H KA£HMEPINH

E¶TA HMEPE™

KYPIAKH 11 IOYNIOY 2000

«Tου κκλου τα γυρ σ

2-32 A º I E P ø M A
EΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
«Tου κκλου τα γυρσματα ...»
– H υπθεση του ργου
O κσμος του Eρωτκριτου
Tου ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ AÏÂ͛Ԣ

H δομ% του ποι%ματος
Tου David Holton

O ποιητ%ς, τo πρτυπo, η
χρονολγηση
Tου °È¿ÓÓË K. M·˘ÚÔÌ¿ÙË

Παρ(δοση και γλ)σσα
του Eρωτκριτου
Tου ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ K·ÎÏ·Ì¿ÓË

Eρωτκριτος και δημοτικ
τραγοδι
Tου °ÚËÁfiÚË M. ™ËÊ¿ÎË

Yποδοχ% και απ%χηση
του ργου
Tης N·Ù·Ï›·˜ ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ¿ÎË

O δημιουργς και η ποιητικ%
του 16ου αι)να
Tης N·Ù·Ï›·˜ ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ¿ÎË

Oι «πργονοι»
του Eρωτκριτου
Tης T›Ó·˜ §ÂÓÙ¿ÚË

O Eρωτκριτος
στο Nεοελληνικ θατρο
Tου ™‡ÚÔ˘ A. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘

«Eρωτκριτος»
και «Θυσα του Aβρα(μ»
Tων Wim F. Bakker – Arnold F. van
Gemert

O Eρωτκριτος
στον ηλεκτρονικ υπολογιστ%
Tης NÙ›·˜ ºÈÏÈ›‰Ô˘
EÍÒÊ˘ÏÏÔ:
«EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È AÚÂÙÔ‡Û·,
EÚÁÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ˘ X·Ù˙ËÌȯ·‹Ï,
1933». °È· ·ÈÒÓ˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘
ÁÔ‹Ù¢Û ¤ÓÙÔÓ· fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ÎfiÛÌÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÈΛϷ
›¯ÓË Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. O ·ÈÛı·ÓÙÈÎfi˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¿ÌÔÏϘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ·Á¿ËÙÔ˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ (M˘ÙÈÏ‹ÓË,
MÔ˘ÛÂ›Ô £ÂfiÊÈÏÔ˘).

Yπεθυνη «Eπτ Hμερν»
E§EY£EPIA TPA´OY

2

H

K A £ H M E P I N H

B

K Y P I A K H

O

EPøTOKPITO™ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ
Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠے ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ
Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Û·Ó ÙÔ ˆÚ·ÈfiηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. YÛÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÙÂÚÔ Ï˘ÚÈÎfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ô›ËÌ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÛ ÙÔ˘˜ KÚËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙ· EÙ¿ÓËÛ· ÌÂÙ¿
Π۠ÁÏÒÛÛ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋. EÍ‹ÁËÛË
ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË Ù˘ KÚ‹Ù˘,
Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÈ·Ù› ¤Ó· ·ÊȤڈ̷
ÙÔ 1669 – ¿ÓÙ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˜. ¶ÚˆÙÔÙ˘Eπιμλεια αφιερματος:
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û’ ¤Ó· Ô›ËÌ· – ·ÏÏ¿ ηÈ
ÒıËΠÛÙË BÂÓÂÙ›·, ÙÔ 1713, ηıÒ˜ Ë
·ÓÔ›ÁÂÈ («¤ÚÁÔ ÎÏ·ÛÈÎfi», «ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂKø™TH™ °IOYP°O™ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
ÚÔ», «ÁÏÒÛÛ· Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÓÂÔÂÏÏˤÊÙ·ÓÂ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ˙‹ÙËÓÈ΋») ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ. A¿ÛË. A˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi. MËÓ Í¯ÓÔ‡ÌÂ
ÓÙËÛË Û’ ·˘Ù¿ ı· ‚ÚÂÈ, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÛÙ·
ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
Ó¿ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·›˙ÔÓÙ·È –Ì’ fiÏÔ Ô˘ ÎÈ
O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜, ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ KÚËÙȤÙÛÈ, ÛÙÔ ¿ÏÎÔ, ·Á·‹ıËÎÂ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜– ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó·
΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ Î·È 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, Â›Ó·È ı·˘Ì·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È. K·È ÔÈ, ¿ÌÔÏϘ ¤ÎÙÔÙÂ, Ï·˚Τ˜ Î·È ·ÙËÛÙfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. °Ú¿ÊÙËÎÂ
̤ÏËÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·‚¿ÛÙËÎ·Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÊÔÚ¤˜. TÔ
ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÒÓ˜, ÛÙË ‚ÂÓÂÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË KÚ‹ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, Î·È ÙÔ ÈÔ ˘Ô„È·ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÙË – ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›. AÚ¯Èο Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘,
Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘

1 1

I O Y N I O Y

2 0 0 0

ματα που ανεβοκατεβα νου...»
H ˘fiıÂÛË
ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘
«...fiÔÈÔ˜ ÙÔ˘ fiıÔ˘ ‰ԇÏ„ ÂÈÛ¤ ηÈÚfi ÎÈ·Ó¤Ó·
·˜ ¤ÚıË ÁÈ· Ó’ ·ÊÔ˘ÎÚ·ÛÙ‹ Ô,Ù› ’Ó·È Â‰Ò ÁÚ·Ì̤ӷ...»

M¤ÚÔ˜ ¶ÚÒÙÔ
O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ HÚ¿ÎÏ˘ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ¿
ÙÔ˘ AÚÙÂÌË ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÔÓ·¯ÔÎfiÚË, ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·, Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔÓ
Ó·Úfi PˆÙfiÎÚÈÙÔ, ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶Â˙fiÛÙÚ·ÙÔ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È Î·È, Ì·˙›
Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶Ôχ‰ˆÚÔ, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÎÚ˘Ê¿ οو
·’ Ù· ·Ú¿ı˘Ú¿ Ù˘. MÈ· Ó‡¯Ù· ÔÈ ‰˘Ô Ê›ÏÔÈ, Û ÌÈ·
Û˘ÌÏÔ΋ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜
Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ‰˘Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜. O
PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶Ôχ‰ˆÚÔ˘, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ EÁÚÈÔ (E‡‚ÔÈ·). H AÚÂÙÔ‡Û·, Û ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. OÙ·Ó Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Ï›Ô˘Ó Ù· ÂÚˆÙÈο ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ù˘ ‚·ÛÈÏÔԇϷ˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÛÔ ·˘Ùfi˜ ¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ë AÚÂÙÔ‡Û· Ì‹ÎÂ
ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘
Ì·ı‡ÙËÎÂ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â›. øÛÙfiÛÔ, ÂΛÓË fi¯È ÌfiÓÔ
‰ÂÓ ÙÔ˘ ı˘ÌÒÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë
ÙÔ˘ Ì ÎÚ˘Ê¤˜ Ì·ÙȤ˜.
EȘ ÙËÓ Aı‹Ó· Ô˘ ‹ÙÔÓ ÙÛË Ì¿ıËÛ˘ Ë ‚ÚÒÛȘ
Î·È ÙÔ ıÚÔÓ› Ù˘ ·ÊÂÓÙÈ¿˜ ÎÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘.
P‹Á·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÚÈ˙ ÙËÓ ¿Í· ¯ÒÚ· ÂΛÓË
Ì’ ¿ÏϘ ÔÏϤ˜, Î’ ÂȘ ·ÓÙÚÂȤ˜ ÂÍ·ÎÔ˘ÛÙfi˜ ÂÁ›ÓËØ
(25-28)

H AÚÂÙÔ‡Û·...
X·ÚÈو̤ÓÔ ıËÏ˘Îfi Ùˆ˜ ÙÔ ’ηÌÂÓ Ë Ê‡ÛË
Î’ ›Û· ÙÛË ‰ÂÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙÔ Û’ AÓ·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË.
(63-64)

Î·È Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜...
Î·È Ù’ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÓÈÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔÓ ÂϤÁ·Ø
‹ÙÔÓ ÙÛ’ ·ÚÂÙ‹˜ ËÁ‹ Î·È ÙÛ’ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿˜ Ë ÊϤÁ·Ø
(81-82)

... ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì·˙›

H O Pωτκριτος, δεξι ,
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Û˘Ó›‰ËÛ˘: Ë ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙ‹ıÈÛ‹ ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙ· EÙ¿ÓËÛ· ÎÈ ·ÏÏÔ‡, ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ‹ÍÂÚ·Ó Ó·
··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·fi ÛÙ‹ıÔ˘˜ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. MÔÚԇ̠·’
·˘Ùfi Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙȘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ͉›„·Û·Ó ¿ÂÈÚ˜ ηډȤ˜, ·ÈÒÓ˜. IÛˆ˜ ·˘Ùfi
ÂÍËÁ› –Û·Ó ¯¿ÚË Û ÌÓ‹ÌË Î˘ÙÙ·ÚÈ΋– ÁÈ·Ù› Ë ÁÏÒÛÛ·
ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘, ÁÏÒÛÛ· Ì ηٷÁˆÁ‹ ȉȈ̷ÙÈ΋,
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔÏ·Ù·‡Ù· ÔÈΛ·, ÌÂٷʤÚÂÈ ·‚›·ÛÙ· ȉ¤Â˜
Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÏËÛÂ Ô ÔÈËÙ‹˜. EÓ·˜
¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È Ô˘, Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÚˆÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ» ÙÔ˘, ÚfiÛÊÂÚ ÛÙ· ȉÂÒ‰Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÙ‹Ì· ÎÔÈÓfi
Î·È Î›ÓËÙÚÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛˆÓ.

με το πρσωπο βαμμνο
για να μην αναγνωρζεται, μονομαχε με τον
Aριστο. Aπ την κβαση
της αναμτρησης κρνεται η τχη της Aθνας
και το μλλον του ρωτ
του με την Aρετοσα. Mινιατορα του λογοθτη
Πετρ κη/Πετρ τζε στο
ρουμανικ χειργραφο
του «Eρωτκριτου»,
1787. («Eρωτκριτος»,
Eπιμ. Δημ. Δεληγι ννης,
Eκδ. «Aδ μ», Aθνα
1998).

H

¿Ì ٷ¯È¿, ‹Á·ÈÓ ·ÚÁ¿, ıÒÚÂÈ ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·,
̤۷ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏ¿Ì·ÓÂ, Ù· ÛˆıÈο ÂÎÂÓÙÔ‡Û·Ø
·Á¿ÏÈ-·Á¿ÏÈ Û’ ÂÚˆÙÈ¿ Î·È fiıÔÓ ÂÎÈÓ¿ÙÔ,
›ڷÍËÓ Â›¯Â ÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÎÈ Ô˘‰’ ¤ÙÚˆ’ Ô˘‰’ ÂÎÔÈÌ¿ÙÔ.
(91-94)

N˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜
KÈ fiÓÙÂÓ Ë Ó‡ÎÙ· Ë ‰ÚÔÛÂÚ‹ ηı’ ¿ÓıÚˆÔ ·Ó·‡ÁÂÈ
Î·È Î¿ı ˙Ô Ó· ÎÔÈÌËı‹ ÙfiÔ Ó· ‚ÚË Á˘Ú‡ÁÂÈ,
‹·ÈÚÓÂ ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Î’ ÂÛÈÁ·ÓÔÔÚ¿ÙÂÈ
Î’ ÂÎÙ‡· ÙÔ ÁÏ˘ÎÈ¿-ÁÏ˘ÎÈ¿ ·Ó¿‰È· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ.
(389-92)
M’ ·’ fiÏÔ˘˜ ÎÈ fiϘ ÏÈ· ÁÏ˘Î¿ ‹Û· ÛÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·
Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ͢ÓËÙ‹ Û˘¯ÓÈ¿ ÙËÓ ÂÎÚ·ÙÔ‡Û·Ø
ÎÈ ÔÏËÓ˘ÎÙ›˜ ·Ó¿·„Ë ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ÏÔÁÈ¿˙Ë
ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Â› Î·È ‚·Ú·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈØ
(423-26)

K A £ H M E P I N H

B

K Y P I A K H

1 1

I O Y N I O Y

2 0 0 0

3

K’ ›ÓÙ· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô EÚˆÙ·˜ Û ÌÈ· ηډȿ ’ ÔÚ›˙ÂÈØ
Û·Ó ÙË ÓÈ΋ÛË, Ô˘‰¤ ηÏfi Ô˘‰¤ ÚÂfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈØ
(1037-40)
K·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ı‹ ÙËÓ ÒÚ· ÔÔ‡ ıÂÏ‹ÛË
Ó’ ·ÚÌ·Ùˆı› Ì ÔÓËÚȤ˜, Ó· Ì¿Û ÔÏÂÌ‹ÛË;
(1044-45)

H ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜
... fi,ÙÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηı’ ·ÚÁ¿ ‹ÎÔ˘Á ÙÔ˘ ÂÚˆÙ¿ÚË
fiÏ· ÁÚ·Ì̤ӷ Ù· ’‚ÚËÎÂÓ ˆ˜ ‹ÓÔÈÍ ْ ·ÚÌ¿ÚÈ.
(1433-34)

M¤ÚÔ˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ
O HÚ¿ÎÏ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ÁÈ·
Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· Ù˘ ‚ÚÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡˙˘ÁÔ. EÚ¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÓØ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó·˜–¤Ó·˜ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜. TÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô KÚËÙÈÎfi˜ X·Ú›‰ËÌÔ˜, Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ù˘ °fiÚÙ˘Ó·˜. EÓ· ÔÈÌÂÓÈÎfi «ÈÓÙÂṲ́‰ÈÔ» ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ
΢ӋÁÈ. O K·Ú·Ì·Ó›Ù˘ ™ÈıfiÏÈÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ›
fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤Ó· Û·ı› Ô˘ ›¯Â ÎϤ„ÂÈ

P Mετ το κονταροχτπημα, ο Pωτκριτος πλησι ζει στο βασιλικ πατ ρι, που τον περιμνει η Aρετοσα να τον στεφαν"σει νικητ. «...τη τζγια εκενη πι νοντας η Aρετ στη χρα / στολζει
τον πολυαγαπ εκενη την ημρα». Aπ την εικονογρ φηση του
ρουμ νικου χειρογρ φου του 1787.

H Nυχτερινο τραγουδιστς. O Pωτκριτος και
ο Πολδωρος κ τω απ’ τα παρ θυρα της Aρετοσας. H σελ. 19 του επτανησιακο χειρογρ φου, το οποο γρ φτηκε το 1710, αγορ στηκε
το 1725 στην Kρκυρα απ ναν Aγγλο βιβλιοφλακα και κατληξε στο British
Museum. Tο κεμεν του συνοδεουν 122 μικρογραφες, που εικονογραφον την πλοκ
του ργου.

H O Pωτκριτος, ο Xαρδημος και ο Kυπρδημος, οι τρεις νικητς κονταρομ χοι, πλησι ζουν στη βασιλικ εξδρα. Eνας υπηρτης,
καθισμνος στα σκαλοπ τια της, ετοιμ ζει την
κλρωση που θα αναδεξει τους δο που θα
αναμετρηθον, τελικ , για το παθλο. «Στκουν ομπρς εις του ρηγς οι τρεις τως και
θωροσι / και τ’ νομ του κ θα εις παρακαλε ν’ ακοση...». H σελ. 216 του επτανησιακο χειρογρ φου του 1710.

4

H

K A £ H M E P I N H

B

K Y P I A K H

1 1

I O Y N I O Y

2 0 0 0

O ¶Â˙fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È ·Úfiı˘Ì· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿. Ì ÌÈ· ʈӋ ¤ÙÛÈ ‰·ÌÈÓ‹. Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÈÏÔ‡ÛÈ. ʇϷÍ ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÎÈ ·˜ Â›Û·È ¿ÓÙ· ˆ˜ ‹ÛÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÌÔ˘ ¤Ú·Û ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ÙÔÓ KÚËÙÈÎfi X·Ú›‰ËÌÔ Î·È ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ– Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜. O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘: §ÔÈfi. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÓÈο ÙÔÓ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ ·fi ÙË MÂıÒÓË. Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È ÎÚ˘Ê¿ Ì ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·. (1471–74) M¤ÚÔ˜ T¤Ù·ÚÙÔ YÔ„È·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ K˘ÚÈÒÙË. ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ ÙˆÓ BÏ¿¯ˆÓ. ¶ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ. ÙÔÓ NÈÎÔÛÙÚ¿ÙË ·fi ÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙÔÓ TÚÈfiÏÂÌÔ ·fi ÙË ™ÎÏ·‚Ô˘ÓÈ¿. øÛ¿ Ï·‹ÓÈ ÔÔ‡ ÁÂÓ‹ ÔÏÏ¿ Ï·Ù‡ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Î’ ÂȘ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÔÏÏ¿ ÛÙÂÓfi Î’ Â›Ó·È ÓÂÚfi ÁÂÌ¿ÙÔ. ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÙË Ú›¯ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ÌÔ˘ÓÙÚÔ‡ÌÈ Ì·˙› Ì ÙË Ó¤Ó· Ù˘. KÈ ·Ó ›Ӓ Î·È Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚÔ Â›ڷͿ ÛÂ. ÔÔ‡ Ù˘ ‰›‰ÂÈ ‚Ú¿ÛË. ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔ Î·È ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó·. (1–4) H AÚÂÙÔ‡Û· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ HÙÚÂÌ ·˘Ù‹ ÛÙË ÌÈ· ÌÂÚ¿ Î’ ÂΛÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ¿ÏÏË. οÙÛË ˙ÈÌÈfi ÂȘ „ËÏfi ‰ÂÓÙÚfi Î·È ÁÏ˘ÎÔÎÈÏ·‰‹ÛË. ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂÙ·È ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·. ÏËÛÌfiÓËÛ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÌÔ˘ Î·È ÏÈÔ ÌËÓ ÙÔ ı˘Ì¿Û·È. H H κρσιμη μονομαχα Pωτκριτου και Aριστου. H ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Eۛ̈ÛÂ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. εις εκατ εγενκα / και τα κομμ τια σ’ τσ’ ουρανος εφτ σαν κ’ εκακα». O HÚ¿ÎÏ˘ ·ÓÙȉڿ ‚›·È· ÛÙËÓ ÙfiÛË ·˘ı¿‰ÂÈ·: Ô Á¿ÌÔ˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ì’ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ıÓËÙfi Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ˜. T¤ÏÔ˜. ‰ÂÓ Í‡ÚÔ˘Ó ·fi ÔÈ· ÌÂÚ¿ Ù· ¿ıË Ùˆ˜ Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘. O ¶ÈÛÙfiÊÔÚÔ˜. (2423-24) M¤ÚÔ˜ TÚ›ÙÔ H ·Á¿Ë ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÈÔ ÙÔÏÌËÚ¿: Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÎÚ˘Ê¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ Ì ÛȉÂÚȤ˜. ÙÔÓ HÚ¿ÎÏË ·fi ÙËÓ EÁÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¢Ú·ÎfiÎ·Ú‰Ô ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ˆ˜ ÂÛÈÌÒÛ·. Ù· ‰ÒÚ· Ó· ÎÂÚ‰¤ÛÔ˘ Ó· ÙÈÌËıÔ‡ÛÈÓ ÔÈ Î·ÏÔ›. Ô˘ Ô Î‡Ú˘ ÛÔ˘ Ì’ ÂÍfiÚÈÛ ÛÙ˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù·. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÍÂı·ÚÚ‡ÂÈ Î·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ›ÛÙË ·ÈÒÓÈ· ÎÈ ÂΛÓË ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Ù˘. ÛÙ’ ·ÏfiÁÔ˘ ·¿Óˆ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÎÏ›ÓÂÈØ (2394–95) ¢˘Ô ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤ÛË Î¿Ùˆ Î’ Ë AÚÂÙ‹ ÂÓ‰¿ÎÚ˘ˆÓÂ. TÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· Ó· ÎÔÓÙ·ÚÔÎÙ˘‹ÛÔ˘ÛÈ. (1354–55) H AÚÂÙÔ‡Û· ÔÚΛ˙ÂÙ·È.. ·Ó¤ ‰ÂÈÏÈ¿˜. Ù· Ï›Á· ‰Â ÌÔÚÔ‡ÛÈØ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ùˆ˜ ÂÛÒ·ÈÓÂ. Ô Í¤ÓÔ˜ Ú‹Á·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÎÚÈı› Ô fiÏÂÌÔ˜ Û ÌÈ· ÌÔÓÔÌ·¯›·. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÚÂȘ «ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜» –ÙÔÓ K˘Ú›‰ËÌÔ ·fi ÙËÓ K‡ÚÔ. Ì· ¯ÒÓ·ÛÈ ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î’ ÔÈ ‰˘Ô Ùˆ˜ ÛÙËÓ ·ı¿ÏËØ ÎÈ ˆÛ¿Ó Ô˘Ï¿ÎÈ fiÓÙ ‚Ú·¯‹ Î·È ¯·ÌÔÎÔ˘ÎÔ˘‚›ÛË ÎÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ¤‚ÁË Ó· ÙÔ ‚ÚË. ™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏË Î·È fiÙ·Ó. ÎÈ fiÔÈÔ˜ ıÂÏ‹ÛË Î·È ‚·Ïı‹ fi͈ ÓÂÚfi Ó· ¯‡ÛË Î·È ÙÔ Ï·‹ÓÈ Ì ÙË ‚È· ÚÔ˜ ¯¿Ì·È Ó· Á˘Ú›ÛË. O KÚËÙÈÎfi˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ê‡ÁÂÈ ¯ˆÏˆÌ¤ÓÔ˜. ÎÔ˘ÚÊ¿ ÙÔÓ ÂÏ˘¿ÙÔØ (2399–2400) M’ ·˜ Ô‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ÎÔÓÙ·Ú¿Ó fiÔ‡ ’‰ˆÎÂ Î·È ÙÔ‡ÙÔ˜. (545–546) H ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¢Ú·ÎfiÌ·¯Ô ™·Ó ·ÁÚÈÂ̤ӷ ӤʷϷ Ô˘ ÛÌ›ÍÔ˘ Î·È ÛÊȯÙÔ‡ÛÈ Î·È ÛÙÚ¿„Ô˘ÛÈ Î·È ÙË ‚ÚÔÓÙ‹ ÏÈ¿ ‰˘Ó·Ù¿ ÎÙ˘Ô‡ÛÈ Î·È ÁÚÔÈÎËı‹ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙË ÁË ÛÙË Ì¿ÓËÙ·Ó ÂΛÓË. «Tοτα τα λγια στους γονες τα δ κρυα επληθνα / και πλια δριμι και πλια πρικι εκλ ψαν μετ κενα». Ô HÚ¿ÎÏ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘.. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÂÍÔÚ›·. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. Û· ı¤ÏÂÈ Ë fiÚÂÍ‹ ÌÔ˘. Ó· ÙÔ ˙ÂÛÙÔÎÔ‹ÛË. Ë AÚÂÙÔ‡Û· ·ÚÓÈ¤Ù·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› KÈ ·˜ Â›Ì·È ¿ÓÙ· ÌÂÙ¿ Û·˜. (589–600) H O Pωτκριτος φεγει για την εξορα και αποχαιρετ τους γονες του.. ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹. 406 του επτανησιακο χειρογρ φου του 1710. ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘. ¯¿ıË Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ô˘Ó ÔÏÏ¿. ÙË ºÚÔÛ‡ÓË. ¤ÙÛÈ ÛÙÔ Û˘Ó·¿ÓÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÚÂȈ̤ӈ ÂÁ›ÓËØ (1903–1906) H ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ì ÙÔÓ K˘ÚÈÒÙË ¶ÔÏÏ¿ Â˙·Ï›ÛÙË Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÙ·Ú¿Ó ÂΛÓË. ÂÓı‡ÌÈÔ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË ·ÓÙÔÙÈÓ‹˜ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘. Î·È ÙÔÓ ÚÔηÏ› Û ÌÔÓÔÌ·¯›·. Ó· ÏÔÁÈ¿ÛË ÙfiÙ˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·Ó¿‰È· ÙÛË. O K˘ÚÈÒÙ˘ ÓÈο ÙÔÓ ¢ËÌÔÊ¿ÓË ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ·ÏÒÓÂÈ ÎÈ ·Á·ÏËÓ¿ Î·È ÛÈÁ·Ó¿ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ. Ì ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÂΤډÂÛ ÙÔ˘ ÛÙÂÊ·ÓÈÔ‡ ÙÔ ÏÔ‡ÙÔ˜: ˇÚËΠÙÔ ÚËÁfiÔ˘ÏÔ Ù’ ·Ï‡ËÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙÔ ÎÔ‡ÙÂÏÔ Î’ Â‹Ú ÙÔ˘ Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙË ¯¿ÚËØ (2407–10) T· ‚Ô‡ÎÈÓ· Í·Ó·Ê˘ÛÔ‡ Î’ ÔÈ Û¿ÏÈÁÁ˜ Â·›Í· ÎÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ PˆÙfiÎÚÈÙÔ ÛÙÔ Ó›ÎÔ˜ ‰ȷϤͷ. ÒÛÙ ӷ ˙‹ÙÂØ ÌËÓ ÙÔ ‚·Ïı‹Ù ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ó· Ì’ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ‹ÙÂ. Ô Ú‹Á·˜ Ù˘ BÏ·¯È¿˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ·ÂÈÏ› ÙËÓ Aı‹Ó·. ÙÔÓ AÚÈÛÙÔ. ‰¤ÙÛÈ ÂÌÔÈ¿Û·ÛÈ ÎÈ ·˘ÙÔ› Î’ ‹Û· ÁÂÌ¿ÙÔÈ ¿ıË. ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÈÈÚ›ÛË. ÙÔÓ AÓ‰ÚfiÌ·¯Ô ·fi ÙÔ AÓ¿ÏÈ. (537-542) ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ù›ÓË Â¯¿ÚËÎÂ. °›ÓÂÙ·È ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Ô˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. (335-336) H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 5 . KÈ Ô Î‡Ú˘ ÌÔ˘ ·Ó ÙÔ ‚Ô˘ÏËı‹ Ó· ¿ÚË ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Î·È ‰Â Ì’ ·Ê‹ÛË Ó· ¯·ÚÒ.. M ÙÔ ˘ÁÚfi Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Ì¿ÁÈÛÛ· ‚¿ÊÂÙ·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. OÙ·Ó Ë ÁÎÈfiÛÙÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. ·ÚÁfiÙÂÚ·. H σελ. ÙÔÓ °Ï˘Î¿ÚÂÙÔ ·fi ÙËÓ AÍÈ¿ (N¿ÍÔ) Î·È ÙÔÓ ¶ÈÛÙfiÊÔÚÔ ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘. M ٷÂÈÓfiÙË Ë AÚÂÙ‹ ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ ÈÏÔÁ¿Ù·È. ·ÏÒÛË Ù· ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ· ÙÔ˘. H σελ. OÙ·Ó ÂΛÓË ·ÚÓȤٷÈ.Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ‡ KÚËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Êfi‚ËÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. Ì ÁÓÒÛË. «Eσπ σαν τα κοντ ρια τους. ̤۷ ÎÚ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÎÈ ·’ fi͈ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Á¿ÓÂÈ ÎÈ fiÛÔ ÙÔ Á¤ÚÓÂÈ ÙfiÛÔ ÏÈ· ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎfiÔ ¯¿ÓÂÈ. Ó· ÓÙÚÔÈ·ÛÙÔ‡ fiÛÔÈ ¤ÛÔ˘. ™Â ÌÈ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÒÚ˜. Ô KÚËÙÈÎfi˜ ÓÈο ÙÔÓ ¢Ú·ÎfiÌ·¯Ô ·fi ÙËÓ KÔÚÒÓË. M·›ÓÔÓÙ·˜ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ‹˜ Ù˘. M ÚÔÊ¿ÛÂȘ. O KÚËÙÈÎfi˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ K·Ú·Ì·Ó›ÙË. ·ÚË ÌÔ˘. (579–82) ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·ÔÎÔÙÈ¿ ÛÙ· ı¤ÏÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘. (831–34) ¶ÈÎÚ¤˜ Âȉ‹ÛÂȘ. 308 του επτανησιακο χειρογρ φου του 1710. Ë ·ÔÎÔÙÈ¿ Ùˆ˜ Ó· Ù· Ô˘Ó. ÁÔÓ‹ ÌÔ˘. §¤ÁÂÈ Ù˘ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜: «HÎÔ˘Û˜ Ù· Ì·Óٿٷ. ‰›ÎÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔÓ ¤¯ÂȘ: ÙÛË ÓÈfiÙ˘ Ù· ηÌÒÌ·Ù· ÛÙ· Á¤Ú· ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂȘ. Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÏÔÁÚÔÈοٷÈ.

. Ô˘ È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ Á¿ÌÔØ Î·È Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ì ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û· ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. EÁÒ ‰Â ı¤Ïˆ Î·È ‰ÂÈÏÈÒ Ó· Û¿Û ˆ Ì ÁÚ¿ÌÌ· ÙË Ó‡ÎÙ· Ò˜ ‰ȿͷÛÈÓ. H ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. 509 του επτανησιακο χειρογρ φου του 1710. EΛÓË ıÚËÓ› Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙfiÙ ·˘Ùfi˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ fi„Ë. (1413-14) O ÔÈËÙ‹˜. ›ÓÙ¿ ’· Î’ ›ÓÙ· Âο̷. ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ›Ûˆ ·’ ÙÔ fiÓÔÌ· KÚÈÙ›‰Ë˜. ·Ú·ÁÏÈÛÙÚ¿ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. Õ O Hρ κλης β ζει το στμμα στην κεφαλ του Pωτκριτου. Holton.. (1083-84) H HÚ¿ÎÏ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘. μεταμφιεσμνος.... ιντ ’καμα για σνα / (.) κ’ εις μια μπαμπακερ κλωστ εκρμασα τη ζση. ‰ÂÓ ÙËÓ ÔÓ›˜. fï˜ ÂΛÓÔ˜ ˙ËÙ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ Ë ÊϤÁ·. H σελ. ‰¤ÙÛÈ ÂÍ·ÁÚȇÙËΠÁÈ· Ù· ηο Ì·Óٿٷ ÎÈ ˆÛ¿Ó ·˚Ùfi˜ Â¤Ù·Í Β ÂÌ‹Î ÛÙ· ÊÔ˘Û¿Ù·. ¶¿ÓÙ· ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ÎÈ ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜. ‰ÂÓ ÙËÓ „ËÊ¿˜. O «Í¤ÓÔ˜» ··ÓÙ¿. •¤ÓÔ ÙÔÓ ÂÏÔÁÈ¿˙·ÌÂ Î·È Í¤ÓÔ ÙÔÓ ÂϤÁ· Î’ ÂÙÔ‡ÙÔ˜ ›Ӓ Ô PÒÎÚÈÙÔ˜. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙÔÓ «Í¤ÓÔ» H O Pωτκριτος. ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. (1491 – 1498) ™∏ª∂ÿø™∏ «E¶TA HMEPøN»: TÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ¤ÁÚ·„Â Ô D. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔηχÙÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘.. AÓ¿ıÂÌ· ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÛÙ· ʇϷÁÂÓ Ô›Ûˆ! (985-988) O «Í¤ÓÔ˜» ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓıÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. συνομιλε §¤ÁÂÈ ÙÔ˘: «EÛ¤Ó· Ú¤Ô˘ÛÈÓ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÔÔ‡ ÔÚ›˙ˆ.. ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ χÓÂÈ.. ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÍÂÊ¿ÓÙˆÛË ÎÈ ÔÏËÌÂÚÓ›˜ ÂÎÚ¿ÙÂÈ ÎÈ ·ÚÁ¿ ’ÌÂÈÓ ْ ·ÓÙÚfiÁ˘ÓÔ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ·Ó ÂΛÓË Ô˘ ’ÙÔÓ ·Ú¯‹ Î’ ÂÌ‹Î·ÛÈ Û’ ÙÛ’ ·Á¿˘ ÙËÓ Ô‰‡ÓË.. / ογι να κ μω τον οχτρ να μη σ σε νικση”». ÙÔ Ú‹Á· ÙÔ˘ Ó· οÌË Ó· ÓÈ΋ÛËØ (873-876) E‹ÁÂÓ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙË Ì¿ÈÛÛ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì ‰fiÛ· Î·È Ì Ϥڈ̷ Î·È Ì ηÏfi ηӛÛÎÈØ ˙ËÙ¿ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ›‚Ô˘ÏË ı˘Á·Ù¤Ú·.. Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ. Ì· χıËÎÂÓ ÔÌÚfi˜ Ù˘ Î·È ÙÛ’ ÂÊ·Ó›ÛÙË ·ÏÏ‹˜ ÏÔÁ‹˜ ÂÁ›ÓËΠÙÔ Êˆ˜ Ù˘.Ù’ AÚ›ÛÙÔ˘ ‰›‰ÂÈ ÎÔ·ÓÈ¿. (371–374) ¶fiÏÂÌÔ˜ º¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Î’ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Ô˘ ηٷٿÛÛÔ˘ ÔÏ›Á· Î’ ÂȘ Ì¿¯Ë ÂÈ¿ÛÙË Ô ‚·ÛÈÏÈfi˜ Ì ÙÛË BÏ·¯È¿˜ ÙÔ Ú‹Á·Ø (852–854) °ÚÔÈο ÙÔ ÎÈ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ÛÙ¤ÎÂÈ Î·È ÏÔÁÈ¿˙ÂÈ. ηÎfi ·È‰›. Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ. ¤ÙÚ· ÙÔÓ ‰ԢÎÏÒÓÂÈ ÎÈ AÚÈÛÙÔ˜ ·Ô¿Óˆ ÙÔ˘ ‚·Ú›ÛÎÂÈ Î·È Ï·‚ÒÓÂÈØ ·Ú¿ ÔÙ¤ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì·˙ÒÓÂÈ 6 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 . κατχεις το. Ë ·Á¿Ë ÔÔ‡ ’¯Â ÙÛ’ AÚÂÙ‹˜ Ó· ¿ÁË ÙfiÓ ‚È¿˙ÂÈ Î·È ÌÈÛÙÈο Û· ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÛË ¯ÒÚ·˜ Ó· ‚Ô˘Ëı‹ÛË ÎÈ ¿Ó ÌÔÚ‹. ÙÛË ÊÏ·ÎÈ·Ṳ̂Ó˘ Ì‹Ó˘Û ¿ÓÙÚ· Ù˘ Ó· Ì ¿ÚË. IÓÙ· ·Ú·Ì˘ı›ÛÌ·Ù·... PˆÙfiÎÚÈÙÂ. (1867-70) M¤ÚÔ˜ ¶¤ÌÙÔ O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÂÈ.. O HÚ¿ÎÏ˘ ÔÚÁ›˙ÂÙ·È. TfiÛÔ ÌÔ˘ ÂÁ›Ó˘ ÛÏ·¯ÓÈ΋ ÛÙÔÓ Î‡ÚË Î’ ÂȘ ÙË Ì¿Ó·. γλυκς καιρς αρχζει / κ’ εκ θησεν ο P"κριτος εις το θρον κι ορζει». (201-204) H AÚÂÙÔ‡Û· ıÚËÓ›. (1037-38) O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ AÚÈÛÙÔ. ›ÓÙ· ı¤Ïˆ ÏÈfi ÙË ˙‹ÛË Ó· Ì·ÎÚ·›Óˆ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ˘ÁÚfi. H AÚÂÙÔ‡Û· ·ÚÓÈ¤Ù·È Â›ÌÔÓ·. «Hρθεν η μρα η λαμπυρ... °¤ÌÔ˘ ÔÈ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¶ÔÈ· ÔÏ›‰· ÏÈÔ ÌÔ˘ ’fiÌÂÈÓÂ Î·È ı ӷ Û’ ·ÓÈ̤ӈ. ™‹ÌÂÚÔÓ ·˜ ÏÔÁÈ¿ÛÔ˘ÛÈÓ fiÛÔÈ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘ ÁÓÒÛË ÂΛӷ Ô˘ ÂÁÂӋηÛÈÓ ÒÛÙ ӷ ÍËÌÂÚÒÛË. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ. ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Ù˘. EÙÔ‡ÙÔÓ Â›Ó·È ÔÔ‡ ˙ËÙÒ Î·È Î¿Ì ÌÔ˘ ÙË ¯¿ÚË. H σελ. ‰‹ıÂÓ. ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙfiÓ ÛÒÓÂÈ. K·Ù¤¯ˆ ˆ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘. Ì ̿¯Ë Î·È Ì ̿ÓËÙ· ÙËÓ È¿ÓÂÈ ·fi ÙË ¯¤Ú· ϤÁÂÈ ÙÛË: «IÓÙ· ’Ó·È Ù· ÌÈÏ›˜. ¢›¯ˆ˜ ÛÔ˘ Ò˜ ›Ӓ ÌÔÚÂÙfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏÈÔ Ó· ˙‹Ûˆ.. Ô HÚ¿ÎÏ˘ ÙÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘. ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÚ·Ù›˜ ‰È΋ ÛÔ˘.. Ì·˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ‚·ıÂÈ¿˜ ‚·Ê‹˜ ÂÁ›ÓËØ (895-898) P›¯ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë. «Λγει: “Kερ .. ÁÈ·Ù› Î·È Ú¿Ì· Î·È ˙ˆ‹ ·fi ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ˆØ (187-188) με τη φυλακισμνη Aρετοσα. EΛÓÔ˜ ÏÈÔ ¿ÏÏÔ ‰Â ÌÈÏ›. 456 του επτανησιακο χειρογρ φου του 1710. ›Ӓ ·˘Ù¿Ó·.

.. βοηθει τα φουστα της Aθνας.».Kαι δδει του μια κονταρ και το κοντρι εμπχτη / εις το λαιμ αποκατωθι και χμαι τνε ρχτει. «. Tου ™ ΔÀ§π∞¡√⁄ A §∂•ÿ√À Oμτιμου καθηγητ. κριτικ κδοση του Στυλ. Aθνα 1994)... Aπ την εικονογρφηση του επτανησιακο χειρογρφου του 1710.O κσμος του Eρωτκριτου à O Pωτκριτος. επεξεργασμνη απ το ζωγρφο Θωμ Φανουρκη για τον «Eρωτκριτο». Aλεξου («Eρμς». μεταμφιεσμνος.

του Πανεπιστημου Kρ.

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ô‡Ù ›‰ˆÏ·. Ë ºÚ·ÁÎÈ¿ Î·È ÔÈ BÏ¿¯ÔÈ.της. Ô‡Ù ¿ÏÏ· Ì˘ıÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·. O ›‰ÈÔ˜ ÂÍËÁÔ‡Û ÙËÓ ·ÔÛÈÒËÛË ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ fiÙÈ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ KÚ‹ÙË. ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙË ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Î·È ‹ıÂÏ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÌÈ· ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ¤‚ÏÂ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÌÈ·Ó ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·¤‰È‰Â ÛÙË H K A £ H M E P I N H B «Ó·ڿ ËÏÈΛ·» ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹! AÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «Ô‡Ù ÔÏÏ·› Ô‡Ù ·ÎÚȂ›˜». επτιμου διδκτορος των Πανεπιστημων Kπρου και Padova H ¶§OKH TOY ¶OIHTIKOY Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘. º·ÈÓfiÙ·Ó Â›Û˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÙÔ fiÙÈ ÂÓÒ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ·ÔÛȈ¿ ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ PˆÌÈÔ‡˜. Ë °fiÚÙ˘Ó· Ù˘ ‰ˆÚÈ΋˜ KÚ‹Ù˘ Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜. «™ÙÈÁÌ‹» 1999). ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹. ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· ¿ÁÓÔÈ· Ô‡Ù ÁÈ· οÔÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ· ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÌÔ˘ (Ô˘ ·Ó·‰ËÌÔÛȇıËΠÙÒÚ· ÛÙ· KÚËÙÈο ºÈÏÔÏÔÁÈο. αντεπιστλλοντος μλους της Aκαδημας Aθηνν. OÈ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ì- K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 7 . ™ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ë ·Ú¯·›· Aı‹- Ó·. ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1610. ¶·Ú·Í¤Ó¢ ÙÔ fiÙÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÌÈÏ› ÁÈ· ÈÔÙÈο ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. AÓÙÒÓÈÔ˜ °È¿ÓÓ·Ú˘. Ô ·ÏÔ˚Îfi˜. ‰ÂÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ıÂÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ „¢‰Ô‡˜ ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. EΉ. O ÚÒÙÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘.

fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë M. .ʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚÔ-ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜. Ì ÙȘ Ï·ÙÈÓÔÁÂÓ›˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÙˆÓ. fiˆ˜ ÛÙË M¿ÏÙ·˜ ¶ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ A¯¤ÏË (ÂΉȉfiÌÂÓË MÈ· ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ÈÔÙÈ΋˜ ¢‡Û˘ P O βασιλις Hρκλης φιλε το Pωτκριτο και ευλογε το γμο του με την Aρετοσα. ¶·Ó·ÁȈٿÎË.» Aπ τον «Eρωτκριτο» του Στυλ. O K·Ú·Ì·Ó›Ù˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ. ÙË M·Î‰ÔÓ›·. Û ÌÈ·Ó ÂÔ¯‹ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ EÏÏËÓ˜ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ‹Ù·Ó οÙÈ Ì·ÎÚÈÓfi Î·È Í¤ÓÔ. ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ BÂÓÂÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ¤Ó·˜ BÂÓÂÙfi˜ ÚÔ‚ÏÂÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘. Ô˘ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ¤Ô˜ Orlando Furioso ÙÔ˘ Ariosto. AÔÛΛÙË. ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË ÌÂÙ·ÊÂṲ́ÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ AÓ·ÙÔÏ‹: ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÈÔÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. ωσν το πεθυμομε. ÙËÓ Aı‹Ó·. ·fi ¤Ó·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ fiÏÔÈ «ÙÔÓ ¤ÙÚÂÌ·Ó». O ıÚËÛ΢ÙÈο ¿ÈÛÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ·ÔηÏÂ›Ù·È K·Ú·Ì·Ó›Ù˘. ™ÙÔÓ Î·Ï¿ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Û·ÊÒ˜ Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜. Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘. Ù· Ê¤Ô˘‰· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘˜. O AÚÈÛÙÔ˜. O ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ KÔÚÓ¿ÚÔ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Alfred Vincent) ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ. Ô˘ ÌÔÓÔÌ·¯Â› Ì ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ Â›Ó·È ºÚ¿ÁÎÔ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ BÏ¿¯ˆÓ. H ÂÔ¯‹ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ °È· ÙÔÓ ··ÚÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. (K¿ÔÈÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Caramano ··ÓÙ¿ Î·È ÛÙÔÓ IÙ·Ïfi ÂÈÎfi Bojardo.) T· ÊÈÏÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙË BÂÓÂÙ›· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ 25˘ AÚÈÏ›Ô˘. Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘ ·Û¿ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ̤ڷ˜ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘. Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÂÚ›È¿ Ù˘. E›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ K·Ú·Ì·Ó›ÙË. / να κμετε κληρονομι και τκνα σας να δομε. Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fi¯È Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ ·Ú¯·›· ÔÓfiÌ·Ù·. ÁÈ· ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. OÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Ô‡Ù ·ÏÒ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Mȯ·‹Ï ÙÔ˘ °ÂÓÓ·›Ô˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 1600 ηٿ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. ÙË °fiÚÙ˘Ó·. Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. Ë °fiÚÙ˘Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ KÚ‹Ù˘. fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ٷ ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ M›Óˆ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ÁÈ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. ÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. ÂÓÒ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙ· ÚÔ XÚÈÛÙÔ‡ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Aı‹Ó·˜ ˆ˜ «ÔÙ·ÌÔ‡ Ù˘ ÁÓÒÛ˘» ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏ·ÙÚ›· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. H ·Ú¿ÏÏËÏË ¤Í·ÚÛË Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ (Ì ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô Î·È ÏfiÁÈÔ fiÚÔ. Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ‚ÂÓÂÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÈÔÙÈÛÌfi˜. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi. H ¤‰Ú· ›¯Â ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÂΛ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ (1571). OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰˘Û·ÚÌÔÓ›·. Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔÓ MÔÚÈ¿. ÔÈ BÂÓÂÙÔÎÚËÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Û·Ó. O ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÈÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈο ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÙËÓ KÚ‹ÙË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·¤Ê˘Á ٷ ·Û›ÁÓˆÛÙ·. ‚ϤÂÈ ¤Ó·Ó Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. «Í¤Úˆ fiÙÈ Â›ÛÙ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡». ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· οÛÙÚ· ÙÔ˘ MÔÚÈ¿ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘. AÔÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfiÙÔÔ. Î·È ¿ÏÏ· Ï·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ. B¤‚·È·. Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ Â¤ÏÂÍ –Î·È Û‡ÓıÂÛ ηٿÏÏËÏ·– ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· BÂÓÂÙÔÎÚËÙÈÎÔ›. ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹. ·fi ÙËÓ K·Ú·Ì·Ó›·. ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÓ›·˜ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. 8 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ÙÒÚ· ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ K·ÎÏ·Ì¿ÓË) Î·È ÛÙÔ KÚËÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. «H ·ÔÈΛ· ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËλ. MfiÓÔ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜. O ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˜ (™Ï¿‚Ô˜) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘·. EÙÛÈ. OÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ‰fiÁÌ· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ BÂÓÂÙÔ› ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. ·ÓÙ› Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘). Ê˘ÛÈο. M. Ë ÌÓ›· ÙÔ˘ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ú‹Á·» ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘. fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÂÁ΢Úfiٷ٘ ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÌӋ̘. Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ Û˘ÌÂıÂÚÈfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ‚·Û›ÏÂÈ·. ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ·Ó‹Î ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‚ÂÓÂÙÔÎÚËÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ AÓ·ÙÔÏ‹. E›Ì·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ÂÓÓÔ› Ô ÔÈËÙ‹˜ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ô KÚËÙÈÎfi˜ ηٿÁÂÙ·È «·fi ÚËÁ¿‰ˆÓ ·›Ì·». ÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÙËÓ EÏÏ¿‰·. «Mε την ευχ μας ολων#ν. ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ N. H ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó.) OÈ BÏ¿¯ÔÈ (Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ PÔ˘Ì·Ó›·˜). Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË. ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ. K·È ·˘ÙfiÓ. Aλεξου («Eρμς»). (•¤ÚÂÈ Èı·ÓÒ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ fiÙÈ ÔÈ BÏ¿¯ÔÈ Î·È ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó ÁψÛÛÈο. ÙËÓ I‰· (‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ æËÏÔÚ›ÙË). ÎÔÈÓfiÙÔ· Î·È ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠۠¿ÏÏ· ÎÚËÙÈο ¤ÚÁ·.

·’ ÙËÓ ¿ÏÏË. A˘Ù‹ Ë Â˘Ú›· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ı¤ÛˆÓ. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë fiÙÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›·. ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ™ÙȘ Έ̈‰›Â˜ (·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¤ÓÔÏË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË: ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂȘ. ÛÙÔ Ò˜. ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡. ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Í‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. Ë ÚÒÙË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ú¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜Ø Ë ÙÚ›ÙË Ú¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ – ÙËÓ «ÂÚÈÏÔ΋» Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜Ø ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ú¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË.¯. ÂÓÒ ÛÙÔ Bã Î·È ÙÔ ¢ã ̤ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤ ÁÈ· Ôχ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜. øÛÙfiÛÔ. AÏÏ¿ Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙË. E‡ÎÔÏ· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÛÔ ÛÙÂÓ¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Â›Ó·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ¤ÓÙ ̤ÚË Î·È fi¯È ·ÏÏÈÒ˜. Ö˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. ™Ù· ̤ÚË Bã Î·È ¢ã. . Ù· ̤ÚË Aã. ™ÙÔ Aã ̤ÚÔ˜. H O θνατος της γυνα.. ™ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÛË. ηÈ. ‰ËÏ·‰‹. ·ÊÂÓfi˜. Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÌÙË Ú¿ÍË. ·ÏÏ¿ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ·. ÙÔÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ¤ÚÁÔ Ì ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜). ·˜ ÌËÓ Í¯Óԇ̠fiÙÈ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓ‹. ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·‰È¿ÙˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË: Ë ¤Í·„Ë ·fi ÙÔÓ ¤ÊÈÔ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÚÔۋψÛË ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÚÒˆÓ. Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Ù¤ÏÔ˜. T· ¤ÓÔÏ· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ù· οÓÂÈ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·. ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓË ‰Ú¿ÛË. ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÓÙ·ÌÂÚ‹˜ ‰È·›ÚÂÛË: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Ù˘È΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ – Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ Î·È ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. °ã Î·È Eã ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. Ô fiÏÂÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÙË BÏ·¯È¿.H δομ του ποιματος Tου D AVID H OLDON Kαθηγητ της Nεοελληνικ ς Γλσσας και Λογοτεχνας στο Πανεπιστ μιο του Cambridge T O ¶PøTO EPøTHMA.

κας του Kρητικο Xαρ.

..ηρηκε την πολυαγαπ κρα και ματωμνη· / ε.δημου: «.

χε πνο κ’ εμ.

λησε κ’ ε.

πε του κι αποθα.

.». H σελ.νει..

Õ H μονομαχ.δα 144 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710.

α του Kρητικο με τον Σπιθλιοντα: «Σα δυο λιοντρια. ντε βρεθο με πε.

..ναν εις τα δση / και βρου φαητ κι απνω του τ ’να και τ’ λλο αρσσει.» H σελ.

TÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· TÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¿ÍÈÔ Û‡˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. TÔ Bã ̤ÚÔ˜ Â›Ó·È H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 9 .δα 159 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710.

ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ¤ÓÙ ̤ÚË. ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ÂÓı·ÚÚ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· Î·È ·fi ÙË ıÂÙÈ΋ ·fiÎÚÈÛË Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi P O Kρητικς Xαρ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï‹ ·Ú¤Î‚·ÛË ‹ ÁÈ· ÂÌ‚fiÏÈÌÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ™ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ. ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÙÈÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. Ô˘ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‹Úˆ· Î·È ÙËÓ ËÚˆ›‰· Î·È Ô‰ËÁ› ¢ı¤ˆ˜ ÛÙ· ‰Ú·Ì·ÙÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÙÔ˘ °ã ̤ÚÔ˘˜. Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜.

φιππος με κοντρι και ασπ.δη- ιμνου του δοση του 1713. μος.

Aπ την εικονογρφηση του Πετρτζε («Eρωτκριτος».δα. «Aδμ»). Eκδ. ν αν.

ψον την Kορ"θωρε.

EÈϤÔÓ. Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ô KÚËÙÈÎfi˜ X·Ú›‰ËÌÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Ô›ËÌ·. ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. fiˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. (B 191–2) O ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. Ì·˜ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔηٷÚÎÙÈο ÛÙ¿‰È· ÚÈÓ Í¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô Ô˘ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. Alter ego H ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÏÔ΋ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÏÏËÏ›·. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÂÌËı› Î·È Ó· ηٷÓÈÎËı›. Ô ¢Ú·ÎfiηډԘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰¤Î· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏË Â›Ó·È ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·Ú·ı› ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÎÔÈÓfi ‹ οÙÈ ·ÓfiÌÔÈÔ. Î·È ÙÂÏÈο. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. Ö˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Ô¯‹ ·fi ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ ÙÔ˘. τον  την εικονο(«Eρωτ- ÌfiÓÔ ‰ÂηÙÚ›˜. Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ¤Ó·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· οı ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÚËÙfi Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. AÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û·Ó Í¤ÓÔ˜: Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ·ÚÔÌ¿¯Ô˘˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÊÈÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ K·Ú·Ì·Ó›ÙËØ Â›Ó·È ¿ÁÚÈÔ˜. OÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÎÔÓÙ·ÚÔÌ¿¯ÔÈ. ™ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ·ÚÈ· ÚfiÛˆ·. Ô K˘Ú›‰ËÌÔ˜ ·fi ÙËÓ K‡ÚÔ. O ·ÊËÁËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹. Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ‹ ÌÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ·ÊÔ‡ Ô K·Ú·Ì·Ó›Ù˘ ™ÈıfiÏÈÔÓÙ·˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜. Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î¿ÔÈÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ۯ‰›Ô˘. Ô HÚ¿ÎÏ˘ ·fi ÙËÓ EÁÚÈÔ. OÈ ÙÚÂȘ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹. O ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ıÚfi˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ Ë ÛÁÔ˘Ú·ÊÈ¿ Ô˘ Ëı¤ÏËÛ ӷ ‚¿ÏË ‹‰ÂȯÓ ˆ˜ Ì·Ú·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ·˜ ÓÂڿȉ·˜ οÏÏË. Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·. Ë ÂÍÔÚ›· ‹ Ë ÛÙ¤ÚËÛË. Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ ÙÔ˘. K¿ı ˙¢Á¿ÚÈ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. ¶·- 10 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 . O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ. ÔÏÂÌfi¯·ÚÔ˜ Î·È ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô AʤÓÙ˘ Ù˘ MÂıÒÓ˘.

TÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È «¤Ó· ÎÂÚ› Û‚Ë̤ÓÔ»... TÂÏÈο..... ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· Ô KÚËÙÈÎfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ alter ego ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘..... ÂÓÒ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÏfiÁ· Ô˘ η›ÂÈ ÙË Ó˘¯ÙÔÂÙ·ÏÔ‡‰· Ô˘ ı· ·Ú·ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ EÚˆÙ· Î·È ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÚËÙ¿ ÙÔ Ù˘ÊÏfi ÂÚˆÙÈÎfi ÍÂÌ˘¿ÏÈÛÌ· Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜: AÓ¿ıÂÌ· ÙÔÓ EÚˆÙ· Ì ٷ ηϿ Ô˘ οÓÂÈ Î·È Ò˜ ÎÔÌÒÓÂÈ Î·È ÁÂÏ¿ ÙË ÊÚfiÓÂ„Ë Î·È ÛÊ¿ÓÂÈ! .. ‚¤‚·È·. ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿: ÁÈ· ÌÈ· ÎfiÚË ’ ·Á¿ËÛ· ÎÈ ·ÊÓ›‰È· ÙËÓ Â¯¿Û· Î’ Âfiı·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘. ηıÒ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÔÏfi¯·ÚË ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘. OÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ˜. OÙ·Ó.. Ô˘ ›ӷÈ.... ÛÙ· Ì·‡Ú· ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ. ÙÔÓ Í¤ÓÔ. ·ÓÒÙÂÚ‹ ÙÔ˘.. Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚ·ÛÙ¤˜ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ...... Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÂÓÒ Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÂÚ·Ú¯›·. γιος του βασιλι του Bυζαντ.. ÂΛÓË ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ›ӷÈ...... O X·Ú›‰ËÌÔ˜ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú·.ÚfiÌÔÈ·...... YÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ·ÊÂȉÒÏ¢ÙË Û ηÏÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ.. ‚¤‚·È·........ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜....... EÂÈÙ·. ¶fiÛÔÈ ·Ú¯ÔÓÙfiÔ˘ÏÔÈ fiÌÔÚÊÔÈ ‹Û·Ó ÂΛ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÌfiÓÔÓ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ù˘ AÚÂÙ‹˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ‰Â ıˆÚ› ÏÈÔ ÛÙ· „ËÏ¿.... fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ·.. ÛÙÔ Eã ̤ÚÔ˜... Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿...... Oˆ˜ Ô Í¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜.. (E 165–6) Ù· Ì Ô˘Ï› Ô˘ fiÏÔ ¯·Ú¿ ÙÈÓ¿˙ÂÈ ·ã ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ( B 539–44)... Ì· ¯·ÌËÏ¿ Í·ÌÒÓÂÈ Î·È Ì ̷ÁÓÈ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÛË ÎÈ ·Ú¿¯ÓË Ù· ÎÔ˘ÎÏÒÓÂÈØ (B 569–76) P O Πιστφορος.............. ›Ù Ì ÏfiÁÈ· ›Ù Ì ¤ÚÁ·. ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜.... ÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û· Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿Ó ÂÈ¿Û·. Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô) ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛ‹˜ ÙÔ˘. ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ó·˘ÙÈÎfi Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ Ô‰ËÁË̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·¯ÈÎfi ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi (B 555–8).. Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›·. ‚¤‚·È·.. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ. TÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÚfiÛˆ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊ·›Ú· ‰Ú¿Û˘ Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌfi‰È·. ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚÈ¿‰·˜ (Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘......... K·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚˆÙ¢ı› ÎÔ¤Ï˜ ·fi ¿ÏÏË «ÛÂÈÚ¿».

«Aδμ»). Ì ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿–ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ ÛÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó οÔÙÂ Î·È Ô˘ ›Ûˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ.ου: «. EÙÛÈ. ÌÈ· ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. IÛÙÔÚ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡. ‰È¿ ·ÓÙfi˜ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. Ô˘ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÂÌÊ·ÙÈο Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Î·È ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. O ·ÊËÁËÙ‹˜ ϤÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ X·Ú›‰ËÌÔ˘. ‰ÂÓ ¤ı·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘. ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. fiÌÔÈ· Ì ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÈfiÙË. O KÚËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜.επρβαλε ωσν αϊτς στ’ λογο καβαλρης / του ργα του Bυζντιου ο γιος ο κανακρης. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ì¤Û· Û ÚÔÊ·Ó‹ ÎÚËÙÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·. ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÏÈ ÂÁ›ÓË ·fi ÙÔ X¿ÚÔ Ô˘ ÔÙ¤ ¯·Ú¿ ‰Â Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ. Ô˘ ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È Û ÌÈ·Ó ÂÍÔÚ›· ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜. fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙÔ B’ M¤ÚÔ˜ (591–752)... X¿ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘. Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. EÙÛÈ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡. Eκδ. O ·ÊËÁËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÁÏ·Ê˘Ú¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈʇϷÍÂ Ë ÌÔ›Ú· ÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÙÔ˘ Ù·›ÚÈ: EÚˆÙ·˜ ‹ÙÔÓ Ë ·Ú¯‹. Ô KÚËÙÈÎfi˜ X·Ú›‰ËÌÔ˜ ÌÔÚ›. (B 593–4) O ¤ÚˆÙ·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ: ÎÈ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÓÔ› ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ KÚËÙÈÎfi: KÚÈÙ›‰Ë˜ (= KÚËÙ›‰Ë˜). fï˜ Ë ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù‡¯Ë ›¯Â.» Aπ την εικονογρφηση του Πετρτζε («Eρωτκριτος». H ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘. ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË «ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·». Ö˜ ÁÈ· ÙÔÓ KÚËÙÈÎfi X·Ú›‰ËÌÔ. ÛÙËÓ Ô˘Û›·. Ê˘ÛÈο.. TËÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÒ- H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 11 . Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ì ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹..

δ.Õ Tο κονταροχτπημα Pωτκριτου και Δρακκαρδου: «Xμαι στη γην εξπλωσε της Πτρας το λιοντρι. / η σλα επμεινε φκαιρη.

H σελ.χως τον καβαλρη».

KÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙԇ̠fiÙÈ Â‰Ò Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÛËÌ·Û›· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤۷ ÛÙÔ Ô›ËÌ·. Ù˘ ϤÂÈ fiÙÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÓÙÚ· (Ô˘ ›ӷÈ. Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. Î·È ·Ú¿ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙËÓ ¤Î·Ó ٷ›ÚÈ ÙÔ˘. ˘ÔÙ›ıÂÙ·È. . ÌÈ· ˙ˆ‹ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ fiÚÔ˜ I‰Ë. ÎÚ‡ÊÙËΠے ¤Ó· ı¿ÌÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÎÔ‡ÛÂÈ. §›ÁÔ ÚÈÓ Ô X·Ú›‰ËÌÔ˜ ÂÍ·ÔχÛÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚¤ÏÔ˜. ÁÈ·Ù› Ô Ì‡ıÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÂÏÂȈ̤ÓË Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡. H Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘˜. fiÔ˘ ¤Ó· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ͤÛÎÈ˙ ÙËÓ Î·Ú‰È¿. ÙÔÓ Â›¯Â ͢Ó‹ÛÂÈ ·’ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜. ¤ÚÈÍ ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ Î·È ÙË ÛÎfiÙˆÛÂ. fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ Î·È ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ÏÔÈfiÓ. MÈ· ̤ڷ. ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Î·È Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. 1991). EΛÓÔ˜. ˆÛfiÙÔ˘ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÔÚÈÛÙÈο Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜. H ·Ú·ÏÏËÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ PˆÙfiÎÚÈÙÔ ÛÙÔ ¢’ Î·È ÙÔ E’ ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ alter ego ÙÔ˘ ÛÙÔ B’ ̤ÚÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ. ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ΛÓËÛË ÛÙÔ ı¿ÌÓÔ. ÏÔÈfiÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ.δα 181 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ Î·È ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ¤¯ÂÈ. ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ıÂÚÈfi ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜. H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ. E¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ¤Ó· ‰ÔÌË̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ: ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡. ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ K¤Ê·ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÚfiÎÚȉԘ. ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ë ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ¤Î‚·ÛË. T· ·›ÙÈ· Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ·˘Ù‹ ·Ù˘¯›·˜ Ù· ÔÚ›˙ÂÈ ÍÂοı·Ú· Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ (ÛÙ›¯ÔÈ 653–8): ˙ËÏÂÈ¿ Î·È ·ÊfiÚÂÛË (= ˘Ô„›·). Oˆ˜ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. MÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô 12 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ™HMEIø™H TÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ David Holton Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «Erotokritos» (Bristol Classical Press. H ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÂÌ‚fiÏÈÌÔ Ô˘ Ì‹Î ÁÈ· Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· (Î·È ÛÙÔ Ô›ËÌ· Û˘ÓÔÏÈο). Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. Î·È ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ıˆÚËı› ‰Â‰Ô̤ÓÔ. OÙ·Ó Ô ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÈÓÔË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û· ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Ù˘. fï˜ ı¤ÙÂÈ Û ΛÓËÛË ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ Ô KÚËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·. ‰È·Ù·Ú¿¯ÙËΠfiÙ·Ó ÂΛÓË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È –ÂÛÊ·Ï̤ӷ– fiÙÈ ÛÙȘ ΢ÓËÁËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Ô X·Ú›‰ËÌÔ˜ ·ÓÙ·ÌÒÓÂÈ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ ÌÈ· ‚ÔÛÎÔԇϷ. E›‰·Ì fiÙÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· Ô KÚËÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ alter ego ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ fiÓÂÈÚÔ. Ì ٤ÏÔ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi. O X·Ú›‰ËÌÔ˜ ÂÚˆÙ‡ÙËΠÌÈ· fiÌÔÚÊË ÎÔ¤Ï· Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ̤ڷ. ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ù˘¯·›· ·Ú¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÏÔ΋. Ô ›‰ÈÔ˜ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜) Ó· „˘¯ÔÚÚ·Á› ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ·fi ¤Ó· ıÂÚÈfi. Ô˘ ̤ÏÏÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ·›ÛÈÔ. ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ¿ıÔ˘˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ·ÊÂıÔ‡Ó Ó· ÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó Ë ˙‹ÏÂÈ· Î·È Ë ˘Ô„›·. O ÎÂÚ·˘- ÓÔ‚fiÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÌÔÚ› Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi. ÌÈ·Ó ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ë AÚÂÙÔ‡Û· ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ ·’ ÙÔÓ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ¿Ê·ÙË ·ÂÏÈÛÈ¿ Ù˘. ¶·ÚfiÌÔÈ·.

fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛËÌ·Óı›. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 13 . ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚˆÙÔÎÚ›ÙÂȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Eκδ. Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ÌÔÙ›‚Ô. συνοδευμενος απ τον υπηρτη του. Û· ı· ÙÔÓ ¿ÚË Ô Ã¿ÚÔ˜. ¤Ó· ·fi Ù· Ï·ÌÚfiÙÂÚ· ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ‚Ú¤ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ›¯Ô («ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÁÂÓ‹ fiÔ˘ Ô £Âfi˜ ÔÚ›ÛË»). TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ à O Eρωτκριτος. Ô˘ Ó· ‚ÚÂı‹ ·ÎÚÈÌ¿ÙÈÛÙÔ˜. ÛÙË ™Ù›·Ó ÂÓÂıÚ¿ÊË. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÈÏÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘: ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. M ∞Àƒ√ªÕΔ∏ Καθηγητ του Πανεπιστημου Iωανννων Kοσμ τορα της Φιλοσοφικ ς Σχολ ς √ «EPøTOKPITO™» ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi. «Aδμ». ™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ··ÓÙÔ‡Ó. ÂÓȯڿ ·ÏÏ¿ ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. ™ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔÓ Â·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Û·Ó ·ÚÌËÓ‡ÁÂÈ Ë Ê‡ÛË. Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì·˜. ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Aπ την εικονογρφηση του Πετρτζε («Eρωτκριτος».O ποιητς το πρ τυπο η χρονολ γηση Tου ° πÕ¡¡∏ K. αποχαιρετ την Aθνα φεγοντας για την εξορα. ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÁÂÓ‹ fiÔ˘ Ô £Âfi˜ ÔÚ›ÛË. ™ÙË ™Ù›·Ó ÂÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. Aθνα 1998). ÂΛ ‘ηÌ Β ÂÎfiÈ·ÛÂÓ ÂÙÔ‡Ù· Ô˘ Û·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›. ™ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ (E 1543–1548) Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘: μÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ›Ӓ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜. Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ٷϷÓÈÛÙÈ΋ ‚Ú·¯˘ÏÔÁ›· ÛÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ö˜ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜.

™·Ó¿Î˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î· ÙÔ 1611. fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. OÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ N. TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘.. fiˆ˜ ›·ÌÂ. Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Ë. ·ÍÈfiÏÔÁË ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ̤۷ Û’ ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ ÎfiÛÌÔ ˘ËÚÂÙÒÓ Î·È ‰Ô˘ÏÔ·ÚԛΈÓ. °È¿ÓÓ·Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ‚ÂÓÂÙÔÎÚËÙÈÎfi˜ ¢ÁÂÓ‹˜ Ù˘ ™ËÙ›·˜ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘.. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘. E›¯Â ˙ˆËÚ¿ ÊÈÏÔÏÔÁÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ̤ÏË Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ Stravaganti ÙÔ˘ X¿Ó‰·Î·. Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. απ το βιβλο του Bενετο μηχανικο Francesco Basilicata. 14 H K A £ H M E P I N H Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜. Î·È Â›Ó·È È· ۯ‰fiÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ·ԉ¯Ùfi. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ·ÓÔ‡ÎÏ·˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ 1591–1593 ·Ó¤Ï·‚ ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË (Provveditor alla Sanità) ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ X¿Ó‰·Î·. ™ÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1590 Ó˘ÌʇıËΠ«ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔÓ».». fiÔ˘ ÔÈ KÔÚÓ¿ÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. στη Στεαν ενετρφη. ¯¿ÚȘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈٿÎË Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË M·˘ÚÔÌ¿ÙË. Eκδ. γεντειρα του Bιτσντζου Kορνρου. ÙËÓ K·ÙÂÚ›Ó· Î·È ÙËÓ EϤÓË (¯·˚‰Â˘ÙÈο K·ÙÂÚÔ‡ÙÛ· Î·È EÏÂÓ¤ÙÙ·). Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1486. Avogador di Comun). ·fi Úԛη ‹ Ì ·ÁÔÚ¤˜. •·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜. ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ì·¯ËÙÈο ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô ™. Bικελαα Δημοτικ Bιβλιοθκη.. ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚ÂÓÂÙÔÎÚËÙÈÎfi˜ Î·È Èı·ÓÔÏfiÁËÛ ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì οÔÈÔ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ Ô˘ ›¯Â ¯·Ú¿ÍÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ (1677) ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ͈ÎÎÏ‹ÛÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Mfi¯ÏÔ˘ ™ËÙ›·˜. Hρκλειο Kρτης. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ı˘Á·Ù¤Ú˜. ÛÙÔÓ Ó·fi Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÙˆÓ Î·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ. O BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 26 M·ÚÙ›Ô˘ 1556 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi TÚ·Â˙fiÓÙ· Ù˘ ™ËÙ›·˜. ÌÈ·Ó ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÙË ‚ÂÓÂÙÈ΋ ¢Á¤ÓÂÈ·. 1636 1638» – Collezione Biblioteca Comunale. Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ. HÙ·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ E˘ÁÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ºÂÔ˘‰·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ X¿Ó‰·Î·. ™¿ı·˜ Ù·‡ÙÈÛ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¤Ó·Ó ¢ÁÂÓ‹ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Û ÎÚËÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÙ·Á̤ÓÔ ÙÔ 1561 ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î·. ∫·È. ·Ó¤Ï·‚ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ «·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔÓfiÌÈÔ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ BÂÓÂÙÒÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ» (Signor di Notte. fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›·. «Il Regno di Candia. ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 . EÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ËÙ›·˜ Ò˜ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ «˙ÒÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Ë Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·. MÂÙ¿ ÙȘ 20 M·ÚÙ›Ô˘ 1585 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î·. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. Γκραβορα των αρχ#ν του 17ου αι#να. H πλη της Σητεας. Ô˘ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ». MÂÙ¿ ÙÔÓ ™¿ı· Ô A. fiÔ˘ ·¤ÎÙËÛÂ. ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È. Ì·˙› Ì ÙȘ ‰‡Ô ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘. ¶·Ó·ÁȈٿÎË ÛÙ· ·Ú¯Â›· Î·È ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù˘ °È· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÛÙË ™ËÙ›· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î·.H «Στη Στεαν εγεννθηκε. fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙË ‚ÂÓÂÙÔÎÚËÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ KÔÚÓ¿ÚˆÓ. ÙË M·ÚȤÙÙ· Zeno. O ™Ù. TÔ 1955 Ô ™Ù. ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î· ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙË ™ËÙ›·. Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤·˜. ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ Stravaganti AÓ‰Ú¤· KÔÚÓ¿ÚÔ˘. ÛÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤·. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô K. ÙÔÓ Iˆ¿ÓÓË ºÚ·ÁΛÛÎÔ Î·È ÙÔÓ AÓ‰Ú¤·. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¤Ú¢ӷ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ˜ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘.

Î·È ı¿ÊÙËΠÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘. Ö˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. Ù· Reali di Francia. BÂÓÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ì¿˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ›ÎÔÛÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï˘ÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ·˘ÙfiÓ. ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· Paris et Vienne. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ì fiϘ ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ Paris et Vienne. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ȉ›ˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Angelo Albani Innamoramento di due fidelissimi amanti Paris e Vienna. ΢ڛˆ˜ ‰˘ÙÈο.και μην το βγλης απ κει #στε να ζης και ν ’σαι· / φρειε το κι ποια σ’ το ’δωκε. Cartojan. ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ ηٿ ÙË ÌfiÓË Ò˜ ÙfiÙ (Î·È Ò˜ Û‹ÌÂÚ·) ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÚÔÌ·ÓÈÛÙ‹ R. Eρωτκριτος». ·Ó Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Albani Ì ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ¿ÁÓˆÛÙË Ò˜ ÙÔ 1953. fiˆ˜ Ï. ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Cartojan. ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ô›ËÌ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. Afi ÙfiÙÂ. P Tο μυστικ αρραβ#νιασμα. κμε να της θυμσαι». Î·È Ò˜ Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ Î. ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÙÔ˘ Jean de Pins. Aλεξου. ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1590. ΢ڛˆ˜. H σελδα 297 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710. Ô˘ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ ‰ÂηÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· (1613). ÙfiÙÂ Ë Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ¤Ô˜ Cid. fï˜ fi¯È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο.. •·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜. fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô N. Èı·ÓÔÏÔÁ› fiÙÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙË Á·ÏÏÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· Paris et Vienne fi¯È ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ ̤ۈ οÔÈ·˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‰È·Û΢‹˜/ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘.H H σελδα ττλου στη δετερη βενετικ κδοση του «Eρωτκριτου». ¶ÔÏ›Ù˘. øÛÙfiÛÔ. 1737 (Πηγ: Στυλ. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Î·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¯ÚË̢ۛ۠ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ ¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. H ¿Ô„Ë fï˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙË. EÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿. H Aρετοσα. fiÏ· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋. fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ˙Ô‡Û ÛÙË ™ËÙ›·. ¿. H ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ï·ÙÈÓÈο ΛÌÂÓ·.. πριν τον αποχωρισμ τους: «. Ï¿È ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ M·ÚȤÙÙ·. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÌÂÙÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜. πσω απ το σιδηρφρακτο παραθρι. Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô Cartojan ›¯Â ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. TÔ 1935 Ô N. «Û ËÏÈΛ· ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË. Ù˘ÒıËΠ۠‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Basile ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÛÙ· 1609 Î·È 1613. ÙË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË. Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. EÈÚfiÛıÂÙ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯÓԇ̠fiÙÈ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÏfiÁÈÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜. Ô ™. ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. «Bιτσντζος Kορνρος. ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË Ì¤Û· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ˙ˆ‹˜». Î·È ¿ÏÏ· ÓÂfiÙÂÚ·. ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÌÈ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. YÛÙÂÚ· ·fi ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ì fiϘ ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ (¤ÓÙ˘˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÁڷʘ). ¶·Ó·ÁȈٿ΢. AÏÂ͛Ԣ Î·È Ô N. M. ¿ÙÔÌÔ ‰ËÏ. °È· Ó· ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Ë Ù·‡ÙÈÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È Î·È ı· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È fiÏ· Ì·˙› Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηٷÎÏ›‰·˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Ë ¤Ú¢ӷ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ‡ÙÔ ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. Ô Orlando Innamorato ÙÔ˘ Boiardo ηÈ. Aθνα 1994). Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ Â›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘. Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó Ô ™Ù. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1595 ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1600 ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Albani ÚˆÙÔÙ˘ÒıËΠÙÔ 1626 ÛÙË PÒÌË. δνει στον Eρωτκριτο το δαχτυλδι της. ∫·Ó›˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂͤٷÛ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο Î·È Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜ (¤ÓÙ˘˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÁڷʘ) Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÙÔ˘ Jean de Pins (Ioannes Pinus). ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙfi IÙ·Ïfi ÔÈËÙ‹ Basile. EÙÛÈ. Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. O Cartojan. ÙÔÓ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ ºÈÏËÙ¿. ¶¤ı·Ó ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î· ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1613 Î·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ 24 AÚÈÏ›Ô˘ 1614. Ô˘ Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔ 1543 Î·È ¤Ú· Î·È fi¯È ÙËÓ ¤ÌÌÂÙÚË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ Albani (1626). ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. Ô Orlando Furioso ÙÔ˘ Ariosto. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ desideratum Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜. Ô ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ fiÙÈ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Â›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ¤ÓÙ˘˘ Â˙‹˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‰È·Û΢‹˜. Kριτικ κδοση. Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ‚·ÛÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ fi„ÈÌË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. Kaltenbacher. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 15 . του Aντωνου Bρτολι. TÔ ÚfiÙ˘Ô Afi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Ò˜ ÙÔ 1935 ·ÚÎÂÙÔ› ›¯·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ. Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘ ÙËÓ ·È‰Â›· ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘.¯. «Eρμς». ¶·Ó·ÁȈٿ΢. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ηٷÎÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. M. ·Ó Î·È ·ÒÙÂÚÔ. ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ. ÁÓˆÛÙ‹ Â˙‹ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰È·Û΢‹ Á·ÏÏÈÎÒÓ «chansons de geste». ‡ÛÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ Ú·ÁÌ·Ù›˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÙ˘Ô Â›¯Â ˘Ô‰Âȯı› ·fi ¤Ó·Ó ÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ HÂÈÚÒÙË. Ô §. Ù· ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ô ™Ù. ·˘ÙfiÌ·Ù· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È.

Παρδοση και γλσ H Xαλκογραφ α του Tου ™ ΔŒº∞¡√À K ∞∫§∞ªÕ¡∏ X.

ÙȘ Û˘ÓÂȉËÙ¤˜ ÁψÛÛÈΤ˜ Î·È ÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. B 1855-1872 Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘). ÙËÓ ÂÚ›Ù¯ÓË ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜. Tην δια περ οδο ο «Eρωτκριτος» κυκλοφρησε. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ «ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. Ë ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ̠˙ËÏÂ˘Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÁÓÒÛËØ Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Û‚¿ÛÙËΠÙÔÓ È‰ÈˆÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·Ú. Û˘ÓıÂ̤ÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ÔÙ¤ ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙ÔÓ KÔÚÓ¿ÚÔÓ. ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ٷ ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.. O ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Áڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ȉ›ˆÌ· Î·È Ì ÙËÓ Ô›ËÛË. . ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú·Î›ÓËÛ·Ó Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÔÏ˘‰¿·ÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Oˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. TÔ 1713 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙË BÂÓÂÙ›· Ë ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ AÓÙÒÓÈÔ Bortoli. ›Ûˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÈÙ·ÏÔÌ·ı‹˜. Afi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ûˆı› ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1710 (Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ British Library. ÂÊ’ fiÛÔÓ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ¿Óˆ ۠ΛÌÂÓÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Ò˜ ÙfiÙ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ (‚Ï. «Ô›ËÌ· ÂÚˆÙÈÎfiÓ. T¤ÏÔ˜. Ì Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÙfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙË Z¿Î˘ÓıÔ. TÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙÔÓ Ìfi¯ıÔ Ô˘ (Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ KÚËÙÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜) η٤‚·Ï ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ MÂÚÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÌÔÚÊ‹. ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ «Ê˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜» ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¤˜ ۯ‰fiÓ ·Î·Ù¿ÏËÙ˜». ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ X¿Ó‰·Î·. Â›Ó·È ÂÙ·ÓËÛÈ·Îfi. Harleian Collection. σε χειργραφη μορφ. 5644). ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ó· ÌÂÙ·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙÔ ÈÙ·ÏÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ KÚËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· EÙ¿ÓËÛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜. ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. στους πνευματικος κκλους της δρας του «Bασιλε ου της Kρτης». ÙÔ ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. ÛÙ. fiˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁψÛÛÈο Î·È ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó. ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÚÙÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û’ ·˘Ùfi. 16 H K A £ H M E P I N H Aναπλ.νδακα των αρχν του 17ου αινα. EÎÙfi˜ ·fi ÈÙ·ÏÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ. E1540-1542 Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È E1540-1544 ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘Ø Â›Û˘ ÙÔÓ ¶›Ó·Î· Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ.. AÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. fiÔÈÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ.. ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜. ¢È·ÎÔÛÌÂ›Ù·È Ì 120 ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ η̤̈Ó˜ Ì ̷‡ÚÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ·ÏÏÔ›ˆÛ˜. καθηγητ Nεοελληνικ ς Φιλολογας στο Πανεπιστ μιο Kρ της O EPøTOKPITO™. ηχÙÂÚÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ‹ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ˜ Áڷʤ˜ ÁÈ· B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 Ó· ÙȘ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂۋΈÛ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ô ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÊÔ˜. μλος των οπο ων ταν ο ποιητς του. ™ÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ô Bortoli.» ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È.

™ÂʤÚ˘ H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 17 . ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ÙÔÓ Orlando Furioso ÙÔ˘ Ariosto. ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÁÓ‹ÛÈ· Ï·˚΋. Ì·ÓÙ¿ÙÔ. ÙÔÓ ¶›Ó·Î·]. ÚÈÌ¿Úˆ. O ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ÛÎÚÈÙfiÚÈÔ. ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ·. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. ·¤¯ÂÈ fï˜ ·fi ·˘Ùfi ηٿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. YÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡ fiÙÈ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ È‰›ˆÌ· Ô˘ ÌÈÏÈfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ KÚ‹ÙË (™ËÙ›·) ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÙÔ˘ XÔÚÙ¿ÙÛË ‹ ÙÔ˘ ºfiÛÎÔÏÔ˘. Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜. A˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ ‚¿ÛË ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ KÔÚÓ¿ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ÁÎÈfiÛÙÚ·. ÙÔ˘ ™ÎÏ¿‚Ô˘. ·Ó Î·È ˙ÂÈ Û ‰›ÁψÛÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ (¤¯ÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ οÌÔÛ· ÈÙ·ÏÈο ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÓÙ˘·. £· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ Û ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ KÚËÙÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· (Ë ÈÙ·ÏfiÁψÛÛË ÎÚËÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ·ÔÙÂÏ› ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ). ‚ÂÚÙfiÓÈ. ÙÔ˘ º·ÏȤÚÔ˘. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÙËÓ Â˙‹ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰È·Û΢‹ Innamoramento di Paris e Vienna Î·È ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÚÈο ÈÙ·ÏÈο ÛÔÓ¤Ù·).¿. Îfiη. ¯ˆÓÂ̤Ó˜ ÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔØ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ‹ ÏÔÁÈfiÙÚÔ· ÏÂÍÈÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·.σα του Eρωτκριτου ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÂÙ·ÓËÛÈ·Îfi (ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ) Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ fiˆ˜ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·È. TÔ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ M·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ¿ÚÛË Î¿ı ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡. OÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÚÔÛÒˆÓ. Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂı› ÛÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ȉ›ˆÌ·. EÙÛÈ. fiˆ˜ ÙÔ˘ ™·¯Ï›ÎË. ™ÙÔ ÂÚˆÙÔÎÚ›ÙÂÈÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È «Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ «K·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ A¯¤ÏË (1570). ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘. ηÌÈ¿ ÚËÙÔÚ›·» . Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘. η̛· ÚËÙÔÚ›·» (™ÂʤÚ˘). Ë ÁÓˆÛÙ‹ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ™ÂʤÚË fiÙÈ «Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ EÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ Î·È ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜» ÈÛ¯‡ÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ȉ›ˆÌ·. H ÌÂÈÎÙ‹ ‰ËÌ҉˘ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÈËÙÒÓ. Ù˙fiÁÈ· Î. ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó Û’ ·˘Ùfi ÌÈ· Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÌÈ· ‰È·‡ÁÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ‰ËÌÒ‰Ô˘˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. (ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô) [‚Ï. Ô‡Ù ‚¤‚·È· Û ·fiÙÔÌË ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ (Ù¤ÙÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂٛ˜)Ø Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ È‰›ˆÌ· ÛÙȘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Û¯Ôϛ˜. fiϘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÊÔÌÔȈ̤Ó˜. ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: ·Ï¿ÚÁÔ. Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.. H ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ¤ÓÙ¯Ó˘ (οÔÙÂ Î·È ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˘) ȉȈ̷ÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ë ·Ó¿‰˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÔÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘.°.

Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÊÚ›ÁÔ˜. Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÁÓÒÛË Î·È ¯¿ÚË. Ê. TÔ ÁÓˆÌÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ‚·ıÈ¿ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. ¶OIHTH™ 1855 ™·Ó ¤Ó· ͇ÏÔ ·fiÍÂÚÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿Ó ÛÈÌÒÛÂÈ. Û. Ù· ‰ÂÓ Ëͤڈ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ Î·È Ó· Ì ‰·ÛηϤ„ÂÈ˜Ø Ì· ‚ϤÂÛÂ. ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙË ÛÔÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ M¤ÚË Â˘ÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. οÓÂÈ Î·È ÎÏ·›ÛÈ Î·È ÁÂÏÔ‡ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆ. ÏÈÔ ‰Â ÌÔÚ› Ó· Û‚‹ÛÂÈ. ÎÈ ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù›. Î’ ‹Úı˜ Ó· ÌÔ˘ ·ÚÌËÓ¤„ÂȘ. O ÛÙ›¯Ô˜ Ú¤ÂÈ ·‚›·ÛÙ·. ¤Ï· ̿ψÛ ÎÈ ·fiÎÂȘ ‰›ÎÈÔÓ ¤¯ÂÈ˜Ø 1865 ÎÈ ·Ì¿ıËÙÔ˜ Ù’ ·Ì¿ıËÙÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÚÌËÓ‡ÂÈØ Ô¯ ÙÔÓ Ì·ıË̤ÓÔ Ô ·Ì¿ıËÙÔ˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Á˘Ú‡ÂÈ: Î·È ÚÈ˙ÈÎfi ›¯· Û‹ÌÂÚÔ Î’ ‹Úı· Ó· Ì’ ÔÚÌËÓ¤„ÂȘ. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ˘ËÚÂÙ› ÙÔ Ó¢Ú҉˜ Î·È ÛÊÚÈÁËÏfi ‡ÊÔ˜. È¿ÓÂÈ ˙ÈÌÈfi ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. ÔÈ ·Ú˯‹ÛÂȘ. fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜). 197-198: M¤ÚÔ˜ B 1855-1872. ·Ú. ÎÈ ÒÛÙ Ô˘ ÎÚ·Ù›. KPHTIKO™ §¤ÁÂÈ: «¢Â ı¤Ïˆ η˘¯ÈÛı›. KPHTIKO™ §¤ÁÂÈ: «¢ÂÓ ı¤Ïˆ ·ÈÓÂÛȤ˜. ÁÈ·Ù› ηÓfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙË Ï·ÏÈ¿ Ô¯ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÙË ‚Á¿ÓÂÈ. ÔÈ ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÔ›. (A 887-890). ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁψÛÛÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔÏÂÎÙÔ‡ÌÂÓ·Ø ··ÓÙÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛ Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÓˆÌÒÓ Î·È ·ÚÔÈÌÈÒÓ. ¶OIHTH™ 1855 OÔÈfi˜ Û·Ó Í‡ÏÔ ÔÏfiÍÂÚÔ Ô˘ ÂȘ ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÈÌÒÛÂÈ. ‰¤ÙÛÈ ÎÈ Ô X·Ú›‰ËÌÔ˜ Ì’ ·ÊÔ‡Û·Ó ÂÁÚÔÈ΋ıË 1860 ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢Ú·ÎfiÌ·¯Ô˘ Î·È ¿Ú·˘Ù· ÂÎÂÓÙ‹ıË. ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¢ı›· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. ›ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘.. H ÁÏÒÛÛ· ˘ËÚÂÙ› Ì ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì fi¯ËÌ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘. ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹.¿. ‰ÂÓ ËÌÔÚ› Ó· Û‚‹ÛÂÈ. OÈ ÛÙÔ¯·ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ‰È·‚·›ÓÔ˘ Î·È ÂÚÓÔ‡ÛÈ Î·È ÌÂÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÔÈ Î·ÈÚÔ›. M ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ ÙÔÓ ·Îԇ̠ӷ Ì·˜ ÌÈÏ¿ –Ì·˜ «Û˘ÓÙ˘¯·›ÓÂÈ»– ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜: A’ fi. K·È ÚÈ˙ÈÎfi ›¯· Û‹ÌÂÚÔ. fiˆ˜ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi ÙÔ˘ XÔÚÙ¿ÙÛË. Û˘¯ÓÈ¿ Ù· ηٷÏÔ‡ÛÈØ Û·Ó ÙÔ Á˘·Ï› Ú·Á›˙Ô˘ÓÙ·È. Ë ‚Ú¿ÛË fiÓÙ· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ. ¤ÙÛÈ Î·È Ô X·Ú›‰ËÌÔ˜ Ì’ ·ÁÁÔ‡Û· ÂÁÚÔÈ΋ıË 1860 ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¢Ú·ÎfiÌ·¯Ô˘ Î·È ¿Ú·˘Ù·˜ ’ÎÂÓÙ‹ıË.. ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÌÈ·Ó ·Ó˘fiÎÚÈÙË Î·Ù¿Ê·ÛË ÛÙ· ȉ·ÓÈο Ù˘. OÈ Ï¤ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. 1713». Û·Ó ÙÔÓ Î·Ófi ‰È·‚·›ÓÔ˘. ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ KÔÚÓ¿ÚÔ Ó· ͉ÈÏÒÛÂÈ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. ÔÙ¤ ‰Â ÛÙ¤ÎÔ˘ ·Û¿ÏÂ˘Ù·. το 1713. E‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ›Ûˆ ·fi ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙËÓ ÔχÌÔ¯ıË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. H ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Á›ÓÂÙ·È ·‚›·ÛÙ·. OÈ ÏÔÁfiÙ˘ÔÈ Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ‰ËÌÒ‰Ë ÁÏÒÛÛ· ÂÚÓÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. H ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘. ηٿʷÛË Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ fi„ÈÌÔ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi ·ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘. ¢fi˜ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıˆ ÁÏ‹ÁÔÚ· Î’ Ë ÒÚ· Ì¿Û ‚È¿˙ÂÈ ÎÈ ÔÔ‡ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ·ÔÓˆÚ›˜ ÛÎÔÏ¿˙ÂÈ».. EȘ ÙËÓ T˘ÔÁÚ·Ê›·Ó AÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ BfiÚÙÔÏÈ. . K·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ «ÔÈËÙÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi» Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. Ë ‚Ú¿ÛȘ Û·Ó ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ. AÏÂ͛Ԣ Î. ÂÁÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙfiÓ ÎÚ·ÙÒ Î·È ÂÏÂÏfi˜ ÏÔÁ¿Ù·È. Ù· ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯¿ÚË Ó· οÌÔ˘ÛÈ Î¿ı ηډȿ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ó· ¿ÚÂÈØ ÎÈ ÔÔ‡ η٤¯ÂÈ Ó· ÌÈÏ› Ì ÁÓÒÛË Î·È Ì ÙÚfiÔ. ÈηӋ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÈÔ ÏÂÙ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. Ì· Ú¤ÌÂÙ·È ÛÙ˜ ·ÊÂÓÙȤ˜. ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ÔÙ¤ Ó· ηٷÓÙ¿ ˘ÎÓfi Î·È ÛÙÚÈÊÓfi. οÌ ӷ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ˜Ø Ì· οÌÂ. . (¢ 601-608) H ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓÈÛÙ› ·fi ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ (•·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜. Î·È ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‹ Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· ηÓ›ÛÂÈ. H H σελ δα του τ τλου της πρτης βενετικς κδοσης του «Eρωτκριτου» απ τον Aντνιο Bρτολι.). Î·È ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ·Ó ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙË Î·È ÛÙ›ڷ ËıÈÎÔÏÔÁ›·. MÔÚÊ‹ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ ™ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ¤Î‰ËÏË Â›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ··Ú¿‚·Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ··Ú·›ÙËÙÔ˘. Ì· ÈÏ·ÏÔ‡Ó Î·È Ë·›ÓÔ˘. ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (·Ó¿ ÛÙ›¯Ô) Î·È ÙȘ Û˘ÓÈ˙‹ÛÂȘ. TÔ Ú˘ıÌÈÎfi ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ. ÁÈ·Ù› ηÓfiÓ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ Ï·ÏÈ¿ ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÙËÓ ‚Á¿ÓÂÈ. ÎÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÔÌÒÓÂÈ 1870 Î·È Ì ÎÏ„¿ Î·È ÔÓËÚÈ¿ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔÓ Ï·‚ÒÓÂÈ. ™ÂʤÚ˘. ¶ÔÏ›Ù˘. M’ ·fi͈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÊ·›ÓÔ˘ÓÙÔÓ. ÂȘ ÙËÓ BÂÓÂÙ›·Ó ·„ÈÁã. TÔ‡Ù¿ ’Ó·È ·ÓıÔ› Î·È ÏÔ‡ÏÔ˘‰·. ÛÙ· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘ η˘Î¿Ù·È. H ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË Ì ٤¯ÓË. ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·È‰Â›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÎÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÔÌÒÓÂÈ 1870 Î·È Ì ÎÏ„ȿ Î·È ÔÓËÚÈ¿ ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ï·‚ÒÓÂÈ. ¢fi˜ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıˆ ÁÏ‹ÁÔÚ· Î’ Ë ÒÚ· Ì¿Û ‚È¿˙ÂÈ ÎÈ ÔÔ‡ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÔÓˆÚ›˜ ÛÎÔÏ¿˙ÂÈ». «EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. Î·È ‚Á¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‹ Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· ηÓ›ÛÂÈ. 136-137: M¤ÚÔ˜ B 1855-1872. 5644. οÌ ӷ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ˜Ø Ì ·Î¿Ù¯ÔÓ Â̿ψ۷ Î’ ÂȘ ÙÔ‡ÙÔ ‰›ÎÈÔÓ ¤¯ÂÈ˜Ø 1865 ÎÈ Ô ·Î¿Ù¯Ԙ ÙÔ˘ οÙÂ¯Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚÌËÓ‡ÁÂÈØ ÛÙÔÓ Î·Ù¯¿ÚË Ô ·Î¿Ù¯Ԙ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Á˘Ú‡ÁÂÈ. Ù· ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ˆ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ Î·È Ó· Ì ‰·ÛηϤ„ÂÈ˜Ø Ì· ‚ϤÂÛÂ. OÔÈÔ˜ ÙÛÈ ÌÂÁ·ÏfiÙËÙ˜ ˙ËÙ¿ ÂÙÔ˘ÓÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Â¿ ‰È·‚¿Ù˘ ÂÈÓ’ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.ÙÈ Î¿ÏÏË ¤¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜. ·Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. §. ™Â ‚¿ıÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÏ› ·fi ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÔÌÔÈÔηٷÏËÎÙÔ‡Ó ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. H ÌÔÚÊÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. È¿ÛÂÈ ˙ÈÌÈfi ÎÈ ¿„ÂÈ Ë ÊˆÙÈ¿. Harleian Collection. O ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. M’ ·fi͈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙÔ. 18 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 «¶Ô›ËÌ· ÂÚˆÙÈÎfiÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. 1710». ¶π¡∞∫∞™ British Library. η›ÁÂÙ·È. T· ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·. ÎÂÓÙ‹ÛÂÈ.

·Ó fi¯È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ». √¶√£∂Δ∏ªŒ¡√˜ ∫∞£fl˜ ∂ÿ¡∞π ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÔÈ Ì·ÎÚÔ› ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ·¤ÙÚ„·Ó. ™·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó. ÌfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ù‹.Å ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÌÔÚԇ̠ۋÌÂÚ· Ó· ˘Âڂԇ̠ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È Ó· Á›ÓÔÌ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔÈ.. ª. ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ (fiˆ˜ ¤ÁÚ·„ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó·˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜) «˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘ ¤Ó· ÂÙÚ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô.». ÔÏϤ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 19 . ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡Ø Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÏfiÁÈÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÌÈ·Ó ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. Ô ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÚfiÛËÌÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ·fi ÙÔ 1996. ™ ∏ºÕ∫∏ Kαθηγητ της Aρχα ας Eλληνικ ς Φιλολογ ας στο Πανεπιστ μιο της Νας Υρκης (NYU) T P O θνατος του Aριστου: « Eσ κωσε τη χρα του. ¤Ó·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î· ϤÍÂˆÓ (concordance) ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘Ç.τι τον εδυνστη. . Â›Ó·È Ô ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˜ Î·È Ë Û˘ÓÂ‹˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. η›ÁÂÙ·È ÎÈ ¿ıÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Í·Ó·ÓÈÒÓÂÈ (μ 253-4). ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. . ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ò˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ∞˘Ùfi ·ÏËı‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ‰›ÛÙȯ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ï·Óı¿ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰ˆÓ Î·È ÏÈ·ÓÔÙÚ¿ÁÔ˘‰ˆÓØ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ô˘ ·ÎfiÌ· ÎÈ ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ì ··Ú¿ÌÈÏÏË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ Û ÌÈ·Ó ÂÚˆÙÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÁÚ·Ùfi Ô›ËÌ· Ì ÔχÏÔÎË ‰ÔÌ‹. fiÔ˘ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. Ô ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÏÔÁÔÙ‡ˆÓ (Ô˘ Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘). Ú¿ÁÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ Ì’ ¤Ó· ÍÂʇÏÏÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ô David Holton Î·È Ë NÙ›· ºÈÏÈ›‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ. Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÔÏ›Ù˘. Ö˜ ÙfiÙ Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘. ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜. Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ∂ÁÒ ÂÈÌ’ ÂΛÓÔ ÙÔ Ô˘Ï› Ô˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÈÌÒÓˆ. H σελδα 420 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710... ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ·Ú¯·˚ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÌ›ÍÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ «‰ËÌÒ‰Ô˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜». ◊ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ fiÙÈ. fiÔ˘ ‰È·‚¿˙ÔÌÂ: ›¯ÂÓ ÂΛÓÔ ÙÔ Ô˘Ï› Ô˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÈÌÒÓÂÈ. Oˆ˜ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·-ÔÚfiÛËÌ· –Ù· ¤Ë ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹ Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ 11/12ÔÓ ·ÈÒÓ·– ¤ÙÛÈ Î·È Ô ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ‰‡Ô ·ÈÒÓˆÓ.O Eρωτκριτος και το δημοτικ τραγοδι Tου °. η›ÁÔ˘Ì·È. ÛÙ¿¯ÙË Á›ÓÔ˘Ì·È Î·È ¿ÏÈ Í·Ó·ÓÈÒÓˆÑ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. το μπρμπα του αγκαλιστη / κ’ βγαλεν αναστεναμν.¯. 줂·È·. ‰È·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fï˜ ηÓ›˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘ fiˆ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

20 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ø˜ Ù’ ¿ÎÔ˘ÛÂÓ Ë ∞ÚÂÙ‹..: √ ∫ˆÛÙ·ÓÙ‹˜ Û·Ó Ù’ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡: „ÈÏ‹ ʈӛÙÛ·Ó ¤‚Á·ÏÂ. ·ÏÏ¿ Û¿ÓȘ ϤÍÂȘ/ÊÚ¿ÛÂȘ ‹ Û‡ÓıÂÙ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ („˘ÁÔÌ·Ú·ı‹Î·ÛÈ..¯. fi. ·Ó ¤¯ÂȘ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÔÈËÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ӷ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ªÈ· ¿ÏÏË ÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ̤Á·˜ ηËÌfi˜ ÙÔÓ ‹Ú (¶ÔÏÈÙ. ÙÔ ÙڛΈÏÔÓ Û ‚·ıÌÈ·›· «·‡ÍËÛË» (ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. . ̤ڷ Ó‡ÎÙ·. ϤÁˆ ÛÔ˘ ‰¿ ·Ú¿ ÔÙ¤ ‚·Ú›ÛΈ Î·È ‚ÏÂ‹ÛÔ˘. ··ÓÙ¿ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ (Û ̛· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ «Â‰˘Ó¿ÛÙË»): ÎÈ ‹‚Á·ÏÂÓ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÌfiÓ. ∂ 959) ÎÈ ˆ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘ÛÂÓ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. ÂÍÂÏËÛÌÔÓËı‹Î·[Ó].. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ì·ÚˆÙfi ÎÚ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡. Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ: Î·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÛÔ˘ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ‹ÛÔ˘Ó ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓË (¶ÔÏ›ÙÔ˘. Ó‡ÎÙ· ̤ڷ. ∂ÎÏÔÁ·› 92. Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·˚΋˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›·˜ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. Ù’ ∞Ú›ÛÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÎÔ·ÓÈ¿.¯. ÂÛÈÁ·ÓÔÂÚ¿ÙÂÈ. μ 2285-6) ·Ú¿ ÔÙ¤ Ô ƒÒÎÚÈÙÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì·˙ÒÓÂÈ. H σελδα 118 του επτανησιακο χειρογρφου του 1710. O Ù˘ÈÎfi˜ ÛÙ›¯Ô˜. ΔË ‚·ıÂÈ¿ ıÏ›„Ë ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜. μ 2347-8) ¶ÂÚÌ¿˙ˆÍ fiÏË ÙËÓ ·ÓÙÚÂÈ¿. ÛÙ· ʇÏÏ· Ù˘ ηډȿ˜. ÙÔÓÔ‡ÌÂÓÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·. . 130.¯. 140. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ¿ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (fiÔ˘ ≈ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·.Ï. ̤۷ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÛÊ¿ ÁË (∂ 1302) £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜-Ì‹ÙÚ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ.Ï. fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‰˘Ó¿ÛÙË..) Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Èı·Ófi fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô›ËÛË. 60). ËÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ (.. (∂Ú. ¯ÂÈÌÒÓ· ηÏÔη›ÚÈ. ·Û¿Ï¢ÙÔ˜ ÂÛÙ¿ıË (∞ 1892) ÎÈ ˆ˜ Ù’ ¿ÎÔ˘Û ·Ô¯ÏÒÌÈ·ÓÂ. (∂Ú. ÛÙËÓ ›‰È· Ì‹ÙÚ·. Û ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË Ì ·ÏÌfi. ÁÈ·Ù› ηο η٤¯ÂȘ.Ï. ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙfiÓ ÛÒÓÂÈ. AÏϘ ÂÈÎfiÓ˜ (Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÏÔÁÔÙ‡Ô˘˜) Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·Ó›˜. ÌÈÎÚÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ·ÏÏ¿ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ. ÒÚ· ÏÈÁ¿ÎÈ ÂÛÙ¿ıË (∂ÚˆÙ. ‚. fiÙ·Ó ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ Î·È ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ‚¿Ï ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘.. 72) Δ’ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¤ÊÙÂÈ (fi. ÛÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÌÈ·˜ ‰›ÛÙȯ˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜: ÂÚÌ¿˙ˆÍ fiÏË ÙËÓ ·ÓÙÚÂÈ¿ Î·È ‰‡Ó·ÌËÓ. ∂ÎÏÔÁ·› 123. Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ϤÁÂÙ·È ÁÈ· ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ ‹ οÔÈÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË.ÙÈ ÙÔÓ Â‰˘Ó¿ÛÙË (¢ 1903). ·fi Ù· Ó‡¯È· Ò˜ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹.Õ O Δρακμαχος της Kορνης για μβλημ του «. 14) Δ’ ¿ÎÔ˘Û ¿ÏÈ Ë ∞ÚÂÙ‹ ÎÈ ÂÚ¿ÁÈÛÂ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ (fi. .2). ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË) ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÙÚÈÌÂÚ‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘. ÂÎÔ˘Úʈη̷ÚÒÛ·[Ó]. ¿ÏψÛÙÂ. ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ‚¿ıÔ˜ Û˘Ó˘Ô‰ËÏÒÛˆÓ. ÏÔÈfiÓ. ∞ 1696-7).εχεν εκενο το πουλ που στη φωτι σιμνει / καγεται κι θος γνεται και πλι ξανανινει». ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÌ·È. Û˘¯Ó‹ Û ·ÎÚÈÙÈο Î·È ·Ú·ÏÔÁ¤˜. ∂›Ó·È Î·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈο ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘  · Ú · Ï Ï Ë Ï È Û Ì Ô ‡ Î·È ÙÔ˘ · ˘ Í Ë Ù È Î Ô ‡ Ù Ú È Î Ò Ï Ô ˘ .. Î·È Û‡Ì- . (∂Ú. (∂Ú. ¢ 1869-70) AÏÏ· ÛÙÔȯ›· ‡ÊÔ˘˜ ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ÏÔÁfiÙ˘ÔÈ Ì ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÌfiÓ· ÛÙÔȯ›· ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ Ô ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ –fiˆ˜. Î. ÛÙË ¯¤Ú· Ùˆ˜ ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ÎÈ ÔÈ ‰˘fi Ùˆ˜ Ù’ ·ÎÔ˘Ì›˙Ô˘ ÎÈ ˆÛ¿ ‚Ô˘‚¤˜ ÎÈ ˆÛ¿Ó ÎÔ˘Ê¤˜ ÎÈ ˆÛ¿Ó Ù˘ÊϤ˜ ÂÌÔÈ¿˙· (∂ÚˆÙ.¯. √ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÙ›¯È·. ÂÁÏ˘ÎÔÎÈÏ·‰Ô‡Û·[Ó] Î.). ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ «Ì Û›ÛÌ· Î·È Ì χÁÈÛÌ·» ‹ «ÂÛ›ÛÙË ÎÈ ÂÏ˘Á›ÛÙË». ¶ÔÈΛϘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ‡Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ: ÛÙÔ Û›ÛÌ· Î·È ÛÙÔ Ï‡ÁÈÛÌ· Î·È ÛÙ˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙË ¯¿ÚË (μ 1320) ÎÈ ÂÛ›ÛÙË ÎÈ ÂÏ˘Á›ÛÙËΠÎÈ ‹ÙÚÂÍ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ (° 60). fiÏÔÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ‰ËÌÒ‰Ô˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜– ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. < ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË. Î. Î·È Ó· Û ̿ıˆ Ó· ÌÈÏ›˜. ¢ 1775-6) ΔËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ·Ú¿ ÔÙ¤ Ì·˙ÒÓÔ˘ Î·È Ô‡ Ó· οÌÔ˘Ó ÎÔ·ÓÈ¿ ηχÙÂÚË Í·ÌÒÓÔ˘. ‚.

Ï. ™∏ª∂πfl™∂π˜ 1. fiÙ·Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. ·ÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ fiˆ˜ Ô ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ (·ÏÏ¿ Î·È Ô ÃÔÚÙ¿ÙÛ˘. Î·È ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ªÂÚÁ·‰‹˜. | Ì·‡Ú’ ¿ÚÌ·Ù· || Î·È Ì·‡ÚÔ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ (μ 585) AB<ABã <ABãã °Úԛη ·ÓÔÛÙÈ¿. Holton ÛÙÔ §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. fiÙ·Ó Ô ™ÔψÌfi˜ ·Ó¤Ù˘Í ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ȉÂÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙË Ó¤· ÚÔÛˆÈ΋ Ô›ËÛË.». Δ· ÔÈËÙÈο ·˘Ù¿ ÂÈÓÔ‹Ì·Ù· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ò˜ ÙÔÓ 19ÔÓ ·ÈÒÓ·. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο Û’ ·˘Ù‹Ó. 287. Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ (μ 1273-4).). H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 21 . 3. «Aδμ»). Î.à O Eρωτκριτος στο κονταροχτπημα: «. || ÙÔ Î·›ÁÂÈ | Ì ̷ÚÁÒÓÂÈ (° 357) AB≈A. Γιατ ’δες το Pωτκριτο στ’ λογο καβαλρη / κ’ εσεστη κ’ ελυγστηκε κ’ τρεξε το κοντρι. Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ô›ËÛË Û ‰ËÌÒ‰Ë ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔÓ 11Ô ·È. | ·Í·˙fiÌÂÓÔ˜ || ÎÈ ÂÚˆÙԉȈ̷ٿÚ˘ (μ 146) A<Aã <Aãã ‹ÎÏ·„ | ÎÈ ÂÓ‰¿ÎÚ˘ˆÛ || Î·È ‚·Ú·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ (∂ 1169) A<Aã <Aãã ÎÈ ÂÛÎfiÙˆÛ· | ÎÈ Â˙‡ÁˆÍ· || ÎÈ ·Ï¿‚ˆÙÔ Ì’ ·Ê‹Î· (∂ 892) A<Aã <AÌ·‡ÚÔ Ê·Ú›. Î. Eκδ.BÌ· ÙÔ ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ | η›ÁÂÈ ÌÂ. 2.|| ÁÚԛη ‰·ÈÌfiÓÔ˘ Ô‰‡ÓË (∞968) AB<ABã <ABãã Ô ∫˘ÚÈÒÙ˘ ÂÈÓ’ Ô ÂȘ | ÎÈ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ || ÎÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÂÈÓ’ Ô ƒÒÎÚÈÙÔ˜. Û. ||ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ | ı˘ÌÔ‡Ì·È (∞ 958) AB≈Aã Bã ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ | ‰ÚÔÛÂÚfi || Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· | ο„· (° 1682) AB≈A. ™·¯Ï›Î˘.¿.BÔ fiıÔ˜ | ÙÔ‡Ù· | ‰Â ıˆÚ›. || Ë ·Á¿Ë | ‰Â ÏÔÁÈ¿˙ÂÈ (μ 624) AB°≈Aã °ã Î·È ÓÈ·Ó |·Á¿Ë |ÎÙ›˙Ô˘Ó ||Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ | ¯·ÏÔ‡ÛÈ (∞1270) AB°≈A-°-. Î. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰Â›ÎÙ˜ ‡ÊÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÏÔÁÔÙ˘ÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ Û‡ÓıÂÛ˘. D. ∂ÎÏÔÁ·› ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (1914). ∞˘ÍËÙÈÎfi ÙڛΈÏÔÓ: fiÌÔÚÊÔ˜. ‚ÔÏÔ Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏËÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË): ¶·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜: ÙÔ Ï·ÁÔ˘Ù¿ÚË | ·ÓÂ˙ËÙÒ. ÎÈ ¤ÂÈÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û·Ó Úԛη Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› ÙÔ˘ Ô Ï·˚Îfi˜ ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˜. AB<AãBã <Aãã Bãã... º·ÏȤÚÔ˜. Û.| ÁÚԛη ·ÚÚˆÛÙÈ¿.Ï. Aπ την εικονογρφηση του Πετρτζε («Eρωτκριτος». ΔÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·: √ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹.

à Aρετοσα. H ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ™ÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó›Û¯˘ÚË ‰‡Ó·ÌË (. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙÚ·Ú¯È΋ Ô›ËÛË. ʈÙÈ¿ ‹ Î·È Í›ÊÔ˜. / ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ Ì’ ·Ó·Ï·Ì‹ Î·È ÊÏfiÁ· ÙÔ Á˘Ú‡ÁÂÈ»). ΔÔ Â›‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. Ì ÙË Û·˝Ù· ϤÁÂÈ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ˆ˜ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ Ì fiÏ· ÙfiÍÔ. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. Ξυλογραφα απ την εικονογρφηση παλαις λαϊκς κδοσης του «Eρωτκριτου». ™ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ·. ÛÙÔÓ √‚›‰ÈÔ). μ¤Ïı·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ÃÚ˘Û¿ÓÙ˙·) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ÏfiÁÈ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È. Ξυλογραφα απ την εικονογρφηση παλαις λαϊκς κδοσης του «Eρωτκριτου».¯. EÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÒ‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·Ï·ÈÔÏfiÁÂÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (. ÙÔ «‰fiÏÈÔÓ ‚Ú¤ÊÔ˜» ÙÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘ ‹ ÙÔ «ıÚ·Û‡ ·È‰¿ÚÈÔÓ» ÙÔ˘ ªÂϤ·ÁÚÔ˘). ·Ú¿ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. ∏ ÂͤٷÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Û·Ó ˆ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤Â˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. Δ· ›‰È· ı¤Ì·Ù· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (. ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›. ƒÔ‰¿ÓıË Î·È ¢ÔÛÈÎÏ‹˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˘). ÊÙÂÚˆÙfi˜ («Ì ٷ ÊÙÂÚ¿ Ì ÛÒÓÂÈ») Î·È Á˘ÌÓfi˜ («Ù’ ÔÏfiÁ‰˘ÌÓÔ ·È‰› Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ»). §Â˘Î›Ë Î·È ∫ÏÈÙÔÊÒÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Δ¿ÙÈÔ˘). §›‚ÈÛÙÚÔ˜ Î·È ƒÔ‰¿ÌÓË.¯. ÙÔ «·Ì¿¯·ÓÔÓ fiÚÂÙÔÓ» Ù˘ ™·ÊÔ‡˜ ‹ Ô ·Ó›ÎËÙÔ˜ ¤Úˆ˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¯ÔÚÈÎfi Ù˘ ∞ÓÙÈÁfiÓ˘). ∏ ˘Ô˘ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· («ÙÔ ›‚Ô˘ÏÔ ÎÔ¤ÏÈ» ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ) ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô (. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ (΢ڛˆ˜ Ù· ∞ÈıÈÔÈο ÙÔ˘ ∏ÏÈfi‰ˆÚÔ˘. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘.Oι «πργονοι» του Eρωτκριτου Tης T ÿ¡∞˜ § ∂¡ΔÕƒ∏ Δρος Φιλολογ ας H Õ Pωτκριτος. Ô˘. ™ÙË ‰ËÌÒ‰Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙˆÓ ˘ÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ë Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· η٤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË. ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÍ¿ψÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ù¤¯ÓË. Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ Û ‰ËÌÒ‰Ë ÁÏÒÛÛ·.¯. ¢ÚfiÛÈÏÏ· Î·È Ã·ÚÈÎÏ‹˜ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ∂˘ÁÂÓÂÈ·ÓÔ‡. «Ì’ ¿ÚÌ·Ù· ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ ÌÂ Î·È Ì ʈÙÈ¿ ÎÂÓÙ¿ ÌÂØ / Ì ÙÔ ÍÈÊ¿ÚÈ ÌÔ˘ ÌÈÏ›. ™ÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÚ›ÏÔÎË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ԉ›ÍÂÈ ÈÙ·ÏÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Û·Ó ˆ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘. (ÀÛÌ›ÓË Î·È ÀÛÌÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ª·ÎÚÂÌ‚ÔÏ›ÙË. ‚¤ÏË. ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔÓ 14Ô-15Ô ·È.. O ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ë̈‰ÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÒÓ ÛÙË ‚ÂÓÂÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∫Ú‹ÙË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∏ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ «ÙfiˆÓ» ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÙÚ·Ú¯ÈÛÌfi Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙËÓ ÂÙÚ·Ú¯È΋ Ô›ËÛË. ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ Î·È ÃÚ˘ÛÔÚÚfiË. ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜. ∂ȉÈο ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Ì˘ıÈÛÙÔڛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ‰›Ô Û‡ÁÎÚÈÛ˘. Ô›- . ∞Ó fï˜ Ï›Ô˘Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ô ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. 22 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ™XE™H TOY EPøTOKPITOY Ì ÙË ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘. Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ù˘ÊÏÔ‡ EÚˆÙ· («ÙÔ Ù˘ÊÏfi ÎÔ¤ÏÈ» ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÚˆÙÈÎfiÓ ∂Ó‡ÓÈÔÓ. ∫¿ÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÙÈο ‰Ò. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿.¯. «Ô fiıÔ˜ fiÓÙ ‚Ô˘ÏËı‹ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛË / ÁÓÒÛË ‰ÂÓ ÂÈ Ô˘‰¤ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙfiÓ ÔÏÂÌ‹ÛË»). ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (.¯. ·Ú̷و̤ÓÔ˜ Ì ÙfiÍÔ Î·È ‚¤ÏË. ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ¶. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÙ›‚· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÚËÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô. Í›ÊÔ˜ ‹ Î·È ÊˆÙÈ¿ («‚·ÛÙ¿ ʈÙÈ¿ ÎÈ ·Ó·Ï·Ì‹ ÎÈ ·¿Óˆ ÌÔ˘ ÙË Ú›¯ÓÂÈ».¯.

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ §›‚ÈÛÙÚÔ˜ Î·È ƒÔ‰¿ÌÓË: ∫ψӿÚÈÓ fiıÔ˘ ÂȘ ÙËÓ ÂÌ‹Ó ÂʇÙÚˆÛÂÓ Î·Ú‰›·Ó Î·È fiÓÔ˘ ÂÚ›˙ˆÛÂÓ ‰ÂÓ‰ÚfiÓ – ¤‰Â ·Ú·‰ÈΛ·Ø ·Óı› ÙÔ˘ fiıÔ˘ ÙÔ ÎÏ·‰›Ó Î·È ÙÔ ‰ÂÓ‰ÚfiÓ ÙÔ˘ fiÓÔ˘.) Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¤ÚÁ·. ÊÏÔÁ›˙Ô˘Û· ‰ÚfiÛÔ˜» ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ¢ÚfiÛÈÏÏ· Î·È Ã·ÚÈÎÏ‹˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È.. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¿ÁÓÔÈ·˜.. ηË̤Ó ÂȘ ‚¿Û·Ó¿ ÛÔ˘.à Aπ την εικονογρφηση του «Λβιστρος και Pοδμνη».15ο αι.¯. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ô §›‚ÈÛÙÚÔ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÚˆÙÈο (Û˘Ì‚ÔÏÈο.. ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì¿ÁÂÈÚ· («Ê˘Û¿ Î·È Í¿ÊÙÂÈ ÙË ÊˆÙÈ¿ ÌËÓ ¿ÁË Ó· ÙÔ˘ Û‚‹ÛË. ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡/ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÓ §›‚ÈÛÙÚÔ..χ. Ë „˘¯È΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘. ‰ËÏ.. σε δημδη ελληνικ. ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fï˜ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ ÙfiˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜. ηÚfi Ê·ÚÌ·ÎÂ̤ÓÔ ÎÈ ·fi ÙË Ú›˙· ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù’ ·ÁοıÈ· ÁÂÌÈṲ̂ÓÔ. ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ «˘Ú ‰ÚÔÛ›˙ÔÓ. .] øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ··ÓÙ¿ ‹‰Ë ÛÂ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ï·ÈÔÏfiÁÂÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› ÎÈ ÂÚÌËÓ¢ı› Û ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. Oˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô M. ¢È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ.. Ô ¤Úˆ˜ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. Ë Û‡˙¢ÍË ·ÓÙÈıÂÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. μÏ. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 23 ..¯. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÊÏfiÁ·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.Ç AÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ËÁ¤˜: Ì ˘fi‚·ıÚÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ¢¤ÓÙÚÔ ÚÈ˙ÒÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ™ÙËÓ ÂÙÚ·Ú¯È΋ Ô›ËÛË Ì›· ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ‚·ıÌÈ·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÚÈ˙ÒÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. Ô ¤Úˆ˜ ˆ˜ ÓfiÛÔ˜. ™∏ª∂πfl™∂π˜: ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›. ··ÓÙÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ 12Ô˘ ·È.. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ›‚Ô˘ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ (‹ ƒÒÎÚÈÙÔ˜) Ì ÙÔ Â›ıÂÙÔ «ÂÚˆÙԷηٿÎÚÈÙÔ˜» ÙÔ˘ §È‚›ÛÙÚÔ˘ (=·˘Ùfi˜ Ô˘ Ö˜ Ë ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο (‹ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó) ÈÙ·ÏÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘/ÓÂÚÔ‡. EÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ı¤Ì·Ù·. ÂÍ›ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ Orlando Furioso. ργου της δημδους ποιητικς παραγωγς της υστεροβυζαντινς (παλαιολγειας) περιδου: «.). Ì ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙ·. «Θησηδα» του Bοκκκιου. ÛȉËÚÔ˘ÚÁfi («˙ÈÌÈfi ÙÔ È¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÊ˘Ú›. ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ƒÔ‰¿ÌÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó·Úfi ÎψӿÚÈ.¯. TÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi. εδαν το φως πολλς μεταφρσεις και διασκευς μυθιστορημτων απ τη Δση (π. ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. ‚Ï·ÛÙfi˜Ø ÙËÓ ›‰È· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÂÙÔ‡Û· («ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÎψӿÚÈ»). ΔÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÎÏ·ÛÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. (.. Tο 14ο . Peri «Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÛÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È. √ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ ÚfiÛÏ˄˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· Â·ÓÂÎÙÈÌËı› Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. √È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÚˆÙÔÙ˘›·Ø ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È . Oι πληροφορες για την κυκλοφορα ττοιων αναγνωσμτων στη βενετοκρατομενη Kρτη εναι περιορισμνες. [. ∞ã 175178: ∫·È Û˘ Ò˜ ·ÔÎfiÙËÛ˜ ÎÈ ¿ÊËΘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· Ê˘ÙÂ˘Ù‹ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓÙÚfi. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙÔÓ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. Ë Ù·‡ÙÈÛË ˙ˆ‹˜-ı·Ó¿ÙÔ˘. κ. ÙËÓ ÂÚˆÙÔÎÚ›ÛÈÓ. ÌÔÙ›‚· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÙÚ·Ú¯ÈÛÌfi. ÔÔ‡ ‘¯ÂÈ Ê‡ÏÏ· ‚Ï·‚ÂÚ¿. 2. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚·Û·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·). ·Ú¿¯ÓË («√ EÚˆÙ·˜ ·Ó˘Ê·ÓÙ‹˜ Ì ÔÓËÚÈ¿Ó ÂÁ›ÓËØ / ·Ú¿¯ÓËÓ ‹ÛÙÂÛ „ÈÏ‹ Î’ ÂÈ¿ÛÙËη Û’ ÂΛÓË»). fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi‰ÂÈ͢ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜. και πς αυτν ετξευσεν ο πθος του Λιβστρου». / ÙË Ì·ÁÂÚÈ¿Ó ·Î¿ÌˆÙË ‰Â ı ӷ ÙËÓ ·Ê‹ÛË»). «Φλριος και Πλιατζιαφλρα». ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË. Δ¤ÙÔȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ §›‚ÈÛÙÚÔ. ËÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·È. ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ì›· ÏËıÒÚ· ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ.Å ÂΛÓÔ fiÓÔ˘ ˘ˆÚÈο Î·È ÙÔ‡ÙÔ fiıÔ˘ ʇÏÏ·.¯. ˙ÈÌÈfi ¯Ù˘¿ Ù’ ·ÌfiÓÈ»). ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ.] ∂ÈϤÔÓ. αλλ εναι πιθαν τι κποια απ αυτ σως δεν ταν γνωστα στον ποιητ του «Eρωτκριτου». ̤۷ ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ì›· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ¯ˆÚÈÛÌÔ‡). 1. ¤Ó· ÔÈËÙÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜». fiˆ˜: Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ Ì¿ÙÈ·. [. à H πρτη σελδα της μυθιστορας «Iμπριος και Mαργαρνα». ¶.

Eκδ. Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈËÙÈ΋˜ Î·È ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ (fiÔ˘ ı›ÁÔÓÙ·È Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›·˜) ηÈ. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi (·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ôχ ·¤¯Ô˘ÌÂ). ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ó· Ê·Ó› ·Ó Ë ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È (Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓË ‹ ·ÓÙÈÙ·ÛÛfiÌÂÓË) ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÛÙ· ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ì¿¯Ë ˘¤Ú ‹ ηٿ Ù˘ «ÔÏÏ·Ï‹˜». N· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. 24 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 . TÔ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·: ·ÊÂÓfi˜. ÂÊfiÛÔÓ Ó·È.. H ˘fiıÂÛË Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘.. ÓÔÌ›˙ˆ. «. ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ. ¤ÌÌÂÛ˘. Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ David Holton ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· ˆ˜ «ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ» Ù˘ fiÏ˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ KÚËÙÈÎfi X·Ú›‰ËÌÔ ˆ˜ «alter ego» ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈ- Õ H Aρετοσα γρ φει σε περγαμην. Â¿Ó Î·È.». «Aδ μ»). Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. Aπ την εικονογρ φηση του Πετρ τζε («Eρωτκριτος». OÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ·ÏÏËϤӉÂÙ˘ ÙÚÈ¿‰·˜ ÔÈËÙÈ΋–ÚËÙÔÚÈ΋–ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋. ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È. ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÈηÛÈÒÓ. Ô‰ËÁË̤ÓË ·fi ›¯ÓË (¿ÌÂÛ˘.O δημιουργ ς και η πο Tης N ∞Δ∞§ÿ∞˜ ¢ ∂§∏°π∞¡¡Õ∫∏ Φιλολγου H £EøPHTIKH KATAPTI™H ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ.) Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Giraldi ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘ Tasso2. ÙÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ıˆÚËÙÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ «romanzo» ‹ «ËÚˆÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜». TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. Ô˘ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Gerusalemme Liberata ÙÔ˘ Torquato Tasso1.. Ù˘ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ Orlando Furioso ÙÔ˘ Ariosto. fiˆ˜ ηٿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·ÔηÏÂ›Ù·È ÙfiÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. E›Û˘.. ÛÙÔ Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ‡ÙÔ ‹ ÂΛÓÔ ÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·. ˆÛÙfiÛÔ. κι ρες βιβλα των φρνιμων εδι βαζε κ’ εθρει / κ’ πασκεν σο το μπορε να τση βουηθση η γνση. / να π ψη ο πνος τση καρδι ς κι ο νους τση να μερση.

2. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Tasso Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ IÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Û ̿ÎÚÔ˜. 299Ø Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: A 2061 ‹ B 594). ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ïfi Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÎÂ›Ô ÏfiÁÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ÛÙ›¯Ô˘. H ·Í›· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. 3. ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙfiÛÔ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›·˜) ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔÓ KÔÚÓ¿ÚÔ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÚËÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù·. H ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›· Î·È Ë ÚËÙÔÚÈ΋ Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô. Ù˘ ÌÂÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ –ËÌÈÛÙȯ›Ô˘. Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›· –ηÈ.. delectare ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÂÊfi‰ÈÔ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ. Ë Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ú¤ÔÓÙÔ˜. Ù· ÔÈΛϷ Û¯ËÌ¿Ù· ÏfiÁÔ˘. ‰ËÏ·‰‹. Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ‹ Ì ٷ ˘„ËÏ¿. ÙÔ˘ Torquato Tasso (1594). ÙÔ ˘„ËÏfi ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ··ÈÙ› «grandissima gravità». . ÛÙÔ ‰›ÛÙÈ¯Ô ‹ Û οÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ fiÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹. 294. Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË. BÏ.1974). ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ derivatio ‹ ÙËÓ ·ÚÔÓÔÌ·Û›·. TÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏfi Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ¤Ó· 23% ۯ‰fiÓ Ù˘ EڈʛÏ˘. ÙËÓ fiÏË ÔÈËÙÈ΋– ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ÙÔ 4ÙÔÌÔ Trattati di Poetica e Retorica de Cinquecento (Bari 1970 . H H Aρετοσα ανακαλπτει στο δωμ τιο του Pωτκριτου τα ερωτικ του τραγοδια και την εικνα της φτιαγμνη απ τον διο. ̤ÛÔ˘ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜. ¶·ÚfiÙÈ Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô £˘Û›·˜ Î·È EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›· ·ÎfiÌË ¤Ó‰ÂÈÍË ˘¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÚfiÙËÙ·˜. Ô˘ «ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ·¯Ù› ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÛΤ„˘». Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ: Î·È ÌfiÓÔÓ Ô ÏÔÁ·ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˙ÔÓ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÎÈÎÂÚÒÓÂÈ· ÙÚÈ¿‰· movere. 1961).ÙÈ Î¿ÏÏË ¤¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜. OÈ ·‚›·ÛÙ˜ ÔÌÔÈÔηٷÏË͛˜ ÙÔ˘. Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ PˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Ù˘¯‹ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘: ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 25 . ηıËÌÂÚÈÓfi ‡ÊÔ˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙËÓ ÎÚË- O KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.¯. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙȘ ʈٛÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ÏÔÈfiÓ. ÙËÓ ÔÔ›·. A 1467–68: IÓÙ· ÌÂÁ¿ÏÔÓ ‹ÙÔÓ ·Ó ˇÚ˜ ÂȘ Ù’ ·ÚÌ¿ÚÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÎÈ Ô PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ η٤¯ÂÈ Î·È ÚÈÌ¿ÚÂÈ. ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹. Ù· ÏfiÁÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ¯¿ÚË Ó· οÌÔ˘ÛÈ Î¿ı ηډȿ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ó· ¿ÚËØ ÎÈ ÔÔ‡ η٤¯ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ Ì ÁÓÒÛË Î·È Ì ÙÚfiÔ. ʈÓËÙÈο Î·È ÚËÙÔÚÈο Â·Ó¿ÏË„Ë Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛˆӖ Ë ÂÚ›ÏÔÎË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú˯‹ÛÂˆÓ (Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘. Brian Vicers. ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.. Ô˘ ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÙË ‚·ÛÈ΋. οÓÂÈ Î·È ÎÏ·›ÛÈ Î·È ÁÂÏÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆ. ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ «ı›Ԣ ‰ÒÚÔ˘ Ô˘ Ì·˜ Â͢„ÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi Ù· ˙Ò·» ηٿ ÙÔÓ KÔ˘ÈÓÙÈÏÈ·Ófi. ÙfiÛÔ ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘3Ø fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘.ητικ του 16ου αινα ÎÔ‡ ‹Úˆ· ʈٛ˙Ô˘Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë. Û ÔÚÈṲ̂ӷ Â›‰· Ì ÙË ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›·. ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô. OÍÊfiÚ‰Ë 1990. Bιννη 1818. ‰ÈÛÙ›¯Ô˘– ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· – ÊÚ¿ÛË ‹ ÚfiÙ·ÛË)Ø ‚Ï. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ A 1157–84. fiˆ˜ ÙȘ ‹ıÂÏÂ Ô Giraldi. ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ: A 292. ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙ·.6% ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹. ÛÛ 72-80 Î·È 276-286.. AÓ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¢ÛÙ·ıÔ‡Ó. H ÚËÙÔÚÈ΋ °È· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·. H ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›· H ÚËÙÔÚÈ΋ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ. O ‰È·ÛÎÂÏÈÛÌfi˜.. Ì·˙› ratio Î·È oratio. Û˘Ì›ÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ. ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔØ ‚Ï. ÙË Ì¤ÛË Ï‡ÛË Ô˘ ˘ÔÙ‡ÔÌ·È fiÙÈ ‰›ÓÂÈ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ‹ ÌË ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. O KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ. fiÔ˘ –¤Ú· ·fi ÙËÓ Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË Ú˘ıÌÈο.. O KÔÚÓ¿ÚÔ˜. ‰È·‚·Ṳ̂ÓË Î·ıÒ˜ ›ӷÈ. ·ÙÒÓÙ·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ ÔÈËÙÈο. TÔ Ì¤ÙÚÔ. B·ÛÈο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ 2ÙÔÌÔ A history of literary criticism in the Italian Renessance (The University of Cicago Press. ÔÈ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. . ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚ›Ô˘ 5. ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÓÂ·ÈÛı‹Ùˆ˜ ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. EÓÒ. Ë ·ÔÊ˘Á‹ ·ÎÚÔًوÓ. ÛÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÙfiÙ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘. . ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ‰È·ÛÎÂÏÈÛÌfi˜ –ÂÓÒ ÙÔ ¯·ÌËÏfi. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÎÂÏÈÛÌÔ‡ (Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘. ÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ «Û¿ÛÈÌÔ» ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘–. ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ – ÂÎÙfi˜ Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì (4%). ηÈ. ÙÔ˘ Bernard Wineberg. ÈÛÙ‡ˆ. (A 887–90) H AÚÂÙÔ‡Û·.¯. ›Ûˆ˜ ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ¤Ú¢ӷ. Xαλκογραφα απ την εικονογρ φηση του «Nου Eρωτκριτου» του Διονυσου Φωτεινο. BÏ. fiˆ˜. ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜.. In defence of Rhetoric. ÙÔ «ÌÈÎÙfi» ‡ÊÔ˜ ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ fiˆ˜ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·fi ÙË ÌÂÙÚË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ™∏ª∂πfl™∂π˜ 1. Èı·Ófiٷٷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ (·ÚΛ Â‰Ò Ó· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ Î·È Ë £˘Û›· ¤¯ÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜): ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ¯·ÌËÏÔ‡. fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÌfiÓË ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ıÂ̤ÏÈˆÓ Ï›ıˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: A’ fi. docere. ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ¤Ó· ¯ˆÚ›Ô Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ. Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. (A 1175–76) H ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ·ÚÂ΂¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹. ÙÔ˘ Giraldi Cintio (1554) Î·È ÙÔ Discorsi del poema eroico. Î·È Ù· ‰˘Ô Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ (‚Ï.¯.. ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Ó· Û˘ÁÎÈÓ› (movere). ÙÔ Discorso intorno al comporre dei romanzi. fiÛÔ Î·È ‰ÈfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó‹.

. ™ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë È· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ÂÓÒ ¯·›ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È Ù· ÓËÛÈ¿. ‰¤ÛÔÈÓ·Ó. ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‹ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó. OÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÎÔ‡Á·Ó». ÂÓÒ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ·ÚÂÙ¤˜ (Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. AÏÏÔÈ fï˜. ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ÙÔ˘ EıÓÔ˘˜». ·fi ÙÔ˘˜ KÚËÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1669. ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ·. fi¯È ÌfiÓÔ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ Ï·˚΋ Î·È ·‰È·ÌfiÚʈÙË. ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙË. Ô ÚÒÙÔ˜.. fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô K¿Ï‚Ô˜. H Ê˘ÏÏ¿‰· Ì ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. Ò˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰›ÙÔÌÔ N¤Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙfi ÙÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ ÔÈΛÏÏÂÈ «ÙÔ ÌÔÓfiÙÔÓÔÓ ÙˆÓ ÎÚËÙÈÎÒÓ ÂÒÓ». O KÔÚ·‹˜ ›¯Â ‹‰Ë ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÈ· «ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â OÌËÚÔÓ Ù˘ ¯˘‰·˚΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜»: «OÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌÔ˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ó· ·Ó·ÁÈÁÓÒÛÎË ÙȘ ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔÓ Î·È ¿ÏÏ· ÙÔÈ·‡Ù· ÂÍ·Ì‚ÏÒÌ·Ù· Ù˘ Ù·Ï·ÈÒÚÔ˘ EÏÏ¿‰Ô˜. OÛÔÈ Í¤Ú·Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 26 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔÛÊÈϤÛÙÂÚ· ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ·ÓÙ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ·È‰› ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. «¶Ô›ËÌ· ·Ï·ÈfiÓ. ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÌÂÏ‹ Ó· ÎÔÏ·ÎÂ‡Ë Î·È ÙËÓ ‰˘ÛÂȉ‹ ıÂÚ¿·ÈÓ·Ó. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ηËÏÂÈÒÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ¿Óˆ–οو Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ. Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ· ·fi ÙËÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ÂÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ «Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ë AÚÂÙÔ‡Û· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó. Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ. ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈÎÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. Σαλιβ"ρου).M..1 K·È. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›¯·Ó ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ «ÂȘ Ù· ÚÔÛΤʷϿ ÙÔ˘˜». ÙȘ AfiÎÚȘ. ÓÔÌ›˙ˆ. «Eχσασιν οι πλι τεροι π’ ολπζα να νικσου / κ’ οι δυ τος εντροπισανε δχως να τους γνωρσου. ›¯Â ‹‰Ë ‰È·‰Ôı› Û «ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·». ÛÙË BÂÓÂÙ›·.¯. H ÚÒÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÌÈ· fi¯È ·ÌÂÏËÙ¤· ÛÂÈÚ¿ ‰È·Û΢ÒÓ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. Ì·˙› Ì ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ÙÔ ¤ÌÌÂÙÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ BÈÙÛ¤- P H συμπλοκ του Pωτ κριτου και του Πολδωρου με τους ανθρπους του βασιλι.Yποδοχ και απχηση Tης N ∞Δ∞§ÿ∞˜ ¢ ∂§∏°π∞¡¡Õ∫∏ Φιλολγου O EPøTOKPITO™ ΔÀ¶fl£∏∫∂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· 1713. H ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ‹ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ. OÈ ËıÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘. Ô˘ «Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù·ÂÈÓ¤˜ Ù¿ÍÂȘ. ¯·Ì¤Ó· ÙÒÚ· ÏËÓ ÂÓfi˜ (1710). ·’ fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ. O ™ÂʤÚ˘ ı˘ÌfiÙ·Ó. O ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ KÔÚ·‹˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÏÂÙ¿. ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Û ·Ó˘ÔÏË„›· Û ʈÙÈṲ̂ӷ ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ·ÔÛÙËıÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÔÏÏ¿ ‰›ÛÙȯ· ‹ Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ ·ÚÔÈÌ›·. Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. M·ÚÙ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙË ‚Ú¿ÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ô ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤ÓÔȘ ·fi˯Ԙ ÙÔ˘ KÔÚ·‹ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. Â¿Ó Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ‰¤ÛÔÈÓ·Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ¢ÎÔχÓÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰È’ ·˘Ù‹˜»2. Oˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. fiˆ˜ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. O ºˆÙÂÈÓfi˜ (Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜) ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ˘ÂÚ·Ì˘Óı› Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È «¿ÛÂÌÓÔ˜ ‹ ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÂȘ Ù·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ „˘¯¿˜». ÔÏÔ¤Ó· ÊıÂÈÚfiÌÂÓË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚfiÙ·ÙË ÛÂÈÚ¿ Â·ÓÂΉfiÛÂˆÓ ÛÂ Ù˘ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «ÔÓ ÌÂÙ¿ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Â˘Ï·‚›·˜ ÌÂÏÂÙÒÛÈÓ» ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙ¤˜: «Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ô OÓÂÈÚÔÎÚ›Ù˘ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· ‚È‚Ï›· Ù· ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ· Ù·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î·˜ ÙˆÓ ıÂÚ··ÈÓ›‰ˆÓ». . OÈ «ÂÚˆÙfiÏËÙÔÈ ÂÎ ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘» ¤Î·Ó·Ó Ù·ÙÔ˘¿˙ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ÙÔ˘ MÈÛÙÚÈÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. Ô K·ÈÛ¿ÚÈÔ˜ ¢·fiÓÙ˜ ÛÙ· 1766. O ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤‰ÂȯÓ ÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜ οو ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË ‹ Û fiÚ˘ÁÌ· Ù˘ MÔ˘Ó˘¯›·˜ Î·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ™Ù‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ ‹ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚ›È· Î·È ‚¿ÊÙÈ˙ ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ú·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ «·Ï·È¿Ó» Î·È È‰ÈˆÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ «Î·Ù¿ ÙËÓ Ó˘Ó Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ·ÓıËÚ¿Ó Î·È ÁÏ˘Î˘Ù¿ÙËÓ ÊÚ¿ÛÈÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ ËÌÂÙ¤ÚÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Â·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ °Ú·ÈÎÒÓ». «ÌÈ· Ê˘ÏÏ¿‰· ÂÏÂÂÈÓ¿ Ù˘ˆÌ¤ÓË Û ¯·ÚÙ› ÂÊËÌÂÚ›‰·˜» Ì ÎÔ˘ÊÂÙ› ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Ò˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡. fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂΛӢ ¤Î‰ÔÛ˘. ΢ڛˆ˜ ÙË Ì·ÎÚËÁÔÚ›· Î·È ÙË «‰Ô˘ÏÈ΋ Ì›ÌËÛË» Í¤ÓˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ) ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. O ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ºˆÙÂÈÓfi˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙË BȤÓÓË. ·ÏÏ’ fiÛÙȘ ·Á·¿ ÙËÓ Â˘ÂȉÂÛÙ¿ÙËÓ. ‰Â Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ηÓ›˜ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÌËÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ÔÔ‡ ÙfiÛÔÓ Â·ÈÓÂ›Ù·È Î·È ÙÈÌ¿Ù·È ÂȘ Ù·˜ Ó‹ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ A‰ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂȘ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔÓ. Leake. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȘ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌÔÓ XÒÚ·Ó Ù˘ Z·Î‡ÓıÔ˘». ‰Â›- OÈ Ù‡¯Â˜ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÚÔÛÊÈϤÛÙÂÚ· ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ . ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì¿Ù·È· ÈÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ÁÔÓ›˜ ··ÁfiÚ¢·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. Ù· ›¯·Ó ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÌÂÓÂ͉› ÌÂÏ¿ÓÈ. ™Ù· 1814 fï˜ Ô AÁÁÏÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ W. Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó. T· ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜. Û EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. ÛÙ· 1818. ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ – ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È¿˙¢͋ Ù˘ ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÌÔÈÚ·›·. ηıÒ˜ Î·È Ï·˚Τ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· EÙ¿ÓËÛ· Î·È ·ÏÏÔ‡. fi¯È ¯ˆÚ›˜ ˙‹ÏÂÈ·.» Ξυλογραφα απ την εικονογρφηση παλαις λαϊκς "κδοσης (Bιβλιοπωλεον Mιχ. ÛÙ· ÓËÛÈ¿. A. ÚÈÓ ÂÊ¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ.

«Για την τα$τιση του ποιητ του “Eρωτοκρτου”». / λ"γει τση: “Iντ ’ναι τα μιλες. 22. Π. Aλεξου. 17. 562 (ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ 2. «Πετραρχικ μοτβα στον Eρωτκριτο». N. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔ‡. ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ.2. 5. à O βασιλις Hρκλης οργζεται με την ρνηση της Aρετοσας να παντρευτε το ρηγ πουλο του Bυζαντου. K. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ì ÙÔ ·Ï·Èfi ¤ÚÁÔ ÛÙ·ı- ÌÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô ™ÔψÌfi˜. «Bιτσντζος Kορνρος –Eρωτκριτος». R. «Iκαρος». Δ. N. Ì›˙ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ··ÓÙ¿. «Eρμς». Aθναι 1885. Παναγιωτκης. Hρκλειο 1996· του διου. 1975) Î·È ÌÈ· ·ÁÁÏÈ΋ (Stephanides. «Xρονολγηση του Eρωτκριτου. Mαυρομτης. «EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜». Eυαγγελτος. Aã. Προσπθεια προσδιορισμο$ του ποιητ του».). 14. Aθνα 1986. Eκδ. «Bιτσντζος Kορνρος του Iακβου: ο πιθαντερος ποιητς του “Eρωτκριτου”». Ô ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜ Î·È Ô ™ÂʤÚ˘.David Holton. ΠEK. Dia Philippides . B’. «Kκτος». ̤۷ ·fi ÔÈΛϘ ·˯‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. N. Eκδ.Arnold F. Aθνα 1996. Pοδωνι. B.BIB§IO°PAºIA 1. Παναγιωτκης. K. Eκδ. Aνκδοτα βενετικ γγραφα για τους Kορνρους της Σητεας και του Xνδακα. «Bιτσντζος Kορνρος . ÌÈ· ÛÔÊ‹ ¤Î‰ÔÛË» fiˆ˜ ÙËÓ ‹ıÂÏÂ. επιμ. Afi Ù· 1915 (•·ÓıÔ˘‰›‰Ë˜) Î·È Í·Ó¿ ·fi Ù· 1980 (AÏÂ͛Ԣ) «ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋. 20.David Holton. ›Ûˆ˜ fi¯È Ù˘¯·›· Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂÏÏ·‰È΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·.σ. Pθυμνο 1994. Aθνα. Xαλκογραφα απ την "κδοση του «N"ου Eρωτ κριτου» του Διονυσου Φωτεινο. AÓ·ÁÓÒÚÈÛË H Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÏÔÁ›ˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜: ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. 26. Λονδνο 1988. Iστορα και Πολιτισμς. (E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ. Eκδ. O ¶·Ï·Ì¿˜ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿ ÛÙ· 1906. «Kριτικς παρατηρσεις στη “Θυσα του Aβραμ” του Kορνρου». Iωννινα 1982· του ιδου. 1914. Aδαμντιος Kορας. M. ™HMEIø™EI™: 25. «Eπιστολα». Eλληνικ 33 (1981). στον τμο Kρτη. Iστορα και Πολιτισμς. M. Mαντατοφρος 13 (1979 ). σηκνεται απ το θρον και προς εκενη πγει / με μχη και με μνητα την πινει απ τη χ"ρα. M. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ N¤Ô˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙ· 1837 ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ºˆÙÂÈÓÔ‡ Anton Pann. 9. Tμ. Aθνα. Πανεπιστημιακς Eκδσεις Kρτης. Δωδνη 13 (1984).Eισαγωγα . B. Πεπραγμνα του Δ´ Διεθνο$ς Kρητολογικο$ Συνεδρου. Bασιλεου. N. Σπ. A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜.1985. Aθνα 1981. «Tου πθου αρρωστημνος. Mελτες. Ò˜ ÙÔÓ N¤Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ÙÔ˘ ¶Ú‚ÂÏ¿ÎË. Ποιος ταν ο ποιητς του “Eρωτκριτου”». Παναγιωτκης. Beaton. «Bιτσντζου Kορνρου: H Θυσα του Aβραμ. «Eρμς». van Gemert. Aνων$μου: H E$μορφη Bοσκοπο$λα». M. Γ. Mαυρομτης. Aθνα 1994· του διου. 13. Mανο$σακα. 2. 1984Ø ÌÈ· Â˙‹ ·ÁÁÏÈ΋ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·). Wim F. 2. 8. Hρκλειο 1996. γλωσσριο.). 24. 2. «Δοκιμς». EÈÛÙÔÏ·›. «Εκλογα απ τα τραγο$δια του ελληνικο$ λαο$». ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ Ò˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÏËÎÙË Aı‹Ó·. Xρ$σα Mαλτζου. O “Terminus post quem” για τη συγγραφ του ργου». N. Tωμαδκης (Προλεγμενα . 7. 1985· του διου. Θησαυρσματα 5 (1968). K. 1981. M. «H κρητικ λογοτεχνα την εποχ της βενετοκρατας». Holton (επιμ. «Oι Bιτσντζοι Kορνροι της Σητεας και του Xνδακα και ο ποιητς του “Eρωτκριτου”». Στυλ. «H ερωτικ μυθιστορα του ελληνικο$ μεσαωνα». Tο 1998 κυκλοφρησε και μια χρηστικ κδοση απ τον διο εκδοτικ οκο. Afi ÙÔÓ KÚËÙÈÎfi Ò˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚ¿ ·Ó·‰È·Úıڈ̤ÓÔ˘˜ ˙¢Á·ÚˆÙÔ‡˜ ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˘˜ ÙÔ˘ AÏ·ÊÚÔ˝ÛÎȈÙÔ˘ Î·È Ù· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓË̤ӷ ‰›ÛÙȯ· ÙÔ˘ M‹ÙËÚ £ÂÔ‡. Aθνα 1999· του διου.1805). Eκδ. «. Aθνα 1985· του διου. «H Θυσα του Aβραμ στον υπολογιστ. «Στιγμ». Î·È Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù˜. Aπστολος Σαχνης. Cretan Studies 6 (1998). Θησαυρσματα 26 (1996). Σπ$ρος A. 1996. N. Λεξιλογικο πνακες και υφολογικ σχλια». Παναγιωτκης. 19. Eλνη Tσαντσνογλου (φιλ. 12. Aθνα 1986. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚËÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. «Eρμς». «Kωνσταντινδη». επιμλ. «Kαι πλι για τον “Eρωτκριτο”. Ì ÙËÓ ‹‰Ë ·ÍÈfiÏÔÁË ıËÙ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. στον τμο Kρτη. σ. Ù· EÙ¿ÓËÛ·. Mαντατοφρος 33 (1991). ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ (Maspero. Tιμ στον M. Πολτης. «Tο πρτυπο του “Eρωτοκρτου”». Λογοτεχνα και κοινωνα στην Kρτη της Aναγννησης (μτφρ. Λασιθιωτκης. Nτα Φιλιππδου. 1. ÙË BÔÛÎÔԇϷ Î·È ÙÔ KÚËÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. 16. στο : Γ$ρω στο Kρητικ Θατρο. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 27 . «O ποιητς του “Eρωτκριτου”». 20-26. Θεσσαλονκη 1980. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙ·ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘. Tου κ$κλου τα γυρσματα: ο “Eρωτκριτος” σε ηλεκτρονικ ανλυση. σημεισεις. Γ. «Στο Kστρον επαντρε$τηκε». Aθνα. «Eρωτκριτος». Aı‹Ó· 1885. «H Θυσα του Aβραμ». 15. ¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘. «Bιτσντζος Kορνρος – Eρωτκριτος» (επιμλεια).Kεμενα . Kριτικ κδοση. Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ È· Ù‡Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. 21. Iατρικ και ποηση στον Eρωτκριτο». Aγγελος Tερζκης (εισαγ. ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Î·È ÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ Ô›ËÛË ÙˆÓ EÙ·ÓËÛ›ˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›· fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ™Ô‡ÙÛÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ·Ó¿ÌÈÍË Û ηı·Ú¢ԢÛÈ¿ÓÈÎË ‰È·Û΢‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. «Γρηγρης». K·È fi¯È ÌfiÓÔ. H ÚÒÙË. Aθνα 1989. Beaton (επιμ. Γ. Eκδ. «Προς την αλθεια για τον Bιτσντζο Kορνρο. 2. τ. A. Kρητικ φιλολογικ. D. 6. M. Γιργος Σεφρης. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘. Peri.”». «Eπισκπηση ρευνας και μελτης γ$ρω στο Kρητικ θατρο». O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚfi˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔØ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·‰Ô˘Ó¿‚Ș ËÁÂÌÔӛ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 1770–1780 Î·È ÌÈ· ‰È·Û΢‹ ÛÙ· 1787.. 11. ¢ÔÎÈ̤˜. ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ TÂÚÙÛ¤ÙË). ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. Aθναι 1971. ΠEK. «H Kρτη στη διρκεια της περιδου της βενετοκρατας (1211-1669)». I.. Πανεπιστημιακς Eκδσεις Kρτης. Aθνα. M ‰‡Ô ÌfiÏȘ. Û ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿Ù˙ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ. ·’ fiÛÔ Í¤Úˆ. EÓÒ Ô È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤·˜ K¿Ï‚Ô˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘. ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ «ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜» ÁÈ· ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. Eκδ.H Θυσα του Aβραμ». Hρκλειο 1990. Dia Philippides .) The Greek Novel AD 1 . Στυλιανς Aλεξου. 23.Λεξιλγιον). Û. 10. Hρκλειο 1990. Γ. «Erotokritos and the Greek Tradition» στον τμο: R. εισαγωγ.). Aã. 4. Eυαγγελτος. πβουλη θυγατ"ρα. Mε την τεχνικ συνδρομ του John Dawson. N. 18. Afi ÙÔÓ EÚˆÙÈÎfi §fiÁÔ (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌÔ «AÚÂÙ‹ Î·È PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜») ÙÔ˘ ™ÂʤÚË ‹ ÙÔÓ EÈÙ¿ÊÈÔ ÙÔ˘ P›ÙÛÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ. Aθναι 1971. Mαυρομτης. «Eρευναι εν Bενετα». ˆÛÙfiÛÔ. ÛÛ. Hρκλειο 1999. Ì ÙÔÓ KÔÚ·‹. 268–269. «Tου δσκου τα γυρσματα: ο “Eρωτκριτος” σε CD-ROM». Δεληγιαννκη). «Eρμς». Kριτικ κδοση. 3. Bakker .

§›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·’ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ AÌÊÈ-£Â¿ÙÚÔ˘.). Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (Theatre de l’ Humour . Û ‰È·Û΢‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· TËÏ. KÚ‹Ù˘. H Û‡ÌÙ˘ÍË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ «ÛÙ¤Ú· ‰ÔÌË̤ÓÔ˘» ¤ÚÁÔ˘. O Û˘Óı¤Ù˘ AϤÎÔ˜ AÏÌ¤ÚÙ˘ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ fiÂÚ· EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ £. Ë EÙ·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ KÚ‹Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û ‰È·Û΢‹ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· °. Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ (£¤·ÙÚÔ «OχÌÈ·» 1935 ‹ 1937). καθηγητ του Πανεπιστημου Aθηνν H ™XE™H TH™ API™TOYP°HMATIKH™ ÔÈËÙÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È Ôχ ·ÏÈ¿. ÙÔ 1962 ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ı›·ÛÔ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ı¤·ÙÚÔ X·Ù˙›ÛÎÔ˘ (Ô‰fi˜ M·˘ÚÔÌÌ·Ù·›ˆÓ) Î·È ÙÔ 1969 ·fi ÙÔ K£BE (ÛÎËÓÔıÂÛ›·: £¿ÓÔ˜ KˆÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. ™˘Ó·‰ÈÓÔ‡. O ™˘Ó·‰ÈÓfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ «¯Ù›ÛÂÈ» ÌÈ· ‰È·Û΢‹ ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ «·ÛÙÈÎÔ‡» ı¿ÙÚÔ˘. H ÌfiÓË È‰ÈÔÙ˘›· ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. A˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ «ËıÔÔÈÔ›» ‰È·Û··˙·Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ‹ ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ Î·È Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· ‹ Û Ï·Ù›˜. AÓ fi¯È ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶¿ÚÏ·˜). Eυαγγελ του (Nομβριος 1975). EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È 9 «‚ÈÔχÚ˜ Î·È Ï˘Úfi˯·». ¤ÚÁÔ ·ÏÒ˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔÚÓ·ÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. Ô˘ ˆ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ ÚÔˆıÔ‡Û ÙË ‰Ú¿ÛË. EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È AÌÊÈ-£¤·ÙÚÔ OÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ AÌÊÈ–£Â¿ÙÚÔ˘. 28 H K A £ H M E P I N H Tου ™ ¶⁄ƒ√À A. ™ÙÔ «ÏfiÁÈÔ». Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ò˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ηÈ.O Eρωτκριτος στο Nεοελληνικ θατρο H H αφσα της παρ στασης του «Eρωτκριτου» απ το AμφιΘατρο του Σπ. ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙÔ˘ ¢H. Ë B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 ÚÒÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ™˘Ó·‰ÈÓfi ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ M·Ú›Î·˜ KÔÙÔÔ‡ÏË ÙÔ 1929 (EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ô Iˆ¿ÓÓ˘ AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. TË ÊÈÏÔfiÓËÛÂ Ô KÒÛÙ·˜ Z·Úԇη˜.¶E. ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. που εχε κ νει τα σκηνικ και τα κοστο"μια. MÔ˘‰·ÙÛ¿ÎÈ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 1980. H ÌfiÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·. H ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ™˘Ó·‰ÈÓÔ‡ ·›¯ÙËÎÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·: ÙÔ 1956 ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ N›ÎÔ˘ X·Ù˙›ÛÎÔ˘ TÈٛη˜ NÈÎËÊÔÚ¿ÎË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K‹Ô˘. AÚÂÙÔ‡Û· Ë KÔÙÔÔ‡ÏË).£E. Φιλοτεχνθηκε απ τον Γιργο Π τσα. ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· EÙ¿ÓËÛ· Ï·˚Τ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.1955). ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈο Ï¿ıË ‹ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË (1975). Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ¤Ú·Û ۯÂÙÈο ·ÚÁ¿. E À∞°°∂§ÕΔ√À Σκηνοθ τη. AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ. Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈ- . ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È AÚÂÙÔ‡Û· (1909). Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Á·ÏÏÈ΋ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

EÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. AÚ˘ MȯfiÔ˘ÏÔ˜ Î. A›ÛıËÛË ÚÈÁÎ Î·È ÙÛ›ÚÎÔ˘. ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û ·Ú¯È΋ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Â›Û˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ™·Ó¿ÎË. Δελ («Eλληνες ζωγρ φοι». ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË –ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ·ÒÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘– Î·È Ù¿ÛË ÁÈ· ÂχıÂÚ˜ ÛÎËÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. Afi ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÓËÛÈ·ÎÔ‡˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ AÌÊÈ-£Â¿ÙÚÔ˘ Σπ.I. EÍԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi ÓÂÒÙ·ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ (·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂηÂÓÓ¤· ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ϛÁÔ ¿Óˆ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ·). τομ 1. E¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Albani – KÔÚÓ¿ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ˆ ‰Â›ÍÂÈ. M·Óԇ۷η˜.000 ÛÙ›¯ˆÓ ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 3. Eκδ. IÏÈ¿˜ §·ÌÚ›‰Ô˘ Î·È §‹‰· T·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. Eυαγγελάτος Õ «O Eρωτκριτος και η Aρετο"σα». Ô Aη‰ËÌ·˚Îfi˜ M. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Û ÌÈ·Ó ÂχıÂÚË Û‡ÓıÂÛË». ¢ÊÔÚ›· Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û ̤ıË. ÛÙË MfiÛ¯· Î·È ÙËÓ TÈÊÏ›‰· (ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙ· ÚˆÛÈο). Ô˘ ÂÈÙÂÈÓfiÙ·Ó ·’ ÙËÓ Ù¤ÓÙ· Ô˘ ÛΤ·˙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Afi ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 10. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ηıÒ˜ Î·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ NÈÎËÊfiÚÔ˜ °Î›Î·˜. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙԇ̠ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. °È· ̤ӷ ˘‹ÚÍ ̛· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·Ø Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ Û ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. OÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. 1928. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜. ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·˘Ù‹. K·È ·ÎfiÌË ÔÈ: P›Î· ™ËÊ¿ÎË. Ì Â›Û˘ ηٿÌÂÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ÎÈı¿Ú˜. E·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ: Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Î·È ÙÔÓ K·Ú·Ì·Ó›ÙË.. P‹Á·˜ AÍÂÏfi˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁË –ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘– ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ™˘Ó·‰ÈÓÔ‡.». °È· ÙË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ™ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ì ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ ·Û¯ÔÏ‹ıËη fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. ·ÊÔ‡ ¤ı·Ó Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1626. Ï˘ÚÈΤ˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ. Mυτιλνη. ¢ÂηÂÓÓ¤· ËıÔÔÈÔ› ¤·È˙·Ó ·fi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ‚ˆ‚Ô‡˜. Aı‹Ó·. AÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ: ™Ù¿ı˘ K·Îη‚¿˜. «Mλισσα»). ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÂÎʈÓÔ‡Û·Ó ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Û Áã ÚfiÛˆÔ. ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi ¤ÚÁÔ: ÔÚÌËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. Ô˘ Û˘ÌÏËÚˆÓfiÙ·Ó ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ. OÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ –fiϘ– ‹Ù·Ó ·fi ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ ¤ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂṲ́˜. £˘Ì¿Ì·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ôχ ·ÚÁ¿ (ÏfiÁˆ ʈÙÈÛÌÒÓ) Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. Ì 11 ı·٤˜! A›ÛıËÛË ·ÓÈÎÔ‡ Û fiÏÔ˘˜. TÚÂȘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔÈ Î·È ÙÚÂȘ AÚÂÙÔ‡Û˜ ÛÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜. AÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ: ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ BȤÓÓ˘. ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ‰È·ÚÎÔ‡Û ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘. Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ÛοϘ Ô˘ ¤ÓˆÓ·Ó ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÂÍÒÛÙË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ ÛÎËÓ‹. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. συλλογ I. ¶·ÓÙÔ‡ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘. EÓ· ‚·ÛÈÎfi. ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ –‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ ¤Ú¢Ó˜– fiÙÈ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Èı·Ófiٷٷ Â›Ó·È Ô ‚ÂÓÂÙfiÊÚˆÓ Î·ıÔÏÈÎfi˜ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ (1553–1613/14). ÏÔ‡ÙÔ˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÈËÙ¤˜: §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜.Ï. ¤Íˆ ·’ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ «ÛÙ¤Ú·» ‰ÔÌ‹. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ù ›¯·Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ (fiˆ˜ Ë §‹‰· T·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÈÏ·ÚfiÙËÙ·. E›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ê›ÏÔ NÈÎfiÏ·Ô ¶·Ó·ÁȈٿÎË. ™ËÌ›ˆÓ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂΛӢ (ÚÒÙË: 1 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1975. ργο του Θεφιλου Xατζημιχαλ. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÂχıÂÚË Û‡ÓıÂÛË. AÈÛı¿ÓÔÌ·È «¿‚ÔÏ·» Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ –Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜– Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ. EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Â Ô ÂοÛÙÔÙ ÔÈËÙ‹˜. Afi ÙÔ 1985 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘‰Â›˜ Âȉ›ˆÍ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘. MÈ· ·›ÛıËÛË ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÛ›ÚÎÔ˘ ·Ó¤‰È‰Â Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂΛÓË – ÓÔÌ›˙ˆ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÌÔ˘. Û ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ (KÚ‹ÙË 1997) ¤Ï·‚ ۷ʋ ı¤ÛË Î·Ù¿ Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. £¤·ÙÚÔ K·ÏÔ˘Ù¿): «O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi. Afi fiÏ· Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ (‚‚·›ˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿Óˆ Î·È Ù· ·ÌÈÁÒ˜ ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·) Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ›ӷÈ. HÏ›·˜ §ÔÁÔı¤Ù˘. AÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂΛӢ.¿. ÚÒÙÈÛÙ· Â·ÓÂͤıÂÛ· ÙËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Angelo Albani (1626). AÓÓ˘ §Ô‡ÏÔ˘. Ì’ ¤Ó· ηٿÌÂÛÙÔ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ ı¤·ÙÚÔ. M ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ «¶ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ. Î. A. ™Â ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‚¿˙·Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ηڤÎϘ ÁÈ· ı·٤˜. AÏÏ¿ ı˘Ì¿Ì·È Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË (K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·). XÚfiÓÔÈ Î·È ÙfiÔÈ ¿ÏÏ·˙·Ó Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜. ÂÓÒ ¤·È˙·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÚȤÁÚ·Ê·Ó. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÚÂÌȤڷ: ™¿‚‚·ÙÔ 1 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1975 Ë ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ AÌÊÈ-£Â¿ÙÚÔ˘. P‹Á·˜: AϤ͢ ™Ù·˘Ú¿Î˘. O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1626 Î·È ÙÔ 1651 (¤ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ BÂÓÂÙÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ™ËÙ›· ÛÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜). Û¿ÏÈÁÁ˜. ¤ÚÁÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. MfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÓȈı· fiÙÈ Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÌÔ˘: ¤ÊÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÔÈËÙÈÎfi ‰Ú·Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ. Ï˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ù›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÙÂÏÈ΋ ηٿʷÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. A˘Ùfi ÚÔÛ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ÊÏ¿Ô˘ÙÔ) ›Ù ·˘ÙÔۯ‰›·˙·Ó Ì ÓÙ·Ô‡ÏÈ·.000.¿.Û· fiÙÈ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. T· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÙÛ· Î·È Ë ÏÈÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘. Û˘Óı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ Ï˘ÚÈÎfi. ‰ÂÓ Âȉ›ˆÍ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ¤ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Albani.. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙËÓ ÈÏ·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. KÒÛÙ·˜ M¿Û˘ Î·È N›ÎÔ˜ MÔ˘Û‰¿ÎÔ˜. ÙË Z˘Ú›¯Ë. ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË Ò˜ ÙË M·Î‰ÔÓ›· Î. O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Ù·Í›‰Â„ ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 29 . ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚÂı› Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ï·Ù›·˜. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶È·Ù¿˜. ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â  › Ù Ë ˜ Ô ˘ Û › · ˜ ¿ÚÂÛÂ. ›¯Â ·ψı› ¯ÒÌ· Î·È Â›¯·Ó ÔÚıˆı› ·ÌÊÈı·ÙÚÈο ηı›ÛÌ·Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜.

ÙË Ó¤Ó· Ù˘: ° 1205 T· ÙfiÛ· ηӷΛÛÌ·Ù· ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ȷ‚‹Î· ° 1206 Î’ ÔÈ ÛÏ·¯ÓÈΤ˜ ·Ó·ıÚÔʤ˜ ÂÍÂÏËÛÌÔÓËı‹Î·. H £˘Û›·. .¯. E‰È·‚‹Î·.¯. Bιβλιοθκη του British Museum. TÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ù˘ £˘Û›·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì¿˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ÓËı› ‚·ı‡ÙÂÚ·. MÔÚ› Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜ Ó· ›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ù˘ £˘Û›·˜ (‹ Ó· ›‰Â ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜) Ô˘ ›¯Â ÁÚ·ÊÙ› ·fi ¿ÏÏÔÓ ÔÈËÙ‹. ·fi ¤Ó·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ: Î·È Ô ÎÚËÙÈÎfi˜ A‚Ú·¿Ì ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘·ÎÔ‹. 30 H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 OÛÔ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ (ÏËÓ ÙÔ˘ Lo Isach ÙÔ˘ Grotto. O ÎÚËÙÈÎfi˜ A‚Ú·¿Ì Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔÓ A‚Ú·¿Ì ÙÔ˘ Grotto Ò˜ ÂΛ Ô˘ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È –‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ– fiÛÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi Û ¤Ó· ‰Ú¿Ì· ÁÚ·Ì̤ÓÔ. ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì ·’ fi. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. O PˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÛÙËÓ AÚÂÙÔ‡Û·: ° 1395 ÎÈ ·˜ ٿ͈ Ô Î·ÎÔÚ›˙ÈÎÔ˜ ˆ˜ ‰Â Û’ ›‰· ÔÙ¤ ÌÔ˘ ° 1396 Ì· ¤Ó· ÎÂÚ›Ó ·ÊÙÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎÚ¿ÙÔ˘Ó Î’ ‹Û‚ËÛ¤ ÌÔ˘ O IÛ·¿Î ÛÙÔÓ A‚Ú·¿Ì: 803 ¶Ô‡ Ó’ Ù· ÛÊÈÎÙ·ÁηÏÈ¿ÛÌ·Ù·. V AN G EMERT ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ù· (Ï›Á· ·fi Ù· ÔÏÏ¿) ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: Πανεπιστ μιο του Aμστερνταμ E INAI MAKPIA H E¶OXH Ô˘ ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‚‚·ÈfiÙËÙ·.. . Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔÛÙ·Á‹˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ IÛ·¿Î Î·È Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ £ÂÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. Â›Û˘. ·’ fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘. fiˆ˜. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÙÈ΋ Ë ·ÏÈ¿ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ •·ÓıÔ˘‰›‰Ë. Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÌÈ· ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Â›Ù ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ ÙÔ˘ . ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È «ÚÔÛˆÈÎÔ›». οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ê·ÓÂÚfi ·Ó Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ì «·Ú¿ÏÏËÏ·» ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·.. O KÚËÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÛ·›· ı¤ÛË ÛÙȘ ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ Ù¿Ú·˙·Ó ÙËÓ E˘ÚÒË ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο.. ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ˘·ÎÔ‹ Î·È ÙËÓ ›ÛÙË. ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ÔÌfiıÂÌ· ‰Ú¿Ì·Ù·. ηٿ Ù· ¿ÏÏ·.Å T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÈÒÓ· Ù˘ ‚ÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜. TÔ fiÙÈ ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ˜ AÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈËÙ‹ Ù· ‰‡Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ KÚËÙÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. EÙÛÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ (·Ó ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô) Ó· ÌËÓ ‹ÍÂÚ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘: ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ·. Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘) ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ. 806 Ô˘ Ì’ ¤‚ÏÂ˜ Ó· ÎÔÈÌËıÒ Î·È ¿ÏÈ Ó· ͢Ó‹Ûˆ. Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì] Â›Ó·È Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜Ø ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ· 1635».ÙÈ ı· ÙÔ ¤Î·Ó ¤Ó·˜ ڈ̷ÈÔηıÔÏÈÎfi˜. fï˜. ° 1207 Ô˘ Ì’ ¤‚ÏÂ˜ Ó· ÎÔÈÌËıÒ Î·È ¿ÏÈ Ó· ͢Ó‹Ûˆ.«Eρωτκριτος» και Tων W IM F.5 EÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. B AKKER – A RNOLD F. H ™¿Ú· ÁÈ· ÙÔÓ IÛ·¿Î: 401 402 ÎÈ ·˜ ٿ͈. EÍÂÏËÛÌÔÓËı‹Î·. 804 KÈ ÔÈ ÛÏ·¯ÓÈΤ˜ ·Ó·ıÚÔʤ˜. ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ËÌÈÛÙ›¯È· Ô˘ Â›Ó·È ›‰È· ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÔÌÔÈfiÙËÙ·. . ÙȘ Aη‰Ë̛˜ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. Ñ T· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. A˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÔÈËÙ‹. H AÚÂÙÔ‡Û· ÛÙË ºÚÔÛ‡ÓË. ·ÏÏ¿ fiÙÈ. Ö˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÈÛÙ‡ԢÓ..... ·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘Èο ÔÚıfi‰ÔÍˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì Â›Ó·È  È ı · Ó fi Ù · Ù · ¤ÚÁÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ (15531613):Ç O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ë £˘Û›· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛËØ ÂÎÙfi˜ ·’ ·˘Ùfi. ·ÚË ÌÔ˘. ‰ÂÓ ÙÔ Á¤ÓÓËÛ· Âȉ¤ ‘‰· ÙÔ ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ì· ¤Ó· ÎÂÚ›Ó ·ÊÙÔ‡ÌÂÓÔÓ ÂÎÚ¿ÙÔ˘ ÎÈ ‹Û‚ËÛ¤ ÌÔ˘.4 T˘Èο ÔÚıfi‰Ô͘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Õ «H Θυσα του Aβρα μ»: η σελδα ττλου της βενετικς κδοσης (1713) του Aντωνου Bρτολι. fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. fiˆ˜ ¤Ó·Ó ÚfiÏÔÁÔ Î·È ¯ÔÚÈο. «°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ [‰ËÏ..

.8 M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙË £˘Û›·9 ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¤Ó· Ó‡̷ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜.van Gemert 1996. H K A £ H M E P I N H B K Y P I A K H 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 31 . ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ· Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú‚Ï. BÏ.. H £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. NÙ›· ºÈÏÈ›‰Ô˘. Ê˘ÛÈο. AÁÁÂÏÔ˜ TÂÚ˙¿Î˘ (ÂÈÛ. ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈËÙÒÓ– ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· (fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ fiÛÔ Û ‚·ÛÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÈÔ Ôχ ÚfiÏÔ) Î·È ÛÙ· ÌÂÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. TÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. N. Ô˘ ÙÔ ‰È·Û··Û·Ó ÂχıÂÚ· Î·È ÙÔ ÂÍÂÏÏ‹ÓÈÛ·Ó (ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ.ÂÈÛ·ÁˆÁ·› . Aθνα. 3. fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. BÏ. Ô˘ ı· ›¯·Ì ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ ÙÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ÔÚıfi‰ÔÍÔ Ó‡̷ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ÛÙË £˘Û›·. 1996. Bakker Arnold F. T· ÚˆÙ·Ú¯Èο ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ ‰ÔÁÌ·ÙÈο..).. ÛÛ 55-57. ÛÛ 93-96. Dia Philippides . ‹Ù·Ó ηıÔÏÈÎfi˜. fi.. BÏ... ËÌÈÛÙȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¿ÓÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ –Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó. B.«Θυσα του Aβραμ» A‚Ú·¿Ì ›Ù ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.. ‚Ï. EϤÓË TÛ·ÓÙÛ¿ÓÔÁÏÔ˘ (ÊÈÏ.. ¿ÏψÛÙÂ. ·Ó Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™‡ÚÔ˜ A. Bυζαντιν Mουσεο. fi. ™·¯›Ó˘. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ £Âfi Î·È ÁÈ· Ù· ı·‡Ì·Ù· Ô˘ οÓÂÈ. ™∏ª∂πfl™∂π˜ 1. Bakker . 8. E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ·ÊȤڈ̷ ·˘ÙfiØ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. 6. 100-103. van Gemert. ¿ÓÙˆ˜. BÏ. AÓˆÓ‡ÌÔ˘: H E‡ÌÔÚÊË BÔÛÎÔԇϷ. ‚Ï. Û 59. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÛÙ›¯ˆÓ. ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ £Âfi. ÂÈÌ..6 EÓ· ·fi Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏ· ÔÌfiıÂÌ· ‰Ú¿Ì·Ù· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒË˜Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÚˆÙ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. H £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì. ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘Ø Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î˘Ú›· AÓ·ÛÙ·Û›· M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿ÎË.David Holton.7 Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ͤÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·: Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÛÛ 40-41. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. Ô˘. ηÈ: BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜. 4. 7172. Wim F. H £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì. Â›ÛËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. «K·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ “EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ”. TÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ıÂÔÏÔÁÈÎfi ‰fiÁÌ· ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Úfi‚ÏËÌ·. «¶ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ. °È· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË. Û·Ó ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ Ì ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ıÂfi Î·È ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ı˘Û›·.)Ø BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ KÔÚÓ¿ÚÔ˘ H £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ì Ì›˙ÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. H ÌÂÛ·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ ÂÍËÁ›ٷÈ. H H Θυσα του Aβρα μ.. ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚·ıÈ¿ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜.ΛÌÂÓ· . A. εικνα του 19ου αινα. A˘Ùfi˜ Ô (Ò˜ ÙÒÚ·) ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· ‰Ú¿Ì· ¿Óˆ Û ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ı¤Ì· Î·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ ËÁ¤˜. OÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ fï˜ Â›Ó·È ·›ÛȘ. 2.»Ø ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ‚¤‚·È·. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ: ·) ™¯ÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ.» 7. Â›Ó·È fï˜ ˙‹ÙËÌ· ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ·ÏÏ¿ Û·Ó ¤Ó· ̤ÛÔ ¿ÓıÚˆÔ. 9. ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘. O EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. fi. ÛÙÔ : «°‡Úˆ ÛÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ». TˆÌ·‰¿Î˘ (ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ· . ÛÛ 113-116. YÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÔÊ·Óıԇ̠·Ó Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì. ÂÔ̤ӈ˜.ÏÂÍÈÏfiÁÈÔÓ). ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ §ÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ¶ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ‚¤‚·ÈÔÈ ·Ó Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÈËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÙ·ÏÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ¿Ԅ˘. °È’ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ A‚Ú·¿Ì fi¯È Û·Ó ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ›ÛÙˆ˜. Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ XÔÚÙ¿ÙÛ˘ ÛÙËÓ EڈʛÏË ÙÔ˘). KÚÈÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙË “£˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì”. 41-43 Î·È 64-66 5. ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÁψÛÛÈο ȉ›ˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fiÙÈ Ë £˘Û›· Â›Ó·È ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ.. A‰È¿ÊÔÚ· Ì ÙÔ ·Ó Ô BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ KÔÚÓ¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÈËÙ‹˜ Î · È Ù˘ £˘Û›·˜ ‹ fi¯È. ‚) O ÔÈËÙ‹˜.

000 ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜5. MÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (9. H ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙˆÓ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì4 ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂȉÔÏÔÁÈ΋ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ. N. T· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. TÔÓ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î· ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ (Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ϥ͈Ó. Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‡Ê·ÓÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.David Holton. αναγρφεται με κεφαλα α γρμματα APXH TOY POTOKPITOY: 1710 και ακολουθε η αρχ του ποιματος: «Tου κκλου τα γυρ σματα που ανεβοκατεβα νου. ÚÈÌ¿ÚÈÔ Î. ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô ‹ ÌÈ· ·ÚÔÌÔ›ˆÛË). Û CDROM Ì ÂÚ›Ô˘ 500.¯. Aı‹Ó·. 1992. Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È Ì·˙› Ì ٷ Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜. Brehier. TÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·: Ô «EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜» Û CD-ROM. 7 ÙfiÌÔÈ. NÙ›· ºÈÏÈ›‰Ô˘. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. Dia Philippides . Ò˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. «EΉfiÛÂȘ ¶··˙‹ÛË». ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÈ· ÏÂÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ··ÓÙ¿ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¯ˆÚ›·. TÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ¢·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ fiÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ A¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË: N. 4. I.. ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi. I. 1 1 I O Y N I O Y 2 0 0 0 γρφου. Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·Óˆ̤ÓË Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ¿ÏÏ· Û‡Á¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ·.ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Tης N Δÿ∞˜ º π§π¶¶ÿ¢√À Kαθηγτριας Kλασικν και Nεοελληνικν Σπουδν στο Πανεπιστμιο Boston College των HΠA H ANA§Y™H §O°OTEXNIKøN ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜.». OÈ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Èı·ÓÒÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ΛÌÂÓ· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.David Holton. J. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ – Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›¯Â ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô KÔÚÓ¿ÚÔ˜. 3. fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. Î·È ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ ÙÔ˘ (·ÓÒÓ˘ÌÔ˘) ÔÈËÙ‹ Ù˘ £˘Û›·˜ Ì ÙÔÓ BÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô KÔÚÓ¿ÚÔ.¯.. ·Á¤ÓÂÈÔ ·ÏÏËοÚÈ. O ÙfiÌÔ˜ A’ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ÙÛË/Ù˘ KÚ‹Ù˘ ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ). Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ›Ù ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ›Ù ÙȘ ϤÍÂȘ-¿·Í ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·fi ÙÔ Thesaurus Linguae Graecae ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Irvine Ù˘ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜.568 ϤÍÂȘ. EÙÛÈ. που εικον ζει νο νδρα (ο ποιητς) να γρφει σε ανοιχτ βιβλ ο. ™ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙfiÌÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î·2 ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. K˘ÚÈ·˙›‰Ë˜. «H £˘Û›· ÙÔ˘ A‚Ú·¿Ì» ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈο Û¯fiÏÈ·. °‡Úˆ ÛÙÔ 1970 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜.982 ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ‹ 84. Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ‚ϤÂÈ ·fi ÛÎÔÈ¿ ¿ÏÏË ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ·Ó¿ÁÓˆ- 32 H K A £ H M E P I N H B ÛË˜Ø ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ fi Ï Ô ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. H ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ˆ˜ ÁψÛÛÈÎfi Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Ù¯ÓÔ‡ÚÁËÌ·. 5. Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ (. Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÊıÔÓ· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. . Ì ÙÔÓ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î·1 Ù˘ B›‚ÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÈÂڈ̤ÓÔ John W. O ‰ÈÂıÓÒ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È «concordance». fiˆ˜ Ô ™ÔψÌfi˜ Î·È Ô ™ÂʤÚ˘. K Y P I A K H H H πρτη σελ δα του επτανησιακο χειρο™∏ª∂πfl™∂π˜ 1. Ellison ÙÔ 1957.¿)3. Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÌÈ· ȉ¤·. O ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÌÔÚ› ÙÒÚ·. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÓˆıÔ‡Ó Û ÂÓÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ‰ÔṲ̂Ó˜ ˆ˜ ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ). 2. M ÙÔ˘˜ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ¤ÙÔÈ·˜/ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÏÔÁ‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ. Ì ÙÔÓ «ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi» EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË Ï¤ÍË-ÎÏÂȉ› ÛÙÔ Î¿ı Ù˘ ¯ˆÚ›Ô. Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÌÊÚ·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î·. TÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·: Ô «EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜» Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. K·˙¿˙˘. Kτω απ τη μικρογραφ α. ‰ËÏ. Dia Philippides . Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ì·˙› ÂÓۈ̷و̤ӷ Û ¤Ó· CD-ROM. Ô˘ (ÛÙÔ ° 646) ‚¿˙ÂÈ ÙÔ PˆÙfiÎÚÈÙÔ Ó· Í·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ AÚÂÙÔ‡Û·˜: K·È οı ÏfiÁÔ ‰È·ÂÚÓ¿ Ò˜ ¿ÁÂÈ. ÙfiÙ ·˘Ù¿ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·‰Ô¯Èο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÊÚ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÊı·ÏÌÔÊ·Ó›˜ ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ‹ «ÏÔÁfiÙ˘ÔÈ» (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful