PITANJA ZA POLITIČKU FILOZOFIJU

1)Objasni Platonovu zamisao idealne države? Platon smatra da drzavom treba da upravljaju filozofi. Dobra država je ona država kojom vladaju filozofi. Dobra država nastaje u tri faze: 1) Zdrava država ili država svinja 2) Pročišćena država ili država oružanog tabora 3) Država ljepote ili država filozofa kao vladara Prema Platonu u idealnoj državi treba da postoje 3 sloja ljudi: vladari, vojnici i proizvođači. Pravedna država je ona u kojoj svaki od njena 3 dijela obavlja samo svoju ulogu. Platon također smatra da je idealna(dobra) država teško ostvariva jer da bi ona nastala potrebno je da filozofi preuzmu vlast i protjeraju sve starije od 10 godina. 2)Nabroji i objasni tri sloja ljudi u Platonovoj idealnoj državi? On je državu podijelio na tri klase:1) vladare/filozofe (oni teže znanju, nemaju vremena ni volje za bavljenje politikom), 2) vojnike (vrline ratnika: nalik psu, poseban odgoj, ratne tehnike, muzički odgoj) i 3) proizvodjace. U svojoj drzavi ne vidi robove jer ih ne smatra ljudima nego orudjem koje je ljudima na raspolaganju. 3)Objasni pojam zoon politikon ( Aristotel )? Ideja čovjeka kao bića zajednice, čovjek je po prirodi “ političko biće “(politčka životinja) – ZOON POLITICON, on svoju bit ostvaruje samo u polisu. 4)Šta je po Aristotelovom mišljenju svrha države? Svrha joj je najviše dobro, tj, “sretan život građana “. 5)Valjani i nevaljani oblici državnog ureĎenja kod Aristotela? 3 oblika državnih uređenja: POZITIVNI OBLICI Monarhija Aristokratija Republika NEGATIVNI OBLICI Tiranija Oligarhija Demokratija
Page | 1

Prema Aristotelu najbolji ostvarivi oblik uređenja je republika odnosno ustavna vladavina(politeja), sredina između oligarhije i demokratije.

srčanost). tiranina. elite koja vlada u svoju korist i samo u svom interesu. Postojanje društvenih pravila i ugovora nije isključeno. Državnika ili političara ne smije ništa sputavati i sprječavati u njegovom radu. koji ima apsolutnu vlast u državi. 8)Aristokracija? Bukvalno govoreci termin znaci vladavina najboljih. U monarhiji poglavar postaje nasljeđem i doživotno vrši svoju funkciju. kralj. donosi sve odluke. bitno je da je pravila slobodno odredila i prihvatila zajednica i da nisu nametnuta odozgo. 11)Monarhija? Potice od grčke riječi monarchia sto znaci potpuna vladavina. oligarhiji. Riječ potice od grčkih riječi demos i kratos sto znaci narod i vladati. ( „Cilj opravdava sredstvo“ Vladar) 13)ViĎenje ličnosti vladara u Makijavelijevoj koncepciji? Po Makijaveliju vladar treba da ima osobine lisice(lukavost. Demokratijaje ustvari oblik vladavine u kojem narod direktno ili indirektno. 10)Tiranija? Je vladavina pojedinca. to je oblik vladavine koji je sličan timokratiji. Nazivi za takve poglavare su: car. anarhisti vjeruju u čovjekovu prirodnu sposobnost autokontrole u društvu. itd 12)Makijavelizam? Makijavelizam je načelo političke djelatnosti koju je zastupao talijanski političar i državnik Nikolo Makijaveli: dozvoljena su sva sredstva da se stvori jaka vlast u državi koja se može postići samo energičnom akcijom. te on ne treba birati sredstva i načine da ostvari postavljeni cilj. U širem značenju riječi aristokratija misli se na bogatiji sloj društva 9)Oligarhija? Je vladavina manjine. Page | 2 7)Anarhija? Potiče od grčke rijeci anarchia sto znaci bez vlasti. to je vladavina jedne osobe. Vladarev uspijeh i državni interesi treba da stoje iznad svih moralnih obaveza. snagom i požrtvovnošću.6)Demokratija? Najprostija definicija demokratije jeste vladavina naroda. preko izabranih predstavnika. Anarhija je oblik društva u kojem se nastoji poništiti svaki oblik nametnutog autoriteta. gdje se u svim oblicima vlada prema vlastitoj volji i bez zakona. šah. a vlast primjenjuje upotrebom nasilja.mudrost) i lava(hrabrost. . sultan.

Page | 3 15)Za kojeg filozofa se veže izreka „ Cilj opravdava sredstvo ”.Biranje suverena kroz glasanje Suveren prema Hobbsu ima apsolutnu vlast. To naglašava i njegova poznata izreka: „Cilj opravdava sredstvo“. objasni šta to znači? Veže se za Machiavellia. a to njezin vladar treba postići svim raspoloživim sredstvima. on je van građanskih zakona i odgovoran je samo Bogu u njegovim rukama se nalazi zakonodavna. Društveni ugovor je nužan jer svoja prirodna prava prenose na suverena. što je bio slučaj kod antičkih filozofa. poznata je njegova izreka „covjek je covjeku vuk“. sve je opravdano ako se radi u korist države. Sklapanjem ugovora pristaje se na vladavinu jednog. Prirodno stanje je stanje bezvlašća.14)U čemu se ogleda promjena u političkoj filozofiji Machiavellia u odnosu na antičke filozofe? Promjena se ogleda u tome što u filozofiji Machiavelija nema naglaska na etici. 17)Objasni Hobsovu izreku „ Čovjek je čovjeku vuk ” u kontekstu njegove političke filozofije? Hobbes u svom djelu „Levijatan“ iznosi teoriju prirodnog stanja i kaže da je „čovjek čovjeku vuk“ jer su ljudi slični i žele isto pa u konačnici dolaze odlike predruštvenog prirodnog stanja. Jedini cilj države je održanje njezine opstojnosti. 16)Objasni prirodno stanje ( po Hobbesu )? Njegova teorija prirodnog stanja zasnovana je na pretpostavci da smo svi isti i da zbog te jednakosti teže ka istim ciljevima i tako nastaje takmičenje. što znači rat sviju protiv svih. izvršna i sudska vlast. 18)Objasni teoriju društvenog ugovora ( Tomas Hobs )? Društveni ugovor je čin kojim ljudi svojevoljno iz prirodnog stanja stvaraju državu.s ciljem očuvanja sigurnosti i života pojedinca. 19)Teorija društvenog ugovora – John Locke? Drustveni ugovor predstavlja izlaz iz prirodnog stanja u kojem vlada razum kao prirodni zakon.Sporazum svih građana(svakog sa svakim) da će priznati jednog kao suverena 2. Građansko društvo nastaje potpisivanjem društvenog ugovora koji se ralizuje u dvije faze: 1. do rata sviju protiv svih. a od onog ko ima zakonodavnu vlast zavisi i oblik vladavine koji ce se uspostaviti .

Kako bi se zastitili. GRCI (neki slobodni. Dok su prema Rusou ljudi slobodni i jednaki. a istražuje se način odvijanja i njeni ciljevi) i . Hegel koncepcije povijesti su: . . Njegova vlast je nedjeljiva i on mora biti izvanredan covjek. To je dijalektika tročlanog niza: teze. samim tim pocinje saradnja. Tezi ka civilizaciji iz prirodnh potreba. 23)Hegelovo učenje o dijalektici? Dijalektika je apsolutna metoda. antiteze i sinteze. zbivanje u svjetskoj povijesti je bilo umno) 25)Svjetski duh. a ne postoji ni porodica. duznosti. medjutim zbog potreba teze civilizaciji i stvara se nejednakost u pogledu privatnog vlasnistva.izvorna (opisivanje djela koje autor ima pred sobom ili u njima učestvuje). koji tvori suverena.filozofijska (misaono razmatranje povijesti. Nabroji ih i objasni? To su: ISTOK (jedan slobodan. Bogati predlazu ugovor da bi se zastitili. robovlasnici) i EVROPA (svi slobodni. ali i neslaganja. kojem narod daje pravo na vladanje.20)Pobuna tiranina i pravo na otpor naroda. samim tim covjek postaje pohlepan i slabi solidarnost. u sticanju samosvijesti prolazi kroz tri stadija. koji ce donijeti najbolje zakone koje narod mora postovati. a ujedno zakonitost po kojoj se sve zbiva. narod je taj koji ima pravo da se pobuni protiv vladara kao odgovor na njegovu primjenu sile. Um vlada svijetom. sto rezultira stvaranjem neprijateljstva i samim tim nastankom rata svih protiv sviju. 22)Kompariraj opis čovjeka u prirodnom stanju kod Hobbesa i Rusoa? Po Hobsu ljudi su slicni i zbog toga teze takmicenju. prema Hegelovom mišljenju.reflektirana (princip razumijevanja povijesti određuje autor. 24)Kako Hegel definira povijest i koje su njene razvojne faze ? Po njemu se povijest razvijala zajedno sa razvojem svijesti o slobodi. Građansko drustvo nastaje pod uticajem privatnog vlasnistva. i kod Rusoa ljudi teze ugovoru iz sebicnih razloga. demokratija). 21)Prirodno stanje i uzrok nastanka graĎanskog društva prema Rusou? U prirodnom stanju covjek je slobodan. rezultirana pohlepom. svaki stadijum povijesti pokazuje da se covjecanstvo krece ka sve vecoj racionalnosti i slobodi. ali kako bi zastitili svoj zivot u tom stanju u kojem je covjek covjeku vuk. diktator). bogati teze stvaranju ugovora. nema autoriteta. kako ih Locke objašnjava? Ukoliko vladar uspostavi tiraniju i suprotstavi se narodu. Page | 4 .

ističući da je odnos prosvjetiteljstva prema stvarima isti kao i odnos diktatora prema ljudima. jer je nemoguće.26)Pojam klasne borbe kod Marxa? On ističe da je postojanje klasa vezano za određeni način materijalne proizvodnje. Po tim teoretičarima. da klasna borba vodi diktaturi ploreterijata. Swiftu )? On pravi razliku između „negativnog“ i „pozitivnog“ shvaćanja slobode i tvrdi da i ovo drugo treba shvatati pogrešnim opredjeljenjem. 28) Kritička teorija društva. o nečemu od čega treba odustati. 29)Pojam utopije i najpoznatiji socijalutopisti? Riječ utopija je grčkog porijekla. 32)Kakav je stav egalitarista u odnosu na pojam jednakosti? Egalitaristi smatraju kako je jednakost vrhunac društva. Berlin ( prema A. Najpoznatiji socijalutopisti bili su: Thomas More i Robert Owen. potiče od eu-topia (dobro mjesto) i ou-topia (nepostojeće mjesto). 30)Dvije vrste slobode kod I. „oslobađa ljudska bića od okolnosti koje ih čine robovima“(Horkhajmer). . danas se najčešće želi reći kako je riječ o neostvarivom. Tvrde kako jednakost dovodi do većeg zajedništva i solidarnosti. poznatoj pod imenom Frankfurtska škola. „kritička“ teorija se razlikuje od „tradicionalne“ teorije u svojoj specifičnoj praktičnoj namjeri: teorija je kritička kada podrazumjeva potragu za ljudskom emancipacijom. društvene potpore i kapitala. da pruža više javnih dobara. ideje i nosioci? Podrazumjeva više generacija njemačkih filozofa i socijalnih teoretičara u zapadnoevropskoj marksističkoj tradiciji. Nazivajući stvari utopijom. a time i na ukupno bogatstvo društva. 31)Kako utilitarizam posmatra princip jednakosti? Utilitaristi se ne zalažu za potpunu jednakost jer bi ona loše utjecala na radnu motivaciju talentiranih. i da diktatura proleterijata predstavlja samo prijelazni oblik ka besklasnom društvu Page | 5 27) Kako Horkheimer i Adorno odreĎuju dijalektiku prosvjetiteljstva? Oni u svom djelu „Dijalektika prosvjetiteljstva“ govore o samouništenu prosvjetiteljstva. Toliko pogrešnim da su se u totalitarnim državama pozivali na njega kako bi opravdali svoj način vladavine. što dovodi do poštenijeg i sretnijeg društva.

načinjenoj između Orijenta i (najčešće) Okcidenta. koje glasi: Orijentalizam je način mišljenja utemeljen na ontološkoj i epsimološkoj razlici. nezavisnost. Primat insturmentalnog uma je prestiž i najnovija tehnologija. najpovoljniji odnos između troškova i rezultata. odnosno „ instrumentalnim umom ”? On pod instrumentalnim umom podrazumjeva onu vrstu racionalosti kojoj pribjegavamo kada proračunavamo najekonomičniji način upotrebe raspoloživih sredsava radi postizanja određenog cilja. zakonitost po kojoj se sve zbiva .bezakonje. 36)Koncepcija multikulturalizma kod Willa Kymlicke? Dva izvora multikulturalnosti su koegzistencija i useljavanje. dovela je do nedostatka strasti. jer je covjeku dozvojeno skoro sve. Prema drugoj formulaciji. koncepcija koja traži ukidanje svake države i svakog pravnog društvenog poretka. cini nas manje zainteresiranim za drustvo). najradije prihvaćeno značenje je ono akademsko.Politička ravan i posljedice individualizma i instrumentalnog uma (jedna od posljedica je to da institucije i strukture industrijsko-tehnološkog društva značajno sužavaju naše izbore. samouprava  Dijalektika – umijeće vođenje razgovora. Page | 6 . Država je multikulturalna ako njeni članovi pripadaju različitim nacijama ili su se iselili iz razlicitih država. lišenost potreba. ili prema Hegelu apsolutna metoda. bila ideal kinika i stoika  Autonomija – samoodređenje. tj pribjegava proracunavanju najekonomicnijeg nacina upotrebe raspolozivih sretstava radi postizanja određenog cilja) .  Autarhija – sam sebi dovoljan.Individualzim (mnogi drze da je najvrijednije postignuce modernog doba. što može biti krajnje destruktivno). 34)Objasni kako Čarls Tejlor piše o jednoj od bolesti modernog doba koju naziva raščaravanjem svijeta. Objasniti pojmove:  Anarhizam – bezvlašće.33)Tri oblika bolesti modernog doba po Čarlsu Tejloru? . Mjera uspješnosti je maksimalna efikasnost. 35)Kako Edward Said objašnjava pojam orijentalizam? On pod orijentalizmom misli više stvari.Primat instrumentalnog uma (danasnja svijest covjeka je instrumentalizovana. Mracna strana individualizma je fokusiranje na sebe. da prisiljavaju društva i pojedince da instrumentalnom umu daju težinu koju mu u nekom obzbiljnom promišljanju nikad ne bi bila data. misao o jedinstvu i harmoniji suprotnosti.

suprotno materijalizam  Ideologija – nauka o idejama. cijeli. nastojanje da se nešto spozna teoritiziranjem.građanin. politikos – građanin. Colligere sto znači skupljati. povjerenje u Page | 7 ideale.  Pluralizam – filozofsko učenje da se svijet sastoji od više relativno samostalnih počela.  Indoktrinacija – navođenje na nekritičko prihvatanje nekog učenja. spoznajna koncepcija tvrdi da realnost postoji neovisno o svijesti. vladavina rulje. zajednici. Suprotno kolektivizam. Res – stvar. njegove osebujnosti prema općem. Totus – sav. Takođe.robovi po zakonu i ugovoru. pa se o njemu ne raspravlja. društvenog života i guši privatno poduzetništvo. pravac u umjetnosti  Retorika – govorništo.grč polis – država. je učenje da je čovjek građanin svijeta i da su svi ljudi jednako virjedni.  Kolektivizam – lat.(enciklopedisti)  Realizam – lat. u antici jedna od temeljnih sastavnih dijelova obrazovanja. objektivno. ili temeljni stav vjere  Etatizam – preovladavajuće sudjelovanje države u svim oblicima društvenog života  Idealizam – ontološko shvatanje da je istinski pravi bitak ideja. društvu i sl spram pojedinca i privatnog. umovanje. oblik manipuliranjem odgojem i obrazovanjem. koja će riješiti sva pitanja čovjekove sreće. mišljenje ili speculare – posmatrati iz daljine. usmjerenost ka osvajanju i jačanju vlasti i ostvarenju određenih interesa. način vladanja u kojem država uzima pod svoju neograničenu kontrolu sve pojave javnog. suzdržavanje od postupaka koji nemaju izgleda na uspjeh. iskrivljena svijest  Individualizam – gledište koje naglašava vrijednosti pojedinca. Kozmos-red. Speculatio – istraživanje.  Kozmopolitizam – grč. Dogma – stav koji se smatra neoborivim. daje prvenstvo onom zajedničkom.  Politika .  Prosvjetiteljstvo – filozofski evropski pokret iz 18og stoljeća. obuhvata sva djelovanja usmjerena unaprijedjenju države i društva. . 1)Dvije vrste robova po Aristotelu? . odlikuje ga vjera u svjetla uma. govorničko umijeće. u biti lijepo no besadržajno govorenje  Spekulacija – lt. svijet i polites. osnova ili supstancija.robovi po prirodi . promišljanjem  Totalitarizam – lat. državi. 2) Demokratija prema Aristotelu? Aristotel karakteriše demokratiju kao loš oblik vladavine. realis – stvaran. različiti oblici društvene svijesti.

c) OLIGARHIJA. d) DEMOKRATIJA. b) TIMOKRATIJA.3)Pet vrsta poredaka prema Platonu? a) KRALJEVSTVO ili ARISTOKRACIJA. e) TIRANIJA Page | 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful