Kursus Induksi

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Pengenalan kepada struktur dan organisasi
Definisi struktur • Satu bentuk susunan secara berlapis dan setiap lapisan mempunyai hirarki tertentu. • Susunan itu menjelaskan “ranking” jawatan, fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab. • Semakin tinggi susunan itu, semakin tinggi jawatan yang disandang, semakin banyak fungsinya, semakin besar bidang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan.

2

Definisi organisasi
• Satu kumpulan individu yang telah setuju bekerjasama untuk satu-satu tujuan yang tertentu. • Jentera yang menggembleng kerja dan tenaga manusia untuk mencapai sesuatu matlamat. • Mempunyai 5 unsur seperti : • 1. dasar yang tegas, • 2. tujuan yang jelas, • 3. adanya kepimpinan wakilan, • 4. anggota yang konkrit serta • 5. usaha yang positif dan kreatif.
3

Model organisasi dan struktur.
•    Kementerian Pelajaran Malaysia ; satu organisasi formal terbentuk dari unit-unit sosial yang kompleks mengandungi peraturan, peranan, dan matlamat, yang berasaskan kepada pola-pola kewibawaan. • Setiap unit yang terdapat di dalam gabungan yang kompleks itu adalah penting; ia memberi makna ke arah memahami Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu organisasi. • Perhubungan di antara unsur atau unit di dalamnya ialah strukturnya.  Misalnya perhubungan di antara Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dengan Pengarah Bahagian atau di antara Pengetua dengan guru-gurunya.
4

5 .Model Organisasi dan Struktur. 2 1 3 8 Petunjuk 1-8 : unit-unit yang terdapat di dalam Kementerian Pelajaran Malaysia 7 4 6 5 Rajah 1 : Model Struktur dan Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

akal. sosial dan moral. iaitu jasmani. emosi.Rasional Struktur dan Organisasi • Berdasarkan Rajah 1. 6 . • mencapai matlamat-matlamat yang khusus. • matlamatnya menolong dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu dari semua aspek. • setiap individu atau unit dapat memainkan peranan masing-masing secara berkesan. • maka individu yang terdapat di dalam organisasi akan menjalankan tugas masing-masing demi kepentingan masyarakat dan negara.

• Proses pendidikan menggalakkan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan. misi dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. • Paksinya Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  perkembangan diri individu dan orentasi terhadap masyarakat dan negara. 7 .  menjadi warganegara yang berguna. patriotik dan bertanggungjawab. • Bertindak mengikut misi dan objektif yang telah ditetapkan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. • Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 8 . rohani .

9 .Misi Kementerian Pelajaran Malaysia. • Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

Melahirkan insan yang beriman. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. berakhlak mulia.Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 10 . Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara. berketrampilan dan sejahtera. berilmu.

• Di negara kita.  memastikan dasar pendidikan serta pentadbiran ke seluruh sistem pendidikan itu berjalan dengan berkesan. • Perlembagaan Persekutuan telah menentukan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan.Carta organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.  ahli kabinet dan bertanggungjawab kepada Parlimen. 11 . • Ketua Kementerian Pelajaran ialah Menteri Pelajaran. sistem pentadbiran pendidikan diawasi sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan.

4 5. Pegawai Pelajaran Daerah (11 ) 1. SKPP(2P) 9. SPPK 5. SPS 3.6 7. SPA 2. SPS/PKhas 7. SJK 8. Pengarah Pelajaran Negeri Petunjuk : 1. Sekolah Pengetua / Guru Besar 12 . Unit ICT 10.2 3. SPIM 4.CARTA ORGANISASI JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengarah Pelajaran Negeri Tim.8 9. SPP 6.

CARTA ORGANISASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH Pegawai Pelajaran Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan Khidmat Sokongan Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Pengetua / Guru Besar 13 .

CARTA ORGANISASI SEKOLAH Pengetua/Guru Besar PIBG Lembaga Pengelola Sekolah Lembaga Tatatertib Guru-guru Penolong Kanan Penyelia Petang Ketua Bidang Guru Guru Guru Guru Kakitangan sokongan Kakitangan sokongan 14 .

JABATAN-JABATAN UTAMA DI BAWAH KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 15 .

JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN SEKOLAH Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Sekolah Pengarah Bahagian Sekolah Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengarah Bahagian Buku Teks Pengarah Bahagian Sukan 17 .

berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. 2. koheren dan berkualiti secara berterusan. Bahagian Sukan berperanan melaksanakan pengurusan Sukan Untuk Semua. Usaha ini adalah bagi mencapai tahap kurikulum yang relevan kepada keperluan negara. Bahagian Buku Teks bertanggungjawab menguruskan pemerakuan buku teks. penyelarasan. mengawal penggunaan buku teks di sekolah bantuan kerajaan dan menyemak semula buku teks. sekolah rendah dan menengah. guru dan pelajar. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) bertanggungjawab menggubal kurikulum kebangsaan peringkat prasekolah. Ketua Pengarah Jabatan Sekolah 1. memastikan murid di luar SPBT mendapat bekalan. 18 Sukan Untuk Kecemerlangan Dan Sukan Untuk Integrasi Nasional di sekolahsekolah.FUNGSI JABATAN SEKOLAH Tim. penggubalan. 3. Bahagian Sekolah melaksanakan dasar pendidikan melalui perancangan. Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Agama Rakyat. melaksanakan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) bagi semua Sekolah Rendah. . Bahagian Pendidikan Guru (BPG) merupakan bahagian yang bertanggungjawab untuk mengendalikan Program dan Kursus Pendidikan Perguruan Perkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan. menetapkan harga dan mengawal mutu fizikal buku teks. pemantauan pelbagai program persekolahan dan pengurusan persekolahan. 5. 4.

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL 19 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Teknikal Pengarah Bahagian Pengurusan Teknikal dan Vokasional Pengarah Bahagian Kurikulum Teknikal & Vokasional Pengarah Bahagian Pengurusan Politeknik Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Teknikal & Vokasional Pengarah Bahagian Latihan & Kemajuan Staf Pengarah Bahagian Kolej Komuniti 20 .CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL Tim.

Pengarah Jabatan Pendidikan Teknikal Bertanggungjawab mengawal selia.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL Tim.     21 . Bahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Teknikal dan Vokasional. Bahagian Pengurusan Teknikal dan Vokasional.  Bahagian Latihan dan Kemajuan Staf Bahagian Kolej Komuniti. Bahagian Pengurusan Politeknik.

JABATAN JABATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL 22 .

CARTA FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pengarah Bahagian Pendidikan Islam dan Moral Pengarah Bahagian Pendaftaran & Piawaian Pengarah Bahagian Penguatkuasaan 23 .

24 . Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Bertanggungjawab mengendalikan :  pengurusan dasar Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tanggungjawab tersebut meliputi :  perancangan pembangunan dan penyelenggaraan kemajuan pendidikan Islam dan Bahasa Arab di semua peringkat persekolahan.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Tim. selaras dengan falsafah dan aspirasi pendidikan negara.

JABATAN PENDIDIKAN SWASTA 25 .

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN SWASTA Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Swasta Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Pengarah Bahagian Pendaftaran & Piawaian Pengarah Bahagian Penguatkuasaan 26 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Swasta 1.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN SWASTA Tim.  menjalankan penyelidikan ke arah penggubalan dasar dan mempromosikan pendidikan swasta ke luar negara.   Jabatan Pendidikan Swasta (JPS) berperanan. menguruskan penubuhan dan pendaftaran semua jenis institusi pendidikan swasta (IPS) menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan untuk memastikan dasar dan peruntukan perundangan dipatuhi. Juga dipertanggungjawabkan untuk.  mengubal peruntukan perundangan yang berkaitan. Pelaksanaan semua fungsi dan tanggungjawab tersebut dijuruskan kepada pencapaian matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. 3. 27 .  menguruskan data dan maklumat pendidikan swasta. 2.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 28 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Khas Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Khas Pengarah Latihan & Khidmat Bantu 29 .CARTA FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS Tim.

pembangunan. pengurusan kurikulum. pengurusan dan pentadbiran. pengurusan murid. khidmat sokongan. dan pengurusan kewangan bagi murid-murid kurang upaya.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS Tim. pengurusan kokurikulum. perancangan dan pengurusan dasar. latihan dan perkembangan staf. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas           Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aspek-aspek yang berkaitan. penyenggaraan dan perolehan. 30 .

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN (EPRD) 31 .

32 .FUNGSI BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN (EPRD) Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan berperanan sebagai urusetia Jawatankuasa Perancangan Pendidikan dan perancangan perkembangan dan pembangunan pendidikan.

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 33 .

FUNGSI LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia 1. Institute of Transport. Institute of Quantity Surveyors dan Institute of Statisticians. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) juga diperkenalkan mulai tahun 2000. Association of Certified Accountants (London). Association of Business Executives (ABE). Lembaga Peperiksaan Malaysia sebagai badan peperiksaan kebangsaan dengan mengendalikan peperiksaan UPSR. Melayu). Associated Board of the Royal School of Musics (ABRSM). University of Michigan. PMR. Lembaga Peperiksaan Malaysia mengendalikan peperiksaan-peperiksaan luar negeri iaitu University of London. The Chartered Association of Certified Accountants (CACA). 34 2. Institute of Chartered Shipbrokers. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). SPM (Bertulis). . City and Guilds of London Institute. Institute of Building. Institute of Fire Engineers. Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA). STAM (Bertulis) dan SPM (Matematik dan B.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 35 .

 memperkayakan persekitaran pembelajaran khususnya di sekolahsekolah luar bandar dengan media dan teknologi pendidikan.  meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan guru-guru dan pelajar-pelajar menggunakan media dan teknologi pendidikan.FUNGSI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bertanggungjawab:  meningkatkan akses bagi pelajar-pelajar khususnya di luar bandar kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media yang bermutu. 36 .

INSTITUT AMINUDDIN BAKI 37 .

FUNGSI INSTITUT AMINUDDIN BAKI Pengarah Institut Aminuddin Baki Institut Aminuddin Baki (IAB) bertanggungjawab:  memperbaiki kualiti pendidikan di samping mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi sistem pendidikan negara. penyelidikan serta berusaha secara berterusan mempertingkat tahap pengurusan dan kepemimpinan pendidikan di kalangan pemimpinan-pemimpinan di pelbagai peringkat sistem pendidikan. 38 .  IAB menyediakan program-program latihan berkualiti. penerbitan.  IAB turut membina dan membangunkan profesionalisme dalam kepemimpinan dan pengurusan pendidikan dalam semua program latihan yang dilaksanakan setiap tahun. khidmat perundingan.

JABATAN PELAJARAN NEGERI 39 .

pembangunan . bantuan kewangan. pendidikan radio dan tv. kokurikulum. sukatan pelaqjaran. guru serta pencalonan guru untuk latihan dan pelbagai kursus.  Diperingkat daerah pula diketuai oleh Pegawai Pelajaran Daerah yang bertanggung jawabdidalam semua hal pentadbiran dan semua sekolah di satu-satu daerah 40 . pinjaman buku teks. penempatan. perpustakaan. majlis sukan sekolah-sekolah.FUNGSI JABATAN PELAJARAN NEGERI PENGARAH PELAJARAN NEGERI Jabatan Pelajaran Negeri adalah bertanggungjawab:  melaksanakan dasar pendidikan Malaysia serta menyelaraskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum.

BIDANG TUGAS KETUA SETIAUSAHA 41 .

Perancangan dan Pelaksanaan Dasar • Pengurusan kewangan • Pengurusan Pembangunan dan Bekalan • Pengurusan dan Pembangunan Personel • Lain-lain tugas 42 .BIDANG TUGAS • Sebagai Ketua Eksekutif dan Pegawai Pengawal: • Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran bertanggungjawab:  menentukan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pelajaran berada pada tahap kualiti yang tinggi. tugas utama Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran adalah seperti berikut: • Penggubalan.  Untuk tujuan ini.

BIDANG TUGAS KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 43 .

• Menentukan fungsi Jabatan Pelajaran Negeri di semua negeri di Malaysia berjalan lancar. • Bertanggungjawab menentukan semua Jabatan dan BahagianBahagian Profesional Kementerian Pelajaran berfungsi dan berjalan lancar selaras dengan keperluan negara. • Lain-lain tugas. 44 . • Merancang dan mengubal kurikulum persekolahan kebangsaan. rancangan perkembangan keiktisasan dan kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan.BIDANG TUGAS • Penasihat utama Menteri Pelajaran berhubung dengan dasar pendidikan negara dan pelaksanaannya serta hal ehwal pendidikan pada amnya.

Jika anda bertugas di sekolah. Bina semula carta organisasi Kementerian Pelajaran di peringkat Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah. siapakah Ketua Jabatan anda? • 4. Senaraikan 2 (dua) fungsi dari setiap Jabatan utama Kementerian Pelajaran Malaysia. • 3. • 5. Jabatan manakah anda perlu membuat rujukan. Anda memohon pertukaran antara negeri dengan mengikut saluran yang ditetapkan. • 2.SOALAN-SOALAN LATIHAN • 1. Nyatakan tugas Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Untuk mengetahui status permohonan tersebut. 45 .

46 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful