ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ

ÛÓ¯ Ì⁄Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl
ÛÒ‹ÛÁ ⁄Í„ÓÚÁ

ÚÍÒ‹ÔÛÓ Ï‡flÒÓ
Ò‰ÏÔ‰Û‹˘ÓÌÛ‡

‰ÔËÏ⁄Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘Áˆ
ÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ 1998

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˙ˆ‹
ÙÔ˘, Û·Ó ¤Ó· ÓÙÔÛȤ Ì Êı·Ṳ́ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜
ʈÙÔÙ˘›Â˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ͯÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ οÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Í·Ó·ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌË
ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ηÈ
Í·Ó¿.
™’ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ‹Ù·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜
Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, Û ٷ͛‰È·, ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ηÈ
¿Úη, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜
Ó‡¯Ù˜ ¤Íˆ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, Ó· Ì¿˜
ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÏÏ·
ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ͯ·Ṳ̂ӷ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÈ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∆Ô “ÛÎÚ›ÙÔ” Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂΛӘ ÙȘ
·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ô˘
οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜. ∞˘ÙÔ‡˜,
Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ ÛÙËÓ “O‰fi OÓ›ڈӔ...
... fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.
∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

98 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... .. 860 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· πÔ‡ÓÈÔ˜ 1998.. 1997.6. ·’ ¤Î‰ÔÛË: ‚’ ¤Î‰ÔÛË: Á’ ¤Î‰ÔÛË: πÔ‡ÏÈÔ˜ 1996. ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜. 776 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ºÂ‚Ú.¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜. 1050 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: “O Ó¤Ô˜ ÎÈı·Úˆ‰fi˜”. π‰È·›ÙÂÚ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ (·ÏÊ·‚ËÙÈο): ™Ù·‡ÚÔ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ ∑ÒË µÚÂÙÙfi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ª¿ÚÈÔ ª·Ú›ÓÔ ∫Ô‡ÚÙË ¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ÚËÙÈÎfi ∆ËϤ̷¯Ô ∫˘Ú·›Ô ∫ÒÛÙ· §·ÌÚ¤ÙÛ· Alkan Öztürk °ÈÒÚÁÔ ¶·¿ ∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È¿ÓÔ °È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı·Ó. 21.Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.98) .

·ÎfiÌË Î·È ÔχÏÔΘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ú·ÎÙÈο.) Î·È ÔÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (ÌÈÓfiÚÂ) Ì ÌÈÎÚ¿ (c.). ÎÏ. ∂7. Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÒÚÔ. ÂÓ¿Ù˘. ∏ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. D. * °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚ϤÂ Î·È ÙȘ “∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ” ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÛÎÚ›ÙÔ˘.. . ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο. ÚÂÌ¤ÙÈη.∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ* ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÓfiÙ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠοÔÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.).) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı›. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÎÈı¿Ú·.. ∆· ·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ¤ÎÙ˘. . Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È Ï·Ô‡ÙÔ. ŒÙÛÈ. ‚‰fiÌ˘. f. d.. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.98) . º˘ÛÈο. (∂6.. ŒÙÛÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ÛÙ›¯ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. E. ÎÏ. ∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ Æ ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›· ÂÏ·Ùو̤Ó˘ (ÓÙÈÌÈÓÔ˘¤ÙÔ). ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi/·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∂9. F. e.. .. OÈ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: C = ¡ÙÔ D = ƒÂ E = ªÈ F = º· G = ™ÔÏ A = §· B = §· ‰›ÂÛË / ™È ‡ÊÂÛË H = ™È OÈ Ì›˙ÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (Ì·Ù˙fiÚÂ) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (C.

. ª-56 ∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿ ................ª-93 ∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ ......................................... ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ ............................ª-124 £· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ..............98) .........ª-73 ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó .. ÙÈ ÙÒÚ· .......................................ª-140 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.... ª-11 ∆Ô Î·ËÏÂÈfi ..........ª-101 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ............. ª-44 ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ...................ª-126 ∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ ............ ª-46 ¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË ............... ª-9 £¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ .................ª-70 ™ÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ...ª-74 °ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ....................................ª-123 ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη .....ª-100 ™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ............... ª-13 O ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ...........ª-82 ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜ .... ª-51 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË ...........................ª-108 £· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ..............ª-109 TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ .. ª-40 ¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ ...... ª-21 ∆È Û‹ÌÂÚ·..................................................... ª-5 ∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ..ª-129 ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ .....................................ª-87 º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ ..................................... ª-66 ¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· ’Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ..ª-92 °È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ....................................................ª-122 ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ................................ ª-45 £· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi .................... ¿ÓÔÈÍ .............ª-116 O ÈfiÙ˘ ........ ª-36 ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ ..................... Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· .ª-97 ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ...... ª-54 ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ........ª-83 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·....... ª-7 ∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ ............ ª-37 °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ........ª-125 ÕÓÔÈÍÂ.. ª-47 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿ ..............................................................ª-115 ∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ ........ª-71 K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ ..................................................................ª-136 ™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· ................................ ª-57 Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi .ª-113 O Ì·Î·Ú¿˜ .........ª-133 O ª·ÓÒÏ˘ ...............ª-90 ∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ ................................................. ª-50 ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È ............. ª-2 ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ .......ª-121 ∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ ........ ª-65 ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· ..........................................ª-135 ¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ......................... Ù’ ¿Ï˘Ù· ......................ª-120 ¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ......................................... ª-38 ∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ............................................. ª-35 £· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ ............. ª-39 ∏ ™ÂÚ¿¯ ............. ª-3 ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·.........................................................................ª-131 ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ .................................... ª-12 O Ó·‡Ù˘ ...................... ª-53 °Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ....... ª-18 ™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...................ª-78 ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ........................................................................................... ª-63 M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· .... ª-16 ∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ .............. ª-59 ∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ .................................................ª-81 ™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ . ª-24 °È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› ...................................................................................................................................ª-72 ∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ .... ª-14 µ·ÏÂÓÙ›Ó· ........... ª-61 ∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ........ ª-29 ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ .................................ª-94 µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ............................ª-117 EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ..........ª-130 ∆È ÙÚ·‚¿ˆ ........ ª-31 ∞¯¿ÚÈÛÙË .....................................................................................................ª-102 ™ÙË ™·Ï·Ì›Ó· .......................................................................................................ª-96 ¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È ....................ª-80 °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ............ª-89 ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ........ ª-33 ∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ..ª-137 ∆· Ù¿ÏÈÚ· .. ª-41 ∑·˝Ú· ................................. ª-4 æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ..........ª-139 O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ .................. ª-49 ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ............................... ª-55 ¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ...ª-119 ∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜) .........................ª-103 ∆Ô ‰›¯Ù˘ .........................ª-79 ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ....................... ª-23 ∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ........................ª-76 ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË .....ª-104 ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ........ª-77 O η˚Í‹˜ ............................................... ª-48 ¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ............ ª-58 •·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ... ª-34 ∞ıËÓ·›ÈÛ· ...................... ª-22 ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ...........................................................ª-111 ∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ .........................ª-128 ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ .......................................................................................................... ª-27 OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ... ª-30 ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË . ª-20 Ÿ. ª-67 T· ÏÂڈ̤ӷ... ª-43 ™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ ................... ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ..........ª-132 ¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ....ª-110 ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ......... ª-8 ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ..........ª-85 ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ .... ª-25 TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· .. ª-32 ∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ............ ª-28 AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ .......................................................... ª-15 ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ· .................... ª-17 ∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È .....................ª-107 ∫·›ÁÔ̷Ȗη›ÁÔÌ·È ..............................................ª-127 ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi ....................................ª-95 ¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ........ ª-64 O ·Û·Ù¤ÌÔ˜ .ª-69 ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó ....................... ª-68 ∞Ï‹ÙË Ì’ ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ........................ª-88 ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ........................ª-112 ∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ..ª-84 ◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ..............................ª-118 ∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ ................ ª-6 ∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ....................................... ª-19 ∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ...................ª-75 °˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì ...............™ÎÚ›ÙÔ ª·‡ÚÔ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· O Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ...............................................................................................................................ª-134 O ªÔ¯ÒÚ˘ .... ª-60 ÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ ... ª-1 O „·Ú¿˜ ................................ª-114 ¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ ................. ª-10 ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ ...........ª-138 ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· ..........................................................ª-91 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È .................................................ª-98 ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ .............................ª-106 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ................................. ª-52 ¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ ...............................ª-99 ™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË ................................ ÙÈ ·‡ÚÈÔ.........................................ª-105 ∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ ... ª-26 ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ....................................................ª-86 ∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ .......... ª-42 ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ............................... ª-62 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ............

........................... ª-163 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ .............................................................. ª-149 ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ .. ª-143 ∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· ... ª-161 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ................ ª-159 ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ..........98) ................... ª-157 ™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ ... ª-146 ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô .................... ª-158 ∆Ô X·˚‰¿ÚÈ . ª-170 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6...................... ª-153 O ∫¿‚Ô˘Ú·˜ ............................ ª-152 T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· ............... ª-144 ∆Ô ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· .......................... ª-142 ∏ ‰ÚÔÛԇϷ ................... ª-150 ∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ........................ ª-145 ∆Ú›ÙË–¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· .. ª-155 °ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜ ................................... ª-151 °È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ................................... ª-165 °ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ ......... ª-148 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ..... ª-147 ∆· ÌÏ ·Ú¿ı˘Ú· ......................... ª-156 ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ........... ª-141 TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ .................................................¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ .. ª-154 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ................... ª-160 OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ................................................ ª-164 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛÎÚ›ÙÔ .

O Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ªËÙÛ¿Î˘ C G C G C AÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ‰ÈÏÔÂÓȤ˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ F C d G CGC οıÂÙ·È Ô Ì¿ÚÌ· £ˆÌ¿˜ Î·È ·›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ d C d C F C G C Ì¿ÚÌ· £ˆÌ¿. Ì·ÁΛÙË ·ÈÓÂ̤Ó d C d C F C G C Û Á¤Ú·Û·Ó Ù· ‚¿Û·Ó·. Ì¿ÚÌ· £ˆÌ¿. Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ ηË̤Ó C E a G C N·’ Ù·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ C E a G C Î·È ÛȉÂÚ¤ÓȘ ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ Afi„ ¤¯ˆ ¤Ó· ηËÌfi Î·È ‹È· ·Ú·¿Óˆ ÎÈ ‹Úı· Â‰Ò Ì¿ÚÌ· £ˆÌ¿ ·Ú¤· Ó· ÛÔ‡ οӈ M¿ÚÌ· £ˆÌ¿. Î·È ÁÈ· ÌÈ’ ·Á¿Ë ÎÏ·›Ó °ÏÂÓٿ٠̿ÁΘ ÙÔÓ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ÚÔÙÔ‡ Ó·’ ÚıÔ˘Ó Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ N·’ Ù·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛȉÂÚ¤ÓȘ ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ O Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ª-1 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡˜ ÙÈ Ï¤Ó ÎÈ ÔÈ Ì¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ηډȿ.98) . Ì·ÚÌ¿ £ˆÌ¿.

O „·Ú¿˜ ªËÙÛ¿Î˘ d C d °È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ d C d ÂÂȉ‹ Â›Ì·È „·Ú¿˜ G C ∫È Â›Ì·È Ï›ÁÔ ·Ï·ÓÈ¿Ú˘ G C Û·Ó „·Ú¿˜ Î·È Û·Ó ‚·ÚοÚ˘ d F Î·È ı·ÚÚ›˜ fiÙÈ Ì ̤ӷ | 2¯ C d ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÂÚÓ¿˜ ηϿ | 2¯ Œ¯ˆ ÌÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ‚¿Úη Ì ÎÔ˘È¿ Î·È Ì ·Ó› Î·È „·Ú‡ˆ οı ‚Ú¿‰È ÌfiÓÔ˜ Ì ÙÔ ·Ú·Á¿‰È Î·È Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ı· È¿Ûˆ Ù· Ô˘ÏÒ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ | 2¯ | 2¯ ∫È ·Ó ͢fiÏËÙÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ÌË Ì ‚ϤÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜ ∆Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı· ¤¯ˆ ͤڈ Ó· ÙËÓ ÂÚÔÛ¤¯ˆ Î·È Ù· ΤÊÈ· Ù˘ Ó· οӈ ÌËÓ ÎÔÈÙ¿˜ Ô˘ Â›Ì·È „·Ú¿˜ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” ª-2 °(6.98) O „·Ú¿˜ .

.98) . Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ F C ÁÈ· Ó· ÌË Ì Í¯ӿ˜ ÔÙ¤ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ı· ’Û·È d G C Ó· ÙÔ ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ Î·È Ì¤Ó· Ó· ı˘Ì¿Û·È ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘. ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ ª-3 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ F G C Î·È ›ÛÙ„ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò Ì fiÏË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ C d A d F C G C ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘..¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ ªËÙÛ¿Î˘ C d G C ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘. ªÔ›Ú· ηϋ Ì¿˜ ¤ÓˆÛ Ì˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· ¿ÓÙ· ∆ÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ì·˜ ‰Â ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÂÌ¿˜ ÌÔÓ¿¯· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì¿˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘..

‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ . ˆ. ˆ. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ˆ. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Ad G C ÎÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ∫ÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ F C G CAd G C ÔÈfi˜ ›‰Â. Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ·Á¿Ë Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ˆ. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÏÂÊÙ¿. ˆ. ˆ. ÔÈfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ÎÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ∫ÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ÎÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ∫ÔÌÔÏfiÈ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ˆ. ÌÂÚ¿ÎÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ÙÚÒÂÈ Î·È ‰˘fi ηډԇϘ ·ÓÙÚÈΤ˜. ÙȘ ·›˙ÂÈ ÎÔÌÔÏfiÈ ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ˆ.ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ °È ·˘Ù‹Ó Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿. ÔÈfi˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ. ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ú·¯¿ÙÈ ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·. Á˘Ó·›Î· Ì ‰˘fi ¿ÓÙÚ˜ a F G C ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ˆ.98) ª-4 ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·. ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ªËÙÛ¿Î˘ G C G C ¶ÔÈfi˜ ›‰Â.

‰˘Ó¿ÌˆÛ ‰˘Ó¿ÌˆÛÂ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰˘Ó¿ÌˆÛ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ì’ ·Óٿ̈Û | 2¯ | 2¯ æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ | 2¯ | 2¯ ª-5 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û D c D Û˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ G C G Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û | 2¯ c g D# D „ÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ¤È·Û | 2¯ •ÂΛÓËÛ·. ÍÂΛÓËÛ· ÍÂΛÓËÛ· ÁÈ· Ó· Û ‚Úˆ ÁÈ· Ó· Û ‚Úˆ ÍÂΛÓËÛ· ÁÈ·Ù› Û ·Ôı‡ÌËÛ· ¢˘Ó¿ÌˆÛÂ.98) .æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ªËÙÛ¿Î˘ D c D ™˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ.

∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ªËÙÛ¿Î˘ e H e ºÙˆ¯fi ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ e H e Û ›¯· ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ a C G ™˘ ÌÔ‡ Â-. fiÌÔÚÊÔ ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ‡ ’‰Èˆ¯Ó˜. ÙÒÚ· ¤¯·Û· Î·È Û¤Ó· ÁÚ¿„ ·Ï›-. Û˘ ÌÔ‡ ¤ÚÓ·Á˜ ÙËÓ ÒÚ· H e ¶Â˜ ÌÔ‡ ÙÈ. ˜ ÌÔ‡ ÙÈ ı· Á›Óˆ ÙÒÚ· ™Â ·Á·Ô‡Û· ·Ï‹ıÈÓ¿ ‰Â Û’ ›¯· ‰ÒÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ŸÌÔÚÊÔ. ÁÈ· Ó· ÌË Û ͷӷ¯¿Ûˆ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÚ¿„ ·Ï›ÌÔÓÔ Û ̤ӷ ™Â ¿ÏÏ· ¯¤ÚÈ· ÎÈ ¿Ó ‚ÚÂı›˜ ¿ÏÈ Â̤ ı· ı˘ÌËı›˜ ¶Ô‡ Ó· ‚ÚÒ.98) ª-6 ∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ . Ô‡ Ó· ‚Úˆ Ó· Û’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÁÈ· Ó· ÌË. ÌÔ‡ ’‰Èˆ¯Ó˜ οı ÌÂÚ¿ÎÈ ∫È ·Ó ¤¯·Û· ÙË ÁÎfiÌÂÓ· ¿„·Ó ٷ (ÌÂÓÙfiÌÂÓ·???) ÙÒÚ· ¤-.

∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ªËÙÛ¿Î˘ f b C# C ∫¿Ùˆ ·’ ÙÔ. οÔÈÔ ·ÏÈοÚÈ b C ªÂ ‰›¯ˆ˜ ÊÚ¿ÁÎÔ. ÊÚ¿ÁÎÔ Ì˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë C# b C# C ÙÈ fiÓÂÈÚÔ. ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Ó· ÌË ÙÔ‡ ÙÔÓ ¯·Ï¿Ù ∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ª-7 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÈ fiÓÂÈÚÔ ¿Ú·Á ӷ ‚ϤÂÈ Œ¯ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ Î·È ÁÈ· Ï¿Ì·. ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ù ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘.98) . οو ·’ ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ f b C# C ÎÔÈÌ¿Ù·È Î¿ÔÈÔ. ÁÈ· Ï¿Ì· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ∫·È ÛÂȘ ‰È·‚¿Ù˜.

. Î·È ÙÔ ‚ÈÔÏ› ‚ÈÔÏ¿ÎÈ ∫·˘Á·‰¿ÎÈ. η˘Á·‰¿ÎÈ. ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ F C ¶Â˜ ÂÛ‡ Î·È ˜ ÂÁÒ. ÛÒ· Û˘ Ó· ˆ ÂÁÒ Ê‡Á ÂÛ‡ Ó· Ì›ӈ ÂÁÒ. Ô ¤ÚˆÙ·˜ ‰Â ˙ÂÈ d G C Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ì Á·Ù¿ÎÈ ™‹Îˆ Û˘ Ó· οÙÛˆ ÂÁÒ. ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̷˙› ∫·Ù¿ÓÙËÛÂ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·Û·Ó¿ÎÈ. ∂Ì›˜ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ì Á·Ù¿ÎÈ.. ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̷˙› C G C ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ̷˙›. η˘Á·‰¿ÎÈ.98) ª-8 ∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ . ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·Û·Ó¿ÎÈ ∫Ï·›ˆ ÂÁÒ ÁÂÏ¿˜ ÂÛ‡. η˘Á·‰¿ÎÈ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ ªËÙÛ¿Î˘ C d G C ∞fi„ ͷӷگ›Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ.. ÙÚ·‚¿Ì ÙÔ ÛÎÔÈÓ¿ÎÈ ∫·˘Á·‰¿ÎÈ. ÌÈ¿ ÂÛ‡ Î·È ÌÈ¿ ÂÁÒ d G C ÎfiÓÙÚ· ÂÛ‡ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÂÁÒ Î·È ‰ÒÛÙÔ˘ ¯·‚·‰¿ÎÈ F G C ∫·˘Á·‰¿ÎÈ. ı¤Ïˆ ÂÁÒ ‰Â ı˜ ÂÛ‡ fiÙ ÂÁÒ Î·È fiÙ ÂÛ‡.

¶Ô˘ ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ ÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘. Ó· ÁÈ·ÙÚ¢Ù› Ô fiÓÔ˜ ÌÔ˘ ¡· ÁÈ·ÙÚ¢Ù› Ô fiÓÔ˜ ÌÔ˘. ¤Ï· Î·È Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ª-9 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ù· ‚¿Û·Ó¿ Ì·˜ ϤÁ·Ì ∆ÒÚ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi Ì·˜ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘. Î·È Î¿Ô˘ οÔ˘ ÎÏ¿ÈÁ·Ì a E a ∫·È οÔ˘ οÔ˘ ÎÏ·›Á·ÌÂ.98) .¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ªËÙÛ¿Î˘ a E a ¢ÂÓ Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ’ ·Á·Ô‡Û˜ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ a E a Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ì ÊÈÏÔ‡Û˜ ÙfiÛÔ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ a E a ∆· ‚¿Û·Ó¿ Ì·˜ ϤÁ·ÌÂ. Â›Ó·È Û‚ËÛÙfi Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi Ô˘ ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ ÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ∫È fï˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÙÔ °ÈˆÚÁ¿ÎË ÛÔ˘ ͯӿ˜ Î·È ÛÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi Ì·˜ Û›ÙÈ ‰ÂÓ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿˜ ŒÏ· Î·È Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘.

·Ó Ì’ ·Á·¿˜ | 2¯ ∂›Ì·È Û·Ó Î·È Û¤Ó·.98) ª-10 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ £¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ .ÙÈ Ó· ÌÔ‡ οÓÂȘ.£¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ ªËÙÛ¿Î˘ G G7 G £¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ·fi„ ӷ Ì ·˜ G G7 G ÁÈ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ΤÊÈ Ù· ÊÚ¿Áη Ó· ÛÎÔÚ¿˜ G ∫È fiÙ·Ó ¯ÔÚ¤„ˆ ·Ï·Ì¿ÎÈ· Ó· ¯Ù˘¿˜ | 2¯ G D G ·Ó Ì’ ·Á·¿˜. ÛÙ’ ÔÌÔÏÔÁÒ ∫È fiÙ·Ó ı· Á˘ÚÓԇ̠ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙËÓ ·˘Á‹ Ó· Ì ·ÁηÏÈ¿ÛÂȘ Ì’ ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹ ªÂ˜ ÛÙ· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘ Ô Î·ËÌfi˜ ÌÔ˘ Ó· ÓÈÁ› Î·È fiÔ˘ ‚ÁÂÈ. ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÒ °È·Ù› Â›Û·È Ì¿Áη˜. Î·È fiÔ˘ ‚ÁÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û ·ÓÙÚ‡ÙËη ÎÈ ÂÁÒ ÛÙ’ ÔÌÔÏÔÁÒ. ÌÔ¤ÌÈÛÛ· ÎÈ ÂÁÒ ÎÈ fi.

98) .ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ ªËÙÛ¿Î˘ D A D ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ A D ÂÛ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ g A D A D ∫Ô›Ù·Í ÙÚÈ-Á‡Úˆ ÔÈ Ì¿ÁΘ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ. οÓÔ˘Ó ÙÔ˘ÌÂΛ ÕÎÔ˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ Î·È ¿Ù· ·ÚÁÈϤ ÁÈ· Ì¿˜ ™· ı· Á›ÓÔ˘Ì ̷ÛÙÔ‡ÚÈ· ı¿Ì·ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ™· ı· Á›ÓÔ˘Ì ̷ÛÙÔ‡ÚÈ· ı¿Ì·ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ∫·Ó¤Ó· Ì¿ÙÈ ÌË Ì¿˜ ‰ÂÈ Î·È Ì¿˜ ÌÏÔοÚÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ¡· ÌË Ì¿˜ ‚ÚÔ‡Ó ηÌÈ¿Ó ·ÈÙ›· Î·È Ì¿˜ ¿Ó fiÏÔ˘˜ Ê˘Ï·Î‹ ¡· ÌË Ì¿˜ ‚ÚÔ‡Ó ηÌÈ¿Ó ·ÈÙ›· Î·È Ì¿˜ ¿Ó fiÏÔ˘˜ Ê˘Ï·Î‹ ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ ª-11 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. οÓÔ˘Ó ÙÔ˘ÌÂΛ g A D A D ∫Ô›Ù·Í ÙÚÈ-Á‡Úˆ ÔÈ Ì¿ÁΘ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ.

ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi ÔÚÙ¿ÎÈ | 2¯ £¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÂΛ. Î·È ‚ÂÚÂÛ¤ ‰Â ‰›ÓÂÈ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-12 ∆Ô Î·ËÏÂÈfi .∆Ô Î·ËÏÂÈfi ªËÙÛ¿Î˘ F C F C F ∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÁÂÚ‹ Î·È ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ g D g ∫È ·’ ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁˆÓÈ¿ | 2¯ d A d ÙÔ Î·ËÏÂÈfi. Ó· οÙÛÂÈ Î·È Ó· ›ÓÂÈ Ì· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi ÙÔ Î·ËÏÂÈfi | 2¯ Î·È ‚ÂÚÂÛ¤. ÙÔ Î·ËÏÂÈfi ʈٛ˙ÂÈ | 2¯ ∫È ¤Ó·˜ ·¤ÓÙ·ÚÔ˜ ÌÂÎÚ‹˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Û˘ÏÏÔÁÈṲ̂ÓÔ˜ οıÂÙ·È | 2¯ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi.

ÏÔÛÙÚfiÌÔÈ. Ó·‡Ù˜. Ì˯·ÓÈÎÔ› ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î·ËÌfi ÙÔ˘ | 2¯ ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙ’ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› | 2¯ O Ó·‡Ù˘ ª-13 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .O Ó·‡Ù˘ ªËÙÛ¿Î˘ g G c D# F B ŒÓ· ηڿ‚È ·’ ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ¤¯ÂÈ Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· Ì·ÎÚÈ¿ D#G c Ì· οÔÈÔ˜ Ó·‡Ù˘ Ô˘ ¤ÈÓ·È Ì¤Û· | 2¯ D g ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ | 2¯ √ ηÂÙ¤ÓÈÔ˜ ›Ӓ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÎÈ Ô Ó·‡Ù˘ ÌfiÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÏÒÚË | 2¯ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ | 2¯ ª· Ô ÏÔÛÙÚfiÌÔ˜ ¿ÂÈ Î·È ÙÔ‡ ϤÂÈ. ÙÈ Û˘ÏÏÔÁÈ¤Û·È ÎÈ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ˆ˜ ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ | 2¯ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÚ¿Û·ÌÂ Î·È ÌÂȘ | 2¯ ∫·ÂÙ·Ó·›ÔÈ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ.

¤ÙÛÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ C b C# C ÎÈ Ô ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ÛÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÌÔÓ·¯fi˜ ∆Ë ‰Â ∫È ÙÔ | 2¯ ÛÎÏËÚ‹. ¤‰ÈˆÍ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË C G b f ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó. ‰ÂÓ Ï˘¿Û·È. fiÔ˘ ·˜ ÎÈ fiÔ˘ Á˘Ú›ÛÂȘ ı· ı˘Ì¿Û·È. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi˜ b Fb ŒÙÛÈ Â›Ó’ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ fiϘ. ‰ÂÓ ÔÓ›˜ ¤Î·Ó˜ ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÍË ‰›¯ˆ˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ÛÔ˘ Ó· ÙÔÓ ··ÚÓËı›˜ ŸÔ˘ ·˜.O ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ªËÙÛ¿Î˘ C G b f Œ‰ÈˆÍ˜. ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηډȿ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ï˘¿Û·È. ı· ı˘Ì¿Û·È Û˘Ó¯Ҙ ∫·È ı· Ϙ ·’ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘ ÙfiÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ÌÔ˘.98) | 2¯ ª-14 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ O ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ .

. ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· Â›Û·È ÌÈ¿ ÌÔ¤ÌÈÛÛ· ÛÔ˘‰·›· οÓÂȘ ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË ·Ú¤· ™Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Û·Ó ËÁ·›ÓÂȘ Î·È ¯·Û¿ÈÎÔ ¯ÔÚ‡ÂȘ ÍÂÙÚÂÏÏ·›ÓÂȘ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ∫È fiÏÔÈ ÔÈ Ì¿ÁΘ Û’ ·Á·Ô‡ÓÂ Î·È ·ÓÙÔ‡ ÛÂ Û˘˙ËÙÔ‡Ó µ·ÏÂÓÙ›Ó·. ı· ÊÔÚ¤ÛÂȘ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· D G µ·ÏÂÓÙ›Ó·.µ·ÏÂÓÙ›Ó· ªËÙÛ¿Î˘ G ∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·. µ·ÏÂÓÙ›Ó· | 2¯ | 2¯ ∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·. µ·ÏÂÓÙ›Ó· | 2¯ | 2¯ Œ¯ÂȘ ÎÔ‡ÚÛ· Î·È ÛˆÊ¿ÚÂȘ. ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· E a ÌfiÚÙÈη ÎÔÌ̤ӷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ D G Û·Ó ·ÁÔÚÔÎfiÚÈÙÛÔ Ë ÌÈÏÈ¿ ÛÔ˘ C G Œ¯ÂȘ ÎÔ‡ÚÛ· Î·È ÛˆÊ¿ÚÂȘ ÎÈ fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ ÚÂÌÈ˙¿ÚÂȘ D E a ¤ÁÈÓ˜ Î·È ÛˆÊÂÚ›Ó· C G ∫È fiˆ˜ ·˜ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ·..98) . µ·ÏÂÓÙ›Ó· ª-15 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

™’ ·Á¿ËÛ·...ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ· ªËÙÛ¿Î˘ g c D c D# D ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ· g c D# D ›Ӓ Ë Î·Ú‰È¿..98) ª-16 ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ· .. ›Ӓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ŸÙ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ›˙ÔÌ·È ›Óˆ Ì· ‰ÂÓ. Û fiÓÂÛ· ÎÈ fï˜ ¯·Ú¿. ›Óˆ Ì· ‰ÂÓ ˙·Ï›˙ÔÌ·È ŸÛ· ¿ÛÙÚ· ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Ï¿ÌÔ˘Ó ¤Ó·-¤Ó· ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ó ÁÈ· Û¤Ó· ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ·. ÎÈ fï˜ ¯·Ú¿ ‰Â ÁÓÒÚÈÛ· ∫È ·˘Ù¿ fiÏ· Ù· ‚¿Û·Ó· Ô˘ ¤Ú·Û· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÌÈ¿ ̤ڷ ı· ÁÈÓÔ‡Ó ÊˆÙÈ¿. Ù· Û›‰ÂÚ· g c D# D ›Ӓ Ë Î·Ú‰È¿. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ›Óã Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· D c ∏ ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Â›Ó·È Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË g c D#D ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜ Î·È Ì’ ¿ÊËÛ˜ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ η̤ÓË g c D c D#D ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ·. Ó· ο„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ӓ Ù· Û›‰ÂÚ·.

∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ªËÙÛ¿Î˘ g ∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ·fi„ ¿ÏÈ g ¤¯ÂÈ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ù¿¯ÂÈ È› G c Fc B g ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ì¤Ú˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÚ¿-ÌÌ· D g ·’ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â› £¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÏÔ¯·Áfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ¤Ù·È ÙÈ Ó· ÙÔ‡ ÂÈ ∞Ó ÙÔ‡ Á˘Ú¤„ÂÈ Î·È Î·ÌÈ¿ ¯¿ÚË.98) . ÊÔ‚¿Ù·È ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ÙÔ‡ ·ÚÓËı› √ ÏÔ¯·Áfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‚¤ÓÙ˘ ¤¯ÂÈ Î·È Î›ÓÔ˜ ¯Ú˘Û‹ ηډȿ ÙÔÓ ÂÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·’ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ÌÈ¿ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ °È ·˘Ùfi fiÙ·Ó ‹Á ÙÔ‡ ϤÂÈ Ì Á¤ÏÈÔ ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙÈ ı˜ Ó· ÂȘ ÌÈ¿ ÎÈ Â›Û·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ‚Ú ʷÓÙ·Ú¿ÎÈ ¿Ú ÌÈ¿ ¿‰ÂÈ· ÎÈ ¿ÓÙ ӷ ÙË ‚ÚÂȘ ∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ª-17 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ÙÔ Í¤Úˆ ∫È ·Ó ÙÔ ı‡Ì· Â›Ì·È Áˆ. Ô˘ Û ·Á·Ò | 2¯ | 2¯ ∞fi Û¤Ó· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ˘Ôʤڈ ı· ÁÂÚ¿Ûˆ ÚÈÓ ÙËÓ ÒÚ· ÌÔ˘. ‰ÒÛ ‚¿ÛË ÙÈ ı· ˆ a H e Ó¿ ’¯ÂȘ ¯¿ÚË Ì¿Áη. ÎÈ fiÏ· ÛÔ‡ Ù· Û˘Á¯ˆÚÒ Ó¿ ’¯ÂȘ ¯¿ÚË Ì¿Áη. Ô˘ Û ·Á·Ò “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-18 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È .∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ªËÙÛ¿Î˘ e ∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ı· Ì ʿÂÈ H e ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙÒÚ· ¿ÂÈ H C ∫·È Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· ÓÙÚ·Ò. Ô˘ Û ·Á·Ò ∫¿ı ̤ڷ Ì ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ì·ÏÒÓˆ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÂÁÒ ÏËÚÒÓˆ ∫È ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÂÁÒ ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó· ÙÚ·‚Ò Ó¿ ’¯ÂȘ ¯¿ÚË Ì¿Áη.

™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ d A d ™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ d A d ı· ¿ˆ Ó· ÌÂı‡Ûˆ F B F B F ÁÈ·Ù› Ì οÔÈ· ÙÚÂÏ‹ Í·ÓıÈ¿ ¤¯ˆ Û‚ÓÙ¿ B F ı¤Ïˆ Ó· Ù‹˜ ÌÈÏ‹Ûˆ F B F B F ÁÈ·Ù› Ì οÔÈ· ÙÚÂÏ‹ Í·ÓıÈ¿ ¤¯ˆ Û‚ÓÙ¿ A d ı¤Ïˆ Ó· Ù‹˜ ÌÈÏ‹Ûˆ ™ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· Ù· ‰ÚÔÛÂÚ¿ ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ı· ‰›ÓÔ˘ÌÂ. ÙÚÂÏ‹ Í·ÓıÈ¿ ı’ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÊÈÏ¿ÎÈ· ¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ ÁÈ·Ù› Ôχ Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ ∫·Ï·Ì·ÎÈÒÙÈÛÛ· ÌÈÎÚ‹.98) . ÙÚÂÏ‹ Í·ÓıÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ÚÔÛ¤ÍÂȘ ™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ª-19 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) ª-20 ÛÙ· ·̷ٷ ÁÏ˘Î¿ Û ̤ÚË Ì·ÁÈο Û ̤ÚË Ì·ÁÈο ÛÙ· ·̷ٷ ÁÏ˘Î¿ ∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ. Û ı¤Ïˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ∏ ‚¿Úη ı· ËÁ·›ÓÂÈ ·Á¿ÏÈ ·Á¿ÏÈ ™Â Ï¿ÓÔ ı· Ì¿˜ ʤÚÂÈ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ™Â Ï¿ÓÔ ı· Ì¿˜ ʤÚÂÈ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ∏ ‚¿Úη ı· ËÁ·›ÓÂÈ ·Á¿ÏÈ ·Á¿ÏÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. . Û ı¤Ïˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ó· ¿Ì ÌÈ¿ ÙÛ·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ∫·Û٤Ϸ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ N· ¿Ì ÌÈ¿ ÙÛ·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ∫·Û٤Ϸ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ªÔ‡ ϤÂÈ Ùڤ͠ÛÙË ‚·ÚÎԇϷ ÎÈ ¤Ï·. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ F g A d d A d g A ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ ÓfiÛÙÈÌË d A ªÈÎÚԇϷ Ô˘ Û ÓÙ¤ÚÙÈ ÌÔ‡ ’¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Î·È ªÈÎÚԇϷ Ô˘ Û ÓÙ¤ÚÙÈ ÌÔ‡ ’¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Î·È ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ ÓfiÛÙÈÌË d ™Ì˘ÚÓÈ¿ d fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ªÔ‡ ϤÂÈ Ùڤ͠ÛÙË ‚·ÚÎԇϷ ÎÈ ¤Ï·.∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ.

∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D DÆ D Ÿ. ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ. ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ. ª-21 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.Ÿ.ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ G H e Î·È ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ A D ™Ô‡ Ϥˆ ÏfiÁÈ· Ì·ÁÈο A D DÆ D Ì ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ G H e ™Ô‡ Ϥˆ ÏfiÁÈ· Ì·ÁÈο A D DÆ D Ì ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ ∫Ï·›ˆ Ì ‰¿ÎÚ˘· Î·È Î·ËÌfi ÎÈ ¤Ó· ÈÎÚfi ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi ¶ˆ˜ ¿ÓÙ· ÏÈÒÓˆ Î·È ÔÓÒ ÁÈ· Û ÌÈÎÚfi ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi | 2¯ | 2¯ Œ¯Ô˘Ó Ûˆ¿ÛÂÈ Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÛÙ˘ Ó˘¯ÙÈ¿˜ ÙË ÛÈÁ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ÁÏ˘Î¿ | 2¯ Ù· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ Ù· Ì·ÁÈο | 2¯ Ÿ.98) .

. ÙÈ ·‡ÚÈÔ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘/∆ۿηÏÔ˜ d A d ∆È Û‹ÌÂÚ·.∆È Û‹ÌÂÚ·. ÙÈ ·‡ÚÈÔ. ÙÈ ·‡ÚÈÔ. ÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ∞ÊÔ‡ Ë ÁÎÚ›ÓÈ· ͤÛ·ÛÂ Û·Ó ÌfiÚ· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·˘ÙÔ ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ı· ‰˘ÛÙ˘¯‹ÛÔ˘Ì ∫È ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ∆È Û‹ÌÂÚ·. ·ÊÔ‡ ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì·˙› ∫È ·ÊÔ‡ Ì¿˜ ‹Ú È· ηχÙÂÚ· ·fi ÙÒÚ· Ó· ∞ÊÔ‡ ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì·˙› “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÈ ÙÒÚ·.98) ÙÈ ÙÒÚ· Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Ë Î·ÙËÊfiÚ· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ª-22 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∆È Û‹ÌÂÚ·. ÙÈ ÙÒÚ·. ÙÈ ·‡ÚÈÔ. ÙÈ ·‡ÚÈÔ. ÙÈ ÙÒÚ· ÎÈ ·Ó ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ÙÈ ÙÒÚ· D g ·˜ ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÌÈ¿ ÒÚ· ·Ú¯‹ÙÂÚ· A g A ∆Ô˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· B A ªÔÚ› Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘fi Ó· ’Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· d ·˜ ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÌÈ¿ ÒÚ· ·Ú¯‹ÙÂÚ· ∆È Û‹ÌÂÚ·.

∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ. ª-23 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ Ó· ͤÚÂȘ ÌÔ‡ ’¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì ٷ ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ‚·Ú‡ √‡Ù ÙÔ ÎÚ‡Ô Ô˘ Û ÛΤÊÙÔÌ·È Ì È¿ÓÂÈ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ Ó· ÌÂ Ï˘Á›ÛÂÈ ‰Â ÌÔÚ› ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ. ÌÈ¿ Î·È Ùfi ’‚·Ï˜ ÁÈÓ¿ÙÈ E A E A E A ÎÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ı· Û‚ËÛÙ› ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ·fi„ ı· ÚˆÙ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· ’Úıˆ ‹ Ó· ÌËÓ Í·Ó··Ù‹Ûˆ Ó· ‰ˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D A f# E D E A ∞ f# D H E ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· οӈ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ E A E A ·ÊÔ‡ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ˜ ÎÏÂÈÛÙ‹ h F# h £· Ì›ӈ ¤Íˆ.

ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿ˜ °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿Ì·Ù· ı· Û ͢Ó‹ÛÂÈ ÎÈ Ô ¤ÚˆÙ¿˜ Û·˜ ı’ ·Ó·ÛÙËı› ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Á¿Ë ı· Í·Ó·˙‹ÛÂȘ οÓ ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-24 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ .∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ g c Dg ªËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È Î·È ‰ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹ÛÂÈ c D ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Ó· ’ÚıÂÈ ÌÈ¿ ¯·Ú·˘Á‹ F B D D# D ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Á¿Ë Ó· ÛÔ‡ ˙ËÙ‹ÛÂÈ | 2¯ g D g ∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ | 2¯ ¢ÈÒÍ ٷ Û‡ÓÓÂÊ· ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Ì˜ ÛÙÔ ÎÏ¿Ì· ÌË Í·ÁÚ˘Ó¿˜ ∆È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ı· ’ÚıÂÈ ÌÈ¿ ̤ڷ.

ˆ.°È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ e H e °È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ˝ C H e ̤۷ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔÓ ‚·Ú‡ D G E a C E a °È·Ù› ÙËÓ fiÚÙ· ÌÔ˘ ¯Ù˘¿˜ D G a H C ÙÈ ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ·. ˆ ªÂ ÙÛ¿ÎÈÛ˜. Ì Á¤Ú·Û˜. ˆ a H e ¢ÂÓ ı¤Ïˆ È· Ó· Ì’ ·Á·¿˜ | 2¯ | 2¯ | 2¯ N· Ì ÁÂÏ¿˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη ‚·ÚÈ¿ Û ηٷڿÛÙËη ∞’ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤Ú·Û˜ Ì ÙÛ¿ÎÈÛ˜. ˆ. Ì Á¤Ú·Û˜ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ™ÙÔÓ ‡ÓÔ Â›¯· ‚˘ıÈÛÙ› Î·È fiÏ· ›¯·Ó ͯ·ÛÙ› °È·Ù› ÙËÓ fiÚÙ· ÌÔ˘ ¯Ù˘¿˜ Úˆ›-Úˆ› Î·È Ì ͢Ó¿˜.98) . ˆ. ÙÈ ˙ËÙ¿˜. ˆ. ˆ. ˆ. ˆ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ È· Ó· Ì’ ·Á·¿˜ | 2¯ | 2¯ | 2¯ °È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› ª-25 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) ª-26 TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· .TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ F E TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓÒ F E Ì’ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÒÚ· ’ ·Á·Ò d a ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ | 2¯ E a G F E ‰ÂÓ Ì ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂȘ. Ì ÁÂÏ¿˜ | 2¯ MÈ· Á˘Ó·›Î· ˜ ˆ˜ ¤Ú·Û ¯¿‰È· Î·È ÊÈÏÈ¿ Û ΤڷÛ ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ı· Ì ı˘ÌËı›˜ fiÙ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ | 2¯ | 2¯ K¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ó Ì ·ÓÙÚ¢Ù› Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ı· Ì·Ùˆı› ∆fiÙ ϤÔÓ ÌfiÓÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿˜ | 2¯ ÛÙÔ ÌÂı‡ÛÈ Â̤ӷ ı· ˙ËÙ¿˜ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ˆ.∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿. ˆ. ηÎÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ °Ï¤ÓÙËÛ ÙÒÚ· Ô˘ °Ï¤ÓÙËÛ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÚÂÏ¿ ÙÔÓ ·ÏÈÔÓÙÔ˘ÓÈ¿ ’¯ÂȘ ÓÈ¿Ù· ÎÈ ÔÌÔÚÊÈ¿.98) . ∫·ÙÂÚ›Ó·. ∫·ÙÂÚ›Ó·. ˆ ªÂ ÙËÓ ÙÛ·¯ÈÓÈ¿ ÌÔ‡ Ù· ’Ê·Á˜. ∫·ÙÂÚ›Ó·. ª-27 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌË Ì¿˜ οÓÂȘ ÙÒÚ· ÙË ‚·ÚÈ¿ ªÂ ÙËÓ ÙÛ·¯ÈÓÈ¿ ÌÔ‡ Ù· ’Ê·Á˜. ÙË ˙ˆ‹ ÙË ˙ԇ̠ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ d E A °Ï¤ÓÙËÛ ÙÚÂÏ¿ ÙÔÓ ·ÏÈÔÓÙÔ˘ÓÈ¿ E A E A ÙÒÚ· Ô˘ ’¯ÂȘ ÓÈ¿Ù· ÎÈ ÔÌÔÚÊÈ¿. ηÎÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿. ˆ d E A °Ï¤ÓÙËÛ ÙÚÂÏ¿ ÙÔÓ ·ÏÈÔÓÙÔ˘ÓÈ¿ E A ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ f# d A E A A F# h ∫·ÙÂÚ›Ó·. ˆ. ˆ ÙÚÂÏ¿ ÙÔÓ ·ÏÈÔÓÙÔ˘ÓÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿. ı· Û ÓÙ‡Ûˆ ÛÙ· ÌÂٷ͈ٿ ƒÔ‡¯· Î·È ¯·ÏÈ¿ ·’ ÙËÓ ∞Ú·È¿ ı· ÛÔ‡ ʤڈ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ƒÔ‡¯· Î·È ¯·ÏÈ¿ ·’ ÙËÓ ∞Ú·È¿ ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ∫·ÙÂÚ›Ó·.

OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ G C ™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη. ÌfiÏȘ ¯·Ú¿˙ÂÈ D G √È ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ C G ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó fiÏË ÙË Ì¤Ú· D G °ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÂÚ‹Ê·ÓË ÎÈ ·ı¿Ó·ÙË ÂÚÁ·ÙÈ¿ µÏ¤ÂȘ ÎÔ¤Ï˜ ÛÙ· ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ·ÚÁ·ÏÂÈ¿ ÛÙ· ηÓÔÌ¿Á·˙· ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›· °ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÂÚ‹Ê·ÓË ÎÈ ·ı¿Ó·ÙË ÂÚÁ·ÙÈ¿ ºÚ¿ÁÎÔ ‰Â ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ·Ï›· ¤¯Ô˘Ó ̿ıÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ·Ï¿ ™Ù¿˙ÂÈ Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û¤˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ °ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÂÚ‹Ê·ÓË ÎÈ ·ı¿Ó·ÙË ÂÚÁ·ÙÈ¿ ™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη Û·Ó ı· Û¯ÔÏ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÚ›ÙÛÈ·-·ÁfiÚÈ· ˙¢Á·ÚˆÙ¿ ªÂ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ı· Í·ÔÛÙ¿ÛÔ˘Ó °ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÂÚ‹Ê·ÓË ÎÈ ·ı¿Ó·ÙË ÂÚÁ·ÙÈ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-28 OÈ Ê¿ÌÚÈΘ .

AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘/ª¿ÓÂÛ˘ G C AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ (2x).98) . ÎÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· (2x) D C D G Ô˘ ·Á¿ËÛ· Â›Ó·È Ì¤Û· C ·ÁηÏÈ¿˙ÂÙ·È (2x) D G ÎÈ Ô‡Ù ÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ì·Ì¤Û· AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ (2x) Ì ÙËÓ ‚Ï¿ÌÈÛÛ· (2x) Ô˘ ¯·Ú¿ÌÈÛ· ÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ì ÚÂÛÙ¿ÚËÛ (2x) ÛÙÚ··ÙÛ¿ÚËÛ ÙÔ ÙÛ·Ú‰› ÌÔ˘ ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ (2x) ˆ¯ Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ (2x) Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ Ò˜ ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· (2x) Ô˘ ·Á¿ËÛ· Ì’ ¿ÏÏÔÓ ¿ÂÈ AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ª-29 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

Û˘ÓÓÂÊÈ¿ G C D G ÃÚÈÛÙÂ Î·È ¶·-.98) ª-30 ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ . Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ ‚ÚÔ¯ÂÚ‹. ÙË ˙ˆ‹ Î·È ‚·ÚÈ·Ó·-. ÌÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ a C G a Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Û˘ÓÓÂÊÈ¿.™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ G a D G a D G ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ˆ ª·‡ÚË ÌÔ‡ οÓÂȘ ÙË ˙ˆ‹. ÃÚÈÛÙ¤ Î·È ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ∂›Û·È ÌÈ¿ ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ’¯·Û· ÙËÓ ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. Î·È ‚·ÚÈ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ˆ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∫˘Úȷ΋ Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ.

ϤÔÓ ÊÙ¿ÓÂÈ •¤ÚÂȘ fiÛ· ÁÈ· Û¤Ó· ¤¯ˆ οÓÂÈ •¤ÚÂȘ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈ˙ËÏ›· ªËÓ ·ÎÔ‡˜ ÔÙ¤ ÙËÓ „¤˘ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓ›· ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË ª-31 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ h ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË H e οı ‚Ú¿‰˘ ‚·ıÈ¿ Û˘ÏÏÔÁÈṲ̂ÓË h ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÈ ÛÔ‡ ›·Ó ÁÈ· ̤ӷ e h F# h Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ | 2¯ | 2¯ ∫¿ÙÈ ÎÚ‡‚ÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÙÔ ‰È·‚¿˙ˆ. ÙÔ ‚Ϥˆ ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ ª‹ˆ˜ Ì ‚·Ú¤ıËΘ. ¿„Â. Ó· ʇÁˆ | 2¯ ÌË Ì οÓÂȘ Ó· Âı·›Óˆ Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ | 2¯ ªË ‰·ÎÚ‡˙ÂȘ.98) .

ηÎÔ‡ÚÁ·. ÙÚÂÏ‹. ‰˘ÛÙ‡¯ËÛ· ÁÈ· Û¤Ó· F# h Î·È Û¤ÚÓÔÌ·È. ÛÙ· ÏÔ‡ÙË ÎÔÏ˘Ì¿˜ ª· ÌÈ¿ ηٿڷ ¿ÓÙ· ı· Û ‰¤ÚÓÂÈ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˘ Ô fiÓÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰ÂÓ fiÓÂÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú›ÛΈ Ó· ’Ó·È ¿‰ÈÎÔ ªÔ‡ ›·Ó ˆ˜ ˙ÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË £ÂfiÙÚÂÏÏË.98) ª-32 ∞¯¿ÚÈÛÙË . ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ e F# h ™’ ·Á¿ËÛ·. Ì·ÎÚ˘¿ ∆· ‚¿Û·Ó¿ ÌÔ˘ Ì’ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙ· ͤӷ Î·È Ì’ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ ˙ˆ‹˜ ηٿ‰ÈÎÔ ∞¯¿ÚÈÛÙË.∞¯¿ÚÈÛÙË ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ h e h ¢ÂÓ ÚÒÙËÛ˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ̤ӷ G F# Ò˜ ¤Ú·Û·.

Ù· ¤ÎÏ·„·Ó ÔÏÏÔ› º·ÓÙ·ÛÙÈο ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· ·Ï¿ÙÈ· Ì· ÂÛ‡ Ì Á¤ÌÈÛ˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ ∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ª-33 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì¿ÁÈÛÛ· ÙÚÂÏ‹ C F ™·Ó ı·Ï·ÛÛÔ‰ÂṲ́ÓÔ˜ ̘ ÛÙÔ Î‡Ì· C A d F d ·ÚËÁÔÚÈ¿ ˙ËÙÔ‡Û· Ô ‰fiÏÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ¶fiÛ˜ ηډԇϘ ¤¯Ô˘Ó Ì·Ú·˙ÒÛÂÈ Î·È Í¤¯·Û·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹ ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ’ ·Ú¯ÔÓÙÈο ÛÔ˘ Ù· ÛÙÔÏ›‰È· ÛÎÏ·‚ÒıËÎ·Ó ÁÈ· Û¤Ó· ͤÓÔÈ Î·È ÚˆÌÈÔ› ∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. Ù· Ì·ÁÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· ˙‹Ï„·Ó.98) .∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ d A d ∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û ·ÔÎÙ‹Ûˆ B C F ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ¿ ÌÔ˘.

98) ª-34 ∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· . ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ηÏÔÂÚÓÒ ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Ó· ÙÚ·‚¿ˆ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È Ï‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· ¯·Ù‹ÚÈ ÌÔ˘ | 2¯ | 2¯ ¶Ò˜ ı· Á›Óˆ ÂÁÒ ‰È΋ ÛÔ˘. ÛÔ‡ ÍËÁ‹ıËη ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È ÛÙ· ηÌ·Ú¤ ÁÂÓÓ‹ıËη | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ C G C F G C ∆ڤ̿͠Áη Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ. ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· | 2¯ C G C Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Û·Ó Ù· ˙¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁϤÚÈÛ· | 2¯ ¢ÂÓ ÌÂ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ·Á¿˜. Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó ÔÈ¿ Â›Ì·È Áˆ C F ∂›Ì·È Áˆ Á˘Ó·›Î· ʛӷ. ¿„ ӷ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿˜ ¢Â ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ÙȘ ·ÚfiϘ.

ÁfiËÛÛ· ] 2¯ ¢˘fi ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ·Ï¿ÙÈ· ¯Ú˘ÛÔÛÙfiÏÈÛÙ· ı· ÛÔ‡ ¯Ù›Ûˆ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù· Û·ÓÈfiÏÈη ] 2¯ ∞ıËÓ·›ÈÛ·. ηϤ ÌÔ¤ÌÈÛÛ· e a H e ™ÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ οÙÈ ¤¯ÂȘ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ G H e e a H e ∂›Û·È ʛӷ Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ. ∞ıËÓ·›ÈÛ· D G ™ÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ οÙÈ ¤¯ÂȘ.98) .∞ıËÓ·›ÈÛ·. ª-35 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ’ ÔÌÔÏfiÁËÛ· ŸÌÔÚÊË. ηϤ ÌÔ¤ÌÈÛÛ· ∂›Û·È ÚÒÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÙÛ·¯›Ó·. ÁÏ˘ÎÈ¿. Ï¿Ó·.

·˘Ù¿ ’ ¤¯ˆ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Î·È Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÙÚÂÏ‹˜ Û ÌÈ¿ ʈÙÈ¿ Ó· Ú›ÍÂÈ ] 2¯ ¡’ ·Ó¿„Ô˘ÓÂ Î·È Ó· ηԇÓ. ˆ˜ ¤Î·„·Ó Î·È Ì¤Ó· Ù· Ì¿ÁÈ· Ó· Ù‹˜ È¿ÛÔ˘ÓÂ. Ù· Ì¿ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ χÛÂÈ ] 2¯ ∫·È ı· Ù‹˜ ˆ Ù· ‚¿Û·Ó·.98) ª-36 £· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ .£· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ e a H £· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ ∞Ú·È¿ ÁÈ·Ù› Ì’ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ e a H e ÁÈ· ÌÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿ÁÈÛÛ·. Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È ÛÙ· ͤӷ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

. ª-37 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· Ó· ‚ÚÂÈ a d MÔÚ› Ó· ÙÔ ’¯Ô˘Ó Ï·Ó¤„ÂÈ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ F C d E a Î·È ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË ÁÈ· ¿ÓÙ· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ‰fiÏÈ· ηډȿ a d MÔÚ› ·ÎfiÌ· ÌÔÚ›.98) . MÔÚ› Ó· ÙÔ ’¯Ô˘Ó Ï·Ó¤„ÂÈ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ a d A d BÚ·‰˘¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÈ ÛÎÔÙ¿‰È ‚·ı‡ F C d a E a ÎÔÚ›ÙÛÈ Í¤ÓÔ Û·Ó ›ÛÎÈÔ˜ Ï·ÓÈ¤Ù·È ÌÔÓ¿¯Ô ÛÙËÓ ÁË G G E XˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹. ·Ó·˙ËÙ› F E ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı›... ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿. Ó· ¤¯ÂÈ È· ÙÚÂÏÏ·ı› F C d E a Î·È ÙfiÙ ÔÈfi˜ ı· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ ÁÈ·Ù› XˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹..∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿.

ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È ÔÓÒ. Â›Ì·È ÛÙÔ Û‚ÓÙ¿ Ù˘ ‰Â̤ÓÔ˜ ∫Ï·›ˆ. ÙËÓ °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ‰ÂÓ Í¯ÓÒ °È·Ú·Ì›Ì ÙÔ ÁÈ·¯·Ì›. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.°ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ G G# G c G# G ∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·ÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ªÈÛ›ÚÈ ÙËÓ Â›‰· G# G G# f G ◊Ù·Ó ÍˆÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. Û·Ó Û ÎÚ·ÙÔ‡Û· ·ÁηÏÈ¿ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ™ÎÏ¿‚Ô˜ ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi Ù˘ ÊÈÏ›.. ÁÈ·Ú·Ì›Ì ÙÔ ÁÈ·¯·‚¿¯ G c ∞¯ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÌÔ˘.98) ] 2¯ ª-38 °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú . ÁÈ·‚¿˜-ÁÈ·‚¿˜ c G# G c G# G ªÔ‡ ÙÔ ’¯Â˜ ÂÈ Ì ÊÈÏÈ¿. Ë °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ G f °È·Ú·Ì›Ì ÙÔ ÁÈ·¯·Ì›. °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú G# G ∞Ú¿-¯·‚¿˜..

‰›¯ˆ˜ Ó· ’¯ÂȘ ηÌÈ¿ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· d g d ¶Ò˜ ÎÏ·›ˆ Î·È ıÚËÓÒ ÁÈ· Ù· ÁÏ˘Î¿ ÛÔ˘ ÓÈ¿Ù· ∞ d ∞Ó Û ·¿ÙËÛÂ Î·È Û ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ g d Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÛÔ˘ ʈٛ˙ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ A d Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·Ï¿ÙÈ· ÛÔ˘ D c g ∏ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ı· Û ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ d g d Î·È Ù’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘ ÙÔ ·ÏÈfi ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ∞Ó Û ·¿ÙËÛÂ. ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· g d B A ·ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË.∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ d ∞¯..98) . ∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ª-39 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..

∏ ™ÂÚ¿¯ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ a G F a ¶›Ûˆ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ù· ηʿÛÈ· Û·Ó ÙË ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓË Á˘ÚÓ¿ d F e C a ÃÚfiÓÈ· ÙÔ ÁÏ˘Îfi ·ÏÈοÚÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ™ÂÚ¿¯ ÎÈ ·ÁÚ˘Ó¿ a ∞ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘ η‚·Ï¿ÚË Û·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ a ∆· Û›‰ÂÚ· Ï˘Á›˙Ô˘Ó Î·È Û·Ú¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÔÚÌÈ¿ B F ∫·È ·Ú¿˙ÂÈ ÙË ™ÂÚ¿¯.. ¤È ÁÎÈÔ˘Ï¤ ÔÏÛÔ‡Ó ∫Ï·›Ó ÛÙ· ¯·Ú¤ÌÈ· ÔÈ ÛÎÏ¿‚˜. ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ·Û¿ ∫Ï·›Ó ÛÙÔ Û·Ú¿È ÔÈ ·Á¿‰Â˜. Ô˘ ÔıÔ‡Û·Ó Ù˘ ™ÂÚ¿¯ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ∞ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ ÙÔ Û·ı›. ÎÈ fiϘ ÏÂÓ ∞ÏÏ¿¯-∞ÏÏ¿¯ C a C a ŒÈ ÁÎÈÔ˘Ï¤ ÔÏÛÔ‡Ó.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-40 ∏ ™ÂÚ¿¯ .

98) . ÛÙËÓ ∞Ú·È¿ a F E ™¿˜ ÌÈÏ¿ˆ Ì ηËÌfi. ÂÚˆÙÈ¿Ú˜ a E a Ì Ԣ›ÛÎÈ. ÛˆÛÙ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ÁÈ ·˘Ùfi ıÚËÓÒ ∆Ú·ÁÔ˘‰¿ˆ Ì ηËÌfi. Ì ÁÏ˘Î¤˜ ÎÈı¿Ú˜. ͯ·Ṳ̂Ó˜. fiÓÂÈÚ· Û‚ËṲ̂ӷ Û·Ó ÂΛӷ Ù· ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ. ÔÓÂÈÚÂ̤Ó˜ F E ·Á¿˜ Ï¿ÁÓ˜. Ì¿ÙÈ· ÊÏÔÁÈṲ̂ӷ Î·È ÎÔÚÌÈ¿ Êȉ›ÛÈ·. ·Ó·˙ËÙÒ ª· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛΈ Ù¤ÙÔÈ· Ì·ÁÂ̤ӷ Û·Ó Ù’ ¿ÏÏ· Ù· ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ. ÁϤÓÙÈ Î·È ÔÙfi d a ∞Ú·›Ó˜. Ì Û·Ú·ÁÌfi F E ÁÈ· ÙfiÛ˜ ÙڤϘ Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ d a ∞Ú·›Ó˜ Ï¿ÁÓ˜.¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ a G ¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜. ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ a G ∆Ú¤¯ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ F E Ù· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ Ù’ ·Á·Ë̤ӷ. η̤̈ӷ Û·Ó Â͈ÙÈο ∫¿ı ‚Ú¿‰È ‰˘fi ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ· ·Ú¿Èη. ÁϤÓÙÈ Î·È ÔÙfi ∞Ú·›Ó˜. Ì Û·Ú·ÁÌfi ÙȘ ÙfiÛ˜ ÙڤϘ Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ∞Ú·›Ó˜. Ì¿ÙÈ· ÊÏÔÁÈṲ̂ӷ a E a Î·È ÎÔÚÌÈ¿ Êȉ›ÛÈ·. η̤̈ӷ Û·Ó Â͈ÙÈο ¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ ª-41 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

.. ÁÈ·¯·Ì›ÌÈ ÁÈ· H ∑·˝Ú·. ˆ ∫¿ÛÙÚ· ı· ÁÎÚÂ̛ۈ. ÁÎÂÏ. ÁÈ·Ï·¯Ô‡ÌÈ... ÁÈ·ÏÂϤÏÈ. Ï¿ÌÂȘ Û·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙËÓ ∞Ú·È¿ Ì’ ¿Ó·„˜ ʈÙÈ¿.98) ª-42 ∑·˝Ú· . ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ È· ∫¿ÛÙÚ· ı· ÁÎÚÂ̛ۈ. ı¿Úıˆ Ó· Û ÎϤ„ˆ οÔÈ· ‚Ú·‰È¿ e ·’ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì·¯·Ú·ÁÈ¿ H a ™‚‹Óˆ ·’ ÙÔÓ fiıÔ Ì’ ¿ÏÏÔÓ Û·Ó Û ÓÈÒıˆ H ·¯ ∑·˝Ú· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ | 2¯ | 2¯ H e a H °È·ÏÂϤÏÈ. Ì· ‰Â ı· Û’ ·Ê‹Ûˆ ÛÎÏ¿‚· ÙÔ˘ Ì·¯·Ú·ÁÈ¿ °È·ÏÂϤÏÈ. ÁÈ·ÏÂϤ-ÏÂÏÈ.∑·˝Ú· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D C H °È·Ï·Ô‡ÌÈ. ∑·˝Ú·. ÁÈ·ÏÂϤÏÈ. Ì· ‰Â ı· Û’ ·Ê‹Ûˆ ÛÎÏ¿‚· ÙÔ˘ Ì·¯·Ú·ÁÈ¿ °È·Ï·Ô‡ÌÈ. ˆ e H ™‚‹Óˆ ·’ ÙÔÓ fiıÔ Ì’ ¿ÏÏÔÓ Û·Ó Û ÓÈÒıˆ a H ·¯ ∑·˝Ú· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ °È·Ï·Ô‡ÌÈ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÈ·ÏÂϤÏÈ. ÁÈ·¯·Ì›ÌÈ ÁÈ· D C H ÁÈ·Ï·Ô‡ÌÈ.

98) .∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ a E a ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· C F d ∆È Á˘Ú‡ÂȘ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›˜ C F d ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Î·„ ·È‰¿ÎÈ·. ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›˜ ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ∆È ÎÈ ·Ó Â›Ó·È fiÌÔÚÊË Ôχ ªÔÚ› Ó· ÎÏ·›ÂÈ. Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›˜ ∆Ô ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎÔ ÙÔ ·›Ì· ÙËÓ ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ ƒ›¯ÓÂÈ Ì˜ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ Ù˘ ʈÙÈ¿ £· ÛÔ‡ ‰Ôı›. Ó· ¯Ù˘ȤٷÈ. ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÈÙ¿ÎÈ· a E a ¶ÚfiÛÂÍÂ. ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ª-43 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û ϛÁÔ Ì’ ¿ÏÏÔÓ ı· ÙÚ·‚È¤Ù·È ÕÛÙËÓ ӷ ʇÁÂÈ. ı· Û ÚÔ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ı· ÏËÁÒÛÂÈ ™Ù¿ÛÔ˘ ÙÒÚ·.

ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ì·˜ ÙÔÓ ™·Î·‚ÏÈ¿ ∆ÔÓ Ê›ÏÔ Ì·˜ ÙÔÓ ™·Î·‚ÏÈ¿. ÛÙ· ∆ڛηϷ.™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D A D A D ™Ù· ∆ڛηϷ. ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¯ӿÌ ‚Ú ·È‰È¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ ∆¤ÙÔÈÔ ÓÙÂÚ‚›ÛÈÎÔ ·È‰› ÙÔ ÎÏ·›Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ì·˙› ∆Ô ÎÏ·›Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ì·˙› Ù¤ÙÔÈÔ ÓÙÂÚ‚›ÛÈÎÔ ·È‰› ¢ÂÓ ÙÔÓ Í¯ӿÌ ‚Ú ·È‰È¿. ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿.98) ª-44 ™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ . ÛÎÔÙÒÛ·Ó ÙÔÓ ™·Î·‚ÏÈ¿ D A A D ™ÎÔÙÒÛ·Ó ÙÔÓ ™·Î·‚ÏÈ¿.

Î·È ‚fiÏÙ· ʤÚÓÂÈ Ô ·ÚÁÈϤ˜ ª’ ¤Ó· ÎÂϿˉÈÛÌ·. ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È È· ÁÓˆÛÙfi ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ· | 2x ÛÙ˘ ·Á¿˘ ÙÔ ÛÎÔfi | 2x “∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡∏” ∂∫¢√™∏: °È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ. ʈÙȤ˜ Ó· η›Ó | 2x F# H ÁÏÂÓÙÔ‡Ó ÔÈ Ì¿ÁΘ Ì ηËÌfi | 2x ºˆÙȤ˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¤Ó· ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ÁÏ˘Îfi ∞˘ÙÔ› ¯ÔÚ‡ԢÓ ÎÈ ÂÁÒ ÛÊ˘Ú›˙ˆ | 2x Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ ÛÎÔfi | 2x ∏ Ó‡¯Ù· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ·˘Á‹ ÎÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ÌÔ˘ ÎÂϷˉ› ŒÓ· ÎÂϿˉÈÛÌ·. ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÓÙ· ÛÙ˘ Ì·ÛÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ ÛÎÔfi ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ª-45 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ ∏ F# H F# H °È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ. ʈÙȤ˜ Ó· η›Ó ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¿ÁΘ ·ÚÁÈϤ ªÂ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔÓ ÈÒ. ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È È· ÁÓˆÛÙfi E H ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ÙÒÚ· ÙȘ ÙÛ›ÏȘ ÌÔ˘ ÎÚ·ÙÒ ∞˘ÙÔ› ÙÔÓ ›ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÛÊ˘Ú›˙ˆ Ù˘ Ì·ÛÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ ÛÎÔfi ∆ÚÈÁ‡Úˆ fiÏÔÈ ÛÙȘ ʈÙȤ˜.98) .

Ì· ı· ̘ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Î·È Ù· Ì·Ú £· ı· £· Ó· Ù’ ·ÏϿ͈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ] 2¯ ÚÂÊ¿Úˆ ÎÈ fiˆ˜ ÚÈÓ ı· ’Ì·È ÛÙËÓ ¤Ó· Ù’ ·ÏϿ͈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ı· ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ôχ ÔÓÒ ÁÈ· ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Û·Ó ÎÈ ÂÛ¤Ó· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ] 2¯ ı· ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ „¿¯ÓÂȘ Ì ÎÂÚ› | 2¯ Ó· Ì ÙڷοÚÂȘ | 2¯ ª-46 | 2¯ | 2¯ £· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi. . ªËÙÛ¿Î˘/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ h F# h £· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi ] 2¯ F# Î·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È È· ·È¯Ó›‰È e h F# ™ÙÔ ’¯ˆ ÂÈ ·fi ηÈÚfi. Ó· Û’ ·Ó٤͈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ G e h ̘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ó· Á›ÓÔÌ·È ÛÎÔ˘›‰È ∫È ·Ó ÌÔ˘ οÓÂȘ ÙÔ ‚·Ú‡ ı· ’ÚıÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ È· ‰Â ∆ÒÚ· οÓÂȘ ÙÔ ‚·Ú‡. Ó· Û’ ·Ó٤͈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ G F# ̘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ó· Á›ÓÔÌ·È ÛÎÔ˘›‰È e h F# ™ÙÔ ’¯ˆ ÂÈ ·fi ηÈÚfi.£· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi.

ª-47 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÈ ¤¯ÂȘ ¿ıÂÈ A d Î·È Î¿ı ̤ڷ ‚Ú›˙ÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜ E F a F ªÂ ÈÎÚ·›ÓÂȘ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ a G a ¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË. Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ‰Â ‚·ÛÙÒ | 2¯ Î·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘ ÙÚ·‚Ò | 2¯ ¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË.98) . Û·Ó Í¤ÓÔ Ì ÎÔÈÙ¿˜ G F E a Î·È ÛÙÔ Ú¤Ì· Ì ÙÚ·‚¿˜ ¢ÂÓ Â›Û·È ÂΛÓË Ô˘ ›¯· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÎÈ ‹Ù·Ó ÛÊ¿ÏÌ· Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ ªÂ ÚÔ‰›ÓÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û ‚ÚÂÈ ÙÈ̈ڛ· ÛÔ‚·Ú‹ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ Œ¯ÂȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ì’ ¤¯ÂȘ ο„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÔ˘ ‰Â ı· ÙË ‰Â¯ÙÒ ¢Â Û’ ·ÓÙ¤¯ˆ.¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË.

98) ª-48 ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Ì·¯·ÈÚȤ˜ ÔÈ fiÓÔÈ ‰Â Ì ÛÒÓÂÈ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿ .∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ g F D#D g ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿. Û·Ó ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ∂Ì¿ÊÈ·Û· ·’ Ù· ÓÙ¤ÚÙÈ· ÌÔ˘ ÎÈ ·’ Ù· ÔÏÏ¿ ÛÂÎϤÙÈ· ÌÔ˘ ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ Â›¯· ÛÙË ˙ˆ‹. Û·Ó ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û·Ó ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ªÔ˘ÁÎÚ›˙ˆ ·’ ÙȘ Ï·‚ˆÌ·ÙȤ˜ ÎÈ ·’ §·‚ˆÌ·ÙȤ˜ Ì Á¤ÌÈÛ˜ Î·È Ì’ ¤Ê·Á·Ó Î·È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ Ì’ ¤ÚÈ͘. Ù›ÔÙ· ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿. Ì· ÙÒÚ· Ô˘ Û ¯¿Óˆ ı· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ÁÈ· ̤ӷ Ó· Âı¿Óˆ ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿. Û·Ó ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ B G c ¶ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÒÚ˜ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ Û’ ¤Ó· ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ g D g ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›˙ˆ ÎÔÌÔÏfiÈ g F D#D g ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿.

98) . ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¿Úˆ ¿ÏÏÔ | 2¯ ∆fiÛ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ¯¿ÚÈÛ·. Ù· ·ÏÈfiÚÔ˘¯· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ | 2¯ ¡Ù˘Ì¤ÓÔ Û ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ™·Ó ·ÏÈÒ-. ‰ÂÓ ÛÔ‡ ϤÓ ηÏË̤ڷ | 2¯ ¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ª-49 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ê›ÏÔ˜ ‰Â Ì ÏËÛÈ¿˙ÂÈ | 2¯ ∆· ·ÏÈfi-. ı· Û‚‹Ûˆ ·’ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ F B D# D ∫·È ηËÌfi. Û·Ó ·ÏÈÒÛÔ˘Ó ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú· | 2¯ ‰ÂÓ ÛÔ‡ Ϥ-. Ì· ÙÒÚ· Ô˘ ÚÂÛÙ¿ÚÈÛ· Ê›ÏÔ˜ ‰Â. Î·È Î·ËÌfi ¤¯ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ | 2¯ c D g ¢ÂÓ ÌÔÚÒ.¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D# D c D g ¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘.

98) ª-50 ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì . ÛÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ∫È ·Ó Ë ÌÔ›Ú· Ì¿˜ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÛÙ· ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· ÎÈ ·Ó ÛÙ· Ì¿ÁÔ˘Ï· ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ οÓÂÈ ÏÔ‡ÎÈ· ∫È ·Ó Ù· ÙÚÒÌ ̤¯ÚÈ ÊÚ¿ÁÎÔ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÛÙËÓ „¿ı· ηÎÔÌÔ›Úˉ˜ „ÔÊ¿Ì’ ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì. ÛÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ∫È ·Ó ‰ÂÓ ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì· Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÎÈ ·Ó Ô ¤Úˆ˜ Ì¿˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ Û·Ó ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÙË ∫È ·Ó ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ‚›Ô ÙÔ˘ ·Ï‹ÙË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ó· Ê¿Ì’ ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì.™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ d ∫È ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ Ù· ‚Ú¿‰È· g d ÎÈ ·Ó ÚÔÌ¿ÓÙ˙˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· d ∫È ·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ Ù· οӷÌ ÚËÌ¿‰È· B A Î·È Ì fiÓÔ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ì·˜ ÚÔ˘Ê¿Ì’ d A d A d ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì. ÛÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ŒÏ· fiˆ˜ ›۷È.
∆ÛÈÙÛ¿Ó˘


d
g
A
ŒÏ· fiˆ˜ ›۷È, ¤Ï· fiˆ˜ ›۷È
D
A
g
A
ÌË ÌÔ‡ ¯·Ï¿˜ Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÌÔ˘ Î·È ÙË ÊˆÙÈ¿ ÌÔ˘ Û‚‹ÛÂ
D
A
D
∆ËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÛÔ‡ ’¯ˆ ·Áη˙¤ Ì’ fiÏ· Ù· ÌÂÁ·Ï›·
D
A
D
£˘Ì¿ÚÈ ı¤ÏÂȘ, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, ‹ Ì‹ˆ˜ ·Ú·Ï›·
g
A
g
A
ŒÏ·, Ì¿Ó· ÌÔ˘, fiˆ˜ ›۷È, ¤Ï· fiˆ˜ ›۷È
∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜, Ë Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜
Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì fiÏË ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜
™Ù· ΤÊÈ· ¿Óˆ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘ ı· οÓÔ˘Ì ÛÙÚ·¿ÙÛ·
°È· ÁÔ‡ÛÙÔ ı· ÙÔ Î¿„Ô˘ÌÂ, ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÙÛ·
ŒÏ·, Ì¿Ó· ÌÔ˘, fiˆ˜ ›۷È, ¤Ï· fiˆ˜ ›۷È
ªÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘, ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
Ì ˙¿ÏÈÛ·Ó Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘, Ì ο„·Ó Ù· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘
ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó Û ÂÚ¿ÙËÛ·, ʈӿͷÓ, ÌÚ¿‚Ô Ì¿Áη
∏ ÎÔÂÏ¿Ú· Ô˘ ÁÏÂÓÙ¿˜ ÔÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ ÊÚ¿Áη
ŒÏ·, Ì¿Ó· ÌÔ˘, fiˆ˜ ›۷È, ¤Ï· fiˆ˜ ›۷È

ŒÏ· fiˆ˜ ›۷È.

ª-51

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË
÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜

D#
B
D#
B
∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË, ·Ú·›Ó· ·fi Ù’ ∞ÏÁ¤ÚÈ
c
F D#B
fiÔÈÔ˜ Ó· ÙË ‰ÂÈ ÙË ı¤ÏÂÈ, ÁÈ·ÏÂϤÏÈ
] 2¯
∆Ú·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ ·Ú·¿‰Â˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÓÙ¿‰Â˜
∆Ô ÎÔÚÌ› Ï˘Á¿ÂÈ Û·Ó ¯¤ÏÈ, ÁÈ·ÏÂϤÏÈ
] 2¯
™ÙÔ ¯ÔÚfi ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÊÈ Î·È ·ÓÙÔ‡ ÛÎÔÚ¿ÂÈ Î¤ÊÈ
∏ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ÛÙ¿˙ÂÈ Ì¤ÏÈ, ÁÈ·ÏÂϤÏÈ
] 2¯
ºÔÚو̤ÓË Ì ÛÙÔÏ›‰È·, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ‰·¯Ù˘Ï›‰È·
∏ ηډԇϷ ÌÔ˘ ÙË ı¤ÏÂÈ, ÁÈ·ÏÂϤÏÈ
] 2¯
∏ ηډԇϷ ÌÔ˘ ÙË ı¤ÏÂÈ, ÁÈ·ÏÂϤÏÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-52

] 2¯

∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË

¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ
∆ÛÈÙÛ¿Ó˘

d
g
A
d
¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ Ì˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
d
g
A
¡· ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· Ù· ÎÔ·ÓÒ
g
A
g
A
d
°È·Ù› ¤¯ˆ ÂÁÒ ÌÂÚ¿ÎÈ, ¤¯ˆ ̤۷ ÌÔ˘ Û·Ú¿ÎÈ
A
d
g
ÁÈ· ÌÈ¿ fiÌÔÚÊË ÎÔ¤Ï· ’ ·Á·Ò, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó
A
d
°È ·˘Ù‹ ÂÁÒ ı· ÙÚÂÏ·ıÒ
¡· ÁÈ·Ù› ÂÚÓÒ ·’ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘
¡· ÁÈ·Ù› ÛÂ ·›ÚÓˆ ÛÙÔ ÎÔÓÙfi
°È·Ù› Ì’ ¤Î·Ó˜ ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÎÈ ¤¯ˆ ÙÔ ‰ÈÏfi Ê·ÚÌ¿ÎÈ
ÁÈ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ· ÎÈ ÂÁÒ, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó
∑·Ï›ÛÙËη, ı· ÙÚÂÏ·ıÒ
¡· ÁÈ·Ù› Á˘Ú›˙ˆ Ì ْ ·Ì¿ÍÈ
¡· ÁÈ·Ù› ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÂÚÓÒ
°È· ¤Ó· ÛÔ˘ ÁÏ˘Îfi ÊÈÏ¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ¿ÎÈ
ÁÈ·Ù› ÂÛ¤Ó· ÎÔÂÏÈ¿ ÌÔ˘ ·Á·Ò, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó
™ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ, Û’ ·Á·Ò

¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ

ª-53

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ∞ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÎÈ ¿‰Èη ‚Ô‹ıÂÈ· Á˘Ú‡ˆ ªÔÓ¿¯Ô˜ Ì ÙÔ ¯¿ÚÔÓÙ· ·Ó¤ÏÈÛÙ· ·Ï‡ˆ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-54 ] 2¯ ] 2¯ °Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ . οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì ÛÒÛÔ˘Ó Ì· ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÎÔÚÔ‡Ó. Û˘ÁÁÂÓ›˜. ·‰¤ÏÊÈ·.°Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ C b C b C °Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ ÁÏÂÓÙ¿ÂÈ f C b C ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¯¿ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÌÔ˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ] 2¯ º›ÏÔÈ.

.. ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ª-55 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ˆÚ·›· ÌÔ˘ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ¶Â˜ ÙÔ Ó·È ÎÈ ·˜ Â›Ó·È „¤Ì· | 2¯ ÌÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ | 2¯ ¶Â˜ ÙÔ Ó·È.ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ H a H ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚Ú ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ì ·È‰Â‡ÂȘ a H ∆ËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘. ‹ Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ a C H ¶Â˜ ÙÔ Ó·È ÎÈ ·˜ Â›Ó·È „¤Ì· | 2¯ a C H ÌÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ | 2¯ ªÈÎÚԇϷ ÂÁÒ Û ÁÓÒÚÈÛ· ̤۷ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÎÈ ·’ fiϘ ۠ͯÒÚÈÛ· Î·È Û’ ›¯· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ªÔ‡ ’¯Â˜ ÂÈ Û·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ | 2¯ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ı· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ | 2¯ ª· ÙÒÚ· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ˜ ÎÔÂÏ›ÙÛ· ÁÈ·Ù› ÙË ÁÓÒÌË ¿ÏϷ͘.

98) ª-56 ¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ . ڛ͠ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÂÓÈ¿ a EF E d F E ™·Ó ÁÂ̛ۈ ÙÔ ÎÂÊ¿-ÏÈ. Ì·‡Ú˜ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ‡ ÂÚÓÔ‡Ó ∫¿ÔÈ· ̤ڷ ̘ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· Í·ψ̤ÓÔ ı· Ì ‚ÚÔ‡Ó ] 2x “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ E F E F E d F E ¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. Á‡ÚÓ· ÙÔ ÛÙË ˙Â˚ÌÂÎÈ¿ ] 2x ¡· ¯ÔÚ¤„ˆ ̘ ÛÙË ˙¿ÏË fiÌÔÚÊ· Î·È Ù·ÂÈÓ¿ ∏ ηډȿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ì·‡ÚË ·’ Ù· ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó· ] 2x ¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¤Ó·.

Ó· ÁÏ˘ÙÒÛˆ ¶·›ÍÂ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D g D c g ∞fi„ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÛÔ˘ ı· ÛÙÔ Ì·Ï·Ì·ÙÒÛˆ G c G c ƒ›Í ÙËÓ ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÂÓÈ¿ g D g D# D ÎÈ ·Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. ∆ÛÈÙÛ¿ÓË ÌÔ˘ c D c D ÂÁÒ ı· ÛÙËÓ ÏËÚÒÛˆ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∞’ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ ÓÙ·Ïο Ó· ʇÁˆ.∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. ª-57 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ∆ÛÈÙÛ¿ÓË ÌÔ˘ | 2¯ ÂÁÒ ı· ÛÙËÓ ÏËÚÒÛˆ | 2¯ ∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. Ó· ‚Úˆ ·ÚËÁÔÚÈ¿ | 2¯ ÎÈ ·Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿. ∆ÛÈÙÛ¿ÓË ÌÔ˘ | 2¯ ÂÁÒ ı· ÛÙËÓ ÏËÚÒÛˆ | 2¯ ∞fi„ Ì ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ ηډԇϘ ı· Ì·ÙÒÛˆ °È· ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ù˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ | 2¯ ·Ó οӈ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿.

ÊÈÏÈ¿ Î·È ¯¿‰È· ªÂ ÌÈ¿ Ï·¯Ù¿Ú· ηÚÙÂÚÒ Î·È fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÿÛˆ˜ Á˘Ú›ÛÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ F C F C F Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· g B F d A d ∏ ·Á¿Ë Ì·˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi.98) ª-58 Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi . Ó· Á›ÓÂÈ ‰˘fi ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¶ÔÓÒ Û·Ó Û˘ÏÏÔÁ›˙ÔÌ·È Ù· fiÌÔÚÊ· Ù· ‚Ú¿‰È· Ô˘ ÌÔ‡ ’‰ÈÓ˜ ÁÏ˘Î¿-ÁÏ˘Î¿ fiÚÎÔ˘˜.

•·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ D A D TȘ ¿ÏϘ Ù· ’ÌÏÂÍ· Î·È Áˆ Ì ÌÈ· Í·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ G A D Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· ¤Í˘Ó· Â›Ó·È Î·È ÌÔ‰ÈÛÙÚԇϷ e A D Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· ¤Í˘Ó· Â›Ó·È Î·È ÌÔ‰ÈÛÙÚԇϷ ] 2x E›Ó·È ÙÒÚ· Ï›ÁÔ˜ ηÈÚfi˜ fiÔ˘ ÙËÓ ·Á·¿ˆ ] 2x Î·È ÌÔ‡ ’Ú¯ÂÙ·È Ì· ÙÔ £Âfi ÛÙË Ì¿Ó· Ù˘ Ó· ¿ˆ Î·È ÌÔ‡ ’Ú¯ÂÙ·È Ì· ÙÔ £Âfi ÛÙË Ì¿Ó· Ù˘ Ó· ¿ˆ K·È Ó· Ù˘ ˆ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ fiÙÈ Ë ÎfiÚË ÛÔ˘ ηϤ ı· Á›ÓÂÈ È¿ ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ fiÙÈ Ë ÎfiÚË ÛÔ˘ ηϤ ı· Á›ÓÂÈ È¿ ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ •·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ª-59 ] 2x “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

ÎÔ›Ù·Í ·ÏÏÔ‡ Ó· ·˜ ∆È Á˘Ú‡ÂȘ ·fi ̤ӷ. Î·È ÔÈfi˜ Â›Ì·È ÙÈ ÚˆÙ¿˜ ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. Î·È ÔÈfi˜ Â›Ì·È ÙÈ ÚˆÙ¿˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ Í¤ÚÂȘ.∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ ∫ÂÚÔ̇Ù˘ F C F C F ∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ.98) ª-60 ∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ . ‰Â ‚ڋΘ ¿ÏÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ A g A d A g A d A C ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. ÌË ÌÔ‡ Ϙ ˆ˜ Ì’ ·Á·¿˜ ∂Û‡ ’Û·È ÌÈ¿ ΢ڛ· ʛӷ. ÎÔ›Ù·Í ·ÏÏÔ‡ Ó· ·˜ ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› Ó· ˘ÔʤÚÂȘ ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. Ì ‰˘fi ‚›Ï˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∆È Á˘Ú‡ÂȘ ·fi ̤ӷ. ÎÔ›Ù·Í ·ÏÏÔ‡ Ó· ·˜ ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó·. ÌË ÌÔ‡ Ϙ ˆ˜ Ì’ ·Á·¿˜ ¢ÂÓ ÛÔ‡ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ ÂÁÒ.

Ó· ‚ÁÂȘ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ | 2¯ ¢ÂÓ ı· Ì¿˜ ‰ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ηÓ›˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÂ-. Ó· Û ¯·ÚÒ f c G c Ó· ‚ÁÂȘ Ó· ÛÔ‡. ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ Œ‚Á· ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘. ı· ’Úıˆ Ó· Û ͢Ó‹Ûˆ f c G c ∫Ú˘Ê¿ ·fi ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘. Ó· ÌËÓ Ù· Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂȘ ÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ ª-61 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· Û ¯·ÚÒ Î·È ‰ˆ˜ ÌÔ˘ ¤Ó·. Î·È ‰ˆ˜ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÈÏ¿ÎÈ | 2¯ ∂›Ó·È ÎÚ˘Ê‹ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ÌË. ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ÌË ˙ËÙ‹ÛÂȘ ºÈÏÈ¿ Ô˘ Ó· ÛÔ‡ οÓÔ˘ÓÂ.98) .÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ µ·Ì‚·Î¿Ú˘ c f c ÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ f c G c ı· ’Úıˆ Ó· ÛÂ. Ó· Û ¯·ÚÒ Ó· ÌËÓ Ù· Ì·-.

¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë D G A D ÎÈ fiÏ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÎÔÙÂÈÓ¿ A e ∫·È ıÏÈÌ̤ÓÔ˜ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ÂÚÓÔ‡Û· A D ÛÙÔ˘ ¿¯·ÚÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙË ÁˆÓÈ¿ ŸÏ· ÙÒÚ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ÁÂÏÔ‡Ó ÎÈ ·’ ·Á¿Ë fiÏ· Ì ÌÂıÔ‡ÓÂ Û·Ó ÊÈÏÒ ÁÏ˘Î¿ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯Â›ÏË Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Ù’ ∞Ú›ÏË ŒÏ· ÔÈ ‰˘fi ÎÚ·Û› ·ÏÈfi Ó· Èԇ̠ÎÈ ¤ÙÛÈ Ì ¯·Ú¿ Ì·˙› Ó· Ô‡Ì Ù˘ ·Á¿˘ Ù’ fiÌÔÚÊÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ’Ó·È Û·Ó Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-62 ∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë .∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·˜ D G A D ∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜.

™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·˜ d A d ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ d A d ∏ οı ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ d B D g ¢ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ˆ Î·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ì·È A d ∂Û¤Ó· ¿ÓÙ· ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ ÌÔ˘ ı˘Ì¿Ì·È ªÂ˜ ÛÙ˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÙË ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· Û ٷ ›Óˆ °È· ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ÔÙ¿ÌÈ· ‰¿ÎÚ˘· ¯‡Óˆ §˘‹ÛÔ˘ Ì ÌÈÎÚ‹ Î·È ÌË Ì’ ·Ê‹ÓÂȘ ÌfiÓÔ ∞ÊÔ‡ ÙÔ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ ÁÈ· Û¤Ó· Ì·Ú·˙ÒÓˆ ∞¯ ·È¯Óȉȿڷ ¿„ ÙÒÚ· Ù· ÁÈÓ¿ÙÈ· Î·È ÌË ÌÔ‡ οÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ªÂ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ Û·Ó ÌÔ‡ Ú›ÍÂȘ ·ÚÁÔÏÈÒÓˆ ∫ÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ͤÚÂȘ ˆ˜ ͯӿˆ οı fiÓÔ ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ª-63 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·˜ D c g D# D M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· D c g D# D ÌÚÔ˜ ÛÙ· ·Ú¯ÔÓÙÈο ÛÔ˘ ÛηÏÔ¿ÙÈ· G g D# c ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ Û·Ó ÙË Ó˘¯ÙÂÚ›‰· | 2¯ D c D Ï›ÁË ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ¯·Ú¿ ÎÈ ÂÏ›‰· | 2¯ •¤ÚÂȘ ˆ˜ ÁÈ· Û¤Ó· ÍÂÓ˘¯Ù¿ˆ Û·Ó Û ¯¿Ûˆ Ï›ÁÔ.98) ª-64 M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· . ‰ÂÓ ‚·ÛÙ¿ˆ ™ÙÔ ÎÚ·Û› ˙ËÙÒ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÔ˘ ¿ÏÏËÓ ‰ÂÓ ‚¿˙ˆ ÂÁÒ ÌÚÔÛÙ· ÛÔ˘ | 2¯ | 2¯ MË ÌÔ‡ οÓÂȘ ÛΤÚÙÛ· Ô˘ Ù· ͤڈ Î·È ÌË ı˜ ÁÈ· Û¤ Ó· ˘Ôʤڈ ŒÏ· È· Î·È ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ï›Á· ¯¿‰È· | 2¯ ªË Ì’ ·Ê‹ÓÂȘ ÌÔÓ·¯fi Ù· ‚Ú¿‰È· | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) .O ·Û·Ù¤ÌÔ˜. ª-65 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÃÈÒÙ˘/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ D ∞˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ÂÁÒ Ù’ g ∆· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÛÔ˘ Ù’ c Î·È ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ g D# D ·ÎÔ‡ˆ ‚ÂÚÂÛ¤ G c ·Óı›ÛÙËη È· ÙÒÚ· D g ‹ÌÔ˘Ó· ÁÈ· Û | 2¯ D# D Ô ·Û·Ù¤ÌÔ˜ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ Ë ÒÚ· | 2¯ ∫¿ı ÛÔ˘ Ê›ÏËÌ· ÙÔ ‚Ú›ÛΈ È· ÈÎÚfi Î·È ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÁÏ˘Î¿ÓÂȘ ª·˙› ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÛ·È Ì·Ì¤ÛÈÎÔ ÌÈÎÚfi | 2¯ ÁÈ·Ù› Á˘Ú‡ÂȘ ÎfiÁ͘ Û’ ¿ÏÏÔÓ ӷ οÓÂȘ | 2¯ º‡Á ÏÔÈfiÓ ·ÊÔ‡ ÙÔ ı˜ ·ÏÏÔ‡ Ó· ·˜ ÎÈ ·Û’ ÙȘ ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú˜ Î·È ÙȘ ÎÏ¿„˜ Î·È ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ ÎÈ fiÙ·Ó ı· ÛÌ›ÍÂȘ Ì ÙÔ Ì¿Áη ’ ·Á·¿˜ | 2¯ Ó· ÌËÓ ÙÔ‡ ÂȘ fiÙÈ ÁÈ· ·Û·Ù¤ÌÔ Ì’ ›¯Â˜ | 2¯ O ·Û·Ù¤ÌÔ˜.

ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ·. Ó· ‰ÂȘ ÙÔ fiÛÔ Û’ ·Á·Ò “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. fiÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· Î·È Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· £· ¿Úˆ ÛÙÚ¿Ù˜ Ó· Û ‚Úˆ. ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÙ· ÊÚ‡‰È· ÛÔ˘ ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ·. A d FD g C A d F C d fiÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒ-ÙÈÛÛ· Î·È ¯·Ù˙Ë΢ÚÈ·ÎÈÒÙÈÛÛ· F g F d C d ªÂ ÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ù· οÏÏË ÛÔ˘ Î·È Ù’ fiÌÔÚÊÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ™Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È. fiÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒ-ÙÈÛÛ·. ∫·Ï¿Ó˘/°ÎfiÁÎÔ˜ C CG C CG C ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒ-ÙÈÛÛ·. fiÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ·.98) ª-66 ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ·. ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È. ÛÙ· ‰‡Ô ˆ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÌ·È ™Ù· ÎÔÊÙÂÚ¿ ÏÂ›‰È· ÛÔ˘. .

∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ E H ¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· E H ÛÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ™ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ‰Ò‰Âη Ë ÒÚ· E ı· ’Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ E ÛÔ˘ οÙÈ Ó· ÛÔ‡ ÂÈÒ ÛÔ˘ οÙÈ Ó· ÛÔ‡ ÂÈÒ ı· ’Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ∞Ó Û ηٷϿ‚ÂÈ ª·ÚÈÒ ˜ Ù˘ ˆ˜ ÔÓ¿Ó ٷ ¶Â˜ Ù˘ ˆ˜ ÔÓ¿Ó ٷ ·Ó Û ηٷϿ‚ÂÈ ª·ÚÈÒ ¶Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÎÈ ÒÛÔ˘ Ó· ∫È ÒÛÔ˘ Ó· ˜ Ù˘ ÁÈ· Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ê˘ÏÏÔοډȷ ÛÔ˘ Ê˘ÏÏÔοډȷ ÛÔ˘ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Ó· ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ηÈÚfi ηÈÚfi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÚÔṲ̂ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Ó· ʇÁÔ˘Ì ª·ÚÈÒ ÌÔ˘ Ì·ÎÚ˘¿ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÂÈ¿ ¡· ʇÁÔ˘Ì ª·ÚÈÒ ÌÔ˘ Ì·ÎÚ˘¿ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÂÈ¿ Ë ‚¿Úη Ì·˜ ÚÔṲ̂ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· ’Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ.¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· ’Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ.98) . ª-67 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ C fb C ∆· ÏÂڈ̤ӷ. ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ È· ÁÈ· ̤-Ó· ∫ÔÓÙ¿ Û ̤ӷ ¤‚Á·Ï˜ Ù· Ì·ÙÈÚ‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ] 2¯ ¡· ʇÁÂȘ ÙÒÚ· Î·È ı· ‰ˆ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÛÔ˘ ] 2¯ ∫¿ı ™·‚‚¿ÙÔ Â‡ÚÈÛΘ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ›¯· ] 2¯ Î·È ÙËÓ ·¯·ÚÈÛÙ›· ÛÔ˘ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÌÔ˘ ›¯· ] 2¯ ∆· ÏÂڈ̤ӷ.T· ÏÂڈ̤ӷ.98) ª-68 T· ÏÂڈ̤ӷ. Ù’ ¿Ï˘Ù· ‰ÂÓ ı· Ù· Í·Ó·χӈ ] 2¯ Î·È ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÁÒ ÙÈ ı’ ·ÔÁ›Óˆ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ È· ÁÈ· ̤ӷ F C fb C ª¿Û’ Ù· Î·È Ê‡ÁÂ. Ù’ ¿Ï˘Ù·. ʛϠÌÔ˘. Ù’ ¿Ï˘Ù·. Ù’ ¿Ï˘Ù·. . Ù· ·Ú·Âٷ̤-Ó· ] 2¯ F C bCf ª¿Û’ Ù· Î·È Ê‡ÁÂ. ʛϠÌÔ˘.

Ì· ÂÁÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ÌÈÛ‹Ûˆ ÁÂÏÒ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÔÓÒ ÁÈ· Ó· ÌË ÛÂ Ï˘‹Ûˆ ∞Ï‹ÙË Ì’ ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ª-69 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı· ‰·ÎÚ‡ÛÂȘ | 2¯ ∞Ï‹ÙË Ì’ ›˜.∞Ï‹ÙË Ì’ ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ A E A ∞Ï‹ÙË Ì’ ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ A E A ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÈÙ›· D E A ª· ÙÔ˘ ·Ï‹ÙË Ë Î·Ú‰È¿ | 2¯ E A ‰ÂÓ ÛÔ‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·Î›· | 2¯ £· ’ÚıÂÈ Î·ÈÚfi˜ fï˜ ÌÈÎÚ‹ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂȘ °È· ÙÔ˘ ·Ï‹ÙË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ | 2¯ ı· ÎÏ¿„ÂȘ.98) .

98) ª-70 ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·ÓÂ. . ¯ı¤˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‰Â›ÏÈ √ ÿÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁοÏÈ·ÛÂ. ÁÈ· ÌÈ¿ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· √È Ê›ÏÔÈ ÙÔÓ ÌÈÛ‹Û·Ó ÎÈ ÔÈ fiÚÙ˜ fiϘ ÎÏ›۷Ó ÕÚ·ÁÂ. ÔÈfi˜ Ó· ’Ó·È ·ÈÙ›· g d B A ∞¯ ηÎÔ‡-. ÛÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ∞¯ ηÎÔ‡-. ÔÈfi˜ Ó· ’Ó·È ·ÈÙ›· ∞¯ ηÎÔ‡-.ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·ÓÂ. ηÎÔ‡ÚÁ· ÎÔÈÓˆÓ›· ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·ÓÂ. ∫·Ï¿Ó˘/ª¿ÙÂÛ˘ d g A g BA ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó ÛÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· g B A g D g ª· Ô‡Ù ̿ÙÈ· ‰¿ÎÚ˘Û·Ó. Ô‡Ù ηډȤ˜ ÂÚ¿ÁÈÛ·Ó d A g B A ÕÚ·ÁÂ. ¿Ú·ÁÂ. ηÎÔ‡ÚÁ· ÎÔÈÓˆÓ›· °È· οÔÈÔ ·Ú·ÛÙÚ¿ÙËÌ·. ÂΛ Ô˘ ÙÔÓ ·Óٿ̈Û ª¤Û· ÛÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. ¿Ú·ÁÂ. ηÎÔ‡ÚÁ· ÎÔÈÓˆÓ›· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

™ÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ E F E ¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È E F E ̘ ÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ‚Ú¤¯ÔÌ·È a A d ™Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÂÁÒ ÛÊ˘Ú›˙ˆ d a E a ¿ÓÔÈÍ ̤۷ ÁÈ¿ Ó· Ìˆ E F E Î·È ÛÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ | 2x | 2x | 2x N· Ì ÛÙÂÁÓÒÛÂȘ Ì ÊÈÏÈ¿ ̘ ÙË ıÂÚÌ‹ ÛÔ˘ ·ÁηÏÈ¿ Î·È ÌË Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ È¿ Ó· ͷӷʇÁˆ ∫ÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ¿Ú Ì ӷ ’Úıˆ Î·È ÛÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ K·Ó¤Ó· Ì¿ÙÈ ‰Â ı· ‰ÂÈ ÂÙ¿˜ Û·Ó ÚÒÙ· ÙÔ ÎÏÂȉ› ∫È ¤¯ÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Ì’ ·Á¿Ë ÛÙÈÁÌ‹ ‰Â ı· Û’ ··ÚÓËıÒ Î·È ÛÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ™ÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ª-71 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .

ÌË Ì ·È‰Â‡ÂȘ. µ·Ì‚·Î¿Ú˘ A C# f# C# f# f# ∫¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ h CÆ f# ÎÈ fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ ÂÁÒ ı· Û ËÁ·›Óˆ h CÆ f# £¤Ïˆ ·fi Û ӷ Ì’ ·Á·‹ÛÂȘ.ÙÈ ı¤ÏÂȘ | 2¯ | 2¯ °È·Ù› ı˜ ηϤ Ó’ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ˆ ª¿ÁÎÈΘ ‚ÚÈÛȤ˜ Ó· Û’ ·Ú·‰È¿˙ˆ ªÈ· Ô˘ Ϙ ˆ˜ ›ے ·’ ÙÔÓ ¶ÂÚ·›·.98) ª-72 K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ. . ·È¯Óȉȿڷ Ó· ÍËÁÈ¤Û·È Ì¿ÁÎÈη ÎÈ ˆÚ·›· ªÈ· Ô˘ Ϙ ˆ˜ ›ے ·’ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ·È¯Óȉȿڷ ÎÈ ·fi ̤ӷ ı· ’¯ÂȘ fi. ·È¯Óȉȿڷ C# f# ∆Ë ÊÏfiÁ· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ Ó· ÌÔ‡ Û‚‹ÛÂȘ | 2¯ | 2¯ ∫¿ı ‚Ú¿‰È Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˙› ÌÔ˘ ÎÈ fiÏÔ ÂÛ¤Ó· ı’ ·Á·Ò ÎÔ˘ÎÏ› ÌÔ˘ ŒÏ· ¿„ È·. ∑Ô˙Âʛӷ Ó· ÍËÁÈ¤Û·È fiÌÔÚÊ· Î·È Ê›Ó· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ.

∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜. È· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‰ÂÈ ¶¿ÓÙ· fiÌÔÚÊ· ÁÏÂÓÙÔ‡ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηÎfi Î·È ÙÔÓ ·Á·Ô‡Û·Ó fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ µÔÙ·ÓÈÎfi ∆Ô˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ Ì¿Áη.98) .. ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·È‰› a H e ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·. È· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‰ÂÈ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·. ªÈıÈÎÒÙÛ˘/∆ÛfiÏ˘ e ∆Ô˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ ¤ı·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ e Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿„·Ó ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·Ú‰È·ÎÔ› G ∆Ô˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ Ì¿Áη. ª-73 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∆Ô˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ ›¯Â ˆÚ·›Ô ·ÚÂÏıfiÓ ∞’ Ù· ÁϤÓÙÈ· ÎÈ ·’ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ ı· ’Ó·È ÙÒÚ· È· ·ÒÓ ∆Ô˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ Ì¿Áη. ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜. ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜.. ∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜...

Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ó· ‚ÁÔ‡Ó “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÌÔ‡ Ú·Á›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ªÔ‡ Ú·Á›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ‚ÚÂ. Ù· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Á¤ÚÓÂȘ ∆· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·‰ÂÏÊԇϷ ‚ÚÂ.98) ª-74 ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó .∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó µ·Ì‚·Î¿Ú˘ F g A d F g A d ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ‚ÚÂ. Û·Ó Î·È Ì¤Ó· ‰Â ı· ‚ÚÔ‡Ó ™·Ó Î·È Ì¤Ó· ‰Â ı· ‚ÚÔ‡Ó ‚ÚÂ. Ù· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Á¤ÚÓÂȘ ‚ÚÂ. ÓÔ˘ Î·È ÏÔÁÈÛÌfi ÌÔ‡ ·›ÚÓÂȘ ¡Ô˘ Î·È ÏÔÁÈÛÌfi ÌÔ‡ ·›ÚÓÂȘ ‚ÚÂ. Û·Ó Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÙÔ˘ οÌÔ˘ ™·Ó Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÙÔ˘ οÌÔ˘ ‚ÚÂ. Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·‰ÂÏÊԇϷ ∆· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ó· ‚ÁÔ‡Ó ‚ÚÂ.

ΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔÊ˘Ï¿ÎÔ˘˜ ∫È ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ͯ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Û¤Ó·Ó ηϤ ÁÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÔÈ Ì¿ÁΘ ÌÔ‡ ·ÙÔ‡Û·Ó Ó·ÚÁÈϤ ] 2¯ ] 2¯ º‡Û·. º‡Ï· ÙÛ›ÏȘ ÁÈ· Ù’ ·Ï¿ÓÈ. Úԇʷ. ÙÚ¿‚· ÙÔÓÂ..°ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ E a F E ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜. Úԇʷ.98) . ¿Ù· ÙÔÓ ÎÈ ¿Ó·ÊÙfiÓ d F E d F E º‡Ï· ÙÛ›ÏȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ï¿¯Ô˘˜. ̤۷ ÛÙÔ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ E F E ∞fi ÙÔ Ôχ ÛÂÎϤÙÈ ÙÔ ’ÚÈÍ· ÛÙÔÓ Ó·ÚÁÈϤ ] 2¯ ] 2¯ d F E d F E º‡Û·. Úԇʷ.. ÙÚ¿‚· ÙÔÓÂ. ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘fi ÔÏÈÛÌ¿ÓÔÈ °ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ª-75 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÚ¿‚· ÙÔÓÂ.. ∆ÒÚ· Ô˘ ’¯ˆ ÍÂÌÔ˘Î¿ÚÂÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ Á¤ÌˆÛ ÙÔÓ Ó·ÚÁÈϤ Ì·˜. Ó· ÊÔ˘Ì¿ÚÔ˘Ì ηϤ ] 2¯ ] 2¯ º‡Û·..

. ÎÈ ¤¯ÂȘ ÙfiÛËÓ ÂÌÔÚÊÈ¿ B. Î·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÚ·Ù›˜ B. ÂÚ·Ù¿˜ Î·È ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÁË g. ÁÈ· ºÚ·ÓÙÛ¤˙·.. . ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ. ÌÔ‡ ’¯ÂȘ ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ̈ڒ Ì’ ¤Î·Ó˜ Ó· ÙÚÂÏ·ıÒ. ŸÙ·Ó ‚¿ÓÂȘ ÙÔ ·¿ÎÈ Ì ÙË ÊÔ‡ÓÙ· ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÚ¤ÌÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ó· ¤ÛÂÈ.. ÎÈ ÂÁÒ ÏËÚÒÓˆ NÙÈÚÙ·Ì¿Ó g F g fiÛ·-fiÛ· Ù· ÏÂÚÒÓˆ.°˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì.. ŸÙ·Ó ‚¿ÓÂȘ ÙÔ ÙÛÂÌ¤ÚÈ.. Ó· ÌËÓ ¤Ûˆ ÎÈ ·Ôı¿Óˆ g F g ÙÛ›ÌÈ-Ú›ÌÈ ÁÈ¿Ï· g. Ì ْ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ì·˙› “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¡· ¯·Ú›˜ ÙËÓ ÂÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘... Ó· Û ‚Ϥˆ NÙÈÚÙ·Ì¿Ó B F g °È· Ó· Ì›˜ Ó· οÓÂȘ Ì¿ÓÈÔ. Á˘ÊÙÔԇϷ ÌÔ˘ ÂÛ‡ g. ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ù’ ·„ËÏfi ÛÔ˘ ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ. ÙÔ ÏÂÏÔ‡‰È ÛÙÔ ·˘Ù› Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ̘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ∆Ô‡Úη ·Ó Â›Û·È ÁÈ· ƒˆÌÈ¿ ÁÈ· ∂ÁÁϤ˙·.... °˘ÊÙÔԇϷ ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿. ÙËÓ ԉȿ ÛÔ˘ ÙË ¯Ú˘Û‹ ·¯ ÍÂÛοÏÙÛˆÙË Á˘Ú›˙ÂȘ.. ÁÈ·Ù› ʈ˜ ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò B.. ª¿Ù˘ g F g c °˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì. ¡· ¯·Ú›˜ ÙËÓ ÂÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘.98) ª-76 °˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì.

Ì·˙› ÛÔ˘ Ó· ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË ª-77 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Á˘Ú‡ÂȘ ÛÔ‡ÚÙ· ʤÚÙ· ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË Î·È Á‡ÚÓ·Á˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ∆ÒÚ· Ô˘ Û ‹Ú· ÂÁÒ.◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË d F d D d C ◊ÛÔ˘Ó· ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÌÈ¿ ·ÍÈÌ·‰ÔÎϤÊÙÚ· d F d C d ∆ÒÚ· Ô˘ Û ‹Ú· ÂÁÒ. ˙ËÙ¿˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˘˜ ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË Î·È Ì¿˙Â˘Â˜ ÎÔÛ¿ÚÈ· ∆ÒÚ· Ô˘ Û ‹Ú· ÂÁÒ. Á˘Ú‡ÂȘ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ŒÚÈÍ· Ù· ˙¿ÚÈ· ÌÔ˘ ÎÈ ¤ÊÂÚ· ¤ÍË ¤ÓÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÂÈ ¤ÓÙÂ-¤ÓÙ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï·Î‹ ÙÈÌÒÚËÛ· ÙÔ ¯¿ÚÔ Ó· ’Û·È ¿ÓÙ· ÂχıÂÚË. Á˘Ú‡ÂȘ ÈÔÎfiÌÔ˘˜ ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË Î·È Ì¿˙Â˘Â˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Û ‹Ú· ÂÁÒ.98) . Á˘Ú‡ÂȘ ηÙÔÛÙ¿ÚÈ· ◊ÛÔ˘Ó· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì¿˙Â˘Â˜ Ú·‰›ÎÈ· ∆ÒÚ· Ô˘ Û ‹Ú· ÂÁÒ.

ÁÎÂÏ.98) ª-78 O η˚Í‹˜ . η˚Í‹. ̘ ÛÙË ÛÈÁ·ÏÈ¿ B F g d ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ¯·ÚÂÌÈÔ‡ ÙË Ï›ÌÓË d C d °ÎÂÏ.O η˚Í‹˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜/ºˆÙ›‰·˜ d C d C d °ÎÂÏ. η˚Í‹ ¡· ÎϤ„ˆ ÙËÓ °ÎÈÔ˘˙¤Ï-÷ÓÔ‡Ì ™ÎÏ¿‚· ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÏ› Ù˘ ÎÏ·›ÂÈ Î·È ıÚËÓ› ∫·È ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ù˘ °ÎÂÏ. ÁÎÂÏ. ÁÈ·‚¿˜ B F g d g ªÂ˜ ÛÙ˘ fiÏ˘ Ù’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ. ÁÈ·‚¿˜. η˚Í‹ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÁÎÂÏ.

Ó· Í·Ó¿‚Úˆ Ù· ‰˘fi ¯Â›ÏË. Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙËÓ ·˘ÁԇϷ Á‡ÚÈÛ· ] 2¯ ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù’ ¿ÛÙÚ· ÂÍÂfiÚÙÈÛ· ∞¯.98) . Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯fiÚÙ·Û· ] 2¯ ∞Ó Î·È ¿ÏÏË Ì’ ›¯Â ÌϤÍÂÈ Ì ηÌÒÌ·Ù· ∞¯. Û’ ·Á·Ò ÎÈ ‹Úı· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÚÈÓ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ] 2¯ ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ª-79 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘/µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ d B g d ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÂÍÂΛÓËÛ· B A d A d ∞¯.

98) ª-80 ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ . ÁÈ· Î·Ó·Ó ÙÂΤ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ê›ÓÔ˜ Ó· ÁÂÓ› ÎÈ ¿ÏÏË ÌÈ¿ Í·ÓıԇϷ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù› ∂›¯Â Ô ‰fiÏÈÔ˜ Ó· ÊÔ˘Ì¿ÚÂÈ Ì¤Ú˜ ·ÚÁÈϤ ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ. ÁÈ· Î·Ó·Ó ÙÂΤ ªfiÓÔ˜ οıÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ Î·ÌÈ¿ Ù˙Ô‡Ú· Ô‡ ı· ‚Ú› ¡· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. Ù˙Ô‡Ú· Ô‡ ı· ‚Ú› ¢ÂÓ Ù· ı¤ÏÂÈ Ù· ·Ï¿ÙÈ· fiÏ· Ù· ÂÚÈÊÚÔÓ› ªÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ ÙÔÓ ÊÙ¿ÓÂÈ.ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ∫·Ï‰¿Ú·˜/∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D ª¿Áη˜ G ÁÈ· Ó· D ∂›¯Â Ô D ª¿Áη˜ A D ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ A D ‚ÚÂÈ Î·Ó·Ó ÙÂΤ A D G A D ‰fiÏÈÔ˜ Ó· ÊÔ˘Ì¿ÚÂÈ Ì¤Ú˜ ·ÚÁÈϤ A D G A D ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ. Ó· Ì·ÛÙÔ˘Úˆı› ªfiÓÔ˜ οıÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ.

Ì· ÂÁÒ Ù· ‚Ϥˆ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ] 2¯ °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿. Ó· ʇÁˆ. Ì ¤Î·Ó˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿. Ì ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÛÔ˘ Ì Ï‹ÁˆÛ˜. Ì· ÂÁÒ Ù· ‚Ϥˆ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ] 2¯ °È· ÙȘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ηډȤ˜ ·˜ ʤÁÁÂÈ ÎÈ ·˜ ¯·Ú¿˙ÂÈ °È· ̤ӷ Ì·‡ÚË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚›Ô˜ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿.98) . “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” ª-81 °(6. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ g D c D g D g ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈ.°Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿. Ó· Û’ ·Ê‹Ûˆ c D# D c g D g ª· ÛÙË ˙ˆ‹ ÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È. Ì· ÂÁÒ Ù· ‚Ϥˆ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ] 2¯ °˘Ó·›Î· ·Û˘ÏÏfiÁÈÛÙË. ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÌÔ˘ Ó· ˙‹Ûˆ F B c A D c D D#D °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿.

™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ D A h f# D A h f# ™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ÛÙËÓ Î·ÎÔ‡ÚÁ· ÍÂÓËÙÈ¿ h f# ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜. ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ | 2¯ C# f# Ì·ÎÚÈ¿ ·’ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ | 2¯ ∫Ï·›Ó ٷ Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ ·¤Ú· Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÓÂÚfi ∫Ï·›ˆ Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· Û¤Ó· | 2¯ Ô˘ ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Û ‰ˆ | 2¯ ÿÚÂ. ËÛ˘¯›· ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏËÛÂ Ë Ì·‡ÚË ÌÔ›Ú· | 2¯ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ó· ÌË ¯·ÚÒ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿Ú ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘.98) ª-82 ™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ .

98) ... ª-83 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... Û‚‹Óˆ Î·È Í¯ÓÒ F C ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜.∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜. ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜. ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜. ÓÙ¤ÚÙÈ Ô ÊÙˆ¯fi˜ ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜. Ó· ÌÂıÒ C f ªÂ Û·Ì¿ÓȘ Î·È ª·ÚÎfi b C# C ÙÔÓ Î¿ı fiÓÔ Û‚‹Óˆ. ‚›‚· ·È‰È¿ F ̘ ÛÙË ÚÂÌ¤ÙÈÎË ÂÙÔ‡ÙË ‚Ú·‰È¿ ¶·›Í ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÈ fi¯È ÔÏÏ¿ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ï¿ ™Ù˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÙË ÁˆÓÈ¿ ·Ú¿˙ˆ οı ‚Ú¿‰È ÌÔÓ·¯fi˜ ªÂ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔÌ·ÁÏ·Ì¿ ͯӿˆ οı¤ ÓÙ¤ÚÙÈ. ∫·Ï‰¿Ú·˜/¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘ C b f C b C C# C C f ¶Ò˜ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔÙfi C ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÔ ›Óˆ.

Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È·. fiÙ·Ó Êˆ˜ ÌÔ˘ Ì ÎÔÈÙ¿˜ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-84 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· . ηÙÛ·Ú¿ Ì·‡Ú· d Ì·ÏÏÈ¿ d ÂÏÈ¿ ÂÏÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ª·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó· ÂηٿÓÙËÛ· ÙÚÂÏfi˜ £· Âı¿Óˆ. ηÙÛ·Ú¿ Ì·‡Ú· A ÚfiÛˆÔ Û·Ó ÎÚ›ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ÚfiÛˆÔ Û·Ó ÎÚ›ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ Ì¿ÙÈ·. Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È·. ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ÊıÈÛÈÎfi˜ ¶fiÓÔ˘˜ ¤¯ˆ ÂÁÒ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ̘ ÛÙ· ʇÏÏ· Ù˘ ηډȿ˜ ªÂ Ù· Ì·ÁÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·. Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· µ·Ì‚·Î¿Ú˘ d ª·‡Ú· d ÕÛÚÔ ÕÛÚÔ ª·‡Ú· A Ì¿ÙÈ·.ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·. ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ.

◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜.98) . ∆Ô‡ÓÙ·˜/∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘ D A D ◊Úı’ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÎÈ Ô ÎÔÛÌ¿Î˘ Ù· ’¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ A D Î·È ·ÏÙÔ˘‰È¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ¤¯ÂÈ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ g D g ª· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó Â¿ÏȈÛ ·ÏÙfi A D ÊÚ¿ÁÎÔ ‰ÂÓ ‰›Óˆ ÎÈ Ô‡Ù ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi KÈ ı· KÈ ı· ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘ÚÙÔ˘Ú›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙËÓ ÂÚÓÒ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ì¤ÓÂÈ Û›ÙÈ Ì·˜ Û‚ËÛÙfi Ì ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÙÔ ˙ÂÛÙfi | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ KÈ ·Ó ‰ÂÓ ·Ó¿‚Ô˘Ì ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÌÔ˘ Ì·ÁοÏÈ ı·’ Ì·È ˙ÂÛÙfi˜ ̘ ÙËÓ ‰È΋ ÛÔ˘ ÙËÓ ·ÁοÏË TÔ ÈÔ ıÂÚÌfi ηÏÔÚÈÊ¤Ú Â›Ó’ Ù· ÊÈÏÈ¿ | 2¯ Û·Ó ı· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÌÔ˘ ·ÁηÏÈ¿ | 2¯ KÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ’¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÊÒÙ· ı· ÙËÓ ÂÚÓ¿Ì ÌÈ¿ ¯·Ú¿ ˙ˆ‹ Î·È ÎfiÙ· K·È ı· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ·’ ÙȘ ÂÓÓÈ¿ Ó· ÌË Ì¿˜ È¿ÓÂÈ ÍÂÚÔ‚fiÚÈ ·ÁˆÓÈ¿ ◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜. ª-85 | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

È¿ Ó· ͤÚÂȘ. Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿ˜ | 2¯ £· Û’ ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜. ¯¿ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·. ÏÈÒÓˆ ŒÚȯÓ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ¯·ÌËÏ¿ | 2¯ ∫Ô›Ù·˙˜ Ó· ¿ÚÂȘ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ù· ÊÈÏÈ¿ | 2¯ ◊ÛÔ˘Ó· ÍÂÏÔÁÈ·Ṳ̂ÓË Î·È Ì ¿ÏÏÔÓ ÌÏÂÁ̤ÓË ∆ÒÚ· È· ‰ÂÓ ÛÂ Ï˘¿Ì·È ÎÈ Ô‡Ù Û ÔÓÒ ∆ËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ı· ÙËÓ Î¿Óˆ ¤ÙÚ· Û·Ó ‚Ô˘Ófi | 2¯ | 2¯ ¢ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ ÎÈ ·Ó ı· ¿ıÂȘ. ı· ÔÓ¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ ∫È ·Ó Ì ¿ÏÏÔÓ ·Á·‹ÛÂȘ.98) ª-86 ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ .ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ ™Î·Ú‚¤Ï˘ f G# ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ ÎÈ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ·Ò f C f ¢ÂÓ Û ı¤Ïˆ. È· ‰ÂÓ Û’ ·Á·Ò | 2¯ f C f ÕÏÏË ı¤ÏÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÏÏËÓ ÔÓÒ | 2¯ ŸÙ·Ó ÛÔ‡ ’ÏÂÁ· Ì fiÓÔ. ¿ÏÈ ı· ÔÓ¿˜ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ e a e H e ∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜. Ù· ‚Ú¿‰È· Ô‡ Á˘ÚÓ¿ˆ G a e H e Û ͤ¯·Û·. Ë ¿ÏÏË ı· ÙËÓ ÁÈ¿ÓÂÈ ∏ ¿ÏÏË ı· ÙËÓ ÁÈ¿ÓÂÈ ∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ ª-87 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÔÏÏ¿ ÌÔ‡ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ·Ó ÔÓ¿. ÙÈ Î¿ÓÂȘ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÁÈ·Ù› Ù· ‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ì ‰¿ÎÚ˘· ı· ‚Ú¤¯ÂȘ ªÂ ‰¿ÎÚ˘· ı· ‚Ú¤¯ÂȘ ª· ÂÛ‡ ‹ıÂϘ Ó· ·Á·¿˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ª· ÙÒÚ· ‰Â Ì ̤ÏÂÈ È¿. ·Ó ÎÏ·›˜ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ ∞Ó ÎÏ·›˜ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ô‡Ù ӷ Û ‰ˆ. ‰ÂÓ Û ÔÓÒ Î·È ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ˆ H e ∫·È ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ˆ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÛÔ‡ ’ÏÂÁ·.98) .

e Ê˘Û¿ÂÈ Ù’ ·Á¤ÚÈ e ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ e ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ e Ê˘Û¿ÂÈ Ù’ ·Á¤ÚÈ ªÂ ÊÈÏ¿ÎÈ·.º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ e H e ∂ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÈÛÂ Ë ‚·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ e H e ÙÒÚ· ÁϤÓÙÈ.. H ÙÚÂÏfi ÌÈÎÚfi ÌÔ˘. ∆ÒÚ· ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ‡ÎÔ. a ∆ÚÂÏfi ÌÈÎÚfi ÌÔ˘.. ·ÁηϛÙÛ˜. H Ê˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘.. ¯¿‰È· Î·È ÊÈÏÈ¿ e a º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙڤϘ Î·È ÊÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘. ÙÔ‡Ù·.. Λӷ Î·È Î·Ï‹ ηډȿ ∞Á·ԇϘ Î·È ÚÔÌ¿ÓÙ˙·.98) ª-88 º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ . ʇÎÈ· ÎÈ ·ÌÌÔ˘‰È¿ º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘.

. ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘..98) . ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘/ª¿ÓÂÛ˘ D c D ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÓÙËÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ D c D Î·È Ù· ’¯ˆ ·Á·ԇϷ ÌÔ˘ ¯·Ì¤Ó· g G c Î·È ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi ÛÔ˘ Ó· ’‚Úˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ D# c D# D ÁÈ ·˘Ùfi ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi g c ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ D D# D Î·È ¿ÏÏ· Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ c g ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ D D# D Î·È ¿ÏÏ· Ù· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘ ª·˙› ÌÔ˘ ·›˙ÂȘ ı¤·ÙÚÔ ·Ú¿‰· ªÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· Έ̈‰›· ‰ÂÓ Í·Ó¿‰· ¶·Ú¿ÍÂÓ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì ÎÔÈÙ¿˜ Ì· Ô‡ÙÂ Û˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ˙ËÙ¿˜ ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.. ª-89 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.

98) ª-90 | 2¯ | 2¯ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿. ʈ˜ ÌÔ˘. ÁÈ· ηÏfi ‰ÈÎfi ÛÔ˘ £¤Ïˆ.ÙÈ ı· ÛÔ‡ ˆ | 2¯ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË.¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿. ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· g ÌÈ¿ η̷̈ÙÔ‡ ÎÈ ˆÚ·›· g G c Ô˘ Á˘ÚÓ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ D g ÌÔ‡ ’¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ∆ËÓ ϤÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ªÂ Ì·Á‡ÂÈ. ∆Ô‡ÓÙ·˜ g ™ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË. Ì ÏËÁÒÓÂÈ ™’ ·Á·Ò Ù˘ ϤÁˆ Î·È ÁÂÏ¿ | 2¯ ¶·›ÚÓÂÈ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰Â ÌÔ‡ ÌÈÏ¿ | 2¯ ™Ù¿ÛÔ˘. ÛÙÔ ‰ËÏÒÓˆ ˆ˜ ·Ú¯›˙ˆ Ó· ı˘ÌÒÓˆ ∫È ·Ó ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ Ì ·Á·¿˜ ·fi ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË ÌËÓ ÂÚÓ¿˜ ªË Ì ¿ÚÂȘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘ ∫Ô›Ù·. ˜ ÌÔ˘ ‰˘fi ÏÔÁ¿ÎÈ· ¡· ͯ¿Ûˆ Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ· ™·Ó Î·È Û ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË Î·ÌÈ¿ ™Ù¿ÛÔ˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ªË ÌÔ‡ οÓÂȘ È· ÁÈÓ¿ÙÈ· ¡· ¯·Ú›˜ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ¢ÂÓ Â›Ó’ ¤ÁÎÏËÌ· ˆ˜ Û’ ·Á·Ò | 2¯ ¢ÒÛ ‚¿ÛË Û’ fi. . Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ £¤Ïˆ Î·È Ó· ÓÔÈÎÔ΢Ú¢ÙÒ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ. Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔ‡ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ŸÏ· Ù· Û·Ṳ̂ӷ ·˘Ù‹ ı· Ù· ÏËÚÒÛÂÈ ¢ÂÓ ı· Ù‹˜ ÂÚ¿ÛÂÈ.98) . Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ŒÓÓÔÈ· ÛÔ˘.ÙÈ ı¤ÏÂÈ ·˘Ù‹ ‰Â ı· ÌÔ‡ οÓÂÈ ∞Ó ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ. ÌË ÊÔ‚¿Û·È ¶¿ÓÙ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ı· ’Û·È ¶¿ÓÙ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ Û˘ ı ӷ ’Û·È ∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ. ª-91 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ı· Âı¿ÓÂÈ £· ÙËÓ Î¿Óˆ ÂÁÒ Ó· ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Ó· ÔÓ›. ˜ Ù˘. ™Î·Ú‚¤Ï˘ f# A ∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ C# f# ÎÈ fiÏÔ Ì ÎÔÈÙ¿˜ Ì ̿ÙÈ· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ f# F# h £¤ÏÂÈ Ì’ ¿ÏÏÔÓ ӷ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂȘ C# EÆ f# Î·È Â̤ӷ È· Ó· ̠ͯ¿ÛÂȘ C# f# Î·È Â̤ӷ ı¤ÏÂÈ È· Ó· ̠ͯ¿ÛÂȘ Ÿ. Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î·È Ó· ʈӿ˙ÂÈ Ó· ÔÓ›.

Ì· ÛÔ‡ Ï‹ÁˆÛ ٷ ÛÙ‹ıÈ· ·È‰Â‡ÙËΘ ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓȤ۷È.∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓȤ۷È. ÂÛ‡ Ù· ÊٷȘ Ô˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ¤Û·È D c D g ∆Ô ’ÍÂÚ˜ ˆ˜ ı· Û ο„ÂÈ. ¶¿ÓÔ˘ D g c D D# c D ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓȤ۷È. ÂÛ‡ Ù· ÊٷȘ Ô˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ¤Û·È “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-92 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓȤ۷È. . ÂÛ‡ Ù· ÊٷȘ Ô˘ Ù˘Ú·ÓÓÈ¤Û·È ¶Ò˜ ‰ÂÓ ∆ËÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÔ‡ ‰ÒÛÂÈ Ì·¯·ÈÚÈ¿ Ó· Û ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ÛΤÊÙËΘ Â›ÛÙ„˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·. Ì· ÛÙÈÁÌ‹ ·’ ÙÔ Ï¢Úfi ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¯ÒÚÈ˙˜ ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓȤ۷È. Ë ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ı· Û’ ·Ó¿„ÂÈ D# c D ÙËÓ ÂÁÓÒÚÈ˙˜ ŒÏȈÓ˜ ·’ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘.

ÊÙ¿ÓÂÈ c D# D Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Ϥˆ fiÔ˘ ‚ÚÂıÒ ¶Â˜ ÌÈ¿ ϤÍË ÌfiÓÔ. Ó· ͯÓÒ ÙÔÓ fiÓÔ Ô˘ ÁÈ· Û ÂÚÓÒ Î¿ı ‚Ú·‰È¿ ¶¿Ú Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘. ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ¿ÙÚ„ ÙË ‰fiÏÈ· ÌÔ˘ ηډȿ ª¤Ú·-Ó‡¯Ù· ÎÏ·›ˆ. ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ. ∆Ô‡ÓÙ·˜ D g D g °È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘. ª-93 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.°È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘. ÁÈ·Ù› Û ·Á·Ò °È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘. ̘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ D# A D οı ‚Ú¿‰È ›Óˆ Î·È ÌÂıÒ g D g ª’ ¤¯ÂȘ ÍÂÙÚÂÏÏ¿ÓÂÈ. ÏÈÒÓˆ ÎÈ ˘Ôʤڈ ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ÎÈ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ˆ ÎÈ Ô‡Ù ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ı· ÙÔ ˆ ªfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Í¤Úˆ.98) .

ˆ.98) ª-94 ∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤. ˆ. ˆ f G# G Ë ·Á¿Ë ˙ÂÈ ¶fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÛÔ˘ Ò Ó· Û οӈ Ó· Ì ÓÈÒÛÂȘ ̘ ÛÙË ÛÈÁ·ÏÈ¿ ¡· ÛÔ‡ ‰ÒÛˆ.∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤. ˆ. ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜/ª¿ÓÂÛ˘ G G f f G# G c G f G G G# G G# G f G# G ∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ f c G c G# G ∞˜ ÌË Ê‡ÁÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È Ô‡ ’Ì·ÛÙ ̷˙› f c G c G c G °È·Ù› ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ˆ. ˆ Û’ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ. ı· ’ÚıÂÈ ÙÔ Úˆ› ∆¤ÙÔÈÔ ‚Ú¿‰È ‰ÂÓ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ. . ˆ. ˆ. ˆ. ˆ. ˆ ¯¿‰È· Î·È ÊÈÏÈ¿ ∞˜ ÌË ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ ∫·È ÔÈ ‰˘fi ı· ÈÎÚ·ıÔ‡ÌÂ. ˆ.

µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
¶·¿˙ÔÁÏÔ˘

h
µ¿ÏÂ
h
‚¿ÏÂ
h
µ¿ÏÂ
h
µ¿ÏÂ

Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘, ‚¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
e
Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
a
h
ÌÂ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‚¿Ï ÌÂ Î·È ÚÈÓ Ó· ʤÍÂÈ ‚Á¿Ï ÌÂ

ªË ÊÔ‚¿Û·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ÌË ÊÔ‚¿Û·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘
ÌË ÊÔ‚¿Û·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ‚¿Ï Ì ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÛÔ˘
ªË ÊÔ‚¿Û·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ‚¿Ï Ì ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÛÔ˘
µ¿Ï ÌÂ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‚¿Ï ÌÂ Î·È ÚÈÓ Ó· ʤÍÂÈ ‚Á¿Ï ÌÂ
µ¿ÏÂ
‚¿ÏÂ
µ¿ÏÂ
µ¿ÏÂ

Ì’ ·fi ÙÔ ÔÚÙ› ÛÔ˘, ‚¿ÏÂ Ì’ ·fi ÙÔ ÔÚÙ› ÛÔ˘
Ì’ ·fi ÙÔ ÔÚÙ› ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ Ì·˙› ÛÔ˘
Ì’ ·fi ÙÔ ÔÚÙ› ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ Ì·˙› ÛÔ˘
ÌÂ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‚¿Ï ÌÂ Î·È ÚÈÓ Ó· ʤÍÂÈ ‚Á¿Ï ÌÂ

µ¿ÏÂ
‚¿ÏÂ
µ¿ÏÂ
µ¿ÏÂ

Ì’ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ, ‚¿Ï ̒ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ
Ì’ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ, ÌË Ì¿˜ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ
Ì’ ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ, ÌË Ì¿˜ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ
ÌÂ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‚¿Ï Ì ÎÈ ·fi ÙË Ì¿ÓÙÚ· ‚Á¿Ï ÌÂ

µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘

ª-95

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿.
¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘

d
c
d
g
c d
¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Î·È Ò˜ ı· ËÛ˘¯¿Ûˆ
d
c
d
g
d
Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÂÛ¤Ó·Ó ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Û ¯¿Ûˆ
d
c
d
g
c d
Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È ÂÛ¤Ó·Ó ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Û ¯¿Ûˆ
¶ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÁÓÒÚÈÛ·, ÂÛ¤Ó· Û ÊÔ‚¿Ì·È
Ó· ÌË Û ÍÂÌ˘·Ï›ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰Â ÎÔÈÌ¿Ì·È
Ó· ÌË Û ÍÂÌ˘·Ï›ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰Â ÎÔÈÌ¿Ì·È
∏ ·ÁˆÓ›· ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Ì ÏÈÒÓÂÈ Î·È Ì ‰¤ÚÓÂÈ
Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ‹ıÂÏ·, ÁÈ·Ù› ‡ÓÔ˜ ‰Â Ì ·›ÚÓÂÈ
Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ‹ıÂÏ·, ÁÈ·Ù› ‡ÓÔ˜ ‰Â Ì ·›ÚÓÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-96

¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿.

¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È
¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙ˘/µ›Ú‚Ô˜

F g F
g
F
C
c
d
ŒÏ·, ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·, ¤Ï· Ó· ÌÔ‡ οÓÂȘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
¶¿ÌÂ, ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ù· Ê¿ÌÂ, ¿ÌÂ
ÎÈ ¤¯ˆ ÓÙ¤ÚÙÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
F
g
F
c
d
ªÂ˜ ÛÙËÓ ¿¯·ÚË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÁÈ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ËÌÔ› Ì·˜
F
g
F
c
d
£¤ÏÂÈ ÁϤÓÙÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ó· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È
ƒ›¯ÙÔ, ÙÔ Ù·Í›ÌÈ Í·Ó·Ú›¯ÙÔ, Ú›¯ÙÔ ÍÂÌ˘·Ï›ÛÙÚ· £Ô‰ˆÚ‹
∫¤ÚÓ·, Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ΤÚÓ·
ÎÈ ¤Ï· Ó· Ù· È›˜ ÎÈ ÂÛ‡
ªÂ˜ ÛÙËÓ ¿¯·ÚË ˙ˆ‹ Ì·˜...

¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È

ª-97

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¿Ì ∆¤ÙÔȘ Ó‡¯Ù˜ fiÌÔÚʘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÏÂÓÙ¿Ì “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙȘ ηډȤ˜ Ó· ο„ÂÈ ™Â ÂÍÔ¯ÈÎfi ‹Úı ӷ ÁÏÂÓÙ‹ÛÂÈ Î·È Û· ÚÂÌ¤ÙÈÛÛ· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Ó· ˙‹ÛÂÈ ] 2¯ ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ·Ó ͤÚÂȘ.∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Ã·Ù˙˯ڋÛÙÔ˜/µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ D D# D D# D ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿.98) ª-98 ] 2¯ ] 2¯ ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË . ʛϠÌÔ˘ Ù’ ·Ì¿ÍÈ c D D# D ŒÊÙ·Û’ Ë ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË.

Ù· ÌÂÁ¿Ï· F# h ÌÔ‡ Ù· ’˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ÙÔ Á¿Ï· F# G F# ª· ÙÒÚ· Ô˘ ͢Ó‹Û·Ó ٷ Ê›‰È· F# G F# ÂÛ‡ ÊÔÚ¿˜ Ù’ ·Ú¯·›· ÛÔ˘ ÛÙÔÏ›‰È· e F# Î·È ‰ÂÓ ‰·ÎÚ‡˙ÂȘ ÔÙ¤ ÛÔ˘. ∂ÏÏ¿‰·. Ì¿Ó· ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ ∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·. Ì¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ h Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ ÍÂÔ˘Ï¿˜ ∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ‡ Ù· ’˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ÙÔ Á¿Ï· ª· ÙfiÙ Ô˘ ÛÙË ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û· ›¯Â˜ ÓÙ˘ı› Ù’ ·Ú¯·›· ÛÔ˘ Ù· ÏÔ‡Û· Î·È ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Ì ‹Ú˜. •·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜ F# h ∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·. Á‡ÊÙÈÛÛ·.ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜. Ì·˚ÌÔ‡ ∂ÏÏ¿‰·. ª-99 | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ›‰ÈÔ „¤Ì· ¿ÓÙ· ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜. Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ‡ Ù· ’˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ ÙÔ Á¿Ï· ª· ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÊˆÙÈ¿ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ ¿ÏÈ ÂÛ‡ ÎÔÈÙ¿˜ Ù’ ·Ú¯·›· ÛÔ˘ Ù· οÏÏË Î·È ÛÙȘ ·Ú¤Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.98) .

ÙÔ‡ ÙËÓ Ê¤Ú·Ó ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË G D G ∆Ô‡ ÙËÓ Ê¤Ú·Ó ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ¡· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ ÎÂÏÏ› ÙÔ˘ ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô. Ù· Ô˘ÏÔ‡Û Ì ÙÔ ‰Ú¿ÌÈ G D G ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô..™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË. ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÂÛ ÛÙË ÏÔ‡Ì· ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô.. ¤ÛÙ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ·ÓÙ›Ô ¢‡Ô ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ÙÚ›·. ¶ÔÈfi˜ ÙÔ˘ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô. ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË E a D G ¶ˆ˜ Ô˘ÏÔ‡Û Ì ÙÔ ‰Ú¿ÌÈ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ E a D G ∫Ô˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ. ¤ÛÙÂ Î·È Û ̿˜ ·ÓÙ›Ô ¢‡Ô ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ÙÚ›· Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. •·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜ G D G ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË..98) ª-100 ™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË. . ÙÒÚ· Ô˘ ’ÁÈÓ ۷ ÌÔ‡ÌÈ· ¡· Ù· ÙÚÒÂÈ ÛÙÔ ÎÂÏÏ› ÙÔ˘. £· ÙÔ‡ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ·. ÙÔ ÍÂÚfi ÙÔ˘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ∂›¯Â ÎÚ‡„ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÊÔ‡ÓÙ˜-ÊÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô. ÙÔÓ ÁÚ·ÒÛ·Ó Ù· ıËÚ›· ÕÏÏË ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∆ÚÔ‡Ì· ·ÌÔÏ‹Û·Ó ηÏÔ‡Ì· ¶Ô‡Ï·Á ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ÏÔ‡Ì·....

Ó· ÛÔ‡ ·›Íˆ Ì·ÁÏ·Ì¿ D Ó· η٤‚Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÁ¤ÏÔÈ. ª-101 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . •·Ú¯¿ÎÔ˜/º¤ÚÚ˘ D ŒÏ· ·fi„ ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿. Û·ÓÙÔ˘ÚÔ‚ÈfiÏÈ.™ÙÔ˘ £ˆÌ¿. ™ÙÔ˘ £ˆÌ¿. ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‚fiÏÔÈ | 2¯ | 2¯ ™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÙÔ Ì·Á·˙› ı· ÊÙÈ·¯Ùԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ª· ÛÙÔ ÓfiËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÂȘ. ı· ÛÔ‡ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ô ª¿Ì˘ ∆Ô˘ °ÈˆÚÁ¿ÎË Ë ‰ÔÍ·ÚÈ¿ ı· ÛÔ‡ ¿ÚÂÈ ÙË ÌÈÏÈ¿ ÎÈ Ë ª·Ú›Î· Ì ÙÔ ÓÙ¤ÊÈ ı· ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ı· ÛÔ‡ ÁÓ¤ÊÂÈ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∫È ·Ó ÌÂÚ·Îψı›˜ Ôχ. ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‚fiÏÔÈ c D f D# c D Ì ‚ÈÔÏ›. Û·ÓÙÔ˘ÚÔ‚ÈfiÏÈ... Î·È Û’ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› c D D# c D Ì ‚ÈÔÏ›. Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ g D# D ∫È ·Ó ÌÂÚ·Îψı›˜ Ôχ.

.98) ª-102 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜..∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. „ËÏ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ | 2¯ ÙÚ¤¯ÂÈ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ | 2¯ ∆˘ ∞̇Ó˘ Ù· ·È‰È¿ ‰ÈÒÍ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∆˘ ∞̇Ó˘ ÙÔ Î·¤ÏÔ ¤ÊÂÚ ÙÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ ∆˘ ∞̇Ó˘ ÙÔ ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ ¤ÊÂÚ ÙÔ §Â˘ÙÂÚ¿ÎË | 2¯ | 2¯ ∆˘ ∞̇Ó˘ Ù· ·È‰È¿. Ô˘ ·˘Ùfi˜ ı· ʤÚÂÈ Ù¤ÏÔ˜ F E Î·È Ô Î¿ı ·ÙÚÈÒÙ˘ ı· Ì¿˜ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛfiÙ˘ ∏ ¶·Ó·ÁÈ¿ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi Ì·˜ ÙÔÓ ‹Úˆ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ì‡Ó˘ Ô˘ ÔÏÂÌ¿ÂÈ Î·È ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ | 2¯ | 2¯ | 2¯ | 2¯ ∆˘ ∞̇Ó˘ Ù· ·È‰È¿ ‰ÈÒÍ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ‡ ‰ÒÛ·Ó Ù· ·ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ›‰ÚÔÌÔ Ó· ÙÚÒÂÈ Ì ÙÔ Í¤ÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛfiÈ | 2¯ | 2¯ ŒÏ· Ó· ‰ÂȘ Û·ıÈ¿ Î·È ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ· Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÊÏfiÁ˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ∂Λ „ËÏ¿. . ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/•·Ú¯¿ÎÔ˜ E F E ªÈ¿ ̤ڷ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· d F E Ô˘ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ıËÚ›· a d Ô˘ ¤‰ÈˆÍ ‚·ÛÈÏ›˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¿‰Â˜ E F E ÙÔ˘˜ „Â˘Ù·Ú¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·Ûηڿ‰Â˜ | 2¯ | 2¯ A E ∫·È ÛÙËÓ ÕÌ˘Ó· ÂΛ. fiÏÔÈ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› a E ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÎÈ Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

™ÙË ™·Ï·Ì›Ó·.. •·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜ G D C ™Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Ù· ÓÂÚ¿ ηڿ‚È Ù·Íȉ‡ÂÈ a D G ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ Á˘Ú‡ÂÈ ƒ›¯ÓÂÈ ÛÙ·˘Úfi ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Î·È ÙË ı˘Ì¿Ù·È ·ÎfiÌ· G e ª¿Ó· Ô˘ ¿ÏÂ˘Â˜ ̘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· D C G ‰›¯ˆ˜ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ· G e ª¿Ó· Ô˘ χÁÈÛ˜ ̘ ÛÙ· ÌÔ˘Ú¿ÁÈ· D C ª¿Ó· ÌÔ˘. ÂÙÚÔ‚ÔÏ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÒÌ· ¢Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó..98) .™ÙË ™·Ï·Ì›Ó·. Ì¿Ó· ÌÔ˘ ΢ÓËÁË̤ÓË G D G ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ· ÛÔ˘ ÛÙË ª·ÈÓÂ̤ÓË ™Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Ù· ÓÂÚ¿ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÁÈ· Ù’ fiÓÂÈÚÔ Û·Ï¿ÚÂÈ µÏ¤ÂÈ ÙË ™Ì‡ÚÓË ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ª-103 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ˘ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ÎÈ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô˘ ¿ÓıÈ˙ ÛÙÔ˘ ΋Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÊÚ¿¯ÙË ª¿Ó· Ô˘ ¿ÏÂ˘Â˜.

∆Ô ‰›¯Ù˘.
•·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜

e
a
e
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ˙ˆ‹
D
G
ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· Û ‚ÚÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ
a
e
Œ¯Â Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·ÓÔȯٿ ‚Ú¿‰È-Úˆ›
H
e
°È·Ù› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ¿ÓÙ· ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó· ‰›¯Ù˘
C
∞Ó Î¿ÔÙ ÛÙ· ‚Úfi¯È· ÙÔ˘ È·ÛÙ›˜
D
G
ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û ‚Á¿ÏÂÈ
a
e
ªÔÓ¿¯Ô˜ ‚Ú˜ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÎψÛÙ‹˜
H
e
ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜, ÍÂΛӷ ¿ÏÈ

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

∞˘Ùfi ÙÔ ‰›¯Ù˘ ¤¯ÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· ‚·ÚÈ¿
Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û’ ÂÊÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ ÎÈÙ¿È
ÕÏÏÔÈ ÙÔ ÏÂÓ ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘ ÔÓËÚÈ¿
| 2¯
ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ÏÂÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ¿ÓÔÈ͢ ·Á¿Ë
| 2¯
∞Ó Î¿ÔÙÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-104

∆Ô ‰›¯Ù˘.

ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿.
•·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜

C

f

C

f

C

F# C

f
C
b
C#
C
fl·, Ò·, Ò·, Ò·, ÛÔ‡ ÙÔ Ï¤Áˆ Î·È ÛÔ‡ ÙÔ ’·
f
C
b
C#
C
∆Ô ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÙÔ Êȉ›ÛÈÔ ÌËÓ ÙÔ Á¤ÚÓÂȘ ÌÚÔ˜ Î·È ›Ûˆ
f
C
b
C# C
∆Ô ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÙÔ Êȉ›ÛÈÔ ÎÚ¿Ù· ÙÔ Î·È Ï›ÁÔ ›ÛÈÔ
C
ÃfiÚ„Â
C#
ÃfiÚ„Â
C
ÃfiÚ„Â
C#
ÃfiÚ„Â

b
f
ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘, Ó· ÛÔ‡ ÛÙ›ψ Ù· ÊÈÏÈ¿ ÌÔ˘
C
b C#
b
C
·Á·ԇϷ ÌÔ˘, ·Ú·Ì‡ıÈ ԇϷ ÌÔ˘
b
f
ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘, Ó· ı˘Ì¿Ì·È Ù· ·ÏÈ¿ ÌÔ˘
C
b C#
F#
b
C
¯·ÓÔ‡ÌÈÛÛ·, ÌÔ‡ ’ÌÔÈ·Û˜ Î·È ÛÔ‡ ’ÌÔÈ·Û·

ø·, Ò·, Ò·, Ò·, ÎÔ›Ù· Á‡Úˆ ÛÔ˘ Î·È ÛÒ·
ª¿ÙÈ· Û ÙÚ˘¿Ó ¯›ÏÈ· ̤۷ ·’ Ù˘ ηډȿ˜ ÙË ÁÚ›ÏÈ·
ª¿ÙÈ· Û ÙÚ˘¿Ó ¯›ÏÈ· Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ˙‹ÏÂÈ·
ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘...
ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘...

ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿.

ª-105

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ
•·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜

D
∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ Î·È ÌË Ì ÂÚÈ·›˙ÂȘ
D
Dg D
ªÔÚ› ÌÈ¿ ̤ڷ Ó· Ì ‰ÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÚ·¤-˙˘
∞‚¤ÚÙ· Ù· ¯ÈÏÈ¿ÚÈη ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ı· ‰›Óˆ
Î·È Ì ÏÔ˘Ï¿ ÔÏ›ÙÈÎÔ ÙÔ Ó·ÚÁÈϤ ı· ›Óˆ
∆È Ú¿Ì· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ
∂Λ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ˘ÚηÁȤ˜, ¿ÏϘ ʈÙȤ˜ ·Ó¿‚ÂÈ
∫È ·Ó ÙÔ‡ ÊÂÚı› Ì·Ì¤ÛÈη Ë Ù‡¯Ë Ë ÚÔ˘ÊÈ¿Ó·
¶·Ù¤Ú· οÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì¿Ó·
°È ·˘Ùfi ÍËÁ‹ÛÔ˘ ÊÚfiÓÈÌ· Î·È ÌË Ì ηٷÎÚ›ÓÂȘ
ª· ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ
°È·Ù› ¿Ì· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÙ‡¯ˆ ¿ÛÛÔ
ηÏfiÁÂÚ¿ÎÈ ı· ÁÂÓÒ Î·È ı· ÊÔÚ¤Ûˆ Ú¿ÛÔ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-106

∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ

·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ] 2¯ ∞fi„ ı· ’Úıˆ Ó· ÛÙÔ ˆ. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ∫·È ·Ó Û Ï‹ÁˆÛ· ÂÁÒ Ì ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÌÔ˘ ™˘Ì¿ıËÛ¤ ÌÂ Î·È ÌËÓ ÎϷȘ.¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜ D D# D D# D Ÿ. ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ∫·È ÌËÓ ÎÚ˘ÊÔÛÙÂÓ¿˙ÂȘ È·. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ] 2¯ ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ª-107 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ÌÔ‡ ÙÔ Ï˜ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ g D D# D ∫È fi¯È Ó· οıÂÛ·È Ó· ÎϷȘ.98) . ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ g D G# c D ∫È fi¯È Ó· οıÂÛ·È Ó· ÎϷȘ.ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿.

.. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..∫·›ÁÔ̷Ȗη›ÁÔÌ·È.. ∞Ì¿Ó. •·Ú¯¿ÎÔ˜/°Î¿ÙÛÔ˜ d D d D d ŸÙ·Ó ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. . Ó›ÁÔÌ·È. ª· Û˘ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Û¿Û ÎÈ ·Ó Ì ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ‰›Ï· ÛÔ˘. ¤Ó·˜ ηËÌfi˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÎÈ fiÙ·Ó ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜.98) ª-108 ∫·›ÁÔ̷Ȗη›ÁÔÌ·È. ¤Ù· Ì Û ı¿Ï·ÛÛ· ‚·ıÈ¿ | 2¯ | 2¯ √ÚΛÛÙËη ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. η›ÁÔÌ·È. ڛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ D d C d C d ¶Ó›ÁÔÌ·È.. η›ÁÔÌ·È. ÙÔ ·›Ì· ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È D d C d D d ∫·›ÁÔÌ·È.. η›ÁÔÌ·È. ¢ÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ó· ’Û·È ∫·›ÁÔÌ·È. ·Ì¿Ó. Ô˘ Ù· ’¯· Û·Ó µ·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙËÓ Ì·¯·ÈÚÈ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ’‰ˆÎ˜ Ó· ÛÔ˘ ÙËÓ Î¿Ìˆ Á¤ÏÈÔ ∫·›ÁÔÌ·È.

·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó. ÁÈ¿ÓÈ ÁÈfiÚÔ˘Ì ÌÂÓ e a d e ∞Ì·Ó. ·. ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ. ÁÈ¿ÓÈ ÁÈfiÚÔ˘Ì ÌÂÓ ∞Ì·Ó. ·. ·Ì¿Ó. ª-109 ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó.98) . ·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó. ÁÈ·ÏÂϤÏÈ £· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ’˜ Î·È ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÁÈ· Ù· ÈÎÚ¿ ÏÔÁ¿ÎÈ· ∞Ì·Ó. Û¤‚È ÁÈfiÚÔ˘Ì ÛÂÓ’ D G D d e a D d e ∞. ·Ì¿Ó. ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ. Û¤‚È ÁÈfiÚÔ˘Ì ÛÂÓ’ ∞. ·Ì¿Ó. ÁÈ·ÏÂϤÏÈ £· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜. ·Ì¿Ó. e ∂¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ] 2¯ e ˆ˜ ›¯Â˜ Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ÚÈÁ̤ӷ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÔ˘ e a E ∞Ì·Ó.£· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜. ·Ì¿Ó.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-110 TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ. C C# C C# C b C ªË Ì ڈٿÙ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ ¤¯ˆ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ¤Ì·È ∫·Ú·-ÁÈ·ÁΛÓÈ Ì¤˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ¤¯ˆ Î·È Ù˘Ú·ÓÓÈ¤Ì·È b C# C ∞¯. .TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ. ̤۷ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÎÏ·›ÂÈ ∞¯... ʤÚÙ Ú¤˙· Ó· ÚÂ˙¿Úˆ. ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ Î·È ‰Â ÌÈÏÈ¤Ù·È ™Î¿ÂÈ ·’ Ù· Á¤ÏÈ· ÎÈ fiÏÔ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È ∞¯. ʤÚÙ Ú¤˙· Ó· ÚÂ˙¿Úˆ Î·È ¯·Û›ÛÈ Ó· ÊÔ˘Ì¿Úˆ √ ÌÂÚ·ÎÏ‹˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÓ› Ì· ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ ∫È ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ. ʤÚÙ Ú¤˙· Ó· ÚÂ˙¿Úˆ b C# C Î·È ¯·Û›ÛÈ Ó· ÊÔ˘Ì¿Úˆ f C ª’ ¤¯ÂÈ ÏˆÏfi ÙÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ b C# C Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÌÔ˘Ï› ÁÔ‚¿ÎÈ µÚÂ. „‡ÙË ÓÙÔ˘ÓÈ¿.

∆Ô‡ÓÙ·˜ G c G g G º›Ï· Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ G g G ÿıËη ÛÙÔ Ï¿ÁÓÔ ÛÔ˘ ÊÈÏ› ™Â ·Á¿ËÛ· ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ôχ.98) . ‰Â ÌÔ‡ ¿ÊËÛ˜ ÓÔ‹ C ∆È Î·Îfi. ª-111 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ¡Ù¤ÚÙÈ ÌÔ˘ ’‚·Ï˜ ·ÓÙÔÙÈÓfi | 2¯ | 2¯ ∞¯. ÙÈ ·ÔÓÈ¿ G Ô˘ ’¯ÂȘ ÁÈ· ̤ӷ ʈ˜ ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ | 2¯ | 2¯ ™ÙÔ Û‚ÓÙ¿ ÛÔ˘ Ì’ ¤ÚÈ͘ ÁÈ· Ó· ÔÓÒ. ÙÈ ·ÔÓÈ¿. ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ºˆ˜ ÌÔ˘. ‰Â ÌÔ‡ ¿ÊËÛ ÓÔ‹ | 2¯ | 2¯ ∆È Î·Îfi. ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘. ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘.ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘.. ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ºˆ˜ ÌÔ˘. ‰Â ‚·ÛÙÒ G f G ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÈÏ¿ÎÈ ÂÙ·¯Ùfi G g ™Â ·Á¿ËÛ· ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ôχ.. ·˘Ù‹ Ë ıÔÏ‹ ÛÔ˘ Ë Ì·ÙÈ¿ Ì’ ¿Ó·„Â.. ™ÙÔ Û‚ÓÙ¿ ÛÔ˘ Ì’ ¤ÚÈ͘.. ʈÙÈ¿ ªÔ‡ Ê·Ú̿ΈÛ ÙË ‰fiÏÈ· ÌÔ˘ ˙ˆ‹.

·Ì¿Ó D#D ·ÔÚÈÔ‡ ·Ì¿¯Ë | 2¯ | 2¯ ‹Ú ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘. D ∆˘ D ÙÔ˘ D Ô˘ D Î·È D ∫·È D Î·È ∫·È Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚·ÛÙÒ Î·ÎÈ¿. Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ g D# D ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì¿˜ ÙÔ Ï˜. Î·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì’ ¿ÓÔÈ͘ ÁÈ·Ù› ‰Â Ì’ ¿ÓÔÈ͘.98) ª-112 ∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜. ·Ú¿ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÛÊ¿ÏÈÛ˜ ¶·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹.∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜.. ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ·Ó¿ıÂÌ¿ ÙËÓ ÒÚ· fiÔ˘ Û ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ·.. ÙÔÓ fiÓÔ Ô˘ ’¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ ÁÈ·Ù› ‰Â Ì’ ¿ÓÔÈ͘. ·Ì¿Ó. ·Ì¿Ó D# D ÙËÓ ¯·›ÚÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ D# D D# D ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì¿˜ ÙÔ Ï˜. ·Ì¿Ó. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. . ÌÈÎÚԇϷ ÌÔ˘ Û ÙÔ‡ÙË ‰ˆ ÙËÓ ¯ÒÚ· | 2¯ | 2¯ ∫·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì¿˜ ÙÔ Ï˜.

Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ¤Ï· ÁÈ¿Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ª-113 ] 3¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ g ÕÈÓÙ ٷ g ÕÈÓÙ ٷ B ÕÈÓÙ ٷ B ÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ù· ÏÂÁ̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ù· ÏÂÁ̤ӷ f g Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ù· ÏÂÁ̤ӷ f g ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Ì¤Ó· ÕÈÓÙ ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ú›¯Ù· ›Ûˆ Ó· Û ÂȉÒ. Ó· Û’ ·Á·‹Ûˆ ] 3¯ ÕÈÓÙ ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ Ú·˝˙Ô˘Ó ] 3¯ ÕÈÓÙ ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÎÈ Ë ÂÏÈ¿ ÛÔ˘ ÕÈÓÙ ̒ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ] 3¯ ÕÈÓÙ ̷˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘.98) .

¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·’ ÙÔ Ì·Î·Ú¿ ¡· ÁÏÂÓÙ‹Ûˆ Ì ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜. ∞····Ì¿Ó. Ó· ˙ˆ‹ ¯Ú˘Û‹ ∞····Ì¿Ó ∫È fiÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜ ı¤Ïˆ.. ı¤Ïˆ. Î·È ‚ÈÔÏÈ¿ Ì ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜..O Ì·Î·Ú¿˜ ∆Ô‡ÓÙ·˜ D... ‚Ú’ ·Ì¿Ó ÎÈ fiÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜ ı¤Ïˆ.. ÌÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ Î·È ÌÈ¿ ™˘ÚÈ·Ó‹.. ‚Ú’ ·Ì¿Ó £¤Ïˆ ÎÈ ·’ ÙËÓ ¶fiÏË Ó· ’¯ˆ ÌÈ¿ ∆·Ù·˘ÏÈ·Ó‹ ∆Ș Ù·‚¤ÚÓ˜ fiϘ ‚fiÏÙ· ı· ÙȘ ¿Úˆ Î·È ı· ‚Áˆ Î·È ı’ ·Ú¯›Ûˆ Û·Ó Î·È ÚÒÙ· ¿ÏÈ Ó· ÌÂıÒ Ì ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜. ¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·’ ÙÔ Ì·Î·Ú¿ Î·È ı· ‰Ô˘Ó ÔÈ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿‰Â˜ ÁϤÓÙÈ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ì ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜.. Ì ÓÙ·Ô‡ÏÈ· Î·È Î·Ïfi ÎÚ·Û›.. . Ó· ÁÏÂÓÙÒ Ì·˙› ÌÈ¿ ∞ıËÓ·›·... “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ..98) ª-114 O Ì·Î·Ú¿˜ .. ∞····Ì¿Ó.

ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘ ˆ˜ ‰Â Ì ı˜ ] 2¯ ∆· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘. ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ͯÓÒ °›ÓËη ÌÂÎÚ‹˜. ˆ¯ ·Ì¿Ó ∫·È ÌÔ‡ ÙËÓ Î·Ù¿ÊÂÚ˜ ¶Ò˜ ÌÔ‡ ÙÔ ’ÛηÛ˜. ˆ¯ ·Ì¿Ó ªÂÏ·Ï‹˜ Î·È ÌÂÚ·ÎÏ‹˜ °È·Ù› fiÏÔ Ï˜. ˆ¯ ·Ì¿Ó. Î·È ÌÔ‡ ÙËÓ Î·Ù¿ÊÂÚ˜. ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ͯÓÒ a e D e ∫·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÙÈ ÌÔ˘. ˆ¯ ·Ì¿Ó.98) . ˆ¯ ·Ì¿Ó. ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò. ÌÂÏ·Ï‹˜ Î·È ÌÂÚ·ÎÏ‹˜. ˆ¯ ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó G D G ª¤Ú·-Ó‡¯Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò a e D G ∫·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÙÈ ÌÔ˘. Ì’ ¤Ó· Ì¿Áη ÙÔ ’ÛÙÚȄ˜ ] 2¯ ¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ ª-115 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘ G a ¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ. ˆ¯ ·Ì¿Ó ∫·È Ù· ÎÔÚ‰ÂÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ªÂ ÙÔ˘Ì¿Ú·ÓÂ. ˆ¯ ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó. Ò˜ Ì ÎÔÁÈÔÓ¿Ú·Ó ] 2¯ ¶Ò˜ ÌÔ‡ Ù· ’ÊÂÚ˜. Î·È Ù· ÎÔÚ‰ÂÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘. ˆ¯ ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó. ˆ¯ ·Ì¿Ó.

∂Û‡ Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÌË ] 3¯ ÎÈ ÂÁÒ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔ˘ ¡· ‰Ô‡Ì ÔÈfi˜ ı· ¤ÛÂÈ ] 3¯ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù’ ·ÏÏÔ˘ÓÔ‡ ∫·È ·fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ.. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏ›ÙÈÎÔ g ∂̤ӷ ‰ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ ] 3¯ g ÎÈ ·Ó ·Á·¿˜ ·ÏÏÔ‡ g ºÔ‚Ô‡Ì·È ÌË ÛÔ‡ ¿ÚÔ˘Ó ] 3¯ g f g ÙË ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ ÓÔ˘ g ∫·È ·fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Î·È ·fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ g f g Î·È ·fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ∆· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ù· Ì·‡Ú· ] 3¯ Û·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÷̋ψۤ Ù· ʈ˜ ÌÔ˘ ] 3¯ ÁÈ·Ù› Ì ÛÊ¿˙Ô˘Ó ∫·È ·fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ..98) ª-116 ∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ.∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ... . “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

͇ڠÙÔ ˆ˜ ı· ÛÙË Ê¤Úˆ ] 2¯ O ÈfiÙ˘.O ÈfiÙ˘. ª-117 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô ÓÙÂÚ‚›Û˘. ÊÙ¿ÓÂÈ È· ı· Ì Âı¿ÓÂȘ ] 2¯ ¢Â Ì ı˜ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Ô ºÒÙ˘. ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘ e he a ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÔ˘ a e ÿÛˆ˜ Î·È ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂȘ ÎÈ ¤ÚıÂȘ È· Ó· ÌÔ‡ ÌÈÏ‹ÛÂȘ a e d e ÿÛˆ˜ Î·È ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂȘ ÎÈ ¤ÚıÂȘ È· Ó· ÌÔ‡ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÀÔʤڈ ÛÙÔ Û‚ÓÙ¿ ÛÔ˘ Ì· ‰Â Ì ÔÓ› Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÎÈ fiÏÔ ÎfiÏ· Ó¿˙È· οÓÂȘ. Ô ÈfiÙ˘ £Â˜ ‚Ï·Ì¿ÎÈ Ó· Û ‰¤ÚÓÂÈ ÎÈ ·’ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ó· ÛÙ· ·›ÚÓÂÈ ] 2¯ •Â‡Úˆ ˆ˜ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ Î·È ı· ’ÚıÂȘ Ó· Ì’ ·ÓÙ·ÌÒÛÂȘ ª· fiÛÔ Î·È ·Ó ˘Ôʤڈ.98) .

EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜
∆Ô‡ÓÙ·˜

d
EηÙfi ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓˆ Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘
] 2¯
d
¶Â˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÛÔ˘, ˆ˜ ı¤Ïˆ, ‚Ú ·Ì¿Ó-·Ì¿Ó, ˆ¯,
d
g
Ó· Û οӈ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘
d
¶Â˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÛÔ˘, ˆ˜ ı¤Ïˆ, ‚Ú ·Ì¿Ó-·Ì¿Ó, ˆ¯,
g
d
Ó· Û οӈ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘
£· ÛÔ‡ ¯Ù›Ûˆ ¤Ó· Û›ÙÈ Á‡Úˆ Ì ÛηÏÒÌ·Ù·
] 2¯
¡’ ·Ó‚·›ÓÂȘ Ó· ÌÔ‡ οÓÂȘ, ‚Ú ·Ì¿Ó-·Ì¿Ó, ˆ¯
ÛΤÚÙÛ· Î·È Î·ÌÒÌ·Ù·
£· ÛÔ‡ ÙËÁ·Ó›˙ˆ „¿ÚÈ· Î·È ·ÓÙ˙¿ÚÈ· ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿
£· ÂÚÓԇ̠fiÏ· Ù· ‚Ú¿‰È·, ‚Ú ·Ì¿Ó-·Ì¿Ó, ˆ¯
Ì ÚÂÙÛ›Ó· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿
TÒÚ· Ì ÙÔ ¤Ó· Ú ı· ÛÔ‡ ¿Úˆ ηӷ¤
ÿÚË ı¤Ïˆ ·fi Û¤Ó·, ‚Ú ·Ì¿Ó-·Ì¿Ó, ˆ¯
˜ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÙÔ Ó·È

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-118

| 2¯
| 2¯
] 2¯
| 2¯
| 2¯

] 2¯
| 2¯
| 2¯

EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜

∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ
∆Ô‡ÓÙ·˜

a
e
D
a
∂ÁÒ Ê‡Áˆ Î·È Û’ ·Ê‹Óˆ ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ‚Ú ·Ï·ÓÈ¿ÚË
e
D
e
™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ¿ˆ, οÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ
∫·È Ì·˙› ÙÔ˘ È· ı· Ì›ӈ, Ô˘ Ì ı¤ÏÂÈ Ó· Ì ¿ÚÂÈ
Ì ‰ÔÏ¿ÚÈ· ı· ÌÂı¿ˆ ÎÈ fiÏÔ ı· ÁÏÂÓÙÒ
h
e
A
h
¶¿„ ٷ ·ÏÈÔÁÈÓ¿ÙÈ·, ÂÈÛÌ·Ù¿Ú· ÌÔ˘
e
g
A
Ó· ¯·Ú›˜ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·, ·È¯Óȉȿڷ ÌÔ˘
c
g
A
g
A
•¤ÚÂȘ ÙÈ Î·Ófi ÊÔ˘Ì¿Úˆ, Î·È ÁÈ· Û¤Ó· ˆ˜ ÌÔÚÒ
e
g
A
g
e
·ÂÚfiÏ·ÓÔ Ó· ¿Úˆ, Ó· ’Úıˆ ¿ÏÈ Ó· ÛÂ ‚Úˆ
∫·È Ì’ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ’ÚıÂȘ, ÎÈ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈ ·Ó ÊÙ¿ÛÂȘ
ÛÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Û’ ·Á·Ò
ªfiÚÙË ÌÔ˘ ηÎfi ı· ¿ıÂȘ, ÎÈ ·’ ÙË ˙‹ÏÂÈ· ÛÔ˘ ı· ÛοÛÂȘ
ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ¿ˆ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÒ
µÚÂ, ÌË ÌÔ‡ ·Ù¿˜ ÙÔÓ Î¿ÏÔ ÂÈÛÌ·Ù¿Ú· ÌÔ˘
ı· Ù· ÌϤÍÂȘ, ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ·È¯Óȉȿڷ ÌÔ˘
∫·È ÌË ÌÔ‡ ÁÏÈÛÙÚ¿˜ Û·Ó ¯¤ÏÈ, ·ÊÔ‡ ͤÚÂȘ ˆ˜ ÌÔÚÒ
Ì ÙËÓ Î¿Ì· ÌÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ó· ’Úıˆ ¿ÏÈ Ó· Û ‚ÚÒ
¢Â ÊԂԇ̷È, ‚Ú ̷ÁΛÙË, Î·È ı· ʇÁˆ ·’ ÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ¿ˆ, Ò˜ Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈÒ
ª¤Û· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË ı· ÂÚÓ¿ˆ fiÏÔ Ê›Ó·
Ì Ԣ›ÛÎÈ ı· ÌÂı¿ˆ, ÎÈ fiÏÔ ı· ÁÏÂÓÙÒ
ª¿ıÂ, ˆ˜ ·’ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈÛÌ·Ù¿Ú· ÌÔ˘
‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ‚‹Ì·, ·È¯Óȉȿڷ ÌÔ˘
∫·È ˆ˜ ‰ÂÓ „ËÊÒ ÙÔÓ Ã¿ÚÔ, ÎÈ ·Ó ÌÔ‡ ʇÁÂȘ ˆ˜ ÌÔÚÒ
·ÂÚfiÏ·ÓÔ Ó· ¿Úˆ, Ó· ’Úıˆ ¿ÏÈ Ó· ÛÂ ‚Úˆ

∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ

ª-119

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜).
∆Ô‡ÓÙ·˜

D
ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘, ΤÚÓ· Ì·˜, ΤÚÓ· Ì·˜
g
D
c
D
ºˆÓ¿˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÁοÎÈ·, ¤Ï· Ó· ÎÂÚÓ¿˜, Ó· ηÏÔÂÚÓ¿˜
c
D
c
D
ªÂ Ù’ ¿ÛÚ· ÛÔ˘ ¯ÂÚ¿ÎÈ·, ¤Ï· Ó· ÎÂÚÓ¿˜, Ó· ηÏÔÂÚÓ¿˜
G
∞, ÂÁÒ Â›Ì·È Ë ÌÔÏÛ‚›Î·, Ì ْ ·Ï¿ÓÈ· ı· ÁÏÂÓÙÒ
G
c
ƒÂÙÛ›Ó· ı· ÚÔ˘Ê¿ˆ, ÁÏ˘Î¿ ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ
| 2¯
g
D
c
D
ªÂÁ·Ï›· ‰ÂÓ „ËÊ¿ˆ Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ ı’ ·Á·Ò
| 2¯
ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘, ΤÚÓ· Ì·˜, ΤÚÓ· Ì·˜
∆Ú·ÁÔ‡‰· Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ Î·È Û·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ ı· ηÏÔÂÚÓ¿˜
¡’ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Û·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ ı· ηÏÔÂÚÓ¿˜
∞, ÂÁÒ Â›Ì·È Ë ÌÔÏÛ‚›Î·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª-120

∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜).

∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË ¤Ï·. ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ. ʤÚ ۷ÓÙÔ‡ÚÈ· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿ g d B A Œ¯ˆ ÌÂÏ¿‰Â˜. ¤¯ˆ ÓÙ·Ïο‰Â˜.. ‰˘fi ʈÙȤ˜ ÌÔÚ› Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÎÚ·Û› º¤Ú ÚÂÙÛ›Ó·. ¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ª-121 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∞Á·Ò ÌÈ·Ó ∞ÚÌÂÓ›ÙÛ·. οÓ ÎÚ›ÛË.. Ì¿Ó· Ì’ ¯¿ıËη º¤Ú ÚÂÙÛ›Ó·.. ʤÚ ÎÏ·Ú›Ó·..¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ∆Ô‡ÓÙ·˜ A ∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ê¤Ú ÎÈ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÛÙÔ ÁÈ· Ó· ÈÒ ÎÚ·Û› A ªÈ¿ Ôο ·’ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Ô˘ ÚÔ˘Ê¿˜ Î·È Û˘ A d g A º¤Ú ÚÂÙÛ›Ó·.. ¿ÏÈ ı· È¿Ûˆ Ù· ·ÏÈ¿ d g d ∞Á·Ò ÌÈ·Ó ∞ÚÌÂÓ›ÙÛ· Ô˘ ÙË Ï¤Ó µ·ÚÙ·ÓÔ‡˙ g d B A Î·È ÔÓÒ ÁÈ· ÙË ª·Ú›ÙÛ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯ˆ ‰˘fi ηËÌÔ‡˜ ] 2¯ ¢˘fi ηڷÛ‚ÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÈ ¤¯ˆ Î·È ÙÚÂÏ¿ıËη ∞Á·Ò ‰˘fi ÎÔ‡ÎϘ. Ó· ÌÔ‡ ÂȘ Î·È Û˘ ¶¤˜ ÌÔ˘..98) .

·ÛÔ˘Ì¿ÎÈ· Ó· ÊÔÚ¿˜ ∂›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÙÚ›˙Ô˘Ó... ÙÔ ·ÛÔ‡ÌÈ ÛÔ‡ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. ‚Ú ÌÈÎÚfi D c D ºfiÚ· ÙÔ Ó· ˙ÂȘ Î·È Ó· ÛÂ.98) ª-122 ∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ .∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ ™¤ÌÛ˘ D ™·Ó Û ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÔοÎÈ Ó· ÂÚÓ¿˜ c D Î·È ÊÔÚ¿˜ Ù· ·ÛÔ˘Ì¿ÎÈ·. ™Â ÎÔÈÙÒ Î·È Û ˙Ëχˆ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘. ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ D g ∂›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÙÚ›˙Ô˘Ó. Û·Ó ÙËÓ ¤Ú‰Èη ·Ù¿˜ ¡‡¯Ù·-̤ڷ ı· ‰Ô˘Ï‡ˆ. Î·È ÙȘ οÓÔ˘Ó Ó· ÔÓÔ‡Ó g c ∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ. Ó· Ù· ÊÔÚ¿˜ ¢˘fi ˙¢Á¿ÚÈ· οı ̋ӷ ÂÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ¯·Ï¿˜ ∂›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È ÙÚ›˙Ô˘Ó. ÊfiÚ· ÙÔ Ó· Û ¯·ÚÒ | 2¯ | 2¯ ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.. Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ͢ÓÔ‡Ó D c D ŸÏ˜ ÙȘ ηډȤ˜ Ú·˝˙Ô˘Ó..

.. ∆Û·Ô˘Û¿Î˘ C d a d ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô C d a d ÎÈ Ô‡Ù ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÏ¿ f G •¤Úˆ fï˜.∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÔÈfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÒÙ· Ë ÎfiÙ·. ‹ ÙÔ ·˘Áfi ∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi Ì·˙› ÌÔ˘. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ. ª-123 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¤Ó· ÎÈ ¤Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡Ô f d Î·È ˆ˜ Ù· ʈӋÂÓÙ· Â›Ó·È ÂÊÙ¿ d g F g ∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ C d a d Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ¯Ô‡ÁÈ· Î·È Ù· Ê˘ÛÈο d g F d ∏ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÚÈÛ¿Ù·È d f d fiÙ·Ó Ë Ï‹ÁÔ˘Û· Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿ ∂Û‡ Ô˘ οÓÂȘ fiÏ· ˆ˜ Ù· ͤÚÂȘ ÎÈ fiÏÔ Â͢Ó¿‰Â˜ ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¶Â˜ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıˆ.. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.98) ..

οو ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη Á›ÓËΠʷ۷ڛ· ¢˘fi Ï·¯·Ó¿‰Â˜ È¿Û·Ó Ô˘ Î¿Ó·Ó ÙËÓ Î˘Ú›· ∆· Û›‰ÂÚ·.. ÌÔÓ’ Ì¿˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ë ›ӷ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÛÈÌԇ̠Ͽ¯·Ó· Î·È ÙËÓ ÂÚÓ¿Ì ʛӷ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰Â Ì¿˜ ÊÔ‚›-. Ù· Û›‰ÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÂÛ·Ó ∆· Û›‰ÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÂÛ·Ó Î·È ÛÙË ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ¿Ó ÎÈ ·Ó ‰Â ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· Ï¿¯·Ó·.98) ª-124 ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη. ÁÈ·Ù› Î·È Û˘ ÙÔ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ›Ӓ ·˘Ù‹ Î·È Ú¤Ê· ÌË Á˘Ú‡ÂȘ ∂Ì›˜ ÙÚÒÌÂ. οو ÛÙ· ÏÂ. ‰Â Ì¿˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ¢Â Ì¿˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ D. ÙÛÈÌԇ̠ÙȘ ·ÓÙfiÊϘ ÁÈ· Ó· Ì¿˜ ‚ϤÔ˘Ó Ù·ÎÙÈο Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ÔÈ fiÚÙ˜ ¢Â Ì¿˜ ÊÔ‚›-. ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ı· Ê¿Ó ∫˘Ú ·ÛÙ˘Ófi-. ‚Ú ÂÌ›˜ ÙÚÒÌÂ. Ù· Û›‰ÂÚ·. ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂ-. Î˘Ú ·ÛÙ˘ÓfiÌ ÌË ‚·Ú¿˜ ∫˘Ú ·ÛÙ˘ÓfiÌ ÌË ‚·Ú¿˜. Î˘Ú ·ÛÙ˘Ófi-. ÂÌ›˜ ÙÚÒÌ ٷ Ï¿¯·Ó· ∂Ì›˜ ÙÚÒÌ ٷ Ï¿¯·Ó·.. .∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη.

∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ h FÆe h D H e £· οӈ ÓÙÔ˘ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ ·Ú¿˙ÂȘ D e ∫È ·Ó Û Ùڷοڈ Ô˘ıÂÓ¿ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Í·Ó¿ FÆ F# h Ó· ͤÚÂȘ. Ó· ͤÚÂȘ Ë ‚Ú·‰È¿ ÛÔ˘ ·˘Ù‹ ı· ’Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· | 2¯ | 2¯ ∫·ı¿ÚÈÛ ÙËÓ ı¤ÛË ÛÔ˘...98) . ‰Â ÙË ‚Á¿˙ÂȘ | 2¯ | 2¯ e A D ∫·ı¿ÚÈÛ ÙËÓ ı¤ÛË ÛÔ˘ Ì’ ·˘Ù‹ ÛÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË h F# h ÚÈÓ Î¿Óˆ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÌÔ‡ Ù· ’¯ÂȘ οÓÂÈ ÚfiÈ‰Ô ¢˘fi-ÙÚÂȘ ÌÔ‡ ÙËÓ Î·ÚÊÒÛ·ÓÂ. £· οӈ ÓÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û ‚Úˆ ∞ı‹Ó· Î·È ¶ÂÚ·›· ∫È ·Ó ı· Û οӈ Ù۷Έً. £· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹.. ˆ˜ ¿ÏÈ Û ÙÛ·ÎÒ۷Ӡ̠ΛÓÔ ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô | 2¯ | 2¯ ∫·ı¿ÚÈÛ ÙËÓ ı¤ÛË ÛÔ˘. ª-125 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.£· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹..

ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.. ÒÚ˜ Ó· ÛÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÊÏfiÁ˜ ‚Á¿˙ÂÈ. . ÛÎÔÙÂÈÓfi d# F b F F#F °È· ÔÈfi ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Ù’ ·ÓÔ›ÁÂȘ. Ó· ÛÂ È‰Ò b d# b F b d# ÕÓÔÈÍÂ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿ÓÔÈÍÂ.ÕÓÔÈÍÂ. ÂÈÛÌ·Ù¿Ú·. ¿ÓÔÈÍÂ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ F F#F b ∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ.. ÊÙ¿ÓÂÈ È·. ¿ÓÔÈÍÂ.98) ] 2¯ ª-126 ÕÓÔÈÍÂ. ¿ÓÔÈÍÂ. Ó· ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ | 2¯ | 2¯ •ÂÚÔÛÙ¿ÏÈ·Û· ÛÙ’ ·ÁÈ¿˙È. Ì· ‰Â ‚Á·›ÓÂȘ Ó· ÛÂ È‰Ò ÕÓÔÈÍÂ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤-¯ˆ d# b F F# F ºÙ¿ÓÂÈ È·.

ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ Ì Ó›ÁÂÈ f G# g Î·È ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Î˘Ï¿ÂÈ Û·Ó ÓÂÚfi g G# f ªÂ ¿ÊËÛ ÌÔÓ¿¯Ô ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙‹ÛË c g f g ¢Â ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ∆Ô ÊÙˆ¯fi ÌÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ ÙÔ ¯Ù˘¿ˆ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÙÔ‡ Ϥˆ.98) . ÁÈ· ‰Â˜ ªÂ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ï˘Ë̤ÓÔ. ∫·È ÌÔ˘ ϤÂÈ Î·È ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ Î·È Ì fiÓÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ˆ ÙÈ Ó· οӈ. ı· ’‚ÚÂȘ ¿ÏÏË. ı’ ·Á·‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Ó· Ú›ÍÂȘ ÛÙÔ ÎÚ·Û› ªÂ ¿ÊËÛ ÌÔÓ¿¯Ô ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙‹ÛË ¢Â ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ. ª-127 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ. ÃÈÒÙ˘ g G# g f c ªÂ ÙÔ ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘Îfi ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘ f c g f g ¡· ͯ¿Ûˆ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ g G# g f c ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ’¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ. ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ˆ˜ ı· ˙‹ÛÂȘ. Ò˜ ηٿÓÙËÛ·. Ì· ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ Û¿ˆ οı ÙfiÛÔ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ªÂ ¿ÊËÛ ÌÔÓ¿¯Ô ÌÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙‹ÛË ¢Â ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ªÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ.

ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi d C d C d ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ µÔÙ·ÓÈÎfi È Î·È ÊÈ ÍËÁÈ¤Ù·È ÛÙÔ ÏÂÙfi F d C d F d C d ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ÛÙ· ηÌ·Ú¤ Î·È Ì˜ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·Ú¤ F C F ªÈÛ¤˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ. ÔÙ‹ÚÈ· Û¿ÂÈ. ªÈÛ¤˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÔÙ‹ÚÈ· Û¿ÂÈ.. ÛÙÔ µÔÙ·ÓÈÎfi Ô ÈÔ ÓÙ·‹˜ ∫È fiˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ Ì¿ÁΘ. ÛΛ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ F# C d ª· ÛÙË ÛÔ‡Ú· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È Î·ÌÈ¿ Í·Óı‹ ∂›Ó·È ˙fiÚÈÎÔ˜ Î·È ÌÂÏ·Ï‹˜. ÔÙ‹ÚÈ· Û¿ÂÈ... οÓÂÈ ÛÙ· Û·ı¿Ù· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ªÈÛ¤˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ.98) ª-128 ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi ..

Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. Ì· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÁÓˆÚ›-˙ˆ ŒÓ· ÁÏ˘Îfi ÍË̤ڈ̷ ÙÔÓ Ã¿ÚÔ ·ÓÙ·ÌÒÓˆ ̘ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿. ˜ ÌÔ˘ Ô‡ ı· Ù’ ·Ê‹Ûˆ ªÂ ‚ϤÂÈ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ÎÈ ·Ú¯›˙ˆ È· Ó· Û‚‹Óˆ ªÔ‡ ϤÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ. Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. ‰Â Û’ ·Ê‹Óˆ ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ª-129 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¿Û Ì ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ˙‹Ûˆ Œ¯ˆ Á˘Ó·›Î· Î·È ·È‰È¿. Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘.98) . ÛÙ· ‡η ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ d c d F g Fc d ∆ÔÓ Ã¿ÚÔ „¿¯Óˆ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ. Î·È ÙÔ‡ ÌÈÏÒ Ì fiÓÔ Ã¿Ú ÙÔ‡ Ϥˆ.ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ¶·ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜ g F d F c d ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿. Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. Û ·›ÚÓˆ.

.98) ª-130 ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ.∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ. ÎÈ fiÙ·Ó Û ÓÈÒıˆ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘ ¢ÂÓ ı· Û’ ·ÏÏ¿˙ˆ Ì ηÌÈ¿. ˆ˜ Û ϷÙÚ‡ˆ ‰ÂÓ Ù’ ·ÚÓÈ¤Ì·È ∂›Û·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÌÔ˘ Ë ¯Ú˘Û‹. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ï˜ ÙÔ Ó·È Î·È Û˘ | 2¯ ŒÏ· Ó· ÛÌ›ÍÔ˘Ì ÌÈÎÚfi ÌÔ˘. ÎÈ ·˜ ÌÔ‡ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ | 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÔ‡ ÍËÁȤ̷È. ·¯ ‰ÂÓ Ù· ‚Ú›ÛΈ Ì ÏÂÊÙ¿ | 2¯ µÏ¤ÂȘ. Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Û·Ó ÎÔÈÙ¿˙ˆ c G c ∂Æ D# D ¢˘fi Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿. ÃÈÒÙ˘ c D# D c D# D ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ.

98) . ‰È·˙‡ÁÈÔ Ó· ¿Úˆ ¢È·˙‡ÁÈÔ Ó· ¿Úˆ. ªÈıÈÎÒÙÛ˘ G f G#G f G#G ∆È ÙÚ·‚¿ˆ. Ì· ¤Ï· fï˜ Ô˘ Û ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ∆È ÙÚ·‚¿ˆ. ÙÈ ÙÚ·‚¿ˆ. Ì’ ·fi Û ‰ÂÓ ÍÂÎÔÏÏ¿ˆ ™Î¤ÊÙÔÌ·È Ó· ÍÂÏ·Ûοڈ. ·fi Û¤Ó· ’ ·Á·¿ˆ C G C g F G C ∞fi Û¤Ó· ’ ·Á·¿ˆ.∆È ÙÚ·‚¿ˆ. ÎÈ fï˜ Ì’ ¿ÏÏËÓ ‰ÂÓ ¿ˆ ¶ÚÈÓ Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ ‰ÂÓ Â›¯· ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ ¿ÛÚË ÙÚ›¯· ∫È fiÏÔ Ï¤ˆ ·ÏÏÔ‡ Ó· ¿ˆ. ª-131 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ÙÈ ·Á¿ËÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ı· ‚Úˆ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ C G D G C ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ÙȘ ‚·ÚȤ˜ A ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘ ÛÈÁÔÎÏ·›ˆ Î·È Ì·-. Ô‡Ù ·‰¤ÚÊÈ·. Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ √‡Ù ̿ӷ. . ˙ˆ Û·Ó ¤ÚËÌÔ Ô˘Ï› µÏ¤ˆ ·Ú¿¯Ó˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Î·È ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ∆È Ó· ˆ Î·È ÙÈ Ó’ ·Ê‹Ûˆ ̘ ÛÙËÓ ÙfiÛË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ÿ.ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ.98) ª-132 ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ.

ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË C ◊ÚıÂ Î·È Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÎÈ ¤ÎÏ·„ ÛÙË ‰›ÎË a g c a Î·È Ì·˙› Ù˘ ¤ÎÏ·„ fiÏË Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢Ú·¤Ù˘ ‹ÌÔ˘Ó Î·È ÁÈ ·˘Ùfi.¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤. Â. Ó· ‚Á¿Ïˆ ηٷ‰›ÎË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠÙfiÙÂ Ë Î·Ù·‰›ÎË ÓÙÚfiÈ·Û· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÒÚ· È¿. ·. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË µÁ·›Óˆ ·’ ÙÔ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ÎÈ ·’ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË £· ’Ì·È ÙÔ Î·Ïfi ·È‰› ̘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤. ªËÙÛ¿Î˘ a D a g ∆· οÛÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤. ÂΛ Ô˘ ÌÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ·. Ô.98) . · ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÔÈÓ‹ ÌÔ˘ £· ¿ˆ ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÎÈ ÌÔ˘.  g a c a D a Ù· ‹‰ËÍ· ÌÈ· Ó‡¯Ù· c a ∫·È ÙfiÙ Ì ÂÚ¿Û·Ó ·fi ÌÂÁ¿ÏË ‰›ÎË g c a ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ô ÌÔ‡ ‚¿Ï·Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ªÂ ÎÏÂ›Û·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ ÎÂÏ›. Â. ª-133 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô.

. Ó· ·›ÍÂȘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ¡· οÓÔ˘Ì ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ŒÏ· ‚Ú ª·ÓˆÏ¿ÎË.. Ó· ÙÔ‡˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì d. ∂ÁÒ Â›Ì·È Ê›ÓÔ˜ Ì¿Áη˜ Î·È Ê›ÓÔ˜ ÌÂÏ·Ï‹˜ ∫È fiÙ·Ó ı· Ì ÂÈÚ¿ÍÂȘ.. ŒÏ· ‚Ú ª·ÓˆÏ¿ÎË.. Ó· Ù· ÏÈÌ¿ÚÔ˘Ì ӷ ÛÙÚÒÛÔ˘Ì ÎÔ˘‚¤ÚÙ·. °È· Û¤Ó· ‚Ú ª·ÓÒÏË Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Ô˘ÏÒ Î·È ·›ÚÓˆ Ì·ÁÏ·Ì¿‰Â˜ Î·È ·›˙ˆ Î·È ÁÏÂÓÙÒ g.98) ª-134 O ª·ÓÒÏ˘. Ô‡ ›Ӓ Ù· ÌÂÁϤÚÈ· ÛÔ˘ g B A ∞Ó Â›Û·È Î·È ÛÂÚ¤Ù˘. ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ó· ÌÂȘ g B A ∞Ó Â›Û·È Ê›ÓÔ˜ Ì¿Áη˜. ¡Ô‡ÚÔ˜/¢Ú·Á¿ÙÛ˘ d A B A ¢ÂÓ ÙÔ ’ÏÈ˙· ª·ÓÒÏË. Ô‡ ›Ӓ Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ÛÔ˘ d. ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· È·ÛÙ›˜ g B A ∆Ô Ì·ÁÏ·Ì¿ Ó· Û¿ÛÂȘ... Ó· ÍÔÌÔÏÔÁËı›˜ g.. .O ª·ÓÒÏ˘..

Ù’ ¿ÏÏÔ ÚfiÈ‰Ô ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ÙË ÛÎ¿Û·Ó Û·Ó ÎÔÚfiÈ‰Ô ] 2¯ ÕÈÓÙ ÙÔ ’Ó· Ì‹ÏÔ. ª-135 ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.O ªÔ¯ÒÚ˘. C b C ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË C b C ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ÙË ÛÎ¿Û·Ó ÛÙÔ ‚·fiÚÈ ] 2¯ C b C ÕÈÓÙÂ Î·È ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· C b C ÕÈÓÙ fiÏÔ Ù¿ÏÈÚ· Î·È ÁÚfiÛÈ· ÕÈÓÙ ÙÔ ’Ó· Ì‹ÏÔ. Ù’ ¿ÏÏÔ ·¯Ï¿‰È ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ÙË ÛÎ¿Û·Ó ¤Ó· ‚Ú¿‰È ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ÙË Ûο۷Ó ÛÙËÓ ÏÒÚË O ªÔ¯ÒÚ˘.98) .

¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ h ¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë h a h ·ÓÙ·ÌÒÛ·Ó ¤Ó· ‚Ú¿‰È h e ∫·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ ·Ú¯ÈÓ¿Ó a h ÎÈ fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Ù· Û¿Ó ªÂ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·.98) ª-136 ¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. Ì·ÁÏ·Ì¿‰Â˜ ÙÚ¤ÏÏ·Ó·Ó ÙÔ˘˜ Û·Ù·Ó¿‰Â˜ ∫È ·fi ΤÊÈ ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¯fiÚ¢·Ó ÔÈ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔÈ ™ÙÔ ÚˆÌ¤ÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È οËΠÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È ∫È fiÏÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó ·Ú¿‰· Ó· Ì¿˜ ˙‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. .

‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ∂ ∞ ∏ ∂ ÛÙË ˙¿ÏË Â·Ú·ÛÙÚ¿ÙËÛ· ∏ ∞ ∏ ∂ Û·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· ∏ ∞ ∏ ∂ ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ·Ú·ÛÙÚ¿ÙËÛ· Z·Ï›ÛÙËη.98) . ª-137 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ·. ∫ÏÔ˘‚¿ÙÔ˜/µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ∂ ∞ ∏ ∂ ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·. ÚÔ‰fiıËη ™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ·. ı·ÌÒıËη Î·È ÌfiÓÔ˜ ·Ú·‰fiıËη ™Â ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë ‰fiıËη ·Á¿ËÛ·. ˙·Ï›ÛÙËη ÌÈ· Ó‡¯Ù· ·Ú·Û‡ÚıËη ¶Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËη Î·È Û ÁÎÚÂÌfi ÁÎÚÂÌ›ÛÙËη £·ÌÒıËη.

∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· ’·ÈÍ· ÛÙËÓ ÎÔ‡· ̈ڤ.98) e ̈ڤ. . Ó· ʤڈ ¿ÛÛÔ ÎÔ‡· ’·ÈÍ· ÛÙËÓ ÎÔ‡· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· e G ’·ÈÍ· ÛÙÔ ˙¿ÚÈ ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹. Ó· ¿Úˆ ¤Ó· ˙Ô˘Ó¿ÚÈ ’·ÈÍ· ÛÙÔ ˙¿ÚÈ ª-138 ∆· Ù¿ÏÈÚ·. Ó· ¿Úˆ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ’·ÈÍ· ÛÙËÓ ڤʷ ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹. K·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹. ªËÙÛ¿Ú·˜ e G ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· e G Î·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹. Ó· ¿Úˆ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ̈ڤ. Ó· ʤڈ ¿ÛÛÔ ÎÔ‡· ̈ڤ. ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· ’·ÈÍ· ÛÙËÓ ڤʷ ̈ڤ. Ó· ¿Úˆ ¤Ó· ˙Ô˘Ó¿ÚÈ ÌˆÚ¤. ∫·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹.∆· Ù¿ÏÈÚ·. K·È ‰ÂÓ ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ „ÈÏ‹.

Ó· Ì¿ıˆ ÌÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÌÔ‡ ϤÁ·Ó ӷ ÙÔ ··Ú·Ù‹Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÏÈÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ. Ô˘ ÙÔ ’¯· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÌÔ˘ ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· ª-139 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· °ÂÓ›ÙÛ·Ú˘ d ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ ª’ ·Ú¤Û·Ó ª’ ·Ú¤Û·Ó ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ g d c d Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó·. ÁÈ· ı· ÙÔ˘˜ ÍÂÊÙÈϛۈ ∂ÁÒ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÊËÓ· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘. Ó· Á›Óˆ ·fi ÌÈÎÚ¿ÎÈ Ù· ¤Í˘Ó· ÎÈ ¤Ì·ı· ÌÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ Ù· ¤Í˘Ó· ÎÈ ¤Ì·ı· ÌÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó·. Ó· Á›Óˆ ·fi ÌÈÎÚ¿ÎÈ ∞ÓÙ› Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Á·ÈÓ· ̘ ÛÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÎÈ ¤ÈÓ· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÙ¿.98) .

Á›ÓÂÛ·È Â˘ı‡˜ H a H ‚·ÛÈÏÈ¿˜. £Âfi˜ Î·È ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¶Ú¤˙· fiÙ·Ó È›˜. ‚Ú ı· ¢ÊÚ·Óı›˜ ÎÈ fiÏ· È· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Úfi‰ÈÓ· ı ӷ Ù· ‰ÂȘ ¢È΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿˜ Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ÁÂÏ¿˜ ∆˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ’Ó· Ù˘ Ô‰¿ÚÈ Ô˘ Ù˘ ÙÔ ·›Í·Ó ÛÙÔ ˙¿ÚÈ ∂ÁÒ ı· Á›Óˆ ·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ¿¯ÙË ·Ó ı· Á›ÓÂÈ √ ¤Ó·˜ ı· Ì’ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Û‚ÓÙ¿ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ÙÔÓ Û‚‹ÓÂÈ √‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜.. Ú ı· ¢ÊÚ·Óı›˜ ÎÈ fiÏ· È· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Úfi‰ÈÓ· ı ӷ Ù· ‰ÂȘ ¢È΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿˜ Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ÁÂÏ¿˜ ∆˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ’Ó· Ù˘ Ô‰¿ÚÈ. ‚ÚÂ Î·È ÙÔ ·›Í·Ó ÛÙÔ ˙¿ÚÈ ∂ÁÒ ı· Â›Ì·È Ú ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ¿¯ÙË ·Ó ı· Á›ÓÂÈ √ ¤Ó·˜ ı· Ì’ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ ÏÔ˘Ï¿ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ÙÔÓ Û‚‹ÓÂÈ ™·Ó Ì·ÛÙÔ˘Úˆı›˜. . H ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ‰È΋ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ a eH a H ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù·ÎÙÒ Ê›ÓÔ Ô˘˙¿ÎÈ Û·Ó ÚÔ˘ÊÒ H ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ı‡Ì· ÌÔ˘ Û·Ó ¤¯ˆ Ô‡˙Ô Î·È ÌÂı¿ˆ H e a H ÎÈ ÔÈ ÔÏÈÙÛÌ¿ÓÔÈ fiÙ·Ó ı· Ì ‰Ô˘Ó ÌÂÏ¿ÓÈ ·ÌÔÏ¿ˆ a H a H √‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜. ÙËÓ ¿ÛÚË ÛÎfiÓË Û·Ó ÚÔ˘ÊÒ ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÎÙ‹Ì· ÌÔ˘. ∂πª∞𠶃∂∑∞∫π∞™ ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› Ì Ú¤˙· Û٤Έ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù·ÎÙÒ. Á›ÓÂÛ·È Â˘ı‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜... £Âfi˜ Î·È ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ™·Ó ÙÔ Î·ÏÔÈ›˜. ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜.. Û·Ó ¤¯ˆ Ú¤˙· Î·È ÚÔ˘Ê¿ˆ ÎÈ ÔÈ ÔÏÈÙÛÌ¿ÓÔÈ fiÙ·Ó ı· Ì ‰Ô˘Ó. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜.98) ª-140 O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜.O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜. ÌÂÏ¿ÓÈ ·ÌÔÏ¿ˆ ™·Ó Ì·ÛÙÔ˘Úˆı›˜.

ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó µ¿Ú· Ì¿Áη ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÎÈ ¿Û ÙÔ Ì·ÛÙÔ˘ÚÔ˘ÏÔ‡ÎÈ £¤Ïˆ Ë ÂÓÈ¿ Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÙÈ ÛÔ˘ Ó· ϤÂÈ ∫È ·’ Ù· Û›‰ÂÚ· Û· ‚Áˆ. ı· ÛÔ‡ ÍËÁËıÒ Ì·ÁÈfiÎÔ ] 2¯ ¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ª-141 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) .¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ∆˙fi‚ÂÓÔ˜ e d e d e ¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ù· ‚¿Ï·Ó Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ G G#G e d e ∆ÔÓ ·-¤Ú· Ó· ÙÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó ÎÈ fi. Ì¿Áη ı· ÛÔ‡ ÍËÁËıÒ £Â Ó· „‹Ûˆ ÙË ÌÈÎÚԇϷ Ó· ÛÙ· ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ô‡Ï· ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ £· ÛÔ‡ ÛÙ›ψ Î·È Ì·˘Ú¿ÎÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ¶ÚfiÛÂÍ ÌË ÙËÓ ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û‹Ì·ÓÛË Ì¿˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ] 2¯ £· ÛÔ‡ ÛÙ›ψ ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ Ù¤ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÛÔ˘ ªË ÌÈÏ¿˜ Î·È Î¿Ó ÌfiÎÔ.

˙ԇϷ ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·È Ì ÎfiÏÔ ¤Í˘ÓÔ ÙÔÓ Â¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ¢›¯ˆ˜ Ó· Ù· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ·’ ÙÔÓ ÔÏÈÛÌ¿ÓÔ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÛÈÁ·Ú¿ÎÈ ¢›¯ˆ˜ Ó· Ù· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ·’ ÙÔÓ ÔÏÈÛÌ¿ÓÔ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÛÈÁ·Ú¿ÎÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ª· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë. ƒÔ‚ÂÚÙ¿Î˘/¡ÈÎÔϤÛÎÔ C F d ŒÓ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ C F d ̘ ÛÙ· ¯ÔÚÙ·Ú¿ÎÈ· ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ F C F £¤ÏÂÈ Ó· ÊÔ˘Ì¿ÚÂÈ ¤Ó· ÙÛÈÁ·Ú¿ÎÈ F C d ª· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÚ¿ÁÎÔ.TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ. Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ™ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙڷοÚÂÈ ÔÏÈÙÛÌ¿ÓÔ ∫¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÚfiȉÔ. . οÔ˘ Ó· ÙË ÛÙ‹ÛÂÈ ŸÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ. Â›Ó·È Ì·ÙÈÚ¿ÎÈ C F C F £¤ÏÂÈ Ó· ÊÔ˘Ì¿ÚÂÈ ¤Ó· ÙÛÈÁ·Ú¿ÎÈ C F C d ª· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÚ¿ÁÎÔ. Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ™ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙڷοÚÂÈ ÔÏÈÙÛÌ¿ÓÔ ª· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë. Â›Ó·È Ì·ÙÈÚ¿ÎÈ ∆Ô‡ ’Úı ÌÈ¿ ȉ¤·.98) ª-142 TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ.

98) . ª-143 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∏ ‰ÚÔÛԇϷ. ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ g D g ÕÓˆ οو ¯Ù˜ Ù· οӷÓ g D g ÛÙÔ˘ ™È‰¤ÚË ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÂΤ C G ¶Úˆ›-Úˆ› Ì ÙË ‰ÚÔÛԇϷ C G ¿Óˆ ÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·ÛÙÔ‡Ú· C G ÛÙ‹Û·Ó η˘Á¿ ‰˘fi Ì¿ÁΘ C G ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì·ÙÛ·Ú¿ÁΘ ∆ÂÎÂÙ˙‹ ÌÔ˘. ‚¿ÛÙ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÛÔ‡ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Ì¿Áη˜ Ì ηËÌfi ∆Ô ¯·Û›ÛÈ ÎÈ ·Ó ÊÔ˘Ì¿Úˆ ÂÁÒ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ˆ ∂›Ì·È Ì¿Áη˜ Î·È ·Ï¿Ó˘ Ì‹Î· ÛÙÔÓ ÙÂΤ ¯·ÚÌ¿Ó˘ ª‹Î· ÌfiÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÙÂΤ Ó· ÊÔ˘Ì¿Úˆ ¤Ó· Ó·ÚÁÈϤ ¡· ÊÔ˘Ì¿Úˆ. Ó· Ì·ÊÈ¿Ûˆ Î·È ÙȘ ›ÎÚ˜ Ó· ͯ¿Ûˆ ªÂ˜ ÛÙËÓ ÙfiÛË ÌÔ˘ ÛÎÔÙÔ‡Ú· ‚Ú›ÛΈ ÁϤÓÙÈ ÛÙË Ì·ÛÙÔ‡Ú· ∏ ‰ÚÔÛԇϷ.

¶·ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜ G C D G ∑ԇϷ Û ÌÈ¿. ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ ‚Á‹Î· D C D G µÏ¤ˆ ÙÚÂȘ ÌÂ-. . ‚ÚÂ Û˘ ™ÙÚ¿ÙÔ ‚Á¿Ï’ ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÛÔ˘. Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· G C D G ™ÙË ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘. ‚Á¿Ï’ ÙÔ ¡· Ì¿˜ ·›ÍÂȘ ˙Â˚ÌÂοÎÈ Î·È Ì·ÁÎÈfiÚÔ Ù·ÍÈÌ¿ÎÈ √ ∞ÚÙ¤Ì˘ Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Î·È Ô ª¿Ù˘ Ó· Ì¿˜ ·›ÍÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) ª-144 ∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î·.∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î·. ÌÂÚ·Îψ̤ÓÔ˘˜ D C D G Î·È ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Í·ψ̤ÓÔ˘˜ ◊Ù·Ó Ô ª¿Ù˘ Î·È Ô ∞ÚÙ¤Ì˘ Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ Ô ÙÂÌ¤Ï˘ µÚÂ Û˘ ™ÙÚ¿ÙÔ.

ηÚʈً Î·È Ï·‰ˆÌ¤ÓË ¢˘fi ÌÂ̤ÙÈ·. ‚Ú ÌÔ˘ÚÓ¿˙ ÌÔ˘ ÙÂÏÒÓË ‚Ú ÌÔ˘ÚÓ¿˙ ÌÔ˘ ÙÂÏÒÓË ÙË ˙ËÌÈ¿ ÔÈfi˜ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ∫·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì‹Î·Ó Ù· ÏÈÌÂӷگ›· ∆ÒÚ· ÎÏ·ÈÓ fiÏ· Ù’ ·Ï¿ÓÈ· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ] 2¯ ◊Ù·Ó ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓË.∆Ô ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ∆ÛÈÙÛ¿Ó˘ g c g c g ∆Ô ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·.98) . Ù· ηË̤ӷ. ‹Ù·Ó ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓË ‹Ù·Ó ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓË. ̘ ÛÙÔ ÎfiÏÔ ‹Ù·Ó ÌÏÂÁ̤ӷ ∆ÒÚ· ÎÏ·ÈÓ fiÏ· Ù’ ·Ï¿ÓÈ· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ∆Ô ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ª-145 ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙÔ ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· B G# gB G# g ÙÔ ‚·fiÚÈ ·’ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· È¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›· B G# g B G# g ∆fiÓÔÈ ¤ÓÙÂη ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ¯·Û›ÛÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ f G# f G# g ∆ÒÚ· ÎÏ·ÈÓ fiÏ· Ù’ ·Ï¿ÓÈ· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ] 2¯ µÚ ÌÔ˘ÚÓ¿˙ ÌÔ˘ ÙÂÏÒÓË.

∆Ú›ÙË–¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ·. E ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‰Â›ÏÈ a d E a d E ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Î·È ÙËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ‰˘fi-ÙÚÂȘ ÚÈ˙ԇϘ ¯fiÚÙ· £¤ÏËÛ¿Ó ÁÈ· Ó· ÌÔ‡Ó ÛÙÔ Ì·Í¤ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡ÓÂ Î·È ÌÔ‡ Îfi„·Ó ÙȘ ÚÈ˙ԇϘ Ô˘ ÙȘ ›¯· ·fi ÌÈÎÚԇϘ ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ. . ͢ÓÒ Î·È ‚Ϥˆ ÙÔ ∑·Ê›ÚË ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ· ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ì’ ¿Ú·ÍÂ Ô ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÔ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ›Ӓ ˆÚ·›· ÈÔ Î·Ï¿ ÎÈ ·’ ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ] 3¯ ™ÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· Â›Ó·È ÈÔ Ê›Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›Ô Îϛ̷ ∫·È ∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· Ê¿Ù ̿ÁΘ.98) ] 3¯ ] 3¯ ª-146 ∆Ú›ÙË–¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ·. ‚Á¿ÏÙ ¯ÚfiÓÈ· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

Î·È Ó‡¯Ù· Î·È Ó‡¯Ù· ‰Â ÊÙ·›ˆ.ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô.98) . ÔÈfi˜ ¶ÚÈÓ Ó· Ì ο„ÂÈ Ë ¿ÈÛÙË. Ô Ã¿ÚÔ˜ Ó· Ì ¿ÚÂÈ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù¤ÙÔÈ· ÌÈ¿ ˙ˆ‹. ÁÈ· ‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ· „‡ÙÈη ̤ڷ °È· ‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ· „‡ÙÈη ̤ڷ ÎÈ ·Ó ›̒ ·Ï¿Ó˘. ‰Â ÊÙ·›ˆ. Ì ϤÓ ·Ï·ÓÈ¿ÚË ∫È ·Ó ›̒ ·Ï¿Ó˘. ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ηË̤ÓÔ g D# c D ÌÔÓ¿¯· ÂÛ‡ ·ÚËÁÔÚ›˜ οı ʷÚ̷Έ̤ÓÔ c D# D ªÔÓ¿¯· ÂÛ‡ ·ÚËÁÔÚ›˜ οı ʷÚ̷Έ̤ÓÔ c D# D ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô. Û‡ÓÙÚÔÊ ÈÛÙ¤. ÔÈfi˜ ∆Ô ÓÙ¤ÚÙÈ Ô˘ ’¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ Í¤ÚÂȘ ‹ÌÔ˘Ó. ‹ÌÔ˘Ó. ÊÔ˘Î·Ú¿˜. Ô Ã¿ÚÔ˜ Ó· Ì ¿ÚÂÈ ∆ÒÚ· Ì ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ÊÔ˘Î·Ú¿˜. Û‡ÓÙÚÔÊ ÈÛÙ¤. Ì ϤÓ ·Ï·ÓÈ¿ÚË ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù¤ÙÔÈ· ÌÈ¿ ˙ˆ‹. ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ηË̤ÓÔ ∆Ô ÓÙ¤ÚÙÈ Ô˘ ’¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ ¶ÚÈÓ Ó· Ì ο„ÂÈ Ë ¿ÈÛÙË. ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘/√ÈÎÔÓfiÌÔ˘ D g D# c D ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô. ª-147 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û¿˜ ÙÔ Ï¤ˆ ÎÏ·›ˆ ÎÏ·›ˆ Û¿˜ ÙÔ Ï¤ˆ ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ÂÛ‡ ÌÔÓ¿¯· ̤ÓÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ „‡ÙÈÎË ˙ˆ‹ Ó· ÌÔ‡ ÙËÓ ÁÏ˘Î·›ÓÂȘ ∞˘Ù‹ ÙËÓ „‡ÙÈÎË ˙ˆ‹ Ó· ÌÔ‡ ÙËÓ ÁÏ˘Î·›ÓÂȘ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ÂÛ‡ ÌÔÓ¿¯· ̤ÓÂȘ ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô. ͤÚÂȘ Î·È Ï˘¿Û·È ÙÔ ı˘Ì¿Û·È ÙÔ ı˘Ì¿Û·È Î·È Ï˘¿Û·È ∆ÒÚ· Ì ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.

98) ª-148 ∆· ÌÏ ·Ú¿ı˘Ú·. ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜ Î·È Ì’ ¿ÊËÛ˜ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ η̤ÓË ] 2¯ ] 2¯ •ÂÓÔ›ÎÈ·Û ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÎÈ ¤Ï· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ Ÿˆ˜ Î·È ÚÈÓ Ó· Û ıˆÚÒ ·’ Ù· ·Ú¿ı˘Ú¿ ÛÔ˘ ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. µ·Ì‚·Î¿Ú˘ D A D ¶ÂÚÓÔ‡Û· Î·È Û’ ·ÓÙ›ÎÚ˘˙· „ËÏ¿ ÛÙ· ·Ú·ı‡ÚÈ· e Î·È ÙfiÙ È· η̿ڈӷ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· D A h Î·È ÙfiÙ È· η̿ڈӷ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· ∂‹Á˜ Û’ ¿ÏÏË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÙÚÂÏfi˜ Á˘Ú›˙ˆ ªÂ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÎÈ ·ÓÒÊÂÏ· ‰·ÎÚ‡˙ˆ ] 2¯ ] 2¯ ] 2¯ ¶Ô‡ Ó· Á˘Ú›Ûˆ Ó· Û ‚Úˆ ÛÙË ÁË. .∆· ÌÏ ·Ú¿ı˘Ú·.

Ô‡˙Ô. Ó· Ù· ‰Â›Úˆ. Ù· Ì·Á¿ÛÈη ı· Ù· È¿Ûˆ. Ô‡˙Ô. ÙÔ ‚·Ú¤ıËη º¤ÚÙ ÎÈ ¤Ó· ÎÔÓȷοÎÈ Ô˘ Ù’ ÔÚ¤¯ÙËη ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘. µ·Ì‚·Î¿Ú˘ d F ™·Ó ÛÔ˘ÚÒÓˆ. Ó· ’Ó·È ¯¿ÛÈη ] 2¯ ] 2¯ ŸÏÔ Ô‡˙Ô. ¤ÊÙˆ οو Î·È Ï·ÛÒÓÔÌ·È F# d C F µ¿˙ˆ ÌÚÔ˜ Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ· Î·È ÛËÎÒÓÔÌ·È F# d C d µ¿˙ˆ ÌÚÔ˜ Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ· Î·È ÛËÎÒÓÔÌ·È ] 2¯ ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ Ì ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó ¶¿ÏÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ›۷È. ª-149 ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘. ÌÔ‡ ʈӿ˙Ô˘Ó ] 2¯ ] 2¯ ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘.98) .

ı· Û ÎϤ„ˆ ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ı· ’Û·È ÌfiÓË ™’ ·Á·Ò Î·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ. . µ·Ì‚·Î¿Ú˘/°ÎÔ‡Ù˘ D D# D D# D ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ.98) ª-150 ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ.∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ. ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ı· ’Û·È ÌfiÓË ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ı· ’Û·È ÌfiÓË. ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÎÈ ·Ó Ì ÛÊ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÎÈ ·Ó Ì ÛÊ¿˙ÂÈ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Û’ ·Á·Ò Î·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ™’ ·Á·Ò Î·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ. ·ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ c g D D ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ. Î·È ı’ ·Ó¤‚ˆ Ó· Û ÎϤ„ˆ D h D Î·È ı’ ·Ó¤‚ˆ Ó· Û ÎϤ„ˆ £· Û ÎϤ„ˆ ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ.

ÎÈ fiÏÔ ÎÏ·›ÂÈ √ Ì·Î¿Ï˘ ÙË Ï˘¿Ù·È. ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ¿ÂÈ ŒÙÛÈ ÙÔ ’ıÂÏÂÓ Ë ÌÔ›Ú·. ÙËÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ·ÚÓ¿ÎÈ æ‹Û ÙÔ Ì ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ. ª-151 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∂ϤÓË Ó· ’Û·È ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ™·Ó Ù’ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ Ì·ÚÌÂÚ¿ÎÈ Ó· Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ŒÏ· ‰ˆ ‚Ú ∂ÏÂÓ¿ÎÈ.98) . ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú·. ÛÙ¤ÎÂÈ. ÁÈ·Ù› ı· ’Úıˆ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú·. οı ‚Ú¿‰È ÙË ı˘Ì¿Ù·È ∫È Ô Ì·Ó¿‚˘ Û·Ó ÂÚÓ¿ÂÈ. ‚Ú ÙÈ ¤¯ÂÈ Ë Î·ÎÔÌÔ›Ú· d c d ŒÓ· Á¤ÚÔ ¿ÓÙÚ· ¤¯ÂÈ ÎÈ Ë Î·Ë̤ÓË ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ d g ∫¿ı ̤ڷ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ÎÈ ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÊÏfiÁ˜ ‚Á¿˙ÂÈ d c d ¡¤· ›̷È. Ó· ÛÔ˘ Û‚‹Ûˆ ÙÔ Ê·ÚÌ¿ÎÈ ∆Ô ’Ì·ı ÙÔ ¯·Û·¿ÎÈ. ÙÈ Ó· οӈ. Á¤ÚÔ˜ Ó· Ì ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ∂ÍÂfiÚÙÈÛÂ Î·È Ï¤ÂÈ. ∂˚ÓÙ˙ÈÚ›‰Ë˜ d g d ∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú·.

Î·È ÌfiÓÔ Ì ·Ú¿ÙËÛ˜ ª·˙› ÛÔ˘ ÂÁÒ Ù˘Ï›¯ÙËη.°È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ µ·Ì‚·Î¿Ú˘ D ∞ D °È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ¯·Ú¿ÌÈÛ· Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘ D ∞ D ª·Ì¤Û· Ì ηٿÛÙÚ„˜. ÍÂ̤ı˘Û· Î·È Ì·‡ÚÔ ‰¿ÎÚ˘ ÁÈ· Û¤Ó· ¤¯˘Û· “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ì ÙÚ¤Ï·Ó·Ó Ù· οÏÏË ÛÔ˘ ∫·È οı ‚Ú¿‰È ÂÚ·ÙÒ.98) ª-152 °È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ . Ù· ›Óˆ Î·È ·Ú··ÙÒ ∂̤ı˘Û·. Ì¿Ó· ÎÈ ·‰¤ÚÊÈ· ·ÚÓ‹ıËη ¶Ï·Ó‡ÙÚ· ÛÙËÓ ·ÁοÏË ÛÔ˘.

98) .T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· µ·Ì‚·Î¿Ú˘ a T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· ‹Ú·Ó a ‚ÂÚÁԇϘ Î·È Ì ‰Â›Ú·Ó C G C µÂÚÁԇϘ Î·È Ì ‰Â›Ú·Ó d g a Î·È ÙËÓ ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ‹Ú·Ó T· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ì ο„·Ó Ô˘ ¿ÏÏÔÓ ·ÁηÏÈ¿Û·Ó ¶Ô˘ ¿ÏÏÔÓ ·ÁηÏÈ¿Û·ÓÂ Î·È ‰ÂÓ Ì ÏÔÁ·ÚÈ¿Û·Ó M’ ·˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi Ûο„ ÙËÓ Á˘ ‚·ıÈ¿ Ó· Ìˆ ™Î¿„ ÙËÓ Á˘ ‚·ıÈ¿ Ó· Ìˆ Ó· ÌËÓ Û ‚Ϥˆ Î·È ÔÓÒ T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· ª-153 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

∫·Ï‡‚È· ÎÈ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ÎÏ¿„·ÓÂ Û·Ó ÙÔ Ì¿ı·ÓÂ. Ó· Ì¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹-ÛÂȘ √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÎÈ Ë ∫ÔÎÎÈÓÈ¿. µ·Ì‚·Î¿Ú˘ e GD G e GD e ¶Ô‡ ’Û·È Î·Ë̤Ó ∫¿-‚Ô˘Ú·. Ô˘ ’Û·È ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ¢ÂÓ Û Í¯ӿÌ ∫¿‚Ô˘Ú· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÁÏÂÓÙ¿Ì ∞Îԇ̠ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÔ˘ ÎÈ fiÏÔ Û ÌÂÏÂÙ¿Ì “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ó· ÁÏ˘ÎÔÙÚ·ÁÔ˘‰‹-ÛÂȘ e GD G e GD e ¡· ÂȘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fi-ÌÔÚÊ·.O ∫¿‚Ô˘Ú·˜. . Ô˘ ’Û·È ‚·ıÈ¿.98) ª-154 O ∫¿‚Ô˘Ú·˜.

∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ µ·Ì‚·Î¿Ú˘ µ F B F B g G#f g Bf g ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡ÓÂ. ·Ó Â›Û·È Ì¿Ó·. ¤Ï· ÚÈÓ ÌÂ.98) . ·¯ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ì¿Ó· Î·È ÔÓ›˜ ŒÏ· ÌÈ¿ ̤ڷ. ·¯ ¤Ï· ÚÈÓ Ì ‰ÈοÛÔ˘Ó ∫Ï¿„ ӷ Ì’ ·-. ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ Û‹Ì·ÓÙÚ· ™˘ÁÁÚÔ‡ Î·È ¶·Ú·‹ÁÌ·Ù· ∞Ó Â›Û·È Ì¿Ó·. ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘-ϷΤ˜ B G# f g B f g ∆’ ∞Ó¿ÏÈ Î·È. ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó. Î·È °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤˜ ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡ÓÂ. ·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó. ÌÈ¿ ̤ڷ Ó· Ì ‰ÂȘ ŒÏ· ÚÈÓ ÌÂ. Ó· Ì’ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ª-155 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ÛËΈı›ÙÂ Î·È ·Ú¯›ÛÙ ÙÔ ¯ÔÚfi | 2¯ √ °ÈÔ‚¿Ó ∆Û·Ô‡˜ ‚·Ú¿ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÙÔ˘ ÁÏ˘Î¿ ÎÈ Ë ÎÈı¿Ú· ·ÎÔÏÔ˘ı¿ÂÈ ÙÔ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ÛÈÁ¿ | 2¯ º¤Ú ηÂÏ¿ ÚÂÙÛ›Ó· ÛÙÔ˘ ∆Û·Ô‡ÛË ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ...98) ª-156 | 2¯ °ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜. ÙÔ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ‚·ÚÒ ∂ÌÚfi˜ Ê›ÏÔÈ. ∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ.°ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜. ∂˚ÓÙ˙ÈÚ›‰Ë˜ D. Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) . Û·Ó Ôı¿ÓÂȘ ÙÔÓ Ù˙Ô˘Ú¿ ÙÈ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂȘ ] 3x ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË. Ì¿ÚÌ· ¶¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ ÕÓ·„¤ ÙÔ Î·È Û‚ËÛ¤ ÙÔ ÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ Û·ÚÌ·ÙÛ¤ÙÔ ] 3x °ˆ ÙÔ ·Ó¿‚ˆ. Ô‡ ÙËÓ Â›¯Â˜ ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· ◊ÌÔ˘Ó· ÛÙË ÁË ‚ÂÏfiÓÈ ] 3x Ô˘ ·Ù¿˜ Î·È Û’ ·Á΢ÏÒÓÂÈ ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË. Ì¿Áη Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· d D# d c d ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ‚ÚÂ.¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ªÔ˘ÊÏÔ˘˙¤Ï˘ d g F D# F d a d ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ‚ÚÂ. ÂΛÓÔ Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ Î·ÎÔÌÔ›ÚÈ ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ] 3x ] 3x ª-157 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) ª-158 ™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ . ÙË ÚÂ˙¤Ú‚· ı· ÙÔ‡˜ ¿Úˆ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ÙË ÚÂ˙¤Ú‚· ı· ÙÔ‡˜ ¿Úˆ ª· ÂÁÒ ¿ÓÙ· ‚ÔχÔÌ·È. ÁÈ·Ù› ÙËÓ ۷ÏÙ¿Úˆ Û οӷ ·Ì¿ÍÈ °ÂÚÌ·ÓÔ‡. ı· Û·ÏÙ¿Úˆ. ı· Û·ÏÙ¿Úˆ. ı· Û·ÏÙ¿Úˆ.™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ °ÂÓ›ÙÛ·Ú˘ c g D# D ∑ËχԢÓÂ. ı· Û·ÏÙ¿Úˆ. ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÓÂ. Î·È ¿ÓÙ· ÙË ÚÂÊ¿Úˆ £· Û·ÏÙ¿Úˆ. ÙË ÚÂ˙¤Ú‚· ı· ÙÔ‡˜ ¿Úˆ µÂÓ˙›Ó˜ Î·È ÂÙڤϷȷ ÂÌ›˜ Ù· ΢ÓËÁ¿Ì ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ Î·È Ê›Ó· ÙËÓ ÂÚÓ¿Ì £· Û·ÏÙ¿Úˆ. ÙË ÚÂ˙¤Ú‚· ı· ÙÔ‡˜ ¿Úˆ √È °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì¿˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó. ÒÛÔ˘ Ó· ÛÎÔÙˆıԇ̠£· Û·ÏÙ¿Úˆ. ÁÈ· Ó· ʯ·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó Dc D c D c D c D £· Û·ÏÙ¿Úˆ. ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ó· Ì ‰Ô‡Ó ª·Ù›ÚË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì ‰Ô˘Ó. Ì· ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ‡˜ ·Îԇ̠∂Ì›˜ ı· ÙË Û·ÏÙ¿ÚÔ˘ÌÂ.

98) . Ì¿Ó· ÌÔ˘. Ì¿Ó· ÌÔ˘. Ó· Ì’ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ g f N· Ì’ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ ∞’ ÙËÓ Ô‰fi ÙÔ˘ ™ÂÎÂÏ‹ Ì ¿Ó ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ ∫È ÒÚ· ÙËÓ ÒÚ· ηÚÙÂÚ›. ª-159 ] 2¯ ] 2¯ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.∆Ô X·˚‰¿ÚÈ. Ô Ã¿ÚÔ˜ Ó· Ì ¿ÚÂÈ √ ÿÚÔ˜ Ó· Ì ¿ÚÂÈ °È·Ù› Â›Ì·È ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ ¢ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒÓ ·È‰› ÛÙ· Û›‰ÂÚ· ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ™Ù· Û›‰ÂÚ· ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ∆Ô X·˚‰¿ÚÈ. µ·Ì‚·Î¿Ú˘ g d C f B G# g ∆ڤ̷͠ÓԇϷ fiÛÔ ÌÔÚ›˜. Ùڤ͠ÁÈ· Ó· Ì ÛÒÛÂȘ g d C f B G# g ∫È ·’ ÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ. Ó· Ì’ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂȘ B F B F B ∫È ·’ ÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ.

οÚÁ· ÓÙ ̷ÁΤ °È·Ù› ÊÙÈ·Í¿Ú ÛÙÔ ÌÈÓÔ‡ÙÔ ÓÙ ‰Ô˘ÏÂÈ¤Ó ÕÓÙ Ϸ ÊÔ˘Ì¤ÓÙÔ. ÊfiÔ ÓÙ’ ·Ú¯ÂÏ¤Ó ŒÛÙ ̿Áη˜. ¿ÓÙ µÔÙ·Ó›Î Ô ÈÔ ÓÙ·˝Î ∫È ¤ÓÙÚÂ.. ¿Ï· È Î·È ÊÈÎ ÂÍËÁÈ¤Ù·È ·ÏÂÏÂٛΠd F C d F C d ™Ù· ÓÙ ÌÔ˘˙ԢΤ ÓÙ ηÌ·Ú¤Ó. ¿Ï· ÓÙ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô Î·Ú¤Ó F ÕÓÙ Ϸ ÊÔ˘Ì¤ÓÙÔ Î·È Ì·ÊÈfiÚ Ì Ù ÁÎÔÌÂÓ¤ÙÂ Ô ÌÔ˘Ê¤Ó F C d ∫·È Ë ∞ÁÁ¤Ïˆ ·ÙÈ̤ÓÙÔ.. ̤ÓÙÚÂ.ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ∑·ÁÔÚ·›Ô˜ a G a G a ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ µÔÙ·Ó›Î.98) ª-160 ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ. ¤ÛÙ ÌÂÏ·Ï›Î. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ηχÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ ∂. 3 = ·Ú¿ÌÂÛÔ˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·. 2 = ̤ÛÔ˜.OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ E e 1 3 3 2 2 A a 3 1 2 3 1 2 C 1 2 4 3 D d 2 1 3 3 1 2 X X G 4 1 2 1 = ‰Â›ÎÙ˘. ÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ. G. ∞. 4 = ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. E. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. à = Ë ¯ÔÚ‰‹ ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È.98) . H. D. ™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ fiϘ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∏ Î·È h Ì ÙȘ ∞ Î·È a ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ F# Î·È f# Ì ÙȘ ∂ Î·È e Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜. Ò˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ “·Ú¿ÁÔ˘Ì” ¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. OÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂7 Î·È ∞7 Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “‚‰fiÌ˘”. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙȘ Ì ÙȘ ∂ Î·È ∞ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜. ∞˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ “ÙÂÙÚ·Ï‹˜” Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.98) . “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. OÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Â›Ó·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “ÂÏ·Ùو̤Ó˘”. ∂›Û˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ D# Î·È d# ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙȘ C Î·È d Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙfiÓˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜.ªÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú· F# f# 1 1 1 1 2 1 4 4 3 3 1 1 H h 1 1 4 2 3 4 2 3 1 1 1 1 D# d# 1 2 4 2 1 3 3 1 X 4 X X E7 A7 4 4 3 1 2 3 1 2 D°/F°/G#°/H° A°/C°/D#°/F#° 1 4 4 2 3 1 1 3 X 2 X 1 OÈ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ò˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ “Ì·Ú¤” (¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ·Ù¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚ‰¤˜) ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜.

∂Âȉ‹ Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÓÔ. ÔÈ ‰‡Ô Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·). fiϘ ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÛÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ Â›Ó·È “Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÛ·›· ¯ÔÚ‰‹ (. A.OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿* 1 d 2 3 1 D 2 4 1 c 2 4 1 C 2 4 3 d/F 1 2 4 E 1 1 1 E 1 3 4 e 1 1 1 e 1 3 3 A 1 2 3 a 1 2 ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿. ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. ∫·È ‰Ò. D. OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙ˜ D. * ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.¯.98) . ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ȷ̷ۛٷ ηٷ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚ¿ÙÛÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Œ¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi È¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ì·Ù˙fiÚÂ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÌÈÓfiÚÂ. (™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ a Î·È d ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·.98) . E.) OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ C. A. ∆Ô ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. G. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ. A. ™ÙÔ Û¯‹Ì· Ë ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. ÛÙȘ ÓfiÙ˜ G.OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ d (a) 3 2 1 D (A) D7 (A7) 3 4 4 2 2 1 1 a (e) 3 2 1 A (E) A7 (E7) 4 3 2 4 1 1 X X E°/B°/G°/C#° (H°/F°/D°/G#°) 3 4 1 2 OÈ ÙÔÓÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. D. Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·È¯ıÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. D.

ªÂ ÔÈ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ã. ∆È ·Ú·¿Óˆ ¤¯ÂÈ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ·fi ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™ÎfiÈÌ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û¯ÔÏÈο. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ·Ï¿Óı·ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ˆ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÛÎÚ›ÙÔ. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ οÔÈÔ˜. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.98) . ›¯Â Ù· ʇÏÏ· Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ¤Ó· ÓÙÔÛȤ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. O °È¿ÓÓ˘ º·ÚÌ¿Î˘ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ “ÛÎÚ›ÙÔ˘”). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï·ÙÈ¿. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎ·Ó “¿ÍÈ·” ÁÈ· ¿ÏϘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜.∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡” °È·Ù› ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ ÓÙÔÛȤ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Ì·ÁÂÈÚ‡·Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ. ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. η٤‚·Û ÙÒÚ· Ù· ÛÎÚ›Ù· Ó· Ô‡ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È”. Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ÙÔ‡ ϤÁ·ÌÂ: “ÕÈÓÙÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¿Ú· ÔÏϤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ٤ÙÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ˆÚ·›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ”. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË. fiÙ·Ó ÙÔ Î¤ÊÈ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿Ú¯È˙·Ó ÎÈfiÏ·˜ Ó· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ. °È¿ÓÓË. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ·ÏÔÔ›ËÛË ‹ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ÂıÓÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiÏ· Ù· Èı·ÓÒ˜ “·Ú¿ÍÂÓ·” ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ‰Ò. – ∞˘Ù¿ Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Û’ Â̤ӷ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò. “™ÎÚ›Ù·” ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ô Î¿ı ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ Ï›Ô˘Ó. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ: – ∞˘Ù¿ Ô˘ οÔÙ ¿ÎÔ˘Û· ÌÈ¿ ·Ú¤· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ fiÏË Ì·˙› Ì ΤÊÈ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ. ∂›Û˘. Œ¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ. ›Ù ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ÁÈ·Ù› ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÚÌËÓ¢ı› ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ›Ù ڢıÌÈ΋ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ÙÔ ÂfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ· Ó· ڛ͈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÛˆÛÙfiÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ÒÛÙ οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯¤ÛË.. fiˆ˜ ı· ‰Â›ÙÂ.98) . ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ (ÙȘ ÂÚÈÛÛÔÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜) fiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. ¤Óˆ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. º˘ÛÈο ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ¢ÂÓ ı¤ÏËÛ· Ó· ÂÂÓ‰‡Ûˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛˆ Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ·˘ÙÒÓ. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ “ÛÎÚ›ÙÔ˘” Â›Ó·È ·ÏÈ¿.ªÂ ÙÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ”. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ (Û˘Óı¤ÙË Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡). ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ. ›Ù ıÂÌ·ÙÈ΋. Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ “·fiÙÔ̘” ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‚¿Ïˆ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÌÈ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÛÂÈÚ¿.. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÓÔÌ·. ∂ÁÒ Í¤Úˆ fiÙÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿ Ù· ϤÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Î·ÓfiÓ·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘. °È· Ó· ·ÔʇÁˆ ÙÔÓ ÚfiÛηÈÚÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·-‰˘fi ¯ÚfiÓÈ·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÂΛ. ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÂÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∆È Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· οو ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ (ȉ›ˆ˜ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜) ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ÂΉÚÔ̤˜. Ÿˆ˜ Û οıÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ. OÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ·È̷͛ÙÔ˜ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ – ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ô Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ – Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏϤ˜. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϋÍÂÈ Î·Ó›˜ Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ› fiÏÔ˘˜. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ (ȉȷ›ÙÂÚ· οÔÈÔÓ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜) Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı¤ÏÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È. °È·Ù› Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿. ·Ó Î·È ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔȯ›Ô. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ¤Áڷʘ Î·È ÙË ÌÂψ‰›· Ì ÓfiÙ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ˜: – ∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfi Î·È ÂÏ·ÊÚ‡. ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò.. ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò. ÔÏϤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ Â·ÓÂΉfiÛÂȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Â·Ó¤Î‰ÔÛ˘. °È·Ù› Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ‚¿˙ÂȘ ÌÈ¿ ÙÂÏ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ fi¯È. – ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ¿Ó Û ̛· ÛÂÏ›‰·. ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‚ÚÂı› οÔÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘. ∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÂψ‰ÈÒÓ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÍÂʇÁÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ “ÛÎÚ›ÙÔ˘”. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÎÔ˘‚·ÏÈ¤Ù·È Â‡ÎÔÏ· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË (Ù·Í›‰È·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙË ÌÂψ‰›· ÁÈ· ÌÂÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞˜ ÌËÓ Û¿˜ Ê·ÓÂÚÒÛˆ Î·È fiÏ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ “ÛÎÚ›ÙÔ˘”. ™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ï‹ÚÂȘ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Ô˘ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌË.98) . °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.°È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÙËÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ÚÒÙ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ÎÏ)..

·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ¶ÚÒÙÔÓ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ¿ Ôχ ηϋ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ∂›Ì·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÛÂ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ‚‰fiÌ˘ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË. ™˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ‚‰fiÌ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ. ∂›Û˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛˆ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙȘ ‰È·ÎÚ›Óˆ.98) . Û ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚¿ÏÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ‹ Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ‹ Ó· ·Ê·ÈÚ¤Ûˆ οÙÈ.ÙÈ Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·. ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÍÔÈΛˆÛË fi¯È ÌfiÓÔ Û ̛· ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Îϛ̷Θ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÔ˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. °È·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÓfiÙ˜. ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∆Ô ·›ÍÈÌÔ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ! ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÔʇÁˆ Î·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·Ï¿ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Û·˜. O ÙÂÏÈÎfi˜ ÎÚÈÙ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜: ¶¿ÚÙ ÙËÓ ÎÈı¿Ú· Û·˜ Î·È ·›ÍÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.°È·Ù› ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Û ÌÂÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È Û ٤ÙÔÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙfiÓÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜! ∫¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ (‹ ÏÈÁfiÙÂÚ˜) Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ·fi fiÛ˜ ‰Â›¯ÓÂȘ. ·ÎfiÌ· Î·È ÔχÏÔΘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. º˘ÛÈο. °È·Ù› ·ÔʇÁÂȘ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ‚‰fiÌ˘. ¶fiÛÔ ÛˆÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂȘ. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ·›ÍÈÌÔ ‹ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˜! ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Û ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È Î·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ı¤Ì· ÁÔ‡ÛÙÔ˘. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤ÏÂÍ· ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÌÓ‹ÌË Ì·˜ Ì¿˜ ÍÂÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi fi.

Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ . ȉȷ›ÙÂÚ· Û ηΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ʈÙÈÛÌÔ‡. ÂÓÒ Ù· ʇÏÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Êı›ÚÔÓÙ·È Î·È Ó· ÛΛ˙ÔÓÙ·È. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ì·È Ôχ ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙÔ˘ Internet. ÔÏÏ¿ ˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙ÂȘ Î·È ÛÙÔ Internet. ∞Ú¯Èο ¤ÁÚ·Ê· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ʇÏÏ· Ô˘ Ù· ¤‚·˙· ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË Û οÔÈ· ÓÙÔÛȤ. ∏ ηı·˘ÙÔ‡ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊËÛË ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¶fiÛÔÓ Î·ÈÚfi ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΘ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂοÛÙÔÙ ÓfiÙ· Ù˘ ÌÂψ‰›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘Á¯ÔÚ‰›·.¯. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÒ Ó· ‚Ú›ÛΈ Î·È ÂÁÒ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı¤Ïˆ. ÂÓÒ ÙÔ G ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó. ª‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ οÔÈÔ˜ Ó· ÛÔ‡ ÂÈ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠οÔ˘-οÔ˘ Î·È ˘Ê¤ÛÂȘ. ŒÙÛÈ. ·Ó “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ï· ‰›ÂÛË ÌÈÓfiÚÂ.Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ SOL+ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ŸÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô fiÁÎÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÙÔÛȤ ·Ú·¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿Ï·. ∂›Û˘. ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∏ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ.98) . οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿ ÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ÔχÙÈÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ¤¯ˆ Û ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓÙ›Ù˘Ô. ¶Ò˜ ÛÔ‡ ‹Úı ·˘Ù‹ Ë È‰¤·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›Ûˆ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛÔ. ªÂ ÙÈ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂȘ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ”. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· FrameMaker Î·È ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Illustrator Î·È Photoshop. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂډ¢Ù› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· b. ÙfiÙ ‹Ú· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. Û ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ‹ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂȘ ÂÚ¿ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‚Úˆ οÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ‹ıÂÏ·. ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. O ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ˘Ê¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈÎfi˜: ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜.

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜. ∂›Ù ¤¯ÂÙ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î¿ÔÈ· Ï¿ıË. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ (fiˆ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ËıÂÏË̤Ó˜ “·Ú·ÊˆÓ›Â˜”). ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ.Û ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ÌÂψ‰›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÓfiÙ· ªπ. ∂›Ì·È ¢ÁÓÒÌˆÓ ÁÈ· οı ÚfiÙ·ÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ “ÛÎÚ›ÙÔ˘”. ›Ù ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜. Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Í·Ó¿. “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6. Ë Û˘Á¯ÔÚ‰›· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÓfiÙ·.98) . Œ¯ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Â›Ó·È ÙÔ “ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˘Ù›” Î·È Ë ›ڷ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜. ›Ù οÙÈ ‰ÂÓ Û¿˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂ӉȷʤÚÂÛ·È. ı· ‹ıÂÏ· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜.

.........ª-155 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿ ...... ¶-41 ∞.. οÓÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ¿ÓÙ· ....... ª-150 ÕÓıÚˆ ·Á¿· .... °-79 ÕÓÔÈÍÂ..................°-56 ∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁÈÓfi ....∫-72 ∞fi„ ͷӷگ›Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ ...............°-3 ÕÛÚ· ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ............................................................ ∫-94 ∞Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓË ...∫-118 ÕÛ Ì ¿ÏÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ............. ¿ÓÔÈÍÂ.......................................... °-6 ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯· Î·È Û¤Ó·Ó ....∞-131 ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ ........... ∞-170 ∞ÁˆÓ›· ............... ∫-162 ∞ıËÓ·›ÈÛ· .. °-166 ∞Ó Ì' ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi .......∫-53 ∞fi„ οÓÂȘ Ì·Ì ............... ¶-39 ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ .... οÓÙ ¤-......... ∞-94 ∞Ó¿ÌÓËÛȘ ................................................. ÎfiÎÎÈÓ·... ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È .. ∞-60 ∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ................ ª-126 ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ ................... ‚·ÚÈ¿-‚·ÚÈ¿ ......................¶-111 ∞Û' ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ .∫-72 ∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıԇ̠..................∞-139 ∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· .. ª-113 ∞›ÓÈÁÌ· ........∫-169 ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿Ú ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ...........................°-68 ∞˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ÂÁÒ Ù' ·ÎÔ‡ˆ ‚ÂÚÂÛ¤ ...............¶-148 ∞' Ù' ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ..............................¶-189 ∞fiÎÏËÚÔ Ì ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .......... ∞-137 ÕÎÔ˘ ˆ˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ .ª-116 ∞fi ÌÈ¿ ÁÏ¿ÛÙÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı· Îfi„ˆ ¤Ó· ...°-175 ÕÛÚÈÛÂ Ë ÎÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ...................................................¶-88 ∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ ..∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ..... ÌÏ . ∫-71 ∞Ó ı˜ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ...................°-2 ÕÛ Ì ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÛÎÔÙÔ‡Ú· .................... ʇÁ ......∫-87 ÕÛ Ì ӷ οÙÛˆ Ï¿È ÛÔ˘ ÎÈ fi.. ∞-188 ÕÓ·„· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÎÈ ¤‰ˆÛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ........ ∫-21 ∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿ .........ª-8 ∞fi„ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÙÛ¤Ë ............................................°-198 ÕÚÚˆÛÙË Î·Ú‰È¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ........ ∞-40 ∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ .........¶-208 ∞fi„ ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ .............∫-44 Afi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ...... ¤ÁÈ· ÌfiÏ· ............∞-60 ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ‰È΋ ÌÔ˘ ..ª-94 ∞˜ ·Ó ÛÙËÓ Â˘¯‹ Ù· ·ÏÈ¿ ...................∞-6 AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ÎÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· ........°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ A ∞..... ∫-76 AÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ‰ÈÏÔÂÓȤ˜ ̤۷ Û' ¤Ó· ........ ∫-230 ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ ....................................... ΛÙÚÈÓ·........ °-142 ∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ...........................°-17 ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ........¶-123 ∞Û' ÙËÓ Ó· ϤÂÈ .....................................¶-93 ÕÔÓË ˙ˆ‹ ................. ∞-95 ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË ................................................... ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ............. ª-89 ∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ . ∞-192 ∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) ............................°-212 ∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿.........¶-133 ∞ÔχÔÌ·È ............∞-18 ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ..... ª-135 ÕÈÓÙÂ................. °-5 ∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ..........¶-49 ∞fi„ ÛηÓÙ·ÏÈ¿Ú· ÌÔ˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ .............. ∞-46 AÁfiÚÈ ÌÔ˘.............ª-48 ÕÓˆ οو ¯Ù˜ Ù· οӷÓ ...°-174 ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ...............¶-76 ∞fi„ Ϥˆ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ ...ª-33 ∞˜ ‹Ù·Ó Î·È Ó· ¤ı·ÈÓ· ÍË̤ڈ̷ .... ¶-92 ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ................. ÛÙÔÏ›‰È ÌÔ˘ ........................ ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ... ∞-50 ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ............¶-228 ∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ ........∫-113 A' ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ .................∞-151 ∞Ô‚Ú·‰›˜ ÍÂΛÓËÛ· (÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ) ..................................∞-149 ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙ . ∞-133 ∞Ï‹ÙË Ì' ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .... ∫-164 ÕÓÔÈÍ ¤ÙÚ· ................. °-170 ÕÏ· ! .............. ∫-203 ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤........ ¶-132 ÕÈÓÙÂ..................¶-73 ∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ................................................................∞-118 ÕÙÙ·Ú˘ ........ °-70 ∞Ó Â›Ó·È ÎfiÛÌÔ˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ..................¶-2 ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ ....... ∞-117 ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ .........ª-143 ∞Í›˙ÂȘ ÔÏÏ¿ ...........∫-213 ∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ ......... ∞-65 ∞Ó ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ ÂÚËÌÈ¿ .................... ˆÚ·›· ...... ¶-131 ∞Á¿Ë Ô˘ 'ÁÈÓ˜ ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ .......¶-185 ∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ......... °-54 ÕÌ· ı˜ Ó· ʇÁÂȘ..∞-16 ∞fi ÈÙÛÈڛη Û ϤÁ·Ó Ì·Ì¤Û· ................∫-80 ∞ÔÎÔÈÌ‹ıËη ........................... ¶-171 ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ .................................. ∫-131 ÕÓ·„ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ................... ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ......... ∞-93 AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ .......................................................................................ª-140 ∞fi ÙÔ ∆ÚˆÈÎfi οÛÙÚÔ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë .....................................ª-117 Afi„ ı· ÛÔ˘ ÔÚÎÈÛÙÒ ˆ˜ Û' ·Á·¿ˆ ......... ÛËÌ¿‰È ˆ˜ ........................... ∞-187 ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù· .................................................. ª-37 ∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù¤˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ....ª-29 ∞ÚÁ¿-·ÚÁ¿...............°-113 ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ...... ∫-147 ∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ .......................¶-182 ∞fi„ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÛÔ˘ ı· ÛÙÔ ........................°-65 ÕÛÚË Ì¤Ú· ....... ¶-143 ∞Ó¤‚· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔ˘ .....∫-96 ÕψÛ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ‰›¯Ù˘ ................... ª-35 ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· ......................................................................ª-1 ∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ..... ∂ÚË... ª-57 ∞Ó ÛÙ›ÏÂȘ Ì‹Ó˘Ì· ¯·Ú¿˜................ ∞-13 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ........¶-23 A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› .....∞-71 ÕÚÓËÛË ....................................... ∫-59 ∞Ó ı¤ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ‚Ú·‰˘Ó‹ ÛÙËÓ fiÏË ............................ÙÈ .................... ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÚÈÓ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ....... °-141 ∞ÂÚÈÎfi ..................... °-37 ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ..............................................°-150 ∞' ÙÔ Úˆ› ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ì¤Û· ............................ ∫-103 ∞ÓÓԇϷ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ..... °-138 ÕÓÓ·............... ¶-154 ∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó' ·ÎÔ‡ÛÂȘ ... ¶-207 AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ................................... °-80 ÕÓÔÈÍ· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ ËÁ¿‰È Ó· ÔÙ›˙ˆ ..............................................∫-167 ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ....... ∫-193 ∞ı‹Ó· ............¶-77 ∞¿Óˆ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ ..................................................................... ¶-17 ∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ. ¶-26 ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· X›Ô ÙÚ¿‚ËÍ ....°-48 ∞fi οو ·' ÙÔ Ú·‰›ÎÈ .. Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ..............¶-75 ∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘ ÓÔ˘ ....∫-211 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.............................................∫-234 ÕÛÚ·......ª-39 ∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ........... °-144 ÕÓÔÈÍ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ .....................................................................ª-65 ∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ì ÛʛͷÓÂ Û·Ó ¤ÓÛ· .......... Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ..........∫-165 ∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ '¯ÂȘ ʇÁÂÈ ...... ÌËÓ ÎϷȘ ....................................................98) ........................ ∞-97 AÓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ú¿ÁÈÛ ......... ª-69 ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ..................¶-64 ÕÛ Ì ÛÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ.ª-57 ∞Ú›ÏË ÌÔ˘ ...... ¤ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ... ª-119 ∞ı·Ó·Û›· ........................... ∞-1 ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) .........°-209 ∞·ÏÏ¿¯ÙËη ·fi Û¤Ó· .................. ∞-187 AÓ ı˘ÌËı›˜ Ù' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ........

...................¶-42 ¢¤Î· ·ÏÈοÚÈ· .......¶-190 °Ï˘ÎÂÈ¿ ª·Ú¿Ù· ............ª-93 °È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ............. ¶-33 µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη .. ∫-95 AÊÈÏfiÙÈÌË .........................∫-128 °È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ..........∞-34 °È·ÛÂÌ› ÌÔ˘ Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ ‰Â ‚·ÛÙÒ ................................ ‰ÂÓ Â›Û·È Ê›ÏË ...... ‰ÂÓ ÌÔÚÒ .......... ¿Ì ............ ∫-19 °ÂÈ¿ ÛÔ˘................ ¶-211 A¯ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË ...................................... ∞-114 ∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·.°-47 °‡ÊÙÈÛÛ· ÙÔÓ Â‚‡˙·Í ................ ∫-127 ∞¯ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· .....................∞-125 °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ .................. °-176 °¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ........∞-140 °È· Ó· ‚ÚÂȘ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ·...... ∫-10 ∞¯ Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È............¶-82 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÏÔ‡ÙË Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ Î·È ............ ¶-14 ∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ ..................................... ∞-179 ∞˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂȘ ÛÎÔÙÂÈÓfi ......................................∞-135 °È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ .... °-216 µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ .∞-162 °È· ÎÔ›Ù· ÎfiÛÌ ¤Ó· ÎÔÚÌ› ...∫-108 ¢Â Ì fiÓÂÛ ηÓ›˜ ............................................................¶-113 °È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ .........¶-146 °È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ..................................................ª-78 °ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú .................∫-56 ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·‚Ò ......................................ª-54 °Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ...................................................... ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· ............ ∫-47 µÂÁÁ¤Ú· ....... °-46 µÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ ...................... ¯·Ú¿ ÛÔ˘ µÂÓÂÙÈ¿............¶-199 ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚Ú ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ............................¶-55 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ . °-117 °ÂÈÙÔÓÈ¿...... ·›ÚÓˆ ............................. ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ .............................. ∫-114 µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê· ..................... ¶-127 µÚ‹Î· ÛÙËÓ ∞ÌÊÈÏÔ¯›· ÙÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÙÔ ............................................∞-110 °ˆÓÈ¿-ÁˆÓÈ¿ .....................ª-25 °È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ............ ¶-130 A˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ Î·Ïfi ......... ∞-19 ° °·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ....∞-31 ¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜ .................. ∫-70 BÚ·‰˘¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÈ ..........∫-109 °È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ........ Û ÂÚÈ̤ӈ.........................ª-9 ¢ÂÓ Â›Û·È ·Á¿Ë........ °-180 µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ .........ª-81 °˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ .....¶-172 °È·Ù› ηϤ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· .ª-55 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6........... °-119 µ·ÏÂÓÙ›Ó· ............................... ¶-160 µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ ............∫-59 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì'................... ¶-38 ∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈÎfi .......... ‰ÂÓ Â›¯Â ..................98) .....∞-183 ¢ÂÓ Í·Ó·Î¿Óˆ Ê˘Ï·Î‹ .......... η˚Í‹..........∫-63 °‡ÚÈÛÂ.............°-108 ¢ÂÓ ·Á¿ËÛ· Á˘Ó·›Î·... °-210 µ·Û·Ó¿ÎÈ ... ª-95 B¿Ï Ù' ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Á›Ó ÎÚ›ÓÔ Î·È ............ ¶-79 µ¿˙ˆ ÙÔ Î·Ïfi ۷οÎÈ Î·È ÁÚ·‚¿Ù· ......................¶-44 °˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì ........∞˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· .... Á‡ÚÈÛ ....................°-53 °ÂÌ›Û·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ .. Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙÂÓfi˜ ..... ∫-33 ∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ . ∞-92 BÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ... ∫-205 µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ .... ∞-32 µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· ...................... ¶-137 ∞ÊÔ‡ ÁÈ· Û¤Ó· Â›Ì·È Í¤ÓÔ˜ ÙÒÚ· È· ............... °-188 °ÂÈÙÔÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............∫-61 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÌfiÓÈÌË ·ÁηÏÈ¿ ...........ª-156 °ÈÔÚÙ‹ ˙Â˚Ì¤ÎˉˆÓ .......... °-205 µÚ¤¯ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ .......... ∫-150 ∞¯ ¯ÂÏȉfiÓÈ ÌÔ˘ . ∞-157 µ¿Úη Ô˘ '¯ÂȘ ÙfiÛ· ‰›¯Ù˘·.... ª-32 B µ·‰›˙ˆ Î·È ·Ú·ÌÈÏÒ ......... ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÏ›‰· ..................................... ∫-7 ∞¯ ƒ›Ù· ..∞-57 °Ë Ù˘ ÏÂÌÔÓÈ¿˜. ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ ................................... ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ............................................°-208 ¢ De cadenza ........... ÁÂÈ¿ .....................∫-126 ¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ..................... ¶-164 µ¿Úη ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ....... ·Ó·›ÛıËÙË ................ª-2 °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È...........................°-123 ¢ÂÏÊ›ÓÈ.....°-171 °Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ...... ¶-181 ∞¯ ·Á¿Ë .... Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÚÔ‹ ....∞-65 °È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ ..∫-35 ¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ηٿÚÙÈ·....................... ∞-33 ∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·˙¿ÚÈ· ............................................................... ÁÈ·‚¿˜.................°-19 ¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó· ...........................................................∞-151 °‡ÚÓ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi„ .......°-202 °È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ .............................. Ù˙È‚·¤ÚÈ ............ ‰ÂÓ Ï·¯Ù¿ÚËÛ· ....¶-205 °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ .................. °-189 ∞˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ................ ª-15 µ¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤ ... ÁÎÂÏ... ¶-212 ∞¯ Ó· Û ‰ˆ ........................... °-63 µÚ‹Î· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ .. ¶-20 ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı˜ .......................................... ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È ...................................... ª-39 ∞¯ ÙÈ ÓÙÚÔ‹.............................°-156 °È· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ̘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ...... ∞-142 µÚ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ .... ∫-173 °ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜................................................. ª-37 µÚ¿¯Ô-‚Ú¿¯Ô .......... °-42 ∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜............................¶-11 °ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ..............................°-22 °‡ÊÙÈÛ· ̤ڷ ..... °-14 µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ .................... °-104 Bڋη ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÙÈ ·È‰È¿ Î·È Ù· ...ª-75 °ÂڷΛӷ ........................¶-29 ¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ηÓÂÓfi˜ ......∫-83 °ÂÓÓ‹ıËΘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ .................¶-161 °È·Ù› ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎϷȘ ............................................. ∫-64 °¤Ï·ÁÂ Ë ª·Ú›· ................... ·Á¿˜ ÌÔ˘.............ª-76 °ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ....................... ∫-184 µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ...................¶-178 ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·.............. ∞-45 °·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ' ·˘Ù› ........¶-37 °ÎÂÏ................................ª-38 °Ï¤ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹ ............................. ¶-128 µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ............................. ª-15 ∞¯ ‚Ú ·ÏÈÔÌÈÛÔÊfiÚÈ· ....................................... Ù˘ ÂÏÈ¿˜ .....∫-240 ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................ª-137 ¢ÂÓ Ì ÔÓ¿˜....................¶-126 ¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ ............∫-31 °È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ .... ¶-106 µ¿Ï ÎÈ ¿ÏÏÔ È¿ÙÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ........................¶-56 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ï¿ÙÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿ .......................................∞-156 °È·Ù› ı˜ Ó· ʇÁÂȘ ..........¶-180 ¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ............ª-152 °È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· ........ ∞-104 µÁ‹Î·Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì ........... ÙÚ˘ÁÒÓ· ............. ¶-125 ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ...................... Ì¿˙„ ....¶-211 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙfiÔ......... °-23 ∞¯¿ÚÈÛÙË ....ª-45 °ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜ .............. °-64 µÚ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ ·fi„ .. ∞-20 ∞¯ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ................................¶-128 °È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› ........ ¶-136 AÊÔ‡ Ì ¤ÛÂÈÚ ÌÈ¿ ÌÔ›Ú· ..... ∫-44 A¯ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ....... °-149 ∞¯ ÁÈ·Ù› Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ¿ÔÓË ................ ÁÈ·‚¿˜ ......................

... ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ .. ¤Ó· ÓÂÚfi.. ÙÚÔ¯Ô‡˜ ....................................... °-120 ¢ÈˆÁÌfi˜ ................∞-125 E›Û' ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È ....... ¶-36 ¢˘fi fiÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ....ª-120 ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ .... ∫-109 ∂›‰· ÎÈ ¤·ı· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ............................................... ¶-50 ∂ÁÒ Â›Ì·È ¤Ó· ·ÏÈfi·È‰Ô ....... ∫-217 ¢ÂÓ ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ . Â›Ó·È ÈÎÚ¿ ........................... ∞-2 ¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· .. ª-119 EÁÒ ¯ˆÚ›˙ˆ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ................................................................................ ∫-21 ¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ................... ∞-136 ∂ÁÒ ı· Û' ·Á·Ò ........................°-213 E›Ó·È ÌÈ¿ ÒÚ· ‰˘ÛÎÔÏË ............¶-9 ∂›˜...................°-131 ∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi................................................................... ∞-155 ∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡ . ¶-12 ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ......¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿ ..... ¶-108 ¢ÂÓ ÚÒÙËÛ˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ̤ӷ .....°-216 E›Ó·È ‚ÂÏfiÓ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ......∞-64 ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó ................. ª-121 ¢ˆ Û' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿........................................................ ∞-190 ¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ...............................°-125 ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û¿˜ ˆ...........................ª-101 ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘................. ¤Ï·......................... ∫-5 E›‰· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È ...∫-188 ∂Λ ÛÙ˘ ⁄‰Ú·˜ Ù' ·ÓÔȯٿ Î·È ÙˆÓ ... ¶-26 ¢˘fi ·ÏÈοÚÈ· ·' Ù' ∞˚‚·Ï› .......... ∫-130 ∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ...∫-199 ∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿...ª-70 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.....°-228 ŒÓ· ηÈÚfi Ô˘ Ì' ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ . ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ....................................................¶-60 ŒÓ· ‚Ú¿‰È ÛÙËÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏ· ....°-191 ∂›¯Â ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë ..∫-74 E›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ .. ‰˘fi ÂÙÚÔÔ‡ÏÈ· .... ¶-83 ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ........... ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·.. °-1 ¢Â˜ ÌÂ....∞-169 ŒÏ· ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ ..............................∞-111 EηÙfi ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓˆ Ù˙È‚·¤ÚÈ ......∞-54 ŒÓ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ ........................... ∞-135 ∂›Ì·È ÚÂ˙¿ÎÈ·˜ . Ô˘ ÙÔÓ Ì¿ı·Ì ..............∞-85 ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È ............. ¶-185 ¢ÂÓ Û ÎÚ›Óˆ Ô˘ ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ........ª-35 ∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë...........................¶-222 ŒÓ· ÏÂÙfi ÂÚÈÙÂÚ¿ .... ª-134 ¢ÂÓ ÊٷȘ ÂÛ‡...¶-1 ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›· ...................................... ‰›¯ˆ˜ ·Á¿ÎÈ· ..... ª-32 ¢ÂÓ Û ı¤Ïˆ È· ....................... ¶-85 Œ‰ÈˆÍ˜...... Ì·ÎÚ˘¿ ı· ʇÁˆ Î·È ‰ÂÓ ı· .......................... Ó' ·Á·¿ˆ ... ¤ÓÔ¯· Î·È .................... ∫-51 ∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ....................... ∫-208 ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ .............¶-170 ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ... Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ .............. ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ .∞-17 ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ¤ÊÙÂÈ...... ........................................................................ °-136 ¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ .. ›Ûˆ ·fi Ï¿ÛÙȯ·.................................. °-220 ¢›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ...........¶-101 ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Ì¿Áη˜ ............°-140 ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÁÈ·Ïfi˜.........¶-86 ∂̤ӷ ‰ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ ..........................ª-138 ∂›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ ... ¶-156 ¢ÂÓ ÛÔ‡ Á‡Ú„· Ì·¯·›ÚÈ . ¤‰ÈˆÍ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ..ª-140 E›Ì·ÛÙ ·Ï¿ÓÈ· .................................. ¶-136 ∂ÁÒ Ê‡Áˆ Î·È Û' ·Ê‹Óˆ ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ· . ¶-78 ∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜ ...................∞-15 ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ ................... ª-83 ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· .. ¶-110 EÁÒ Â›Ì' ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ..........................°-172 ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ .....¶-51 ∂ÏÏ¿‰· ..................∫-172 ŒÎÏ·„· ¯ı˜ Û·Ó Ì¤ÙÚËÛ· ÙȘ ›ÎÚ˜ ............. ∫-69 ∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· ........................................ ∫-154 ∂ÁÓ·Ù›·˜ 406 ........ ∞-147 ¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ .......... ∫-219 ∂›Ì·È ·ËÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ . ¿ÓÙ· Ó· ........................∞-44 ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ .......∞-80 ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· .................................................. ÎÚ‡Ô ..........¶-70 ∂›Û·È ʛӷ Î·È Ì' ·Ú¤ÛÂȘ.............°-211 ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ ................................... ∞-168 ¢ÒÛ ÌÔ˘ ʈÙÈ¿ ..ª-116 ∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ .........................∞-147 ∂›¯· ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔ˘ .... Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì ............ °-207 ¢˘Ó·Ù¿ . ∞-85 Œ‚·ÏÂ Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÈ .¶-188 ∂›Ì·ÛÙ ‰˘fi ..........ª-97 EÏÂÓ›ÙÛ· ÌÔ˘ ...................... ª-67 ¢Ò‰Âη Ì·ÓÙÔϛӷ .....................¶-59 ∂›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿..................... ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ............................. ¶-10 ∂ÁÒ Ô Í¤ÓÔ˜ ... ª-139 ∂ÁÒ Ì ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ .................°-226 ∂›Ó' Ë ˙ˆ‹ ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ÂÌ›˜ ............... ∫-127 E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙ ... ΤÚÓ· Ì·˜ .................¶-138 ŒÓ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù· ̤ÚË ............................... ¶-104 ∂›Ì·È ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘ ................ °-45 ¢ÂÓ ÛÔ‡ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Ù›ÔÙ· ...............°-186 ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ԣ˝ÛÎÈ.......∫-125 ŒÓ· ‰ÂÈÏÈÓfi ......................................°-107 ∂Λ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ........................... °-38 ∂›Ì·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ................°-73 ∂›¯Â ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÍÔÌÏÈ·ÛÙ‹ ............. ∞ıËÓ·›ÈÛ· .∫-106 ŒÌ·ı· ÌÈ¿ ˙ˆ‹ Ó· ÔÓ¿ˆ.........∫-160 ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ....... ∫-236 ¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· 'Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ............... ∞-10 ∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ .............ª-13 ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ...¶-87 ∂›· Ó· Û‚‹Ûˆ Ù· ·ÏÈ¿ .. ∫-84 ∂Áˆ ‰ËÏÒıËη ÁÈ· Û¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi˜ . ‰˘fi ÛÈÓÂÌ¿ ...ª-106 ∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó .............°-153 ŒÓ· ηڿ‚È ·' ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ¤¯ÂÈ . ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· . ∞-109 ¢˘fi Ô˘ÏÈ¿.........°-194 ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·' Ù' AÏÁ¤ÚÈ ...................... ¶-181 ¢ÂÓ ÙÔ 'ÏÈ˙· ª·ÓÒÏË.¶-126 ∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì ...∞-181 E›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ............ª-142 ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ..............∞-188 ŒÓ· ÚÔÏfiÈ ÌÔ‡ '¯Â˜ ¯·Ú›ÛÂÈ .................... ¶-176 ¢ÂÓ Û ÏËÛÌÔÓÒ ...... ª-141 ¢˘fi Ó‡¯Ù˜......................... Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ù· ÊÙ·›ÂÈ .. ª-133 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ· .... °-51 ¢ÒÛ' ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ .. ¤Ï· Ó· ................................ °-209 ¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ............................ ¶-138 Œ‰ÈˆÍ· Î·È Áˆ ÌÈ¿ Á¿Ù· ....................................°-49 ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·................................ ¶-124 ¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· ..∞-74 ŒÏ· Ó· ¿Ì Û' ¤Ó· ̤ÚÔ˜ .... ¶-209 ∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ......................................∞-51 ŒÏ·................................∞-89 ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï .................. ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘ ...........................∫-165 ŒÏ· ·fi„ ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿........ ª-14 Œ˙ËÛ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ....ª-51 ŒÏ·....... ¶-194 ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ...........................°-192 ∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· '·ÈÍ· . °-183 ¢ÂÓ ÙË ı¤ÏÂȘ È· ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ..ª-118 ∂Λ Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· ....∞-140 ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ...............∫-221 ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘...............................∞-178 ∂›Û·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ...................... ∫-2 ¢ËÌËÙÚԇϷ ÌÔ˘ ................................ Ó· ÛÔ‡ ·›Íˆ ................................... ª-123 EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ ........... ¶-163 ¢˘fi ηÊÂÓ›·....................98) .. ‚Ú ÷ڷϿÌË............. ∞-105 ¢Ò‰Âη ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ˘ ÎÈ Ë .°-149 ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ......... ¶-24 ∂ ∂...................................... ¤ÊÙÂÈ . ¶-53 ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÌÔÚÊÒıËÓ ... ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ..............

............ °-168 ∂¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ÛÙ' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ........................................... ª-88 EÊÙ¿ ÓÔÌ¿.°-225 ◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘ÎÙÈ¿ Ô˘ ʇ۷Á ... ∫-16 ∂È̤ӈ ........................... ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó . ∞-93 Á¿Ù· .......... ¶-68 ‚¿Úη .....∫-186 H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· .......... ∫-65 ∑ ∑·˝Ú· .............¶-52 ∏ ™ÂÚ¿¯ ...... ∞-98 ∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ....... ∞-166 ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ..........................°-98 ∏ ηډȿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË..............................°-151 ∏ ÏÂοÓË ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ .......................∫-77 ∏ §Ô‡Ï· ............................................................................................∫-243 ∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ......................................ÙÈ ı˜ ......... ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ......... ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï· .....................¶-40 ∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ .................................... ∞-64 ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ................................... ∫-175 Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηÊÂÓ¤ ............... ¶-214 ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ...... ∞-58 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ .. ∫-201 ‰›„· ÌÔ‡ 'ÁÈÓ ʈÙÈ¿.°-211 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ ...................... ª-42 ∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ..... ¶-164 ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ... °-132 ∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ..........°-141 ∏ ηډȿ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÏÏÔ‡ .........ª-98 ∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ .....ª-151 ∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ...∞-173 ◊ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯Ô·›‰È ‹ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi˜ ...............∞-176 H Ù·Ì·Î¤Ú· ......... Ë Î·Ï‡‚· ..........∞-177 ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜........... ¶-206 Œ¯ÂȘ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·›Ì· ............................. ∫-200 ∑‹ÏÂÈ· ÌÔ˘ ........¶-121 H ƒfi˙· Ë Ó·˙È¿Ú· ...... Ì' ¤È·Û „ÈÏ‹ ........ª-40 ∏ ™Ì‡ÚÓË......°-59 ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ................¶-203 ∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÏËÁˆÌ¤ÓË Û·Ó Î·Ì¿Ó· .................................... Ì¿Ó·..... ¶-119 ∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· .................... °-26 ŒÛÙÂÈÏ· ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ªËÏÈ¿ .... ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÓÂ................... ÌËÓ ÙÔ ... ¶-80 Œ„·¯Ó· Ó· '‚Úˆ ÙÔ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘ Î·È .......°-40 ◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË ....°-25 ◊ÏÈ ÌÔ˘...∫-156 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ .................. ̈ڤ ¤Ó·˜..... ¶-66 ‰ÚÔÛԇϷ ......... ∫-39 ∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿.Û' ¤Ó· ‰ˆÌ¿......... ª-143 ∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ...............................................................°-8 ◊Ù·Ó Úˆ› Ù' ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘...........ª-120 ∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ..... ¶-46 ∑ËχԢÓÂ.................... °-3 ∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ...............∫-144 ◊ÏÈ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ ........... ¶-57 Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ ........ ‹ÏÈ ÌÔ˘.....∫-137 H ÈÔ Î·Ï‹ ÁηÚÛfiÓ· Â›Ì·È Áˆ ........ ∞-13 ∂Ú‹ÓË ..¶-193 ∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ................∫-214 ∏ ∫˘Úȷ΋ .∫-241 ◊Ù·Ó ¤ÓÙÂ..................... ¶-85 ÁηÚÛfiÓ· .... ∞-141 ŒÛ·Û ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ..... ∞-153 ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi ..............∞-46 ∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜ ..................... ª-109 Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi .............. Ì·‡ÚÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ......................... °-30 Œ¯ˆ ÙfiÛË ÒÚ· ÛÙËÓ ÁˆÓÈ¿ .................. ∞-76 ‚Ï¿ÌÈÛÛ· Ë ÓÈfiÙË Ì·˜ Û ›‰Â .. fiÏ· Ù· '¯ÂÈ .........¶-35 ∏ ÛÔ‡ÛÙ· ‹Á·ÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ .......................∫-42 ∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜) ........... ∞-91 ∂ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÈÛÂ Ë ‚·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ............................... ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÔÈ ............................................................................................................. η›ÁÂÙ·È............ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ................... ¤Ú· ÛÙÔ ....∫-168 ∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ .......................... ª-128 ŒÓ·˜............................................................¶-157 ∏ ÎfiÚ' Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú' .....ª-85 ◊Úı˜ „¤˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ .......... ¶-30 EÊÙ¿ Û ·›ÚÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿....... °-2 ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·' ÙË ™‡Ú· .................°-82 ∏ÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ...................... ∞-191 ∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ..........................................¶-137 ◊Úı· ÎÈ ·fi„ ................... ª-144 ∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ..................................... °-169 ŒÊ˘Á˜ Î·È ‹Á˜ Ì·ÎÚ˘¿ ............ ›Ó' ÙÔ ...........................°-39 £· 'ıÂÏ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ ÓËÛ› .........ª-77 ◊ÛÔ˘Ó· ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÌÈ¿ ·ÍÈÌ·‰ÔÎϤÊÙÚ· .......∫-223 ∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ ..°-11 ◊ıÂÏ· Ó· 'Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È.°-125 H Ì¿Ó· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ................ ∫-24 ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ........................... ∞-5 Œ¯ÂÈ ·Ì¿ÍÈ...................... ∫-184 ŒÊ˘Á˜ Î·È ÎÏ·ÈÓ Ù· Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ· .. ∞-194 ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ ............ ∞-130 ŒÙÛÈ Â›Ó' Ë ˙ˆ‹ .................... ∞-24 ‚ڿη .¶-45 H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ fiÏË ..........ª-12 ∏ Ó‡¯Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ̷‡ÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ............... °-66 ∂ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ .........°-158 ◊ÏÈÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ................................................ ∫-52 ·ÎÙ‹ ....................¶-115 ∏ ηı·ÚÈfiÙ˘ ....∞-75 ∏ Ê¿ÌÚÈη ...∫-208 ◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿ ..°-164 ◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ .............................∫-225 ∏ ŒÏÏË ...... ∞-27 ∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ .................................¶-26 ∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÁÂÚ‹ Î·È ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ .........ª-34 ∏ Ó‡¯Ù· ·ÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡. ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ó· ............................................................................................. ∫-99 ∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ ...ŒÓ·˜ ÎfiÌÔ˜ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ........∞-112 ∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· .................... ª-160 ŒÍˆ ÓÙ¤ÚÙÈ· Î·È Î·ËÌÔ› ................ ¶-101 EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ . ∫-53 ∑ÈÁÎÔ˘¿Ï· ..ª-77 ◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi .......°-190 £ £' ·Ó¤‚ˆ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ ..................∫-154 ∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë ÛÔ˘ ..................................... °-138 ∂Û‡ 'Û·È Ë ·ÈÙ›· ........... ª-158 Z‹Ù· ÌÔ˘ fi...................................................∞-164 ◊Ù·Ó ‰ÂηԯÙÒ ¡Ô¤Ì‚ÚË..................... ª-118 EÚËÓ¿ÎÈ .........................°-91 H Ê·ÓÙ·Û›· ...................................... η›ÁÂÙ·È .........∫-178 ∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË .......... ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ..................... ¶-193 ÁÔÚÁfiÓ· ...............................∞-143 ∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ............... ∫-230 ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ...................∫-85 ◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ ...................................................°-1 ◊ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó· Ô˘Ï› ............................... °-114 ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ ............................................................... ∫-125 Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜... ∫-182 EÚˆÙÈÎfi ................. ÛÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· ..∞-8 ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ ........98) ............................°-225 ◊Ù·Ó ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ..°-20 H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ..∫-60 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.. ¶-34 ŒÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ........................ ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ................ ‹Ù·Ó ¤ÍË .............................................................. ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ .................................................................... Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ....... ¶-65 ‚ÔÛÎÔԇϷ ................ª-52 ∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ............... ∞-160 Œ¯ÂȘ ÎÔÚÌ› ·Ú¿ÈÎÔ .............∫-102 ◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ...... ª-62 ∏ H ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ H H ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË .............∫-202 ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ...............................

.......... ª-104 ∫·È ‚Á¿Ï ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘ .......... °-135 £¤Ïˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· Ûʛ͈.°-48 K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ..∞-129 K¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ Êˆ˜................................................¶-225 ∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ... ∫-48 £· ÈÒ ·fi„ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ..∫-66 ∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ . ¶-175 £· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ..... ∞-132 K·›ÁÔÌ·È (∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘) ... ∞-96 £¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ......ª-92 K·ÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· .............. ∞-183 K·Ï‹ Ù‡¯Ë .................. ∫-189 ∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜ ................ ∞-148 £· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi ........................................................ ª-31 ∫¿ı ΋Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ʈÏÈ¿ ÁÈ· Ù· .........∫-119 ∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· ...........¶-23 ∫Ï·›ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ........................ ¶-62 π π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ............................°-22 ∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ . ¶-103 ∫·›ÁÔÌ·È-η›ÁÔÌ·È................... ∫-140 £· ʇÁˆ Î·È ı· Ì ˙ËÙ¿˜ ............... ¶-26 £¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜ ........... ¶-158 £¿Ï·ÛÛ· (ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ) ............∫-181 K¿Ùˆ ÛÙ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ Ù' ·ÏˆÓ¿ÎÈ .................................. ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ................... ÛÙÔ '¯· ÂÈ .........£· 'ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜ ............................ °-86 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó· ...................∫-141 ∫·Ú¿‚È ·fi„ ÙÔ ÊÈÏ› .............∫-36 K¿Ô˘ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ ..°-95 KfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘ Ì¿ÙˆÛ˜ ÙÔ ................¶-114 ∫¿Ùˆ ·' ÙÔ.................. ∫-35 £· Û ͷӿ‚Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ ........ Ô˘ .........ª-120 ∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ......∫-204 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6................................ ª-125 £· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÙË ..........∫-2 ∫È ‹Ù·Ó ·È‰› ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿ ...... ¶-59 ∫¿ı ̤ڷ Ì ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ........... ∫-79 £· 'ıÂÏ· Ó· '¯· .......... ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ ....∞-50 ∫·Ú·ÈÂÚ›Ì ..∫-215 K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ................................°-78 ∫¿ÙÛ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÌÔ˘ ................. ∫-27 £· Ì ı˘ÌËı›˜ ...................... °-108 K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ ......... °-51 £· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη.........°-97 ∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡) .....¶-103 ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·.......... ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ‰˘fi ........... ¶-94 ∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ............................°-177 ∫›ÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ.. fiÙÈ Û ..................∞-124 ∫¤ÚÓ· Ì·˜ ................................................. ∞-88 IÛÙÔÚ›· (◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ) ........ ∫-33 £¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ ............................ °-175 £· Û ı˘Ì¿Ì·È ..................∫-239 ∫È ·Ó ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ .. ∫-1 £· ¿Úˆ ‰Ò‰Âη ·È‰È¿................¶-16 ∫ÔÚ¿ÎÔ˘ ¯ÚÒÌ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·ÛÚ›Û·Ó .......................∫-179 ∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ.............∞-153 ∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·ÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ªÈÛ›ÚÈ ........................ ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· .................98) ......... Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù· ........ ¶-171 ∫¿ı Úˆ› ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙË ........ ª-112 ∫·È Ó· 'Ì·È ÙÒÚ· ¿ÏÈ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ... ·Û' ÙÔ ................... ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘ ...°-31 ∫È ·Ó Û' ·Á·Ò ‰Â Û' ÔÚ›˙ˆ ......... ¶-96 £· ÌÂÙ·Ï¿‚ˆ Ì ÓÂÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi .....∫-81 ∫È ·Ó ·ÏÏ¿Í·Ì ÏfiÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ... ¶-176 ∫·ÏË̤ڷ ‹ÏÈ .................. ∞-102 £· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÙÛ¤Ë ................................ ‚Á·›ÓÔ˘Ó .......................∫-148 ∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ .∫-67 ∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· ......... °-75 £· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì .............................. ı· .......................................) .. ∫-100 πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ .¶-65 ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· .................................................∞-57 K›ÙÚÈÓË fiÏË .............................. ∞-14 £·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ...... ΛÓÔ Ô˘ Ì .......ª-124 ∫¿Ùˆ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ..........................................¶-186 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ηË̤ÓË...¶-17 ∫·Ì·ÚԇϷ ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿ ..ª-7 ∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη .........∫-201 ∫È ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ Ù· ‚Ú¿‰È· ...°-58 ∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜ ................................ °-162 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·ÏÈ¿ .∫-11 ∫Ï·›ÂÈ ·fi„Â Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ....∞-68 ∫¿Ùˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.......¶-123 ∫È ·Ó ‚Áˆ ·' ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ηÓ›˜ ............. οو ·' ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ...................∞-3 ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ) ........... ‚¿Ï ÙÔ . Ò˜ ‚·ÛÙ¿˜ Î·È ........................... °-126 £· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È .....................................................ª-50 ∫È ·Ó ÂÚ·ÙÒ .. ∞-177 IÛÙÔÚ›· ÌÔ˘.......∫-45 ∫¿ÙÛ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡....... ¤ÙÚ· ›Ûˆ ......................... ª-108 ∫·˝ÎÈ ÌÔ˘......... ª-10 £¤Ïˆ Ù· Ò· ÌÔ˘ ......................∫-114 ∫¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜...........∫-104 ∫¿Ó·Ì ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù· ‰˘fi Ì·˜ Ù· ................................................ ª-36 £· ¿ˆ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ì ÙÔÓ ∆·Ú˙¿Ó.........................∞-180 ∫¿ÓÂȘ Ù' ·Û‹Ì·ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ................ ∫-187 £·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ ......∫-40 ∫·Ó›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ... ¶-184 £¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ...........................∞-3 ∫¿ÓÙ· ªÔÚ¤Ó· ..... °-95 ∫¿ı Úˆ› Ô˘ ΛӷÁ· Ó· ¿ˆ ÛÙË ...................∞-165 ∫Ï›۷Ó ٷ ΤÓÙÚ·. °-97 £· ʤÚÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ÏÈ¿ .................................................. °-121 ∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰› ............................. ∞-95 ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ .. ∫-179 ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ˙ˆ‹ .....∫-142 ∫È ‡ÛÙÂÚ· ‹Ú˜ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ................... ª-109 £· ÙÔÓ ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ............................................¶-183 ∫·ÚÔÙÛ¤ÚË..............¶-91 ∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ (∫¿ı Úˆ›....................................∞-165 ∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ . ¶-100 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘) .........∫-69 ∫·ÏÔη›ÚÈ· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ˜ .. ∞-21 £¿Ï·ÛÛ· ' fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ ....∫-22 ∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ ....... °-44 £¤Ïˆ ·fi„ ӷ ÛÔ‡ ÁÚ¿„ˆ ......... ∫-100 £· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Ûˆ ....................................... ¶-3 £· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ................... ∫-17 £· ‚Úˆ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚË Ì·ÁÏ·Ì¿ ............... ηÚÔÙÛ¤ÚË....ª-38 ∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· ...............................................∞-154 ∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi .............°-83 ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·) .....................ª-27 ∫¿ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò....................... Ì· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÊˆÓ‹ .......ª-24 ∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ∞-63 ∫ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡ÚÈÛ· ......... °-163 £¤Ïˆ ÙÒÚ· Ó· ԇ̠‰˘fi ÏfiÁÈ· ÌfiÓÔ ....¶-152 K¿Ùˆ ·' ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘ .... ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ................... Û›ÁÔ˘Ú· ............................... °-140 πÙÈ¿ ......... ∫-34 £· Ì›ӈ ¿ÓÙ· ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ . ڛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È ....... ª-72 ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË ............∫-174 ∫Ô›Ù·Í ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Úfi‰Ô ·ÓÔȯÙfi ............°-120 ∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ . οÙÈ ..∫-209 ∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ ................... ∫-67 ∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ .¶-42 ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È ...........∫-31 KfiÎÎÈÓÔ ·Ó› Ë ˙ËÏÂÈ·...°-203 ∫ϷȘ .. ª-46 £· ÛÔ‡ ʇÁˆ....°-165 ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô .......... ∫-181 £¤ÏÂȘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÚfiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂȘ Ó· ............................................. °-162 £· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ ...... ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· .................°-34 K¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙË Ì¤Ú· .............. ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ... ∫-28 £· ÔÙ›Ûˆ Ì' ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ì' ·ÏÌ˘Úfi ......... οÔÈÔÓ ................∞-99 ∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· .

.........¶-135 ªÂ Ù' ¿ÛÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ fi‰È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· . ................................................................ ∫-225 ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ................. fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi ............... ¶-144 §ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ........... fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ..¶-131 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó' ·ÚÓËıÒ ........ ¶-228 ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏfi˜. ∫-3 ∫‡Ï·Á ÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘Ï‹˜ .... ∫-116 ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ .............. °-168 ª·ÓԇϷ ÌÔ˘ .......... ̘ .......... °-9 ª' ¤ÏÂÁ·Ó Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ηډȤ˜ Ú¿ÁÈÛ· .........°-58 M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿ ......... ∫-155 ∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û ·ÔÎÙ‹Ûˆ ......... ∞-35 ª¿ÁÈÛÛ· ..... ¶-221 ∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ .......... ∫-162 ª' ·Ê‹ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ı· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ....... ¶-99 §Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ ..... ¶-180 ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó¿Ó·È Ï˘ËÙÂÚfi .......................................................... °-185 §ËÛÌÔÓË̤ÓË ..................................... °-163 ª¿ÌÔ ÌÚ·˙ÈϤÈÚÔ .............................................................°-7 ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ ..................................................... ∫-55 ª' ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙÚÂÏfi........∫-25 ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ...... ∞-82 ∫ÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ............. ¶-107 §¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·) ....... °-92 §fiÁÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Í¯·ÛًηÌ ....................... ∞-107 ∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ......∞-113 ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ........................................................∫-75 ª¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ ..............∞-21 ª¤ÙÚËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜ ...∫-91 ªË Ì ڈٿÙ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ ¤¯ˆ Î·È ................. ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ ÛÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ...°-87 ª¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÁÁÂÏÔÈ........°-32 ªÂ›Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ........¶-153 ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô.......∫-32 ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ...........∫-50 ªÂ˜ Û' ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Úη Â›Ì·È ÌÔÓ·¯‹ ....................... ∫-55 ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ... °-197 ∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ...........¶-200 ªÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.........¶-186 M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ..............°-177 ª¿ÙÈ· ÌÏ ........... ¶-93 §›ÁÔ ·ÎfiÌ· ı· ȉԇÌ ... °-197 ∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ........ ÁÈ·Ù› ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›˜ ....°-18 ªË ÌÔ‡ ˙ËÙ¿˜ Ó· ʇÁˆ ̘ ÛÙ· . °-160 ∫˘Ú¿ ˙ˆ‹ ..... ∫-196 §›Á· „›¯Ô˘Ï· ·Á¿˘ ÛÔ‡ Á˘Ú‡ˆ ...................ª-110 ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë .......................... ∞-82 ª ª' ·Á·¿ÂÈ........ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë EÏÏ¿˜ ...... ÁÈÔÚÙ‹............ Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· ...... οı ¤ÙÚ· Î·È ............ª-64 ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ........... °-115 ª' ¤¯ÂȘ ÔÙ›ÛÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÈÎÚfi ................∞-77 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ........ °-218 §›ÁÔ-Ï›ÁÔ ı· ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂȘ ..............∫-52 ªË ÌÔ‡ ¯Ù˘¿˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·...........∫-76 M ÙÔ ‚Ô˘Ófi ı· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜ .......... ∫-138 §˘Á·ÚÈ¿ ............. ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ..........∞-72 M˜ ÛÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ .......... ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ................... ̘ ÛÙ' ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ........... ∞-55 §ÂÌfiÓÈ ÛÙËÓ ÔÚÙÔηÏÈ¿ ........................ª-127 ªÂ ÙfiÛ· ʇÏÏ· ...................................................... °-53 ∫˘Ú ‰È¢ı˘ÓÙ¿ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ .................................. °-167 ª¿Ó· ‰Â Ê˘Ù¤„·Ì .. ∫-106 §ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ............................. Ì¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ..∞-161 ª¤Ú˜ ‚·ÚȤ˜..ÙÈ ı˜ .............. ª¿Úˆ ..... °-112 ∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘............................ °-207 ª' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· 'Ì·È ı‡Ì· ÛÔ˘ Ó· 'Ì·È ... °-106 ∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ..............°-87 ªË Ì ڈٿ˜ ...∫-171 ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË ... °-52 ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘.........∞-167 ª¿ÛΘ ....... ÎÈ ¿ÛÚÔ ...........°-39 ªÂ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÈÏÈ¿ ..................°-70 M ڈٿ˜ ·Ó ¯·ı›˜ .ª-86 MË ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË .................... ÛÙ· ... ª-99 ª·ÓÔ˘¤Ï· ..... ∫-177 ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ ........∫-61 ª¤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠ԢڷÓfi ................. ¶-58 ª' ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù· 'ÚÈÍ· fiÏ· .................. Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì .......................∫-180 ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi .......... Ì· Ó· Â›Û·È .........................°-200 ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· .............°-157 ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜ ...................................... Ì' ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ...... ¶-154 §¤Á fi................................................ °-113 ª' ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ .. ∫-20 ∫fi„Â Î˘Ú¿ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È ÛÙÚÒÛ ÙÔ ........ ¶-144 ª' ¤ÎÔ„·Ó.. ¶-118 ª¿Ô˘Î·˜ .........∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË.. °-35 ª' ¤È·Û ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ..∫-136 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ..∞-48 ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·.........°-227 ªÂ ÙÔ˘˜ ·Ï‹Ù˜ ............¶-110 ª¤ı˘Û' ·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ..∞-144 ªÂ˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·........................... ∞-146 ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÁÈÔԇϷ ........ ¯ÔÓÙÚ¤˜ „ȯ¿Ï˜ ¿Óˆ ....................°-184 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· .............°-184 ªÂ ÙȘ ÙÛ¤˜ ·‰ÂÈ·Ó¤˜ ÎÈ ¤Ó· Êfi‚Ô ....°-62 ªË ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ù ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ....... ∫-73 ∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·...............................∫-126 MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ..........¶-32 ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ÙËÓ ÙڤϷ .................................¶-174 ªÂÏ·Ì„¤˜ ‚‰Ԣ˝Ó˜...∫-224 ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·............................°-215 ª·Ú›· Ì ٷ ΛÙÚÈÓ· ....... ¶-223 §Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı· ...................ª-84 M·‡ÚÔ ϷοÎÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹..... ¶-109 ª' ¿ÛÙÚ·....... ∞-54 ∫˘Ú¿ °ÈÒÚÁ·ÈÓ· ............................ °-154 KÚÔ˘·˙Ȥڷ ......... °-124 ∫Ô˘‚¤ÓÙ· Ì ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ................................ °-26 ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ............................ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ ...∞-59 ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ ........................................ ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ˜ ...∞-41 ªÂ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÙÔ ™ÈÚfiÎÔ ......¶-109 M ÛÎfiÙˆÛ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·Á·Ô‡Û· ...............................¶-37 ªÂ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÓÙ· ı· 'Ó·È fiÔÈÔ˜ . ∫-150 ª·ÓÙÔ˘Ì¿Ï· .............¶-212 ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜.....¶-215 ªÂ ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘..................................................... ¶-55 §›Á˜ ̤Ú˜ Ì›ӷÓÂ.......¶-219 ªÂ ÙÔ ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘Îfi ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ...°-43 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..... ª-33 ∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú· ............. ∞-119 ∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘ ...........ª-129 ªÂ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÌÈ¿ .... Ì ÙÔ ÎÚ·Û› .. ¶-18 ∫˘Úȷ΋... ∞-164 §Â˘Ù¤ÚË ........¶-108 ªË ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ .... Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ ........................ Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ .....°-86 ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔ .............. Á·Ï·Ó‹ ................∞-126 ªÂ˜ ÛÙ˘ fiÏ˘ ÙÔ ¯·Ì¿Ì ..........°-85 ªÂ Ù· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ¯¿ÓÔÌ·È .....................∞-45 M ÌÈ· ÈÚfiÁ· ʇÁÂȘ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ ....∫-191 ª¤˜ ÛÙÔ Ì·¯·Ï¿ ¤ÊÙÂÈ ÎÔ˘ÌÔ˘ÚÈ¿ ....∫-198 MË ÌÈÏ¿˜... ∫-200 ª' ·›Ì· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ.....98) ......∫-171 ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Ó· Û' ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ .............. Ì· ÂÁÒ ‰Â ......................... ∞-102 ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· .................. Ë ·Ú¤· .........¶-216 M ٷ ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ Î·È ‚·ÚÈ¿ ..................... ∞-170 § §·˚Îfi ÙÛ·-ÙÛ· .......................¶-31 ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ .......... ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË .....................................°-191 ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÚÁ·ÚÒ .......................................... ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì' ...... ª-80 ª¿Áη˜..............∫-39 M ÌÔ˘Ó¿ÙÛ˜ Î·È ÌÔÊÒÚÈ· ...........°-103 ª¿Úˆ..................................................... ∂ϤÓË...................... °-14 ∫Ú·ÙÔ‡Û˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÁÏ˘ÎÈ¿ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη .. Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· ‰˘fi ................

.......................................∫-4 •ËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ .. ¶-159 ªËÓ Ûηϛ˙ÂȘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË Ó· Í·Ó¿‚ÚÂȘ ........................... ¶-122 ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ..∞-103 •ÂÎÈÓ¿ÌÂ........∫-51 ¡· Ì' ·Á·¿˜......... Ìo‡ ÙÔ ÂȘ........∫-116 ¡¿¯· ¯›ÏÈ· Ì¿ÙÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· ...∞-76 N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ..°-105 ¡‡Ûٷ͘ ¿ÛÙÚÔ ÌÔ˘.............................. ÌËÓ ÔÓ¿˜ ..°-35 •ËÌÂÚÒÌ·Ù· .................................... ∫-244 ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË..... ∫-133 ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô ............................ ∞-127 ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ...¶-191 •ËÌÂÚÒÓÂÈ ∫˘Úȷ΋ ....................... ¶-63 ªÔÓ·ÍÈ¿ .............. ¶-13 ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ....................... ∫-206 ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ...... ¶-156 ªÔ‡ 'Ê·Á˜ fiÏ· Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· .............. ¯Ú˘Û‹ .............∞-78 ¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ .................. ∫-138 ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ...... ª-4 ª›· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· . ∫-66 ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ..°-50 •‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘Û ..........................................∞-30 ¡ ¡· 'ÚıÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ..........ª-59 •·ÓıԇϷ ....∞-83 ¡· ÙÔ 'ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ .¶-112 N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ·Ú¿¯Ó˜ ............................ ∞-132 ª›· Ë ¿ÓÔÈÍË......°-41 N· '¯·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ ·Ì¿Ú˜ ............................ ¶-192 ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ............... ÌÈ¿ ÊÏfiÁ· ............................. fiÛÔ ÌÔÚ›˜ ..................ª-89 ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ........ °-28 ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡........................... ¶-72 ªÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Û· Ó· 'Ó·È ¯ı˜ Ì· ............... ∫-22 MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ .................... ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· ....¶-150 ¡· '¯Â ¯ÚÒÌ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿........................98) ............¶-96 •·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ ..............................∞-68 NÈÒıˆ ÔÈ¿ ›۷È..... ∞-137 ªÈ¿ ∫˘Úȷ΋ . ∞-12 ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ̘ ÛÙÔ ........... ∫-62 ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ................................ °-205 ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............. ª-100 MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ .........∞-178 •ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ..........................¶-99 ¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰› . ∞-43 ªËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È Î·È ‰ÂÓ ı' ·ÚÁ‹ÛÂÈ ................................. ÌÈ¿ ÙȘ .......... ¶-218 ª·Í¤-TÛÈÊÏ›ÎÈ ...........................°-127 ¡ÙÔ‡ÎÔ˘-ÓÙÔ‡ÎÔ˘ Ì˯·Ó¿ÎÈ ..∞-39 ¡ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ï¿ÈÎ ‰Ë ÁÎÚ˘ ...................... ª-111 ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ· ............. ª-132 ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ........................ ª-147 ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ....°-13 ¡· '¯· ÙË ‰‡Ó·ÌË . °-75 ªÔ‡ '‚·Ï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ .................. ¶-145 ªËÓ ÔÓ¿˜......................... ∫-95 ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ Î·È ..ª-97 ¡· Ì' ·Á·¿˜...°-167 ¡· 'Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ ........ ∫-43 ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË .......................... ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ ..........∫-93 ¡· ÌË Ì ÊÒÙÈ˙·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ì¿ÙÈ· ................... ∫-64 ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ... ∞-180 ª˘ÚÙÈ¿ ................. ∫-136 ªË...¶-160 ¡· Û' ·Á·Ò ‹ÓÙ· 'ıÂÏ· ...................................................................................°-69 •ÂʇÁ·Ó ·' Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÔÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ....................... ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ............................................. ∞-108 ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ............... ∞-99 ªÈÎÚ¿ ÎÈ ·Ó‹ÏÈ·Á· ÛÙÂÓ¿ Î·È Û›ÙÈ· ...............................∞-36 •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ .............................................. ∫-232 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ›Ù·Í· ›Ûˆ .....................................................¶-227 ¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ................................. ∫-220 ªÈÎÚfi ·È‰› ·' ÙËÓ ·˘Á‹ ...............................¶-80 N¿È Ó¿È Ó¿È .........∫-225 N‡¯Ù· ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ· ........... °-71 ªÔ‡ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ó·-¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ............................ª-53 N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ........................................................ ¶-187 ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È .. ∞-172 MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ..................∞-154 ¡· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ....................... ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ........... ¶-147 ªÔ‡ Ϙ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ............. ª-24 ªËÓ ÎϷȘ ............. ª-146 ª·Á¿Û·˜ .......................... ¶-69 ªÈ¿ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ ............ ∫-103 ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ .... Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË ..................¶-133 •Ë̤ڈ̷ 1-1-2000 Ì..... Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜ ........................................................∫-167 ¡¿¯· ÂηÙfi ηډȤ˜ ..............................¶-142 N¿¯· ¤Ó·Ó Ô˘Ú·Ófi Ó¿¯· Î·È ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ...ª-41 ¡‡¯ÙˆÛ ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ . ∫-164 ªÔ‚fiÚÔ ¿ÓÙÔ٠̠Ϙ ...................... °-98 ªÈ¿ ̤ڷ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· .................................................... °-66 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ..... ....................... §Ô‡Ï· ÌÔ˘ ........ °-76 MËÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È................. ∞-184 ªÈ· ÊÔÚ¿ ÌÔÓ¿¯· ÊÙ¿ÓÂÈ ................... ª-105 ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ......................à .. ¤Ó· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ................................°-192 ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÓÙËÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ ... ∞-157 ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ È· ............ ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó ..........................................∫-158 •ËÌÂÚÒÓÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ......¶-90 N· ÌÔÚÔ‡Û· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ó· '¯· ÂÁÒ ...................... ∫-159 ªÈÎÚfi˜ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËη ........ ª-55 ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ .......................¶-161 ¡· 'Ù·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÛȤӷ ......................... °-13 ªÔ‡ Û¿Û·Ó ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ . ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ .∞-159 •·ÊÓÈο Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Êfi ÛÔ˘ .¶-117 ¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ .. ∫-139 ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ ...... °-44 M›· ÊÔ‡ÓÙˆÛË... ÙÔ‡ ÙËÓ .... ¶-122 MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ... ∫-198 ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ .......∫-27 ¡·‡ÙË....... ‰ÈÒÍ Ì ·fi„ ...............∫-116 ¡ÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ............................................................ ¶-48 ªÈ¿ ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ .....................∫-227 ¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco) ......................∞-66 ¡· 'Ù·Ó Ë ¯·Ú¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô .....¶-16 •ËÌÂÚÒÓÂÈ (∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹) ........... ∫-218 ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ...............................................................∞-23 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ............ ª-20 ªÈ¿ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· .....................∫-56 ¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È .................∫-222 N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ....... ª-102 ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ ...∫-30 ¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ .................¶-7 • •·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ..........................∫-168 ¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ........................... ∞-12 ªÈ¿ Ì ÙȘ „›Ú˜ È¿ÓÂÛ·È...... ¿Ì ̷ÎÚ˘¿ ...∫-232 ¡‡¯Ù· ̤ڷ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì ‹ÏÈÔ ..... fiÙ·Ó Ï˜ ÙÔ . ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘ ............................ ˘¿Ú¯ˆ ÂÁÒ .........∞-101 ¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ...... ∞-7 ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È ............¶-91 ¡·È.∫-216 •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi„ ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ .................. ¶-75 ªÔ‡ ϤÓ ӷ ÌËÓ ÎÏ·›ˆ ......¶-167 •ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›.................................. ∫-5 ªfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ..∫-50 ¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ ......∞-123 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6..... ∫-238 ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·... °-88 MfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Ù' fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ..............ªË ÊÔ‚¿Û·È ............ ∫-26 ªÈ¿ ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ ...¶-142 ¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë.......∫-29 ¡‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ........................ ¶-120 ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.....

............................... Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜ .......ª-16 ŸÛÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ..................¶-226 OÈ Ì¿ÁÔÈ ......¶-31 OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ......... °-126 Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó ...... ∞-196 ·Ì·Í¿˜ (∫·ÚÔÙÛ¤ÚË..........¶-224 ŸÙ·Ó ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜........................∫-12 O‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ .......... °-153 ª·ÓÒÏ˘ .......... ∫-160 Ó·‡Ù˘ ...................... °-124 ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ....... fi................................∫-68 ŸÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ........................................................ ¶-130 ·ÏÈfi˜ ʈÓfiÁÚ·ÊÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È .. ¶-129 ∆·Ú˙¿Ó ............ °-109 ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ........°-128 OÈ ¯‹Ú˜ ........°-18 ŸÛÔ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙ ٷ ‰˘fi ..........°-178 ŸÔÈ· Î·È Ó· 'Û·È.................................................................................∫-13 ŸÏË Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ÓfiËÌ· ............................ ∫-185 ΢Ú-£¿ÓÔ˜ ............................... ∫-85 ªÂÓÔ‡Û˘ .......................................¶-54 ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ı· 'Û·È ¿ÓÙ· Â‰Ò ..¶-67 ŸÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ...................¶-58 ŸÓÂÈÚÔ ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÔ˘Ú¿ÁÈÔ .......∞-195 O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜ .. ∫-89 Ù·ÍÈÙ˙‹˜ .... ∞-31 °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ ................................................................ °-50 ·Û·Ù¤ÌÔ˜ .. ¶-50 O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ .............................. ª-114 Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ........................................................¶-47 O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ ..... ∫-169 Ï‚¤ÓÙ˘ ................................... ∞-121 ∞Ϥ͢ ................................. ∫-101 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ....... ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ ................. ∫-82 ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ...................................°-4 ŸÏ· ¿Ó ηϿ .......... ª-13 Ô˘Ú·Ófi˜ ʇÁÂÈ ‚·Ú‡˜ ........ ∞-115 ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ........¶-54 Ÿ.........................∫-40 ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· . ¶-78 ‰Ú·¤Ù˘ .............................. ηÚÔÙÛ¤ÚË) .......................... ∫-88 ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ..........∫-207 ŸÚÎÔ 'ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿................. ∫-46 ·Ú¿˘ ..... Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ....ª-45 ŸÙ·Ó ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ..........∞-172 O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ ...........................∞-51 O ¯¿ÚÔ˜ ‚Á‹Î ·Á·ÓÈ¿ ........... ∞-26 ̤ÙÔÈÎÔ˜ ................ ª-134 Ì·Ú̷ڈ̤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ...... ∫-98 ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ .............ª-66 ŸÌÔÚÊË Ô˘ 'Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋...................................................¶-166 ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó .......................................................¶-49 O ÷ڷϿÌ˘ .............................. ∫-229 ™·ÏÔÓÈÎÈfi˜ .............................. °-24 ·ÏÈ·Ù˙‹˜ .........................................ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ˆÚ·›Ô .......................... °-104 ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ .........................................................................................¶-106 ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ .....∞-18 ŸÛ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ Ù¿ÍÂÈ Â›Ó·È Û· ÌÂÙ¿ÍÈ ......................................°-15 OÈ ¯¿ÓÙÚ˜ ...............°-161 √È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ .......ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿............ ∫-115 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ................ °-229 ‰ÚfiÌÔ˜ ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ....... ÊfiÚ· ηÙËÊfiÚ· .. °-33 ‹ÏÈÔ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë ·˘Á‹....¶-168 ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ó' Ù· Û›‰ÂÚ· ................................... ∞-171 ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ........................................................ ∫-242 ËıÔÔÈfi˜ ......... ∫-228 ∫¿‚Ô˘Ú·˜ .............¶-2 O ÙÚfiÔ˜ ... °-223 Ì·ıËÙ‹˜ .............ª-107 O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ...................................................∫-210 OÈ ÌÔÈÚ·›ÔÈ .................ª-21 Ÿ. ¶-15 ΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ... ¶-199 ∫ÂÌ¿Ï .................................................ª-140 √˘Ú·Ó¤...∫-133 OÈ ˆÚ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ..................................................................... Ó· ÌÔ‡ .......... °-203 ÈfiÙ˘ .................................................. ª-154 ηËÌfi˜ ................∫-204 OÈ ÂχıÂÚÔÈ ÎÈ ˆÚ·›ÔÈ ......ª-2 Ÿ.............¶-71 ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ....... ∫-188 ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜...........¶-92 ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ó ................ ∫-144 ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ....°-16 ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ...... ª-14 ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ...°-92 ŸÏÔÈ Ì ڈÙÔ‡Ó Ò˜ ÌÔÚÒ .. ∫-6 ªÔ˘ÛÙ·Ê¿˜ .......... ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ .............ª-28 OÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ '¯ˆ ¯¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ .......98) .....................°-151 ŸÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi ........................................................∫-99 OÈ ÁÏ¿ÚÔÈ ....... ª-78 ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ....................................... °-157 ·Ú¯ËÁfi˜ .... ª-117 ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜ ...∫-216 OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ........... °-56 ™ÙÚ·Ù‹˜ ......∞-197 ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ................ fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È ............................... °-160 °Ô˘˝ÏÈ.. ∫-120 ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ Ô ÏÔ¯›·˜ ...ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı˘Ì‹ÛÔ˘ ........................ °-89 ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi˜....... ¶-34 Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜ ........................................ ∫-151 °È¿ÓÓÔ˜ ªÂÚ ·' ÙÔ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Û‡ÚÌ· ......... ∫-211 Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ .....¶-23 ŸÏË Ì¤Ú· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· ................................∫-172 O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ ......................°-217 ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿ ..........ÙÈ ·Á·¿ˆ ÂÁÒ Âı·›ÓÂÈ ........................ °-214 ÂÈfiÏ·ÈÔ˜ .......................................∫-156 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6... ∞-191 °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ................O O O O O √ O O O O √ O √ O O O O O √ O O O O √ √ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O √ O O O O O O O O O √ O √ O O O O O O O O O O O O O O O ·ËÙfi˜ ............................................¶-177 Ÿ......................................∫-8 ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜ .. ∫-148 ·Ì·Í¿˜ (∏ ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹) .....°-15 OÈ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› .....................................°-74 ŸÛÔ ·Í›˙ÂȘ ÂÛ‡ ....∞-168 ŸÙ·Ó ·›ÚÓˆ ÊfiÚ·.....................................¶-70 ŸÌÔÚÊË Î·È ·Ú¿ÍÂÓË ·ÙÚ›‰· .........∫-121 O „·Ú¿˜ ..°-128 OÈ Ì¿ÁΘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ...... ∫-14 Á¤ÚÔ˜ ..................... ¶-68 ¿ÓÂÌÔ˜ ı· η›ÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ...................................................................................∫-161 O ÀÌËÙÙfi˜ ..∫-130 ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÂÌ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ......∞-142 O ÙÚÂÏfi˜ .................................................................. ∫-192 ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ ............... Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ .................... ¶-39 Ì·Î·Ú¿˜ .............. ª-65 ¶¤ÙÚÔ˜.............∞-134 ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ ........ÙÈ Î·È Ó· 'Û·È ............................................................................................ ¶-212 Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ..................................ª-108 ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ........... Ì· Ó· .∫-206 OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ ............................¶-167 OÈ ‰Âη¤ÓÙ ............ ¤Ó·˜ ......................................... ∫-142 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ......................................................................¶-46 ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏÂ›Ô .............°-200 OÈ ÓٷϛΘ .............................................................................................. ÒÛÔ˘ Ó· .... ˆ¯ ·Ì¿Ó ... ∞-140 ªÔ¯ÒÚ˘ .................... ¶-132 ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜ ...¶-100 Ÿ........... ª-135 ̇ıÔ˜ ................∫-29 ŸÏ· ηϿ ÎÈ fiÏ· ˆÚ·›· ..................................................................ª-11 ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿ ...... ª-1 ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ...∫-189 OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia ... °-213 η˚Í‹˜ ....................................................... °-229 ÁÈ·ÙÚfi˜ .........................

‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠........................ ∫-68 ¶¿Ì ÙÛ¿Úη ¤Ú· ÛÙÔ ª·Í¤-∆ÛÈÊÏ›ÎÈ ............................ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ) .................................................... ª-114 ¶‹Ú· Û·Ó ¤Ó· ¯ˆÚ·Ùfi......°-21 ¶ÔÈfi˜... Ó· .................. ∞-136 ¶·Ú¿ÔÓÔ ................... ª-90 ¶Â˜ ÌÔ˘..................................... °-63 ¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ........°-134 ¶ÔÈfi˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ...............98) ...........¶-20 ™' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ................................................ ¶-129 ¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·' ÙÔ Ì·Î·Ú¿ .................... ¶-97 ¶ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜ ............................ ª-136 ¶¤ÓÙ ¤ÓÙ ‰¤Î·....∞-100 ¶Ôχ Ì ›ÎÚ·Ó˜ ˙ˆ‹ ...............................¶-14 ¶ÔÈfi˜ ›‰Â.¶-90 ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ .........................................°-73 ¶ˆ ˆ ˆ... Î˘Ú¿ ˙ˆ‹ Ù· ‚¿Û·Ó· ..................... ∫-207 ¶·Ú·‰¤¯ÙËη .......................................... ¤˜ ÌÔ˘ .................... ̈Úfi ÌÔ˘..... °-155 ¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· .... ¶-141 ¶‹Á· ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ Û ›¯· ÚˆÙԉ› ..∫-62 ¶Úˆ›-Úˆ› Ì ÙË ‰ÚÔÛԇϷ .....∞-22 ¶Ô‡ 'Ó·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ...................∞-61 ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ......... ∫-65 ¶¿Ï„· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ........................................ ª-47 ¶‹Á· Û ̿ÁÈÛÛ˜ ............. °-130 ¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ· ........ °-182 ¶ÂÙÚ·‰¿ÎÈ-ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ...... ª-107 ¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜ .°-122 ¶Ô‡ 'Û·È Î·Ë̤Ó ∫¿‚Ô˘Ú·.. ∞-163 ¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ ....................... ∫-129 ¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .... °-159 ¶ÂÚÓԉȷ‚·›-.∫-117 ™' ·Á·Ò (∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘) .....∞-81 ¶Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ¿ÎÚË Ó· ÛÙ·ı›˜ .°-33 ™' ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ...... °-210 ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜....... ∞-27 ¶·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔ Î‡Ì· .......................................ª-40 ¶Ï·Ù›· µ¿ı˘ ................. °-122 ¶‹Á·ÈÓ¤ Ì fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ Ù·ÍÈÙ˙‹ .....∫-112 ƒfi˙· ............. °-96 ¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË............................. °-111 ¶·Ú¿Áη .................................. ∫-231 ¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ..............................................¶-225 P›ÎÔ.¶-174 ™' ·Á·Ò..................................................... ∫-47 ¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË ......ª-81 ¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ϤÂÈ Ì˘ÛÙÈο ... ∫-176 ¶Â˜ ÌÔ˘ Ô‡ Ô˘Ï¿Ó Î·Ú‰È¤˜ ............. ¶-162 ¶·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ ÌÔ˘ ...... ·Ó¿ÌÂÛ· ....... ¶-204 ¶·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‚ÁÂÈ ...........................¶-165 ™' ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ ........ ‹Ú·Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ ......................¶-220 ¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ .................. ÔÈfi˜ ........................∫-212 ™· ÙË ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ÁÂÏÒ ...°-69 ¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ...∫-101 ¶˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ Ô ......... ¶-139 ¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ .... °-206 ¶¿Ú ÌÂ.... ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ .......................∫-128 ¶fiÛÔ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì' ·Á·¿˜ .......ª-143 ¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ .∞-38 ¶Ô‡ ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë . ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· ...... ∞-145 ¶·ÔÚ¿ÎÈ .... °-45 ¶¿Ï˘ ÍÂΛÓËÌ· ........ Ó· ʇÁˆ .......... Â›Ó·È .........°-147 ¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ .... Û' ·Á·Ò.......... ∫-71 ¶¤Ù·Í ¤Ó· Ô˘Ï› ... ∞-69 ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ͯ·Ṳ̂ӷ ............. °-94 ¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ..... fiÙ KÔ‡‰·˜ ......... Ú›ÎÔÎÔ ................. Ú›ÎÔ.... ‰¤Î· ‰¤Î· ·Ó‚·›Óˆ ..........∫-30 ¶›Ûˆ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ù· ηʿÛÈ· Û·Ó ÙË ....... ............................ ª-75 ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ .............................................................. ¶-5 ¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË . ª-49 ¶¿ÌÂ Î·È ÌÂȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓfiˆÚÔ˘ ...........................ª-4 ¶ÔÈfi˜ ›Ó' ·˘Ùfi˜ ...................°-147 ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ .....∞-44 ¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ ....∫-65 ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È . ª·Ú›· ...........................ª-115 ¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ .........∫-135 ™·‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ . ∫-41 ¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ . ∞-89 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (Ÿ.............................¶-21 PÔÏfiÈ-ÎÔÌÔÏfiÈ .............. ·ÏÏ¿................................ ¿ÓÙ· ÁÏ˘Î¿ ........................∞-106 ™' ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ...... fiˆ˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› ..............¶-170 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6............................................ °-137 ¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ .....................................ª-157 ¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ..... °-80 ¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ ...............°-143 ƒ›Í ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Û›ÚÙÔ ..... ∫-146 ¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ...............................................................................................∫-90 ™' ·Ó·˙ËÙÒ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ....¶-8 ™' ¤Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î¿ıÔÓÙ·È ‰‡Ô ... °-165 ¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· ................ ∞-49 ¶··ÚÔ‡Ó· ....................... °-56 ¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ .........°-67 ¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ ......∫-102 ™·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ··Ï¿ ..................... ¿Ú Ì ...........................................∫-113 ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈ.......................... ∫-112 ¶¿ÓÙ·......... ∞-113 ¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ......................................°-119 ™' ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ....... ¶-18 ¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È ...... °-116 ¶·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÏfiÁÈ· ..∞-185 ƒ›Í ÌÈ¿ ˙·ÚÈ¿ ηϋ ....... ª-56 ¶·Ï·Ì¿ÎÈ·-·Ï·Ì¿ÎÈ· ................................. ¶-22 ¶Â˜ Ù˘ ÙÔ Ì' ¤Ó· ÁÈÔ˘Î·Ï›ÏÈ ...................... ª-71 ¶‹Ú· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ........... ª-3 ¶·ÚÙ›‰Â˜ .......... ¶-81 ¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ...........°-77 ¶ÔÈ¿ ¯¤ÚÈ· ‹Ú·Ó............................................................................ ∫-92 ¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ ....∞-90 ™·ÏÔÓ›ÎË (◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘¯ÙÈ¿) ...... ∫-157 ¶¿ÂÈ-¿ÂÈ ..........................∞-42 ƒ ƒ·Á›˙ÂÈ ·fi„Â Ë Î·Ú‰È¿ Ì ÙÔ ..............∫-23 ¶ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ¤Ù˘¯Â Ó·‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ .. Ô Î·Ïfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ .............. ∫-226 ¶¿ÂÈ ÎÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜...................... ÔÈfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ....... Ô‡ Ì ‚¿˙ÂȘ ..............∞-122 ™' ·Á·Ò.........∫-7 ™' ·Á·Ò (√ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ·) ............................. °-181 Ÿ¯È........................... °-171 ¶·›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÁÏ·Ì·‰¿ÎÈ· ...ª-96 ¶Ò˜ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔÙfi ..°-127 ™' ¤ÛÙËÛ·Ó Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿...........................∞-195 ¶fiÙ BÔ‡‰·˜.. ª-148 ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ..ª-154 ¶Ô‡ 'ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ........................ °-219 ¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ .... °-81 ¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ......................................°-224 ™' ·˘Ùfi Ù' ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ .......... ∫-15 ¶ ¶¿ÁˆÛÂ Ë ÙÛÈÌÈÓȤڷ ......................................................ª-79 ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂΛ Ô˘ Ù· 'ÈÓ· Ì οÔÈÔ ....¶-1 ™ ™' ·Á¿ËÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ·¿Óˆ ...................... ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘..∫-24 ¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ................................................................ª-83 ¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ .. ∞-37 ¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· .....°-173 ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›ÓË ................. ̤۷ ÛÙÔ .........................∫-166 ƒÔ˙ .......................................... °-29 ¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¤Ï·) ...................... ¶-192 ¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó' ·ÓÔÈÎÙfi .. ∞-101 ¶ÂÚÓÔ‡Û· Î·È Û' ·ÓÙ›ÎÚ˘˙· „ËÏ¿ ÛÙ· .∫-12 ™¿Ï· Û¿Ï· ...O‡Ù ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ............°-27 ™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi ....................................

.. ∫-78 ™Â ÌÈ¿ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÔÓ·¯È΋ .. ∫-163 ™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ›¯· ÊÙÂÚ¿ ................... °-60 ™Â ÂÚÈ̤ӈ..........................................¶-197 ™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜ .............∞-134 ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·Ï .... °-109 ™›‰ÂÚ·......™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ ........ ¤ÊÙˆ οو Î·È .∫-159 ™˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ........................ ∞-28 ™Ô‡ '·Ó ˆ˜ Â›Ì·È ÌÂÏ·Ï‹˜ ......................................................................................... °-116 ™Ô‡ 'ÊÂÚ· ÓÂÚfi ÛÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ ....∞-67 ™ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ..................ª-90 ™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ..........∞-162 ™ÙËÓ ·Ï¿Ó· ......................°-198 ™ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ...... ∞-25 ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ......................... ª-149 ™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ .......................................................................∫-106 ™ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡ ........... ª-98 ™ÈÁ·ÓԄȯ¿ÏÈÛÌ· . ∫-161 ™Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Úˆ› . ¶-19 ™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi ................∫-202 ™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·Ì .. ∫-78 ™Â Ì·ÁÈο ÓËÛÈ¿ ...°-61 ™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì ....................... ¶-25 ™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· ..................∫-229 ™ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi . ¶-111 ™Ô‡ ÙÔ '· ÌÈ¿ Î·È ‰˘fi Î·È ÙÚÂȘ ...... ª-63 ™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ ..............................¶-41 ™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ ................... ÁÈ· οÙÛ ..¶-195 ™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· .................. °-142 ™Ù¤ÏÏ· .......... ÛÙË ™›ÎÈÓÔ ... ∫-123 ™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ ............. ¶-213 ™‹Îˆ...........................∞-5 ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÙÚˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· .............. ¤Ó· ‚Ú¿‰È ·ÎfiÌ·........................... ∫-75 ™Î¤·ÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ Úˆ› ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ .........∫-214 ™Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ù· ıÚ·Ó›· Î·È ÛÙ˘ .......................°-214 ™ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ........................°-114 ™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜.......... ∫-93 ™Ô‡ › ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ.....∞-47 ™ÙËÓ Î˘Ú¿ Ì¿Ó· Ì·˜ ÌË ‰›ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· .°-90 ™ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË AÚ·È¿ .....∞-91 ™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ..........°-67 ™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .............. ÎÔ›Ù· ÌË .... Ì ηڿ‚È ..... ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· .............. ∫-209 ™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· ..........∞-87 ™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÙ¤ÎÔÛÔ˘Ó ................ ∞-196 ™Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ϤÌ ӷÈ..................∞-104 ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ·˜.... °-64 ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿..... ∫-9 ™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ã·ÏÈÌ¿ ....ª-103 ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË .................°-34 ™˘ÁÁÓÒÌË .............∞-182 ™ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË.......... ∫-83 ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È ............... ª-158 ™·ÌÈÒÙÈÛÛ· ...................... °-161 ™Â fiÓÂÛ' Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Û ................. οو ÛÙËÓ ........................................ ∫-210 ™Â ÂÏ¿ÁË Ì·ÎÚ˘Ó¿ Ù·Íȉ‡·Ì ..... °-105 ™ÎÏËÚ‹ ηډȿ ...............................................°-20 ™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ ..........∞-29 ™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ ...... ∫-178 ™‚‹Óˆ. Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û ......ª-71 ™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘ ÁÈ· ‰˘fi ............∞-160 ™ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ............... „Èı˘ÚÈÛÙ¿ .................∞-152 ™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË ..........°-186 ™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ . Û›ÙÈ ÛÔ˘ .∫-182 ™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û·Ó ı· ‚ÁÂȘ ÌÈ¿˜ . °-223 ™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë .......ª-101 ™ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ............. °-99 ™Â ÌÈ¿ ÛÙ›‚· ηϷÌȤ˜ ............................... Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ .......ª-19 ™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ........... ª-82 ™·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÃfiÙ˙·˜ ÛÙÔ Ù˙·Ì› ............................∫-170 ™ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· .................. °-152 ™ËÎÒıËÎÂÓ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÛΛ˙ÂÈ Ù· ............................°-60 ™ÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ÎÈ ¿ÛÚÔ Û·Ó .....°-102 ™ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· οıÔÓÙ·È ...............................∫-205 ™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· ............ ∫-10 ™Ô˘ '· Ì¿Ó· Ì' ¿ÓÙÚ„¤ Ì ........................................... ∞-193 ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ......... ¶-64 ™‚‹ÛÙ Ì ·' ÙÔ ¯¿ÚÙË ...................98) ... °-181 ™Ô‡ Áڿʈ ¿ÏÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË ........ ∞-121 ™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ...........∫-82 ™ÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ......ª-30 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6................................ ¶-28 ™·Ó Á˘Ó·›Î· ÁÂÓÓ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ë Ó‡¯Ù· .. °-55 ™‚‹Û ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠............. °-170 ™Â ÌÈ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÚÙ›‰· Û ÎÂÚ‰›˙ˆ .°-193 ™ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ ......................................... ª-122 ™·Ó ÛÔ˘ÚÒÓˆ...... ∫-38 ™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi....... °-54 ™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· ...............................¶-84 ™ÙÔ '· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ... °-10 ™Ù·ÏÈ¿-ÛÙ·ÏÈ¿ ..∫-194 ™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ............ ÛÈÁ¿..........................∞-120 ™ÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ................. ¶-105 ™Ù' ∞ÔÛÙfiÏË ÙÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ ............ Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ ..................... ¶-4 ™Â „¿¯Óˆ ..................................... ¶-143 ™Â fiÙÈÛ· ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ .......................................... °-38 ™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ÊÙÂÚÔ‡Á·Á ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ......... ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ...............∫-180 ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ-§›ÏÈ ...... ∞-138 ™Â ı¤Ïˆ ..............∞-107 ™ÙË ‚¿Úη ......................... ∞-156 ™ÎfiÓË ............. ∫-6 ™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ..... ¶-61 ™›ÙÈ ÌÔ˘.......................∫-129 ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ›¯· ¤Ó· ............∞-189 ™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ·fi„Â Û·Ó ¿ÛÙÚÔ .......∞-186 ™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ ................... ª-44 ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ...................................... ÛÙËÓ EÚÌÈfiÓË ......... ª-50 ™‹Îˆ ¯fiÚ„ ÎÔ˘ÎÏ› ÌÔ˘ ................................. ‚Ú¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ....∫-77 ™ÙË ª‡ÎÔÓÔ........¶-201 ™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· .........∞-189 ™˘ÏÏ·‚ÈÛÙ¿............ ÌËÓ ·ÚÁ›˜... ∫-92 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ .............................. ∞-56 ™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ..... ÎÔÙÚÒÓÈ·........ ∫-196 ™ËÌ·‰Ô‡Ú· ... °-201 ™Â Û˘˙ËÙ¿Ó ‰›¯ˆ˜ ÁÈ·Ù› Î·È fi¯È ¿‰Èη .................. ¯fiÚÂ„Â Û˘ÚÙ¿ÎÈ ............ ¶-74 ™›‰ÂÚ· Ì·Û¿ÂÈ Ô ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ........°-106 ™ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ... Î·È ÛÙȘ ....................... ¶-163 ™·Ó ‰˘fi ʈٿÎÈ· ‚Ú·‰˘ÓÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ .................................................. ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ..............................................................ª-5 ™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ........................................∫-132 ™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ ........................ ∫-239 ™Î›˙ÂÈ Ë ÏÒÚË Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ·ÓÙ˯¿Ó ...............∫-235 ™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ ... ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ.∫-134 ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· Û ¿Úˆ Ó· ................∫-120 ™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ................................ ª-137 ™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â‚·‰ÂÈ¿ .................................................. °-5 ™Ù· „ËÏ¿ Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ..................... °-129 ™Ô˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ı· 'Úıˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ... ¶-89 ™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿ ....................... ∫-42 ™·Ó Û ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÔοÎÈ .¶-179 ™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È ..... °-187 ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ......∫-57 ™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ ..°-27 ™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË ............... ʛϠÌÔ˘ Ù' ·Ì¿ÍÈ .............°-29 ™Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù· ̤ÚË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ..∞-182 ™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi ................. ¶-196 ™Ù' ÔÚΛ˙ÔÌ·È B·ÁÁ¤ÏË ÌÔ˘............................................................∫-26 ™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ..∫-192 ™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ .. ∫-111 ™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·' ÙÔÓ Î·ÈÚfi....... ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ .............°-166 ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ .......°-201 ™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·..........................................ª-100 ™ÙËÓ ·¿Óˆ ÁÂÈÙÔÓ›ÙÛ· ............°-93 ™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ .....................∞-4 ™ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ . ∫-74 ™ÈÁ·................. ÙÈ ı· Á›Óˆ ...∫-46 ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡ÙÚˆÛ ...

.......................................... ÌfiÏȘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ............................. °-101 ™Ê›ÁÁ· .................. ª-74 ∆· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ . ¶-57 T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· .........°-36 TÔ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô .........ª-91 ∆È Ù· ı¤ÏÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ ......... ∫-212 ∆· ¿ÁÈ· .......................¶-13 ∆Ô ¤ÓÙÂη ...... ª-138 ∆· ÙÚ·›Ó· Ô˘ ʇÁ·Ó ....... ·ÈÒÓ˜ ......... ¶-204 ™˘¯Ó¿˙ÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ηʤ. ª-102 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ...........∞-92 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ .. Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘...... ª-153 ∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ................................... ¶-102 T· ÊÒÙ· Û‚‹Û·ÓÂ......∞-179 ∆Ô ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘ ... °-131 ∆· ÂÙ·Ï¿ÎÈ· ................................ ÔÈ fiÏÂȘ ......°-136 ∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ... ·Ì¿Ó.......ª-110 ∆Ô Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ...............................................¶-40 ∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ....................... ª-133 ∆· ∫‡ıËÚ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ù· ‚Úԇ̠................................. Ô˘ Â›Ó·È ..... ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ................................................ ÙÈ ·‡ÚÈÔ...∫-227 ∆Ô ¿Á·ÏÌ· ...........∞-9 ∆È Û‹ÌÂÚ·.................................................................................... Ù· ÌÂÁ¿Ï· . ∫-131 ∆· ‚Ú¿‰È· ›Ó' ·Ù¤ÏÂȈÙË........................................................................ ∫-153 ∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ............ ∫-122 ∆· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· .......ª-6 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë .... ¶-210 ∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ... Ù' ·ÁfiÚÈ ............... ÙÈ ÙÒÚ· .....................∞-145 ∆˘ ·Á¿˘ ·›Ì·Ù· ...................... ª-121 T·Í›‰È ÛÙ· K‡ıËÚ· ....................... ª-28 ™¯Â‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È ...............ª-156 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.................. ª-148 T· Ó¤· Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ .. ∫-49 ∆· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ....... ∫-190 ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ...................................∞-192 ∆Ô Î·ËÏÂÈfi ....................∫-193 ∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û' ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ .........∞-184 ∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜ ·Á¿˜) .............. °-179 ∆· ÙÛÈÁ¿Ú·.......... ¶-51 ∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ......... ÙÈ ∫Ô˙¿ÓË .....................™˘ÓÓÂÊȤ˜...................................ª-12 ∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ ................. ¶-19 T· ÏÂڈ̤ӷ... ∫-105 ∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È .................................¶-190 ∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ............∫-13 TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓÒ .. °-78 ∆· Ï·‰¿‰Èη ....∞-143 ∆È Ó· 'Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·ÊÓÈο .............°-172 ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ....................ª-8 ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ......... ∫-235 ∆· οÛÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ........................................................................∫-143 ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ............. ¶-202 ∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ..ª-22 ∆È ÛÔ‡ 'ηӷ Î·È Ì' ÂÁη٤ÏÂȄ˜ ................. °-150 ∆· ·ÏÈοÚÈ· ....................¶-63 ∆È fiÌÔÚÊÔ Ó· Û' ·Á·Ò Î·È Ó· Û .......................................................................∫-242 ∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ..∞-52 ∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ Â›Û·È fiÙ·Ó ÎϷȘ .ª-104 ∆Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂȘ Ó· ‚·‰›Ûˆ ..........................°-195 ∆˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚·ÛÙÒ Î·ÎÈ¿............................................................... ¶-95 ∆ T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘...................................∫-217 ∆È ˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ .....∫-19 ∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi) ............. ∞-20 ∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ .....................¶-12 ∆È §ˆ˙¿ÓË........................ Ù· Û›ÙÈ· ÎÏ›۷Ó ........................... Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· .......... ∫-233 ∆· ÌÏ ·Ú¿ı˘Ú· ................... °-17 ∆¤ÏÈ Ù¤ÏÈ Ù¤ÏÈ ............°-225 ∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ....................ª-131 ∆È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚·Ú‡˜............... ∫-199 ™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ....∫-111 ∆È Ó· ԇ̠ÙÈ .. ¶-208 ∆˙·Ì¿Èη .°-173 ∆Ô ‚·fiÚÈ ·' ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· .........................∞-46 ∆È ı¤ÏÂȘ ·' Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘.................ª-26 ∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ .....ª-18 ∆Ô ‰›¯Ù˘ ...... °-25 ∆· ÚÈ¿ÏÈ· .........................................°-169 ∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ ... ∞-185 ∆' ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ........ °-137 ∆· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ÍÂÚ¿ Î·È ‰È„·Ṳ̂ӷ ..................°-93 ∆Ô ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ψ̷ .....................∞-144 ∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ......... ·Ì¿Ó ............... ÙÔ ¯·Ï› ÌÔ˘........ ∞-73 ∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò ........... Û‡ÚÌ· οو ·›˙ˆ ÂÁÒ ÙÔ ................................∞-150 ∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ .ª-145 ∆Ô ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› ..¶-120 ∆Ô ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ..........................∫-219 ∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ Ì' fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË ..∞-123 ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ...∫-60 ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë .... ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ..........................¶-71 ∆Ô ‰ÂÏÊÈÓÔÎfiÚÈÙÛÔ .................................. ¶-21 T· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÎÈ ...............ª-43 ∆È ÙÚ·‚¿ˆ ...........∞-126 TȘ ¿ÏϘ Ù· 'ÌÏÂÍ· Î·È Áˆ Ì ÌÈ· .... ∞-116 TË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ .. ∫-135 ™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη............................................ ∞-197 ™ÒÌ· ÌÔ˘ .∫-37 ∆ÈÚÈÙfiÌ· .............. °-156 ∆· ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÒ·Û·Ó............¶-73 ∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È .....∞-128 ∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› .........................................°-90 TÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÈ ..... ∫-91 ∆· Ô˘ÏÈ¿ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÙÂÚfi ...... ¶-105 ∆¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÈ¿ ÎÔ˘ÙÛ‹ ................... ÚÔ˜ ÙÔ ........................................ ∫-115 ∆· ÍÂÔ‡ÏËÛ· ÊÙËÓ¿........... °-117 ∆Ë ™Ù·‰›Ô˘ ·Ó‚·›Óˆ.. Ù' ¿Ï˘Ù· .. ª-68 ∆· ÏÈÌ¿ÓÈ· ......................................... ∞-174 T· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ...... Ù· ..........................∞-84 ∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ................... ∫-18 ∆' ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ........ ¶-89 T· ÓÂÈ¿Ù· ÙÔ˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ™ÙÚ·Ù‹˜ ÛÙ· .∫-96 ∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ..........∫-191 ∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ ....∞-186 ∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ .....∞-46 TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ ... °-129 ∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ..................................98) ............................ ∫-20 ∆¤ÙÔÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÛ·¯›Ó· ....................... ηϿ Î·È ÙÈÌË̤ӷ .....................°-196 ∆˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤ ...................... ÙËÓ Â›‰· ...........ª-59 TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜ .....∫-69 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ .. ∞-167 TËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ Ê›ÏË........................ °-139 ™˘ÓÓÂÊԇϷ .¶-203 ∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ..................................... ª-99 ∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ê¤Ú ÎÈ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÛÙÔ ÁÈ· Ó· .....................ª-60 ∆È Î¿ıÂÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰Â Ì ·Ú·Ù¿˜ .... ¶-169 ∆· ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ηϿ... ¶-197 TËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎϤ„·Ó ..... ÙÔ ................. Û˘ÓÓÂÊȤ˜ .................................................................... °-121 ∆˙È‚·¤ÚÈ ......... ∞-97 ∆· Ù¿ÏÈÚ· ............ ¤Ï· ·fi„ ӈڛ˜ .................................. ∞-159 ∆ËÓ Î·Ú‰È¿ ηډȿ ÌÔ˘ ·fi„ ÌÚÔ˜ ............................ª-87 ∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ ......... °-79 ∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· .... ª-149 T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ..................... ¶-195 ∆· ηڷ‚¿ÎÈ· ..........°-206 ∆È ı¤ÏÂȘ Ó· οӈ ............................∞-174 ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ .°-71 ∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ .......................... ¶-43 ∆ÂÏÈο ηډԇϷ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi ..............°-107 ∆Ô ‰¤ÓÙÚÔ ... ∫-37 ™¯ÔÏÂ›Ô .................°-72 ∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ ..............ª-112 ∆È Â›Ó' ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È ........ ¶-107 ∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·........ ∫-118 ™‡ÚÌ· ¿Óˆ............... ∫-49 ∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ......

...................... ∫-197 ∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ .. ∞-53 ∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· .......... °-199 ∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô .......... ÙÚ¿‚·..∫-43 à X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ..... °-43 ∆Ô ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ ..........∫-84 ÷ÏΛ‰· ................¶-159 Flamenco ............∫-1 ºÂÁÁ¿ÚÈ......ª-61 ÷ڿÙÛÈ .......∫-48 ∆ÛÈÁÁ¿Ó· οÙÛ ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Ù· ...... ª-23 ∆Ô Û›ÙÈ ÛÙËÓ ·ÓËÊÔÚÈ¿ ....................... ∫-54 TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ ............. ¶-183 ∆ÚÂȘ ̤Ú˜ ¯Ò-.......................°-100 ∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ ............. ¶-87 ∆Ô˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ fiϘ .............¶-217 ÷ڿ Ë Ù‡¯Ë ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ‡ '¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ..........................................∞-33 ∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ........ ∫-195 ∆Ô ·ÏÈοÚÈ ¤¯ÂÈ Î·ËÌfi ......... ∞-1 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÍÂÓËÙÈ¿˜ ......................... ∫-58 ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ........................∫-14 ºÙˆ¯fi ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ .......... ∫-215 TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ .. °-101 ∆Ô ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ....................................... ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÈÛ· .......¶-189 Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË ........................ ¶-124 ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙËÚ¿ÎÈ .............................°-52 ºÚ·ÁÎÔÛ˘ÚÈ·Ó‹ ..................¶-173 º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ ........ ª-159 ∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ...................................¶-134 ÀÔÌÔÓ‹ ...................................... £Â¤ ÌÔ˘ . °-118 ∆Ô ·¿ÎÈ. °-96 ∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ......................................................................................¶-45 ºÙÈ¿¯Ó·Ì η¤Ï· ·fi ¯·ÚÙ› ..........¶-229 ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰· ............... ∞-11 ∆Ô Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ ı·Ï·ÛÛ› ..... °-12 ∆Ô Ô˘Ï› .. ¶-83 ∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ...........................°-148 ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿ ............... ∞-141 TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ .................... ª-34 ∆ڤ̷͠ÓԇϷ fiÛÔ ÌÔÚ›˜............... ª-159 ∆Ú¤ÍÂ...∞-169 ºÙ¿ÓÂÈ.............................. ∞-181 ∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ ............ ʛϠ...............¶-61 º¿Ù· ªÔÚÁοӷ ... °-133 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ................... ÁÈ·Ù› ÎÏ·›˜ .......................................................................°-110 ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘............ °-115 ∆Ô Û·ÙÚ¿Ë Â̤ӷ ÌË ÌÔ‡ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ......................¶-175 ∆ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· . ¶-227 ∆ÚÂÏfi ηÏÔη›ÚÈ ........ ¯fiÚÂ„Â Û·Ó ..... ¶-11 ∆ڤ̿͠Áη Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ. Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ 'ηÓ˜ ........................................................ °-182 ∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÔÚÈ¿ .......................... °-55 TÚ¿‚·..........................98) .°-77 ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ...............¶-149 ÿÓÔÌ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÛÙË ...........................°-84 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6......... ª-7 ∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· οӈ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ ..... ∞-79 ∆Ú¿‚· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÛÔ˘ ....... ª-126 ∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ..... ∫-73 ∆Ô ÔÏÏ·Ïfi ÛÔ˘ ›‰ˆÏÔ ......¶-151 À À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ................ ∞-176 ∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ...................... °-222 ∆Ô˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ë ÒÚ· . ·¯ ηϤ ·› ................................................ ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ............¶-217 ÷̤ÓÔ ÎÔÚÌ› .............¶-6 º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ..................................................................... ¶-4 ∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì .... ∞-158 ∆Ô‡ '·Ó ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯·Î› ..................°-204 º¤ÚÙ ÌÈ¿ ÎÔ‡· Ì ÎÚ·Û› ........ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ....... ¶-165 ∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ '¯Ô˘ÓÂ.ª-111 º›Ï ÌÔ˘. ∫-183 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘ ........................................... ∞-175 ∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË .............................................................∫-56 ºÔ‡ÛÙ· ÎÏ·ÚˆÙ‹ ...................°-188 º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ ............¶-198 ÷ÚÔÎfiÔ˘ 1942-53 (EÊÙ¿ ÓÔÌ¿) ............... ÊÙ¿ÓÂÈ............... ∞-62 ∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ. ª-122 ∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ............................ ª-142 TÔ Ï·ÛÙfi ÙÔ ·Û·fiÚÙÈ ................................°-148 ∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ...............ª-88 º‡ÛËÍ ¤ÚˆÙ·˜ ........... ∫-240 TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ............... ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÔ ................... ∫-231 ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ....∫-152 ∆ÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ı· ϤÌ .............∫-123 Y¿Ú¯ˆ ....................... ¶-82 ∆Ô Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙ¿˙ÂÈ ......ª-146 ∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ..... ÁÈ· Û¤Ó· οı ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ................ °-85 ∆ÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ................................................................¶-116 ÀÔÎÚ›ÓÂÛ·È .∫-174 ÷ڿ˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚÂfi ............ ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘ ..........¶-198 X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ .......................... ¶-66 ∆Ô ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ....................................................................................... ¶-169 TÔ ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ........ª-6 ºÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿......... ¯¿ıË ÙÔ ............................. ηÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ........................................................ °-57 ∆Ô ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ...............∫-143 ºÂ‡Á·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÎÈ ¤Ê¢Á˜ Ì·˙› ............................... ∞-111 ∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ....ª-105 ÃfiÚ„ fiÛÔ ÙÔ ÌÔÚ›˜........ ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ .... ∞-2 TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Á‡ÊÙˆÓ . °-19 ∆Ô ÙÚ·›ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ .............°-82 ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ . ∫-146 ∆ÚÂÏ‹ ÎÈ ·‰¤ÛÔÙË ......¶-30 ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ..........................TÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Ì ¯›ÏȘ ÛÙÚÔʤ˜ ......... ‰Â ‚·ÛÙÒ ....................... ∫-158 ∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘ ................................¶-224 ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ ........................... ÙÚ¿‚·........°-36 Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ .......................... Ó· ÛÔ‡ ................. ª-127 TÔ ¯·‰¿ÎÈ ........................... ∫-57 ∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì ...............................¶-218 ⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ... ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ ..... ∫-121 ∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ .................................................. ª-130 ∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ .................... °-145 ∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ .................°-187 º‡Á ÎÈ ¿Û Ì ..........................°-176 º º·ÏËÚÈÒÙÈÛÛ· .. °-146 ∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ............... ∫-89 ∆Ô˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ..∞-146 Ãı˜ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Î¿ÙÈ Î·ÙËÊfiÚËÛ· ...... Ùڤ͠ÁÈ· ..............................................∫-140 ÷ۿÈÎÔ 40 . ∫-149 ∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ .....∞-173 º›ÏÂ.......¶-94 º‡ÛËÍÂ Ô µ·Ú‰¿Ú˘ ....................... ∫-54 ∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Â›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿......... ∫-58 ∆Ô X·˚‰¿ÚÈ ....... °-221 ∆Ô ·ÏÈοÚÈ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ·Ì›ÏËÙÔ Ù· ...............................∫-36 º›Ï· Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ·............................. ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜ ....................... ∫-70 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¿Óˆ........................................ ÊÙ¿ÓÂÈ............. ª-17 ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ .........∞-190 º›ÏËÛ· ‰˘fi ͤӷ ¯Â›ÏÈ· ............¶-140 XfiÚ„ Ï‚ÂÓÙfi·È‰Ô ..........................∫-88 ∆Ú˘ÁÒÓ· ..........∫-141 ∆ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È ...∫-122 ºÂ‡Áˆ (∫¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ) .... °-204 ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ .∫-23 ÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ ............¶-69 ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·..... ª-73 ∆Ô˘ ‹ÏÈÔ˘ Û‚‹ÛÙËΠÙÔ Êˆ˜..... Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó .. Ì·ÎÚ˘¿ ÌÔ˘ ............. ª-20 ∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ .....................∞-98 ∆ÒÚ· ÎϷȘ............................................

......ÃÔÚ¤„ÂÙÂ............................................................... ∞-88 ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤· ...... ∞-175 æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ..98) ................... ∞-79 ÃÔÚfi˜ . ∞-155 ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ ...... ∞-70 “∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6............. ∞-86 æ·ÚÔԇϷ .... ¯ÔÚ¤„ÂÙ ........... ¶-26 Èڛ˜ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ........................................... °-202 Èڛ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó· ÌfiÓÔ˜ ................................................ ª-58 æ æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ........ °-84 ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ .............................. ∫-194 æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ........................ Ò·Ï· ....... °-41 Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi .. ª-5 ø fl·Ï·................................... ∞-86 øÚ·›· Ô˘ 'Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ .... ¶-155 ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ...................... ∞-152 æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· ............... ∫-236 ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ..... ∫-228 ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ ............

98) .“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

98) .“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ” °(6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful