P. 1
Upastvo

Upastvo

|Views: 12|Likes:
Published by Keti Jovanovska
Za seminarski
Za seminarski

More info:

Published by: Keti Jovanovska on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

УПАСТВО

за сtruktura i sodr`ina na
seminarska rabota (stru~en trud)
Obemot na seminarskata rabota (stru~niot trud) treba da
iznesuva od 10-15 stranici {to pretstavuva ramka na trudot vo
zavisnost od karakterot na tematskoto podra~je {to se tretira vo istiot.
Tehni~ki trudot treba da se izraboti so фонт Macedonian Tms 1! i"i #ont so
makedonska podrшka (Times New Roman) маргини !5 (од сите страни)!
проред единечен. $oko"ku trudot ima dopo"nite"ni tabe"i! anketni "istovi i
dru%i podatoci! istite mo&e da se dodadat kako aneks na stru~niot
trud.
Нyмераnиjата и фонтоnите sа насnоnите и поднасnоnите е xаxо nо примерот:
1. Даночната реформа во Република Mакеони!а во периоот 1""#$%&1%
(Наслов, фонт Times New Roman, букви со големина 12,(иnи 14?) бол)
1.1 Реформа на ано'ите на имот
(Поднаслов, нумерација со два броја одвоени со точка, букви со големина 12)
1.1.1 Реформа на персоналниот анок на о(о
(Под-под-наслов, нумерација. со три броја одвоени со точки, мали букви 12 ôоnд)
3а xnаnитетна преsентаnиjа на материjата оôично се доnоnни три ниnоа на
насnоnи: Насnоn 1, поднасnоn 1.1. и под-поднасnоn 1.1.1.
Hри формираnето поднасnоnи е сеxогаш да има наjмаnxy дnа поднасnоnи.
Структура na seminarska rabota/ stru~niot trud
Hsраôотена семинарсxа раôота ' стрyчен трyд треôа да %i содрxи сnедниnе
xомпноенти(
1.1 Насnоnна страна)
1.2 Cодрxина)
1.3 Bоnед)
1.4 Inаnен теxст)
1.5 3аxnyчоnи
1.* +oristena "iteratura
1.1 )асловна страна
Те(нички етали - )асловна страна
 Hме на Vниnерsитетот
 Hме на фаxynтетот
 Насnоn (xратxо! преnиsно и информатиnно)
 Hредмет
 Anтор'i (,me i prezime! broj na indeks! studiska %odina)
 ¡епартман
1
 Mентор
 ¡ата и место
1.2 Sodr`ina
Те(нички етали(
 Cите гnаnни насnоnи)
 -as"ovite na po%"avjata и топографиjата treba da bidat потпоnно истi
xаxо и nо стрyчниот трyд)
 ¡оxоnxy има многy иnyстраnии (графиkoni! таôеnи! итн) тогаш podobro
e da se pomestat na krajot od stru~niot trud.
1.*. Вове
Те(нички етали
 .o{to e odbrana temata/)
 Bто ôеше проônемот/)
 Hеnта (точно одредената sадача))
 Kаxо se раôоте"o на неа/)
 Oпфат на истраxynаnето.
1.4 +лавен текст (метои, матери!али, резултати, искуси!а)
Oтxаxо методите и материjаnите се раsjаснети! se zapo~nuva so
prezentira0e na реsynтатите od istra&uva0eto. Bо оnоj деn se преsентираat
реsynтатите од истраxynаnеto nо таôеnи и графиkoni xаxо и nо напишан теxст.
1itati i podatoci izvorno citirani i"i prevzemeni od dru% izvor!
treba zado"&ite"no da se ozna~at vo #usnota na istata strana na koja se
spomenuvaat i"i site da se pomestat na krajot na trudot korektno
citirani. 2ko se pomestat na krajot na trudot toa treba da se napravi
vo posebna to~ka - 1itirana "iteratura (фusnoti)! koja vidno treba da se
ozna~i i vo sodr&inata i da se odvoi od to~kata +oristena "iteratura.
uyснотите моxат да ôидат yпатynачxи, поjаснynачxи и nитирачxи.
Cо yпатynачxа фyснота аnторот го yпатynа читатеnот на xнигата - деnото од
xое ги sеn иsнесените податоnи, дефиниnии и сn, sа xои пишynа, иnи xаде моxе да
прочита пошироxо sа она што тоj го пишynа nо семинарсxиот трyд. Cе пишynаат со
петит теxст (на пример аxо осноnнито теxст е со фонт 12, фyснотите се со фонт
Times New Roman 9) со ист редосnед на податоnите и на ист начин xаxо што е и
редосеnдот на податоnите sа xористената nитератyра со тоа тоа што на xраjот yште
се додаnа и страниnата (страниnите) на тyrото деnо на xои што се nрши
yпатynаnето. На пример:
1
Bидете jа фyснотата на подноxjето од страниnаnа иnи
дрyг пример
2
.
1
Samic M.: ,Kako nastaje naucno djelo', Svjetlost, Sarajevo, 1984, str. 88;
2
3idi po{iroko vo statijata od Judith Tendler and Monica Alvis Amorim: 'Small Firms and Their Helpers:
Lessons on Demand¨, World Development, Vol. 24, No. 3, 1996, pp 407-426;
2
Axо фyснотата се однесynа на деnо xое што е наnедено nо претxодната
фyснота таа гnаси: Hсто иnи Ibid., str 22;
Axо фyснотата се однесynа на деnо xое што е nеxе nитирано на претxодните
страниnи а претxоданта фyснота не се однесynа на него тогаш фyснотата гnаси:
Samic M.: Ibid, str. 54;
Axо се yпатynа на теxст од чnен од 3аxон иnи дрyг пропис xоj е наnеден nо
теxстот тогаш се наnедynа наsиnот на сnyxôенот гnасиnо nо xое што е оôjаnен
3аxонот прописот, ôроjот и годината xога и иsдадено гnасиnото. На пример:
3
Bидете jа jа фyснотата.
Axо sаxонот - прописот и чnенот од него не се наnедени nо осноnниот
теxст, nо фyснота се наnедynа наsиnот на sаxонот - прописот, чnенот и наsиnот на
сnyxôенот гnасиnо nо xое што е оôjаnен sаxонот прописот со ôроjот на гnасиnото
и годината nо xоjа е иsдадено. На пример:
4
Bидете jа фyснотата.
Axо sаxонот прописот има поnеxе иsмени и допоnнynаnа, се пишynаат и
ôроеnите на сnyxôеното гnасиnо nо xои се оôjаnени иsмените и допоnнynаnата со
годините xога е иsдадено иnи само посnедните дnа ôроjа од тие години На пример:
5
Bидете jа фyснотата.
Cо поjаснynачxа фyснота аnторот даnа пошироxи поjаснynаnа sа фаxтите
иnи оxоnностите sа xои што пишynа nо трyдот на xои според xонтеxстот на
напшишаното смета деxа не им е местото nо осноnниот теxст на трyдот (sатоа што
еnентаnно иsnегynаат од xонтеxстот).
Cо nитирачxа фyснота аnторот на семинарсxиот трyд nитира дефиниnии,
стаnоnи, мисnеnа и сn. на дрyги аnтори sа xои смета деxа според содрxината не
им е местото nо осноnниот теxст на трyдот.
uyснотите се стаnаат по праnиnо nо подноxjето на страниnата xаде што
треôа да ôиде стаnено yпатynаnето, поjаснynаnето иnи nитираnето, а моxат да се
стаnаат на xраjот на осноnниот теxст на магистерсxито трyд, nеднаш по sаxnyчоxот
Пи,ува-е и нумера'и!а на формулите
 uормynите да се пишynаат nо M./012134 56784.19 * иnи nо M84:;<=> ?.&.
ôеs огnед даnи се xористи @ABC %&&* иnи @ABC %&&D. ¡оxоnxy не се
почитynа оnа праnиnо, формynите напишани диреxтно со математичxите
симôоnи што ги имаат @ABC %&&* иnи @ABC %&&D постанynаат
неyпотреônиnи (не се естетсxи, при xонnерsиjата на теxстот од @ABC %&&D
nо @ABC %&&* се приxаxynаат xаxо сnиxи и не се едитираат не се моxни
испраnxи аxо постоjат грешxи иnи sаôеnешxи од менторот итн.)
 uормynите треôа да се нyмерираат според насnоnите и поднасnоnите nо
теxстот и тоа со три ôроjа одnоени со точxи и стаnени nо маnи sагради. На
пример:

ε ε δ < ⇒ < ,, ) , , ( ,, ) , ( ,, ,,
0 0 0
E 2 E t t t
e (5.1)
4
,Cnyxôен nесниx на PM', ôроj 52/2005;
5
3аxон sа персонаnен даноx на доxод, чnен 25 (,Cnyxôен nесниx на PM, ôроj 42/2001);
5
3аxон sа персонаnен даноx на доxод, чnен 25, (,Cnyxôен nесниx на PM', ôроj 42/01, 5/03, 110/08, 51/11 и
151/11);
3
 Fроjот (5.1) sначи деxа горната формynа, според прnиот ôроjа 5 мy припаrа
на погnаnjето F. а nториот ôроj 1 го оsначynа редниот ôроj на формynата nо
оnа погnаnjе. uормynата (5.1) е прnа формynа nо погnаnjето 5.
 3а семинарсxите трyдоnи доnоnно е да се xористи нyмераnиjа на формynите
со дnа.
 3а пишynаnе на формynите треôа да се одôере потреôна гоnемина. 3атоа
параметрите nо M./012134 56784.19 *. (иnи M84:;<=> ?.&G треôа да се
подесат xаxо на Cnиxа 1.1.
Cnиxа 1.1 Iоnемина 12, 8, 6, 18, 12:
,, ( ,,
) 0
) 1 (
1
2
t
!
"
#
!#
$
!
H +

+
=
 3а да се оôеsôеди раnиxynаnе на фyнxnиите, nариjаônите, nеxторите и
матриnите nо формynите потреôно е nо Style да се подесат параметрите xаxо
на Cnиxа 1.2.
Cnиxа 1.2 Cтиn sа пишynаnе на формynите.
Cо оnоj иsôор моxе да напишете формynи xаxо на пример:
0 0
) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( E E 7 I E J E = + = t t t t t t 
, θ β cos / tan sin
2
+ = % &
4
СликиK 'ртеLиK Mрафи'и и нумера'и!а
 Bо теxстот моxе да има фотографии, сnиxи (сxенирани иnи иsраôотени nо
неxоjа програма), графиnи доôиnени со симynаnиjа и сnично.
 Cите оnие оôjеxти се сnиxи xои nо теxстот треôа да се оsначат со Cnиxа,
посnе xоjа се додаnаат дnа ôроjа одnоени со точxа. Hример:
 Hрnиот ôроj (ôроjот 6) го оsначynа ôроjот на погnаnjето, а nториот ôроj 1
редниот ôроj на сnиxата nо погnаnjето. Нyмераnиjата на сnиxите е идентична
xаxо и sа формynите. Hосnе нyмераnиjата се пишynа насnоnот на сnиxата
xаxо на Cnиxа 6.1 Cтрyxтyрен и nиxnичен дефиnит
Табели и нумера'и!а
 Tаôеnите nо теxстот се нyмерираат идентично xаxо и формynите и сnиxите.
Нyмераnиjата од дnа ôроjа одnоени со точxа се додаnа посnе sôорот Tаôеnа
(xаxо nо примерот подоny (Tаôеnа 1.1). Hосnе тоа се додаnа насnоnот на
таôеnата xоjшто поônисxy jа одраsynа неjsината содрxина. Hример:
Tаôеnа 1.1. Hnанирана и остnарена Cтратегиjа на jаnниот доnг на PM sа периодот
2007-2009 година
OHHC 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Hnани-
ран
Oстnа-
рен
Hnани-
ран
Oстnа-
рен
Hnани-
ран
Oстnа-
рен
Oтстапynа
4/3
Oтстапynа
6/5
Oтстапynа
8/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bxyпен jаnен
доnг (миn EUR) 1921,5 1927,8 1961,6 1870,2 1946,0 2128,8 100,3 95,3 109,4
Bxyпен jаnен
доnг xаxо ° на
F¡H 36,2 33,3 34,0 28,8 30,9 32,1 -2,9 -5,2 1,2
¡оnг на општата
nnада (миn EUR) 1708,7 1430,0 1732,6 1387,1 1710,1 1597,2 83,7 80,1 93,4
¡оnг на општата
nnада xаxо ° на
F¡H 32,2 24,7 30,1 21,3 27,2 24,1 -7,5 -8,8 -3,1
Hsnор: Cтратегиjа sа yпраnynаnе со jаnниот доnг на PM sа периодот 2007-2010 година, Mинистерстnо sа финансии
на PM - Cеxтор sа yпраnynаnе со jаnен доnг, 2010 година, стр. 7 и Cостоjôа на jаnниот доnг sаxnyчно со 30.04.2010,
оôjаnена на саjтот на Mинистерстnото sа финансии, www.Iinance.gov.mk;
5
1.5 Nаклучоk
Те(нички еталиO
 6e izveduvaat onie zak"u~oci koi se re"evantni za prob"emot
naveden vo vovedot)
 7otrebno e da se izvedat xnyчните %"avni poenti на една до дnе
старниnи;
 Hоентите treba da se подредat според ниnната реnатиnна nаxност;
 -ema potreba da se povtoruvaat odredeni rezu"tati i zak"u~oci
 -e treba da se prezentiraat novi in#ormacii vo de"ot za
zak"u~oci.
1.6 Koristena literatura
3o ovaa to~ka treba da se navedat! spored azbu~en redos"ed! site
poedine~ni izvori na koristena "iteratura.
Teni~ki detali!
 ime na avtorot)
 nas"ov na kni%ata! studijata! zbornikot i"i dрyго.)
 izdava~)
 mesto! i
 %odina)
 zado"&ite"no se ozna~uva i stranata od kade{to e prevzemen
citatot! podatokot! tabe"ata i dr.
Bредноста на раôотата е погоnема xога се поnиxynа на дрyги аnтори и
ниnните трyдоnи nо xои се дадени сnични мотоди на раôота, описи на
еxспериментите иnи теорисxите раsгnедynаnа. Tреôа да се nитира сеxоj трyд xоj
што е порано оôjаnен од дрyг аnтор аxо поsнаnаnето и xористеnето на тоj трyд е
nаxно sа праnиnно тyмачеnе и донесynаnе на sаxnyчоnи.
Hитератyра ôи треôаnо наjмаnxy да ôиде од 10 до 30 референтни единиnи од
xои минимyм 50 ° се исxористени xаxо референтни единиnи nо теxстот.
Pеференnите (nитератyрата) се наnедynаат по аôеnеден иnи аsôyчен
редосnед на преsимиnата на аnторите, а моxе о според оноj редосnед по xоj што се
nитирани nо теxстот. Cе препорачynа да се наnедynаат по аsôyчен иnи аôеnеден
редосnед на преsимиnата на аnторите.
Hистата на референnи се даnа на посеôен nист xартиjа. Anторот мора да
проnери даnи сеxоjа спомената рефенренnа се наоrа nо списоxот и оôратно.
Bо теxстот на трyдот nитираната nитератyра се оsначynа со редниот ôроj на
nистата на референnи стаnен nо агоnни sагради, на пример |7|. Hостоjат и дрyги
начини, sа оsначynаnе на nитираната nитератyра,.
6
Hри 'итира-ето на книMиK учебни'и и сл. се наnедynа: преsимето и името
на аnторите (оôично поnно преsиме и само иниnиjаnи на името), насnоnот на
xнигата, реден ôроj на иsданието, ôроj на xнигата иnи томот (аxо деnото е печатено
nо поnеxе xниги), наsиnот на иsдаnачот, местото на иsдаnаnе и годината на
иsдаnаnе еnропсxи начин. Mоxен е и поинаxоn редосnед на оnие податоnи при
што на прnо место се стаnа преsимето и почетната ôyxnа од името на аnторот,
годината на иsдаnаnе, насnоnот на деnото, наsиnот на иsдаnачот и местото на
иsдаnаnе америчxи начин.
Наnедynаnето на деnата nо пописот на xористената nитратyра се nрши на
jаsиxот на xоj е напишано деnото што го xористеn xандидатот и со писмото со xое е
напишано (nатиниnа, xириnиnа, аnфаôет и сn).
Hример sа nитираnе на xниги, yчеôниnи и сn.:
7. Pusic E.: Nauka o upravi, drugo izdanje, Zagreb, Skolska knjiga, 1985;
Hри 'итира-ето на труови об!авени во списани!а или изаени во
зборни'ите на наyчни и стрyчни соôири се наnедynа: името и преsимето на
аnторите (оôично поnно преsиме и само иниnиjаnи на името), насnоnот на трyдот
стаnен nо наnодниnи, насnоnот на списанието иnи sôорниxот, местото на иsдаnаnе
на sôорниxот, ôроj на nоnyменот иnи година, ôроj на списанието nо таа година и
страниnите nо списанието (sôорниxот) на xои се наоrа трyдот.
Hример sа nитираnе на трyд оôjаnен nо списание (периодична пyônиxаnиjа):
8. S.E.Searshore and E.Yuchtman: Factorial Analysis oI Organizationa PerIormanse,
Administrative Science Quarterly, vol. 12.no.3, 1967, pp 377-395, p.378;
Hример sа nитираnе на трyд оôjаnен nо sôорниx:
9. Cпирxосxи F.: 'Exономсxата иднина на Pепyônиxа Mаxедониjа xаxо маnа sемjа
nо проnесот на гnоôаnиsаnиjа', наyчна xонференnиjа ,Cостоjôи, моxности и
перспеxтиnи на маxедонсxата еxономиjа', Cоjys на еxономисти на Mаxедониjа,
2004 година, Cxопjе, стр. 109-120, стр. 112;
Hри 'итира-ето на литература ко!а е обиена преку PQ;5BQ5;
sадоnшитеnно треôа да се наnеде WE• страниnата на xоjа читатеnот на
дипnомсxата nесно xе го наjде xористениот материjаn.
Hримери sа nитираnе иsnори од PQ;5BQ5;:
12. Plaza, E., Esteva, F., €arcia, P., €odo, L., Lopez de Mantaras, R. (1997) 'A logical
approach to case-based reasoning using Iuzzy similarity relations,¨
http://www.iiia.csic.es.;
13. ,Cтратегиjа sа yпраnynаnе со jаnниот доnг на PM sа периодот 2007-2010 година',
Mинистерстnо sа финансии на PM - Cеxтор sа yпраnynаnе со jаnен доnг, 2010 година,
стр. 7, www.Iinance.gov.mk;
7
14. ,Oôем на стоxоnна раsмена со странстnо, jанyари 2011 година',Cоопштение ôр.
7.1.12.03, ¡рxаnен sаnод sа статистиxа, стр. 2, www.stat.gov.mk;
Hри nитираnето на nитератyра nо семинарсxиот трyд, на аnторот мy се
препорачynа да погnеда nо распnоxnиnите xниги и списаниjа xаxо дрyгите аnтори
jа наnедynаат xористената nитератyра. Bо сnоjот трyд xандидатот треôа да yсnои
еднооôраsен начин на nитираnе на nитератyрата. Cеxогаш треôа да се nоди сметxа
при nитираnето на nитератyрата да се даnат сите податоnи xои се неопxодни
читатеnот nесно да моxе да jа пронаjде наnедената xнига, списание иnи sôорниx.
Hописот на xористена nитератyра погодно е (но не е sадоnxитеnно) да се
xnасифиnира според сnедниоn редосnед:
1) Kниги;
2) Cтатии, реферати, стyдии и распраnи;
3) Норматиnни аxти (yстаnи, sаxони, меryнародни праnни аxти, подsаxонсxи
норматинnи аxти)
4) Cтраниnи на Hнтернет
8

 Ментор  Дата и место 1. Vol.  Опфат на истражувањето. 1996.: „Kako nastaje naučno djelo“.Citirana literatura (фusnoti). Во овој дел se презентираat резултатите од истражувањеto во табели и графиkoni како и во напишан текст. дефиниции и сл. Sarajevo. 3. Со упатувачка фуснота авторот го упатува читателот на книгата . 24. појаснувачки и цитирачки. фуснотите се со фонт Times New Roman 9) со ист редослед на податоците и на ист начин како што е и редоселдот на податоците за користената литература со тоа тоа што на крајот уште се додава и страницата (страниците) на туѓото дело на кои што се врши упатувањето. Се пишуваат со петит текст (на пример ако основнито текст е со фонт 12. Ako se pomestat na krajot na trudot toa treba da se napravi vo posebna to~ka . pp 407-426. Vidi po{iroko vo statijata od Judith Tendler and Monica Alvis Amorim: “Small Firms and Their Helpers: Lessons on Demand”.2 Sodr`ina Технички детали:  Сите главни наслови. Citati i podatoci izvorno citirani ili prevzemeni od drug izvor.  Naslovite na poglavjata и топографијата treba da bidat потполно истi како и во стручниот труд. Фуснотите можат да бидат упатувачки. итн) тогаш podobro e da se pomestat na krajot od stru~niot trud. дискусија) Откако методите и материјалите се разјаснети.  Што беше проблемот?. за кои пишува. koja vidno treba da se ozna~i i vo sodr`inata i da se odvoi od to~kata Koristena literatura. str. 1984. или каде може да прочита пошироко за она што тој го пишува во семинарскиот труд. World Development. материјали. табели.3.  Доколку има многу илустрации (графиkoni. резултати. treba zadol`itelno da se ozna~at vo fusnota na istata strana na koja se spomenuvaat ili site da se pomestat na krajot na trudot korektno citirani. Вовед Технички детали  Zo{to e odbrana temata?. 1. 2 . 1 2 Šamić M. 88.  Целта (точно одредената задача). 1. No.4 Главен текст (методи.делото од кое ги зел изнесените податоци. Svjetlost. На пример:1 Видете ја фуснотата на подножјето од страницава или друг пример 2. se zapo~nuva so prezentirawe na резултатите od istra`uvaweto.  Како se работеlo на неа?.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->