You are on page 1of 3

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ

PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÀA:¨ÉAªÀĸÁ/PÉÃPÀ/£ÉêÀÄPÀ/²²PÀëÄ/3919/2012-13

¢£ÁAPÀ:12/02/2013

²²PÀëÄ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀASÉå: 01/2013
²²PÀëÄ PÁAiÉÄÝ 1961gÀ ¥ÀæPÁgÀ CUÀ¸ïÖ-2012gÀ C¢üªÉñÀ£ÀPÉÌ F PɼÀPÀAqÀ vÁAwæPÀ
ªÀÈwÛUÀ¼À°è ¥ÀÆuÁðªÀ¢ü ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß
DºÁ餸À¯ÁVzÉ.
SÁ° ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À
vÀgÀ¨ÉÃw
PÀæ.¸À
ªÀÈwÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
CªÀ¢ü
¸ÀASÉå
rÃ¸É¯ï ªÉÄPÁå¤Pï
3ªÀµÀð
300
1
ªÉ®Øgï
2ªÀµÀð
25
2
²ÃmïªÉÄl¯ï ªÀPÀðgï
3ªÀµÀð
39
3
DmÉÆà J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï 2ªÀµÀð
14
4
l£Àðgï
3ªÀµÀð
02
5
¦ülÖgï
3ªÀµÀð
04
6
MlÄÖ
384
I) ªÀAiÉÆëÄw: ¢£ÁAPÀ:28/02/2013 gÀAzÀÄ

PÀ¤µÀ× 16 ªÀµÀð vÀÄA©gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ
UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw 26 ªÀµÀð «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
II) «zÁåºÀðvÉ: PÀæ.¸ÀA 1 jAzÀ 6 gÀªÀgÉV£À ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ J¸ï. J¸ï. J¯ï. ¹
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
III) vÀgÀ¨ÉÃw ¨sÀvåÉ : DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ²²PÀëÄ D¨sÀåðyUÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ªÀiÁ¹PÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¨sÀvÉå
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(C) 1£Éà ªÀµÀð gÀÆ. 1490/(D) 2£Éà ªÀµÀð gÀÆ. 1700/(E) 3£Éà ªÀµÀð gÀÆ. 1970/IV) Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À;²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EaÒ¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À,
ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ, «zÁåºÀðvÉ, eÁw, C¥ÉÃQëvÀ ªÀÈwÛAiÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ
CAzÀªÁV ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÉƽ¹zÀ CfðAiÉÆA¢UÉ EwÛÃa£À 1 ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ
¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÁzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹
CAPÀ¥ÀnÖ, ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, UÁæ«ÄÃt ªÁå¸ÀAUÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, L.n.L vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è
CzÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:28/02/2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 5
UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ, £ÉêÀÄPÁw ±ÁSÉ, PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj, 5£ÉÃ
ªÀĺÀr, ±ÁAw£ÀUÀgÀ §¸ï ¤AÁÝt, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560027, E°è RÄzÁÝV ªÀÄÆ®
zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À MAzÀÄ ¸Émï
eÉgÁPïì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀÆtð CxÀªÁ «¼ÀA§ªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß
DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

V) ¸ÀÆZÀ£ÉU¼
À ÀÄ:-

PÉÆÃjgÀĪÀ
ªÀÈwÛAiÀÄ°è
L.n.L
«zÁåºÀðºÀvÉAiÀÄ°è
1) D¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
GwÛÃtðgÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµÀð
jAiÀiÁ¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
2) FUÁUÀ¯Éà ²²PÀëÄ PÁAiÉÄÝ 1961 gÀ£ÀéAiÀÄ ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB
Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀ®è.
3) ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ £ÀAvÀgÀ
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ M¥ÀàAzÀPÉÌ
M¼À¥ÀnÖgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ
¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ
²²PÀëÄ
PÁAiÉÄÝ 1961 gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤§AzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.
4) vÁAwæPÀ ²²PÀëÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ zÉúÀzÁqÀåðvÉ
ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
D¨sÀåyüðUÀ¼ÀÄ
5) MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀÈwÛUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä §AiÀĸÀĪÀ
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÈwÛUÀ½UÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ Cfð ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. DAiÉÄÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
-¸À»¥ÀæzÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (vÁAwæPÀ)

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ
PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj :: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀASÉå: 01/2013

C¥ÉÃQëvÀ ªÀÈwÛ : __________________
1) C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

:

2) vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

:

3) ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ

:

4) °AUÀ

:

5) eÁw ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄ

:
SC ST G1 2A 2B 3A 3B GM

6) «zÁåºÀðvÉ

:

7) «¼Á¸À

:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA :
8) C£ÀĨsÀªÀ

:

9) ®UÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ

:

¢£ÁAPÀ:
¸ÀܼÀ :

-

-2013

(CfðzÁgÀgÀ ¸À»)