1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG MƯ :
NNG C NHN T !

Trai hè dâu tiên dã qua di. Các viêc trong trai hè vùa qua dêu mói thuc
hiên lân thú nhât, nên tù nay chúng tôi rút ra kinh nghiêm vê sau phái
làm ra sao nhu: viêc khách dên trai trong Tuân Lê Ca Nhac, các cuôc du
ngoan, sinh hoat thuòng nhât, tôi cuôi cùng, nhât nhât cú thê mà tiêp
tuc tiên hành cho tói môt ngày có nguòi dua ra ý kiên:

- Chúng ta luôn luôn làm mãi nhu vây sao!

Chia sinh hoat trai ra nhiêu loai sinh hoat xem chùng có vé rât là hào
húng. Trai dành giò dãc biêt dê tùng nhóm nhó dúng ra trình diên các
tiêt muc nhó trong sinh hoat trai, tiêp theo là nhóm ông tiêu cúa Maria
thuc hiên môt muc hòa tâu ngãn, nhãm biêu diên thành quá lóp hoc tâp
keo dài chín ngày huân luyên cúa trai. Ai nây cuòi ra nuóc mãt khi
nhüng nguòi mói lên biêu diên lân dâu, vì khóp sân khâu và run so,
nên khi thôi ông tiêu chi phát ra nhüng âm thanh ky quái vào lúc trình
tâu bài "Me Maria vói Chiên Con Nhó Bé¨

Nhu thê, chúng tôi thây rãng ông tiêu là nhac cu lý tuóng nhât cho bât
cú nguòi lón nào mà thòi con hoc sinh dã bó lõ co hôi thuc tâp. Nêu
nhu ai dó vào ngày sinh nhât thú 50 cúa mình khám phá thây rãng mình
hôi tiêc vì dã lo là hoc phong câm, hay duong câm thòi còn ó trung hoc,
thì khó mà cám thây thích hoc tró lai, bói vì biêt rãng có hoc cüng chãng
di dên dâu, nên mói cám thây tiêc nuôi diêu dó - vì bán thân mình bây
giò không thê tu mình choi nhac duoc. Ðây chính là co hôi cho viêc hoc
thôi ông tiêu. Chi sau sáu tuân lê là nguòi tâp thôi ông tiêu cân mân có
thê dê dàng thôi nhüng diêu dân ca thành thao. Nêu nhu phôi hop vói
các ông tiêu có diêu sôpranô, altô, tênor, và diêu trâm nüa thì dê dàng
hóa tâu lên duoc môt cung diêu êm ái. Không có giói han phái dat tói
múc thành thao nào mói choi duoc nhac cu này. Chi cân tù tù bãt dâu
tùng phân trong bôn phân cãn bán, rôi dên lãnh vuc rông lón hon trong
các doán khúc và các thánh ca. Nhiêu nguòi còn có tham vong tiên sâu
vào nhüng các khúc ky diêu sáng tác riêng cho ông tiêu: nhu xô-nát cúa
3

Telemann, các bài Arias cúa Bach vân vân, và duoc dên cá trình dô cao
chuyên môn hon. Có nhiêu nguôn phong phú ân dâu trong nhac cu bé
nhó này mà nguòi ta có thê sãm riêng cho mình vói giá không tói 20 dô.

Quá thât chuyên nhu thê dã xây ra. Có nhiêu nguòi bãt dâu tâp thôi ông
tiêu bài "Me Maria vói Chiên Con Nhó Bé¨ trong trai hè, rôi tró lai tiêp tuc
nãm này qua nãm sau, và bây giò dã thành thao vói tác phâm cúa Bach
và cúa Telemann truóc su vui mùng và hãnh diên cúa cô giáo Maria.
Chính các nguòi này phô biên niêm phân khói cúa mình tói các ban bè,
nhò vây mà ông tiêu tùng bj quên lãng nay duoc tái sinh trên nuóc Mÿ.

Sau tiêt muc hòa tâu do lóp hoc ông tiêu cúa Maria thuc hiên, tât cá
chúng tôi di vào nhà nguyên. Tai dây môt lân nüa chúng tôi cùng nhau
dâng lòi câu nguyên ta on. Duói ánh sáng nên, chúng tôi công hiên cho
các trai viên thuóng thúc nhüng bài ca mà ho mô mên nhu "Children’s
Blessings¨ hay "The Lord is my Shepherd¨ và "The Virgin’s Lullaby¨.

Sau dó, chúng tôi xuông thung lüng nhó mà có lân chúng tôi dã trình
diên buôi nhac hôi ljch sú cho anh em binh sÿ, dê cùng nhau mùng vui
quanh ngon lúa trai bâp bùng cháy.

Sáng hôm sau, ba xe buýt dên chó các trai viên ra ga xe lúa. Khi moi
nguòi dã lên xe xong xuôi, tât cá dêu dúng lên mãt huóng vê chúng tôi,
rôi tù noi dây vang lên bài "Viva Viva la Musical.¨ Môi xe bus dám nhiêm
môt bè. Nhiêu nguòi cám dông dên roi lê. Ai cüng tiêc rãng "Tuân Lê Ca
Nhac¨ sao mà dã kêt thúc rôi.

Trai Hè Ca Nhac Gia Ðình Von Trapp dã tùng là câu trá lòi cho câu hói
dã duoc hói tói hàng trãm lân tai hâu truòng sau nhac hôi, tai các da
tiêc, hoãc qua thu tín rãng: "Làm sao chúng tôi có thê làm duoc diêu mà
quý vj dang thuc hiên: xin dên hát tai gia dình chúng tôi duoc không?¨

Trong khóa hoc vón ven 10 ngày ây, chúng tôi cô gãng giúp cho hoc
viên làm quen vói ngôn ngü âm nhac càng nhiêu càng tôt, tù bài dê dên
nhüng bài có bè hay hop xuóng có chú dê. Có nguòi ngân ngai vjn có
vào lý do: "Chúng tôi không thê hát duoc – chúng tôi không có dàn
phong câm.¨ Vì lë rãng chúng tôi thuòng ngôi hát bên bò suôi duói
4

bóng mát nhüng cây lá tai hông ó bên ngoài sánh duòng giái trí trong
trai. Ngoài ca hát, chúng tôi còn muôn làm sông lai nhüng bài dân ca
thuôc các nuóc khác nhau trên thê giói. Ðông thòi chúng tôi còn muôn
tó ra cho các ban cúa chúng tôi biêt rãng thích thú nhât trong sinh hoat
giái trí së là khi mình ca hát mà có nguòi khác tham gia vói mình: cùng
nhau hát, cùng nhau nhây múa, cùng du vào các trò choi chung, kê
chuyên cho nhau nghe, doc sách cho nhau cùng nghe, thuc hành nêp
sông truyên thông dân gian thuòng ngày trong suôt cá nãm, và sông
theo phuong châm: "môt gia dình cùng nhau hát, cùng nhau choi, cùng
nhau câu nguyên, và thuòng xuyên sông bên nhau.¨

Thòi dai cúa chúng ta tró nên máy móc dên nôi nêp sông máy móc cüng
ánh huóng dên sinh hoat giái trí cúa chúng ta. Thòi nay nguòi ta có thói
quen ngôi xem phim, coi các trân dâu banh, hay chuong trình truyên
hình nào dó. Sinh hoat giái trí thu dông này cüng tôt trong giò giâc nào
dó thôi, nhung không phái tôt cho moi noi moi lúc. Các nãng luc chúng
ta có, óc sáng tao chúng ta có, trí nhó cúa chúng ta cüng nhu nãng
khiêu cúa chúng ta tao nên các thành dat bãng trí óc và bãng dôi bàn
tay mình, tât cá cân phái luyên tâp luôn. Nêu chúng ta cú quen sông thu
dông, chãc chãn chúng ta së không thóa nguyên mây vê bán thân mình.

Thât là mãn nguyên và là niêm vui lón lao biêt mây khi các trai viên sãn
sàng tham gia moi sinh hoat môt cách hãng say dên nôi ho không thê
chò doi suôt cá môt nãm tròi mói có djp gãp gõ lai nhau. Ho lâp ra
Nhóm Ca Sÿ thành phô Stowe, gôm môt sô nguòi hop mãt nhau môi
tháng môt lân dê cùng nhau ôn tâp ông tiêu. Thê rôi sinh hoat này lan
rông thành chi nhánh tai Boston và New York, và sê sau này tói cá thành
phô Montreal nüa.

Có nhiêu cánh vui nhôn diên ra trong trai hè. Chãng han nhu có môt lân,
các bà có giong Sôpranô và altô vuon cao giong cao quá múc – mà
thuc su là quá cao, nên cha Wasner vôi khoát hai tay nài ni:

- Thua quý bà! Xin các bà giám xuông! Ha giong xuông!

Hoãc nhu vào môt lân khác, lúc cá 120 trai viên cùng ca hát vói nhau
trong khi cha Wasner bân nghe diên thoai, thì môt bà no muôn giúp vui
5

cho các ban, bà mãc bô áo giá làm khi và diên lai nhüng trò khi láu cá
vui nhôn. Bên canh dó là môt nü phong câm gia Fritz Jahoda nôi tiêng
trong các buôi nhac hôi dang dúng vói con gái tên là Eleanor mói bôn
tuôi. Bông nguòi ta nghe giong lanh lánh cúa cô bé nói lón tiêng:

- Bô con nói me giông y nhu con khi cúa me vây!

Trong trai hè, có hôp tho thãc mãc. Vào nhüng ngày cuôi cúa Tuân Lê
Ca Nhac, chúng tôi dành ra môt buôi tôi dê giái dáp thãc mãc và cùng
nhau tháo luân vê dê tài nào dó. Câu hói nhiêu nguòi hói sô môt là:
"Quý vj nghï gì vê âm nhac phô thông?¨ Cha Wasner bao giò cüng có
mãt khi có vân dê tháo luân vê âm nhac. Cha lên tiêng nhân manh rãng:

- Môt mình tù ngü "phô thông¨ thì có nghïa là "cúa moi nguòi.¨
Thê nhung âm nhac mà kèm theo tù ngü ây thì không liên hê
gì dên con nguòi ta. các cung diêu ây duoc môt cá nhân nào
dó sáng chê ra, rôi tung vào thj truòng dê dai chúng thuóng
thúc. Chùng hai nãm sau nhüng cung diêu ây roi vào quên
lãng hoàn toàn. Su kiên này chúng tó rãng cung diêu ây không
duoc phô thông là bao nhiêu. Cá dòng nhac cüng nhu lòi ca
không diên tá duoc tâm tình trung thuc cúa con nguòi: dó là lý
do tai sao bài hát không có mãnh luc dê mà tôn tai.¨

Còn chính cha thì luôn chú truong rãng:

- Thê nhung có nhüng loai nhac dân ca vói tình tu trung thuc tai
dât nuóc này, nhüng bán dân ca bât hú truyên tung qua các núi
dôi và các thung lüng cúa các vùng New England trái rông
xuông tói các rãng núi Appalachia, cùng vói nhüng bài ca
huóng dao sinh Miên Tây Hoa Ky, nhüng bài ca dâm dà tinh
thân sông dông cúa dân Da Ðen ó Miên Nam. Chính nhüng bài
ca này mói xúng danh goi là "phô thông,¨ vì lë rãng các bài hát
nây phát xuât tù chính cõi lòng con nguòi, và së sông mãi qua
bao nhiêu thê ký.

Câu khác duoc nguòi ta hói nhiêu sô hai dó là: "Tai sao gia dình Von
Trapp không mãc trang phuc nuóc Mÿ?¨ Chúng tôi cãt nghïa nhu sau:
6

- Sau thê chiên thú Nhât, dân chúng nuóc Áo tró vê vói lôi ãn
mãc truyên thông vì lý do tài chánh. Nhu vây së bót tôn kém rât
nhiêu. Chúng tôi chi cân may sãm hai hay ba chiêc áo len cho
mùa dông, và ba hay bôn chiêc áo bông cho mùa hè, nhu thê
có thê mãc hêt nãm này sang nãm khác. Chúng tôi có thê thay
dôi màu áo táp-dê cho ngày trong tuân cho khác vói các ngày
lê. Trong môt gia dình nhu chúng tôi có bây cô gái, nên tôn phí
së dáng kê. Chúng tôi yêu mên trang phuc truyên thông cúa
mình vì môt lý do khác ngoài lý do tài chánh, dó là chúng tôi
không phái bân tâm gì dên các môt thòi trang theo thòi, dâu óc
cüng chãng phái quan tâm gì dên màu sãc xám xanh nhu da
êch hay dó tuoi nhu mü các hông y. Trang phuc truyên thông
cúa chúng tôi duoc moi giói moi noi châp nhân, và cüng thuc
dung cho chúng tôi: tiêt kiêm duoc tiên bac, thòi gian, và tinh
thân bình an.

Câu hói sau dây là câu hói nhiêu thú ba mà nguòi ta thuòng hói: "Bà du
djnh thê nào vê viêc kêt hôn cúa các cô gái? Các cô có gãp gõ các
chàng trai hay không? Các cô có ban trai chú?¨

Xét dên viêc kêt hôn, chông tôi và tôi ngay khi còn sông ó Âu Châu
hãng ngày dêu doc môt kinh "Kính Mùng¨ câu nguyên cho môi dúa con
cúa mình có thê tìm duoc ban dòi hop ý hop tình. Còn vê gãp gõ nguòi
dòi - thú hói ai có co hôi hon chúng tôi trong viêc gãp gõ nguòi khác tai
các djp tiêc tùng, buôi nhac hôi, hay duoc mòi vào djp này djp khác, và
bây giò là các trai hè chú? Thê nhung viêc gãp gõ nhau noi dât nuóc
này khác hãn vói co hôi gãp gõ nhau bên Âu Châu. Cá nhân tôi cám
thây thuong cho các con gái cúa mình không có nhüng kinh nghiêm quý
báu nhu bán thân tôi hôi còn tré dã tùng sinh hoat trong phong trào
Thanh Niên Công Giáo. Nhüng nhóm nam nü dông dáo nhu vây
thuòng tu hop vói nhau dê ca hát nháy múa các bài dân ca, cùng nhau
tán bô duòng dài dê cùng dùa vui và tháo luân các dê tài chung – thât là
môt sinh hoat trong sáng và vui vé, tôt dep biêt bao nhiêu! Nhüng nhóm
sinh hoat tré tuong tu nhu thê hình nhu không có tai dât nuóc này.

Mô trai , tu gioi thiê
sinh viên thuôc truo đ c Montreal. Ho thuóng thuc buô c hôi cu
7

đ đ, mong m p . V
, tôi giâ , đê hó p chân
toi đ , đ , u o đê u muc
g ê đê. đê đê
ê o đê nhu
. Liêu nhu h ó lai phu
ê đ, sau môt tho ó lai vo , đê
pha ê đuong tró ê , đ oi nhân ra lo u thâ: “
cu đê nhâ ,
đ “ u đê Đ đê . Môt đ
ung nguoi ban nhu , v đ đuoc toai nguyê
, nhâ , tan bô, i, thao luân, ê n vo đ ê
ê t nhu u ê . u thanh niên
thinh thoa ê c tró lai. Ho ê n mo đ p
go đ a ho. Mô uo ó lai
tôi trên đ, đ ó th ú cua đi đ .

Vào trai hè nãm thú hai, túc là nãm 1945, môt hôm trong tháng Tám,
chúng tôi duoc biêt qua diên thoai là chiên tranh dã châm dút. Môt
nguòi trong gia dình chây di kéo chuông vang lên. Tôi chãng bao giò
quên duoc cám xúc cúa tôi vào lúc dó, bói vì chãng có ai la hét lón
tiêng, và cüng không có ai tó bây vui mùng ôn ào, mà ai nây cùng nhau
di dên nhà nguyên dâng lòi ta on.

Chúng tôi nhân duoc diên tín là các câu trai cúa chúng tôi sãp súa tró
vê nhà tù nuóc Ý Ðai Loi. Không phái chi mình gia dình tôi, mà cá toàn
trai hè tham gia vào viêc thu xêp dón hai câu trai hôi huong. Các câu là
biêu trung cho các câu trai khác mà gia dình ho cüng dang mong doi
con mình tró vê, chi sóm hay muôn mà thôi. Hai câu tró thành là nhüng
nguòi "con trai cúa chúng ta.¨ Môt chiêc xe ngua thuòng dùng chó có
khô nay duoc trang trí vói nhüng vòng hoa và bó hoa xinh dep. Georg là
nguòi dúng dâu nhóm di dón. Bé Joannes cuõi con lùa tên là Popcorn
di mó duòng. Các cô gái và tôi ãn mãc chinh tê ngôi trên xe ngua theo
sau. Chúng tôi dúng chò hai câu ó lôi vào phân dât cúa trai hè. Tai dây
các câu phái xuông xe và leo lên xe ngua, theo sau là 120 trai viên,
cùng nhau ca khúc khái hoàn di vào trong trai. Ói môt ngày hanh phúc
8

duòng nào! Tôi dã tùng nhìn thây Georg âm thâm dau khô biêt bao
nhiêu trong nhiêu nãm lo lãng vùa qua cho dên bây giò mói thây nhüng
gánh nãng này duoc cât khói dôi vai cúa chàng.

Sau niêm vui mùng và hanh phúc xum hop dâu tiên vói gia dình, tâm
trang moi nguòi lãng xuông, thì hai câu trai bãt dâu dua ra du djnh vê
tuong lai cúa mình. Rupert là nguòi dã tùng dep sang môt bên moi
chuong trình riêng cúa mình suôt bao nhiêu nãm qua. Câu dã hy sinh
nghê bác sÿ cúa mình dê giúp gia dình sinh hoat trong ngành nghê ca
nhac. Chúng tôi rât là cám kích truóc nghïa cú này. Nay chiên tranh
châm dút và công viêc chung cúa gia dình không cân thiêt dên câu nüa,
thê nên giò dây câu có ý djnh lây bãng Bác Sÿ Mÿ (M.D.). Câu ghi danh
vào dai hoc y khoa cúa tiêu bang Vermont và di hoc tró lai.

Riêng câu Werner còn do du vê nông gia và âm nhac. Cuôi cùng quyêt
djnh tiêp tuc các buôi nhac hôi, dông thòi khi ránh thì làm viêc tai nông
trang.

Có lân chúng tôi dón tiêp ba cô gái trong trai hè cúa chúng tôi. Các cô
xuât thân tù môt gia dình gôm 10 nguòi con. Các cô tró nên thân thiêt
vói các cô gái cúa chúng tôi dên nôi vào chính mùa hè nãm sau các cô
lai dên, lân nay di cùng vói cha me và các anh chj em khác. Cá gia dình
ho thât là nhüng nguòi tú tê luong thiên, và có nhiêu quan diêm chung
vói gia dình chúng tôi. Ít lâu sau tai môt noi nào tôi không nhó, chúng
tôi nhân duoc tho cúa Rupert than rãng mình cám thây cô don, và
không có ai quen biêt gân dó dê mà thãm viêng. Tôi hôi âm:

- Ðúng rôi, me biêt có nguòi quen vói gia dình. Sao con không
dên thãm gia dình Lajoie tai Fall River?

Lá tho kê tiêp câu viêt cho chúng tôi, và báo môt tin vui lón rãng câu dã
dính hôn vói cô Henriette cúa gia dình Lajoie rôi. Tin này chúng tôi nhân
duoc trong thòi gian chúng tôi dang luu diên tai Seatle. That là niêm vui
lón dáng mùng dã dên vói trai hè.

(Tiêp sau dây là Chuong 18 vì lý do kÿ thuât dã bó sót)
9


NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
10

PHẦN HAI: T

CƯƠNG MƯ T:
H C T NƯC N T!

Khi Joseph, nguòi con trai quý mên cúa ông Giacóp duoc dua sang Ai-
Câp, mà viêc này thì ông Joseph không muôn chút nào. Tai dât khách
quê nguòi, nêp sông ban dâu cúa ông rât vât vá. Tuy nhiên sau nhiêu
nãm khó khãn, ông thành công trong viêc lây duoc lòng tin tuóng cúa
dân chúng, và cá nhà vua nüa. Thê là cuôc sông luu dây cúa ông biên
tró thành vinh quang. Có nhiêu lúc ông tu hói không biêt mình dat dên
danh phân mói và chúc phân mói nhu vây dê làm gì, cho dên môt hôm
ông nghe biêt qua các khách vãng lai cho biêt rãng tai quê nhà cúa mình
dang chju cánh nan dói kém trâm trong, và dân chúng tai dó dang chêt
dói. Lúc dó ông mói võ lë. Qua su tro giúp cúa các nguòi dông huong
cúa quê huong mói, ông sú dung quyên thê cúa mình dê ra tay cúu
giúp các nguòi dông huong tai quê nhà.

Trong su kiên này, có diêu gì dó giông nhu hoàn cánh cúa chúng tôi.
Nêp sông cúa chúng tôi tai dât Ai câp cúa chúng tôi thuc su cüng co
cuc lân dân. Thê rôi chúng tôi cüng là nguòi lây duoc lòng tin tuóng
cúa dân chúng tai quê huong mói cúa chúng tôi, và khi chúng tôi thiêt
lâp duoc danh phân mói và chúc phân mói, nhò dó cuôc sông luu dây
cúa chúng tôi cüng biên dôi thành cuôc sông vinh quang. Ðông thòi
chính chúng tôi nhiêu khi cüng tu hói mình rãng tât cá nhüng su kiên
này mang ý nghïa gì, cho tói môt hôm chúng tôi cüng nhân ra duoc rãng
tai bên quê huong cü cúa chúng tôi dân chúng dang gãp nan dói hoành
hành khiên cho nhiêu nguòi sãp chêt dói. Ðây chính là câu trá lòi, và tât
cá chúng tôi dêu cám thây vui vé huóng vê quê nhà, và ra tay tro giúp
các nguòi dông huong cü, qua su giúp dõ các nguòi dông huong cúa
quê huong mói. Câu chuyên diên tiên nhu sau.

Ðó là vào tháng 1 nãm 1947, mây ngày truóc khi chúng tôi lên duòng
luu diên bên Vùng Duyên Hái Miên Tây, môt lá tho gói dên cho Nhóm
Ca Sÿ Von Trapp. Lá tho này dên tù môt viên Tuóng Chi Huy Quân Ðôi
Hoa Ky Ðang Chiêm Ðóng Quân Tai Nuóc Áo, vãn tãt mô tá cánh sông
khúng khiêp cúa Nuóc Áo nhu thê nào, và cánh nghèo khô khiên cho
11

tâm hôn nguòi dân tan nát cõi lòng ra sao. Lá thu khân câu: Nhóm Ca
Sÿ Von Trapp trong các cuôc luu diên cúa mình liêu có cách nào làm
diêu gì dó cho Nuóc Áo hay không?

Ðây là lòi kêu goi, giông nhu trát tòa. Lá tho duoc doc cho cá gia dình
nghe, và cuôc hop cô vân diên ra ngay lâp túc. Vì lý do này, chúng tôi
cân lâp ra môt Hiêp Hôi. Ngay hôm sau, chúng tôi dên tòa thj chính
thành phô Montpelier xin lâp Hôi Cúu Tro Nuóc Áo Gia Ðinh Von Trapp
Ìnc. Môt tài liêu có niêm ân cúa Thú Hiên Vermont chúng thuc rãng: Hôi
này duoc lâp ra vói muc dích là: "cúu tro và giúp dõ chung cho nguòi
nghèo, nguòi di dân, và nguòi bât hanh thuôc moi quôc tjch, moi tín
nguõng tai Hoa Ky cüng nhu các quôc gia khác.¨ Ðông thòi Hôi không
phái là "môt tô chúc vu loi, muc dích thuân túy làm viêc tù thiên.¨ Phiên
hop dâu tiên duoc diên ra tai Vãn Phòng tu pháp cúa Ông William N.
Theriault. Trong phiên hop cúa Hôi có tính cách pháp lý này, moi nguòi
cùng tháo luân và dông thuân vê các chú truong. Thành phân diêu hành
cúa tâp doàn duoc dê cú và duoc bó phiêu dông thuân nhu sau: Chú
Tjch: Georg Von Trapp. Phó Chú Tjch: Maria Augusta Von Trapp. Thú
Quÿ: Linh Muc Franz Wasner. Thú Ký: Johanna Von Trap. Luu Giü Hô
So: Werner Von Trapp. Tâp Ðoàn cüng dông thuân lâp ra Con Triên
chính thúc cúa tâp doàn, và chi làm môt con dâu bãng cao su.

Giò dây chúng tôi duoc phép quên góp quân áo và thuc phâm tù miên
duyên hái này sang dên miên duyên hái kia, và moi "dóng góp dêu có
thê lây tù loi túc dã dóng thuê cúa các nguòi trao täng.” Ðiêu này làm
cho chúng tôi rât là cám kích. Chúng tôi tôi duoc biêt rãng: các công ty
và hãng xuóng lón, cüng nhu các cá nhân, môi lân có cuôc quyên góp,
ho dêu có nhüng dóng góp lón lao bât ngò cho muc dích bác ái chính
dáng. Chúng tôi du phóng sãp súa dón nhân hàng triêu cuôc dóng góp
dang tói. Chúng tôi cüng in môt tò lá cái vói ý djnh gói dên quý khán
thính giá trong các buôi nhac hôi. Trong tò lá cái này, chúng tôi trình bây
so luoc vê quê nhà cúa chúng tôi là Nuóc Áo, môt dât nuóc mà rât
nhiêu nguòi Mÿ biêt dên và cüng rât mên thuong, nay dang sông trong
tình trang nguy co trâm trong, vói lòi lë nhu sau: "Ðât nuóc dã công
hiên cho thê giói môt Haydn, Mozart, Schubert, Johann Straus – môt tác
phâm "Ðêm Thánh Vô Cùng¨ – có thê dang di dên chô diêt vong, nêu
nhu tât cá chúng ta không ra tay tro giúp ngay bây giò.
12


¨Moi nguòi duoc biêt vê diêu kiên sinh sông tai các nuóc lón bên Âu
Châu, thê nhung ít ai biêt chuyên gì dang xây ra tai Nuóc Áo... tai noi
dây dân chúng dang lâm vào tình trang chán nán và mât hêt hy vong.¨

Chúng tôi nói vói ho rãng: "Dân chúng trên toàn Nuóc Áo dang thiêu
thôn moi thú cân thiêt, và chính thành phô Vienna là noi khô só nhât.¨

Chúng tôi nói thêm: "Xin quí vj hãy lãng nghe môt nhân viên xã hôi nói
vê các cô gãng hàng ngày ho thuòng phái làm, dó là phái dôi diên vói
công viêc không có thê làm duoc.¨ Tiêp theo là chúng tôi thêm vào
nhüng lòi trích dân tù các lá tho mà chúng tôi dã nhân nhu sau:

"Các tram xe lúa cúa chúng tôi dã hu hai vì bom nô. Trong cánh hoang
tàn dô nát này, hàng ngàn nguòi vô gia cu chò xe lúa, mà rôi xe lúa
cüng không biêt chó ho di dâu. Trong khi dó, môi ngày lai nuòm nuop
nhiêu nguòi khác kéo dên dây. Nhiêu nguòi hâp hôi, nhiêu nguòi chêt,
nhiêu nguòi kiêt súc dang phái chiên dâu vói nhüng con sôt cao dô.
Rât nhiêu tré em nãm lãn lóc bên nhau giüa các búc tuòng dô nát.
Chúng tôi không có mái nhà nào dê chúa nhüng nguòi nghèo nhât
trong sô nhüng nguòi nghèo này. Môi khi xe chó nguòi dên, chúng tôi
tìm thây các bé so sinh trong nhüng tã lót dông cúng vì giá lanh còn
dính chãt vói co thê còm cõi cúa các em, có nhiêu em bé quân bãng
giây báo hay nhüng miêng vái rách ruói duoc buôc bãng giây vái hay
nhüng khúc giây thép. Còn các em lón hon thì em nào em nây dêu suy
nhuoc vì dói khát. Có nhiêu nguòi trong sô nhüng nguòi này phái tá túc
trong nhüng thùng xe tù hai tuân hay lâu hon mà không duoc ai sãn
sóc. Tuyêt dôi không có thê mô tá hêt tình trang khôn khô cúa ho khi
duoc chó dên dây. Chúng tôi cân dên thuc phâm và quân áo, cùng vât
dung y tê khân câp cho hàng ngàn nguòi, thê nhung hiên nay nêu phái
chi sãn sóc cho mây trãm nguòi thôi, thì chúng tôi cüng khó mà có dú
diêu kiên. Chúng tôi không dú kim chích, phái muón môi kim chích là
môt trinh, nhung thât là khôn nêu nhu dánh gây di cái kim chích ây.¨

Môt giáo Ðai Hoc Vienna viêt tho cho chúng tôi nhu sau: "Cá nhân tôi
không phiên khi phái nhjn dói lâu, nhung tôi cám thây bôi rôi khi không
có giây buôc giây, và tôi phái kéo lê dôi giây không giây dê di dây di dó.¨
13

Tò lá cái cúa chúng tôi còn tiêp: "Nhu câu khân câp dây khiên cho Quân
Ðôi Mÿ Ðang Chiêm Dóng cüng phái cám xúc. Môt sÿ quan cao câp cúa
Quân Ðôi Mÿ cùng vói môt Vj Tuyên Úy Mÿ dã gói cho chúng tôi hon
5000 dja chi cúa các nguòi thiêu thôn cân giúp dõ.¨

Cuôi cùng chúng tôi nói vói ho rãng hiên giò chúng tôi có lâp ra hôi cúu
tro mang tên là Hôi Cúu Tro Nuóc Áo Gia Ðình Von Trapp Ìnc. Ðê cho
danh nghïa cúa chúng tôi báo dám tùng dông xu, tùng gói tãng vât së
chuyên dên tân noi nhât djnh: dó là gói truc tiêp dên tân tay môt nguòi
túng thiêu bên Nuóc Áo. "Chúng tôi không trích ra chi phí diêu hành nào
cá. Tu trong gia dình chúng tôi làm moi su.¨ Sau cùng, chúng tôi nêu ra
nhüng cách thúc cúu tro Nuóc Áo nhu sau:

1) Hãy gói dên chúng tôi bât cú loai quân áo nào hay loai thuc
phâm không dê hu thôi mà quý vj du không dùng dên. Chúng
tôi dón nhân moi thú: giây giây, bút chì, kim chi, chãn len....
2) Các dóng góp xin gói vê: Hôi Cúu Tro Nuóc Áo Gia Ðình Von
Trapp Ìnc Stowe, Vermont. ÐÓNG GÓP CÙA QUÝ V| LÀ VÌEC
BÁC ÁÌ SË ÐUOC MÌÈN TRÙ THUÉ LOÌ TÚC.
3) Hãy viêt tho cho chúng tôi nêu muôn biêt dja chi gia dình hay
cá nhân dang túng thiêu nêu nhu quý vj muôn tu mình gói tãng.

Tò lá cái kêt thúc bãng nhüng lòi: "Môt ngày no, chúng tôi có doc duoc
nhüng lòi cúa thánh Ambroise, là môt trong các vÿ nhân cúa thê ký ÌV
nói rãng: nêu nhu các ban biêt ai dó dói khát hay yêu dau bênh tât,
trong khi các ban có cúa nhung lai không ra tay cúu giúp, thì các ban së
chju trách nhiêm dôi vói tùng nguòi chêt, hoãc môt em bé nào dó có thê
lâm cánh nguy khôn hay què quãt cá dòi.¨ Chúng tôi cüng nhó lai câu
nói khác: "Bao lâu các con làm diêu ây cho bât cú nguòi nào trong các
anh chj em nhó nhât cúa Thày, chính là các con làm cho Thây vây.¨

Nhu vây, 100 ngàn lá cái cùng vói tho di kèm, vói con dâu cúa hiêp hôi,
cùng vói lòng thiên tâm, chúng tôi lên duòng tiên sang Vùng Duyên Hái
Miên Tây.

Chúng tôi chua hê làm chuyên này truóc dây bao giò cá, chãng han
nhu vào djp lâp ra trai hè ca nhac, vào djp triên lãm bán vât dung mÿ
14

thuât gia công, hay djp tô chúc các buôi nhac hôi, cüng nhu khói su xây
cãn nhà mói. Su viêc này bô nhào dên vói chúng tôi, khiên chúng tôi
không dú thòi gian sãm cuôn câm lang dê mà hoc "Làm cách nào dê....¨

Chúng tôi cô gãng làm tât cá nhüng gì mà chúng tôi có thê nghï ra. Vùa
tói môt thj trân nào dó, mây nguòi trong gia dình liên di tiêp xúc vói báo
chí dja phuong xin duoc phóng vân vê cánh dói khát tai Nuóc Áo, trong
khi mây nguòi khác thì tiêp xúc vói dài phát thanh trong vùng vói muc
dích tuong tu. Trong hai cuôc tiêp xúc này, chúng tôi dã nhân duoc su
thông cám và su công tác rât nông nhiêt. Truóc khi khói su buôi nhac
hôi, các tò lá cái duoc tung ra. Vào giây phút giái lao, tôi lên tiêng kêu
goi moi nguòi dóng góp. Ðai ý tôi thuòng nói nhu sau:

"Nêu nhu quí vj ngai gói các tãng vât, thì xe buýt lón màu xanh cúa
chúng tôi ngày mai dâu ngay truóc khách san "....¨ (và tôi thuòng cho
sai tên khách san hiên tai, và lai cho tên khách san dã ó truóc, thê mà
bà con vân tìm dúng chô).

Vào sáng hôm sau, tôi và mây cô gái trong gia dình dúng sãn canh
chiêc xe buýt, và – thât là môt cánh cám dông – bà con tù các huóng
khác nhau tuôn dên gãp chúng tôi, tay ôm nhüng gói quân áo, và cá
nhüng quân áo chua gói. Trong nhüng thj trân nhó, có nhüng xe gom
thu truóc các tãng vât rôi chó dên chô chúng tôi và xêp lên các chô ngôi
trên xe buýt cúa chúng tôi.

Có lân vào tháng Ba, ó môt noi no, tai vùng Tây Nam, câu chuyên xây
ra sau môt buôi nhac hôi, có nguòi dàn bà kia dúng chãn truóc xe
chúng tôi, vùa cói chiêc áo khoác ngoài vùa nói:

- Ðây là chiêc áo duy nhât cúa tôi, nhung nãm nay tôi không cân
nó nüa, bà có thê vui lòng gói dên cho cô giáo nào dó duoc
không? Tôi cüng là môt cô giáo dây.

Tai môt noi khác, có bà me kia dên gãp tôi tai khách san, mãt uót lê, tay
vo vo chiêc khãn mu-soi. Cách dây ít ngày, bà mât cô con gái yêu quí
trong môt tai nan xe. Sau khi nghe lòi kêu goi lac quyên tôi hôm qua
trong buôi nhac hôi, hêt cá núa dêm bà gom thu tât cá moi su thuôc vê
15

cô con gái. Hôm nay bà mang tât cá dên gôm nãm gói lón dê trao tãng,
cùng vói tâm hình con gái cúa bà, bà nói:

- Này bà nhìn nó mà xem. Bà hãy tãng các thú này cho cô gái
nào trac tuôi nó ó bên Nuóc Áo, báo cô ta viêt tho cho tôi.

Khi chúng tôi tói biên giói Tiêu Bang California, xe buýt chúng tôi dã
chúa dây tãng vât rôi. Ngay tai biên giói, chúng tôi duoc yêu câu cho
khám hành lý. Huóng mãt nhìn lên tròi, tôi yên lãng tró vào chiêc xe
buýt nói: "Hãy nhìn mà xem hành lý cúa chúng tôi dó!¨ Thê nhung luât là
luât, truóc mãt nhân viên cúa Hôi Ðông Y Tê Tiêu Bang, hay bât cú co
quan nào di nüa, chúng tôi phái tuân hành rõ cái nhà kho kia xuông. Có
nhiêu dây bàn dài dê cho các hành khách tùy nghi sú dung dê mó hành
lý cho nhân viên khám xét. Chúng tôi lái xe xuông dây bàn cuôi cùng,
vùa rõ các thú quân áo xuông, chúng tôi muon co hôi này dê xêp tât cá
vào các gói và túi khác nhau. Sau hai tiêng dông hô, chúng tôi xêp vào
duoc 46 túi lón gôm các tãng vât dã quyên góp, truóc su thán phuc cúa
các nhân viên cúa Hôi Ðông Y Tê.

Chính trong Tiêu Bang California, tai thj trân Ventura Cuôc Quyên Góp
Cúu Tro Nuóc Áo cúa chúng tôi dôi dào hon bât cú noi nào khác truóc
dây. Cá toàn thj trân dêu huóng úng. Chúng tôi húa môt tuân lê sau së
tró lai nüa. Nhiêu co quan chó quân áo dên bãng xe. Khi chúng tôi quay
tró lai gom thu tãng vât, xe chúng tôi quá nhó, nên phái xêp trên tât cá
các ghê ngôi cao tói trân xe, còn chúng tôi phái dúng cho dên tân thành
phô Santa Barbara. Cha bê trên dòng Phaxicô là nguòi quáng dai. Ngài
dã giúp chúng tôi tât cá nhüng gì ngài có thê làm duoc. Trong quá trình
cúa Trung Tâm Truyên Giáo, ngài dã tùng gói các tãng phâm và chuyên
chó di trong các thùng chó hàng lón dóng bãng nhüng thanh gô so xài.

Chúng tôi hoàn toàn chói vói truóc phuong thúc mà nguòi Mÿ dáp úng
lai Chuong Trình Quyên Góp cúa chúng tôi. Chuong Trình kéo dài sau
nhiêu nãm vói nhüng nô luc liên tuc. Khói dâu là nhüng Hôi Cúu Tro
cúa nguòi Phân Lan, rôi Hy Lap, vói nhüng chuôi lac quyên, vói nhüng
chiên djch không ngùng, và bây giò dúng dâu các co quan dó – chính là
Hôi Cúu Tro cúa chúng tôi, môt hôi không chuyên nghê, chi gôm con
dâu cao su, tò lá cái, tho có tên Hôi, và cá môt gia dình hãng say tro
16

giúp. Sau môi buôi nhac hôi, nhu có phép la xây dên. Sau khi chúng tôi
nói là chúng tôi cân quân áo và thuc phâm dê cúu tro nguòi Áo dang
dói khô. Chúng tôi cüng cân tiên dê gói di. Bà con cô bác vê nhà gom
góp quân áo, thuc phâm và ít tiên mãt. Ho giông nhu nguôn cung câp
nhó, nhung lai nhu vô tân, nên chiêc xe buýt lón màu xanh cúa chúng
tôi chãng bao giò trông không.

Chuyên luu diên lân này là chuyên kéo dài nhât tù truóc dên nay.
Chúng tôi dã trái qua gân 50 ngàn cây sô dê hoàn tât 107 cuôc trình
diên. Bên vùng Duyên hái Miên Tây, môt lân chúng tôi phái trình diên 17
buôi nhac hôi liên tuc không có ngày nghi. Chúng tôi phái di chuyên
nhiêu doan duòng xa cho kjp trình diên tùng ngày. Môi ngày sinh hoat
bình thuòng diên tiên nhu sau: xe buýt môi sáng dành ra môt tiêng dông
hô dê gom các tãng vât cho Nuóc Áo do bà con mang dên, ho là nhüng
nguòi tham du buôi nhac hôi tôi hôm truóc. Khi dên giò phái khó hành,
chú tài xê thuòng hôi há bâm còi nhãc nhó. Chú Rudy là tài xê xe buýt
cúa chúng tôi nãm dó, chú cüng là nguòi có quan hê máu mú vói Nuóc
Áo vê dòng ho phía bên nguòi cha. Chú lên tiêng la lón báo dông:

- Hôm nay phái chây dên 560 cây sô dó có biêt không?

Sau khi bây tó lòng thành cám on các ân nhân quáng dai, chúng tôi lên
duòng, và lâp túc sinh hoat cu thê liên bãt dâu. Chúng tôi dên các tiêm
tap hóa hói mua các túi không, dên các cúa tiêm bán lúa gao lây các túi
dê dung thuc phâm khô. Các tãng phâm duoc sãp xêp vào tùng loai do
Martina, Hedwig, Rosemarie và Lorli. Khi các túi dôn dây thì chuyên cho
cánh dàn ông, túc là Georg và Werner dê buôc miêng túi lai vói hai lân
giây cho chãt chë. Agathe viêt dja chi noi nhân. Johanna và Maria thì
dánh máy danh sách tãng vât cung tho báo gói tãng vât di. Các cô gái
nhân ra rãng nêu nhu mình có thê giü vüng chiêc máy chü trên gai dâu
gôi cúa mình ó môt góc nghiêng nào dó, thì có thê dánh máy duoc trong
lúc xe dang chây. Còn tôi ngôi doc các tài liêu. Các lá tho duoc viêt
xong thành tùng chuc lá, rôi chãng mây chôc lên tói hàng trãm. Khi các
túi tãng vât dôn vào gói xong và dú dê chât cao nhu tuòng vây quanh
Chú tài xê, thì vào lúc xe cô truóc sau không bj nghet, chú Rudy tìm
cách ghé vào môt buu diên cúa thj trân miên quê gân dó. Viên quán dôc
buu diên gãp duoc môt ngày làm viêc trong dai trong dòi mình: vì có
17

chiêc xe buýt màu xanh lón mang chü "thuê bao¨ phía truóc xe, và chü
"gia dình Von Trapp¨ bên hông, các cúa sô xe duoc kéo lên cao, ghé
vào buu diên. Các cô gái trong trang phuc là la vôi vàng xuông xe, mang
moi các thú gói, túi, to nhó xêp dây truóc quây vãn phòng cúa ông – Cái
gì vây – thât chãng khác cánh tuong mùa Giáng Sinh! Các cô gái bãt
tay vào viêc giúp dõ cân các túi dô. Ðâu vào dây xong, các cô hói mua
1000 chiêc tem loai 3 xu, và ròi khói chô dó. Suôt núa giò tiêp theo sau
là nhüng giây phút yên lãng. Moi nguòi liêm tem và gián xuông phong
bì. Tât cá gói di theo môt danh sách dài thoòng. Sau dó, dot gói tãng vât
khác lai bãt dâu, hai tiêng dông hô sau, môt dông tãng vât khác khoáng
chùng 20 hoãc 30 gói lai duoc dem vào buu diên mà gói di. Sinh hoat
cú tiêp tuc tuong tu nhu thê.

Mó và doc hàng trãm lá tho quá là môt viêc khó khãn. Các lá tho dên tù
nhüng nguòi tùng sông trong nhüng ngày hanh phúc truóc dây, nào ho
dâu có ngò rãng có lúc phái viêt tho xin xó thê này. Các là tho thuòng là
dài dòng và ruòm rà. Sau khi kê lê moi su xây ra duói bâu tròi này, vói
nhüng hôi tuóng vê âm nhac hay nhüng câu chuyên tiên chiên, tói mãi
cuôi tho mói có câu cân nói là: "Tôi và vo tôi dang ngôi trên sàn nhà cúa
chúng tôi hâu nhu trông rông. Cúa ra vào cüng nhu các cúa sô dêu bj
nguòi ta tháo gõ mât cùng vói tât cá các khung cúa. (Khí hâu mùa dông
bên Nuóc Áo thì khác vói khí hâu mùa dông tai vùng Vermont Hoa Ky).
Chúng tôi không có gì dê ãn, không có gì dê suói âm, và cüng không có
gì dê mãc cá. Thân ái chào bà.¨

Có môt lá tho cám on thât là cám dông, nhu sau dây: "Tuy nhiên, dáng
quý nhât là ký cà phê mà quý vj gói cho tôi. Vói cà phê này, tôi có thê
trá chi phí tai tiêm giây, tiêm tap hóa, tiêm süa. Tôi cüng trá truóc duoc
núa nãm tiên thuê nhà. Tôi cüng có thê dôi thành bôt ãn, giãm bông, và
bo. Ðông thòi tôi còn giü lai môt ít phòng khi có ai dau ôm cân dùng
dên. Tôi có thê cám on cách nào cho xúng vói on này?

Có hai vj Tuyên Úy Công Giáo trong Quân Ðôi tai Vienna và tai Salzburg
dã tùng tó ra quáng dai ra tay yêm tro cho công viêc cúu tro cúa chúng
tôi ngay tù dâu. Chúng tôi duoc phép gói dên cho hai cha các tãng
phâm, rôi các ngài trao cho môt nhóm thiên nguyên. Nhóm nguòi này
kiêm chúng các dja chi rôi trao tân tay cho các nguòi nhân. Theo
18

phuong thúc này có thê tránh duoc các tãng vât không bán ra cho den
cüng nhu không roi vào tay nhüng nguòi không dú diêu kiên nhân.

Công viêc cú thê tiêp tuc tiên hành, nên tât cá chúng tôi cám thây mêt
mói, có diêu chúng tôi cüng nhân thây rãng nguòi ta có thê mêt mói
trong hanh phúc, và nhân tô hanh phúc có thê thãng luót cá các nhoc
mêt. Trên duòng tró vê, chúng tôi dùng lai ó St Paul, thì chúng viên noi
dây dã quyên góp trong môt truòng trung hoc hàng trãm dôi giây, cùng
vói cá dông áo dòng, và áo khoác ngoài v.v. Còn môt diêu tôt dep hon
thê nüa, dó là các chúng sinh dã giúp cá viêc xêp và gói các tãng phâm
và gói truc tiêp sang chúng viên ó Salzburg bên Nuóc Áo. Cuôi cùng ho
tu quyên góp, úng hô thêm cuóc phí và tu gói di dùm.

Suôt môt thòi gian khá lâu sau khi chúng tôi kêt thúc cuôc luu diên tró
vê nhà, thê mà các túi thuc phâm và các gói quân áo vân tiêp tuc gói
dên cho chúng tôi tai Stowe. Sô luong tãng phâm dên vói chúng tôi
nhiêu tói nôi chúng tôi không thê giái quyêt trong ngày, nên phái luu trü
tam trong môt cãn phòng bên trai hè. Vào lúc trai hè nãm dó bãt dâu, thì
cãn trai dùng làm nhà kho tam kia, chât dây tù sàn nhà duói lên tói trân.
Ðiêu mà chúng tôi cân thiêt bây giò là nhüng bàn tay, nhüng nguòi
thiên nguyên ra tay giúp dõ. May sao có môt thiêu phu tú tê dên tù
Rochester New York sãn sàng dám nhiêm công viêc này. Bà tuyên môt
nhóm thiên nguyên làm viêc vói mình vào ban sáng, rôi ban chiêu lai
tuyên nhóm khác. Do dó duói bàn tay diêu dông cúa bà Harper, mà hon
15 ngàn ký lô tãng phâm dã duoc xêp loai, gói lai và gói di hêt, chi nôi
trong môt vài tuân lê.

Các chi tiêt này là các diêm chính. Chúng tôi còn có thê tiêp tuc dài dài
tên các ân nhân, các thành phô dã huóng úng lòi kêu goi "xin ra tay cúu
tro!¨ Chùng núa nãm sau, cãn nhà dài rông cúa trai hè lai dây, thê
nhung chúng tôi thiêu hut tài chánh, không dú trá cuóc phí dê gói các
tãng phâm này ra nuóc ngoài. Trong tình trang này, chúng tôi bây giò
không biêt phái làm gì?

Tai thu viên chúng tôi có cuôn sách nói vê Hôi Leopoldine cúa Nuóc Áo.
Hôi này thành lâp nãm 1829, qua dó chúng tôi duoc biêt các tu sÿ và
dân chúng Nuóc Áo dã tùng dóng góp dên cá triêu dô la cho các trung
19

tâm truyên giáo cúa Giáo Hôi Công Giáo Hoa Ky. Chúng tôi nây ra tu
tuóng là nên viêt môt lá tho ngãn dai ý nói vê hoàn cánh tuyêt vong cúa
mình: chúng tôi có hàng ngàn ký tãng phâm cúu tro, và không có tiên
trá cuóc phí dê gói di. Chúng tôi gói tho dên các linh muc tai Hoa Ky.
Cá gia dình bó ra hai tuân lê dê cùng nhau gâp và bó 40500 lá tho này
vào phong bì, và xêp sãn tùng tiêu bang môt. Thât lai là môt phép la
nüa xây ra. Tiên ào ào dên vói chúng tôi, phân nhiêu là nhüng ngân
phiêu tãng môt hay là nãm dô la, và tông công sô tiên tuong duong vói
sô tiên mà chúng tôi cân.

Môt hôm chúng tôi nhân duoc môt bao tho cõ lón dây côm. Các hôi
doàn bác ái bên Nuóc Áo chuyên sang cho chúng tôi 5000 dja chi cúa
nhüng gia dình túng thiêu cân giúp dõ, và hói xem chúng tôi có cách
nào tìm ra các gia dình nguòi Mÿ dê môi gia dình có thê thinh thoáng tro
giúp quân áo và thuc phâm cho tùng dja chi nói trên hay chãng.

Chiêc máy in Rô-nê-ô cúa chúng tôi in ra nhüng mâu trông nhó. Trang
thú nhât có dja chi gia dình túng thiêu, vói chùng hai hay ba câu dê câp
dên tin túc chung. Trang thú hai chúng tôi dê ra bôn loai gói tãng phâm
khác nhau:
1) Giúp ho duoc sông sót
2) Giúp ho ãn mãc sach së
3) Giúp ho duoc âm áp
4) Tao niêm vui cho.

Ðên trang thú ba, chúng tôi in dòng chü: "Xin vui lòng xé phân này và
gói vê vãn phòng chúng tôi.¨

Vói cách thúc này, chúng tôi nhân duoc hôi dáp chãng han nhu môt gia
dình nói: "Vây hãy gói cho chúng tôi thêm 10 nguòi nüa, chúng tôi së có
khá nãng chãm lo cho ho.¨ Các hôi dáp thuòng dên tù các khán giá
tham du buôi nhac hôi và có tinh thân cao dô, hoãc dên tù môt nguòi
xin nhân môt anh hoãc em trai nuôi. Tính tât cá có dên 14 ngàn gia dình
duoc dãt vào vòng tay sãn sóc quáng dai nguòi Mÿ nhu thê.

Trong khi dó, tình hình noi quê huong cü ngày môt tôt hon. Các cúa
hàng không còn trông rông nüa. Có diêu lai nây sinh vân dê khó khãn
20

khác: có nguòi không mua duoc gì bói vì cúa hàng không có dú hàng
hóa, và khi cúa hàng có hàng hóa, thì nguòi ta lai không dú tiên mua vì
giá quá cao so vói túi tiên. Thê nên nguòi ta chi dúng mà nhìn món dô
mình cân, vì không có tiên dê mua. Ðiêu này làm cho con nguòi ta tró
nên bât an, và càng nguy hiêm hon. So sánh vói tình trang cách dây hai
nãm, Nuóc Áo ó trong tình trang tôt hon nhiêu. So sánh vói tình trang
truóc khi chiên tranh bùng nô, Nuóc Áo vân còn nghèo khô. Vì vây hôi
cúu tro nhó cúa chúng tôi nhò on Chúa dã diêu dông gói di duoc gân
15 tân tãng phâm trong hai nãm qua, và vân còn tiêp tuc hoat dông bao
lâu vân còn nguòi sông trong cánh túng thiêu và còn cân dên nhüng
tãng phâm nhu quân áo cü, dô choi cü, thuc phâm dóng hôp, vv. Ho
vân có thê liên lac vói chúng tôi. Bây giò moi su thú gói di dêu có hai
muc dích: thú nhât là tro giúp nhu câu khân câp; và thú hai là khoi dây
niêm hy vong, bói vì con nguòi ta không thê sông mà không có hy vong.

Ðúc Hông Y Faulhaber nói: "Nhiêu nguòi mât niêm tin vào Thiên Chúa
bói vì ho dã mât niêm tin noi con nguòi truóc. Nhiêu nguòi khác tìm
thây lai duoc niêm tin vào Thiên Chúa, bói vì có ai dó dã cât di nôi cay
dãng ra khói lòng ho.¨

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful