You are on page 1of 73

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ
đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Sinh viên thực hiện
Ngô Bích Nhung

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

i

SVTH:Ngô Bích Nhung

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

LỜI CẢM TẠ
Sau thời gian thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh Cà Mau, em đã được sự hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong
ngân hàng, đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế. Quá trình này đã giúp cho
em rất nhiều những điều bổ ích, bổ sung những kiến thức mà thầy cô đã truyền
đạt cho em tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc đã nhận em vào chi nhánh
thực tập, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trong ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Cà Mau đã tạo những điều kiện thuận lợi cho em
tiếp xúc, làm quen với những kiến thức thực tế và giúp em trong việc nghiên cứu,
tìm hiểu đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Kinh tế - QTKD
Trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý giá,
làm nền tảng nhận thức trong việc tiếp xúc thực tiễn và hành trang trong làm việc
sau này của em. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô ĐÀM THỊ PHONG BA
đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành tốt đề tài này.
Sau cùng em xin chúc quý thầy cô được dồi dào sức khỏe, luôn đóng góp
tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Kính chúc toàn thể cán bộ công nhân
viên trong ngân hàng lời chúc tốt đẹp nhất.
Trân trọng kính chào!
Sinh viên thực hiện
Ngô Bích Nhung

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

ii

SVTH:Ngô Bích Nhung

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Cà Mau, ngày … tháng … năm 2012

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

iii

SVTH:Ngô Bích Nhung

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... ...................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............ .............................................................................................................................................................................................................................................Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................ . .. ...................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................... ngày … tháng … năm 2012 GVHD:Đàm Thị Phong Ba iv SVTH:Ngô Bích Nhung ................................................... .................. ............................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................... ......................... ....................................................................................... Cần Thơ........................................ ................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ................................... ........................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........... .......................... ............................... ..................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................... ......................................................................................................................... ................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................. . ........... ngày … tháng … năm 2012 GVHD:Đàm Thị Phong Ba v SVTH:Ngô Bích Nhung .................................................. ..... ........................................................................................................................ .......... Cần Thơ......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ........................................................................................................................... ..................................

..................................................................v MỤC LỤC.....................................................................27 Bảng 3: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 2009 .........................31 Bảng 5: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TÀI SẢN 2009 ....................................xii CHƯƠNG 1............................................................................xi TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN.....................ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................36 Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 ............................2011....................2011 ................................................................................. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU........................................................1.vii DANH MỤC HÌNH....................................................i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN......22 Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 2009 .....1 GIỚI THIỆU....................................34 Bảng 7: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC CHO VAY 2009 ...............32 Bảng 6: CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 ..........................................................................................................2011.2011........................... CHI PHÍ...................Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................29 Bảng 4: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG 2009 ....... LỢI NHUẬN 2009 2011................................38 GVHD:Đàm Thị Phong Ba vi SVTH:Ngô Bích Nhung .2011.......................................................................................1 Bảng 1: TÌNH HÌNH THU NHẬP.....................................................................................2011.............iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN......................................1 1...................................................2011...............vi DANH MỤC BẢNG..................

...2011..............................................................................................................43 Bảng 13: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH...............................................Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 10: TỶ TRỌNG THU TỪ TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 ...............................................47 DANH MỤC BẢNG LỜI CAM ĐOAN........................................42 Bảng 12: TỶ TRỌNG CHI CHO TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 ..2011..................................41 Bảng 11: TÌNH HÌNH CHI PHÍ 2009 .............iv GVHD:Đàm Thị Phong Ba vii SVTH:Ngô Bích Nhung ..........................i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN...............2011....................................

.....................................................................2011.2011...................................................2011 .29 Bảng 4: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG 2009 ...........................2011......vi DANH MỤC BẢNG...2011....2011..........1 Bảng 1: TÌNH HÌNH THU NHẬP.........36 Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 ............................................................................ CHI PHÍ.....................2011......................43 GVHD:Đàm Thị Phong Ba viii SVTH:Ngô Bích Nhung ......................................................................................................27 Bảng 3: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 2009 .............2011.........vii DANH MỤC HÌNH.............................................................................................................. LỢI NHUẬN 2009 2011................................................22 Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 2009 ...............................................31 Bảng 5: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TÀI SẢN 2009 ...................................................................................................xii CHƯƠNG 1....................................................................1 GIỚI THIỆU......38 Bảng 10: TỶ TRỌNG THU TỪ TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 ................................................................v MỤC LỤC.....................................................................................................................34 Bảng 7: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC CHO VAY 2009 ...............................................................................42 Bảng 12: TỶ TRỌNG CHI CHO TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 ................Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN..............ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....................2011.................................................................41 Bảng 11: TÌNH HÌNH CHI PHÍ 2009 .....2011...........32 Bảng 6: CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 .............xi TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN............................................

....................................v MỤC LỤC.......................................................2011..................................................................................xii CHƯƠNG 1....................i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN........................................22 Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 2009 .....ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................... CHI PHÍ...........................................................................................xi TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN.............................................29 Bảng 4: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG 2009 ...............................................................................iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.........................................................................47 DANH MỤC HÌNH LỜI CAM ĐOAN.....................................................2011 .........................................................................................2011..............................................................1 GIỚI THIỆU......................................................................................................................vii DANH MỤC HÌNH...............................................................27 Bảng 3: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 2009 ...............................vi DANH MỤC BẢNG..........................31 GVHD:Đàm Thị Phong Ba ix SVTH:Ngô Bích Nhung ..Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 13: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH....... LỢI NHUẬN 2009 2011.....1 Bảng 1: TÌNH HÌNH THU NHẬP...............

.................................42 Bảng 12: TỶ TRỌNG CHI CHO TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 ........................38 Bảng 10: TỶ TRỌNG THU TỪ TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 .................................43 Bảng 13: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.........................34 Bảng 7: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC CHO VAY 2009 .............2011......2011.......................................32 Bảng 6: CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 ......................2011.......................................................41 Bảng 11: TÌNH HÌNH CHI PHÍ 2009 ...................................2011............................2011......2011...............47 GVHD:Đàm Thị Phong Ba x SVTH:Ngô Bích Nhung ............2011...........Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 5: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TÀI SẢN 2009 .........36 Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 .

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBVC Cán bộ viên chức DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ ĐVT Đơn vị tính HĐTD Hoạt động tín dụng KH Khách hàng NHN0 & PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHN0 Ngân hàng nông nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCKT. CN Tổ chức kinh tế. cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng TG Tiền gửi TGKBNN Tiền gửi kho bạc Nhà nước TGKH Tiền gửi khách hàng GVHD:Đàm Thị Phong Ba xi SVTH:Ngô Bích Nhung .

bởi vì chỉ có như vậy thì lãnh đạo ngân hàng mới biết rõ được thực lực của ngân hàng mình từ đó mà đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường cạnh tranh mới vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định vừa đạt tính an toàn và ổn định trong kinh doanh. cũng như luôn coi trọng yếu tố chất lượng tín dụng hơn là yếu tố quy mô. đứng trước môi trường cạnh tranh mới này. Điểm mạnh cuối cùng là Ban Giám Đốc và GVHD:Đàm Thị Phong Ba xii SVTH:Ngô Bích Nhung . đây vừa là một thị phần tín dụng ổn định vừa là một kênh thông tin hữu ích cung cấp cho ngân hàng nguồn khách hàng mới cũng như những biến động về thị trường trong vùng sớm nhất. Chính nhờ chiến lược kinh doanh đúng hướng này mà đã mang lại lợi nhuận cao cũng như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao. cũng như những doanh nghiệp có tình hình tài chính không lành mạnh. Điểm mạnh khác là ngân hàng luôn có một đội ngũ khách hàng trung thành. ta rút ra được một số kết luận sau về Ngân hàng: Điểm mạnh của ngân hàng là Ban Giám Đốc có chiến lược kinh doanh đúng đắn. Sau khi phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2009. tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân qua 3 năm là tương đối. hạn chế được những yếu tố cạnh tranh không lành mạnh. Do đó. an toàn và bền vững để phát triển chứ không chạy đua theo tốc độ tăng trưởng.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra cho nền kinh tế những cơ hội lớn cũng như những thách thức không nhỏ. dựa vào yếu tố ổn định. vấn đề phải thường xuyên đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề quan trọng hàng đầu với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Cà Mau cũng không ngoại lệ. Điểm mạnh kế tiếp là ngân hàng luôn kinh doanh có lợi nhuận qua 3 năm trở lại đây. truyền thống gắn bó với ngân hàng. Tiêu biểu là tỷ lệ nợ xấu qua 3 năm có xu hướng giảm dần là do ban lãnh đạo có chiến lược kinh doanh phù hợp với nhiều biến động của nền kinh tế. 2010 và 2011. chất lượng và thị phần tín dụng ngày càng được nâng cao và mở rộng. tốc độ tăng doanh số tín dụng hàng năm.

tiếp thị rầm rộ trên địa bàn. công nghệ và thị phần sản pẩm truyền thống để phát triển sản phẩm dịch vụ mới chưa có chính sách cụ thể về chăm sóc khách hàng. thiếu các chương trình quảng cáo. phương pháp luận. Điểm hạn chế tiếp theo của ngân hàng là khâu marketing: hoạt động tiếp thị.2011 và các giải pháp. trên các phương tiện thông tin đại chúng nên hiệu quả tiếp thị đạt được không cao. vì vậy có một số khách hàng rời bỏ Agribank Cà Mau Bố cục bài luận văn gồm có các chương sau: Chương 1. GVHD:Đàm Thị Phong Ba xiii SVTH:Ngô Bích Nhung . 2. cuối cung là chương kết luận và kiến nghị. Tuy nhiên. 5 phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2009 . còn hạn chế trong việc tư vấn sử dụng dịch vụ cho khách hàng đặc biệt là việc tạo mối quan hệ với các ban nghành để tận dụng nguồn vốn với lãi suất thấp còn nhiều hạn chế. 3 là giới thiệu.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Phòng Kinh doanh của ngân hàng luôn chú trọng nghiên cứu và dự đoán trước về diễn biến của môi trường cạnh tranh trên địa bàn cũng như những biến động trên nền kinh tế vĩ mô. từ đó mà ngân hàng luôn có biện pháp kịp thời và hiệu quả trong việc hạn chế những rủi ro do thay đổi môi trường kinh doanh gây ra. điều này chứng tỏ rằng lợi nhuận của ngân hàng nói riêng cũng như tốc độ tăng trưởng nói chung của ngân hàng còn bị hạn chế bởi các yếu tố nội tại cũng như yếu tố cạnh tranh bên ngoài đang diễn biến phức tạp. Hạn chế cuối cùng là ngân hàng chưa tận dụng được sức mạnh con người. phương pháp nghiên cứu và giới thiệu về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau. quảng cáo của ngân hàng còn diễn ra đơn giản và lẻ tẻ. ngân hàng cũng có những hạn chế nhất định như là: yếu trong khâu huy động vốn bằng ngoại tệ chưa đạt kế hoạch. Chương 4. Điều này càng được khẳng định qua các kết quả tính toán các chỉ số đánh giá lợi nhuận qua các năm: cụ thể các chỉ số này luôn biến động không ổn định qua các năm và cũng không theo một xu hướng tăng hay giảm cụ thể.

Đây là sự cạnh tranh giữa sản phẩm của ta với sản phẩm các nước. khoa học . doanh nghiệp với doanh nghiệp nói chung đặc biệt là ngành ngân hàng nói riêng. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 1 SVTH:Ngô Bích Nhung . Đây là tiền đề rất quan trọng để phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước. tạo ra công ăn việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. trên bình diện rộng hơn. Bởi vì.1. bảo đảm tốc độ tăng trưởng và rút ngắn khoảng cách phát triển. Vì vậy phân tích tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là khâu không thể thiếu trong công tác quản trị của một ngân hàng. là sự tham gia của các tập đoàn tài chính và các Ngân hàng nước ngoài sẽ tạo điều kiện cho các Ngân hàng trong nước học hỏi được nhiều kinh nghiệm quản lý. một Ngân hàng kinh doanh không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng phá sản thì sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền đến cả hệ thống ngân hàng. đối với lĩnh vực kinh doanh đặc biệt này. thực hiện công nghiệp hoá. sâu hơn. Để đảm bảo được tốc độ lưu chuyển được diễn ra nhanh chóng thì ngân hàng đóng vai trò trung gian rất quan trọng trong việc đẩy mạnh tốc độ lưu thông hàng hóa được diễn ra nhanh chóng hơn. Để nền kinh tế phát triển bền vững thì chúng ta cần phải có những biện pháp để quản lý nền kinh tế vì cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn. giữa doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các nước. Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh thì vấn đề đặt ra là: Các ngân hàng thương mại phải thường xuyên củng cố để thích nghi và phát triển không ngừng về quy mô và hiệu quả hoạt động. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO). không chỉ trên thị trường thế giới và ngay trên thị trường nước ta cạnh tranh diễn ra ở nhiều cấp độ sản phẩm với sản phẩm. Đặc biệt. mà nó còn thu hút đầu tư nước ngoài.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1. hiện đại hoá đất nước. qua đó tiếp nhận vốn.công nghệ nhưng cũng phải đối mặt với việc cạnh tranh công bằng với các Ngân hàng nước ngoài trong khi đó Ngân hàng trong nước còn yếu về mọi mặt. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tiêu biểu là ngày 11/01/2007. công nghệ. với nhiều “đối thủ” hơn. Từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

để từ đó có biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao các khoản thu cho ngân hàng.Mức độ tăng giảm của các chỉ tiêu của hoạt đông huy động vốn và tín dụng có ảnh hưởng như thế nào đến Ngân hàng? . tạo ra cơ hội mới lớn hơn. những khoản thu nào ngân hàng chưa thực hiện được và các khoản chi chiếm tỷ trọng lớn. chi phí và lợi nhuận của ngân hàng để thấy được những khoản thu nào là chủ yếu.2. xác định đầy đủ và đúng đắn những nguyên nhân. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Việc thường xuyên tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho nhà quản trị ngân hàng thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng kinh doanh của ngân hàng để dự đoán các loại rủi ro.Trong hoạt động tín dụng thì ngân hàng kinh doanh ở lĩnh vực nào là chủ yếu? Ảnh hưởng của nó như thế nào? GVHD:Đàm Thị Phong Ba 2 SVTH:Ngô Bích Nhung . Mục tiêu cụ thể . .Nguyên nhân tồn tại và các giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. 1.2. Chính vì sự cần thiết của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Cà Mau” để thực hiện luận văn tốt nghiệp. Mục tiêu chung Đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Cà Mau.3. 1. trên cơ sở đó tìm những giải pháp hữu hiệu nhằm giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. . từ đó đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Phân tích tình hình thu nhập.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Qua quá trình phân tích nó giúp ngân hàng nhận thức những cơ hội và thách thức tận dụng được cơ hội để tạo ra lợi thế cạnh tranh để vượt qua và đẩy lùi thách thức.2. 1.1. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2.Trong phân tích hoạt động huy động vốn và tín dụng cần chú ý gì? .Phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ đó đề xuất giải pháp.

3.Số liệu được thu thập trong các năm 2009.4.4.Các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của các năm 2009. Báo cáo thu nhập-chi phí. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . GVHD:Đàm Thị Phong Ba 3 SVTH:Ngô Bích Nhung .4. Ưu điểm và hạn chế của hoạt động chi nhánh trong năm.Nhân tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng ? . Phạm vi không gian Các báo cáo tài chính của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Cà Mau. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.1. Số điện thoại 07803.830. tỉnh Cà Mau. Nội dung Bố cục bài luận văn gồm có các chương sau: - Chương 1: Giới thiệu - Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Giới thiệu về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau - Chương 4: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2009-2011 - Chương 5: Giải pháp - Chương 6: Kết luận và kiến nghị 1. Đánh giá về hiệu quả làm việc của các phòng ban. 2011 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau. 2010.Sự cần thiết của việc phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng? .Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 02/2012 đến tháng 04/2012 .4. Tình hình dư nợ cho vay). Kiến nghị với Ban Tổng giám đốc.5. Tình hình cơ cấu nguồn vốn. phường 7. 2010 và 2011 1. Thời gian nghiên cứu . Thành phố Cà Mau.2.928 1. Nội dung Báo cáo gồm có các phần: Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm (bao gồm Tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm.Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động như thế nào? 1. Số 05 An Dương Vương.

tình hình nguồn vốn qua 3 năm.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . Trong đó: em tham khảo phần đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. nợ quá hạn trên tổng dư nợ. báo cáo thu nhập chi phí qua 3 năm. vòng quay tín dụng. tình hình dư nợ. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 4 SVTH:Ngô Bích Nhung . Nội dung: Tác giả phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm thông qua việc phân tích cơ cấu tín dụng theo theo thời gian và đánh giá hiệu quả tín dụng thông qua các chỉ số như hệ số thu nợ. tỷ lệ dư nợ trên nguồn vốn huy động.Luận văn tốt nghiệp của Trần Cẩm Tú “Nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau”.

có vốn tự có riêng. của các tổ chức kinh tế xã hội. Nghĩa là ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của công chúng. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2. NHTM không trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Như vậy. cũng phải làm nghĩa vụ với ngân sách về thuế… Tất cả những điều đó nói lên rằng: Kinh doanh của các NHTM cũng là một loại kinh doanh bình thường không có gì đặc biệt. hoạt động của NHTM một phần nào đó tương tự như một doanh nghiệp kinh doanh bình thường khác. nó kinh doanh loại hàng hóa rất đặc biệt đó là “tiền tệ”.1. NHTM giống một doanh nghiệp bình thường ở chỗ nó cũng là một pháp nhân. nhưng nó góp phần phát triển nền kinh tế xã hội thông qua việc cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế. thực hiện chức năng trung gian tài chính và dịch vụ ngân hàng. trong quá trình hoạt động của NHTM cũng phát sinh các khoản mục chi phí.1. Theo pháp lệnh “Các tổ chức tín dụng” (1990) của Việt Nam thì: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay. có bộ máy quản lý và hoạt động của nó cũng nhằm vào mục đích lợi nhuận.1. Nhưng khi nhìn vào đối tượng kinh doanh của NHTM chúng ta sẽ thấy kinh doanh của NHTM là một loại hình kinh doanh đặc biệt.1. Việc NHTM cấp phát tín dụng vào nền kinh tế chính là hành vi tạo tiền GVHD:Đàm Thị Phong Ba 5 SVTH:Ngô Bích Nhung .1.1. và sử dụng số tiền đó để cho vay và làm phương tiện thanh toán với những điều kiện ràng buộc là phải hoàn trả vốn gốc và lãi nhất định theo thời hạn đã thỏa thuận. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 2. Khái niệm NHTM Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. Đối tượng kinh doanh của NHTM là “quyền sử dụng vốn tiền tệ” thông qua các nghiệp vụ tín dụng và thanh toán của NHTM. thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. Thực tế các NHTM kinh doanh “quyền sử dụng vốn tiền tệ”. Khác với doanh nghiệp khác.

thẻ rút tiền. ủy nhiệm chi.1. mang theo tiền để GVHD:Đàm Thị Phong Ba 6 SVTH:Ngô Bích Nhung . sự phát triển và mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng có ý nghĩa và tác động to lớn đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân và cả xã hội. Hành vi tạo tiền của NHTM lại dựa trên cơ sở thu hút tiền gửi của dân cư và của các tổ chức kinh tế xã hội trong nền kinh tế và của các tổ chức kinh tế . Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi. dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.1. Vốn không những giúp cho ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh. thẻ thanh toán. 2. Do đó.2. ủy nhiệm thu. khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp. ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng. thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa. NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. Với chức năng này. việc đưa ra quyết định cũng như việc xem xét. đánh giá hiệu quả hoạt động của một ngân hàng có ý nghĩa rất lớn đối với các cấp lãnh đạo ngân hàng nói riêng và đối với việc quản lý nền kinh tế vĩ mô nói chung. Chức năng của NHTM a) Chức năng trung gian tín dụng Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. b) Chức năng trung gian thanh toán Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau của NHTM. Như vậy. vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay.xã hội trong phạm vi quốc tế. thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu. mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển chung của nền kinh tế thì việc tạo lập vốn cho ngân hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc.

gặp người phải thanh toán dù ở gần hay xa mà họ có thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện các khoản thanh toán.bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. thời gian. ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay.1. đẩy nhanh tốc độ thanh toán. chi phí. thanh toán dịch vụ… Với chức năng này. bảng thuyết minh báo cáo tài chính và bảng lưu chuyển tiền tệ. nhằm nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng thương mại. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.3. thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch. c) Chức năng tạo tiền Tạo tiền là một chức năng quan trọng. được họ sử dụng để mua hàng hóa. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển của mình.NHTM thường có những khoản thu nhập sau đây: GVHD:Đàm Thị Phong Ba 7 SVTH:Ngô Bích Nhung . lại đảm bảo thanh toán an toàn.1. các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. từ đó góp phần phát triển kinh tế. Nó cho biết tình hình thu chi và mức độ lãi lỗ trong kinh doanh ngân hàng. số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa. hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. 2. lợi nhuận của NHTM Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một báo cáo tài chính bao gồm có 4 bảng: Bảng cân đối kế toán. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giúp nhà phân tích hạn chế được những chi phí bất hợp lý và từ đó có biện pháp tăng cường các khoản thu. Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. cung cấp dịch vụ…. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa. a) Phân tích tình hình thu nhập của ngân hàng thương mại Thu nhập Ngân hàng là khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như: Cho vay. đầu tư.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau gặp chủ nợ. Thông qua chức năng trung gian tín dụng. Thu nhập. phản ánh rõ bản chất của ngân NHTM. tốc độ lưu chuyển vốn. đáp ứng nhu cầu thanh toán. chi trả của xã hội.

Lãi suất bình quân đầu ra = Tổng thu nhập lãi * 100% Tổng tài sản sinh lời b) Phân tích tình hình chi phí của NHTM Chi phí của NHTM bao gồm các khoản sau: .Thu lãi tiền gửi .sự chênh lệch giữa mức lãi thu và mức lãi phải chi.Chi phí về kinh doanh ngoại tệ . Khi phân tích thu thập thì nhà phân tích luôn chú ý đến lãi suất bình quân đầu ra của ngân hàng.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau * Thu về hoạt động kinh doanh: Thu lãi cho vay: Cho vay là nguồn gốc tạo ra khoản thu nhập quan trọng nhất cho Ngân hàng Thương mại. tài sản thừa chờ xử lý trong kinh doanh.Thu lãi hùn vốn.Chi phí về hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý .Chi phí về hoạt động kinh doanh GVHD:Đàm Thị Phong Ba 8 SVTH:Ngô Bích Nhung . trái phiếu . .Thu về đầu tư chứng khoán .Chi phí về mua bán chứng khoán .Chi trả lãi tiền vay . đồng thời có thể kiểm soát được rủi ro trong kinh doanh. các khoản tiền phạt theo quy chế… Chỉ số phân tích: Tỷ trọng từng khoản mục trong thu nhập Tỷ trọng % từng khoản mục = Số thu từng khoản mục * 100% Tổng thu nhập Chỉ số này giúp nhà phân tích xác định được cơ cấu của thu nhập để từ đó có những biên pháp phù hợp để tăng lợi nhuận của ngân hàng. Đây cũng là khoản mục quyết định lãi suất cơ bản ròng . mua cổ phần.Chi trả lãi tiền gửi . .Thu về kinh doanh vàng bạc đá quý .Trả lãi phát hành kỳ phiếu.Thu về kinh doanh ngoại tệ .Thu về dịch vụ ngân hàng * Thu khác về hoạt động kinh doanh: Như thanh lý tài sản.

cần phải phân tích cụ thể chỉ tiêu lãi suất bình quân đầu vào để thấy được ảnh hưởng của nó đối với hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Lợi nhuận có thể hữu hình như tiền. Tổng chi phí trả lãi Tổng vốn huy động Lãi suất bình quân đầu vào = * 100% Chí phí trã lãi tiền gửi là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất. Một mặt họ phải thỏa mãn những nhu cầu về lợi nhuận của hội đồng quản trị của ngân hàng. tài sản… và vô hình như uy tín của công ty đối với khách hàng. các nhà phân tích có thể theo dõi.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Chỉ số phân tích: Tỷ trọng % các khoản mục chi phí Tỷ trọng % từng khoản mục chi phí = Số chi phí cho từng khoản mục * 100% Tổng chi phí Chỉ số này giúp nhà phân tích có thể biết được kết cấu các khoản chi để có thể hạn chế các khoản chi phí bất hợp lý. tăng cường các khoản chi phí có lợi cho hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện tốt chiến lược mà hội đồng quản trị của ngân hàng đã đề ra. nó là yếu tố quyết định để hoạch định lãi suất cho vay. Vì vậy. kiểm soát. Để giải đáp vấn đề trên các nhà quản trị buộc phải phân tích lợi nhuận của ngân hàng một cách chặt chẽ và khoa học. xem GVHD:Đàm Thị Phong Ba 9 SVTH:Ngô Bích Nhung . các nhà quản trị luôn phải đương đầu với các khó khăn lớn về tài chính. hoặc phần trăm thị phần ngân hàng chiếm đựơc … Trong kinh doanh tiền tệ. Khi phân tích chi phí thì thì yếu tố chi phí đầu vào cũng đựơc các nhà phân tích chú tâm đến vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. của các cổ đông. Thông qua phân tích tỷ suất lợi nhuận và rủi ro. mặt khác họ phải đối phó với những qui định chính sách của Ngân hàng Nhà Nước về tiền tệ ngân hàng… Các ngân hàng luôn đặt ra vấn đề nào để đạt được lợi nhuận cao nhất nhưng mức độ rủi ro thấp nhất và vẫn đảm bảo chấp hành đúng qui định của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện được kế hoạch kinh doanh của ngân hàng. của khách hàng ký thác thác lẫn khách hàng đi vay…. đánh giá lại các chính sách về tiền gửi và cho vay của mình. c) Phân tích tình hình lợi nhuận của NHTM Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh của NHTM.

Bởi vì những vụ phá sản ngân hàng có ảnh hưởng bất lợi đối với nền kinh tế hơn là các vụ phá sản ở bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khác. qua phân tích lợi nhuận. Đồng thời. ROA giúp nhà phân tích xát định hiệu quả kinh doanh của một đồng tài sản. từ các giới chức điều hành đến các nhà kinh doanh. hiệu quả hoạt động của một ngân hàng hay cả hệ thống ngân hàng được đo lường trên các chỉ số cơ bản sau đây: Chỉ số 1 (ROA): Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (%) Chỉ số này cho các nhà phân tích thấy đựơc khả năng bao quát của các ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập từ tài sản. Các thua lỗ của ngân hàng có một ảnh hưởng bất lợi đến niềm tin của công chúng và chuyển sang đối với các thành phần kinh tế khác mang tính dây chuyền. giúp các cơ quan quản lý thực hiện mọi giải pháp cần thiết để khắc phục. Nói cách khác. Ở nhiều nước. ngân hàng có sự điều động linh hoạt giữa các hạng mục trên tài sản trước những biến động của nền kinh tế. xu hướng tăng trưởng và các nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận của ngân hàng. Vì thế để tránh cho những ngân hàng có nguy cơ có thể đưa đến sự phá sản. Lợi nhuận = Tổng thu nhập – Tổng chi phí d) Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Sự an toàn của các ngân hàng luôn luôn là mối quan tâm đối với nhiều người. ngân hàng có cơ cấu tài sản hợp lý. Các thua lỗ của ngân hàng có thể làm cho các cổ đông mất vốn đầu tư.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau xét các kế hoạch mở rộng và tăng trưởng trong tương lai. các nhà quản trị có thể đưa ra những nhận xét. Vì vậy việc so sánh ROA giữa các kỳ phân tích có thể rút ra nguyên nhân thành công hoặc thất bại của ngân hàng. Nếu ROA quá lớn nhà phân tích sẽ lo lắng vì rủi ro luôn song hành với lợi nhuận. có thể làm mất vốn hoạt động của nhiều doanh nghiệp tích lũy trong nhiều thế hệ. đánh giá đúng hơn về kết quả đạt được. bao gồm tiền tiết kiệm mà suốt đời của nhiều người mới có được. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 10 SVTH:Ngô Bích Nhung . các cổ đông và những người dân sống trong đất nước đó. mất các khoản tiền gửi. người ta phải tìm những công cụ báo động để phát hiện sớm những khó khăn của ngân hàng trước khi những khó khăn đó phát sinh hậu quả xấu. ROA lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của ngân hàng tốt.

Chỉ số này cao cho nhà phân tích thấy được ngân hàng đang yếu kém trong khâu quản lý chi phí của mình và từ đó nên có những thay đổi thích hợp để có thể nâng cao lợi nhuận của ngân hàng trong tương lai. Nó cho biết lợi nhuận ròng mà các cổ động có thể nhận được từ việc đầu tư vốn của mình. đồng thời đánh giá hiệu quả quản lý thu nhập của ngân hàng. chỉ số này cao chứng tỏ ngân hàng đã phân bổ tài sản đầu tư một cách hợp lý và hiệu quả tạo nền tảng cho việc tăng lợi nhuận của ngân hàng thương mại. Nếu ROE quá lớn so với ROA chứng tỏ vốn tự có của ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 11 SVTH:Ngô Bích Nhung . Chỉ số 2 (ROE) = Lợi nhuận ròng Vốn chủ tự có Chỉ số 3: Lợi nhuận ròng trên tổng thu nhập (%) Chỉ số này cho biết hiệu quả của một đồng thu nhập. chỉ số này cao chứng tỏ ngân hàng đã có những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập của ngân hàng. Chỉ số 4 = Tổng thu nhập Tổng tài sản Chỉ số 5: Tổng chi phí trên tổng tài sản (%) Đây là chỉ số xác định chi phí phải bỏ ra cho việc sử dụng tài sản để đầu tư. Việc huy động quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của ngân hàng. Chỉ số 3 = Lợi nhuận ròng Tổng thu nhập Chỉ số 4: Tổng thu nhập trên tổng tài sản (%) Chỉ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng. Cụ thể.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Lợi nhuận ròng Tổng tài sản Chỉ số 1 (ROA) = Chỉ số 2 (ROE): Lợi nhuận ròng trên vốn tự có (%) ROE là chỉ số đo lường hiệu quả sự dụng của một đồng vốn tự có.

1. Thông thường chỉ số này phải nhỏ hơn 1. nếu nó lớn hơn 1 chứng tỏ ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. b) Số dư từng loại tiền/ Tổng vốn huy động Đây là chỉ số xác định cơ cấu huy động vốn của ngân hàng. Tỷ trọng % từng loại tiền gửi = Số dư từng loại tiền gửi Tổng vốn huy động * 100 2.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Tổng chi phí Tổng tài sản Chỉ số 5 = Chỉ số 6: Tổng chi phí trên tổng thu nhập (%) Chỉ số này tính toán khả năng bù đắp chi phí của một đồng thu nhập.2.1.1. Các chỉ số tài chính dùng để phân tích 2. thanh khoản. kỳ hạn… Do đó. Công thức tính: Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ (%) GVHD:Đàm Thị Phong Ba 12 = Nợ xấu Dư nợ *100 SVTH:Ngô Bích Nhung . Chỉ số cơ cấu huy động a) Tổng vốn huy động / Vốn tự có Chỉ số này có ý nghĩa là giúp các nhà phân tích xác định khả năng và quy mô thu hút vốn từ nền kinh tế của ngân hàng. đang có nguy cơ phá sản trong tương lai. việc xác định cơ cấu vốn huy động sẽ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro có thể gặp phải và tối thiểu hóa chi phí đầu vào cho ngân hàng.1. Đây cũng là chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Mỗi loại tiền gửi có những yêu cầu khác nhau về chi phí. Tổng chi phí Tổng thu nhập Chỉ số 6 = 2. Các chỉ số về hoạt động sử dụng vốn a) Dư nợ quá hạn/ Tổng dư nợ Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng.2.2. Những Ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng này cao.2.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

b) Dư nợ / Vốn huy động
Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động.
Nó giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng với nguồn
vốn huy động. Công thức tính:
Dư nợ
Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động (%)

*100

=
Tổng vốn huy động

c) Tổng dư nợ / Tổng nguồn vốn
Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu % trong tổng nguồn
vốn sử dụng của Ngân hàng. Công thức tính:
Tổng dư nợ
n ợnợ
Dư nợ trên tổng nguồn vốn (%) =
*100
Tổng nguồn vốn
2.1.2.3. Các chỉ số đánh giá hiệu quả tín dụng
a) Vòng quay vốn tín dụng
Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng,
phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay
vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của Ngân hàng quay càng nhanh, luân
chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. Công thức tính:
Doanh số thu nợ
Vòng quay vốn tín dụng (lần) =

Dư nợ bình quân

Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau:
=

Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ
2

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

13

SVTH:Ngô Bích Nhung

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

b) Hệ số thu nợ
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của Ngân hàng.
Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định, Ngân
hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng
tốt. Công thức tính:
Hệ số thu nợ

Doanh số thu nợ
=

Doanh số cho vay

*100

2.1.2.4. Các chỉ số về rủi ro
a) Hệ số rủi ro tín dụng (%)
Hệ số rủi ro tín dụng của Ngân hàng là rủi ro mà lãi hoặc gốc, hoặc cả gốc
và lãi trên các khoản cho vay sẽ không nhận được như khách hàng đã cam kết.
Để phân tích rủi ro tín dụng số liệu liên quan đến nợ xấu hoặc các tổn thất tín
dụng sẽ đánh giá chính xác.
Rủi ro tín dụng cao hơn nếu Ngân hàng có các khoản cho vay chất lượng
trung bình hoặc dưới trung bình nhiều hơn. Thu nhập có xu hướng thấp hơn nếu
chọn rủi ro tín dụng thấp hơn bằng cách giảm đi các phần tài sản thuộc các khoản
cho vay chất lượng trung bình.

Hệ số rủi ro tín dụng(%) =

Nợ xấu
Tổng dư nợ

*100

b) Thời gian thu hồi nợ =Dư nợ bình quân/Doanh số thu nợ/360
Hệ số thu nợ càng cao thì hiệu quả tín dụng được đánh giá càng tốt. Với
hệ số thu nợ này cho ta biết từ một đồng vốn kinh doanh Ngân hàng sẽ thu hồi
được bao nhiêu đồng vốn trong một thời kỳ kinh doanh nhất định.

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

14

SVTH:Ngô Bích Nhung

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu em đã dùng
các phương pháp sau đây:
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Để phục vụ cho việc thực hiện đề
tài này, em đã thu thập được các báo cáo tài chính của Ngân hàng qua 3 năm
2009 - 2011, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua các năm,các số liệu
thống kê của Ngân hàng
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
- Phương pháp phân tích thông qua việc sử dụng các tỷ số tài chính về thu
nhập, chi phí, rủi ro và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng.
- Phương pháp thống kê, so sánh số tương đối và số tuyệt đối qua các năm
để thấy được sự biến động của các chỉ số tài chính.

GVHD:Đàm Thị Phong Ba

15

SVTH:Ngô Bích Nhung

Bằng chứng gần đây nhất là năm 2010. Hiện NHNo đã kết nối trên diện rộng mạng máy tính từ trụ sở chính đến hơn 1. đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO năm 1991.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ NHN0&PTNT TỈNH CÀ MAU 3.645 triệu USD. Thực thi Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và triển khai Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của GVHD:Đàm Thị Phong Ba 16 SVTH:Ngô Bích Nhung . với 53 dự án. Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt nam.500 chi nhánh. dịch vụ ngân hàng hiện đại. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA NHN0&PTNT VIỆT NAM Thành lập ngày 26/03/1988. tổ chức tài chính quốc tế ở gần 90 quốc gia khắp các châu lục. NHNo đã nỗ lực hết mình. Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông Nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA) và Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA). tổng số vốn 1. Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 1998. ADB. Agribank là Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam. hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các dự án của các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng quốc tế đặc biệt là các dự án của WB.1. Ngân hàng có mạng lưới ngân hàng đại lý lớn với trên 700 ngân hàng. tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. tháng 11 năm 2001 tại Hà Nội. được đăng cai tổ chức Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA lần thứ 31. nông thôn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam.. đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ qua đó đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá. AFD. Là ngân hàng đầu tư tích cực vào đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo) là Ngân hàng Thương mại Quốc doanh không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp.. tiên tiến. NHNo hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm. Đến nay.

Hiện nay NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau có trụ sở chính tại số 05.2015). Ngày 01/07/1997 theo quyết định của thủ tướng chính phủ tách tỉnh Cà Mau thanh 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.2. Năm 2010. nông thôn. Agribank chính thức vươn lên là Ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chủ thẻ với trên 6. Hội thao toàn ngành lần thứ VI. tiếp tục là Định chế tài chính có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Nhà nước. chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. An Dương Vương. năm 2010. Agribank chính thức công bố thành lập Trường Đào tạo Cán bộ (tiền thân là Trung tâm Đào tạo) vào dịp 20/11/2010. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC Chi nhánh NHN0&PTNT tỉnh Minh Hải (nay là chi nhánh NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau) được thành lập 01/01/1988 theo nghị định số 57/NH-TCCB của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam với tổng biên chế ban đầu là 448 cán bộ công nhân viên. tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp.810 tỷ đồng. Phường 07. là một ngân hàng thương mại chịu sự kiểm soát của NHN0&PTNT Việt Nam. Agribank chính thức khai trương Chi nhánh nước ngoài đầu tiên tại Campuchia. Cũng trong 2010.202. Agribank được Chính phủ cấp bổ sung 10. nâng tổng vốn điều lệ của Agribank lên 20. 2010 cũng là năm Agribank tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010 . HĐQT Agribank đã ban hành và triển khai Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Agribank thay thế Điều lệ ban hành năm 2002. Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III. 3.38 triệu thẻ. Agribank tích cực triển khai Nghị định số 41/2010/ NĐ-CP trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp. hầu hết là cán bộ chưa được đào tạo lại. bứt phá trong phát triển các sản phẩm dịch vụ tiên tiến.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Ngân hàng thương mại. Trong đó trình độ đại học 50 người còn lại là trình độ trung học và sơ học. nông thôn với tỷ trọng cho vay “Tam nông” luôn chiếm 70% tổng dư nợ toàn hệ thống. địa bàn hoạt GVHD:Đàm Thị Phong Ba 17 SVTH:Ngô Bích Nhung . Luôn tiên phong thực thi các chủ trương của Đảng. đặc biệt là các sản phẩm thanh toán trong nước v. NHN 0&PTNT Tỉnh Minh Hải lúc bấy giờ tách ra thành 2 NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau và NHN0&PTNT Tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Cà Mau.11 tỷ đồng.v… Ngày 28/06/2010. Tp Cà Mau. Từ khi thành lập đến nay NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau đã vượt qua nhiều khó khăn.

đổi mới để vươn lên đứng vững tạo dựng vị thế trên thương trường. PHỤ TRÁCH KINH DOANH PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH PGĐ. cũng là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh cho sự nổ lực và cố gắng của ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động. Có một mạng lưới gồm 9 chi nhánh rộng khắp trên phạm vi lãnh thổ toàn tỉnh chính là thế mạnh hơn hẳn các NHTM khác. Cơ cấu tổ chức GIÁM ĐỐC PGĐ. sự phát triển kinh tế không dồi dào giữa các vùng trong tỉnh.3.1.3. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN PHÒNG DỊCH VỤ KINH DOANH KIỂM TRA & KSNB PHÒNG KINH DOANH NGOẠI HỐI PHÒNG KẾ TOÁN NGÂN QUỸ PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG ĐIỆN TOÁN Hình 1: Sơ đồ tổ chức của NHN0&PTNT tỉnh Cà Mau GVHD:Đàm Thị Phong Ba 18 SVTH:Ngô Bích Nhung . TỔ CHỨC BỘ MÁY 3. 3.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau động rộng lớn. trình dộ dân trí thấp…để đạt được những thành tựu như ngày nay là cả sự phấn đấu không ngừng học hỏi.

phân tích nợ quá hạn tìm nguyên nhân và phương hướng khắc phục.Thường xuyên phân loại nợ.Xem xét nội dung do phòng tín dụng trinh lên để quyết định cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Quản lý và điều hành hoạt động tín dụng trong hệ thống NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau. .2. b) Phòng kế hoạch kinh doanh Có chức năng tham mưu cho giám đốc trong việc quản lý. dịch vụ mới. đề xuất thủ tục cho vay. Nhiệm vụ .3. .Nghiên cứu. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 19 SVTH:Ngô Bích Nhung . .Trực tiếp thẩm định các dự án tín dụng thuộc quyền phán quyết của NHN0&PTNT Tỉnh Cà Mau. bảo lãnh trong nước…nghiên cứu đề suất cải tiến thủ tục cho vay tạo thuận lợi cho khách hàng nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh an toàn hiệu quả.Dự thảo các quy chế và quy trình hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng . Chức năng của các bộ phận a) Giám đốc Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành nghiệp vụ kinh doanh nói chung và hoạt động cấp tín dụng nói riêng trong phạm vi được ủy quyền.Đầu mối và phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức chỉ đạo đầu tư thử nghiệm cho các chương trình nghiên cứu sản phẩm. . .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 3. phân loại khách hàng.Ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khách hàng và ngân hàng cùng lập. công việc củ thể liên quan đến hoạt động tín dụng bao gồm: . thực hiện các biện pháp xử lý đối với khách hàng.Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện chiến lược khách hàng và tổ chức quản lý. . chỉ đạo hợp đồng tín dụng. cho gia hạn nợ.Quyết định các biện pháp xử lý nợ. .

trung. dịch vụ ký gửi tài sản. hạch toán thống kê và nghiệp vụ thanh toán theo quy định của NHN0&PTNT Việt Nam. Dịch vụ nhận tiền gửi + Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. + Cho vay người đi lao động nước ngoài + Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống + đồng tài trợ. thế chấp tài sản. dài hạn các thành phần kinh tế bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.Nhân viên ngân quỹ sau khi xem xét các thủ tục và tiến hành các dịch vụ ngân quỹ cho khách hàng. không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ + Tiền gửi có kỳ hạn + Tiền gửi không kỳ hạn + Tiền gửi tiết kiệm lãi bậc thang + Tiền gửi tiết kiệm có khuyến mãi bảo hiểm + Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước + Tiền gửi tiết kiệm gửi góp + Phát hành kỳ phiếu. quản lý kho. cách tính lãi.Phòng kế toán giải thích cho hách hàng về những vấn đề mà khách hàng còn vướng mắt như: lãi suất. kỳ hạn trả lãi… . Làm nhiệm vụ chi tiền mặt. cho vay các dự án đầu tư GVHD:Đàm Thị Phong Ba 20 SVTH:Ngô Bích Nhung .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau c) Phòng kế toán và ngân quỹ Thực hiện công tác huy động vốn tại ngân hàng Phòng kế toán tiếp nhận khách hàng. giấy tờ có giá. Thực hiện giải ngân. quản lý an toàn kho quỷ. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHN0&PTNT TỈNH CÀ MAU 3. các chứng từ. trái phiếu 3.2. Dịch vụ tín dụng + Cho vay ngắn. ủy thác.4.4. . Trực tiếp hạch toán kế toán.1. thu nợ 3.4. sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền nhân viên kế toán hướng dẫn cho khách hàng qua phòng ngân quỹ để nộp tiền. nhân viên phòng kế toán hướng dẫn quy trình và thủ tục cần thiết khi khách hàng gửi tiền.

4. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHN0&PTNT TỈNH CÀ MAU 3 NĂM 2009 – 2011 Ngân hàng hoạt động có hiệu quả trước hết phải có nguồn vốn vững mạnh và sử dụng vốn có hiệu quả mang lại lợi nhuận cao nhất và mức rủi ro thấp nhất ngân hàng. đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.5. Các dịch vụ khác 3.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau + Cầm cố chứng từ có giá + Tài trợ xuất nhập khẩu 3.4. Dịch vụ thanh toán ngoại hối + Thanh toán xuất nhập khẩu + Tín dụng chứng từ + Các hình thức thanh toán nhờ thu + Chuyển tiền điện tử + Thanh toán biên mậu với các nước có chung biên giới + Mua bán trao đổi các loại ngoại tệ + Chuyển tiền phí thương mại + Cầm cố. chi phí. chiết khấu bộ chứng từ 3.4. chi hộ + Chi trả lương hộ 3.3. lợi nhuận của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau qua 3 năm 2009-2011: GVHD:Đàm Thị Phong Ba 21 SVTH:Ngô Bích Nhung .4.5. Sau đây là tình hình thu nhập. Dịch vụ thanh toán trong nước + Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tổ chức cá nhân + Chuyển tiền điện tử + Thu hộ.

579 800. có những cán bộ đảm nhiệm rất nhiều công việc trong khi bộ phận khác thì lại nhàn rỗi.162 34. Trong năm 2011. nhưng tiền lương tương đương nhau.838 90. ta thấy tổng thu nhập của năm 2010 tăng so với năm 2009 là 206.73 TỔNG CHI PHÍ 66.000 962.379 683.052. đã làm cho tình hình cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. CHI PHÍ.000 TRIỆU ĐỒNG 1.07 23.579 962.583 40.000 200.000 750.88 301.052.379 TỔNG CHI PHÍ LỢI NHUẬN 400.000 -47 -0.885 66. Bên cạnh đó là do công tác quản lý điều hành như chưa giao việc cụ thể cho từng cán bộ. LỢI NHUẬN 2009 .000.264 750. lợi nhuận 2009 .07%.200 43.000 0 2009 2010 2011 NĂM Hình 2: So sánh tình hình thu nhập.2011 Qua bảng 1 và Hình 2. tuy nhiên thu nhập tăng 37.000 1.417 1.000 206.000 TỔNG THU NHẬP 544.417 683.153 37.838 90.200.65 LỢI NHUẬN (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 2009-2011) 1. Điều này không khó lý giải vì trong năm 2010 ở tại Cà Mau có nhiều Ngân hàng mới thành lập.000 66. Ngân hàng đã đạt được lợi GVHD:Đàm Thị Phong Ba 22 SVTH:Ngô Bích Nhung .19 477.421 40.88% nhưng chí phí tăng 43.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 1: TÌNH HÌNH THU NHẬP.000 206.885 66.2011 Đvt: Triệu đồng CHÊNH CHÊNH LỆCH LỆCH CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % TỔNG THU NHẬP 544.19% nên nó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế giảm 0.200 triệu đồng điều đó cho thấy thu nhập và chi phí của ngân hàng phát triển tương đối đồng bộ.153 triệu đồng trong khi đó tổng chi phí tăng là 206.000 600. nên việc Ngân hàng không thực hiện được hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.264 477.19 278. chi phí.

điều này có thể nhận thấy rõ qua sự tăng của thu nhập với tỷ lệ phần trăm tăng thêm là 40.162 triệu đồng (34.1.6. Cà Mau còn có tiềm năng về tài nguyên rừng. tiềm năng phát triển nông nghiệp. lợi nhuận năm 2011 cao hơn so với năm trước tuy nhiên lợi nhuận năm 2010 giảm 47 triệu đồng so với năm 2009.05% kế hoạch. Thuận lợi Cà Mau có điều kiện tự nhiên thuận lợi và có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế toàn diện. tăng 5. ta có thể khái quát tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm từ 2009 đến 2011 tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau: Ngân hàng kinh doanh có lãi qua 3 năm. Đồng thời.000 tấn/năm.29% là do tốc độ tăng trưởng bình quân của chi phí (41.000ha). ta cũng rút ra được có 3 yếu tố chính tác động trực tiếp đến việc tăng giảm lợi nhuận qua 3 năm là: Tốc độ tăng trưởng tín dụng. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 23 SVTH:Ngô Bích Nhung . tốc độ tăng trưởng bình quân của lợi nhuận chỉ đạt 17.457 tỷ đồng và kim nghạch xuất khẩu 910 triệu USD. Giảm thời gian và chi phí cho quá trình luân chuyển tiền hàng hóa.574 triệu đồng. dich vụ. với chiều dài bờ biển trên 254km.96%) cao hơn tốc độ tăng bình quân của thu nhập (39. Tổng sản phẩm trên trên địa bàn tính theo giá thực tế đạt 28.19% bên cạnh đó chi phí tăng với một tỷ lệ 40.000km2. đạt 98. diện tích ngư trường khoảng 70. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện nay đạt khoảng trên 320. 3.73% theo tình hình này cho thấy một số chi nhánh của ngân hàng hoạt động tương đối hiệu quả lợi nhuận năm sau lớn hơn năm trước. Ngoài thế mạnh về thủy sản. khoáng sản.110 tỷ đồng. KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 3. Bên cạnh đó tình hình kinh tế tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực như: Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2011 đạt 16.6.000ha (trong đó diện tích nuôi tôm khoảng 240.65%) so với năm 2010. Mặc dù hầu hết các đơn vị điều dương quỹ thu nhập nhưng còn một chi nhánh quỹ thu nhập không đủ chi lương kinh doanh (chỉ đạt 84%) là thành phố Cà Mau.04%).Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau nhuận tăng 23.000 tấn/năm. THUẬN LỢI. tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. diện tích nuôi trồng thủy sản trên 270. mức lợi nhuận bình quân đạt 74. trong đó tôm 120. Nợ xấu phát sinh trong kỳ kinh doanh. Tóm lại. đặc biệt là kinh tế thủy sản.44% so với cùng kỳ (chủ yếu là hàng thủy sản) tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng phát huy vai trò làm trung gian thanh toán để các hoạt động được diễn ra nhanh chóng hơn. Lãi suất điều hoà từ hội sở.

Ngân hàng ngày càng phát triển vững mạnh.Tình hình một số lĩnh vực còn yếu kém như: chỉ số CPI trên địa bàn tăng 16.94% so với 2010. hạn chế rủi ro trong kinh doanh. giúp đở nhân viên tạo nên một khối đoàn kết vững mạnh giữa lãnh đạo và nhân viên góp phần cho hoạt động chi nhánh hiệu quả cao. kết cấu hạ tầng kinh tế chưa phát triển. . công nghệ tiên tiến. Lãnh đạo Ngân hàng đã đề ra chiến lược kinh doanh đúng đắn và chỉ đạo thực hiện sát sao.Trụ sở làm việc được nâng cấp.Tình hình kinh tế . kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả của Ngân hàng. Tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động Ngân hàng.6. tôm chết xãy ra khá phổ biến (đối với tôm công nghiệp.2. việc ứng dụng khoa học kỹ GVHD:Đàm Thị Phong Ba 24 SVTH:Ngô Bích Nhung . . tinh thần trách nhiệm và đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc. cải tạo với những trang thiết bị máy móc hiện đại.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . . tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất. chính sách của Đảng và Nhà nước. Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi Ngân hàng Nông nghiệp còn phải gặp nhiều khó khăn: . kỷ cương và có trách nhiệm. nâng cao uy tín và được nhiều khách hàng tín nhiệm. sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững. .chính trị ổn định. 3. . tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và đạt vượt kế hoạch của cấp trên giao. năng suất lúa và tôm nuôi còn thấp. ban lãnh đạo tận tâm.Được sự quan tâm của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể là ban hành các văn bản và chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. bán công nghiệp). Đó chính là thuận lợi của Ngân hàng Nông nghiệp Cà Mau trong việc đảm bảo khả năng thanh toán của mình.Đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn. đặc biệt là Phòng giao dịch Trung Tâm đã được nâng cấp.Ngân hàng Nông Nghiệp là một hệ thống rộng khắp cả nước và là loại hình Ngân hàng phát triển mạnh mẽ nhất nên chủ động được nguồn vốn dồi dào.Được sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan đã giúp cho Ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. thực hiện tốt các chủ trương. có thể điều hoà vốn cho các chi nhánh trong cả nước.

năm 2010 trong năm tình hình lãi suất. tỷ giá.nông thôn. giảm hạch toán của chi nhánh. việc áp dụng khoa học kỹ thuật kém phát triển trong nông nghiệp. . dịch vụ. thay đổi mạnh tác phong giao dịch và tiếp cận. thủy sản cũng gây ảnh hưởng cho Ngân hàng. Với tình hình đó thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng nông nghiệp trên 6% là điều đáng lo ngại. Ngân hàng nhà nước VN sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng “chặt chẽ.Ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp . vùng kinh tế tập trung. . doanh nghiệp vừa và nhỏ. tăng cường khâu đào tạo sản phẩm mới đối với cán bộ nghiệp vụ. làm phát sinh nợ quá hạn hàng loại. đồng thời tạo điều kiện để phát triển thị phần tại khu vực đô thị.Ảnh hưởng bởi những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh: năm 2009 do tình hình kinh tế suy giảm làm ảnh hưởng đến một số lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu kéo theo làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ngân hàng về tình trạng huy động vốn và quá trình giải ngân diễn ra cũng rất khó khăn. thận trọng”. giá vàng luôn biến động theo chiều hướng tăng. dịch bệnh.Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp. .3. ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng và phải trích dự phòng rủi ro lớn. .Tình hình nuôi tôm của bà con nông dân dẫn tiếp tục thua lỗ do tôm chết kéo dài. Tiếp tục khẳng định và giữ vững thị trường .6. 3.thị phần nông thôn. nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần luôn tăng lãi suất và khuyến mãi cao. theo hướng “Agribank đến với khách hàng”. Năm 2011 giá vàng tiếp tục biến động khó lường các ngân hàng tiếp tục chạy đua theo lãi suất như để bảo toàn ngồn vốn hầu hết các ngân hàng thương mại buộc phải vượt trần lãi suất huy động.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau thuật vào sản xuất còn hạn chế. . nhiệm vụ chống lạm phát vẫn là hàng đầu. Phương hướng phát triển Năm 2012.Thiên tai. nên đã có sự chuyển vốn giữa các ngân hàng và trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng cạnh tranh gay gắt trên tất cả các sản phẩm. cho xuất khẩu. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 25 SVTH:Ngô Bích Nhung . một số doanh nghiệp cũng để nợ quá hạn phát sinh cao. môi trường bị ô nhiễm bất lợi cho việc nuôi tôm ở tỉnh.

.150 tỷ đồng.Thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng 30% so với năm 2011. mua bán ngoại tệ đạt trên 80 -100 triệu USD.Tăng cường các hoạt động thu ngoài tín dụng.Nguồn vốn huy động tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2011.Tỷ lệ nợ xấu tối đa 3% tổng dư nợ. .450 tỷ đồng trở lên (NHN0 Việt Nam giao huy động vốn tăng thêm bình quân 1. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 26 SVTH:Ngô Bích Nhung .dịch vụ.5 tỷ/1 CBVC/năm).000 bộ chứng từ.3% so năm 2011) . .Đảm bảo khả năng tài chính là điều kiện quyết định thu nhập cán bộ nhân viên.7% so với năm 2011. tăng 66.Nợ xấu < 3% (số tuyệt đối nhỏ hơn 100 tỷ) Mục tiêu cụ thể: .4%/ tổng dư nợ. . . . số dư huy động đạt từ 3.6% so với năm 2011.Đảm bảo đủ lương kinh doanh cho cán bộ công nhân viên cho cán bộ thành tích tốt nhiệm vụ được giao. phát triển mạnh sản phẩm . thực hiện thanh toán quốc tế từ 700 đến 1. số tuyệt đối dư nợ tín dụng 5. Tổng dư nợ tín dụng nội tệ tăng trưởng tối đa 14. Dư nợ ngoại tệ 16 triệu USD (giảm -6. .Tỷ lệ thu hồi nợ đã xử lý rủi ro đạt từ 50% trở lên. chú ý các sản phẩm liên kết với ABIC.8 triệu USD.Huy động vốn bằng ngoại tệ 3.Cơ cấu dư nợ tín dụng trung. dài hạn chiếm 23.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .

0 0 165.0 0 59.649.209 45.545 29. Năm 2010.32 17.221.1.92 1.880. Ngân hàng cần phải tạo được nguồn vốn ổn định.15%) so với năm 2009 cho thấy sự nỗ lực đáng kể của chi nhánh trong công tác nguồn vốn.064 triệu đồng tỷ lệ tăng 10.445 49.92 100.078.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHN0&PTNT TỈNH CÀ MAU 4.5 Số tiền % Số tiền % Số tiền Số tiền 1.06 7 10.84 1. 428.019 952.282 4.2011 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 CHỈ TIÊU Vốn huy động Vốn điều chuyển % CHÊNH CHÊNH LỆCH LỆCH 2010/2009 2011/2010 Số % tiền 801. công tác nguồn vốn giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh.631.272 49.0 0 207.827 4.977 triệu đồng (tương đương tăng 29.55 100. 62 4 - 9 - 331.884 34.206 61.93 38. Diễn biến cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh cụ thể như sau: GVHD:Đàm Thị Phong Ba 27 SVTH:Ngô Bích Nhung .977 % 39. 66 18. Qua 3 năm hoạt động ta thấy tình hình nguồn vốn của ngân hàng tăng trưởng không ổn định.308 4.53 2.808 3. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 4.331 4.935.488.194 1. tình hình kinh kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt là công tác tín dụng vì các ngân hàng thương mại luôn tăng lãi suất và khuyến mãi cao. - 66 42.268.23 2. nên có sự chuyển dịch vốn giữa các ngân hàng tuy nhiên tổng nguồn vốn năm 2010 tăng 952.1 5 2 - 39.55 100.95 590.4 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009 – 2011) Trong hoạt động ngân hàng.764 Quỹ dự phòng và vốn khác Tổng nguồn vốn 148. Phân tích tình hình nguồn vốn Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 2009 .603. chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.372 3.1 16 4 4 20.50 303.1. năm 2011 tổng nguồn vốn tăng 428.14% so với năm 2010.078 45.1.

Tóm lại tất cả các đơn vị điều có nguồn vốn tăng. cùng với sự tích cực trong công tác huy động vốn làm cho nguồn vốn huy động có bước phát triển đáng kể. thì nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp đạt 30.49% so với năm trước. Năm 2011 tổng nguồn vốn huy động đạt 2. thì nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp Cà Mau chiếm 31.59% đạt 110.060.62%) so với năm 2009.934 tỷ lệ tăng 38. vốn huy động bằng ngoại tệ là 2.296 ngàn USD tăng 30. có số tuyệt đối tăng cao nhất là huyện Thới Bình (133. nuôi trồng và xuất khẩu cũng tăng.Vốn huy động: đến 31/12/2010 đạt 2.45%.12%) so với năm 2010.272 triệu đồng so với đầu năm tăng 590.932 triệu USD quy đổi ra đồng Việt Nam là 17. Năm 2011 vốn huy động bằng nội tệ tăng 771.627 triệu đồng so với năm 2009 tăng 653. Đầm Dơi (116.15% thị phần.91% kê hoạch. tỷ lệ tăng 46. Các thành phần kinh tế phát triển khá góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Trần Văn Thời (76.758 triệu đồng.325 triệu đồng (-17.119 triệu đồng. năm 2011 lại giảm -331. Năm 2010 vốn điều chuyển của Ngân hàng tăng 303. tỷ lệ tăng 37. Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương của tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (6. các hoạt động khai thác.276 tỷ đồng) .09% so với đầu năm).78% kế hoạch năm do NHN0&PTNT Việt Nam giao (2.194 triệu đồng. chiếm tỷ trọng 1. Sự sụt giảm của vốn điều chuyển.600 tỷ đồng) về thị phần nguồn vốn huy động tại địa phương của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (9.66%/Tổng vốn huy động. Năm 2011.40% chiếm tỷ trọng 99.50% so với kế hoạch. đạt 112.456 tỷ đồng).15%/Tổng vốn huy động về ngoại tệ huy động được 0. đạt 49. Tất cả các yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi để chi nhánh khai thác nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 5.206 triệu đồng so với đầu năm tăng 801.Vốn tự có: do Ngân hàng là Ngân hàng chi nhánh nên không có phần vốn mà phần vốn của Ngân hàng chủ yếu là lợi nhuận của năm trước và các quỹ. Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền.880.176 tỷ đồng.764 triệu đồng (18. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 28 SVTH:Ngô Bích Nhung . năm 2010 vốn huy động nội tệ 2.577 tỷ đồng).078. đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và tương đối toàn diện.89 (%).645 triệu đồng tỷ lệ giảm 30.59% thị phần (giảm 8.8 tỷ đồng). tỷ lệ tăng 39. quỹ dự phòng và vốn khác là do sự tăng của vốn huy động.xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển. tình hình kinh tế .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .500 tỷ đồng).66%.

488.25 2.826.312 1.70 0.95% và điều chuyển chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 34.206 100.041.067 1. Điều này chứng tỏ rằng vốn huy động và vốn điều chuyển là hai khoản mục rất quan trọng.55% .2011 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 TG dân cư TG KBNN TG các TCTD Tổng Số tiền % Số tiền 1.50 – 49.06 4.53% . mặc dù vậy tùy vào tính chất và tầm quan trọng của từng khoản mục mà nó có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình nguồn vốn. ta đi vào phân tích chi tiết tỷ trọng các khoản mục nguồn vốn.92% trong 3 năm trong đó quỹ dự phòng và nguồn vốn khác chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 3.880.143 6.16 100. Do đó. Do đó. muốn đánh giá được bản chất của sự tăng giảm này cũng như tầm quan trọng của từng khoản mục.434 92.639 98.xã hội ở từng thời điểm.61.589 0. Ngân hàng phải thực sự quan tâm và có những chính sách điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình của Ngân hàng cũng như tình hình kinh tế .4. qua việc đánh giá tình hình nguồn vốn của Ngân hàng thì ta thấy các khoản mục trong phần này đều có thay đổi qua 3 năm.10 1.14 1.69 48.93% với tỷ trọng này thì nó không có ảnh hưởng lớn đối với nguồn vốn của ngân hàng. Qua bảng trên ta nhận thấy: Tổng vốn huy động chiếm tỷ trọng trung bình là khoản 45.00 2. có ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn của Ngân hàng. Bảng 3: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC VỐN HUY ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 2009 .00 2.078 100.893 103.272 (Nguồn: phòng kinh doanh) % Số tiền % 98.501 0. đối với vốn huy động thì tăng qua các năm là do công tác tiếp thị cho sự chuyển biến khá tích cực.078.93 35.97 2.978 1.00 GVHD:Đàm Thị Phong Ba 29 SVTH:Ngô Bích Nhung .383.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Nhìn chung.

69% 2009 2010 92. nguồn Vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu là tiền gửi dân cư còn tiền gửi của các tổ chức tín dụng và tiền gửi kho bạc nhà nước là không đáng kể.14% TG các TCTD Hình 3: Biểu đồ tỷ trọng các khoản mục trong vốn huy động 2009 . nếu huy động nguồn này lớn thì Ngân hàng phải dự trữ tài sản có khả năng thanh khoản nhanh.2011 Qua hình ta có thể thấy rằng. .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 6. năm 2010 là 1.69%. Ta thấy tiền gửi của dân cư tăng ở năm theo các năm. chính vì thế có thể Ngân hàng kiểm soát được việc sử dụng vốn như thế nào cho hợp lý tránh được rủi ro thiếu tiền thanh toán. Tuy nhiên nó tiềm ẩn rủi ro là khi bị rút vốn bất ngờ thì Ngân hàng có khả năng thiếu tiền để chi trả.97%. năm 2010 là 98.70% 0.93% 0. Năm 2009 chiếm tỷ lệ 92. năm 2011 là 1.25% TG dân cư 0. Ngân hàng phải thận trọng trong khi huy động nguồn vốn này. Tiền gửi dân cư chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn cho nên huy động nguồn này mặc dù lãi suất cao hơn huy động tiền gửi không kỳ hạn nhưng Ngân hàng kiểm soát được thời kỳ bị rút vốn. điều này là do Ngân hàng ngày càng chú trọng hơn việc huy động từ khách hàng. .06% TG KBNN 1.16% 2011 98. đồng thời GVHD:Đàm Thị Phong Ba 30 SVTH:Ngô Bích Nhung .7% trong tổng nguồn vốn huy động.93%.97% 98.10% 1. Đây là tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất thấp do đó nó có lợi cho Ngân về lãi suất huy động. tỷ trọng luôn chiếm hơn 90 % trong tổng vốn huy động.Tiền gửi dân cư: Giữ vai trò chủ yếu.Tiền gửi của KBNN: Năm 2009 chiếm tỷ trọng là 6. tuy nhiên hai khoản mục này lại có chiều hướng tăng giảm trái ngược nhau qua 3 năm.14% chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng.25% và năm 2011 là 98.

14 (Nguồn:Bảng tổng kết tài sản 3 năm 2009 .545 428.16%).649. điều này cho ta thấy tình hình nguồn vốn của Ngân hàng không thiếu trong 3 năm.827 4.47 10.2011 Đvt: triệu đồng Năm Khoản mục Tín dụng đối với TCKT. Qua các năm tiền gửi của các tổ chức này luôn giữ vai trò chủ yếu và tăng mạnh qua các năm.090 893. góp phần tăng số dư huy động.484.977 29. Có được những thành tích như vậy là do Ngân hàng đã tích cực thực hiện công tác quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và đa dạng hơn các hình thức huy động như phát hành nhiều đợt trái phiếu huy động vốn với mức lãi suất cao cùng với các chương trình dự thưởng.1.66 29.CN Tài sản khác Tổng tài sản CHÊNH LỆCH CHÊNH LỆCH 2010/2009 Số tiền % 2011/2010 Số tiền % 2009 2010 2011 3.282 4. Tình hình tài sản Bảng 4: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG 2009 . dự thưởng. Sự tăng trưởng của vốn huy động từ dân cư qua các năm rất cao.14%).977 triệu đồng (tương đương 29.2011) Năm 2010 tổng tài sản tăng so với năm 2009 số tiền là 952. áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất trong khung lãi suất mà ngân hàng trung ương cho phép.66 470..064 triệu đồng (10. . đây là hiện tượng tốt 4.119. Năm 2011 thì lại tăng so với năm 2010 là 428..064 -20.372 59.221. Thế nhưng đây mới thực sự là nguồn vốn giúp ngân hàng đạt hiệu quả kinh doạnh cao nhất vì nó có chi phí thấp đồng thời tạo sự chủ động cho ngân hàng.73 148.958 28.Tiền gửi của TCTD: chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong nguồn vốn huy động qua 3 năm.019 952. Mặt khác.481 4.16 -42.523 4.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau đã áp dụng một số chính sách ưu đãi khi khách hàng gửi tiền như: khuyến mãi. Bởi vì huy động bằng hình thức này làm cho lãi suất đầu vào cao ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cũng như hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.013. Sự hấp dẫn của lãi suất cũng như việc cung cấp các dịch vụ thanh toán chuyên nghiệp đã thu hút lượng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế.609 11.308 165.2.268. Như thế tình hình tài sản của Ngân hàng có nhiều biến động thất GVHD:Đàm Thị Phong Ba 31 SVTH:Ngô Bích Nhung .808 3.331 207.. Nói cho cùng đây chỉ là biện pháp cuối cùng để huy động vốn khi Ngân hàng thiếu tiền chi trả hay nguồn vốn cho vay.

545 triệu (20. đồng thời nó cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. .00 4.73%) so với năm 2010.55% 165.45% 95. và để biết việc tác động của việc thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài sản của Ngân hàng thì ta tiến hành phân tích xem tỷ trọng từng khoản mục tài sản qua 3 năm như thế nào và nó có biến động gì.282 3.308 100.Tài sản khác: bao gồm tài sản cố định. giấy tờ….2011 Đvt: triệu đồng Năm 2009 Số tiền % Khoản mục Tín dụng đối với Năm 2010 Số tiền % 3.CN Tài sản khác 4.268.221. Do loại hình kinh doanh Ngân hàng là một hình thức kinh doanh đặc biệt nên tài sản của Ngân hàng chủ yếu là tín dụng đối với TCKT. Cụ thể. Nhìn chung. Mặt dù đây là khoản mục tài sản không sinh lời nhưng nó khá quan trọng bởi nó thể hiện bộ mặt của Ngân hàng.481 TCKT. công cụ dụng cụ. CN 2011 96. năm 2010 tăng 893.523 95.827 3.084.649.55 4.55% Tổng tài sản Năm 2011 Số tiền % 95. để từ đó có biện pháp thích hợp tác động làm cho cơ cấu tài sản của Ngân hàng tốt hơn. qua phân tích tình hình tài sản của Ngân hàng cho ta thấy: Mặt dù tổng tài sản của Ngân hàng không có thay đổi lớn trong 3 năm nhưng các khoản mục tài sản lại biến động bất thường không ổn định. CN: Khoản mục này tăng qua 3 năm.119.090 96.Năm 2010 tình hình tài sản tăng với số tiền là 59.609 triệu đồng (11.Tín dụng đối với TCKT.45% SVTH:Ngô Bích Nhung Tài sản khác .013.372 100.808 4.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau thường như vào năm 2010 tăng còn năm 2011 lại giảm.331 100.484.82% 207.47%) so với năm 2010.985 triệu đồng (tương đương 28. năm 2011 tăng 470.019 triệu (29.82 3.45 4.66%) so với năm 2009.00 (Nguồn: bảng tổng kết tài sản 3 năm 2009 .55 4.66%) so với năm 2009. Trong đó tín dụng đối với cá nhân và hộ sản suất là chiếm tỷ trọng lớn.2011) 2009 2010 95. Bảng 5: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TÀI SẢN 2009 .004. Để hiểu kỹ hơn về tình hình tài sản của Ngân hàng như thế nào ta đi vào phân tích thông qua bảng trên: . Điều này do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động. sang năm 2011 thì khoản mục này giảm 42.45 148. CN.08% GVHD:Đàm Thị Phong Ba 32 Tín dụng đối với TCKT.

năm 2011 chiếm 96.Tín dụng đối với TCKT. Tuy nhiên. CN: Chiếm tỷ trọng rất lớn trong 3 năm. cá nhân trong nước. trung bình khoảng 95. nhưng đây là tài sản sinh lời với tỷ trọng như thế cho ta thấy Ngân hàng chủ yếu kinh doanh dựa vào hoạt động tín dụng.45%.66% trong tổng tài sản.33% trong 3 năm so với tổng tài sản.08%.Các khoản mục khác trong phần tài sản: Tiền lãi cộng dồn dự thu.01% chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản của ngân hàng. . chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 0.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Hình 4: Biểu đồ tỷ trọng các khoản mục tài sản 2009-2011 . Cụ thể. khoản mục này biến động không nhiều qua 3 năm. Tóm lại: Do đây là loại hình kinh doanh đặc biệt nên phần tài sản cố định chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản của ngân hàng đa phần tài sản của ngân hàng tín dụng đối với các tổ chức. Các tài sản khác chiếm tỷ trọng trung bình khoản 4. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 33 SVTH:Ngô Bích Nhung . năm 2009 chiếm 95. năm 2010 chiếm 95.45%.

360 27.902 328. Năm 2011 thì doanh số cho vay tăng 1.114 22.950 23.1 -14.659 118.374 24.997 41.484.171 459.967.992 40.85 1.735.281 18.01 -39.483 25.509.609 11.Dịch vụ. Phân tích tình hình cho vay theo thời gian Bảng 6: CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 .481 4.16 -18.702.2011 Đvt: Triệu đồng Năm Khoản mục CHÊNH LỆCH CHÊNH LỆCH 2010/2009 Số tiền % 2011/2010 Số tiền % 2009 2010 2011 DSCV 5. năm 2011 tình hình kinh tế .952 -69.183 154.318.755 9.706.129 2. năm 2010 tình hình nền kinh tế thế giới tuy gặp nhiều khó khăn.85%) so với năm 2009.119.619 335.808.780. Với tốc độ tăng trưởng như thế nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của Ngân hàng GVHD:Đàm Thị Phong Ba 34 SVTH:Ngô Bích Nhung .4 Trung và dài hạn 150.833 -34 DSTN 5.82 1.4 -16.456 2.56 Ngắn hạn 5.Doanh số cho vay: Năm 2009 doanh số cho vay là 5.755 147.2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 4.042 triệu đồng.326.39 61.56%) so với năm 2010.523 4.1.91 -53.013. Thương mại .784 3.8 Trung và dài hạn Trung và dài hạn (Nguồn: Báo cáo tổng kết của Ngân hàng năm 2009.12 379.2 227.811. 2010.281 triệu đồng (18.734 3.090 893.36 568.566 593. đặc biệt là ngành thương mại.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 4.615.967.913 -103.668 17.697 563.268 -97.52 Dư nợ 3.312 46.399.794 triệu tăng 2.246 299.926 9. phục hồi và tăng trưởng khá dẫn tới nhu cầu vay vốn của các tổ chức cá nhân có xu hướng tăng mạnh.677 264.11 160.280 -80.946.794 10.621 426. dịch vụ đạt 4.116 629.144 107.55 tỷ đồng tăng 14.409 2.109 53.042 8.524 118.971.281 -173. sản xuất nông nghiệp thuận lợi và ngày càng có hiệu quả cao.298 691.66 470.1 % so với cùng kỳ năm trước.345 8. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng Công nghiệp .763 7.752 45.452 371.Xây dựng.890.807.321.752 triệu đồng (45.322.85 1.5 -191. Bên cạnh đó nền kinh tế Việt Nam đã ngăn chặn được đà suy giảm.075 2. năm 2010 là 8.447 -39.692.917 36.615.029 90.xã hội địa phương có nhiều thách thức do giá cả hàng hóa không đươc ổn định đặc biệt là giá vàng luôn thay đổi theo chiều hướng tăng dần và lãi suất đồng nội tệ khá cao nên nó làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.73 Ngắn hạn Trung và dài hạn Nợ xấu Ngắn hạn 2.342 9.029 -17.1 -23.98 1.25 Ngắn hạn 5.958 28.529.009 7.739.048 177.102.904 -69.182.735.075 -21.702.139. 2011) Nhận xét: .

013.Tình hình dư nợ: Với mũi nhọn của tỉnh là ngành chế biến thủy sản xuất khẩu và nông sản nên đặc thù của chi nhánh là đầu tư tín dụng tập trung cho ngành thủy sản và chăn nuôi trồng trọt. Tuy nhiên. nó có ảnh hưởng có thể có ảnh hưởng 2 mặt đối với Ngân hàng. Đây là dấu hiệu tốt của Ngân hàng trong việc xử lý và thu hồi nợ.780. sang năm 2011 thì nó vẫn tăng 470.409 triệu đồng tăng 1.009 triệu đồng thì năm 2010 là 7.Doanh số thu nợ: Mặc dù tình hình kinh tế .609 triệu đồng (11. Trong đó doanh số thu nợ của các món nợ ngắn hạn có số tiền lớn. . Cụ thể. dịch bệnh…nhưng nhờ có sự điều hành. Năm 2009 dư nợ là 3.958 triệu đồng (28. chăn nuôi và trồng trọt cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chi nhánh.481 triệu đồng tăng 893.xã hội có nhiều biến động nhưng việc thu hồi nợ của Ngân hàng tốt. năm 2011 doanh số là 9.808. trung và dài hạn thì ngược lại. Do vậy bất kỳ biến động nào ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Về kết cấu dư GVHD:Đàm Thị Phong Ba 35 SVTH:Ngô Bích Nhung . trung và dài hạn giảm vào năm 2010 và tăng vào năm 2011 nhưng với số tiền không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thu hồi nợ của Ngân hàng. mà điều quan trọng ở đây là trong dư nợ đó có bao nhiêu là dư nợ xấu. đạt được kết quả đó là do Ngân hàng đã có những chính sách hợp lý trong lĩnh vực tín dụng.119.706. .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau như doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua các năm. đây là mức tăng trưởng cao so với những năm vừa qua và so với mặt bằng chung của cả nước.66%) so với năm 2009.926 triệu đồng tăng 2.523 triệu đồng thì năm 2010 là 4.483 triệu (25.102. Đây là điều cũng dễ hiểu bởi hoạt động tín dụng của Ngân hàng chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay ngắn hạn. Với điều kiện thuận lợi như vậy nó góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng điều này là tất yếu bởi lẽ doanh số cho vay giảm hoặc tăng thì khi đó doanh số thu nợ cũng giảm hoặc tăng theo. chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình địa phương nên tỉnh đã tạo ra những bước đột phá mới thúc đẩy tình hình kinh tế-xã hội phát triển.73%) so với năm 2010. năm 2009 là 5.2%.917 triệu đồng (36. điều này chưa chứng minh được gì về hoạt động tín dụng của Ngân hàng bởi dư nợ của Ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 12. doanh số thu nợ của năm sau cao hơn năm trước.25%) so với năm 2010. trong năm 2010 tuy tỉnh nhà phải đối mặt với những khó khăn như: thời tiết không thuận lợi.971.85%) so với năm 2009.

697 3.24% chiếm tỷ trọng 6. từ bảng trên cho ta thấy các món cho vay của ngân hàng chủ yếu là cho vay ngắn hạn.048 triệu đồng thì năm 2010 là 154.029 triệu giảm (23.162 triệu đồng.318. Nếu như năm 2009 nợ xấu là 328. tỷ lệ tăng 24. cụ thể Ngân hàng cho vay ngắn hạn chiếm khoản GVHD:Đàm Thị Phong Ba 36 SVTH:Ngô Bích Nhung .243 triệu đồng.4%) so với năm 2010.07 5 3. Và năm 2011 chiếm 63.068 triệu đồng.50% chiếm tỷ trọng 92. nợ xấu giảm vào các năm đặc biệt giảm mạnh vào năm 2011.042 0 4 0 (Nguồn: Phòng kinh doanh) Năm 2011 Số tiền % 9.63%.904 triệu (53. Năm 2011 dư nợ nội tệ 4. mở rộng cho vay các thành phần kinh tế.702. .724.10 %. lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro.18 93.281 triệu đồng. Để đạt được những kết quả trên là nhờ ngân hàng đã tích cực xử lý nợ xấu trong cho vay trung và dài hạn bằng cách sử dụng dự phòng rủi ro.739.01%) so với năm 2009. mà chủ yếu là nợ xấu ngắn hạn. dư nợ ngoại tệ 15.53 2 227. năm 2010 chiếm 59. cụ thể.79%/Tổng dư nợ.413 triệu đồng tăng 161.77 %.619 10.45% chiếm tỷ trọng 93.69%/Tổng dư nợ.79 100.00 Tóm lại.0 8.47 100.34 5. trình độ đạo đức và chuyên môn của cán bộ tín dụng ngày càng được nâng cao… Như vậy. năm 2009 chiếm 63. năm 2011 là 118. Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nợ xấu là nợ xấu trong cho vay nuôi trồng thuỷ hải sản.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau nợ theo loại tiền cho vay dư nợ nội tệ năm 2010 là 3. có chiều hướng giảm qua các năm.8%.82 563.456 96.Tình hình nợ xấu: Nhìn chung tình hình nợ xấu diễn biến theo chiều hướng tốt.2011 Đvt: Triệu đồng Khoản mục Ngắn hạn Trung và dài hạn Tổng Năm 2009 Số tiền % Năm 2010 Số tiền % 8. tăng 264.31%/Tổng dư nợ.452 6.287 triệu USD quy đổi 289.201. tăng so với đầu năm tỷ lệ tăng 26.139.967. tỷ lệ tăng 25. Để biết chi tiết về sự dịch chuyển của từng khoản mục trong doanh số cho vay thì chúng ta tiếp tục đi vào phân tích chi tiết bảng sau: Bảng 7: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC CHO VAY 2009 .345 96. tránh tập trung việc cho vay. đôn đốc thu hồi nợ.0 5.144 triệu đồng giảm 173.60 100.40 371. dư nợ ngoại tệ giảm 2.946.

hơn nữa nguồn vốn ngân hàng cho vay chủ yếu dựa vào hơn 50% là vốn điều chuyển từ hội sở chính . giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn. cũng như giảm chi phí trả lãi. chỉ cần thị trường liên ngân hàng vừa nhích lên thì lãi suất điều hoà đã tăng ngay. rủi ro về lãi suất (môi trường kinh tế vĩ mô hiện nay tuy đã tăng trưởng ổn định hơn nhiều so với các năm trước đây nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chưa bền vững) cũng như chứa đựng nhiều rủi ro mang tính hệ thống lẫn phi hệ thống. khách sạn…) của nhiều ngành nghề trong nền kinh tế cũng vì thế có nhiều rủi ro hơn trong ngắn hạn. vừa khó cạnh tranh với ngân hàng khác trên địa bàn GVHD:Đàm Thị Phong Ba 37 SVTH:Ngô Bích Nhung . điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng thu nhập từ hoạt động cho vay. Vì thế.2011). Ngân hàng đã chủ động tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn. đến khi khách hàng mới đến ký kết xong hợp đồng tín dụng thì họ lập tức áp dụng ngay khung lãi suất mới thì khách hàng mới “hối không kịp”) nên nếu tăng thì ngân hàng sẽ bị mất khách hàng ngay.40% còn cho vay dài hạn chiếm trung bình khoản 4% vì theo như Ban lãnh đạo Ngân hàng thì lãi suất cho vay trung dài hạn là tương đối cao hơn các ngân hàng khác trên địa bàn nên cho vay dài hạn chiếm một tỷ trong tương đối thấp trong hoạt động tín dụng Ngân hàng nhận thấy được hạn chế của mình là lãi suất cho vay trung dài hạn cao hơn so với các ngân hàng khác cùng đóng trên địa bàn (tại thời điểm năm 2009 . từ đó tăng số hợp đồng cho vay trong một năm. việc này sẽ có tác dụng là thứ nhất giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn. trong khi đó ở các chi nhánh không thể tăng ngay theo vì nguồn vốn đã cho vay chưa kịp đáo hạn và vì các chi nhánh trên địa bàn có lợi thế về vốn huy động tại chỗ cũng không tăng (thật ra họ chỉ cầm cự thêm một thời gian ngắn để chiêu dụ khách hàng của ngân hàng khác. chi phí huy động vốn nói riêng vì đa số vốn huy động của chi nhánh là vốn ngắn hạn nên không thể cho vay trung dài hạn nhiều được.53 . và tác dụng cuối cùng là giảm áp lực về huy động vốn nói chung.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 93.96. tác dụng thứ hai là ngân hàng sẽ có thể tăng số vòng quay vốn tín dụng tính trên một năm cao hơn.mà nguồn vốn này luôn có chi phí cao mà thời gian sử dụng là “ngắn” (bởi vì lãi suất thay đổi liên tục). cho nên trong hoạt động kinh doanh dài hạn (đầu tư xây dựng nhà xưởng. còn nếu dựa vào vốn điều chuyển thì vừa gánh chịu chi phí trả lãi cao.

013.481 -Dư nợ Triệu đồng 3.272 2.308 4.221.268.706.63 89.488.989.858. 2010 là 89.794 10.078 2.76 -Dư nợ trung và dài % 13. còn đối với Ngân hàng thì năm GVHD:Đàm Thị Phong Ba 38 SVTH:Ngô Bích Nhung .52 3.009 7.078.926 9.32 82.523 4. năm 2011 là 94.2.79%.144 112.2.048 154.68 17.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 4.24 hạn/Dư nợ (Nguồn: Phòng kinh doanh) Nhận xét: .63%.692.9 2.075 -Doanh số thu nợ Triệu đồng 5.5 -Vốn huy động Triệu đồng 1.780.119.481 4. đạt hiệu quả cao.3 -Dư nợ/Tổng nguồn vốn % 95.22 13.621 3.523 4.808.84 2.409 -Dư nợ đầu kỳ Triệu đồng 2.902 691. năm 2009 là 95.45 -Dư nợ /Vốn huy động % 209.880.119.248.967.372 -Hệ số thu nợ % 95.08 96.013.502 4.78 86.206 .68 -Nợ xấu/dư nợ % 10.318.79 -Vòng quay tín dụng Vòng 1. Nếu số vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh.702.890.322.298 3. . phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hoặc chậm.566 + Dư nợ trungvà dài hạn Triệu đồng 426.491 3.566.484.007 3.524 -Dư nợ bình quân Triệu đồng 2.090 + Dư nợ ngắn hạn Triệu đồng 2.63 193.51 -Thời gian thu nợ bình Triệu 188 164 156 quân đồng -Dư nợ ngắn hạn/Dư nợ % 86.733 -Tổng nguồn vốn Triệu đồng 3.Vòng quay tín dụng: Chỉ tiêu trên có ý nghĩa đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng.44 95.12 155.183 593.649. với tỷ lệ này thì cho thấy tình hình thu nợ của Ngân hàng rất tốt.2011 Đơn vị Khoản mục 2009 2010 2011 tính -Doanh số cho vay Triệu đồng 5.73 94.73%. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2009 .785.1 2.Hệ số thu nợ: Có tỷ lệ cao ở 3 năm.331 4.042 8.Nợ xấu Triệu đồng 328.

để việc phân tích hoạt động kinh doanh có giá trị cao thì nhà quản trị không thể bỏ qua việc phân tích các khoản thu nhập của ngân hàng thông qua việc xác định cơ cấu của từng khoản thu nhập của Ngân hàng nhằm đánh giá thu nhập của ngân hàng qua các năm. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 39 SVTH:Ngô Bích Nhung .52% và tỷ lệ này có dấu hiệu giảm qua năm 2010 là 3. năm 2011 là 2. Thông qua chỉ số này ta thấy tình hình cho vay và thu hồi nợ của Ngân hàng tương đối tốt qua những năm sau.3.Dư nợ/Tổng nguồn vốn: Trung bình khoản trên 95% ở các năm.95 đồng cho vay còn lại trung bình khoản 0. năm 2011 là 2.1.9. Bên cạnh đó nó cũng cho thấy trong 1 đồng nguồn vốn thì có trung bình khoản 0.Dư nợ/Vốn huy động: Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của ngân hàng để đầu tư tín dụng. . LỢI NHUẬN 4. trung bình khoản 186%.3.Nợ xấu/Tổng dư nợ: năm 2009 tỷ lệ nợ xấu chiếm khá cao là 10. Do Ngân hàng có những chính sách quan tâm chặt chẽ đến khâu thẩm định và quyết định cho vay để giữ được đà phát triển như hiện tại. PHÂN TÍCH THU NHẬP. một ngân hàng không thể tồn tại và phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh và tạo ra thu nhập cho mình. Các chỉ số này tăng qua các năm. Nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của ngân hàng thấp. Qua đây cho thấy Ngân hàng sử dụng vốn huy động có hiệu quả.3.84%. .05 đồng đầu tư vào các lĩnh vực khác như đầu tư chứng khoán. Phân tích thu nhập Ngày nay. Có tỷ lệ cao ở 3 năm. chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt. 4.51%. mặt khác vốn huy động của Ngân hàng rất ít trong khi nhu cầu về vốn càng tăng. ngược lại chỉ tiêu này nhỏ thì ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không hiệu quả. chỉ số này cao như vậy cho thấy hoạt động của Ngân hàng tập trung vốn quá nhiều vào hoạt động tín dụng. năm 2010 là 2.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 2009 chỉ số này là 1. chính vì thế Ngân hàng nên có chính sách để tăng nguồn vốn này để có thể đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế. như thế Ngân hàng chủ yếu sử dụng vốn vào mục đích cho vay.1. CHI PHÍ. Do đó. cho thấy vòng quay vốn Ngân hàng thật sự hiệu quả. kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ thanh toán thẻ… Dựa vào chỉ số trên cho thấy hoạt động của Ngân hàng tương đối ổn định .

474 37.000 40.014.417 triệu đồng tăng 162.88 301.943 triệu đồng (32.052.19 Qua bảng trên ta nhận thấy rằng: Tổng thu nhập năm 2009 là 544. Đây là dấu hiệu tốt của Ngân hàng vì nên kinh tế thế giới đang dần ổn định. hoạt động kinh doanh khác và thu khác của Ngân hàng.53%) so với năm 2009.53 2 43.47 32.15%) so với năm 2010. với tốc độ tăng giảm như thế là quá lớn. điều này do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân mà ta sẽ phân tích ở phần sau. năm 2010 thì tổng thu là 750.2011 Đvt: Triệu đồng Khoản mục Thu từ HĐTD Thu ngoài HĐTD 2009 2010 2011 499.444 -58.793 triệu đồng thì sang năm 2010 thu được thu được 88.Thu từ hoạt động tín dụng: Đây là khoản thu chủ yếu của Ngân hàng bao gồm thu từ lãi tiền gửi tại ngân hàng nhà nước và thu từ tiền lãi tại các tổ chức tín dụng và thu khác còn đối với hoạt động thu lãi cho vay thì thu lãi cho vay ngắn trung và dài hạn.Thu ngoài hoạt động tín dụng: Đây là khoản thu từ các hoạt động như: Hoạt động kinh doanh ngoại hối.970 triệu đồng (53.264 750.014.943 1.471 661. .417 1. năm 2010 khoản thu này tăng lên 661.681 triệu đồng (97. Năm 2009 thu được 499.030 triệu đồng (58. năm 2011 thì tổng thu nhập tăng đáng kể với số tiền 353. hoạt động kinh doanh dịch vụ.681 97. năm 2011 giảm còn 37.472 triệu đồng (tương đương tăng 37.52%) so với năm 2009.52 CHÊNH LỆCH 2011/ 2010 Số tiền % 353.583 3 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 2009-2011) Tổng thu nhập 544.030 CHÊNHLỆCH 2010/2009 Số tiền % 162. thu lãi chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá và các khoản thu khác. Cụ thể: .33 -51. Trong các GVHD:Đàm Thị Phong Ba 40 SVTH:Ngô Bích Nhung .15 37.264 triệu đồng.33%) so với năm 2010.33%) so với năm 2010.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 9: TÌNH HÌNH THU NHẬP 2009 .474 triệu đồng tăng 43.471 triệu đồng.793 88. Nếu như năm 2009 thu được 44.88%) so với năm 2009.970 44. Các khoản thu của ngân hàng chủ yếu là thu từ lãi cho vay và thu từ lãi tiền gửi chiếm khoản 86% tổng thu nhập.027 53.027 triệu (53. năm 2011 thì nó lại tiếp tục tăng 1.15 206. Tổng thu năm 2011 tăng như thế chủ yếu là hoạt động tín dụng tăng.

2011 Đvt: Triệu đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Thu từ HĐTD 499. cho nên Ngân hàng phải có những chính sách đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác đặc biệt là hoạt động dịch vụ . có những hoạt động kinh doanh tuy không đem lại lợi nhuận nhiều nhưng trong tương lai nó có thể phát triển để phù hợp với tình hình hiện nay.52 % 2011 NĂM Hình 5: Tỷ trọng các khoản mục thu nhập 2009-2011 .793 8.48% trong tổng thu nhập. năm 2011 chiếm 96.2011) Khoản mục 100% 80% 60% 88. khi mà các Ngân hàng bước vào chặn đường cạnh tranh gay gắt.030 3.471 91. tuy nhiên.77%.00 0 0 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 2009 .21 % 91.417 1.264 750. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 41 SVTH:Ngô Bích Nhung .77 % 96.52 100.48 Thu ngoài HĐTD 44.000 100.474 11. tuy vậy vào năm 2010 có sự sụt giảm.970 96.Thu từ hoạt động tín dụng: Chiếm tỷ trọng rất lớn qua 3 năm. Do Ngân hàng có nhiều hoạt động nhưng bao giờ cũng có những hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu của Ngân hàng mà ta cần phải chú ý phát huy hơn nữa.77 661. năm 2010 chiếm 88.79 % 2010 3.79 37. Năm 2009 chiếm 91.014.21%.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau khoản thu ngoài hoạt động tín dụng thì chủ yếu là thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ và thu từ kinh doanh ngoại hối.0 100.0 Tổng thu nhập 544.23 88. Đây là khoản thu lớn nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi nó phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng của Ngân hàng.052.48 % Thu từ HĐTD Thu ngoài HĐTD 40% 20% 8.hoạt động đem lại doanh thu thấp nhưng rủi ro cũng thấp.23 % 0% 2009 11.943 88. Để hiểu được điều này ta đi vào phân tích tỷ trọng các khoản mục trong tổng thu của Ngân hàng: Bảng 10: TỶ TRỌNG THU TỪ TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 .21 1.

nếu năm 2009 chi 56.19%) so với năm 2009.23% thì năm 2010 chiếm 11.Thu ngoài hoạt động tín dụng: Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập.200 triệu (43. 2011 là không tốt trọng chi phí tăng lên chủ yếu là do chí phí trả lãi tiền vay nó sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Ngân hàng.571 triệu.379 683.91 27.098 triệu GVHD:Đàm Thị Phong Ba 42 SVTH:Ngô Bích Nhung .571 579.19 278.2.098 82. Mặc dù với tỷ trọng nhỏ nhưng nó góp phần làm tăng doanh thu của doanh nghiệp. năm 2011 tổng chi là 962.3.Chi hoạt động tín dụng: Đây là những khoản chi trả lãi của Ngân hàng.29 2009 2010 2011 420.83%) so với năm 2009.661 56.79%.120 37.906 131.Chi hoạt động ngoài tín dụng: Tăng qua các năm.73 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 2009-2011) Tổng chi phí có xu hướng gia tăng qua 3 năm.000 triệu tăng 278. 4.2011 Đvt: Triệu đồng Khoản mục Chi HĐTD Chi ngoài HĐTD Tổng chi phí Năm 2010/2009 Số tiền % 159. là một yếu tố chính yếu nhất để phân biệt giữa các định chế tài chính có sinh lời và không có sinh lời. năm 2011 chi hoạt động tăng 830.691 triệu (37. .579 triệu tăng 206. Năm 2009 chiếm 8. Bảng 11: TÌNH HÌNH CHI PHÍ 2009 .421 triệu (40.29%) so với năm 2010. Năm 2009 chi 420.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .339 47.421 40.808 103.970 43.808 triệu thì sang năm 2010 khoản chi này là 103. năm 2010 tăng 579. . Và điều này được thực hiện thông qua hai chỉ tiêu trong việc phân tích tình hình chi phí là cơ cấu chi phí và lãi suất bình quân đầu vào của ngân hàng thương mại.73%) so với năm 2010. Năm 2009 tổng chi là 477.691 830. Phân tích chi phí Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại không chỉ là vấn đề phân tích chi phí phát sinh trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận của ngân hàng.200 43.40 477.52% trong tổng thu nhập.379 triệu đồng.433 26. Tình hình chi phí tăng mạnh như thế ở năm 2010. mà hơn thế nữa là việc kiểm soát chi phí cũng rất quan trọng để duy trì hoặc nâng cao khả năng sinh lời.000 206.579 962. năm 2010 là 683. năm 2011 tỷ trọng này giảm đáng kể chỉ với 3.906 triệu tăng 47.83 Năm 2011/ 2010 Số tiền % 250. chi phí tăng mạnh như vậy là do nhu cầu về vốn ngày càng tăng.661 triệu (43.

1 % 84.579 962.000 100.661 86.9 % 15.90 103.4 % 86. Năm 2009 chiếm tỷ trọng 88. năm 2011 chi 131.0 Tổng chi phí 477.91%) so với năm 2009. điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của Ngân hàng.10 579.433 triệu (26.40%) so với năm 2010. Tổng chi phí của Ngân hàng đều tăng ở các năm sau.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau (82.691 84.Tốc độ tăng trưởng doanh thu không theo kịp tốc độ tăng trưởng chi phí.Chi hoạt động tín dụng: Khoản mục này tăng giảm không ổn định.65 100.65 % 2009 2010 2011 40% Chi HĐTD Chi ngoài HĐTD 20% 0% NĂM Hình 6: Tỷ trọng các khoản mục chi phí 2009-2011 .906 15.808 11.35% trong tổng chi phí của Ngân hàng.339 triệu đồng tăng 27. Bảng 12: TỶ TRỌNG CHI CHO TÍN DỤNG VÀ NGOÀI TÍN DỤNG 2009 .00 0 0 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh 2009-2011) Khoản mục 100% 80% 60% 88. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 43 SVTH:Ngô Bích Nhung .35 Chi ngoài HĐTD 56. Để có được những chính sách kịp thời và hợp lý thì Ngân hàng phải biết những khoản chi nào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.20 131. do đó đòi hỏi Ngân hàng phải đề ra những chính sách kịp thời để kiềm chế sự tăng trưởng này đến mức thấp nhất.2011 Đvt: Triệu đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Chi HĐTD 420.2 % 13.80 830. Để có Ngân hàng có những biện pháp tích cực trong giảm những chi phí khác có liên quan thì ngân hàng cần phải chú trọng trong công tác quản lý và điều hành.379 683.571 88.35% 11.0 100.10% thì năm 2010 chiếm 84.339 13.80% và năm 2011 chiếm 86.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .… Để xem xét tình hình thực hiện lợi nhuận của Ngân hàng thì dưới đây sẽ đi cụ thể tình hình thực hiện lợi nhuận của từng năm qua bảng số liệu sau: .3. đã kinh doanh thì nhất thiết phải có lợi nhuận. cung cách điều hành của các nhà lãnh đạo ngân hàng hay sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác trong điều kiện thực tế.…. Mặt khác. mọi doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng thương mại nói riêng thì trong điều kiện thị trường hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay chỉ có thể tồn tại và đứng vững được bằng cách kinh doanh có lãi. chi phí phát sinh. Đây là mức lợi nhuận khá cao.3. Do đó.90% thì năm 2010 chiếm 15. khoản chi này lại có xu hướng tăng năm 2009 chiếm 11.885 triệu. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 44 SVTH:Ngô Bích Nhung . tổng chi phí là 477. Còn lợi nhuận nhiều hay ít thì nó tùy thuộc vào khả năng quản trị. Và lợi nhuận cũng là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Trong khi đó. làm tăng các khỏan thu (đặc biệt là các khoản thu từ tín dụng).264 triệu. Bởi vì lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu mà các NHTM. nó chứng tỏ năm 2009 tình hình hoạt động của Ngân hàng rất hiệu quả. Khi phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của một ngân hàng hay bất kỳ một doanh nghiệp thông thường nào khác thì ta không thể không nói đến lợi nhuận.65% trong tổng chi phí của Ngân hàng. kể cả các doanh nghiệp thông thường đặt ra trong quá trình kinh doanh của mình. Ngân hàng đã thực hiện các khoản chi một cách hợp lý.20% tuy nhiên sang năm 2011 lại giảm còn 13.xã hội tỉnh ổn định và phát triển đã tạo điều kiện tốt cho Ngân hàng phát huy các hoạt động kinh doanh của mình.Chi ngoài hoạt động tín dụng: Trái ngược với chi cho hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó năm 2010 tăng bởi lẽ ngoài những nguyên nhân chủ quan do Ngân hàng còn có những nguyên nhân khách quan từ bên ngoài như những quy định của Ngân hàng Trung ương về dự trữ bắt buộc và dự phòng.Năm 2009: Tổng thu nhập là 544. lợi nhuận còn là điều kiện để duy trì cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. năm 2011 chi phí biến đổi theo chiều hưởng tốt nó có thể cho thấy tình hình hoạt động diễn ra khá hiệu quả. Có được thành quả này là do Ngân hàng đã làm tốt khâu quản lý. Phân tích lợi nhuận Lợi nhuận là kết quả cụ thể nhất của quá trình hoạt động kinh doanh. 4.65 % và năm 2011 chi ngoài hoạt động chiếm 13.379 triệu và lợi nhuận là 66. các chỉ số tài chính về lợi nhuận là cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình lợi nhuận của ngân hàng. bên cạnh đó tình hình kinh tế.

tổng chi phí cũng tăng rất nhanh lên đến 962.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau cùng với những chính sách cụ thể cho từng khoản chi nên làm cho tình hình thực hiện chi phí của Ngân hàng rất hiệu quả.000 triệu. Do năm 2011 tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khản như: Thời tiết diễn biến phức tạp. chính hai điều này là nguyên nhân trực tiếp làm cho lợi nhuận của Ngân hàng giảm còn 66. Trong khi đó tổng chi phí lại tăng nhanh qua 3 năm. đặc biệt là ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế xã hội của thế giới ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân nói chung và hoạt động Ngân hàng nói riêng. . dịch cúm gia cầm bùn phát.000 triệu) .000 triệu.000 triệu. Về thu nhập của Ngân hàng. doanh thu của Ngân hàng tăng nhiều so với năm 2009 nhưng chi phí thì tăng rất nhanh.052. Tóm lại. Từ đó nó đã kiềm chế tổng chi của Ngân hàng ở mức thấp nhiều so với doanh thu.…). giảm chủ yếu là do các khoản thu từ HĐTD giảm.Năm 2011: Tổng thu nhập là 1.838 triệu. chi cho hoạt động tín dụng . tổng chi phí là 683. đặc biệt là năm 2011. nguyên nhân chủ yếu của việc lợi nhuận giảm vào năm 2010 là do tổng doanh thu tăng không nhiều bênh cạnh đó là chi phí tăng với tốc độ tương đối lớn hơn so với tổng doanh thu.417 triệu bên cạnh. Về thu nhập. Từ tình hình về lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm như thế đòi hỏi Ngân hàng phải có những chính sách phù hợp hơn để có thể phát huy những điểm GVHD:Đàm Thị Phong Ba 45 SVTH:Ngô Bích Nhung .Năm 2010: Với tổng thu nhập là 750. nếu năm 2010 tổng chi phí là 683. đặc biệt là các khoản thu từ lãi cho vay. mặc dù tăng nhưng chủ yếu là tăng ở các khoản phải thu từ hoạt động tín dụng.579 triệu thì 2011 là 962.579 triệu. ngoài hoạt động tín dụng tăng nhưng không nhiều điều đó có thể dễ thấy là do ngân hàng thu hút được lượng vốn tương đối dẫn tơi hoạt động tín dụng có nhiều chuyển biến tốt bên cạnh tăng chi cho các khoản ngoài tín dụng. Về chi phí. nhìn chung hầu như các khoản mục chi phí đều tăng (nếu như năm 2009 là 683.579 triệu thì năm 2010 là 962. dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi (bệnh vàng lùn. còn các khoản thu khác của Ngân hàng phát triển với tốc độ tương đối nhỏ nguyên nhân chủ yếu là do không quan tâm nhiều đến các dịch vụ mở rộng quan hệ với khách hàng và chưa chú trọng đến marketing. Về chi phí. Măc dù. lùn xoắn lá . Các khoản thu ngoài HĐTD có tăng nhưng với tỷ trọng và số tiền không lớn nên vẫn không bù đắp được cho khoản giảm trên.

những khó khăn làm cho Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn ở những năm tới. 4. thuận lợi. đồng thời hạn chế những điểm yếu.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau mạnh.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG GVHD:Đàm Thị Phong Ba 46 SVTH:Ngô Bích Nhung .

năm 2011 tăng lên là 1.221.264 750.05%.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau Bảng 13: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính Chỉ tiêu Năm 2010 2009 2011 Tổng thu nhập Triệu đồng 544.885 3.Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA) : Năm 2009 là 2. năm 2010 giảm còn 1. Như vậy hiệu quả sử dụng tài sản của Ngân hàng là không tốt.000 Tổng chi phí Triệu đồng 477.268.00% 0.94% 2.372 (%) 2.61 16.63 (%) 14.308 4.50% 1.58 1.65 17.838 90.94 (%) 12.000 Tổng tài sản Triệu đồng 66.33 Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA) Lợi nhuận ròng/Tổng thu nhập Tổng thu nhập/Tổng tài sản Tổng chi phí/Tổng tài sản Tổng chi phí/Tổng thu nhập 1 4.00% 2009 2010 2011 NĂM Hình 7: Chỉ số ROA của ngân hàng nông nghiệp Cà Mau từ năm 2009 đến năm 2011 GVHD:Đàm Thị Phong Ba 47 SVTH:Ngô Bích Nhung .052.78 22.50% 2.94%.71 90.91 8.05% 1.379 683.58%.649.50% 0.69 (%) 87.58% ROA 1. điều chính yếu ở đây không phải là tổng tài sản tăng mà là lợi nhuận ròng giảm làm cho chỉ số này giảm ở năm 2010.00% 1.417 1.44 (Nguồn: Phòng kinh doanh) .19 20.000 Lợi nhuận ròng Triệu đồng 66. 2.05 1.579 962.56 (%) 16.09 91.29 8.

56% (2011). Cụ thể. chính điều này đã làm cho lợi nhuận của Ngân hàng giảm ở năm 2010. điều này chứng tỏ Ngân hàng hoạt động rất hiệu quả.56% 8.29 đồng lợi nhuận ròng.91% 6.19% năm 2011 lên tới 20.00% 2009 2010 2011 NĂM Hình 8: Chỉ số ROE của ngân hàng nông nghiệp Cà Mau từ năm 2009 đến năm 2011 . năm 2010: 16.29%. Nguyên nhân chủ yếu không phải là tổng thu nhập giảm mà là lợi nhuận ròng giảm mà là tốc độ tăng trưởng của thu nhập nhỏ hơn tốc độ phát triển của chi phí. bởi lợi nhuận ròng không chỉ phụ thuộc vào doanh thu mà còn phụ thuộc vào chi phí. trong 1 đồng thu nhập có 12.00% 2.91% (2010).29% 8. năm 2009 là 14.Lợi nhuận ròng/Tổng thu nhập : Năm 2009 chỉ số này cao 12.00% 10. sang năm 2010 là 16.Tổng chi phí/Tổng thu nhập: Nhìn chung. Nhìn GVHD:Đàm Thị Phong Ba 48 SVTH:Ngô Bích Nhung . 2011. Trong khi đó. thì chỉ số này càng nhỏ càng tốt nhưng đối với Ngân hàng thì chỉ số này lớn và còn tăng nhanh.00% 12.00% 12. 2011 chỉ số này lại giảm còn 8. năm 2011 là 20. 2011 mặc dù tổng doanh thu của Ngân hàng có tăng nhưng tăng không nhiều so với tổng chi phí. trong năm 2010.6%.69% điều này chứng tỏ Ngân hàng đã không có những chính sách hợp lý trong việc tăng doanh thu và giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình. nó chịu ảnh hưởng chủ yếu là do chi phí tăng nhanh trong khi doanh thu có tăng nhưng chậm.61%.19%. Tuy nhiên. chi phí lại tăng mạnh vào năm 2010. Thông qua những chỉ số phân tích cũng như những chỉ số còn lại ta nhận thấy rằng: Năm 2009 Ngân hàng hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên. sang năm 2010.00% 0. như vậy chỉ số này là rất cao.00% ROE 4. 8.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . 14.00% 8.

Nhìn ở góc độ riêng thì Ngân hàng hoạt động hiệu quả bởi doanh thu tăng ở các năm sau và chi phí tăng chủ yếu là các khoản dự phòng. Từ tình hình này đòi hỏi Ngân hàng phải có những giải pháp tốt hơn để giảm chi phí. tăng doanh thu và cuối cùng là tăng lợi nhuận. CHƯƠNG 5 GVHD:Đàm Thị Phong Ba 49 SVTH:Ngô Bích Nhung .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau ở góc độ chung thì đây là dấu hiệu không tốt về việc quản lý chi phí của Ngân hàng. bảo hiểm TGKH mà các khoản này có thể thu hồi ở những năm sau.

. quảng bá dịch vụ. còn hạn chế trong việc tư vấn sử dụng dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả. .17% so với kế hoạch . vì vậy đã có một số khách hàng rời bỏ ngân hàng.2 Những vấn đề tồn tại GVHD:Đàm Thị Phong Ba 50 SVTH:Ngô Bích Nhung .Chỉ thực hiện huy động được VND và USD.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 5.Chưa đạt kế hoạch huy động ngoại tệ (một phần do lãi suất huy động ngoại tệ giảm. Một số việc chưa làm được . vấn đề tài chính vẫn tiếp tục là áp lực cho năm 2012. chưa có chính sách cụ thể về chăm sóc khách hàng.Một số chi nhánh quá chú trọng vào lãi suất.1.1. chưa thực hiện huy động các loại ngoại tệ khác. 5.1.687 tỷ. như vậy.Công tác tài chính chênh lệch dự chi cuối năm 2011 là 97.Công tác tiếp thị đã chuyển biến nhưng chưa phát triển đồng điều.Công tác thu lãi hàng tháng. tổng kết đánh giá chưa được quan tâm đúng mức. . .1.1.1. hàng quý còn quá thấp. Những vấn đề tồn tại và một số việc chưa làm được 5.Nguồn vốn ngoại tệ chỉ bằng 52.1. con người. . .Dịch vụ kiều hối công tác tiếp cận khách hàng. công nghệ và thị phần sản phẩm truyền thống để phát triển sản phẩm dịch vụ mới. . . NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI 5. dự trữ tăng lên). chưa đạt yêu cầu.Chưa tận dụng được sức mạnh về mạng lưới. chưa lan tỏa đến toàn hệ thống.Việc tạo mối quan hệ với các ban ngành để tận dụng nguồn vốn với lãi suất thấp còn nhiều hạn chế.1.

5.Do lãi xuất huy động ngoại tệ giảm.Do tình hình lãi suất cho vay khá cao nên việc tăng trưởng dư nợ gặp nhiều khó khăn. .Do trình độ. hoặc do cán bộ tín dụng ngại khó. biện pháp thi đua và biện pháp hành chính. Nguyên nhân . 5. 5. dự trữ bắt buộc tăng lên .Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương tuy khá nhưng chưa vững chắc.2. do đó khi có biến động về thời tiết. hộ sản xuất có nhu cầu và có đủ điều kiện. môi trường sản xuất liền bị tác động mạnh. còn hạn chế trong việc tư vấn sử dụng dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả. . nông nghiệp.Áp dụng biện pháp kinh tế (phạt.2. chưa chủ dộng đến với khách hàng và một số chi nhánh quá chú trọng vào lãi suất.2. kêt cấu hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu phát triển.1.TTg của thủ tướng chính phủ quá chậm.Một số chi nhánh còn thụ động. bán công nghiệp). Giải pháp về huy động vốn và hoạt động tín dụng GVHD:Đàm Thị Phong Ba 51 SVTH:Ngô Bích Nhung .Tình hình kinh tế tuy có diễn biến tốt nhưng vẫn còn một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn: sản suất nông nghiệp thiếu bền vững.1. năng suất lúa và tôm còn thấp. do nền kinh tế chủ yếu là thủy sản.Việc hưởng dẫn và triển khai quyết định 63/2010/QĐ. nếu do nguyên nhân chủ quan mà đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. năm cho các chi nhánh trực thuộc. Giải pháp quản lý điều hành và phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng . Agribank Cà Mau chư được NHN0 Việt Nam phân bổ nguồn vốn dài hạn. . .2. . nhiều chi nhánh vẫn trung thành cho vay theo truyền thống “hộ nông dân”.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . có một số trường hợp doanh nghiệp. sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. khen thưởng bằng tiền). tôm chết xảy ra khá phổ biến (đối với tôm công nghiệp. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5. chưa thực sự cơ cấu lại danh mục đầu tư.2. vì vậy. môi trường bị ô nhiễm.Thực hiện việc bảo vệ và giáo kế hoạch quý. nhưng chưa được đầu tư.

Phương pháp tính cụ thể: theo đề án huy động vốn ban hành năm 2010).Tổ tiếp thị các chi nhánh cần đẩy mạnh tiếp thị.2. . . lãi suất huy động. . .3. kể cả phòng giao dịch. hình thức trả lãi… . những nghành sản xuất kinh doanh có hiệu quả để tạo doanh thu. . Thực hiện nguyên tắc tự cân đối tài chính và hàng quý ứng lương theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp của đơn vị. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 52 SVTH:Ngô Bích Nhung .2.Thực hiện giao khoán trên tất cả các đơn vị. Huy động vốn .2.2.Tất cả các chi nhánh phải tiến hành phân loại khách hàng theo văn bản 1406/NHN0 TD (hoặc theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. nhất là các dự án đền bù giải tỏa. thu nợ. cải thiện tình hình tài chính.Từng đơn vị phải xác định quyết tâm “tăng trưởng nguồn vốn đa dạng các hình thức. 5. hạn chế rủi ro. Hoạt động tín dụng . Giải pháp về tài chính . .Đẩy mạnh quan hệ với các đơn vị. 5. hộ kinh doanh cho tất cả cán bộ tín dụng.2.Thực hiện thu lãi hàng tháng đối với doanh nghiệp.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 5. đây là chỉ tiêu quan trọng để xét lương kinh doanh. hộ kinh doanh. nhằm mở rộng tín dụng cho vay doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể. Sử dụng tiện ích ngân hàng và thuận tiện cho công tác thu lãi. sản phẩm huy động vốn. nếu được trung ương cho thực hiện). thẻ ATM. tuyên truyền các hình thức huy động.Giao chỉ tiêu huy động vốn cho tất cả cán bộ công nhân viên (huy động tăng thêm thấp nhất là 1 tỷ đồng/ người. thu lãi hàng quý. cơ cấu lại doanh mục đầu tư.Thực hiện mối liên kết nghiệp vụ huy động vốn với các nghiệp vụ khác. khuyến khích mở tài khoản cho hộ sản xuất để tạo thói quen “thanh toán không dùng tiền mặt”. như tín dụng (khuyến khích khách hàng khi quan hệ tín dụng với các chi nhánh. tổ chức có nguồn vốn nhàn rỗi để huy động. nên mở tài khoản tiền gửi thanh toán để thuận tiện khi giao dịch).2.…” thực hiện nghiêm túc chỉ thị 02/CTNHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về chấn chỉnh lãi suất huy động.1.Tiếp tục tăng trưởng dư nợ vào những khách hàng.Giao chỉ tiêu cho vay doanh nghiệp.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .Đẩy mạnh công tác thu nợ xấu nhằm thu phần lớn lãi còn tồn động trong các khoản nợ này góp phần cải thiện tài chính ngay từ đầu năm CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GVHD:Đàm Thị Phong Ba 53 SVTH:Ngô Bích Nhung .

Các khoản mục chi phí khác chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm qua các năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí là cho hoạt động tín dụng mà chủ yếu là chi trả lãi vay.Lợi nhuận: Mặc dù Ngân hàng hoạt động có lợi nhuận qua các năm. tuy nhiên chiếm tỷ trọng chủ yếu là vốn điều chuyển và vốn huy động.chi chủ yếu là chi cho HĐTD.885 triệu thì năm 2010 chỉ còn 66. năm 2011 thì tăng khoản 301. . Trong nguồn vốn huy động được của Ngân hàng chủ yếu là vốn vay từ dân cư.Về doanh thu: Tổng doanh thu của Ngân hàng tăng từ năm 2009-20111. 6. Đối với Chính phủ.2. Chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong tổng tài sản là tín dụng đối với TCKT.Về nguồn vốn: Cũng như tài sản nguồn vốn của Ngân hàng cũng không có thay đổi nhiều qua các năm.583 triệu đồng so với năm 2010. . tuy nhiên năm sau lại giảm so với năm trước.21%. kế đến là chi dự phòng và bảo hiểm TGKH chiếm tỷ trọng cũng khá cao.1. NHNN Việt Nam và Ngân hàng cấp trên GVHD:Đàm Thị Phong Ba 54 SVTH:Ngô Bích Nhung .Về chi phí: Khác với doanh thu tổng chi phí của Ngân hàng tăng nhanh vào các năm sau. năm 2009 tổng tài sản của Ngân hàng là 3.Về tài sản: Nhìn chung thì tổng tài sản của Ngân hàng không thay đổi lớn trong 3 năm.2. .331 triệu đồng nhưng các khoản mục tài sản có thay đổi lớn qua các năm. nếu năm 2009 là 66.do các khoản thu khác tăng . KIẾN NGHỊ 6. Chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của Ngân hàng là thu từ hoạt động tín dụng vì đây là hoạt động chủ yếu và là hoạt động truyền thống của Ngân hàng chiếm khoản trên 90%.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau 6.838 triệu đồng. CN trung bình khoản trên 95. Tuy lợi nhuận phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng với tình hình lợi nhuận của Ngân hàng như thế ít nhiều cũng nói lên rằng Ngân hàng hoạt động không hiệu quả vào năm 2010. doanh thu từ hoạt động này chỉ chiếm 88. trong khi đó doanh thu ngoài hoạt động tín dụng tuy có tỷ trọng thấp nhưng lại tăng nhanh vào năm 2010 .268.1. KẾT LUẬN .45%. tuy nhiên nó có sự sụt giảm vào năm 2010.

. chính sách của Nhà nước phải được đổi mới theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng áp dụng các thông lệ quốc tế trong việc xác định trước và trích lập dự phòng rủi ro.Cơ chế. tạo điều kiện cho các NHTM chủ động đóng góp ý kiến.Ngân hàng cấp trên nên tạo điều kiện cho Chi nhánh chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình nhiều hơn. tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động ngân hàng để sao cho các chính sách này không mâu thuẫn hoặc ít ra không hạn chế các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quá trình hội nhập. Quỹ dự phòng rủi ro hiện được trích theo nợ “trong hạn” và “quá hạn” là không hợp lý mà cần phải được tính toán theo mức độ rủi ro của khoản vay. đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán để có thể san sẻ bớt gánh nặng huy động vốn và phân bổ vốn cho Ngân hàng. chu trình đầu tư. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 55 SVTH:Ngô Bích Nhung ..Cần tổ chức thiết lập hệ thống các tiêu chuẩn để đánh giá về hiệu quả kinh tế của các ngành kinh tế. đáng giá khách hàng. dịch vụ mới.Cân đối giữa khả năng huy động vốn và sử dụng vốn trung và dài hạn đồng thời tăng cường công tác quản lý rủi ro nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả bền vững. . Tạo mội trường thông thoáng để các ngân hàng dễ dàng phát triển.Bên cạnh đó. Cải tiến luật ngân hàng càng ngày càng chặt chẽ. giúp đỡ các Ngân hàng thực hiện tốt chức năng và vai trò của mình như tăng kênh tạo vốn cho các Ngân hàng. . tạo cơ sở thuận lợi cho ngân hàng thẩm định.Ngoài ra Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ. để Chi nhánh có thể phát huy được khả năng của mình .. . .Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau .Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mở thêm nhiều chi nhánh để tăng vị thế cạnh tranh.. một cách thích đáng. dịch vụ hiện có. ..Cần quan tâm chú ý đến hoạt động của các ngân hàng thương mại.Kiến nghị ngân hàng Agribank Việt Nam chuyển một phần quỹ phúc lợi về chi nhánh. đồng thời coi trọng phát triển sản phẩm mới. .Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. để các đơn vị làm nghĩa vụ địa phương. ban hành các quy định hướng dẫn một cách rõ ràng. .

Uỷ Ban Nhân Dân các xã.Tách bạch việc nhận hồ sơ.Đề nghị NHN0&PTNT Việt Nam xem xét hỗ trợ vốn.3. bảo lãnh và thế chấp 6.2. Đối với bản thân Ngân hàng . . Ngân hàng nên tổ chức bồi dưỡng. tránh tình trạng một người làm mọi việc dễ dẫn đến sự lạm GVHD:Đàm Thị Phong Ba 56 SVTH:Ngô Bích Nhung .Khách hàng là một trong những mối quan tâm lớn của Ngân hàng. nông thôn và cho vay xuất khẩu.Ngân hàng cần đẩy mạnh chiến lược Marketing để lôi kéo khách hàng. . Vấn đề đặt ra là chọn khách hàng nào và dịch vụ gì? Muốn xác định được chiến lược như vậy thì Ngân hàng nên phối hợp với các phòng ban đề ra một phương pháp hợp lý mà thực hiện. họ là nơi tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng. nhằm phục vụ có hiều quả cho lĩnh vực nông nghiệp. bên cạnh việc chi nhánh từng bước tự cân đối về vốn.Uỷ Ban Nhân Dân các xã. nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên cả về phẩm chất lẫn trình độ chuyên môn: khuyến khích các sáng kiến cải tiến công tác. giải ngân và thu nợ để tạo ra sự kiểm soát chéo. Bởi vì hiện nay thường xảy ra hiện tượng giả mạo chữ kí của người uỷ quyền để đi vay. Ngân hàng cần tăng nguồn vốn để có thể ổn định và mở rộng thêm khách hàng kinh doanh có hiệu quả..Khi xác nhận hồ sơ xin vay. 6. .Ngân hàng cần xây dựng và phát triển nguồn lực con người. . Đối với chính quyền địa phương .2. Song song với việc chú trọng lực lượng nhân viên sẵn có phù hợp với khả năng và yêu cầu công tác. ..Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau . thẩm định. thị trấn cần xem xét và quản lý chặt chẽ hơn khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp xin vay vốn của Ngân hàng.2. thị trấn cần đòi hỏi có đủ hai người gồm: Người uỷ quyền và người được uỷ quyền để tránh xảy ra tranh chấp về sau. tạo thêm nhiều mối quan hệ hợp tác kinh doanh. cũng như công tác thu hồi và xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng của Ngân hàng được thuận lợi hơn. Ngoài ra..Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về khách hàng trong hồ sơ cho vay vốn của khách hàng.

bằng cấp khi đánh giá năng lực quản trị. góp phần nâng số lượng cán bộ có trình độ cao trên địa bàn. .Không nên quá chú trọng vào các chứng chỉ. Về việc áp dụng công nghệ hiện đại. .Đẩy mạnh công tác kiểm tra. Qua hội nghị có thể tập hợp được ý kiến của khách hàng để đưa các sản phẩm của Ngân hàng đến gần khách hàng hơn. thông qua đó họ có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau. GVHD:Đàm Thị Phong Ba 57 SVTH:Ngô Bích Nhung . do mỗi nhân viên Ngân hàng cần có thời gian nhất định để thích ứng với công nghệ mới nên lãnh đạo Ngân hàng cần có những biện pháp động viên.Hàng năm cần có tổ chức thi đua xét công nhận nhân viên giỏi. những khách hàng tiềm năng trong tương lai. nên xem trọng vai trò của lưu chuyển tiền tệ trong thẩm định để có thể thực hiện cho vay tín chấp. khuyến khích giúp đỡ. giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường. không nên quá chú trọng vào tài sản đảm bảo.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau quyền. . Có chính sách khuyến khích. điều kiện kinh doanh trong thời đại mới. từng nhân viên phải nỗ lực hết khả năng để sớm thích nghi. .Tổ chức hội nghị khách hàng định kỳ quy tụ những khách hàng lớn và quan trọng. thậm chí cả đòi hỏi. nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. bất ổn và thiếu sót trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời. . đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ làm công tác tín dụng.Đổi mới tư duy trong cho vay.Ngân hàng nên có chế độ kỷ luật và khen thưởng cho nhân viên rõ ràng có như thế họ mới có thể làm việc hết mình vì Ngân hàng cũng như vì bản thân họ. điều hành của khách hàng mà nên căn cứ vào lịch sử kinh doanh của khách hàng hay người điều hành dự án.Đưa thêm chỉ tiêu tăng số lượng đưa cán bộ công nhân viên đào tạo. kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn. đảm bảo thu nhập phải tương xứng với trách nhiệm công việc . .

Và các bài báo khác trên các báo: . Nguyễn Thanh Nguyệt (2007). Bảng cân đối thu -chi.Tạp chí Ngân hàng . Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh cuối năm 2009. 3. 2010.tiền tệ . 2011 tại Ngân hàng 4.vn 5. năm 2010.Thời báo ngân hàng . Trang web của ngân hàng nhà nước: www.Tạp chí Thị trường tài chính . 2.sbv.Thời báo kinh tế Sài Gòn GVHD:Đàm Thị Phong Ba 58 SVTH:Ngô Bích Nhung .gov. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2009. Thái Văn Đại. Bảng cân đối kế toán.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. năm 2011 tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau. “Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại”. tủ sách Trường Đại học Cần Thơ.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH 3 NĂM 2009 .890 594 113 2.013 Ngắn hạn 2.488 2.078 Tiền gửi dân cư 1.693 3.51% 90 28 1.2011 Đvt: Tỷ đồng.52% 962 831 131 SVTH:Ngô Bích Nhung .120 4.52% 2.880 2.042 Tiền gửi TCKT 103 35 Tiền gửi kho bạc 1 1 Dư nợ nền kinh tế 3.827 49 5 4.84% Ngắn hạn 178 108 Trung và dài hạn 150 46 Tài chính Thu nhập 544 750 Thu ngoài tín dụng 44 15 Tỷ lệ thu ngoài tín dụng 8. ngàn USD TT I + + 1 + + + II + + * * + + III 1 + + 2 + + Chỉ tiêu 2009 2010 Tổng nguồn vốn huy 1.470 2.052 37 3.384 2.08% 2% Chi phí 477 684 Chi HĐTD 420 580 Chi ngoài HĐTD 57 104 (Nguồn: Phòng kinh doanh) GVHD:Đàm Thị Phong Ba 59 2011 2.322 Trung hạn và dài hạn 427 691 Nợ xấu 328 154 Tỷ lệ nợ xấu 10.880 2.488 2.056 Nguồn vốn ngoại tệ 18 22 Trong đó: Tiền gửi của khách hàng 1.484 3.832 48 2.078 động Nguồn vốn nội tệ 1.

808 3.20 9 207.649.884 165.52 2010 4.935.268.880.221.090 165.44 5 148.808 1 207.27 2 1.827 2011 4.649.221.268.372 4.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHN0 & PTNT tỉnh Cà Mau BÁO TÌNH HÌNH TỔNG NGUỒN VỐN VÀ TỔNG TÀI SẢN Đvt: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU I Tổng nguồn vốn 1 Vốn huy động 2 Vốn điều chuyển 3 Quỹ dự phòng và vốn khác II Tổng tài sản 1 Tín dụng đối với TCKT.372 2.078.631.013.48 3 148.30 8 2.07 8 1.603.282 (Nguồn: phòng kinh doanh) GVHD:Đàm Thị Phong Ba 60 SVTH:Ngô Bích Nhung . CN 2 Tài sản khác 2009 3.119.33 1 1.30 8 4.827 4.33 1 3.206 1.282 4.488.484.