You are on page 1of 128

Aceasta este versiunea html a fisierului http://www.hospbv.ro/Portals/0/legislatie/ordin916.pdf. G o o g l e genereaza automat versiuni html ale documentelor cautate pe Web.

Page 1 ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire i control al infec iilor nosocomiale in unit ile sanitare Avand in vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s n t ii i ale Hot rarii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii Publice, v zand Referatul de aprobare al Autorit ii de S n tate Public nr. E.N. 2.476 din 27 iulie 2006, ministrul s n t ii publice emite urm torul ordin: Art. 1 Se aprob Normele de supraveghere, prevenire i control al infec iilor nosocomiale in unit ile sanitare, prev zute in anexele nr. I-V care fac parte integrant din prezentul ordin. Art. 2 Depistarea/identificarea, inregistrarea i declararea/raportarea infec iilor nosocomiale de

c tre orice unitate sanitar sunt obligatorii. Art. 3 Fiecare unitate sanitar elaboreaz anual un program propriu de supraveghere, prevenire i control al infec iilor nosocomiale. Art. 4 Fondurile necesare indeplinirii activit ilor din programul prev zut la art. 3 se vor reg si distinct in structura bugetului unit ii. Art. 5 Costurile aferente activit ilor de supraveghere, prevenire i control al infec iilor nosocomiale se vor reg si in valoarea serviciilor medicale decontate de fiecare pl titor/asigur tor/finan ator aflat in rela ie contractual cu unit ile sanitare, pentru fiecare dintre pacien ii eligibili asista i. Art. 6 Kn toate unit ile sanitare activitatea de supraveghere i prevenire a infec iilor nosocomiale face parte din obliga iile profesionale ale personalului i va fi inscris in fi a postului fiec rui salariat. Art. 7 Orice daun adus pacien ilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale privind asigurarea calit ii ingrijirilor medicale acordate

pacien ilor in scopul prevenirii infec iilor nosocomiale atrage responsabilitatea individual sau, dup caz, institu ional , in condi iile prev zute de legisla ia in vigoare. Art. 8 Direc iile de specialitate din cadrul Ministerului S n t ii Publice, unit ile sanitare din sistemul public i privat, autorit ile de s n tate public jude ene i, respectiv, a municipiului Bucure ti, precum i Inspec ia sanitar de stat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 9 La data intr rii in vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului s n t ii nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale in unit ile sanitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.146 i 1.146 bis din 3 decembrie 2004. Art. 10 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. -****Page 2 Ministrul s n t ii publice, Gheorghe Eugen Nicol escu ANEXA Nr. I:

I.Criteriile de definire a infec iei nosocomiale Infec ia nosocomial (IN) este infec ia contractat in unit i sanitare cu paturi (de stat i private), care se refer la orice boal infec ioas ce poate fi recunoscut clinic i/sau microbiologic i pentru care exist dovada epidemiologic a contract rii in timpul spitaliz rii/actului medical sau manevrelor medicale, care afecteaz fie bolnavul datorit ingrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar - datorit activit ii sale i este legat prin incuba ie de perioada asist rii medicale in unitatea respectiv , indiferent dac simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitaliz rii. Defini ia infec iei nosocomiale se bazeaz pe date clinice, epidemiologice, de laborator, precum i pe alte tipuri de teste de diagnostic. Fiecare caz de infec ie nosocomial trebuie dovedit c se datoreaz spitaliz rii sau ingrijirilor medico-sanitare ambulatorii in unit i sanitare i c nu era in incuba ie sau in faza de debut/evolu ie clinic in momentul intern rii/actului medical/manevrei medicale. II.Organizarea activit ilor de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale in unit ile sanitare publice i private cu paturi 1.Unit ile sanitare publice cu paturi (spitalul i alte unit i sanitare cu paturi definite prin art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s n t ii) asigur organizarea i func ionarea unor servicii de supraveghere i control al infec iilor

nosocomiale, dup cum urmeaz : a)la nivelul spitalelor jude ene i al sectoarelor municipiului Bucure ti, spitalelor clinice i universitare, respectiv al institutelor de asisten medical , se organizeaz servicii specializate de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale. Activitatea specific este asigurat prin personal propriu, angajat in acest scop. Serviciul este organizat cu minimum 7 posturi, din care cel pu in un medic de specialitate epidemiolog sau microbiolog, cu func ie de ef serviciu, 2 clinicieni (specialit i chirurgicale i, respectiv, medical ), un farmacist, 1-2 cadre cu preg tire postliceal de profil asistent medical i personal cu preg tire medie cu o calificare adecvat activit ilor, o persoan din serviciul administrativ; b)la nivelul spitalelor municipale, or ene ti, comunale sau al altor unit i cu paturi de asisten medical definite prin lege (art. 172 din Legea nr. 95/2006), prin crearea/reorganizarea unui colectiv func ional cu minimum 3 posturi normate, din care, in func ie de num rul paturilor din unitate, 0,5-1 norm de medic specialist, 1-1,5 norm de cadre medii cu preg tire de asistent medical i o norm de muncitor cu calificare adecvat activit ii. Pentru coordonarea profesional a activit ii specifice sunt necesare specialit ile de medic

specialist epidemiolog, microbiolog, boli infec ioase sau, in lipsa acestora, medic specialist pediatru, neonatolog, obstetrician-ginecolog etc., atestat ca absolvent al unui curs de perfec ionare profesional specific , organizat de autoritatea de s n tate public jude ean i a municipiului Bucure ti sau de institutul regional de s n tate public . Pentru posturile de cadre medii - asisten i medicali, se vor angaja asisten i de igien sau asisten i incadra i la sta ia central de sterilizare, servicii de neonatologie, ATI, obstetric ginecologie etc., cu condi ia absolvirii unui curs de perfec ionare specific organizat in condi ii similare; c)unit ile sanitare publice cu paturi, altele decat cele men ionate, unit ile sanitare ambulatorii de specialitate i de asisten medical primar cu paturi de zi sau de o zi, unit ile sanitare de asisten medico-social , sanatoriile, alte tipuri de unit i sanitare, indiferent de forma de organizare, vor desemna, din personalul propriu, un medic responsabil pentru activit ile specifice de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale, cu activitate de 0,5 norm , remunerat ca ore suplimentare sau din venituri proprii, in conformitate cu legea. 2.Unit ile sanitare private cu paturi vor r spunde pentru activit ile de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale, prin asumarea responsabilit ii profesionale i juridice de

Page 3 c tre personalul astfel angajat sau de unitatea astfel contractat , in conformitate cu legisla ia. 3.Unit ile medico-sanitare care nu pot asigura activitatea de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale cu personal vor contracta serviciile specifice acestei structuri cu autoritatea de s n tate public jude ean sau a municipiului Bucure ti, care i i asum responsabilitatea profesional ori juridic , dup caz, pentru serviciile contractate in prevenirea infec iilor nosocomiale. 4.Kndrumarea metodologic a personalului i a activit ilor desf urate in cadrul structurii de prevenire i control al infec iilor nosocomiale din unit ile sanitare publice se realizeaz de compartimentul de specialitate din cadrul autorit ii de s n tate public . Pentru unit ile sanitare private aceste activit i se asigur , la solicitare, de c tre autoritatea de s n tate public , pe baz de contract de prest ri servicii. 5.Interven ia i expertiza de specialitate, in cazul unor focare epidemice sau situa ii de risc declarat, sunt asigurate, la solicitarea unit ii ori prin autosesizare, de c tre compartimentele specializate ale autorit ii de s n tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, cu titlu de gratuitate, din bugetul de stat, in cadrul programelor na ionale de s n tate.

III.Atribu iile institu ionale i individuale in activitatea de prevenire i combatere a infec iilor nosocomiale in unit ile sanitare publice i private 1.Atribu iile comitetului director al unit ii sanitare: - solicit i aprob planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale; - organizarea i func ionarea serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii i controlului infec iilor nosocomiale; - asigur condi iile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale; - asigur analiza anual a indeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele ob inute, eficien a economic a m surilor i investi iilor finan ate; - verific i aprob alocarea bugetului aferent derul rii activit ilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale i imbun t irea continu a condi iilor de desf urare a activit ilor i a dot rii tehnicomateriale necesare evit rii sau diminu rii riscului pentru infec ie nosocomial ; - derularea legal a achizi iilor i aprovizionarea tehnico-material , prev zute in planul de activitate sau impuse de situa ia epidemiologic din unitate, in vederea diminu rii ori evit rii situa iilor de risc sau combaterii infec iilor nosocomiale;

- comitetul director al spitalului va asigura condi iile de igien , privind cazarea i alimenta ia pacien ilor; - delibereaz i decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare a sesiz rii asista ilor in privin a responsabilit ii institu ionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situa ii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de s n tate a asista ilor prin infec ie nosocomial depistat i declarat ; - asigur dotarea necesar organiz rii i func ion rii sistemului informa ional pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea i transmiterea informa iilor privind infec iile nosocomiale. 2.Atribu iile managerului unit ii sanitare: - r spunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale in conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferen iat in func ie de incadrarea unit ii in conformitate cu legea; - particip la definitivarea propunerilor de activitate i achizi ii cuprinse in planul anual al unit ii pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale; - r spunde de asigurarea bugetar aferent activit ilor cuprinse in planul anual aprobat pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale;

- controleaz i r spunde pentru organizarea i derularea activit ilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, dup caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale, ca structur de activitate in direct subordine i coordonare; - controleaz respectarea normativelor cuprinse in planul anual de activitate pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale de la nivelul sec iilor i serviciilor din Page 4 unitate, in colaborare cu responsabilul coordonator al activit ii specifice i cu medicii efi de sec ie; - analizeaz i propune solu ii de rezolvare, dup caz, alocare de fonduri, pentru sesiz rile compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specific in situa ii de risc sau focar de infec ie nosocomial ; - verific i aprob eviden a intern i informa iile transmise e aloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legal , aferente activit ii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologic , i m surile de control al focarului de infec ie nosocomial din unitate; - solicit , la propunerea coordonatorului de activitate specializat sau din proprie ini iativ , expertize i investiga ii externe, consiliere profesional de specialitate i interven ie in

focarele de infec ie nosocomial ; - angajeaz unitatea pentru contractarea unor servicii i presta ii de specialitate; - reprezint unitatea in litigii juridice legate de r spunderea institu iei in ceea ce prive te infec iile nosocomiale, respectiv ac ioneaz in instan persoanele fizice, in cazul stabilirii responsabilit ii individuale pentru infec ie nosocomial . 3.Atribu iile directorului medical: - utilizarea in activitatea curent , la toate componentele activit ilor medicale de preven ie, diagnostic, tratament i recuperare, a procedurilor i tehnicilor prev zute in protocoalele unit ii, a standardelor de sterilizare i sterilitate, asepsie i antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimenta ia i condi iile de igien oferite pe perioada ingrijirilor acordate; - pentru spitalele care nu indeplinesc condi iile legale de a avea director de ingrijiri, func ia acestuia este preluat de directorul adjunct medical, care va avea acelea i responsabilit i ca acesta. 4.Atribu iile directorului de ingrijiri: - r spunde de aplicarea Precau iunilor universale i izolare special a bolnavilor; - r spunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea

regulilor de tehnic aseptic de c tre acesta; - urm re te circula ia germenilor in spital, men ine leg tura cu laboratorul de microbiologie i sesizeaz orice modificare; - urm re te respectarea circuitelor func ionale din spital/sec ie in func ie de specific; - r spunde de starea de cur enie din sec ie, de respectarea normelor de igien i antiepidemice; - propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizion rii cu materiale necesare prevenirii infec iilor nosocomiale i men inerii st rii de igien ; - controleaz respectarea m surilor de asepsie i antisepsie; - controleaz igiena bolnavilor i a inso itorilor i face educa ia sanitar a acestora; - urm re te efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor i inso itorilor i le indep rteaz pe cele necorespunz toare, situa ie pe care o aduce la cuno tin medicului ef de sec ie i managerului spitalului; - constat i raporteaz managerului spitalului deficien e de igien (alimentare cu ap , instala ii sanitare, inc lzire) i ia m suri pentru remedierea acestora; - organizeaz i supravegheaz preg tirea saloanelor pentru dezinfec ii periodice i ori de cate ori este nevoie; - particip la recoltarea probelor de mediu i testarea eficacit ii dezinfec iei i steriliz rii impreun cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere i control al infec iilor

nosocomiale; - urm re te in permanen respectarea de c tre personal i inso itori a m surilor de izolare i controleaz prelucrarea bolnavilor la internare; - anun la serviciul de intern ri locurile disponibile, urm re te internarea corect a bolnavilor in func ie de grupe de varst , infec iozitate sau receptivitate; - urm re te aplicarea m surilor de izolare a bolnavilor cu caracter infec ios i a m surilor pentru supravegherea contac ilor; - instruie te personalul din subordine privind autodeclararea imboln virilor i urm re te aplicarea acestor m suri; - semnaleaz medicului ef de sec ie cazurile de boli transmisibile pe care le observ in randul personalului; - instruie te i supravegheaz personalul din subordine asupra m surilor de igien care trebuie respectate de vizitatori i personalul spitalului care nu lucreaz la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomer rii in saloane); Page 5 - instruie te personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea i p strarea lenjeriei murdare, dezinfec ia lenjeriei de la bolnavii infec io i, transportul lenjeriei murdare, transportul i p strarea lenjeriei curate; - urm re te modul de colectare a de eurilor infec ioase i neinfec ioase, a depozit rii lor, a

modului de transport i neutralizare a acestora; - controleaz i instruie te personalul din subordine asupra inutei i comportamentului igienic, precum i asupra respect rii normelor de tehnic aseptic i propune medicului ef de sec ie m suri disciplinare in cazurile de abateri. 5.Atribu iile directorului financiar-contabil: - planificarea bugetar in conformitate cu planul de activitate aprobat; - derularea achizi iilor i pl ilor in conformitate cu legisla ia; - evaluarea prin bilan ul contabil al eficien ei indicatorilor specifici. 6.Atribu iile medicului ef de sec ie: - organizeaz , controleaz i r spunde pentru derularea activit ilor proprii sec iei, conform planului anual de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale din unitatea sanitar ; - r spunde de activit ile desf urate de personalul propriu al sec iei. 7.Atribu iile medicului curant (indiferent de specialitate): - protejarea propriilor lor pacien i de al i pacien i infecta i sau de personalul care poate fi infectat; - aplicarea procedurilor i protocoalelor din planul anual de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale; - ob inerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infec ie este prezent sau

suspect ; - raportarea cazurilor de infec ii intraspitalice ti echipei i internarea pacien ilor infecta i; - consilierea pacien ilor, vizitatorilor i personalului in leg tur cu tehnicile de prevenire a transmiterii infec iilor; - instituirea tratamentului adecvat pentru infec iile pe care le au ei in i i i luarea de m suri pentru a preveni transmiterea acestor infec ii altor persoane, in special pacien ilor. 8.Atribu iile medicului ef de compartiment/serviciu sau medicului responsabil pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale: - elaboreaz i supune spre aprobare planul anual de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale din unitatea sanitar ; - solicit includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea i controlul infec iilor nosocomiale, condi ie a autoriz rii sanitare de func ionare, respectiv component a criteriilor de acreditare; - organizeaz activitatea serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale pentru implementarea i derularea activit ilor cuprinse in planul anual de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale al unit ii;

- propune i ini iaz activit i complementare de preven ie sau de control cu caracter de urgen , in cazul unor situa ii de risc sau focar de infec ie nosocomial ; - r spunde pentru planificarea i solicitarea aprovizion rii tehnico-materiale necesare activit ilor planificate, respectiv pentru situa ii de urgen ; - r spunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii; - asigur accesibilitatea la perfec ionarea/preg tirea profesional , r spunde pentru instruirea specific a subordona ilor direc i i efectueaz evaluarea performan ei activit ii profesionale a subordona ilor; - elaboreaz cartea de vizit a unit ii care cuprinde: caracterizarea succint a activit ilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitar i tehnic a unit ii in ansamblu i a subunit ilor din structur ; facilit ile prin dot ri edilitar-comunitare de aprovizionare cu ap , inc lzire, curent electric; prepararea i distribuirea alimentelor; starea i dotarea sp l toriei; depozitarea, evacuarea i neutralizarea, dup caz, a reziduurilor menajere, precum i a celor rezultate din activit ile de asisten medical ; circuitele organice i func ionale din unitate etc., in vederea caracteriz rii calitative i cantitative a riscurilor pentru infec ie nosocomial ; - intocme te harta punctelor i segmentelor de risc pentru infec ie nosocomial privind modul de sterilizare i men inerea sterilit ii in unitate, decontaminarea mediului fizic i Page 6 cur enia din unitate, zonele "fierbin i" cu activitate de risc sau cu dotare tehnic i

edilitar favorizant pentru infec ii nosocomiale; - elaboreaz "istoria" infec iilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apari iei focarelor; - coordoneaz elaborarea i actualizarea anual , impreun cu consiliul de conducere i cu efii sec iilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infec iilor nosocomiale, care va cuprinde: legisla ia in vigoare, defini iile de caz pentru infec iile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere i tehnici de ingrijire, precau ii de izolare, standarde aseptice i antiseptice, norme de sterilizare i men inere a sterilit ii, norme de dezinfec ie i cur enie, metode i manopere specifice sec iilor i specialit ilor aflate in structura unit ii, norme de igien spitaliceasc , de cazare i alimenta ie etc. Ghidul este propriu fiec rei unit i, dar utilizeaz defini iile de caz care sunt prev zute in anexele la ordin; - colaboreaz cu efii de sec ie pentru implementarea m surilor de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale in conformitate cu planul de ac iune i ghidul propriu al unit ii; - verific respectarea normativelor i m surilor de prevenire; - organizeaz i particip la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficien ei activit ilor derulate; - particip i supravegheaz - in calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unit ii i sec iilor; - supravegheaz , din punct de vedere epidemiologie, activitatea laboratorului de

diagnostic etiologic pentru infec iile suspecte sau clinic evidente; - colaboreaz cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoa terea circula iei microorganismelor patogene de la nivelul sec iilor i compartimentelor de activitate i a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor; - solicit i trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referin , atat in scopul ob inerii unor caracteristici suplimentare, cat i in cadrul auditului extern de calitate; - supravegheaz i controleaz buna func ionare a procedurilor de sterilizare i men inere a sterilit ii pentru instrumentarul i materialele sanitare care sunt supuse steriliz rii; - supravegheaz i controleaz efectuarea decontamin rii mediului de spital prin cur are chimic i dezinfec ie; - supravegheaz i controleaz activitatea blocului alimentar in aprovizionarea, depozitarea, prepararea i distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activit ii la buc t ria dietetic , lactariu, biberonerie etc.; - supravegheaz i controleaz calitatea presta iilor efectuate la sp l torie; - supravegheaz i controleaz activitatea de indep rtare i neutralizare a reziduurilor, cu accent fa de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medical ; - supravegheaz i controleaz respectarea circuitelor func ionale ale unit ii, circula ia asista ilor i vizitatorilor, a personalului i, dup caz, a studen ilor i elevilor din

inv mantul universitar, postuniversitar sau postliceal; - supravegheaz i controleaz respectarea in sec iile medicale i paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic i tratament pentru infec iile nosocomiale; - supravegheaz i controleaz corectitudinea inregistr rii suspiciunilor de infec ie la asista i, derularea investig rii etiologice a sindroamelor infec ioase, operativitatea transmiterii informa iilor aferente la structura de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale; - r spunde prompt la informa ia primit din sec ii i demareaz ancheta epidemiologic pentru toate cazurile suspecte de infec ie nosocomial ; - dispune, dup anun area prealabil a directorului medical al unit ii, m surile necesare pentru limitarea difuziunii infec iei, respectiv organizeaz , dup caz, triaje epidemiologice i investiga ii paraclinice necesare; - intocme te i definitiveaz ancheta epidemiologic a focarului, difuzeaz informa iile necesare privind focarul, in conformitate cu legisla ia, intreprinde m suri i activit i pentru evitarea riscurilor identificate in focar; - solicit colabor rile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglement rilor in vigoare; - coordoneaz activitatea colectivului din subordine in toate activit ile asumate de

compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale. - intocme te, pentru subordona i, fi a postului i programul de activitate; - raporteaz efilor ierarhici problemele depistate sau constatate in prevenirea i controlul infec iilor nosocomiale, prelucreaz i difuzeaz informa iile legate de focarele de infec ii Page 7 interioare investigate, prezint activitatea profesional specific in fa a consiliului de conducere, a direc iunii i a consiliului de administra ie; - intocme te rapoarte cu dovezi la dispozi ia managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilit ilor pentru infec ie nosocomial . 9.Atribu iile efului laboratorului de microbiologie: - implementarea sistemului de asigurare a calit ii, care reprezint un ansamblu de ac iuni prestabilite i sistematice necesare pentru a demonstra faptul c serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerin ele referitoare la calitate; - elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul i prezervarea corect a probelor biologice, care vor fi inso ite de cererea de analiz completat corect; - elaborarea manualului de biosiguran al laboratorului, utilizand recomand rile din

Ghidul na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale (edi ia 1/2005 sau cea mai recent edi ie) in scopul evit rii contamin rii personalului i a mediului; - intocmirea i derularea programului de instruire a personalului din subordine in domeniul specific al prevenirii i controlului infec iilor nosocomiale; - identificarea corect a microorganismelor patogene; in cazul suspiciunii de infec ie nosocomial va asigura identificarea cat mai rapid a agentului etiologic al infec iilor nosocomiale, in colaborare cu epidemiologul i medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purt tori (dac este necesar, pan la nivel de tipare intraspecie); - furnizarea rezultatelor test rilor intr-o form organizat , u or accesibil , in cel mai scurt timp; - testeaz sensibilitatea/rezisten a la substan e antimicrobiene a microorganismelor cu semnifica ie clinic , utilizand metode standardizate; i i va selecta seturile de substan e antimicrobiene adecvate pe care le va testa, in func ie de particularit ile locale/regionale ale rezisten elor semnalate in ultima perioad de timp, i antibioticele utilizate, cu respectarea integral a recomand rilor standardului aplicat; - furnizeaz rezultatele test rii cat mai rapid, pentru imbun t irea calit ii actului

medical, prin adoptarea unor decizii care s conduc la reducerea riscului de apari ie a unor infec ii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; - realizeaz baza de date privind rezisten a la antibiotice, preferabil pe suport electronic; - monitorizeaz rezultatele neobi nuite i semnaleaz riscul apari iei unui focar de infec ie nosocomial pe baza izol rii repetate a unor microorganisme cu acela i fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme inalt patogene sau/ i mul i rezistente; - raporteaz , in regim de urgen , aspectele neobi nuite identificate prin monitorizarea izol rilor de microorganisme i a rezisten ei la antibiotice i periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene i evolu ia rezisten ei la antibiotice; - monitorizeaz rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului i medicului epidemiolog; - monitorizeaz impactul utiliz rii de antibiotice i al politicilor de control al infec iilor la nivelul spitalului; - spitalele care primesc finan are pentru controlul infec iilor nosocomiale asigur in cadrul

programului na ional de supraveghere a infec iilor nosocomiale in sistem santinel izolarea, identificarea i testarea rezisten ei la antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru Prevenirea i Controlul Bolilor Transmisibile, i colaboreaz la nivel na ional pentru aplicarea protocoalelor Sistemului european de supraveghere a rezisten ei la antibiotice; - stocheaz tulpini microbiene de importan epidemiologic in vederea studiilor epidemiologice comparative, cu respectarea reglement rilor legale privind biosecuritatea i biosiguran a (de exemplu, Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante i psihotrope); - trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere in sistem santinel a infec iilor nosocomiale i protocoalelor EARSS i/sau in orice suspiciune de infec ie nosocomial , pentru identificare prin tehnici de biologie molecular i aprofundarea mecanismelor de rezisten la antibiotice. 10.Atribu iile farmacistului: - ob inerea, depozitarea i distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizand practici care limiteaz posibilitatea transmisiei agentului infec ios c tre pacien i; Page 8 - distribuirea medicamentelor antiinfec ioase i inerea unei eviden e adecvate (potent ,

incompatibilitate, condi ii de depozitare i deteriorare); - ob inerea i depozitarea vaccinurilor sau serurilor i distribuirea lor in mod adecvat; - p strarea eviden ei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; - inaintarea c tre serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale a sumarului rapoartelor i tendin elor utiliz rii antibioticelor; - p strarea la dispozi ie a urm toarelor informa ii legate de dezinfectan i, antiseptice i de al i agen i antiinfec io i: propriet i active in func ie de concentra ie, temperatur , durata ac iunii, spectrul antibiotic, propriet i toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii i mucoasei, substan e care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc poten a, condi ii fizice care afecteaz in mod negativ poten a pe durata depozit rii (temperatur , lumin , umiditate), efectul d un tor asupra materialelor; - participarea la intocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectan i i produse utilizate la sp larea i dezinfectarea mainilor; - participarea la intocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului i materialelor pacien ilor; - participarea la controlul calit ii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului in spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) i

monitorizarea. 11.Atribu iile asistentei/sorei medicale responsabile de un salon: - implementeaz practicile de ingrijire a pacien ilor in vederea controlului infec iilor; - se familiarizeaz cu practicile de prevenire a apari iei i r spandirii infec iilor i aplicarea practicilor adecvate pe toat durata intern rii pacien ilor; - men ine igiena, conform politicilor spitalului i practicilor de ingrijire adecvate din salon; - monitorizeaz tehnicile aseptice, inclusiv sp larea pe maini i utilizarea izol rii; - informeaz cu promptitudine medicul de gard in leg tur cu apari ia semnelor de infec ie la unul dintre pacien ii afla i in ingrijirea sa; - ini iaz izolarea pacientului i comand ob inerea specimenelor de la to i pacien ii care prezint semne ale unei boli transmisibile, atunci cand medicul nu este momentan disponibil; - limiteaz expunerea pacientului la infec ii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, al i pacien i sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; - men ine o rezerv asigurat i adecvat de materiale pentru salonul respectiv, medicamente i alte materiale necesare ingrijirii pacientului; - identific infec iile nosocomiale; - investigheaz tipul de infec ie i agentul patogen, impreun cu medicul curant; - particip la preg tirea personalului;

- particip la investigarea epidemiilor; - asigur comunicarea cu institu iile de s n tate public i cu alte autorit i, unde este cazul. 12.Atribu iile autorit ii de s n tate public jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti: - desemneaz din compartimentul de specialitate persoane care asigur suport tehnic profesional pentru organizarea i func ionarea planului de supraveghere a infec iilor nosocomiale, la solicitare; - Inspec ia sanitar de stat verific existen a i modul de aplicare a planului propriu al spitalului de prevenire i control al infec iilor nosocomiale, respectarea normelor de igien , func ionalitatea circuitelor, dezinfec ia, sterilizarea, respectarea prevederilor privind managementul de eurilor medicale i dac sunt respectate m surile serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i/sau ale coordonatorului programului/subprogramului de supraveghere a infec iilor nosocomiale din compartimentele de specialitate ale autorit ii de s n tate public jude ene. ANEXA Nr. II: DEFINI IILE DE CAZ PENTRU INFEC IILE NOSOCOMIALE: Grupele de Infec ii Nosocomiale cu frecven crescut : CAPITOLUL I: INFEC IILE C ILOR URINARE

a)Infec iile simptomatice ale c ilor urinare Page 9 Prezen a obligatorie a cel pu in unul din cele 2 criterii de diagnostic: Criteriul 1: Dintre simptomele de mai jos, in absen a altor cauze, prezen a a cel pu in una din urm toarele: - la bolnavul in varst de peste un an febr (peste 38C), senza ie acut de mic iune, mic iuni frecvente, disurie, senza ie de tensiune suprapubian ; - la copilul de un an sau sub un an varst febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, disurie, apatie, v rs turi i bacteriurie semnificativ (10 germeni/ml sau mai mare) cu cel mult dou specii microbiene izolate. Criteriul 2: Kn absen a altor cauze eviden iate, dintre simptomele men ionate la criteriul anterior (1) - prezen a a cel pu in dou simptome pentru bolnavul peste varsta de un an i cel pu in a unui simptom la copilul de un an, sau sub aceast varst ; i cel pu in una din condi iile de mai jos:

- piurie (10 sau peste 10 leucocite/mm3 urin sau cel pu in 3 leucocite pe camp microscopic - putere de m rire 1000x)) - eviden ierea bacteriuriei prin examen direct i colora ia Gram din sedimentul urinar - urocultur pozitiv pentru acelea i bacterii uropatogene (gram negative sau S. saprophyticus), in cel pu in dou probe, cu un num r minim de 103 germeni/ml urin - urocultur pozitiv pentru bacterii uropatogene dintr-o singur prob , cu bacterii Gram negative sau S. saprophyticus, cu un num r de germeni de </ = 105/ml urin , dac bolnavul a primit o antibioticoterapie eficient anterioar - medicul curant a emis diagnosticul de infec ie urinar - dac medicul curant a recomandat o antibiotico-terapie adecvat pentru infec ie urinar Cultura pozitiv prelevat de pe varful cateterului urinar nu este relevant pentru diagnosticul unei infec ii urinare nosocomiale. Recoltarea probei de urin pentru examen microbiologic se efectueaz obligatoriu in condi ii aseptice (proba de urin curat din jetul mijlociu) sau prin cateter. Kn cazul sugarului recoltarea probei pentru urocultur se efectueaz prin cateterism sau prin punc ie suprapubian . Cultura pozitiv recoltat din interiorului recipientului de colectare a urinii poate fi acceptat numai in cazul corel rii pozitive cu urocultur recoltat in condi ii aseptice sau prin cateter.

b)Infec iile subclinice ale c ilor urinare Pentru diagnostic este nevoie de prezen a a cel pu in unul din cele 2 criterii de mai jos: Criteriul 1. Bolnavul are un cateter urinar permanent, montat cu cel pu in 7 zile inaintea efectu rii uroculturii i urocultura este pozitiv cu cel pu in 10 germeni/ml, nu cu mai mult de dou specii de germeni identifica i i bolnavul nu are o simptomatologie clinic manifest (febr , senza ie de mic iune, disurie, mic iuni frecvente sau tensiune dureroas suprapubian ). Criteriul 2. Bolnavul nu are un cateter permanent, montat cu 7 zile inaintea primei uroculturi pozitive i bolnavul are cel pu in dou uroculturi pozitive cu cel pu in 10 germeni/ml urin , cu aceea i specie microbian sau cel mult cu dou specii bacteriene izolate, i bolnavul nu are acuze i/sau semne clinice manifeste Cultura pozitiv prelevat de pe varful cateterului urinar nu este relevant pentru

diagnosticul unei infec ii urinare nosocomiale. Recoltarea probei de urin pentru examen microbiologic se efectueaz obligatoriu in condi ii aseptice (proba de urin curat din jetul mijlociu) sau prin cateter. c)Alte infec ii ale c ilor urinare (rinichi, ureter, vezica urinar , uretra i esuturile perirenale sau retroperitoneale) Din cele trei criterii de mai jos prezen a a cel pu in unuia este obligatorie: Page 10 Criteriul 1. Din probele recoltate (exclusiv urin ) din teritoriul infectat sau din prelevatele histologice, cultivarea este pozitiv pentru microorganisme Criteriul 2. Intraoperator este observat abcesul sau probele histopatologice demonstreaz prezen a unui proces inflamator-infec ios Criteriul 3. Simptomatologia de mai jos, cu excluderea altor cauze: - febr ( peste 38C) i durere sau sensibilitate in regiunea afectat ; - este prezent la bolnavul de un an sau mai mare de un an; - febra ( peste 38C) sau hipotermia (sub 37C), apneea, bradicardia, apatie, febra; - sunt prezente la copilul de 1 an sau mai mic de un an. i dintre criteriile de mai jos este prezent cel pu in unul: - eliminare de puroi pe tubul de dren din teritoriul incriminat; - hemocultur pozitiv cu microorganisme acceptabile in concordan cu caracteristicile

infec iei suspectate; - dovada imagistic (Rx, CT sau MR) a procesului infec ios; - infec ia este sus inut de observa ia medicului curant; - medicul curant a prescris tratament antimicrobian adecvat infec iei suspectate. CAPITOLUL II: INFEC IILE POSTOPERATORII a)Infec iile pl gii operatorii superficiale (de incizie) Cele 3 criterii care trebuie s fie realizate sunt urm toarele: Criteriul 1: Infec ia apare intr-un interval de 30 zile de la interven ia chirurgical Criteriul 2: Infec ia cointereseaz numai esutul cutanat i subcutanat din zona interven iei (inciziei) Criteriul 3: Este prezent , cel pu in una, din urm toarele condi ii: - secre ie purulent la nivelul inciziei superficiale cu sau f r confirmarea laboratorului; - din prelevatul secre iei sau prelevatul tisular recoltate in condi ii aseptice de la nivelul inciziei operatorii superficiale prin cultur pot fi puse in eviden germeni patogeni; - din simptomele infec iei sunt prezente cel pu in unu: durere sau sensibilitate, tumefiere local , ro ea sau senza ie de c ldur local respectiv cazul in care chirurgul a redeschis plaga, exceptand situa ia unui rezultat microbiologic negativ; - chirurgul sau medicul curant a diagnosticat infec ia pl gii superficiale de incizie.

Nu pot fi considerate infec ie a inciziei superficiale urm toarele situa ii: - Abcesul de fir (inflama ie i secre ie punctiform la nivelul pl gii de fir); - Infec ia la nivelul episiotomiei sau la nivelul pl gii de circumcizie al nou n scutului; - Infec ia pl gilor in epate; - Infec ia pl gilor de arsur ; - Infec ia pl gilor de incizie penetrante in fascie sau esutul muscular. b)Infec iile pl gii operatorii profunde Cele 3 criterii care trebuie realizate sunt urm toarele: Criteriul 1: Infec ia apare in treizeci de zile de la interven ia chirurgical ; Excep ie constituie implantul, cand infec ia ap rut pan la un an de la aplicare semnific o infec ie nosocomial ; Criteriul 2: Infec ia intereseaz esuturile profunde (ex. fascia sau musculatura) de la nivelul pl gii operatorii Criteriul 3: Cel pu in una din urm toarele situa ii trebuie s fie prezent : - secre ie purulent din esuturile profunde ale pl gii operatorii dar f r cointeresarea organelor sau cavit ilor atinse prin interven ia chirurgical ; - dehiscen a spontan a pl gii operatorii sau redeschiderea acesteia de c tre chirurg in cazul in care cel pu in una din urm toarele simptome sunt prezente: febr peste 38C, durere sau sensibilitate local cu condi ia unei culturi pozitive din prelevatul de secre ie sau esut din plaga interesat (in cazul culturii negative, nu este cazul);

- examenul clinic direct in cazul reinterven iei, sau prin examen histologic sau radiologie. se pune in eviden abcedarea sau semnele clare ale unei infec ii; - chirurgul sau medicul curant sus ine un diagnostic de infec ia pl gii operatorii profunde. Dac infec ia cointereseaz concomitent structurile superficiale i profunde ale pl gii operatorii diagnosticul va fi de plag operatorie profund ; Infec ia organului sau cavit ii operate care se dreneaz prin plag , este considerat infec ie de plag operatorie profund . c)Infec iile postoperatorii ale organelor sau cavit ilor instrumentate Page 11 Aceste infec ii pot apare pe orice teritoriu al organismului care a fost instrumentat in timpul interven iei chirurgicale (excep ie esutul cutanat, fascia i musculatura) Pentru infec iile incluse in aceast subgrup este necesar localizarea topografic mai exact a infec iei dup clasificarea recomandat mai jos: Infec iile c ilor urinare Infec iile c ilor respiratorii superioare, faringita Infec ia c ilor respiratorii inferioare (excep ie pneumonia) Infec ia arterial sau venoas Miocardita i pericardita Endocardita

Mediastinita Infec iile ochiului, excep ie conjunctivita Infec iile urechii i mastoidei Infec iile cavit ii bucale (stomatit , glosit , parodontit ) Sinuzitele Infec iile tractului gastro-intestinal Infec iile cavit ii intraabdominale Infec iile intracraniene ale esutului nervos i durei Meningita sau ventriculita Abcesul spinal f r meningit Infec iile organelor reproductive feminine i masculine Infec iile vaginului Abcesul mamar i mastita Endometrita Infec iile intraarticulare i ale bursei Osteomielita Infec iile meniscului intraarticular Cele 3 criterii obligatorii pentru diagnosticul situa iilor de mai sus sunt: Criteriul 1: Infec ia apare in intervalul de pan la 30 zile de la interven ia chirurgical .

Excep ie constituie implantul, cand infec ia ap rut pan la un an are semnifica ia infec iei nosocomiale. Criteriul 2: Infec ia poate ap rea cu orice localizare topografic in func ie de organul sau cavitatea interesat in interven ia chirurgical , exceptand esutul cutanat, fascia i musculatura. Criteriul 3: Din condi iile urm toare cel pu in una trebuie s fie prezent : - secre ie purulent eliminat prin drenul implantat in organul sau cavitatea operat ; - rezultat pozitiv in cultur microbiologic dintr-o prob de secre ie sau prelevat histologic de la nivelul organului sau cavit ii vizat prin interven ia chirurgical ; - examenul clinic direct in timpul reinterven iei, sau examenul histologic sau radiologie pune in eviden un proces de abcedare sau semnele clare ale unei infec ii la nivelul organelor sau cavit ilor atinse prin interven ia chirurgical ; - chirurgul sau medicul curant emite diagnosticul de infec ie la nivelul organului sau cavit ii operate Este posibil ca infec ia organului sau cavit ii operate s se dreneze prin plaga operatorie. Aceste infec ii de obicei nu necesit reinterven ie operatorie i de cele mai multe ori pot fi considerate ca o complica ie a pl gii de incizie profund . Din acest motiv ele in de grupa

infec iilor pl gii operatorii profunde. Secre ia recoltat din organe sau cavit i este secre ie de plag operatorie profund , CAPITOLUL III: PNEUMONIA NOSOCOMIAL Pentru sus inerea diagnosticului sunt necesare realizarea a cel pu in unuia din urm toarele 4 criterii: Criteriul 1. La examinarea fizic i stetacustic a bolnavului sunt prezente raluri crepitante sau zon de matitate in aria pulmonar i din urm toarele este prezent cel pu in un simptom: - apari ia unei expectora ii sau schimbarea caracterului expectora iei anterioare - hemocultura pozitiv cu flor microbian patogen ; - demonstrarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau bioptic. Criteriul 2: Examenul radiologie pulmonar al bolnavului eviden iaz un infiltrat pulmonar nou sau progresiv, o condensare sau forma iune cavitar pulmonar sau o cointeresare pleural i prezen a a inc cel pu in unul din urm toarele semne: Page 12

- secre ie purulent pe drenul aplicat al teritoriului atins; - hemocultura pozitiv cu flor microbian concordant cu aspectul infec iei suspicionate; - infec ia demonstrat prin explor ri de imagistic (CT, MR, sau Echografie); - izolarea unui virus sau demonstrarea antigenului specific viral din secre iile tradusului respirator; - determinarea serologic a unui anticorp IgM specific sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor IgG specific din probe de seruri perechi; - histologie relevant pentru pneumonie. Criteriul 3. La copilul de un an sau sub un an prezen a obligatorie a cel pu in 2 semne din urm toarele: - apnee, tahicardie sau bradicardie, detres respiratorie, tuse, wheezing i cel pu in una din urm toarele condi ii: - secre ii mai abundente la nivelul c ilor respiratorii; - expectora ie nou ap rut sau schimbarea caracterelor expectora iei; - izolarea prin hemocultura pozitiv a agentului patogen sau eviden ierea serologic a anticorpilor IgM specifice sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor IgG specifici in probe de seruri perechi; - izolarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau prob

bioptic ; - demonstrarea antigenelor virale din secre ia c ilor respiratorii; - histologie relevant pentru pneumonie. Criteriul 4: La copilul de un an sau sub un an examenul radiologie eviden iaz un infiltrat pulmonar nou sau progresiv, o imagine cavitar sau de condensare pulmonar sau o cointeresare pleural . i cel pu in una din urm toarele: - secre ii mai abundente la nivelul c ilor respiratorii; - expectora ie nou ap rut sau schimbarea caracterelor expectora iei; - izolarea prin hemocultur pozitiv a agentului patogen sau eviden ierea serologic a anticorpilor IgM specifice sau cre terea de cel pu in 4 ori a litrului anticorpilor IgG specifici in probe de seruri perechi; - izolarea agentului patogen din aspiratul transtraheal, prelevat bronhoscopic sau prob bioptic ; - demonstrarea antigenelor virale din secre ia c ilor respiratorii; - histologie relevant pentru pneumonie. Examenul microbiologic prin cultur efectuat din secre iile expectorate nu sunt de prea mare utilitate in diagnosticul etiologic dar pot fi utilizate pentru orientarea etiologica

respectiv evaluarea sensibilit ii la antibioticele chimioterapice. Examin rile radiologice seriate pot avea o utilitate net superioar fa de imaginile unice. CAPITOLUL IV: INFEC IILE NOSOCOMIALE ALE ESUTULUI SANGVIN (SNGELUI) a)Septicemia dovedit etiologic prin examene de laborator Din cele 2 criterii de mai jos cel pu in unul trebuie s fie indeplinite: Criteriul 1: una sau mai multe hemoculturi ale bolnavului este pozitiv pentru microorganisme i microorganismul izolat din hemocultur nu este in rela ie de cauzalitate cu alte infec ii ale pacientului Criteriul 2: Din simptomele de mai jos prezen a a cel pu in unul este obligatorie: La bolnavul peste varsta de un an: - febr (peste 38C), frisoane, hipotensiune. La copilul de un an sau sub un an: - febr (peste 38C) apnee, bradicardie. i din cele trei situa ii de mai jos cel pu in una trebuie s fie indeplinit : - flora bacterian comensual (de ex. difteromorfii, Bacillus sp. Propionibacterium sp., stafilococi coagulazo negativi, etc.) trebuie s fie prezent in hemocultur in cel pu in

dou probe recoltate la intervale de timp diferite; - flora comensual mai sus citat este in hemocultur pozitiv a unui pacient cu cateter vascular montat i medicul curant recomand antibioticoterapie adecvat ; - testele directe de eviden iere a unor antigenele specifice din sange sunt pozitive (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, streptococi grup B., etc.) Page 13 i toate aceste simptomatologii i probe pozitive de laborator nu sunt in rela ie cu o alt infec ie a pacientului. Flebita purulent , confirmat prin cultur pozitiv din recoltarea de pe cateterul vascular dar f r hemocultur pozitiv este considerat infec ie local vascular . Hemocultur pozitiv care nu poate fi corelat cu alt infec ie a bolnavului este considerat infec ie bacteriologic confirmat a esutului sangvin. Pseudobacteriemiile (bacteriemiile tranzitorii sau prin suprainfectarea probei recoltate) nu sunt considerate infec ii nosocomiale ale esutului sangvin. b)Septicemia clinic (Starea toxico-septic clinic ) Pentru confirmarea diagnosticului sunt necesare realizarea urm toarelor 4 criterii: Criteriul 1: Din simptomatologia de mai jos prezen a a cel pu in unui simptom: La bolnavul cu varst peste un an:

- febr (peste 38C), hipotensiune cu presiunea sistolic de 90 mmHg sau sub aceast valoare, oligurie cu 20 ml/or excre ie sau sub aceast valoare. La copilul de un an sau sub aceast varst : - febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie. i Criteriul 2: Hemocultura nu a fost recoltat sau are o hemocultur negativ i Criteriul 3: cu excep ia simptomatologiei amintite la criteriul 1, nu sunt alte semne relevante pentru o alt infec ie i Criteriul 4: Medicul curant a dispus un tratament adecvat pentru septicemie. Septicemia care se confirm prin hemocultur pozitiv este considerat septicemie confirmat prin examene de laborator. c)Septicemia nosocomial prin cateterism central - defini ie epidemiologic Defini ia se bazeaz pe prezen a unui cateter cu cap tul terminal in apropierea inimii sau este montat intr-o arter sau ven central . Cateterul montat la nivelul arterei sau venei ombilicale este considerat cateter central. Infec ia sanguin se consider nosocomial in rela ie cu folosirea cateterului, dac infec ia apare la 48 ore de la aplicare. Dac infec ia apare peste 48 ore de la montarea cateterului

i nu sunt depistate alte cauze pentru septicemie, defini ia de mai sus poate fi acceptat i in acest caz. d)Septicemia nosocomial prin cateterism central - defini ie clinic Defini ia se bazeaz pe eviden ierea bacteriemiei/fungemiei la cel pu in o hemocultur efectuat la un bolnav cu cateter vascular care prezint o simptomatologie clinic compatibil cu starea septic (febr , frison, hipotensiune) i cu excep ia cateterului nu are alte cauze depistate pentru septicemie sau oricare din situa iile de mai jos: - rezultatul unei culturi semnificativ pozitive de pe cateterul central (semicantitativ peste 15 colonii/unit. cateter sau cantitativ peste 103 microorganisme/unitate de cateter) cu microorganisme izolate identice (specie i antibiocinotipie) cu microoganismele izolate din hemocultura recoltat din circula ia periferic ; - rezultatul culturilor microbiene recoltate concomitent din vasele centrale i periferic sunt pozitive i raportul exprim rii cantitative central/periferic este peste 5/1; - rezultatele culturilor microbiene recoltate in timpi diferi i (peste 2 ore diferen ) de la nivelul vaselor centrale i periferice demonstreaz identitate de patogen izolat.

Grupele de Infec ii nosocomiale cu frecven mai sc zut : CAPITOLUL V: INFEC IILE NEPNEUMONICE ALE C ILOR RESPIRATORII INFERIOARE a)Bron ita-, traheobron ita-, bron iolita-, traheita- nosocomial Pentru definirea infec iilor traheobron ice prezen a a cel pu in unuia din urm toarele criterii sunt obligatorii: Criteriul 1: bolnavul nu are semne clinice sau radiologice de pneumonie Page 14 i din cele de mai jos sunt prezente cel pu in dou simptome, f r o alt cauz : - febr (peste 38C), tuse, expectora ie nou ap rut sau cu cre tere cantitativ progresiv a acesteia, stridor, respira ie superficial i realizarea a cel pu in unuia din cele de mai jos: - cultur pozitiv din aspiratul traheal profund sau din prelevatul bronhoscopic - detectarea antigenelor specifice din secre ia tractului respirator. Criteriul 2: la copilul de un an sau sub un an nu sunt semne clinice sau radiologie de pneumonie i din simptomele de mai jos sunt prezente cel pu in dou semne: - febr (peste 38C), tuse, expectora ie nou ap rut sau cu cre tere cantitativ progresiv a acesteia, stridor, detres respiratorie, apnee sau bradicardie. i este indeplinit cel pu in una din urm toarele situa ii:

- cultur pozitiv din aspiratul traheal profund sau din prelevatul bronhoscopic; - detectarea antigenelor specifice din secre ia tractului respirator; - apari ia anticorpilor IgM specifice sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor IgG specifici la investigarea sero-etiologic , pe probe de seruri perechi. Nu sunt incluse bron itele cronice ale bolnavilor cu tuberculoz pulmonar , cu excep ia cazurilor in care suprainfec ia acut poate fi demonstrat etiologic. b)Alte infec ii nosocomiale ale tractului respirator inferior Din criteriile de mai jos trebuie indeplinite cel pu in unul: Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv din esutul pulmonar sau lichid pleural Criteriul 2: Intraoperator sau histopatologic se observ abces sau empiem Criteriul 3: Examenul radiologie pulmonar prezint imagine de abces Concomiten a pneumoniei i a infec iei acute a c ilor respiratorii inferioare cu aceea i etiologic identificat , oblig la incadrarea patologiei la "Pneumonie". Abcesul pulmonar sau empiemul f r pneumonie se incadreaz la infec ii ale tractului respirator inferior. CAPITOLUL VI: INFEC IILE CUTANATE gI ALE ESUTURILOR MOI SUBCUTANE a)Infec iile pielii Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unul este obligatorie:

Criteriul 1: Prezen a unei secre ii purulente, pustul , vezicul sau furuncul la nivelul pielii bolnavului. Criteriul 2: Din simptomele de mai jos sunt prezente cel pu in dou i acestea nu sunt in leg tur cu alte infec ii ale organismului: - durere sau sensibilitate, tumefac ie, ro ea sau senza ie de c ldur la nivelul regiunii afectate i din situa iile de mai jos este prezent cel pu in una: - din aspiratul regiunii afectate sau din prelevatul secre iei prezente cultura microbiologic este pozitiv . Dac microorganismul identificat face parte din flora normal a pielii (de ex. stafilococ coagulazo-negativ, micrococi, difteroides, etc.) izolatul trebuie s fie monoetiologic in cultur pur . - hemocultur pozitiv f r o alt cauz depistat - in prelevatul tisular din regiunea afectat sau la un examen serologic se pune in eviden un antigen specific (de ex. ale virusurilor herpes simplex, Varicella zoster sau ale H. influenzae, N. meningitidis, etc.) - la examenul histo logic provenit din regiunea afectat se pun in eviden macro fage polinucleare;

- rezultat serologic pozitiv pentru anticorpii specifici IgM sau cre terea de cel pu in 4 ori ai IgG-urilor specifici in probe de seruri perechi. Infec ia nosocomial a pielii poate rezulta din variate situa ii ca urmare a activit ii de ingrijiri din spitale. Infec iile pl gii superficiale de incizie, pustulele nou-n scutului, decubitele i pl gile post combustie suprainfectate, abcesul mamar i mastita nu fac parte din subgrupa infec iilor nosocomiale ale pielii. b)Infec iile esuturilor moi subcutane (fasceita necrozant , gangrena, celulita necrozant , miozita, limfadenita, limfangita) Pentru sus inerea diagnosticului sunt necesare realizarea a cel pu in unul din urm toarele criterii: Page 15 Criteriul 1: din esuturile sau secre iile regiunii afectate cultivarea microbiologic este pozitiv Criteriul 2: prezen a unei secre ii purulente la nivelul regiunii afectate Criteriul 3: intraoperator sau la examenul histopatologic sunt observate abces sau alte semne relevante pentru un proces infec ios Criteriul 4: din simptomele de mai jos, f r o leg tur depistat cu o alt infec ie, sunt prezente durerea i ro ea a local , tumefierea i senza ia de arsur la nivelul regiunii afectate

i cel pu in una din urm toarele situa ii: - hemocultura pozitiv - depistarea unor antigene specifice din sange sau urin (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, streptococi de grup B, Candida sp., etc.) - rezultat serologic pozitiv pentru anticorpi specifici IgM sau cre terea de cel pu in 4 ori ai IgG-urilor specifici in probe de seruri perechi. Nu fac parte din subgrup: infec iile pl gii care afecteaz concomitent pielea i esuturile moi profunde (fascia, esutul muscular), infec iile pl gii de decubit, infec iile esuturilor profunde ale bazinului. c)Infec ia pl gilor de decubit Pentru diagnostic sunt necesare urm toarele criterii: Criteriul 1: Prezen a, f r leg tur cu o alt infec ie, a cel pu in dou din urm toarele simptome: ro ea a pielii, sensibilitate sau edem la nivelul buzei pl gii de decubit i din condi iile de mai jos indeplinirea a cel pu in unu: - din secre ia sau esutul local recoltat corespunz tor cultur microbian pozitiv ; - hemocultur pozitiv f r o alt cauz depistat . Prezen a numai a secre iei purulente nu confirm infec ia. Simpla prezen a microorganismelor din prelevatul de pe suprafa a decubitului nu este

suficient. Kn cazul decubitelor recoltarea trebuie s cuprind ins man area aspiratului de la nivelul marginilor pl gii sau ale prelevatelor tisulare din plag . d)Infec iile pl gii de arsur Pentru diagnostic sunt necesare prezen a a cel pu in unuia din urm toarele criterii: Criteriul 1: Apari ia sau schimbarea caracterului pl gii de arsur cu deta area brusc a crustei, schimbarea culorii crustei in brun inchis, negru sau mov-violet, apari ia edemului la marginile pl gii i Examenul histologic, confirm p trunderea microorganismelor in esuturile s n toase din vecin tate. Criteriul 2: Apari ia sau schimbarea caracterului pl gii de arsur cu deta area brusc a crustei, schimbarea culorii crustei in brun inchis, negru sau mov-violet, apari ia edemului la marginile pl gii i apari ia a cel pu in una din urm toarele condi ii: - hemocultur pozitiv f r alte cauze determinante; - prezen a virusului herpetic demonstrat prin cultur sau examen electronomicroscopic sau prezen a evident a incluziunilor virale la examenul electronomicroscopic din prelevatul bioptic tisular.

Criteriul 3: La bolnavul cu arsur sunt prezente cel pu in dou din condi iile de mai jos, f r o alt cauz cunoscut : febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 36C), hipotensiune, oligurie (sub 20 ml/or ), hiperglicemie sub dieta glucidic anterior tolerat sau semne de confuzie mintal i indeplinirea a cel pu in una din urm toarele condi ii: - examenul histopatologic confirm p trunderea microorganismelor in esuturile s n toase din vecin tate; - hemocultur pozitiv ; - prezen a virusului herpetic demonstrat prin cultur sau exemen electronomicroscopic sau prezen a evident a incluziunilor virale la examenul electronomiscroscopic din prelevatul bioptic tisular. Numai prezen a unei secre ii purulente de la nivelul pl gii nu este criteriu de certitudine prin posibilitatea apari iei acesteia i in cadrul deficien elor de ingrijire corespunz toare a pl gii. Prezen a singular a sindromului febril la bolnavul cu arsur nu este argument conving tor. Febra poate fi de resorb ie, in urma distrugerii tisulare. Page 16 e)Abcesul mamar sau mastita Sunt necesare prezen a a cel pu in unuia din urm toarele criterii:

Criteriul 1: Prelevatele recoltate intraoperator prin aspirare sau bioptic sunt pozitive pentru microorganisme in cultur Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate abces sau semne patognomonice pentru un proces infec ios Criteriul 3: febr (peste 38C) i sindrom inflamator local la nivelul mamelei. i Medicul curant a emis diagnosticul de abces mamar Abcesul mamar apare de cele mai dese ori post partum. Abcesele mamare care apar in primele 7 zile dup na tere sunt considerate infec ii nosocomiale. f)Infec ia ombilical (omphalita) Pentru sus inerea diagnosticului prezen a a cel pu in unuia din criteriile de mai jos sunt obligatorii: Criteriul 1: La nivelul bontului ombilical al nou-n scutul ui apare ro ea local i secre ie seroas i din situa iile de mai jos se realizeaz cel pu in una: - din secre ia sau aspiratul local cultura microbian este pozitiv ; - hemocultur pozitiv . Criteriul 2: La nivelul bontului ombilical al nou-n scutului apare ro ea local i secre ie purulent .

Infec iile care apar dup cateterismul arterei sau venei ombilicale sunt considerate infec ii vasculare. Sunt considerate ca infec ii nosocomiale i infec iile bontului ombilical care apar in primele 7 zile de la externarea nou n scutului. g)Pustuloza nou n scutului Din criteriile de mai jos realizarea a cel pu in unuia este obligatoriu: Criteriul 1: Nou-n scutul are una sau mai multe pustule i Medicul curant emite diagnosticul de infec ie a pielii Criteriul 2: Nou-n scutul are una sau mai multe pustule i Medicul curant aplic o antibiotico-terapie adecvat . Nu sunt incluse in acest subgrup: eritema toxic i sindroamele pustuloase neinfec ioase. Sunt considerate nosocomiale i pustulele infec ioase care apar in primele 7 zile de la externarea nou n scutului. CAPITOLUL VII: INFEC IILE CARDIO-VASCULARE a)Infec ia arterial i venoas Pentru diagnostic sunt necesare realizarea a cel pu in unuia din cele 5 criterii:

Criteriul 1: Din artera sau vena excizat chirurgical, cultur microbian pozitiv i Hemocultura nu a fost efectuat sau a fost negativ Criteriul 2: Intra-operator sau la examenul histopatologic al arterelor sau venelor exist constatarea semnelor unei infec ii. Criteriul 3: Din semnele de mai jos trebuie s fie prezent cel pu in unul, in absen a altor cauze infec ioase depistate: febr peste 38C, durere, ro ea a pielii sau senza ie de c ldur la nivelul regiunii afectate. i Au crescut mai mult de 15 colonii microbiene din proba semicantitativ , ins man at de pe varful materialului endovascular i hemocultura nu a fost efectuata sau a avut un rezultat negativ. Criteriul 4: Secre ie purulent la nivelul vasului din teritoriul afectat i hemocultura nu a fost efectuat sau a avut un rezultat negativ Criteriul 5: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente, in absen a altor cauze depistate, cel pu in unul din urm toarele semne: Page 17

- febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, letargie sau ro ea dureroas sau senza ie de c ldur la nivelul regiunii afectate i au crescut mai mult de 15 colonii microbiene din proba semicantitativ , ins man at de pe varful materialului endovascular i hemocultura nu a fost efectuat sau a avut un rezultat negativ Infec ia intravascular unde hemocultura este pozitiv se consider infec ie sangvin microbiologic dovedit . Infec iile vasculare din zona graftului, shuntului, fistulei sau canulei in cazul in care hemocultura este negativ sunt considerate infec ii sanghine in rela ie cu cateter vascular central. b)Endocardita de valv (natural sau artificial ) Din criteriile de mai jos cel pu in unul trebuie s fie prezent: Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv din proba recoltat de pe valve sau vegeta ii cardiace Criteriul 2: La bolnav sunt prezente, tar o alt cauz cunoscut , dou sau mai multe semne din urm toarele: febra (peste 38C), sufluri cardiace noi sau modificarea suflurilor

cardiace, semne de embolie, sindroame cutanate (pete ii, echimoze, noduli subcutana i durero i, insuficien cardiac congestiv sau tulbur ri de ritm cardiac) i din urm toarele situa ii este prezent cel pu in una: - dou sau mai multe hemoculturi pozitive; - prelevatul recoltat de pe valve confirm , prin examen direct i colora ie Gram, prezen a bacteriilor in absen a sau in cazul negativit ii hemoculturilor; - intraoperator sau la necropsie sunt observate direct vegeta ii pe valvele cardiace; - examenul serologic sau urinar pune in eviden antigene microbiene/de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, streptococi grup B, etc.); - examenul echografic depisteaz apari ia unor vegeta ii valvulare noi i antemortem, medicul dispune un tratament antimicrobian adecvat. Criteriul 3: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente dou sau mai multe din semnele de mai jos: febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, sufluri cardiace noi sau schimbarea caracteristicilor suflurilor, embolie, sindroame cutanate (pete ii, echimoze, noduli subcutana i durero i), insuficien cardiaca congestiv , tulbur ri de ritm cardiac (de conducere) i cel pu in una din urm toarele situa ii:

- dou sau mai multe hemoculturi pozitive - prelevatul recoltat de pe valve confirm , prin examen direct i colora ie gram, prezen a bacteriilor in absen a sau in cazul negativit ii hemoculturilor - intraoperator sau la necropsie sunt observate direct vegeta iuni pe valvele cardiace - examenul serologic sau urinar pune in eviden antigene microbiene (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, Streptococi grup B, etc.) - examenul echografic depisteaz apari ia unor vegeta ii valvulare noi i antemortem, medicul dispune un tratament antimicrobian adecvat. c)Miocardita sau pericardita Pentru diagnostic este necesar cel pu in unul din urm toarele criterii: Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv din prelevatul de esut pericardic sau aspirat din lichidul pericardic recoltate intraoperator Criteriul 2: Din semnele de mai jos, f r o leg tur evident cu o alt cauz , sunt prezente cel pu in dou : febr (peste 38C), durere toracic , puls paradox sau arie cardiac m rit i cel pu in una din situa iile urm toare: - simptomatologie ECG relevant pentru miocardita sau pericardita; - serologie sangvin pozitiv pentru antigene microbiene specifice (de ex. H. influenzae, S.

pneumoniae, etc.); - examenul histopatologic confirm miocardita sau pericardita; - echografia, CT sau MR confirm existen a lichidului pericardic. Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel pu in dou semne, f r leg tur cu o alt cauz depistat , din urm toarele: febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, puls paradox sau arie cardiac m rit Page 18 i cel pu in una din situa iile de mai jos: - simptomatologie ECG relevant pentru miocardit sau pericardit ; - serologie sangvin pozitiv pentru antigene microbiene specifice (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, etc.); - examenul histopatologic confirm miocardit sau pericardit ; - echografia, CT sau MR confirm existen a lichidului pericardic. Pericarditele dup opera iile de chirurgie cardiac sau dup infarctul miocardic de cele mai multe ori nu sunt de cauz infec ioas . d)Mediastinita Pentru diagnostic prezen a a cel pu in unul din criteriile de mai jos trebuie s fie prezent: Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv din ins man area prelevatelor de esut miocardic sau aspirat din situsul mediastinal recoltate intraoperator

Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate semnele mediastinitei Criteriul 3: Sunt prezente cel pu in una, f r o alt cauz evident , din urm toarele semne: febr (peste 38C), durere toracic sau instabilitate sternal i cel pu in una din urm toarele situa ii: - evacuarea unei secre ii purulente din regiunea mediastinal ; - hemocultura sau cultur microbian din lichidul mediastinal pozitiv ; - imaginea radiologic a unei umbre mediastinale mult l rgit . Criteriul 4: la copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel pu in una, f r o alt cauz evidente, din urm toarele semne: febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie sau instabilitate sternal i cel pu in una din urm toarele situa ii: - evacuarea unei secre ii purulente din regiunea mediastinal ; - hemocultura sau cultur microbian din lichidul mediastinal pozitiv ; - imaginea radiologic a unei umbre mediastinale mult l rgit . Mediastinita i osteomielita concomitent , ap rute dup opera iile de chirurgie cardiac se incadreaz la subgrupa mediastinitei. CAPITOLUL VIII: INFEC IILE OSOASE gI ALE ARTICULA IILOR a)Osteomielita

Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unu este obligatorie: Criteriul 1: Din prelevatul de esut osos al bolnavului cultura microbian este pozitiv Criteriul 2: Examenul direct intraoperator sau examenul histopatologic pune in eviden semne clare de osteomielita Criteriul 3: Sunt prezente cel pu in una, f r o alt cauz evidente, din urm toarele semne: febr (peste 38C), tumefiere local dureroas , senza ie de c ldur local sau prezen a unei secre ii la nivelul locului osteomielitei i cel pu in una din urm toarele situa ii: - hemocultura bolnavului pozitiv ; - serologie pozitiv pentru antigene microbiene (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae); - exist dovezi de imagistic (radiologie, CT sau MR) pentru osteomielit . b)Infec iile articula iilor i ale bursei Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unu este obligatorie: Criteriul 1: Din lichidul intraarticular sau biopsie sinovial , cultur microbian pozitiva. Criteriul 2: Observa ia directa intraoperatorie sau examenul histopatologic pune in eviden semne clare de artrit sau bursit . Criteriul 3: Sunt prezente cel pu in dou , f r o alt cauz evident , din urm toarele semne: durere articular , tumefiere local dureroas , senza ie de c ldur local i lichid intraarticular demonstrat cu limitarea mobilit ii articulare i cel pu in una din urm toarele situa ii:

- prin colora ie gram la examenul microscopic direct al lichidului intraarticular sunt prezente bacterii i leucocite; - prezen a unor antigene microbiene in sange, urin sau lichidul sinovial; - frotiul preparat din lichidul sinovial i examenul chimic al acestuia sunt relevante pentru prezen a unei infec ii, in absen a unei patologii reumatologice; - semnele imagistice ob inute (radiologie, CT, MR) sunt concludente pentru procesul infec ios. Page 19 c)Infec iile meniscului intraarticular Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unu este obligatorie: Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv rezultat prin ins man area esutului chondroid (meniscal) recoltat intra-operator. Criteriul 2: Intra-operator prin examen direct sau prin examen histopatologic sunt puse in eviden semne de infec ie al meniscului intraarticular. Criteriul 3: Sunt prezente semnele febrei (peste 38C) sau ale durerii locale i Exist dovezi radiologice sau CT, MR de infec ie Criteriul 4: Sunt prezente semnele febrei (peste 38C) sau ale durerii locale i

La examenul serologie sau din urin sunt puse in eviden antigene specifice (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitides, streptococi de grup B). CAPITOLUL IX: INFEC IILE TRACTULUI DIGESTIV a)Gastroenterite Dovada a cel pu in unui criteriu din cele de mai jos este necesar : Criteriul 1: Bolnavul prezint un tranzit intestinal accelerat cu scaune diareice apoase, cu o durat mai mare de 12 ore, v rs turi, cu sau f r febr , situa ie in care etiologia neinfec ioas este pu in probabil (de ex. teste diagnostice, procedur terapeutic , exacerbarea unei st ri cronice sau diaree psihic prin stres, etc.) Criteriul 2: Din semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou , f r o alt cauz depistat : senza ie de vom , v rs tur , durere abdominal , cefalee i din situa iile de mai jos cel pu in una este prezent : - coprocultura sau prelevatul rectal este pozitiv pentru patogene enterale; - la examenul electronomicroscopic al prelevatului din materii fecale pot fi puse in eviden microorganisme enteropatogene; - prin din materii fecale sau examen serologic sunt puse in eviden antigene, respectiv anticorpi microbieni specifici; - prezen a enteropatogenului este dovedit pe cultur celular (efect citopatogen, eviden ierea de toxine, etc.)

- apari ia anticorpilor IgM sau cre terea de cel pu in patru ori a titrului anticorpilor IgG in probe de seruri perechi. b)Infec iile esofagului, stomacului, intestinului sub ire i gros, rectului Pentru definirea infec iilor tractului gastro-intestinal - exclusiv gastroenterita i apendicita - sunt necesare a fi indeplinite cel pu in unul din urm toarele criterii: Criteriul 1: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt demonstrate prezen a abcesului sau ale altor semne clare de infec ie Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou i nu pot fi depistate alte cauze generatoare respectiv semnele pot fi incadrate in diagnosticul infec iei segmentului digestiv dat: febr , vomismente, vom , durere abdominal sau sensibilitate abdominal i din situa iile de mai jos cel pu in una este indeplinit - din secre iile recoltate intra-operator sau endoscopic sau, din prelevatul recoltat pe tubul de dren montat post-operator, cultura microbian este pozitiv ; - din secre iile recoltate intraoperator sau endoscopic sau, din prelevatul recoltat pe tubul de dren montat post-operator prin microscopie extemporanee cu colora ie Gram i prin proba hidroxidului de potasiu se pune in eviden prezen a bacteriilor; - hemocultura este pozitiv ;

- la examenul radiologie pot fi eviden iate modific ri patognomonice; - la examenul endoscopic sunt puse in eviden modific ri patognomonice (esofagit sau proctit candidozic ). c)Hepatitele Pentru sus inerea diagnosticului sunt necesare indeplinirea urm toarelor criterii: cel pu in dou din semnele - febr , anorexie, senza ie de vom , v rs tur , durere sau senza ie de plenitudine in hipocondrul drept cu sau f r sindrom icteric sau subicteric, transfuzie in antecedentele personale intr-o perioad de sub 3 luni. i din situa iile de mai jos cel pu in una este prezent : Page 20 - test pozitiv pentru antigenele sau anticorpii de faz acut ale hepatitei A, B sau C; - probe hepatice alterate; - test pozitiv din urin sau secre ie faringian pentru citomegalovirus sau teste serologice de faz acut (IgM) pentru CMV, HSV, EBV, etc.). Urm toarele st ri patologice nu pot fi considerate hepatit nosocomial : - hepatita neinfec ioas sau icter neinfec ios; - hepatita toxic post alcoolic sau alte substan e cu toxicitate hepatic ; - patologia obstructiv de c ile biliare sau hepatita i icterul urmare a colecistitei sau angiocolitei.

d)Infec iile intraabdominale neclasificate in alte locuri (vezicula biliar i ficat excep ie hepatita sau localiz ri la nivelul splinei, pancreasului, peritoneului, cavit ii subfrenice sau subdiafragmatic i alte esuturi intraabdominale) Pentru diagnostic sunt necesare indeplinirea a cel pu in unul din urm toarele criterii: Criteriul 1: Din secre ia purulent recoltat intra-operator sau din aspirat intraabdominal cultura microbiologic este pozitiv . Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic sunt observate abces sau semne clare pentru un proces infec ios. Criteriul 3: Din semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou : febr , anorexie, senza ie de vom , v rs tur , durere abdominal sau sindrom icteric i din situa iile de mai jos cel pu in una este prezent : - din con inutul drenului aplicat intraoperator cultura microbian este pozitiv ; - din secre iile intraabdominale recoltate intraoperator sau din prelevatul histopatologic prin colora ie gram la examinare microscopic sunt puse in eviden bacterii; - hemocultura este pozitiv i semnele investiga iei imagistice (radiologie, echografic, CT. MR sau investigare cu izotopi) pledeaz pentru o infec ie intraabdominal . Pancreatita acut nu se incadreaz in subgrup decat cu condi ia originii infec ioase ale

acestuia. e)Enterocolita necrozant Pentru diagnosticul enterocolitei necrozante la sugar sunt necesare prezen a urm toarelor: Cel pu in dou din urm toarele semne, f r o alt cauz determinat : v rs tur , distensie abdominal , resturi alimentare in stomac i prezen a macroscopic sau microsopic a sangelui in materiile fecale i cel pu in una din urm toarele semne radiologice - pneumoperitoneu; - pneumatoz intestinal ; - imagini nemodificate i rigide la nivelul anselor intestinului sub ire. CAPITOLUL X: INFEC IILE GENITALE a)Endometrita Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unu: Criteriul 1: Din prelevatul intraoperator, aspirat endocavitar sau biopsie, cultur microbian pozitiv Criteriul 2: Din semnele de mai jos, f r o alt cauz determinat , sunt prezente cel pu in dou : febr (peste 38C), durere abdominal , sensibilitate uterin sau secre ie purulent din cavitatea uterin Endometrita postpartum este considerat infec ie nosocomial cu excep ia situa iilor in

care lichidul amniotic a fost infectat inaintea intern rii in spital sau preluarea gravidei in spital a avut loc dup 48 ore de la ruperea membranelor. b)Infec iile episiotomiei Pentru diagnostic sunt necesare realizarea urm toarelor criterii: Criteriul 1: Dup na tere vaginal la plaga de episiotomie este prezent o secre ie purulent . Criteriul 2: Dup na tere vaginal pe locul pl gii episiotomiei apare abcesul. Dup unele opinii episiotomia nu este interven ie chirurgical . c)Infec iile in situsul bontului vaginal Pentru diagnostic sunt necesare cel pu in unul din urm toarele criterii: Page 21 Criteriul 1: De la nivelul bontului vaginal dup histerectomie se elimin o secre ie purulent . Criteriul 2: La nivelul bontului vaginal dup histerectomie apare un abces Criteriul 3: Din secre iile de la nivelul bontului vaginal dup histerectomie, cultura microbiologic este pozitiv . Infec ia bontului vaginal se incadreaz in subgrupa infec iei de organ. d)Alte infec ii ale organelor genitale (epididimit , prostatit , vaginit , ooforit , metrita i alte infec ii profunde ale esuturilor din micul bazin), cu excep ia endometritei i

ale infec iei bontului vaginal Din criteriile de mai jos cel pu in una trebuie s fie prezent : Criteriul 1: Cultur microbian pozitiv din secre ia sau prelevatul histologic recoltat din regiunea afectat Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic pot fi observate semne relevante pentru un proces infec ios sau abces Criteriul 3: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou far o alt cauz depistat : febr peste 38C, senza ie de vom , v rs tur , durere, sensibitate sau disurie i cel pu in una din urm toarele situa ii: - hemocultur pozitiv ; - procesul patologic a fost diagnosticat de medic. CAPITOLUL XI: INFEC IILE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL: a)Infec ii intracraniene (abcesul, infec ia sub- i epi-dural , encefalita) Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unu este obligatorie: Criteriul 1: Din prelevatul de esut nervos intracranian sau dura mater cultur microbian pozitiv . Criteriul 2: Intraoperator sau prin examen histopatologic se eviden iaz semnele unui abces sau ale unui proces infec ios. Criteriul 3: Din semnele de mai jos, in absen a unei alte cauze, sunt prezente cel pu in

dou : cefalee, vertij, febr peste 38C, semne de focar, tulburare senzorial sau confuzie i - din prelevatul de esut nervos intracranian sau abces, recoltate prin aspirare, intraoperator sau necroptic, cultura microbian este pozitiv ; - prezen a antigenului specific in sange sau urin ; - infec ia are semne imagistice evidente (radiologie, CT, MR sau arteriografic); - anticorpi specifici de faz acut (IgM) sau cre terea anticorpilor specifici IgG de cel pu in 4 ori din probe de seruri perechi i in diagnosticul ante-mortem medicul a dispus terapia antimicrobian adecvat . Criteriul 4: La copilul de un an sau sub un an din semnele de mai jos sus prezente cel pu in dou : febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, semne de focar sau tulbur ri senzoriale i cel pu in una din situa iile de mai jos: - din prelevatul de esut nervos intracranian sau abces, recoltate prin aspirare, intraoperator sau necroptic, cultura microbian este pozitiv ; - prezen a antigenului specific in sange sau urin ; - infec ia are semne imagistice evidente (radiologie, CT, MR sau arteriografic);

- anticorpi specifici de faz acut (IgM) sau cre terea anticorpilor specifici IgG de cel pu in 4 ori pe probe de seruri recoltate in dinamic (seruri perechi). Kn cazul prezen ei concomitente a meningitei i abcesului intracranian infec ia este considerat i incadrat ca infec ie intracranian . b)Meningit sau ventriculit Din criteriile de mai jos prezen a a cel pu in unul este obligatorie: Criteriul 1: din lichidul cefalorahidian recoltat cultura microbian este pozitiv Criteriul 2: din semnele de mai jos, in absen a altor cauze, cel pu in unul este prezent: febr (peste 38C), cefalee, redoarea cefei, semne de irita ie meningeal , semne patognomonice la nivelul nervilor cranieni, iritabilitate i din situa iile de mai jos cel pu in una este realizat - in LCR num rul elementelor celulare albe este crescut , albuminorahia crescut i/sau glicorahia sc zut ; Page 22 - colorarea Gram i examenul microscopic direct, confirm prezen a bacteriilor in LCR; - hemocultur pozitiv ; - examinarea antigenelor din LCR, sange sau urin este pozitiv ; - prezen a anticorpilor specifici de faz acut (IgM) sau cre terea anticorpilor specifici IgG de cel pu in 4 ori din probe seruri perechi

i in cazul diagnosticului ante-mortem medicul a prescris antibioticoterapie adecvat cazului. Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an din semnele de mai jos sunt prezente cel pu in unul, f r o alt cauz evident : febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, redoarea cefei, semne de irita ie meningeal , semne patognomonice pentru nervi cranieni, iritabilitate i cel pu in una din situa iile de mai jos: - in LCR num rul elementelor celulare albe este crescut , albuminorahia crescut i/sau glicorahia sc zut ; - colora ia Gram i examenul microscopic direct, confirm prezen a bacteriilor in LCR; - hemocultur pozitiv ; - examinarea antigenelor din LCR, sange sau urin este pozitiv ; - prezen a anticorpilor specifici de faz acut (IgM) sau cre terea anticorpilor specifici IgG de cel pu in ori din probe seruri perechi i in cazul diagnosticului ante-mortem medicul a prescris antibioticoterapie adecvat cazului. Meningita nou n scutului se consider nosocomial cu excep ia situa iei in care sunt

dovezi pentru transmiterea tranplacentar ; Meningoencefalita este considerat meningit ; Abcesul spinal asociat cu meningit este incadrat ca meningit ; Infec ia dup shunt se consider infec ie de plag cu condi ia s apar intr-un interval de un an. c)Abces spinal f r meningit Pentru diagnostic necesit prezen a a cel pu in unui criteriu din urm toarele: Criteriul 1: Din abcesul subdural sau epidural cultura microbian este pozitiv Criteriul 2: Intraoperator sau necroptic, respectiv la examenul histopatologic sunt observate semne de abces Criteriul 3: Din semnele de mai jos sunt prezente cel pu in unu i nu exist alt rela ie de cauzalitate cunoscut : febr peste 38C, durere, sensibilitate local , semne de radiculit , paraparez sau paraplegie i cel pu in una din situa iile de mai jos: - hemocultur pozitiv ; - exist dovezi (radiologice, CT, MR, mielografie, echografie, explorare cu izotopi) pentru abcesul spinal i ante-mortem medicul a dispus tratamentul antimicrobian adecvat. Abcesul spinal concomitent cu meningit se incadreaz in subgrupa meningit .

CAPITOLUL XII: INFEC IILE OCHIULUI, URECHII, FARINGELUI gI CAVIT II BUCALE a)Conjunctivita Cel pu in unul din criteriile de mai jos trebuie indeplinite: Criteriul 1: Din proba de secre ie purulent recoltat de la nivelul conjunctivei oculare sau ale esuturilor din vecin tate (pleoap , cornee, glande lacrimale) cultura microbiologic este pozitiv Criteriul 2: La nivelul conjunctivei oculare sau ale zonelor oculare invecinate apare durerea i ro ea a i din semnele de mai jos cel pu in unul este prezent - in secre ia conjunctival , la examenul nativ colorat gram sunt observate leucocite i bacterii - exist o secre ie purulent in zona afectat ; - investigarea secre iei este pozitiv pentru antigene specifice (ELISA sau IF pentru Chlamidydia trachomatis, Herpes simplex, Adenovirus, etc.); - la examenul microscopic al secre iei sunt prezente macrofagele polinucleare; - cultura viral este pozitiv ; Page 23

- sunt detecta i anticorpi specifici de faz acut (IgM) sau cre terea anticorpilor specifici IgG de cel pu in 4 ori in probe de seruri perechi. Infec iile globului ocular nu fac parte din aceast subgrup . Conjunctivita iritativ (de ex. dup instila iile cu nitrat de argint) nu sunt nosocomiale. Conjunctivitele in cadrul infec iilor virale s iste mice (rujeola, rubeola, etc.) fac parte din patologia specificat . b)Infec iile ochiului Pentru diagnostic este necesar realizarea a cel pu in unuia din urm toarele criterii: Criteriul 1: Probele recoltate de la nivelul camerei anterioare sau posterioare sau din umoarea apoas , ins man area microbiologic rezult cultur pozitiv Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou , f r o alt cauz depistat : durere ocular , tulburare de acuitate vizual , hipopion (secre ie purulent in camera anterioar ) i cel pu in una din situa iile de mai jos: - medicul specialist a diagnosticat o infec ie ocular ; - sunt detectate antigene specifice din sange (de ex. H. influenzae, S. pneumoniae); - hemocultur pozitiv . c)Infec iile urechii, mastoidei i apofizei mastoidei Pentru diagnosticul infec iei sunt utilizabile urm toarele criterii:

Pentru otita extern cel pu in unul din criteriile de mai jos: Criteriul 1: Din secre ia purulent a conductului auditiv, cultur microbian pozitiv . Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos prezen a a cel pu in unu, f r o alt acuz determinat : febr peste 38C, durere i eritem local sau secre ie purulent la nivelul conductului auditiv i din secre ia purulent , examenul microscopic colorat gram pune in eviden prezen a microorganismelor. Pentru otita intern cel pu in unul din criteriile de mai jos: Criteriul 1: Din secre ia urechii interne, recoltat intraoperator, cultura a fost pozitiv . Criteriul 2: Medicul a emis diagnosticul de otit medie. Pentru mastoidit cel pu in unul din criteriile de mai jos: Criteriul 1: Din secre ia purulent , de la nivelul mastoidei, cultur microbian pozitiv . Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos este prezent cel pu in unul, f r o alt cauz determinat : febr peste 38C, durere, sensibilitate i eritem local, cefalee sau parez facial i prezen a a cel pu in uneia din situa iile de mai jos: - eviden ierea bacteriilor in preparatul microscopic colorat Gram, din prelevatul secre iei purulente de la nivelul mastoidei; - examenul serologic eviden iaz prezen a antigenelor specifice. d)Infec iile din cavitatea bucal (stomatita, glosita i parodontita)

Pentru diagnostic este necesar realizarea a cel pu in unul din urm toarele criterii: Criteriul 1: Din secre ia purulent a esuturilor din cavitatea bucal cultur pozitiv Criteriul 2: La examenul cavit ii bucale (examen fizic, intraoperator sau histopatologic) abcesul sau semnele clare ale infec iei sunt prezente Criteriul 3: Cel pu in unul din urm toarele semne sunt prezente, f r o alt cauz determinat : abces, exulcera ii, pete albe proeminente pe mucoas inflamat sau pl ci/depozite pe mucoasa cavit ii bucale i cel pu in una din urm toarele situa ii: - la examenul microscopic al prelevatului recoltat, colorat Gram, se observ prezen a bacteriilor; - prob pozitiv cu hidroxid de potasiu; - la examenul microscopic al prelevatului recoltat sunt observate macrofage polinucleare; - apari ia anticorpilor specifici de faz acut (IgM) sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor specifici IgG, la examenul serologic, pe probe de seruri perechi; - medicul a stabilit diagnosticul de infec ie a cavit ii bucale i a aplicat un tratament local sau perorai antifungic adecvat. Infec ia herpetic , caz nou, cu manifestare la nivelul cavit ii bucale poate fi nosocomial ,

dar infec ia recidivant /reacutizat nu se incadreaz in aceast categorie de infec ii. e)Sinuzitele fronto-maxilare Page 24 Din criteriile de mai jos realizarea a cel pu in unul este obligatorie pentru diagnostic: Criteriul 1: Din secre ia purulent a cavit ilor paranazale i maxilare cultur microbian pozitiv Criteriul 2: Dintre semnele de mai jos cel pu in unul este prezent, f r o alt acuz depistat : febr peste 38C, durere sau sensibilitate la suprafa a zonei sinusului afectat, cefalee, rinoree cu secre ie purulent sau obstruc ie nazal i cel pu in una din urm toarele situa ii: - rezultat edificator la examenul radiologie; - imagine radiografic relevant . f)Infec iile c ilor respiratorii superioare (faringita, laringita i epiglotita) Din criteriile de mai jos cel pu in unul este realizat: Criteriul 1: Dintre semnele de mai jos sunt prezente cel pu in dou , tar o alt cauz depistat : febr peste 38C, eritemul mucoaselor, durere in gat, tuse, disfagie, secre ie purulent faringian i din situa iile de mai jos este realizat cel pu in una: - din prelevatele regiunii afectate cultura microbian pozitiv ; - hemocultur pozitiv ;

- examenul sangelui sau secre iei tractului respirator este pozitiv pentru antigene specifice; - prezen a anticorpilor specifici de faz acut (IgM) sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor IgG specifici in probe de seruri perechi; - medicul a emis diagnosticul de infec ie respiratorie acut . Criteriul 2: La examenul fizic, intra-operator sau histopatologic se constat prezen a abcesului Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an sunt prezente cel pu in dou din semnele de mai jos, f r o alt cauz depistat : febr (peste 38C) sau hipotermie (sub 37C), apnee, bradicardie, rinoree sau secre ie purulent la nivelul faringelui i cel pu in una din situa iile de mai jos este realizat : - din prelevatele regiunii afectate, cultura microbian a fost pozitiv ; - hemocultur pozitiv ; - examenul sangelui sau secre iei tractului respirator este pozitiv pentru antigene specifice; - prezen a anticorpilor specifici de faz acut (IgM) sau cre terea de cel pu in 4 ori a titrului anticorpilor IgG specifici in probe de seruri perechi; - medicul a emis diagnosticul de infec ie respiratorie acut . CAPITOLUL XIII: INFEC II SISTEMICE a)Infec iile diseminate

Sunt infec ii care cointereseaz mai multe organe sau sisteme f r o localizare regional /teritorial caracteristic . De cele mai multe ori sunt de etiologie viral (rubeol , rujeol , infec ia urlian , varicela, eritema infectiosum, infec ia HIV, etc.) Diagnosticul de cele mai multe ori se bazeaz pe simptomatologia clinic i probe de laborator pentru diagnosticul etiologic. Febra de origine necunoscut (FUO) i starea toxico-septic a nou n scutului nu sunt incadrate in acest grup de patologie. Exantemele virale i eruptive fac parte din acest grup de patologie. CAPITOLUL XIV: INFEC II NOSOCOMIALE LA BOLNAVII CU SPITALIZARE CRONIC , DE LUNG DURAT 1.Infec iile urinare a)Infec iile urinare la bolnavii necateteriza i Sunt necesare pentru diagnostic realizarea a trei din semnele de mai jos: - febr peste 38C i/sau frison - apari ia sau accentuarea unei jene dureroase la mic iune i/sau disurie; - apari ia sau accentuarea unei senza ii dureroase suprapubiene; - modificarea caracteristicilor urinii emise; - deteriorarea st rii fizice i/sau mentale, eventual incontinen urinar . Page 25

b)Infec iile urinare la bolnavii cu cateter urinar Sunt necesare pentru diagnostic realizarea a cel pu in dou din urm toarele: - febr peste 38C i/sau frison; - apari ia senza iei dureroase sau de tensiune suprapubian ; - modificarea caracteristicilor urinii emise; - deteriorarea st rii fizice i/sau mintale. 2.Infec iile respiratorii a)Faringit i r ceal simpl Dintre semnele i simptomele de mai jos prezen a a cel pu in dou : - rinoree i/sau str nut; - congestie i/sau obstruc ie nazal ; - durere faringian , disfonie i/sau degluti ie dureroas ; - tuse neproductiv ; - micro-limfadenopatie latero-cervical dureroas . b)Viroz asem n toare st rii gripale Prezen a st rii febrile (peste 38C) i cel pu in trei din urm toarele: frison, cefalee sau durere ocular retrobulbar , mialgie, astenie sau inapeten , durere in gat, apari ia sau accentuarea tusei uscate. c)Bron it i traheobron it Kn prezen a unui examen radiologie toracic negativ sau in absen a acestuia este

obligatorie prezen a a cel pu in trei semne din urm toarele: - apari ia tusei sau accentuarea ei, apari ia expectora iei sau accentuarea ei, febr (peste 38C), durere toracic pleural , apari ia sau accentuarea unor semne stetacustice pulmonare (raluri ronflante, inspir zgomotos, etc.) apari ia sau accentuarea disfunc iei respiratorii (tahipnee, respira ie superficial , etc.), stare general fizic i/sau mental alterat . d)Pneumonie Prezen a a cel pu in dou semne din urm toarele: - apari ia tusei sau accentuarea ei, apari ia expectora iei sau accentuarea ei, febr (peste 38C), durere toracic pleural , apari ia sau accentuarea unor semne stetacustice pulmonare (raluri ronflante i crepitante, inspir zgomotos, dispnee, etc.), apari ia sau accentuarea disfunc iei respiratorii (tahipnee, respira ie superficial , etc.), stare general fizic i/sau mental alterat . Kn prezen a unui rezultat radiologie care eviden iaz pneumonia sau probabilitatea pneumoniei (condensare) sau un infiltrat pulmonar, accentuarea desenului hilar i/sau perihilar. e)Otit Dac otita este diagnosticat de medic sau exist o secre ie otic uni- sau bilateral . Durerea otic sau prezen a unei ro e e congestive local este edificatoare dac otorea nu

este cu secre ie purulent . f)Sinuzit Este diagnostic clinic emis de un medic. g)Infec iile gurii i cavit ii bucale Este un diagnostic clinic stabilit de medic sau medic stomatolog 3.Infec iile primare ale esutul sanghin (sangelui) Prezen a a dou sau mai multe hemoculturi pozitive din care au fost identificate microorganisme identice sau o hemocultur pozitiv la care poate fi acceptat c nu exist doar o suprainfec ie a probei recoltate sau a mediului de cultur i este prezent cel pu in unul din urm toarele semne: - febr peste 38C; - hipotermie nou ap rut (sub 35C); Page 26 - presiune sistolic cu cel pu in 30 mmHg mai mic fa de cel obi nuit; - deteriorarea func iei fizice i mintale. 4.Gastroenterite Prezen a a cel pu in unul din urm toarele semne/simptome: - dou sau mai multe scaune apoase peste cele obi nuite in 24 ore; - dou sau mai multe vomismente/vom in 24 ore; - coprobacteriologie pozitiv pentru Salmonelia sp. Shigella sp., E. coli O157:H7,

Camphylobacter sp. sau rezultate pozitive pentru toxine microbiene specifice (de ex. C. difficile, etc.) i semne relevante pentru gastroenterit infec ioas (grea , v rs turi, scaune diareice, jen sau durere in regiunea abdominal .) 5.Infec iile cutanate i ale esuturilor moi a)Celulita i infec ia pl gii cutanate/subcutane Prezen a secre iei purulente la nivelul pl gii, pielii sau esuturilor moi subiacente i prezen a unuia din semnele de mai jos: - febr peste 38C sau schimbarea defavorabil a st rii mentale/fizice; - senza ie de c ldur i ro ea la nivelul trunchiului sau membrelor; - tumefiere i sensibilitate sau durere la nivelul regiunii afectate; - exacerbarea secre iilor la nivelul leziunii sau a teritoriului afectat. b)Infec ii micotice cutanate Realizarea urm toarelor dou criterii: - prezen a unei erup ii maculo-papuloase; - diagnosticul micozei de c tre un medic sau prin probe de laborator. c)Infec ie cutanat herpetic i herpes zoosterian Kn ambele situa ii realizarea urm toarelor dou criterii:

- prezen a unei erup ii veziculare pe o suprafa segmentar ; - diagnosticul de c tre medic sau prin laborator a unei infec ii specifice. d)Scabie cutanat Pentru diagnostic este necesar realizarea a dou criterii: - prezen a unor erup ii maculo-papulare pruriginoase; - diagnosticul scabiei de c tre un medic cu sau f r confirmarea prin examene de laborator. e)Conjunctivit Din cele dou criterii realizarea a cel pu in unul: - apari ia unei secre ii purulente la nivelul ochiului sau la ambii ochi de cel pu in 24 ore; - apari ia unei ro e e noi sau accentuarea celei existente la nivelul conjunctivei oculare, senza ie dureroas sau durere local , cu sau f r prurit, de cel pu in 24 ore. 6.Perioade febrile probabil infec ioase de cauz neelucidat /incert Stare febril (peste 38C) in mai multe episoade, cu intervale afebrile de cel pu in 12 ore, stare care este prezent cel pu in 3 zile i nu sunt demonstrate cauze evidente infec ioase sau neinfec ioase. Medicul emite diagnosticul de stare febril de cauz neelucidat . CAPITOLUL XV: INFEC II CU MICROORGANISME GENETIC

MODIFICATE ARTIFICIAL gI CU TRANSMITERE ACCIDENTAL SAU PRIN AC IUNI DE BIOTERORISM Orice simptom sau sindrom infec ios care apare sub form de caz nou i acut, este prezent la o persoan sau afecteaz mai mul i bolnavi i/ sau personal medico-sanitar i epidemiologie este demonstrat leg tura de cauzalitate cu activitatea i/sau produsele i materialele unui laborator de microbiologie sau, este suspicionat r spandirea inten ionat a agentului etiologic patogen infec ios. Page 27 ANEXA Nr. III: CAPITOLUL I: SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGIC A INFEC IILOR NOSOCOMIALE 1.Considera ii generale. Supravegherea epidemiologic este activitatea sistematic i/sau continu de colectare, analiz , prelucrare, interpretare a datelor, necesar pentru cunoa terea frecven ei infec iilor nosocomiale i identificarea factorilor de risc.

Rezultatul analizei datelor este difuzat sistematic. Datele ob inute folosesc pentru elaborarea, planificarea, implementarea i evaluarea ac iunilor/programelor de ac iuni, avand ca scop prevenirea i controlul infec iilor nosocomiale. 2.Obiective: 2.1.S determine inciden a infec iilor nosocomiale pe baza defini iilor de caz. 2.2.S determine tendin a evolu iei precum i modific rile caracteristicilor infec iilor nosocomiale. 2.3.S identifice factorii de risc. 2.4.S determine promovarea ac iunilor/programelor de prevenire i control. 2.5.S evalueze activit ile/ programele de prevenire i control. 3.Defini iile infec iilor nosocomiale. Supravegherea epidemiologic a infec iilor nosocomiale se bazeaz pe defini iile clinice de caz ale infec iilor nosocomiale prev zute in prezentul ordin. 4.Popula ia supravegheat : Reprezint num rul total de persoane aflate la risc pentru dobandirea unei infec ii nosocomiale (ex.: pacien ii interna i in sec iile de chirurgie, pacien ii interna i in sec ia de pediatrie, sugarii alimenta i artificial in sec ia de pediatrie, etc.). 5.Colectarea datelor.

5.1.Identificarea infec iilor nosocomiale constituie sarcina permanent a medicilor din spitale/ambulatoriu, din sistemul sanitar de stat i privat. Diagnosticul de infec ie nosocomial se va men iona in actele medicale cu care lucreaz medicul (ex.: foaia de observa ie clinic , fi a de consulta ie, registrul de consulta ie, etc.). 5.2.Knregistrarea i declararea infec iilor nosocomiale se face pe Fi a cazului de infec ie nosocomial (model prezentat in Figura 1), de c tre asistenta desemnat (asistenta efa) din fiecare sec ie sau directorul de ingrijiri din unitatea sanitar respectiv . 5.3.Responsabilitatea corectitudinii datelor inregistrate revine medicului in ingrijirea c ruia se afl pacientul. 5.4.Fi ele cazurilor de infec ii nosocomiale vor fi transmise imediat compartimentului/serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale. 6.Controlul inregistr rii i declar rii cazurilor de infec ie nosocomial 6.1.Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale stabile te un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neinregistrate i

neanun ate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile). 6.2.Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale inregistreaz i declar cazurile de infec ie nosocomial descoperite la verific rile pe care le face la nivelul sec iilor, dup consult cu medicul care ingrije te pacientul. 6.3Centralizarea datelor se face de c tre asistenta compartimentului/serviciului de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale pentru spitalul pe care il deserve te. Unit ile sanitare private inregistreaz i declar cazurile de infec ii nosocomiale in acela i regim ca i unit ile sanitare de stat. 7.Analiza datelor. 7.1.Datele se prelucreaz i se analizeaz s pt manal de c tre compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale. Page 28 7.2.Validarea datelor se face de compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale care poate solicita in acest sens medicul care are in ingrijire pacientul. 8.Calculul i interpretarea indicilor se face de c tre compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale cu un ritm s pt manal, - Inciden a infec iilor nosocomiale reprezint num rul de cazuri noi de infec ii intr-o s pt man , raportate la popula ia asistat in acela i interval de timp. Pentru intervale de

timp lunare, trimestriale sau anuale, in unit ile sanitare cu paturi, se va utiliza ca numitor popula ia de pacien i externa i. - Prevalen a la un moment dat reprezint num rul de cazuri de infec ii nosocomiale existente in evolu ie la un moment dat (o zi, o s pt man , etc.) intr-o popula ie analizat . 9.Diseminarea datelor. Datele interpretate sunt diseminate c tre: 9.1.sec ii, pentru informare i completarea m surilor; 9.2.Consiliul de administra ie, care prin analiz ia decizii legate de obiectivele men ionate in prezenta Anexa, in leg tur direct cu asigurarea actului medical; 9.3.Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale are obliga ia intocmirii "D rii de seam statistice trimestriale" i transmiterea acesteia c tre Autoritatea de S n tate Public jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti. 10.Atitudinea in caz de izbucnire epidemic . 10.1.Izbucnirea epidemic reprezint inregistrarea unui num r de cazuri de infec ie nosocomial in exces net fa de num rul de cazuri a teptat, 10.2.Responsabilitatea pentru izbucnirea unui episod epidemic revine in exclusivitate unit ii care 1-a generat. 10.3.Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale stabile te din punct de vedere tehnic conduita in rezolvarea izbucnirii epidemice. Odat cu

informarea operativ a Autorit ii de S n tate Public Jude ean , conform reglement rilor Ministerului S n t ii Publice, Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale poate solicita colaborarea acesteia. 10.4.Sec iile la nivelul c rora se inregistreaz izbucniri epidemice sunt responsabile de ducerea la indeplinire a m surilor stabilite de Compartimentul/serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale in vederea rezolv rii episodului epidemic. 10.5.Comitetul director al unit ii sanitare este abilitat s stabileasc m surile administrative corespunz toare in cazul unei izbucniri epidemice. CAPITOLUL II: FIgA CAZULUI DE INFEC IE NOSOCOMIAL *) Figura 1 KN SEC IA ................ SPITALUL ................... Data complet rii (zz/ll/aa): ............. Bolnavul: Nume ........................... Prenume .................... Sexul .............. Data na terii (zz/ll/aa): .................. Varsta la data intern rii ....................... Data intern rii (zz/ll/aa): ................ Nr. FO .............................................. Diagnostic la internare .............................................................................. Diagnostic la 72 de ore ............................................................................ Salon Nr. ................... Dac a fost mutat se specific salonul i data mut rii: ................................ Kn sec iile cu profil chirurgical:

Denumirea opera iei ................................................................................. data interven iei (zz/ll/aa): .......................... Infec ie nosocomial : Diagnostic clinic: ................................................................. debut (zz/ll/aa): ..................................... Examene microbiologice pentru diagnosticul de infec ie nosocomial : Data recolt rii probei (zz/ll/aa) Denumirea examenului efectuat Germeni izola i Diagnostic Antibiograma: ......................................... Page 29 Data extern rii (zz/ll/aa): .......................... Nr. total zile spitalizare: ........................... Starea la externare (vindecat, ameliorat, sta ionar, transferat, decedat): ...................... Diagnosticul la externare (sau deces): ........................................................................ Nr. zile de tratament pentru infec ia nosocomial : .................... Factori

de risc .......................................................................................................... Semn tura _____ *) Se completeaz pentru fiecare caz nou de infec ie nosocomial (daca un bolnav a avut dou sau mai multe infec ii nosocomiale, se completeaz cate o fi pentru fiecare imboln vire). ANEXA IV: CAPITOLUL I: PRECAU IUNI UNIVERSALE (PU) SCOPUL aplic rii PU: prevenirea transmiterii infec iilor cu cale de transmitere sanguin , la locul de munc al personalului. CONCEPTUL de PU se refer la: - m surile care se aplic in vederea prevenirii transmiterii HIV, VHB, VHC i al i agen i microbieni cu cale de transmitere sanguin , in timpul actului medical. - sange, alte fluide biologice i esuturile tuturor pacien ilor se consider a fi poten ial infectate cu HKV, VHB, VHC i al i agen i microbieni cu cale de transmitere parenteral (sanguin )

- to i pacien ii se consider poten ial infecta i cu HIV, VHB, VHC sau cu al i agen i microbieni cu cale de transmitere sanguin , deoarece: - cei mai mul i dintre purt torii de HIV, VHB, VHC i al i agen i microbieni sunt asimptomatici i nu- i cunosc propria stare de portaj; REGULI de baz in aplicarea Precau iunilor Universale: 1. Consider to i pacien ii poten ial infecta i; 2. Consider c sangele, alte fluide biologice i esuturile sunt contaminate cu HIV, HBV, HCV. 3. Consider c acele i alte obiecte folosite in practica medical sunt contaminate dup utilizare. CONTACTUL tegumentelor i mucoaselor cu urm toarele produse TREBUIE considerat LA RISC: - sange; - lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid sinovial, lichid cefalo-rahidian; - sperma, secre ii vaginale; - esuturi; - orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sange; CAPITOLUL II: APLICAREA PRECAU IUNILOR UNIVERSALE SE REFER LA: 1.UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTEC IE ADECVAT, COMPLET, CORECT;

1.1.DEFINI IE "ECHIPAMENT DE PROTEC IE": bariera intre lucr tor i sursa de infec ie, utilizat in timpul activit ilor care presupun risc de infec ie. 1.2.CATEGORII DE BARIERE utilizate pentru aplicarea precau iunilor universale: 1.2.1.M NUgI a)TREBUIE UTILIZATE in urm toarele situa ii: - anticiparea contactului mainilor cu sange, lichide biologice contaminate, alte lichide biologice cu urme vizibile de sange, esuturi umane; - abord venos sau arterial; - recoltare de LCR; - contact cu pacien i care sangereaz , au pl gi deschise, escare de decubit, alte leziuni cutanate; - manipularea, dup utilizare a instrumentarului contaminat, in vederea cur irii, decontamin rii. b)FELUL MNUgILOR de uz unic sterile: Page 30 - chirurgie - examinare intern - interven ii care implic un contact cu regiuni ale corpului in mod normal sterile; uneori

sunt necesare m nu i duble; - abord vascular prin punc ie; - tegument pacient cu solu ii de continuitate; - manipularea unor materiale poten ial contaminate; nesterile curate: - examin ri curente, care implic un contact cu mucoasele, dac nu exist o recomandare contrar ; - manipularea de materiale contaminate; - cur enie, indep rtare de produse biologice contaminate; de uz general, menaj, de cauciuc; - activit i de intre inere, care implic un contact cu sange i alte produse biologice considerate a fi contaminate: - colectare materiale contaminate, cur ire i decontaminare instrumentar, material moale, suprafe e contaminate. - manipularea de materiale contaminate; - cur enie, indep rtare de produse biologice c)MOD DE FOLOSIRE: - schimbare dup fiecare pacient; - dup folosire se spal mai intai mainile cu m nu i, dup care acestea se indep rteaz ,

prinzand marginea primei prin exterior aruncand-o in containerul pentru colectare i apoi prinzand-o pe cealalt , cu mana liber prin interior, sco and-o cu grij i aruncand-o in acela i container aflat la indeman ; - dup indep rtarea m nu ilor mainile se spal din nou, 10-15 secunde, chiar dac m nu ile nu prezint semne vizibile de deteriorare in timpul activit ii incheiate; m nu ile de unic utilizare nu se reutilizeaz , deci nu se cur , dezinfecteaz ; - m nu ile de uz general se pot decontamina i reutiliza, dac nu prezint semne de deteriorare (perforare, imb tranire cauciuc, etc.) 1.2.2.HALATE OBIgNUITE - in timpul tuturor activit ilor din unit ile medicale. 1.2.3.gORTURI, BLUZE IMPERMEABILE - completeaz portul halatelor atunci cand se anticipeaz producerea de stropi, pic turi, jeturi cu produse biologice poten ial contaminate, protejand tegumentele personalului medical din: - sec ii cu profil chirurgical; - laboratoare; - servicii de anatomie patologic , medicin legal ; - unele activit i administrative; - servicii de urgen . 1.2.4.MASCA, protejeaz :

- tegumentele; - mucoasele bucal , nazal ale personalului medical. 1.2.5.PROTECTOARE FACIALE, protejeaz : - tegumentele; - mucoasele bucal , nazal , ocular . Tipuri de protectoare faciale: - OCHELARI - ECRAN PROTECTOR, etc. 1.2.6.ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE, protejeaz mucoasa bucal in timpul instituirii respira iei artificiale. 1.2.7.BONETE - simple (textile), sau impermeabile 1.2.8.CIZME DE CAUCIUC 2.SP LAREA MINILOR i a altor p r i ale tegumentelor - IMPORTAN A Page 31 - cel mai important i uneori singurul mod de prevenire a contamin rii i disemin rii agen ilor microbieni. - CND? - la intrarea in serviciu i la p r sirea locului de munc ;

- la intrarea i la ie irea din salonul de bolnavi; - inainte i dup examinarea fiec rui bolnav; aten ie bolnavii cu mare receptivitate; - inainte i dup aplicarea unui tratament; - inainte i dup efectuarea de investiga ii i proceduri invazive; - dup scoaterea manu ilor de protec ie; - dup scoaterea m tii folosit la locul de munc ; - inainte de prepararea i distribuirea alimentelor i a medicamentelor administrate per os; - dup folosirea batistei; - dup folosirea toaletei; - dup trecerea mainii prin p r; - dup activit i administrative, gospod re ti. - CUM? - indep rtarea bijuteriilor (inele, br ri), ceasurilor; - unghii ingrijite, t iate scurt; - utilizare de ap curent i s pun pentru sp larea obi nuit ; - dou s puniri consecutive; - in cazuri de urgen este permis utilizarea de antiseptice ca inlocuitor al sp latului, dar nu ca rutin ; - in unele situa ii sp larea este completat de dezinfec ia mainilor:

- dup manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagio i i a celor cu imunodepresie sever ; - inainte i dup efectuarea tratamentelor parenterale (in abordurile vasculare i efectuarea de punc ii lombare este obligatoriu portul m nu ilor), schimbarea pansamentelor (aten ie -m nu i),termometrizare intrarectal , clisme, toaleta lehuzei (aten ie - m nu i); - dup efectuarea toaletei bolnavului la internare; - dup manipularea i transportul cadavrelor; - inainte i dup efectuarea examenelor i tratamentelor oftalmologice, ORL, stomatologice i in general inainte i dup orice fel de manevr care implic abordarea sau producerea unor solu ii de continuitate (aten ie-m nu i). - sp larea, dezinfec ia mainilor i portul m nu ilor: - gTERGEREA, USCAREA este OBLIGATORIE - cu hartie prosop: - prosop de unic intrebuin are. 3.PREVENIREA ACCIDENTELOR gI A ALTOR TIPURI DE EXPUNERE PROFESIONAL 3.1.EXPUNEREA PROFESIONAL prin inocul ri percutane: - in epare;

- t iere. contaminarea tegumentelor care prezint solu ii de continuitate; contaminarea mucoaselor. in timpul: - efectu rii de manopere medicale invazive cu ace i instrumente ascu ite; - manipul rii de produse biologice poten ial contaminate; - manipul rii instrumentarului i a altor materiale sanitare, dup utilizarea in activit i care au dus la contaminarea cu produse biologice poten ial infectate. prin intermediul: - instrumentelor ascu ite; - materialului moale; - suprafe elor, altor materiale utilizate in activitatea din unit ile sanitare; - reziduurilor din activitatea medical ; 3.2.METODE DE PREVENIRE obiecte ascu ite: - reducerea de manevre parenterale la minimum necesar; Page 32 - colectarea imediat dup utilizare in containere rezistente la in epare i t iere, amplasate la indeman i marcate corespunz tor conform reglementarilor MSP pentru:

preg tire in vederea utiliz rii; distrugere; evitarea recapi on rii, indoirii, ruperii acelor utilizate. - de evitat scoaterea din seringile de uz unic. lenjerie: - manipularea lenjeriei contaminate cu sange i alte produse biologice poten ial contaminate cat mai pu in posibil; - sortare i prelucrare cu echipament de protec ie potrivit, in spa ii special destinate; - colectare in saci impermeabili, la nevoie dubli, marca i in mod corespunz tor - evitarea p str rii lor indelungate, inainte de prelucrare; - asigurarea unui ciclu corect i complet de prelucrare - decontaminare. - cur enie i decontaminare: - folosirea m nu ilor la indep rtarea urmelor de sange, alte lichide biologice sau esuturi; - decontaminarea ini ial cu substan e clorigene, indep rtarea cu hartie absorbant care se colecteaz in containere sau saci de plastic marca i; - dezinfec ie cu solu ie germicid ; - uscarea suprafe ei prelucrate; - folosirea de tehnici standard in vederea efectu rii cur eniei, steriliz rii, decontamin rii echipamentului medical, a pavimentelor, pere ilor, mobilierului, veselei, sticl riei,

tacamurilor, conform reglementarilor MSP. reziduuri infectante - neutralizare prin ardere sau autoclavare - colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferen ierea clar prin culoare i etichetare. igiena personal : - sp larea mainilor (pct. 2); - sp larea altor p r i ale corpului care au venit in contact cu produse biologice poten ial contaminate sau cu materiale poten ial contaminate; - evitarea activit ilor cu risc de expunere: existen a de leziuni cutanate; prezen a unui deficit imunitar; graviditate; asisten a de urgen , principii: - via a pacientului este pre ioas ; - obligatorie aplicarea precau i uni lor universale; - chiar i in situa ii imprevizibile se vor asigura cele necesare respect rii principiilor precau iunilor universale. 3.3.SERVICIILE DE STOMATOLOGIE, echipament de protec ie: - masca;

- ochelari, ecran; - m nu i; - or impermeabil cand se anticipeaz producerea de: epan amente sange; saliv cu urme vizibile de sange. - alte recomand ri: sistem de aspira ie rapid ; pozi ia adecvat a scaunului; - instrumentar: corect utilizat; corect colectat, sp lat, decontaminat i/sau dezinfectat 3.4.SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGIC : - masc , ochelari, ecran protector, m nu i, halat, orturi impermeabile, cizme, bonete; - decontaminare dup efectuare a necropsiilor: instrumentar; suprafe e, mobilier. Page 33 3.5.LABORATOARE CLINICE gI DE CERCETARE: regulile generale de aplicare a

precau iunilor universale trebuie completate cu: - colectarea flacoanelor care con in produse biologice in containere marcate, care s impiedice r sturnarea, v rsarea, spargerea; - evitarea contamin rii pere ilor exteriori ai flacoanelor colectoare; - utilizarea echipamentului potrivit cu presta iile laboratorului: - manu i; - masc , ochelari de protec ie, ecran protector; - halat, or impermeabil, bonet . - sp larea atent a mainilor (pct. 2); - utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate, pentru inl turarea tehnicilor de pipetare cu gura; - aten ie la utilizarea de material ascu it in activitatea de laborator; - cur enia, dezinfec ia, sterilizarea in mod corect, standardizat; - instrumentarul contaminat, colectare, decontaminare: - chimic ; - fizic -ardere; - autoclav. - aparatur defect -decontaminare inainte de reperare; - la terminarea activit ii, echipamentul utilizat r mane in laborator pan la colectarea i indep rtarea in vederea prelucr rii;

- amplasarea de afi e avertizoare asupra riscului de contaminare. KNTREAGA ASISTEN ACORDAT PERSOANELOR IMPLICATE KN EXPUNEREA PROFESIONAL ("SURS ", PERSONAL AFECTAT) SE VA DESF gURA NUMAI PE BAZ DE CONSIM MNT gI CONFIDEN IALITATE, CU ASIGURAREA DOCUMENTELOR LOR MEDICALE. 4.PERSONAL INFECTAT CU HIV: - respectarea drepturilor omului; - schimbarea locului de munca, avand acordul celui infectat, sau la cererea acestuia, cand: se dovede te c nu- i protejeaz pacien ii; este necesar protec ia sa medical . - conducerea unit ii va asigura un alt loc de munc . 5.EVALUAREA RISCULUI PE CATEGORII DE LOCURI DE MUNCA gI ACTIVIT I PRESTATE DE PERSONALUL MEDICO-SANITAR KN FUNC IE DE CONTACTUL CU SNGE gI ALTE LICHIDE BIOLOGICE. I - contact permanent, inevitabil, consistent; II - contact imprevizibil, inconstant; III - contact inexistent;

PENTRU CATEGORIILE APAR INND GRUPELOR I gI II SE VOR APLICA PERMANENT PRECAU IUNILE UNIVERSALE. Pentru cele din categoria a III-a sunt suficiente precau iunile obi nuite. ANEXA V: METODOLOGIA DE SUPRAVEGHERE gI CONTROL AL ACCIDENTELOR CU EXPUNERE LA PRODUSE BIOLOGICE LA PERSONALUL CARE LUCREAZ KN DOMENIUL SANITAR CAPITOLUL I: 1.Justificare: Kn prezent, in Romania nu sunt colectate suficiente informa ii pentru a evalua riscul de expunere i de a estima inciden a infec iilor postexpunere la sange i produse biologice la personalul care lucreaz in sistemul sanitar. Din datele culese de c tre Comisia de Lupt Anti SIDA a Ministerului S n t ii (CNLAS), prin intermediul Centrelor Regionale de Monitorizare (CR) reiese c in anul 2003 au fost raportate 94 de expuneri profesionale cu risc de infec ie, la 70 dintre acestea aplicandu-se m suri profilactice corespunz toare. Kn anul 2004 au fost raportate 96 de expuneri, la 75 dintre acestea aplicandu-se m suri profilactice corespunz toare. Raport ri expuneri profesionale culese de CNLAS in perioada 2003 - 2004:

Page 34 Num r expuneri profesionale Num r profilaxii postexpunere profesional 2003 94 70 2004 96 75 TOTAL 190 145 La nivelul Institutului de Boli Infec ioase "Prof. Dr. Matei Bal " (IBI) au fost inregistrate 37 cazuri in anul 2003 i 55 in 2004. Pentru toate aceste cazuri s-a aplicat Protocolul de Profilaxie Post-expunere Profesional (PPEP), incluzand vaccinarea anti hepatit B i chimioprofilaxia cu antiretrovirale. Categoriile profesionale expuse accidentelor cu risc de infec ie, din cazuistica institutului, sunt: Categoria profesional

Num r cazuri/expuneri Procent (%) medic chirurg 3 3,3 medic stomatolog 1 1,1 medic alte specialit i 32 34,8 medic rezident 8 8,7 student 7 7,6 student stomatolog 5 5,4

asistent medical 29 31,5 infirmier 2 2,2 tehnician dentar 1 1,1 ingrijitoare 1 1,1 brancardier 2 2,2 voluntar 1 M TOTAL 92

100 Nu reiese din datele culese de CNLAS dac din cele 190 cazuri de expunere profesional au ap rut seroconversii pentru HIV, HBV sau HCV. La cele 92 cazuri inregistrate i asistate in IBI nu s-a semnalat nici un caz de infec ie cu HIV, HBV, HCV. Supravegherea este unul din cele mai importante mijloace de cunoa tere a riscului prin expunere profesional la sange i produse biologice i de dezvoltare a unor strategii de prevenire i control. 2.Scop Reducerea riscului de infec ie post-expunere la sange i produse biologice la personalul care lucreaz in sistemul sanitar. 3.Obiective: - estimarea inciden ei accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaz in sistemul sanitar; - ierarhizarea factorilor de risc (proceduri, dispozitive, instruire, respectarea Precau iilor Universale, statusul sursei, altele); - evaluarea respect rii precau iunilor universale (PU);

- ob inerea de date standardizate la nivel na ional; - responsabilizarea personalului medical in sensul cunoa terii riscului expunerii la sange i produse biologice i a aplic rii m surilor de prevenire a acestor accidente i a consecin elor acestora; - estimarea riscului de infec ie post-expunere profesional cu: HIV, VHB, VHC; - aplicarea corect a m surilor profilactice primare i secundare. 4.Tip de supraveghere: - modul de colectare a datelor: pasiv - instrumente de colectare a datelor: fi a de supraveghere tip fi a privind datele despre spital Fi a clinic de inregistrare a expunerii profesionale cu risc de infec ie HIV. 5.Defini ii; Page 35 - Persoana care lucreaz in sistemul sanitar: orice persoan (angajat, student, voluntar) ale c rei activit i implic contactul cu pacien i, sange sau alte produse biologice provenite de la pacien i, in cabinete, sec ii, compartimente sau laboratoare. - Expunere cu risc de infec ie HIV, VHB, VHC, care necesit profilaxie post-expunere profesional (PPEP): accidentarea transcutan (exemplu: in ep tur cu ac sau t ietur cu

un obiect t ios), contactul mucoaselor sau al pielii, care prezint leziuni ce-i afecteaz integritatea (ex.: expunerea pe o piele cu excoria ii, t ieturi, delabr ri, flictene, eczeme sau alte afec iuni dermatologice) sau contactul cutanat pe o piele intact , dar cu o durat prelungit (ex.: cateva minute i chiar mai mult) sau implicarea unei suprafe e intinse de contact cu sange, esuturi sau alte produse biologice contaminate vizibil cu sange. Produse biologice: a)sperma, secre ii vaginale; b)fluide (lichid cefalorahidian, sinovial, pleural, peritoneal, pericardic, amniotic); c)concentrate de HIV (in laboratoare). Kn absen a sangelui vizibil in saliv , lacrimi, sudoare, urin , fecale, lapte aceste produse biologice nu sunt considerate cu risc de infec ie HIV i nu impun m suri de profilaxie antiretrovirala i de supraveghere medical PPEP. - Caz de expunere profesional : orice persoan care lucreaz in sistemul sanitar i care a suferit o expunere accidental cu risc de infec ie HIV, VHB, VHC prin contact cu sange sau produse biologice considerate cu risc de infec ie. 6.Popula ia int : - persoanele care lucreaz in sistemul sanitar, respectiv: personalul medico-sanitar i de ingrijire/auxiliar/ tehnic, persoane aflate intr-o forma de inv mant, voluntari.

7.Unit ile int : A)unit ile sanitare cu paturi; B)unit ile sanitare f r paturi. 8.Atribu ii: A)Atribu ii in unit ile sanitare cu paturi B)Atribu ii in unit i sanitare f r paturi C)Atribu ii ale altor unit i sanitare/structuri de s n tate public A) Atribu ii in unit ile sanitare cu paturi A.1 compartimentul/sec ia in care a avut loc accidentul a) persoana accidentat - aplic imediat protocolul din "Ghid practic de management al expunerii accidentale la produse biologice" - in prima or de la accident se prezint la medicul ef de sec ie/compartiment sau la medicul ef de gard - in termen de 24 de ore se prezint la responsabilul serviciului de supraveghere a infec iilor nosocomiale; - anun medicul de medicina muncii pentru luarea in eviden ; b) medicul ef de sec ie/compartiment sau medicul ef de gard : - inregistreaz accidentul intr-un registru de eviden a accidentelor cu expunere la produse biologice; - raporteaz accidentul responsabilului serviciului de supraveghere a infec iilor nosocomiale in maxim 24 de ore de la

producerea accidentului; - asigur recoltarea e antioanelor de sange de la pacientul surs , respectand legisla ia privind testarea voluntar cu consiliere; - asigur transportul e antioanelor de sange provenite de la pacientul surs la laboratorul unit ii cu paturi in care a avut loc accidentul; - asigur recoltarea e antioanelor de sange de la personalul accidentat, respectand legisla ia privind testarea voluntar cu consiliere. c) Unitatea sanitar in care s-a produs accidentul - asigur prelevarea i trimiterea e antioanelor de sange provenite de la pacientul surs , pentru testare, la unitatea desemnat sau asigur efectuarea lor in unitate. Prelevarea i trimiterea probelor biologice se va face conform legisla iei (standardelor) in vigoare. - trimite persoana accidentat c tre serviciul de supraveghere a infec iilor nosocomiale - asigur trimiterea persoanei accidentate c tre sec ia/spitalul de boli infec ioase in oricare dintre urm toarele situa ii: - sursa HIV pozitiv cunoscut - sursa HIV cu test rapid pozitiv - sursa cu status biologic necunoscut i cu risc epidemiologie crescut - sursa Ag HBs pozitiv/Ac HBs prezen i;

- sursa Ac HCV pozitiv; - asigur trimiterea accidentatului la Autoritatea de S n tate Public jude ean , in vederea vaccin rii antihepatit B, in cazul in care spitalul/sec ia de boli infec ioase nu a putut asigura vaccinarea. Page 36 A.2. Laboratorul spitalului in care a avut loc accidentul - efectueaz in toate cazurile testul rapid HIV, dac acest test este disponibil. Acest test se va efectua pentru pacientul surs in termen de 2 ore, cu transmiterea rezultatului medicului c ruia i s-a raportat evenimentul. - prime te i trimite e antioanele de sange provenite de la pacientul surs c tre laboratorul desemnat pentru efectuarea testelor ELISA de identificare a: Ac anti- HIV, Ac anti-VHC, AgHBs i Ac HBs sau efectueaz testele respective, dac este autorizat. A.3. Serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale din spitalul in care a avut loc accidentul - r spunde de aplicarea programului de supraveghere: - in cazul in care spitalul are epidemiolog, acesta va evalua riscul de infec ie cu HIV, VHC, VHB; - epidemiologul va asigura consilierea personalului expus i recoltarea e antioanelor de sange, cu respectarea legisla iei privind testarea voluntar , in cazul in care acestea nu au fost efectuate de c tre medicul ef de

sec ie/compartiment sau medicul ef de gard ; - in cazul in care riscul de infec ie cu HIV i/sau VHC este absent, iar riscul de infec ie cu VHB este prezent, persoana accidentat va fi indrumat c tre Autoritatea de S n tate Public jude ean , la cabinetele de vaccinare desemnate, pentru vaccinarea anti hepatit B. - in cazul in care riscul de infec ie cu HIV i/sau VHC este prezent, indiferent de riscul VHB, persoana accidentat va fi indrumat c tre spitalul/sec ia de boli infec ioase. - persoanele accidentate care sunt deja cunoscute cu infec ie cronic cu VHB i/sau VHC, vor fi indrumate c tre spitalul/sec ia de boli infec ioase pentru a se stabili o conduit adecvat , anun medicul de medicina muncii despre evenimentul inregistrat; - completeaz i trimite lunar, la Autoritatea de s n tate public jude ean , fi ele de supraveghere - completeaz i trimite semestrial, la Autoritatea de S n tate public jude ean , fi ele unit ii sanitare; - va face analiza semestrial a cazurilor de expunere accidental profesional i de seroconversie inregistrate in unitate. - anun medicul de medicina muncii al unit ii sanitare in care s-a produs accidentul despre seroconversia pentru HIV i/sau VHB i/sau VHC (cu respectarea confiden ialit ii conform legisla iei in vigoare, Legea 584/2002).

Kn cazul in care serviciul de supraveghere a infec iilor nosocomiale unit ii medicale in care s-a produs accidentul nu are epidemiolog, evaluarea riscului de infec ie cu HIV, VHB, VHC va fi f cut de c tre medicul ef de sec ie sau ef de gard , in colaborare cu medicul epidemiolog de ta Autoritatea de S n tate public , dac spitalul/sec ia de boli infec ioase nu este abordabil sau nu se consider necesar colaborarea cu specialistul infec ionist. A.4. Laboratorul desemnat pentru testare Efectueaz : - pentru pacientul surs : Ac HIV (ELISA), AgHBs, Ac VHC; - pentru personalul accidentat: Ac HIV (ELISA), AgHBs, AcHBs, Ac VHC. Rezultatele vor fi comunicate solicitantului (unitatea sanitar in care s-a produs accidentul) in maximum o s pt man i la Autoritatea de S n tate Public jude ean lunar/trimestrial, conform normelor legale. B. Unit ile sanitare f r paturi Personalul care lucreaz in unit ile medicale f r paturi se va adresa celui mai apropiat spital, urmand acela i circuit. Completarea "Fi ei de supraveghere" va fi f cut de c tre medicul epidemiolog din Autoritatea de S n tate Public jude ean ca urmare a raport rii f cute de unitatea sanitar care a inregistrat accidentul. Raportarea c tre Autoritatea de S n tate Public jude ean se va face de c tre unitatea sanitar in care s-a inregistrat accidentul, in termen de 24 ore.

C. Atribu ii ale altor unit i sanitare/structuri de s n tate public C.1. spitalul/sec ia de boli infec ioase a) Medicul specialist infec ionist - pentru personalul expus: - va asigura consilierea i recoltarea e antioanelor de sange, cu respectarea legisla iei privind testarea voluntar , in cazul in care acestea nu au fost efectuate anterior, de c tre medicul ef de sec ie/compartiment, medicul ef de gard , medicul epidemiolog, serviciului de supraveghere a infec iilor nosocomiale i/sau autorit ii de s n tate public jude ean ; evalueaz /re-evalueaz riscul de infec ie cu HIV, VHB, VHC; - stabile te indica ia/efectueaz chimioprofilaxia ARV, in conformitate cu ghidurile de specialitate; - stabile te indica ia/efectueaz chimioprofilaxia infec iei cu VHB i/sau VHC, in conformitate cu ghidurile de specialitate; - stabile te indica ia/efectueaz administrarea de imunglobuline specifice anti-VHB (dac sunt disponibile); - stabile te indica ia/efectueaz vaccinarea anti hepatit B, in cazul in care persoana accidentat a ajuns de la inceput la spitalul/sec ia de boli infec ioase, i dac vaccinul este disponibil. Asigur testarea r spunsului imunologic (titrul Ac HBs) al acesteia fa de vaccinarea anti-hepatit B anterioar ;

- trimite la Autoritatea de S n tate Public jude ean /cabinetul desemnat pentru vaccinare anti-hepatit B, in cazul in care nu poate asigura vaccinarea, la nivelul spitalului/ sec iei de boli infec ioase; - completeaz "Fi a clinic de inregistrare a expunerii profesionale cu risc de infec ie HIV"; - transmite trimestrial cate un exemplar din flecare "Fi a clinic de inregistrare a expunerii profesionale cu risc de infec ie HIV", Ministerului S n t ii Publice, prin Centrul Regional de Monitorizare, de care apar ine, din momentul lu rii in eviden i dup incheierea perioadei de supraveghere clinic . Persoanele accidentate care prezint seroconversie pentru HIV, VHB, VHC, ca urmare a expunerii profesionale cu risc, vor fi men inute in eviden a spitalului/ sec iei de boli infec ioase pentru tratament specific i monitorizare. b) serviciul de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale al spitalului/sec iei de boli infec ioase - confirm telefonic prezentarea tuturor persoanelor accidentate: - unit ii sanitare in care s-a produs accidentul cu risc de infec ie; - medicului epidemiolog de la autoritatea de s n tate public jude ean . C.2. medicul de medicina muncii Page 37 - va lua in eviden persoanele expuse profesional la riscul de infec ie cu HIV, VHB, VHC i va aplica actele normative in vigoare privind cercetarea i declararea accidentelor de munc i a cazurilor de boal profesional .

C.3. Autoritatea de s n tate public jude ean i a municipiului Bucure ti - centralizeaz trimestrial Fi ele de supraveghere a accidentelor cu expunere la sange i produse biologice (anexa 1) din unit ile sanitare cu i f r paturi, precum i Fi ele unit ii sanitare (anexa 2) - trimite trimestrial aceste fi e la Institutul de S n tate Public Regional - asigur vaccinarea anti-hepatit B, in situa ia in care spitalul/sec ia de boli infec ioase nu o poate asigura, dar o recomand . - analizeaz epidemiologie accidentele cu expunere la sange i produse biologice ale personalului care lucreaz in unit i sanitare la nivel jude ean ( num r de accidente inregistrate, rata inciden ei, num r de accidenta i care s-au pozitivat, rata inciden ei pe categorii profesionale, rata inciden ei pe sec ii/compartimente etc.) - asigur feedback-ul datelor c tre unit ile sanitare din teritoriu, implicate in expunerile profesionale. C.4. Institutele Regionale de S n tate Public - primesc de la Autorit ile de S n tate Public arondate Fi a de supraveghere i Fi a unit ii sanitare; - asigur : - introducerea Fi ei de supraveghere i a Fi ei unit ii sanitare in baza de date (fi iere EPI-Data) - transmiterea trimestrial a datelor inregistrate in baza de date EPI-Data, c tre Centrul pentru Prevenirea i Controlul

Bolilor Transmisibile; - analiza regional a accidentelor prin expunere la sange i produse biologice a personalului care lucreaz in unit i sanitare ( num r de accidente inregistrate, rata inciden ei, num r de accidenta i care sau pozitivat, rata inciden ei pe categorii profesionale, rata inciden ei pe sec ii/compartimente, procentul din persoanele accidentate care au respectat precau iunile universale etc.) - feedback c tre autorit ile de s n tate public jude ene arondate. - Colaboreaz cu Centrul Regional de Monitorizare HIV/SIDA. C.5. Centrul regional de monitorizare HIV/SIDA - Colaboreaz cu Institutul de S n tate Public regional in vederea prelucr rii i analizei datelor. - trimite trimestrial, la Institutul de Boli Infec ioase Matei Bal , Fi ele clinice de inregistrare a expunerilor profesionale cu risc de infec ie HIV, culese de la spitalele/ sec iile de boli infec ioase. C.6. Institutul de Boli Infec ioase Matei Bal - asigur feedback -ui datelor c tre Centrele Regionale HIV SIDA; - analizeaz trimestrial, impreun cu Centrul pentru Prevenirea i Controlul Bolilor Transmisibile datele inregistrate in Fi a clinic de inregistrare a expunerii profesionale cu risc de infec ie HIV C.7. Centrul pentru Prevenirea i Controlul Bolilor Transmisibile - realizeaz analiza datelor la nivel na ional;

- asigur feedback-ul datelor c tre Institutul de Boli Infec ioase Matei Bal , Institutele de S n tate public regionale, Autorit ile de S n tate Public jude ene. 9. Indicatori de evaluare a sistemului: - procentul fi elor completate corect; - procentul de accidenta i investiga i corect cu laboratorul; - procentul de accidenta i cu monitorizare complet ; - procentul de accidenta i care au beneficiat de profilaxie conform metodologiei; CAPITOLUL II: FIgA DE SUPRAVEGHERE A ACCIDENTULUI POST EXPUNERE LA PRODUSE BIOLOGICE A PERSONALULUI SANITAR Nr. Fi a JUDE UL: LOCALITATEA UNITATEA SANITAR ...................... SEC IA/COMPARTIMENTUL .................. SPCIN da/nu medic epidemiolog da/nu Ini ialele CNP CATEGORIA PROFESIONAL DATA NAgTERII: .................... SEX ........

Vechimea in activitatea profesional Vechimea in serviciul actual Data i ora accidentului Data i ora declar rii Statusul vaccinal HVB: vaccinat complet cu 3 doze; in curs de vaccinare; nevaccinat CIRCUMSTAN ELE ACCIDENTULUI Locul producerii accidentului Gest de rutin /situa ie de urgen Cate ore a lucrat inainte de accident Primele ingrijiri de urgen aplicate da/nu Dac da, timpul scurs de la accident pan la aplicare NATURA EXPUNERII Kn epare ac: da/nu tipul acului ......... Page 38 T iere da/nu Dac da: superficial Profund Proiec ie sange da/nu lichide biologice da/nu, tipul lichidului biologic

locul proiec iei: ochi, fa , piele lezat Cantitatea de produs biologic la care a fost expus accidentatul: mic (sub 5 ml), medie (sub 50 ml), mare (peste 50 ml). Timpul de contact cu produsul biologic: mai pu in de 5 min., intre 5-14 min., intre 15 min-1 or i peste o or . Alt tip de expunere: Denumirea procedurii efectuate in momentul accidentului MECANISMUL ACCIDENTULUI: autoaccidentare accidentare de c tre un coleg accidentare de c tre un pacient alte mecanisme PREVENIREA APLICARE PU: DA/NU; DAC NU, DE CE? Echipament de protec ie: M nu i da/nu, nu este cazul nr. perechi utilizate Masc Halat Protector facial Alte

Cum crede i c acest accident ar fi putut fi prevenit? INFORMA II DESPRE SURSA ACCIDENTULUI NECUNOSCUT da/nu CUNOSCUT da/nu Pacient (status imunologic confirmat prin date de laborator) STATUS HIV - cunoscut, pozitiv, in tratament da/nu, dac da, preciza i tratamentul: ............... - negativ - necunoscut, apar ine grup de risc da/nu, dac da ce grup de risc STATUS VHB - cunoscut, pozitiv antigen HBs, in tratament da/nu, dac da, preciza i tratamentul: ............ - negativ - necunoscut, apar ine grup de risc da/nu, dac da ce grup de risc STATUS VHC - cunoscut, pozitiv, in tratament da/nu, dac da, preciza i tratamentul: ............ - negativ ATITUDINEA KN CAZ DE ACCIDENT M suri imediate: da/nu, dac nu, de ce? Sp lare cu ap i s pun: da/nu

Antiseptic: da/nu, dac da, care: Testul HIV rapid: da/nu, dac nu, de ce? Examene serologice: da/nu anterior accidentului da/nu ini iate cu ocazia accidentului: - HIV ELISA da/nu - Antigen HBs da/nu - Anticorpi anti HBs da/nu - Anticorpi antiHV da/nu - Altele Tratament profilactic: da/nu, dac da, pentru ce: Data inceperii tratamentului: Comentarii: Cine a completat fi a (numele prenumele, func ia in clar) Data: CAPITOLUL III: Page 39 (1)FIgA UNIT II SANITARE Numele Unit ii Sanitare Nr. Total paturi

Nr. Total pacien i spitaliza i/ Nr. total consulta ii: Num r zile de spitalizare Nr. Total personal medico sanitar pe spital din care: pe sec ii: medici, asistente, personal auxiliar, tehnic, - medici reziden i, eleve/elevi la coala sanitar postliceal , studen i, alte ............ SPCIN da/nu, medic epidemiolog da/nu (2)Fi a clinic de inregistrare a expunerii profesionale cu risc de infec ie HIV Spitalul de Boli Infec ioase care a asigurat PPE: ................. Medicul specialist care a asigurat PPE: .............................. 1.Persoana expus Numele ................. Prenumele ............. ; varsta ...... ani; CNP: .......... LOCUL DE MUNC ..................... Locul accidentului ..................... PROFESIA ........................................... VECHIMEA ................. ani Data expunerii ................ZZ/.........LL/.........AA/..........ora Localizarea anatomic a expunerii: .................................... Tipul expunerii: |_| Transcutan; |_| Mucoase; |_| Cutan Produsul biologic incriminat: |_| sange

|_| alte umori ................................................................. |_| produse biologice con inand sange vizibil: .................. Test ri la: Data HIV AgHBs AcHBs AcHCV momentul 0 6 s pt mani 3 luni 6 luni CONSILIERE PRE-TESTARE (data): ................... CONSILIERE POST-TESTARE (data): ............... PROFILAXIE ANTIRETROVIRAL : Data ini ierii: ............/.........../......... ora ........... Schema i dozele: ............................................ Durata: ............................................................ Reac ii adverse ap rute i rezolvarea lor: ................................... Profilaxie Antihepatit B:

|_| Imunoglobuline specifice: DA/NU DATA: ................ |_| Vaccin anti-Hepatit B DA/NU DATA: 1................... 2................... 3................... Alte tratamente: .............................................................. Status final HIV: ............. HBV: ........... HCV: ............... 2.Pacient (SURSA POTEN IAL DE INFEC IE) NUMELE ........................... PRENUMELE .................. FO ................. TEST HIV: ................./data: ............; AgHBs: ........../data: ...........; AcHCV: ............/data: ............ Knc rc tura viral HIV: .................... Rezisten a viral : ............................. Tratamente ARV anterioare: .................................................................... Data ini ierii TARV actuale: ..................... Limfocite CD4: ................/data: .................. Stadiul clinicoimunologic: ..................... . CAPITOLUL IV: Page 40 Protocol de asigurare a ingrijirilor de urgen , in caz de expunere accidental la produse

biologice 1.KN CAZ DE EXPUNERE CUTANAT : - se spal imediat locul cu ap i s pun i apoi se cl te te, dup care - se utilizeaz un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: solu ie clorigen diluat 1/10, compus iodat in solu ie dermic , alcool 70 sau alt dezinfectant cutanat. 2.KN CAZ DE EXPUNERE PERCUTAN : - se spal imediat locul cu ap i s pun i apoi se cl te te, dup care - se utilizeaz un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: solu ie clorigen diluat 1/10, compus iodat in solu ie dermic , alcool 70 sau alt dezinfectant cutanat - interzis sangerarea deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea virusului. 3.KN CAZ DE EXPUNERE A MUCOASELOR: - sp lare abundent timp de 5 minute cu ser fiziologic sau cu ap in cazul absen ei acestuia. CAPITOLUL V: Algoritm de circula ie a informa iei in cazul expunerii profesionale accidentale la sange i produse biologice Publicat in Monitorul Oficial cu num rul 759 din data de 6 septembrie 2006