4.5.5.1.

Obiective de ordin general România, ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007 adoptă strategia şi obiectivele UE privind adâncirea integrării şi extinderea. În perioada 2011-2013, România va primi de la UE cca. 30 miliarde de Euro, Fonduri Structurale şi de Coeziune, din care 17 miliarde Euro sunt destinate politicii de coeziune. Direcţiile prioritare de folosire a acestor fonduri pentru dezvoltare economică şi socială sunt: infrastructură, de nivel european; competitivitate economică, prin investiţii în cercetare, dezvoltare, inovare; dezvoltarea capitalului uman, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune; administraţie publică, performantă; dezvoltare teritorială, echilibrată.

Din partea României apare necesar un nou tip de comportament strategic, generat de: contextul elaborării deciziilor comunitare; modul de împărţire a deciziei între UE şi Statele Membre forma duală de adoptare a deciziilor – naţională şi comunitară; mecanismele de reprezentare a intereselor şi cunoaşterea aspectelor particulare; apartenenţa la anumite grupuri de interese economice şi sociale, atât la nivelul statelor, cât şi ale societăţii civile şi mediului asociativ; creşterea interdependenţelor dintre statele membre şi poziţionarea faţă de problemele integrării

Obiectivele

se

concentrează

asupra

următoarelor

aspecte

instituţionale

şi

administrative: 1. Reprezentarea intereselor 2. Elaborarea politicilor • • • • industrială, agricolă şi de competitivitate monetară economică de securitate

3. Impactul politicilor • competitivitate • economică europeană lărgită • securitate şi apărare participare la zona dezvoltare şi

4. Implementarea Acquis-ului Comunitar, în perspectiva complementarităţii 5. Legăturile de parteneriat şi consultare în realizarea unei strategii pentru coeziune 6. Finanţarea şi complementaritatea operaţiunilor de finanţare 7. Costurile / avantajele economice şi comerciale ale aderării României la UE şi implicaţiile sale asupra mediului de afaceri

precum şi necesitatea ca România să se alinieze treptat la necesităţile Pieţei unice europene în cadrul căreia mărfurile circulă liber fără a fi supuse taxelor vamale şi fără a întâmpina bariere netarifare. atât social cât şi economic.6. dezvoltare pe baza fondurilor europene. Perspectivele relaţiilor comerciale ale României cu Uniunea Europeană Toate demersurile întreprinse de România în domeniu relaţiilor economice externe arată faptul că ţara noastră acordă o atenţie deosebită aspectelor de politică comercială conexe relaţiilor cu Uniunea Europeană şi procesului de aderare inclusiv pentru valorificarea oportunităţilor de acces pe cele două pieţe. garantarea stabilităţii politice şi a securităţii. statutul de membru UE . acordurile preferenţiale comerciale şi de cooperare încheiate cu ţările terţe. cu luarea în considerare a obiectivelor prevăzute în Planul de măsuri prioritare vizând integrarea în Uniunea Europeană şi celor precizate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene. angajamentele comerciale ale UE din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 4. Principalele preocupări privind relaţiile comerciale ale României cu UE şi ţările membre trebuie să pornească de la statutul României de ţară în curs de integrare.5. în special a celor agricole în conformitate cu prevederile Acordului European.4. Avantajul major îl reprezintă modernizarea societăţii româneşti per ansamblu. începând cu momentul aderării România aplică politica comercială comună a UE respectiv a tarifului vamal comun. Trebuie avut în vedere faptul că. în primul rând pentru capitalul şi investiţiile străine.2. Ţinând cont de experienţa anterioară. Concluzii şi propuneri: Aderarea la Uniune a adus unele avantaje indiscutabile: o creştere a atractivităţii şi stabilităţii. prin îmbunătăţirea accesului preferenţial a produselor româneşti pe piaţa UE. instrumentele de apărare comercială şi procedurile administrative ale UE în materie de gestionare a politicii comerciale comune.6.5.

sunt cel mai adesea nemulţumiţi de democraţia din ţară. Dezvoltarea şi prosperitatea celor două ţări nu vor veni însă simplu. participă rar la acţiuni civice şi nici nu au un spirit antreprenorial ieşit din comun. Pe de altă parte. de îndeplinirea strictelor criterii financiare şi monetare sau de respectarea costisitoarelor reguli privind siguranţa alimentară. în România. decât în instituţii. În schimb. efortul acestui proces de modernizare va fi susţinut şi de Uniune. în esenţă. Dar Uniunea Europeană nu înseamnă doar un conglomerat economico-social ci reprezintă şi o sumă de valori liber asumate. dar şi prin experienţa unor modele economice şi sociale de succes ale statelor membre. România şi Bulgaria nu vor reuşi însă să recupereze foarte rapid handicapul care le separă faţă de majoritatea ţărilor UE.îndeosebi la utilităţi şi energie . Prin aderarea la UE.la cele europene. nu numai prin fondurile de preaderare şi ulterior de cele structurale şi de coeziune. creşterea competitivităţii economice. bazate pe respectarea drepturilor omului şi a legii. stabilitate macroeconomică şi monetară. Costurile aderării reprezintă.însemnă uniformizarea nivelului de dezvoltare a diverselor regiuni ale României prin accesul la sume importante de bani din fondurile comunitare. standarde de calitate. Toate extinderile precedente au demonstrat faptul că. Un exemplu elocvent în acest sens este: dacă în Bulgaria salariul mediu este de circa 170 de euro. Totuşi. românii au mai multă încredere în familie. eforturi pe care România trebuie să le facă oricum. iar în România de 260 euro. pe termen lung. în corelaţie cu beneficiile pe termen lung. de alinierea preţurilor . Costurile aderării României la UE trebuie definite permanent. în foarte multe dintre ţările UE acesta este de aproape zece ori mai mare. aderarea este profitabilă pentru noile state membre. Pentru început ele vor trebui să strângă foarte mult cureaua şi să gasească soluţii pentru a depaşi unele greutăţi majore legate. ca şi de modul în care funcţionează economia de piaţă. protecţia mediului. . procentul celor care cred că integrarea în UE va creşte eficienţa instituţiilor statului sau că va scadea corupţia este mai curând scăzut. în procesul complex de modernizare a societăţii.

. Comparând contribuţia României la bugetul Uniunii cu sumele pe care le va primi. prin responsabilitate şi prin creearea unor strategii de postaderare. beneficiile aderării se vor reflecta şi în nivelul de trai al populaţiei. dar ele pot fi maximizate prin acţiuni inteligente.România va beneficia de fonduri structurale de circa 30 miliarde de euro din partea UE în perioada 2011-2013. Costurile aderării vor fi suportate atât din bugetul statului. Românii vor trebui să înţeleagă că avantajele sunt mari odată cu intrarea în UE. profesioniste. este important însă ca România să asigure o rată de absorbţie cât mai aproape de 100% a fondurilor comunitare. Pe termen mediu şi lung. este evident faptul că România va fi un beneficiar net. Pentru aceasta. cât şi de populaţie şi agenţi economici.

care nu prezintă o semnificaţie juridică specială şi nu au o influenţă asupra forţei juridice a tratatelor. Tratatul cuprinde înţelegerea la care ajung părţile. prin care se creează. pot recurge la acea denumire care reflectă mai bine semnificaţia documentului de încheiat.Definiţie. se foloseşte denumirea generică de “tratate” pentru toate actele juridice din această categorie. ca de exemplu Convenţia din 1936 de la Montreaux privind regimul strâmtorilor Mării Negre sau Convenţia din 1969 cu privire la dreptul tratatelor. clasificări Tratatul este un act juridic încheiat de state sau alte subiecte de drept internaţional. se modifică sau se disting raporturi juridice internaţionale. de arbitraj şi conciliere) sau economic (de exemplu: tratatele de comerţ şi navigaţie). Deoarece nu există reguli cu privire la folosirea unei denumiri sau alteia. actul general este un acord multilateral care stabileşte norme într-un domeniu al relaţiilor internaţionale sau un anumit regim juridic. care reglementează un domeniu al relaţiilor politice dintre state. fiind principalul izvor al dreptului internaţional. pentru a reglementa o problemă sau un domeniu al relaţiilor dintre ele. El creează astfel norme de conduite în raporturile dintre stat şi alte subiecte de drept. indiferent de denumirile speciale pe care ele le pot primi într-un caz sau altul. se reglementează relaţiile într-un domeniu special. Potrivit Convenţiei de la Viena din 1969 asupra dreptului tratatelor. statele. ca de exemplu Pactul Briand-Kellogg din 1928 sau Pactul Ligii Naţiunilor.5. nu trebuie să-l . de prietenie. În practică.1.TRATATUL INTERNAŢIONAL 5. se folosesc mai multe denumiri. pactul desemnează o înţelegere cu caracter deosebit de solemn. prin convenţie. Actul general din 1929 privind reglementarea paşnică a diferendelor. Actul general de la Bruxelles din 1890 privind interzicerea comerţului cu sclavi. Astfel: denumirea de tratat este dată de obicei actelor prin care sunt reglementate domenii importante ale relaţiilor internaţionale: politic (de exemplu: tratate de pace. denumiri. de exemplu.

modifica. completa. încheiat de obicei cu intenţia de a-l înlocui ulterior printr-un tratat sau printr-un acord pe o durată mai îndelungată. toxice. document cu care se încheie conferinţele internaţionale şi care. dar nu sunt tratate. a-l preciza. Actul final al Conferinţei pentru comerţ şi dezvoltare din 1964. statutul este denumirea dată actelor prin care se constituie organizaţii sau organisme internaţionale. la Acordul politic “de bază” cu Ucraina din 1997. poate fi şi un act juridic de sine stătător. textul unui tratat adoptat de conferinţa respectivă (de exemplu. Acordul conex. economic. Statutul Dunării din 1921. el poate să includă. sau se stabileşte un regim internaţional (de exemplu. de obicei. sau a mijloacelor bacteorologice. schimbul de note scrisori este un acord de voinţă între state. gentelmen’s agreement este o denumire folosită pentru acorduri încheiate în formă orală. Statutul de la Geneva din 1923 privind regimul internaţional al porturilor maritime. unor probleme. a nu se confunda cu declaraţiile unilaterale care pot constitui un mijloc de asumare de obligaţii internaţionale. acordul este termenul cel mai general. cel mai ades nu este un document juridic. în anexă.confundăm cu Actul final. ca de exemplu Protocolul de la Geneva din 1925 pentru interzicerea folosirii gazelor asfixiante. Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie din 1945). aplica. prin note sau scrisori identice. prelungi. Declaraţia cu privire la neutralitatea Laosului din 1962). declaraţia este. . comercial. politic. folosit în cele mai diferite domenii pentru reglementarea mai rapidă a raporturilor dintre state: Ex. pentru domenii. cultural. financiar. un document multilateral prin care se fixează reguli de conduită sau puncte de vedere comune ce urmează a deveni reguli de conduită (de exmplu: Declaraţia de la Londra din 1909 cu privire la dreptul războiului maritim. compromisul desemnează un acord între state pentru a transmite unei instanţe modus vivendi este un act prin care se urmăreşte reglementarea provizorie a arbitrale sau judiciare internaţionale probleme litigioase în vederea soluţionării. încheiat prin schimbul de scrisori. uneori. aplicat înţelegerilor din diverse protocolul este o denumire aplicată documentelor accesorii la un tratat.

dar cu posibilitatea prelungirii prin tacită reconducţie. unele tratate au o parte colectivă (la care participă mai multe state). 2)tratate economice. b. dacă o parte nu-l denunţă într-un termen. ş. până la o anumită dată 2)tratate fără termen sau a căror expirare nu e legată de o anumită dată (de exemplu. Tratatele politice sunt printre cele mai importante. cum sunt tratatele de pace. juridice. chiar dacă în conţinut se referă la probleme care fac obiectul tratatelor (de exemplu: declaraţii comune.după numărul de participanţi: 1)tratate bilaterale (încheiate de două state sau organizaţii internaţionale) 2)tratate multilaterale (la care participă mai mult de două subiecte de drept internaţional).a. Tratatul Nord-Atlantic) d. 3)tratate culturale. reglementând probleme legate de menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. comunicate).după criteriul posibilităţii de aderare : 1)tratate deschise (marea majoritate a tratelor multilaterale) 2)tratate închise. tratatele privind protecţia victimelor de război) 3)tratate cu termen. la care alte state nu pot adera decât cu consimţământul statelor participante (de exemplu.după termenul de valabilitate 1)tratate cu termen sau cu aplicare limită. Din această categorie fac parte : .dupa criteriul conţinutului: 1)tratate politice. c. 4)tratate în probleme. În ceea ce priveşte clasificarea tratatelor s-a încercat adoptarea următoarelor criterii de clasificare : a.Între state se încheie şi documente nejuridice.

El poate conţine şi elemente accesorii. naţiuni care luptă pentru eliberare. alianţele “ofensive sunt contrare unei norme imperative a dreptului internaţional şi anume. fie cea în timp de război. 5. - pactele sau tratatele de neagresiune. prin care s-au convenit elementele esenţiale ale noţiunii de agresiune. prin care părţile se obligă să-şi acorde ajutor reciproc împotriva agresiunii (de exemplu. generale sau speciale. prin care se instituie fie neutralitatea permanentă. în anumite cazuri. în scopul apărării. în cazul în care unul dintre ele este victima unui atac armat. cu toate sau numai cu o parte. . care nu sunt însă necesare pentru a stabili valabilitatea lui. prin care se pune capăt unei stări de război şi se restabilesc relaţii normale de pace. între statele aflate în conflict. tratatele de pace. convenţii cu privire la definirea agresiunii. organizaţii internaţionale şi. prin care părţile se angajează să se abţină de la orice atac armat în relaţiile reciproce. prin care statele se angajează să-şi acorde reciproc ajutor militar. pentru ca tratatul să fie valabil. pot fi permanente sau temporare. fiecare din elementele esenţiale trebuie să îndeplinească anumite condiţii. din forţele lor armate.Elemente esenţiale ale tratatelor internaţionale Orice tratat trebuie să conţină unele elemente esenţiale pentru a fi valabil şi a creea norme juridice. sau de la sprijinirea unui agresor - tratatele de neutralitate.- tratatele de alianţă. Pactul Nord-Atlantic sau fostul Tratat de la Varşovia). Deci. şi anume state. interzicerea recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa. prin care statele îşi asumă obligaţia reciprocă de a acţiona în comun.2. - tratate de asistenţă mutuală. - acorduri regionale de asistenţă mutuală sunt acorduri între statele din aceeaşi regiune. a)Părţile tratatului trebuie să fie subiecte de drept internaţional.

. De asemenea. ori între persoane juridice din diferite state. pentru ca tratatul să fie valabil. un stat poate invoca eroarea ca viciu de consimţământ. Alte vicii de consimţământ privesc cazul în care are loc o încălcare evidentă a unei dispoziţii importante de drept intern privind competenţa de a încheia tratate. În caz contrar. În aceste cazuri este vorba despre tratate lovite de nulitate. prin acţiunea directă sau indirectă a unui stat participant la negocieri. sau o încălcare a unei restricţii speciale a competenţei unui reprezentant de a-şi da consimţământul la un tratat. se ridică problema nulităţii sau a anulării tratatului. De asemenea. Organizaţiile internaţionale încheie tratate în limitele competenţelor acordate de statele membre. dacă a fost determinat să încheie un tratat prin conduita frauduloasă a altui stat participant la negocieri. acest tratat este lipsit de orice efect juridic. b)Voinţa părţilor trebuie să fie exprimată în mod liber. dacă aceasta se referă la un fapt (o situaţie) pe care îl constituie existent la data încheierii tratatului şi care a reprezentat pentru el motiv esenţial al consimţământului de a încheia tratatul respectiv. statele în cauză putând oricând să invoce nulitatea lor. este nul un tratat a cărui încheiere este obţinută prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa. În cazul constrângerii asupra reprezentantului unui stat. O problemă se ridică cu privire la tratatele de pace. prin care se obţine consimţământul de a fi legat printr-un tratat. încălcare care a fost adusă la cunoştinţă celorlalte state participante la negociere. Un stat poate invoca aceste vicii de consimţământ drept cauze de nulitate sau poate accepta valabilitatea tratatului. În acelaşi mod poate fi invocată corupţia reprezentantului său. un stat poate să invoce dolul ca viciu de consimţământ. dacă încheierea unui tratat a fost obţinută în urma coruperii reprezentantului. potrivit Convenţiei de la Viena din 1969. Nu sunt tratate documentele intervenite între un stat şi persoane fizice ori juridice. Astfel. deoarece acestea sunt impuse ţărilor învinse.mişcări de eliberare sau beligeranţi. Pornind de la faptul că folosirea forţei şi ameninţarea cu forţa sunt interzise. se poate susţine că sunt valabile tratatele de pace impuse unui stat agresor.

interzicerea genocidului şi sclavajului. protocoale. 5. un preambul. sunt principiile fundamentale ale dreptului internaţional. termenul la împlinirea căruia încetează un tratat se numeşte rezolutoriu. în formă scrisă. aşa cum am menţionat.dar trebuie considerate nule aşa-numitele tratate de pace impuse de un stat agresor statului victimă. declaraţii de interpretare. ca şi unele din drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. normele dreptului războiului. . respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor. Obiectivul tratatului trebuie să fie posibil şi licit. Între aceste norme. c)Obiectul tratatului internaţional îl reprezintă raporturile juridice internaţionale creeate prin normele stabilite de tratat. care prevăd modul de intrare în vigoare a tratatului.Încheierea tratatelor Tratatele internaţionale se încheie. respectiv o normă de la care nici o derogare nu este permisă. de regulă. de care depinde intrarea în vigoare sau expirarea unui tratat. clauze finale. de regulă. mai rar. Pentru a fi licit. Un tratat cuprinde: un titlu. în limbile celor două ţări sau. într-o singură limbă de circulaţie internaţională. libertatea mărilor. în care se enunţă pe scurt domeniul reglementat şi părţile. data şi locul semnării.Elementele accesorii ale tratatelor a)Termenul este un eveniment viitor şi sigur. şi cuprind semnăturile reprezentanţilor părţilor. Un tratat poate avea şi anumite anexe (hărţi – la tratate de pace. schimburi de scrisori). condiţia poate fi suspensivă sau rezolutorie.3. 5. b)Condiţia este un eveniment viitor şi nesigur de care depinde începerea sau încetarea executării obligaţiilor prevăzute de un tratat. tratatul respectiv trebuie să nu fie în conflict cu o normă imperativă de drept internaţional. Tratatele bilaterale se elaborează. prevederile sau clauzele de fond. precum şi contextul politic în care ele plasează tratatul. care enunţă obiectivele urmărite de părţi. Termenul la împlinirea căruia intră în vigoare un tratat se numeşte termen suspensiv. care enunţă normele stabilite.4.

sau în trei limbi. în ultima perioadă. Prin depline puteri se înţelege documentul emis de autoritatea competentă a unui stat.pe căi diplomatice obişnuite. cu schimbarea locului acestora. b)Negocierea tratatului. . -în cadrul organizaţiilor internaţionale. respectiv prin ministerele afacerilor externe şi misiunile diplomatice. încălcarea unei dispoziţii de drept intern privind competenţa de a încheia un tratat poate fi invocată de un stat ca viciu de consimţământ. unele dintre acestea acţionează şi ca forumul de negociere de tratate. de importanţă fundamentală. este prima etapă a încheierii unui tratat. Negocierile pot avea loc: . prin delegaţii sau persoane împuternicite. dacă o asemenea încălcare este în mod obiectiv evidentă şi dacă ea priveşte o dispoziţie de drept intern. astfel. Negocierile se poartă. -prin persoane sau delegaţii împuternicite să negocieze tratatul. Au dreptul de a încheia tratate şeful statului. fiecare parte transmite proiectul său de înţelegere şi formează observaţii la proiectul celeilalte părţi. acestea se reunesc în capitala unuia din statele în cauză sau într-o altă localitate şi examinează unul sau mai multe proiecte de acord.prin convorbiri sau schimburi de corespondenţă. este procedura urmată pentru tratatele multilaterale. a)Dreptul de a încheia tratate internaţionale este stabilit în legislaţia fiecărui stat. -la conferinţe sau congrese internaţionale. de regulă. Pentru negocierea tratatelor de către alte persoane decât cele care au dreptul de a încheia tratate. în constituţia sa. care urmăreşte consemnarea într-un text a înţelegerii dintre părţi. de codificarea dreptului internaţional. Aşa cum am arătat. de regulă. adăugând la cele două limbi ale părţilor o limbă de circulaţie internaţională. sunt necesare depline puteri. în vederea stabilirii unui text comun. şeful guvernului şi ministrul afacerilor externe fără împuternicire specială. până când se ajunge la textul acceptat de ambele părţi. pentru a primi eventuale instrucţiuni. prin care sunt desemnate una sau mai multe persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea sau adoptarea unui tratat. delegaţiile sunt în permanenţă în contact cu guvernele lor. Tratatele multilaterale se încheie în mai multe limbi de circulaţie internaţională. strâns legate. pot avea loc mai multe runde de negocieri. în cadrul ONU au fost negociate şi adoptate majoritatea documentelor privind drepturile omului. . de către guverne.

şeful statului. . mai importante din punct de vedere juridic. faţă de tratat. Semnarea produce însă şi alte efecte. tratatele dobândesc forţă juridică numai printr-o procedură ulterioară. tratatele intră în vigoare prin semnare. În ceea ce priveşte tratatele multilaterale. Aceasta trebuie să rezulte. Astfel. din deplinele puteri sau acte de conduită din timpul negocierilor. Procedura depunerii şi verificării deplinelor puteri înainte de negociere este proprie conferinţelor internaţionale la care se negociază tratate multilaterale. în aceste cazuri. dar pentru a-l semna au nevoie de depline puteri. semnarea este actul definitiv prin care statul se angajează. sau într-un alt mod convenit de părţi. potrivit voinţei părţilor. consideraţi împuterniciţi de drept să negocieze un tratat şi să adopte textul său. prin noi negocieri. autentificarea poate avea loc şi prin semnarea unui Act final al conferinţei sau adoptarea unei rezoluţii a organizaţiei. în vederea confirmării ei). Ambasadorii şi reprezentanţii permanenţi acreditaţi sunt. în unele cazuri. Textul parafat sau cel semnat ad-referendum poate fi modificat. negocierile bilaterale au loc la nivel de ambasadori sau de experţi persoane cunoscute. pentru care nu se cer iniţial depline puteri la negocieri. acceptare) şi una comună (schimbul instrumentelor sau notificarea îndeplinirii procedurii interne). ceea ce se consideră a fi primul act juridic care creează unui stat obligaţii în legătură cu un tratat. consimţământul statului de a fi legat printr-un tratat sau pentru a îndeplini orice alt act faţă de tratat. şeful guvernului şi ministrul afacerilor externe. În practica actuală. de asemenea. aderare. Autentificarea poate avea loc şi prin semnarea ad-referendum (pentru a se adresa autorităţilor competente. care consemnează în anexă textul tratatului adoptat. din tratat. În majoritatea cazurilor. în mod expres. în fiecare ţară (ratificare. împuterniciţi de drept să efectueze orice acte cu privire la un tratat şi fără a fi obligaţi să prezinte depline puteri. e modul de exprimare a consimţământului său. prin parafarea textului. aprobare. depline puteri se acordă. până la semnarea definitivă. c)Semnarea tratatului are ca prim efect autentificarea textului stabilit prin negociere. În general. mai ales. Sunt consideraţi reprezentanţi ai statului. pentru semnarea tratatelor.pentru a exprima.

de a nu comite acte care ar priva un tratat de obiectul şi scopul său. aceasta trebuie să se facă într-un termen rezonabil. Altă procedură. Odată ce ratificarea a fost făcută. în domeniile economice şi tehnice s-a dezvoltat tendinţa ca tratatele. ca urmare a creşterii ritmului şi cerinţelor colaborării internaţionale. Ratificarea este. se pot formula rezerve) şi în mod necondiţionat. este acceptarea tratatului. ratificarea a devenit un mijloc ca parlamentul să controleze încheierea acordurilor de către puterea executivă. Un stat nu este obligat să ratifice un tratat semnat şi nu trebuie să motiveze faptul că nu-l ratifică. iar în altele de către şeful statului cu aprobarea prealabilă a parlamentului.În acest caz. În secolul XX. de cea mai mare importanţă pentru a conferi tratatelor forţă juridică. semnarea creează obligaţia. ratificarea avea caracterul unei simple formalităţi: de confirmare ulterioară a semnării de date pe tratat. După formarea statelor democratice din secolul XIX. în funcţie de conţinutul tratatului. în tratate nu se prevede un termen până la care trebuie să se efectueze ratificarea. d)Ratificarea tratelor este actul organului de stat competent. Ratificarea operează faţă de întregul text al tratatului (cu excepţia tratatelor multilaterale. oricare ar fi denumirile lor. De regulă. în mod expres sau printr-o referire generală. În practică. Ratificarea tratatelor se face în unele ţări de către parlament. în alte ţări de către şeful statului. Semnarea nu creează obligaţia de a ratifica tratatul. În perioada monarhiilor absolute. de regulă. ea nu mai poate fi revocată. în anumite limite. la care. să intre în vigoare prin semnare sau prin procedura aprobării de catre guverne. prin care acesta exprimă consimţământul statului de a se angaja printr-un tratat semnat de reprezentanţii săi. prevăzută în unele tratate. prevăzută de tratat. . pentru statul semnatar. Ratificarea a devenit astfel un act de sine stătător. această dispoziţie fiind exprimată la negocieri sau în depline puteri. până când statul îşi anunţă intenţia de a-l ratifica. Ea intervine şi atunci când statele participante au convenit la negocieri ca tratatul să fie supus ratificării sau semnarea să se facă sub rezerva ratificării.

prin care statul care nu a semnat tratatul îşi exprimă consimţământul de a se angaja prin acesta.e)Aderarea este o procedură similară ratificării. transmiterea instrumentelor de aderare. de regulă. Uneori se prevede un termen de la data schimbului ori a depunerii instrumentelor de ratificare. În acest caz. la data depunerii acestora. aderarea intervine numai după intrarea în vigoare a tratatului. Se prevede. instrumentele de ratificare. Depozitarul are funcţii tehnice. de a trimite copii ale textului original (certificate) tuturor statelor. În cazul tratatelor multilaterale. Se realizează prin schimbul unor documente care se confirmă de către fiecare stat parte. numai cu acordul tuturor părţilor contractante. În cazul tratatelor multilaterale. tratatele multilaterale generale sunt deschise tuturor ţărilor. aderarea altor ţări este permisă. . în vederea intrării în vigoare a tratatului. de primire a instrumentelor de ratificare sau aderare şi informarea statelor despre acestea. 5. în timp ce pentru tratatele multilaterale generale. În ceea ce priveşte tratatele multilaterale restrânse. aderare sau aprobare se transmit depozitarului tratatului care este un stat sau o organizaţie internaţională. dacă tratatul nu mai este deschis semnării. statelor care le semnează.Intrarea în vigoare a tratatelor Are loc. se stabileşte şi cerinţa depunerii unui anumit număr de instrumente de ratificare sau aderare. de regulă. conform prevederilor tratatului. Ţărilor care au pierdut termenul pentru ratificare le rămâne posibilitatea de a participa la tratat prin aderare. intrarea în vigore a tratatelor bilaterale în ziua schimbului instrumentelor de ratificare sau. aceasta poate interveni oricând. f)Schimbul instrumentelor de ratificare. pentru intrarea în vigoare a tratatelor. act prin care se exprimă definitiv consimţământul statului de a se obliga printr-un tratat.5. după cum s-a convenit la negocieri. ori notificare privind aprobarea. dar nu le ratifică în termenul prevăzut. ratificarea sau aderarea reprezintă ultimul act al încheierii tratatelor. sau prin transmiterea unor asemenea acte sau a unor note diplomatice prin care statele se informează reciproc asupra aprobării tratatului sau a îndeplinirii procedurilor cerute de legislaţia lor. în cazul tratatelor multilaterale. ca şi despre rezervele formulate. În general.

2)La rândul său. Neînregistrarea tratelor nu afectează însă în nici un fel forţa juridică a acestora. 3)Tratatele semnate în numele României se supun spre ratificare parlamentului. De asemenea. convenţii şi alte înţelegeri la nivel departamental. 5.6. Guvernul informează preşedintele şi parlamentul despre asemenea acorduri. Guvernul negociază aceste acorduri. sau nu a fost fixată o dată pentru aceasta. colaborarea politică şi militară. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul aderării. De asemenea se supun ratificării tratatele semnate la nivelul guvernului. pentru aceleaşi tratate. referitoare la. fie o altă dată care se stabileşte prin consimţământul statelor părţi de a fi legate prin tratatul respectiv. împuternicirile se dau de către guvern. Denunţarea tratatelor respective urmează aceeaşi procedură. 4/1991. în termen de 60 de zile.Dacă într-un tratat nu a fost fixată o procedură de intrare în vigoare. Singurul efect este că ele nu pot fi invocate în faţa organelor judiciare ale ONU. prin ministerul afacerilor externe. încheierea unor angajamente financiare. pe baza împuternicirii preşedintelui. adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor în vigoare. guvernul poate negocia şi semna tratatele încheiate la nivel guvernamental. . care eliberează în acest scop deplinele puteri. Pactul Ligii Naţiunilor şi Carta Naţiunilor Unite prevăd procedura înregistrării la organizaţiile respective a tratatelor internaţionale. încheierea tratatelor internaţionale în numele României intră în competenţa preşedintelui României. statutul persoanelor. ministrului afacerilor externe. 4)Acordurile şi convenţiile care. drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.Încheierea şi ratificarea tratatelor în România 1)Potrivit Constituţiei şi Legii nr. participarea la organizaţii internaţionale. guvernul. aprobă încheierea de acorduri. sau cele care prevăd în mod expres ratificarea. altor membri ai guvernului sau unor reprezentanţi diplomatici ai României. Pentru aceste acorduri. se consideră fie data semnării. Preşedintele poate da împuterniciri în acest scop primului ministru. potrivit obiectului lor. sunt supuse aprobării guvernului. nu trebuie ratificate. regimul politic sau teritoriul statului.

În practică. sunt încheiate de Ministerul Afacerilor Externe. respectiv drepturi şi obligaţii reciproce. aceasta nu se referă la acele acorduri şi convenţii care. Astfel. prin conţinutul lor. potrivit dispoziţiilor constituţionale. a hotărârilor adoptate şi a acordurilor în Monitorul oficial şi înregistrarea acestora la ONU. se merge chiar mai departe. În teorie. Legea prevede şi procedura încheierii tratatelor. statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte. respectiv iniţierea lor de către Ministerul Afacerilor Externe sau de către alte ministere şi organe centrale.7. prevăzându-se că. publicarea legilor de ratificare. Este reafirmată regula de drept internaţional conform căreia preşedintele. dar ele prevăd obligaţii numai între state. Sunt incluse şi prevederi cu caracter tehnic. pentru realizarea acestor date. Majoritatea tratatelor produc efecte pe teritoriul statelor. prin shimb de note sau scrisori. primul ministru şi ministrul afacerilor externe pot negocia şi semna tratate fără a prezenta depline puteri. această problemă este tratată în cadrul tezelor moniste sau al celor dualiste privind raporturile dintre dreptul intern şi dreptul internaţional. notificarea aprobării. 5. deci pentru persoane fizice şi juridice ale acestora. De aceea.5)Acordurile şi înţelegerile în formă simplificată. Ele trebuie executate cu bună credinţă. în colaborare cu MAE. Desigur. tratatele creează raporturi juridice. privind instrumentele de ratificare. s-a pus problema transpunerii tratatelor în norme de drept intern.Efectele tratatelor Faţă de statele părţi. fac necesară adoptarea unei legi. însă fiecare stat rezolvă problema aplicării tratatelor în dreptul său intern. potrivit Constituţiei României. . aplicabile persoanelor fizice sau juridice. conform unui principiu fundamental al dreptului internaţional (pacta sunt servanda). sub semnatura ministrului. aprobare în acelaşi mod sau împuternicirii eliberării de catre MAE. Tratatele ratificate de parlament fac parte din dreptul intern. şi pot intra în vigoare fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării. ratificare. prezentarea de propuneri pentru semnare. În domeniul drepturilor omului. în caz de neconcordanţă între.

un stat nu poate invoca dispoziţii ale dreptului său intern ca justificare pentru neaplicarea prevederilor unui tratat. incluzând în acelaşi articol obligaţia îndeplinirii lor cu bună credinţă şi considerarea lor ca parte a dreptului intern. Alte state adoptă legi speciale. O obligaţie nu se poate naşte pentru un stat terţ dintr-un tratat. efecte faţă de statele terţe. Un tratat poate creea drepturi în favoarea unui terţ dacă părţile înţeleg să-i confere asemenea drepturi şi dacă terţul consimte. de regulă. legile interne. conform prevederilor sale. Tratatele nu produc. în ceea ce priveşte toate tratatele. au prioritate reglementările internaţionale. prin încălcarea de către ea a unei obligaţii internaţionale. pactele şi tratatele la care România este parte şi pe de altă parte. implicit. A admite că. De asemenea. de executare a tratatului.pe de o parte. privind dreptul tratatelor. un tratat între două state impune altui stat obligaţii. Constituţia României dă prioritate în mod expres tratatelor în domeniul drepturilor omului şi. în scris. apare un conflict între o lege şi un tratat – care a fost introdus în legislaţie prin constituţie sau printr-o lege specială – problema nu se poate trata ca un simplu conflict între legi. Această eventualitate nu poate fi invocată de partea care ar creea imposibilitatea. ar însemna o încălcare a principiului fundamental al egalităţii suverane.Încetarea efectelor tratatelor Un tratat poate să înceteze. Alte cazuri de încetare a tratatului pot fi: -imposibilitatea de executare din cauza dispariţiei sau a distrugerii definitive a unui obiect indispensabil executării tratatului. poate să înceteze prin voinţa comună a părţilor sau prin încheierea unui nou tratat care reglementează aceleaşi probleme. totuşi. Potrivit Convenţiei din 1969. . decât dacă statul terţ acceptă în mod expres. o asemenea obligaţie. prin expirarea termenului sau executarea obiectului său.8. În cazul în care. 5. de introducere a prevederilor tratatului în legislaţia internă.

acţionează şi ca sancţiune faţă de statul care a produs încălcarea substanţială. dacă împrejurările respective au constituit un temei al încheierii tratatului şi dacă schimbarea care a intervenit modifică radical obligaţiile ce rămân de executat conform tratatului. sau chiar faţă de toate celelalte state. Ea nu se poate aplica prevederilor referitoare la protecţia persoanei umane. Este vorba de o schimbare fundamentală a împrejurimilor faţă de cele care existau în momentul încheierii tratatului şi care nu a fost prevăzută de părţi. ca de exemlu cele din domeniul poştei. transporturilor feroviare. Prin încălcare substanţială se înţelege respingerea neautorizată a unui tratat sau încălcarea unei prevederi esenţiale pentru realizarea obiectului sau scopului tratatului. -În sfârşit. pentru marea majoritate a tratatelor (cu excepţia celor privind regulile şi obiceiurile ducerii războiului). dacă încălcarea substanţială în cauză modifică radical situaţia în ceea ce priveşte executarea ulterioară a obligaţiilor. un stat parte poate să invoce o încălcare substanţială a unui tratat bilateral. că o schimbare a împrejurărilor nu poate fi invocată în cazul tratatelor prin care se stabilesc frontierele şi nici dacă schimbarea ar rezulta dintr-o încălcare a tratatului de partea care invocă schimbarea. -Unele tratate pot să înceteze ca urmare a ruperii relaţiilor diplomatice şi consulare. telecomunicaţiilor. de toate celelalte state părţi. O asemenea schimbare poate fi invocată.-încetarea calităţii de subiect de drept internaţional. pentru a-i pune capăt sau a suspenda aplicarea sa în totalitate sau în parte. o asemenea încălcare poate fi invocată şi de o singură parte. unele tratate pot fi suspendate pe perioada războiului. pentru a înceta efectele unui tratat. prin acordul unanim. în afară de răspunderea internaţională în ansamblu. Încetarea sau suspendarea tratatului. . Prevederile Convenţiei de la Viena din 1969 sunt foarte prudente în ceea ce priveşte condiţiile aplicării acestui mod de încetare a tratatelor. în caz. în vederea încetării definitive sau suspendării aplicării tratatului faţă de statul care este autorul încălcării. de către cealaltă parte. dacă acestea sunt indispensabile pentru aplicarea tratatului. Poate fi invocată şi o încălcare substanţială a unui tratat multilateral. cuprinse în tratatul cu caracter umanitar. Se prevede. -războiul. astfel. pentru a înceta sau suspenda tratatul faţă de statul care a comis încălcarea. ca urmare a aplicării regulilor succesiunii.

Revizuirea unui tratat poate duce la modificarea lui parţială sau totală şi la încheierea unui nou tratat. fiecare stat parte ramânând legat faţă de celelalte state printr-unul din aceste tratate. aceasta poate să intervină dacă din intenţia părţilor rezultă că ele au înţeles să admită posibilitatea denunţării sau dacă dreptul de a denunţa tratatul nu poate fi dedus din natura acestuia. cea a unui tratat multilateral retragerea statului respectiv din rândul statelor părţi. presupune acordul tuturor părţilor. Actul enunţării are întotdeauna şi conotaţii politice. În domeniul tratatelor multilaterale. cu condiţia să nu fie incompatibile cu realizarea efectivă a obiectului şi scopului primului tratat şi să nu aducă atingerea drepturilor celorlalte state-părţi. numai între unele părţi. . În acest caz. deci la încetarea lui. Denunţarea unui tratat bilateral are ca efect încetarea acestuia. Procedura revizuirii poate fi prevăzută în tratat sau poate să intervină la iniţiativa unui stat parte. Anularea obligaţiei şi retragerea dreptului nu se pot face decât cu consimţământul statelor părţi la tratat şi al statului în cauză. se ajunge adesea la tratate succesive.Denunţarea unui tratat este actul unilateral prin care un stat pune capăt unui tratat. De regulă. obiectivul tratatului încetează de a mai fi licit şi tratatul este lovit de nulitate. tratatul rămânând în vigoare faţă de statele care nu l-au denunţat. declarând că nu se mai consideră legat prin acesta. Dacă tratatul nu conţine prevederi exprese care să permită denunţarea. Anularea unui tratat poate să intervină ca urmare a apariţiei unei noi norme imperative a dreptului internaţional. Se pot încheia noi tratate. iată de ce acest mod de a pune capăt unui tratat trebuie folosit cu prudenţă. la care şi ele sunt părţi.

Dată fiind structura societăţii internaţionale şi specificul dreptului internaţional.Interpretarea tratatelor Este acţiunea de stabilire a sensului şi conţinutului exact al prevederilor tratatului. ea este obligatorie numai pentru părţile în litigiu şi pentru speţa respectivă. deci respectarea şi dezvoltarea colaborării internaţionale. de acorduri ulterioare privind interpretarea tratatului şi de practica urmată de părţi în aplicarea lui. de orice instrument legat de tratat. interpretarea părţilor este denumită interpretarea autentică. caracter de recomandare. inclusiv cele judecătoreşti. se iau în considerare şi lucrările pregătitoare şi împrejurările în care a fost încheiat tratatul. dacă aceasta se face prin acord între statele părţi. Desigur. De asemenea. în afară de textul propriuzis. în scopul aplicării depline şi corecte a acestuia. stabilit de o parte şi acceptat de celelalte. . Un anumit termen va putea fi înţeles într-un sens special. o asemenea interpretare are valoare limitată la statul respectiv şi în funcţie de competenţa organului care face interpretarea. în contextul lor şi în lumina obiectului şi scopului tratatului. O interpretare corectă este importantă pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a tratatului.5. ţinând seamă de sensul obişnuit atribuit termenilor tratatului. în cazul în care părţile supun un litigiu unei jurisdicţii internaţionale. În mod complementar. asemenea interpretări au.9. Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor prevede că tratatul trebuie interpretat cu bună credinţă. unele organizaţii internaţionale pot interpreta actele lor constitutive sau convenţii din domeniul lor de activitate. de regulă. interpretarea are chiar caracter obligatoriu. Ca reguli de interpretare. Există şi interpretarea judiciară internaţională. ca şi de orice norme aplicabile ale dreptului internaţional. şi organele interne ale unui stat. de orice acord legat de tratatul respectiv intervenit între părţi cu ocazia încheierii acestuia. dacă aceasta a fost intenţia părţilor la negocieri. ca drept creeat de statele suverane. rolul hotărâtor îl are interpretarea tratatului de către statele părţi la tratat. Interpretarea în context impune să se ţină seamă. pot să interpreteze un tratat.

dacă un alt sens nu este în mod evident urmărit sau nu rezultă din context. cele pe care şi le-au asumat. de la articole legate direct de prevederea care face obiectul interpretării şi de la preambulul tratatului. b)interpretarea logică. Ca metode practice de interpretare mai importante sunt cunoscute: a)interpretarea literară. ţinând seamă de condiţiile istorice concrete ale încheierii tratatului. atunci când sensul unei prevederi nu poate fi lămurit prin celelalte metode. potrivit scopului. e)interpretarea restrictivă sau extensivă. astfel încât să fie interpretat într-un sens care să ducă la aplicarea lui şi interpretarea axiologică. c)interpretarea sistematică. d)interpretarea istorică. . raţiunii urmărite de părţi. pentru a evita riscul lărgirii obligaţiilor statelor peste. atribuind cuvintelor sensul lor obişnuit. prin compararea unui tratat cu altele încheiate de aceleaşi părţi între ele sau cu alte state terţe. sunt menţionate ca reguli de interpretare a tratatului. în practică se tinde să i se dea o interpretare restrictivă.În doctrină. şi acordând prioritate textului în limba în care a fost negociat tratatul. pornind de la textul tratatului în ansamblu. în sensul de a evita interpretări divergente între diferitele prevederi: principiul efectului util. astfel încât sensul dat să se armonizeze cu al celorlalte prevederi.

.... contribui la o mai bună înţelegere reciprocă şi cooperare.. privind relaţiile comerciale... şi parte.... Preambul Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (denumite în cele ce urmează părţi. recunoscând că dezvoltarea comerţului poate...Propunere pentru modificare Acord comercial România-SUA ACORD din ... fiind de acord că legăturile comerciale reprezintă un element important şi necesar în întărirea relaţiilor lor bilaterale. şi promova respectul faţă de drepturile internaţionale recunoscute ale muncitorilor. ACORD COMERCIAL ROMÂNIA – SUA 6.6.......1. au convenit următoarele: dezvoltarea relaţiilor reciproc ..... luate separat).. între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. afirmând că dezvoltarea instituţiilor economice bazate pe economia de piaţă şi întărirea sectorului particular vor impulsiona avantajoase. din .. .. recunoscând că dezvoltarea contactelor directe între cetăţeni şi companii ale României şi cetăţeni şi companii ale Statelor Unite ale Americii va promova transparenţa şi înţelegerea reciprocă. considerând că extinderea relaţiilor dintre părţi va contribui la bunăstarea poporului fiecărei părţi..... luate împreună....... în dorinţa de a creea un cadru care să promoveze dezvoltarea şi extinderea legăturilor comerciale dintre cetăţenii şi companiile respective ale acestora.

în măsura în care oricare din prevederile OMC contravine prezentului acord. părţile vor aplica prevederile OMC. 2.Prevederi sau clauze de fond: ART. Ambele părţi reafirmă importanţa drepturilor şi obligaţiilor lor în cadrul Organizaţiei Mondiale de comerţ (OMC) şi. În vederea asigurării unui comerţ ne-discriminatoriu cu produse şi servicii. cu condiţia ca. Ambele părţi se angajează să ia parte în mod constructiv la tratative multilaterale care au ca scop îmbunătăţirea acordurilor existente şi la oricare alte tratative multilaterale sub auspiciile OMC. 3. tratamentul naţiunii celei mai favorizate cu privire la alocarea şi accesul la devizele necesare pentru plata unor astfel de importuri. şi vor acorda produselor fiecăreia dintre ele tratamentul naţiunii celei mai favorizate potrivit prevederilor OMC. la importurile de mărfuri şi de servicii originare din teritoriul celeilalte părţi. Fiecare parte va acorda. 6. rezultate în urma unor tratative multilaterale. 2 Obligaţii generale cu privire la comerţ: 1. importanţa prevederilor şi principiilor OMC pentru politicile lor economice respective. întrucât ţările membre UE nu mai fac parte din categoria celor în curs de dezvoltare. 2. Ambele părţi reafirmă importanţa participării lor la acordurile pe coduri OMC. inclusiv pe bază de reciprocitate satisfăcătoare a barierelor tarifare şi netarifare în calea comerţului. 1 Aplicarea OMC şi a anumitor acorduri pe coduri OMC: 1. în raporturile dintre ele. pentru care Congresul american aprobă acordarea de preferinţe comerciale. Părţile convin să menţină un echilibru satisfăcător al posibilităţilor de acces pe piaţă prin concesii în domeniul comerţului cu mărfuri şi servicii.Retragerea sistemului de preferinţe (SGP) pe care SUA le acorda României constituie o altă modificare în sistemul de relaţii comerciale. 5. acesta va fi efectuat pe bază de contracte între cetăţeni şi companii ale ambelor părţi. la care ambele sunt semnatare. În acest scop. ART. se va aplica acesta din urma 4. totodată. încheiate în exercitarea deciziilor lor comerciale independente şi pe baza .

3. cetăţenii şi companiile din România să mărească numărul de comenzi pentru produse şi servicii din Statele Unite ale Americii. .considerentelor comerciale cutumiare. Părţile vor adopta măsuri adecvate pentru încurajarea extinderii contractelor comerciale în scopul creşterii comerţului. 2. în timp ce Guvernul Statelor Unite ale Americii anticipează că efectul acestui acord va fi acela de încurajare a cumpărărilor sporite de produse şi servicii din România de către cetăţeni şi companii din Statele Unite ale Americii. calitatea. Părţile îşi afirmă dorinţa de a extinde comerţul cu mărfuri şi servicii în conformitate cu prevederile prezentului acord. Totuşi. fiecare parte va încuraja şi facilita participarea propriilor ei cetăţeni şi companii la asemenea manifestări. atât pe propriul său teritoriu. în termeni şi condiţii nediscriminatorii. părţile vor face public acest acord şi vor asigura ca acesta să fie pus la dispoziţia tuturor părţilor interesate. disponibilitatea. în perioada de valabilitate a prezentului acord. termenul de livrare şi condiţiile de plată. În acest scop. 3 Extinderea şi promovarea comerţului 1. cum sunt: târgurile. ART. părţile îi vor încuraja să îşi furnizeze toate informaţiile necesare în vederea facilitării tranzacţiilor respective. cât şi pe teritoriul celeilalte părţi. În mod similar. atunci când cetăţenii sau companiile hotărăsc să recurgă la operaţiuni de barter sau contrapartidă. În acest sens. expoziţiile. Ele vor lua măsuri adecvate pentru încurajarea şi facilitarea schimbului de mărfuri şi servicii şi pentru asigurarea de condiţii favorabile pentru dezvoltarea pe termen lung a relaţiilor comerciale între cetăţenii şi companiile lor respective. Nici una dintre părţi nu va cere de la/sau încuraja pe cetăţenii şi companiile sale să se angajeze în tranzacţii comerciale în barter sau contrapartidă cu cetăţeni sau companii ale celeilalte părţi. 3. Fiecare dintre părţi va permite participarea la astfel de manifestări a reprezentanţelor comerciale. misiunile şi seminariile. cum ar fi: preţul. Guvernul României se aşteaptă ca. Fiecare parte va încuraja şi facilita organizarea de manifestări comerciale promoţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful