Ονειρο Είςαι ζνα όνειρο άπιαςτο που κάθε βράδυ βλζπω και το θεό παρακαλώ μπασ και κοντά

ςου ζρθω!!

Αν είσαι στάλα... Αν είςαι ςτάλα των ματιών ποτζ δεν θα δακρφςω να μη πορήςεισ κ χαθείσ εγώ ςαν ςε ςκουπίςω... Καημέ Άνοιξε μζςα μου καημόσ φωτιά που δε μιςεφγει και κάθε κτφποσ τησ καρδιάσ εςζνανε γυρεφγει

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful