SWOT Analizë Plani i punës dhe aktivitetet mund të realizohën nëse organizata ka së paku 4 përsona aktiv gjatë tërë

vitit dhe bugjeti i paraqitur për shpenzime të ngjarjeve të përmbledhura, investimet, të hyrat dhe pagat e mirëmbajtjes dhe stafit mund të mbulohën nga donacione dhe projekte të pritshme.