P. 1
กรอบการนำเสนอผลงานBest Prครูอริศรา

กรอบการนำเสนอผลงานBest Prครูอริศรา

|Views: 15,571|Likes:
Published by Arisara Sasom

More info:

Published by: Arisara Sasom on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

1

กรอบการนำาเสนอผลงาน/วิ ธีปฏิบัติที่เป็ นเลิ ศ ( Best Practices )
1 ่ อผลงาน สื ่ อการเรี ยนรู้ออนไลน์ “Social Media By Krari!ara"
1 ่ อผเสนอผลงานนา#สา$อร% &รา ส'ส(
Îรงเรี uน&รี ส$)ส*%$%+ยา,าร-)#.$)*น/าน สังกั u ส0(1 23
Îทรศัnท 456374677
Îทรสาร 456374677 Îทรศัnทnอuอ 4862383359
e-mail ari!ara9579:;<ail1co<
ราuล:เอีuuการนำาเสนอผลงาน
1. nวาnสำาnัq÷องผลงาน¡ร อนวัตกรรnที่ นำาเสนอ
เ+,=น=ลยี>น?)--@A)นไ*ู0)BนาCี*,$า(สา(ารD>.ูเก%*การ>Eู อย/า#
F0ร/.ลาย อGาน$ย,$า(ส'*$ก>.ูก)AHู้>Eู สรูา#สีส)น ,$า(.ลาก.ลาย>น
การนGาเสนอ นGาเสนอ>นร้?FAA+ี ่เรูา,$า(สน>-Hู้>Eู >.ูHู้>Eูเก% *,$า(
สน@ กสนาน H/ อน,ลาย (ี,$า(ส@C +Gา>.ูรู้สIกอยาก-'>Eู อยาก-'ส)(H)ส
Fล'(ีHล>นEี$% J?ร'-Gา$)นCอ#,นเรา(ากย% ่#CI Kน
Jา(0ร'ราEA)LL)J%การ&IกMาF./#EาJ% 01& 9569 .($* N
เ+,=น=ลยีเ0ื ่ อการ&IกMา(าJรา OOHู้ เรี ยน(ีส%+P%ไ*ูร) Aการ0)BนาCี*,$า(
สา(ารD>นการ>Eูเ+,=น=ลยีเ0ื ่ อการ&IกMา>น=อกาสFรก+ี ่+Gาไ*ู เ0ื ่ อ>.ู(ี
,$า(รู้Fล'+)กM'เ0ีย#0อ+ี ่-'>Eูเ+,=น=ลยีเ0ื ่ อการ&IกMา>นการFส$#.า
,$า(รู้*ู$ยJนเอ#ไ*ูอย/า#J/อเนื ่ อ#Jลอ*Eี $% J Fล'.ล)กส้JรFกนกลา#
การ&IกMาC) Kน0ื KนQาน 0@+P&)กราE 9557 ไ*ูกGา.น*ส(รรDน'สGา,)LCอ#
Hู้เรี ยน>.ู(ี,$า(สา(ารD>นการ>Eู เ+,=น=ลยี สา(ารD>นการเลื อก Fล'>Eู
เ+,=น=ลยี *ู านJ/ า# R Fล'(ี +) กM'กร'A$นการ+า#เ+,=น=ลยี เ0ื ่ อการ
0) BนาJนเอ#Fล'ส) #,( >น*ู านการเรี ยนรู้ การสื ่ อสาร
การ+Gา#าน การFกู ?)L.าอย/ า#สรู า#สรร,์ D้ กJู อ# เ.(า'ส( Fล'(ี
2
,@ SPรร(
=ร#เรี ยน&รี ส$)ส*%
T
$%+ยา,าร-)#.$)*น/าน(ีร'AAการเรี ยนรู้$%Pี?U%A)J%+ี ่
เ?V นเล%&*ูานกร'A$นการ-)*การเรี ยนรู้ส/#เสร% (การ-)*การเรี ยนการสอน
Cอ#,ร้ 0)Bนาการเรี ยนรู้>.ูก)Aน)กเรี ยน(า=*ยJลอ*?รากUHลสGาเรV->.ู
เ.Vนอย/า#J/อเนื ่ อ#การ(ีส/$นร/$(Cอ#A@,ลากร+ี ่เกี ่ย$Cู อ#เ?V น?)--)ยสGา,)L
>นการ>.ูน)กเรี ยนFล'=ร#เรี ยน?ร'สAHลสGาเรV- การ0)Bนากร'A$นการ
-)*การเรี ยนการสอน>น?)--@A)น=ร#เรี ยน>.ู,$า(สGา,)Lก)A,@SWา0Cอ#
เ+,=น=ลยี+า#การ&IกMาเ0ื ่ อ>Eูเ?V นเ,รื ่ อ#(ือ>นการเ0%่(?ร'ส%+P%Wา0การ
-)*การเรี ยนรู้Fล'การAร% .าร-)*การ ส/ #เสร% (,$า(สา(ารDCอ#น)กเรี ยน
>.ู(ี,$า(สา(ารD+า#*ูานเ+,=น=ลยีเ0ื ่ อเ?V นเ,รื ่ อ#(ื อ>นการเรี ยนรู้Jา(
น=ยAาย-@*เนูนCอ#กร'+ร$#&IกMาP%การFล'-@*เนูนกลย@+P์Cอ#
สGาน)ก#าน,S'กรร(การการ&IกMาC) Kน0ื KนQานเ0ื ่ อสรูา#น% ส)ยการFส$#.า
,$า(รู้-ากF.ล/#เรี ยนรู้J/า#R (ี+)กM'กร'A$นการ+ี่ส/#Hล>.ูHู้เรี ยน(ี
,$า(รู้,#+น XYZdriZ; [Zder!\aZdiZ;!]
กล/@ (สาร'การเรี ยนรู้การ#านอาEี0Fล'เ+,=น=ลยี =ร#เรี ยน&รี ส$)ส*%
T
$%+ยา,าร-)#.$)*น/าน +ี ่H/าน(า(ีHลส)(^+P%
T
+า#การเรี ยน>นร'*)AEาJ% C) Kน
0ื KนQานX_`aYb]อย/้>นร'*)AJG่า =ร#เรี ยน(ีน=ยAาย>.ู,ร้0)Bนาการเรี ยน
การสอนเ0ื ่ อเ0% ่(Hลส)(^+P%
T
+า#การเรี ยน>นร'*)AEาJ% *) #น) Kนกล/@(สาร'
การเรี ยนรู้การ#านอาEี0Fล'เ+,=น=ลยี -I #ไ*ู?รI กMา.ารื อร'*(ส(อ#
?ร) Aเ?ลี่ยน$%Pีสอนเ0ื ่ อ0)Bนากร'A$นการ,%* กร'A$นการFส$#.า
,$า(รู้ เ0ื ่ อยกร'*)AHลส)(^+P%
T
Cอ#น)กเรี ยน>.ูส้#CI Kน
*) #น) KนCูา0เ-ูา-I#ไ*ู0)Bนาเ$VAไcJ์
d\\efgghrari!ara1iordere!!1co< -ากiii1iordere!!1co<
cI ่#เ?V นเ$VAไcJ์>.ูAร% การjรี CI Kนเ0ื ่ อเ?V นสื ่ อน$)Jกรร( >นราย$% Eา+ี ่สอน
3
0)Bนา,$า(รู้,$า(สา(ารD+า#*ูานเ+,=น=ลยีCอ#น)กเรี ยน>.ูไ*ู(ีส/$น
ร/$(>นการ0)Bนาสื ่ อFล'F.ล/#การเรี ยนรู้=*ย>Eู Social Media ไ*ู
อย/ า#(ี?ร'ส%+P%Wา0 เ?V นE/อ#+า#สื ่ อสารสGา.ร) A?ร'กา&gF-ู #
?ร'Eาส)(0)นP์C/า$สารFล'Cูอ(้ลสารสนเ+& สGา.ร) AE@(Eน Hู้?ก,รอ#
น)กเรี ยนFล' เ?V นสื ่ อการเรี ยนการสอนอ%เลVก+รอน% กส์ สGา.ร) A,ร้Fล'
น)กเรี ยน
+ี ่สน>-เCูา(า&IกMา Fล'เ?V นF.ล/#เรี ยนรู้เ0%่(เJ%(Cอ#น)กเรี ยนเยา$Eน
Fล'Hู้สน>-+)่ $ไ?
2. %uปร:สงnuล:เป า¡nาu ÷องการuำาเนิ นงาน
71 เ0ื ่ อ0)Bนาสื ่ อการเรี ยนการสอนออนไลน์=*ย>Eู Social Media
91 เ0ื ่ อ0)Bนา+)กM',$า(สา(ารD+า#*ูานเ+,=น=ลยี>.ูก)AHู้เรี ยน
21 เ0ื ่ อ>.ูHู้เรี ยนสา(ารD0)Bนาสื ่ อการเรี ยนรู้*ู$ย Social Media ไ*ู
3. กร:บวนการผลิตผลงาน ¡ร อ÷ั นตอนการuำาเนิ นงาน
>นการ*Gาเน% น#าน0)Bนา,@SWา0การ-)*การเรี ยนการสอน Cูา0เ-ูา
ไ*ูเCูาส(),รเCูาร) AการอAร(การ>Eู Social Media >นการ-)*การเรี ยนรู้
-ากสGาน)กเ+,=น=ลยีเ0ื ่ อการเรี ยนการสอน>น Social Media สื ่ อส)#,(
ออนไลน์+ี ่กGาล)#เ?V น+ี ่สน>-cI ่#การ>Eู Social Media>นเE% #P@รก% -?ร'สA
,$า(สGาเรV- ,ร้เราสา(ารD0)Bนาการ-)*การเรี ยนการสอน=*ย>Eู Social
Media เ.(ือนก)A>นเE% #P@รก%- การFลกเ?ลี ่ยนเรี ยนรู้ร'.$/า#ก)นFล'ก)น
การ>Eู สื ่ อร/$(ก)น การFA/#?)นสื ่ อcI ่#ก)นFล'ก)น การ-) *การ,$า(รู้ ,$า(รู้
>นJ)$Fล',$า(รู้-ากการเรี ยนรู้ ,$า(สน@ กสนาน>นการ>Eู Social
Media Fลกเ?ลี ่ยนเรี ยนรู้ H/ อน,ลายอาร(S์ เล/นเก( ล#J) $อย/า#Hส(
Hสาน +Gา>.ูเก%*,$า((/@#(/@นJ) K#>->นการ+ี ่-'นGา,$า(รู้ (า>Eู>นการ
-)*การเรี ยนการสอน เ0ื ่ อ>.ูน)กเรี ยนไ*ูเรี ยนรู้อย/า#สน@ กสนานFล'(ี
4
สาร' -ากน) KนนGา,$า(รู้(า0)Bนากร'A$นการเรี ยนรู้ =*ย>Eู Social
<edia Jา(C) KนJอน$#-ร klmn *) #นี K
=*ยไ*ู*Gาเน% นการ>นล)กMS'0)Bนา?ร) A?ร@#>.ูเ+/า+)นเ+,=น=ลยี>Eู
เ+,=น=ลยี>นการเรี ยนรู้Jา(FHนW้(%*)#นี K
4. ผลการuำาเนิ นการ/ผลสั nqทธิ

/ปร:Îu1นที่Ìuรับ
` &IกMา$%Pีการ>Eู สื ่ อน$)Jกรร(>.(/R
` &IกMา.ล)กส้Jร -@*เนูน น=ยAาย
,@ Sล)กMS'อ)น0I#?ร'ส#,์ ส(รรDน'
J)$Eี K$)* สาร'การเรี ยนรู้
` -)*+GาFHนการ-)*การเรี ยนรู้+ี่>Eู !ocial
<edia >นการเรี ยนรู้
>Eูเ$VAไcJ์+ี ่เ?V นสื ่ อส)#,(+ี ่เกี ่ย$Cูอ#>น
การFลกเ?ลี ่ยนเรี ยนรู้ร'.$/า#,ร้ก)A
น)กเรี ยน ,ร้ก)AHู้?ก,รอ# น)กเรี ยนก)A
น)กเรี ยน
?o%A)J%การสอน=*ย>Eู Social Media >น
ราย$%Eา การสรูา#สรร,์E% Kน#าน ร'*)A
()Pย(&IกMา?ี +ี ่ O >นWา,เรี ยน+ี่ 7 Fล'
ราย$%Eา =,ร##าน,อ(0%$เJอร์ ร'*)A
()Pย(&IกMา?ี +ี ่ O >นWา,เรี ยน+ี่ 9
`?ร'เ(%นHล,$า(0I#
0อ>-น)กเรี ยน>นการ
>Eู Social Media >น
การ?ร) A?ร@# +A+$น
0)Bนา Fลกเ?ลี ่ยน
เรี ยนรู้ -ากเ*%(>Eู
5
1. ,ร้(ีสื ่ อน$)Jกรร(การเรี ยนการสอนออนไลน์=*ย>Eู Social <edia
2. น)กเรี ยน(ี+)กM'+า#*ูานการ>Eูเ+,=น=ลยีสา(ารD>Eู>นการFส$#.า
,$า(รู้*ู$ยJนเอ# รู้-) ก
การ+Gา#านเ?V น+ี( เ?V นHู้นGาHู้Jา(+ี ่*ีJา(ร'AA?ร'EาP%?ไJย
3. น)กเรี ยนE) Kน()Pย(&IกMา?ี +ี ่ O (ีเ$VAไcJ์+ี ่0)Bนา-าก Social Media
เ0ื ่ อการเรี ยนรู้Fล' (ีสื ่ อ paceqooh >Eู >นการFลกเ?ลี ่ยน,$า(รู้
>นการ-)*กร'A$นการเรี ยนการสอนไ*ู-)*การJา(กร'A$นการ
เรี ยนรู้>นCS'เ*ี ย$ก) น&%Mย์(ี,$า(FJกJ/า#ก)น>นร'*)A,$า(รู้,$า(เCูา>-
การ,%* Hลส)(^+P%
T
+า#การเรี ยน >นน)กเรี ยน+ี่(ีHลการเรี ยนJG ่าไ*ูสอน
6
เสร% (Fล'Fน'นGาการเรี ยนรู้>.ูน)กเรี ยน-น?ร'สAHลสGาเรV-(ีHลการเรี ยน
+ี ่*ี CI Kน(ีHล#าน+า#*ูานเ+,=น=ลยี+ี ่สา(ารDนGาไ?0)BนาJ/อยอ*ไ*ู
น)กเรี ยน+ี ่(ีร'*)AHลการเรี ยนส้#ไ*ู0)Bนาส/#เสร% (>.ู(ี,$า(สา(ารDส้#
CI Kนไ?อีกร'*)A.นI ่ # เ?% *=อกาส>.ูน)กเรี ยนFส*#rี (ื อ=*ยการส/ #น)กเรี ยน
เCู าร/$(?ร'ก$* การFC/ #C) น+)กM'+า#*ูาน,อ(0%$เJอร์ J/า#ร'*)AJ/า# R
-ากการ-) *กร'A$นการเรี ยนการสอนส/#Hล>.ูน)กเรี ยน(ีHลส)(^+P%
T
+า#การเรี ยน+ี่*ี CI Kน (ีHลส)(^+P%
T
+า#การเรี ยน>นร'*)AEาJ%C) Kน0ื Kน
QานX_`aYb]ส้ #CI Kน (ี+) กM'+า#*ูานเ+,=น=ลยี สา(ารDนGาไ?>Eู>นEี $%J
?ร'-Gา$)น >Eู >นการสืA,ูน ,ูน,$ูาCูอ(้ล+ี ่เ?V น?ร'=ยEน์ >นการ&IกMา
เ?V น0ื KนQาน>นการ&IกMาร'*)Aส้#J/อไ?Jลอ*-นสา(ารD>Eูเ+,=น=ลยี>น
การเรี ยนรู้ไ*ูอย/า#J/ อเนื ่ อ#Jลอ*Eี $% J
5. ปั%%ัunวาnสำาเร็%
,$า(ร/$((ือCอ#Hู้+ี ่เกี ่ย$Cู อ# Hู้Aร% .ารร'*)Aส้# Hู้ Aร% .าร Hู้
?ก,รอ# เ0ื ่ อน,ร้ น)กเรี ยน ร'AAสื ่ อส) #,(ออนไลน์ A+Aา+.นูา+ี ่Cอ#
,ร้Hู้สอน *) #นี K
` Hู้Aร% .ารร'*)Aส้# เ.Vน,$า(สGา,)LCอ#เ+,=น=ลยี ส/ #เสร% (
สน)Aสน@ น -)*=,ร#การอAร(>.ู,$า(รู้
` Hู้Aร% .าร>.ูการสน)Aสน@ น>นการ0)Bนาร'AAอ%นเ+อร์เนVJ>.ู
สา(ารD>Eู>นการ*Gาเน% นการ-)*การเรี ยนการสอน -) *>.ู(ีF.ล/#
การเรี ยนรู้ ร'AAอ%นเ+อร์เนVJAร% การน)กเรี ยนอย/า#+)่ $DI#
` Hู้?ก,รอ#สน)Aสน@ นน)กเรี ยน J% *J) K#ร'AAอ%นเ+อร์เนVJ,$า(เรV$ส้#
>.ูก)Aน)กเรี ยน+ี ่Aูาน
` เ0ื ่ อน,ร้*ู$ยก) นสน)Aสน@ น >.ู,$า(ร/$((ือ >นการ-'0)Bนา
กร'A$นการเรี ยนการสอน*ู$ยเ+,=น=ลยี
7
` น)กเรี ยน เ.Vน,$า(สGา,)LCอ#การ>Eู สื ่ อ Social Media เ?V นเ,รื ่ อ#
(ือ>นการเรี ยนรู้
` ร'AAสื ่ อส)#,(ออนไลน์+ี ่-)*>.ู(ีการ>.ูAร% การ Social Media jรี
Fล'สา(ารD>Eูไ*ูอย/า#.ลาก.ลาย
` ,ร้Hู้สอน?ร) Aเ?ลี่ยนA+Aา+การ-)*การเรี ยนการสอน เ?V น+ี ่
?รI กMา สอนอย/า#ก) ลยาS(%Jร >.ู,Gา?รI กMาน)กเรี ยนไ*ูJลอ*เ$ลา
Jา(+ี ่น)กเรี ยนJูอ#การ
6. บทเรี uนที่Ìuรับ (Lesson Learned)
-ากการ*Gาเน% นการ?U%A)J%การสอน=*ย>Eู Social Media 0A$/า
` น)กเรี ยน(ี,$า(รู้ (ี,$า(สา(ารD>นการเรี ยนรู้ไ*ู*ู$ยJนเอ# (ี
,$า(สา(ารD>นการ>Eูเ+,=น=ลยี>นการเรี ยนรู้ สา(ารDสรูา#สรร,์
E% Kน#าน =,ร##าน,อ(0%$เJอร์+ี ่เ?V น?ร'=ยEน์J/อJนเอ# ส) #,( Fล'
(ีการFลกเ?ลี ่ยนเรี ยนรู้cI่#ก)นFล'ก)น ไ*ู อย/า#สรูา#สรร,์ เHยF0ร/
Hล#าน-ากการเรี ยนรู้Cอ#Jนเอ#*ู$ย,$า(Wา,W้(%>-
` ,ร้(ีการ0)BนาJนเอ#อย/า#J/ อเนื ่ อ# (ี กร'A$นการ-)*การเรี ยนรู้+ี ่
เนูนHู้เรี ยนเ?V นสGา,)Lส/#เสร% (การ>Eูเ+,=น=ลยี>นการเรี ยนรู้
0)Bนา+)กM'กร'A$นการ,%*>.ูHู้เรี ยนไ*ูเรี ยนรู้*ู$ยJนเอ#Fล'(ี
,$า(,%*สรูา#สรร,์ (ี,$า(Wา,W้(%>- Fล'Eื ่ นE(>นHล+ี ่เก% *Fก/
น)กเรี ยน
` =ร#เรี ยนไ*ูร) AการEื ่ นE(-ากHู้?ก,รอ# Fล'E@(Eน
` Hู้?ก,รอ#(ี,$า(เEื ่ อ()่ น>นการ-)*การ&IกMาCอ#,ร้ =ร#เรี ยน Fล'
Wา,W้(%>->นJ)$A@Jร.ลาน
` E@(Eน(ี,$า(Wา,W้(%>-+ี ่ไ*ูเCูา(า(ีส/$นร/$(>นการ-)*การ&IกMาCอ#
,ร้Fล'=ร#เรี ยน
8
÷ อเสนอuน:uล:÷อnวรร:วัง
` ,ร้Jู อ#$%เ,รา'.์.ล)กส้ JรFล'J)$Eี K$) * Hลการเรี ยนรู้Fล'กGาก)A*้Fล
น)กเรี ยน>นการ&IกMาเรี ยนรู้>.ูJร#?ร'เ*VนFล'เ?ู า.(ายCอ#การ-) *
ก%-กรร(การเรี ยนรู้
7. การเผuunร/การÌuรับการuอnรับ/รางวัลที่Ìuรับ
1. ไ*ูร) AเกียรJ%A)Jร ,ร้Hู้>Eู Social Media >นการ-)*การเรี ยนการ
สอน-นเ?V น+ี ่?ร'-)กM์
2. เ?V น,S'+Gา#านFล'$%+ยากร =,ร#การ ,ร้+้? Cอ#สGาน)กเ+,=น=ลยี
เ0ื ่ อการเรี ยนการสอน ส0Q1
3. เ?V น,S'+Gา#านFล'$%+ยากร =,ร#การ Social Media ร/@น+ี ่ 9
Cอ#สGาน)กเ+,=น=ลยีเ0ื ่ อการเรี ยน
การสอน ส0Q1
4. ไ*ูร) A,)*เลือก เ?V น,ร้Hู้สอนกล/@(สาร'การ#านอาEี0Fล'เ+,=น=ลยี
*ีเ*/น Cอ#,@ร@ สWาเCJ0ื Kน+ี ่การ&IกMา น/าน 7
51 ไ*ูร) Aการ,)*เลือกเ?V น,ร้สอน*ี -) #.$)*น/าน
6. เ?V น$%+ยากร>.ู,$า(รู้>นการ-)*+Gาสื ่ อการสอน *ู $ย Social Media
` อAร(>.ูก)A,ร้ส0+1น/าน 7 เ*%(
` อAร(>.ูก)AHู้Aร% .ารส0+1น/าน 7 เ*%(
` อAร(>.ูก)A,ร้>น=ร#เรี ยน
` อAร(>.ูก)A,ร้=ร#เรี ยน.นอ#A)$0%+ยา,(
` อAร(>.ูก)A,ร้กล/@(=ร#เรี ยนส.$%+ยาเCJน/านเ.นื อ
นักเรี uนÌuรับรางวัล NSC2011 ร:uับnาn
เ¡น อ 2 ที n_ 12,000 บาท

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->