Приручник о пословима полиције

Садржај:

Послови полиције у заједници.......3-50
Полиција и заједница.................................3-7
Улога и дужност полиције у локалној
заједници........................................................4
Одржавање реда...........................................4
Спровођење закона.......................................5
Сузбијање криминала....................................5
Пружање
услуга
члановима
локалне
заједнице........................................................5
Комуникација..................................................6
Едукација грађана..........................................6
Реаговање полиције на провокације............7
Обраћање.......................................................7
Појам, место и улога полиције у оквиру
постојеће организације и надлежности..8-50
Појам полиције...............................................8
Место и улога полиције у оквиру постојеће
организације и надлежности.........................8
Врсте јединица полиције...............................8
Послови СЈБ...........................................11-50
Овлашћења .................................................11
Давање упозорења......................................12
Издавање наређења...................................12
Привођење...................................................12
Задржавање.................................................13
Ограничење
кретања
на
одређеном
простору или објекту....................................13
Спровођење лица........................................13
Позивање......................................................14
Асистенција..................................................14
Мере и радње у обављању послова
обезбеђења..................................................15
Средства принуде...................................15-18
Употреба физичке снаге..............................15
Употреба службене палице.........................15
Употреба средстава за везивање..............16
Употреба ватреног оружја...........................16
Употреба хемијских средстава...................17
Употреба специјалних возила, посебно
дресираних паса и коњице..........................18
Употреба средстава за запречавање.........18
Послови безбедности Републике...............18
Полиција и безбедносни сектор.................18
Појам безбедносног сектора, безбедносна
процена и досије сектора............................18
Послови
полиције
на
безбедносном
сектору..........................................................19

Појам превентивне делатности..................19
Послови сузбијања кримналитета.........19-20
Поступци дежурне службе у оквиру
обављања
послова
на
сузбијању
криминалитета.............................................19
Пријем и поступање по кривичним
пријавама......................................................20
Оперативни рад на безбед. сектору...........20
Оперативне везе.....................................21-24
Појам оперативних веза..............................21
Начин рада са оперативним везама..........22
Извештај о ангажовању оперативне везе..22
Оперативна информација...........................22
Оперативна обрада.....................................23
Коришћење оперативних евиденција у
раду...............................................................24
Увиђај.......................................................24-26
Потражна
делатност
и
утврђивање
идентитета..............................................26-28
Преглед лица и возила...............................28
Претресање
лица,
стана
и
других
просторија...............................................29-30
Послови јавног реда и мира, личне карте,
пријава
боравишта
и
пребивалишта,
сузбијање нереда на спортским приредбама
и
држање
и
ношење
оружја.......................................................31-39
Закон о јавном реду и миру.........................31
Закон о личној карти....................................33
Закон о пребивалишту и боравишту
грађана.........................................................33
Закон о спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама...33-38
Закон о оружју и муницији...........................39
Послови
безбедности
саобраћаја
на
путевима..................................................40-41
Контрола
кретања
и
боравка
странаца..................................................41-48
Вршење послова контроле кретања на
државној граници и контроле кретања и
боравка у граничном појасу...................48-50

...........................................................118 Разбојничка крађа........................................111 Предузимање потражних радњи на основу члана 225...................107-109 Привремено одузимање предмета.....................120 Изнуда......................126 Трагач II ......80 Професионални полицијски морал.......................................................................................118 Крађа...............107 Улазак у туђи стан и друге просторије и претресање стана и лица.................................................................118 Пореска утаја........117 Отмица........................................111-116 Појам кривичних дела (Извод из КЗ РС...................................106 Задржавање.....117 Убиство на мах............................................122-123 Неовлашћено набављање.........................................121 Злоупотреба службеног положаја.....................................125 Акциза..................................66-76 Појам и основни инструменти међународног хуманитарног права........................................................93-126 Извод из Законика о кривичном поступку................126 Шума..................................................125 Монета............................110 Надзор и снимање телефонских и других разговора или комуникације и оптичка снимања лица.. ЗООМ)................ Закона о ЈРМ)............ .............................................................................................................77-79 Хашко право.................... држање..............................................80-92 Кодекс понашања полиције.117 Противправно лишење слободе.................77-80 Женевско право.............................117 Убиство из нехата......132-136 Рад полиције на превенцији криминалаПроблемски оријентисани рад полиције (ПОП)....... и 24...79-80 Улога полиције у заштити људских права................................................................. Закон о оружју и муницији......55-61 Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена....................................................93-116 Осумњичени......................51-76 Универзална декларација о људским правима.....................121 Корупција (Примање и давање мита).................................107-110 Увиђај.........................................................80-89 Резолуција 690 са Декларацијом о полицији..........120 Фалсификовање исправе...................................................................125 Профит..............................................................126 Међународни пројекти.....................................119 Крађа моторног возила........127-132 Превенција криминала..........117 Недозвољена трговина..............................................................126 Трагач I ..... Закон о јавном реду и миру).......124 Ометање и спречавање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира (Члан 23.............................................. муниције или експлозивних материја (Члан 33.................117-125 Убиство................................ размена или продаја ватреног оружја...51-92 Право људских права........................................................126 Сат........94-103 Бранилац............125-126 Валута....124-125 Акције трајног карактера..................................................................52-55 Међународни пакт о цивилним и политичким правима........110-111 Достављање података о стању пословних или личних рачуна осумњиченог............ ношење........................... израда..............................119 Тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва..............................................89-92 ЗКП........................................127-140 Community policing.................................................119 Разбојништво.............137-140 ...........61-66 Конвенција о правима детета.....................................................Право људских права и међународно хуманитарно право......................................................................118 Тешка крађа....................103-106 Лишење слободе.................................... Кривични закон Републике Србије и акције трајног карактера........................................................................................126 Париз........................