i<j≤m n − pi pj 1≤i<j<k≤m n n + . gasit=true. // puterea factorului curent nfd=0.k++) n*=fact[k]-1..k++) n/=fact[k]. factori distincti boolean gasit=false. for(k=1. long[] pf=new long[nfd+1].m=fact. while(nr!=1) { while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.854.. // nr. public static void main (String[]args) { long n=36L. while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.println("f("+nrez+") = "+n). } if(gasit) {nfd++. long nrez=n. } static long[] factori(long nr) { long d..MAX_VALUE=9.pm care este tocmai dezvoltarea produsului φ(n) = n 1 − 1 p1 1− 1 p2 .k<=m.. // Long.223.. System.} d=d+2. factori distincti . // afisv(pfact).gasit=false.807.length-1.gasit=false.120 Rezult˘: a m CAPITOLUL 8. + (−1)m pi pj pk p1 p2 . int k. // nr. } nr=nrrez. int pfc=0. int nfd=0.out.} d=3.775. } if(gasit) {nfd++.k<=m. fact=new long[nfd+1]. 1 − 1 pm class Euler { static long[] fact.372.. gasit=true. long[] pfact=factori(n). for(k=1.

d=2. Divizorii lui b sunt: 1. ..2 Fie Num˘rul divizorilor a e e e n = f1 1 · f2 2 · ..out..} d=d+2..4.gasit=false. b) = 1. Pentru orice divizor d al lui n.4. while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.. · k . pfc++.print(a[i]+" "). b1 .pf[nfd]=pfc. a1 . gasit=true. Atunci ın s a ndiv(n) = (1 + e1 ) · (1 + e2 ) · . }//descfact static void afisv(long[] a) { for(int i=1. · fk k descompunerea lui n ˆ factori primi ¸i sdiv(n) suma divizorilor lui n. DESCOMPUNEREA ˆ FACTORI PRIMI IN gasit=false. } if(gasit) {fact[++nfd]=d. unde ai este divizor al lui a iar bj este divizor al lui b. .4.. 8.pfc=0.pf[nfd]=pfc. while(nr!=1) { while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.i++) System.} d=3. System. a2 . gasit=true. Atunci ın s sdiv(n) = d|n d= f1 (1+e1 ) k f −1 − 1 f2 2 − 1 · · . · (1 + ek ). s d = ai bj .pfc=0..out.. Divizorii lui a sunt: 1.i<a. a..println(). pfc++.gasit=false... } return pf.length..8. f1 − 1 f2 − 1 fk − 1 (1+e ) (1+e ) Demonstratie: ¸ Fie n = ab cu a = b ¸i cmmdc(a.. b. } } 121 8. .. · fk k descompunerea lui n ˆ factori primi ¸i ndiv(n) num˘rul divizorilor lui n. b2 . } if(gasit) {fact[++nfd]=d.3 Fie Suma divizorilor e e e n = f1 1 · f2 2 · .

Obtinem relatia ¸ ¸ P (n. + ak . Pentru ak = 1 avem P (n − 1.1 Partitia lui n ˆ exact k termeni ¸ ın Fie P (n... k) .5.. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de exact k termeni nenuli.. + a′ unde a′ ≥ a′ ≥ ... 2) + . + P (n − k. Dar sdiv(ab) = d|ab d= i... + ak−1 ¸i a1 ≥ a2 ≥ . k).j ai bj = ( i ai ) · ( j bj ) = sdiv(a) · sdiv(b) De aici rezult˘ c˘: a a e e e e e e sdiv(f1 1 · f2 2 · .. ≥ a′ ≥ 1.. k) = P (n − 1. Demonstratie: ¸ Ultimul termen ak poate fi 1 sau ≥ 2.. k − 1) + P (n − k. k) = P (n − k.. a2 . k) unde P (i. ALGORITMI COMBINATORIALI Sumele divizorilor lui a ¸i b sunt: s sdiv(a) = 1 + a1 + a2 + . a a ¸ aa t Atunci P (n. considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind distincte a a a dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci.122 CAPITOLUL 8. k − 1) posibilit˘¸i de alegere a factorilor a1 ..5 Partitia numerelor ¸ 8. + b. ≥ ak ≥ 1... i) = 1 pentru (∀)i ≥ 1 ¸i s n = a1 + a2 + . a1 ≥ a2 ≥ . · sdiv(fk k ) ¸i mai departe rezult˘ relatia dat˘ initial! s a ¸ a ¸ 8.. ≥ ak−1 ≥ 1 ıncˆ s Pentru ak ≥ 2 putem s˘ sc˘dem 1 din toti factorii descompunerii lui n ¸i a a ¸ s a obtinem n − k = a′ + a′ + . ak−1 astfel ˆ at n − 1 = a1 + a2 + ... at . 1) + P (n − k. · fk k ) = sdiv(f1 1 ) · sdiv(f2 2 ) · . 1) = P (i. deci num˘rul ¸ 2 1 2 1 k k descompunerilor lui n cu ak ≥ 2 este P (n − k.... f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea termenilor).... + a sdiv(b) = 1 + b1 + b2 + ..

1) + P (n − k. k) Evident A(i.5. k − 2) . k − 2) = P (n − 3. k − 3) + P (n − k. considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind disa a a tincte dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci. ¸ ın 8. 2) + P (n − k.8. j) = A(i.5. 1) obtinem s t a a ¸ relatia dat˘ la ˆ ¸ a ınceput. 2) = P (n − k + 1. ¸ a ¸ ın Astfel. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea a a ¸ aa t termenilor). ¸ (1) Num˘rul partitiilor ˆ cel mult k factori este egal cu num˘rul partitiilor a ¸ ın a ¸ ˆ exact k factori plus num˘rul partitiilor ˆ cel mult k − 1 termeni. Atunci A(n. i) pentru orice j > i iar A(n. 3) = P (n − k + 2. k) = P (n − 1. k) P (n − 1. k − 1) + P (n − k. putem sc˘dea 1 a ¸ ın a din fiecare termeni.. ın a ¸ ın (2) Dat˘ fiind o partitie a lui n ˆ exact k termeni nenuli.2 Partitia lui n ˆ cel mult k termeni ¸ ın Fie A(n.. k) = A(n. 8. k − 1) = P (n − 2. k − 1) 123 P (n − 2. 2) Prin reducere ¸i ¸inˆnd cont c˘ P (n − k + 1. 8.3 Partitii multiplicative ¸ Fie A(n.6. exist˘ o corespondent˘ bijectiv˘ ˆ a ¸a a ıntre partitiile lui n ˆ exact k termeni ¸i ¸ ın s partitiile lui n − k ˆ cel mult k factori. PARTITIA MULTIMILOR ¸ ¸ care poate fi transformat˘ astfel: a P (n. 1) = 1 = P (n − k. k − 2) + P (n − k. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de cel mult k termeni nenuli.6 Partitia multimilor ¸ ¸ . n) reprezint˘ num˘rul a a partitiilor lui n. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea a a ¸ aa t termenilor). k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de cel mult k termeni nenuli. obtinˆnd o partitie a lui n − k ˆ cel mult k termeni nenuli. considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind disa a a tincte dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci. P (n − k + 3. k − 1) + A(n − k. 3) P (n − k + 2.

¸ ¸ aa t ¸ Atunci S(n. considerˆnd dou˘ partitii ca fiind distincte dac˘ difer˘ ın ¸ a a ¸ a a prin cel putin o submultime (deci. k) = S(n − 1.124 CAPITOLUL 8.. a2 . ALGORITMI COMBINATORIALI Fie S(n. Prin desene b1 = 1.. an } o multime cu n elemente ¸i ¸ s A1 .. k). Se pare c˘ nu este ¸ ın a ¸ a a a a prea clar (sau evident!) de ce apare totu¸i factorul k ˆ expresia k · S(n − 1. introducerea elementului ¸ a an ˆ aceste partitii se poate face ˆ oricare din cele k submultimi. dac˘ a a a a ın a a ˆ subarborele stˆng sunt k vˆrfuri. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea submultimilor). ∪ Ak . S˘ se determine num˘rul arborilor binari cu n vˆrfuri. . a2 . k) ın ¸ ın ¸ reprezint˘ num˘rul partitiilor din cazul (2).. 8.. .7 Probleme rezolvate 1. . ˆ subarborele drept trebuie s˘ fie n − 1 − k ın a a ın a . A2 . k) unde S(i.. s ¸ ın ¸ Num˘rul partitiilor de tipul (2) este k·S(n−1.. ¸ Elementul an poate fi (1) ˆ ıntr-o submultime cu un singur element (chiar el!). i) = 1 pentru (∀)i ≥ 1 ¸i s A = A1 ∪ A2 ∪ . Prin conventie a a ¸ b0 = 1. Ak o partitie oarecare. s a a a a ne mai r˘mˆn n − 1 vˆrfuri care pot ap˘rea ˆ subarborele stˆng sau drept. k) (eliminˆnd elementul an din a ¸ a submultimea ˆ care se afl˘. k − 1) + k · S(n − 1. acea submultime r˘mˆne nevid˘!). b3 = 5. num˘rul acestora este S(n − 1.. 1) = S(i.. Demonstratie: ¸ Fie A = {a1 ... b2 = 2. deci k·S(n−1. an−1 } ¸ a ¸ ¸ care au k submultimi. ¸ ¸ as s s Num˘rul partitiilor de tipul (1) este S(n − 1. k)! S˘ s ın a privim putin altfel lucrurile: consider˘m toate partitiile multimii {a1 . k − 1) (f˘r˘ elementul an r˘mˆn a ¸ aa a a n − 1 elemente ¸i k − 1 submultimi ˆ partitie). ¸i: dac˘ fix˘m r˘d˘cina arborelui. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a partitiona o multime A cu n elemente a at ¸ ¸ ˆ k submultimi nevide. a a ¸ Ai ∩ Aj = ∅ pentru i = j. a a a Rezolvare: Fie b(n) num˘rul arborilor binari cu n vˆrfuri. sau ¸ (2) ˆ ıntr-o submultime cu cel putin 2 elemente (printre care se g˘¸e¸te ¸i el!).

a aa 3... Deci. Dac˘ E(n) reprezint˘ num˘rul permut˘rilor pare1 a a a a ale multimii X f˘r˘ puncte fixe. Deoarece ¸ a ıncˆ a a num˘rul permut˘rilor pare este 1 n!. a a 1 n! − |A1 ∪ . n}... ∪ An | = 2 1 1 2 n n! − Cn (n − 1)! + Cn (n − 2)! + ... PROBLEME REZOLVATE 125 vˆrfuri. spunem c˘ avem o inversiune.. ¸i cele n − p ın p puncte r˘mase nu mai sunt puncte fixe pentru permutare. ¸i ˆ permutare i apare dup˘ j. 2 1 Dac˘ i < j. f˘r˘ puncte fixe. rezult˘ c˘ num˘rul a a a a permut˘rilor cu p puncte fixe este egal cu a bn = p Cn D(n − p) Se obtine ¸ deoarece pentru fiecare alegere a celor p puncte fixe exist˘ D(n − p) permut˘ri ale a a obiectelor r˘mase... n − 1 vom obtine valoarea lui bn . . + (−1)n Cn . ∩ Aik | = (n − k)! rezult˘ formula cerut˘. adunˆnd aceste a s ın a valori pentru k = 0.. Care este num˘rul permut˘rilor a n obiecte cu p puncte fixe? a a s Rezolvare: Deoarece cele p puncte fixe pot fi alese ˆ Cn moduri.8. 2. 1. Fie X = {1. pentru n ≥ 1 ¸ n−1 bn = b0 bn−1 + b1 bn−2 + . rezult˘ c˘ a a 2 E(n) = = Tinˆnd cont c˘ ¸ a a |Ai1 ∩ Ai2 ∩ .. cu ace¸ti subarbori se pot forma ˆ total bk bn−1−k arbori.7. + bn−1 b0 = k=0 bk bn−1−k 1 Cn n + 1 2n 2. 2 Rezolvare: Fie Ai multimea permut˘rilor pare p astfel ˆ at p(i) = i.. atunci ¸ aa E(n) = 1 D(n) + (−1)n−1 (n − 1) .. O permutare este a s ın a a par˘ dac˘ are un num˘r par de inversiuni a a a .. .

126 CAPITOLUL 8. ALGORITMI COMBINATORIALI .

telefon poate fi organizat˘ cu ajutorul a doi ¸ a a vectori (nume ¸i telefon) iar num˘rul curent este indicele din vector.equals(nume[i])) return telefon[i]. S˘ se determine p astfel ˆ at x = a[p] sau −1 dac˘ s a ıncˆ a nu exist˘ un element cu valoarea v ˆ a.Capitolul 9 Algoritmi de c˘utare a 9. else return 1.equals(nume[i])) ++i.2 C˘utarea secvential˘ a ¸ a static int cauta (String x) { for (int i = 0. nume. ++i) if (x. a ın O tabel˘ cu cˆmpuri care nu sunt de acela¸i tip se poate organiza cu ajutorul a a s vectorilor dac˘ num˘rul de coloane este suficient de mic. if (i < N) return telefon[i]. o tabel˘ cu a a a trei informatii: num˘r curent. while (i < N && !x. } se poate scrie ¸i sub forma: s static int cauta (String x) { int i = 0. i < N.1 Problema c˘ut˘rii a a Problema c˘ut˘rii este: se d˘ un vector a cu n elemente ¸i o valoare x de a a a s acela¸i tip cu elementele din a. De exemplu. s a 9. } 127 . return 1.

println(cauta(args[0])). while (! x. telefon[2] "Ana". ALGORITMI DE CAUTARE O alt˘ posibilitate este de a pune o santinel˘ ˆ cap˘tul tabelei. nume[N] = x. ++i) if (x.000 elemente. 4501.128 ˘ CAPITOLUL 9. } Scrierea procedurii de c˘utare ˆ a ıntr-un tabel de nume este ˆ acest caz mai ın eficient˘. if (args. } } . telefon[3] "Tudor". ˆ ¸ ın s ¸ ın Intr-un tablou cu 10. 2806. pentru c˘ nu se face decˆt un singur test ˆ plus aici (ˆ loc de dou˘ teste). 2805.out. ¸i N operatii ˆ cazul cel mai defavorabil.equals(nume[i])) ++i. static void nume[0] = nume[1] = nume[2] = nume[3] = nume[4] = nume[5] = } initializare() { "Paul". return 1. c˘utarea execut˘ 5. static int cauta(String x) { for (int i = 0. return tel[i]. telefon[1] "Laura". 2702. i < N. pentru c˘ se execut˘ N/2 a ¸ a s s a a a a operatii ˆ medie.equals(nume[i])) return tel[i]. static int telefon[] = new int[N+1]. Iat˘ un program complet care utilizeaz˘ c˘utarea linear˘ ˆ a a a a ıntr-o tabel˘. a a ın a static int cauta (String x) { int i = 0. telefon[N] = 1.length == 1) System. telefon[4] "Marius". } public static void main (String args[]) { initializare(). telefon[5] = = = = = = 2811. a class Tabela { final static int N = 6.005 ms (milisecunde). telefon[0] "Robert". static String nume[] = new String[N+1]. 2701. ceea ce ˆ a a ¸ ın ınseamn˘ un a consum de timp de aproximativ 0. a a a ın ın a C˘utarea secvential˘ se mai nume¸te ¸i c˘utare linear˘.000 operatii ˆ medie.

000 elemente. adic˘ n. for(i=0. se returneaz˘ num˘rul de a s a a telefon din mijloc. cmp.3 C˘utare binar˘ a a O alt˘ tehnic˘ de c˘utare ˆ tabele este c˘utarea binar˘. num˘rul de astfel de operatii a ¸ a a ¸ elementare efectuate va fi egal cu numarul de elemente al lui a. 9. se compar˘ cheia de c˘utare cu numele care se af˘ In a ¸ a a a la mijlocul tabelei de nume. Presupunem c˘ a a a ın a a a tabela de nume este sortat˘ ˆ ordine alfabetic˘ (cum este cartea de telefoane). s.compareTo(nume[i]).i<n.i++) if(x==a[i]) { p=i. Dac˘ tabela are 10. } Num˘rul CN de comparatii efectuate pentru o tabel˘ de dimensiune N este a ¸ a CN = 1 + C⌊N/2⌋ . acela a a ˆ care v nu se g˘se¸te ˆ a. else s = i + 1. Dac˘ acesta este acela¸i. break.˘ ˘ 9. ın ¸ a a . a p=-1. mai mare) decˆt numele din mijlocul a a a tabelei. ˆ acest caz se va face o parcurgere complet˘ a lui a. De acum ˆ ınaninte. log2 N va fi scris mai simplu log N . a ın a ˆ loc de a c˘uta secvential. s = 0. if (cmp < 0) d = i .3. return -1. ın a s ın In a Considerˆnd ca operatie elementar˘ testul v == a[i]. Deci CN ≈ log2 N . static int cautareBinara(String x) { int i. altfel se reˆ ıncepe c˘utarea ˆ prima jum˘tate (sau ˆ a doua) a ın a ın dac˘ numele c˘utat este mai mic (respectiv. Deci a complexitatea algoritmului pentru cazul cel mai defavorabil este O(n).1. d = N1. cmp = x.000 de operatii necesare la c˘utarea linear˘. } S˘ analiz˘m complexitatea acestui algoritm pe cazul cel mai defavorabil. atunci CN ≈ 14. d. do { i = (s + d) / 2. Acesta reprezint˘ un a a beneficiu considerabil ˆ raport cu 5. CAUTARE BINARA 129 Cel mai simplu algoritm care rezolv˘ aceast˘ problem˘ este c˘utarea liniar˘. ˆ a ıncepˆnd cu primul. a a a a a care testeaz˘ elementele vectorului unul dupa altul. if (cmp == 0) return telefon[i]. } while (s <= d). unde C0 = 1.

gasit=false. 9. se apeleaz˘ o procedur˘ error care afi¸eaz˘ a a a a s a un mesaj de eroare. else p=-1. este ın ¸ frecvent utilizat˘. if(am]==x) gasit=true. Este spectaculos! s ¸ ın a O implementare iterativ˘ a c˘ut˘rii binare ˆ a a a ıntr-un vector ordonat (cresc˘tor a sau descresc˘tor) este: a int st. ceea ce ˆ a ınseamn˘ cam 4 operatii pentru o tabel˘ de a ¸ a 10. se ¸tie apriori c˘ un nume care ın ın ¸ s a ˆ ıncepe cu litera V se afl˘ c˘tre sfˆr¸it. putem a a as a ¸ a face o ”regul˘ de trei simpl˘” pentru g˘sirea indicelui elementului de referinta a a a ¸˘ pentru comparare. recursiv. Presupunˆnd distributia uniform˘. dr=n-1. sau ˆ dictionar. else if(a[m] > x) dr=m-1. a a ¸ s Pentru cazul secvential este suficient s˘ ad˘ug˘m la cap˘tul tabelei noul ¸ a a a a element. Timpul de a a a a s a c˘utare este O(log log N ). ¸ a s ¸ De exemplu. boolean gasit. . ALGORITMI DE CAUTARE Desigur c˘utarea secvential˘ este foarte u¸or de programat. ˆ cartea de telefon. st=0. ¸i s˘ urm˘m restul algoritmului de ın a s a a c˘utare binar˘. dr. ¸i ea se poate a ¸ a s s folosi pentru tabele de dimensiuni mici. else st=m+1. dac˘ are loc. ˆ cazul a ın c˘ut˘rii secventiale ¸i binare. Pentru tabele de dimensiuni mari. Dac˘ nu are loc. foarte elegant. de exemplu lista utilizatorilor unui sistem informatic.130 ˘ CAPITOLUL 9. while((st < dr) && !gasit) { m=(st+dr)/2. Aceast˘ metod˘ se nume¸te c˘utare prin interpolare. a Vom vedea cum se realizeaz˘ inserarea unui element ˆ a ıntr-o tabel˘. Algoritmul poate fi descris. } if(gasit) p=m. a a Se poate obtine un timp sub-logaritmic dac˘ se cunoa¸te distributia obiectelor.4 Inserare ˆ tabel˘ ın a La c˘utarea secvential˘ sau binar˘ nu am fost preocupati de inserarea ˆ a ¸ a a ¸ ın tabel˘ a unui nou element. ˆ loc s˘ alegem mijlocul.000 elemente ¸i 5 operatii pentru 109 elemente ˆ tabel˘. m. c˘utarea a binar˘ este mult mai interesant˘. Aceasta este destul de rar˘ ˆ cazul c˘rtii de telefon a a ın a¸ dar ˆ alte aplicatii.

simplu de calculat ¸i avˆnd o bun˘ distributie pe intervalul [0. i < x. a a 9. atunci h(x) = x(m) este functia h a a ¸ care nu depinde decˆt de ultimul caracter al lui x. trebuie mentinut tabelul ordonat. Totul este ˆ ordine dac˘ a ın a ın a h este o aplicatie injectiv˘. aceasta se face ¸ a pentru a evita orice interferent˘ ˆ ¸a ıntre ˆ ıntre ˆ ınmultirile prin B ¸i ˆ artirile prin ¸ s ımp˘ ¸ N. ++i) r = ((r * B) + x. O astfel de functie este a ¸ ¸ h(x) = x1 B m−1 + x2 B m−2 + . + xm−1 B + xm mod N. Aceasta necesit˘ log n+n ¸ ın a operetii. aceste operatii sunt net mai rapide In s ¸ decˆt ˆ a ınmultirea numerelor oarecare. de ordinul O(1). N − 1]. if (n >= N) error ("Depasire tabela"). apoi se deplaseaz˘ toate elementele din spatele ei spre dreapta cu o ¸ a a pozitie pentru a putea insera noul element ˆ locul corect. numem[n] = x. for (int i = 0. numerele fiind reprezentate ˆ binar. dac˘ de exemplu B = N = 256. telefon[n] = val. unde m este lungimea ¸irului x. h(x) este locul unde se af˘ x ˆ tabel˘. DISPERSIA void inserare(String x. Se utilizeaz˘ o functie h a a a ın a ¸ de grupare a cheilor (adesea ¸iruri de caractere) ˆ s ıntr-un interval de numere ˆ ıntregi. ˆ Intr-adev˘r. este bine ca functia aleas˘ s˘ permit˘ ¸ a ¸ a a a evaluarea cu un num˘r mic de operatii. Inserarea ˆ ¸ ıntr-o tabel˘ ordonat˘ cu n elemente este deci de ordinul O(n).length().. int val) { ++n. } 131 Inserarea se face deci ˆ timp constant.m). De asemenea. s ¸ ¸ ın ˆ general. Cˆt despre alegerea lui N . De obicei se ia B = 128 sau B = 256 ¸i se presupune c˘ dimensiunea tabelei s a N este un num˘r prim.charAt(i)) % N. la ma¸inile (calculatoarele) moderne. ¸ ¸ s static int h(String x){ int r = 0.. ın ˆ cazul c˘ut˘rii binare. return r. Scopul este de a avea o functie h. trebuie g˘sit˘ pozitia sa printr-o c˘utare binar˘ (sau ın a a a ¸ a a secvential˘). a ¸ de dispersie. s a a ¸ Calculul functiei h se face prin functia h(x. De ce? Pentru c˘ ˆ a a ınmultirea puterilor lui 2 se poate face ¸ foarte u¸or prin operatii de deplasare pe biti.5.5 Dispersia O alt˘ metod˘ de c˘utare ˆ tabele este dispersia. Pentru o cheie x. Pentru inserarea In a a ¸ unui element nou ˆ tabel˘. } .9.

a a a a a ˆ ınseamn˘ c˘ tabela contine o alt˘ cheie astfel ˆ at h(x′ ) = h(x). } Astfel. c˘utarea este terminat˘.equals(nume[i])) return telefon[i].132 ˘ CAPITOLUL 9. unde M este num˘rul claselor de echivalent˘ definite a ¸a de h. Interesul fat˘ de dispersie este pentru a a ¸ ¸a c˘ adesea este foarte eficace. ¸i tabela trebuie s˘ gestioneze coliziunile. Se spune atunci a a ¸ a ıncˆ c˘ exist˘ o coliziune. return 1. Dac˘ da. i != 1. se continu˘ cu intrarea i′ a a s ın a a a dat˘ de i′ = col[i]. Dac˘ num˘rul mediu de elemente avˆnd aceea¸i valoare de ¸ a a a s dispersie este k = N/M . adic˘ de lungimea ¸a a a medie a listei de coliziuni. c˘utarea ia un timp de N/M . Se poate ¸ a a ın a apoi verifica dac˘ x = nume[h(x)]. O metod˘ simpl˘ a a s a a a este de a lista coliziunile ˆ ıntr-un tabel col paralel cu tabelul nume. Dac˘ functia de dispersie este perfect uniform˘. nu apar a ¸ a coliziuni ¸i determin˘ toate elementele printr-o singur˘ comparatie. Dac˘ nu. Dispersia nu face decˆt s˘ reduc˘ printr-un a a a a factor constant timpul c˘ut˘rii secventiale. i = col[i]) if (x. a s s . a a ın a a a Dac˘ nu se g˘se¸te valoarea x ˆ aceast˘ nou˘ intrare i. Tabela de coliziuni d˘ o alt˘ intrare i ˆ tabela de nume unde se poate g˘si cheia c˘utat˘. ¸i u¸or de programat. procedura de c˘utare consum˘ un timp mai mare sau egal ca lungimea a a medie a claselor de echivalent˘ definite pe tabel˘ de valorile h(x). Acest caz este s a a ¸ foarte putin probabil. ALGORITMI DE CAUTARE Deci functia h d˘ pentru toate cheile x o intrare posibil˘ ˆ tabel˘. a a a static int cauta(String x) { for (int i = h(x). Se continu˘ astfel cˆt timp col[i] = −1.

13. etc. 3. 25. De exemplu. De exemplu. construirea unui dictionar. Aceast˘ problem˘ este clasic˘ ˆ informatic˘ ¸i a fost studiat˘ ˆ detaliu. 10. aceast˘ sortare. 9. In ¸ a Un algoritm amuzant const˘ ˆ a vedea dac˘ setul de c˘rti de joc din mˆn˘ a ın a a¸ a a este deja ordonat. exist˘ riscul de a avea c˘rtile ordonate. 23. Dup˘ a un anumit timp. 3. ˆ proctic˘ se ˆ alne¸te adesea aceast˘ problem˘.Capitolul 10 Algoritmi elementari de sortare Tablourile sunt structuri de baz˘ ˆ informatic˘. ˆ a ın a a ın functie de dimensiunile sale. ¸ s Un tablou permite accesul direct la un element. 23. 8 va deveni 3. metoda de sortare este putin important˘. ın In a ıntˆ s a a stabilirea clasamentului ˆ ıntre studenti. ¸i s se dore¸te aranjarea lor ˆ ordine cresc˘toare. ¸i noi vom utiliza intens aceast˘ s a proprietate ˆ algoritmii de sortare pe care ˆ vom considera. 8. 13. de a a a ın as a ın exemplu. ¸irul s 18. un vector sau o matrice cu elemente de acela¸i tip. Dac˘ nu este. a a 133 . 10. 9. se d˘ cu ele de p˘mˆnt ¸i se reˆ a a a a s ıncepe. Trebuie ¸ ¸ f˘cut˘ o distintie ˆ a a ¸ ıntre sortarea unui num˘r mare de elemente ¸i a unui num˘r mic a s a de elemente. 25. Desigur. ˆ sens larg. 3. 11. ˆ [23]. Un tablou reprezint˘. poate s˘ nu se a a¸ a termine niciodat˘. pentru noi. 18. ın ıi 10. 11. ˆ acest al doilea caz. pentru s ın a ın N = 10.1 Introducere Ce este sortarea? Presupunem c˘ se d˘ un ¸ir de N numere ˆ a a s ıntregi ai .

for (int j = 1. 10. s Toate acestea sunt ar˘tate ˆ programul care urmeaz˘. a[1] = t. se schimb˘ ˆ ¸ a ıntre ele elementele a1 ¸i am . a ¸ s c˘utˆndu-se elementul cel mai mic din acest ¸ir ¸i interschimbˆndu-l cu a2 . Aceast˘ metod˘ functioneaz˘ foarte a a a a a ¸ a a ¸ a bine pentru o bun˘ distributie a c˘rtilor. ++j) if (a[j] < a[m]) m = i. Dac˘ exist˘. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE O alt˘ tehnic˘ (discutˆnd serios de data aceasta).134 CAPITOLUL 10. a[m] = a[1]. s a a a s ¸ C˘utarea celui mai mic element ˆ a ıntr-un tablou este un prim exercitiu de ¸ programare. Si a a s s a ¸ a¸a mai departe pˆn˘ la un moment dat cˆnd ¸irul va contine un singur element. adic˘ ˆ a a ıntregul m pentru care ai ≥ am pentru orice i. a ın a De aceast˘ dat˘ vom prezenta programul complet. Aceasta se realizeaz˘ prin introducerea unei variabile s a a a i care ia toate valorile ˆ ıntre 1 ¸i N .2 Sortare prin selectie ¸ ˆ cele ce urmeaz˘. a ¸ a¸ Este u¸or de intuit c˘ num˘rul obiectelor de sortat este important. se a¸ a ın a a ¸ a a face interschimbarea c˘rtilor de joc ¸i se caut˘ o alt˘ transpozitie.. Algoritmul de sortare cel mai simplu este prin selectie. a a a nu se trage cu tunul ˆ ıntr-o musc˘! a Exemplele tratate ˆ ıntr-un curs sunt ˆ ıntotdeauna de dimensiuni limitate. Odat˘ g˘sit˘ aceast˘ a a a a pozitie m. const˘ ˆ a vedea dac˘ exist˘ o transpozitie de efectuat. frecvent utilizat˘ la un joc a a a a de c˘rti. presupunem c˘ trebuie s˘ sort˘m un num˘r de ˆ In a a a a a ıntregi care se g˘sesc ˆ a ıntr-un tablou (vector) a. tot la fel. apoi cu 3 ¸i s a¸a mai departe pˆn˘ la N . a3 . j < N. Acest set de operatii trebuie reluat prin ˆ ¸ ınlocuirea lui 1 cu 2. s Apoi se reˆ ıncepe aceast˘ operatie pentru ¸irul (a2 . Cu alte cuvinte. Procedeul se a¸ s a a ¸ repet˘ pˆn˘ cˆnd nu mai exist˘ transpozitii... . aN ). ¸ a a . Pentru alti algoritmi. ne vom limita la descrierea efectiv˘ a sort˘rii. Determinarea pozitiei acestui element este foarte simpl˘. din considerente pedagogice nu este posibil de a prezenta o sortare a mii de elemente. Schimbarea ˆ ıntre ele a celor dou˘ elemente necesit˘ o variabil˘ temporar˘ t a a a a ¸i se efectueaz˘ prin: s a t = a[m]. a a Procedurile de achizitionare a datelor ¸i de returnare a rezultatelor sunt ¸ s deasemenea prezentate. Nu este s a a cazul s˘ se caute o metod˘ sofisticat˘ pentru a sorta 10 elemente. ea se poate ¸ a efectua cu ajutorul instructiunilor urm˘toare: ¸ a m = 0. El const˘ ˆ g˘sirea pozitiei ˆ tablou a elementului cu valoarea cea mai ¸ a ın a ¸ ın mic˘.

} static void sortSelectie() { int min. ++i) { min = i. static int[] a = new int[N]. i < N 1.println().out. i < N. static void initializare() { int i. } } 135 . t = a[min]. afisare(). i < N.out. j < N. int i. for (i = 0. for (i = 0. System. for (j = i+1. a[min] = a[i].random() * 128). sortSelectie(). afisare(). ++i) System.10. SORTARE PRIN SELECTIE ¸ class SortSelectie { final static int N = 10. for (i = 0.print (a[i] + " "). ++j) if (a[j] < a[min]) min = j. } static void afisare() { int i. j. ++i) a[i] = (int) (Math.2. t. } } public static void main (String args[]) { initializare(). a[i] = t.

aN . ın s a . elementul maxim se va afla pe a pozitia N ..... .. aN −1 ). a2 . se fac s a (N − 1) + (N − 2) + . ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE Un exemplu de executii este: ¸ 1 2 3 4 5 6 7 12 4 30 3 4 23 14 ⇒ ↑ m 1 2 3 4 5 6 7 12 4 30 7 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 12 30 7 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 30 7 12 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 30 12 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 12 30 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑↑ im 1 2 3 4 5 6 7 ⇒ 4 4 7 12 14 23 30 0 7 ↑ i 0 3 0 3 ↑ i 0 3 1 12 2 4 3 30 0 3 0 3 1 4 ↑ i 1 4 0 3 0 3 1 4 2 12 ↑ m 2 4 ↑ i 2 4 4 7 ↑ m 3 4 30 7 5 4 6 23 7 14 5 4 6 23 7 14 3 30 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 ↑ i 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 5 6 12 23 ↑ m 4 5 6 30 12 23 ↑ m 4 5 6 12 30 23 ↑ ↑ i m 4 5 6 12 14 23 ↑ i 4 5 6 12 14 23 ↑↑ im 4 5 6 12 14 23 4 7 7 14 7 14 7 14 7 30 ↑ m 7 30 7 30 Este u¸or de calculat num˘rul de operatii necesare. ¸ s a Sortarea prin selectie execut˘ un num˘r de comparatii de ordinul N 2 . La fiecare iteratie... Principiul ei este de a a ¸ a parcurge ¸irul (a1 . ai+2 .136 CAPITOLUL 10. . . .. Dup˘ prima parcurgere.. Se reˆ ¸ ıncepe cu prefixul (a. aj ) neordonate. Deci. aN ) inversˆnd toate perechile de elemente consecutive s a (aj − 1.. a2 )... ¸ a a ¸ O variant˘ a sort˘rii prin selectie este metoda bulelor. ¸i un indice j care permite deplasarea c˘tre marginea i. (a1 . Se fac deci a s a N − i comparatii. se s a ¸ ¸ pleac˘ de la elementul ai ¸i se compar˘ succesiv cu ai+1 .. Se ˆ ¸ ıncepe cu i = 1 ¸i se termin˘ cu i = N − 1. Procedura corespunz˘toare utilizeaz˘ un indice i care marcheaz˘ sfˆr¸itul a a a as prefixului ˆ sortare.. + 2 + 1 = N (N − 1)/2 comparatii ¸i N − 1 interschimb˘ri. a2 .

++j) if (a[j1] > a[j]) { t = a[j1]. i >= 0. de exemplu.10. SORTARE PRIN SELECTIE ¸ 137 Se poate calcula de asemenea foarte u¸or num˘rul de operatii ¸i se obtine un s a ¸ s ¸ num˘r de ordinul O(N 2 ) comparatii ¸i. a[j1] = a[j]. a ¸ s a a tabloul este initial ˆ ordine descresc˘toare).2. eventual interschimb˘ri (dac˘. for (int i = N1. 6 7 14 30 ↑ i 6 7 14 30 ↑ i 6 23 0 7 1 4 3 30 0 7 1 4 2 12 3 3 4 3 ↑ j 4 30 5 4 6 23 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 4 ↑ j 5 30 6 23 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 23 6 23 ↑ j 6 30 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 23 0 7 0 4 Dup˘ prima parcurgere 30 a 1 2 3 4 5 6 4 12 3 4 23 14 ↑ ↑ j i 1 2 3 4 5 6 7 7 12 3 4 23 14 30 ↑ ↑ j i locul s˘u (ultimul loc ˆ a ın 0 1 2 3 4 5 4 7 12 3 4 23 ↑ j 0 1 2 3 4 5 4 7 3 12 4 23 ⇒ ↑ j . j <= i. ¸ ın a static void sortBule() { int t. i) for (int j = 1. a[j] = t. } } 0 7 1 12 2 4 ↑ j 2 12 3 30 4 3 5 4 6 23 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑↑ ji a ajuns pe 7 30 ⇒ 0 7 1 4 2 3 4 5 12 30 3 4 ↑ j 2 3 4 5 12 3 30 4 ↑ j 2 3 4 5 12 3 4 30 ↑ j 2 3 4 5 12 3 4 23 7 14 ↑ i 6 7 23 14 ↑ i 6 7 23 14 ↑ i 6 7 30 14 ↑ ↑ j i 6 7 14 30 ↑↑ ji vector).

la aceast˘ parcurgere s-au mai aranjat a cˆteva elemente!). a[j1] = a[j]. i >= 0. a[j] = t. s-au mai aranjat totu¸i cˆteva elemente!). a a a Dac˘ nu s-a efectuat nici o interschimbare atunci vectorul este deja sortat a¸a c˘ a s a se poate ˆ ıntrerupe executia urm˘toarelor parcurgeri. } } . s a 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 3 4 7 12 14 23 30 3 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Dup˘ a patra parcurgere 12 a ajuns pe locul s˘u (de fapt era deja pe locul s˘u a a a de la ˆ ınceputul acestei parcurgeri. de asemenea. a a Vectorul este deja sortat. a a ın 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 7 3 4 12 14 23 30 4 3 7 4 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 4 12 14 23 30 4 3 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Dup˘ a treia parcurgere 14 a ajuns pe locul s˘u (de fapt era deja pe locul a a s˘u de la ˆ a ınceputul acestei parcurgeri. for (int j = 1. Programul modificat este: ¸ a static void sortBule() { int t. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE 3 12 4 4 ↑ j 4 12 5 23 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 14 30 4 7 3 4 12 23 14 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ i j i 0 1 2 3 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 7 3 4 23 14 30 4 7 3 4 12 14 23 30 ⇒ ↑↑ ↑↑ ji ji Dup˘ a doua parcurgere 23 a ajuns pe locul s˘u (penultimul loc ˆ vector). j <= i. k. a La urm˘toarea parcurgere nu se efectueaz˘ nici o interschimbare de elemente. O idee bun˘ este introducerea unei a a variabile care s˘ contorizeze num˘rul de interschimb˘ri din cadrul unei parcurgeri. i) { k=0. f˘r˘ s a a aa s˘ se execute nici o interschimbare de elemente.} if(k==0) break. k++. for (int i = N1. ++j) if (a[j1] > a[j]) {t = a[j1]. a¸a c˘ urm˘toarele parcurgeri se fac.138 0 4 1 7 2 3 CAPITOLUL 10. oricum.

i < N. ++i) { v = a[i]. a a a 10. dac˘ ai este cel mai mic ¸ a ¸ a a element din tablou. s˘ presupunem c˘ primele i − 1 c˘rti sun deja sortate cresc˘tor. a a 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 12 4 30 3 4 23 14 4 7 12 30 3 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i . atunci sortarea se nume¸te sortare prin insertie ¸ s ¸ direct˘. Se spune c˘ a fost plasat˘ ¸ a a a o santinel˘ la stˆnga tabloului a. while (j > 0 && a[j-1] > v) { a[j] = a[j-1]. Procedura contine o mic˘ eroare. Un exemplu numeric a ın este cel care urmeaz˘: a Inserarea lui 12 nu necesit˘ deplas˘ri de elemente. for (int i = 1.10. ¸i atunci s trebuie ad˘ugat un test asupra indicelui j ˆ bucla while.3 Sortare prin insertie ¸ O metod˘ complet diferit˘ este sortarea prin insertie.3. Aceasta este metoda a a ¸ utilizat˘ pentru sortarea unui pachet de c˘rti de joc. j = i. Procedura care realizeaz˘ aceast˘ortare este: a a s static void sortInsertie() { int j. } } Pentru plasarea elementului ai din vectorul nesortat (elementele de pe pozitiile ¸ din stˆnga fiind deja sortate) se parcurge vectorul spre stˆnga plecˆnd de la pozitia a a a ¸ i − 1. se face secvential. Pentru ¸ a ¸a a a¸ s s cazul general. ˆ sub¸irul format de primele a ¸ a ın s i − 1 elemente. Se poate remedia aceast˘ a s a a situatie plasˆnd un element a0 de valoare −max int. Aceasta nu este ˆ a a ıntotdeauna posibil.1 Insertie direct˘ ¸ a Dac˘ determinarea pozitiei corespunz˘toare. v. Elementele vizitate se deplaseaz˘ cu o pozitie spre dreapta pentru a permite a ¸ plasarea elementului ai (a c˘rui valoare a fost salvat˘ n variabila temporar˘ v) pe a aˆ a pozitia corespunz˘toare.3. Se a a a¸ a ia a i-a carte ¸i se plaseaz˘ pe pozitia corespunz˘toare relativ la primele i − 1 c˘rti s a ¸ a a¸ deja sortate. c˘ci va ie¸i din tablou spre stˆnga. apoi a a a¸ doua ¸i se aranjeaz˘ ˆ ordine cresc˘toare. ¸i a¸a mai departe. } a[j] = v. Se continu˘ pˆn˘ la i = N . Se ia prima carte. j. Se ia a treia carte ¸i se plaseaz˘ pe s a ın a s a pozitia corespunz˘toare fat˘ de primele dou˘ c˘rti. SORTARE PRIN INSERTIE ¸ 139 10.

¸ ˆ plus. a a De¸i ordinul de cre¸tere este tot N 2 . ea are o proprietate foarte bun˘: num˘rul de operatii depinde puternic In a a ¸ de ordinea initial˘ din tablou. ¸i drept ¸ a In ın s urmare exist˘ putine inversiuni ¸i sunt necesare putine operatii. Deci. num˘rul total de comparatii pentru sortarea prin insertie a ¸ ¸ este N 0 4 ↑ j 0 3 1 7 2 12 3 30 4 3 ↑ i 4 30 5 4 6 23 7 14 0 3 ↑ j 0 3 1 4 2 7 3 12 Cπ = i=2 ci = N − 1 + inv(π). a a 4 5 6 7 30 4 23 14 ⇒ ↑ i 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 7 12 4 23 14 4 4 7 12 30 23 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 4 7 12 30 23 14 3 4 4 7 12 23 30 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 4 7 12 23 30 14 3 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Num˘rul de comparatii pentru inserarea unui element ˆ secventa deja sortat˘ a ¸ ın ¸ a este egal cu num˘rul de inversiuni plus 1. unde num˘rul de a s a a inversiuni este inv(π). j < i} Pentru o permutare π corespunz˘toare unui ¸ir de sort˘ri. num˘rul mediu de comparatii este a ¸ CN = 1 N! Cπ = N − 1 + N (N − 1) N (N + 3) = −1 4 4 π∈SN unde Sn reprezint˘ grupul permut˘rilor de n elemente. s . ˆ cazul ˆ care tabloul este aproape ordonat.140 CAPITOLUL 10. aceast˘ metod˘ de sortare este mai s s a a eficient˘ decˆt sortarea prin selectie. spre deosebire de a ¸ s ¸ ¸ primele dou˘ metode de sortare. a Sortarea prin inserare este deci o metod˘ de sortare bun˘ dac˘ tabloul de a a a sortat are ¸ansa de a fi aproape ordonat. Cea mai bun˘ metod˘ de sortare necesit˘ a a ¸ a a a n log2 n comparatii. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE Inserarea lui 30 nu necesit˘ deplas˘ri de elemente. a Fie ci num˘rul de comparatii. Atunci a ¸ ci = 1 + card{aj |aj > ai .

iar ˆ loc s˘ se fac˘ insertia direct˘ ˆ ın a ın a a ¸ a ın aceast˘ secvent˘.8.2 Insertie binar˘ ¸ a Metoda anterioar˘ se poate ˆ a ımbunat˘¸i dac˘ ¸inem cont de faptul c˘ secventa at at a ¸ ˆ care se face inserarea este deja ordonat˘. class SortInsBinApl { static int[] a={3.4.4}.5. } } . j--) a[j]=a[j-1]. int u. if (x>a[i]) p=i+1.3.println(). } return p.length.print(a[j] + " ").*. j<a.6. for(int j=k. while (p <= u) { i=(p+u)/2. c˘utarea pozitiei pe care se face inserarea se face prin c˘utare a ¸a a ¸ a binar˘. for(j=0. Un program complet este: a import java. j++) System. SORTARE PRIN INSERTIE ¸ 141 10. static void afiseaza() { int j.9. int i) { if (i != k) { int x=a[k]. } static void deplasare(int k. System.out. j>=i+1.1.io. else if (x<a[i]) u=i-1.out. } static int pozitiaCautBin(int p. a[i]=x. int x) { int i=u+1. else return i.3.10.

i++) if (a[i]>a[i+1]) { x = a[i]. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE static void sorteaza() { int N=a.i. } } } . for(int k=1.142 CAPITOLUL 10. a[i] = a[i+1]. for(i=0. i.length.k++) { i=pozitiaCautBin(0.i). sorteaza(). deplasare(k.4 Sortare prin interschimbare Aceast˘ metod˘ folose¸te interschimbarea ca ¸i caracteristic˘ principal˘ a a a s s a a metodei de sortare. a[i+1] = x.a[k]). } } public static void main(String[] args) { afiseaza(). a a static void interschimbare(int a[]) { int x.k-1. n=a. afiseaza(). boolean schimb = true. i<n-1. while (!schimb) { schimb=false.k<=N-1. schimb=true.length. } } 10. ˆ cadrul acestei metode se compar˘ ¸i se interschimb˘ perechi In as a adiacente de chei pan˘ cˆnd toate elementele sunt sortate.

i++) { x = a[i]. . m<4. 94. j-=k) a[j+k] = a[j]. 12. 97 Se observ˘ urm˘toarele: a a • un proces de sortare i − sort combin˘ 2 grupuri sortate ˆ procesul 2i − sort a ın anterior • ˆ exemplul anterior s-a folosit secventa de incrementi 4. 12. s a void shell(int a[]. 55. 55. 42. 94. 44. SORTARE PRIN MICSORAREA INCREMENTULUI . 67. m++) { k = h[m]. 55. j. 97 Apoi se sorteaz˘ sirul rezultat ˆ a ıntr-o singur˘ trecere: 1 . cu conditia ca cea mai fin˘ sortare s˘ fie 1 − sort. for (m=0. a ¸ ¸a s a Acest proces este numit numit 4 sort. a • dac˘ cei t incrementi sunt h1 . k. h2 . 5.5. i<n. for (j = i-k.length.shell s Prezent˘m metoda pe urm˘torul ¸ir: a a s 44. } } } .. 06. 3. 67 Apoi se sorteaz˘ elementele aflate la 2 pozitii distant˘. 12. 2.5 Sortare prin mic¸orarea incrementului . 94. 94. 18. 6. 18. dar cu multe comparatii ¸i ın ¸ s interschimb˘ri. 12. 42. i. 1 dar orice ın ¸ secvent˘. Rezult˘: a ¸ a a 6. ht = 1 ¸i hi+1 < hi . 44. n=a.sort a 6. ˆ ultimul pas se face totul. ht . a[j+k] = x. 42. 1}. (j>=0) && (a[j]>x). /* sortare elemente aflate la distanta k in tablul a[] */ for (i=k. ˆ cazul cel ¸a ¸ a a In mai defavorabil. x. fiecare hi -sort a s se poate implementa ca ¸i o sortate prin insertie direct˘. Rezult˘ ¸irul: as 44. int m. 55. Se grupeaz˘ elementele aflate la 4 pozitii distant˘.10. 42. int n) { static int h[] = {9.SHELL ¸ 143 10. 18. ¸i se sorteaz˘ separat. 18.

ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE .144 CAPITOLUL 10.

¸ a independent de natura elementelor sale. prin ad˘ug˘ri sau ¸tergeri de elemente pe parcursul ¸ a a s prelucr˘rii. Listele sunt obiecte dinamice. Java permite realizarea listelor cu ajutorul a s claselor ¸i obiectelor: celulele sunt obiecte (adic˘ instante ale unei clase) ˆ care s a ¸ ın un cˆmp contine o referint˘ c˘tre celula urm˘toare. operatiile permise sunt: a ¸ • testarea dac˘ ansamblul este vid a • ad˘ugarea de elemente a • verificarea dac˘ un element este ˆ ansamblu a ın • ¸tergerea unui element s 11.1 Liste liniare Fiecare element al listei este continut ˆ ¸ ıntr-o celul˘ care contine ˆ plus adresa a ¸ ın elementului urm˘tor. Lista urmator. obiecte informatice complexe. ˆ sensul c˘ num˘rul elementelor variaz˘ ˆ ın a a a ın cursul executiei programului. etc. Elementele acestui ansamblu pot fi numere ˆ ıntregi sau reale.Capitolul 11 Liste Scopul listelor este de a genera un ansamblu finit de elemente al c˘rui num˘r a a nu este fixat apriori. ¸iruri de caractere. 145 . Referinta c˘tre prima celul˘ a ¸ ¸a a a ¸ a a este continut˘ ˆ ¸ a ıntr-o variabil˘. Nu suntem acum interesati s ¸ de elementele acestui ansamblu ci de operatiile care se efectueaz˘ asupra acestuia. Mai precis. numit ¸i pointer. a class Lista { int continut.

null))) reprezint˘ lista 2. a static boolean esteVida (Lista a) { return a == null. Variabila a este modificat˘ iterativ prin a=a. 7. Obiectul null apartine tuturor s ¸ ¸ claselor ¸i reprezint˘ ˆ cazul listelor marcajul de sfˆr¸it de list˘. a a a s a a a s as static boolean cauta (int x. new Lista(11. De asemenea s a ın as a new Lista(2. Lista a) { while (a != null) { if (a. care verific˘ dac˘ elementul x este ˆ lista a. efectueaz˘ o parcurgere ¸ a a ın a a listei. } } CAPITOLUL 11. 11. ceea ce se face simplu prin: static Lista adaug (int x.urmator. a = a. a). Lista a) { continut = x.146 Lista (int x.1: Ad˘ugarea unui element ˆ list˘ a ın a Functia cauta. } Procedura adauga insereaz˘ un element ˆ capul listei.a) construie¸te o nou˘ celul˘ cu cˆmpurile x ¸i ¸ s a a a s a. este suficient˘ a a a a a modificarea valorii capului listei.continut == x) return true. Aceast˘ modalitate a ın a de a introduce elemente ˆ capul listei este util˘ pentru ca num˘rul de operatii ın a a ¸ necesare ad˘ug˘rii de elemente s˘ fie independent de m˘rimea listei. LISTE Instructiunea new Lista(x. } . ¸i prin absenta numelui de identificare). new Lista(7.a) este un constructor al clasei Lista (un constructor este o functie nestatic˘ care se distinge prin tipul rezultatului s˘u care este cel al clasei ¸ a a curente. Lista a) { return new Liste (x.urmator pentru a parcurge a elementele listei pˆn˘ se g˘se¸te x sau pˆn˘ se g˘se¸te sfˆr¸itul listei (a = null). Func tia Lista(x. urmator = a. } return false. // capul vechi se va regasi dupa x } cap cap e4 e3 e2 e1 e4 e3 e2 e1 Figura 11.

} sau sub forma: static boolean cauta (int x. } . Lista a) { return a != null && (a. else return (a.urmator). else return 1 + longime(a. a. Lista a) { if (a == null) return false. a. De ¸ a ın a a exemplu. Toate procedurile sau functiile care opereaz˘ asupra listelor se pot scrie recursiv ˆ aceast˘ manier˘.continut == x) return true. a = a.11. } care este mai elegant˘ decˆt scrierea iterativ˘: a a a static int lungime(Lista a) { int lg = 0. } sau sub forma: static boolean cauta (int x.urmator. Tipul list˘ verific˘ ecuatia urm˘toare: a a ¸ a Lista = {Lista vida} ⊕ Element × Lista unde ⊕ este sau exclusiv iar × este produsul cartezian. } 147 Aceast˘ sciere recursiv˘ este sistematic˘ pentru functiile care opereaz˘ asupra a a a ¸ a listelor. LISTE LINIARE Functia cauta poate fi scris˘ ˆ mod recursiv: ¸ a ın static boolean cauta (int x.continut == x || cauta(x.urmator)).1. lungimea listei se poate determina prin: static int lungime(Lista a) { if (a == null) return 0. } return lg.continut == x) || cauta(x.urmator). else return cauta(x. Lista a) { if (a == null) return false.urmator). while (a != null) { ++lg. a. else if (a.

ocuparea de memorie suplimentar˘.urmator. LISTE Alegerea ˆ ıntre maniera recursiv˘ sau iterativ˘ este o problem˘ subiectiv˘ ˆ a a a a ın general.urmator. pentru calculatoarele de ¸ a a ast˘zi. Procedura recursiv˘ de eliminare este foarte a a compact˘ ˆ definitia sa: a ın ¸ static Lista elimina (int x. a a a ¸ static Lista elimina (int x. a.urmator. else a.2: Eliminarea unui element din list˘ a O procedur˘ iterativ˘ solicit˘ un plus de atentie.urmator = elimina (x. Lista a) { if (a != null) if (a. } .148 CAPITOLUL 11. Lista a) { if (a != null) if (a.urmator != null && b. } return a.continut == x) a = a. return a. acest lucru este s ¸ a ¸ mai putin adev˘rat. este o problem˘ foarte putin critic˘. Gratie noilor tehnici de compilare.urmator).urmator = b. while (b. if (b.urmator.urmator. Pe de alt˘ parte se spune c˘ scrierea iterativ˘ este mai eficient˘ pentru c˘ a a a a a folose¸te mai putin˘ memorie. a a ¸ a Eliminarea unei celule care contine x se face modificˆnd valoarea cˆmpului ¸ a a urmator continut ˆ predecesorul lui x: succesorul predecesorului lui x devine ¸ ın succesorul lui x.urmator != null) b. } cap cap e4 e3 e2 e1 e4 e3 e2 e1 Figura 11.continut == x) a = a.urmator. Un tratament particular trebuie f˘cut dac˘ elementul care trebuie a a eliminat este primul element din list˘. else { Lista b = a .continut != x) b = b.

numit continut. C˘utarea binar˘ efectueaz˘ un num˘r logaritmic iar c˘utarea cu a a a a a tabele hash (de dispersie) este ¸i mai rapid˘. utilizat˘ adesea.1. Consider˘m construirea unei liste de numere prime mai mici a decˆt un num˘r natural n dat. pentru simplificarea program˘rii a s ın a operatiilor asupra listelor. Se utilizeaz˘ aceast˘ a ¸ a a a tehnic˘ ˆ proceduri asupra ¸irurilor prea lungi. Este deci foarte a ¸ eficient˘. contine elementele de informatii. unde exist˘ o utilizare putin important˘ a a a a ¸ a de memorie suplimentar˘. una care contine x ¸i alta identic˘ cu precedenta dar care nu mai ¸ s a contine x. care f˘ceau un caz special din s a a lista vid˘ sau din primul element din list˘. else if (a. } Exist˘ o tehnic˘. Astfel obtinem o list˘ p˘zit˘.11. elimina (x. trebuie recopiat˘ o parte a listei a ˆ ¸ a ıntr-o nou˘ list˘.continut. Aceast˘ notiune este a a a ¸ un pic echivalent˘ cu notiunea de santinel˘ pentru tablouri. a.continut == x) return a. LISTE LINIARE 149 ˆ cadrul functiilor anterioare. Pentru a face acest lucru.urmator)). dac˘ nu mai a ¸ a este folosit˘ lista a. spatiul de memorie pierdut este recuperat de a ¸ culeg˘torul de spatiu de memorie GC (Garbage Colection) din Java. care nu are informatie semnificativ˘ ¸ a ˆ cˆmpul continut. numit urmator. devin mai simple. unde trebuie s˘ fim preocupati de spatiul de a ¸ ¸ memorie pierdut. s a Exemplu 1. a ın a a a Pentru implementarea listelor se pot folosi perechi de tablouri : primul tablou. avantajul fiind c˘ lista vid˘ contine ¸ a a a a a ¸ numai garda ¸i prin urmare un num˘r de programe. adresa adev˘ratei prime celule se afl˘ ˆ cˆmpul urmator al ın a a a ın a acestei celule. Se poate estima c˘ num˘rul mediu de operatii este jum˘tate din a a a ¸ a lungimea listei.l reutiliz˘m. a a a static Lista elimina (int x. ¸ a Procedura adauga efectueaz˘ numai 3 operatii elementare. Aceasta este o diferent˘ important˘ fat˘ de limbajele a ¸a a ¸a de programare precum Pascal sau C. Aceasta const˘ ˆ utilizarea unui fanion / santinel˘ ¸ a ın a care permite tratarea omogen˘ a listelor indiferent dac˘ sunt vide sau nu. Pentru construirea acestei liste vom ˆ a a ıncepe. ˆ a a In reprezentarea anterioar˘ lista vid˘ nu a avut aceea¸i structur˘ ca listele nevide. ˆ ın . se pot defini liste circulare cu gard˘ / paznic ˆ care ˆ prima a ın ın celul˘ ˆ cˆmpul urmator este ultima celul˘ din list˘. Lista a) { if (a != null) return null. a ın s De asemenea.urmator. dac˘ trebuie s˘. recuperarea a se efectueaz˘ foarte rapid. cum face programul urm˘tor. nu se dispune de dou˘ In ¸ a a liste distincte. Procedurile cauta ¸i elimina sunt mai lungi pentru c˘ trebuie s˘ parcurg˘ a s a a a ˆ ıntreaga list˘. iar al doilea. care modific˘ lista a. Oricum. Cu tehnicile actuale ale noilor versiuni ale GC. else return new Lista (a. ¸ ¸ contine adresa elementului urm˘tor din tabloul continut. care permite evitarea unor teste pentru a a a eliminarea unui element dintr-o list˘ ¸i. Se a a s a utilizeaz˘ o celul˘ plasat˘ la ˆ a a a ınceputul listei. ˆ general.

} k=a. int val) { int i = h(x). for(int j=k. al[i] = adauga (x. c˘utarea este rapid˘.continut])) return telefon[a. --i) { a=adauga(i.. Aceasta se realizeaz˘ prin procedura urm˘toare: s a ¸ a a static Lista Eratostene (int n) { Lista a=null.equals(nume[a.continut. for(Lista b=a. a != null.n − 1] se construie¸te s o list˘ simplu ˆ antuit˘ format˘ din toate cheile care au h(x) = i. k*k<=n. Pentru fiecare intrare i din intervalul [0. } return -1. dac˘ functia h este r˘u aleas˘. } . } static int cauta (String x) { for (int a = al[h(x)].150 CAPITOLUL 11. i>=2. } Exemplu 2. j<=n/k.continut]. } return a. a = a.urmator) { if (x. ++j) a=elimina(j*k. Astfel numerele vor fi ˆ list˘ ˆ ordine cresc˘toare. prin ad˘ugarea numerelor de la 2 la n ˆ a a ıncepˆnd cu n ¸i terminˆnd cu a s a 2. LISTE prima faz˘. multe liste devin de dimensiuni enorme ¸i a s f˘rˆmitarea risc˘ s˘ devin˘ la fel de costisitoare ca ¸i c˘utarea ˆ aa ¸ a a a s a ıntr-o list˘ simplu a ˆ antuit˘ obi¸nuit˘.urmator) { k=b.a). Vom utiliza metoda clasic˘ a ın a ın a a ciurului lui Eratostene: consider˘m succesiv elementele listei ˆ ordine cresc˘toare a ın a ¸i suprim˘m toti multiplii lor. Elementele a ınl˘ ¸ a a listei sunt intr˘ri care permit accesul la tabloul de nume ¸i numere de telefon. for(int i=n.continut. a a ¸ a a num˘rul de coliziuni devine important. static void insereaza (String x. ınl˘ ¸ a s a a a a a Lista al[] = new Lista[N1]. Dac˘ h este bine aleas˘. int k. al[i]). Tot astfel. b=b. a s Procedurile de c˘utare ¸i inserare a unui element x ˆ a s ıntr-un tablou devin proceduri de c˘utare ¸i ad˘ugare ˆ a s a ıntr-o list˘.a).

Elementele sunt s ad˘ugate sistematic la coad˘ ¸i sunt eliminate din capul listei.2. nevid˘. f alse}. COZI 151 11. a ın • elimina este o aplicatie definit˘ pe Coada(E)−C0 cu valori ˆ Coada(E) care ¸ a ın asociaz˘ unei cozi nevide C o coad˘ obtinut˘ plecˆnd de la C ¸i eliminˆnd a a ¸ a a s a primul element. ¸ a ın adauga(x. nodurile unui graf.2 Cozi Cozile sunt liste liniare particulare utilizate ˆ programare pentru gestionarea ın obiectelor care sunt ˆ a¸teptarea unei prelucr˘ri ulerioare.11. as • valoare este o aplicatie definit˘ pe Coada(E)−C0 cu valori ˆ E care asociaz˘ ¸ a ın a unei cozi C. sau la cas˘ ˆ ¸ a a ıntr-un magazin. de exemplu la gar˘ pentru a lua bilete. iar operatiile asupra cozilor sunt: esteV ida. C0 )) = x – esteV ida(C0 ) = true O prim˘ idee de realizare sub form˘ de programe a operatiilor asupra cozilor a a ¸ este de a ˆ ımprumuta tehnica folosit˘ ˆ locurile unde clientii stau la coad˘ pentru a ın ¸ a a fi serviti. elimina: ¸ • esteV ida este o aplicatie definit˘ pe Coada(E) cu valori ˆ {true. ˆ englez˘ se spune a as In a strategie FIFO (First In First Out). etc. consider˘m o multime de elemente E. Operatiile asupra cozilor satisfac urm˘toarele relatii: ¸ a ¸ • Pentru C = C0 – elimina(adauga(x. elimina(C)) – valoare(adauga(x. C)) = adauga(x. C0 )) = C0 – valoare(adauga(x. valoare. C)) = f alse • Pentru coada C0 – elimina(adauga(x. a Mai formalizat. ˆ opozitie cu strategia LIFO (Last In Firs ın ¸ Out) utilizat˘ la stive. C)) = valoare(C) • Pentru toate cozile C – esteV ida(adauga(x. adauga. ¸ a ın esteV ida(C) aste egal˘ cu true dac˘ ¸i numai dac˘ coada C este vid˘. de exemplu procesele ın s a de a¸teptare a resurselor unui sistem. C) este coada obtinut˘ plecˆnd de la coada C ¸i inserˆnd elementul ¸ a a s a x la sfˆr¸itul ei. multimea cozilor cu a ¸ ¸ elemente din E este notat˘ Coada(E). a as a a • adauga este o aplicatie definit˘ pe E × Coada(E) cu valori ˆ Coada(E). coada vid˘ (care nu contine nici un element) a a ¸ este C0 . elementul aflat ˆ cap. .

a • atunci cˆnd functionarul este liber el poate servi un alt client. a a class Coada { final static int MaxC = 100.plina = false. dac˘ coada a ¸ a nu este vid˘.152 CAPITOLUL 11. Se spune c˘ este un tablou (sau tampon) a circular. sfarsit = 0. c. boolean plina. c. Coada () { inceput = 0. sau coad˘ circular˘. } . gestionarul trebuie s˘ cunoasc˘ dou˘ a a a numere: num˘rul obtinut de c˘tre ultimul client sosit ¸i num˘rul obtinut de c˘tre a ¸ a s a ¸ a ultimul client servit. int continut[]. int inceput. incrementeaz˘ inceput ¸i cheam˘ posesorul acestui num˘r. plina= false. Not˘m aceste dou˘ numere inceput ¸i sf arsit ¸i gestion˘m a a s s a sistemul ˆ modul urm˘tor: ın a • coada de a¸teptare este vid˘ dac˘ ¸i numai dac˘ inceput = sf arsit. LISTE Fiecare client care se prezint˘ obtine un num˘r ¸i clientii sunt apoi chemati de c˘tre a ¸ a s ¸ ¸ a functionarul de la ghi¸eu ˆ ordinea cresc˘toare a numerelor de ordine primite la ¸ s ın a sosire. vida.vida = true. vida = true. s a as a • atunci cˆnd sose¸te un nou client. Pentru gestionarea acestui sistem. int sfarsit. } static void facVida (Coada c) { c. c. se incrementeaz˘ sf arsit ¸i se d˘ acest a s a s a num˘r clientului respectiv. a a s a a ˆ cele ce urmeaz˘ sunt prezentate toate operatiile ˆ Java utilizˆnd tehnicile In a ¸ ın a urm˘toare: se reatribuie num˘rul 0 unui nou client atunci cˆnd se dep˘¸e¸te un a a a as s anumit prag pentru valoarea sf arsit.vida.sfarsit = 0. info = new int[MaxC]. } static Coada vida(){ return new Coada().inceput = 0. } static boolean esteVida(Coada c) { return c.

} } inceput sfarsit e1 e2 .info[c.11.vida) erreur ("Coada Vida. } static int valoare(Coada c) { if (c. c.plina. Coada c) { if (c.info[f.. c.inceput.vida = c.").inceput = succesor(c.. } private static int succesor(int i) { return (i+1) % MaxC.plina = false. return c. c.sfarsit). en Figura 11. c.3: Coad˘ de a¸teptare implementat˘ ca list˘ a s a a O alt˘ modalitate de gestionare a cozilor const˘ ˆ utilizarea listelor ˆ antuite cu a a ın ınl˘ ¸ . c.sfarsit == c.2. COZI 153 static boolean estePlina(Coada c) { return c.plina) erreur ("Coada Plina.sfarsit = succesor(c.plina = c.inceput).sfarsit == c.inceput].vida = false.inceput. } static void adaug(int x."). c.vida) erreur ("Coada Vida. } static void elimina (Coada c) { if (c. c.").sfarsit] = x.

LISTE gard˘ ˆ care se cunosc adresele primului ¸i ultimului element. } static boolean esteVida (Coada c) { return c. Lista b) { inceput = a. } static void elimina (Coada c) { if (esteVida(c)) erreur ("Coada Vida.inceput = c. } static void facVida (Coada c) { Lista garda = new Lista(). sfarsit = b.inceput.sfarsit = garda.").sfarsit. return b. return new Coada (garda. Lista sfarsit. } static Coada vida() { Lista garda = new Lista().inceput == c.next = a. c. c. garda).inceput = c. null).inceput. Aceasta d˘ operatiile a ın s a ¸ urm˘toare: a class Coada { Lista inceput.next. c. Coada (Lista a. } static int valoare (Coada c) { Lista b = c.info. } } Cozile se pot implementa fie cu ajutorul tablourilor fie cu ajutorul listelor sim- . f.154 CAPITOLUL 11.sfarsit = a.next. } static void adauga (int x.sfarsit. Coada c) { Lista a = new Lista (x.

valoare. ca ¸i la fire. valoare. Element continut[]. } . elimina. S)) = f alse • valoare(adauga(x. adauga. ¸ ¸a ın 11.3. Stiva() { inaltime = 0.3 Stive Notiunea de stiv˘ intervine ˆ mod curent ˆ programare. continut = new Element[maxP]. STIVE 155 plu ˆ antuite. se consider˘ o multime ın a In a ¸ E. Scrierea programelor const˘ ˆ primul rˆnd ˆ alegerea structurilor ınl˘ ¸ a ın a ın de date pentru reprezentarea cozilor. multimea stivelor cu elemente din E este notat˘ Stiva(E). ¸ s a ¸ a class Stiva { final static int maxP = 100. stiva vid˘ (care nu ¸ a a contine nici un element) este S0 . relatiile satisf˘cute sunt s a a ¸ a urm˘toarele: a • elimina(adauga(x. O stiv˘ se poate imagina ca o cutie a ˆ care sunt plasate obiecte ¸i din care se scot ˆ ordinea invers˘ fata de cum au ın s ın a ¸ fost introduse: obiectele sunt puse unul peste altul ˆ cutie ¸i se poate avea acces ın s numai la obiectul situat ˆ vˆrful stivei. } static Fir vid () { return new Stiva(). ˆ mod formalizat. S)) = S • esteV ida(adauga(x. S)) = x • esteV ida(S0 ) = true Cu ajutorul acestor relatii se pot exprima toate operatiile relative la stive. rolul s˘u principal ¸ a ın ın a fiind la implementarea apelurilor de proceduri. ¸ ¸ adauga. elimina. int inaltime. De aceast˘ dat˘. ¸ ¸ Realizarea operatiilor asupra stivelor se poate face utilizˆnd un tablou care ¸ a contine elementele ¸i un indice care indic˘ pozitia vˆrfului stivei. Ansamblul functiilor care opereaz˘ asupra ¸ a cozilor se pot plasa ˆ ıntr-un modul care manipuleaz˘ tablouri sau liste. Aceasta este ¸ deci interfata cozilor care are important˘ ˆ programe complexe. operatiile efectuate asupra stivelor sunt vida.11. Utilizarea a cozilor se face cu ajutorul functiilor vida.

inaltime == maxP.inaltime == 0. } } Stivele se pot implementa atˆt cu ajutorul tablourilor (vectorilor) cˆt ¸i cu a a s ajutorul listelor simplu ˆ antuite. LISTE static void adauga (Element x. } static Element valoare (Stiva s) throws ExceptionStiva { if (esteVida (s)) throw new ExceptionStiva("Stiva vida"). return s.inaltime. } static boolean estePlina (Stiva s) { return s.156 static void facVida (Stiva s) { s. } static boolean esteVida (Stiva s) { return s. ınl˘ ¸ .inaltime. s.continut[s. } } unde class ExceptionStiva extends Exception { String text. s. public ExceptionStiva (String x) { text = x. } static void supprimer (Stiva s) throws ExceptionStiva { if (esteVida (s)) throw new ExceptionStiva ("Stiva vida").inaltime] = x. } CAPITOLUL 11.inaltime-1]. ++ s. Stiva s) throws ExceptionStiva { if (estePlina (s)) throw new ExceptionStiva("Stiva plina").inaltime = 0.continut[s.

atunci se plaseaz˘ ˆ stiv˘. Elementele tabloului sunt obiecte cu trei a at cˆmpuri: primul reprezint˘ natura entit˘¸ii (simbol sau num˘r). } Vom utiliza functiile definite pentru stiv˘ ¸i procedurile definite ˆ cele ce ¸ a s ın urmeaz˘. pentru expresia (+ (* (+ 35 36) (+ 5 6)) (* (+ 7 8) (*9 9 ))) evaluarea decurge astfel: . Dac˘ a s a a a ın a a este un num˘r ¸i vˆrful stivei este de asemenea un num˘r. s a Expresiile prefixate contin simbolurile: numere naturale. case ’*’: return x * y. EVALUAREA EXPRESIILOR ARITMETICE PREFIXATE 157 11. vom utiliza un tablou ale ın c˘rui elemente sunt entit˘¸ile expresiei. s s Pentru reprezentarea unei expresii prefixate ˆ Java.4 Evaluarea expresiilor aritmetice prefixate Vom ilustra utilizarea stivelor printr-un program de evaluare a expresiilor aritmetice scrise sub o form˘ particular˘. iar al treilea este este un simbol dac˘ at a a a entitatea este simbol. int y) { switch (a) { case ’+’: return x + y. a static int calcul (char a.4. variabile ¸i operatii aritmetice (ne vom limita numai la + ¸ s ¸ ¸i *). ( ¸i ). Vom considera ca intr˘ri numai numere naturale. stiva a ın continˆnd operatori ¸i numere. al doilea reprezint˘ a a at a a valoarea entit˘¸ii dac˘ aceasta este num˘r. int x. ¸ a s a ¸ Se examineaz˘ succesiv entit˘¸ile expresiei dac˘ entitatea este un operator sau un a at a num˘r ¸i dac˘ vˆrful stivei este un operator. dar niciodat˘ nu va contine consecutiv numere. actioneaz˘ operatorul a s a a ¸ a care precede vˆrful stivei asupra celor dou˘ numere ¸i se repet˘ operatia asupra a a s a ¸ rezultatului g˘sit. char simbol. } return 1.11. class Element { boolean esteOperator. +. Dac˘ e1 ¸ s a ¸i e2 sunt expresii prefixate atunci (+e1 e2 ) ¸i (∗e1 e2 ) sunt expresii prefixate. } Procedura de evaluare const˘ ˆ stivuirea rezultatelor intermediare. ˆ programare o expresie aritmetic˘ a a In a poate contine numere. *. int valoare. a De exemplu.

parseInt(s). Integer.valsimb.elimina(s). for (int i = 0.out.println(calcul(exp)).adauga(x. s.esteOperator)) { y = Stiva. } Stiva.esteOperator || Stiva. } try { System. op = Stiva. s).158 CAPITOLUL 11.equals("*")) exp[i] = new Element (true. y. i < args.valoare. Stiva. i < u. } } . x. else exp[i] = new Element (false.length. x. ++i) { insereaza(u[i]. Stiva. este util˘ prezentarea unui program principal care utilizeaz˘ In a a aceste functii. } ˆ acest caz. } return Stiva. ¸ public static void main (String args[]) { Element exp[] = new Element [args.valoare.valoare(s).nom).err.elimina(s). 0.s).length . LISTE 9 * 15 * 781 + + * + + * + 35 + * + 71 * + + 71 * + 5 + 71 * + 781 + * 781 + + * 781 + 7 + * 781 + * 15 * 781 + static void insereaza (Element x. } catch (ExceptionStiva x) { System.equals("+") || s.valoare(s). op. if (s.valoare = calcul(op. ’ ’). } static int calcul (Element u[]) throws ExceptionStiva { Stiva s = new Stiva().valoare(s). ++i) { String s = args[i].length]. for (int i = 0. while (!(Stiva.valoare).println("Stiva " + x.valoare(s). Stiva s) throws ExceptionStiva { Element y.esteVida(s) || x.charAt(0)).

} static Lista cons (Object x. a). partajeaz˘ finalul listei rezultat cu al doilea argument. a a . ea suprim˘ primul element al listei. a ¸ a a a a Tail(a) e1 e2 e3 e4 e1 e2 e3 e4 Figura 11.11. prima list˘ este transformat˘ ın a a a pentru a retine rezultatul.5 Operatii asupra listelor ¸ ˆ aceast˘ sectiune sunt prezentati cˆ¸iva algoritmi de manipulare a listelor. cele dou˘ liste a a In a a nu sunt modificate. } static Lista tail (Lista a) { if (a == null) erreur ("Tail d’une liste vide. } static Object head (Lista a) { if (a == null) erreur ("Head d’une liste vide. OPERATII ASUPRA LISTELOR ¸ 159 11. dac˘ append copiaz˘ ¸ a a a primul s˘u argument. return a. a a a pun o list˘ la cap˘tul celeilalte liste. ˆ a doua procedur˘. Functia Tail este o primitiv˘ clasic˘. Lista a) { return new Lista (x. Lista a) { info = x."). In a ¸ ¸ at Ace¸tia sunt utilizati ˆ limbajele de programare care au listele ca structuri de s ¸ ın baz˘. Lista(Object x. concat. ˆ prima procedur˘ append."). } Procedurile asupra listelor construiesc o list˘ plecˆnd de la alte dou˘ liste. se poate remarca faptul c˘.4: Suprimarea primului element din list˘ a class Lista { Object info. Lista next.next.info. return a. Totusi. next = a.5.

160 a b CAPITOLUL 11.5: Concatenarea a dou˘ liste prin append a static Lista append (Lista a. c. Lista b) { if (a == null) return b. } a b a1 a2 concat(a. else return adauga(a. b)) . Lista b) { if (a == null) return b.info. append (a. } } .b} a3 b1 b2 b3 b4 Figura 11. while (c. else { Lista c = a.next.6: Concatenarea a dou˘ liste prin concat a static Lista concat(Lista a.next.next = b. return a. LISTE a1 a2 append(a.b} a3 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 Figura 11.next != null) c = c.

} c b e1 e2 e3 e4 a e5 nill Figura 11. } . dar clasic˘. D˘m aici dou˘ soluti. Realizarea acestei proceduri ın ın a este un exercitiu clasic de programare asupra listelor. a a a a a a Noua metod˘ nReverse modific˘ argumentul s˘u. b = a. adauga(a.5. null)).next.next).7: Transformarea listei prin inversarea leg˘turilor a static Lista Reverse (Lista a) { if (a == null) return a. c). else { a.next = concat (a. Lista b) { if (a == null) return b. s a a static Lista nReverse (Lista a) { Lista b = null. ˆ timp ce Reverse nu-l modific˘ a a a ın a ci construie¸te o alt˘ list˘ pentru rezultat. a. } } 161 Procedura de calcul de oglindire a unei liste a const˘ ˆ construirea unei a ın liste ˆ care elementele listei a sunt ˆ ordine invers˘. cealalt˘ recursiv˘. a = c.next = b. } return b. OPERATII ASUPRA LISTELOR ¸ Aceast˘ ultim˘ procedur˘ se poate scrie recursiv: a a a static Lista concat (Lista a. complexitatea este O(n2 ) deci p˘tratic˘. una ¸ a a ¸ iterativ˘.11. while (a != null) { Lista c = a. return a. else return append(Reverse (a.next.info.

a¸ Nu trat˘m acest exercitiu decˆt ˆ cazul listelor circulare cu gard˘. gratie unei functii auxiliare a ¸ ¸ care acumuleaz˘ rezultatul ˆ a ıntr-unul din argumentele sale: static Lista nReverse (Lista a) { return nReverse1(null. a a a ¸ a a1 garda a2 a3 a4 a5 a6 Figura 11.162 CAPITOLUL 11. valoarea cˆmpului inf o din prima celul˘ nu are nici o semnificatie a a a ¸ (este celula de gard˘).8: List˘ circular˘ cu gard˘ a a a static Lista insereaza (int v. Cˆmpul next din ultima celul˘ contine adresa primei celule. Lista a) { if (a == null) return b. return a. Pentru o a ¸ a ın a astfel de list˘. a.next = adauga(v. LISTE Se poate scrie o versiune iterativ˘ a versiunii recursive. else return nReverse1(adauga(a. a).next != a && v > head(b.next).next. } . } Un alt exercitiu formator const˘ ˆ a administra liste ˆ care elementele sunt ¸ a ın ın aranjate ˆ ordine cresc˘toare.next)) b = b. } static Lista nReverse1 (Lista b. while (b. a. Procedura de ad˘ugare devine ceva mai complex˘ ın a a a pentru c˘ trebuie g˘sit˘ pozitia celulei care trebuie ad˘ugat˘ dup˘ parcurgerea a a a ¸ a a a unei p˘rti a listei. b. Lista a) { Lista b = a. b).info = head(a) + 1.next). b.info.

.. divideEtImpera(Pa ... S1 ) . nk . nk ın divideEtImpera(P1 . .. Sk ) combin˘ S1 .. • Rezolvarea ˆ acela¸i mod (recursiv) a tuturor subproblemelor. . . Metoda poate fi descris˘ astfel: a procedure divideEtImpera(P. ˆ englez˘ ın a 163 .Capitolul 12 Algoritmi divide et impera 12. S) if (n ≤ n0 ) then rezolv˘ subproblema P prin tehnici elementare a else ˆ ımparte P ˆ P1 . ın s • Compunerea subsolutiilor pentru a obtine solutia problemei (subproblemei) ¸ ¸ ¸ initiale. Sk pentru a obtine S a ¸ Exemplele tipice de aplicare a acestei metode sunt algoritmii de parcurgere a arborilor binari ¸i algoritmul de c˘utare binar˘. s a a 1 divide-and-conquer. n..1 Tehnica divide et impera Divide et impera1 este o tehnic˘ de elaborare a algoritmilor care const˘ ˆ a a ın: • Descompunerea repetat˘ a problemei (subproblemei) ce trebuie rezolvat˘ ˆ a a ın subprobleme mai mici.. n1 .. ¸ Descompunerea problemei (subproblemelor) se face pˆn˘ n momentul ˆ care a aˆ ın se obtin subprobleme de dimensiuni atˆt de mici ˆ at au solutie cunoscut˘ sau ¸ a ıncˆ ¸ a pot fi rezolvate prin tehnici elementare... Pk de dimensiuni n1 .

dac˘ a = bk a .2. Astfel. presupunem c˘ T (n) = c · nk dac˘ n ≤ n0 ¸i T (n) = a · T ( n ) + c · nk a a s 0 b dac˘ n > n0 .1) Teorema 3 Dac˘ n > n0 atunci: a  O(nlogb a )  T (n) = O(nk logb n)   O(nk ) . De aici rezult˘ c˘ T (n) = O(am ) = O(alogb n ) = O(nlogb a ) a a .. a Presupunem c˘ divizarea problemei ˆ subprobleme ¸i compunerea solutiilor a ın s ¸ subproblemelor necesit˘ un timp de ordinul O(nk ). c˘ n = bm · n0 . f˘r˘ a restrˆnge generalitatea.. dac˘ a > bk a .164 CAPITOLUL 12. complexitatea timp a T (n) a algoritmului divideEtImpera este dat˘ de relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = O(1) a · T ( n ) + O(nk ) b .. a > bk . dac˘ n ≤ n0 a . = am T (n0 ) + c am−1 n bm−1 m k n b n +c a b k + cnk + nk n b k k + . + a bm−1 0 0 = cnk am 1 + 0 m nk + (bm )k nk 0 0 bk + . pasul de divizare reduce o subproblem˘ la altele de dimensiuni a mai mici. Distingem cazurile: 0 1. ceea ce asigur˘ terminarea subprogramului recursiv..2. dac˘ a < bk a (12. De ¸ aa a a asemenea. a ¸ b unde b > 1.. Atunci. Seria m i=0 bk a i este convergent˘ ¸i deci ¸irul sumelor partiale este as s ¸ convergent. + a i bk a = cam i=0 bk a unde am notat cnk prin c.. + a k + nk = am cnk + c am−1 bk nk + .2) Demonstratie: Putem presupune...2 Ordinul de complexitate Vom presupune c˘ dimensiunea ni a subproblemei i satisface relatia ni ≤ n . dac˘ n > n0 a (12. Pentru n > n0 avem: a n T (n) = aT + cnk b = aT bm−1 n0 + cnk = a aT bm−2 n0 + c = a2 T bm−2 n0 = . ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA 12.

se scaneaz˘ tabloul la dreapta lui x pˆn˘ cˆnd se g˘se¸te un element aj < x a a a a a s 4.8.3. 3. se scaneaz˘ tabloul a[] la stˆnga lui x pˆn˘ cˆnd se g˘se¸te un element ai > x a a a a a a s 3.Merge sort • dreptunghi de arie maxim˘ ˆ placa cu g˘uri. pˆn˘ cˆnd aceste sub¸iruri sunt suficient de mici (se reduc la a a a s un singur element). se alege la ˆ amplare un element x al tabloului ıntˆ 2. se aplic˘ urm˘torul algoritm: ¸ a a a 1. avˆnd tabloul a[].2. tabloul a[] va fi partitionat ˆ 2 astfel. Dup˘ aceasta. la stˆnga In ın a lui x se vor g˘si elemente mai mici ca ¸i x. EXEMPLE 165 2. ˆ a din nou.quicksort Se bazeaz˘ pe metoda interschimb˘rii. interschimbarea se face a a ıns˘ pe distante mai mari.6. se interschimb˘ ai cu aj a 5. se aplic˘ acela¸i proces sub¸irurilor de la stˆnga ¸i de la s a a s s a s dreapta lui x.5. elemente mai mari ca a s ¸i x. se repet˘ pa¸ii 2.1.3}.4. Avem T (n) = O(am ( ba )m ) = O(bkm ) = O(nk ). k 12. public static void main(String[]args) { .5.12. 4 pˆn˘ cˆnd scan˘rile se vor ˆ alni pe undeva la mijlocul a s a a a a ıntˆ tabloului. class QuickSort { static int x[]={3. Rezult˘ c˘ am = bkm = cnk ¸i de aici T (n) = O(nk m) = O(nk logb n).4. a < bk .2. a a s 3. ˆ acel moment. la dreapta. a = bk .3. etc a ın a 12.3.1 Sortare prin partitionare .3 Exemple Dintre problemele clasice care se pot rezolva prin metoda divide et impera mention˘m: ¸ a • c˘utare binar˘ a a • sortare rapid˘ (quickSort) a • problema turnurilor din Hanoi • sortare prin interclasare . Astfel.

8.5.3.x). } } while(i<=j). public static void main(String[]args) . s a Din Teorema 3 pentru a = 2. do { while (a[i]<x) i++.int dr.6.a).2. while (a[j]>x) --j.a). }// quickSort(.i<x. x=a[(st+dr)/2].3}. if(st<j) quickSort(st.2 Sortare prin interclasare . ¸ ¸ Pasul de divizare se face ˆ timpul O(1). for(int i=0. ¸ a class MergeSort { static int x[]={3.4.i++) System.length. ˆ practic˘ (ˆ medie)! ın a ın 12.x.166 CAPITOLUL 12. a[j]=temp.3.int a[]) { int i=st. Vectorii de lungime 1 sunt evident ¸ ¸ considerati sortati.1. if(i<=j) { temp=a[i].4.length-1. ın ¸ ˆ urma rezolv˘rii recursive a subproblemelor rezult˘ vectori ordonati ¸i prin In a a ¸ s interclasarea lor obtinem vectorul initial sortat. x. temp.. if(i<dr) quickSort(i.5.j. }//main static void quickSort(int st.. Faza de asamblare se face ˆ timpul ın ın O(m1 + m2 ) unde n1 ¸i n2 sunt lungimile celor doi vectori care se interclaseaz˘. i++. j=dr.out. a[i]=a[j].) }//class Aceasta metoda are complexitatea n log n.dr. j--.2.MergeSort Ideea este de a utiliza interclasarea ˆ etapa de asamblare a solutiilor.print(x[i]+" "). ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA quickSort(0. b = 2 ¸i k = 1 rezult˘ c˘ ordinul de complexitate s a a al algoritmului MergeSort este O(n log2 n) unde n este dimensiunea vectorului initial supus sort˘rii.

for(int i=0. mergeSort(st.a[dr]=aux. j=m+1.m. }//main public static int[] mergeSort(int st.a).aux. } return a..length-1. k++. while((i<=m)&&(j<=dr)) { if(a[i]<=a[j]) { b[k]=a[i]. } else for(i=j. }// mergeSort(.a).dr. for(i=st.int a[]) { // interclasare pozitii st.int dr.i<x. int b[]=new int[dr-st+1].12. EXEMPLE { mergeSort(0.i<=dr.out.length. }//interclasare(...m cu m+1.j<=m. mergeSort(m+1.int a[]) { int m.j...i<=dr.print(x[i]+" "). interclasare(st. } k=0. if((dr-st)<=1) { if(a[st]>a[dr]) { aux=a[st].k. return a.) }//class 167 k++. k=0.} else { b[k]=a[j].int dr. i++.} } else { m=(st+dr)/2.dr..i++) { a[i]=b[k]... k++.. j++.x. j++) { b[k]=a[j].. } . i=st.i++) System.int m.a[st]=a[dr]. } k++...x).3.i++) { b[k]=a[i].) public static int[] interclasare(int st. } if(i<=m) for(j=i.a).m.dr int i.

nextToken(). Vom considera placa ˆ ıntr-un sistem cartezian.1: Dreptunghi de arie maxim˘ ˆ placa cu g˘uri a ın a import java.x2.nval.out"))). y1=(int) st.nval.in"))). S˘ se determine pe aceast˘ plac˘ un dreptunghi de arie a a a maxim˘.n.168 CAPITOLUL 12. st. x2=(int) st.nextToken(). y2) din dreapta-sus este analizat pentru a vedea dac˘ ˆ interior contine vreo s a ın ¸ gaur˘. este o solutie posibil˘ (se va alege cea de arie maxim˘). Consider˘m o subproblem˘ de a a forma urm˘toare: dreptunghiul determinat de diagonala (x1.y1s. st. st. static int[] y.3. public static void main (String[] args) throws IOException { int i.y1.nval. static int[] x. y2=(int) st.nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dreptunghi.nextToken(). cu laturile paralele cu laturile pl˘cii.nextToken().*. dac˘ a a ¸ ¸ a a a exist˘ o gaur˘ ˆ interiorul s˘u.nextToken().amax. a a 1 2 3 4 Figura 12. x1=(int) st.nval. y1) (din stˆnga-jos) a a ¸i (x2. st. care s˘ nu contin˘ g˘uri ˆ interior a a a ¸ a a ın ci numai eventual pe laturi.x2s. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA 12. .y2. dac˘ nu contine. atunci se consider˘ patru subprobleme generate a a ın a a de cele 4 dreptunghiuri obtinute prin descompunerea pe orizontal˘ ¸i pe vertical˘ ¸ as a de cele dou˘ drepte paralele cu axele care trec prin punctul care reprezint˘ gaura. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dreptunghi. st. class drArieMaxima { static int x1. n=(int) st.y2s.io.x1s.3 Placa cu g˘uri a Se consider˘ o plac˘ dreptunghiular˘ ˆ care exist˘ n g˘uri punctiforme de a a a ın a a coordonate cunoscute.

y[i]=(int) st. st. } if(gasit) { dr(x1.nextToken().y2). for(i=1. boolean gasit=false.nval.12. dr(x1. y2s=y2.i++) { st.x2.x2. dr(x1.nextToken().y[i]. B2 ¸i C.4 Turnurile din Hanoi Se dau trei tije verticale A. for(i=1.y1. dr(x[i]. out.y1.nval.println(amax).y1. y1s=y1. x2s=x2.y2). } static void dr(int x1.x2. Se cere ın a a a s˘ se g˘seasc˘ o strategie de mutare a discurilor de pe tija A pe tija C respectˆnd a a a a urm˘toarele reguli: a .y2).y[i]).println(x1s+" "+y1s+" "+x2s+" "+y2s). } } } 12. out. out.s=(x2-x1)*(y2-y1). } dr(x1. aranjate ˆ ordine descresc˘toare a diametrelor de la baz˘ spre vˆrf. EXEMPLE 169 x=new int [n+1]. } else { amax=s. if(s<=amax) return.int y2) { int i.close().i<=n. y=new int [n+1].x[i].x2.3.i<=n.i++) if((x1<x[i])&&(x[i]<x2)&&(y1<y[i])&&(y[i]<y2)) { gasit=true. Pe tija A se g˘sesc n discuri de diametre s a diferite.int x2. x1s=x1. x[i]=(int) st.int y1.y2). break.y1.3.

a • un disc poate fi a¸ezat doar peste un disc de diametru mai mare decˆt s a al s˘ sau pe o tij˘ goal˘.readLine()). System. nrDiscuri=Integer. ’A’.in)). BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.io. char tijaSursa. public static void main(String[] args) throws IOException { int nrDiscuri. ’B’. ’C’). a a a ˆ artim problema astfel: Imp˘ ¸ • se mut˘ primele n − 1 discuri de pe tija surs˘ A pe tija intermediar˘ B a a a • se mut˘ ultimul disc de pe tija surs˘ A pe tija destinatie C a a ¸ • se mut˘ cele n − 1 discuri de pe tija intermediar˘ B pe tija destinatie C a a ¸ pasul 1 A B a) C A B b) pasul 2 C pasul 3 A B d) C A B c) C import java.170 CAPITOLUL 12.*. }// main() static void solutiaHanoi(int nrDiscuri. char tijaDestinatie) { if(nrDiscuri==1) .out.print("Introduceti numarul discurilor: "). solutiaHanoi(nrDiscuri. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA • la un moment dat se va muta un singur disc (cel care se afl˘ deasupra a celorlalte discuri pe o tij˘).parseInt(br. char tijaIntermediara. class Hanoi { static int nrMutare=0.

nc. System.io. static final int MAX_NR_DISCURI=9. . // na = nr.println(++nrMutare + " Disk " + nrDiscuri + " " + tijaSursa + " --> "+ tijaDestinatie). EXEMPLE 171 System.out. c=new int[MAX_NR_DISCURI].tijaSursa.12. static int[] a=new int[MAX_NR_DISCURI]..tijaDestinatie)..in)).*. b=new int[MAX_NR_DISCURI].tijaDestinatie. static int na. } }// solutiaHanoi() }// class Introduceti 1 Disc 1 A 2 Disk 2 A 3 Disc 1 B 4 Disk 3 A 5 Disc 1 C 6 Disk 2 C 7 Disc 1 A 8 Disk 4 A 9 Disc 1 B 10 Disk 2 B 11 Disc 1 C 12 Disk 3 B 13 Disc 1 A 14 Disk 2 A 15 Disc 1 B numarul discurilor: 4 ==> B --> C ==> C --> B ==> A --> B ==> B --> C ==> C --> A ==> A --> C ==> B --> C ==> C import java. static int discMutat.println(++nrMutare + " Disc 1 " + tijaSursa + " ==> "+ tijaDestinatie).3.tijaSursa.tijaIntermediara. public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.out. solutiaHanoi(nrDiscuri-1.nb.tijaIntermediara). . etc. else { solutiaHanoi(nrDiscuri-1. class HanoiDisc { static int nrMutare=0. discuri pe tija A.

afisareDiscuri(). nrDiscuri = Integer.<="+MAX_NR_DISCURI+"]: ").out. ’B’. System. break. } na=nrDiscuri.k++) a[k]=na-k.print(++nrMutare + " Disc " + nrDiscuri + " " + tijaSursa + " --> "+ tijaDestinatie + " "). }// main() static void solutiaHanoi(int nrDiscuri.out. nb=0. afisareDiscuri().parseInt(br. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA int nrDiscuri=0. break. System. for(int k=0.tijaSursa..out.println(). case ’C’: discMutat=c[(nc--)-1].172 CAPITOLUL 12. tijaDestinatie). nc=0. ’A’. solutiaHanoi(nrDiscuri-1. } else { solutiaHanoi(nrDiscuri-1.println(). System.readLine()).out. ’C’). } } // solutiaHanoi() static void mutaDiscul(char tijaSursa.out..out.println(). char tijaDestinatie) { if (nrDiscuri==1) { mutaDiscul(tijaSursa.k<na. tijaDestinatie).tijaIntermediara).print("Numar discuri"+"[1<=. System. mutaDiscul(tijaSursa. System. case ’B’: discMutat=b[(nb--)-1]. tijaIntermediara. solutiaHanoi(nrDiscuri.print(++nrMutare + " Disc " + "1" + " " + tijaSursa + " ==> "+ tijaDestinatie + " "). tijaDestinatie).tijaDestinatie. char tijaSursa. tijaSursa. while((nrDiscuri<1)||(nrDiscuri>MAX_NR_DISCURI)) { System. char tijaDestinatie) { switch (tijaSursa) { case ’A’: discMutat=a[(na--)-1]. char tijaIntermediara. } . afisareDiscuri().

case ’C’: c[(++nc)-1]=discMutat.i<nc.print(b[i]). System.12.3.out. break. System.print(" A("). System.print(a[i])..out.out.i<na.3.out. EXEMPLE 173 switch (tijaDestinatie) { case ’A’: a[(++na)-1]=discMutat.i++) System.print(c[i]).<=9]: 4 A(4321) 1 Disc 1 A ==> B A(432) 2 Disc 2 A --> C A(43) 3 Disc 1 B ==> C A(43) 4 Disc 3 A --> B A(4) 5 Disc 1 C ==> A A(41) 6 Disc 2 C --> B A(41) 7 Disc 1 A ==> B A(4) 8 Disc 4 A --> C A() 9 Disc 1 B ==> C A() 10 Disc 2 B --> A A(2) 11 Disc 1 C ==> A A(21) 12 Disc 3 B --> C A(21) 13 Disc 1 A ==> B A(2) 14 Disc 2 A --> C A() 15 Disc 1 B ==> C A() B() B(1) B(1) B() B(3) B(3) B(32) B(321) B(321) B(32) B(3) B(3) B() B(1) B(1) B() C() C() C(2) C(21) C(21) C(2) C() C() C(4) C(41) C(41) C(4) C(43) C(43) C(432) C(4321) 12.out.out..print(" C("). for(int i=0. case ’B’: b[(++nb)-1]=discMutat. } }// mutaDiscul() static void afisareDiscuri() { System. System.print(") "). }// afisareDiscuri() }// class Numar discuri[1<=. break.out.print(") ").i<nb.out.5 ˆ Injum˘t˘¸ire repetat˘ a at a .print(") ").i++) System.i++) System. for(int i=0. System. for(int i=0.out.print(" B(").

. if(impar) dr--. else impar=false... static char[] d={’X’.. // nu folosesc d_0 .’S’.. System. ! public static void main(String[]args) { int st=1.out.. pˆn˘ cˆnd r˘mˆne un singur a ın a a a a a a element.. ¸irul r˘mas ˆ a ¸ s a ın acel moment se ˆ ımparte ˆ dou˘ sub¸iruri cu num˘r egal elemente (dac˘ num˘rul de ın a s a a a elemente este impar.’S’}. boolean impar. m=(st+dr)/2. x2 . if((dr-st+1)%2==1) impar=true. while(st<dr) { System. d2 .println(st+" .. una dup˘ alta.. } }//main }//class 1 . } else // elimin jumatatea dreapta { dr=m.. 10 elimin S 6 .’D’.174 CAPITOLUL 12. Se cere acest element.i=1. if(d[i]==’S’) // elimin jumatatea stanga { st=m+1...dr=n. elementul situat la mijloc se elimin˘) ¸i se elimin˘ jum˘tatea a s a a din partea stˆng˘ a ¸irului dac˘ di = S (dac˘ di = D se elimin˘ jum˘tatea din a a s a a a a partea drept˘).println(st+" . "+dr+" a ramas! \n").. D} au urm˘toarea semnificatie: la pasul i.. . "+dr+" elimin "+d[i]).. unde di ∈ {S. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA Se consider˘ un ¸ir de numere naturale x1 . class Injumatatire1 { static int n=10.out. 10 elimin D .m. } i++. .’S’. a Deciziile se aplic˘ ˆ ordine.. xn ¸i o succesiune de decizii a s s d1 . 10 a ramas! 6 ..

return.. if((dr0-st0+1)%2==1) impar=true. int i) { int st.. }//main static void divide(int st0.12. if(st<=dr0) divide(st.i+1).. static char[] d=new char[10].1).m..) }//class 175 . 7 a ramas! Toate elementele care pot r˘mˆne: a a class Injumatatire2 { static int n=10. EXEMPLE 6 . } m=(st0+dr0)/2. 7 a ramas! 6 . if(st0<=dr) divide(st0..out. 7 elimin S 7 .m++) System. // elimin jumatatea dreapta dr=m.m<=i. // elimin jumatatea stanga st=m+1. if(st0==dr0) { for(m=1..print(d[m]). if(impar) dr--. d[i]=’D’.dr0.int dr0.println(" --> "+st0)..n. System. d[i]=’S’.dr.. else impar=false. public static void main(String[]args) { divide(1.dr.out.i+1). }// divide(. boolean impar.3.

ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA .176 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD --> --> --> --> --> --> --> --> 10 9 7 6 5 4 2 1 CAPITOLUL 12.

k. BLACK=2. 177 . // nod_sursa. // pentru bfs static int[] p. static int[][] a.in"))). nod_destinatie StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("bfs.1 Prezentare general˘ a import java.nodd.out"))). // inceput coada = prima pozitie ocupata din care scot ! static int sc.*.nods.m.j. // infinit static final int WHITE=0. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("bfs. // predecesor static int[] d. class BFS // nodurile sunt de la 1 la n { // distanta minima dintre nod "sursa" si nod "dest" static final int oo=0x7fffffff. GRAY=1. muchii public static void main(String[] args) throws IOException { int i. // coada static int ic. // varfuri. // distante catre sursa static int[] q. // matricea de adiacenta static int[] color.Capitolul 13 Algoritmi BFS-Lee 13.io. // sfarsit coada = prima pozitie libera pe care voi pune ! static int n.

.nval.nextToken().scoada <-.. drum(nodd). a[i][j]=1. a=new int[n+1][n+1].print("drum : "). st. // coada : scot <-. nodd=(int)st. ALGORITMI BFS-LEE n=(int)st. st. p=new int[n+1].178 st. } static int dincoada() .nextToken(). } bfs(nods. out.nval. j=(int)st. } static void incoada(int v) { q[sc++]=v. }//main static void videzcoada() { ic=0. color[v]=GRAY. color=new int[n+1]. d=new int[n+1].close().k<=m. CAPITOLUL 13. nods=(int)st. st. for(k=1.nextToken().introduc } static boolean coadaEsteVida() { return (sc==ic).nval.nextToken().icoada.k++) { st.out. i=(int)st. m=(int)st. a[j][i]=1.nval.nextToken(). System. System. st.nodd).out.nval.nval. sc=0.out."+nodd+") = "+d[nodd]).println("Distanta("+nods+". System. q=new int[m+1].println().nextToken().

} } }//for color[u]=BLACK. return v. ies din for incoada(v). v++) { if(a[u][v]==1) // v in Ad[u] { if(color[v]==WHITE) // neparcurs deja { color[v]=GRAY. if(color[fin]!=WHITE) break. // optimizare. videzcoada(). p[v]=u. for(u=1. if(color[fin]!=WHITE) break. u<=n. u++) { color[u]=WHITE. v<=n. }//while }//bfs // am ajuns la nod_destinatie . int fin) { int u. d[u]=oo. v. incoada(start). d[start]=0. color[v]=BLACK. d[v]=d[u]+1. } color[start]=GRAY. while(!coadaEsteVida()) { u=dincoada(). } static void bfs(int start.˘ 13. 179 // Cauta nodurile albe v adiacente cu nodul u si pun v in coada for(v=1. PREZENTARE GENERALA { int v=q[ic++].1.

iar ın ın a ¸ cu J locul ˆ care se afl˘ locuinta Julietei. } }//class /* 9 12 2 8 2 5 1 2 2 3 3 1 3 4 4 5 5 6 6 4 7 8 8 9 9 7 7 4 */ Distanta(2. ın a ¸ Ei se pot deplasa numai prin zonele care sunt marcate cu spatiu. ˆ s a s ınvata a Intro secvent˘ tulbur˘toare sunt prezentate fr˘mˆt˘rile interioare ale celor doi eroi ¸a a a aa ˆ ıncercˆnd f˘r˘ succes s˘ scrie un program care s˘ determine un punct optim de a aa a a ˆ alnire.1 Romeo ¸i Julieta . ALGORITMI BFS-LEE static void drum(int u) // nod_sursa ---> nod_destinatie { if(p[u]!=0) drum(p[u]).out. comunic˘ prin e-mail ¸i chiar ˆ ¸˘ s˘ programeze. De a s asemenea. ˆ matrice au marcat cu R locul ˆ care se afl˘ locuinta lui Romeo.180 CAPITOLUL 13.print(u+" "). System.OJI2004 clasa a X-a s ˆ ultima ecranizare a celebrei piese shakespeariene Romeo ¸i Julieta tr˘iesc In s a ˆ ıntr-un ora¸ modern.8) = 4 drum : 2 3 4 7 8 13.2. vertical˘ sau dia a agonale). din pozitia ¸ ¸ curent˘ ˆ oricare dintre cele 8 pozitii ˆ a ın ¸ ınvecinate (pe orizontal˘. . ˆ matrice fiind marcate cu spatiu zonele prin care se poate s ın ¸ trece (str˘zi lipsite de pericole) ¸i cu X zonele prin care nu se poate trece.2 Probleme rezolvate 13. ıntˆ Ei au analizat harta ora¸ului ¸i au reprezentat-o sub forma unei matrice cu s s n linii ¸i m coloane.

num˘rul liniei. a ıntˆ a a − tmin este timpul minim ˆ care Romeo (respectiv Julieta) ajunge la punctul ın de ˆ alnire. M < 101 • Liniile ¸i coloanele matricei sunt numerotate ˆ s ıncepˆnd cu 1. ¸ Exemple rj.in contine: s ¸ − pe prima linie numerele naturale N M .13. ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire rj. Si cum probabil exist˘ mai multe puncte de ˆ alnire a a ıntˆ ¸ a ıntˆ posibile.in 5 8 XXR XXX X X X J X X X XX XXX XXXX rj. y . ei vor s˘ ˆ aleag˘ pe cel ˆ care timpul necesar pentru a ajunge la punctul a ıl a ın de ˆ alnire este minim. Fiindc˘ la ˆ alniri a s a a ın s a a a ıntˆ amˆndoi vin ˆ a ıntr-un suflet. X sau spatiu) reprezentˆnd matricea. separate prin spatiu.out va contine o singur˘ linie pe care sunt scrise trei s s ¸ a numere naturale separate prin cˆte un spatiu tmin x y. programul a a ın s a a ¸ trebuie s˘ determine o solutie pentru care timpul este minim.num˘rul coloanei). aa a a a ıntˆ ın a cˆt ¸i Julieta s˘ poat˘ ajunge ˆ acela¸i timp.2. avˆnd semnificatia: a ¸ a ¸ − x y reprezint˘ punctul de ˆ alnire (x . a • Pentru datele de test exist˘ ˆ a ıntotdeauna solutie. ei au hot˘rˆt c˘ trebuie s˘ aleag˘ un punct de ˆ alnire ˆ care atˆt Romeo. care reprezint˘ num˘rul de linii ¸i a a s respectiv de coloane ale matricei. ¸ − pe fiecare dintre urm˘toarele N linii se afl˘ M caractere (care pot fi doar a a R. ei estimeaz˘ timpul necesar pentru a ajunge la ˆ alnire a ıntˆ prin num˘rul de elemente din matrice care constituie drumul cel mai scurt de acas˘ a a pˆn˘ la punctul de ˆ alnire.out 4 4 4 . ıntˆ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine o pozitie pe hart˘ la care Romeo ¸i ¸ a ¸ a s Julieta pot s˘ ajung˘ ˆ acela¸i timp. plecˆnd de acas˘. Dac˘ exist˘ mai multe solutii. PROBLEME REZOLVATE 181 Cum lui Romeo nu ˆ place s˘ a¸tepte ¸i nici s˘ se lase a¸teptat n-ar fi tocmai ıi a s s a s bine. ıntˆ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < N. J. a ¸ Datele de intrare Fi¸ierul de intrare rj.

(4. are valoarea 2. ın a ¸ s ın La fiecare pas k vom parcurge aceast˘ matrice ¸i ˆ pozitiile vecine celor care a s ın ¸ au valoarea 2 vom pune valoarea 2. Vom demonstra c˘ algoritmul este corect prin ıntˆ a metoda reducerii la absurd.3). ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(kM N ). a ıntˆ Traseul Julietei poate fi: (3. este punctul cel mai apropiat de ei cu aceast˘ proprietate. (2. Timpul necesar Julietei pentru a ajunge de acas˘ la punctul de ˆ alnire este deasemenea 4. (4.3).5). valoarea 3 ˆ pozitia ın ¸ ın a ¸ ın ¸ ˆ care se afl˘ Julieta initial ¸i valoarea 0 ˆ rest. Dac˘ k nu reprezint˘ momentul de timp minim la care cei doi se s a a ˆ alnesc ˆ ıntˆ ınseamn˘ c˘ acesta a fost determinat mai devreme ¸i algoritmul s-a oprit a a s deja.4). dac˘ acestea au ın ¸ a valoarea 0. La acela¸i pas k vom mai parcurge matricea o dat˘ ¸i ın ¸ a s as ˆ pozitiile vecine celor care au valoarea 3 vom pune valoarea 3. Timpul necesar lui Romeo pentru a ajunge de acas˘ la punctul de ˆ alnire este 4. 14/4 aprilie 2004 Problema se rezolv˘ folosind algoritmul lui Lee. (3. a ın a s iar cele marcate cu 2 reprezint˘ toate locurile ˆ care se poate afla Julieta dup˘ a ın a cel mult k pa¸i. (4. Ginfo nr. unde k reprezint˘ a momentul ˆ care cei doi se ˆ alnesc. s a a ıntˆ iar pozitia care are valoare 2 reprezint˘ locul ˆ alnirii. ¸ Vom folosi o matrice D ˆ care vom pune valoarea 1 peste tot pe unde nu se ın poate trece.4). dac˘ acestea au valoarea 0 sau 3. ALGORITMI BFS-LEE Explicatie: ¸ Traseul lui Romeo poate fi: (1. ¸ ˆ concluzie. Dac˘ la pasul k pozitia vecin˘ uneia care are valoarea 3. ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ la un moment de timp anterior Julieta se putea a a afla ˆ pozitia respectiv˘. ın ıntˆ Ordinul de complexitate al operatiei de scriere a rezultatului este O(1). ¸ a ıntˆ La prima vedere s-ar p˘rea c˘ num˘rul k nu reprezint˘ momentul de timp a a a a minim la care cei doi se ˆ alnesc.1). . a ıntˆ ˆ plus 4.182 CAPITOLUL 13.2). (4. atunci a ¸ a ne vom opri ¸i k reprezint˘ momentul minim de timp dup˘ care cei doi se ˆ alnesc.4). ¸ Ordinul de complexitate al acestui algoritm este O(kM N ). a Se aplic˘ acest algoritm folosind ca puncte de start pozitia lui Romeo ¸i a ¸ s pozitia Julietei. valoarea 2 ˆ pozitia ˆ care se afl˘ Romeo initial. Dac˘ o a a pozitie are valoare 3. Analiza complexit˘¸ii at Ordinul de complexitate al operatiei de citire a datelor de intrare este O(M N ). Pentru aceasta avem ˆ vedere c˘ pozitiile marcate ın a ¸ cu 2 reprezint˘ toate locurile ˆ care se poate afla Romeo dup˘ cel mult k pa¸i. In a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Mihai Stroe.

for(j=1.i++) { s=br. // citeste CRLF !!! for(i=1.ij=0.in")). // coada sau coada circulara mai bine ! // coada // ic=inceput coada public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. t1=System.currentTimeMillis(). PROBLEME REZOLVATE Rezolvare detaliat˘ a 183 Codul surs˘ * a import java.nval. xj=new int[m+2][n+2]. imin.nval.i<=m. // matrice bordata cu zid ! // matrice bordata cu zid ! br. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("rj.} // zid! . static int[] qi=new int[5000]. xr[i][j]=1. xr=new int[m+2][n+2].j.j++) if(s.readLine(). static int m. int i.*. st.t2.xj. m=(int)st. jr=j.2.n. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br). static int ic.charAt(j-1)==’X’) xr[i][j]=xj[i][j]=zid. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("rj.13.charAt(j-1)==’R’) {ir=i. static int[][] xr. static int[] qj=new int[5000].j<=n. n=(int)st. jmin.nextToken(). else if(s.jj=0. String s.io.out"))). sc. st. class RJ { static final int zid=10000. tmin.nextToken().readLine().jr=0.ir=0.

} // NV if(x[i+1][j]==0) {x[i+1][j]=t+1. // N si S ic=sc=0.j++) if(xr[i][j]==xj[i][j]) if(xj[i][j]!=0) // pot exista pozitii ramase izolate ! if(xr[i][j]<tmin) {tmin=xr[i][j].close(). jmin=j. System. qi[sc]=i-1. while(ic!=sc) { i=qi[ic].println("Timp = "+(t2-t1)). ic++. j=qj[ic].} // S .i<=m.i++) xr[i][0]=xr[i][n+1]=xj[i][0]=xj[i][n+1]=zid. ALGORITMI BFS-LEE else if(s. ic++.i<=m+1.i++) for(j=1. // (ir. qi[sc]=ij. qj[sc]=j.j++) xr[0][j]=xr[m+1][j]=xj[0][j]=xj[m+1][j]=zid. qi[sc]=ir. imin=jmin=0. jj=j.println(tmin+" "+imin+" "+jmin). fill(xr. // coada vida.} } for(i=0. qj[sc]=j-1. xj[i][j]=1.currentTimeMillis(). // timp if(x[i-1][j]==0) {x[i-1][j]=t+1. qi[sc]=i-1. qj[sc]=jj.j<=n. // E si V for(j=0. j=qj[ic]. sc++. }// main() static void fill(int[][] x. sc++. sc++. sc++.j<=n+1. } tmin=10000. qj[sc]=jr.i.184 CAPITOLUL 13. imin=i.j).jj) --> coada while(ic!=sc) { i=qi[ic]. out. int j) { int t=x[i][j]. for(i=1. // (ij.out. qi[sc]=i+1.i. qj[sc]=j+1.} // N if(x[i-1][j+1]==0) {x[i-1][j+1]=t+1.int i.j). qi[sc]=i-1.} out.} // NE if(x[i-1][j-1]==0) {x[i-1][j-1]=t+1.jr) --> coada // scot din coada ic=sc=0. qj[sc]=j. // scot din coada fill(xj. } // coada vida. sc++. sc++. t2=System.charAt(j-1)==’J’) {ij=i.

qi[sc]=i+1. separate prin spatii. separate prin spatii.13.. a a a ¸ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine cantitatea maxim˘ de cartofi pe care ¸ a a o poate culege robotul.in are urm˘toarea structur˘: s a a • Pe linia 1 se afl˘ num˘rul natural N . sc++. Robotul porne¸te din p˘tratul s ın s a din stˆnga sus. reprezentˆnd dimensiunea parcelei de a a a teren.) }// class 185 {x[i+1][j+1]=t+1. sc++. qj[sc]=j+1.CK . {x[i][j-1]=t+1. a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare sudest.OJI2006 clasa a X-a Fermierul Ion detine un teren de form˘ p˘trat˘. PROBLEME REZOLVATE if(x[i+1][j+1]==0) if(x[i+1][j-1]==0) if(x[i][j+1]==0) if(x[i][j-1]==0) }// fil(.} // SE {x[i+1][j-1]=t+1.2 Sudest . pentru fiecare ın ın a comand˘...} // SV {x[i][j+1]=t+1. 1) ¸i trebuie s˘ ajung˘ ˆ p˘tratul din dreapta a s a a ın a jos. ˆ artit ˆ N × N p˘trate ¸ a a a ımp˘ ¸ ın a de latur˘ unitate. N ). Traseul robotului este programat prin memorarea unor comenzi pe o cartel˘ a magnetic˘. a Din p˘cate. . de coordonate (N. Robotul strˆnge recolta doar a ın ¸ a a din p˘tratele ˆ care se opre¸te ˆ a ın s ıntre dou˘ comenzi. cartela pe care se afl˘ programul s-a deteriorat ¸i unitatea de a a s citire a robotului nu mai poate distinge directia de deplasare. a • Pe linia N + 3 se afl˘ K numerele naturale C1 . sc++. a . sc++. Fiecare comand˘ specific˘ directia de deplasare (sud sau est) ¸i num˘rul a a a ¸ s a de p˘trate pe care le parcurge ˆ directia respectiv˘. Fermierul Ion trebuie s a a a s˘ introduc˘ manual.} // V 13.2. de coordonate (1. directia urmat˘ de robot. Pentru recoltarea cartofilor fermierul a a folose¸te un robot special proiectat ˆ acest scop. ˆ ipoteza ˆ care Ion specific˘ manual.} // E qj[sc]=j-1. qj[sc]=j-1.. a ¸ reprezentˆnd num˘rul de pa¸i pe care trebuie s˘-i efectueze robotul la fiecare a a s a comand˘. Se va determina ¸i traseul pe care se obtine a ¸ a s ¸ recolta maxim˘. directia de deplasare. qi[sc]=i+1. qi[sc]=i. ci numai num˘rul ¸ a de pa¸i pe care trebuie s˘-i fac˘ robotul la fiecare comand˘.. pentru fiecare comand˘. a a • Pe linia N + 2 se afl˘ un num˘r natural K reprezentˆnd num˘rul de comenzi a a a a aflate pe cartela magnetic˘. qi[sc]=i. pe care cultiv˘ cartofi. qj[sc]=j+1.2. • Pe urm˘toarele N linii se afl˘ cˆte N numere naturale. a a a ¸ reprezentˆnd cantitatea de cartofi din fiecare p˘trat unitate.

a a ın coordonatele p˘tratelor unitate ce constituie traseul pentru care se obtine cantia ¸ tate maxim˘ de cartofi. Coordonatele scrise pe a a a aceea¸i linie vor fi separate printr-un spatiu.. 1) ¸i din a a a s a s cel de sosire (N. pentru cantitate maxim˘ recoltat˘ ¸i a as traseu corect se acord˘ 100%. Dac˘ sunt mai multe trasee a pe care se obtine o cantitate maxim˘ de cartofi recoltat˘ se va afi¸a unul dintre ¸ a a s acestea.. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 5 ≤ N ≤ 100 • 2≤K ≤2∗N −2 • 1 ≤ C1 . CK ≤ 10 • Cantitatea de cartofi dintr-un p˘trat de teren este num˘r natural ˆ a a ıntre 0 ¸i s 100. • Pentru fiecare set de date de intrare se garanteaz˘ c˘ exist˘ cel putin un a a a ¸ traseu.. iar ultimul va avea coordonatele N N . cˆte un p˘trat unitate pe o linie. ˆ ordine.out va contine pe prima linie cantitatea maxim˘ s ¸ a de cartofi recoltat˘ de robot. . a Exemplu sudest. • Se consider˘ c˘ robotul strˆnge recolta ¸i din p˘tratul de plecare (1. Primul p˘trat de pe traseu va avea s ¸ a coordonatele 11. • Pentru determinarea corect˘ a cantit˘¸ii maxime recoltate se acord˘ 50% a at a din punctajul alocat testului respectiv. N ). ALGORITMI BFS-LEE Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de iesire sudest.186 CAPITOLUL 13.in 6 121041 133511 2 2 1 2 1 10 453926 113201 10 2 4 6 5 10 5 22141 sudest. Pe urm˘toarele K + 1 linii vor fi scrise.out 29 11 31 51 61 65 66 Explicatii ¸ Un alt traseu posibil este: 11 13 15 25 65 66 dar costul s˘u este 1 + 1 + 4 + 1 + 5 + 10 = 22 a Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ ¸ a .

2.13. static int N.*. pas comenzile . La fiecare mutare marchez pozitiile ˆ care pot s a ¸ ın ajunge la mutarea respectiv˘. parcurg toate pozitiile ˆ care am putut ajunge la pasul precedent ¸ ın (cele marcate ˆ matricea P corespunz˘tor cu num˘rul pasului precedent) ¸i pentru ın a a s fiecare pozitie verific dac˘ la pasul curent pot s˘ execut mutarea la sud.. respectˆnd conditiile s s a ın a ¸ problemei • P [N max][N max]. K. . class Sudest1 { static StreamTokenizer st.memoreaz˘ cantitatea de produs a 187 • C[N max][N max]. j). .. j culegˆnd ın ¸ a o cantitate maxim˘ de cartofi a • M ove[2 ∗ N max]. static final int Nmax=101. static int[][] P=new int[Nmax][Nmax].P [i][j] = pasul la care am ajuns ˆ pozitia i. In Codul surs˘ * a Variant˘ dup˘ solutia oficial˘: a a ¸ a import java.memoreaz˘ cele K comenzi a Parcurg ¸irul celor k mut˘ri.num˘rul de linii a • K . verific dac˘ ˆ acest caz obtin o cantitate de cartofi mai In a ın ¸ mare decˆt cea obtinut˘ pˆn˘ la momentul curent (dac˘ da. s ın ¸ ın a ˆ mod similar procedez pentru o mutare spre est.C[i][j] = cantitatea maxim˘ de cartofi culeas˘ pe un a a traseu ce porne¸te din (1. ¸ a a ˆ caz afirmativ. static int[][] A=new int[Nmax][Nmax]. a Mai exact. static int[][] C=new int[Nmax][Nmax]. static PrintWriter out.num˘rul de comenzi a • A[N max][N max]. . retin noua cantitate. . PROBLEME REZOLVATE Indicatii de rezolvare * ¸ solutia comisiei ¸ Reprezentarea informatiilor ¸ • N . // // // // A[i][j]=cantitatea de cartofi C[i][j]=cantitatea maxima .io. 1) ¸i se termin˘ ˆ (i. static int[] Move=new int[2*Nmax]. a ¸ a a a a ¸ ¸i marchez ˆ matricea P pozitia ˆ care am ajuns cu indicele mut˘rii curente).

cmd. for(i=1.j. read_data().j<=N. solve().j)) // SUD if(C[i][j]+A[i+Move[cmd]][j]>C[i+Move[cmd]][j]) { P[i+Move[cmd]][j]=cmd.i++) for(j=1. i++) for(j=1. init(). ALGORITMI BFS-LEE public static void main(String[] args) throws IOException { st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sudest. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("sudest. for(cmd=1.188 CAPITOLUL 13. C[i+Move[cmd]][j]=C[i][j]+A[i+Move[cmd]][j].j. }// main(. cmd++) for(i=1.nextToken(). } . for(i=1.} st.} static void solve() { int i. P[1][1]=0. P[i][j]=255.cmd<=K.j++) {C[i][j]=-1. Move[cmd]=(int)st.j<=N. j++) if(P[i][j]==cmd-1) { if(posibil(i+Move[cmd].nval.nextToken().nval.i<=N.} }// init() static boolean posibil(int x.nval. cmd<=K.i<=N.out"))). st. j<=N. for(cmd=1.j. K=(int)st.. A[i][j]=(int)st. i<=N.nval.j++) { st.nextToken(). C[1][1]=A[1][1]. cmd.cmd++) { st.int y) {return 1<=x && 1<=y && x<=N && y<=N.) static void read_data() throws IOException { int i.i++) for(j=1.in"))). N=(int)st..} }// read_data() static void init() { int i.nextToken().

boolean gasit. PROBLEME REZOLVATE if(posibil(i.y-Move[pas])) if(C[x][y-Move[pas]]==C[x][y]-A[x][y] && P[x][y-Move[pas]]==pas-1) { drum(x.K).2. else { gasit=false..nn --> 1..13.println(x+" "+y).j+Move[cmd])) // EST if(C[i][j]+A[i][j+Move[cmd]]>C[i][j+Move[cmd]]) { P[i][j+Move[cmd]]=cmd. int pas) { int i.io. static final int nmax=101. gasit=true. static PrintWriter out.*.println("1 1").println(C[N][N])..y... k. // 11.y)) if(C[x-Move[pas]][y]==C[x][y]-A[x][y] && P[x-Move[pas]][y]==pas-1) { drum(x-Move[pas]. } }// if out. out.. if(posibil(x. C[i][j+Move[cmd]]=C[i][j]+A[i][j+Move[cmd]].. . int y.. drum(N.) }// class Variant˘ folosind coad˘: a a import java.pas-1). if(x==1 && y==1) out. out. out. .close(). } if(!gasit) if(posibil(x-Move[pas].. static int n. } }// else }// drum(.pas-1).n*n pozitii in matrice ! class Sudest2 { static StreamTokenizer st.println(x+" "+y). }// solve() 189 static void drum(int x.N.y-Move[pas].

cmd.nextToken(). // int ic. c[1][1]=a[1][1]. ALGORITMI BFS-LEE int[][] a=new int[nmax][nmax]. read_data().j<=n.j. // int[] move=new int[2*nmax]. solve().out"))). // ultimul din coada la distanta 1 de [1][1] for(cmd=1.j++) { st.nextToken().nextToken().nval.j.} }// init() static void solve() { int i. init(). p[i][j]=255. // scot din coada // propag catre Sud . sc=1. // int[][] c=new int[nmax][nmax].) static void read_data() throws IOException { int i.nval. p[1][1]=0. n=(int)st.sc. a[i][j]=(int)st.. st.nval.i<=n. for(i=1.j.jj. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("sudest.qmax=100.} }// read_data() static void init() { int i. // pozitia [1][1] --> q scv=1.cmd<=k. j=(q[ic]-1)%n+1. // int[][] p=new int[nmax][nmax]. for(cmd=1.190 static static static static static static CAPITOLUL 13.nval. cmd<=k.j++) {c[i][j]=-1. k=(int)st. int[] q=new int[qmax]. pozitia anterioara optima comenzile public static void main(String[] args) throws IOException { st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("sudest. }// main(. cmd++) { while(ic!=scv) { i=(q[ic]-1)/n+1.i++) for(j=1.i++) for(j=1. ic=(ic+1)%qmax. ic=0..j<=n..ii..} st. q[ic]=1. for(i=1.cmd.cmd++) { st. move[cmd]=(int)st.scv.nextToken().i<=n.in"))). // coada a[i][j]=cantitatea de cartofi c[i][j]=cantitatea maxima .

j) deplasarea s a a ¸ spre nord presupune trecerea ˆ pozitia (i − 1.3 Muzeu . j). Una dintre ele este as a at vizitarea unui muzeu. if((jj>=1)&&(jj<=n)) if(c[i][j]+a[ii][jj]>c[ii][jj]) { c[ii][jj]=c[i][j]+a[ii][jj]. PROBLEME REZOLVATE ii=i+move[cmd]. drum((p[i][j]-1)/n+1. }// for out.2. spre sud ˆ ın ¸ ın ın . j + 1).ONI2003 clasa a X-a Sunteti un participant la Olimpiada National˘ de Informatic˘. int j) { if(i*j==0) return.(p[i][j]-1)%n+1).println(i+" "+j).) }// class 191 13. sud ¸i vest (dac˘ aceste camere exist˘). out. spre est ˆ (i. p[ii][jj]=(i-1)*n+j.13. p[ii][jj]=(i-1)*n+j. ii=i. Acesta are o structur˘ de matrice dreptunghiular˘ cu M a a linii ¸i N coloane.close().n). out. if((ii>=1)&&(ii<=n)) if(c[i][j]+a[ii][jj]>c[ii][jj]) { c[ii][jj]=c[i][j]+a[ii][jj]. ˆ pro¸ ¸ a a In gramul olimpiadei intr˘ ¸i cˆteva activit˘¸ii de divertisment. jj=j. sc=(sc+1)%qmax. q[sc]=(ii-1)*n+jj.println(c[n][n]). Pentru pozitia (i.. }// solve() static void drum(int i. sc=(sc+1)%qmax.. din orice camer˘ se poate ajunge ˆ camerele vecine pe directiile s a ın ¸ nord.2. // pun in coada } // propag catre Est jj=j+move[cmd]. drum(n. q[sc]=(ii-1)*n+jj. est. // pun in coada } }// while scv=sc. }// drum(.

192 (i + 1. num˘rul de linii. separate printr-un spatiu. Fiecare camer˘ este marcat˘ cu un a a a num˘r ˆ a ıntre 0 ¸i 10 inclusiv. Urm˘toarele M linii contin structura muzeului. Mai multe camere pot fi marcate cu acela¸i num˘r. j − 1). Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a Exemplu: 2 ≤ N ≤ 50 . E. Dac˘ ıncˆ a ¸ ın a a ¸ a exist˘ mai multe variante. dar nu se poate ie¸i din ea decˆt a s a dac˘ ar˘tati supraveghetorului un bilet cu num˘rul i. N ) sunt marcate cu num˘rul 0. a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului de intrare muzeu. o dat˘ cump˘rat a a a a a a acest bilet.. determinati o strategie de parcurgere a a ¸ camerelor. ALGORITMI BFS-LEE Acest muzeu are cˆteva reguli speciale. ˆ a Intr-o camer˘ marcat˘ a a cu num˘rul i (i > 0) se poate intra gratuit.10 ˆ aceast˘ ordine. S. j) ¸i spre vest ˆ (i. pentru a ajunge din (1. reprezentˆnd costurile biletelor s a 1. Sud sau Vest. 1) ˆ (M. s ın CAPITOLUL 13. 3. dar un bilet cu num˘rul i va avea acela¸i pret ˆ toate ¸ a s ¸ ın camerele ˆ care este oferit spre vˆnzare.in contine dou˘ numere ˆ s ¸ a ıntregi M ¸i N . Linia M + 2 s ¸ contine 10 numere ˆ ¸ ıntregi ˆ ıntre 0 ¸i 10000 inclusiv. 1) ¸i (M. ¸ s a Cerint˘ ¸a Cunoscˆndu-se structura muzeului. ın a Dumneavoastr˘ intrati ˆ muzeu prin coltul de Nord-Vest (pozitia (1. astfel ˆ at s˘ ajungeti ˆ camera (M. orice camer˘ a a ¸ a a cu num˘rul i (i > 0) ofer˘ spre vˆnzare un bilet cu num˘rul i. N ). ın a Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul muzeu. N ) s ¸ a ¸ s a ın ¸ ¸ a matricei). V reprezentˆnd deplas˘ri a a spre Nord. respectiv de coloane.out veti afi¸a: In s ¸ s pe prima linie suma minim˘ necesar˘ pentru a ajunge din (1. 1) a a ¸ ın ¸ ¸ matricei) ¸i doriti s˘ ajungeti la ie¸irea situat˘ ˆ coltul de Sud-Est (pozitia (M. el este valabil ˆ toate camerele marcate cu num˘rul respectiv. Est. separate prin spatii. Pozitiile (1. . N ) pl˘tind cˆt mai putin. 1) ˆ (M. Din fericire. N ). 2.. a a ın pe a doua linie num˘rul minim de mut˘ri L efectuate dintr-o camer˘ ˆ a a a ıntr-o camer˘ vecin˘. a a ın pe a treia linie L caractere din multimea N . alegeti una ˆ care este parcurs un num˘r minim de a ¸ ın a camere (pentru a cˆ?tiga timp ¸i pentru a avea mai mult timp pentru vizitarea a s integral˘ a muzeului). O dat˘ ajuns acolo primiti un bilet gratuit care v˘ permite s˘ vizitati a ¸ a a ¸ tot muzeul. s s a Camerele marcate cu num˘rul 0 pot fi vizitate gratuit. fiecare a a ¸ contine N numere ˆ ¸ ıntregi ˆ ıntre 0 ¸i 10 inclusiv. Biletele ın a pot avea preturi diferite. al matricei s ¸ a care reprezint˘ muzeul.

13/6 . cum algoritmul ¸ a t a a lui Lee este folosit de obicei pentru o matrice cu 0 ¸i 1. am folosit initial conventia s ¸ ¸ respectiv˘ pentru a u¸ura ˆ a s ınelegerea. PROBLEME REZOLVATE muzeu. biletul 10) este 210 = 1024.2. GInfo nr.. se cala a culeaz˘ costul ¸i se transform˘ matricea initial˘ ˆ a s a ¸ a ıntr-o matrice cu 0 ¸i 1. biletul 2. ˆ care 0 s ın reprezint˘ o camer˘ pentru care se pl˘te¸te biletul (sau nu e nevoie de bilet) ¸i 1 a a a s s reprezint˘ o camer˘ pentru care nu se cump˘ra bilet (deci ˆ care nu se intr˘). Pentru fiecare dintre a cele 2C variante.in muzeu. . Ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei probleme este O(M · N · 2C ). Se alege solutia de cost minim ¸i.. ˆ caz de egalitate.octombrie 2003 Se observ˘ c˘ num˘rul variantelor de cump˘rare a biletelor (cump˘r / nu a a a a a cump˘r biletul 1. problema determin˘rii celui mai scurt drum de la a (1. problema determin˘rii celui mai scurt drum se poate rezolva ¸i pe a s matricea initial˘. N ) se rezolv˘ cu algoritmul lui Lee.13. cea cu num˘r minim de ¸ s ın a camere. ¸inˆnd cont la fiecare pas de biletele cump˘rate. a a a ın a Pentru o astfel de matrice. Algoritmul functioneaz˘ datorit˘ restrictiei impuse pentru C (cel mult 10 ¸ a a ¸ numere de marcaj). 1) la (M. Pentru o astfel de variant˘. a Indicatii de rezolvare * ¸ 193 Mihai Stroe. ordinul de complexitate devine a a O(M · N ). Operatia de scriere a solutiei are ordinul de complexitate O(M · N ) pentru ¸ ¸ cazul cel mai defavorabil.out 56 12 000002 9 011143 EEEEESSSS 010000 015100 000100 1000 5 7 100 12 1000 1000 1000 1000 1000 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test.. a Evident. a Se rezolv˘ aceast˘ problem˘ pentru toate cele 1024 variante. ¸ Fie C num˘rul de numere de marcaj diferite din matrice. a ¸ a aceasta nu mai este abordat˘. g˘sirea drumului minim cu algoritmul lui Lee are complexitatea a O(M · N ). Eventual. Analiza complexit˘¸ii at Operatia de citire a datelor are ordinul de complexitate O(M · N ). . a Se genereaz˘ fiecare din aceste variante. Considerˆnd 2C o constant˘. dac˘ a a a a la un moment dat exist˘ o solutie cu un cost mai bun decˆt al variantei curente.

*. n=(int)st. } for(i=1. static int[] cb=new int[11].nval. x[i][j]=(int)st. jos=3.i<=m.cmin=50*50*10000/2.io. // directii pentru "intoarcere" dsol=new int[51][51]. static int[] qi=new int[qdim]. // coada pentru i din pozitia (i.in"))). int[][] int[][] int[][] int[][] x=new int[51][51].j. // 0 ==> gratuit for(i=0.nextToken().nextToken(). for(i=1. st.j++) { st.194 Codul surs˘ a CAPITOLUL 13. ALGORITMI BFS-LEE import java. m=(int)st. cb[i]=(int)st.i++) { bilete(i). static static static static static static static static int m.j) // ic=inceput coada public static void main(String[] args) throws IOException { int i. class Muzeu { static final int qdim=200. . // cost curent/minim boolean amAjuns. st. // costuri bilete static boolean[] amBilet=new boolean[11].n. stanga=4.j) d=new int[51][51].nval. static int[] qj=new int[qdim].nextToken().i++) {st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("10-muzeu.j) // coada pentru j din pozitia (i.nval.i++) for(j=1. dreapta=2. // nr camere minim int cc. } amBilet[0]=true. // costul (1. // muzeu c=new int[51][51]. // dimensiuni muzeu int ncmin.j<=n.nval.i<=10.1) --> (i. sc. static int ic.nextToken(). // dimensiune coada circulara static final int sus=1.i<=1023.

if(cc<cmin) { cmin=cc. if(cc>cmin) continue. copieDirectii().j<=10.. // schimbare "adresa" . // (1. sc=(sc+1)%qdim. j=qj[ic]. } else // costuri egale if(c[m][n]<ncmin) { ncmin=c[m][n]. amAjuns=false. PROBLEME REZOLVATE cc=0. matriceCosturi(). copieDirectii(). vecini(i. // cost 1 pentru pozitia (1.j<=n. if(cc>cmin) continue. }// main() static void bilete(int i) { int j..j<=10..2.j).) 195 static void matriceCosturi() { int i.. if(!amAjuns) continue. for(j=1. // coada vida qi[sc]=1. for(j=1. qj[sc]=1.j. i/=2. } }// bilete(. } } d=dsol. else amBilet[j]=false.1) (pentru marcaj!) while(ic!=sc) // coada nevida { i=qi[ic].. } }//matriceCosturi() static void copieDirectii() .i++) for(j=1.i<=m. ic=(ic+1)%qdim. ncmin=c[m][n].1) --> coada circulara ! c[1][1]=1. // curat "numai" traseul ! ic=sc=0. afisSolutia().j++) { if(i%2==1) amBilet[j]=true. ("pointer"!) .13. if(amAjuns) break..j++) c[i][j]=0. for(i=1.j++) if(amBilet[j]) cc+=cb[j].

i++) for(j=1.} } if((j+1<=n)&&(c[i][j+1]==0)&&amBilet[x[i][j+1]]) // E { c[i][j+1]=t+1.} } if((j-1>=1)&&(c[i][j-1]==0)&&amBilet[x[i][j-1]]) // V { c[i][j-1]=t+1. d[i-1][j]=jos. qj[sc]=j.. if((i-1==m)&&(j==n)) {amAjuns=true.i<=m. }// copieDirectii() static void vecini(int i. qi[sc]=i+1.} } if((i+1<=m)&&(c[i+1][j]==0)&&amBilet[x[i+1][j]])// S { c[i+1][j]=t+1. if((i==m)&&(j+1==n)) {amAjuns=true.) static void afisSolutia() throws IOException { int i. d[i][j-1]=dreapta. return. qi[sc]=i. sc=(sc+1)%qdim. qj[sc]=j.j.out"))). return. d[i+1][j]=sus. // "timp" = nr camere parcurse if((i-1>=1)&&(c[i-1][j]==0)&&amBilet[x[i-1][j]]) // N { c[i-1][j]=t+1. int j) { int t=c[i][j]. sc=(sc+1)%qdim. .} } }// vecini(. return. for(i=1. if((i+1==m)&&(j==n)) {amAjuns=true. ALGORITMI BFS-LEE int i. d[i][j+1]=stanga. if((i==m)&&(j-1==n)) {amAjuns=true. qj[sc]=j+1. qi[sc]=i-1. return.196 { CAPITOLUL 13. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("muzeu. sc=(sc+1)%qdim. sc=(sc+1)%qdim.j. qi[sc]=i.j<=n.j++) dsol[i][j]=d[i][j].. qj[sc]=j-1.

println("Eroare la traseu . ˆ noduri de coordonate cunoscute. s a ın . ˆ timp unele portiuni ale plasei sa In ¸ au deteriorat.} else if(c[i][j]==dreapta) {out. j++.close().} else if(d[i][j]==dreapta) { c[i][j+1]=stanga. devenind nesigure.print("E"). } out.2.1) while((i!=1)||(j!=1)) // folosesc "c" care nu mai e necesara ! if(d[i][j]==sus) { c[i-1][j]=jos.} else if(c[i][j]==stanga) {out.n) while((i!=m)||(j!=n)) { if(c[i][j]==sus) {out. PROBLEME REZOLVATE out. i++.out.1) --> (m. se g˘sesc p˘ianjenul a a a ¸i o musc˘. 197 i=m. (m. la un moment dat. oricare dou˘ noduri vecine (pe orizontal˘ sau vertical˘) ın a ¸ a a a erau unite prin segmente de plas˘ de lungime 1.println(cmin).n)!"). j=1. ˆ care nodurile sunt dispuse sub forma unui a t a ın caroiaj cu m linii (numerotate de la 0 la m − 1) ¸i n coloane (numerotate de la 0 la s n − 1) ca ˆ figur˘.n) --> (1...2.1)!"). } else System. j--. // (1. out..} else if(c[i][j]==jos) {out.1)--(m.println(ncmin-1). }//afisSolutia() }// class 13. i=1. Initial. j++. i--. i--. (1. i++.13. // (m. Pe plas˘.print("N").4 P˘ianjen ONI2005 clasa a X-a a Un p˘ianjen a ¸esut o plas˘.n)-->(1.print("S"). j--.println("Eroare la traseu .print("V"). } else if(d[i][j]==stanga) { c[i][j-1]=dreapta..} else System. j=n.out. } else if(d[i][j]==jos) { c[i+1][j]=sus.

¸ s a . se cere un astfel de traseu. separate printr-un spatu. exprimat ˆ a a ın num˘r de segmente de lungime 1. folosind doar portiunile sigure ale plasei. a ¸ reprezentˆnd linia ¸i respectiv coloana pe care se afl˘ initial musca. a ¸ reprezentnd linia ¸i respectiv coloana nodului ˆ care se afl˘ initial p˘ianjenul. s a ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ m. ALGORITMI BFS-LEE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 pozitie paianzen pozitie musca Cerint˘ ¸a S˘ se determine lungimea celui mai scurt traseu pe care trebuie s˘-l parcurg˘ a a a p˘ianjenul. separate printr-un spatiu. reprezentˆnd num˘rul de portiuni a a a ¸ de plas˘ deteriorate.198 0 1 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 13. se va afi¸a una singur˘. a s a ¸ − pe linia a patra. a ¸ reprezentˆnd num˘rul de linii ¸i respectiv num˘rul de coloane ale plasei. Dac˘ problema are mai ¸ a multe solutii. cˆte patru valori naturale l1 c1 l2 c2. pentru a ajunge la musc˘. Pe urm˘toarele min + 1 linii sunt scrise nodurile a a prin care trece p˘ianjenul.out va contine pe prima linie un num˘r natural s s ¸ a min reprezentˆnd lungimea drumului minim parcurs de p˘ianjen. Pentru fiecare nod sunt scrise a a linia ¸i coloana pe care se afl˘. a − pe fiecare dintre urm˘toarele k linii. a a s a − pe a doua linie dou˘ numere naturale lp cp. separate printr-un spatiu. a s a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire paianjen. un num˘r natural k.in contine: s ¸ − pe prima linie dou˘ numere naturale m n. reprezentˆnd coordonatele capetelor celor k portiuni a ¸ a ¸ de plas˘ deteriorate (linia ¸i apoi coloana pentru fiecare cap˘t). a a separate prin cˆte un spatiu. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare paianjen. n ≤ 140 • 1 ≤ k ≤ 2 ∗ (m ∗ n − m − n + 1) • Lungimea drumului minim este cel mult 15000 • Pentru datele de test exist˘ ˆ a ıntotdeauna solutie. De a ¸ a asemenea. s ın a ¸ a − pe linia a treia dou˘ numere naturale lm cm separate printr-un spatiu. cˆte un nod pe o linie.

cu oprirea c˘ut˘rii ˆ jurul nodului curent ˆ a a ın ın momentul detect˘rii unui nod de pas mai mic cu o unitate decˆt cel al nodului a a curent. Oricare dou˘ portiuni nesigure orizontale se pot intersecta cel mult ˆ a ¸ ıntr-un cap˘t. j] va codifica pe patru biti a ¸ directiile ˆ care se poate face deplasarea din punctul (i. a ın a bitul 2 . bitul 3 . ”Gh. De asemenea.out 8 23 22 32 42 52 62 63 73 74 Explicatie ¸ Problema corespunde figurii de mai sus. cm] va ın a contine lungimea drumului minim. ¸ Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0. ın a Rezolvarea se bazeaz˘ pe parcurgerea matriciei ¸i retinerea nodurilor parcurse a s ¸ ˆ ıntr-o structur˘ de date de tip coad˘ (parcurgere BF .in 97 23 74 8 2425 2333 3031 3335 4454 6465 6575 7273 paianjen.algoritm Lee). PROBLEME REZOLVATE 199 • Portiunile nesigure sunt specificate ˆ fi¸ierul de intrare ˆ ¸ ın s ıntr-o ordine oarecare. j) nu este atins. C. a • Se acord˘ 30% din punctaj pentru determinarea lungimii drumului minim a ¸i 100% pentru rezolvarea ambelor cerinte. A[i. a a Drumul minim al p˘ianjenului se retine ˆ a ¸ ıntr-o alt˘ matrice B.2. j): bitul 0 este 1 dac˘ ¸ ın a p˘ianjenul se poate deplasa ˆ sus. N. ¸ s a de asemenea un algoritm de tip BF. Indicatii de rezolvare * ¸ prof.1 secunde ¸ a s pentru Linux. s ¸ Exemplu paianjen. Laz˘r” Sibiu a Plasa de p˘ianjen se memoreaz˘ ˆ a a ıntr-o matrice A cu M linii ¸i N coloane. a iar portiunile nesigure sunt desenate punctat. respectiv o valoare pozitiv˘ reprezentˆnd pasul a a a la care a ajuns paianjenul ˆ drumul lui spre musc˘. bitul 1 este 1 dac˘ se poate deplasa la dreapta. oricare dou˘ portiuni nesigure verticale se pot intersecta cel a a ¸ mult ˆ ıntr-un cap˘t. ¸ Reconstituirea drumului minim se face pornind de la pozitia mu¸tei. unde B[i.ˆ jos. utilizˆnd. Carmen Popescu. . j] este a 0 dac˘ nodul (i. Traseul optim este desenat cu linie groas˘.la stˆnga. s fiecare element reprezentˆnd un nod al plasei.13. Deci elementul B[lm.

cm. // coada pentru i din pozitia (i. // directii pentru intoarcere de la musca! static static static static static static int m. foarte multe fire rupte ¸ a caz particular. jos=4.j) int[] qj=new int[qdim].currentTimeMillis(). . t1=System. // plasa static int[][] c=new int[140][140]. ALGORITMI BFS-LEE TESTE Obs dimensiune mic˘. dreapta=2. // inceput/sfarsit coada public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. // pozitie paianjen(lin. // coada pentru j din pozitia (i. cu o ”fant˘” a a # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 10 10 2 140 131 100 100 138 140 138 n 8 8 2 140 131 130 7 138 140 138 k 11 46 0 20 2000 12771 23 9381 38365 273 min 16 74 2 278 103 12999 15 9050 555 274 O solutie backtracking simplu obtine maxim 20 de puncte. // test 3 eroare date lm=144 ??? class Paianjen4 // coada circulara (altfel trebuie dimensiune mare !) { // traseu fara recursivitate (altfel depaseste stiva !) static final int qdim=200.200 CAPITOLUL 13. // dimensiunile plasei int lp. // dimensiune coada circulara static final int sus=1. citescDate().cp. dimensiune mare traseu ˆ spiral˘ solutie unic˘ ın a a traseu scurt.n. stanga=8. iar ˆ ¸ ¸ ımbun˘t˘¸it a at maxim 30 de puncte. static int[][] p=new int[140][140].j) static int[][] d=new int[140][140]. matriceCosturi().io.j) int ic. sc. dimensiune mare ¸ multe fire rupte. nici un fir rupt fire putine rupte.t2. t2=System. drum ˆ ”serpentine” ın firele interioare rupte. afisSolutia(). fire putine rupte a ¸ solutie unic˘.col) int lm. greu de g˘sit cu backtracking a multe fire rupte.currentTimeMillis(). // costul ajungerii in (i.*. // pozitie musca(lin.col) int[] qi=new int[qdim]. Codul surs˘ a import java. traseul pe frontier˘ a o ”barier˘” pe mijlocul tablei.

st.l2..c2.j. p[i1][j1]-=jos.i<m. lp=(int)st.c2=(int)st.nval..i<=i2-1.j2.nextToken(). 201 // 1111=toate firele ! if(j1==j2) // ruptura verticala { p[i1][j1]^=jos.k<=nrSegmenteDeteriorate. st. cm=(int)st.. // 0 pe directia dreapta for(j=j1+1.c2).nval.2.nextToken(). st. // 0 pe directia jos p[i][j1]^=sus.nval.j<=j2-1. nrSegmenteDeteriorate=(int)st. .i++) { p[i][j1]^=jos.nval. st. st.13.l2). PROBLEME REZOLVATE System. st.nextToken(). int i1. cp=(int)st.nextToken().i++) for(j=0.k++) { st. st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("paianjen. } else if(i1==i2) // ruptura orizontala { p[i1][j1]^=dreapta. !!! for(i=i1+1.i2. // sau .nextToken().j<n.nval.in"))).j++) p[i][j]=0xF.c2).nval.nval.l2).i.nval.nextToken(). i2=max(l1. lm=(int)st. j1=min(c1. st.nextToken(). st.c1. }// main() static void citescDate() throws IOException { int nrSegmenteDeteriorate. // 0 pe directia sus } p[i2][j1]^=sus.l2=(int)st. j2=max(c1.c1=(int)st.l1=(int)st.nextToken(). n=(int)st. m=(int)st. k.nextToken().nval.j1. i1=min(l1.nval..l1. for(i=0.j++) . for(k=1. st.nextToken().println("TIME = "+(t2-t1)+" millisec ").out.nval.nextToken().

} // N } p[i1][j2]^=stanga.j. j=qj[ic]. qj[sc]=j. CAPITOLUL 13.println("Date de intrare . if((j+1<=n-1)&&(c[i][j+1]==0)&&ok(i. ALGORITMI BFS-LEE // 0 pe directia stanga } else System. sc=(sc+1)%qdim. qj[sc]=cp.cp) --> coada ! c[lp][cp]=1.j. // timp ! if((i-1>=0)&&(c[i-1][j]==0)&&ok(i.j. int j) { int t=c[i][j]. sc=(sc+1)%qdim. ic=(ic+1)%qdim. ic=sc=0. fill(i. .202 { p[i1][j]^=dreapta. // (lp. qi[sc]=i-1. sc=(sc+1)%qdim.. }// for k }//citescDate() static void matriceCosturi() { int i. qi[sc]=i. // cost 1 pentru pozitie paianjen (pentru marcaj!) while(ic!=sc) // coada nevida { i=qi[ic].out. // coada vida qi[sc]=lp. d[i][j+1]=stanga. eronate !"). p[i1][j]^=stanga. qj[sc]=j+1..j).sus)) { c[i-1][j]=t+1.dreapta)) // E { c[i][j+1]=t+1. // a ajuns deja la musca ! }// while }//matriceCosturi() static void fill(int i. if(c[lm][cm]!=0) break. d[i-1][j]=jos.

out.println(c[lm][cm]-1). int dir) { if((p[i][j]&dir)!=0) return true. int j. sc=(sc+1)%qdim. i=lm. sc=(sc+1)%qdim.out"))).j.stanga)) // V { c[i][j-1]=t+1.j. }// ok(.13. int b) { if(a>b) return a. } static void afisSolutia() throws IOException { int i. qj[sc]=j. } static int max(int a. qi[sc]=i+1.j. 203 . qj[sc]=j-1.) static int min(int a. } }// fill(. qi[sc]=i. d[i+1][j]=sus.) static boolean ok(int i. PROBLEME REZOLVATE } if((i+1<=m-1)&&(c[i+1][j]==0)&&ok(i.. else return b.jos)) // S { c[i+1][j]=t+1. int b) { if(a<b) return a. d[i][j-1]=dreapta. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("paianjen.. else return b..2. } if((j-1>=0)&&(c[i][j-1]==0)&&ok(i.. else return false.

j=cp. static int n. } out. else if(c[i][j]==stanga) j--. drum crestere) static int ic.fluxm. sc.j. if(c[i][j]==sus) i--. // inceput coada. } else if(d[i][j]==jos) { c[i+1][j]=sus.println("Eroare la traseu .out. }//afisSolutia() }// class 13. while((i!=lm)||(j!=cm)) { out. BLACK=2. sfarsit coada static int[] q=new int[MAX_NODES+2].out. m. c care nu mai e necesara ! j++.io. i--. static final int oo=0x7fffffff.. // pentru bfs static int[] p=new int[MAX_NODES+1]. else System. // nr noduri. else if(d[i][j]==stanga) { c[i][j-1]=dreapta.. nr arce static int[][] c=new int[MAX_NODES+1][MAX_NODES+1]. // predecesor (ptr. // fluxm=flux_maxim StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( .println("Eroare la traseu . else System. ALGORITMI BFS-LEE j=cm. // pozitia pentru musca ! out.k..*.t. } !"). GRAY=1.println(i+" "+j).5 Algoritmul Edmonds-Karp import java. // capacitati static int[][] f=new int [MAX_NODES+1][MAX_NODES+1].println(i+" "+j). while((i!=lp)||(j!=cp)) // folosesc matricea if(d[i][j]==sus) { c[i-1][j]=jos. !"). else if(c[i][j]==dreapta) j++. i=lp. i++.} else if(d[i][j]==dreapta) { c[i][j+1]=stanga.close(). // flux static int[] color=new int[MAX_NODES+1]. class FluxMaxim { static final int WHITE=0.i.204 CAPITOLUL 13. // coada public static void main(String[] args) throws IOException { int s. static final int MAX_NODES=10. else if(c[i][j]==jos) i++.. } j--.2.

s=(int)st. PROBLEME REZOLVATE 205 new BufferedReader(new FileReader("fluxMaxim.nextToken(). }// main() static int fluxMax(int s.out"))).nval. System. for(k=1. .out. j. st.out. j=(int)st.print(maxim(f[i][j]. u=p[u]) { f[p[u]][u]+=min. i++) for(j=1. i<=n. maxf = 0.print(fluxm).nval. j++) f[i][j]=0.out.nval. int t) { int i. for(i=1.nval.in"))). for(u=t. // Cat timp exista drum de crestere a fluxului (in graful rezidual).println("\nfluxMax("+s+". u=p[u]) min=minim(min. // Mareste fluxul pe drumul gasit for(u=t. m=(int)st. c[i][j]=(int)st. for(i=1.t)) { // Determina cantitatea cu care se mareste fluxul min=oo.nextToken(). min.nextToken().nval. j<=n.i++) { for(j=1."+t+") = "+fluxm+" :"). st.j++) System. u.0)+"\t").c[p[u]][u]-f[p[u]][u]). i=(int)st. st. st. f[u][p[u]]-=min.i<=n.nextToken(). out. // sau f[u][p[u]]=-f[p[u]][u].close().j<=n. // mareste fluxul pe drumul gasit while(bfs(s. t=(int)st.2. p[u]!=-1.nextToken().nextToken(). p[u]!=-1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("fluxMaxim. st.t). n=(int)st. System. } fluxm=fluxMax(s.println().nextToken().k<=m. } out.nval.nval.k++) { st.13. st.

.206 } CAPITOLUL 13.) . u<=n. v++) if(color[v]==WHITE && ((c[u][v]-f[u][v])>0)) { incoada(v).) static boolean bfs(int s. System. break.println("Nu mai exista drum de crestere a fluxului !!!").. // coada vida incoada(s). p[v]=u. System. v<=n. boolean gasitt=false. for(u=1.println("bfs "+s+" "+t+" flux curent :").v) este pozitiva for(v=1.out.} } if(gasitt) break.println(" min="+min+" maxf="+maxf+"\n").. }// bfs(.out. p[u]=-1. int t) // s=sursa t=destinatie { // System... // afism(f). while(ic!=sc) { u=dincoada()..print("drum : "). drum(t).) // Nu mai exista drum de crestere a fluxului ==> Gata !!! System. }// while(. return maxf.out. // Cauta nodurile albe v adiacente cu nodul u si pune v in coada // cand capacitatea reziduala a arcului (u. }// fluxMax(. p[s]=-1. int u. ALGORITMI BFS-LEE maxf += min.out. } ic=sc=0. u++) { color[u]=WHITE. if(v==t) { gasitt=true. }//while return gasitt. v.

i<=n. System.print(a[i][j]+"\t"). } static int maxim(int x.out.j++) System. }// afism(.println().out.out.. return u.j. color[u]=GRAY.) static int minim(int x. } }// class /* 6 10 1 6 1 2 16 1 3 13 2 3 4 2 4 12 3 2 10 3 5 14 drum : 1 2 4 6 min=12 maxf=12 drum : 1 3 5 6 min= 4 maxf=16 drum : 1 3 5 4 6 min= 7 maxf=23 Nu mai exista drum de crestere a fluxului !!! fluxMax(1. int y) { return (x<y) ? x : y. for(i=1.2. } // System. System. PROBLEME REZOLVATE 207 static void drum(int u) { if(p[u]!=-1) drum(p[u]).out.println(). int y) { return (x>y) ? x : y.6) = 23 : 0 12 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 . }// drum(.. } static void incoada(int u) { q[sc++]=u.j<=n.i++) { for(j=1. color[u]=BLACK.print(u+" ").13..) static void afism(int[][] a) { int i.. } static int dincoada() { int u=q[ic++].

respectiv cerc. Restrictii si precizari: numarul patratelelor este cuprins intre 1 si 100. Pe fiecare dintre urmatoarele m linii sunt descrise benzile corespunzatoare unui cerculet. Apoi au inceput sa se joace cu patratelele si cerculetele. Pe fiecare dintre urmatoarele n linii sunt descrise benzile corespunzatoare unui patratel. Exemplu INPUT. 1 \ 1 2 3 2 / . Ei doresc sa formeze perechi din care fac parte un cerculet si un patratel astfel incat sa se obtina cat mai multe perechi. ALGORITMI BFS-LEE 11 0 0 0 0 19 4 0 13. iar urmatoarele b numere reprezinta codurile celor b culori.Descrierea problemei: Doi elfi au pus pe o masa n patratele si m cerculete.2. patratelele sunt identificate prin numere cuprinse intre 1 si n.6 Cuplaj maxim /* Culori . care formeaza o pereche. Fiecare dintre urmatoarele k va contine cate doua numere.TXT OUTPUT. Date de intrare: Fisierul de intrare de intrare contine pe prima linie numarul n al patratelelor. Numerele de pe o linie vor fi separate prin cte un spatiu. un patratel sau un cerc nu poate face parte din mai mult decat o pereche. reprezentand numerele de ordine ale unui patratel. Unul a ales patratelele si celalalt cerculetele si au desenat pe ele mai multe benzi colorate. Au decis ca un cerculet poate fi amplasat pe un patratel daca exista cel putin o culoare care apare pe ambele.TXT 3 2 1 1 1 1 1 . numarul cerculetelor este cuprins intre 1 si 100. Patratelele si cerculetele vor fi descrise in ordinea data de numarul lor de ordine. Date de iesire: Fisierul de iesire trebuie sa contina pe prima linie numarul k al perechilor formate. \ . cerculetele sunt identificate prin numere cuprinse intre 1 si m. Primul numar de pe o astfel de linie este numarul b al benzilor. separate printr-un spatiu. Primul numar de pe o astfel de linie este numarul b al benzilor. numarul benzilor colorate de pe cerculete si patratele este cuprins intre 1 si 10. Urmatoarea linie contine numarul m al cerculetelor.208 4 3 9 4 6 20 5 4 7 5 6 4 */ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 CAPITOLUL 13. daca exista mai multe solutii trebuie determinata doar una dintre acestea. iar urmatoarele b numere reprezinta codurile celor b culori.

nextToken().. 2 . nc=(int)st.2.. .2.n ==> v=n+1... 3 . nc=(int)st.13. }// main() static void citire() throws IOException { int i..5 s=0 ..i<=n.k++) { st. capacitati(). coada public static void main(String[] args) throws IOException { citire(). q.io.nval. // cp = culoare patratel.k. // predecesor. p.nextToken(). sc. GRAY=1. cp=new boolean[n+1][11].. flux static boolean[][] cp. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("CuplajMaximCulori.i++) { st. // capacitati.. cc=new boolean[m+1][11].n+m { // u=n+1.nextToken().k<=nc.nval.*. cp[i][j]=true. m.n sau n+m+1(=t) static final int WHITE=0. for(i=1.n+m ==> v=1.i++) { st.nextToken(). m=(int)st.nval. f...k++) ..nval. ic. static int[][] c.j.. cc. j=(int)st. . st. PROBLEME REZOLVATE 1 4 2 1 2 1 3 1 2 3 3 4 4 .n+m+1=t / / / / / / secunde/test 209 */ import java. } } st.k<=nc. n=(int)st. cc = culoare cerc static int[] color. // u=0 ==> v=1. for(k=1.i<=m.2.nc. for(i=1. static int n. BLACK=2. static final int oo=0x7fffffff.nextToken().nval. scrie(fluxMax(0.n+m+1)). 4 Timp de executie: 0.n class CuplajMaximCulori // u=1. for(k=1...2 \ 3 --..in"))).

j.ic.i<=n.maxf=0. f[u][p[u]]-=min. ALGORITMI BFS-LEE st.t)) { min=oo. for(u=t.p[u]!=-1. f=new int[n+m+2][n+m+2].j++) if(cc[j][ic]) c[i][j+n]=1.210 { CAPITOLUL 13. j=(int)st.i++) { c[0][i]=1. cc[i][j]=true. }// capacitati() static int fluxMax(int s. for(i=0.nextToken().i<=n+m+1.ic<=10.u=p[u]) min=minim(min. p=new int[n+m+2]. q=new int[n+m+2].j++) f[i][j]=0.i++) for(j=0. while(bfs(s.j<=m. for(u=t. color=new int[n+m+2].j++) c[j+n][n+m+1]=1.j<=n+m+1.c[p[u]][u]-f[p[u]][u]).j<=m. int t) { int i. // sau f[u][p[u]]=-f[p[u]][u].min.j. for(i=1. } .ic++) if(cp[i][ic]) for(j=1. c=new int[n+m+2][n+m+2]. } } }// citire() static void capacitati() { int i.p[u]!=-1. for(ic=1.u.jc. } for(j=1.u=p[u]) { f[p[u]][u]+=min.nval.

// incoada(v). color[s]=GRAY. } } else { for(v=n+m+1.. color[v]=GRAY.} ic=sc=0. v. if(u==0) { for(v=1. p[v]=u. int t) { int u. if(v==t) {gasitt=true. color[v]=GRAY. break.v++) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v. // incoada(v). q[sc++]=s. p[u]=-1.v<=n+m. color[v]=GRAY. // incoada(v).. while(ic!=sc) { u=q[ic++].) return maxf. // s --> coada p[s]=-1.) static boolean bfs(int s.v++) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v.13.v<=n. }// while(. }// fluxMax(.v--) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v.u++) {color[u]=WHITE. p[v]=u. color[u]=BLACK. for(u=0. boolean gasitt=false.u<=n+m+1. p[v]=u.} } 211 .. PROBLEME REZOLVATE maxf+=min..2. } } else if(u<=n) { for(v=n+1.v>=1.

212 CAPITOLUL 13. out.println(fluxm).. }// bfs() static int minim(int x. ALGORITMI BFS-LEE if(gasitt) break.close().i++) if(f[0][i]>0) for(j=1.. }// scrie(. int y) { return (x>y) ? x : y.) }// class . } static void scrie(int fluxm) throws IOException { int i. break. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("CuplajMaximCulori.j<=m.out"))).j. // din while ! } }// while() return gasitt.println(i+" "+j). for (i=1.j++) if(f[i][j+n]>0) { out. int y) { return (x<y) ? x : y. } out. } static int maxim(int x.i<=n.

(solutia problemei) care ˆ ¸ ¸ ındepline¸te anumite conditii. Dac˘ se demonstreaz˘ c˘ a ın a a a succesiunea de optimuri locale conduce la optimul global. Se ordoneaz˘ elementele multimii C ¸i se verific˘ dac˘ un element ˆ a ¸ s a a ındepline¸te s conditia de apartenent˘ la multimea S. a ¸ a ın s ¸ Pornind de la aceast˘ conditie. a a ¸ O problem˘ poate fi rezolvat˘ prin tehnica (metoda) Greedy dac˘ ˆ a a a ındepline¸te s proprietatea: dac˘ S este o solutie. Succesiunea s a ın a de optimuri locale nu asigur˘.1 Metoda greedy Metoda Greedy are ˆ vedere rezolvarea unor probleme de optim ˆ care ın ın optimul global se determin˘ din estim˘ri succesive ale optimului local. el este introdus ˆ multimea S. optimul global. initial se presupune c˘ S este multimea vid˘ a ¸ ¸ a ¸ a ¸i se adaug˘ succesiv elemente din C ˆ S. se cere s˘ se determine ¸ ¸ a o submultime S. ajungˆnd la un optim local. ¸ ¸a ¸ 213 . atunci ¸i S ′ este o solutie. Dac˘ elementul ales ˆ ¸ a ındepline¸te conditia de optim s ¸ local. iar S ′ este inclus˘ ˆ S. ˆ general.Capitolul 14 Metoda optimului local greedy 14. a Exist˘ urm˘toarele variante ale metodei Greedy: a a 1. atunci metoda Greedy este aplicabil˘ cu succes. Se pleac˘ de la solutia vid˘ pentru multimea S ¸i se ia pe rˆnd cˆte un a ¸ a s a a element din multimea C. a a Metoda Greedy se aplic˘ urm˘torului tip de problem˘: dintr-o multime de a a a ¸ elemente C (candidati la construirea solutiei problemei). Deoarece s ¸ este posibil s˘ existe mai multe solutii se va alege solutia care maximizeaz˘ sau a ¸ ¸ a minimizeaz˘ o anumit˘ functie obiectiv. ın ¸ 2.

a s a ¸ Descrierea formal˘ a unui algoritm greedy general este: a function greedy(C) // C este multimea candidatilor ¸ ¸ S←∅ // S este multimea ˆ care construim solutia ¸ ın ¸ while not solutie(S) and C = ∅ do x ← un element din C care maximizeaz˘/minimizeaz˘ select(x) a a C ← C − {x} if f ezabil(S ∪ {x}) then S ← S ∪ {x} if solutie(S) then return S else return ”nu exist˘ solutie” a ¸ . Solutia optim˘ nu este ˆ mod necesar unic˘: se poate ca functia obiectiv s˘ ¸ a ın a ¸ a aib˘ aceea¸i valoare optim˘ pentru mai multe solutii posibile. s ¸ Initial. lungimea drumului pe care l-am a g˘sit. conform functiei de selectie. verific˘m ın a a a ¸ ¸ ¸ a dac˘ aceast˘ multime constituie o solutie posibil˘ a problemei. a problemei a a a • o functie de selectie care indic˘ la orice moment care este cel mai promit˘tor ¸ ¸ a ¸a dintre candidatii ˆ a nefolositi ¸ ınc˘ ¸ • o functie obiectiv care d˘ valoarea unei solutii (timpul necesar execut˘rii ¸ a ¸ a tuturor lucr˘rilor ˆ a ıntr-o anumit˘ ordine. etc) ¸i pe care urm˘rim s˘ o optimiz˘m (minimiz˘m/maximiz˘m) a s a a a a a Pentru a rezolva problema de optimizare. dup˘ o astfel de ad˘ugare. adic˘ dac˘ ¸ a a ¸ ¸ a a a este posibil s˘ complet˘m aceast˘ multime astfel ˆ at s˘ obtinem o solutie a a a ¸ ıncˆ a ¸ ¸ posibil˘. ¸ ¸ a a a acesta nu va mai fi niciodat˘ considerat. De fiecare dat˘ cˆnd l˘rgim multimea candidatilor selectati.) ¸ ¸ a a • o functie care verific˘ dac˘ o anumit˘ multime de candidati constituie o ¸ a a a ¸ ¸ solutie posibil˘. Dac˘ algoritmul a a ¸ ¸ a a greedy functioneaz˘ corect. vˆrfuri ale grafului. multimea ¸ ¸ a a a ¸ de candidati selectati nu mai este fezabil˘. Dac˘.2 Algoritmi greedy Algoritmii greedy sunt ˆ general simpli ¸i sunt folositi la rezolvarea unor ın s ¸ probleme de optimizare. elimin˘m ultimul candidat ad˘ugat. prima solutie g˘sit˘ va fi considerat˘ solutie optim˘ a ¸ a ¸ a a a ¸ a problemei. ˆ cele mai multe situatii de acest fel avem: In ¸ • o multime de candidati (lucr˘ri de executat. nu neap˘rat optim˘. etc.214 CAPITOLUL 14. a problemei ¸ a a a • o functie care verific˘ dac˘ o multime de candidati este fezabil˘. METODA OPTIMULUI LOCAL . c˘ut˘m o solutie posibil˘ care s˘ a a ¸ a a optimizeze valoarea functiei obiectiv. multimea de a a a a ¸ candidati selectati este fezabil˘. ¸ Un algoritm greedy construie¸te solutia pas cu pas. Dac˘. dup˘ ad˘ugare. nu neap˘rat optim˘.GREEDY 14. ultimul candidat ad˘ugat va r˘mˆne de acum ¸ ¸ a a a a ˆ ıncolo ˆ ea. ˆ ıncerc˘m s˘ ad˘ug˘m la aceast˘ multime pe cel mai promitator a a a a a ¸ ¸˘ candidat. ¸ ¸ ¸ ¸ a La fiecare pas. multimea candidatilor selectati este vid˘.

14. x2 . . Din aceast˘ cauz˘ presupunem ˆ continuare c˘ a a a a a ın a v2 vn v1 ≥ ≥ .. Persoana a a a ˆ cauz˘ dore¸te s˘ pun˘ ˆ rucsac obiecte astfel ˆ at valoarea celor din rucsac s˘ ın a s a a ın ıncˆ a fie cˆt mai mare. 2. Obiectul i are greutatea gi ¸i valoarea vi (1 ≤ i ≤ n). Se permite fractionarea obiectelor (valoarea p˘rtii din obiectul a ¸ a¸ fractionat fiind direct proportional˘ cu greutatea ei!).. ¸ a ¸ a a a ¸ Vom nota Gp greutatea permis˘ de a se ˆ arca ˆ rucsac la un moment dat. ¸ ¸ a Not˘m cu xi ∈ [0. n n i=1 xi gi ≤ G iar o solutie posibil˘ este solutie optim˘ dac˘ maximizeaz˘ functia f .. g1 g2 gn Vectorul x = (x1 . 14.3 Exemple Dintre problemele clasice care se pot rezolva prin metoda greedy mention˘m: ¸ a plata restului cu num˘r minim de monezi. Pentru rezolvare vom folosi metoda greedy. sortare prin selectie. problema rucsacului. Practic. . n) ¸i de a le ˆ arca ˆ at s ınc˘ ıntregi ˆ rucsac ın g pˆn˘ cˆnd acesta se umple. s determinarea multimii dominante... n if Gp > gi then Gp ← Gp − gi .1 Problema continu˘ a rucsacului a Se consider˘ n obiecte. EXEMPLE 215 14. a ınc˘ ın Conform strategiei greedy. codificarea Huff¸ a man. ∀i = 1. a a ın trebuie s˘ maximiz˘m functia a a ¸ n f (x) = i=1 xi ci . xn ) se nume¸te solutie posibil˘ dac˘ s ¸ a a xi ∈ [0.. O modalitate de a ajunge la solutia optim˘ este de a considera obiectele ˆ ordinea descresc˘toare a valorilor ¸ a ın a i utilit˘¸ilor lor date de raportul vi (i = 1. Fie G greutatea maxim˘ suportat˘ de rucsac. . problema color˘rii intervalelor.3. 1]. etc. 1] partea din obiectul i care a fost pus˘ ˆ rucsac.. a s O persoan˘ are un rucsac... ≥ . procedura de rezolvare a problemei este urm˘toarea: a procedure rucsac() Gp ← G for i = 1. determinarea arborelui de cost minim (algoritmii lui Prim ¸i Kruskal). a ¸ determinarea celor mai scurte drumuri care pleac˘ din acela¸i punct (algoritmul lui a s Dijkstra).3...

Tp(n) .. ˆ [25] la pagina 226. L2 ... a a ın a Urm˘toarea propozitie ([25] pagina 99) ne permite s˘ fim siguri c˘ ˆ acest a ¸ a a ın mod ajungem la o plasare optim˘... 1. Aplicˆnd de un num˘r finit de ori acest rationament.. pn ) o plasare optim˘.. . .. a Propozitia 2 Dac˘ L1 ≤ L2 ≤ .. . ¸ a s ın 14.. n xj ← 0 Vectorul x are forma x = (1. ≤ Ln atunci plasarea textelor corespunz˘toare ¸ a a permutarii identice este optim˘.. a Modalitatea de plasare a celor n texte pe band˘ corespunde unei permut˘ri p a a a multimii {1. 0) cu xi ∈ (0. n}. Ln . . ¸ a ¸ a Demonstratia se g˘se¸te.. Atunci cˆnd este necesar˘ a a a a a citirea unui text sunt citite toate textele situate ˆ ınaintea lui pe band˘. .. de lungimi date a a a a L1 . T2 . textele fiind a¸ezate pe band˘ ˆ ordinea Tp(1) Tp(2) .. trecem a a a ¸ de la o permutare optim˘ la alt˘ permutare optim˘ pˆn˘ ajungem la permutarea a a a a a identic˘. 2. . timpul mediu de citire a unui a text este: k n 1 f (p) = Lp(i) n i=1 k=1 Se dore¸te determinarea unei permut˘ri care s˘ asigure o valoare minim˘ a s a a a timpului mediu de citire....216 CAPITOLUL 14. 0.. ¸ s a ın ˆ Intr-o astfel de aranjare a textelor pe band˘. Tn . p2 . Dac˘ exist˘ i < j cu ¸ a a a Lp(i) ≥ Lp(j) atunci consider˘m permutarea p′ obtinut˘ din p prin permutarea a ¸ a elementelor de pe pozitiile i ¸i j. de exemplu. a Demonstratie: Fie p = (p1 ... Rezult˘ c˘ permutarea identic˘ corespunde unei plas˘ri optime.GREEDY else Gp xi ← gi for j = i + 1. 1] ¸i 1 ≤ i ≤ n..3. Rezolvarea problemei este foarte simpl˘: a • se sorteaz˘ cresc˘tor textele ˆ functie de lungimea lor ¸i a a ın ¸ s • se plaseaz˘ pe band˘ ˆ ordinea dat˘ de sortare. pe o singur˘ band˘ suficient de lung˘. a a a a a f (p′ ) − f (p) = (Lp(j) − Lp(i) )(j − i) ≤ 0. Atunci ¸ s f (p′ ) − f (p) = (n − j + 1)(Lp(i) − Lp(j) ) + (n − i + 1)(Lp(j) − Lp(i) ) deci Cum p este o plasare optim˘ ¸i f (p′ ) ≤ f (p) rezult˘ c˘ f (p′ ) = f (p) deci ¸i p′ as a a s este o plasare optim˘. METODA OPTIMULUI LOCAL .. . xi .2 Problema plas˘rii textelor pe o band˘ a a S˘ presupunem c˘ trebuie s˘ plas˘m n texte T1 . s Propozitia 1 Procedura rucsac() furnizeaz˘ o solutie optim˘.

≤ bm . iar mai departe a a • fiecare text se plaseaz˘ pe banda urm˘toare celei pe care a a a fost plasat textul anterior. Presupunˆnd c˘ L1 ≤ L2 ≤ . deci ˆ a s a ınc˘ n−i texte (demonstratiile se pot consulta. ˆ [25]). T2 . de exemplu.. . Vom presupune a1 < a2 < . a2 . Tn ..... Atunci cˆnd este necesar˘ citirea unui a a text sunt citite toate textele situate ˆ ınaintea lui pe banda respectiv˘.3 Problema plas˘rii textelor pe m benzi a S˘ presupunem c˘ trebuie s˘ plas˘m n texte T1 . se poate observa c˘ textul Ti va fi plasat a a a ın a a a pe banda i − i−1 · m ˆ continuarea celor aflate deja pe aceast˘ band˘ iar dup˘ m textul Ti . s unde n ≤ m.... S˘ se determine o submultime B ′ = {x1 .. 14. vor fi plasate textele i + m. s s Dac˘ toate elementele din A sunt negative vom lua x1 = b1 . de lungimi date a a a a L1 . ¸ ın m 14. Rezolvarea problemei este a foarte simpl˘: a • se sorteaz˘ cresc˘tor textele ˆ functie de lungimea lor ¸i a a ın ¸ s • plasarea textelor pe benzi se face ˆ ordinea dat˘ de sortare. bm }... L2 . .3... ≤ an ¸i b1 ≤ b2 ≤ . xn−1 = bm−1 . x2 = b2 . S˘ se ¸ a a . a s Dac˘ toate elementele din A sunt pozitive vom lua xn = bm . Ln .. EXEMPLE 217 14. ≤ Ln . a Se dore¸te determinarea unei plas˘ri a celor n texte pe cele m benzi care s˘ s a a asigure o valoare minim˘ a timpului mediu de citire. xn−1 = bm−1 .... . ¸i a¸a a s s mai departe..4 Maximizarea unei sume de produse Se dau multimile de numere ˆ ¸ ıntregi A = {a1 . a2 . i + 2m.. ... .. ın a ˆ ıncepˆnd cu primul text (cu cea mai mic˘ lungime) care se a a plaseaz˘ pe prima band˘. . . pe m benzi suficient de lungi.3.. an } care reprezint˘ a ¸ a coordonatele a n statii pe axa real˘.. ıncˆ a a Vom sorta cresc˘tor elementele celor dou˘ multimi..5 Problema statiilor ¸ Se consider˘ o multime de numere naturale A = {a1 ... .. pe aceea¸i band˘ cu el. < an .... b2 . s xn1 = bn1 ¸i xn = bm .3..3. .14. x2 = b2 . xn } a lui B astfel a ¸ ˆ at valoarea expresiei E = a1 · x1 + a2 · x2 + an · xn s˘ fie maxim˘. a ¸i a¸a mai departe. Putem presupune acum a a ¸ c˘ a1 ≤ a2 ≤ . x2 . an } ¸i B = {b1 .. xn−n2 +1 = bm−n2 +1 ... Dac˘ primele n1 elemente din A sunt strict negative ¸i ultimele n2 elemente a s din A sunt pozitive sau nule (n1 + n2 = n) atunci vom lua x1 = b1 .

.. ¸ ın a ¸ 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 3 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 3 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × . .. O mutare se poate face dintr-o anumit˘ s ın a a pozitie numai ˆ pozitia liber˘. coincid. vom repeta acest rationament pˆn˘ cˆnd a a ¸ ¸ a a a pozitiile cutiilor goale. METODA OPTIMULUI LOCAL . aim } o solutie a problemei care nu contine ¸ ¸ ınlocui cu statia ¸ statia 1 (deci ai1 > a1 ). Pentru aceste statii ¸ ¸ ¸ a ¸ ¸ repet˘m strategia sugerat˘ de propozitia anterioar˘.6 Problema cutiilor Se dore¸te obtinerea unei configuratii de n numere plasate pe n + 1 pozitii (o s ¸ ¸ ¸ pozitie fiind liber˘) dintr-o configuratie initial˘ dat˘ ˆ care exist˘ o pozitie liber˘ ¸ a ¸ ¸ a a ın a ¸ a ¸i cele n numere plasate ˆ alt˘ ordine. ¸ ¸ a ıl a ¸ s ıl a ¸ acum. a a a ¸ Propozitia 3 Exist˘ o solutie optim˘ care contine statia 1. Statia i1 se poate ˆ ¸ 1 pentru c˘ |ai2 − a1 | = |ai2 − ai1 + ai1 − a1 | = |ai2 − ai1 | + |ai1 − a1 | > d. se repet˘ acest ¸a ¸ ¸a ¸ a a pas pˆn˘ cˆnd s-au verificat toate statiile. c˘ut˘m num˘rul 3 a ¸ ın ¸ a a a a a a din configuratia initial˘ (ˆ g˘sim pe pozitia 1) ¸i ˆ mut˘m pe pozitia cutiei goale. a ¸ a ¸a a Rezolvarea problemei este urm˘toarea: a • se alege statia 1. se afl˘ num˘rul 3. ¸ a ¸ a ¸ ¸ ¸ ¸ Demonstratie: Fie B = {ai1 . ˆ cele dou˘ configuratii.218 CAPITOLUL 14. a Dup˘ selectarea statie 1 se pot selecta (pentru obtinerea unei solutii optime) a ¸ ¸ ¸ numai statii situate la distante cel putin d fat˘ de statia 1. a a ¸ a 14. cutia goal˘ se afl˘ pe pozitia 1.GREEDY determine o submultime cu num˘r maxim de statii cu proprietatea c˘ distanta ¸ a ¸ a ¸ dintre dou˘ statii al˘turate este cel putin d (o distant˘ dat˘). ˆ configuratia final˘. ¸ • se parcurge ¸irul statiilor ¸i se alege prima statie ˆ alnit˘ care este s ¸ s ¸ ıntˆ a la distant˘ cel putin d fat˘ de statia aleas˘ anterior.3. Evident |ai2 − ai1 | ≥ d. ¸ ın ¸ a Prezent˘m algoritmul de rezolvare pe baza urm˘torului exemplu: a a 1 2 3 4 5 6 7 initial → 3 1 ¸ 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × Vom proceda astfel: cutia goal˘ din configuratia initial˘ se afl˘ pe pozitia 3 a ¸ ¸ a a ¸ dar pe aceast˘ pozitie. ai2 .

s s a s a Metota de rezolvare este urm˘toarea: se parcurg elementele ¸irului initial unul a s ¸ dup˘ altul ¸i pentru fiecare element xi se caut˘ un sub¸ir existent la care xi se a s a s poate ad˘uga la sfˆr¸it.3. Acest fapt permite utilizarea s a s a c˘ut˘rii binare pentru determinarea sub¸irului potrivit pentru elementul xi a a s atunci cˆnd prelucr˘m acest element. se va alege acela care are cel mai mare ultim element.. bn ]. . ¸ ¸ a 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 2 3 6 4 5 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × × × × 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 2 3 4 5 6 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × × × × × 14.14. se selecteaz˘ primul interval. EXEMPLE 1 2 modificat → 1 2 final → 1 2 rezolvat → × × Acum vom c˘uta o cutie a cutia goal˘. unul a a ..7 Problema sub¸irurilor s S˘ se descompun˘ un ¸ir de n numere ˆ a a s ıntregi ˆ sub¸iruri strict cresc˘toare ın s a astfel ˆ at numerele lor de ordine din ¸irul initial s˘ fie ordonate cresc˘tor ˆ ıncˆ s ¸ a a ın sub¸irurile formate ¸i num˘rul sub¸irurilor s˘ fie minim. ıncˆ a a Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se sorteaz˘ intervalele cresc˘tor dup˘ a a a a cap˘tul din dreapta. a 1 2 modificat → 1 2 final → 1 2 rezolvat → × × 3 4 5 3 6 3 4 × nerezolvat˘ a 3 3 3 × 4 6 5 4 219 6 7 5 4 5 6 × ¸i vom muta num˘rul din acea cutie ˆ s a ın 6 5 5 × 7 4 6 Repet˘m rationamentul prezentat la ˆ a ¸ ınceput ¸i vom continua pˆn˘ cˆnd toate s a a a numerele ajung pe pozitiile din configuratia final˘. dac˘ exist˘ mai multe sub¸iruri la care se ¸ a a s poate ad˘uga xi . dac˘ nu exist˘ un astfel de sub¸ir se creeaz˘ un sub¸ir nou a as a a s a s care va contine ca prim element pe xi . se parcurg intervalele. a a 14.8 Problema intervalelor disjuncte Se consider˘ n intervale ˆ a ınchise pe axa real˘ [a1 . b2 ]. Se a cere selectarea unor intervale disjuncte astfel ˆ at num˘rul acestora s˘ fie maxim.. a Observatie: Ultimele elemente din fiecare sub¸ir (care sunt ¸i elemente maxime ¸ s s din aceste sub¸iruri) formeaz˘ un ¸ir descresc˘tor.3. [an . [a2 . b1 ].3.

yi } (1 ≤ i ≤ 2n).. static boolean[] esteInArbore. bk ]).. Presupunem c˘ b1 ≤ b2 ≤ . .. a a a Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se sorteaz˘ intervalele cresc˘tor dup˘ a a a a cap˘tul din dreapta.3.GREEDY dup˘ altul. astfel ˆ at suma tuturor elementelor din ¸irul z ıncˆ s s˘ fie minim˘ ¸i acest ¸ir s˘ contin˘ exact n elemente din ¸irul x ¸i n elemente din a as s a ¸ a s s ¸irul y. bi ] cu ai > c1 ¸i a a a s alegem c2 = bi .. x2n ) ¸i s y = (y1 . bj ] cu aj > c2 ¸i alegem c3 = bj . Primul punct ales este a a c1 = b1 . . [an . s s 14.220 CAPITOLUL 14. ≤ bn ..m. bi ] disjunct cu ultimul interval ales ¸i a a a a s s se adaug˘ acest interval la solutie.. .3. acest a ¸ procedeu continu˘ pˆn˘ cˆnd nu mai r˘mˆn intervale de analizat.9 Problema alegerii taxelor Se dau dou˘ ¸iruri cu cˆte 2n numere ˆ as a ıntregi fiecare. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class Prim // O(n^3) { static final int oo=0x7fffffff. ... b2 ]. z2n ). Alg prim de ordinul O(n3 ) import java. ¸ a ¸ a ¸ a 14. METODA OPTIMULUI LOCAL . y2 . 14. y2n ) reprezentˆnd taxe. S˘ se determine ¸irul z = (z1 . se aleg din ¸irul x elementele corespunz˘toare s a a s a primelor n elemente din ¸irul t sortat iar celelalte n elemente se iau din ¸irul y.. el devenind astfel ”ultimul interval ales”. cm } care s˘ ”acopere” toate ¸ a a cele n intervale date (spunem c˘ ci ”acoper˘” intervalul [ak ..11 Algoritmul lui Prim Determinarea arborelui minim de acoperire pentru un graf neorientat. Parcurgem mai departe intervalele pˆn˘ cand g˘sim un interval a a a [aj .3. bk ] dac˘ ci ∈ [ak . . Repet˘m acest procedeu pˆn˘ cˆnd termin˘m s a a a a a de parcurs toate intervalele.. Parcurgem intervalele pˆn˘ cand g˘sim un interval [ai .. s Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se construie¸te ¸irul t = x − y (ˆ care a s s ın ti = xi − yi ) ¸i se sorteaz˘ cresc˘tor. x2 . a a a a a a Propozitia 4 Exist˘ o solutie optim˘ care contine primul interval dup˘ sortare. static int[][] cost..*. x = (x1 . z2 . c2 .. . b1 ].10 Problema acoperirii intervalelor Se consider˘ n intervale ˆ a ınchise [a1 .. S˘ se determine o a multime cu num˘r minim de alemente C = {c1 . [a2 . static int n.io.. bn ]. a a s unde zi ∈ {xi . pˆn˘ se g˘se¸te un interval [ai ..

j=(int)st.min.nval. .j++) cost[i][j]=oo. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim. i=(int)st. // predecesor in arbore 221 public static void main(String[]args) throws IOException { int nods=3. for(i=1. for(i=1. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st. } for(j=1. m=(int)st.i<=n. for(k=1. st.nextToken().k++) // sunt exact n-1 muchii in arbore !!! O(n) { min=oo.k++) { st. st.i++) // O(n) { if(!esteInArbore[i]) continue. for(j=1.j<=n.nval. costArbore+=min. } }//for j }//for i esteInArbore[jmin]=true. st. p=new int[n+1]. costArbore=0.k<=n-1. imin=i.nextToken(). esteInArbore=new boolean [n+1]. // nod start int i.j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue. esteInArbore[nods]=true.jmin=0.nextToken(). n=(int)st. jmin=j.nval.nval.nextToken().i++) for(k=1. cost=new int[n+1][n+1]. j.3.nval. st. if(min>cost[i][j]) { min=cost[i][j]. p[jmin]=imin. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim. k.14.nextToken().out"))).k<=m. EXEMPLE static int[] p.imin=0.in"))).j<=n.i<=n.

static int[] p.out"))). k. static int n.m. // nod start int i. out.nval. // predecesor in arbore static int[] d. // distante de la nod catre arbore public static void main(String[]args) throws IOException { int nodStart=3.close().k++) if(p[k]!=0) out.println(k+" "+p[k]). j. n=(int)st.nextToken().min. st.GREEDY for(k=1.jmin=0.nval.in"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim.222 }//for k CAPITOLUL 14.k<=n. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class PrimDist // O(n^2) { static final int oo=0x7fffffff. m=(int)st. st.io.nextToken(). costArbore=0. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim.*. . out. static boolean[] esteInArbore. static int[][] cost.println("cost="+costArbore). METODA OPTIMULUI LOCAL . }//main }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 3 5 4 6 4 cost=7 Alg Prim cu distante ¸ import java.

costArbore+=min. d=new int[n+1].nval.j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue. for(i=1. 223 for(j=1.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j].3. for(k=1.j<=n.j++) // actualizez distantele nodurilor O(n) { if(esteInArbore[j]) continue. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st.i++) d[i]=oo.k<=n. jmin=j. } }//for j esteInArbore[jmin]=true. p[j]=jmin. st.j<=n.i<=n. d[jmin]=0. } d[nodStart]=0.k++) // O(n) { min=oo.nextToken(). for(i=1. if(min>d[j]) { min=d[j].nextToken().nval.i++) for(j=1.nval.k<=m. EXEMPLE cost=new int[n+1][n+1]. esteInArbore=new boolean [n+1].j++) cost[i][j]=oo.nextToken(). for(k=1.14. st.i<=n. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin.j<=n. p=new int[n+1].k++) { st. i=(int)st. j=(int)st. } } }//for k . for(j=1.

st.io. }//main }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 3 5 4 6 4 cost=7 Alg Prim cu heap import java. static int n. // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap static int[] pozh. m=(int)st.j.println("cost="+costArbore).nextToken().costa=0. n=(int)st.nval.out"))).nval.m. nods=(int)st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim. METODA OPTIMULUI LOCAL .k<=n. st. out. static int[][] w.in"))). st.k. // matricea costurilor static int[] d. // predecesorul nodului in arbore static int[] hd.close(). w=new int[n+1][n+1]. // hd[i]=distanta din pozitia i din heap static int[] hnod. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class PrimHeap // folosesc distantele catre arbore { // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! static final int oo=0x7fffffff. // distante de la nod catre arbore static int[] p.k++) if(p[k]!=0) out.cost.nods.nextToken(). // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim. out.GREEDY for(k=1. int i. .println(k+" "+p[k]).nextToken().nval.*.224 CAPITOLUL 14.

close(). j=(int)st. EXEMPLE for(i=1.i++) for(j=1. pozh=new int[n+1].j++) w[i][j]=oo. hd=new int[n+1]. if(u==-1) { System.k++) { st. } .q.j<=n. for(k=1. // q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0. for(i=1. d=new int [n+1]. st.i<=n.nextToken().i<=n.aux. p=new int [n+1].println("graf neconex !!!"). hd[pozh[nods]]=0. st. p[u]=0. w[j][i]=w[i][j]=cost.println("costa="+costa).u++) { hnod[u]=pozh[u]=u. } 225 q=n.nextToken(). while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q).out.k<=m. hd[u]=d[u]=oo. for(u=1.nextToken().nval.nval.println(p[i]+" "+i). out.v. urcInHeap(pozh[nods]). i=(int)st. hnod=new int[n+1].u<=n.14.3. } prim(nods).} out. break. cost=(int)st.i++) // afisez muchiile din arbore if(i!=nods) {out.nval. }//main static void prim(int nods) { int u.costa+=w[p[i]][i].

fiu1=2*tata.fiu1. pozh[hnod[q]]=q...GREEDY q--.. if(hd[tata]<=hd[fiu]) // 1 <---> q .) static int extragMin(int q) // in heap 1. p[v]=u. } }//relax(. hd[q]=aux.fiu.tata. if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2.v++) if(w[u][hnod[v]]<oo) relax(u. METODA OPTIMULUI LOCAL ..nod. // noduri nefinalizate = in heap 1.v) // relax si refac heap } }//prim(. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1.226 CAPITOLUL 14.) static void relax(int u. hd[1]=hd[q].int v) { if(w[u][v]<d[v]) { d[v]=w[u][v].hnod[v]).q // cost finit ==> exista arc (u. aux=hd[1]. tata=1. aux=hnod[1]. pozh[hnod[1]]=1. fiu2=2*tata+1. hnod[1]=hnod[q].q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos // aducand ultimul in varf si coborand ! int aux.v<=q. hd[pozh[v]]=d[v]. hnod[q]=aux. for(v=1...fiu2. urcInHeap(pozh[v]).

aux=hd[fiu]. fiu2=2*tata+1. tata=fiu. nod=hnod[nodh]. tata=fiu/2. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu.nod. hnod[fiu]=hnod[tata]. aux=hd[fiu]. hnod[fiu]=hnod[tata]. hd[tata]=aux. fiu=nodh.14.tata. pozh[hnod[tata]]=fiu. hd[tata]=aux. hnod[fiu]=nod. } return hnod[q]. tata=fiu/2.fiu. } }//class /* 6 7 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 2 . hd[fiu]=hd[tata].) // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] 227 static void urcInHeap(int nodh) { int aux.. } pozh[nod]=fiu. hnod[tata]=aux. hd[fiu]=hd[tata]. fiu1=2*tata. }// extragMin(.. EXEMPLE break. aux=hnod[fiu]. pozh[hnod[fiu]]=tata.3. fiu=tata.

12 Algoritmul lui Kruskal import java.3. }//main .m. z=new int[m+1]. st. et=new int[n+1].nextToken().println(cost).nval.nval.io. // Arbore minim de acoperire : Kruskal class Kruskal { static int n.nextToken().cost=0.nval.println("cost="+cost).y.k<=m. public static void main(String[] args) throws IOException { int k.k++) { st.nval. m=(int)st. y[k]=(int)st. out. z[k]=(int)st.out"))). } kruskal(). x[k]=(int)st.out. METODA OPTIMULUI LOCAL .z. st. for(k=1.close().nextToken().in"))).et. st. y=new int[m+1]. static int[] x. st. x=new int[m+1].nval.nextToken(). System. n=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("kruskal.*. out.228 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 2 1 1 3 2 CAPITOLUL 14. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("kruskal.GREEDY 3 4 4 5 4 6 costa=7 14.nextToken().

k-1. } static void invers(int i.x). int j.k++) { if(et[x[k]]!=et[y[k]]) { nm++. if(k+1<u) qsort(k+1. EXEMPLE 229 static void kruskal() { int nm=0. j=u.out. System. cost+=z[k]. int u. } }//kruskal static void qsort(int p.z).14.k. x[j]=aux. int z[]) { int k.u.x). for(k=1.i++) if(et[i]==etg2) et[i]=etg1.k<=n. while(i<j) { .i<=n.3.etg1. int u.u.m. etg1=et[x[k]]. for(k=1. etg2=et[y[k]]. int []x) { int k=poz(p. if(p<k-1) qsort(p.k<=m. i=p.i.etg2.x).println(x[k]+" "+y[k]). x[i]=x[j]. qsort(1. } static int poz(int p. } if(nm==n-1)break. aux=x[i].k++) et[k]=k. for(int i=1. int x[]) { int aux.j.

out"))). cost=new int[n+1][n+1].j++) cost[i][j]=oo. j. for(i=1. // drumuri minime de la nodSursa class Dijkstra // O(n^2) { static final int oo=0x7fffffff. static int[] p.j.j.m.*. static boolean[] esteFinalizat. st.in"))). st.k++) .nval. if(i<j) { invers(i.i++) d[i]=oo.i<=n.nval. n=(int)st.i++) for(j=1.i<=n.j<=n.nextToken().k<=m.GREEDY while((z[i]<=z[j])&&(i<j)) i++.z).io.j. invers(i. p=new int[n+1]. //i==j }//poz }//class 14. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraNeorientat. static int[][] cost. // distante de la nod catre nodSursa public static void main(String[]args) throws IOException { int nodSursa=1.230 CAPITOLUL 14. esteFinalizat=new boolean [n+1]. // predecesor in drum static int[] d. min. d=new int[n+1]. m=(int)st. METODA OPTIMULUI LOCAL . while((z[i]<=z[j])&&(i<j)) j--. ˆ graf neorientat ¸ ın import java. k.x).nextToken(). // nod start int i.jmin=0.y). invers(i. for(i=1.3.13 Algoritmul lui Dijkstra Alg Dijkstra cu distante. } } return i. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraNeorientat. for(k=1. static int n.

.println().out.j<=n. p[j]=jmin. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin. } } }//for k for(k=1. } d[nodSursa]=0.k<=n.nextToken().nval.print(k+" ").out.j<=n. st. i=(int)st. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st. System. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k])..j++) // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue.j++) // actualizez distantele nodurilor // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue.close().j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j]. 231 for(k=1. st. System.nval.k<=n.k++) { System. } out. } }//for j esteFinalizat[jmin]=true. j=(int)st. if(min>d[j]) { min=d[j]. for(j=1.out. }//main static void drum(int k) // s --> .3.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").14.nval. EXEMPLE { st. for(j=1. } }//class /* 6 7 1-->1 dist=0 drum: 1 .k++) // O(n) { min=oo.nextToken().nextToken(). drum(k). jmin=j.

.nodSursa.nval. n=(int)st. // hd[i]=distanta din pozitia i din heap static int[] hnod. w=new int[n+1][n+1]. dijkstra(nodSursa).in"))).m.j++) w[i][j]=oo. // distante de la nod catre arbore static int[]p. st.k.out"))). static int n. } nodSursa=1.nval. static int[][]w.i++) for(j=1. for(i=1. m=(int)st. st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraNeorientat.k++) { st.nextToken().nextToken().nextToken(). cost=(int)st.nval.*.nextToken(). st.costa=0. // matricea costurilor static int[]d. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraNeorientat.i<=n.io.GREEDY 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=3 dist=1 dist=2 dist=3 dist=4 drum: drum: drum: drum: drum: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 6 Alg Dijkstra cu heap.nval. // distante minime de la nodSursa class DijkstraNeorientatHeap // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! { static final int oo=0x7fffffff. for(k=1.nextToken().j. // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { int i. // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap static int[] pozh. j=(int)st. ˆ graf neorientat ın import java. st. // predecesorul nodului in arbore static int[] hd. METODA OPTIMULUI LOCAL .nval.j<=n. w[j][i]=w[i][j]=cost. i=(int)st.cost.232 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 CAPITOLUL 14.k<=m.

// relax si refac heap } }// dijkstra() static void relax(int u. while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q).k<=n. hd[pozh[nods]]=0. if(u==-1) { System.hnod[v]). EXEMPLE 233 for(k=1. hd=new int[n+1]. p=new int [n+1]. for(v=1.q. } q--.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").out.close().k++) { System.out. d=new int [n+1].u<=n.v) relax(u.out..println("graf neconex !!!"). hd[u]=d[u]=oo. hnod=new int[n+1]. } out. } q=n.3. for(u=1.u++) { hnod[u]=pozh[u]=u.q if(w[u][hnod[v]]<oo) // cost finit ==> exista arc (u. urcInHeap(pozh[nods]).v++) // noduri nefinalizate = in heap 1.println(). p[u]=0.v. pozh=new int[n+1].int v) . break.aux. drum(k). // q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0. }//main static void dijkstra(int nods) { int u.v<=q.14. System.

} return hnod[q]. tata=1. hd[fiu]=hd[tata]. METODA OPTIMULUI LOCAL .nod.GREEDY if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos int aux. } }// relax(.. tata=fiu. fiu2=2*tata+1.. aux=hnod[fiu]. pozh[hnod[q]]=q. pozh[hnod[tata]]=fiu. if(hd[tata]<=hd[fiu]) break. p[v]=u. aux=hd[fiu].) static int extragMin(int q) // in heap 1.fiu1.. hd[pozh[v]]=d[v]. // 1 <---> q aux=hnod[1]. hnod[tata]=aux. pozh[hnod[fiu]]=tata.tata. pozh[hnod[1]]=1. hd[q]=aux.fiu2. fiu2=2*tata+1. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1. // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] } // extragMin(. fiu1=2*tata..fiu. fiu1=2*tata. hnod[1]=hnod[q]. hd[1]=hd[q].234 { CAPITOLUL 14. hnod[q]=aux. aux=hd[1]. urcInHeap(pozh[v]).) . hd[tata]=aux. hnod[fiu]=hnod[tata].. if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2.

hnod[fiu]=hnod[tata]. System. tata=fiu/2. // drumuri minime de la nodSursa class Dijkstra // O(n^2) { . ˆ graf orientat ¸ ın import java.tata. } // urcInHeap(.14.. hd[tata]=aux.. hnod[fiu]=nod. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu. tata=fiu/2..fiu. fiu=nodh.nod.print(k+" ").*.3.io.out. nod=hnod[nodh]. aux=hd[fiu]. } pozh[nod]=fiu. fiu=tata. EXEMPLE 235 static void urcInHeap(int nodh) { int aux.. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 dist=3 dist=1 dist=2 dist=3 dist=4 drum: drum: drum: drum: drum: drum: 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 6 Alg Dijkstra cu distante. hd[fiu]=hd[tata].) static void drum(int k) // s --> . --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]).

j<=n. boolean[] esteFinalizat. n=(int)st. for(k=1.236 static static static static static static CAPITOLUL 14.k<=m.j++) // O(n) { . int[][] cost.nval. p=new int[n+1].nextToken().j<=n. for(i=1. st. d=new int[n+1].i++) d[i]=oo. int n.m. st. for(j=1. k. for(i=1. // distante de la nod catre nodSursa public static void main(String[]args) throws IOException { int nodSursa=1.nextToken().nval.nval. METODA OPTIMULUI LOCAL . st. cost[i][j]=(int)st.k<=n. // nod start int i.nval.i++) for(j=1. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraOrientat.k++) // O(n) { min=oo. j. for(k=1.out"))). // predecesor in drum int[] d.i<=n.nval. st.nextToken(). int[] p.i<=n. min.nextToken().GREEDY final int oo=0x7fffffff. i=(int)st.k++) { st.in"))). m=(int)st.nextToken().j++) cost[i][j]=oo.jmin=0. cost=new int[n+1][n+1]. esteFinalizat=new boolean [n+1]. } d[nodSursa]=0. j=(int)st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraOrientat.

--> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]). } }//class /* 6 7 1-->1 dist=0 drum: 1 1 2 4 1-->2 dist=4 drum: 1 2 1 3 1 1-->3 dist=1 drum: 1 3 2 3 2 1-->4 dist=2 drum: 1 3 4 3 4 1 1-->5 dist=2147483647 drum: Nu exista drum! 5 4 1 1-->6 dist=4 drum: 1 3 4 6 5 6 3 4 6 2 */ Alg Dijkstra cu heap. class DijkstraOrientatHeap // distante minime de la nodSursa // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! .j<=n. p[j]=jmin. if(d[k]<oo) drum(k).out. jmin=j. for(j=1. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin. if(min>d[j]) { min=d[j].k<=n.io. }//main static void drum(int k) // s --> .print(k+" ").println().close(). else System. ˆ graf orientat ın import java.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j]. System.k++) { System.print("Nu exista drum!").14. } } }//for k for(k=1.*.out.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").out..out. } }//for j esteFinalizat[jmin]=true.. EXEMPLE 237 if(esteFinalizat[j]) continue.3. System. } out.j++) // actualizez distantele nodurilor // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue.

StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraOrientat. for(k=1.k++) { if(d[k]<oo) { . } nodSursa=1. cost=(int)st.out"))).nextToken().nval.i<=n.GREEDY static final int oo=0x7fffffff. static int[]d. for(k=1.j++) w[i][j]=oo.238 { CAPITOLUL 14.nodSursa. m=(int)st.i++) for(j=1.nval. static int[] pozh.k.nval.nextToken(). dijkstra(nodSursa).costa=0.nextToken(). st. static int[] hnod.nextToken(). static int n.k++) { st.j<=n. n=(int)st.j.cost. static int[] hd. for(i=1.in"))). st. i=(int)st. w=new int[n+1][n+1]. static int[][]w. static int[]p.k<=n.m. st. w[i][j]=cost.k<=m. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraOrientat.nval. // matricea costurilor // distante de la nod catre arbore // predecesorul nodului in arbore // hd[i]=distanta din pozitia i din heap // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { int i.nextToken(). j=(int)st. METODA OPTIMULUI LOCAL .nval. st.

hnod[v]). } q=n. } else System.v.3. } }//dijkstra(.) static void relax(int u.out.. for(u=1.out. d=new int [n+1].aux. p=new int [n+1].out.q. } out.println().. // q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0.println("graf neconex !!!").14. drum(k).out.v<=q.u<=n. hd[pozh[nods]]=0. EXEMPLE 239 System.v) // relax si refac heap .int v) { if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { // noduri nefinalizate = in heap 1. for(v=1. while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q). } q--. System.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").v++) if(w[u][hnod[v]]<oo) relax(u. urcInHeap(pozh[nods]). hnod=new int[n+1].print(nodSursa+"-->"+k+" Nu exista drum! "). hd=new int[n+1]. pozh=new int[n+1]. if(u==-1) { System.close(). break.u++) { hnod[u]=pozh[u]=u.. p[u]=0. }//main static void dijkstra(int nods) { int u.q // cost finit ==> exista arc (u. hd[u]=d[u]=oo.

fiu2=2*tata+1..nod.fiu. fiu1=2*tata.. fiu2=2*tata+1. hnod[fiu]=hnod[tata]. urcInHeap(pozh[v]). . hd[1]=hd[q]. } }// relax(.. hd[q]=aux. if(hd[tata]<=hd[fiu]) break. pozh[hnod[fiu]]=tata. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1. hnod[q]=aux. hnod[1]=hnod[q].fiu2.nod.tata. pozh[hnod[q]]=q.) static void urcInHeap(int nodh) { int aux. METODA OPTIMULUI LOCAL .240 CAPITOLUL 14. hd[tata]=aux. p[v]=u. aux=hd[1]. aux=hd[fiu].GREEDY d[v]=d[u]+w[u][v]..fiu. tata=1.. hnod[tata]=aux.q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos int aux. aux=hnod[fiu]. if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2. tata=fiu. fiu1=2*tata. pozh[hnod[tata]]=fiu. // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] } // extragMin(.fiu1. pozh[hnod[1]]=1. hd[pozh[v]]=d[v]. // 1 <---> q aux=hnod[1]. hd[fiu]=hd[tata].tata.) static int extragMin(int q) // in heap 1. } return hnod[q].

hd[tata]=aux.out. } // urcInHeap(. EXEMPLE 241 nod=hnod[nodh].. ¸a ¸ at a ˆ acest scop au identificat N puncte de interes strategic ¸i le-au numerotat distinct In s de la 1 la N .14 Urgenta . System. hnod[fiu]=hnod[tata].3.OJI2002 cls 11 ¸ Autorit˘¸ile dintr-o zon˘ de munte intentioneaz˘ s˘ stabileasc˘ un plan de at a ¸ a a a urgent˘ pentru a reactiona mai eficient la frecventele calamit˘¸i naturale din zon˘. fiu=nodh.) static void drum(int k) // s --> .. tata=fiu/2. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]). hnod[fiu]=nod. Punctele de interes strategic sunt conectate prin M c˘i de acces avˆnd a a .print(k+" "). tata=fiu/2. hd[fiu]=hd[tata]. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu. } pozh[nod]=fiu. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 drum: 1 dist=4 drum: 1 2 dist=1 drum: 1 3 dist=2 drum: 1 3 4 Nu exista drum! dist=4 drum: 1 3 4 6 14.. aux=hd[fiu]..3. fiu=tata.14.

num˘rul de c˘i de acces ˆ a a ıntrerupte de calamitate k1 h1 .gravitatea maxim˘ a C . programul va determina una singur˘. s Dac˘ exist˘ mai multe solutii..ˆ ıntre punctele i1 ¸i j1 exist˘ o cale de acces de prioritate p1 s a i2 j2 p2 .. METODA OPTIMULUI LOCAL . a a ¸ a Exemplu . ˆ at ın ¸ ¸a Intre oricare dou˘ puncte de interes strategic a exist˘ cel mult o cale de acces ce poate fi parcurs˘ ˆ ambele sensuri ¸i cel putin a a ın s ¸ un drum (format din una sau mai multe c˘i de acces) ce le conecteaz˘. kC hC . ˆ care punctele de interes strategic s˘ fie ˆ artite ˆ a ın a ımp˘ ¸ ıntr-un num˘r de K a grupuri..ˆ ıntre punctele iM ¸i jM exist˘ o cale de acces de prioritate pM s a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire URGENTA.GREEDY priorit˘¸i ˆ functie de important˘. a Un grup de puncte poate contine ˆ ¸ ıntre 1 ¸i N puncte inclusiv.242 CAPITOLUL 14.ˆ ıntre punctele k1 ¸i h1 a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a k2 h2 . Ca urmare pot rezulta mai a a a multe grupuri de puncte ˆ a¸a fel ˆ at ˆ ın s ıncˆ ıntre oricare dou˘ puncte din acela¸i grup a s s˘ existe m˘car un drum ¸i ˆ a a s ıntre oricare dou˘ puncte din grupuri diferite s˘ nu a a existe drum. Autorit˘¸ile estimeaz˘ gravitatea unei calamit˘¸i ca fiind suma priorit˘¸ilor at a at at c˘ilor de acces distruse de aceasta ¸i doresc s˘ determine un scenariu de gravitate a s a maxim˘. a a ˆ cazul unei calamit˘¸i unele c˘i de acces pot fi temporar ˆ In at a ıntrerupte ¸i astfel s ˆ ıntre anumite puncte de interes nu mai exist˘ leg˘tur˘.ˆ ıntre punctele i2 ¸i j2 exist˘ o cale de acces de prioritate p2 s a .ˆ ıntre punctele kC ¸i hC a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a 0 < N < 256 N − 2 < M < 32385 0<K <N +1 Priorit˘¸ile c˘ilor de acces sunt ˆ at a ıntregi strict pozitivi mai mici decˆt 256. iM jM pM .ˆ ıntre punctele k2 ¸i h2 a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a .OUT va avea urm˘torul format: s s a gravmax .IN are urm˘torul format: s a N M K i1 j1 p1 .. Date de intrare Fi¸ierul de intrare URGENTA.

IN 7 11 4 121 132 173 243 342 351 361 375 455 564 673 URGENTA.in"))). ncc=(int)st. // nod start int i.*.nextToken(). // ncc = nr componente conexe static int[][] cost. st.jmin=0. n=(int)st. PrintWriter out= new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("urgenta.io.nextToken().out"))). st. st.m. // distante de la nod catre arbore static int[] a1. // predecesor in arbore static int[] d.nextToken(). m=(int)st.nrm. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim O(n^2) class Urgenta // sortare O(n^2) .14. // a1[k]=varful 1 al muchiei k din arbore static int[] a2.aux.ncc.nval.. . costArbore=0. static boolean[] esteInArbore. // a2[k]=varful 2 al muchiei k din arbore static int[] ac.. // a1[k]=costul muchiei k din arbore public static void main(String[]args) throws IOException { int nodStart=3.min.nval. EXEMPLE URGENTA. j. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("urgenta. static int n.3. k. static int[] p. si una slaba merge! { static final int oo=0x7fffffff.nval.OUT 27 8 13 17 24 34 37 45 56 67 243 Timp maxim de executare: 1 secund˘ / test a Codul surs˘ a import java.costmax.gravmax.

j++) // actualizez distantele nodurilor // { if(esteInArbore[j]) continue. a2=new int[n]. for(k=1. costmax=0. if(min>d[j]) { min=d[j].j++) cost[i][j]=oo.k++) { st.k++) // O(n) { min=oo.nextToken(). costmax+=cost[i][j].j<=n. for(j=1. d[jmin]=0. for(j=1. i=(int)st.nval. costArbore+=min. st. } // alg Prim d[nodStart]=0.j<=n.j<=n. d=new int[n+1].nextToken(). METODA OPTIMULUI LOCAL .j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue.nval. esteInArbore=new boolean [n+1]. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin.244 CAPITOLUL 14.GREEDY cost=new int[n+1][n+1]. jmin=j.nextToken(). ac=new int[n]. p=new int[n+1]. for(i=1.nval. a1=new int[n]. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st. j=(int)st.k<=n.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j]. for(i=1. for(k=1.i<=n.i<=n. st.k<=m.i++) d[i]=oo. O(n) . } }//for j esteInArbore[jmin]=true.i++) for(j=1.

.. a2[i]=a2[i+1].k++) // de n-1 ori (bule) { for(i=1.out..i++) if(ac[i]<ac[i+1]) { aux=ac[i]. a1[k]=i.i<=n-1. a2[k]=p[i]. for(i=1.i<=ncc-1.out. } //System. a1[i+1]=aux. } } // primele ncc-1 .i<=n. } } }//for k k=0. a1[i]=a1[i+1]. ac[k]=cost[i][p[i]].. // sterg muchiile ramase in arbore . a2[i+1]=aux. ac[i+1]=aux..println("gravmax ="+gravmax)..i++) { cost[a1[i]][a2[i]]=cost[a2[i]][a1[i]]=oo. EXEMPLE p[j]=jmin. //sterg ..14.out. aux=a1[i]. aux=a2[i].k<=n-1.println("cost="+costArbore).println(i+" "+p[i]+" --> "+cost[i][p[i]]). 245 // trebuie sa adaug la gravmax primele ncc-1 costuri mari (sort!) // din arborele minim de acoperire // sortez descrescator ac (pastrand corect a1 si a2) // care are n-1 elemente for(k=1. //System. ac[i]=ac[i+1]. // deocamdata.i++) gravmax+=ac[i].i<=n-2. k++. for(i=1.3. gravmax=costmax-costArbore.i++) if(p[i]!=0) { //System. for(i=ncc.

3.j++) if(cost[i][j] < oo) out.println(nrm). care reprezint˘ num˘rul de reactivi. pentru a evita accidentele sau deprecierea reactivilor.i<=n-1.246 } CAPITOLUL 14. Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine num˘rul minim de frigidere necesare ¸ a a pentru stocarea reactivilor chimici. // determin numarul muchiilor . out. nrm=0. ¸ ın Orice frigider are un dispozitiv cu ajutorul c˘ruia putem stabili temperatura a (constant˘) care va fi ˆ interiorul acelui frigider (exprimat˘ ˆ a ın a ıntr-un num˘r ˆ a ıntreg de grade Celsius). a Se ¸tie c˘.j<=n. Mai exact. pentru fiecare reactiv x..i<=n-1. }//main }//class 14.i++) for(j=i+1. Reactivii vor fi plasati ˆ frigidere. ace¸tia tres a s buie s˘ fie stocati ˆ conditii de mediu speciale. a a a − pe fiecare dintre urm˘toarele N linii se afl˘ min max (dou˘ numere ˆ a a a ıntregi separate printr-un spatiu). // afisez muchiile .OJI2004 cls 9 ˆ Intr-un laborator de analize chimice se utilizeaz˘ N reactivi.. for(i=1.. maxx ] ˆ care trebuie s˘ se ˆ a a ın a ıncadreze temperatura de stocare a acestuia. respectiv temperatura maxim˘ de stocare a reactivului x. Date de intrare Fi¸ierul de intrare react. out.println(gravmax). a a . a ¸ ın ¸ se precizeaz˘ intervalul de temperatur˘ [minx . METODA OPTIMULUI LOCAL .in contine: s ¸ − pe prima linie num˘rul natural N .15 Reactivi . numerele de pe linia x + 1 reprezint˘ temperatura ¸ a minim˘.i++) for(j=i+1.j<=n.. for(i=1.j++) if(cost[i][j] < oo) nrm++.println(i+" "+j).close().GREEDY out.

a pentru orice x de la 1 la N • un frigider poate contine un num˘r nelimitat de reactivi ¸ a Exemple react.descriere solutie * ¸ ¸ Solutie prezentat˘ de Mihai Stroe. Se a a observ˘ c˘ aceast˘ alegere este cea mai bun˘. decˆt multimea corespunz˘toare oric˘rei ¸ a ¸ a a alte alegeri. Aceasta se poate obtine mutˆnd fiecare punct spre dreapta. S˘ se aleag˘ un num˘r minim de puncte a a a a a astfel ˆ at fiecare interval s˘ contin˘ cel putin unul dintre punctele alese. O variant˘ mai explicit˘ a enuntului este urm˘toarea: a a ¸ a ”Se consider˘ N intervale pe o ax˘.” ıncˆ a ¸ a ¸ Facem o prim˘ observatie: pentru orice solutie optim˘ exist˘ o solutie cu a ¸ ¸ a a ¸ acela¸i num˘r de puncte (frigidere).out 3 react. iar procesul continu˘ cu intervalele r˘mase. alegem ultimul punct al s˘u ca temperatur˘ a unui frigider. dintre intervalele as a care ˆ contin. ˆ sensul c˘ multimea intervalelor care contin punctul este ın ın a ¸ ¸ mai mare (conform relatiei de incluziune). Pentru intervalul care se termin˘ a a as a cel mai repede.out 2 Timp maxim de executie: 1 secund˘/test ¸ a Indicatii de rezolvare . a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 8000 • −100 ≤ minx ≤ maxx ≤ 100 (numere ˆ ıntregi.in 3 -10 10 -25 20 50 react. Intervalele care contin punctul respectiv sunt eliminate (reactivii corespunz˘tori ¸ a pot fi plasati ˆ ¸ ıntr-un frigider). ˆ care fiecare punct s˘ fie sfˆr¸itul unui ins a ın a as terval. GInfo nr. Acest fapt este adev˘rat. In a ¸ Sort˘m reactivii dup˘ sfˆr¸itul intervalului.in 4 25 57 10 20 30 40 react.14. 14/4 ¸ a Problema se poate rezolva prin metoda greedy. reprezentˆnd grade Celsius).3. EXEMPLE 247 Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire react. deoarece mutarea punctului mai la stˆnga a a nu duce la selectarea unor noi intervale. ıl ¸ a a ¸ a ¸ ¸ ˆ continuare ne vom concentra pe g˘sirea unei solutii de acest tip. ˆ acela¸i a a ın s .out 2 react. pˆn˘ cˆnd ar ¸ a a a a ajunge la sfˆr¸itul intervalului care se termin˘ cel mai repede.out va contine o singur˘ linie pe care este scris s s ¸ a num˘rul minim de frigidere necesar. dintre toate alegerile unui punct a a a a ˆ intervalul respectiv. Se observ˘ c˘ noua solutie respect˘ restrictiile din enunt.in 5 -10 10 10 12 -20 10 7 10 78 react.

are ordinul de complexitate O(1). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("Reactivi. Urmeaz˘ F pa¸i. determinarea intervalului care se termin˘ cel mai repede. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("Reactivi. static int nf=0. In a pe baza vectorului sortat. n=(int)st. consider˘m ın a ordinul de complexitate ca fiind O(N · D). Afi¸area rezultatului are ordinul de complexitate O(1). METODA OPTIMULUI LOCAL . static int[] x1. s ˆ concluzie. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(N · D + N · logN ). ngf=new int[n+1].i++) { . unde F este num˘rul de frigidere selectate.j. static int ni=0.*.out"))).in"))). F ≤ D.nextToken(). Se observ˘ c˘ D este cel mult 201.x2. ¸ a a Citirea datelor de intrare are ordinul de complexitate O(N ). // // // // // n=nr reactivi ni=nr interschimbari in quickSort n=nr frigidere ng=nr grade in frigider limite inferioara/superioara public static void main(String[] args) throws IOException { int i.io.GREEDY Analiza complexit˘¸ii at Not˘m cu D num˘rul de temperaturi ˆ a a ıntregi din intervalul care contine tem¸ peraturile din enunt. Sortarea intervalelor dup˘ cap˘tul din dreapta are ordinul de complexitate a a O(N · logN ). Eliminarea intervalelor care contin un anumit punct (sfˆr¸itul intervalului care se termin˘ cel mai repede) ¸ as a are ordinul de complexitate O(N ). deoarece ˆ general D > logN . st. x2=new int[n+1]. CAPITOLUL 14.248 mod.i<=n. x1=new int[n+1]. for(i=1. a ˆ cadrul unui pas. class Reactivi { static int n. Codul surs˘ a import java.nval. static int[] ngf. Deoarece fiecare a s a frigider este setat la o temperatur˘ ˆ a ıntreag˘.

x2[i]=(int)st.nval. x1[i]=(int)st. x1[i]=x1[j]. }// main static void sol() { int i. aux=x2[i]. } } if(p<i-1) quickSort(p.nextToken(). i=1. ngf[nf]=x2[i]. out. i=p.u). while(i<j) { while((i<j)&&((x2[i]<x2[j])|| ((x2[i]==x2[j])&&(x1[i]>=x1[j])))) i++. st. } while((i<j)&&((x2[i]<x2[j])|| ((x2[i]==x2[j])&&(x1[i]>=x1[j])))) j--.nval. i++.i-1). } } static void quickSort(int p.aux. while(i<n) { while((i<=n)&&(x1[i]<=ngf[nf])) i++.14. x1[i]=x1[j]. x1[j]=aux. x2[j]=aux. out. } sol(). x2[j]=aux. EXEMPLE st.3. nf=1.j.nextToken(). 249 . if(i<n) ngf[++nf]=x2[i++]. int u) { int i. if(i!=j) { aux=x1[i]. aux=x2[i]. x2[i]=x2[j]. j=u. if(i+1<u) quickSort(i+1. x1[j]=aux. if(i!=j) { aux=x1[i]. quickSort(1.n).close().println(nf). x2[i]=x2[j].

printul transmite num˘rul de aparitii a fiec˘rei a ¸ a ¸ a cifre de pe u¸a turnului precum ¸i lungimea minim˘ L a primului num˘r. iar s s ¸ a cea de-a doua linie contine cel de-al doilea num˘r palindrom. iar cel de-al doilea a a a ¸ poate avea orice lungime diferit˘ de 0. Algorel poate evada dac˘ g˘se¸te combinatia magic˘ cu care poate deschide a a s ¸ a poarta turnului. Urmeaz˘ 10 linii: pe linia i + 2 se va afla un a a a num˘r ˆ a ıntreg reprezentˆnd num˘rul de aparitii ale cifrei i. ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • ˆ total vor fi cel mult 100 de cifre In • 1 ≤ L < 100 ¸i L va fi mai mic decˆt num˘rul total de cifre s a a • Pentru datele de test va exista ˆ ıntotdeauna solutie: se vor putea forma din ¸ cifrele scrise pe u¸a turnului dou˘ numere care ˆ s a ıncep cu o cifr˘ diferit˘ de 0. aflati dou˘ numere palindroame cu care se poate a ¸ a obtine combinatia magic˘. ¸ ¸ a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului pal. ¸ a Cerint˘ ¸a Avˆnd datele necesare. Printul ¸tie cum se formeaz˘ aceast˘ combinatie magic˘: trebuie s˘ utilizeze ¸ s a a ¸ a a toate cifrele scrise pe u¸a turnului pentru a obtine dou˘ numere palindroame. ın Prin noul super-telefon al s˘u. iar a a primul num˘r s˘ aib˘ cel putin L cifre a a a ¸ . Acum interveniti dumneavoastr˘ ˆ poveste. Date de ie¸ire s Prima linie a fi¸ierului de ie¸ire pal. Dac˘ exist˘ mai ¸ a a a multe solutii se va scrie doar una dintre ele. pentru i cu valori de la a a ¸ 0 la 9.ONI2005 cls 9 Autor: Silviu G˘nceanu a Printul Algorel este ˆ ˆ ¸ ın ıncurc˘tur˘ din nou: a fost prins de Spˆnul cel a a a Negru ˆ ˆ ın ıncercarea sa de a o salva pe printes˘ ¸i acum este ˆ ¸ as ınchis ˆ Turnul cel ın Mare.250 } } CAPITOLUL 14. iar s s a a dumneavoastr˘ trebuie s˘-i trimiteti cˆt mai repede numerele cu care poate obtine a a ¸ a ¸ combinatia magic˘.GREEDY 14.out contine primul num˘r palidrom.3. fiind prietenul s˘u ¸ a ın a cel mai priceput ˆ algoritmi.in contine un num˘r ˆ s ¸ a ıntreg L reprezentˆnd luna gimea minim˘ a primului num˘r. s Primul num˘r palindrom trebuie s˘ aib˘ cel putin L cifre.16 Pal . iar aceast˘ sum˘ este combinatia magic˘ ce va ıncˆ a a a a ¸ a deschide u¸a. Numerele palindroame formate nu pot a ˆ ıncepe cu cifra 0. METODA OPTIMULUI LOCAL . s ¸ a astfel ˆ at suma lor s˘ fie minim˘.

Se observ˘ c˘. a Datele de test au fost construite astfel ˆ at ¸i solutii neoptime s˘ obtin˘ ıncˆ s ¸ a ¸ a puncte. pentru alte a 40% din teste num˘rul total de cifre va fi cel mult 18. De exemplu a a a a 12321 ¸i 7007 sunt numere palindroame. s Combinatia magic˘ va fi suma acestora ¸ a ¸i anume 10223 (care este suma minim˘ s a pe care o putem obtine). Silviu G˘nceanu ¸ a a Problema se rezolv˘ utilizˆnd tehnica greedy. se stabile¸te lungimea exact˘ a primului num˘r (care va s a a fi cel mai lung). gradat. Not˘m num˘rul total de cifre a a a a cu N C.in pal. ˆ functie de optimiz˘rile efectuate asupra implement˘rii. iar pentru restul de 30% din a teste num˘rul total de cifre va fi mai mare sau egal cu 30. ¸ Timp maxim de executie/test: 1 sec sub Windows ¸i 1 sec sub Linux ¸ s Indicatii de rezolvare . dac˘ L >= N C/2 apar cazuri particulare ¸i se stabile¸te dac˘ lungimea a s s a primului palindrom cre¸te sau nu cu o unitate. dac˘ L < N C/2. EXEMPLE 251 • Un num˘r este palindrom dac˘ el coincide cu r˘sturnatul s˘u. trebuie ca lungimea maxim˘ a celor dou˘ numere s˘ fie cˆt mai mic˘. ˆ timp ce 109 ¸i 35672 nu sunt. a • Fiecare linie din fi¸ierul de intrare ¸i din fi¸ierul de ie¸ire se termin˘ cu s s s s a marcaj de sfˆr¸it de linie. s Cifrele de la 3 la 9 lipsesc de pe u¸a turnului. trebuie avut ˆ vedere ca niciunul din cele dou˘ ¸ ın a numere s˘ nu ˆ a ınceap˘ cu cifra 0. atunci lungimea primului palindrom va fi aleas˘ astfel a a ˆ at cele dou˘ numere s˘ fie cˆt mai apropiate ca lungime ıncˆ a a a 2. ın ¸ a a .descriere solutie ¸ ¸ Solutia oficial˘. ˆ functie de L ˆ modul urm˘tor: ın ¸ ın a 1. s Avˆnd lungimile numerelor stabilite putem merge mai departe utilzˆnd stratea a gia greedy. s ın s • Pentru 30% dintre teste. Pentru a realiza acest lucru se vor completa ˆ paralel cele dou˘ numere ın a cu cifrele parcurse ˆ ordine cresc˘toare stabilind ˆ care din cele dou˘ numere ın a ın a se vor pozitiona. a a a a a a A¸adar. pentru ca suma celor dou˘ numere palindroame s˘ fie a a a a minim˘. 3 cifre de 0. as Exemplu pal. num˘rul total de cifre va fi cel mult 7.out 5 10001 3 222 2 3 0 0 0 0 0 0 0 Explicatie ¸ Pentru acest exemplu avem L = 5.14. s Cele dou˘ palindroame cu care a se genereaz˘ combinatia magic˘ a ¸ a sunt 10001 ¸i 222. De asemenea. pentru ˆ s ınceput. 2 cifre de 1¸i 3 cifre de 2.3. observˆnd c˘ cifrele mai mici trebuie s˘ ocupe pozitii cˆt mai semnia a a ¸ a ficative.

case 2: impare2(). switch(ncfi) { case 0: impare0().nval.in"))).L=(int)st. nc2--. } corectez(p1). corectez(p2).i<=9. // nr total cifre for(i=0. // frecventa cifrelor static int[] p1.i++) ncfi=ncfi+(fc[i]%2).nextToken().nc2. break. nc2--. .252 Codul surs˘ a CAPITOLUL 14. fc[i]=(int)st.} p1=new int[nc1]. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("pal.i++) { st. static int ncfi=0.nval. p2=new int[nc2].i<=9. METODA OPTIMULUI LOCAL .nextToken(). // palindromul 2 public static void main(String []args) throws IOException { int i.} for(i=0. case 1: impare1().i++) NC+=fc[i]. // la inceput cifre mici in p1 class Pal // apoi in ambele in paralel! { static int L. break. break. // nr cifre cu frecventa impara nc1=L.} if((ncfi==2)&&(nc1%2==0)) {nc1++. nc2=NC-nc1.println("Date de intrare eronate!").*. st. // nr cifre cu frecventa impara static int[] fc=new int[10]. static int nc1.out"))).GREEDY import java.io. for(i=0. while(nc1<nc2) {nc1++.i<=9. static int NC=0. // palindromul 1 static int[] p2.out. PrintWriter out = new PrintWriter ( new BufferedWriter( new FileWriter("pal. default: System.

p1). break.k2.println(). fc[i]--. if(nc1%2==1) // numai daca nc1 si nc2 sunt impare ! for(i=9. for(i=0. imp2=nc2/2.14. p2[imp2]=i.} .p2). EXEMPLE 253 for(i=0. out.3. int[] p12=suma(p1.p2). int imp1=nc1/2.i<=9. fc[i]--. out.i++) out. k2=0.print(p12[i]).k2.} for(i=0. for(i=0.} } } static void impare1() { int i. k1++. k2++.i++) if(fc[i]%2==1) { p1[imp1]=i.i<p1.k1. fc[i]--.println().i--) out. break.i++) if(fc[i]%2==1) { p2[imp2]=i. k1++. }//main static void impare0() // cea mai mare cifra la mijloc { int i. fc[i]--. out. break.length-1.i<=9.print(p2[i]).i>=0.i--) if(fc[i]>0) { p1[imp1]=i. while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1.i++) out.k1.close().} if(k2<imp2) {incarcPozitia(k2.i>=0.i<p2.println().p1).}// incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) {incarcPozitia(k1. imp2=nc2/2.length. int imp1=nc1/2. } k1=0.print(p1[i]).// pentru ca in teste rezultat = suma! for(i=p12. out.length.

val.i<=9.GREEDY k1=0. imp2=nc2/2.p2). int[] x) . } } } static void corectez(int[] x) { int pozdif0.k2.} if(k2<imp2) {incarcPozitia(k2. while(x[pozdif0]==0) pozdif0++. } if(k2<imp2) { incarcPozitia(k2.p1).length. fc[i]--. x[0]=x[n-1]=val.254 CAPITOLUL 14. k1++.}// incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) { incarcPozitia(k1. k2++.i++) if(fc[i]%2==1) { p1[imp1]=i.} // incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) {incarcPozitia(k1. n=x. k1++.i<=9. for(i=0.p1).p1). k2++. } } static void incarcPozitia(int k. while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1.} for(i=0. break.p2). METODA OPTIMULUI LOCAL . while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1. k2=0. break. k2=0. x[pozdif0]=x[n-pozdif0-1]=0. fc[i]--. k1++.p1).k1. pozdif0=0.} k1=0.} } } static void impare2() { int i.i++) if(fc[i]%2==1) { p2[imp2]=i. if(pozdif0>0) { val=x[pozdif0]. k1++. int imp1=nc1/2.

k<zz.length.length) z[k]+=x[k].length-1]. situate la distanta de 250 a s ¸ km unul de cel˘lalt.length>y.14. if(k<x.k++) zz[k]=z[k]. EXEMPLE { int i. if(z[z. Pe lˆng˘ aceste pretentii ın s a a ¸ ˆ ınchisoarea se confrunt˘ ¸i cu o alt˘ problem˘: nu are suficienti paznici angajati. fc[i]--.3. pe care exist˘ 251 borne kilometrice numerotate de la 0 la a a 250.i++) if(fc[i]>0) { x[k]=i. fc[i]--. int[] y) { int[] z=new int[(x.3.ONI2006 cls 9 ¸ ¸ Cei n detinuti ai unei ˆ ¸ ¸ ınchisori. int n=x. } } }//class 14. x[n-k-1]=i. for(k=0. numerotati de la 1 la n. return zz.length-2. int k. else { int[] zz=new int[z. Fiecare detinut are ˆ a o pretentie. ”e doar democratie.k<=z. z[k]=z[k]%10.t=0. break. as a a ¸ ¸ . for(k=0. } z[z.length-1]=t. } } 255 static int[] suma(int[] x. t=z[k]/10.length) z[k]+=y[k].length) ? (x. if(k<y. nu?”: el dore¸te s˘ ¸ ıns˘ ¸ ¸ s a sape doar undeva ˆ zona dintre borna x ¸i borna y. trebuie s˘ sape un ¸ a ¸ant dispus ˆ linie dreapt˘ ˆ s ¸ ın a ıntre dou˘ puncte A ¸i B.length+1) : (y.i<=9.length.length+1)].length-1]!=0) return z.k++) { z[k]=t. for(i=0.17 Sant .

care reprezint˘ pretentia detinutului. 1 ≤ j ≤ k • un detinut poate s˘ sape ¸i ˆ ¸ a s ıntr-un singur punct (”ˆ dreptul bornei kilomeın trice numerotat˘ cu x”) a • ˆ cazul ˆ care exist˘ mai multe solutii se va afi¸a una singur˘ ın ın a ¸ s a • numerele de ordine ale paznicilor vor fi scrise ˆ fi¸ier ˆ ordine cresc˘toare ın s ın a • numerotarea paznicilor ˆ ıncepe de la 1 Exemplu . ai bi . a ¸ ¸ a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire sant. iar pe linia s a 2j + 1 vor fi scrise numerele de ordine ale detinutilor care sap˘ ˆ aceast˘ zon˘. METODA OPTIMULUI LOCAL .256 CAPITOLUL 14. Pe fiecare s a ¸ ¸ dintre urm˘toarele n linii exist˘ cˆte dou˘ numere naturale. separate printra a a a un spatiu (ai ≤ bi ). s˘ se determine locul a a ¸ ¸ s ¸ a (locurile) unde vor fi pu¸i detinutii s˘ sape ˆ s ¸ ¸ a ıntr-o zi de munc˘. ordonate cresc˘tor.GREEDY Cerint˘ ¸a Cunoscˆndu-se num˘rul n de detinuti ¸i pretentiile lor. 2j+1) va contine pe linia 2j trei numere ¸ ¸ ¸ naturale p xj yj . pentru orice i. respectˆndu-se a a pretentiile lor.out va contine pe prima linie num˘rul natural k s s ¸ a reprezentˆnd num˘rul minim de paznici necesari pentru paza celor n detinuti sco¸i a a ¸ ¸ s la lucru. ¸ ¸ ın ¸ Date de intrare Fi¸ierul de intrare sant. Mai exact pe linia i + 1 ¸ a ¸ ¸ (1 ≤ i ≤ n) este descris˘ pretentia detinutului cu num˘rul de ordine i. Intervalul ˆ care poate p˘zi un paznic nu poate contine dou˘ sau a ın a ¸ a mai multe zone disjuncte dintre cele exprimate de detinuti ˆ preferintele lor. pentru orice j. separate prin cˆte un spatiu reprezentˆnd num˘rul de ordine al a ¸ a a paznicului ¸i bornele kilometrice xj c si yj unde va p˘zi paznicul p.in are pe prima linie num˘rul n de detinuti. astfel: fiecare pereche de linii (2j. astfel ˆ at num˘rul de paznici necesari pentru a p˘zi cei n detinuti ¸ ıncˆ a a ¸ ¸ s˘ fie minim. 1 ≤ i ≤ n • 0 ≤ xj ≤ yj ≤ 250. Pe urm˘toarele 2k linii vor fi descrise locurile unde vor fi pu¸i s˘ sape a s a detinutii. a ¸ a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 10000 • 0 ≤ ai ≤ bi ≤ 250. ¸ ¸ a ın a a separate prin cˆte un spatiu.

EXEMPLE . de fapt.5 secunde (Linux) ¸ a Indicatii de rezolvare .3. iar detinutii p˘ziti sunt 1.14. ¸ ¸ a ¸ s paznicul 2 va p˘zi ˆ a ıntre borna 27 ¸i borna 28. s ¸ a paznicul 2 va p˘zi la borna 5. determinarea num˘rului minim de intersectii ˆ a ¸ ıntre segmentele determinate de kilometrul minim ¸i maxim ˆ s ıntre care sap˘ un detinut.descriere solutie ¸ ¸ Solutia comisiei ¸ Problema cere. paznicul 3 va p˘zi ˆ s a ıntre borna 30 ¸i s borna 40.in 3 0 20 8 13 30 60 4 10 203 2 53 30 403 5 7 33 .out 2 1 8 13 12 2 30 60 3 3 1 10 20 1 255 24 3 30 40 3 2 1 30 30 1234 2 27 28 5 Explicatie ¸ sunt necesari 2 paznici: paznicul 1 va p˘zi ˆ a ıntre borna 8 ¸i borna 13. s iar detinutul p˘zit este 5 ¸ a !Solutia nu este unic˘! ¸ a Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ (Windows). iar detinutii p˘ziti sunt 1 ¸i 2. a ¸ Pentru a le determina procedez astfel: • ordonez intervalele cresc˘tor dup˘ kilometrul minim ¸i descresc˘tor dup˘ a a s a a kilometrul maxim • pun primul detinut (deci cel cu intervalul de s˘pare cel mai mare) ˆ grija ¸ a ın primului paznic • pentru toate celelalte – caut un paznic care mai p˘ze¸te detinuti ¸i care poate p˘zi ¸i acest a s ¸ ¸ s a s detinut (adic˘ intersectia segmentelor s˘ fie nevid˘) ¸ a ¸ a a – dac˘ g˘sesc a a – ajustez intervalul de s˘pare ca s˘ poat˘ s˘pa ¸i acest detinut a a a a s ¸ – altfel (dac˘ nu g˘sesc) a a – mai am nevoie de un paznic ¸i ˆ dau ˆ grija acestuia s ıl ın . 0. iar detinutii p˘ziti a ¸ ¸ a ¸ sunt 2 ¸i 4. iar s detinutul p˘zit este 3 ¸ a sunt necesari 3 paznici: paznicul 1 va p˘zi ˆ a ıntre borna 10 ¸i borna 20. iar detinutul p˘zit este 1. s ¸ ¸ a ¸ s paznicul 2 va p˘zi ˆ a ıntre borna 30 ¸i borna 60. iar detinutul p˘zit este 3 ¸ a 257 5 10 30 30 32 0 30 27 30 27 28 sunt necesari 2 paznici: paznicul 1 va p˘zi la a borna 30. 2. 3 ¸i 4.

cresc˘tor dup˘ cap˘tul inferior. x2[i]=x2[j]. val=x2[(i+j)/2].j. static int[] x2=new int[10001]. while(x2[j]>val) j--. static int[] x1=new int[10001]. while(i<j) { while(x2[i]<val) i++.GREEDY Datorit˘ faptului c˘ intervalele sunt sortate. j=ls. aux=o[i]. x1[i]=x1[j]. static int[] o=new int[10001]. este ın a a sigur c˘ nici un alt interval ce ˆ urmeaz˘ nu se mai intersecteaz˘.i. i++.int ls) { int val.. o[i]=o[j].j). x1[j]=aux. static void qsort(int li. o[j]=aux.io. } }// while if(li<j) qsort(li. a a a a a ˆ momentul cˆnd un interval nu se mai intersecteaz˘ cu cel deja determinat.. }// qsort(.ls). a Codul surs˘ a import java. j--. i=li. if(i<ls) qsort(i. lucru ce asigur˘ a ıl a a a determinarea num˘rului minim de paznici.) public static void main(String[] args) throws IOException .*. class Sant { static int n.aux. METODA OPTIMULUI LOCAL .258 CAPITOLUL 14. aux=x2[i]. x2[j]=aux. if(i<=j) { aux=x1[i].

} out.3.xp. out.k++) { st.nextToken().println(np+" "+xp+" "+xp). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sant. }// for k out.nextToken(). xp=x2[1].14. xp=x2[k]..nval. st. xp=x2[k]. x1[k]=(int)st.in"))).k++) { if(x1[k]>xp) { out. x2[k]=(int)st.print(o[k]+" ").print(o[k]+" "). o[k]=k.k<=n. st. for(k=2.np.nval. } qsort(1. // inca o data pentru . xp=x2[1]..nextToken().. n=(int)st.nval.println(). np++. } else out. out.k++) if(x1[k]>xp) { np++. EXEMPLE { int k.println(np+" "+xp+" "+xp).print(o[1]+" ").out"))).println(np).) }// class 259 .close().n). out.k<=n. for(k=2..k<=n. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("sant. for(k=1. }// main(. np=1.! np=1. out.

Problema este de s a a alege cele k str˘zi ¸i amplasarea sediului s˘lii de ¸edinte a Senatului astfel ˆ at. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a . cˆte una pentru fiecare In a a s a a dintre cei n senatori ai Republicii. Orice senator care se deplaseaz˘ pe o strad˘ pl˘te¸te 1 ban a a a a s pentru c˘ a fost transportat cu lectica pe acea strad˘. s a a s ¸ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care determin˘ costul minim care se poate obtine prin ¸ a ¸ alegerea adecvat˘ a celor k str˘zi pe care va circula lectica gratuit˘ ¸i a locului de a a as amplasare a s˘lii de ¸edint˘ a Senatului. Cezar a promis c˘ va dota Roma cu o lectic˘ a a gratuit˘ care s˘ circule pe un num˘r de k str˘zi ale Romei astfel ˆ at orice senator a a a a ıncˆ care va circula pe str˘zile respective. a a a a ¸ reprezentˆnd numerele de ordine a dou˘ a¸ez˘ri senatoriale ˆ a a s a ıntre care exist˘ strad˘. ˆ calculul costului total de transport. astfel ˆ at ˆ a a a a ıncˆ ıntre oricare dou˘ a¸ez˘ri senatoriale s˘ a s a a existe o singur˘ succesiune de str˘zi prin care se poate ajunge de la o a¸ezare a a s senatorial˘ la cealalt˘. ın s ¸ s˘ fac˘ economii cˆt mai ˆ a a a ınsemnate.260 CAPITOLUL 14. Edilii a a s a au pavat unele dintre leg˘turile directe dintre dou˘ a¸ez˘ri (numind o astfel de a a s a leg˘tur˘ pavat˘ ”strad˘”). pentru In toti senatorii. A¸ez˘rile senatoriale sunt numerotate de la 1 s a la n. ˆ acest scop.OJI2007 cls 11 ˆ Roma antic˘ exist˘ n a¸ez˘ri senatoriale distincte.in contine s ¸ • pe prima linie dou˘ valori n k separate printr-un spatiu reprezentˆnd a ¸ a num˘rul total de senatori ¸i num˘rul de strazi pe care circul˘ lectica gratuit˘ a s a a a • pe urm˘torele n−1 linii se afl˘ cˆte dou˘ valori i j separate printr-un spatiu. Cezar a promis s˘ stabileasc˘ sediul s˘lii de ¸edinte a Senatului ˆ In a a a s ¸ ıntruna dintre a¸ez˘rile senatoriale aflate pe traseul lecticii gratuite. senatorii. a s a s ¸ ıncˆ prin folosirea transportului gratuit. s˘ poat˘ folosi lectica gratuit˘ f˘r˘ a pl˘ti. a a Toti senatorii trebuie s˘ participe la ¸edintele Senatului. ei se ¸ a s ¸ In deplaseaz˘ cu lectica. Cezar a considerat c˘ fiecare senator va c˘l˘tori exact o dat˘ de la ¸ a aa a a¸ezarea sa pˆn˘ la sala de ¸edinte a Senatului. a s ¸a Date de intrare Fi¸ierul cezar. a a Date de ie¸ire s Pe prima linie a fi¸ierului cezar. O leg˘tur˘ a s a a a a a este direct˘ dac˘ ea nu mai trece prin alte a¸ez˘ri senatoriale intermediare.GREEDY 14.out se va scrie costul total minim al transs port˘rii tuturor senatorilor pentru o alegere optim˘ a celor k str˘zi pe care va a a a circula lectica gratuit˘ ¸i a locului unde va fi amplasat˘ sala de ¸edinte a Senatuas a s ¸ lui. a a La alegerea sa ca prim consul. ˆ ıntre oricare dou˘ a¸ez˘ri existˆnd leg˘turi directe sau indirecte. ˆ drumul lor spre sala de ¸edinte. metroul sau teleportarea nefiind posibile la acea vreme).3. METODA OPTIMULUI LOCAL . a a a a aa a Str˘zile pe care se deplaseaz˘ lectica gratuit˘ trebuie s˘ fie legate ˆ a a a a ıntre ele (zborul. ˆ plus.18 Cezar .

¸ Timp maxim de executie/test: 0. i = j • Oricare dou˘ perechi de valori de pe liniile 2. pentru 25% din teste 1000 < n ≤ 3000.descriere solutie * ¸ ¸ O implementare posibil˘ utilizeaz˘ metoda GREEDY. pentru ¸ alegerea celor 3 str˘zi ˆ a ıntre a¸ez˘rile s a 5-7.. de exemplu. 8-10 ¸i a s˘lii de ¸edinte a Senatului s a s ¸ ˆ a¸ezarea 8 (dup˘ cum este evidentiat ın s a ¸ ˆ desen).. pentru 10% din teste 3000 < n ≤ 5000. .. 0 < k < n • 1 ≤ i.out 11 Explicatie ¸ Costul minim se obtine.5 secunde ¸ Indicatii de rezolvare . a • Pentru 25% din teste n ≤ 30. O(n ∗ (n − k)) sau a a O((n − k) ∗ log(n)).in 13 3 12 23 28 78 75 54 56 89 8 10 10 11 10 12 10 13 cezar. Exemplu cezar. a a a • Perechile din fi¸ierul de intrare sunt date astfel ˆ at respect˘ conditiile din s ıncˆ a ¸ problem˘. j ≤ n . pentru 10% din teste 5000 < n ≤ 10000. pentru 25% din teste 30 < n ≤ 1000.14. 7-8. . ın Exist˘ ¸i alte alegeri pentru care se obtine as ¸ solutia 11. EXEMPLE 261 • 1 < n ≤ 10000. n din fi¸ierul de intrare a s reprezint˘ dou˘ str˘zi distincte. 3.3.

i<=n. ns. frunza de a cost minim. for(i=1.nval. .nval. v1[k]=i.i++) g[i]=ca[i]=nde[i]=0.k. st..nextToken(). static PrintWriter out. static static static static static int[] int[] int[] int[] int[] v1 = new int[10001]. // gradele // ca[k]=costul acumulat in nodul k !!! // nde[k]=nr "descendenti" eliminati pana in k static void citire() throws IOException { int i. g = new int[10001]. structur˘ care se actualizeaz˘ ˆ timp logaritmic. // curatenie .262 CAPITOLUL 14. se incre¸ menteaz˘ cu 1 costul tat˘lui acesteia.j.GREEDY Se elimin˘ succesiv. dintre frunzele existente la un moment dat. class cezar { static StreamTokenizer st. La eliminarea unei frunze.nextToken().nval. dar cu un cost strict mai mare decˆt al frunzei eliminate. j=(int)st.k++) { st. v2[k]=j. ns=(int)st.. for(k=1. a a ın Codul surs˘ a Varianta 1: import java. nde = new int[10001].nextToken().nextToken().nval. a Se poate retine arborele cu ajutorul listelor de adiacent˘ (liniare sau organi¸ ¸a zate ca arbori de c˘utare). ca = new int[10001].io.k<=n-1. la eliminarea unei frunze oarecare. METODA OPTIMULUI LOCAL . i=(int)st. v2 = new int[10001]. Validitatea metodei rezult˘ din observatia a a a ¸ c˘. static int n.*. Toate nodurile au costul initial 1. st. tat˘l acesteia poate deveni frunz˘ la rˆndul a a a a lui. iar frunzele se pot memora ˆ a ıntr-un minheap de costuri. n=(int)st. st.

timin.. !!! timin=tata(imin).t. for(k=1. t=-1. ca[timin]=ca[timin]+ca[imin]+nde[imin]+1. { int k. } }// citire(.senat=0. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("cezar... g[imin]--.. imin.} } return t.. // for(i=1.MAX_VALUE.. i=frunza .i++) // if(g[i]==1) // if(nde[i]+1<min) // { min=nde[i]+1. mai bine cu heapMIN . aici este testul CORECT . EXEMPLE g[i]++. imin=-1..out"))). nde[timin]=nde[timin]+nde[imin]+1. imin=i.i<=n. g[j]++..) static int tata(int i) // mai bine cu lista de adiacenta .. break..3. int min.k++) // n-1 muchii { if( (v1[k]==i) && (g[v2[k]] > 0) ) {t=v2[k].in")))..k<=n-1. // initializarea aiurea .14. . st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("cezar20. g[timin]--. } static void eliminm() { int i.} else if( (v2[k]==i) && (g[v1[k]] > 0) ) {t=v1[k]. // frunze(g=1) cu cost=min 263 min=Integer. } initializare aiurea .. // nr descendenti eliminati }// elimin() public static void main(String[] args) throws IOException { int k...cost=0. break.

for(i=i1.out.println().out.i<=i2. class cezar // cost initial = 1 pentru toate nodurile . } .int i1. }// main }// class Varianta 2: import java.print(v[i]+" "). static int n. int[] g = new int[10001].264 citire(). } System.*.k++) if(g[k]>0) { cost+=ca[k].1. static PrintWriter out.println(cost+" "+senat).k++) eliminm().k<=n.k<=n-1-ns.println("\n"+cost+" "+senat). } System. METODA OPTIMULUI LOCAL . static static static static int[] v1 = new int[10001].i++) { System. ns. { static StreamTokenizer st. int[] v2 = new int[10001].out.io. senat=k.. // gradele // ca[k]=costul acumulat in nodul k !!! static void afisv(int[] v. CAPITOLUL 14. out.n).s=0. //afisv(g.GREEDY for(k=1. int[] ca = new int[10001]. for(k=1. if(i%50==0) System. int i2) { int i. out.println()..out.close().

EXEMPLE 265 static void citire() throws IOException { int i.k<=n-1..n-1). i=(int)st..t. // cost initial in nodul i for(k=1. st.n). for(k=1. st. } //afisv(v1.} } return t. { int k.nval.3. //afisv(v2.nextToken(). break.14.n-1).} else if( (v2[k]==i) && (g[v1[k]]>)) {t=v1[k].i<=n. // initializarea aiurea . } static void eliminm() { // frunze(g=1) cu cost=min . }// citire(..) static int tata(int i) // mai bine cu liste de adiacenta ..1.k<=n-1. v2[k]=j.1. st. j=(int)st. g[i]++. //afisv(g.nextToken().nextToken(). for(i=1. } // curatenie .nval. n=(int)st.nval..k. v1[k]=i. t=-1.j. ca[i]=1. break.k++) // este mai bine cu lista de adiacenta ? { if( (v1[k]==i) && (g[v2[k]]>0)) {t=v2[k].1.nextToken().nval.i++) { g[i]=0.k++) { st.. g[j]++... ns=(int)st.

min=Integer. for(k=1. } timin=tata(imin).k<=n-1-ns.1.out"))). }// elimin() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("cezar20.n).MAX_VALUE.i++) if(g[i]==1) if(ca[i]<min) { min=ca[i]... } //afisv(c.in")))..println(" Elimin nodul "+imin+ // " timin = "+timin+" ca = "+ca[timin]). imin. int min. break.GREEDY int i. imin=-1. // // // // initializare aiurea . i=frunza cost acumulat //System. ca[timin]=ca[timin]+min. g[timin]--. . for(k=1.senat=0. mai bine cu heapMIN . METODA OPTIMULUI LOCAL . g[imin]--.i<=n.out.k++) if(g[k]>0) { senat=k. imin=i.k++) { eliminm()..266 CAPITOLUL 14. citire(). timin. s+=min.k<=n. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("cezar. for(i=1.

close().out.println(s+" "+senat). out.14. }// main }// class 267 .println("\n"+s+" "+senat). out.3. EXEMPLE } System.

268 CAPITOLUL 14. METODA OPTIMULUI LOCAL .GREEDY .

. 2. m}n |si = sj .... ¸ ¸ 15... .. 15. De exemplu.Capitolul 15 Metoda backtracking Metoda backtracking se utilizeaz˘ pentru determinarea unei submultimi a a ¸ unui produs cartezian de forma S1 × S2 × . . . j ≤ n}... . m} poate fi reformulat˘ ca problema determin˘rii submultimii produsului a a ¸ cartezian {1. 1 ≤ i.. deoarece timpul de executie este de ordin exponential... ∀i = j..1. Fiecare element (s1 .1 Generarea iterativ˘ a produsului cartezian a Presupunem c˘ multimile Si sunt formate din numere ˆ a ¸ ıntregi consecutive cuprinse ˆ ıntre o valoare min ¸i o valoare max.. De exemplu... × Sn a a 269 . dac˘ min = 0. max = 9 s a atunci Si = {0... 2..1 Generarea produsului cartezian Pentru ˆ ıncep˘tori.. sn ) ∈ {1. ¸ ˆ majoritatea cazurilor nu oricare element al produsului cartezian este solutie In ¸ ci numai cele care satisfac anumite restrictii. m}n definit˘ astfel: a {(s1 .. 9}. problema determin˘rii ¸ a tuturor combin˘rilor de m elemente luate cˆte n (unde 1 ≤ n ≤ m) din multimea a a ¸ {1. Metoda se aplic˘ numai atunci cˆnd nu exist˘ nici o alt˘ cale de rezolvare a a a a a problemei propuse. 1.. × Sn (cu multimile Sk finite) care ¸ are anumite propriet˘¸i. sn ) al submultimii produsului at ¸ cartezian poate fi interpretat ca solutie a unei probleme concrete. s2 . 2. Dorim s˘ gener˘m produsul cartezian S1 × S2 × . . nu metoda backtracking ˆ sine este dificil de ˆ ¸eles ci a ın ınt modalitatea de generare a produsului cartezian. s2 ..

.. etc. deci k = k − 1 (acum k = 3). Folosim un vector cu n elemente a = (a1 . n n+1 Ce se ˆ ampl˘ mai departe? Apare configuratia ıntˆ a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 ˆ ıntr-un mod ciudat! 0 1 . a s˘ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1 .. odat˘ cu aparitia valorii 9 = max.. pe aceast˘ pozitie k. .. ..270 CAPITOLUL 15. . n n+1 Folosim o variabil˘ k pentru a urm˘ri pozitia din vector pe care se schimb˘ a a ¸ a valorile. imaginea kilometrajelor de ma¸ini sau a contoarelor de a ın s energie electic˘. s-au epuizat toate ¸ a ¸ valorile posibile... Se ajunge astfel la configuratia (k = 4 = n aici!) a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 9 0 1 . s 0 1 2 3 4 5 0 1 . se poate spune c˘ aici este cheia metodei backtraching! Dac˘ reu¸im a a s s˘ ˆ ¸elegem acest pas de trecere de la o configuratie la alta ¸i s˘ formaliz˘m ce a ınt ¸ s a a am observat. . pentru n = 4). atunci am descoperit singuri aceast˘ metod˘! a a Pe pozitia k = n... de ap˘. an ) ¸i vom atribui fiec˘rei componente ai valori cuprinse ˆ s a ıntre min ¸i max.. max]..... n n+1 . a2 . ˆ acest scop folosim variabila gol care a a ın a In poate fi initializat˘ cu orice valoare ˆ ¸ a ıntreag˘ care nu este ˆ intervalul [min. Urm˘toarea configuratie a acestora este a a a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 dup˘ care urmeaz˘ a a 0 1 ... a¸a c˘ vom considera c˘ pozitia k este goal˘ ¸i vom trece pe o s a a ¸ a s pozitie mai la stˆnga.... ¸ a 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1 .. n n+1 Ne trebuie un marcaj pentru a preciza faptul c˘ o anumit˘ component˘ este a a a goal˘ (nu are plasat˘ ˆ ea o valoare valid˘). valorile se schimb˘ crescˆnd de s a ¸ a a la min c˘tre max. n n+1 Ei bine... ˆ acest moment. . . a ın Este totu¸i util˘ initializarea gol=min-1. METODA BACKTRACKING (de exemplu. La ˆ ınceput k = n ¸i.... n n+1 0 1 2 3 4 5 0 0 0 2 0 1 . . n n+1 Trebuie s˘ construim urm˘toarele elemente ale produsului cartezian. . pe care putem s˘-l afi¸am.. Este a a util˘..... de gaze. s a ¸ Cum ˆ ıncepem generarea produsului cartezian? O prim˘ variant˘ este s˘ atribuim tuturor componentelor ai valoarea min ¸i a a a s avem astfel un prim element al produsului cartezian..

15. se face pasul spre dreapta (k = k + 1). deci k = k − 1 a 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 .. n n+1 Aici k = 3 ¸i 9 = max...1. GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 271 Pe pozitia k = 3 se af˘ valoarea 0 care se va schimba cu urm˘toarea valoare ¸ a a (dac˘ exist˘ o astfel de valoare ≤ max)... .. ..... ˆ urma pasului f˘cut spre dreapta!). n n+1 Cum trecerea de la o valoare la alta se face prin cre¸terea cu o unitate a valorii s vechi iar acum facem trecerea gol → min.. .. 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 0 1 . se plaseaz˘ prima valoare valid˘ (deci ın s ¸ a a a valoarea min). . . n n+1 Aici (dac˘ nu am ie¸it ˆ afara vectorului. n n+1 Aici k = 2 ¸i 0 < max.. a s ın ın a ˆ cazul nostru k = 4 ¸i pozitia este goal˘. n n+1 Dup˘ plasarea unei valori pe pozitia k. deci ˆ acest caz cu 1. deci k = k − 1 a 0 1 2 3 4 5 0 0 9 0 1 . a a ın 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1 .. a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1 . ˆ ¸elegem de ce este util s˘ initializ˘m ınt a ¸ a variabila gol cu valoarea min − 1... Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare: s ¸ a • se pune gol+1= −1 + 1 = 0 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ . Pe pozitia k nu se mai poate pune o nou˘ valoare ¸i s ¸ a s atunci: • se pune gol pe pozitia k ¸ • se face pasul spre stˆnga.. S˘ consider˘m c˘ s-a ajuns la configuratia a a a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 9 9 0 1 ... Pe pozitia k nu se mai poate pune o nou˘ valoare s ¸ a ¸i atunci: s • se pune gol pe pozitia k ¸ • se face pasul spre stˆnga. ..... .. n n+1 Aici k = 3 ¸i gol=-1< max.. deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 . n n+1 Aici k = 4 = n ¸i 9 = max.. Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare ¸i atunci: s ¸ a s • se pune 0 + 1 = 1 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta...

deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 0 0 1 . . n n+1 0 1 2 3 4 5 iar aici k = 0 ¸i am ajuns ˆ afara vectorului! s ın 0 1 ..272 CAPITOLUL 15. ...... Pe pozitia k se ¸ s a s ¸ poate pune o nou˘ valoare: a • se pune 0 + 1 = 1 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta. . deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 0 1 .... n n+1 A ap˘rut ˆ mod evident urm˘toarea regul˘: ajungˆnd pe pozitia k ≤ n. .. n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 3 s ¸ s 0 1 . Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare: s ¸ a • se pune gol+1= −1 + 1 = 0 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta. a ın a a a ¸ ˆ ıncerc˘m s˘ punem urm˘toarea valoare (gol are ca ”urm˘toarea valoare” pe min) a a a a pe aceast˘ pozitie ¸i a ¸ s • dac˘ se poate: se pune urm˘toarea valoare ¸i se face pasul spre dreapta. . n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 2 s ¸ s 0 1 ........ n n+1 Aici k = 4 ¸i gol=-1< max. n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 1 s ¸ s 0 1 . n n+1 0 1 2 3 4 5 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 0 s ¸ s 0 1 . .... n n+1 iar aici k = n + 1 ¸i am ajuns ˆ afara vectorului! Nu-i nimic! Se afi¸eaz˘ s ın s a solutia 0100 ¸i se face pasul la stˆnga. .... deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 0 1 .. n n+1 Nu-i nimic! Aici s-a terminat generarea produsului cartezian! .. Ajungem la k = 4 s a ¸ 0 1 . METODA BACKTRACKING • se face pasul spre dreapta.. . Aici k = 4 ¸i 0 < max........... a s a Presupunem c˘ s-a ajuns la configuratia a ¸ 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 care se afi¸eaz˘ ca solutie. a a s • dac˘ nu se poate: se pune gol=min − 1 ¸i se face pasul spre stˆnga. .

} t2=System.15. se gole¸te pozitia curent˘ ¸i se face pasul spre stˆnga s ¸ as a 3’.1. Implementarea acestui algoritm ˆ Java este urm˘toarea: ın a class ProdCartI1 // 134.i++) System. min + 1.i<=n. revenire la 3. dac˘ este deja construit˘ o solutie a a ¸ 5. static void afis(int[] a) { for(int i=1. se construie¸te prima solutie s ¸ 2.out.println(). .} else { if (a[k]<max) ++a[k++]. k=n+1. else a[k--]=gol.t2. static int[] a=new int[n+1]. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a).. } public static void main (String[] args) { int i. s a • proces de calcul: 1.out. GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 273 Putem descrie acum algoritmul pentru generarea produsului cartezian S n .. max=14. cu conventiile k = 0 precizeaz˘ terminarea ¸ ın ¸ ¸ a gener˘rii.. iar k = n + 1 precizeaz˘ faptul c˘ s-a construit o solutie care poate fi a a a ¸ afi¸at˘. k.000 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8. t1=System. gol=min-1. for(i=1. } } .print(a[i]).currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). unde S = {min. altfel. max}: • structuri de date: − a[1.out. se m˘re¸te cu 1 valoarea ¸i se face pasul spre dreapta a s s 8.i++) a[i]=min. dac˘ se poate m˘ri valoarea pe pozitia curent˘ a a ¸ a 7. */ --k. altfel. se plaseaz˘ pozitia ˆ afara vectorului (ˆ dreapta) a ¸ ın ın 3.currentTimeMillis(). System.n] vectorul solutie ¸ − k ”pozitia” ˆ vectorul solutie. long t1.i<=n. min=1. cˆt timp nu s-a terminat generarea a 4. System.. se afi¸eaz˘ solutia ¸i se face pasul spre stˆnga s a ¸ s a 6.

i++) System. static void afis(int[] a) { for(int i=1. static int[] a=new int[n+1].max=14. Implementarea ˆ acest caz este urm˘toarea: s ın a class ProdCartI2 // 134. } . static void afis(int[] a) { for(int i=1. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a). gol=min-1.currentTimeMillis(). max=14. } } 15. Nu mai avem ˆ acest caz o solutie gata construit˘ dar ¸ ın ın ¸ a algoritmul este acela¸i.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). min=1.1. k=1.out.println().out.print(a[i]).currentTimeMillis(). for(i=1. } t2=System. METODA BACKTRACKING O alt˘ variant˘ ar putea fi initializarea vectorului solutie cu gol ¸i plasarea a a ¸ ¸ s pe prima pozitie ˆ vector. System. long t1. min=1.} else { if (a[k]<max) ++a[k++]. } public static void main (String[] args) { int i. System. */ --k. static int[] a=new int[n+1].i<=n. k.t2.out. t1=System.i<=n.out.274 CAPITOLUL 15.2 Generarea recursiv˘ a produsului cartezian a class ProdCartR1 // 101.i<=n. System.i++) a[i]=gol.000 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8.print(a[i]).750 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8.println().i++) System.out. else a[k--]=gol.

currentTimeMillis(). GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 275 static void f(int k) { int i.300 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8.out. static void afis(int[] a) { for(int i=1.out. if (k>n) {/* afis(a).currentTimeMillis().currentTimeMillis(). System.i++) System.t2. static int[] a=new int[n+1]. } static void f(int k) { int i. } } .max=14. f(k+1).t2. t1=System. t1=System.1.i<=max. for(i=min.currentTimeMillis().i<=n.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").println().i++) { a[k]=i. } } public static void main (String[] args) { long t1. f(1).out. min=1. } } public static void main (String[] args) { long t1.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").i++) { a[k]=i. for(i=min. System. }.out. System. */ return. } } class ProdCartR2 // 71.print(a[i]). f(1). t2=System.15.i<=max. t2=System. if (k<n) f(k+1).

i++) { x[k]=a[i]. public static void main(String[] args) { n=4.out. static char[][] a = { {0}. else afisv().length-1.out. . static int n. for(i=1.’A’. x=new char[n+1]. } }//class class ProdCartCar2 { static char[] x.println(). {0. static int[] m.’1’.276 CAPITOLUL 15. {0. METODA BACKTRACKING class ProdCartCar1 { static char[] x. m=a. static char[] a={0. if(k<n) f(k+1). } } static void afisv() { int i. i<=n.m.’2’. for(i=1.print(x[i]).i<=m. static int n.’3’} }.’B’}. } static void f(int k) { int i. i++) System. f(1). System.’X’}.’A’.

. x=new char[n+1]. } } static void afisv() { int i.. f(1). xn ) cu xi ∈ Ai . ¸ a i = 1.print(x[i]). if(k<n) f(k+1). ¸ Tehnica backtracking pleac˘ de la urm˘toarea premis˘: a a a dac˘ la un moment dat nu mai am nici o ¸ans˘ s˘ ajung la solutia a s a a ¸ c˘utat˘.2.i<=n. . } }// class 277 15.length-1. for(i=1.. 3. for(j=1. .15. for(i=1.j<=m[k].. m=new int[n+1].out. .length-1.. n.j++) { x[k]=a[k][j]. nu se cunoa¸te o alt˘ metod˘ mai rapid˘ de rezolvare. METODA BACTRACKING public static void main(String[] args) { int i. i++) System. } static void f(int k) { int j.. x2 .2 Metoda bactracking Se folose¸te pentru rezolvarea problemelor care ˆ s ındeplinesc urm˘toarele conditii: a ¸ 1. renunt s˘ continui pentru o valoare pentru care ¸tiu c˘ nu a a ¸ a s a ajung la nici un rezultat. System.println(). i<=n. n=a. solutia poate fi pus˘ sub forma unui vector x = (x1 .i++) m[i]=a[i]. else afisv(). s a a a 2.out. multimile Ai sunt finite.

. la fiecare etap˘ fiind completat˘ cˆte o ¸ a a a component˘.278 CAPITOLUL 15. ıncˆ a a a ¸ • la completarea componentei k se verific˘ dac˘ solutia partial˘ (x1 .d. a ˆ cazul ˆ care sunt specificate restrictii (ca de exemplu. xk ) a a ¸ ¸ a verific˘ conditiile induse de restrictiile problemei (acestea sunt numite conditii de a ¸ ¸ ¸ continuare). sau dac˘e dore¸te determinarea unei noi solutii. × An ... ¸. METODA BACKTRACKING Specificul metodei const˘ ˆ maniera de parcurgere a spatiului solutiilor. a • alegerea unei valori pentru o component˘ se face ˆ a ıntr-o anumit˘ ordine a astfel ˆ at s˘ fie asigurat˘ o parcurgere sistematic˘ a spatiului A1 × A2 × ... • dac˘ au fost ˆ a ıncercate toate valorile corespunz˘toare componentei k ¸i ˆ a a s ınc˘ nu a fost g˘ sit˘ o solutie. x2 . a ¸ ˆ figur˘ este ilustrat modul de parcurgere a spatiului solutiilor ˆ cazul In a ¸ ¸ ın gener˘rii produsului cartezian{0.a. . se revine a a ¸ s s ¸ la componenta anterioar˘ (k−1) ¸i se ˆ a s ıncearc˘ urm˘toarea valoare corespunz˘ toare a a a acesteia. a ın ¸ ¸ • solutiile sunt construite succesiv. s˘ nu fie dou˘ In ın ¸ a a componente al˘turate egale) anumite ramuri ale structurii arborescente asociate a sunt abandonate ˆ ınainte de a atinge lungimea n. 1}4 . 0 1 x1 0 1 0 1 x2 0 1 0 1 0 1 0 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x4 0 1 x1 0 1 0 1 x2 0 1 0 1 x3 0 1 0 1 x4 . s • procesul de c˘utare ¸i revenire este continuat pˆn˘ cˆnd este g˘sit˘ o solutie a s a a a a a ¸ (dac˘ este suficient˘ o solutie) sau pˆn˘ cˆnd au foste testate toate configuratiile a a ¸ a a a ¸ posibile (dac˘ sunt necesare toate solutiile).m.

An ¸i se stabile¸te o ordine ntre elemente a ¸ s s ˆ care s˘ indice modul de parcurgere a fiec˘rei multimi... ¸ ¸ ¸ x[k] = i ˆ ınseamn˘ c˘ pe pozitia k din solutia x se afl˘ ai din Ak . a a a a In procedura se autoapeleaz˘ pentru k + 1. ¸ ¸ ¸ ˆ aplicatiile concrete solutia nu este obtinut˘ numai ˆ cazul ˆ care k = n In ¸ ¸ ¸ a ın ın ci este posibil s˘ fie satisf˘cut˘ o conditie de g˘sire a solutiei pentru k < n (pentru a a a ¸ a ¸ anumite probleme nu toate solutiile contin acela¸i num˘r de elemente). Mai precis.k<=n. a − dac˘ nu avem succesor.2. a a ¸ ¸ a 15. An .k++) x[k]=gol.} atunci: afi¸are solutie ¸i pas stˆnga s ¸ s a else altfel: { if(x[k]<max[k]) dac˘ exist˘ elemente de ˆ a a ıncercat if(posibil(1+x[k])) dac˘ 1+x[k] este valid˘ a a ++x[k++]. initiarizarea vectorului solutie ¸ ¸ k=1. A2 . Principiul de functionare al functiei a a a a ¸ f (primul apel este f (1)) corespunz˘tor unui nivel k este urm˘torul: a a − ˆ situatia ˆ care avem o solutie. ¸ • se identific˘ multimile A1 .1 Bactracking iterativ Structura general˘ a algoritmului este: a for(k=1. ˆ caz afirmativ.. a . A2 . ın ¸ a s a − cˆnd am g˘sit un succesor. METODA BACTRACKING 279 ˆ aplicarea metodei pentru o problem˘ concret˘ se parcurg urm˘toarele In a a a etape: • se alege o reprezentare a solutiei sub forma unui vector cu n componente. ¸ ¸ s a 15. se trece la nivelul inferior k − 1 prin ie¸irea din a s procedura recursiv˘ f . se initializeaz˘ nivelul ¸i se caut˘ un succesor. o afi¸am ¸i revenim pe nivelul anterior.2 Backtracking recursiv Varianta recursiv˘ a algoritmului backtracking poate fi realizat˘ dup˘ o a a a schem˘ asem˘n˘toare cu varianta recursiv˘. verific˘m dac˘ este valid.15. altfel m˘resc ¸i r˘mˆn pe pozitie a s a a else x[k–]=gol. . a a ¸ • pornind de la restrictiile problemei se stabilesc conditiile de validitate ale ¸ ¸ solutiilor partiale (conditiile de continuare). ˆ caz contrar urmˆnd a se continua a ın a c˘utarea succesorului.. pozitionare pe prima component˘ ¸ a while (k>0) cˆt timp exist˘ componente de analizat a a if (k==n+1) dac˘ x este solutie a ¸ {afis(x). –k. .2. ın ¸ ın ¸ s˘ s − ˆ caz contrar. atunci m˘resc ¸i fac pas dreapta a s else ++x[k].2. altfel golesc ¸i fac pas dreapta s } Vectorul solutie x contine indicii din multimile A1 ...

Conditia de g˘sire a unei solutii: Orice vector cu n componente care respect˘ ¸ a ¸ a restrictiile este o solutie.. Cˆnd k = n + 1 a fost g˘sit˘ o solutie. m}. 2. static void afis(int[] a) { for(int i=1...i<=pozmax. j ∈ {1. k}. while (k>0) if (k==n+1) {afis(a).print(a[i]).280 CAPITOLUL 15. Un vector cu k a ¸ elemente (x1 . . . gol=min-1. } public static void main (String[] args) { int i. xn ) este o solutie ¸ s ¸ a ¸ ea trebuie s˘ respecte restrictiile: xi = xj pentru oricare i = j. } static boolean gasit(int val. 2.. ¸ Restrictiile ¸i conditiile de continuare: Dac˘ x = (x1 ..i++) if (a[i]==val) return true.. .1 Generarea aranjamentelor Reprezentarea solutiilor: un vector cu n componente. k. x2 .} else .println()..i++) System.3.out. ¸ ¸ ¸ a s a class GenAranjI1 { static int n=2.. unde i.3 Probleme rezolvate 15.max=4. System..i<=n. k=1. min=1.i++) a[i]=gol. . x2 . --k. ¸ ¸ a a a ¸ Prelucrarea solutiilor: Fiecare solutie obtinut˘ este afi¸at˘. ¸ Multimile Ak : {1..i<=n. static int[] a=new int[n+1]. for(i=1. xk ) poate conduce la o solutie numai dac˘ satisface conditiile ¸ a ¸ de continuare xi = xj pentru orice i = j. METODA BACKTRACKING 15. int pozmax) { for(int i=1..out. return false..

i++) if (a[i]==a[k]) return false. k=1. static int[] a=new int[n+1].i<=n.out. return true.i<k.15.k-1)) ++a[k++]. } if(!ok) k--. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.3. } public static void main (String[] args) { int i. k. for(i=1. // maresc si pas dreapta else ++a[k]. while (a[k] < max) // caut o valoare posibila { ++a[k].max=4. while (k>0) { ok=false. static void afis() { for(int i=1.i<=n. System.out.print(a[i]). } } } class GenAranjI2 { static int n=2.i++) a[i]=gol. ok=posibil(k).i++) System. . PROBLEME REZOLVATE { 281 if(a[k]<max) if(!gasit(1+a[k].println(). else if (k == n) afis(). static int gol=min-1. } static boolean posibil(int k) { for(int i=1. min=1. if(ok) break. boolean ok.

j. } } } CAPITOLUL 15. m=4. for(i=1.j<=k-1.282 else a[++k]=0.println(). boolean gasit. i<=m. static void afis() { System. System.i<=n. // in for i } a[k]=i.j++) if(i==a[j]) { gasit=true. // in for j } if(gasit) continue.out. i++) { if(k>1) // nu este necesar ! { gasit=false.print(++nsol+" : "). } static void f(int k) { int i. } }// class . for(int i=1. nsol=0. } } public static void main(String[] args) { f(1).i++) System. if(k<n) f(k+1). for(j=1. break. else afis(). METODA BACKTRACKING class GenAranjR1 { static int n=2.out.print(a[i]+" ").out. static int[] a=new int[n+1].

} } . public static void main(String[] args) { n=2.i<=m. for nu se executa ! for(j=1. else afisv(). static int n. for(i=1.j<k. for(i=1..out. } 283 static void f(int k) { boolean ok. break..i++) { ok=true. System. m=4.m. i<=n. i++) System. } } static void afisv() { int i. PROBLEME REZOLVATE class GenAranjR2 { static int[] a. int i.j++) if(i==a[j]) { ok=false.println().print(a[i]).3.out.15. f(1). } if(!ok) continue. a[k]=i.j. // k=1 ==> nu am in stanga . if(k<n) f(k+1). a=new int[n+1].

println().nv=0. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.out. } }// class 40 ms cu 8 14 fara afis .284 CAPITOLUL 15. } else { if(a[k]<max) if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++]. else ++a[k].i<=n. System.print(a[i]). for(i=0. while (k>0) if (k==n+1) { afis(a). // maresc si pas dreapta (k>1) .currentTimeMillis().max=14. } t2=System. } public static void main (String[] args) { int i.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").t2.out. --k. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1..out. min=1.i++) System. long t1. static void afis(int[] a) { int i..out.3.i<=n.2 Generarea combin˘rilor a Sunt prezentate mai multe variante (iterative ¸i recursive) cu scopul de a s vedea diferite modalit˘¸i de a cˆ¸tiga timp ˆ executie (mai mult sau mai putin at as ın ¸ ¸ semnificativ!).print(++nv+" : ").i++) a[i]=gol. METODA BACKTRACKING 15. t1=System. static int[] a=new int[n+1]. System. for(i=1. System. class GenCombI1a // 4550 ms cu 12 22 // { // 7640 ms cu 8 14 cu afis static int n=8.currentTimeMillis(). static int gol=min-1. k.

static int gol=min-1. t1=System. } 285 public static void main (String[] args) { int i. } . static void afis(int[] a) { for(int i=1.max=22.println(). static int[] a=new int[n+1]. min=1. */}// maresc..t2..i<=n.i<=n.max=22. } t2=System.out.i++) System. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.out.3. System.i++) a[i]=gol. static void afis(int[] a) { for(int i=1. System. min=1.i++) System.15. while (k>0) { if(a[k]<max) if(1+a[k]>a[k-1]) if(k<n) ++a[k++].i<=n.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). for(i=0. long t1. } }// class class GenCombI2a // 1565 ms 12 22 { static int n=12. PROBLEME REZOLVATE class GenCombI1b // 3825 ms 12 22 sa nu mai merg la n+1 !!!! { static int n=12. System.print(a[i]).currentTimeMillis().out. /* afis(a). static int[] a=new int[n+1].out. // maresc si pas dreapta (k>1) .currentTimeMillis(). afisez si raman pe pozitie else ++a[k].println(). // initializat si a[0] care nu se foloseste!! int k=1. static int gol=min-1.print(a[i]). else { ++a[k].

while (k>0) .print(a[i]). System. for(i=0.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). */ --k. static int gol=min-1. METODA BACKTRACKING public static void main (String[] args) { int i. for(i=0.i++) a[i]=gol. long t1.currentTimeMillis().i<=n.i++) System. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1. k.} else { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++]. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.out.286 CAPITOLUL 15.i<=n.i<=n.i++) a[i]=gol.max=22. else ++a[k]. min=1. t1=System. static int[] a=new int[n+1].out. } t2=System.t2. static void afis(int[] a) { for(int i=1. } } class GenCombI2b // 1250 ms 12 22 { static int n=12..currentTimeMillis(). System. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1.. long t1.currentTimeMillis().println(). // maresc si pas dreapta (k>1) . t1=System. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a). } public static void main (String[] args) { int i.t2. k.out.

*/ --k.i<=n.} else { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++]. // maresc si pas dreapta (k>1) . } public static void main (String[] args) { int i.15. /* afis(a).. max=22. gol=min-1.currentTimeMillis().i++) a[i]=i-gol-1. // si mai optimizat !!! } t2=System.. afisez si raman pe pozitie else ++a[k].. */}// maresc. t1=System. min=1. k. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1.i<=n. else ++a[k]. System. static void afis(int[] a) { for(int i=1. System. } } class GenCombI3a // 835 ms 12 22 { static int n=12.println().print(a[i]).3. System.t2. } } .println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out.currentTimeMillis(). PROBLEME REZOLVATE { 287 if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) if(k<n) ++a[k++].out.i++) System. } t2=System. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol. for(i=0. // si mai optimizat !!! long t1.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out.out.currentTimeMillis().. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=k-gol-1. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a). // maresc si pas dreapta (k>1) . static int[] a=new int[n+1]. else { ++a[k].

t1=System. System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").t2.currentTimeMillis().i++) a[i]=i-gol-1. static int[] a=new int[n+1]. public static void main(String[] args) { long t1. . // pas dreapta /* else afis(a).currentTimeMillis().i<=n. } public static void main (String[] args) { int i. */ // afisez } else a[k--]=k-gol-1. for(i=0. // si mai optimizat !!! k=1. t1=System. long t1.out. min=1.currentTimeMillis().m. static int n. max=22.out. while (k>0) { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! { ++a[k]. METODA BACKTRACKING class GenCombI3b // 740 ms 12 22 { static int n=12. // maresc if(a[k]>a[k-1]) if(k<n) k++.288 CAPITOLUL 15. k.println(). gol=min-1.i<=n.t2.i++) System. m=22.print(a[i]). } } class GenCombR1a // 2640 ms 12 22 { static int[] x. // si mai optimizat !!! } t2=System. static void afis(int[] a) { for(int i=1. n=12. System.

System. */ } } .println().currentTimeMillis(). i++) System. x[k]=i. if(k<n) f(k+1). static int[] a=new int[n+1].3. PROBLEME REZOLVATE x=new int[n+1].15. // a[0]=0 deci merge ! a[k]=i. } } 289 class GenCombR1b // 2100 ms 12 22 { static int n=12.i++) { if(k>1) if(i<=x[k-1]) continue.out.out.i<=n.i++) System. if(k<n) f(k+1).println(). } static void f(int k) { for(int i=1. t2=System.i<=m. */ } } static void afisv() { for(int i=1. f(1).out.i++ ) { if (i<=a[k-1]) continue. static void afis(int[] a) { for(int i=1.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). System.m=22.print(a[i])./* else afisv(). System. i<=n. /* else afis(a).i<=m.out. } static void f(int k) { for(int i=1.print(x[i]).

out. } static void f(int k) { for(int i=k.i<=n. nsol=0. METODA BACKTRACKING public static void main (String [] args) { long t1. t1=System. for(i=1. ni=0.i<=k.out. i++) // imbunatatit ! { if(k>1) { // afis(k-1).290 CAPITOLUL 15. f(1). m=22. }//main }//class class GenCombR2a // 510 ms 12 22 { static int n=12. System.println(). t2=System. if(i<=x[k-1]) continue. */ } } .print(++ni+" : "). /* else afisx(). System.print(++nsol+" ==> ").t2. i<=m-n+k. } static void afis(int k) // pentru urmarirea executiei ! { // ni = numar incercari !!! int i.currentTimeMillis().out. static void afisx() { System.out.i++) System. } x[k]=i.print(x[i]+" ").out. static int[] x=new int[n+1].println().out.currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").i++) System. for(int i=1.print(x[i]+" "). System. if(k<n) f(k+1). .out. System.

nsol=0. i++) // imbunatatit ! { if(i<=x[k-1]) continue. System.out. static void afisx() { System.t2.currentTimeMillis().currentTimeMillis(). f(1).i<=k. .println().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). } }// class class GenCombR2b // 460 ms 12 22 { static int n=12. System.i++) System. m=22.out. x[k]=i.15. t1=System. static int[] x=new int[n+1]. System. PROBLEME REZOLVATE 291 public static void main(String[] args) { long t1. for(int i=1. if(k<n) f(k+1).i<=n.out.currentTimeMillis(). */ } } public static void main(String[] args) { long t1.print(++ni+" : "). t1=System.print(x[i]+" ").print(++nsol+" ==> ").print(x[i]+" ").i++) System. /* else afisx(). i<=m-n+k. for(int i=1.println(). } static void afis(int k) // pentru urmarirea executiei ! { // ni = numar incercari !!! System.out.out.3. t2=System.out.out. } static void f(int k) { for(int i=k.t2.ni=0.

System.out.i<=n. static int[] x=new int[n+1].out. i++) // si mai imbunatatit !!! { if(k>1) { // afis(k-1). METODA BACKTRACKING f(1).print(x[i]+" ").print(++ni+" : "). static void afisx() { int i. } static void f(int k) { int i. System.print(x[i]+" "). i<=m-n+k.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out. System. for(i=1.i<=k.out. if(k<n) f(k+1).out. } x[k]=i.println(). static int nsol=0.292 CAPITOLUL 15. System. System. */ } } .currentTimeMillis(). /* else afisx().print(++nsol+" ==> ").i++) System.ni=0.i++) System.println(). } static void afis(int k) { int i. for(i=1. if(i<=x[k-1]) continue. static int m=22.out. t2=System.out. for (i=x[k-1]+1. } }// class class GenCombR3a // 165 ms 12 22 { static int n=12.

t2=System.i<=n. i<=m-n+k. static void afisx() { int i.i++) System.t2.print(++nsol+" : ").out. System. PROBLEME REZOLVATE public static void main(String[] args) { long t1. } }// class class GenCombR3b // 140 ms 12 22 { static int n=12. for (i=x[k-1]+1.out.currentTimeMillis(). t1=System. } static void f(int k) { int i. if(k<n) f(k+1). i++) { x[k]=i.out. static int[] x=new int[n+1]. System.println(). System.currentTimeMillis(). } }// class 293 . t1=System. System. /* else afisx().out.out. f(1).println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). t2=System.print(x[i]+" "). static int nsol=0.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").15.3.currentTimeMillis(). f(1).currentTimeMillis().t2. static int m=22. for(i=1. */ } } public static void main(String[] args) { long t1.

while (k>0) { ok=false. else if (k == n) afis(). k=1. } if(!ok) k--. x=new int[n+1]. x[k]=0. } static void regine(int n) { int k. a Restrictii ¸i conditii de continuare: xi = xj pentru oricare i = j (reginele nu ¸ s ¸ se atac˘ pe coloan˘) ¸i |xi − xj | = |i − j| (reginele nu se atac˘ pe diagonal˘). public static void main(String[] args) { n=5. if(ok) break.i++) x[i]=i. else x[++k]=0.nv=0. boolean ok.3 Problema reginelor pe tabla de ¸ah s O problem˘ clasic˘ de generare a configuratiilor ce respect˘ anumite restrictii a a ¸ a ¸ este cea a amplas˘rii damelor pe o tabl˘ de ¸ah astfel ˆ at s˘ nu se atace reciproc. } }//regine() .3. a a s ıncˆ a Reprezentarea solutiei: un vector x unde xi reprezint˘ coloana pe care se afl˘ ¸ a a regina dac˘ linia este i.i<=n. while (x[k] <= n-1) // caut o valoare posibila { ++x[k]. a as a class RegineI1 { static int[] x. static int n. regine(n).294 CAPITOLUL 15. a a s a a Sunt prezentate o variant˘ iterativ˘ ¸i una recursiv˘. ok=posibil(k). for(int i=0. METODA BACKTRACKING 15.

i++) { ok=true. } static void f(int k) { boolean ok.i++) if ((x[k]==x[i])||((k-i)==Math.nv=0.out. i<=n. for(i=1.j.abs(x[k]-x[i]))) return false.i<=k-1. } static void afis() { int i.j++) if((i==x[j])||((k-j)==Math.j<k.print(++nv+" : ").out. } } . x=new int[n+1]. System. return true.out. else afisv(). f(1). x[k]=i. } }// class class RegineR1 { static int[] x.15. PROBLEME REZOLVATE 295 static boolean posibil(int k) { for(int i=1. break. public static void main(String[] args) { n=5.3. for(i=1.i<=n.} if(!ok) continue.abs(i-x[j]))) {ok=false. int i. for(j=1. System.print(x[i]+" "). i++) System. static int n.println(). if(k<n) f(k+1).

out. // miscari posibile pe Ox static final int[] b={0.i++) for(int j=0.296 CAPITOLUL 15.1.-1}. .out. n=Integer.println(). for(int i=0.ESEC=0. for(i=1.-1.out. tabla[1][1]=1.2.parseInt(br.np.print("Dimensiunea tablei de sah [3.io.j++) tabla[i][j]=LIBER.-2.println("\n\nNumar de incercari = "+ni). // tabla de sah static int n. class Calut { static final int LIBER=0.NMAX=8. } // main static void afisare() { System.*.j<=n.2. i++) System. // np=n*n public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader( new InputStreamReader(System. METODA BACKTRACKING static void afisv() { int i.out.-2. static final int[] a={0. // miscari posibile pe Oy static int[][] tabla=new int[NMAX+1][NMAX+1].1. } np=n*n. System."+NMAX+"] : ").3.readLine()).1.println("\nNu exista solutii !!!").SUCCES=1. } } 15. System. else System.out.in)).2.-1.ni=0.print(++nv+" : "). i<=n..1.1.-2.-2. System.print(x[i]+" ").out.i<=n. if(incerc(2.-1.2}.println("\r----------------------------------"). while ((n<3)||(n>NMAX)) { System.1)==SUCCES) afisare().out.4 Turneul calului pe tabla de ¸ah s import java.

if((xu>=1)&&(xu<=n)&&(yu>=1)&&(yu<=n)) if(tabla[xu][yu]==LIBER) { tabla[xu][yu]=i.i<=n. } k++.15. PROBLEME REZOLVATE for(int i=1.yu). int x. }// while return rezultatIncercare. while ((rezultatIncercare==ESEC)&&(k<=8))// miscari posibile cal { xu=x+a[k].8] : 5 ---------------------------------1 14 19 8 25 6 9 2 13 18 15 20 7 24 3 10 5 22 17 12 21 16 11 4 23 Numar de incercari = 8839 .out. if (i<np) { rezultatIncercare=incerc(i+1.i++) { System.3.xu. }// incerc() }// class Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a Dimensiunea tablei de sah [3.k.j<=n. // afisare(). } }// afisare() 297 static int incerc(int i. for(int j=1. } else rezultatIncercare=SUCCES. ni++.rezultatIncercare.println().print("\t"+tabla[i][j])..j++) System.out. k=1. if(rezultatIncercare==ESEC) tabla[xu][yu]=LIBER.yu. yu=y+b[k]. int y) { int xu. rezultatIncercare=ESEC.

static int[] culoare=new int[n]. . 2.1.5 Problema color˘rii h˘rtilor a a ¸ Se consider˘ o hart˘ cu n ¸˘ri care trebuie colorat˘ folosind m < n culori.println("Nu se poate colora !").298 CAPITOLUL 15. METODA BACKTRACKING 15.0.. x2 . if(nrVar==0) System.1.2} // Tulcea (4) }. . Restrictii ¸i conditii de continuare: Restrictia ca dou˘ ¸˘ri vecine s˘ fie col¸ s ¸ ¸ a ta a orate diferit se specific˘ prin: xi = xj pentru orice i ¸i j avˆnd proprietatea vi. a a ta a astfel ˆ at oricare dou˘ ¸˘ri vecine s˘ fie colorate diferit.1}. } // main static void harta() { int k.. Multimile de valor ale a a ta ¸ elementelor sint A1 = A2 = .1.2.2.// Calarasi (1) {1.1. public static void main(String[] args) { harta().. a s a Conditia de continuare pe care trebuie s˘ o satisfac˘ solutia partial˘ (x1 .// Braila (3) {1... xk ) ¸ a a ¸ ¸ a este: xk = xi pentru orice i < k cu proprietatea c˘ vi.0}. m}.length.out..3.3 static int[][] harta= {// CoCaIaBrTu {2.// Constanta (0) {1.1.. xn ) cu ta s a xi ∈ {1.0. static int n=harta.1. ..1}.// Ialomita (2) {1. 2. // indicele pentru tara boolean okk. static int nrVar=0. = An = {1....0}.j = 1 dac˘ i este vecin˘ cu j a a 0 dac˘ i nu este vecin˘ cu j a a Reprezentarea solutiilor: O solutie a problemei este o modalitate de col¸ ¸ orare a ¸˘ rilor ¸i poate fi reprezentat˘ printru-un vector x = (x1 .0..1. . a class ColorareHartiI1 { static int nrCulori=3.// culorile sunt 1.2. x2 ..2. Relatia de vecin˘tate ıncˆ a ta a ¸ a dintre ¸˘ri este retinut˘ ˆ ta ¸ a ıntr-o matrice n × n ale c˘rei elemente sunt: a vi.1. .j = 1.k = 1.. m} reprezentˆnd culoarea asociat˘ ¸˘rii i.0.

} // scrieRez } // class Pentru 3 culori rezultatele care apar pe ecran sunt: 1 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 299 .i++) System. okk=posibil(k).out.i<n. return true.out.print(++nrVar+" : "). else if (k == (n-1)) afis(). while(culoare[k] < nrCulori)// selectez o culoare { ++culoare[k].println().3. // tara k nu este colorata (inca) while (k>-1) // -1 = iesit in stanga !!! { okk=false.i<=k-1.print(culoare[i]+" "). } // posibil static void afis() { System. } if (!okk) k--. System.out. PROBLEME REZOLVATE k=0. for(int i=0. if (okk) break. // prima pozitie culoare[k]=0.i++) if((culoare[k]==culoare[i])&&(harta[i][k]==1)) return false. } } // harta static boolean posibil(int k) { for(int i=0.15. else culoare[++k]=0.

0. static int n.out. static int[][] a= { {0.1.m. f(1).1. } } static void afisv() { System.0}.j++) if((i==x[j])&&(a[j][k]==1)) {ok=false.0. i<=n.// {0.0. x[k]=i.1.1}. int i.} if(!ok) continue.j<k.0}. break.1.0. for(j=1.300 CAPITOLUL 15.0. {0.// {0.// {0.print(x[i]+" "). else afisv().0.1.1.j.2.2.nv=0. } } . // nr culori x=new int[n+1].out. i++) System.i<=m.1. for(int i=1.1.1}.1. System.0}. } static void f(int k) { boolean ok.1.i++) { ok=true.0.length-1. for(i=1.println(). Constanta (1) Calarasi (2) Ialomita (3) Braila (4) Tulcea (5) public static void main(String[] args) { n=a.0. METODA BACKTRACKING class ColorareHartiR1 { static int[] x.1.2. if(k<n) f(k+1).1.out.// {0.2.print(++nv+" : ").2} // }. m=3.

.i<=m.. a s Pentru k > 1 dat. if(k<n) f(k+1).6 Problema vecinilor Un grup de n persoane sunt a¸ezate pe un rˆnd de scaune. x[k]=i.. if((Math. de la stanga la dreapta cu 1.} if(!ok) continue.15. static int n. Rearanjati persoanele pe scaune astfel ˆ at ˆ ¸ ıncˆ ıntre oricare doi vecini ”certati” s˘ existe una sau cel mult dou˘ persoane cu care nu au apucat ¸ a a s˘ se certe! Afi¸ati toate variantele de rea¸ezare posibile. public static void main(String[] args) { n=7.3. else afis(). a s ¸ s Vom rezolva problema prin metada backtracking. a class VeciniR1 { static int[] x.. f(1). } .abs(i-x[k-1])!=3)) continue.nsol=0.j. . m=7.i++) { ok=true. n. Presupunem c˘ persoanele a sunt numerotate la ˆ ınceput.. pentru j = 1.. k − 1 (x trebuie s˘ fie permutare) a b) |xk − xk−1 | = 2 sau 3 (ˆ ıntre persoana k ¸i vecinul s˘u anterior trebuie s˘ se s a a afle una sau dou˘ persoane) a ˆ locul solutiei x vom lista permutarea y = x−1 unde yi reprezint˘ persoana In a care se aseaz˘ pe locul i.3. Consider˘m ca a solutie un vector x cu n componente pentru care xi reprezint˘ ”pozitia pe care se ¸ a ¸ va afla persoana i dup˘ rea¸ezare”. for(i=1. 2.j++) if(i==x[j]) {ok=false. } static void f(int k) { boolean ok. x=new int[n+1]. . int i.m.j<k. for(j=1. conditiile de continuare sunt: ¸ a) xj = xk . break. PROBLEME REZOLVATE 301 15. ˆ s a Intre oricare doi vecini izbucnesc conflicte.abs(i-x[k-1])!=2)&&(Math.

io.in)). if(nrVar==0) System.j. n=Integer. j=0.out.println().readLine()). METODA BACKTRACKING static void afis() { int i. while ((n<3)||(n>50)) { System. boolean ok. } x=new int[n]. } } import java. y=new int[n].// n=in afara vectorului !!! else for(i=0.print("numar persoane [3. for(i=1.y.n. System.*.302 } CAPITOLUL 15.out. reasez(0). static int[] x.i<n.println("Nu se poate !!!").print(++nsol+" : ").print(x[i]+" "). i<=n. } // main static void reasez(int k) { int i.out. i++) System.out.50] : "). public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader( new InputStreamReader(System.parseInt(br. if (k>0) .out. System. class Vecini { static int nrVar=0.i++) { ok=true. while ((j<k-1) && ok) ok=(i != x[j++]).. if (k==n) scrieSolutia().

15. Pentru a testa u¸or ie¸irea din labirint..print(++y[i]+" "). a s s Principiul algoritmului este urm˘torul: a .i<n. s ¸ De exemplu. Fiecare element a a s al matricei reprezint˘ o camer˘ a labirintului.abs(i-x[k-1])==3))). s a a Ne punem problema determin˘rii ie¸irilor pe care le are o camer˘. 4) exist˘ ie¸iri la N ¸i S.println()... a ˆ care: ın − d[1][k] reprezint˘ linia camerei la care s-a ajuns la pasul k.3. ei ˆ a ¸ a s s ıi va corespunde ¸irul 1010 care reprezint˘ num˘rul 10 ˆ baza zece. avˆnd semnificatie faptul c˘ acea camer˘ are ¸ a ¸ a a sau nu ie¸iri pe directiile considerate. for(i=0. PROBLEME REZOLVATE 303 ok=(ok&&((Math. s a a ın Prin urmare. de coordonate x0 ¸i y0 se g˘ se¸te un om. a − d[2][k] reprezint˘ coloana camerei respective. if (ok) { x[k]=i.abs(i-x[k-1])==2)||(Math.. dar odat˘ aleas˘ aceasta se p˘streaz˘ pˆn˘ la a ¸ a a a a a a sfˆr¸itul problemei). s a Dintr-o pozitie oarecare (i. // ci 1. ˆ a a Intr-una din camere.} } } // reasez static void scrieSolutia() { int i. Est.out. a La g˘sirea unei ie¸iri din labirint. for(i=0.// inversarea permutarii !!! System. a s as a Drumul parcurs la un moment dat se retine ˆ ¸ ıntr-o matrice cu dou˘ linii.n (la afisare) } // scrieRez } // class 15..7 Problema labirintului Se d˘ un labirint sub form˘ de matrice cu m linii ¸i n coloane. d. a s a O camer˘ are ie¸irea numai spre N dac˘ ¸i numai dac˘ a[i][j]&&8 = 0. j) din labirint. as Fiecare camer˘ din labirint poate fi caracterizat˘ printr-un ¸ir de patru cifre a a s binare asociate celor patru directii..i++) y[x[i]]=i. codific˘m labirintul printr-o matrice a[i][j] cu elemente ˆ a ıntre 1 ¸ai 15. s a s a a a s O prim˘ problem˘ care se pune este precizarea modului de codificare a a a ie¸irilor din fiecare camer˘ a labirintului.print(++nrVar+" : "). Sud ¸i Vest considerate ˆ aceast˘ ordine (putem alege oricare ¸ s ın a alt˘ ordine a celor patru directii. deplasarea se poate face ˆ patru ¸ ın directii: Nord.1. matricea se bordeaz˘ cu dou˘ linii s s s a a ¸i dou˘ coloane de valoare egal˘ cu 16. dac˘ pentru camera cu pozitia (2.n-1 System..i<n.3.i++) System. Se cere s˘ se g˘ seasc˘ toate ie¸irile din labirint.2.out.out. drumul este afi¸at. // ca sa nu fie 0. reasez(k+1)..

E. V ¸i acolo unde este g˘sit˘ o astfel a a s s a a de ie¸ire se reapeleaz˘ procedura cu noile coordonate. st. n=(int)st.k. class Labirint { static final char coridor=’. x0=(int)st.j<n.io. ın s a a − ˆ caz contrar se procedeaz˘ astfel: ın a • se retin ˆ matricea d coordonatele camerei vizitate. for(i=0.nextToken(). for(j=0. for(i=0. } st. y0=(int)st. s a a import java.println().nval. l=new char[m][n]. .304 CAPITOLUL 15.i<m.nextToken().nextToken(). static int m. static boolean ok. m=(int)st.i++) { st. a • se testeaz˘ pe rˆnd ie¸irile spre N. ¸ ın • se verific˘ dac˘ drumul arcurs a mai trecut prin aceast˘ camer˘. st. METODA BACKTRACKING − se testeaz˘ dac˘ s-a ie¸it din labiritn (adic˘ a[i][j] = 16).*.j++) l[i][j]=st.sval.y0. st.charAt(j). StreamTokenizer st = new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("labirint. gi(x0.out"))).in"))).j.nextToken().i<m.nextToken(). a a s a − ˆ caz afirmativ se afi¸eaz˘ drumul g˘sit.nval. pas=’*’.i++) { if (i>0) out.’. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("labirint. l[x0][y0]=start. caz ˆ a a a a ın care se iese din procedur˘. ok=false.y0). public static void main(String[] args) throws IOException { int i.n. s a •ˆ ınaintea ie¸irii din procedur˘ se decrementeaz˘ valoarea lui k. start=’x’.nval. iesire=’E’. S. static char[][] l.x0. gard=’H’.nval.

int y) { if ((x==0)||(x==n-1)||(y==0)||(y==m-1)) ok=true.print(l[i][j]).H H.H.. }// main() 305 static void gi(int x. if(l[x][y+1]==coridor||l[x][y+1]==iesire) gi(x.H....y+1).H H.j++) out.H H******H HHHHHH*H . PROBLEME REZOLVATE for(j=0.3. if(!ok&&(l[x-1][y]==coridor||l[x-1][y]==iesire)) gi(x-1. } if (ok) l[x][y]=pas.. } if (!ok) out..close().15..H HHHHHHEH 2 2 se obtine fi¸ierul de ie¸ire: labirint... l[x][y]=coridor..y). else { l[x][y]=pas.. } }// class De exemplu.H H*HHHH.H H.y).y-1)..H H. pentru fisierul de intrare: labirint.H H.. if(!ok&&(l[x][y-1]==coridor||l[x][y-1]==iesire)) gi(x...HHHH.H H*xHHH.H H*.j<n.HHHH.H..H.HHHH. out.println("NU exista iesire !").H H*HHHH.out ¸ s s HHHHHHEH H.in 8 8 HHHHHHEH H. if(!ok&&(l[x+1][y]==coridor||l[x+1][y]==iesire)) gi(x+1.

METODA BACKTRACKING 15.3..i++) System. S[k] − 1. dim=poz-1. 2. return. afis2(val. . static int[] x=new int[n+1]. return. S[k].poz+1). f(val-i. nsol=0. procedura este apelat˘ pentru nivelul 1 ¸i valoarea n. for(int i=1.8 Generarea partitiilor unui num˘r natural ¸ a S˘ se afi¸eze toate modurile de descompunere a unui num˘r natural n ca a s a sum˘ de numere naturale. } int maxok=min(maxp. System. } . } } static void afis1() { System. a a La revenire se reface valoarea existent˘.val). int maxp. Imediat ce este ¸ a s apelat˘.i>=1.out. a Vom folosi o procedur˘ f care are doi parametri: componenta la care s-a a ajuns (k) ¸i o valoare v (care contine diferenta care a mai r˘mas pˆn˘ la n).i<=dim. t2=System. n=6.t2. } static void f(int val.currentTimeMillis().n. int poz) { if(maxp==1) { nsol++.maxp). valori cu care se apeleaz˘ procedura pentru nivelul urm˘tor. se scad pe rˆnd valorile a s a 1..306 CAPITOLUL 15. t1=System. a s ¸ s a Din valoarea care se g˘se¸te pe un nivel. procedura va apela o alta pentru afi¸area vectorului (initial afi¸eaz˘ n).out. } if(val==0) { nsol++. f(n.currentTimeMillis().println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n"). public static void main(String[] args) { long t1. for(int i=maxok.out.print(x[i]+" ").i).1). afis1(). dim=poz-1. a class PartitieNrGenerare // n = suma de numere { static int dim=0.print("\n"+nsol+" : ").i--) { x[poz]=i.. s ¸ ¸ a a a Initial.min(val-i.

} . int n=160.1). f(n. // dim=poz-1.print("\n"+nsol+" : ").maxip). for(i=1. maxi=((n-1)/2)*2+1.int maxip) { int i. } static int min(int a. return. t2=System.out.currentTimeMillis().maxi. return.nsol=0. int poz) { if(maxip==1) { nsol++. public static void main(String[] args) { long t1.i<=val. } if(val==0) { nsol++.out. } static void f(int val.currentTimeMillis().out. // afis2(val.15.out.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n"). } } Pentru descompunerea ca sum˘ de numere impare.t2.i++) System.print("1 "). afis1(). System.i<=dim. PROBLEME REZOLVATE 307 static void afis2(int val.print(x[i]+" "). t1=System.int b) { return (a<b)?a:b. static int[] x=new int[161]. int maxip.3. for(i=1. programul este: a class PartitieNrImpare1 // n = suma de numere impare { // nsol = 38328320 1Gata!!! timp = 8482 static int dim=0. // dim=poz-1. System.i++) System.

out.min(maxiok.print(x[i]+" "). int maxiok=min(maxip. } static int max(int a.i>=1. f(n.i<=dim.print("\n"+nsol+" : ").out. int n=160. maxi=((n-1)/2)*2+1.maxi). System.print("\n"+nsol+" : "). for(int i=1.out.308 CAPITOLUL 15.i<=val. t2=System.i++) System. } static int min(int a.currentTimeMillis(). } static void afis2(int val.maxi.println("nsol = "+nsol+" timp= "+(t2-t1)).out.int maxip) { int i. } .i++) System. } }// class O versiune optimizat˘ este: a class PartitieNrImpare2 // n = suma de numere impare . f(val-i. System.1).poz+1).i<=dim.t2.int b) { return (a<b)?a:b.nsol=0. { // optimizat timp la jumatate !!! static int dim=0. t1=System. for(int i=maxiok.out.print("1 "). timp = 4787 public static void main(String[] args) { long t1. METODA BACKTRACKING int maxi=((val-1)/2)*2+1. for(i=1.currentTimeMillis(). for(i=1. } } static void afis1() { System.print(x[i]+" "). // nsol = 38328320 2Gata!!! static int[] x=new int[161].i).i=i-2) { x[poz]=i.i++) System.out.int b) { return (a>b)?a:b.

afis1().i<=dim.print("\n"+nsol+" : "). } nsol++. for(int i=1. return. f(val-i.int b) { return (a>b)?a:b. } int maxi=((val-1)/2)*2+1.print(x[i]+" ").3. for(int i=1.i++) System.i++) System. } }// class 309 . int maxiok=min(maxip.i++) System. } if(val==0) { nsol++.i<=dim.int b) { return (a<b)?a:b. int maxip. // dim=poz-1. return.out.i=i-2) { x[poz]=i.maxi). // dim=poz-1.print(x[i]+" "). // afis2(val). } static void afis1() { System.out.i>=3.out.print("1 "). } static int max(int a. for(int i=1. } static int min(int a. for(int i=maxiok. PROBLEME REZOLVATE static void f(int val.out.print("\n"+nsol+" : "). } static void afis2(int val) { System.i. int poz) { if(maxip==1) { nsol++.i<=val. // dim=poz-1. afis2(val).15.out.poz+1).

t1=System. else System.npi+1). System.npd.print(++nsol+" : "). } } } static void afis() { int k. static int n2=2*n.npi).k<=n2.9 Problema parantezelor Problema cere generarea tuturor combinatiilor de 2n paranteze (n paranteze ¸ de deschidere ¸i n paranteze de ˆ s ınchidere) care se ˆ ınchid corect.0).println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n").out.k++) if(x[k]==1) System.3. else { if(npd<n) { x[k]=1. for(k=1.0. } }// class . System.out.print("( "). t2=System. System. int npi) { if(k>n2) afis().currentTimeMillis().npd+1.t2.310 CAPITOLUL 15.currentTimeMillis(). f(k+1. static int n=4. static int[] x=new int[n2+1]. public static void main(String[] args) { long t1. METODA BACKTRACKING 15. } if(npi<npd) { x[k]=2.print(") "). f(k+1. int npd.out.out. } static void f(int k. class ParantezeGenerare // 2*n paranteze { static int nsol=0.out. f(1.println().

static int[] d. color=new int[n+1].in"))).15.k<=m.t. // descoperit. public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dfs. p=new int[n+1].nextToken().nval.nval. n=(int)st.*.nval. d=new int[n+1].color. p[i]=-1. st.. a=new int[n+1][n+1].nextToken().nods. st. st. } for(i=1. int i. for(k=1. st.m. !!! { color[i]=WHITE.3.nextToken().i++) // oricum erau initializati implicit. m=(int)st. f=new int[n+1]. a[i][j]=1.10 Algoritmul DFS de parcurgere a grafurilor Algoritmul DFS de parcurgerea in adˆncime a grafurilor neorientate foloseste a tehnica backtrackink. i=(int)st. nod_destinatie (drum!) st.f.nextToken().finalizat.nodd. nods=(int)st.i<=n.nval. import java. BLACK=2.k.culoare static int[][] a.k++) { st.3.nextToken().j.nextToken(). } .io.. nodd=(int)st. static int n. // nods=nod_start_DFS.predecesor. // arborele DFS (parcurgere in adancime) class DFS // momentele de descoperire si finalizare a nodurilor { // drum intre doua varfuri static final int WHITE=0. dar .nval.p.nval. j=(int)st. GRAY=1. PROBLEME REZOLVATE 311 15. a[j][i]=1.

System. d[u]=++t. drum(nodd).out. } }//class /* 6 7 3 4 1 4 4 6 6 1 drum : 3 1 4 Descoperit : Finalizat : 2 11 5 6 1 12 3 10 4 7 8 9 . for(v=1.i++) System.print(x[i]+"\t"). dfs(v).out. System.i<=n.. }//main static void dfs(int u) { int v.println().out.print(u+" "). f[u]=++t.v<=n.out. }// drum(. System.312 CAPITOLUL 15.println(). dfs(nods).print("Descoperit :\t").) static void afisv(int[] x) { int i.print("Finalizat :\t"). !!! // v in Ad(u) !!! static void drum(int u) // nod_sursa ---> nod_destinatie { if(p[u]!=-1) drum(p[u]).out. afisv(d). System. }//dfs // listele de adiacenta . System..out. METODA BACKTRACKING t=0. } color[u]=BLACK.. color[u]=GRAY.v++) if(a[u][v]==1) if(color[v]==WHITE) { p[v]=u..out.print("drum : "). for(i=1. afisv(f). System.

15.nval.k<=m. m=(int)st.i<=ncc.k. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("compConexe.io.nextToken().m. ncc=0.k++) { st.3.nval.*. st. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.3. static int [] cc.j.i<=n. PROBLEME REZOLVATE 5 3 2 5 1 3 4 5 */ 313 15.i++) . n=(int)st. static int[][] a.i++) if(cc[i]==0) { ncc++.nval. // determinarea componentelor conexe class CompConexe { static int n. j=(int)st. i=(int)st. for(k=1. } for(i=1. conex(i). a=new int[n+1][n+1].nextToken().nextToken(). st.11 Determinarea componentelor conexe import java.nextToken(). a[i][j]=a[j][i]=1. st. } cc=new int[n+1].nval.ncc. for(i=1.in"))).

print(i+" : ").print(j+" ").3.314 { CAPITOLUL 15.println(). dfs(G) pentru calculul f[u] // 2. dfs(G_transpus) in ordinea descrescatoare a valorilor f[u] // OBS: G_transpus are arcele din G "intoarse ca sens" // Lista este chiar o sortare topologica !!! import java. GRAY=1.v++) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v).*. METODA BACKTRACKING System. class CompTareConexe { static final int WHITE=0.nctc.f. static int [] ctc. // matricea grafului .m. }//conex }//class /* 9 7 1 2 2 3 3 1 4 5 6 7 7 8 8 9 */ 1 : 1 2 3 2 : 4 5 3 : 6 7 8 9 15. BLACK=2.lista.pozLista.t=0. for(j=1.out.j<=n.12 Determinarea componentelor tare conexe // determinarea componentelor tare conexe (in graf orientat!) // Algoritm: 1. } }//main static void conex(int u) { cc[u]=ncc.v<=n.j++) if(cc[j]==i) System.out.color. for(int v=1. System.io. static int n. static int[][] a.out.

for(i=1. st. nctc=0. System. ctc=new int[n+1]. PROBLEME REZOLVATE static int[][] at. for(k=1.j<=n. color=new int[n+1].j++) if(ctc[j]==i) System.nextToken().nextToken(). } for(i=1.i++) color[i]=WHITE. a[i][j]=1.i++) color[i]=WHITE.nextToken(). i=(int)st. at[j][i]=1.in"))).j. st. st.k. f=new int[n+1]. pozLista=n. .k<=m.i++) if(color[lista[i]]==WHITE) { nctc++. lista=new int[n+1].i<=n. for(i=1.i<=n.nval. m=(int)st. dfsat(lista[i]).nextToken(). color[u]=GRAY.i++) { System.out.println().3.print(i+" : ").nval.out. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("compTareConexe. for(j=1. // transpusa } for(i=1. at=new int[n+1][n+1].i++) if(color[i]==WHITE) dfsa(i). for(i=1.nval.out. a=new int[n+1][n+1].print(j+" "). j=(int)st.k++) { st.nval.i<=nctc. n=(int)st. 315 // matricea grafului transpus (se poate folosi numai a !) public static void main(String[] args) throws IOException { int i. } }//main static void dfsa(int u) { int v.i<=n.i<=n.15.

j++) if((at[u][lista[j]]==1)&&(color[lista[j]]==WHITE)) dfsat(lista[j]).*. ctc[u]=nctc. color[u]=BLACK..316 CAPITOLUL 15. f[u]=++t...v)=arc ==> ".v++) if((a[u][v]==1)&&(color[v]==WHITE)) dfsa(v).. cand u=terminat ==> plasaz in lista pe prima pozitie libera de la sfarsit catre inceput Solutia nu este unica (cea mai mica lexicografic = ???) O(n*n)= cu matrice de adiacenta O(n+m)= cu liste de adiacenta import java. DFS pentru calcul f[u]. u .3. . u=nod 2. lista[pozLista--]=u. //"a" color[u]=BLACK.io. } }//class /* 9 10 1 2 2 3 3 1 4 5 6 7 7 8 8 9 5 4 7 6 8 7 */ 1 2 3 4 : : : : 6 7 8 9 4 5 1 2 3 15. color[u]=GRAY." in lista ("u se termina inaintea lui v") Algoritm: 1..j<=n.v<=n. } static void dfsat(int u) // se poate folosi "a" inversand arcele ! { int j. v . METODA BACKTRACKING for(v=1. //"at" //if((a[lista[j]][u]==1)&&(color[lista[j]]==WHITE)) dfsat(lista[j]).13 Sortare topologic˘ a Folosind parcurgerea ˆ adˆncime ın a // // // // // // // // Sortare Topologica = ordonare lineara a varfurilor (in digraf) (u.. for(j=1.

nextToken(). a=new int[n+1][n+1].m.15.nextToken(). // descoperit static int[] f. muchii. .i++) System. }//main static void dfs(int u) { int v. // matricea de adiacenta public static void main(String[] args) throws IOException { int i.3. } for(i=1. i=(int)st. j=(int)st.nval. n=(int)st.nods++) if(color[nods]==WHITE) dfs(nods). // nods=nod_start_DFS StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sortTopo. GRAY=1. m=(int)st.in"))).k.i<=n.k++) { st. t=0. System. f=new int[n+1]. d=new int[n+1]. d[u]=++t.nval.nval.out. st. // culoare static int[] lista. pozl=n. color[u]=GRAY. // varfuri. static int n.i++) color[i]=WHITE.nods<=n. for(nods=1.nextToken().j. // lista static int[][] a.print(lista[i]+" "). color=new int[n+1].i<=n. time.pozl. for(i=1. st. pozitie in lista static int[] d. // finalizat static int[] color. a[i][j]=1.nextToken().t. lista=new int[n+1].k<=m. PROBLEME REZOLVATE 317 class SortTopoDFS { static final int WHITE=0. st.println(). for(k=1.out.nods.nval. BLACK=2.

j.." in lista ("u se termina inaintea lui v") Algoritm: cat_timp exista noduri neplasate in lista 1..*. // matricea de adiacenta public static void main(String[] args) throws IOException { int u. unde (u.. f[u]=++t.v)=arc OBS: pentru prima solutie lexicografic: aleg u="cel mai mic" (heap!) OBS: Algoritm="stergerea repetata a nodurilor de grad zero" import java. // grad interior static int[][] a. color[u]=BLACK. // culoare static int[] lista.m. u ... u --> lista (pe cea mai mica pozitie neocupata) 3.pozl. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sortTopo. // varfuri. . aleg un nod u cu gi[u]=0 (gi=gradul interior) 2. lista[pozl]=u. // color[u]=BLACK ==> u in lista static int n. v .. // lista static int[] gi. pozitie in lista static int[] color.i. METODA BACKTRACKING for(v=1.in"))).v<=n.v)=arc ==> ".318 CAPITOLUL 15. muchii. class SortTopoGRAD { static final int WHITE=0.k. !!! if(a[u][v]==1) // v in Ad(u) !!! if(color[v]==WHITE) dfs(v).. BLACK=1. --pozl.io.. decrementez toate gi[v].v++) // mai bine cu liste de adiacenta . }//dfs }//class /* 6 4 6 3 1 2 3 4 5 6 */ 5 6 3 4 1 2 Folosind gradele interioare // // // // // // // // Sortare Topologica = ordonare lineara a varfurilor (in digraf) (u.

k<=n.i++) color[i]=WHITE.v<=n.} return nod.3. a=new int[n+1][n+1].i++) System. st. gi[j]++.i<=n.i<=n. m=(int)st.v++) // lista de adiacenta este mai buna !!! .nval. micsorezGrade(u).print(lista[i]+" "). color=new int[n+1]. System.println(). for(v=1.nval. for(k=1. lista=new int[n+1].nextToken().nval. } for(i=1.out. j=(int)st. PROBLEME REZOLVATE 319 st.k++) // pun cate un nod in lista { u=nodgi0().v++) // coada cu prioritati (heap) este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(gi[v]==0) {nod=v. lista[pozl++]=u.k++) { st.v<=n. for(k=1.nextToken(). n=(int)st.nextToken(). break. a[i][j]=1. color[u]=BLACK. } static void micsorezGrade(int u) { int v. }//main static int nodgi0() // nod cu gradul interior zero { int v. pozl=1.k<=m. } for(i=1.nextToken().nod=-1. st. gi=new int[n+1]. i=(int)st.out.nval. for(v=1.15.

out"))).i++) if(!econex(i)) System. a[i][j]=a[j][i]=1.14 Determinarea nodurilor de separare // determinarea nodurilor care strica conexitatea // in graf neorientat conex import java.print(i+" ").nextToken(). } for(i=1. m=(int)st.io. static int [] cc.*. a=new int[n+1][n+1].close(). } }//class /* 6 4 6 3 1 2 3 4 5 6 */ 1 2 5 6 3 4 15. st.m. st.nextToken(). i=(int)st.nval.j. }//main static boolean econex(int nodscos) { .out. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("noduriSeparare. out.k<=m.3.nval.nval. METODA BACKTRACKING if(color[v]==WHITE) if(a[u][v]==1) gi[v]--. n=(int)st.i<=n. for(k=1.nextToken().in"))). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("noduriSeparare. st.k. static int[][] a. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.nval.nextToken().320 CAPITOLUL 15. j=(int)st.k++) { st. class NoduriSeparare { static int n.

conex(i. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("muchieRupere. static int[][]a. a=new int[n+1][n+1].15 Determinarea muchiilor de rupere import java. st.v++) if(v!=nodscos) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v.m.int[]cc.nval.nval.nodscos). if(ncc>1) break.nextToken().k++) { st.cc. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.3. PROBLEME REZOLVATE int i. st.3.j.i++) if(i!=nodscos) if(cc[i]==0) { ncc++.15. }//conex }//class 321 15. int[] cc=new int[n+1].int et.k. m=(int)st. j=(int)st.i<=n.*. static int [] cc.v<=n.nextToken().cc. for(int v=1.ncc. ncc=0.in"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("muchieRupere. st.nodscos).int nodscos) { cc[u]=et.out"))).k<=m. n=(int)st.nextToken(). i=(int)st. } if(ncc>1) return false. // determinarea muchiilor care strica conexitatea class MuchieRupere // in graf neorientat conex { static int n. for(i=1.nextToken().nval. for(k=1.et. }// econex() static void conex(int u.nval. . else return true.io.

i++) for(j=i+1.close().322 CAPITOLUL 15.j<=n. a[i][j]=a[j][i]=0.v++) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v. for(i=1. if(ncc>1) break.v<=n. if(!econex()) System. for(int v=1.j++) { if(a[i][j]==0) continue.et). conex(i.i++) { if(cc[i]==0) { ncc++.i<=n. ncc=0. cc=new int[n+1]. ncc. a[i][j]=a[j][i]=1. }// econex() static void conex(int u. }//conex }//class /* 9 10 7 2 5 1 1 8 1 2 3 7 8 7 9 9 .int et) { cc[u]=et. } out. METODA BACKTRACKING a[i][j]=1. a[j][i]=1. } for(i=1.out.println(i+" "+j).i<=n. }//main static boolean econex() { int i. else return false. } } if(ncc==1) return true.ncc).

0).print("Puncte de articulare : "). // puncte de articulare int[] color. // tata_root=0 (nu are!) t=0. if(ndr>1) A[root]=1.out. . // pozitia varfului stivei unde este deja incarcat un nod (root) fs[vs]=root.ndr.out. else { System.d. ncb=nr componente biconexe // ndr=nr descendenti radacina (in arbore DFS)..t. GRAY=1. // initializare time.println("Graful NU este Biconex").*.tatau) tatau=0 ==> nu exista tatau if(ncb==1) System.3. numerotarea nodurilor in DFS dfs(root.vs. low[]. // culoarea nodului int[] fs.low.root..ts.n class Biconex // liste de adiacenta pentru graf { // vs=varf stiva.3.. // fs=fiu stiva. // pun in stiva "root" si ts[vs]=0. int n. PROBLEME REZOLVATE 9 4 6 9 6 4 4 1 9 5 9 7 9 3 */ 323 15.println("Graful este Biconex"). // componente biconexe int[] A. d[u]=moment descoperire nod u int[][] B. // liste de adiacenta int[] grad. afisv(A). m=muchii. t=time in parcurgerea DFS static static static static static static static static final int WHITE=0. // (u.ncb. root=3. System.m=0.16 Determinarea componentelor biconexe // Componenta biconexa = componenta conexa maximala fara muchii de rupere import java..BLACK=2. // radacina arborelui (de unde declansez DFS) vs=0. // noduri = 1. // root=radacina arborelui DFS int[][] G. // grad nod. ts=tata stiva public static void main(String[] args) throws IOException { init().io.15.out.

st.print("Componenta Biconexa "+i+" : ").j. color=new int[n+1]. ! for(k=1.i<=ncb. afisv(B[i]). // vectorii sunt initializati cu zero grad=new int[n+1]. } // minim() static void init() throws IOException { int i. for(i=1. m=(int)st. low=new int[n+1]. A=new int[n+1]. int b) { return a<b?a:b.nextToken(). j=(int)st. // 0=WHITE G=new int[n+1][n+1].out.i.print("Numar componente Biconexe : ").nval. color[u]=GRAY.out. G[j][++grad[j]]=i.i++) { System.k. d=new int[n+1]. ts=new int[m+1].k<=m. /* calculeaza d si low */ // fiuu = un descendent al lui u .i++) { fiuu=G[u][i].println(ncb).nextToken(). st.nval. METODA BACKTRACKING System.nval. fs=new int[m+1].nextToken(). d[u]=++t. st.in"))). int tatau) { int fiuu. low[u]=d[u]. G[i][++grad[i]]=j.i<=grad[u]. i=(int)st. } } }//main() static int minim(int a.nextToken(). B=new int[n+1][n+1].out. for(int i=1.k++) { st. System. } }//Init() static void dfs(int u. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("biconex.nval. n=(int)st.324 CAPITOLUL 15.

fius=fs[vs].fiuu) */ if(low[fiuu]!=low[u]) // (u.fius. int tata) { int tatas. } if(color[fiuu]==WHITE) /* fiuu nu a mai fost vizitat */ { if(u==root) ndr++.fiuu) = back edge low[u]=minim(low[u].fiuu) = bridge (pod) System.low[fiuu]). if(u!=root) A[u]=1.d[fiuu]). am identificat o componenta biconexa ce contine muchiile din stiva pana la (u. .fiuu) este muchie de intoarcere { /* insereaza in stiva muchia (u. vs--. B[ncb][fius]=1.u). do { tatas=ts[vs]. if(low[fiuu]>=d[u]) // "=" ==> fiuu intors in u ==> ciclu "agatat" in u !!! // ">" ==> fiuu nu are drum de rezerva !!! { /* u este un punct de articulatie. } } else // (u. ts[vs]=u. ncb++. // root=caz special (maresc nrfiiroot) dfs(fiuu. // root = caz special compBiconexa(fiuu. // este aceeasi muchie if((color[fiuu]==WHITE)|| // fiuu nedescoperit sau (d[fiuu]<d[u])) // (u. B[ncb][tatas]=1.out.u).3.fiuu) */ vs++.) static void compBiconexa(int fiu. } color[u]=BLACK.. fs[vs]=fiuu. // acum este terminat tot subarborele cu radacina fiuu !!! low[u]=minim(low[u].15.println("Bridge: "+fiuu+" "+u). } // dfs(. PROBLEME REZOLVATE 325 if(fiuu==tatau) continue..

num˘rul de triangulatii distincte. iar ˆ ¸ ¸ ıntre perechile de numere ce reprezint˘ diagonalele dintr-o a triangulatie se va l˘sa de asemenea minimum un spatiu.3. a a Datele de ie¸ire: ˆ fi¸ierul text triang.n m 1 8 1 2 1 3 6 3 4 | \ 2 4 | 5 --3 5 | / 5 7 7 5 6 6 7 */ 8 | 1 / 3 \ 4 \ 2 / Bridge: 8 1 Bridge: 5 3 Graful NU este Biconex Puncte de articulare : 1 3 5 Numar componente Biconexe : 4 Componenta Biconexa 1 : 1 8 Componenta Biconexa 2 : 1 2 3 4 Componenta Biconexa 3 : 5 6 7 Componenta Biconexa 4 : 3 5 15. O diagonal˘ va fi precizat˘ prin dou˘ numere reprezentˆnd cele dou˘ a a a a a vˆrfuri care o definesc.in se afl˘ pe prima linie un singur ın s a num˘r natural reprezentˆnd valoarea lui n (n ≤ 11).print(i+" ").out. { for(int i=1. a ¸ ın Fiind dat un poligon cu n vˆrfuri notate 1.i++) if(x[i]==1) System.out. } // compBiconexa(.pe prima linie. System. a ¸ ..out se vor scrie: s ın s .. Dou˘ triangulatii sunt distincte dac˘ difer˘ ¸ a ¸ a a prin cel putin o diagonal˘.OJI2002 clasa a X-a ¸ O triangulatie a unui poligon convex este o multime format˘ din diagonale ¸ ¸ a ale poligonului care nu se intersecteaz˘ ˆ interiorul poligonului ci numai ˆ vˆrfuri a ın ın a ¸i care ˆ s ımpart toat˘ suprafata poligonului ˆ triunghiuri. METODA BACKTRACKING } while(!((tata==tatas)&&(fiu==fius))).326 CAPITOLUL 15.) static void afisv(int[] x) // indicii i pentru care x[i]=1... 2.) }//class /* 8 9 <-.i<=n..println(). cele dou˘ numere ce definesc o diagonal˘ se despart prin a a a cel putin un spatiu. ¸ a ¸ Exemplu . n s˘ se genereze toate a a triangulatiile distincte ale poligonului.17 Triangulatii ..pe fiecare din urm˘toarele linii cˆte o triangulatie descris˘ prin diagonalele a a ¸ a ce o compun. . ¸ a Datele de intrare: ˆ fi¸ierul text triang. }// afisv(..

io.t2.out"))). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("triang. // numarul tuturor diagonalelor static int[] x. static int nsol=0. ndt=n-3. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. // numar diagonale in triangulatie static int nd=n*(n-3)/2. nd=n*(n-3)/2.in 5 triang.v2. // numar varfuri poligon static int ndt=n-3.nextToken(). PROBLEME REZOLVATE triang.currentTimeMillis().15. static PrintWriter out.in"))). t1=System.3.out 5 1314 2425 5253 3531 4214 327 Timp maxim de executare: 7 secunde/test pe un calculator la 133 MHz. v1=new int[nd+1]. // merge si n=12 in 3 sec class Triangulatii { static int n. Rezolvare detaliat˘ a Se genereaza toate combinatiile de diagonale care formeaza o triangulatie. x=new int[ndt+1]. 3 secunde/test pe un calculator la peste 500 MHz. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("triang.*. ¸ import java.nval. st. . n=(int)st. static int[] v1.

} out. // i si x[j] sunt diagonalele !!! for(j=1.328 v2=new int[nd+1]. CAPITOLUL 15.print(v1[x[i]]+" "+v2[x[i]]+" "). out. f(1).j++){v1[++k]=i. METODA BACKTRACKING if(n==3) out. for(j=3. for(i=1. diagonale().i++) out.currentTimeMillis().println("nsol = "+nsol+" Timp = "+(t2-t1)). else { out.k=0. ++nsol. return false.out.i<=n-2.println(). } static void diagonale() { int i.j<=n-1.j.println(catalan(n-2)).} for(i=2. v2[k]=j. } static void afisd() throws IOException { int i.j<=k-1. } static void f(int k) throws IOException { .j<=n.j++) if(((v1[x[j]]<v1[i])&&(v1[i]<v2[x[j]])&&(v2[x[j]]<v2[i]) )|| ((v1[i]<v1[x[j]])&&(v1[x[j]]<v2[i])&&(v2[i]<v2[x[j]]))) return true. int i) { int j. i=1. v2[k]=j.j++) {v1[++k]=i.} } static boolean seIntersecteaza(int k. System.println(0).i<=ndt.close(). t2=System.i++) for(j=i+2.

i=b. int[] y=new int[n+1].} else{d=b. for(j=2.3.j++) for(i=2. } } static int catalan(int n) { int rez. x[k]=i.int b) { int d.j<=n.i<=n. for(j=2. if(y[j]==1) break. r=d%i. int[] x=new int[n+1]. if(a>b) {d=a.i++) rez*=x[i]. for(i=2.i=a.j<=n.j++) y[j]=j. i<=nd-ndt+k.} while(i!=0) {c=d/i. d=i. i++) { if(seIntersecteaza(k. int d. x[i]=x[i]/d.15. PROBLEME REZOLVATE int i. y[j]=y[j]/d. } rez=1.i++) x[i]=n+i.j.i<=n.r. if(k<ndt) f(k+1).i<=n.i)) continue.} return d. for(i=2. } }// class 329 . i=r. for(i=x[k-1]+1. return rez.i.i++) { d=cmmdc(y[j]. else afisd().x[i]). int i. } static int cmmdc (int a.c.

.. n2 .in partitie. METODA BACKTRACKING 15... s˘ se determine cˆte partitii ale lui se pot a a a ¸ scrie. ≥ ni ≥ . a a Datele de intrare Fi¸ierul partitie.out va contine pe prima linie num˘rul de partitii ale lui n s ¸ a ¸ conform cerintelor problemei. .in contine pe prima linie num˘rul n s ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸erul partitie.330 CAPITOLUL 15.ONI2003 clasa a X-a ¸ Se define¸te o partitie a unui num˘r natural n ca fiind o scriere a lui n sub s ¸ a forma: n = n1 + n2 + ..18 Partitie . + nk . (k ≥ 1) unde n1 . ≥ nk ≥ 1 Cerint˘ ¸a Fiind dat un num˘r natural n.3. conform cerintelor de mai sus..out 7 5 Explicatii: ¸ Cele cinci partitii sunt: ¸ • 1+1+1+1+1+1+1 • 1+1+1+1+3 • 1+1+5 • 1+3+3 •7 Timp maxim de executare: 3 secunde/test Indicatii de rezolvare * ¸ Stelian Ciurea Problema se poate rezolva ˆ mai multe moduri: ın Solutia comisiei se bazeaz˘ pe urm˘toarele formule ¸i teoreme de combina¸ a a s toric˘: a . nk sunt numere naturale care verific˘ urm˘toarea relatie: a a ¸ n1 ≥ n2 ≥ . ¸tiind c˘ oricare num˘r ni dintr-o partitie ¸ s a a ¸ trebuie s˘ fie un num˘r impar... ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 160 Exemplu partitie..

i . a ¸ a ın a¸ Problema se poate rezolva ¸i prin backtracking. a a ın O alt˘ metod˘. s ¸ ¸ . deci nu este necesar˘ implementarea a operatiilor cu numere mari! ¸ Mihai Stroe.M M =impar Initial A0.k = M =1. k) = P (n − k. k) = P (n − k(k − 1)/2. Se poate construi o matrice A. ¸i alte a a s numere.k reprezint˘ num˘rul de partitii a a ¸ ale num˘rului i cu numere impare.. bazat˘ pe vectorul de constante. Ai−M. adic˘ 2 · k − 1.. dup˘ ¸ a care se putea folosi metoda vectorului de constante. 1) = P (n.15. 2) + . ¸ Rezultatul pentru n = 160 are 8 cifre.k s˘ reprezinte num˘rul de partitii ale lui i cu numere impare. pentru a economisi spatiu. mai mici sau egale cu M . De aici rezult˘ relatia: a ¸ Ai. ar fi ˆ a a a ınsemnat generarea solutiilor folosind metoda backtracking. unde Ai. s a − num˘rul de partitii ale unui num˘ n ˆ k p˘rti distincte este a ¸ a ın a¸ P (n.3..0 este 1. k) = 0 dac˘ n < k. 1) + P (n − k. f˘r˘ prea mari optimiz˘ri se s aa a poate obtine rezultatul ˆ mai putin de 3 secunde pentru n < 120. este format˘ dintr-un un num˘r M . din care ultimul este cel mult egal cu k. 13/6 . La implementare.k. solutia pentru num˘ul i se g˘se¸te ˆ a ¸ a a s ın Ai. PROBLEME REZOLVATE 331 este − num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti (nu neap˘rat distincte) a ¸ a ın a¸ a P (n... Pentru valori ¸ ın ¸ mai mari ale lui n. s a Limitele problemei ¸i timpul de execuie de 3 secunde permit rezolv˘rii prin s a backtracking ¸ btinerea unui punctaj multumitor. ın s Aceast˘ metod˘ conduce la o rezolvare instantanee a testelor date ˆ concurs. mai mic sau egal cu k. Aceste valori pot fi salvate ˆ ıntrun vector de constante.octombrie 2003 Problema se poate rezolva ˆ mai multe moduri. care este transformat ˆ ıntr-un nou program. k) − num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti impare care se pot ¸i repeta a ¸ a ın a¸ s este egal cu num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti distincte. Un a element din A se calculeaz˘ observˆnd c˘ o partitie a lui i cu numere impare. k) cu P (n.. ˆ acela¸i mod ca la problema ”Circular” de la clasa a IX-a. ˆ timp ce un backtracking ın folosit ca solutie a problemei ar fi obinut punctajul maxim doar pentru testele mici ¸ ¸i medii (pentru valori ale lui N mai mici decˆt 130).M ≤i. + P (n − k. Un backtracking l˘sat s˘ se execute ˆ ¸ a a ın timpul concursului ar fi putut genera solutiile pentru toate valorile lui N . se poate alege ¸ ¸ o variant˘ ˆ care Ai. se poate l˘sa programul s˘ ruleze ¸i se retin rezultatele ˆ a a s ¸ ıntr-un vector cu valori initiale. cel a a a ¸ mult egale cu k. a ın a a ¸ din care ultimul este cel mult egal cu al k-lea num˘r impar. GInfo nr. n) = 1 ¸i P (n. a a Dup˘ calcularea elementelor matricei. ın O idee bun˘ de rezolvare a problemei const ˆ folosirea metodei program˘rii a ın a dinamice.

return. a a Ordinul de complexitate al unei solutii care se bazeaz˘ pe metoda backtrack¸ a ing este exponential. dim=poz-1. static int n=6.out. ¸ Codul surs˘ a class PartitieNrGenerare // n = suma de numere { static int dim=0. System. int maxp. } if(val==0) { nsol++. ordinul a de complexitate al solutiei finale ar fi fost O(1). int poz) { if(maxp==1) { nsol++. s s Solutia descris˘ anterior. Invit˘m cititorul s˘ caute metode mai eficiente.1).currentTimeMillis(). are ordinul ¸ a a a de complexitate O(n3 ). bazat˘ pe metoda program˘rii dinamice. t2=System. } . dim=poz-1.currentTimeMillis().n.332 CAPITOLUL 15.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n").maxp). static int[] x=new int[n+1].. afis1(). }// main(. public static void main(String[] args) { long t1. METODA BACKTRACKING Analiza complexit˘¸ii at Pentru o rezolvare care se bazeaz˘ pe metoda vectorului de constante. f(n. return.) static void f(int val.nsol=0. t1=System. afis2(val. solutia const˘ ˆ citirea valorii ¸ ¸ a ınn lui N ¸i afi¸area rezultatului memorat..t2.

int b) { return (a<b)?a:b.) .currentTimeMillis(). System.1). System.out.nsol=0. }// main(. for(i=1. System..i++) System. static int[] x=new int[161].out. }afis2(.i<=dim. } }// class class PartitieNrImpare1 // n = suma de numere impare { // nsol = 38328320 timp = 8482 static int dim=0.i++) System.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n"). f(val-i.out.i--) { x[poz]=i. for(i=maxok.. } }// f(.currentTimeMillis(). }// afis1() static void afis2(int val.print("\n"+nsol+" : "). int n=160. t2=System.) static int min(int a.i<=dim.i++) System.int maxip) { int i. public static void main(String[] args) { long t1.print("\n"+nsol+" : ").print(x[i]+" ").15.i<=val.min(val-i.3..i>=1. f(n. PROBLEME REZOLVATE 333 int i. for(i=1.poz+1).out. int maxok=min(maxp..) static void afis1() { int i. t1=System.t2..print("1 ").maxi.. for(i=1.i).out.print(x[i]+" ").out. int maxi=((n-1)/2)*2+1.val).

int maxiok=min(maxip..i>=1. }// afis1() static void afis2(int val. } int maxi=((val-1)/2)*2+1.i++) System.int b) { return (a>b)?a:b.print(x[i]+" "). } .out.maxi).334 CAPITOLUL 15. // dim=poz-1. int i. // afis1().min(maxiok.i++) System.i<=dim. for(i=1. int poz) { if(maxip==1) { nsol++. METODA BACKTRACKING static void f(int val.print(x[i]+" ").out.) static void afis1() { int i. for(i=1.out.) static int max(int a. return.print("1 ")..poz+1). for(i=1..maxip). return. System. f(val-i.i=i-2) { x[poz]=i.int maxip) { int i. int maxip. // afis2(val.i).print("\n"+nsol+" : ").out. // dim=poz-1. System. for(i=maxiok.print("\n"+nsol+" : ").i<=val.i++) System.out.. } }// f(. } if(val==0) { nsol++.i<=dim. }// afis2(.

println("nsol = "+nsol+" timp= "+(t2-t1)). out. } if(val==0) { nsol++. int maxip. int maxi=((n-1)/2)*2+1.currentTimeMillis(). st. out.print(nsol).nval. n=(int)st.i. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("partitie.io. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("partitie. f(n. static int[] x=new int[161]. System. dim=poz-1. PROBLEME REZOLVATE static int min(int a.nextToken().out. }// main(.out"))).3. class PartitieNrImpare2 // n = suma de numere impare .currentTimeMillis(). t2=System. afis2(val). t1=System. return.. 335 int n.t2.maxi.in"))). int poz) { if(maxip==1) { nsol++. { // nsol = 38328320 timp = 4787 static int dim=0.close().1).15.*.nsol=0.int b) { return (a<b)?a:b. } }// class import java.. dim=poz-1. . public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.) static void f(int val.

print("1 "). } }// class 15.i=i-2) { x[poz]=i. //afis2(val). } static int min(int a.19 Scufita .int b) { return (a<b)?a:b. return.print("\n"+nsol+" : ").3. for(i=1. } nsol++.out.. for(i=1.i>=3. f(val-i.out.i++) System. pentru cei care nu o ¸tiu.i++) System.out. }// afis1() static void afis2(int val) { int i.i++) System. System. dim=poz-1. int maxiok=min(maxip. urmeaz˘ partea a doua.print(x[i]+" ").i.print("\n"+nsol+" : "). for(i=maxiok.336 //afis1().ONI2003 clasa a X-a ¸ Majoritatea participantilor la ONI2003 au auzit. cunoa¸terea ei nu este necesar˘ pentru a rezolva aceast˘ problem˘. }// afis2(.i<=dim.. ˆ copil˘rie. Pentru cei care o ¸tiu. int i. for(i=1.print(x[i]+" ")..i<=val. } CAPITOLUL 15. System. a ¸ s a a a Povestea nu spune ce s-a ˆ amplat pe drumul pe care Scufita Ro¸ie s-a ˆ ıntˆ ¸ s ıntors de . METODA BACKTRACKING int maxi=((val-1)/2)*2+1.maxi). }// f(.) static int max(int a.poz+1).int b) { return (a>b)?a:b.) static void afis1() { int i. povestea Scufitei ¸ ın a ¸ Ro¸ii.out.out.. nu s s a s v˘ faceti griji.i<=dim.

out are urm˘toarea structur˘: s a a . S˘ fi fost acest program scris de c˘tre ¸ a a dumneavoastr˘? Vom vedea. ¸ s a ın ¸ s ˆ fiecare pozitie a matricei fiind amplasate ciupercute. dar a decis s˘-i acorde o ¸ans˘ de ın a a a a s a sc˘pare. ea va pierde jocul de asemenea. va pierde jocul.ann b11 b12 .. ci doar dup˘ un num˘r ˆ a a ıntreg strict pozitiv de minute de la ˆ ınceput). cum ar fi c˘l˘toria ˆ timp.. Pe parcursul unui minut. s a a a a Din acest moment.. care i-a ¸ s a a promis c˘ va veni ˆ a ıntr-un sfert de ora (15 minute) pentru a o salva..matricea din care culege Lupul b21 b22 . ea s-a ˆ alnit cu Lupul (fratele lupului care a p˘r˘sit povestea ıntˆ aa ˆ prima parte).. scopul ei este nu numai s˘ r˘mˆn˘ ˆ viat˘. Dac˘ Scufita Ro¸ie pierde jocul. Dac˘ Scufita Ro¸ie ajunge ˆ ¸ ¸ a a ¸ s ıntr-o pozitie ˆ ¸ ın care nu sunt ciupercute. bn1 bn2 . a ¸ s a ˆ Inainte de ˆ ınceperea jocului.b2n .. atˆt Scufita.in are urm˘toarea structur˘: s a a N . Veti afla am˘nunte ˆ continuare. a a ¸ Scufita Ro¸ie se afl˘ ˆ pozitia (1.. a ¸ s a s ¸ ¸ folosind indicatiile date de un program scris de un concurent la ONI 2003 (nu vom ¸ da detalii suplimentare despre alte aspecte.3.. ci ¸i s˘ culeag˘ a a a a ın ¸a s a a cˆt mai multe ciupercute. pentru a le duce acas˘ (dup˘ ce va veni. Lupul se afl˘ ˆ pozitia ın ¸ ¸ a ın ¸ (1. Deci Scufita ¸ Ro¸ie va fi liber˘ s˘ plece dac˘ nu va pierde jocul dup˘ 15 minute. 1) a unei matrice cu N linii ¸i N coloane.. cˆt ¸i a ¸ a s Lupul se deplaseaz˘ ˆ a ıntr-una din pozitiile vecine (pe linie sau pe coloan˘) ¸i culeg ¸ a s ciupercutele din pozitia respectiv˘. cunoscut pentru l˘comia sa proverbial˘. an1 an2 . Jocul ˆ ¸ ¸ a ıncepe dup˘ a ce amˆndoi participantii au cules ciupercutele din pozitiile lor initiale (nu conteaz˘ a ¸ ¸ ¸ ¸ a cine are mai multe la ˆ ınceputul jocului.. Scufita Ro¸ie l-a sunat pe Vˆn˘tor. ¸a ¸ a ın Pe drum. provocˆnd-o la un concurs de cules ciupercute. Dac˘ la sfˆr¸itul unui minut ea are mai ¸ a as putine ciupercute decˆt Lupul. a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ o ajute pe Scufita Ro¸ie s˘ r˘mˆn˘ ˆ joc ¸i s˘ ¸ a ¸ s a a a a ın s a culeag˘ cˆt mai multe ciupercute la sfˆr¸itul celor 15 minute! a a ¸ as Date de intrare Fi¸ierul scufita.a2n . Lupul o va mˆnca. pentru aa ın a nu complica inutil enuntul problemei). Acesta dorea s˘ o m˘nˆnce.a1n -matricea din care culege Scufita Ro¸ie ¸ s a21 a22 .15.b1n . 1) a unei alte matrice similare. a at Povestea spune c˘ Scufita Ro¸ie a plecat acas˘ cu co¸uletul plin de ciupercute... PROBLEME REZOLVATE 337 la bunicut˘..bnn Date de ie¸ire s Fi¸ierul scufita... vˆn˘torul nu o a ¸ a a a a va mai l˘sa s˘ culeag˘). a a a Lupul..dimensiunea celor dou˘ matrice a a11 a12 .. va alege la fiecare minut mua a tarea ˆ cˆmpul vecin cu cele mai multe ciupercute (matricea sa este dat˘ astfel ın a ¸ a ˆ ınct s˘ nu existe mai multe posibilit˘¸i de alegere la un moment dat)..

Sud.338 CAPITOLUL 15. a a a ¸ • pe testele date. a • nici Scufita Ro¸ie ¸i nici Lupul nu vor p˘r˘si matricele corespunz˘toare. Est. Vest. E. ¸ ¸ a a pozitia (1. 1) este situat˘ ˆ coltul de Nord-Vest al matricei) ¸ a ın ¸ Restrictii ¸ • 4 ≤ N ≤ 10. Scufita Ro¸ie va avea ˆ ¸ s ıntotdeauna posibilitatea de a rezista 15 minute. iar ˆ final s˘ strˆng˘ cˆt mai multe ciupercute. de fapt. Restrictiile ıncˆ a a a a ın ın a a a a ¸ ¸ sunt date de enuntul problemei ¸i de num˘rul de ciupercute culese de Lup.in scufita. METODA BACKTRACKING N R . astfel In a ¸ a ˆ at s˘ r˘mˆn˘ ˆ joc. V indicˆnd deplas˘ri spre Nord. pe rˆnd. Scufita trebuie s˘ mute la fiecare moment.d15 . astfel a a a a ¸ ele pot fi determinate imediat dup˘ citirea datelor. 13/6 . Exemplu scufita. a ın Se observ˘ c˘ mut˘rile Lupului sunt independente de mut˘rile Scufitei. separate prin cˆte un ¸ ¸ s a spatiu (directiile pot fi N. fiecare a a mutare din cele cel mult patru posibile (teoretic.out 4 137 2234 SSSEEENVVNEENVV 5678 9 10 11 12 13 14 15 16 1234 5678 9 10 11 12 13 14 15 16 Explicatie: ¸ Scufita Ro¸ie a efectuat acelea¸i mut˘ri cu cele efectuate de Lup ¸i a avut tot ¸ s s a s timpul o ciupercut˘ ˆ plus. S.num˘rul total de ciupercute culese a ¸ d1 d2 . GInfo nr. care ¸ s a ¸ este cunoscut la fiecare moment. Rezolvarea prin metoda backtracking ˆ ıncearc˘ la fiecare pas. • valorile din ambele matrice sunt numere naturale mai mici decˆt 256. deoarece Scufita nu se va ˆ ın ¸ ıntoarce ˆ pozitia din care ın ¸ tocmai a venit). ¸a ın In ¸ Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Mihai Stroe.octombrie 2003 Problema se rezolv˘ folosind metoda backtracking ˆ plan. ˆ final ea a cules toate ciupercutele din matrice. a ˆ acest punct al rezolv˘rii.. cel mult trei mut˘ri sunt a posibile ˆ fiecare moment.. ˆ pozitia a a ¸ ¸ ın ¸ respectiv˘ r˘mˆn 0 ciupercute. .directiile pe care s-a deplasat Scufita Ro¸ie. ¸ s s aa a • dup˘ ce unul din juc˘tori culege ciupercutele dintr-o pozitie.

¸ a ˆ a nu a fost g˘sit˘ o rezolvare polinomial˘ pentru aceast˘ problem˘ (¸i este Inc˘ a a a a a s improbabil ca o astfel de rezolvare s˘ existe).nval.in"))). ˆ momentul g˘sirii unei solutii. maxc=0.*. num˘rul maxim de st˘ri examinate este mult mai mic.y. ¸ a a Cum num˘rul M este cunoscut ¸i mic. PROBLEME REZOLVATE 339 Se urm˘re¸te respectarea restrictiilor impuse. Avˆnd ˆ vedere c˘ la fiecare pas Scufita poate alege dintre cel mult 3 mut˘ri a ın a ¸ a (deoarece nu se poate ˆ ıntoarce ˆ pozitia din care a venit). ¸ Analiza complexit˘¸ii at Fie M num˘rul de mut˘ri pe care le are de efectuat Scufita. deci constant (constanta introdus˘ fiind totu¸i a s destul de mare). a s ¸ In a ¸ aceasta este comparat˘ cu solutia optim˘ g˘sit˘ pˆn˘ atunci ¸i dac˘ este mai bun˘ a ¸ a a a a a s a a este retinut˘. st. ¸ s respectiv O(M ).3.j. Ordinul de complexitate este dat de ın rezolvarea prin metoda backtracking. . primele dou˘ mut˘ri ofer˘ dou˘ variante de alegere ˆ loc de trei. deci nu vor fi luate ˆ calcul.nextToken(). static char[] tc=new char[16]. static int[] x.15. static int[][] a. static char[] tmax=new char[16]. a a ¸ Operatiile de citire ¸i scriere a datelor au ordinul de complexitate O(N 2 ). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("scufita. Alte a a a a ın restrictii apar datorit˘ limit˘rii la o matrice de 10 · 10 elemente. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. Codul surs˘ a import java.io. n=(int)st. ordinul de complexitate ın ¸ ar fi O(3M ). dar limitele mici ¸i faptul c˘ num˘rul a s a a de mut˘ri disponibile ˆ a ıncepe s˘ scad˘ destul de repede.b. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("scufita. de a a exemplu.out"))). s-ar putea considera c˘ ordinul de a s a complexitate este limitat superior. De fapt. class Scufita { static int n. ˆ multe cazuri permit un a a ın timp de executie foarte bun.

ii++) tmax[ii]=tc[ii]. return. a[i][j]=0.print(tmax[i]). f(i-1.. }// main() static void f(int i.close().j. } if((a[i-1][j]>0)&&(a[i-1][j]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i+1][j]>0)&&(a[i+1][j]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i][j-1]>0)&&(a[i][j-1]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i][j+1]>0)&&(a[i][j+1]+x[k]>=y[k+1])) a[i][j]=aij.println(). METODA BACKTRACKING for(i=1. int[17]. } culegeLupul(1. tc[k]=’S’.i++) for(j=1. f(i.i<=n. tc[k]=’E’.j++) { st.ii<=15.340 a=new b=new x=new y=new int[n+2][n+2]. f(1. if(k==16) { if(x[16]>maxc) { maxc=x[16].1.i++) for(j=1.) { { { { tc[k]=’N’.i<=n. }//f(.k+1).k+1).j-1. x[k]=x[k-1]+a[i][j]. a[i][j]=(int)st.nextToken(). out. int k) throws IOException { int aij=a[i][j].j<=n.1). int[n+2][n+2].1..j++) { st.j<=n.j. } } } } .nval. f(i+1.k+1). tc[k]=’V’. out.1).k+1). f(i. b[i][j]=(int)st. int j. for(i=1.i++) out.i<=15.println(maxc). } a[i][j]=aij. int[17]. out.j+1. CAPITOLUL 15.nval.nextToken(). } for(i=1. for(int ii=1.

k+1). b[i][j]=0.k+1).) }// class . else culegeLupul(i.. y[k]=y[k-1]+b[i][j].15.j-1.j. int j. PROBLEME REZOLVATE 341 static void culegeLupul(int i. else if(b[i][j-1]>b[i][j+1]) culegeLupul(i.j. if((b[i-1][j]>b[i+1][j])&&(b[i-1][j]>b[i][j-1])&&(b[i-1][j]>b[i][j+1])) culegeLupul(i-1.3. }// culegeLupul(.k+1).j+1. int k) { if(k>16) return. else if((b[i+1][j]>b[i][j-1])&&(b[i+1][j]>b[i][j+1])) culegeLupul(i+1.k+1)..

METODA BACKTRACKING .342 CAPITOLUL 15.

Sunt considerate a a a urm˘toarele aspecte care caracterizeaz˘ o rezolvare prin programare dinamic˘: a a a • Problema se poate descompune recursiv ˆ mai multe subprobleme care sunt ın caracterizate de optime partiale. optimele a ın a partiale se vor retine treptat. stare a ¸i decizie. iar optimul global se obtine prin combinarea ¸ ¸ acestor optime partiale. ˆ maniera bottom-up. A doua variant˘ de prezentare face apel la conceptele intuitive de sistem. ¸ • Subproblemele respective se suprapun. ˆ literatura de specialitate exist˘ dou˘ variante de prezentare a acestei In a a tehnici.. Pentru a a s evita risipa de timp rezultat˘ ˆ urma unei implement˘ri recursive. S1 .. ˆ anumite structuri de ¸ ¸ ın ın date (tabele).1 Prezentare general˘ a Folosirea tehnicii program˘rii dinamice solicit˘ experient˘. Prima dintre ele este mai degrab˘ de natur˘ deductiv˘ pe cˆnd a doua a a a a folose¸te gˆndirea inductiv˘. La un anumit nivel. O problem˘ este abordabil˘ folosind tehnica program˘rii dinamice dac˘ s a a a a satisface principiul de optimalitate sub una din formele prezentate ˆ continuare. s a a Prima variant˘ se bazeaz˘ pe conceptul de subproblem˘.Capitolul 16 Programare dinamic˘ a 16. intuitie ¸i abilit˘¸i a a ¸a ¸ s at matematice. . ¸ a 343 . Sn ale sistemului. De foarte multe ori rezolv˘rile date prin aceast˘ tehnic˘ au ordin de a a a complexitate polinomial. dou˘ sau mai a multe subprobleme necesit˘ rezolvarea unei aceea¸i subprobleme. ın Fie secventa de st˘ri S0 ..

.. ele avˆnd ”sub-subprobleme” comune. le rezolv˘ ¸ a ın a (de obicei recursiv) ¸i apoi combin˘ solutiile lor pentru a rezolva problema initial˘. ın a a a Indiferent de varianta de prezentare.. d2 . dn ın este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea Si s ˆ starea Sn . programarea dinamic˘ rezolv˘ a a a a problemele combinˆnd solutiile unor subprobleme.. Folosirea acestor tabele d˘ ¸i numele tehnicii respective. di . atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) d1 . di este ın un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea S0 ˆ starea s ın Si . di+2 . di+2 .. ¸ 4. dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn . . d2 . . ¸ ¸ . dn ın este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea Si ˆ s ın starea Sn ¸i d1 . dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn .. se a In a ¸ rezolv˘ fiecare ”sub-subproblem˘” o singur˘ dat˘ ¸i se folose¸te un tablou pentru a a a as s a memora solutia ei.... Astfel. caracterizarea unei solutii optime (identificarea unei modalit˘ti optime de ¸ a rezolvare.. as Asem˘n˘tor cu metoda ”divide et impera”. • Dac˘ d1 . . se folosesc tabele auxiliare pentru retinerea optimelor ¸ ¸ partiale iar spatiul de solutii se parcurge ˆ ordinea cresc˘toare a dimensiunilor ¸ ¸ ¸ ın a subproblemelor.. dn . d2 . definirea recursiv˘ a valorii unei solutii optime. decizia di depinde de deciziile anterioare di+1 . ..344 ˘ CAPITOLUL 16... evitˆndu-se recalcularea ei de cˆte ori subproblema reapare. decizia di+1 depinde de deciziile anterioare d1 ... Astfel. calculul efectiv al valorii unei solutii optime. ˆ a doua variant˘ avem recurente ˆ ¸irul de decizii. s a ¸ a ˆ timp ce programarea dinamic˘ se aplic˘ problemelor ale c˘ror subprobleme nu ın a a a sunt independente. PROGRAMARE DINAMICA • Dac˘ d1 . at 2. ˆ aceast˘ situatie... atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) di+1 . .. Spunem c˘ se aplic˘ metoda mixt˘. di este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea s s sistemului din starea S0 ˆ starea Si . .. d2 . care satisface una dintre formele principiului optimalit˘¸ii). d2 . . dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn . ¸ a ¸ Deoarece rezolvarea prin recursivitate duce de cele mai multe ori la ordin de complexitate exponential.. rezolvarea prin programare dinamic˘ a presupune g˘sirea ¸i rezolvarea unui sistem de recurente. reconstituirea unei solutii pe baza informatiei calculate. ¸ a a Algoritmul pentru rezolvarea unei probleme folosind programarea dinamic˘ a se dezvolta ˆ 4 etape: ın 1. .. Spunem c˘ a se aplic˘ metoda ˆ a ınapoi.. a ¸ 3... ın Spunem c˘ se aplic˘ metoda ˆ a a ınainte. ˆ prima variant˘ avem a s ¸ In a recurente ˆ ¸ ıntre subprobleme. Deosebirea const˘ ˆ faptul c˘ a ¸ a ın a ”divide et impera” partitioneaz˘ problema ˆ subprobleme independente. . este necesar˘ ¸i o justificare In ın ¸ as sau o demonstratie a faptului c˘ aceste recurente sunt cele corecte. ın a ¸ ın s ˆ afara cazurilor ˆ care recurentele sunt evidente... atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) di+1 . • Dac˘ d1 .

. × An ). × An . De exemplu. 1 ≤ i ≤ j ≤ n. PROBLEME REZOLVATE 345 16. 1 ≤ i ≤ j ≤ n.. calcularea a a produsului Ai ×Ai+1 ×..2. necesitˆnd 1000000+1000000=2000000 ˆ a ınmultiri. × An (pentru care a costul. × Aj . avˆnd n linii ¸i m coloane. (1000.. d1 × d2 . Aceast˘ observatie se aplic˘ ¸i produselor dintre paranteze. 10) ¸i (10.. A2 ... cu semnificatia: s M [i][j] = num˘rul minim de ˆ a ınmultiri elementare necesare pentru a calcula ¸ produsul Ai × Ai+1 × .16.. × Aj . 100).2. ¸ a Exemplu: Pentru 3 matrice de dimensiuni (10.. Observ˘m c˘ subproblemele nu sunt independente. Pentru a calcula A1 ×A2 ×. ¸ a ˆ functie de modul de parantezare difer˘ num˘rul de ˆ In ¸ a a ınmultiri elementare ¸ necesare pentru calculul produsului A1 × A2 × .×An . adic˘ num˘rul total de ˆ a a ınmultiri elementare. Numim ˆ ınmultire elementar˘ ˆ ¸ a ınmultirea a dou˘ elemente. de dimensiuni d0 × d1 . s˘ fie minim). (A1 × A2 ) × A3 necesitˆnd 1000000+10000=1010000 ˆ a ınmultiri elementare ¸ 2. a a 2.. ¸ Reamintim c˘ num˘rul de ˆ a a ınmultiri elementare necesare pentru a ˆ ¸ ınmulti o ¸ matrice A.. num˘rul minim de ˆ a ınmultiri necesare pentru a calcula A1 × A2 × ¸ .. A1 × (A2 × A3 ).. Evident. a ¸ a s subproblemele problemei initiale constau ˆ determinarea parantez˘rii opti¸ ın a male a produselor de matrice de forma Ai × Ai+1 × .. Se cere parantezare optimal˘ a produsului A1 × A2 × .. avˆnd m linii ¸i p coloane. × Aj . . 1000). cu n linii ¸ ¸ ¸i n coloane. a dn−1 × dn . × Ak ) × (Ak+1 × . Pentru a retine solutiile subproblemelor. Prin urmare. Produsul A1 × A2 × .... vom utiliza o matrice M .. produsul s A1 × A2 × A3 se poate calcula ˆ dou˘ moduri: ın a 1. . × An se poate calcula ˆ diverse moduri....1 Inmultirea optimal˘ a matricelor ¸ a Consider˘m n matrice A1 ...... Solutie 1.. cu o matrice B. × An este M [1][n].×Aj ¸i calcularea produsului Ai+1 ×Ai+2 ×. a s a s este n ∗ m ∗ p. ¸ a deci vom paranteza produsul astfel: (A1 × A2 × . An ... ˆ final trebuie s˘ ˆ ın a ınmultim dou˘ matrice.2 Probleme rezolvate 16. s au ca subproblem˘ comun˘ calcularea produsului Ai+1 × .×Aj+1 . aplicˆnd ın a asociativitatea operatiei de ˆ ¸ ınmultire a matricelor. .

j.print("(")...out. ¸ fix˘m pozitia de parantezare k ˆ toate modurile posibile (ˆ a ¸ ın ıntre i ¸i j − 1).×Ak . apoi de 3 matrice.. static int p[]=new int[100]. Prin urmare vom rezolva s relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: (determin˘m parantezarea optimal˘ ¸ ¸a ın a a a produselor de dou˘ matrice.. Pentru a construi solutia optim˘ este util˘ ¸i retinerea indicelui k...i... parantezarea produselor A1 × A2 × a a . × Aj ¸i costul s ˆ ınmultirii celor dou˘ matrice rezultate (di−1 × dk × dj ). datorit˘ faptua ¸ ¸a a a lui c˘ subproblemele se suprapun. PROGRAMARE DINAMICA 3. Nu vom considera un alt tablou. ci-l vom retine.k..v. ¸i s s alegem varianta care ne conduce la minim.. if(i!=k) { System. deci o abordare recursiv˘ ar conduce la a a rezolvarea aceleia¸i subprobleme de mai multe ori. i = 1. Prin urmare s a a elementele matricei M trebuie s˘ satisfac˘ urmatoarea relatie de recurent˘: a a ¸ ¸a M [i][i] = 0. etc).int j) { int k. 4 matrice.k). class InmOptimalaMatrice { static int nmax=20. a import java. × Ak ¸i Ak+1 × . M [i][j] = min {M [i][k] + M [k + 1][j] + d[i − 1] × d[k] × d[j]} i≤k<j Cum interpret˘m aceast˘ relatie de recurent˘? Pentru a determina num˘rul a a ¸ ¸a a minim de ˆ ınmultiri elementare pentru calculul produsului Ai ×Ai+1 ×.×Aj . a ¸ a as ¸ pentru care se obtine minimul. static int n..*. costul ¸ parantez˘rii este egal cu numarul de ˆ a ınmultiri elementare necesare pentru ¸ calculul produsului Ai ×Ai+1 ×. × An trebuie s˘ fie de asemenea optimal˘. if(i<j) { k=m[j][i].io. Pentru o pozitie k fixata. pe pozitia simetric˘ fat˘ de diagonala principala (M [j][i]). ¸ ¸ a ¸a 4. paranteze(i. Pentru ca parantezarea s˘ fie optimal˘. public static void paranteze(int i. . ¸ a Observ˘m c˘ numai jum˘tatea de deasupra diagonalei principale din M este a a a utilizat˘. Rezolvarea recursiv˘ a relatiei de recurent˘ este ineficient˘..346 ˘ CAPITOLUL 16. static int m[][]=new int[100][100]. la care se adaug˘ num˘rul de ˆ a a ınmultiri ¸ elementare necesare pentru calculul produsului Ak+1 × .imin. 2.. n. .min.

j<=n. paranteze(k+1.out. m[j][i]=imin. System.print("numarul matricelor: ").j++) { min=m[i][i]+m[i+1][j]+p[i]*p[i+1]*p[j+1].print(")").k).i<=n+1. p[i]=Integer.i>=1.out. imin=i.2. for(k=i+1. } for(i=n. System.parseInt(br.out.readLine()).i++) { System.out. System.parseInt(br. n=Integer. PROBLEME REZOLVATE System.j).readLine()). imin=k.16. }//if else paranteze(i.print("p["+i+"]="). }//if else paranteze(k+1.out.k++) { v=m[i][k]+m[k+1][j]+p[i]*p[k+1]*p[j+1]. if(k+1!=j) { System. }//for i.print("A"+i). } } m[i][j]=min. System.out.i--) for(j=i+1.print("(").print(" * "). for(i=1.print(")").in)).out.out. }//paranteze 347 public static void main(String[]args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. if(min>v) { min=v.k<=j-1.j . }//if else System.println("Dimensiunile matricelor:").j).

Fie Ai1 = (ai1 ≤ ai2 ≤ . System. etc. Evident Ai2 = (ai2 ≤ ai3 ≤ . ai1 +1 .. 30. de lungime maxim˘. Se cere determinarea unui sub¸ir cresc˘tor al ¸irului A.2 Sub¸ir cresc˘tor maximal s a Fie un ¸ir A = (a1 . 10.out. ≤ aik ) cel mai lung sub¸ir cresc˘tor al ¸irului A.. Observ˘m c˘ el coincide cu cel mai lung sub¸ir cresc˘tor al ¸irului s a a s a s s (ai1 .println(). i = {1.. an ).. ai2 +1 . 30. Prin urmare. 8.2... 40. PROGRAMARE DINAMICA System..out.. .println("Numarul minim de inmultiri este: "+m[1][n]). ˆ ordinea ˆ care acestea apar ˆ A: ın ın ın ai1 . < ik ≤ n. s a s a De exemplu.. . 3. . o subproblem˘ a problemei a initiale const˘ ˆ determinarea celui mai lung sub¸ir cresc˘tor care ˆ ¸ a ın s a ıncepe cu ai . unde 1 ≤ i1 < i2 < .n). n}. 60.. a2 . 50. 80). 6. ≤ aik ) este cel mai lung sub¸ir a cresc˘tor al lui (ai2 .348 ˘ CAPITOLUL 16. .. 10. paranteze(1.out. an ). an ).. aik .. Numim sub¸ir al ¸irului A o succesiune de s s s elemente din A. 60. pentru A = (8.. }//main }//class /* numarul matricelor: 8 Dimensiunile matricelor: p[1]=2 p[2]=8 p[3]=3 p[4]=2 p[5]=7 p[6]=2 p[7]=5 p[8]=3 p[9]=7 Numarul minim de inmultiri este: 180 Ordinea inmultirilor: ((((A1 * A2) * A3) * (A4 * A5)) * (A6 * A7)) * A8 */ 16.print("Ordinea inmultirilor: "). System... ai2 . 80) o solutie poate fi ¸ (3. Rezolvare s a 1. 100..... . . 6.

j=i+1.n unde poz[i] = indicele j pentru care se obtine maximul l[i]. } cout<<"Lungimea celui mai lung subsir crescator: " <<max. sau −1 dac˘ un a a a astfel de element nu exist˘. . i!=-1. j. Pentru a retine solutiile subproblemelor vom considera doi vectori l ¸i poz. j = {i + 1. determin˘m valoarea maxim˘ ¸ a a a din vectorul l. } Pentru a determina solutia optim˘ a problemei. poz[n]=-1. for (i=pozmax. ¸ ¸ s fiecare cu n componente. j++) if (a[i] <= a[j] && l[i]<1+l[j]) { l[i]=1+l[j]. l[n]=1. ¸ ın ...2. Secventele de program de mai sus sunt scrise ˆ c/C++. poz[i]=-1.16. pozmax=1. PROBLEME REZOLVATE 349 Subproblemele nu sunt independente: pentru a determina cel mai lung sub¸ir s cresc˘tor care ˆ a ıncepe cu ai . i--) for (l[i]=1. cout<<"\nCel mai lung subsir:\n". a 3. ai ≤ aj . i>0. poz[n] = −1. pozmax=i. poz[i] =pozitia elementului care urmeaz˘ dup˘ a[i] ˆ cel mai lung sub¸ir ¸ a a ın s cresc˘tor care ˆ a ıncepe cu a[i]. Relatia de recurent˘ care caracterizeaz˘ substructura optimal˘ a problemei ¸ ¸a a a este: l[n] = 1. l[i] = max {1 + l[j]|a[i] ≤ a[j]} j=i+1. apoi afi¸am solutia. 2. i++) if (max<l[i]) { max=l[i]. avˆnd semnificatia: a ¸ l[i] =lungimea celui mai lung sub¸ir cresc˘tor care ˆ s a ıncepe cu a[i]. for (int i=2. ˆ s˘ ¸ ıncepˆnd cu pozitia maximului ¸i utilizˆnd a ¸ s a informatiile memorate ˆ vectorul poz: ¸ ın //determin maximul din vectorul l int max=l[1]. este necesar s˘ determin˘m cele mai lungi sub¸iruri a a s cresc˘toare care ˆ a ıncep cu aj . n}. i=poz[i]) cout<<a[i]<<’ ’. i<=n. poz[i]=j. ¸ Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın int i. for (i=n-1. dac˘ un astfel de element exist˘. j<=n.

j++) if(max<lg[j]){ max=lg[j]. poz=new int[n+1]. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("SubsirCrescatorNumere.i<=n. for(k=1. lg[n]=1.close(). jmax=0. public static void main(String []args) throws IOException { int i. } out.in"))). a[i]=(int)st. for(j=i+1. lg=new int[n+1].out"))). } out.i++) { st. st.io. PROGRAMARE DINAMICA Programele urm˘toare sunt scrise ˆ Java: a ın import java. for(i=1. } max=0.println(max). a=new int[n+1]. jmax=0. class SubsirCrescatorNumere { static int n.j. jmax=j. static int[] poz.i>=1. for(i=n-1. poz[i]=jmax. int k. for(j=1. PrintWriter out = new PrintWriter ( new BufferedWriter( new FileWriter("SubsirCrescatorNumere. static int[] lg. }//main }//class . j=poz[j].k++) { out. jmax=j. } int max. } if(max!=0) { lg[i]=1+max.n=(int)st.350 ˘ CAPITOLUL 16.*. j=jmax.j++) if((a[i]<=a[j])&&(max<lg[j])) { max=lg[j].jmax.print(a[j]+" "). } else lg[i]=1.j<=n.k<=max.nextToken().nextToken().i--) { max=0. static int[] a.nval.j<=n.nval.

charAt(i)<=a.println(a+" "+n).j++) { out.i. } // main }// class .charAt(k)).close(). k=pozmax. } out. l=new int[n]. if(l[i]>lmax) { lmax=l[i].i++) poz[i]=-1.16.in"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("SubsirCrescatorLitere.//l[i]=lg.lmax=-1.nextToken().out"))). pozmax=i. poz[n-1]=-1.i--) { jmax=i. PROBLEME REZOLVATE import java. for(j=1. a=st.j.io.pozmax=-1.jmax.print(a.length().print("("+l[pozmax]+") : ").i<n. out.j<=lmax. k=poz[k]. } } out. l[i]=1+l[jmax]. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("SubsirCrescatorLitere. l[n-1]=1.poz.2.celui mai lung subsir care incepe cu a[i] poz=new int[n].*. String a.sval.j<n. st. int [] l.//poz[i]=pozitia elementului care urmeaza dupa a[i] for(i=0.charAt(j))&&(1+l[j]>1+l[jmax])) jmax=j.k.print("Solutia "). for(i=n-2.j++) if((a. out. poz[i]=jmax.i>=0. n=a. class SubsirCrescatorLitere { 351 public static void main(String[] args) throws IOException { int n. for(j=i+1.

Fiecare num˘r din acest drum este situat sub precedentul. i--) for (j=1. 99]. n} S[i][j] = T [i][j] + max{S[i + 1][j]. Relatia de recurenta care caracterizeaz˘ substructura optimal˘ a problemei ¸ ¸ a a este: S[n][i] = T [n][i]. Suedia 1994) a Rezolvare 1. cu semnificatia ¸ S[i][j] = suma maxim˘ ce se poate obtine pe un drum de la T [i][j] la un a ¸ element de pe ultima linie. S[i + 1][j + 1]} 4. j++) .. Pentru a retine solutiile subproblemelor. i>0. ¸ 3. j.1: Triunghi de numere Problema const˘ ˆ scrierea unui program care s˘ determine cea mai mare a ın a sum˘ de numere aflate pe un drum ˆ a ıntre num˘rul de pe prima linie ¸i un num˘r a s a de pe ultima linie.3 Sum˘ maxim˘ ˆ triunghi de numere a a ın S˘ consider˘m un triunghi format din n linii (1 < n ≤ 100).352 ˘ CAPITOLUL 16. a ¸ Evident.. pˆn˘ la un a a num˘r de pe ultima linie. a a la stˆnga sau la dreapta sa. i<=n. . i++) S[n][i]=T[n][i]. for (i=n-1. subproblemele nu sunt independente: pentru a a calcula suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i][j] la ultima linie. Vom retine triunghiul ˆ ¸ ıntr-o matrice p˘tratic˘ T . Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın int i. 2. Subproblemele problemei date constau ˆ determinarea sumei maxime a ın care se poate obtine din numere aflate pe un drum ˆ ¸ ıntre numarul T [i][j]. de ordin n. for (i=1. respectˆnd conditiile problemei. ca ˆ exemplul urm˘tor: ın a 7 3 8 2 4 5 7 2 1 4 6 8 0 4 5 Tabelul 16. vom utiliza o matrice S. sub diagonala a a principal˘.2. Evident. fiecare linie a a continˆnd numere ˆ ¸ a ıntregi din domeniul [1. PROGRAMARE DINAMICA 16. (IOI. la a stˆnga sau la dreapta acestuia. i = {1.. p˘tratic˘ ¸ ¸ a a de ordin n. j<=i. solutia problemei va fi S[1][1]. fiecare num˘r din acest drum fiind situat sub precedentul. 2. a trebuie s˘ calcul˘m suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i + 1][j] la a a a ultima linie ¸i suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i + 1][j + 1] la s a ultima linie.

k = {1. 2. iar elementul lcs[k][h] va fi lungimea celui mai lung sub¸ir comun al ¸irurilor s s Xk si Yh . 2. Din observatia precedent˘ deducem c˘ subproblemele problemei date nu sunt ¸ a a independente ¸i c˘ problema are substructur˘ optimal˘. h = {1...2. s a a a 2. if (S[i+1][j]<S[i+1][j+1]) S[i][j]=T[i][j]+S[i+1][j+1]). . 2.. Pentru a retine solutiile subproblemelor vom utiliza o matrice cu n + 1 linii ¸ ¸ ¸i m + 1 coloane. 0.. 6. 8. Yh ) ın s lungimea celui mai lung sub¸ir comun al lui Xk . ¸ a Solutie 1.. Yh ). Linia ¸i coloana 0 sunt utilizate pentru initializare s a s ¸ cu 0.. 1. . 6. Yh−1 )). ¸ s a Exemplu Pentru X = (2.4 Sub¸ir comun maximal s Fie X = (x1 . Determinati un sub¸ir comun de lungime maxim˘. 3. O subproblem˘ a problemei date const˘ a a ˆ determinarea celui mai lung sub¸ir comun al lui Xk .. Vom caracteriza substructura optimal˘ a problemei prin urm˘toarea relatie a a ¸ de recurent˘: ¸a lcs[k][0] = lcs[0][h] = 0.. 5.16. . ym ) dou˘ ¸iruri de n. problema cere determinarea LCS(Xn . 2. Dac˘ Xk = Y h atunci a LCS(Xk. y2 . . s Utilizˆnd aceste notatii.. xk ) (prefixul lui X de lungime k) ¸i cu Yh = a s (y1 . } 353 Exercitiu: Afi¸ati ¸i drumul ˆ triunghi pentru care se obtine solutia optim˘.. Notam cu LCS(Xk . . 3. 3. yh ) prefixul lui Y de lungime h. 4. 5. denumit˘ lcs.. precum a ¸ ¸i un astfel de sub¸ir.. LCS(Xk . 2. 8). 5. Dac˘ Xk = Yh atunci a LCS(Xk . Yh−1 ).. 8) ¸i Y = (6. 8) o s solutie posibil˘ este: Z = (2. m} max lcs[k][h − 1]. n}.. respectiv m s as numere ˆ ıntregi.2. PROBLEME REZOLVATE { S[i][j]=T[i][j]+S[i+1][j]. 3. x2 . ¸ s ¸ s ın ¸ ¸ a 16. 5. Yh . 5. Yh . 5. xn ) ¸i Y = (y1 . 5. 5. Yh ) = 1 + LCS(Xk−1 . y2 . Not˘m cu Xk = (x1 . . lcs[k − 1][h]. dac˘ x[k] <> y[h] a lcs[k][h] = 1 + lcs[k − 1][h − 1]. s s Observatie ¸ 1. x2 . 5. 4. dac˘ x[k] = y[h] a Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın . Ym ). 5.. 4. Y h) = max(LCS(Xk−1 ..

for (int i=0. De asemenea sunt afi¸ate matricele auxiliare ¸ ın a s de lucru pentru a se putea urm˘rii mai u¸or modalitatea de determinare recursiv˘ a s a a tuturor solutiilor. h--. cout<<"\nCel mai lung subsir comun este: \n". vom reconstitui solutia optim˘ pe baza rezultatelor a a ¸ a ¸ a memorate ˆ matricea lcs. ın ¸ ¸ ın a din acest motiv vom memora solutia ˆ ıntr-un vector. int d[100]. else lcs[k][h]=lcs[k][h-1]. ˆ ordine lexicografic˘. lcs[k][h]. pe care ˆ vom afi¸a de la ıl s sfˆr¸it c˘tre ˆ as a ınceput: cout<<"Lungimea subsirului comun maximal: " <<lcs[n][m]. } else if (lcs[k][h]==lcs[k-1][h]) k--. k++) for (int h=1. static int [][] a. PROGRAMARE DINAMICA for (int k=1.k>=0. k--. Prin reconstituire vom obtine solutia ˆ ordine invers˘. h++) if (x[k]==y[h]) lcs[k][h]=1+lcs[k-1][h-1]. Sunt determinate cea mai mic˘ ¸i cea mai ın s a ¸ as mare solutie.*. Programul urm˘tor este ¸ ın a scris ˆ Java ¸i determin˘ toate solutiile. . else if (lcs[k-1][h]>lcs[k][h-1]) lcs[k][h]=lcs[k-1][h]. k<=n.354 ˘ CAPITOLUL 16. k=n. Deoarece nu am utilizat o structur˘ de date suplimentar˘ cu ajutorul c˘reia a a a s˘ memor˘m solutia optim˘.io. ¸ import java. k--) cout<< d[k] <<’ ’. h<=m. // SubsirComunMaximal class scm { static PrintWriter out. ) if (x[k]==y[h]) { d[i++]=x[k]. for (k=i-1. else h--. Secventele de cod de mai sus sunt scrise ˆ C/C++. h=m.

355 public static void main(String[] args) throws IOException { citire().println("\nToate solutiile").zmin.y. afisv(zmin). out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("scm.m).out. } static void citire() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("scm. matrad().m.readLine().out.// o solutie System. static static static static String x.16. x=br. System.j.print("SOLmin = "). char[] z.length(). PROBLEME REZOLVATE static char [][] d.a[n][m]).// toate solutiile out.println(a[n][m]). z=new char[a[n][m]+1]. toatesol(n.length]. osol(n.length(). m=y.in")). afism(a). int i. diag=’*’. final char sus=’|’.print("SOLmax = ").out. y=br.close().zmax. n=x. afisv(zmax).n. int nsol=0. afism(d).length]. System.println("O solutie oarecare").out.readLine(). zmax=new char[z.println(nsol). out. System. stanga=’-’. zmin=new char[z. } .out"))).m.2. out.

int k) { int i. else osol(lin.charAt(i-1)==y. for(i=1.356 ˘ CAPITOLUL 16.i<=n. return.out.a[i][j-1]). PROGRAMARE DINAMICA static void matrad() { int i. else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1.i++) for(j=1. d=new char[n+1][m+1]. d[i][j]=diag.j. if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus. } i=lin+1.j<=m.charAt(lin-1)). zminmax().charAt(i)==y. a=new int[n+1][m+1].j++) if(x.j.out. int col) { if((lin==0)||(col==0)) return.charAt(j) ! { a[i][j]=1+a[i-1][j-1]. if(k==0) { System.print(x.charAt(j-1)) // x. int col.print(++nsol+" "). while(a[i-1][col]==k)//merg in sus . if(d[lin][col]==diag) System.col).col-1). else d[i][j]=stanga. afisv(z). } else { a[i][j]=max(a[i-1][j]. } static void toatesol(int lin.col-1). if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1. } } static void osol(int lin.

} static void copiez(char[] z1.j-1.n if(i>n) return 0.zmax).zmin). else if(z1[i]<z2[i]) return -1. else if(compar(z.2.length. while(z1[i]==z2[i]) i++. while(a[i][j-1]==k) j--. else return 1. char[] z2)//-1=<. } . 1=> { int i=1. PROBLEME REZOLVATE { 357 i--. 0=identice.i++) z2[i]=z1[i].zmin).zmax). } else if(compar(z.k-1).zmin)<0) copiez(z.i<z1. } }//while } static void zminmax() { if(nsol==1) { copiez(z. } static int compar(char[] z1.zmax)>0) copiez(z.// z1 si z2 au n componente 1. j=col+1. if( (a[i][j-1]==k-1)&&(a[i-1][j-1]==k-1)&&(a[i-1][j]==k-1)) { z[k]=x. toatesol(i-1.. char[] z2) { int i. copiez(z.16.charAt(i-1). for(i=1.

for(j=0.out. int i.length.length. System.out. else return b.out.print(y.charAt(j)+" "). } static void afism(int[][]a)// difera tipul parametrului !!! { int n=a. System.print(x.print(a[0][j]+" "). System.out.length().i<n.println().length().j<m.j++) System. } System. System.charAt(j)+" "). System.358 ˘ CAPITOLUL 16.out.out. System.j++) System. System.j++) System. for(j=0. } static void afism(char[][]d)// difera tipul parametrului !!! { int n=d. for(j=0.j<m.j<=m.j<=m.print(" "). . PROGRAMARE DINAMICA static int max(int a. System.m.j.out.println(). m=y.print(" ").print(a[i][j]+" ").i++) { System. for(i=1.out. int b) { if(a>b) return a.print(d[0][j]+" "). m=y. m=a[i].length.println("\n").println(). for(j=0.println(). int i.println(). for(j=0.out.out.charAt(i-1)+" ").print(" ").j++) System.j<m.j.out.out.j++) System.out.out.print(y.out.m. System.print(" ").out.

} static void afisv(char[]v) { int i.i++) out.println().println("\n"). } } Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 a 0 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 c 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 b 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 d 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 f 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 e 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 359 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 1 3 2 4 6 5 a c b d f e 1 2 3 4 * | | | * | * * - .println().print(v[i]).out.length. for(j=0.i<n.i++) System.print(d[i][j]+" ").length-1.print(v[i]).out. } System.print(x. for(i=1.charAt(i-1)+" ").i++) { System.16. System.j++) System.out. for(i=1. System.out.out.j<m.i<=v.i<=v. m=d[i].2. out. PROBLEME REZOLVATE for(i=1.out.length-1.println().

inserare ¸i modificare) dintre ¸irurile de caractere s1 ¸i s2. PROGRAMARE DINAMICA * - O solutie oarecare 1346acdf Toate solutiile 1 1346acdf 2 1246acdf 3 1345acdf 4 1245acdf 5 1346abdf 6 1246abdf 7 1345abdf 8 1245abdf 9 1346acde 10 1246acde 11 1345acde 12 1245acde 13 1346abde 14 1246abde 15 1345abde 16 1245abde SOLmin = 1245abde SOLmax = 1346acdf 16.2) Avˆnd ˆ vedere ultima operatie efectuat˘ asupra primului ¸ir de caractere. Atunci: s s s s d(””.2.360 5 6 a b c d e f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | * * | | | | | * | | | * * | | * ˘ CAPITOLUL 16. s) = |s|. (16. s2) distanta de editare (definit˘ ca fiind num˘rul minim de operatii ¸ a a ¸ de ¸tergere.1) (16.5 Distanta minim˘ de editare ¸ a Fie d(s1. a ın ¸ a s la sfˆr¸itul acestuia (dar dup˘ modific˘rile efectuate deja). obtinem: as a a ¸ .2. ””) = 0 d(s. ””) = d(””.2.

2..*. static static static static int na. s + ch ) + 1. // c[i][j] = cost a1.j<=length(s2). m[i][j]=min( m[i-1][j-1]+val.|s2|] unde c[i][j] = d(s1 [1.b. diags=’x’. } Programul surs˘: a import java.ai --> b1. class DistEdit { static final char inserez=’i’. // inserez inaintea pozitiei sterg=’s’. i++) for(j=1..3)  a d(s .. for(j=1.bj char [][] op.. int [][] c. s2 ) + 1.. // op = operatia efectuata char [][] dir. for(i=1. PROBLEME REZOLVATE 361  d(s1 + ch1 . s ) + 0 dac˘ ch1 = ch2 . s2 + ch2 ) = min (16.2. i<=length(s1). nimic!  1 2  1 dac˘ ch1 = ch2 .. ¸tergere ch s 1 2 2 1 d(s1 + ch1 . i<=length(s1). m[i-1][j]+1. nimic=’ ’.16. s2 [1. // dir = directii pentru minim !!! // a--> b static String a.nb. Algoritmul ˆ pseudocod este: ın def m[0][0]=0. inserare ch2   d(s .j.io.j]).i]. m[i][j-1]+1 ). ˆ a ınlocuire Folosim o matrice c[0. j<=length(s2). j++) { val=(s1[i]==s2[j]) ? 0 : 1. for(i=1. j++) m[0][j]=j.|s1|][0. modific=’m’. // caracter !!! static final char sus=’|’.cmin=0. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. i++) m[i][0]=i. . stanga=’-’.

} for(j=1. op[0][j]=inserez. System. System.out"))).println(a+" --> "+na). b=vid !!! op[i][0]=sterg.i<=na.j<=nb. dir[i][j]=diags. for(i=1. na=a. c=new int[na+1][nb+1]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("distedit.in")).length().readLine().charAt(j-1)) { c[i][j]=c[i-1][j-1].out. a=br. // inserari in a.i<=na. nb=b. // stergeri din a.j++) { c[0][j]=j. PROGRAMARE DINAMICA BufferedReader br=new BufferedReader( new FileReader("distedit.j<=nb.readLine(). for(i=1. // s_i dir[i][0]=sus. dir=new char[na+1][nb+1]. op=new char[na+1][nb+1]. //t_j dir[0][j]=stanga.i++) { for(j=1.362 ˘ CAPITOLUL 16.println(b+" --> "+nb). b=br.charAt(i-1)==b.out.j++) { if(a. } a=vid !!! .length(). op[i][j]=nimic.i++) { c[i][0]=i. dir[0][0]=nimic. } op[0][0]=nimic.

c[i][j-1]).print(b. c[i][j]=1+cmin.close().i++) { out.out). for(j=1. } else if(cmin==c[i-1][j-1]) //s_i-->t_j { op[i][j]=modific.out). else out.charAt(i-1)). out. for(i=0. afismc(op. afismc(dir.j.println().print(" "). out. } else if(cmin==c[i-1][j]) // sterg s_i { op[i][j]=sterg.j<=nb.out). } }// else }// for j }// for i afismi(c. if(i>0) out.c[i-1][j].j++) out. 363 . PrintWriter out) { int i.print(" "). dir[i][j]=sus.out). afissol(na.i<=na.2.println("COST transformare = "+c[na][nb]).out. PROBLEME REZOLVATE else { cmin=min(c[i-1][j-1]. if(cmin==c[i][j-1]) // inserez t_j { op[i][j]=inserez. }// main static void afismc(char[][] x.println("\nCOST transformare = "+c[na][nb]).nb. dir[i][j]=stanga.charAt(j-1)).16. System. out. dir[i][j]=diags.print(a.

for(i=0. } out.charAt(i-1)+" "+op[i][j]).print(b. out.j<=nb. }// afismc(.out).charAt(j-1)).print(" "). for(j=1.print(" ").println(" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.charAt(j-1)).println(i+" "+a.print(a. else if(op[i][j]==inserez) out. } else if(i==0) out.charAt(i-1)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.) static void afissol(int i. PrintWriter out) { if(i==0&&j==0) return. else if(dir[i][j]==sus) afissol(i-1. else out.364 ˘ CAPITOLUL 16.charAt(j-1)).charAt(j)). }// afismi(.j.j<=nb..j++) out.charAt(i-1)).. if((i>0)&&(j>0)) { if(op[i][j]==sterg) out.j++) out.print(x[i][j]). PROGRAMARE DINAMICA for(j=0. else if(dir[i][j]==stanga) afissol(i.println().j-1.charAt(i-1)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b. if(dir[i][j]==diags) afissol(i-1. } out. PrintWriter out) { int i. else if(j==0) out.out). ..print(x[i][j])..println(i+" "+a.println("\n"). for(j=0. if(i>0) out.j-1.j.println("\n").charAt(i)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.charAt(j-1)). else out.) static void afismi(int[][] x.i<=na.j<=nb.println(i+" "+a.out).println(i+" "+a.j++) out.int j.i++) { out.

} static int min(int a...2. int c) { return min(a.c)). } }// class Rezultate afi¸ate ˆ fi¸ierul de ie¸ire: s ın s s altruisti 0123456789 a1012345678 l2101234567 g3211234567 o4322234567 r5433234567 i6544333456 t7654444445 m8765555555 i9876665665 altruisti --------a|x-------l||x------g|||x-----o||||x----r||||x----i|||||xx--x t|||x|||xxm|||||||||x i||||||x-|x altruisti iiiiiiiii as iiiiiiii lss iiiiiii gsssmiiiiii ossssmiiiii rssss iiiii isssssm ii tsss sssm i msssssssssm issssss is . int b. PROBLEME REZOLVATE }//afissol(.16.) 365 static int min(int a.min(b. int b) { return a<b ? a:b.

*.6 Problema rucsacului (0 − 1) import java. for(i=1. g[i]=(int)st. st.2. n=(int)st. i++) c[i][0]=0.nval. m=(int)st.nextToken().i<=n. int[][] c. int i.i<=n. st.m.nextToken(). } for(i=1.nval. int[] g. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("rucsac.i++) { st.out"))). c=new int[n+1][m+1].nextToken(). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("rucsac. v[i]=(int)st.nval. i<=n.i++) { st.in"))).j. g=new int[n+1].v.io.nval.nextToken(). PROGRAMARE DINAMICA COST transformare = 5 16. } for(i=1. class Rucsac01 { public static void main(String[] args) throws IOException { int n.366 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 1 l 2 g m 3 o s r 4 i 5 i 6 i 7 t 8 m s i 9 a l t r u i s t i ˘ CAPITOLUL 16. . v=new int[n+1].

. j++) c[0][j]=0. st. for(i=1.i++) { st. else return b. j++) if(g[i]>j) c[i][j]=c[i-1][j].io. } . i++) for(j=1.nval.j. j<=m. n=(int)st. j<=m. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("schimb. i<=n. b=new int[n+1].nval.2.2.nval.out"))). class Schimb { public static void main(String[] args) throws IOException { int v. c[i-1][j-g[i]] + v[i] ). ns.nextToken(). int b) { if(a>b) return a. int[] b. out.*.println(c[n][m]). out. int i. ns=new int[v+1]... for(i=1.n. b[i]=(int)st. }// max(. }// main(. v=(int)st.) } 367 16. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("schimb.16.i<=n. else c[i][j]=max( c[i-1][j]..nextToken().close(). st.7 Problema schimbului monetar import java.) static int max(int a.nextToken(). PROBLEME REZOLVATE for(j=0.in"))).

imin.2. out.j. PROGRAMARE DINAMICA ns[0]=1. class Traversare { public static void main(String[] args) throws IOException { int m.nval. i<=n.t. int[][] a. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("traversare. out. i++) for(j=b[i]. int[m][n].j<n.println(ns[v]). m=(int)st.i<m. j++) ns[j]+=ns[j-b[i]]. n=(int)st.n.i++) for(j=0. int i.nextToken().nextToken(). int[n].*. . st.out"))).c. }// main }// class 16. for(i=0.368 ˘ CAPITOLUL 16.j++) { st. for(i=1. sunt permise deplas˘ri spre vecinii a unei pozitii (chiar ¸i deplas˘ri prin ”exteriorul” matricei). j<=v. int[] d. a=new c=new t=new d=new int[m][n].io. ¸ s a import java. st. int[m][n]. int cmin.nval.minc. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("traversare.nextToken().close().8 Problema travers˘rii matricei a Traversarea unei matrice de la Vest la Est.in"))).

c[i][j-1].) static int min(int a. i++) { minc=min(c[(i+m-1)%m][j-1]. cmin=c[0][n-1].16. i<m.j<n. j++) for(i=0. out.i<m. int c) 369 . if(minc==c[(i+m-1)%m][j-1]) t[i][j]=((i+m-1)%m)*n+(j-1). } static int min(int a. j--. while(j>0) { i=t[i][j]/n.. i=imin. d[n-1]=imin*n+(n-1). else if(minc==c[i][j-1]) t[i][j]=i*n+(j-1). j<n. int b. j=n-1. PROBLEME REZOLVATE a[i][j]=(int)st.close().i<m. else t[i][j]=((i+1)%m)*n+(j-1). int b) { if(a<b) return a.2. c[(i+1)%m][j-1]).nval. imin=i.println((1+d[j]/n)+" "+(1+d[j]%n)). for(i=1.i++) c[i][0]=a[i][0].j++) out. else return b. } imin=0. } out..i++) if(c[i][n-1]<cmin) { cmin=c[i][n-1]. } for(j=0. } for(i=0.println(cmin). d[j]=i*n+j. }// main(. c[i][j]=a[i][j]+minc. for(j=1.

.. a Dar. static int t[][].xj ]. k trebuie s˘ aib˘ acea valoare care s˘ minia a a mizeze expresia c[i][k] + c[k][j]. Costul fiec˘rei operatii de t˘iere a ¸ a este proportional cu lungimea vergelei care trebuie t˘iat˘.2. s a Consider˘m ¸irul de numere naturale 0 < x1 < x2 < .xj ] este format din costul transportului acesteia la ma¸ina de a s t˘iat (xj − xi ) + costul t˘ierii vergelei [xi .. < xn < xn+1 ˆ care a s ın xn+1 reprezint˘ lungimea vergelei iar x1 .xj ]. dea lungul unei vergele ˆ a ın locuri pre-specificate. } }// class /* traversare. Evident c[i][i + 1] = 0 pentru c˘ nu este necesar˘ nici o t˘ietur˘.in traversare.... static int c[][]...out 3 4 6 2 1 3 2 2 1 1 3 5 4 1 2 3 4 2 7 3 3 1 4 */ 16.. PROGRAMARE DINAMICA return min(min(a. Costul pentru ¸ a ¸ s t˘ierea vergelei [xi . Din a a a a a ın vergeaua [xi .io.. class Vergea { static int n.. x2 .c)... .370 { ˘ CAPITOLUL 16.. . cu efort minim (sau cost).xk ] ¸i [xk ... a a a a Pentru j > i s˘ presupunem c˘ realiz˘m prima t˘ietur˘ ˆ xk (i < k < j). static int x[].xk ] (adic˘ c[i][k]) ¸i + costul t˘ierii a a a s a vergelei [xk . Obtinem: ¸ c[i][j] = xj − xi + min {c[i][k] + c[k][j]} i<k<j import java.xj ] (adic˘ c[k][j]).nt=0. xn reprezint˘ abscisele punctelor a a ˆ care se vor realiza t˘ieturile (distantele fat˘ de cap˘tul ”din stˆnga” al vergelei). ˆ viata real˘. ce valoare are k? Evident.. ın a ¸ ¸a a a Not˘m prin c[i][j] (i < j) costul minim necesar realiz˘rii tuturor t˘ieturilor a a a segmentului de vergea [xi ..xj ] obtinem dou˘ bucati mai mici: [xi .b).*. ne putem ¸ a a In ¸ a imagina costul ca fiind efortul depus pentru a plasa vergeaua (sau un bu¸tean!) ˆ s ın ma¸ina de t˘iat.9 Problema segment˘rii vergelei a Scopul algoritmului este de a realiza n t˘ieturi.

st. br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. } c[i][j]+=min. for(h=2.i++) c[i][i+1]=0.kmin.min.nextToken(). x=new int[n+2]. for(i=1.nval.println().i++) { st.println("n="+n).k<=j-1. j=-1.out.i<=n+1.h. for(k=i+1. for(i=1. // pentru "stop" (pentru depanare!) public static void main(String[]args) throws IOException { int i.i<=n+1. // sfarsitul vargelei c[i][j]=x[j]-x[i].out.nextToken().h<=n+1.i<=n.nval.h++) // lungimea vargelei { for(i=0.i++) // inceputul vargelei { j=i+h. c=new int[n+2][n+2]. for(i=0.j. n=(int)st.out"))). t=new int[n+2][n+2].in"))).k++) if(c[i][k]+c[k][j]<min) { min=c[i][k]+c[k][j].print("x: ").out. }//for i .i<=n+1-h. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("vergea.2. } System.16.MAX_VALUE.print(x[i]+" "). x[i]=(int)st. System.out.k. kmin=-1. System. t[i][j]=kmin.i++) System. min=Integer. PROBLEME REZOLVATE 371 static BufferedReader br. kmin=k.in)). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("vergea.

372 }// for h

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

out.println(c[0][n+1]); out.close(); afism(c); afism(t); System.out.println("Ordinea taieturilor: \n"); taieturi(0,n+1); System.out.println(); }//main public static void taieturi(int i,int j) throws IOException { if(i>=j-1) return; int k; k=t[i][j]; System.out.println((++nt)+" : "+i+".."+j+" --> "+k); //br.readLine(); // "stop" pentru depanare ! if((i<k)&&(k<j)) { taieturi(i,k); taieturi(k,j); } }//taieturi static void afism(int[][] x) // pentru depanare ! { int i,j; for(i=0;i<=n+1;i++) { for(j=0;j<=n+1;j++) System.out.print(x[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println(); }// afism(...) }//class /* n=5 x: 2 4 5 8 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 16 27 38 3 9 19 29 0 4 12 22 0 0 7 17 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2. PROBLEME REZOLVATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 5 0 0

373

Ordinea taieturilor: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : */ 0..6 0..4 0..2 2..4 4..6 --> --> --> --> --> 4 2 1 3 5

16.2.10

Triangularizarea poligoanelor convexe

Consider˘m un poligon convex cu n vˆrfuri numerotate cu 1, 2, ..., n (ˆ figur˘ a a ın a n = 9) ¸i dorim s˘ obtinem o triangularizare ˆ care suma lungimilor diagonalelor s a ¸ ın trasate s˘ fie minim˘ (ca ¸i cum am dori s˘ consum˘m cˆt mai putin tu¸ pentru a a s a a a ¸ s trasarea acestora!).
1 2 9 8 7 3 4 6 5 3 4 5 5 5 6 4 555 2 1 9 9 8 7 3 6 6 2 11 9 9

1

8 8

8 7

7

Evident, orice latur˘ a poligonului face parte dintr-un triunghi al triangulatiei. a ¸ Consider˘m la ˆ a ınceput latura [1, 9]. S˘ presupunem c˘ ˆ a a ıntr-o anumit˘ triangulatie a ¸ optim˘ latura [1, 9] face parte din triunghiul [1, 5, 9]. Diagonalele triangulatiei a ¸ optime vor genera o triangulatie optim˘ a poligoanelor convexe [1, 2, 3, 4, 5] ¸i ¸ a s [5, 6, 7, 8, 9]. Au ap˘rut astfel dou˘ subprobleme ale problemei initiale. a a ¸ S˘ not˘m prin p(i, k, j) perimetrul triunghiului [i, k, j] (i < k < j) i¸i prin a a s c[i][j] costul minim al triagulatiei poligonului convex [i, i + 1, ..., j] (unde i < j). ¸ Atunci: c[i][j] = 0, dac˘ j = i + 1 a

374 ¸i s

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

c[i][j] = min {p(i, k, j) + c[i][k] + c[k][j]}, dac˘ i < j ≤ n a
i≤k<j

16.2.11

Algoritmul Roy-Floyd-Warshall

// Lungime drum minim intre oricare doua varfuri in graf orientat ponderat. // OBS: daca avem un drum de lungime minima de la i la j atunci acest drum // va trece numai prin varfuri distincte, iar daca varful k este varf intermediar, // atunci drumul de la i la k si drumul de la k la j sunt si ele minime // (altfel ar exista un drum mai scurt de la i la j); astfel, este indeplinit // "principiul optimalitatii" import java.io.*; class RoyFloydWarshall // O(n^3) { static final int oo=0x7fffffff; static int n,m; static int[][] d; public static void main(String[]args) throws IOException { int i,j,k; StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("RoyFloydWarshall.in"))); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("RoyFloydWarshall.out"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; st.nextToken(); m=(int)st.nval; d=new int[n+1][n+1]; for(i=1;i<=n;i++) for(k=1;k<=m;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); st.nextToken(); } for(j=1;j<=n;j++) d[i][j]=oo;

i=(int)st.nval; j=(int)st.nval; d[i][j]=d[j][i]=(int)st.nval;

for(k=1;k<=n;k++) for(i=1;i<=n;i++)

// drumuri intre i si j care trec

16.2. PROBLEME REZOLVATE for(j=1;j<=n;j++) // numai prin nodurile 1, 2, ..., k if((d[i][k]<oo)&&(d[k][j]<oo)) if(d[i][j]>d[i][k]+d[k][j]) d[i][j]=d[i][k]+d[k][j]; for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=n;j++) if(d[i][j]<oo) System.out.print(d[i][j]+" "); else System.out.print("*"+" "); System.out.println(); } out.close(); }//main }//class /* 6 6 1 2 1 3 2 3 4 5 5 6 4 6 */

375

3 1 2 1 3 2

2 3 1 * * *

3 4 2 * * *

1 2 2 * * *

* * * 2 1 2

* * * 1 2 3

* * * 2 3 4

16.2.12

Oracolul decide - ONI2001 cls 10

prof. Doru Popescu Anastasiu, Slatina La un concurs particip˘ N concurenti. Fiecare concurent prime¸te o foaie de a ¸ s hˆrtie pe care va scrie un cuvˆnt avˆnd cel mult 100 de caractere (litere mici ale a a a alfabetului englez). Cuvintele vor fi distincte. Pentru departajare, concurentii apeleaz˘ la un oracol. Acesta produce ¸i el ¸ a s un cuvnt. Va cˆ¸tiga concurentul care a scris cuvˆntul ”cel mai apropiat” de al as a oracolului. Gradul de ”apropiere” dintre dou˘ cuvinte este lungimea subcuvˆntului coa a mun de lungime maxim˘. Prin subcuvˆnt al unui cuvˆnt dat se ˆ ¸elege un cuvˆnt a a a ınt a care se poate obtine din cuvˆntul dat, eliminˆnd 0 sau mai multe litere ¸i p˘strˆnd ¸ a a s a a ordinea literelor r˘mase. a Cerint˘ ¸a Se cunosc cuvˆntul c0 produs de oracol ¸i cuvintele ci , i = 1, ..., N scrise de a s concurenti. Pentru a ajuta comisia s˘ desemneze cˆ¸tig˘torul, se cere ca pentru ¸ a as a fiecare i s˘ identificati pozitiile literelor ce trebuie ¸terse din c0 ¸i din ci astfel ˆ at a ¸ ¸ s s ıncˆ prin ¸tergere s˘ se obtin˘ unul dintre subcuvintele comune de lungime maxim˘. s a ¸ a a

376

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

Date de intrare Fi¸ier de intrare: ORACOL.IN s Linia 1: N num˘r natural nenul, reprezentˆnd num˘rul concurentilor; a a a ¸ Linia 2: c0 cuvˆntul produs de oracol; a Liniile 3..N+2: cuvˆnt a pe aceste N linii se afl˘ cuvintele scrise de cei a N concurenti, un cuvˆnt pe o linie; ¸ a Date de ie¸ire s Fi¸ier de ie¸ire: ORACOL.OUT s s Liniile 1..2*N: pozitiile literelor ce trebuie ¸terse ¸ s pe fiecare linie i (i = 1, 3, ..., 2 ∗ N − 1) se vor scrie numere naturale nenule, separate prin cˆte a un spatiu, reprezentˆnd pozitiile de pe care se vor ¸terge litere din cuvˆntul pro¸ a ¸ s a dus de oracol; pe fiecare linie j (j = 2, 4, ..., 2 ∗ N ) se vor scrie numere naturale nenule, separate prin cˆte un spatiu, reprezentˆnd pozitiile de pe care se vor ¸terge a ¸ a ¸ s litere din cuvˆntul concurentului cu num˘rul j/2. a a Restrictii ¸ 2 ≤ N ≤ 100 Dac˘ exist˘ mai multe solutii, ˆ fi¸ier se va scrie una singur˘. a a ¸ ın s a Dac˘ dintr-un cuvˆnt nu se va t˘ia nici o liter˘, linia respectiv˘ din fi¸ierul a a a a a s de intrare va r˘mˆne vid˘. a a a Exemplu ORACOL.IN ORACOL.OUT poate contine solutia: ¸ ¸ 3 3 abc 34 abxd aabxyc 145 acb 3 2 Timp maxim de executare/test: 1 secund˘ a Codul surs˘ a Varianta 1: import java.io.*; // subsir comun maximal - problema clasica ... class Oracol // varianta cu mesaje pentru depanare ... { static final char sus=’|’, stanga=’-’, diag=’*’; static int[][] a; static char[][] d; static String x,y; static boolean[] xx=new boolean[101]; static boolean[] yy=new boolean[101];

16.2. PROBLEME REZOLVATE static char[] z; static int m,n,nc;

377

public static void main(String[] args) throws IOException { int i,j,k; BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("oracol.in")); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("oracol.out"))); nc=Integer.parseInt(br.readLine()); x=br.readLine().replace(" ",""); // elimina spatiile ... de la sfarsit ! m=x.length(); for(k=1;k<=nc;k++) { y=br.readLine().replaceAll(" ",""); // elimina spatiile ... daca sunt! n=y.length(); matrad(); afism(a); afism(d); System.out.print("O solutie oarecare: "); z=new char[a[m][n]+1]; for(i=1;i<=m;i++) xx[i]=false; for(j=1;j<=n;j++) yy[j]=false; osol(m,n); System.out.println("\n"); for(i=1;i<=m;i++) if(!xx[i]) out.print(i+" "); out.println(); for(j=1;j<=n;j++) if(!yy[j]) out.print(j+" "); out.println(); } out.close(); System.out.println("\n"); }// main(...) static void matrad() { int i,j; a=new int[m+1][n+1];

378

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

d=new char[m+1][n+1]; for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) if(x.charAt(i-1)==y.charAt(j-1)) { a[i][j]=1+a[i-1][j-1]; d[i][j]=diag; } else { a[i][j]=max(a[i-1][j],a[i][j-1]); if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus; else d[i][j]=stanga; } }// matrad() static void osol(int lin, int col) { if((lin==0)||(col==0)) return; if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1,col-1); else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1,col); else osol(lin,col-1); if(d[lin][col]==diag) { System.out.print(x.charAt(lin-1)); xx[lin]=yy[col]=true; } }// osol(...) static int max(int a, int b) { if(a>b) return a; else return b; }// max(...) static void afism(int[][] a) { int i,j; System.out.print(" "); for(j=0;j<n;j++) System.out.print(y.charAt(j)+" "); System.out.println();

16.2. PROBLEME REZOLVATE System.out.print(" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(a[0][j]+" "); System.out.println(); for(i=1;i<=m;i++) { System.out.print(x.charAt(i-1)+" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(a[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println("\n"); }// afism(int[][]...) static void afism(char[][] d) // difera tipul parametrului { int i,j; System.out.print(" "); for(j=0;j<n;j++) System.out.print(y.charAt(j)+" "); System.out.println(); System.out.print(" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(d[0][j]+" "); System.out.println(); for(i=1;i<=m;i++) { System.out.print(x.charAt(i-1)+" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(d[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println("\n"); }// afism(char[][]...) }// class Varianta 2: import java.io.*; // problema reala ... class Oracol { static final char sus=’|’, stanga=’-’, diag=’*’; static int[][] a; static char[][] d; static String x,y; static boolean[] xx=new boolean[101];

379

380

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

static boolean[] yy=new boolean[101]; static int m,n,nc; public static void main(String[] args) throws IOException { int i,j,k; BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("oracol.in")); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter( new FileWriter("oracol.out"))); nc=Integer.parseInt(br.readLine()); x=br.readLine().replace(" ",""); // elimina spatiile ... de la sfarsit ! m=x.length(); for(k=1;k<=nc;k++) { y=br.readLine().replaceAll(" ",""); // elimina spatiile ... daca sunt! n=y.length(); matrad(); for(i=1;i<=m;i++) xx[i]=false; for(j=1;j<=n;j++) yy[j]=false; osol(m,n); for(i=1;i<=m;i++) if(!xx[i]) out.print(i+" "); out.println(); for(j=1;j<=n;j++) if(!yy[j]) out.print(j+" "); out.println(); } out.close(); }// main(...) static void matrad() { int i,j; a=new int[m+1][n+1]; d=new char[m+1][n+1]; for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) if(x.charAt(i-1)==y.charAt(j-1)) { a[i][j]=1+a[i-1][j-1]; d[i][j]=diag;

16.2. PROBLEME REZOLVATE } else { a[i][j]=max(a[i-1][j],a[i][j-1]); if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus; else d[i][j]=stanga; } }// matrad() static void osol(int lin, int col) { if((lin==0)||(col==0)) return; if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1,col-1); else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1,col); else osol(lin,col-1); if(d[lin][col]==diag) xx[lin]=yy[col]=true; }// osol(...) static int max(int a, int b) { if(a>b) return a; else return b; }// max(...) }// class

381

16.2.13

Pav˘ri - ONI2001 clasa a X-a a

prof. Doru Popescu Anastasiu, Slatina Se d˘ un dreptunghi cu lungimea egal˘ cu 2N centimetri ¸i l˘¸imea egal˘ cu a a s at a 3 centimetri . Cerint˘ ¸a S˘ se determine num˘rul M al pav˘rilor distincte cu dale dreptunghiulare a a a care au lungimea egal˘ cu un centimetru ¸i l˘¸imea egal˘ cu 2 centimetri. a s at a Datele de intrare Fi¸ier de intrare: pavari.in s Linia 1: N - num˘r natural nenul, reprezentˆnnd jum˘tatea lungimii drepa a a tunghiului. Datele de ie¸ire s Fi¸ier de ie¸ire: pavari.out s s Linia 1: M - num˘r natural nenul, reprezentˆnd num˘rul modalit˘¸ilor de a a a a at pava dreptunghiul. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 100

int[] xv. st.n.) static int[] suma(int[] x. n=(int)st.close().in 2 ˘ CAPITOLUL 16.nval.i. yv=yn.kk--) out.yv. PROGRAMARE DINAMICA pavari.k++) { xn=suma(xv.ny=y. yn=suma(yv. }// main(. xv=new int[1]. for(k=2. xv[0]=3.xn).xn.k<=n.t. int[] y) { int nx=x.length.382 Exemplu pavari. x[1]=3. for(kk=xn. if(nx>ny) nz=nx+1. . else nz=ny+1.io.length. yv[0]=4.kk.*.length-1.out 11 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Codul surs˘ * a import java. } PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("pavari. class Pavari // y[n]=y[n-1]+x[n].suma(yv. yv=new int[1].nextToken().print(xn[kk]).out"))).in"))). out.kk>=0... int nz. // x[n]=x[n-1]+2*y[n-1].yn.yv)). y[1]=4. xv=xn. { public static void main(String[] args) throws IOException { int k. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("pavari9. xn=xv.

i<nz-1. De fapt. dar acum dore¸te s˘ ¸tie ˆ cˆte s a ¸ s a s ın a moduri poate fi ea echilibrat˘. ¸ Se presupune c˘ este posibil s˘ se echilibreze balanta (va fi posibil pe toate a a ¸ testele date la evaluare). if(i<nx) z[i]+=x[i].16. pe care Gigel poate ın ¸ s a atˆrna greut˘¸i distincte din colectia sa de G greut˘¸i (numere naturale ˆ a at ¸ at ıntre 1 ¸i s 25). for(i=0. ¸ a ¸ a a Gigel a reu¸it s˘ echilibreze balanta relativ repede. at Folosindu-se de experienta particip˘rii la Olimpiada National˘ de Informatic˘. } }//suma } 383 16. z[i]=z[i]%10. t=z[i]/10. a Cerint˘ ¸a Cunoscˆnd amplasamentul cˆrligelor ¸i setul de greut˘¸i pe care Gigel ˆ are a a s at ıl la dispozitie.2. scrieti un program care calculeaz˘ ˆ cˆte moduri se poate echilibra ¸ ¸ a ın a balanta.i++) zz[i]=z[i]. return zz. ¸a a a aparatul este diferit de orice balant˘ pe care ati vazut-o pˆn˘ acum.i++) { z[i]=t.2. PROBLEME REZOLVATE int[] z=new int[nz]. Gigel poate atˆrna oricˆte greut˘¸i de orice cˆrlig.14 Balanta ONI2002 clasa a X-a ¸ Gigel are o ”balant˘” mai ciudat˘ pe care vrea s˘ o echilibreze.i<nz. else { int[] zz=new int[nz-1]. if(i<ny) z[i]+=y[i]. ¸a ¸ a a Balanta lui Gigel dispune de dou˘ brate de greutate neglijabil˘ ¸i lungime ¸ a ¸ a s 15 fiecare. Din loc ˆ loc. t=0. la aceste brate sunt ata¸ate cˆrlige.in are urm˘toarea structur˘: s a a . for(i=0. } if(z[nz-1]!=0) return z. dar trebuie s˘ foloseasc˘ a a at a a a toate greut˘¸ile de care dispune. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare balanta.

iar semnul precizeaz˘ bratul balantei la care este ata¸at crligul. ¸ • pe urm˘toarea linie. G numere naturale distincte. reprezentˆnd valorile greut˘¸ilor pe care Gigel le va folosi pentru a echilibra a at balanta. s • num˘rul M cerut este ˆ a ıntre 1 ¸i 100. valori sepa a s a at arate prin spatiu.000.in 24 -2 3 3458 balanta. num˘rul de variante de plasare a greut˘¸ilor care duc la echilibrarea a at balantei. restul sumelor ˆ 0 moduri. ın Urmeaza G pa¸i.384 ˘ CAPITOLUL 16. Practic.out 2 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Solutia comisiei ¸ Problema se rezolva prin metoda program˘rii dinamice. distincte.out contine o singur˘ linie. La fiecare astfel de pas i se calculeaz˘ ˆ cˆte moduri putem s a ın a obtine fiecare sum˘ introducˆnd o nou˘ greutate . PROGRAMARE DINAMICA • pe prima linie. ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire balanta. ¸ a s ¸ • pe urm˘toarea linie. dac˘ suma S s-a obtinut cu primele i−1 greut˘¸i ˆ M moduri. num˘rul C de cˆrlige ¸i num˘rul G de greut˘¸i. ¸ a ¸ ¸ s ”-” pentru bratul stˆng ¸i ”+” pentru bratul drept. separate prin spatiu. Exemplu balanta. a Se calculeaz˘ ˆ cˆte moduri se poate scrie fiecare sum˘ j. • balanta se echilibreaz˘ dac˘ suma produselor dintre greut˘¸i ¸i coordonatele ¸ a a at s unde ele sunt plasate este 0 (suma momentelor greut˘¸ilor fat˘ de centrul balantei at ¸a ¸ este 0). 2 ≤ G ≤ 20. a at ın punˆnd greutatea i pe cˆrligul k se va obtine suma S +(greutate[i]∗coordonata[k]) a a ¸ . valoarea absolut˘ a numerelor reprezint˘ distanta fat˘ de ¸a ¸ a a ¸ ¸a centrul balantei. C numere ˆ a ıntregi. pe care se afl˘ un num˘r s s ¸ a a a natural M .ˆ toate configuratiile ¸ a a a ın ¸ precedente.a i-a . folosind primele i a ın a a greut˘¸i. reprezentˆnd amplasamentele cˆrligelor s a a fat˘ de centrul balantei. cu ¸ valori cuprinse ˆ ıntre −15 ¸i 15 inclusiv. ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ C ≤ 20. • greut˘¸ile folosite au valori naturale ˆ at ıntre 1 ¸i 25.) au fost prezentate ante¸ ¸ ¸ rior.000. cuprinse ˆ a ıntre 1 ¸i 25 ins clusiv. s • celelalte restrictii (lungimea bratelor balantei etc. Initial i = 0 ¸i suma 0 se poate obtine ˆ at ¸ s ¸ ıntr-un singur mod.

deci ordinul de complexitate al acestor operatii este O(g). Pot fi realizate ˆ at ımbun˘t˘¸iri suplimentare dac˘ se determin˘ distantele a at a a ¸ maxime fat˘ de mijlocul balantei ale celor mai ˆ ¸a ¸ ındep˘rtate cˆrlige de pe cele dou˘ a a a talere ¸i suma total˘ a greut˘¸ilor. ¸ a at at a Indicii ¸irului vor varia ˆ s ıntre −6000 ¸i 6000. Pentru a ˆ s ımbun˘t˘¸i viteza de a at executie a programului. cu elemente numere ˆ ıntregi pe 32 de biti. suma momentelor a ¸ ¸a ¸ greut˘¸ilor va cre¸te sau va sc˘dea cu gd (ˆ functie de bratul pe care se afl˘ at s a ın ¸ ¸ a cˆrligul). deci o linie se incadreaz˘ ˆ mai putin de 64K. Pentru fiecare pereche (i. Suma maxim˘ este a ¸ a 15 ∗ 25 ∗ 20 = 7500. s Initial. . Ca urmare. Rezultatul final va fi dat de valoarea a0 obtinut˘ dup˘ considerarea tuturor ¸ a a greut˘¸ilor disponibile. dup˘ amplasarea noii greut˘¸i exist˘ ai posibilit˘¸i de a a a at a at obtine suma i+gd. iar ¸irul b va fi reinitializat cu s ın s s ¸ 0.2. a s a ˆ acest mod s-ar construi o matrice cu G linii ¸i 2 ∗ (sumamaxima) + 1 In s coloane. Dup˘ s a considerarea tuturor perechilor. Dac˘ vom amplasa o greutate de a at ¸ a valoare g pe un cˆrlig aflat la distanta d fat˘ de centrul balantei. a¸adar suma momentelor ¸ ¸a at a s greut˘¸ilor este 0. pe balant˘ nu este ag˘¸at˘ nici o greutate. a a a ˆ continuare. vom putea trece la o nou˘ greutate. a Valorile din ¸irul b vor fi salvate ˆ ¸irul a. putem p˘stra un ¸ir a ale c˘rui valori ai vor a s a contine num˘rul posibilit˘¸ilor ca suma momentelor greut˘¸ilor s˘ fie i. atunci modulul sumei momentelor fortelor ˆ a a ¸a ¸ ¸ este 152020 = 6000). initial valorile ai vor fi 0 pentru orice indice nenul at ¸ ¸i a0 = 1 (exist˘ o posibilitate ca initial suma momentelor greut˘ilor s˘ fie 0 ¸i nu s a ¸ a a s exist˘ nici o posibilitate ca ea s˘ fie diferit˘ de 0). S˘ presupunem c˘ la un moment a a a a dat exist˘ ai posibilit˘¸i de a obtine suma i. ˆ coloana asociat˘ sumei 0. iar cel al at a at cˆrligelor cu c. indicii vor varia ˆ ¸ ıntre −300g ¸i 300g. Consider˘m c˘ ¸irul b va contine valori care reprezint˘ num˘rul ¸ a as ¸ a a posibilit˘¸ilor de a obtine sume ale momentelor fortelor dup˘ amplasarea greut˘¸ii at ¸ ¸ a at curente. iar suma este s. a ın ¸ respectiv O(c). Ca urmare. evident. unde g este num˘rul s a greut˘¸ilor. Ca urmare. Dac˘ distantele sunt d1 ¸i d2 . s a at a ¸ s atunci indicii vor varia ˆ ıntre −d1 s ¸i d2 s. vom ˆ In ıncerca s˘ amplas˘m greut˘¸ile pe cˆrlige. ˆ Inainte de a testa posibilit˘ile de plasare a greut˘¸ii. se pot adauga alte moduri de obtinere plasˆnd ın ¸ a greutatea i pe un alt cˆrlig ¸i folosind suma respectiv˘). PROBLEME REZOLVATE 385 ˆ M moduri (la care. valoarea bi+gd va cre¸te cu ai . ¸ ın a GInfo 12/6 octombrie 2002 Se observ˘ c˘ suma momentelor greut˘¸ilor este cuprins˘ ˆ a a at a ıntre −6000 ¸i 6000 s (dac˘ avem 20 de greut˘¸i cu valoarea 20 ¸i acestea sunt amplasate pe cel mai a at s ndep˘rtat cˆrlig fat˘ de centrul balantei. Fiecare greutate a a at a poate fi amplasat˘ pe oricare dintre cˆrlige. de fapt se memoreaza doar ¸ ultimele dou˘ linii (fiecare linie se obtine din precedenta). at Analiza complexit˘¸ii at Pentru studiul complexit˘¸ii vom nota num˘rul greut˘¸ilor cu g. a ın ¸ Rezultatul final se obtine pe ultima linie. ¸irul b va contine a at s ¸ doar zerouri. d). a Citirea datelor de intrare corespunz˘toare cˆrligelor ¸i greutatilor se reala a s ¸ izeaz˘ ˆ timp liniar.16.

a a s Num˘rul de travers˘ri este dat tot de num˘rul greut˘¸ilor disponibile.io. vom considera at ¸ a at s c˘ ordinul de complexitate al travers˘rii ¸irului a este O(g). t2=System. }// main() static void citesteDatele() throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("balanta9.nval. ordinul de complexitate al operatiilor efectuate asupra unui s ¸ element ˆ ıntr-o parcurgere este O(c). 7500 sir auxiliar (a+7500)!!! coordonatele carligelor valorile greutatilor public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. Codul surs˘ a import java. .*. st. System.t2. citesteDatele(). scrieSolutia(). class Balanta { static long[] a=new long[15001]. static long[] b=new long[15001]. ¸ ¸ Afi¸area num˘rului de posibilit˘¸i de a echilibra balanta se realizeaz˘ ˆ timp s a at ¸ a ın constant.out. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(c) + O(g) + O(g 2 c) + O(1) = O(g 2 c). static int[] greutate=new int[20].println("TIMP = "+(t2-t1)+" milisecunde").currentTimeMillis(). Rezult˘ c˘ ordinul de complexitate al unei a a parcurgeri este O(g)O(c) = O(gc). Ca urmare. // // // // a[i] i = -7500. determinaSolutia(). a ˆ timpul travers˘rii vom considera toate cˆrligele pentru fiecare element al In a a ¸irului. ˆ concluzie.386 ˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA Singura m˘rime care nu este considerat˘ constant˘ ¸i de care depinde num˘rul a a as a de posibilit˘¸i de a obtine sumele este num˘rul greut˘¸ilor. nrGreutati. ˆ timp ce ordinul de complexitate al ˆ ın ıntregii operatii care duce la obtinerea rezultatului este O(g)O(gc) = O(g2c).currentTimeMillis(). t1=System. nrCarlige=(int)st. A¸adar. static int nrCarlige. deci a a a at vom avea O(g) travers˘ri.in"))). static int[] carlig=new int[20].nextToken().

j++) { a[7500+j]=b[7500+j]. o companie este alc˘tuit˘ din n soldati. out. greutate[i]=(int)st.i++) { st.i<nrGreutati.nval.k++) b[7500+j+carlig[k]*greutate[i]]+=a[7500+j]. Acesta nu e multumit de ¸ ¸ ın a ın ¸ a ¸ . }// scrieSolutia() static void determinaSolutia() { int i.j++) if(a[7500+j]!=0) for(k=0. } } }// determinaSolutia() }// class 16. } for(int i=0.2.out"))).k<nrCarlige.nval. nrGreutati=(int)st.2.i++) { for(j=-7500.nextToken().nextToken().j<=7500. PROBLEME REZOLVATE st.i<nrGreutati. a[7500+0]=1.print(a[7500+0]).15 Aliniere ONI2002 clasa a X-a ˆ armat˘. carlig[i]=(int)st.nval.i++) { st.nextToken(). b[7500+j]=0.i<nrCarlige.k. out. La inspectia de dimineat˘ In a a a ¸ ¸ ¸a soldatii stau aliniati ˆ linie dreapt˘ ˆ fata c˘pitanului.j.j<=7500. } }// citesteDate() 387 static void scrieSolutia() throws IOException { PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("balanta9.16. for (j=-7500. // initial balanta este echilibrata for(i=0.close(). for(int i=0.

out 8 4 1. a a ¸ a ın˘ ¸ s Soldatul cu codul 2 vede extremitatea stˆng˘. doar apropiindu-se unul de a a s aa s altul (pentru a nu r˘mˆne spatii mari ˆ a a ¸ ıntre ei) s˘ formeze un ¸ir ˆ care fiecare a s ın soldat vede privind de-a lungul ¸irului. 2. ¸ s a a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare ¸ Solutia comisiei ¸ Problema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice. 2. cu maximum 5 ¸ s a s zecimale fiecare ¸i separate prin spatii.30621 2 1. f˘r˘ a-¸i schimba locurile. PROGRAMARE DINAMICA ceea ce vede. Dac˘ exist˘ mai multe a a a a ¸ a a solutii posibile. a ¸ ¸ Datele de intrare Pe prima linie a fi¸ierului de intrare aliniere. separate dou˘ cˆte dou˘ printr-un spatiu.5]. at Soldatii cu codurile 5 ¸i 6 v˘d extremitatea dreapt˘. cunoscˆnd ˆ altimea fiec˘rui soldat. astfel ca cei r˘ma¸i. ..in aliniere. a a . 6 avˆnd ˆ altimile 1. iar pe linia urm˘toare codurile acestora ˆ ordine a aa a ¸ a ın cresc˘toare. dar nu ˆ ordinea ˆ altimii.388 ˘ CAPITOLUL 16. iar pe linia urm˘toare un ¸ir de n numere reale. ın˘ ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul aliniere.4 1 1.5. cel putin una din extremit˘¸i (stˆnga sau s ¸ at a dreapta). 4. num˘rul ¸ a a ın˘ ¸ a a minim de soldati care trebuie s˘ p˘r˘seasc˘ formatia astfel ca ¸irul r˘mas s˘ ¸ a aa a ¸ s a a ˆ ındeplineasc˘ conditia din enunt. 1. C˘pitanul cere cˆtorva soldati s˘ ias˘ din ın ın˘ ¸ a a ¸ a a rˆnd. Un soldat vede o extremitate dac˘ ˆ a ıntre el ¸i cap˘tul respectiv nu exist˘ s a a un alt soldat cu ˆ altimea mai mare sau egal˘ ca a lui. se va scrie una singur˘. n a ¸ s ¸ ın din registru.out va contine pe prima linie num˘rul soldatilor care tres ¸ a ¸ buie s˘ p˘r˘seasc˘ formatia. ¸ a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ n ≤ 1000 • ˆ altimile sunt numere reale ˆ intervalul [0.in este scris num˘rul n al s a soldatilor din ¸ir. 2...86. Al k-lea num˘r de pe aceast˘ linie reprezint˘ s ¸ a a a ˆ altimea soldatului cu codul k (1 ≤ k ≤ n). e drept c˘ soldatii sunt a¸ezati ˆ ordinea numerelor de cod 1. ın˘ ¸ ın Exemplu aliniere. 5. a a Soldatul cu codul 4 vede ambele extremit˘¸i.2 1 3 7 8 Explicatie ¸ R˘mˆn soldatii cu codurile 2.86 1.4 ¸i 1.86 1. ın˘ ¸ a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care determin˘.97 2.

la stˆnga sau la dreapta sa poate s˘ se afle un soldat de aceea¸i a a s ˆ altime.16. ci doar unul pentru care lungimea s ın˘ ¸ ¸irului strict cresc˘tor (dac˘ se afl˘ spre stˆnga) sau a celui strict descresc˘tor s a a a a a (dac˘ se afl˘ spre dreapta) este aceea¸i cu lungimea corespunz˘toare ¸irului strict a a s a s cresc˘tor. PROBLEME REZOLVATE 389 Se calculeaz˘. ¸ Chiar dac˘ exist algoritmi eficienti (care ruleaz˘ n timp liniar-logaritmic) de a ¸ a determinare a celui mai lung sub¸ir ordonat. Urmeaz˘ eventuala identificare a unui alt soldat de aceea¸i ˆ altime care a s ın˘ ¸ respect˘ conditiile referitioare la lungimile sub¸irurilor. Deoarece s-a considerat c˘ o parte din concurenti vor rezolva problema pentru a ¸ un singur soldat central (toti ceilalti soldati p˘strati avˆnd ˆ ¸ ¸ a a ınaltimea mai mic˘) ¸i a s nu vor observa cazul ˆ care se pot p˘stra doi soldati de aceea¸i ˆ ¸ime. Totu¸i. Acesta va fi aplicat de dou˘ ori. Pentru aceasta se parcurge a ¸ s . Chiar dac˘ s-ar p˘rea c˘ ˆ acest mod am g˘sit as a a a a ın a solutia problemei. a s ın s Dup˘ identificarea celor doi soldati de ˆ altimi egale (sau demonstrarea faptua ¸ ın˘ ¸ lui c˘ nu exist˘ o pereche de acest gen care s˘ respecte conditiile date) se marcheaz˘ a a a ¸ a toti soldatii din cele dou˘ sub¸iruri. dup˘ care se va c˘uta valoarea maxim˘ a sumei lungimilor a a a a ¸irurilor corespunz˘toare unui soldat. ceilalti spre ¸ ¸ s ¸ dreapta. S˘ consider˘m soldatul cel mai ˆ ın s a a ınalt ˆ ¸irul r˘mas (cel c˘ruia ˆ corespunde ın s a a ıi suma maxim˘). ¸ ¸ a s ¸ ¸ a aa a ¸ Analiza complexit˘¸ii at Citirea datelor de intrare se realizeaz˘ ˆ timp liniar. vom determina soldatul pentru care suma lungima a ¸ ilor celor dou˘ ¸iruri este maxim˘. Solutia const˘ ˆ p˘strarea a dou˘ astfel de sub¸iruri de soldati (unul cresc˘tor a ın a a s ¸ a ¸i unul descresc˘tor) pentru DOI soldati de aceea¸i ˆ altime (eventual identici) ¸i s a ¸ s ın˘ ¸ s eliminarea celorlalti. pentru fiecare element. s a ¸ a a Dup˘ aceast˘ operatie. lungimea celui mai lung sub¸ir strict a s cresc˘tor care se termin˘ cu el ¸i lungimea celui mai lung sub¸ir strict descresc˘tor a a s s a care ˆ ıncepe cu el. Se au in vedere cazurile particulare. a¸adar identificarea soldatului care poate s a s privi ˆ ambele directii este o operatie cu ordinul de complexitate O(n2 ) + O(n2 ) + ın ¸ ¸ O(n) = O(n2 ). a ın GInfo 12/6 octombrie 2002 Pentru fiecare soldat vom determina cel mai lung sub¸ir strict cresc˘tor (din s a punct de vedere al ˆ altimii) de soldati care se termin˘ cu el. respectiv cel mai ın˘ ¸ ¸ a lung sub¸ir strict descresc˘tor de soldati care urmeaz˘ dup˘ el. Ceilalti soldati vor trebui s˘ p˘r˘seasc˘ formatia.2. respectiv strict descresc˘tor. mai exist˘ o posibilitate de a m˘ri num˘rul soldatilor care r˘mˆn ¸ a a a ¸ a a ˆ ¸ir. timpul de executie admis ne permite s ¸ folosirea unui algoritm simplu. Soldatii din primul sub¸ir privesc spre stanga. Din a a s aceste motive. ın˘ ¸ a a s nu putem alege orice soldat cu aceea¸i ˆ altime. Primul sub¸ir se termin˘ inainte de a ˆ s a ıncepe al doilea. corespunz˘toare celui mai ˆ a a a ınalt soldat dintre cei r˘ma¸i ˆ ¸ir. majoriın a ¸ s ınalt tatea testelor se ˆ ıncadreaz˘ ˆ acest caz. Acesta poate privi fie spre stˆnga. fie spre dreapta ¸irului. unul dintre cei doi va privi spre dreapta. iar cel˘lalt spre stˆnga. deci ordinul de coma ın plexitate al acestei operatii este O(n). cu ordinul de complexitate O(n2 ).

in". ˆ timpul parcurgerii sub¸irurilor sunt marcati soldatii care r˘mˆn a In s ¸ ¸ a a ˆ formatie. se p˘streaz˘ predecesorul.println("TIME = "+(t2-t1)+" millisec "). System. Deteminarea celor dou˘ sub¸iruri se realizeaz˘ ˆ timp liniar dac˘.currentTimeMillis(). respectiv succesorul a s a a fiec˘rui soldat.390 ˘ CAPITOLUL 16. static float[] inalt. Codul surs˘ a import java. alegeSoldati().currentTimeMillis(). t2=System. ˆ concluzie.t2. nsr. // succesor in subsirul descrescator static int[] lgDesc. }// main() static void citescDate() throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( . ın ¸ Pentru scrierea datelor de ie¸ire se parcurge ¸irul marcajelor ¸i sunt identificati s s s ¸ soldatii care p˘r˘sesc formatia. subsirCresc(). PROGRAMARE DINAMICA ¸irul soldatilor de la soldatul identificat anterior spre extremit˘¸i. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(n) + O(n2 ) + O(n) + O(n) + O(n) = O(n2 ).*. // lungimea sirului descrescator care urmeaza dupa i static boolean[] ramas. citescDate(). ˆ momena s a ın a ın tul construirii celor dou˘ sub¸iruri. // lungimea sirului crescator care se termina cu i static int[] succDesc. class Aliniere { static final String fisi="aliniere. // inaltimile soldatilor static int ns. // nr soldati. Ordinul de complexitate al acestei operatii este ¸ aa ¸ ¸ O(n). t1=System. nr soldati ramasi static int[] predCresc. // ramas in sir public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.io. scrieRezultate(). subsirDesc().out. operatia necesit˘ s ¸ at ¸ a un timp liniar. // predecesor in subsirul crescator static int[] lgCresc.

ramas=new boolean[ns]. for(int i=0.nval. predCresc[i] = j.16. lgDesc=new int[ns]. lgDesc[ns-1]=0. // nu are predecesor for (int j=0. // nu exista nici un soldat mai mic dupa i succDesc[i]=-1. lgCresc[0]=1. // subsirul formar doar din i predCresc[i]=-1.i++) {st. // nu exista nici un soldat mai mic dupa ns-1 succDesc[ns-1]=-1.j<i. succDesc=new int[ns].nval.j. PROBLEME REZOLVATE 391 new BufferedReader(new FileReader(fisi))). lgCresc=new int[ns]. // i nu are succesor for(j=ns-1.i++) { lgCresc[i]=1.j>i. // ns-1 nu are succesor for(i=ns-2. ns=(int)st.j. st. inalt[i]=(float)st.i>=0. } } }//subsirCresc() static void subsirDesc() { int i. inalt=new float[ns].j--) if(inalt[j]<inalt[i]) // soldat mai mic if(lgDesc[i]<lgDesc[j]+1) // sir mai lung .i--) { lgDesc[i]=0. predCresc=new int[ns].} }//citescDate() static void subsirCresc() { int i. for(i=1.nextToken().i<ns.j++) if(inalt[j]<inalt[i]) if(lgCresc[i]<lgCresc[j]+1) // sir mai lung { lgCresc[i]=lgCresc[j]+1.nextToken().2. predCresc[0]=-1.i<ns.

ic=predCresc[ic].i++) if(lgCresc[i]+lgDesc[i]>nsr) { nsr=lgCresc[i]+lgDesc[i]. while(id!=-1) // indice descrescator { ramas[id]=true. // caut in dreapta un subsir cu aceeasi lungime --> soldat cu aceeasi inaltime for(i=im+1. if(ic!=id) // in "mijloc" sunt doi soldati cu aceeasi inaltime nsr++. // indicele soldatului din mijloc int ic. } // in "mijlocul" sirului se pot afla doi soldati cu aceeasi inaltime ic=im. // indicii care delimiteaza in interior cele doua subsiruri for(i=0.i--) if(lgCresc[ic]==lgCresc[i]) ic=i. id=succDesc[id].i<ns. } } }// subsirDesc() // actualizarea lg subsir // actualizare succesor static void alegeSoldati() { int i. succDesc[i]=j.i<ns. // caut in stanga un subsir cu aceeasi lungime --> soldat cu aceeasi inaltime for(i=im-1. im=i. id. } while(ic!=-1) // indice crescator { ramas[ic] = true. } }// alegeSoldati() .i++) if(lgDesc[id]==lgDesc[i]) id=i. id=im. PROGRAMARE DINAMICA lgDesc[i]=lgDesc[j]+1.i>=0. // este posibil ca in mijloc sa fie doi soldati cu inaltimi egale int im=-1.392 { ˘ CAPITOLUL 16.

ˆ cazul ˆ care cele trei vˆrfuri sunt coliniare. ¸ ın a Se dore¸te ca lantul de telecabine s˘ asigure leg˘tura ˆ s ¸ a a ıntre vˆrful 1 ¸i vˆrful a s a N .in contine trei numere ˆ s ¸ ıntregi N . cu restrictiile de mai sus.16. ¸ Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul munte. statia 1 va fi conectat˘ doar cu statia 2. K ¸i L. for(int i=0. separate prin spatii. Statia 1 va fi obligatoriu amplasat˘ ˆ vˆrful ¸ ¸ ¸ a ın a 1. Mai mult.i<ns. vˆrfurile i ¸ a a a ¸i j (i < j) nu pot fi conectate direct dac˘ exist˘ un vˆrf v (i < v < j) astfel ˆ at s a a a ıncˆ segmentul de dreapta care ar uni vˆfurile i ¸i j nu ar trece pe deasupra vˆrfului a s a v. cu semnificatiile de mai sus. un cablu care une¸te dou˘ statii consecutive nu poate ¸ In s a ¸ avea lungimea mai mare decˆt o lungime fixat˘ L. a s ın˘ ¸ Se vor ˆ ınfiinta exact K statii de telecabine. Statia de telecabine i (2 ≤ i ≤ K) ¸ ¸ ¸ va fi conectat˘ cu statiile i − 1 ¸i i + 1.println(ns. stabiliti o modalitate a ¸ ¸ de dispunere a celor K statii de telecabine astfel ˆ at lungimea total˘ a cablurilor ¸ ıncˆ a folosite pentru conectare s˘ fie minim˘. ¸ a Vˆrfurile sunt date ˆ ordine de la stˆnga la dreapta ¸i numerotate de la 1 la N .out veti afi¸a: In s ¸ s .16 Munte .print((i+1)+" ").2. a a ¸ Se garanteaz˘ c˘. }// scriuRezultate() }// class 16. conectarea va fi posibil˘. pe toate testele date la evaluare. Urm˘toarele N linii contin s ¸ ¸ a ¸ coordonatele vˆrfurilor.i++) if(!ramas[i]) out. iar statia K ˆ vˆrful N . se consider˘ toate trei ca fiind In ın a a statii.out"))).nsr). a a O restrictie suplimentar˘este introdus˘ de formele de relief. ˆ plus. a ¸ a s separate printr-un spatiu. a ın a s fiecare vˆrf i fiind precizat prin coordonata X[i] pe axa OX ¸i prin ˆ altimea H[i]. chiar dac˘ distan c dintre vrfurile i ¸i j este mai mic˘ decˆt L. out. out.close(). Lungimea cablului folosit pentru a conecta dou˘ statii este egal˘ cu a a a ¸ a distanta dintre ele. ¸ a s a a Cerint˘ ¸a Dˆndu-se amplasarea celor N vrfuri ale lantului muntos.ONI2003 cls 10 ˆ Intr-o zon˘ montan˘ se dore¸te deschiderea unui lant de telecabine. a a a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului de intrare munte. X[i] ¸i H[i]. doar cu statia K − 1.2. Astfel. PROBLEME REZOLVATE 393 static void scrieRezultate() throws IOException { PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("aliniere. se dore¸te ca lungimea total˘ a cablurilor folosite pentru conectare s a s˘ fie minim˘. a ¸ s ¸ a ¸ iar statia K. Statiile a a s ¸ ¸ de telecabine pot fi ˆ ınfiintate pe oricare din cele N vˆrfuri ale zonei montane. linia i + 1 contine coordonatele vˆrfului i.

descriere solutie * ¸ ¸ Mihai Stroe. ˆ plus. Se va obtine o matrice OK. Primul pas const˘ ımp˘ ¸ ın a a ˆ determinarea perechilor de vˆrfuri care pot fi unite printr-un cablu. Dac˘ exist˘ mai multe variante.000 ¸i X[i] < X[i + 1] s Exemplu munte. Q.394 ˘ CAPITOLUL 16.trasarea unui cablu direct ˆ ıntre vˆrfurile 1 ¸i 5 ar fi contravenit restrictiei a s ¸ referitoare la lungimea maxim˘ a unui cablu.pe a doua linie K numere distincte ˆ ıntre 1 ¸i N . Acest pas ın a se rezolv˘ folosind cuno¸tinte elementare de geometrie plan˘ (ecuatia dreptei. . se vor conecta vˆrfurile s ın a a 1 ¸i N cu un lant de K statii. numerele s a vˆrfurilor ˆ care se vor ˆ a ın ınfiin¸ statii de telecabine. Folosind aceast˘ matrice. 13/6 . s a ın˘ ¸ a vˆrfurile 5 ¸i 7 nu au putut fi conectate direct datorit˘ ˆ altimii vˆrfului 6.pe prima linie lungimea total˘ minim˘ a cablurilor. .pentru a ilustra restrictia introdus˘ de formele de relief. GInfo nr. a s a ın˘ ¸ a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test.5 se rotunjeste la Q + 1). astfel ˆ at oricare dou˘ statii consecutive s˘ aib˘ s ¸ ¸ ıncˆ a ¸ a a OK-ul corespunz˘tor egal cu 1.j reprezint˘ a s s a lungimea total˘ minim˘ a unui lant cu i statii care conecteaz˘ vˆrfurile 1 ¸i j. a ¸ a a afi¸ati una oarecare. a Aceast˘ subproblema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice dup˘ cum a a a a urmeaz˘: se construie¸te o matrice A cu K linii ¸i N coloane. s-ar fi obtinut o solutie cu 2 a ın ¸ ¸ statii de telecabine ˆ loc de 3 (deci solutia ar fi invalid˘ ¸i pentru valori mari ale ¸ ın ¸ as lui L). problema se poate ˆ arti ˆ dou˘ subprobleme. H[i] ≤ 100. y = a s ¸ a ¸ a ∗ x + b).octombrie 2003 Problema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice. a Indicatii de rezolvare . De asemenea.in munte. unde Ai.j are valoarea 1 dac˘ vˆrfurile i ¸i ¸ a a s j pot fi unite ¸i 0 ˆ caz contrar. preciz˘m c˘ vˆrfurile ¸ a a a a 1 ¸i 4 nu au putut fi conectate direct datorit˘ ˆ altimii vˆrfului 3. s ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a 2 ≤ N ≤ 100 2 ≤ K ≤ 30 ¸i K ≤ N s 0 ≤ L. PROGRAMARE DINAMICA . unde OKi.out 7 5 11 22 0 16 13567 43 68 74 12 16 13 16 14 16 Explicatii ¸ . rotunjit˘ la cel mai a a a apropiat numar ˆ ıntreg (pentru orice ˆ ıntreg Q. a a ¸ ¸ a a s . ordonate cresc˘tor. X[i]. a a Practic.

L.j reprezint˘ v-ul care minimizeaz˘ expresia de mai sus. unde v < j ¸i OKv. j)}. st. Algoritmul bazat pe metoda program˘rii dinamice are ordinul de complexitate a O(N 2 · K).2.16.h. a a a ın Subproblemele puteau fi tratate ¸i simultan. ¸ Calculul matricei OK are ordinul de complexitate O(N 3 ). ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei probleme este O(N 3 ).in")). ceea ce complica implementarea.j = min{Ai−1. ¸ s Pentru i cuprins ˆ ıntre 2 ¸i N . BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("munte. // m=nr statii (in loc de K din enunt) static static static static int[] x. ¸ s s Deoarece K ≤ N . s Analiza complexit˘¸ii at Operatia de citire a datelor are ordinul de complexitate O(N ). int i. boolean[][] ok. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br).currentTimeMillis().j = 1 s Concomitent cu calculul elementelor Ai. static int n. fara traseu class Munte1 { static final int oo=Integer. n=(int)st. PROBLEME REZOLVATE 395 Initial A1.1 = +∞ pentru i > 1.N .v + dist(v. unde s Ti. Codul surs˘ a Prima variant˘: a import java. Matricea T este folosit˘ a a a pentru reconstituirea solutiei.j se construie¸te o matrice T .. // cu mesaje pt depanare dar .1 = 0.nval.m. . componentele matricei se calculeaz˘ astfel: s a Ai.io. t1=System.*.nextToken(). Reconstituirea solutiei ¸i afi¸area au ordinul de complexitate O(N ). ¸ Lungimea total˘ minim˘ este regasit˘ ˆ AK. int[][] t.t2. double[][] a.i = +∞ ¸i Ai.. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. A1.MAX_VALUE.

afism(a). h[i]=(int)st. PROGRAMARE DINAMICA st.j.nval. x[i]=(int)st. a=new double[m+1][n+1].i<=n.nextToken(). m=(int)st.i<=m. afism(ok).i<=m. ok=new boolean[n+1][n+1]. double d. .i++) { st.out.nextToken(). matriceaA().currentTimeMillis().i++) { for(j=2.out.println("Timp = "+(t2-t1)). st. afisSolutia().j++) { min=oo.println(i+" "+j+" "+k+" "+ok[k][j]). kmin=-1. // implicit este false for(i=1.nextToken(). for(i=2.j<=n. t=new int[m+1][n+1]. for(i=2. t2=System. h=new int[n+1].dkj.k<j.k++) { System.nval. } matriceaOK().396 ˘ CAPITOLUL 16. L=(int)st. }// main() static void matriceaA() { int i. System. for(j=2. for(k=1.nval.kmin. st.j<=n.j++) a[1][j]=oo.nval. x=new int[n+1].nextToken().min.i++) a[i][1]=oo. a[1][1]=0.k.

out. PROBLEME REZOLVATE 397 if(ok[k][j]) { dkj=dist(k. }// for j System. y1=h[i].j<=n. }// for i }// matriceaA() static double dist(int i.) static void matriceaOK() { int i.println("Linia: "+i).x2.. sp2=(h[ij]-y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).y2. ij .println(i+" "+j+" "+k+" dkj="+dkj+" d="+d+" min="+min). System. System.i++) { x1=x[i].ij. d=a[i-1][k]+dkj. for(i=1.sqrt(d). for(j=i+1.kmin=k. d=(double)(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(double)(h[i]-h[j])*(h[i]-h[j]). }// dist(.out.j. ok[i][j]=ok[j][i]=true. break. for(ij=i+1.j++) { x2=x[j].sp1. if(sp1*sp2<=0) { ok[i][j]=ok[j][i]=false.out.y1. } } }// for k a[i][j]=min.x1. }//for ij . afism(a). y2=h[j]. j { sp1=(0 -y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).2.ij<=j-1. } if(!ok[i][j]) break.i<=n-1..ij++) // i . return Math... if(d<min) { min=d.println(i+" "+j+" ("+ij+")\t"+sp1+"\t"+sp2).j). int j) { double d.sp2.16.

close().i++) { for(j=1.println().j<a[i]. out.out. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("munte. }// afism(.j. for(i=1.j)>L+0. System.out.i++) { for(j=0. System.j.println().print(a[i][j]+" ").println(). for(i=1.j.println().out. PROGRAMARE DINAMICA if(ok[i][j]) if(dist(i.out.out"))).length.out.j++) System.. } System.j.) static void afism(double[][] a) { int i.0000001) ok[i][j]=ok[j][i]=false. } .println().j<a[i].out.length.j<a[i].length. System.length. for(i=0.out.398 ˘ CAPITOLUL 16..i++) { for(j=1.length..j++) System. }//for j }// for i }// matriceaOK() static void afisSolutia() throws IOException { int i. }// afism(.j++) System.print(a[i][j]+" ").) static void afism(boolean[][] a) { int i. } System.println(a[m][n]).length.i<a.i<a. out..out. }//afisSolutia() static void afism(int[][] a) { int i.i<a.print(a[i][j]+" ").

. t1=System. n=(int)st.nextToken(). L=(int)st.78) { // solutia: 1 4 5 . st. int i.nval.81) P4(300.nval. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. st. // FINAL: fara mesaje si cu traseu . double[][] a. ..io. x[i]=(int)st. h[i]=(int)st.nval. dar class Munte2 // test 8 : P1(99.. PROBLEME REZOLVATE System.. a=new double[m+1][n+1]. x=new int[n+1].2.nval. h=new int[n+1]. statia=new int[m+1].m.*.) }// class A doua variant˘: a 399 import java.16. m=(int)st. boolean[][] ok. ok=new boolean[n+1][n+1]. for(i=1. int[] statia.59) P2(171.println().nval.out. st. este gresita (1 4 nu trece de P2 si P3!) static final int oo=Integer. st.currentTimeMillis(). }// afism(.nextToken().96) P3(239.nextToken().t2. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br).MAX_VALUE.nextToken(). // m=nr statii (in loc de K din enunt) static static static static static int[] x. int[][] t. t=new int[m+1][n+1].i<=n.in")).L.nextToken()...j.h. static int n. } matriceaOK().i++) { st. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("munte.

k++) { if(ok[k][j]) { dkj=dist(k. return Math. System.min.kmin=k.out.j<=n. }// for j }// for i }// matriceaA() static double dist(int i. for(i=2.sqrt(d). d=a[i-1][k]+dkj.i++) a[i][1]=oo.i>=1.i--) { statia[i]=j.400 ˘ CAPITOLUL 16.j<=n.i<=m.j).j.currentTimeMillis().i<=m...k<j.j++) a[1][j]=oo. for(i=m. } } }// for k a[i][j]=min.dkj. kmin=0. if(d<min) { min=d.println("Timp = "+(t2-t1)).kmin. for(j=2. d=(double)(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(double)(h[i]-h[j])*(h[i]-h[j]). a[1][1]=0. }// main() static void matriceaA() { int i. for(i=2. t2=System. j=t[i][j]. }// dist(. t[i][j]=kmin.) . PROGRAMARE DINAMICA matriceaA().i++) { for(j=2.j++) { min=oo. } afisSolutia(). int j) { double d.k. j=n. for(k=1. double d.

x1.j++) { x2=x[j]. j { sp1=(0 -y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).i++) out.000.x2.sp2.j)>L) ok[i][j]=ok[j][i]=false. for(i=1. Travers˘m matricea pornind de la coltul stˆnga-sus la coltul dreapta-jos..j. out. }//for ij if(ok[i][j]) if(dist(i. for(ij=i+1.16.y2.j<=n. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("munte. out.out"))).ij++) // i .000*100.2. // 100. y1=h[i]. ok[i][j]=ok[j][i]=true.ij<=j-1.i<=m. sp2=(h[ij]-y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).ij. long sp1.i<=n-1. }//for j }// for i }// matriceaOK() static void afisSolutia() throws IOException { int i. ij . cu valori a a s naturale. y2=h[j]. out. if(sp1*sp2<=0) { ok[i][j]=ok[j][i]=false.000.i++) { x1=x[i].println().y1. } if(!ok[i][j]) break.print(statia[i]+" ").close().OJI2005 clasa a X-a a Se consider˘ o matrice dreptunghiular˘ cu m linii ¸i n coloane.2. break. a ¸ a ¸ . }//afisSolutia() }// class 16.000=10.5)).println((int)(a[m][n]+0. for(j=i+1. PROBLEME REZOLVATE 401 static void matriceaOK() { int i..000 depaseste int !!! for(i=1.17 L˘custa .

3) → (4. La fiecare deplasare se execut˘ un a a a salt pe orizontal˘ ¸i un pas pe vertical˘. reprezentˆnd num˘rul de linii ¸i respectiv num˘rul ¸ a a s a de coloane ale matricei. separate prin cˆte un spatiu. a ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire lacusta. iar un pas ˆ a a s ınseamn˘ c˘ putem trece a a de la o celul˘ la celula aflat˘ imediat sub ea. cˆte n a a a numere pe fiecare linie. a Vom nota prin A matricea dat˘ ¸i vom construi o matrice B ale c˘rei elemente as a bij vor contine sumele minime necesare pentru a ajunge ˆ celula (i.1 + a1. 3) → (2. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare lacusta. a a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ m. Exemple lacusta.1 ¸ va fi ∞ deoarece ˆ aceast˘ celul˘ nu se poate ajunge. cˆnd vom face doar un salt pentru a ajunge ˆ ın a a ın coltul dreapta-jos.i + a2. 255]. Un salt ˆ as a ınseamn˘ c˘ putem trece de la o a a celul˘ la oricare alta aflat˘ pe aceea¸i linie.402 ˘ CAPITOLUL 16. j) pornind ¸ ın din celula (i − 1. Exceptie face ultima deplasare (cea a a ¸ ˆ care ne afl˘m pe ultima linie). n ≤ 100 • Valorile elementelor matricei sunt numere ˆ ıntregi din intervalul [1. Pe urm˘toarele m linii este descris˘ matricea. 2) → (3.out 28 Explicatie Drumul este: (1. j). 3) → (4. dar nu vom mai face ¸i pasul corespunz˘tor. Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine suma minim˘ care se poate obtine ¸ a a ¸ pentru o astfel de traversare. 2) → (3. 3) → (2. . Astfel traversarea ¸ s a va consta din vizitarea a 2m celule. 5) Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Ginfo nr.out va contine o singur˘ linie pe care va fi scris˘ s s ¸ a a suma minim˘ g˘sit˘.in contine pe prima linie dou˘ numere naturale s ¸ a separate printr-un spatiu m n.i = a1. PROGRAMARE DINAMICA O traversare const˘ din mai multe deplas˘ri. 1) → (1. 15/3 martie 2005 Pentru rezolvarea acestei probleme vom utiliza metoda program˘rii dinamice. Valorile celorlalte elemente ın a a b2i vor fi calculate pe baza formulei: b2.i .in 45 34579 66344 63396 65382 lacusta. Vom completa initial elementele de pe a doua linie a matricei B. Valoarea b2.

nval.j. b=new int[m][n].io. PROBLEME REZOLVATE Pentru celelalte linii. deoarece nu se poate coborˆ direct. int i.b. 403 unde k variaz˘ ˆ a ıntre 1 ¸i n. for(i=0. st.j + ai−1. m=(int)st.j++) { .out"))). static int[][] a. static int m. a=new int[m][n]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.*. class Lacusta1 { static final int oo=100000.i<m. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. Coduri surs˘ * a Prima variant˘: a import java.j = ai.n.t2. ci ı trebuie efectuat un salt orizontal. ˆ aceast˘ situatie vom alege al doilea minim de In a ¸ pe linia anterioar˘. // 0 <= i <= m-1. a ˆ final alegem minimul valorilor de pe ultima linie a matricei B (f˘r˘ a lua In aa ˆ considerare elementul de pe ultima coloan˘ a acestei linii) la care adaug˘m ın a a valoarea amn .nval.nextToken().nextToken().i++) for(j=0.k ). n=(int)st.j<n.2. t1=System.16.currentTimeMillis(). valorile bij vor fi calculate pe baza formulei: bi.in"))). st. Evident.j + min(bi−1. relatia nu este valabil˘ pentru elementul de s ¸ a pe coloana k care corespunde minimului. 0 <= j <= n-1 public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.

j<n.) }// class A doua variant˘: a import java.*.n-1)+a[m-1][n-1].t2. // "obligatoriu" (!) si ultima linie (i=n-1) dar . int jj) // min pe linia=ii fara pozitia jj==col { int j. PROGRAMARE DINAMICA st..j<n..currentTimeMillis().nextToken().. }// main() static int minLinia(int ii.. t2=System..j). return min.b. // urmatoarele linii din b for(i=2.i++) for(j=0. fara coborare b[m-1][n-1]=minLinia(m-1.close().println(b[m-1][n-1]).i<m.404 ˘ CAPITOLUL 16. for(j=0. } for(i=0. // 1 <= i <= m.j++) b[1][j]=a[0][0]+a[0][j]+a[1][j]. si traseul ! class Lacusta2 { static final int oo=100000.n.j<n.j++) b[i][j]=a[i][j]+a[i-1][j]+minLinia(i-1.i++) for(j=0.. . a[i][j]=(int)st.io. System. // suplimentar . out. static int[][] a.nval. out.min=oo.j++) b[i][j]=oo. 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. }// minLinia(.println("Timp = "+(t2-t1)).j++) if(j!=jj) if(b[ii][j]<min) min=b[ii][j].i<m.j<n. // prima linie (i=0) din b este oo // a doua linie (i=1) din b for(j=1. static int m.out.

} System.j++) b[i][j]=oo.out. // urmatoarele linii din b for(i=3. b=new int[m+1][n+1].j<=n. st. out.j0. a[i][j]=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. // pentru linia 2 System.print((i-1)+" "+jmin+" --> "). } for(i=1. . n=(int)st. // initializare aiurea ! j0=1.i<=m.i++) for(j=1.out"))).j<=n.min.nval.j<=n. a=new int[m+1][n+1].in"))).i++) // liniile 2 . m-1 { min=oo.n)+a[m][n].j). out.i<=m. for(i=1.out.i<=m.nval.nextToken().j++) { st.j++) b[2][j]=a[1][1]+a[1][j]+a[2][j]. for(j=1.16. st. m=(int)st.. PROBLEME REZOLVATE t1=System. // prima linie (i=1) din b este oo // a doua linie (i=2) din b for(j=2.close().nextToken(). int i. fara coborare b[m][n]=minLinia(m. 405 // "obligatoriu" (!) si ultima linie (i=n) dar .nextToken().j. jmin=j.2..j++) if(j!=j0) if(b[i][j]<min) { min=b[i][j].println(b[m][n]). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.currentTimeMillis().j++) b[i][j]=a[i][j]+a[i-1][j]+minLinia(i-1.i++) for(j=1.j<=n..print(1+" "+1+" --> ").i++) for(j=1.j<=n.jmin. jmin=-1. for(i=2.i<=m-1.nval.

print(i+" "+jmin+" --> ").406 ˘ CAPITOLUL 16. System.j<=n.currentTimeMillis(). int minc. System.) }// class Varianta 3: import java. .out..jmin. int i. pentru depanare { // daca se cere . min=oo.io.. return min.j<n. // 1 <= i <= m.out. PROGRAMARE DINAMICA System. }// main() static int minLinia(int ii.t2. } j0=n....j0. }// minLinia(.j++) if(j!=jj) if(b[ii][j]<min) min=b[ii][j].. static final int oo=100000.*. jmin=j.minsol. se poate inregistra si apoi .out. j0=jmin..n.j.out.. static int[][] a.currentTimeMillis().j++) if(j!=j0) if(b[i][j]<min) { min=b[i][j]. t2=System.println("Timp = "+(t2-t1)).println(m+" "+n). for(j=1. System. static int m. t1=System.print((i-1)+" "+jmin+" --> ").} System. int jj) // min pe linia=ii fara pozitia jj==col { int j. 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. for(j=1.out.min=oo.print(i+" "+jmin+" --> "). // fara matricea de costuri (economie de "spatiu") class Lacusta3 // traseul este .

i<=m-1. a=new int[m+1][n+1].nval.print(1+" "+1+" --> "). // initializare aiurea ! for(i=3.16.j<=n. m=(int)st. j0=jmin. for(j=2.j++) if(a[1][1]+a[1][j]+a[2][j]<minc) {minc=a[1][1]+a[1][j]+a[2][j]. st.i<=m. minsol=minc.out. } j0=n. minc=oo.i++) for(j=1. for(j=1.nextToken(). for(i=1.print((i-1)+" "+jmin+" --> ").print(1+" "+jmin+" --> "). System.j++) . minsol+=minc.nextToken().print(2+" "+jmin+" --> ").out"))).out. System. } minsol=oo. jmin=-1. jmin=-1.} System. for(j=1. a[i][j]=(int)st.i++) { minc=oo. jmin=j.out.nextToken().nval. j0=jmin. n=(int)st.j<=n.j<=n.j<=n.j++) { st. jmin=j.nval. PROBLEME REZOLVATE StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta.out. st.print(i+" "+jmin+" --> ").in"))).} System.j++) if(j!=j0) if(a[i-1][j]+a[i][j]<minc) {minc=a[i-1][j]+a[i][j]. System.2. 407 // a doua linie (i=2) minc=oo.out. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.

println("Timp = "+(t2-t1)).currentTimeMillis(). int i.408 ˘ CAPITOLUL 16.currentTimeMillis(). System.nextToken(). out.io. st. jmin=j. a=new int[2][n+1].nextToken(). for(i=1.jj.i<=2.out"))). }// main() }// class Varianta 4: import java. t2=System.nval..j0.out. // fara matricea de costuri (economie de "spatiu") class Lacusta4 // si .print((m-1)+" "+jmin+" --> ").*. fara matricea initiala (numai doua linii din ea !) { // calculez pe masura ce citesc cate o linie ! static final int oo=100000. t1=System.n.j<=n. PROGRAMARE DINAMICA if(j!=j0) if(a[m-1][j]+a[m][j]<minc) {minc=a[m-1][j]+a[m][j]. out.close(). static int[][] a.out.minsol.in"))).i++) // citesc numai primele doua linii for(j=1. minsol+=minc+a[m][n].out. n=(int)st.println(m+" "+n).ii.nval.j++) { .. m=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. System.println(minsol). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta. // 1 <= i <= m. int minc. st.j.out. static int m.print(m+" "+jmin+" --> "). System.} System. 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.t2.jmin.

out. .nextToken().j++) { st. } j0=n.out. minsol=minc. System. jmin=j. System. jmin=j.2. j0=jmin. a[m%2][j]=(int)st.j++) if(j!=j0) if(a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j]<minc) {minc=a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j].} System.nval.j++) if(a[1%2][1]+a[1][j]+a[2%2][j]<minc) {minc=a[1%2][1]+a[1%2][j]+a[2%2][j].out. minsol+=minc.} System.nval.j<=n. // initializare aiurea ! for(i=3. for(j=1. jmin=j.j++) if(j!=j0) if(a[(m-1+2)%2][j]+a[m%2][j]<minc) {minc=a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j].16.out.print(i+" "+jmin+" --> "). for(j=1.out.i<=m-1.print((i-1)+" "+jmin+" --> "). PROBLEME REZOLVATE st.j<=n.} System. } //citesc linia m for(j=1. a[i%2][j]=(int)st. System.j<=n.nval.j++) { st.print(2+" "+jmin+" --> "). minsol+=minc+a[m%2][n]. minc=oo. } minsol=oo.nextToken(). 409 jmin=-1. System.nextToken().out.print(i+" "+jmin+" --> "). j0=jmin. // a doua linie (i=2) minc=oo.j<=n. a[i%2][j]=(int)st.print(1+" "+jmin+" --> ").print(1+" "+1+" --> ").j<=n.i++) // citesc mai departe cate o linie { for(j=1. } minc=oo. for(j=2. jmin=-1.print((i-1)+" "+jmin+" --> ").out.

} System.println(m+" "+n). out.j<=n. a=new int[n+1]. minc=oo. int i. // numai o linie din matricea initiala ! class Lacusta5 { static final int oo=100000.jj.aa.nextToken(). m=(int)st.j.println(minsol).out"))). int minc. .println("Timp = "+(t2-t1)). }// main() }// class Varianta 5: import java.nval.currentTimeMillis().out.n.nval.in"))).nextToken().currentTimeMillis(). System.nval.410 ˘ CAPITOLUL 16. a11=a[1]. st.io.jmin. st.out. n=(int)st.print(1+" "+1+" --> ").j++) { st. t1=System.*. // citesc a doua linie st. out. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. // citesc numai prima linie for(j=1. a[j]=(int)st. static int[] a.ii.a11.nval.j0.t2.close().out.nextToken(). jmin=-1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta. a[1]=(int)st.nextToken(). static int m. PROGRAMARE DINAMICA System.minsol. t2=System. // 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.

nextToken().print((i-1)+" "+jmin+" --> "+i+" "+jmin+" --> ").j++) { aa=a[j].println(m+" "+n).. jmin=j. minsol+=a[n].nval. PROBLEME REZOLVATE for(j=2. jmin=-1. } //citesc linia m (primele n-1 componente) minc=oo.nextToken(). jmin=j. j0=jmin..print(1+" "+jmin+" --> "+2+" "+jmin+" --> "). a[j]=(int)st. System.i++) { minc=oo. st.16. j0=jmin. a[n]=(int)st. jmin=-1.j++) { aa=a[j]. a[j]=(int)st.out.nval. if(j!=j0) if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j].nextToken(). for(j=1.j<=n-1.} } System.} } System.j<=n.print((m-1)+" "+jmin+" --> "+m+" "+jmin+" --> "). for(j=1. . 411 // citesc mai departe cate o linie si . st.out. if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j].2. // citesc ultimul element st. for(i=3. minsol=a11+minc. j0=jmin.i<=m-1. jmin=j.j++) { aa=a[j]. minsol+=minc. st.nval.nval. minsol+=minc. a[j]=(int)st.out. if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j].nextToken().out.} } System.j<=n.

currentTimeMillis().out. System. Pentru exemplul de mai sus: ımp˘ ¸ ın a 4 2 1. }// main() }// class 16.println("Timp = "+(t2-t1)). precum ¸i modul ˆ care se face a at ımp˘ ¸ s ın aceast˘ ˆ artire conform cu a N -a posibilitate din ordinea lexicografic˘. 7. Testamentul contine dou˘ numere naturale: S reprezentˆnd averea ce ¸ a a trebuie ˆ artit˘ mo¸tenitorilor ¸i N reprezentˆnd alegerea sa pentru ˆ artirea ımp˘ ¸ a s s a ımp˘ ¸ averii. sau at s • 7 (unit˘¸i doar primului mo¸tenitor). Fiind un tip original ¸i pasionat de matematic˘ a scris un testaa s a ment inedit. 4 3. ar putea fi ˆ artit˘ astfel: a at ımp˘ ¸ a • 4 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 3 (unit˘¸i celui de-al doilea). a ımp˘ ¸ a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare avere.2. sau at s • 5 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 2 (unit˘¸i celui de-al doilea).18 Avere ONI2005 cls 10 Italag a fost toat˘ viata pasionat de speculatii bursiere reu¸ind s˘ adune o a ¸ ¸ s a avere considerabil˘. s a at ımp˘ ¸ .in contine o singur˘ linie pe care se afl˘ dou˘ numere s ¸ a a a naturale separate printr-un singur spatiu: ¸ − primul num˘r (S) reprezint˘ suma total˘ a a a − cel de-al doilea (N ) reprezint˘ num˘rul de ordine al pozitiei c˘utate. Italag le-a scris ˆ ordine lexicografic˘. V˘zˆnd c˘ ˆ este foarte greu s˘ verifice dac˘ nu cumva a omis vreo variant˘ a a a ıi a a a de ˆ artire. 6 1. PROGRAMARE DINAMICA t2=System.println(minsol). sau at s at • 6 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 1 (unitate celui de-al doilea). 5 2.412 out. a a ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire avere. a ın a De exemplu dac˘ averea ar fi 7 unit˘¸i monetare. iar sumele pe care le acord˘ mo¸tenitorilor a a a s s˘ fie ˆ ordine strict descresc˘toare. out. ˘ CAPITOLUL 16. A hot˘rˆt ca banii s˘ fie distribuiti conform celei de-a N -a posibilit˘¸i din aa a ¸ at ordinea lexicografic˘. a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care pentru numerele S. sau at s at • 4 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 2 (unit˘¸i celui de-al doilea) 1 (unitate celui at s at de-al treilea). Italag decide s˘-¸i ˆ a s ımpart˘ toat˘ averea. N date s˘ calculeze ¸i s˘ afi¸eze ¸ a s a s num˘rul total de posibilit˘¸i de ˆ artire a averii.close().out va contine dou˘ linii: s s ¸ a − pe prima linie va fi afi¸at num˘rul total de modalit˘¸i de ˆ artire a averii.

.16. xm ) ¸i y = (y1 . 2 < 3). Spunem c˘ x preced˘ s as a a pe y din punct de vedere lexicografic. dac˘ exist˘ k ≥ 1.out 962056220379782044 175 68 63 58 54 45 40 36 34 32 20 18 17 14 11 9 3 2 1 avere. astfel ˆ at xi = yi . s Exemple: 4 2 1 preced˘ secventa 4 3 deoarece (4 = 4.2.. Emilian Miron.out 15 651 avere. din ordinea lexicografic˘.. yp ) dou˘ ¸iruri. PROBLEME REZOLVATE 413 − pe cea de-a doua linie va fi afi¸at˘ a N -a posibilitate de ˆ artire a lui S s a ımp˘ ¸ conform cerintei ˆ ordine lexicografic˘. Exemple: avere... iar 6 1 preced˘ a ¸ a 7 deoarece 6 < 7..in 12 5 avere.in 72 avere. a at a • Posibilit˘¸ile de ˆ artire a averii sunt numerotate ˆ at ımp˘ ¸ ıncepˆnd cu 1. a Indicatii de rezolvare ..in 700 912345678912345678 Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0. Universitatea Bucure¸ti s Problema se rezolv˘ prin programare dinamic˘ dup˘ valoarea maxim˘ pe care a a a a poate s˘ o ia primul num˘r ˆ cadrul descompunerii ¸i dup˘ suma total˘. pentru a a ıncˆ orice i = 1. Elementele sale vor fi separate prin cˆte ¸ ın a a un spatiu. k − 1 ¸i xk < yk . x2 . . a a ın s a a Obtinem recurenta: ¸ ¸ .1 secunde ¸ a s pentru Linux.. y2 .. Limita total˘ de memorie sub Linux este 3Mb din care 1Mb pentru a stiv˘.descriere solutie * ¸ ¸ stud. a • Fie x = (x1 .out 5 43 avere. . ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < S < 701 • 0 < N < num˘rul total de posibilit˘¸i cu suma S a at • Se acord˘ punctaj partial pentru fiecare test: 5 puncte pentru determinarea a ¸ corect˘ a num˘rului de posibilit˘¸i de ˆ artire a lui S ¸i 5 puncte pentru detera a at ımp˘ ¸ s minarea corect˘ a posibilit˘¸ii N .

for(v=0.. 2. unde L este lungimea solutiei. c[0][s] = 0 pentru s > 0 Num˘rul total de posibilit˘¸i va fi egal cu c[S][S]. n=(int)st. Reconstructia se face recalculˆnd valorile la fiecare pas pentru ¸ a S-ul curent. pentru v>=1 si s<v c[v][s]=c[v-1][s]+c[v-1][s-v]. static long n. Astfel calcul˘m toate valorile folosind un singur vector ¸i p˘str˘m la a s a a fiecare pas c[i][S].. st.S c[v][s]=c[v-1][s]. a¸a c˘ ea se poate a a ¸ a s a calcula folosind un singur vector. Solutia descris˘ efectueaz˘ O(S 2 ∗ L) operatii.t2. int s.nval.) in fisier intrare toate celelalte: OK rezultat si timp !!! dar fara economie de memorie !!!!!!! public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. static long c[][]. a at Reconstituirea solutiei se face stabilind primul num˘r ca fiind cel mai mic i ¸ a astfel ˆ at c[i][S] ≥ N ¸i c[i − 1][S] < N .nextToken()... st.nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("avere.. pentru v>=1 si s>=v test 4 ??? test 5 = gresit N (>.io.v<=S.414 c[v][s] = ˘ CAPITOLUL 16. c=new long[S+1][S+1]. a a a Observ˘m c˘ recurenta depinde doar de linia anterioar˘.in"))). Aceasta ne ajut˘ pentru a respecta limita de a memorie. t1=System.. .v-1 a ¸ +c[v − 1][s − v] //punnd pe prima pozitie v ¸ c[0][0] = 1. iar una cu memorie O(N 2 ) 50 ¸ ¸ puncte. pentru s=1.out"))).v. PROGRAMARE DINAMICA c[v − 1][s] //punˆnd pe prima pozitie 1. c[0][s]=0. S=(int)st. .v++) c[v][0]=(long)1.2. ¸ a a ¸ ¸ Observˆnd L = maximO(S 1/2 ) timpul total este O(S 3/2 ).nextToken(). Procesul continu˘ pentru S = S − i ¸i ıncˆ s a s N = N − c[i − 1][S] pˆn˘ cˆnd N = 0. a O solutie backtracking obtine 20 puncte. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("10-avere.. // // // // // // c[0][0]=1.. Codul surs˘ a import java. class Avere1 { static int S.*.nanoTime()..

t2=System.2. PROBLEME REZOLVATE 415 for(v=1.print(c[i][j]+" "). .s++) if(s<v) c[v][s]=c[v-1][s].nanoTime().) static void afism() { int i.i<=S. //afism().j.println("Timp = "+((double)(t2-t1))/1000000000).out. } }// afism() }// class /* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 11 13 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 14 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 Press any key to continue. S=S-v..j++) System.v<=S.v++) for(s=0. out. while((n>0)&&(S>0)) { v=0.s<=S. out.println(c[S][S]). while(c[v][S]<n) v++.close().16.. else c[v][s]=c[v-1][s]+c[v-1][s-v]..out.print(v+" "). } out. n=n-c[v-1][S].out. System. System. for(i=0.i++) { for(j=0.j<=S.println().. }// main(.

a s ta scrieti un program care s˘ determine cea mai mare prim˘ total˘ care se poate ¸ a a a obtine prin unirea ¸i desp˘rtirea cifrelor sumelor date. dar nu foarte mult.. fiecare sum˘ trebuie s˘ fie o valoare proprie (s˘ nu In ¸ a a a ˆ ınceap˘ cu 0). ın Cerint˘ ¸a Pentru num˘rul de zile n ¸i cele n sume stabilite de sfatul ¸˘rii pentru Jibal. prime¸te dreptul ca. a ¸ a a • Pentru 20% din teste. celebru pentru contributia adus˘ la rezolvarea conflictului din ¸ a zon˘. s a a ¸ Astfel. pl˘tite cu 23. a a a a ta vizirul Magir a primit pentru doar 5 zile de activitate prima total˘ de 411 galbeni. a • Orice sum˘ dintr-o distributie trebuie s˘ fie nenul˘. Vizirul Jibal. s2 .out va contine o singur˘ linie pe care va fi afi¸at un s s ¸ a s singur num˘r natural reprezentˆnd prima total˘ maxim˘ care se poate obtine. a a a a ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < n < 501 • 0 < si < 1000. pentru ziua a treia 12 galbeni. Exemple . astfel ˆ at. n ≤ 10. s primind astfel 1167 de galbeni ˆ total. pentru a patra 205 ¸i pentru a cincea 540 de galbeni. dac˘ are doar 5 zile de activitate. suma primit˘ pe fiecare zi s˘ nu dep˘¸easc˘ 999 de a ¸a ıncˆ a a as a galbeni ¸i s˘ primeasc˘ cel putin un galben pentru fiecare dintre zilele de activitate.416 */ ˘ CAPITOLUL 16. el poate opta pentru o nou˘ distributie a cifrelor ın a ¸ numerelor stabilite de marele sfat astfel: pentru prima zi cere 2 galbeni. dup˘ dorint˘. ˆ total 680 de galbeni. pentru a treia 417. . pentru ta aa ıntˆ a ziua a doua 200 de galbeni. la ie¸irea la pensie.ONI2005 cls 10 Traditia este ca. pentru 50% din teste n ≤ 50. pentru fiecare zi de activitate ˆ slujba ¸ s ın sultanului. sn a ¸ reprezentˆnd sumele atribuite de sfatul ¸˘rii. a ta Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire suma. 417. marele vizir s˘ primeasc˘ o prim˘ stabilit˘ de marele sfat al ¸˘rii. 5 ¸i respectiv 40 de a a s galbeni.19 Suma . ¸ s a¸ Datele de intrare Fi¸ierul de intrare suma. pentru ziua a patra 144 de galbeni. PROGRAMARE DINAMICA 16. 205. El poate uni cifrele sumelor stabilite ¸i le poate desp˘rti ta s a¸ apoi. n numere naturale separate prin spatii s1 . iar pentru ziua a cincea doar 2 galbeni. pentru a doua 3.2.. la ie¸irea la pensie. pentru orice 1 ≤ i ≤ n • ˆ orice distributie.. s˘ modifice sumele stabilite de sfatul a s s a ¸˘rii. a deoarece sfatul ¸˘rii a hot˘rˆt pentru ziua ˆ ai o sum˘ de 53 de galbeni.in contine: s ¸ − pe prima linie un num˘r natural n reprezentˆnd num˘rul de zile de activa a a itate − pe linia urm˘toare. Astfel.

Vectorul best memoreaz˘ la fiecare moment suma s a a a cea mai mare format˘ dintr-un num˘r dat de termeni.1000]of longint. f:text. p.u:pnod.in 5 23 417 205 5 40 suma. begin .in 3 58 300 4 suma. nr este num˘rul de ordine al cifrei curente. s˘ mai existe ¸ansa construirii cu cifrele r˘mase a unei ¸ a s a solutii cu n termeni. PROBLEME REZOLVATE suma. Este implementat ¸ a a a un algoritm de expandare tip Lee realizat cu o coad˘ alocat˘ dinamic.last:word.x:longint. nod=record s:longint. best:array[1. de termeni si ultimul termen} next:pnod end. {nr.out 1608 Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0.descriere solutie ¸ ¸ Solutia oficial˘ ¸ a Solutia I ¸ Solutia propus˘ utilizeaz˘ metoda program˘rii dinamice.out 362 Explicatie ¸ Prima maxim˘ (362) se obtine a ¸ chiar pentru distributia 58 300 4 ¸ Explicatie ¸ Prima maxim˘ (1608) se obtine a ¸ pentru distributia 2 341 720 5 540 ¸ 417 suma.k:longint. ¸ type pnod=^nod.i.t testeaz˘ ca. prin s a ¸ a crearea unui nou termen cu ajutorul cifrei curente. prin lipirea cifrei curente la ultimul ¸ a termen al solutiei curente. c:char. procedure citire.nc. s˘ mai existe ¸ansa construirii a s cu cifrele r˘mase a unei soluti cu n termeni..t este num˘rul de termeni ai solutiei curente) testeaz˘ ca. a a Conditia nc-nr<=(n-p^. {suma} t. {determina numarul total de cifre} var i.2. n este num˘rul total a a de termeni ¸i p^. var n. a a Astfel.16.t-1)*3+2 (unde nc este num˘rul total de cifre care ¸ a se distribuie. fiecare cifr˘ contribuie la expandarea solutiilor precedente care au a ¸ ¸ans˘ de dezvoltare ulterioar˘.1 secunde ¸ a s pentru Linux. a ¸ Conditia nc-nr>=n-p^. Indicatii de rezolvare .

s>best[q^.s:=p^.reset(f).s:=p^. if p=c then gata:=true. PROGRAMARE DINAMICA assign(f. u^.s. gata:boolean. u^. .cif:byte).s) then begin new(u^.p:=p^.’suma.x:=x div 10 until x=0 end.in’).last:=cif end. if q=u then gata:=true. q:=p. u^.t:=p^. {expandarea corespunzatoare cifrei curente} procedure calc(nr:longint. var c. if (p^.t]:=q^.t]=p^.u:=u^. repeat if (cif>0) and (nc-nr<=(n-p^.last*9+cif. readln(f. repeat inc(nc). var i:longint. begin c:=u. end. for i:=1 to n do begin read(f.last*10+cif.s+p^.n). u^.t] then best[q^.418 ˘ CAPITOLUL 16. q:=p. {recalcularea valorilor maxime memorate in vectorul best} procedure optim. q:pnod.t:=p^.x). close(f) end.q:pnod.next).t-1)*3+2) and (best[p^.next. gata:boolean.next.last<100)and(nc-nr>=n-p^. repeat if q^.gata:=false.next).t) then begin new(u^.dispose(q) until gata. u^.next.t.gata:=false. begin for i:=1 to n do best[i]:=0.t+1.last:=p^.s+cif. u^. end.u:=u^.

close(f) END.s. repeat read(f.writeln(f. a s a Pentru u¸urinta ˆ implementare stoc˘m smax[p][n] = −inf init pentru cazul s ¸ ın a ˆ care sub¸irul de pˆn˘ la p nu poate fi ˆ artit ˆ mod corect ˆ n sume. p = 2 sau p = 3 ¸i cazurile ın a a s ˆ care a[p].rewrite(f)..s. Obtinem ¸ a¸ s a a ın ¸ relatia: ¸ smax[p][n] = min( smax[p-1][n-1]+a[p]. PROBLEME REZOLVATE q:=q^. s ¸ s a ıl a Pentru fiecare pozitie p (p = 1.L) calcul˘m prima maxim˘ pe care o putem ¸ a a obtine desp˘rtind sub¸irul de pˆn˘ la p inclusiv ˆ n sume (n = 1.’suma.c) until c<>’ ’. new(p). best[1]:=p^.16.best[n]). // punˆnd ultima sum˘ din 2 cifre a a smax[p-3][n-1]+a[p-2]*100+a[p-1]*10+a[p] // punˆnd ultima sum˘ din 3 cifre a a ) Trebuie avute ˆ vedere cazurile limit˘ cˆnd p = 1. readln(f). // punˆnd ultima sum˘ format˘ doar din cifra a[i] a a a smax[p-2][n-1]+a[p-1]*10+a[p]. moment ˆ care nu putem forma o sum˘ ın ın a de lungimea respectiv˘. ¸ s ¸ . a[p − 1] sau a[p − 2] sunt zero. Concaten˘m nua a a merele ¸i obtinem un ¸ir (s˘ ˆ not˘m a) de cifre (de lungime L maxim N ∗ 3). BEGIN citire. calc(i.out’). p^.ord(c)-48).N ). iar ın s a a ımp˘ ¸ ın ın observˆnd c˘ recurenta depinde doar de ultimele 3 linii..s:=ord(c)-48. assign(f.next until gata. a¸a c˘ excludem termenii din expresia de minim. {reluarea citirii cifrelor. u:=p. 419 Solutia II ¸ Problema se rezolv˘ prin metoda programare dinamic˘.c) until c<>’ ’.p^. p^. optim end.2.last:=p^. nu p˘str˘m decˆt pe a a ¸ a a a acestea ¸i linia curent˘ pentru a nu avea probleme cu memoria. close(f).t:=1. ignorand spatiile} reset(f). s a Obtinem memorie O(N ) ¸i timp de executie O(L ∗ N ) = O(N 2 ). end. for i:=2 to nc do begin repeat read(f.

) static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i]. x=(int)st. // sirul cifrelor static int[][] s.in"))). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma. // xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]. PROGRAMARE DINAMICA import java.} else if(x<100) {c[++j]=x/10.x.} else if(x<1000) {c[++j]=x/100.print(s[nc][n]).nval. // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501]. if(x<10) {c[++j]=x.nextToken(). nc+=1. afism(). }// main(.nval.*. public static void main (String[] args) throws IOException { int i.out"))). for(i=1.nc. c[++j]=x%10. n=(int)st.out. nc+=2. c[++j]=x%10.j.nextToken()..} else System. j=0.io. c[++j]=(x/10)%10.println("Eroare date !"). out. calcul(). out. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma. nc+=3.420 Codul surs˘ a Varianta 1: ˘ CAPITOLUL 16. st. // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). // fara economie de spatiu class Suma1 { static int n. } s=new int[nc+1][n+1].i++) { st. nc=0. // xj are 3 cifre ..i<=n.close().

s[i-1][j-1]+c[i]). s[1][1]=c[1]. s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3]. int b) { if(a>b) return a.c[1]*10+c[2]+c[3]). } for(i=4. PROBLEME REZOLVATE int i. s[2][1]=c[1]*10+c[2]. 421 // i = pozitie cifra in sirul cifrelor // j = pozitie numar in sirul final al numerelor if(j<=i) { if((c[i]!=0)&&(s[i-1][j-1]!=0)) smax=max(smax. if((c[i-2]!=0)&&(s[i-3][j-1]!=0)) smax=max(smax.j. else return b.j<=n.j++) { smax=0. if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2].i++) for(j=1. }// for }// calcul() static int max(int a.i<=nc.s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]).16. } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) s[3][2]=c[1]*10+c[3].s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2].2.smax. if((c[i-1]!=0)&&(s[i-2][j-1]!=0)) smax=max(smax. } s[i][j]=smax. else // c[2]!=0 && c[3]!=0 s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3]. if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3]. } .

print(s[i][j]+"\t"). n=(int)st.x.i++) { st.i++) { System.currentTimeMillis(). System.nc. for(i=1.nextToken().in"))).nval.*.out. ˘ CAPITOLUL 16.} else .j++) System.i<=n. for(j=1.t2. if(x<10) {c[++j]=x.nextToken().j<=n.print(" \t"). } }// afism() }// class Varianta 2: import java.io. nc=0.j<=n.j. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma.out.j.out.out.println(). // sirul cifrelor static int[][] s.print(j+"\t").out. t1=System.i<=nc. j=0.out. // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501]. x=(int)st. for(j=1. PROGRAMARE DINAMICA System.print(i+" "+c[i]+" :\t"). int i. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma. // cu economie de spatiu !!! class Suma2 { static int n. System. for(i=1.out"))).nval.println().j++) System. st. public static void main (String[] args) throws IOException { long t1. nc+=1.422 static void afism() { int i.

smax.} else System.2.16. if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3]. // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]).) static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i].println("Timp = "+(t2-t1)). s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3]. // cu economie de spatiu !!! calcul(). c[++j]=(x/10)%10. c[++j]=x%10. } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) s[3][2]=c[1]*10+c[3].close(). if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2].out..j<=n. // xj are 3 cifre int i. t2=System. s[1][1]=c[1].i<=nc. nc+=3.c[1]*10+c[2]+c[3]). else // c[2]!=0 && c[3]!=0 s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3]. c[++j]=x%10.out.} else if(x<1000) {c[++j]=x/100. } for(i=4.j++) // j = pozitie numar in sirul final al numerelor { smax=0.i++) // i = pozitie cifra in sirul cifrelor for(j=1. nc+=2.currentTimeMillis()..println("Eroare date !"). PROBLEME REZOLVATE 423 if(x<100) {c[++j]=x/10. out.j. }// main(.print(s[nc%4][n]). out. } s=new int[4][n+1]. s[2][1]=c[1]*10+c[2]. if(j<=i) . System. if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2].// xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i].

x. // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501]. j=0. else return b.i<=n.s[(i-1+4)%4][j-1]+c[i]). static int[][] p. n=(int)st. } }// calcul() static int max(int a.nc. for(i=1. // o solutie public static void main (String[] args) throws IOException { int i. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma. int b) { if(a>b) return a. } }// class Varianta 3: import java. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma.io. PROGRAMARE DINAMICA if((c[i]!=0)&&(s[(i-1+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax.nval. // sirul cifrelor static int[][] s. // predecesori static int[] sol. if((c[i-2]!=0)&&(s[(i-3+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax.i++) .424 { ˘ CAPITOLUL 16. if((c[i-1]!=0)&&(s[(i-2+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax. } s[i%4][j]=smax.nextToken().s[(i-3+4)%4][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]).out"))).s[(i-2+4)%4][j-1]+c[i-1]*10+c[i]).in"))). // fara economie de spatiu dar cu afisare o solutie ! class Suma3 { static int n.*. st.j. nc=0.

i++) sol[k]=sol[k]*10+c[i].k>=1. PROBLEME REZOLVATE { 425 st.. sol=new int[n+1].out.} else System. System. afism(p).i2. c[++j]=(x/10)%10.k--) { i1=p[i2][k].k. afisv(sol). calcul(). out.. // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). out.smax.i<=i2. } s=new int[nc+1][n+1]. for(k=n.} else if(x<100) {c[++j]=x/10.// xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]. afism(s).nval. }// main(. System.println(sol[k]).i1. System. for(i=i1. c[++j]=x%10.println("Eroare date !").close(). solutia(). i2=i1-1. x=(int)st.out. if(x<10) {c[++j]=x.print(s[nc][n]). . p=new int[nc+1][n+1]. } }// solutia() static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i].nextToken().println(). i2=nc. c[++j]=x%10.} else if(x<1000) {c[++j]=x/100.print(k+" : "+i1+"->"+i2+" ==> "). nc+=3.j.println(). System.) static void solutia() { int i. nc+=1.out.out.2.out. // xj are 3 cifre int i.16. nc+=2.

} if((c[i-2]!=0)&&(s[i-3][j-1]!=0)) { smax=max(smax. if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2].i<=nc. } } for(i=4. if(j<=i) { if((c[i]!=0)&&(s[i-1][j-1]!=0)) { smax=max(smax. if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2]. if(s[3][2]==c[1]+c[2]*10+c[3]) p[3][2]=2. if(smax==s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]) p[i][j]=i-2.j++) // j = pozitie numar in sirul final al numerelor { smax=0. PROGRAMARE DINAMICA s[1][1]=c[1].s[i-1][j-1]+c[i]).426 ˘ CAPITOLUL 16. } .s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]).} else // c[2]!=0 && c[3]!=0 { s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3]. p[1][1]=p[2][1]=p[3][1]=1. if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3]. else p[3][2]=3.s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). } if((c[i-1]!=0)&&(s[i-2][j-1]!=0)) { smax=max(smax. s[2][1]=c[1]*10+c[2]. if(smax==s[i-1][j-1]+c[i]) p[i][j]=i. s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3].i++) // i = pozitie cifra in sirul cifrelor for(j=1. if(smax==s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]) p[i][j]=i-1. } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) { s[3][2]=c[1]*10+0+c[3].j<=n.c[1]*10+c[2]+c[3]). p[3][2]=3.

j<=n.sum=0. }// afisv() }// class 427 .j++) System. for(i=1.print(i+" "+c[i]+" :\t"). System.println(" ==> "+sum).out.2.j.j<=n. for(j=1.out. for(j=1. System.16.out. System.i++) { System.print(x[i][j]+"\t").println().println().i<=nc.j++) System.print(j+"\t").out. else return b. } System. PROBLEME REZOLVATE }// if s[i][j]=smax.out.out.i<=n. }// for }// calcul() static int max(int a. sum+=sol[i].out.i++) { System. for(i=1. } }// afism() static void afisv(int[] sol) { int i. } static void afism(int[][] x) { int i. System.println().print(" \t").print(sol[i]+" "). int b) { if(a>b) return a.out.out.

PROGRAMARE DINAMICA .428 ˘ CAPITOLUL 16.

numit pattern ˆ englez˘) p = (p1 .Capitolul 17 Potrivirea ¸irurilor s Consider˘m un text (un ¸ir de caractere) t = (t1 .in")). ¸ a 17. xi+1 .. p2 .. xi+m−1 ) coincide cu y.p. . dac˘ exist˘ s a a a ¸ s a a a 0 ≤ d ≤ n − m astfel ˆ at td+i = pi pentru orice 1 ≤ i ≤ m.. Problema potrivirii ıncˆ ¸irurilor const˘ ˆ determinarea tuturor valorilor d (considerate deplasamente) cu s a ın proprietatea mentionat˘. static int n. BufferedReader br=new BufferedReader( new FileReader("potriviresir. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("potriviresir. 429 . t2 . Consider˘m s ın a a m ≤ n ¸i dorim s˘ determin˘m dac˘ textul t contine ¸ablonul p.j.out"))).io. pm ).1 Un algoritm ineficient Pentru fiecare pozitie i cuprins˘ ˆ ¸ a ıntre 1 ¸i n−m+1 vom verifica dac˘ sub¸irul s a s (xi ...m. class PotrivireSir { static char[] t. . public static void main(String[] args) throws IOException { int i. import java. tn ) ¸i un ¸ablon a s s s (tot un ¸ir de caractere. adic˘..... .*. String s.

i<i1. t=new char[n+1].i++) p[i+1]=s. System.1.i++) { for(j=1.out. } } out. j--. int i1.i++) System.println().i<=i2.i++) t[i+1]=s.readLine(). POTRIVIREA SIRURILOR ¸ s=br.println(). System. n=s. afisv(p. m=s.430 CAPITOLUL 17.length().print("p : ").out.out.i.close().charAt(i).i<m. afisv(p. p=new char[m+1].1.out.m)..n).) }//class /* x : abababaababaababa y : abaabab abababaababaababa abaabab abababaababaababa abaabab */ . // ultima pozi\c tie potrivita if(j==m) { afisv(t. afisv(t.n).i+j-1).. int i2) { int i. for(i=1. for(i=i1.1. }//main() static void afisv(char[] x. for(i=0.length().out.charAt(i). s=br.i++) System.print("t : ").i<n. System.print(x[i]).println().j<=m.out.i<=n-m+1. System. System. for(i=0.print(" "). }// afisv(.j++) if(p[j]!=t[i+j-1]) break. for(i=1.readLine().out.

¸ Dorim s˘ avans˘m cu mai mult de un pas la o nou˘ ˆ a a a ıncercare. ¸ s Pentru t: 1 a ¸i s 1 a 2 b 3 a 1 a 3 a 4 b 2 b 4 b 5 a 3 a 5 a a 1 5 a 6 b 4 a 6 b b 2 6 b 7 a 5 b 7 a a 3 7 a 8 a 6 a 8 a a 4 8 a 9 b 7 b 9 b b 5 9 b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a p: 2 b exist˘ dou˘ potriviri: a a 10 a a 6 10 a a 1 11 b b 7 11 b b 2 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: t: p: 1 a 2 b 3 a 4 b 12 a a 3 13 a a 4 14 b b 5 15 a a 6 16 b b 7 17 a Sirul ineficient de ˆ ¸ ıncerc˘ri este: a 1 a a 2 b b a 3 a a b a 4 b a a b a 5 a b a a b a 6 b a b a a b a 7 a b a b a a b a 8 a b a b a a b a 9 b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: p: p: p: p: p: p: p: p: p: p: b a b a a b a b a b a a b a b a b a a b a 1 * b a b a a b 2 b a b a a 3 b a b a 4 b a b 5 b a 6 * b 7 Prima nepotrivire din fiecare ˆ ıncercare este evidentiat˘ prin caracter boldat ¸ a iar solutiile sunt marcate cu *.2 Un algoritm eficient .2. UN ALGORITM EFICIENT .KMP Algoritmul KMP (Knuth-Morris-Pratt) determin˘ potrivirea ¸irurilor folosind a s informatii referitoare la potrivirea sub¸irului cu diferite deplasamente ale sale.KMP 431 17. f˘r˘ s˘ risc˘m aa a a s˘ pierdem vreo solutie! a ¸ .17.

t: d' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 . 1. Cu alte cuvinte.i − 1] = p[1.. s a ¸ s ¸ s deci t[i − j. R˘mˆne s˘ verific˘m apoi dac˘ t[i] = p[k + 1]...k] este sufix pentru p[1.j]}. m ......k] = p[j + 1 − k..... a a Algoritmul KMP utilizeaz˘ pentru determinarea celor mai lungi sufixe o a functie numit˘ next... m i-j . j j+1 .. functia s ¸ next : {1. ..j] iar noul deplasament d′ trebuie ales astfel ˆ at s˘ ¸ ıncˆ a realizeze acest lucru. t2 .1: Deplasare optim˘ a Folosind Figura 17... Este astfel realizat˘ ¸i potrivirea textului t cu ¸ablonul p...j] ¸i t[i] = p[j + 1]..m]... . s Cum determin˘m practic valorile functiei next? a ¸ . ¸ s s S˘ presupunem c˘ suntem la un pas al verific˘rii potrivirii cu un deplasament a a a d ¸i prima nepotrivire a ap˘rut pe pozitia i din text ¸i pozitia j + 1 din ¸ablon. ... m − 1} este definit˘ astfel: a next(j) = max{k/k < j ¸i p[1.. s Care este cel mai bun deplasament d′ pe care trebuie s˘-l ˆ a ıncercam? d p: 1 .. dorim s˘ determin˘m cel mai mare indice k < j astfel a a ˆ at p[1.j].... a a a a a Observ˘m c˘ noul deplasament depinde numai de ¸ablonul p ¸i nu are nici o a a s s leg˘tur˘ cu textul t. .. dorim s˘ determin˘m cel mai ıncˆ a a lung sufix al secventei p[1. .. tj ) (cuprins˘ ˆ a ¸ a ıntre pozitiile i ¸i j) din ¸irul t = (t1 .432 1 a a 2 b b 3 a a a 4 b a b 5 a b a a 6 b a a b 7 a b b a CAPITOLUL 17. . POTRIVIREA SIRURILOR ¸ 8 a a a 9 b b b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: p: p: p: p: a a b b * a a b a a b b * a Not˘m prin t[i.2..k]. Figura 17.. n p: .. ¸ a Dat fiind ¸irul de caractere p[1. ...... j+1-k i-k 1 . 2..i − 1] = p[1.. a s s t[i − k.....j] secventa de elemente consecutive (ti .. m} → {0. tn ). i-1 k i k+1 . .

. Evident... ≥ 0.j]! Fie acesta p[1.. a Ordinul de complexitate al algoritmului KMP este O(n + m).2 pentru a urm˘ri mai u¸or rationamentul! ˆ aceast˘ a a s ¸ In a figur˘ next[j] = k ¸i next[k] = k ′ ...... Dar acest sufix a a mai mic este cel mai lung sufix pentru p[1.17.. // t[1.io. . ... atunci vom avea next(j + 1) = 0.. . Dac˘ ajungem la 0. Astfel. . next[2].. import java. a s Dac˘ p[j+1] = p[k+1] (folosind notatiile din figur˘) atunci next[j+1] = k+1.. // nr aparitii static char[] t. p[1. a Obtinem: ¸ dac˘ p[j + 1] = p[next(next(j)) + 1] atunci next[j + 1] = next(next(j)) + 1. .m]=pattern static int[] next.. .. j 1 k' Figura 17..k]...p.. UN ALGORITM EFICIENT . ....... .. dac˘ p[j + 1] = p[k ′ + 1] atunci next(j + 1) = k ′ + 1. a Presupunem c˘ au fost determinate valorile next[1].2: Functia next ¸ Ne ajut˘m de Figura 17...KMP Initializ˘m next[1] = 0.. . vom continua acela¸i rationaa s ¸ ment pˆn˘ cand g˘sim o egalitate de caractere sau lungimea prefixului c˘utat a a a a este 0.. .2.. next[j]... class KMP { static int na=0. a Ce se ˆ ampl˘ dac˘ p[j + 1] = p[k + 1]? ıntˆ a a C˘ut˘m un sufix mai mic pentru p[1. a Dac˘ nici acum nu avem egalitate de caractere. a ¸ a Obtinem: ¸ dac˘ p[j + 1] = p[next(j) + 1] atunci next[j + 1] = next(j) + 1. acest algoritm se termin˘ ˆ a ıntr-un num˘r finit de pa¸i pentru c˘ a s a j > k > k′ > . a Cum determin˘m next[j + 1]? a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 433 1 k+1-k' k p: p: 1 ...*.. j+1-k . k+1 j+1 k'+1 .. .n]=text. cu alte cuvinte k ′ = next(k) = next(next(j)). p: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx j+1-k' .. ..k ′ ]... .

}//readData() static int[] calcNext(char[] p) { int m=p.length-1. next[j]=k. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ static void readData() throws IOException { String s.m. s=br.in")).n] { . next=calcNext(p). m=sc.readLine(). // nr caractere potrivite deja int i=1.n.toCharArray(). char[] p) // t[1.length-1. t=new char[n+1]. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("kmp.i<=m. // ultima pozitie a sufixului while(i<=n) // t[1. sc=s.. s=br.length-1.m] pentru p[1.m] { int n=t. int j=0.. int i.m] next[1]=0. }// calcNext() static void kmp(char[] t.. // nr caractere potrivite int j=2.i++) t[i]=sc[i-1].readLine(). m=p. for(i=1. p=new char[m+1].toCharArray(). int[] next=new int[m+1].. p[1. // initializare int k=0. j++.434 CAPITOLUL 17. char[] sc. } return next. sc=s. while(j<=m) { while(k>0&&p[k+1]!=p[j]) k=next[k]. if(p[k+1]==p[j]) k++.i++) p[i]=sc[i-1]. // next[1.n].i<=n.length..length. for(i=1.. n=sc.

print(p[i]).out.i<=m.17. for(i=1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("kmp.i++) System.KMP 435 while(j>0&&p[j+1]!=t[i]) j=next[j]. out. System. }// afissol(.i<=d. char[] p.) public static void main(String[] args) throws IOException { readData().length-1.2.print(" "). if(j==m) { na++.out.println().out.length-1..i++) System.close().println("pattern cu deplasarea "+(i-m)+" : ").println(na).i++) System. j=next[j].out. n=t. for(i=1. if(p[j+1]==t[i]) j++. m=p.i<=n. System.i-m). int d) { int i. } i++. kmp(t.out. afissol(t.println(). }// while }// kmp static void afissol(char[] t.p).. out. System.print(t[i]).p.out. }//main() }//class /* pattern apare cu deplasarea 5 : 12312123412123412 1234 pattern apare cu deplasarea 11 : 12312123412123412 1234 */ . for(i=1. UN ALGORITM EFICIENT .out"))).

..1 Probleme rezolvate Circular . .io. adic˘ indicele k. y2 .in 10 ABCBAABBAB BABABCBAAB circular. Date de ie¸ire s Pe prima linie a fi¸ierului circular.out 7 Timp maxim de executie/test: 0... a ın Folosim algoritmului KMP de c˘utare a unui sub¸ir.. Mot Nistor. doar ¸inem cont c˘ indicii care se refer˘ la ¸irul ”mai lung” trebuie luati s t a a s ¸ modulo n. . formate numai a as din litere mari ale alfabetului latin.out se va scrie cel mai mic num˘r natural p s a pentru care ¸irul de pe linia a treia este o permutare circular˘ cu p pozitii a ¸irului s a ¸ s de pe linia a doua.d=-1. Pe liniile urm˘toare sunt dou˘ ¸iruri de caractere de lungime n..Campion 2003-2004 Runda 6 Autor: prof. ˆ realitate nu e nevoie de concatenarea efectiv˘ a s ın s In a ¸irului.in este scris numarul natural s n.Balcescu” . class Circular { static int n.436 CAPITOLUL 17. unde indicii mai mari a ca n se consider˘ modulo n. xn dac˘ y1 = xp + 1.3 17. dar nu se ˆ ıncadreaz˘ ˆ timp pentru n mare. s Date de intrare Pe prima linie a fi¸ierului de intrare circular. yn = xp + n. // pozitia de potrivire .1 secunde ¸ Rezolvare (indicatia autorului): O variant˘ cu dou˘ ”for”-uri e foarte u¸or ¸ a a s de scris.3. a a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 20000 Exemple circular. sau num˘rul −1 dac˘ nu avem o permutare circular˘. . import java. y2 = xp + 2.Braila Se spune c˘ ¸irul y1 .*.. cu k > n se refer˘ la elementul de a a a indice k − n. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ 17... Cerint˘ ¸a Pentru dou˘ ¸iruri date determinati dac˘ al doilea este o permutare circular˘ as ¸ a a a primului ¸ir. x2 . yn este o permutare circular˘ cu p pozitii a ¸irului as a ¸ s x1 . Colegiul National ”N. a s Concaten˘m primul ¸ir cu el ˆ si ¸i c˘ut˘m prima aparitie a celui de-al a s ınsu¸ s a a ¸ doilea ¸ir ˆ ¸irul nou format.

readLine().. s=br.n]. p[1. char[] sc. for(i=1.i<=n.parseInt(br.readLine()..y. // System. sc=s.out.out.. x=new char[n+1]. sc=s.println("x="+s).length-1.out.println("y="+s). while(j<=m) { while(k>0&&p[k+1]!=p[j]) k=next[k]. char[] p) // t[1.m] { int m=p.m] pentru p[1. n=Integer. } return next..in")). // nr caractere potrivite int j=2. // nr caractere potrivite deja int i=1. int[] next=new int[m+1]. // initializare int k=0. y[1..i++) y[i]=sc[i-1]. for(i=1. 437 static void readData() throws IOException { String s. // next[1.toCharArray(). }//readData() static int[] calcNext(char[] p) { int m=n. if(p[k+1]==p[j]) k++.. next[j]=k. y=new char[n+1].m] next[1]=0.17.3.i<=n. PROBLEME REZOLVATE static char[] x.toCharArray(). // System. s=br. int j=0.n]=text.readLine()). // System.i++) x[i]=sc[i-1].println("n="+n). // x[1. int i. // ultima pozitie a sufixului . BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("circular. }// calcNext() static void kmp(char[] t. next=calcNext(p). j++.m]=pattern static int[] next..

if(j==m) { d=i-n. out. permutarea p = (312) (adic˘ p(1) = 3. a p(2) = 1.n] { while(j>0&&p[j+1]!=t[(i>n)?(i-n):i]) j=next[j]. f˘cˆnd o permutare circular˘ cu d pozitii rezultˆnd ¸irul s a a a ¸ a s p(cn−d+1 ).3.. apoi s a ¸ s rotind spre dreapta ¸irul cu dou˘ pozitii obtinem codificarea 131322.. apoi ¸irul obtinut p(c1 )p(c2 )..in circular. p(3) = 2) ¸i d = 2. codificarea mesajului se realizeaz˘ s a astfel: se ˆ ınlocuie¸te fiecare liter˘ ci cu p(ci ). POTRIVIREA SIRURILOR ¸ while((i<=2*n)&&(d==-1)) // t[1.438 CAPITOLUL 17. Aplicˆnd permutarea p vom obtine ¸irul 132213.p(cn ) s a s ¸ se rote¸te spre dreapta..out"))). a Alfabetul solarian contine m litere foarte complicate. pentru mesajul 213321. a¸a c˘ noi le vom ¸ s a reprezenta prin numere de la 1 la m. reprezentat de noi ca o succesiune ın de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m...close()..println(d). De exemplu. } i++. c1 c2 . Pentru codia ¸a s ficare ei folosesc un cifru bazat pe o permutare p a literelor alfabetului solarian ¸i s un num˘r natural d.ONI2006 baraj Copiii solarieni se joac˘ adesea trimitˆndu-¸i mesaje codificate. Dat fiind un mesaj ˆ limbaj solarian. break..y).p(cn−1 )p(cn )p(c1 )p(c2 ).2 Cifru . out. if(p[j+1]==t[(i>n)?(i-n):i]) j++.p(cn−d ). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("circular. s a ¸ ¸ Cerint˘: ¸a .cn ..out ---------------------20 5 12312123412123412341 12341212341234112312 */ 17. }//main() }//class /* circular. kmp(x. }// while }// kmp public static void main(String[] args) throws IOException { readData().

n. PROBLEME REZOLVATE 439 Date fiind un mesaj necodificat ¸i codificarea sa.. Pe cea de a doua linie este scris mesajul necodificat ca o succesiune de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m separate prin cˆte un spatiu. m] cel putin o dat˘. s a Date de intrare: Fi¸ierul de intrare cifru...*. . Dac˘ pentru d exist˘ mai multe posibilit˘¸ii se va alege valoarea minim˘. s a ¸ Pe cea de a treia linie este scris mesajul codificat ca o succesiune de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m separate prin cˆte un spatiu.3.. reprezentˆnd lungimea mesajului ¸i respectiv num˘rul de ¸ a s a litere din alfabetul solarian. . a ¸ Restrictii: ¸ n ≤ 100000 m ≤ 9999 Mesajul contine fiecare num˘r natural din intervalul [1. iar pentru n mic se a poate c˘uta permutarea pentru fiecare d = 0. 1. determinati cifrul folosit s ¸ (permutarea p ¸i num˘rul d). p(2). s s ¸ a reprezentˆnd num˘rul de pozitii cu care s-a realizat permutarea circular˘ spre a a ¸ a dreapta. dac˘ concaten˘m primul ¸ir cu el a a a s ˆ si rezultˆnd o complexitate O(n). a a at a Pe urm˘toarea linie este descris˘ permutarea p. . s ¸ s separate prin spatiu.in cifru..2 secunde ¸ Indicatii de rezolvare: Solutia comisiei ¸ Fiecare aparitie a unui simbol din alfabet ˆ ¸ ıntr-un ¸ir se ˆ s ınlocuie¸te cu distanta s ¸ fat˘ de precedenta aparitie a aceluia¸i simbol (considerˆnd ¸irul circular.17.out 63 2 213321 312 131322 Timp maxim de executie/test: 0. deci pen¸a ¸ s a s tru prima aparitie a simbolului se ia distanta fat˘ de ultima aparitie a aceluia¸i ¸ ¸ ¸a ¸ s simbol).. F˘cˆnd aceast˘ recodificare pentru cele dou˘ ¸iruri reducem problema la dea a a as terminarea permut˘rii circulare care duce primul ¸ir ˆ al doilea. m} f˘cˆnd a ¸ a a pentru fiecare permutare o c˘utare (cu KMP de exemplu).. a Codul surs˘ a import java. Mai exact se vor scrie valorile a a p(1). ınsu¸ a Pentru m mic se pot genera toate permut˘rile multimii {1. 2. p(m) separate prin cˆte un spatiu. s a ¸ Date de ie¸ire: s Fi¸ierul de ie¸ire cifru. Exemplu: cifru.out va contine pe prima linie num˘rul natural d. . ¸ a ¸ a Pentru teste cu m ≤ 5 se acord˘ 40 de puncte din care 20 pentru teste ¸i cu a s n ≤ 2000. care poate fi a s ın rezolvat˘ cu un algoritm de pattern matching.in contine pe prima linie numele naturale n ¸i m...io.

m.. // distante . st.000.. . PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("cifru.. // text mesaj codificat --> spatiu ..nval. (d1) static int[] p..nextToken(). System. d0=new int[n+1].. // distante .. for(i=1.k. //afisv(t1. t0=new int[n+1]. afisv(d1. // sablon in KMP . maxim !!! ==> 200K public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("9-cifru.nval. spatiu !!! static int[] s...m .. t0[i]=(int)st.out. } distanta(t0. afisv(d0. // text in KMP .n).n). ua=new int[m+1]. // pozitia ultimei aparitii . static int[] perm.. de eliberat ! static int[] d0..i++) { st..println().deplasarea=-1.nextToken(). int i. t1[i]=(int)st.i++) { st.nval.d1)..999 .j1.i<=n. t1=new int[n+1]...2.2. p=new int[n+1]. System.d0) .. d1=new int[n+1]. distanta(t1. ==> d[] mai rapid .nextToken(). m=9. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ class kmp { static int[] t0. // . st.// permutarea static int n.d0)..n static int[] ua.j0..i<=n. mesaj necodificat static int[] d1. } for(i=1.. // text mesaj necodificat --> spatiu ... m=(int)st.j.in"))). // prefix in KMP .1.out"))). d0 dublat .1. 1.out. mesaj codificat static int[] t. 1..n).1. de eliberat ! static int[] t1. n=(int)st. n=100.440 CAPITOLUL 17..println()... (d0....1....nextToken(). //afisv(t0..n)..nval..

k++. int n.i++) { while(k>0&&s[k+1]!=t[i]) k=p[k]..sm { int k..close(). // permutarea . for(i=1.i++) perm[i]=0..i++) t[i]=t[n+i]=d1[i]... } //afisv(perm. if (s[k+1]==t[i]) k++.p. . for(i=1.out.i<=n.2*n). deplasarea=kmp(t. PROBLEME REZOLVATE s=d0.n). k=0.i++) { j1++.1. int[] s. //afisv(t.n). System.1. // ocupa spatiu prea mult.. // d1 dublat si caut d0 . perm=ua. k=0. System. out... out.i.i<=n..pozi=-1.println().i<=m. for(i=1. for(i=1.print(perm[i]+" ").println(i+" : "+j0+" "+j1).. j0=n-deplasarea+i. afisv(p.tn si s1. // nr elemente plasate deja in permutare . } if(k==m) break. if(perm[t0[j0]]==0) { perm[t0[j0]]=t1[j1].out.s.i<=n.. }// main static int kmp(int[] t.i++) out.n)-1.. for (i=1. 441 t=new int[2*n+1].n). //System.. // economie de spatiu .1.out.m).println(deplasarea). aici standard dar .. if(j0>n) j0=j0-n.2*n. prefix(s..1. int m)// t1...17. //afisv(s. j1=0.3..i<=m.println(deplasarea).

.i-1 ==> de la n spre stanga k=i..int[] p.) static void prefix(int[] s.. } d[i]=k. pana la n inclusiv ....int[] d) // t=text.. else d[i]=i-ua[t[i]]+n. // noua pozitie a lui t[i] .n-2.... .. ua[t[i]]=i. !!! } }// for return pozi..println("incepe pe pozitia "+pozi). break. continue.i<=n. // caut in zona n. for(i=1. //System. // e mai la dreapta . m=dimensiune { int i.. d=distante . }// kmp(.) static void distanta(int[] t. j--.i<=m. { if(ua[t[i]]<i) d[i]=i-ua[t[i]]......k. j=n..k... POTRIVIREA SIRURILOR ¸ if(k==m) { pozi=i-m+1.. for(i=1.out. while(t[i]!=t[j]) { k++. { int i.i++) ua[i]=0.j.442 CAPITOLUL 17.. }// for i }// distanta(. // numai prima aparitie . // distanta spre stanga .. ua[t[i]]=i.n-1. p=prefix. // e mai la stanga . } // nu a aparut inca in 1.i++) { if(ua[t[i]]!=0) // stiu pozitia spre stanga a lui t[i] .int m) // s=sablon.

i++) System.print(x[i]+" ").i<=m. PROBLEME REZOLVATE p[1]=0. for(i=i1. int i1. if(s[k+1]==s[i]) p[i]=k+1. while(k>0&&s[k+1]!=s[i]) k=p[k].out.println().) }// class 443 .. int i2) { int i.3. } }// prefix() static void afisv(int[] x.out. for(i=2.i<=i2.. }// afisv(.i++) { k=p[i-1]. else p[i]=0. System.17.

POTRIVIREA SIRURILOR ¸ .444 CAPITOLUL 17.

Capitolul 18 Geometrie computational˘ ¸ a 18. cazul b) ˆ figur˘ a ın a Orientarea depinde de valoarea expresiei o(P1 (x1 . a ın s Panta segmentului P1 P2 : m12 = (y2 − y1 )/(x2 − x1 ) Panta segmentului P2 P3 : m23 = (y3 − y2 )/(x3 − x2 ) P3 P3 P2 P2 P1 a) P1 b) P1 c) P2 P3 Orientarea parcurgerii laturilor P1 P2 ¸i P2 P3 (ˆ aceast˘ ordine): s ın a • ˆ sens trigonometric (spre stˆnga): m12 < m23 . y2 ). y2 ) ¸i P3 (x3 . P2 (x2 . y3 ).1 Determinarea orient˘rii a Consider˘m trei puncte ˆ plan P1 (x1 . cazul c) ˆ figur˘ ın ın a • vˆrfuri coliniare: m12 = m23 . y1 ). y3 )) = (y2 − y1 ) · (x3 − x2 ) − (y3 − y2 ) · (x2 − x1 ) 445 . y1 ). P3 (x3 . cazul a) ˆ figur˘ ın a ın a • ˆ sensul acelor de ceas (spre dreapta): m12 > m23 . P2 (x2 .

n ≥ 3.. y2 ). P2 (x2 . + yn−1 xn + yn x1 | 2 Expresia de sub modul este pozitiv˘ dac˘ orientarea P1 → P2 → .. Pn (xn yn ) sunt colineare. y1 )P2 (x2 . este negativ˘ dac˘ orientarea P1 → P2 → . Pn−1 Pn ) ¸i (Pn−1 Pn ... y1 )P2 (x2 .. .... Pn P1 ) s au aceea¸i orientare sau sunt colineare.Pn → P1 ın a a este ˆ sensul acelor de ceasornic ¸i este nul˘ dac˘ punctele P1 (x1 . P3 P4 )..446 astfel ˘ CAPITOLUL 18.2  < 0 ⇒ sens trigonometric  o(P1 (x1 . Reciproca acestei afirmatii este deasemenea adev˘rat˘ ¸ a a ˆ cazul poligoanelor convexe.Pn (xn yn )... + xn−1 yn + xn y1 − y1 x2 + y2 x3 + . y2 ).. y2 ).. (Pn−2 Pn−1 .Pn → P1 a a este ˆ sens trigonometric.. ın 18. ın s a a .3 Aria poligoanelor convexe Aria poligonului convex cu n vˆrfuri P1 (x1 .4 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon convex ¸ ¸a .. P3 (x3 . n ≥ 3 a se poate determina cu ajutorul urm˘toarei formule: a 1 |x1 y2 + x2 y3 + . y2 ). y1 ). y1 ).Pn (xn yn ). P2 (x2 . a a Poligonul este convex dac˘ ¸i numai dac˘ perechile de segmente as a (P1 P2 .. s P7 P6 P5 P1 P2 P3 P4 P1 P7 P6 P5 P2 P3 P4 a) b) 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ 18.. y3 )) = 0 ⇒ coliniare   > 0 ⇒ sensul acelor de ceas Testarea convexit˘¸ii poligoanelor at Consider˘m un poligon cu n vˆrfuri P1 (x1 . (P2 P3 .. P2 P3 ).

a a ın O alt˘ modalitate de verificare dac˘ punctul P0 (x0 . a a ¸ Aceasta este o conditie necesar˘ dar nu ¸i suficient˘. y1 )P2 (x2 .5. y0 ) sunt de aceea¸i parte a dreptei (Pi Pi+1 ). y0 ) (sau s s sunt nule dac˘ accept˘m prezenta punctului P0 (x0 ..Pn (xn yn ) este verificarea urm˘toarei relatii: a ¸ n ariepoligon (P1 P2 . y0 ). y1 )P2 (x2 . a a Ecuatia dreptei (Pi Pi+1 ) este ¸ (Pi Pi+1 ) : y − yi = yi+1 − yi (x − xi ) xi+1 − xi Aducem la acela¸i numitor ¸i consider˘m functia s s a ¸ fi (x. ın . y0 ) se afl˘ ˆ interiorul poligonului (acesta a a ın fiind convex) trebuie s˘ verific˘m dac˘ toate vˆrfurile poligonului ˆ a a a a ımpreun˘ cu a punctul P0 (x0 . a Pentru a fi siguri c˘ punctul P0 (x0 .Pn (xn yn ).. y1 )P2 (x2 . Functia fi (x. y) = (y − yi ) · (xi+1 − xi ) − (x − xi ) · (yi+1 − yi ) Dreapta (Pi Pi+1 ) ˆ ımparte planul ˆ dou˘ semiplane. Dorim s˘ determin˘m dac˘ punctul P0 (x0 .. s a Consider˘m o latur˘ oarecare [Pi Pi+1 ] (1 ≤ i ≤ n) a poligonului. yn+1 ) unde a a s x1 = xn+1 ¸i y1 = yn+1 .5 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon concav ¸ ¸a Consider˘m un poligon concav cu n vˆrfuri P1 (x1 . a a n ≥ 3 ¸i un punct P0 (x0 . adic˘ punctul Pn+1 este de fapt tot punctul P1 . y2 ). y0 ) se afl˘ ˆ interiorul poligonului convex..Pn (xn yn ). a a n ≥ 3 ¸i un punct P0 (x0 .. yj ) (1 ≤ j ≤ n. y) are valori ın a ¸ de acela¸i semn pentru toate punctele din acela¸i semiplan. y0 ). y2 ). y1 ). ın Pentru comoditatea prezent˘rii consider˘m ¸i punctul Pn+1 (xn+1 . valori cu semn contrar s s pentru toate punctele din cel˘lalt semiplan ¸i valoarea 0 pentru doate punctele a s situate pe dreapt˘. y2 ). y0 ) (din cele dou˘ determinate de dreapta suport a s a laturii respective) iar dac˘ se ˆ ampl˘ acest lucru atunci putem trage concluzia a ıntˆ a c˘ punctul P0 (x0 . y0 ) este ˆ interiorul a a ın sau pe frontiera poligonului convex P1 (x1 . j = i ¸i j = i + 1) au acela¸i semn cu fi (x0 ... adic˘ toate valorile s a fi (xj .18.Pn ) = k=1 arietriunghi (P0 Pk Pk+1 ) unde punctul P (xn+1 . POZITIA UNUI PUNCT FATA DE UN POLIGON CONCAV ¸ ¸˘ 447 Consider˘m un poligon convex cu n vˆrfuri P1 (x1 . yn+1 ) este de fapt tot punctul P1 (x1 . y0 ) este s a a a ˆ interiorul poligonului. Dorim s˘ determin˘m dac˘ punctul P0 (x0 . y0 ) pe frontiera poligonului).. y0 ) este s a a a ˆ interiorul poligonului. 18. Vom verifica dac˘ pentru ¸ a s a a orice latur˘ [Pi Pi+1 ] (1 ≤ i ≤ n) a poligonului toate celelalte vˆrfuri sunt ˆ a a ın acela¸i semiplan cu P0 (x0 .

GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ Poligonul concav se descompune ˆ poligoane convexe cu ajutorul diagoın nalelor interne ¸i se folose¸te un algoritm pentru poligoane convexe pentru fiecare s s poligon convex astfel obtinut.*. ¸ ¸ a ın Dac˘ nu se afl˘ ˆ nici un poligon convex obtinut prin partitionarea poligonului a a ın ¸ ¸ concav atunci el nu se afl˘ ˆ interiorul acestuia. a ın P7 P6 P5 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P7 P6 P5 a) b) 18.1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) Toate punctele de pe ˆ a¸ur˘toarea convex˘ (cazul a) ˆ figur˘): ınf˘s a a ın a import java.6.. !!! { . // infasuratoare convexa class Jarvis1 // pe frontiera coliniare ==> le iau pe toate . Dac˘ punctul este ˆ interiorul unui poligon convex ¸ a ın obtinut prin partitionarea poligonului concav atunci el se afl˘ ˆ interiorul acestuia.6 ˆ a¸ur˘toarea convex˘ Inf˘s a a ˆ Impachetarea Jarvis 18..448 ˘ CAPITOLUL 18.io.

k<=k2.in)). ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ static static static static static int int int int int n. i1=i0. for(i=1. [] u. int k2) { int k. [] y. int k1."+i2+")="+orient(i1.i2)).i2)>0) i2=i."+i+".println(npic+" --> "+i1).i.out. int i2. [] p. } static int orient(int i1. for(k=k1. int i3) { long s=(y[i1]-y[i2])*(x[i3]-x[i2])-(y[i3]-y[i2])*(x[i1]-x[i2]).print(a[k]+" "). if(orient(i1. else if(s>0) return 1.k++) System.6. else return 0.readLine(). [] x.out.i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. if(i2>n) i2-=n. npic++.i2)==0) // coliniare if( // i intre i1 i2 ==> cel mai apropiat ((x[i]-x[i1])*(x[i]-x[i2])<0)|| ((y[i]-y[i1])*(y[i]-y[i2])<0) .readLine().npic=0.println("orient("+i1+".println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]). if(s<0) return -1.i. } static void infasurareJarvis() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.i.println().˘ ˘ 18.i<=n. //br. 449 // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa // precedent // urmator static void afisv(int[] a.out.i1. System. for(i=2.i++) { //System. i0=1. System.i<=n.out.out.i2.i. int i0. else if(orient(i1. System. do { i2=i1+1. //br.

nval. st.readLine(). StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("jarvis. System. } infasurareJarvis(). }// infasurareJarvis() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.nextToken(). p[i2]=i1.450 ) i2=i.nval.k++) { st. }//main }//class F˘r˘ punctele coliniare de pe ˆ a¸ur˘toarea convex˘ (cazul b) ˆ figur˘): aa ınf˘s a a ın a import java. afisv(u.n). //br.1. System. // precedent static int [] u. } while(i2!=i0). st. // urmator . // infasuratoare convexa class Jarvis2 // pe frontiera coliniare ==> iau numai capetele .nextToken().. for(k=1.nextToken(). npic--. !!! { static int n.io. static int [] y. static int [] p.print("u : ")..out. p=new int[n+1]. npic++.out.println(npic+" --> "+i1).in"))). // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int [] x.print("p : "). n=(int)st. // apare de doua ori primul punct ! System.npic=0.out.nval.*.1.n). x=new int[n+1]. afisv(p. ˘ CAPITOLUL 18. y=new int[n+1]. y[k]=(int)st. x[k]=(int)st.k<=n. i1=i2. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ } u[i1]=i2. u=new int[n+1].

if(orient(i1.k++) System.out.out.i2)==0) // coliniare if( // i2 intre i1 i ==> cel mai departat ((x[i2]-x[i1])*(x[i2]-x[i])<0)|| ((y[i2]-y[i1])*(y[i2]-y[i])<0) ) i2=i.out.k<=k2.println("orient("+i1+". .i. i1=i0. } static void infasurareJarvis() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. System. p[i2]=i1. for(k=k1.i<=n. else return 0. int i3) { long s=(y[i1]-y[i2])*(x[i3]-x[i2])-(y[i3]-y[i2])*(x[i1]-x[i2]).i<=n.i2. int k1.readLine().i. int i2.println()."+i+".i1.println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]). //br.i++) { //System. else if(orient(i1. for(i=1. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ static void afisv(int[] a."+i2+")="+orient(i1.˘ ˘ 18.i. i1=i2. System. npic++. do { i2=i1+1.println(npic+" --> "+i1). if(i2>n) i2-=n. //br. for(i=2.6.out. if(s<0) return -1.in)).i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. int i0. } u[i1]=i2. int k2) { int k.i2)). i0=1. System.readLine().i2)>0) i2=i. else if(s>0) return 1.i.out.print(a[k]+" "). } 451 static int orient(int i1.

1.k++) { st.k<=n. y[k]=(int)st.out.. System.nextToken(). // apare de doua ori primul punct ! System.print("p : "). npic--. // numai pentru sortare si mesaje . // of[k] = pozitia lui k dupa sortare // pentru depanare . x[k]=(int)st. static int[] y.nextToken().in)). System. for(k=1. //br.out.print("u : ").println(npic+" --> "+i1).io. x=new int[n+1].. st.in"))). st.nval. // o[k] = pozitia lui k inainte de sortare static int[] of.out. static int[] o. stop ! .2 Scanarea Craham Versiune cu mesaje pentru sortarea punctelor: import java.. } while(i2!=i0). u=new int[n+1].452 ˘ CAPITOLUL 18..nval.readLine().nextToken().6.*. p=new int[n+1]. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ npic++.1.n). }//main }//class 18.nval. }// infasurareJarvis() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. y=new int[n+1]. afisv(u. class Graham0 { static int n.. afisv(p. // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x.. n=(int)st. static BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. } infasurareJarvis(). StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("jarvis.n). .npic=0.

˘ ˘ 18. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ 453 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) static void afisv(int[] a.6. if(s<0) return -1. int k1. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]).out. } static int orient(int i0. for(k=k1.k++) System. int k2) { int k.int i1. System. else return 0.k<=k2. } .print(a[k]+" "). else if(s>0) return 1.out.print(" ").

print("x : ").out.j.println("qsort: p="+p+" u="+u+" k="+k+" xk="+x[k]+" yk="+y[k]).. i="+i+" // i=j si P[i] este pe locul lui !!! j="+j).k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) { j--. o[i]=o[j].k)>0)|| ((orient(1. System. y[i]=y[j]. i=p. afisv(y.out. } while( (i<j)&& ( (orient(1.out.u).// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i]. else if(k==j) k=i. aux=y[i].u).out.println("Final while . afisv(x.print("y : "). x[j]=aux. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static void qsort(int p.aux. aux=o[i]. } if(i<j) { if(k==i) k=j.454 ˘ CAPITOLUL 18.. while(i<j) { while( (i<j)&& ( (orient(1.k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) { i++.println(). x[i]=x[j]. .p. int i. o[j]=aux. int u) throws IOException { // aleg un punct fix k int k=(p+u)/2.i.p.out. System.j. System.out.k)<0)|| ((orient(1. System. System. } }// while System.j=u.println().i.j. y[j]=aux.

˘ ˘ 18.n).out. System. afisv(x. afisv(y. aux=y[1]..out.out.print("y : ").println().print("x : "). i0=1.out.println(). System. y[i0]=aux. o[i0]=aux.println().out. o[1]=o[i0].print("y : "). aux=x[1].p. afisv(y.println().n).1. }// qSort(. x[i0]=aux.6.u).out. System.out. aux=o[1].out.out.1. afisv(x.n). System. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.n).i.print("y : ").print("o : ").print("x : ").1. System. afisv(y.n).1. System.println().out. afisv(y. afisv(x. System. .i-1).i).println().1.print("o : ").print("x : ").println(). System. System.1..out. System. System.out. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ 455 System.out.1.i+1.i-1). qsort(2.i-1).out.p. System.out. System.u).out. System. afisv(x.println(). y[1]=y[i0]. System.print("y : "). afisv(y. System. System.n).println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]+"\n").out.out. if(j+1<u) qsort(j+1.aux.out.out.i+1. System.i).u).println().readLine(). System.i1.1.println(). System.out. x[1]=x[i0].n).out.i.out.out. for(i=2. if(p<i-1) qsort(p. afisv(o.n).i<=n. System. afisv(x.println(). afisv(y.) static void scanareGraham() throws IOException { int i0. afisv(o.println(). System.print("x : "). afisv(x.i2. System. System.i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i.out.n). br.i.println().println().

println(). GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham. y=new int[n+1]. if(s<0) return -1. atunci .int i1.out. System. // poligonul infasuratoare convexa static int orient(int i0. asa ca .nextToken().k<=n. int u) .nextToken().k<=n. } scanareGraham(). x=new int[n+1]. x[k]=(int)st.nval.n). System. static int[] o. of=new int[n+1]. else if(s>0) return 1.out.k++) of[o[k]]=k. o=new int[n+1]. o[k]=k.println(). static int n. // ordinea finala (dupa sortare) a punctelor for(k=1. st. { // NU prinde punctele coliniarele pe prima latura. System. } static void qsort(int p.print("of : ")..nval.. st.. }//main }//class Versiune cu toate punctele de pe ˆ a¸ur˘toare: ınf˘s a import java.1. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]).println(). // pozitia inainte de sortare static int[] p. static int[] y.out.nextToken().nval.k++) { st. static int np. y[k]=(int)st.io. // np=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x. System. // NU prinde punctele coliniarele pe ultima latura ! class Graham1 // daca schimb ordinea pe "razele" din sortare. n=(int)st. afisv(of. else return 0. for(k=1..456 ˘ CAPITOLUL 18.*.out.in"))).

aux=y[1].i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i.aux. if(j+1<u) qsort(j+1. aux=o[i]. y[1]=y[i0].k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) i++.i1. while(i<j) { while( (i<j)&& ( (orient(1.j. . i0=1.j. y[j]=aux. qsort(2. x[i]=x[j].i3. for(i=2. x[i0]=aux.) static void scanareGraham() throws IOException { int i0. aux=y[i]..6.i-1).i.i. else if(k==j) k=i.u). o[i0]=aux.i2.n). y[i0]=aux. o[j]=aux. }// qSort(. o[1]=o[i0]. if(i<j) { if(k==i) k=j.i<=n.i. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ { 457 int i.// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i]. } } if(p<i-1) qsort(p. y[i]=y[j].aux.k)>0)|| ((orient(1. while( (i<j)&& ( (orient(1.˘ ˘ 18.k)<0)|| ((orient(1..k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) j--. // aleg un punct fix k k=(p+u)/2. x[j]=aux. j=u. aux=o[1]. o[i]=o[j]. aux=x[1]. i=p. x[1]=x[i0].k.j.

} np++.458 ˘ CAPITOLUL 18. System.in"))). for(i=1.i++) System.out.out.i<=np.print(x[p[i]]+" "). i3++.println().out.out.out. . p[2]=i2.println().println().out.i++) System. // afisez rezultatele System. i2=2. System. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. i1=p[np-1].print(y[p[i]]+" ").i<=np. System. while(i3<=n) { while(orient(i1. i1=p[np-2]. for(i=1. System. n=(int)st.i3)>0) { i2=p[np-1]. i2=p[np].i<=np.p[np].out. p[np]=i3.i2.out.print("infasuratoare x: ").print(o[p[i]]+" "). np--.print("punctele initiale: ").nextToken().print("infasuratoare y: ").out. st. i3=3. }// while // plasez si punctele coliniare de pe ultima latura a infasuratorii i=n-1. np=2. while(orient(1. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ i1=1.i)==0) p[++np]=i--.i++) System.nval. p[1]=i1. for(i=1. System. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham1.

. j=u. st. } static void qsort(int p. infasuratoarea nu contine puncte coliniare .k++) { st. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ x=new y=new o=new p=new int[n+1]. // aleg un punct fix k k=(p+u)/2. // np=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x. }//main }//class Versiune f˘r˘ puncte coliniare pe ˆ a¸ur˘toare: aa ınf˘s a import java..k. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]).. static int n. static int[] y. // pozitia inainte de sortare static int[] p.nextToken().j. int u)// elimin si punctele coliniare (din interior) { int i.nval. else if(s>0) return 1. static int[] o. while(i<j) { . int[n+1].io. // aici . else return 0..˘ ˘ 18.6. i=p. 459 for(k=1. { // se pot elimina puncte la sortare si/sau scanare . } scanareGraham().nval.. if(s<0) return -1.int i1..aux. o[k]=k. int[n+1].*. static int np.k<=n. class Graham2 // este o eliminare din rezultatul final dar .. x[k]=(int)st.. int[n+1]. // poligonul infasuratoare convexa static int orient(int i0. y[k]=(int)st.nextToken().

np=2. if(i<j) { if(k==i) k=j. o[i]=o[j].k)<0)|| ((orient(1.j.i<=n.i-1). if(j+1<u) qsort(j+1. for(i=2..i3. aux=x[1]. i3=3. y[i0]=aux. y[1]=y[i0]. p[2]=i2. aux=y[i].// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i]. } } if(p<i-1) qsort(p. x[i]=x[j].i.i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ (i<j)&& ( (orient(1. i1=1. p[1]=i1. x[1]=x[i0].i.aux.k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) i++. o[j]=aux. y[i]=y[j]. y[j]=aux. o[1]=o[i0]. else if(k==j) k=i.i1. aux=o[1]. while( (i<j)&& ( (orient(1. i2=2.k)>0)|| ((orient(1.. aux=y[1]. x[j]=aux.460 while( ˘ CAPITOLUL 18.i.n). aux=o[i].k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) j--. qsort(2. x[i0]=aux.j. while(i3<=n) { . o[i0]=aux. i0=1.u).) static void scanareGraham() throws IOException { int i0.i2. }// qSort(.

st. 461 // afisez rezultatele System. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham2.i++) if(orient(p[i].out.out. n=(int)st. for(k=1.i<=np.println().out.i<=np.i<=np-1.out. o=new int[n+2]. System. x=new int[n+2].print(y[p[i]]+" "). i2=p[np].out. y=new int[n+2]. }// while // eliminarea punctelor coliniare de pe infasuratoare p[np+1]=p[1].nval.i++) if(o[p[i]]!=0) System. System. } np++.print("infasuratoare x: ").print("infasuratoare y: "). i3++.print("punctele initiale: ").i2.print(o[p[i]]+" ").i<=np.print(x[p[i]]+" "). for(i=1. i1=p[np-1].p[i+1].i3)>0) // elimin i2 { i2=p[np-1]. for(i=1.i++) if(o[p[i]]!=0) System.˘ ˘ 18. System. np--. System. i1=p[np-2]. for(i=1.out.nextToken().6. p[np]=i3.println().out. p=new int[n+2].k<=n.i++) if(o[p[i]]!=0) System.k++) { .println().p[i+2])==0) o[p[i+1]]=0. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. for(i=1. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ while(orient(i1.out.out.in"))). System.

} scanareGraham(). GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ st. Pentru fiecare latur˘ a poligonului convex se determin˘ drepa a tunghiul minim de acoperire care contine acea latur˘. a . }//main }//class 18.1: Dreptunghi minim de acoperire Putem s˘ presupunem c˘ punctele formeaz˘ un poligon convex.nextToken().7 Dreptunghi minim de acoperire a punctelor Se poate determina dreptunghiul minim de acoperire pentru ˆ a¸ur˘toarea ınf˘s a convex˘ (figura 18. st. Dintre aceste dreptunghiuri ¸ a se alege cel cu aria minim˘. y[k]=(int)st.nval.1) pentru a prelucra mai putine puncte dar nu este obligatorie a ¸ aceast˘ strategie.nval.462 ˘ CAPITOLUL 18. a M P7 A P1 P2 N xmin D P6 P12 P10 P3 P11 P4 P5 C Q xmax ymin R ymax P8 P9 B Figura 18. x[k]=(int)st. o[k]=k. Determinarea a a a dreptunghiului de arie minim˘ care contine ˆ interiorul s˘u (inclusiv frontiera) a ¸ ın a toate punctele date se poate face observˆnd c˘ o latur˘ a sa contine o latur˘ a a a a ¸ a poligonului convex.nextToken().

y2 ). Presupunem c˘ punctele. dup˘ acestea urmeaz˘ celelalte puncte ˆ a a ıntr-o ordine oarecare). .. b2 . a a Dac˘ punctul Pi+1 se afl˘ ˆ interiorul cercului Ci atunci cercul Ci+1 este a a ın identic cu Ci .Pi . dup˘ ordonare.8. y3 ). y1 ). 2 S˘ presupunem c˘ am determinat. bi ) ¸i raz˘ minim˘ ri care acoper˘ a s a a a punctele P1 . .8 Cerc minim de acoperire a punctelor Se poate determina cercul minim de acoperire pentru ˆ a¸ur˘toarea convex˘ ınf˘s a a pentru a prelucra mai putine puncte dar nu este obligatorie aceast˘ strategie. Ovidiu Dom¸a s . C3 . a a P3 (x3 . . yn ). cercurile C2 . urmat de cel mai din dreapta. bi . pas cu pas. Pi+1 dar impunˆnd a ınd s a conditia ca acest cerc s˘ treac˘ ˆ mod obligatoriu prin punctul Pi+1 (xi+1 .18..9. urmat de cel mai de sus. CERC MINIM DE ACOPERIRE A PUNCTELOR 463 18.. urmat de cel mai de a jos.1 Probleme rezolvate Seceta . P2 . sunt: P1 (x1 . Pn (xn . Not˘m cu Ci (ai . yi+1 ). Pn . ri ) cercul de centru (ai ..ONI2005 clasa a IX-a lect.. P2 . Dac˘ punctul Pi+1 nu se afl˘ ˆ interiorul cercului Ci atunci cercul Ci+1 se dea a ın termin˘ reluˆ algoritmul pentru ¸irul de puncte P1 . b2 = (y1 + y2 )/2 ¸i a s a r2 = 1 (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 ..9 18.. adic˘ cercul de diametru [P1 P2 ]. r2 ) unde a2 = (x1 + x2 )/2.. Ci ¸i a a s trebuie s˘ determin˘m cercul Ci+1 . P2 (x2 .. ¸ a Ck = C k-1 P k x P k+1 Ck Ck C k+1 a) b) Ordon˘m punctele astfel ˆ at pe primele pozitii s˘ fie plasate punctele de a ıncˆ ¸ a extrem (cel mai din stˆnga. ¸ a a ın Putem plasa acest punct pe prima pozitie ˆ ¸irul punctelor ¸i astfel vom impune ¸ ın s s la fiecare pas ca punctul P1 s˘ fie pe cercul care trebuie determinat! a 18.. ... Consider˘m cercul C2 (a2 .

464

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

Gr˘dinile roditoare ale B˘r˘ganului sufer˘ anual pierderi imense din a aa a cauza secetei. C˘ut˘torii de ap˘ au g˘sit n fˆntˆni din care doresc s˘ alimenteze n a a a a a a a gr˘dini. Fie Gi , Fi , i = 1, ..., n puncte ˆ plan reprezentˆnd puncte de alimentare a ın a ale gr˘dinilor ¸i respectiv punctele ˆ care se afl˘ fˆntˆnile. Pentru fiecare punct a s ın a a a se dau coordonatele ˆ ıntregi (x, y) ˆ plan. ın Pentru a economisi materiale, leg˘tura dintre o gr˘din˘ ¸i o fˆntˆn˘ se reaa a as a a a lizeaz˘ printr-o conduct˘ ˆ linie dreapt˘. Fiecare fˆntˆn˘ alimenteaz˘ o singur˘ a a ın a a a a a a gr˘din˘. Consiliul Judetean Galati pl˘te¸te investitia cu conditia ca lungimea toa a ¸ ¸ a s ¸ ¸ tal˘ a conductelor s˘ fie minim˘. a a a Fiecare unitate de conduct˘ cost˘ 100 lei noi (RON). a a Cerint˘ ¸a S˘ se determine m, costul minim total al conductelor ce leag˘ fiecare gr˘din˘ a a a a cu exact o fˆntˆn˘. a a a Date de intrare Fi¸ierul de intrare seceta.in va contine: s ¸ • Pe prima linie se afl˘ num˘rul natural n, reprezentˆnd num˘rul gr˘dinilor a a a a a ¸i al fˆntˆnilor. s a a • Pe urm˘toarele n linii se afl˘ perechi de numere ˆ a a ıntregi Gx Gy , separate printr-un spatiu, reprezentˆnd coordonatele punctelor de alimentare ale gr˘dinilor. ¸ a a • Pe urm˘toarele n linii se afl˘ perechi de numere ˆ a a ıntregi Fx Fy , separate printr-un spatiu, reprezentˆnd coordonatele punctelor fˆntˆnilor. ¸ a a a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire seceta.out va contine: s s ¸ m − un num˘r natural reprezentˆnd partea ˆ a a ıntreag˘ a costului minim total a al conductelor. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < n < 13 • 0 ≤ Gx, Gy, F x, F y ≤ 200 • Nu exist˘ trei puncte coliniare, indiferent dac˘ sunt gr˘dini sau fˆntˆni a a a a a • Orice linie din fi¸ierele de intrare ¸i ie¸ire se termin˘ prin marcajul de sfˆr¸it s s s a as de linie. Exemplu seceta.in 3 14 33 47 23 25 31 seceta.out 624 Explicatie ¸ Costul minim este [6.24264 * 100]=624 prin legarea perechilor: Gradini Fantani 14 23 33 31 47 25

Timp maxim de executie/test: 1 sec sub Windows ¸i 0.5 sec sub Linux. ¸ s

18.9. PROBLEME REZOLVATE Indicatii de rezolvare * ¸

465

Solutia oficial˘, lect. Ovidiu Dom¸a ¸ a s Num˘rul mic al punctelor permite generarea tuturor posibilit˘¸ilor de a conecta a at o gr˘din˘ cu o fˆntˆn˘ neconectat˘ la un moment dat. a a a a a a Pentru fiecare astfel de combinatie g˘sit˘ se calculeaz˘ suma distantelor ¸ a a a ¸ (Gi, F j), ˆ linie dreapta, folosind formula distantei dintre dou˘ puncte ˆ plan, ın ¸ a ın studiat˘ la geometrie. (d(A(x, y), B(z, t) = (x − z)2 + (y − t)2 ). a Acest˘ solutie implementat˘ corect asigur˘ 60 − 70 de puncte. a ¸ a a Pentru a obtine punctajul maxim se tine cont de urm˘toarele aspecte: ¸ a 1. Se construie¸te ˆ prealabil matricea distantelor d(i, j) cu semnificatia s ın ¸ ¸ distantei dintre gr˘dina i ¸i fˆntˆna j. Aceasta va reduce timpul de calcul la ¸ a s a a variantele cu peste 9 perechi. 2. Pentru a elimina cazuri care nu pot constitui solutii optime se folose¸te ¸ s proprietatea patrulaterului c˘ suma a doua laturi opuse (conditie care asigur˘ a ¸ a unicitatea conect˘rii unei singure fˆntˆni la o singur˘ gr˘din˘) este mai mic˘ decˆt a a a a a a a a suma diagonalelor. De aceea nu se vor lua ˆ considerare acele segmente care se ın intersecteaz˘. Conditia de intersectie a dou˘ segmente care au capetele ˆ punctele a ¸ ¸ a ın de coordonate A(a1, a2), B(b1, b2), C(c1, c2), D(d1, d2) este ca luˆnd segmentul a AB, punctele C ¸i D s˘ se afle de aceea¸i parte a segmentului AB ¸i respectiv s a s s pentru segmentul CD, punctele A ¸i B s˘ se afle de aceea¸i parte (se ˆ s a s ınlocuie¸te s ˆ ecuatia dreptei ce trece prin dou˘ puncte, studiat˘ ˆ clasa a 9-a). ın ¸ a a ın Observatie: Pentru cei interesati, problema are solutie ¸i la un nivel superior, ¸ ¸ ¸ s folosind algoritmul de determinare a unui flux maxim de cost minim. Variant˘ cu determinarea intesectiei segmentelor. a ¸ import java.io.*; // cu determinarea intesectiei segmentelor class Seceta1 // Java este "mai incet" decat Pascal si C/C++ { // test 9 ==> 2.23 sec static int nv=0; static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire();

466

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms");

} static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); } for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari }

xg[k]=(int)st.nval; yg[k]=(int)st.nval;

xf[k]=(int)st.nval; yf[k]=(int)st.nval;

18.9. PROBLEME REZOLVATE

467

static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if(seIntersecteaza(xg[k],yg[k],xf[i], yf[i], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])) { ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul() { int i; double s=0; for(i=1;i<=n;i++) s=s+d[i][a[i]]; if(s<costMin) costMin=s; } // de ce parte a dreptei [(xa,ya);(xb,yb)] se afla (xp,yp) static int s(int xp,int yp,int xa,int ya,int xb,int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya; if(s<-0.001) return -1; // in zona "negativa" else if(s>0.001) return 1; // in zona "pozitiva" else return 0; // pe dreapta suport } // testeaza daca segmentul[P1,P1] se intersecteaza cu [P3,P4] static boolean seIntersecteaza(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int x4, int y4) { double x,y;

468

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ if((x1==x2)&&(x3==x4)) // ambele segmente verticale if(x1!=x3) return false; else if(intre(y1,y3,y4)||intre(y2,y3,y4)) return true; else return false; if((y1==y2)&&(y3==y4)) // ambele segmente orizontale if(y1!=y3) return false; else if(intre(x1,x3,x4)||intre(x2,x3,x4)) return true; else return false; if((y2-y1)*(x4-x3)==(y4-y3)*(x2-x1)) // au aceeasi panta (oblica) if((x2-x1)*(y3-y1)==(y2-y1)*(x3-x1)) // au aceeasi dreapta suport if(intre(x1,x3,x4)||intre(x2,x3,x4)) return true; else return false; else return false;// nu au aceeasi dreapta suport else // nu au aceeasi panta (macar unul este oblic) { x=(double)((x4-x3)*(x2-x1)*(y3-y1)x3*(y4-y3)*(x2-x1)+ x1*(y2-y1)*(x4-x3))/ ((y2-y1)*(x4-x3)-(y4-y3)*(x2-x1)); if(x2!=x1) y=y1+(y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1); else y=y3+(y4-y3)*(x-x3)/(x4-x3); if(intre(x,x1,x2)&&intre(y,y1,y2)&&intre(x,x3,x4)&&intre(y,y3,y4)) return true; else return false; }

} static boolean intre(int c, int a, int b) // c este in [a,b] ? { int aux; if(a>b) {aux=a; a=b; b=aux;} if((a<=c)&&(c<=b)) return true; else return false; } static boolean intre(double c, int a, int b) // c este in [a,b] ? { int aux; if(a>b) {aux=a; a=b; b=aux;} if((a<=c)&&(c<=b)) return true; else return false; } static void afisare() throws IOException { int k;

18.9. PROBLEME REZOLVATE

469

out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.out"))); out.println((int)(costMin*100)); out.close(); } } Variant˘ cu cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane ¸i mesaje pentru a s depanare. import java.io.*; // cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane class Seceta2 // cu mesaje pentru depanare ! { static int nv=0; static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire(); rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"); } static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++)

470 {

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

st.nextToken(); xg[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yg[k]=(int)st.nval; } for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); xf[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yf[k]=(int)st.nval; } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari } static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if((s(xg[k],yg[k],xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])* s(xf[i],yf[i],xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])<0)&& (s(xg[j], yg[j], xg[k],yg[k],xf[i],yf[i])* s(xf[a[j]],yf[a[j]],xg[k],yg[k],xf[i],yf[i])<0)) { afisv(k-1);// pe pozitia k(gradina) vreau sa pun i(fantana) System.out.print(i+" ");// pe pozitia j(gradina) e pus a[j](fantana) System.out.print(k+""+i+" "+j+""+a[j]); System.out.print(" ("+xg[k]+","+yg[k]+") "+" ("+xf[i]+","+yf[i]+") ");

18.9. PROBLEME REZOLVATE System.out.println(" ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul() { int i; double s=0; for(i=1;i<=n;i++) s=s+d[i][a[i]]; if(s<costMin) costMin=s; afisv(n); System.out.println(" "+s+" "+costMin+" "+(++nv)); } static void afisv(int nn) { int i; for(i=1;i<=nn;i++) System.out.print(a[i]); } // de ce parte a dreptei [(xa,ya);(xb,yb)] se afla (xp,yp) static int s(int xp,int yp,int xa,int ya,int xb,int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya; if(s<-0.001) return -1; // in zona "negativa" else if(s>0.001) return 1; // in zona "pozitiva" else return 0; // pe dreapta suport } ("+xg[j]+","+yg[j]+") "+"

471 ("+xf[a[j]]+","+yf[a[j]]+") ");

static void afisare() throws IOException { int k; out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.out"))); out.println((int)(costMin*100)); out.close(); } }

472

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

Variant˘ cu cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane, f˘r˘ mesaje a aa pentru depanare. import java.io.*; // cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane class Seceta3 // Java este "mai incet" decat Pascal si C/C++ { // test 9 ==> 2.18 sec static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire(); rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"); } static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader( new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); xg[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yg[k]=(int)st.nval; } for(k=1;k<=n;k++)

18.9. PROBLEME REZOLVATE { st.nextToken(); xf[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yf[k]=(int)st.nval; } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari }

473

static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if((s(xg[k], yg[k], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])* s(xf[i], yf[i], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])<0)&& (s(xg[j], yg[j], xg[k],yg[k],xf[i], yf[i])* s(xf[a[j]],yf[a[j]],xg[k],yg[k],xf[i], yf[i])<0)) { ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul()

static int[] xg. xf.io. // pe dreapta suport } static void afisare() throws IOException { int k.. if(s<-0.int xb.i<=n. static double[][] d.println((int)(costMin*100))..yp) static int s(int xp.out"))).04 sec { static int n.t2. if(s<costMin) costMin=s... public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. c.int yp.close().42*12*100. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta. double s=0. yf. t. } //de ce parte a dreptei [(xa.001) return 1. out. out. yg. } } Varianta 4: import java. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ int i.(xb.ya).i++) s=s+d[i][a[i]].currentTimeMillis().18 sec --> 0. for(i=1. // in zona "negativa" else if(s>0.int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya.int ya. // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1. . obtine 100p . // gresit (!) dar .int xa. static PrintWriter out. static StreamTokenizer st.yb)] se afla (xp.001) return -1. // in zona "pozitiva" else return 0. t1=System.474 { ˘ CAPITOLUL 18. !!! class Seceta4 // test 9 : 2.*. static int[] a. static boolean[] epus=new boolean[13].

nextToken().j<=n.. yf[k]=(int)st. xf=new int[n+1]. int s.currentTimeMillis().nextToken(). for(k=1. // generez permutari . afisare(). d=new double[n+1][n+1]. } f(1).nextToken(). a=new int[n+1]. rezolvare(). static void rezolvare() throws IOException { int i.nextToken().out.sqrt(s). } for(k=1.nval.nextToken().nval.nval.i++) // gradina i for(j=1. yf=new int[n+1]. st. t2=System.9.. PROBLEME REZOLVATE citire().nval.k<=n..k++) { st. st. st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta. System.k<=n. } }// citire(.j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]).18. for(i=1. yg=new int[n+1]..i<=n. st. xg=new int[n+1]. yg[k]=(int)st. xf[k]=(int)st. n=(int)st.in"))).) xg[k]=(int)st. d[i][j]=Math.k++) { st.) 475 static void citire() throws IOException { int k. }// main(.j.nval.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").

) }// class .j++) if(d[k][i]+d[j][a[j]]>d[j][i]+d[k][a[j]]) { seIntersecteaza=true. }// verificCostul(. double s=0..out"))).) ˘ CAPITOLUL 18..j<=k-1.... }// afisare(. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static void f(int k) { int i. a[k]=i. break.i++) { if(epus[i]) continue.. for(j=1.i<=n. epus[i]=true. out... for(i=1. } if(seIntersecteaza) continue.i<=n.) static void verificCostul() { int i.println((int)(costMin*100)). epus[i]=false.476 }// rezolvare(. seIntersecteaza=false. for(i=1. boolean seIntersecteaza. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.close(). }// for i }// f(. if(s<costMin) costMin=s.) static void afisare() throws IOException { int k. if(k<n) f(k+1). out. else verificCostul().i++) s=s+d[i][a[i]].j.

9. prin urmare.9. s ¸ a reprezentˆnd num˘rul de case din zon˘.in contine pe prima linie un num˘r natural n. Centrul zonei coincide cu a a punctul ˆ care este pozitionat˘ antena. rupt˘ de bucuriile ¸i necazurile In a a a a a a s civilizatiei moderne. ın a Exemplu .2 Antena .out contine pe prima linie dou˘ numere reale seps s ¸ a arate printr-un spatiu x y reprezentnd abscisa ¸i ordonata pozitiei optime de am¸ s ¸ plasare a antenei.01. ın ¸ a a Cu cˆt puterea antenei este mai mare. Raza zonei este denumit˘ puterea antenei. cu atˆt antena este mai scump˘. Osman Ay. s a a a O anten˘ emite unde radio ˆ a ıntr-o zon˘ circular˘. PROBLEME REZOLVATE 477 18. Nu exist˘ dou˘ case ¸ a s a a ˆ aceea¸i locatie. Pe urm˘toarele n linii se afl˘ pozitiile a a a a a ¸ caselor. pe linia i + 1 se afl˘ dou˘ numere ˆ a a ıntregi separate printr-un spatiu x y. • La evaluare.18. pozitiile acestora fiind specificate prin In a a a ¸ coordonatele carteziene de pe hart˘. Pe cea de a doua linie se va scrie un num˘r real reprezentˆnd puterea antenei. y < 15001 • Numerele reale din fi¸ierul de ie¸ire trebuie scrise cu trei zecimale cu rotuns s jire. ce reprezint˘ abscisa ¸i respectiv ordonata casei i. ¸ ˆ aceast˘ zon˘ exist˘ doar n case. astfel a ¸ a ˆ at fiecare cas˘ s˘ se afle ˆ interiorul sau pe frontiera zonei circulare ˆ care ıncˆ a a ın ın emite antena. a a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine o pozitie optim˘ de amplasare a antenei.ONI2005 clasa a X-a prof. iar puterea antenei s˘ fie minim˘. ın s ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire antena. Liceul International de Informatic˘ Bucure¸ti a s ˆ Delta Dun˘rii exist˘ o zon˘ s˘lbatic˘. se verific˘ dac˘ diferenta dintre solutia afi¸at˘ ¸i cea corect˘ a a ¸ ¸ s as a (ˆ valoare absolut˘) este < 0. ¸ a ¸ a precum ¸i puterea minim˘ a acesteia. a Postul de radio al ONI 2005 dore¸te s˘ emit˘ pentru toti locuitorii din zon˘ s a a ¸ a ¸i. a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 < N < 15001 • −15000 < x. s a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare antena. Mai exact. a a a Prin urmare trebuie selectat˘ o pozitie optim˘ de amplasare a antenei. va trebui s˘ instaleze o anten˘ de emisie special˘ pentru aceasta.

static int[] x.366 Explicatie ¸ Antena va fi plasat˘ ˆ punctul a ın de coordonate (3.478 antena. y0. .io.366 Timp maxim de executie/test: 0.250 2.825) iar puterea antenei este 3.t2. static double x0.875 3.out"))).in"))). 2. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("antena. import java.3 secunde pentru Windows ¸i 0. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("antena.nanoTime(). r0.in 7 50 26 45 22 02 36 52 ˘ CAPITOLUL 18.*. trebuie sa determinam cele trei puncte class Antena // prin care trece cercul care le acopera pe toate!!! { static int n.250. // practic.1 se¸ s cunde pentru Linux.y. long t1. t1=System. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ antena. public static void main(String[] args) throws IOException { int k.out 3.

j-1).yy) si (xxx.nval.nval.k<=n. .y[1]. for(k=3...k static void cercPrin(int xx.nanoTime(). y=new int[n+1].x[2]..println((double)((int)((y0+0.y[k].2.yy) si acopera punctele 1.nextToken()..println("Timp = "+((double)(t2-t1))/1000000000).y[2]). int k) { int j..) // trece prin (xx.close().j++) if(!esteInCerc(j)) cercPrin(xx.nextToken().yy) for(j=2.int j) { int i. // trece prin P1 si (xx..) // trece prin (xx.k++) if(!esteInCerc(k)) cercPrin(x[k].y[3]).0005)*1000))/1000+" ").yy..k-1)..0005)*1000))/1000)..int yy.k-1 } else cercCircumscris(x[1].18. System..9. // scriere cu 3 zecimale rotunjite out.x[3]. x=new int[n+1].3. st.y[2].0005)*1000))/1000). acopera 1.xx.2.int xxx.k++) { st.x[2].k<=n. n=(int)st.. y[k]=(int)st.nval..out.y[j]. // .j<=k.j static void cercPrin(int xx.println((double)((int)((r0+0. }// main(.yyy) si acopera 1. PROBLEME REZOLVATE st.nextToken().int yyy. out... for(k=1. t2=System.. // trece prin Pk si acopera 1. cercDeDiametru(x[1].2.y[1].. out. int yy... cercDeDiametru(x[1].j-1 }// cercPrin(.print( (double)((int)((x0+0.x[j].2. out...yy). } 479 if(n>3) { puncteExtreme().y[1]. x[k]=(int)st...

} if(kmin!=1) swap(1.min. else return false.xxx..aux.i++) // acopera 1. max=x[2]. if(d(x[1].k<=n.x[4].y[k].kmax.kmax)..yy.0001) return true. for(k=4.k<=n.. for(i=1.kmax).} if(kmax!=4) swap(4.yyy.y0)<r0+0.yy. for(k=3.y[i]).2.y[4])) // puncte mai departate . kmax=k.k<=n. kmin=k.i<=j.x0. } static void puncteExtreme() { int k. // caut cel mai de sus (si mai la stanga) punct si-l pun pe pozitia 4 // (caut incepand cu pozitia 4) kmax=4. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ cercDeDiametru(xx. // caut cel mai din stanga punct (si mai jos) si-l pun pe pozitia 1 // (caut incepand cu pozitia 1) kmin=1.kmin). min=y[3].} if(kmin!=3) swap(3. kmin=k.kmin). min=x[1].y[2])<d(x[3].x[i].k++) if((x[k]<min)||(x[k]==min)&&(y[k]<y[kmin])) {min=x[k].x[2].kmin..k++) if((y[k]<min)||(y[k]==min)&&(x[k]>x[kmin])) {min=y[k].j if(!esteInCerc(i)) cercCircumscris(xx.k<=n. max=y[4].xxx. // caut cel mai de jos (si mai la dreapta) punct si-l pun pe pozitia 3 // (caut incepand cu pozitia 3) kmin=3.k++) if((y[k]>max)||(y[k]==max)&&(x[k]<x[kmax])) {max=y[k]. for(k=2..) static boolean esteInCerc(int k) { if(d(x[k].y[1].y[3].yyy). }// cercPrin(.} if(kmax!=2) swap(2. kmax=k.max.480 ˘ CAPITOLUL 18.k++) if((x[k]>max)||(x[k]==max)&&(y[k]>y[kmax])) {max=x[k]. for(k=5.. // caut cel mai din dreapta (si mai sus) punct si-l pun pe pozitia 2 // (caut incepand cu pozitia 2) kmax=2.

b12=2*(y1-y2). a13. swap(2. } static int max(int a.x2.y2.int b) { if(a<b) return a.18.x1. b12.b).int x3. c12=x1*x1+y1*y1-x2*x2-y2*y2. else return b.int y2) { x0=((double)x1+x2)/2.. y0=(a12*c13-a13*c12)/(a12*b13-a13*b12).int y2. // sistemul devine: a12*x0+b12*y0=c12.) static void cercDeDiametru(int x1. r0=Math.int y1.y2)/2.int x2. } }// cercCircumscris(. b13=2*(y1-y3).y0. b13. a13=2*(x1-x3). c12. r0=d(x0.maxy)] { // punctele sunt coliniare ! x0=(max(x1.c)).int c) { return max(min(a..x3))/2.P2.9. if(a12*b13-a13*b12!=0) { x0=(c12*b13-c13*b12)/(a12*b13-a13*b12).int c) { return min(min(a.(miny. y0. c13=x1*x1+y1*y1-x3*x3-y3*y3.int b. y0=(max(y1.P3 // 3 ecuatii si 3 necunoscute: x0..3). r double a12.int b) { if(a>b) return a.sqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)). } .int y1. // a13*x0+b13*y0=c13.int x2.y3)+min(y1.) static int min(int a.maxx). else return b.min(a.y3))/2.int b. } }// puncteExtreme() 481 static void cercCircumscris(int x1.x2.y1. y0=((double)y1+y2)/2. // int ==> eroare !!! a12=2*(x1-x2). c13. } static int min(int a. r0=d(x1.c)). } static int max(int a.b).max(a.y2. }// cercDeDiametru(. } else // consider cercul de diametru [(minx.4).x3)+min(x1. PROBLEME REZOLVATE { swap(1..int y3) { // consider ca punctele nu sunt coliniare ! // (x-x0)^2+(y-y0)^2=r^2 ecuatia cercului verificata de punctele P1.y1)/2.x2.

Date de intrare .) }// class 18. x[j]=aux. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static double d(int x1. fiind cam ¸uubred. } //interschimb punctele i si j static void swap(int i. a¸a cum era ˆ a a s ınvoiala. s Terenul este ˆ ımprejmuit complet cu segmente drepte de gard ce se sprijin˘ la a ambele capete de cˆte un par zdrav˘n. } static double d(double x1. s a a a a a s Cunoscnd pozitiile initiale ale parilor ¸i valoarea ˆ ¸ ¸ s ınscris˘ pe fiecare par. x[i]=x[j]. dx=x2-x1. unul cˆte unul. cum i-o fi voia. int x2. double y2) { double dx. return Math.dy. dy=y2-y1. aux=x[i]. dx=x2-x1. double y1. dar nu pe o distant˘ mai mare decˆt o valoare ın ¸ ¸a a dat˘ (scris˘ pe fiecare par) ¸i fiecare segment de gard. y[j]=aux. se a cere suprafata maxim˘ cu care poate s˘-¸i extind˘ P˘cal˘ proprietatea.9. poate fi a a s s rotit ¸i prelungit de la un singur cap˘t. double x2.dy. pozitiile lor initiale sunt date prin numere ¸ ¸ ˆ ıntregi de cel mult 3 cifre. distantele pe care fiecare par poate fi deplasat sunt ¸ numere naturale strict pozitive ¸i figura format˘ de terenul initial este un poligon s a ¸ neconcav. La o nou˘ prinsoare.3 Mo¸ia lui P˘cal˘ . P˘cal˘ iese iar ˆ a a a a a ın cˆ¸tig ¸i prime¸te dreptul s˘ str˘mute ni¸te pari. un petec de teren de pe mo¸ia boierului.482 ˘ CAPITOLUL 18. cel˘lalt r˘mˆnˆnd nemi¸cat. Se ¸tie c˘ ¸ a as a a a s a parii sunt dati ˆ ¸ ıntr-o ordine oarecare. int y2) { double dx. int j) { int aux. int y1. dy=y2-y1.OJI2004 clasa a XI-a s a a P˘cal˘ a primit. Dar ˆ ıncˆ a s a ¸ ınvoiala prevede c˘ fiecare par a poate fi mutat ˆ orice directie.. aux=y[i]. return Math.sqrt(dx*dx+dy*dy). y[i]=y[j].sqrt(dx*dx+dy*dy). as s s a a s a astfel ˆ at s˘-¸i extind˘ suprafata de teren. }// swap(..

Tat˘l lui Ionic˘ vrea s˘ verifice dac˘ pe tabl˘ a a a a a a piesele realizeaz˘ o partitie a triunghiului dreptunghic desenat. adic˘ dac˘ sunt a ¸ a a ˆ ındeplinite conditiile: ¸ • nu exist˘ piese suprapuse. se ¸ s a s at obtine un teren avˆnd suprafata cu 30 de unit˘¸i mai mare decˆt terenul initial. PROBLEME REZOLVATE 483 Fi¸ierul MOSIA.0000 ın s s Explicatie: prin mutarea parilor 1 ¸i 2 cu cˆte 2 ¸i respectiv 3 unit˘¸i.OUT se scrie un num˘r real cu 4 zecimale ce reprezint˘ In s a a suprafata maxim˘ cu care se poate m˘ri mo¸ia. respectiv b ¸i un sistem de coordonate xOy cu originea ˆ unghiul s ın drept al triunghiului. La un moment dat Ionic˘ a¸eaz˘ pe tabla magnetic˘ n piese./test a 18.num˘rul de pari a x1 y1 d1 .4 Partitie . ¸ a ¸ at a ¸ Timp limit˘ de executare: 1 sec.18.coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul 2 ¸ s ¸ .coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul 1 ¸ s ¸ x2 y2 d2 .ONI2006 baraj ¸ Ionic˘ a primit de ziua lui de la tat˘l s˘u un joc format din piese de form˘ a a a a triunghiular˘ de dimensiuni diferite ¸i o suprafatu a magnetic˘ pe care acestea pot a s ¸ a fi a¸ezate. pentru care se a s a a cunosc coordonatele vˆrfurilor lor. a . ¸ a a s Restrictii ¸i observatii: ¸ s ¸ 3 < N ≤ 200 num˘r natural a −1000 < xi ..9.9.IN contine n + 1 linii cu urm˘toarele valori: s ¸ a n . xn yn dn ..coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul n ¸ s ¸ Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul MOSIA. semiaxa [Ox pe cateta de lungime a. s Pe suprafata magnetic˘ este desenat un triunghi dreptunghic cu lungimile ¸ a catetelor a. respectiv semiaxa [Oy pe cateta de lungime b. yi < 1000 numere ˆ ıntregi 0 < di ≤ 20 numere ˆ ıntregi poligonul neconcav se define¸te ca un poligon convex cu unele vˆrfuri coliniare s a pozitiile parilor sunt date ˆ ¸ ıntr-o ordine oarecare poligonul obtinut dup˘ mutarea parilor poate fi concav ¸ a pozitiile finale ale parilor nu sunt ˆ mod obligatoriu numere naturale ¸ ın Exemplu Pentru fi¸ierul de intrare s 4 -3 0 2 3 0 3 0 6 2 0 -6 6 se va scrie ˆ fi¸ierul de ie¸ire valoarea 30.

. a a a a Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul part. In s a Pe linia i (i = 1. ¸ a Date de intrare Fi¸ierul de intrare part.io. a ¸ ın Cerint˘ ¸a Se cere s˘ se verifice dac˘ piesele plasate pe tabla magnetic˘ formeaz˘ o a a a a partitie a triunghiului desenat pe tabla magnetic˘. reprezens ¸ a tˆnd num˘rul de seturi de date din fi¸ier.*.. class part { static final int ON_EDGE=0. Grupa de linii corespunz˘toare unui set este format˘ a a dintr-o linie cu numerele a. cˆte o grup˘ a a s a a a pentru fiecare set de date. . 2. cˆte o pies˘ pe o linie. 31000] • Coordonatele vrfurilor pieselor sunt numere ntregi din intervalul [0. static final int INSIDE=1. Exemplu part.484 ˘ CAPITOLUL 18.out 1 0 Timp maxim de executie: 0. a a ¸ a ın a • nu exist˘ portiuni din piese ˆ afara triunghiului desenat.. Urmeaz˘ k grupe de linii. cˆte o linie pentru fiecare set de date. .in 2 20 10 4 0 5 0 10 10 5 0 0 10 5 0 5 0 0 10 0 10 5 10 0 20 0 10 5 20 10 2 0 0 0 10 10 5 0 0 20 0 20 10 part. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ • piesele acoper˘ toat˘ portiunea desenat˘ (ˆ form˘ de triunghi dreptunghic). b sunt numere ˆ ıntregi din intervalul [0. k) se va scrie 1 dac˘ triunghiurile din setul de date i formeaz˘ a a o partitie a triunghiului desenat pe tabla magnetic˘ sau 0 ˆ caz contrar. ¸ a ın Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 150 • 1 ≤ k ≤ 10 • a. n separate ˆ ıntre ele prin cˆte un spatiu ¸i n linii cu a ¸ s cˆte ¸ase numere ˆ a s ıntregi separate prin spatii reprezentˆnd coordonatele vˆrfurilor ¸ a a (abscis˘ ordonat˘) celor n piese.3 secunde/test ¸ Prelucrare ˆ Java dup˘ rezolvarea ˆ C a autorului problemei ın a ın import java. b.out se vor scrie k linii.in contine pe prima linie un num˘r natural k. 31000].

int y1. static final int N_MAX=512. int _x. for(i=0. } . static int sgn(int x) { return x>0 ? 1 : (x<0 ? -1 : 0).18. PROBLEME REZOLVATE y 10 T1 5 T2 T3 a) 10 T4 20 x b) 10 5 T1 T2 20 x 10 y 485 Figura 18. a=y2-y1.X[n][(i+1)%3]. } static int point_sign (int x1. return INSIDE. int y) { int i. int y2. return sgn(a*_x+b*_y+c). A.y).i<3. B. c=y1*x2-x1*y2. if(sgn[0]==0 || sgn[1]==0 || sgn[2]==0) return ON_EDGE. static int[][] X=new int[N_MAX][3]. } static int point_inside (int n. int x2. int _y) { int a.9.Y[n][i]. int x.x. if(sgn[0]*sgn[1]<0 || sgn[0]*sgn[2]<0 || sgn[1]*sgn[2]<0) return OUTSIDE. static int N.i++) sgn[i]=point_sign(X[n][i]. b. int[] sgn=new int[3]. static int[][] Y=new int[N_MAX][3]. c.2: a) pentru setul 1 de date ¸i b) pentru setul 2 de date s static final int OUTSIDE=2. b=x1-x2.Y[n][(i+1)%3].

if(x==INSIDE) return true. a1=y2-y1.x.int y3.i++) { if((x=point_inside(n2. if((x=point_inside(n1. for(i=0. for(i=0.int y2.t1=0. area+=Math.c1. for(i=0. } static int solve() { int i. c2=y3*x4-x3*y4. } if(t1==3 || t2==3) return true.int x4.X[i][j]. a2=y4-y3. int x3.X[n1][(i+1)%3].Y[n1][i]))==ON_EDGE) t1++. } if(area!=A*B) return 0. return sgn(a1*x3+b1*y3+c1)*sgn(a1*x4+b1*y4+c1)<0 && sgn(a2*x1+b2*y1+c2)*sgn(a2*x2+b2*y2+c2)<0.X[n2][i].a2.i++) { for(j=0.t2=0.int y4) { int a1.Y[n2][(j+1)%3] )) { return true.c2.i++) for(j=0.j<3.j.j<3.j. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static boolean segment_intersect(int x1.Y[n1][(i+1)%3].i<N.int x2. c1=y1*x2-x1*y2. } return false.abs((X[i][1]*Y[i][2]-X[i][2]*Y[i][1])(X[i][0]*Y[i][2]-X[i][2]*Y[i][0])+ (X[i][0]*Y[i][1]-X[i][1]*Y[i][0])).486 ˘ CAPITOLUL 18. b2=x3-x4.b1.area=0.Y[n2][i]))==ON_EDGE) t2++.j++) if(point_inside(N.j++) if(segment_intersect( X[n1][i]. } static boolean triangle_intersect (int n1. .X[n2][(j+1)%3].X[n1][i]. if(x==INSIDE) return true.i<3.int y1. X[n2][j].i<3.b2.Y[n1][i]. int n2) { int i.Y[i][j])==OUTSIDE) return 0. b1=x1-x2.Y[n2][j].

st. PROBLEME REZOLVATE 487 for(i=0. X[N][1]=A.close(). out. } public static void main(String[] args) throws IOException { int tests. } out..i<N. Y[N][0]=0.nval.nval.9.) { st.i++) for(j=i+1. X[N][2]=0. Y[N][1]=0.nval. for(i=0.j<3.nextToken().) }// class 18. X[i][j]=(int)st.18. N=(int)st.j++) { st.j++) if(triangle_intersect(i.out"))). B=(int)st. tests=(int)st.nextToken(). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("part. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("part. }// main(. return 1. A=(int)st.i<N. Y[N][2]=B.nval. st.nval. tests-->0.nextToken().println(solve()). Y[i][j]=(int)st.. for(.in"))).5 Triunghi .j)) return 0.nextToken().9.i++) for(j=0.nval. st. } X[N][0]=0. st.nextToken(). i.nextToken().ONI2007 cls 9 ˆ comuna Triunghi din Romˆnia sunt n ¸˘rani codificati prin numerele In a ta ¸ . j.j<N.

sau cifra a a ta a 0. ˆ aceast˘ comun˘ exist˘ o fˆntˆn˘ cu ap˘. fiind posibil ca ea s˘ fie revendiIn a a a a a a a a cat˘ de mai multi ¸˘rani..in are pe prima linie num˘rul n de ¸˘rani.. i = 1. cu un spatiu ˆ ın a ¸ ıntre ele. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ 1. pentru c˘ sunt portiuni din suprafetele de p˘mˆnt care se reg˘sesc pe a a a ¸ ¸ a a a mai multe documente. doca ¸a a a a umentele dau b˘taie de cap primarului (care se ocup˘ de retrocedarea suprafetelor a a ¸ de p˘mˆnt). ˆ fora ¸ ın matul: x1 y1 x2 y2 x3 y3. a a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire triunghi. pe prima linie se va scrie cifra 0. dac˘ nu exist˘ un astfel de ¸˘ran. O suprafat˘ de p˘mˆnt este dat˘ prin coordonatele celor a ¸ ta ¸a a a a trei colturi. . 2. n. x3 abscise. adic˘: num˘rul de ¸˘rani care ˆ a a ta ındeplinesc conditia din cerint˘ ¸i apoi ¸ ¸a s codurile lor (ˆ ordine cresc˘toare). Dac˘ nu exist˘ ¸˘rani a a ta cu conditia din cerint˘. cu un spatiu ˆ a a ın ¸ ıntre ele (x abscis˘. a a ta Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ n ≤ 65 • coordonatele colturilor suprafetelor de p˘mˆnt ¸i ale fˆntˆnii sunt numere ¸ ¸ a a s a a ˆ ıntregi din intervalul [−3000. y3 ordonate).. Dup˘ anul 1990 a ˆ a ınceput retrocedarea suprafetelor de p˘mˆnt detinute ¸ a a ¸ ˆ ınainte de colectivizare. Din p˘cate. a a a b) Codul ¸˘ranului ce detine un document cu suprafata de teren.. Ultima linie a fi¸ierului (linia n + 2) va contine coordota s ¸ natele fˆntˆnii ˆ formatul x y. y2.out va contine pe prima linie r˘spunsul de la s s ¸ a punctul a). ¸ Date de intrare Fi¸ierul de intrare triunghi. iar fˆntˆna este considerat˘ punctiform˘ ¸i dat˘ prin coordonatele ¸ a a a a s a punctului.. 3000] • cele trei colturi ale fiec˘rei suprafete de p˘mˆnt sunt distincte ¸i necoliniare ¸ a ¸ a a s • nu exist˘ doi ¸˘rani care s˘ detin˘ aceea¸i suprafat˘ de p˘mˆnt a ta a ¸ a s ¸a a a • nu se acord˘ punctaje partiale.488 ˘ CAPITOLUL 18. a ¸ Exemplu . iar y ordonat˘). Pe ¸ ta linia i + 1 se afl˘ coordonatele colturilor suprafetei de teren triunghiulare detinute a ¸ ¸ ¸ de ¸˘ranul i. x2. 2. adic˘: codul ¸˘ranului cu proprietatea cerut˘. . n. Cerint˘ ¸a S˘ se scrie un program care s˘ determine: a a a) Codurile ¸˘ranilor care au documente cu suprafete de p˘mˆnt ce contin ˆ ta ¸ a a ¸ ın interior sau pe frontier˘ fˆntˆna. care include ta ¸ ¸ toate celelalte suprafete.. ce reprezint˘ coordonatele celor trei colturi ale suprafetei a ¸ ¸ triunghiulare detinute de un ¸˘ran (x1. pe s a ta urm˘toarele n linii cˆte 6 valori numere ˆ a a ıntregi separate prin cˆte un spatiu. Fiecare ¸˘ran are un document prin care dovede¸te c˘ este ta s a proprietar pe o singur˘ suprafat˘ de teren de form˘ triunghiular˘. iar y1. Pe linia a doua se va scrie ¸ ¸a r˘spunsul de la punctul b).

¸ a a ¸ ¸ ta s Timp maxim de executie/test: 0. Doru Popescu Anastasiu) ¸ Not˘m cu T1 .1 secunde ¸ Indicatii de rezolvare . . . sunt doi ¸˘rani care detin suprafete de p˘mˆnt ce au ˆ interior ta ¸ ¸ a a ın sau pe frontier˘ fˆntˆna.in 3 10 0 0 10 10 10 0 100 100 0 -100 0 0 0 10 0 0 10 10 5 secv. a a a s La punctul b)..18.out 212 2 489 Explicatie: ¸ La punctul a). Pentru acest triunghi verific˘m dac˘ toate a a a a celelalte n − 1 triunghiuri sunt interioare sau pe frontiera lui Tp (adic˘ dac˘ au a a toate vˆrfurile ˆ interiorul sau pe frontiera lui Tp ). n verific˘m dac˘ I este interior sau pe frontiera lui Ti .. T2 . ¸˘ranul cu codul 2 detine o suprafat˘ de teren care include. a a a ¸ ¸a a b) Dac˘ exist˘ un asemenea triunghi atunci el este de arie maxim˘.. ˆ caz a a ın afirmativ nr = nr + 1 ¸i sol[nr] = i.. Codul surs˘ a import java. s s˘ s Pentru a verifica dac˘ I este interior sau pe frontiera unui triunghi Ti este a suficient s˘ verific˘m dac˘: a a a aria(Ai Bi Ci ) = aria(IAi Bi ) + aria(IAi Ci ) + aria(IBi Ci ) O alt˘ variant˘ ar fi s˘ folosim pozitia unui punct fat˘ de o dreapt˘. ta ¸ ¸a suprafetele de p˘mˆnt detinute de ceilalti ¸˘rani (cu codurile 1 ¸i 3). n.. a s a a Ti = Ai Bi Ci .io. PROBLEME REZOLVATE secv. Tn triunghiurile corespunz˘toare suprafetelor ¸i cu I a a ¸ s punctul unde se g˘se¸te fˆntˆna.9. i = 1.. class Pereti { .... a) nr = 0 Pentru i = 1.*. Afi¸am nr ¸i vectorul sol.descriere solutie ¸ ¸ Descrierea solutiei (Prof. Astfel dea a a termin˘m triunghiul p de arie maxim˘. 2. cu codurile 1 ¸i 2. . a ın In s a altfel 0. ˆ caz afirmativ se afi¸eaz˘ p.

nextToken().x2[i].s3.print(nr+" "). for(i=1.y0).x0.s.nextToken().j.x2[i].imax=-1.y1[i].nval. int[] y1=new int[66].nval.x0.s2.y3[i].i++) { s=aria(x1[i]. st. st.in"))).y1[i]. int[] y3=new int[66].y0. y2[i]=(int)st. imax=i.s1. x0=(int)st. for(i=1.nextToken(). GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ int n. int[] x1=new int[66].nval. st.nextToken(). int smax=-1.nextToken(). if(s==s1+s2+s3) {nr++. st.nval. st.i++) { st.nextToken(). boolean ok.y3[i]).nval.y0). int[] y2=new int[66].i<=n.out.nval.y3[i].nval.490 static static static static static static static static static ˘ CAPITOLUL 18. .nval.x0. if(s>smax) {smax=s.out"))). } if(nr>0) { out. n=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("14-triunghi. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("triunghi.nextToken(). } st.y0).x3[i].y1[i].y2[i]. sol[nr]=i. s2=aria(x2[i]. y0=(int)st. y3[i]=(int)st.y2[i].x3[i]. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.y2[i].nextToken().nextToken().i<=n. s3=aria(x1[i].} s1=aria(x1[i].nr=0. y1[i]=(int)st. int[] x2=new int[66]. int[] x3=new int[66].} //System. st. x3[i]=(int)st.nval. x2[i]=(int)st.println("i = "+i+" --> "+s+" "+s1+" "+s2+" "+s3). st.x0. x1[i]=(int)st.x3[i]. int[] sol=new int[66].

i<=n. int y2.println(sol[i]). }// main(.println("imax = "+imax).x3[i].x1[i]..x2[i].y2[imax]. s2=aria(x2[imax]. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false.y1[imax]. int x2. for(i=1. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false. out.y2[i]).y2[imax].println(0). { int s=x1*y2+x2*y3+x3*y1-y1*x2-y2*x3-y3*x1.y3[imax].y2[imax].x3[i].y1[imax]. break.y3[i]). } else out. s3=aria(x1[imax].println(0).y2[imax].x2[i].x2[i]..y3[i]). int y3) // dubla .x2[imax].x3[imax].println(imax).y1[i]).y3[i]).y2[imax].i<=nr. s3=aria(x1[imax]..y1[i]).x2[imax]. int y1. } }// class . return s.x3[imax]. else out.y2[i]).y1[imax]. s2=aria(x2[imax].y1[imax]. s3=aria(x1[imax].x2[imax]. //System.print(sol[i]+" ").18.x3[imax].) static int aria(int x1. int x3.x1[i]. } } if(ok) out.y1[imax]. else out. if(s<0) s=-s.i++) { if(i==imax) continue.y3[imax].out. ok=true.y3[imax]. s2=aria(x2[imax]. break. } s1=aria(x1[imax].y3[imax].y3[imax].x3[i].y1[imax].x3[imax].y3[imax].9. PROBLEME REZOLVATE 491 for(i=1. } s1=aria(x1[imax].x3[imax].y1[i]). break..x3[imax].y2[imax]. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false.y2[i]).x1[i].i++) if(i!=nr) out.close(). s1=aria(x1[imax].

492 ˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ .

2 Exemple 493 .1 Prezentare general˘ a 19.1.1.1 Jocul NIM 19.Capitolul 19 Teoria jocurilor 19.

494 CAPITOLUL 19. TEORIA JOCURILOR .

init // 2.2. repeta de n-1 ori // pentru fiecare arc (u.1 Prezentare general˘ a 20.v) // 3. 20.1 Algoritmul Belmann-Ford pentru grafuri neorientate // drum scurt in graf neorientat cu costuri negative (dar fara ciclu negativ!) // Algoritm: 1.1.Capitolul 20 Alti algoritmi ¸ 20.2 Exemple 20.1 Secvent˘ de sum˘ maxim˘ ¸a a a 20.1.2 Algoritmul Belmann-Ford Pentru grafuri cu costuri negative (dar fara cicluri negative!) se poate folosi algoritmul Bellman-Ford. OK=true 495 .v) // relax(u.

nval.j++) w[i][j]=oo. muchii static int[][] w. static int[] p.io. cost=(int)st. // infinit static int n.k.j. m=(int)st.// initializare ! for(k=1.nextToken().u) // p[u]=predecesorul nodului u public static void main(String[] args) throws IOException { int i. int nods=1.v) daca d[v]>d[u]+w[u][v] OK=false 5. st.k<=m.in"))). cost. w[j][i]=cost. w[i][j]=cost. static int[] d. pentru fiecare muchie (u.j<=n. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordNeorientat. st. p=new int[n+1].nval. for(i=1. // matricea costurilor // d[u]=dist(nods. n=(int)st.nval. . class BellmanFord { static final int oo=0x7fffffff.k++) { st.nextToken(). return OK import java. i=(int)st. // varfuri.*. ALTI ALGORITMI ¸ 4.i<=n. w=new int[n+1][n+1].nextToken(). j=(int)st. st. costul arcului int u.496 // // // // CAPITOLUL 20.m.nextToken().nval. // numai pentru graf neorientat } init(nods).i++) for(j=1.nval.nextToken(). st. // nod sursa. d=new int[n+1].v.

v)=muchie if(d[u]<oo) // atentie !!! oo+ceva=??? if(d[v]>d[u]+w[u][v]) { cicluNegativ=true.out. p[v]=u.out.u++) { d[u]=oo.) p[u]=-1.v<=n..k++) for(u=1. for(u=1.u<n.v)=muchie si u<v boolean cicluNegativ=false. for(u=1.u<n.u++) for(v=u+1. } }//main static void init(int s) { int u.2. } if(!cicluNegativ) for(k=1. d[s]=0.v).20. break.k++) { System. System. ALGORITMUL BELMANN-FORD 497 for(k=1. }// init(. drum(k).u++) for(v=u+1.println().k<=n-1..v<=n.v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].v++) if(w[u][v]<oo) relax(u.int v) // (u.u<=n.print(nods+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").k<=n. // // // // de n-1 ori !!! vectorii muchiilor erau mai buni ! lista de adiacenta era mai buna ! (u. } } . } static void relax(int u.v++) if(w[u][v]<oo) // (u.

--> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]). class BellmanFord { static final int oo=0x7fffffff..io.. } static void afisv(int[] x) { int i.2.i<=n. return OK import java. static int n.v) // 3. OK=true // 4. muchii .*.out.print(x[i]+" ").2 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate // drumuri scurte in graf orientat cu costuri negative (dar fara ciclu negativ!) // Dijkstra nu functioneaza daca apar costuri negative ! // Algoritm: 1.v) // relax(u.print(k+" ").out. System.m. // varfuri.i++) System.out. repeta de n-1 ori // pentru fiecare arc (u. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ -3 1 2 1 1 -3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 drum: 1 dist=-3 drum: 1 2 dist=-1 drum: 1 2 3 dist=0 drum: 1 2 3 4 dist=1 drum: 1 2 3 4 5 dist=-2 drum: 1 2 3 4 5 6 20. init // 2.v) // daca d[v]>d[u]+w[u][v] // OK=false // 5. pentru fiecare arc (u. for(i=1.498 CAPITOLUL 20. System. ALTI ALGORITMI ¸ static void drum(int k) // s --> .println().

k++) { st.nextToken().v).i++) for(j=1. p=new int[n+1].j++) w[i][j]=oo.v++) if(w[u][v]<oo) // (u. // // // // de n-1 ori !!! vectorii arcelor erau mai buni ! lista de adiacenta era mai buna ! (u. cost=(int)st.u) static int[] p. for(k=1.j<=n. break.v<=n. // initializare ! for(k=1. j=(int)st.k<=m.in"))). cost.nval. st.u++) for(v=1. st.v++) if(w[u][v]<oo) relax(u.println(cicluNegativ).nextToken().i<=n. costul arcului int u.nval. st. } init(nods). // p[u]=predecesorul nodului u 499 public static void main(String[] args) throws IOException { int i. n=(int)st.u<=n. d=new int[n+1].v.j.nval.u<=n. w[i][j]=cost. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordNeorientat.nval.k. st.nval.out. ALGORITMUL BELMANN-FORD static int[][] w.v)=arc if(d[u]<oo) // atentie !!! oo+ceva=??? if(d[v]>d[u]+w[u][v]) { cicluNegativ=true.v<=n. for(i=1. } System.20.nextToken(). . // matricea costurilor static int[] d. i=(int)st. m=(int)st.nextToken().k++) for(u=1.nextToken().v)=arc boolean cicluNegativ=false.2.k<=n-1. for(u=1. // d[u]=dist(nods.u++) for(v=1. w=new int[n+1][n+1]. int nods=1. // nod sursa.

p[v]=u.. ALTI ALGORITMI ¸ if(!cicluNegativ) for(k=1.500 CAPITOLUL 20. System.u++) { d[u]=oo. System.print(nods+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].out.out. }// drum(.print(k+" ").print(x[i]+" ").out. } }// relax(..k++) { System. } }//main static void init(int s) { int u. System..u<=n.println().) static void drum(int k) // s --> . --> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]).out. }// init() static void relax(int u. } d[s]=0. else System.) static void afisv(int[] x) { int i.print("Nu exista drum!"). p[u]=-1. } }//class /* 6 8 1 2 -3 1 3 1 false 1-->1 dist=0 drum: 1 1-->2 dist=-4 drum: 1 3 2 .out.k<=n.i<=n...int v) // (u.. for(u=1.out.i++) System. if(d[k]<oo) drum(k).println(). for(i=1.

// grad interior static int[][] w. m=(int)st.m. init(G. // culoare static int[] lista. muchii. st. w=new int[n+1][n+1].t. BLACK=1.2.2. costul arcului int u.v) OBS: O(n+m) import java.pozl. cost. sortare topologica O(n+m) 2. // p[u]=predecesorul nodului u public static void main(String[] args) throws IOException { int i. // nod sursa.nval. // varfuri.nval.w. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordDAG. class BellmanFordDAG { static final int oo=0x7fffffff. // color[u]=BLACK ==> u in lista static int n. . time. // matricea costurilor static int[] d. static final int WHITE=0.v.20.u) static int[] p. int nods=1. // lista static int[] gi.nextToken().s) 3.io.*.j.3 // // // // // // // // Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate aciclice Cele mai scurte drumuri in digraf (graf orientat ACICLIC) Dijkstra nu functioneaza daca apar costuri negative ! Algoritm: 1. color=new int[n+1]. n=(int)st. ALGORITMUL BELMANN-FORD 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 3 2 */ 6 1 1 -3 2 -5 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=1 drum: 1 3 dist=2 drum: 1 3 4 dist=2147483647 drum: Nu exista drum! dist=4 drum: 1 3 4 6 501 20.k.nextToken(). // d[u]=dist(nods. pentru toate nodurile u in ordine topologica pentru toate nodurile v adiacente lui u relax(u. st.in"))). pozitie in lista static int[] color.

v).out. d=new int[n+1].i<=n.k<=m.out.print("Distante : "). } : ").i<=n.nval. System.k++) { st. for(v=1.nextToken().nval.print(k+" : "+d[k]+" . // initializare ! for(k=1.out.nval. ALTI ALGORITMI ¸ for(i=1.nextToken(). for(k=1. st. i=(int)st. ").print("Lista init(nods).k<=n. . afisv(d). } topoSort(). for(i=1.j<=n. gi[j]++.. } }//main static void init(int s) { int u. "). drum(k). st. CAPITOLUL 20.out. w[i][j]=cost.nextToken().v++) if(w[u][v]<oo) relax(u. p=new int[n+1]. j=(int)st.println().j++) w[i][j]=oo.v<=n.out. cost=(int)st.. else System... gi=new int[n+1]. // lista de adiacenta era mai buna ! System. System.i++) { u=lista[i].502 lista=new int[n+1].i++) for(j=1.print(k+": oo . afisv(lista).k++) { if(d[k]<oo) System.

v<=n. for(v=1. color[u]=BLACK. } 503 static void topoSort() { int u. p[u]=-1. micsorezGrade(u).print(k+" "). }// init(.pozl. break. dar .} return nod. p[v]=u.k++) // pun cate un nod in lista { u=nodgi0(). for(k=1. } }// relax(. for(i=1. pozl=1. } }// topoSort() static int nodgi0() // nod cu gradul interior zero { int v.u<=n.v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].v++) // coada cu prioritati (heap) este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(gi[v]==0) {nod=v. }// nodgi0() .int v) // (u..k<=n. ALGORITMUL BELMANN-FORD for(u=1.u++) { d[u]=oo.20. !!! color[i]=WHITE. lista[pozl++]=u.i++) // oricum era initializat implicit.....k. --> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]). if(d[k]<oo) System.) static void drum(int k) // s --> ..2.) static void relax(int u. } d[s]=0.out..nod=-1..i<=n.i.

.out..i++) if(x[i]<oo) System..v<=n. 1 3 4 6 .) static void afisv(int[] x) { int i.. 6 : 4 .. 1 3 2 3 : 1 ..504 CAPITOLUL 20. for(v=1.....print(x[i]+" "). ALTI ALGORITMI ¸ static void micsorezGrade(int u) { int v.out.i<=n..println().out. }// micsorezGrade(. for(i=1.. System.. else System. 1 3 4 5: oo . }// afisv(.. 1 2 : -4 ..print("oo ").. 1 3 4 : 2 .) }//class /* 6 7 1 2 1 3 3 4 5 4 5 6 4 6 3 2 */ -3 1 1 1 -3 2 -5 Lista : 1 3 2 5 4 6 Distante : 0 -4 1 2 oo 4 1 : 0 .v++) // lista de adiacenta este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(w[u][v]<oo) gi[v]--.

D. Ullman. version 1. Rivest. Data strutures and algorithms. ¸ a Polirom.edu/~jeffe/ 505 ..polytechnique. Introducere ˆ Algoritmi. Al.E. Gˆrbacea I. A. R.Bell D. Combinatorial Algorithms. a Ia¸i. T... Second Edition. o perspectiv˘ C++.D.manual pentru clasa a X-a. e e http://w3. Pseudo-Code Language. 1995 a [6] Atanasiu. Addison Wesley. L´vy.Bibliografie [1] Aho.. Teora.. 1987 at s [9] Cerchez. Hopcroft. Teorie ¸i aplicatii. E.. Ullman..1/1993 [7] .L.... Gh. A. Ed.J..... Universit˘¸ii Bucure¸ti. Ia¸i. Gazeta de Informatic˘ a nr.. 1993 s s [5] Atanasiu. A. Ed. Ro¸ca I. Editura Petrion. 1994 [14] Cristea. J.. a a Libris... A. Introducere ˆ progras s ın mare.uiuc. Ro¸ca V. Ghilic-Micu B. Polirom.H. Ed. Concursuri de informatic˘.: Java for Students. Informatic˘ .edu.. Paunoiu.... 1992 s [15] Erickson J. J. 1974 [3] Andonie R.. Bucure¸ti.fr/informatique/ [12] Cormen. 2000 [13] Cormen. Giumale. 1983 [2] Aho. J.. V. http://www.. Informatic˘ . Polycopi´. M. Kalisz. The Random Access Machine.. Perr M. R.Culegere de probleme pentru liceu.H. Ed ın Agora...L..E.. E.6. Leiserson C. T.. Algorithmes et Programmation.. Leiserson C. Ordinul de complexitate al unui algoritm. E. Prentice Hall.. J. Teoria algoritmilor. 2002 s [10] Cerchez. Editura . 2000 s [11] Cori. Serban. Ed. Limbajul C standard. 1999 [8] Calude C. C. Bucure¸ti... Algoritmi fundamentali. Rivest. J. Ed. R. 1995 [4] Apostol C. Hopcroft.

A Framework for Programming and Problem Solving. 1986. a Ed. 1982 as a s [33] Vaduva. L...M. 1997. Negreanu L. Probleme de combinatoric˘ ¸i teoria grafurilor. Leu.. vol. Arta programarii calculatoarelor. s a Teora. G. Ed. GInfo nr.. Analiza ¸i sinteza algoritmilor.. Bucure¸ti. Editura Didactic˘ as a ¸i Pedagogic˘.. 2004 ın [19] Giumale C. 2: Algoritmi seminumerici.teorie ¸i aplicatii. 1996.. [17] Flanagan. s [26] Niemeyer.. Ed. Mures. 1998 [29] Popescu Anastasiu. J.. Teora.. Militar˘. Tg.E.E. Computer Lobris Agora... 2001. B. 1: Algoritmi fundamentali. D.506 [16] Flanagan. D. Viinescu. Introducere ˆ Analiza Algoritmilor. [22] Knuth. Matematic˘ aplicat˘ ˆ tehnica de calcul. All... O’Reilly. Metode ¸i tehnici de programare.E. Ed.. D. Computer Press Agora. Programarea in JAVA.. V. Ed. 1997. a s Algoritmi de sortare.. I. Exploring Java. Editura Dia a ın dactic˘ ¸i Pedagogic˘.. Stef˘nescu. C˘linoiu S. C.. Ed. R.. C. Microinformatica. 5/1993 a [30] Rotariu E. Joy... Java examples in a Nutshell. Bucure¸ti. P. Addison Wesley. Osborne.M. Puncte de articulatie ¸i punti ˆ grafuri. Peck J. [23] Knuth. Programarea avansat˘ a calculaa ¸ a a toarelor personale. vol. O’Reilly. Java. A. 1999. I. s a Bucure¸ti. Gazeta de ¸ s ¸ ın Informatic˘ nr.. Proiectarea ¸i analiza algoritmilor. Arta program˘rii calculatoarelor. I.. 1996 [31] Tomescu. A. Ed..K. ¸ ¸ a s ¸ 15/4 2005 . I. PWS Publishing. 3: Sortare ¸i c˘utare. D. 1997 [20] Gosling. 1999 [25] Livovschi. 1981 s a s [32] Tomescu. The Java Language Specification. D. Limbajul Java. Teora. Steele.. 1997. Georgescu H. Java in a Nutshell. Programare dinamic˘ .. Smeureanu. I. Arta programarii calculatoarelor. a s Cluj. I. Enciclopedic˘.. vol.Polirom. Ed. 1999 [34] iinescu. [21] Knuth. BIBLIOGRAFIE [18] Giumale. O’Reilly. D. Bucure¸ti 1993 a s [28] Od˘gescu. 2000. [27] Od˘gescu... [24] Lambert..

.. P.. GInfo. Inc 1976 [40] *** . Redwoods City. California. Ed. Narasimhan. M.. M.BIBLIOGRAFIE 507 [35] Vlada. M. Data structures and Algorithm Analysis. 1991-2005 a .Gazeta de Informatic˘. 13/2. Addison-Wesley.A. 1993 s ¸ a [37] Weis. 1996 [39] Wirth N.. Prentice Hall. Algorithms + Data Structures = Programs. Inc.: On to JAVA. Conceptul de algoritm . Gazeta de Informatic˘. 1995. The Benjamin/Cummings Publishing Company. Editura Libris. Grafuri neorientate ¸i aplicatii.. [38] Winston.3 2003 a [36] Vlada. S.abordare modern˘.H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful