You are on page 1of 8

‫‪Upload by eArchitects.

ir‬‬

‫طرح توجیهی‬

‫ساخت قطعات سیستماتیک‬


‫محوطه سازی‬

‫تهیه‪:‬دکتر هوشنگ راستگو‬

‫برای دریافت نسخه کامل تماس بگیرید‬


‫مقدمه‬

‫ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون کشور در حال توسعه ایران به‬
‫ساخت و ساز باعث نیاز کشور به مواد اولیه و سرعت بخشی‬
‫به ساخت و ساز گردیده است که عدم دانش فنی کافی‬
‫کارگران و استادکاران که باعث نیز باعث مشکلت عدیده ای‬
‫‪.‬در این زمینه می گردد‬
‫لهذا در این راستا شرکت کارنو به عنوان یک شخصیت حقوقی‬
‫که از سال ‪ 1381‬در زمینه ساخت و ساز فعالیت داشته و تحت‬
‫عنوان مشاور مهندسی در پروژه های کوچک و بزرگ فعالیت‬
‫نموده است و با استفاده از تجاربی که در این زمینه بدست‬
‫آورده و مطالعاتی که در مورد حل مشکلت در موارد مشابه در‬
‫سایر کشورها انجام داده است اکنون سعی در تولید و انجام‬
‫مطالعات امکان سنجی مقدماتی جهت تولید سیستم های‬
‫ساخت سریع و سیستماتیک کردن ساخت و ساز را نموده است‬
‫که خود موجب سهولت در نصب توسط کارگران عادی و‬
‫سرعت بخشیدن به کار می شود ‪ .‬که در انتها از رکود سرمایه‬
‫و هزینه های ناشی از عدم انجام صحیح کارجلوگیری نموده و‬
‫‪ .‬موجبات رونق اقتصادی را بدنبال خواهد داشت‬
‫‪ :‬طرح های پیشنهادی‬
‫طرح ساخت قطعات سیستماتیک محوطه سازی(تولید ‪1-‬‬
‫)قطعات پیش ساخته جهت محوطه سازی‬
‫مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت قطعات ‪2-‬‬
‫سیستماتیک دکوراتیوساختمان ( سیستم پیش ساخته جهت‬
‫)دکوراسیون‬
‫طرح تولید قطعات ساخت سیستماتیک دکوراتیوساختمان ‪3-‬‬
‫‪ :‬طرح پیشنهادی یک‬
‫با توجه به تجربیات و بررسی های مقدماتی بعمل آمده ‪،‬‬
‫مطالعات مقدماتی توسط این شرکت انجام گرفته است که در‬
‫صورت تایید طرح تقدیم میگردد لهذا کلیت طرح به شرح ذیل‬
‫‪ :‬می باشد‬
‫‪ :‬نوع آوری و عدم اشباع طرح پیشنهادی‬
‫با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است ‪ ،‬اکثر‬
‫تولیدات کارگاهی در کشور هنوز بصورت سنتی و فاقد برنامه‬
‫ریزی و طرح کلی می باشد که خود منجر به تولید ناموفق یا‬
‫عدم دستیابی به بازار فروش مناسب می گردد که در انتها یا‬
‫باعث به هدر رفتن نیروی کار و سرمایه می گردد و یا اشباع‬
‫برخی از مشاغل باعث رکود در تولید آن نوع صنعت میگردد‬
‫حتی بسیاری از کارخانجات فقط نقش در بال بردن ظرفیت‬
‫تولید یک محصول را دارند که بازار آن اشباع شده است ‪ .‬لذا‬
‫یافتن طرحی نو و یا تولید بهینه و با روشی متفاوت از روشهای‬
‫سنتی می تواند در موفقیت و گرداندن چرخه تولید کشور نقش‬
‫بسزایی داشته باشد ‪ .‬که طرح پیشنهادی بعنوان طرحی نو و‬
‫بعنوان صنعتی که نیازهای ساخت و سازی کشور را فراهم می‬
‫‪ .‬نماید قابل بررسی می باشد‬
‫‪:‬محصول‬
‫در کشور ما برای اینکه بتوان با خاک شروع به ساخت وساز‬
‫نمود می توان به چندین صورت عمل کرد در قدیم خاک را‬
‫بصورت خشت در ساخت و ساز بکار می بردند که امروزه جای‬
‫خود را به آجر داده است یا می توان بصورت امروزی تر آن را‬
‫تبدیل به بتون کرد و بصورت بلوکه برای ایجاد دیوار و ساخت‬
‫بنا استفاده کرد ‪ .‬که اکثرا امروزه دیده می شود برای بازدهی‬
‫بیشتر آجرها تبدیل به بلوکه های سفالی شده است ‪ .‬از این‬
‫مصالح در کف سازی و یا تفکیک مسیرها ‪ ،‬باغچه بندی فضاهای‬
‫‪ .‬سبز نیزاستفاده می شود‬
‫اما هدف ما از استفاده از خاک چیست ؟ ما سعی می کنیم با‬
‫مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته و مشاهده فرآورده‬
‫هایی که در سایر کشورها وجود دارد زمینه را برای طراحی و‬
‫استفاده جدید از این محصول در صنعت ساختمان فراهم آوریم‬
‫‪ .‬بعنوان نمونه تصویری را که مشاهده می نمایید نمونه ا ی‬
‫ازاستفاده از بلوک به روشی متفاوت در محوطه سازی است‬
‫که در کشور انگلستان مورد استفاده قرار می گیردوبه آسانی‬
‫‪ .‬در ایران قابل تولید می باشد‬
‫ما سعی می کنیم با بررسی این طرحهای جدید و پیاده کردن‬
‫آن در کشورمان تحولی در این نوع تولیدات ایجاد نماییم و با‬
‫استفاده خلقانه از پتانسیل هایمان تکنولوژی جدید را به کمک‬
‫گرفته و از تولیدات سنتی و بسته قدیمی کناره گیری نموده از‬
‫ایجاد محصولت تکراری اجتناب و با نوآوری در طراحی فقط‬
‫نقش در انبوه کردن تولید محصولی را که در کشور تولید‬
‫‪ .‬میشده نداشته باشیم‬

‫‪ :‬نیازمندی و بازار فروش‬


‫بررسی نیازمندیهای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که‬
‫اکنون به شکوفایی صنعتی رسیده اند و مطالعه در مورد‬
‫روشهای تولید و یا نوع محصولتی که در کشورهای پیشرفته‬
‫وجود دارند کمک مهمی در یافتن کالی مناسب و قابل تولید در‬
‫کشور را به ما می شناساند ‪ .‬از آنجا که فعالیت این شرکت در‬
‫زمینه طراحی و نظارت در امر ساخت و ساز می باشد و امروز‬
‫یکی از جنبه های آبادانی یک کشور ساخت و ساز ساختمانها ‪،‬‬
‫پارکها و راهها می باشد و اختصاص اکثر منابع مالی کشور به‬
‫این مهم توسط دولت ‪ ،‬سبب شده بازار فروش محصولت این‬
‫صنعت رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته باشد ‪ .‬نیاز به‬
‫سرعت بخشیدن و استفاده از سیستمهای پیش ساخته از موارد‬
‫مهم در کشور محسوب می شود ‪ .‬هر چند در کشور تلشهایی‬
‫برای ساخت و ساز سیستماتیک صنعتی در تولید صورت گرفته‬
‫اما در صنعت ساختمان هنوز اقدام جدی در این زمینه نشده‬
‫‪ .‬است‬
‫امید این می رود که با سیستماتیک شدن سیستم های ساخت و‬
‫ساز ‪ ،‬ارزانی ‪ ،‬سهولت در ساخت و سرعت بخشی به کار را‬
‫‪ .‬شاهد باشیم‬
‫نیروی انسانی‬
‫جهت انتخاب نیروی انسانی ترجیحا افراد بومی منطقه در نظر‬
‫گرفته می شوند که تعداد لزم جهت پروژه ‪ 20‬نفر برآورد می‬
‫گردد که بصورت کارگران عادی – کارگران فنی – کارشناسان و‬
‫مهندسین را شامل می گردد ‪ .‬این نیروها در قسمتهای مختلف‬
‫کارگاه شامل بخش مواد اولیه و تجهیزات‪ ،‬بخش تولید ‪ ،‬بخش‬
‫اداری ( حسابداری ‪ ،‬تدارکات ‪ ،‬کارگزینی و ‪ ) ...‬بخش فروش و‬
‫بازاریابی ‪ ،‬بخش بهینه سازی تولید و کنترل کیفیت ‪ ،‬بخش‬
‫طراحی و مدیریت بکار گرفته می شوند‬
‫‪ :‬مواد اولیه‬
‫عمده مواد اولیه بکار رفته در تولید ‪ ،‬خاک رس ‪ ،‬ماسه و‬
‫سیمان است که از مواد اولیه موجود در داخل کشور می باشد‬
‫‪ .‬و احتیاجی به تحمیل هزینه های وارداتی نیست‬
‫از دیگر مواد بکار رفته افزودنی های شیمیایی است که جهت‬
‫‪ .‬بال بردن کیفیت تولید از آنها استفاده می شود‬
‫که در این صورت دغدغه ای برای کمبود مواد اولیه و گرانی آن‬
‫نخواهیم داشت بیشترین هزینه که در رابطه با این موضوع‬
‫خواهیم داشت حمل و نقل این مواد می باشد که با پیش بینی‬
‫های انجام شده نزدیکی به منابع در دستور کار قرار گرفته تا‬
‫حد امکان نسبت به این مسئله نیز کاهش هزینه داشته باشیم‬
‫همچنین خرید وسایل حمل و نقل نیز می تواند در صورت‬
‫اختصاص بودجه مناسب جهت پروژه نیز در دستور کار‬
‫قرارگیرند تا صرفه اقتصادی چرخه تولید و نیروی کار جذب‬
‫‪ .‬شده مقرون به صرفه گردد‬
‫‪ :‬پروسه تولید‬
‫امروزه سیستماتیک شدن خطوط تولید در اکثر کارخانجات‬
‫کشور متداول شده که بدلیل مشکلت مالی ‪ ،‬کارخانجات قادر‬
‫به تجهیز خطوط و امکان تولید سیستماتیک را ندارند با توجه به‬
‫برآورد های اولیه ‪ ،‬این شرکت اکنون قادر به ایجاد سیستم‬
‫تولید مکانیزه نمی باشد که با گذشت زمان و فعالیت بخش‬
‫بازاریابی جهت گسترش فعالیت ‪ ،‬این مهم در سر فصل های‬
‫کاری آینده قرار خواهد گرفت که در شروع امر تا حد توان‬
‫‪ .‬مالی پروسه تولید بهینه خواهد گردید‬
‫‪ :‬نگهداری و انبار‬
‫پس از انجام فرایند تولید اجناس تولید شده در قسمتی که‬
‫جهت اینکار تجهیز شده نگهداری می شوند که شاید یک سوم تا‬
‫یک چهارم مساحت زمین را به خود اختصاص می دهد همچنین‬
‫جهت فروش محصولت به انبار دیگری نیز در نزدیکی مناطق‬
‫شهری نیاز است که می تواند مساحتی معادل یک سوم تا یک‬
‫‪ .‬چهارم انبار اصلی را داشته باشد‬

‫‪ :‬حمل و نقل محصولت‬


‫همانطور که قبل نیز ذکر گردید یکی از مخارج اصلی پروسه‬
‫تولید تا فروش حمل و نقل محصولت و مواد اولیه می باشد که‬
‫نزدیکی به منابع و در اختیار داشتن ماشین آلت حمل و نقل‬
‫تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت که فقط حدود‬
‫یک هشتم سرمایه اولیه خرید ماشین آلت به آن اختصاص داده‬
‫شده است که فقط جوابگوی پیش پرداخت اولیه خرید ماشین‬
‫آلت حمل و نقل بصورت اقساطی از کارخانجات تولید کننده‬
‫‪ .‬می باشد‬

‫‪ :‬منابع‬
‫سرمایه با توجه به مطالعات اولیه برآورد تقریبی این شرکت به‬
‫‪ :‬شرح ذیل می باشد‬
‫تهیه زمین و ساخت ابنیه لزم در شهرکهای صنعتی ‪ 2‬تا ‪3000‬‬
‫‪ 000/000/600‬ریال‬ ‫متر‬
‫تهیه ماشین آلت و ابزار اولیه‬
‫‪ 000/000/600‬ریال‬
‫هزینه های مالی جهت اخذ امتیاز و موافقت های لزم‬
‫‪ 000/000/70‬ریال‬
‫هزینه تبلیغات و بازاریابی‬
‫‪ 130 /000/000‬ریال‬
‫هزینه تجهیز کارگاه‬
‫‪ 200 /000/000‬ریال‬
‫اندوخته کارگاهی جهت شروع تولید‬
‫‪ 100 /000/000‬ریال‬
‫جمع هزینه ها‬
‫‪ 700/1 /000/ 000‬ریال‬
‫‪ .‬سرمایه اولیه این شرکت ‪ 200 /000/000‬ریال می باشد‬

‫‪ :‬طرح پیشنهادی دو‬


‫از آنجا که برای شروع به فعالیت برنامه ریزی و مطالعات‬
‫مقدماتی لزم می باشد که امکانپذیر بودن طرح و نحوه‬
‫سرمایه گذاری و تنظیم منابع ‪ ،‬نیروی انسانی و مدیریت کار‬
‫باید صورت پذیرد و با توجه به تجربیات کاری این شرکت نیاز به‬
‫تسهیلت جهت انجام بررسی و مطالعات لزم جهت تولید‬
‫‪ .‬ضروری است‬