gazetesinin okurlarına armağanıdır. Çarşamba günleri yayımlanır.

Sayfalar
Belgelerle Adım Adım Eski Konya (3)

Cilt: 9 Sayı: 7 3 MART 2010 ÇARŞAMBA

Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Ali IŞIK

av.mehmetaliuz.hotmail.com • aliisik42@mynet.com

SELÇUKLU DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA KONYA:
Mehmet Ali UZ Mehmet DOĞAN

b. Karamanoğlu ve Osmanlı Dönemi Konyalı, Konya’nın H.872, M. 1467 tarihine kadar muhtelif zamanlarda uzun ve kısa fasılalarla Karamanoğulları’na başkentlik yaptığını ve doğru olan tarihin de bu olduğunu zikreder.(1) Karamanoğulları, Türkiye Sel-

çuklu devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kendilerini devletinin meşru mirasçıları olarak kabul ediyorlardı. Uzun süre bunun mücadelesini verdiler. Osmanlı ile girdikleri bütün mücadelelerde hep kaybettiler, ama mücadeleden de vazgeçmediler. Zaman zaman Osmanlı’ya ihanet etmeyecekleri

Bedesten ve çevresi, 1895.

Akademik Sayfalar

Merhaba

97

3 MART 2010

Dergâh’ta önemli tamirler gerçekleştirildi. Konya ve Karaman çevresinde pek çok da tarihi esere zarar verildi. kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girdi. Önemli vakıf müesseseleri kuruldu. Medresesi (Kazanlı Medrese) ve bir han (Kapan Hanı). Nasuhbey Darülhuffazı. Fatih onun takibine Mahmut Paşa’yı memur etti. Şehrin her tarafı yeni yeni köşk ve bahçelerle güzelleştirildi. Karamanoğlu II Mehmet ve oğlu İbrahim Beyler zamanında Karaman’da ve Konya’da birçok eserin yapılmasına ve şehrin imarına devam edildi. o dönemde yapıldı. Nakiboğlu. Konya’nın nüfusu arttı. Karamanoğlu-Osmanlı mücadelesinde zarar gören şehrin yaraları sarıldı. Muiniye Medresesi. Şehzade Abdullah. Meram’ın ünü her tarafa yayıldı. Kapı. Hacı Fettah. Fatih’in emriyle Takkeli Dağ üzerindeki muhkem Gevele Kalesi yıkıldı. Yusufağa Kitaplığı. Her bakımdan Konya’nın gelişmesi sağlanmaya çalışıldı. OsmanlıKaramanoğlu arasındaki mücadelesinde Konya’ya büyük zarar vermekle beraber. 1465 yıllarında Karamanoğlu Beyliği’nin başında Pir Ahmet Bey vardır. Mahkeme Hamamı ve Turgutoğulları Türbesi günümüze kadar gelen-gelemeyen daha pek çok eser. katliamlar yaptı. o dönemde bilhassa. Sadrazam Mahmut Paşa. Meram’da halen ayakta olan Hasbeyoğlu Camii ve Dârülhuffazı. Karamanoğulları. sanatkâr. Osmanlı’nın hâkimiyeti döneminde 98 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . Şehzade Şehinşah gibi pek çok ünlü Osmanlı şehzadesi Konya valiliğinde bulundu. Ali Efendi Muallimhanesi. yine merkezde. Piri Mehmet Paşa. Pir Ahmet Bey 1466-67 yılında Fatih’in de başında bulunduğu orduyla Konya surları önünde yaptığı savaşta büyük bir yenilgiye uğrayarak Larende’ye kaçtı. sonradan Fatih tarafından Mahmut Paşa’nın yerine getirilen. inşaat ve çini ustasını İstanbul’a sürdü. Konya. Şerafeddin. Ahmet Efendi Hamamı ile Mahmud Dede türbesi gibi pek çok türbe ve otuzun üzerinde Osmanlı Dönemi medresesi hep bu dönemde yapıldı. Kışla (Saray) ve Aziziye Camileri. Ebu İshak Kazerunî Zaviyesi. Rum Mehmet Paşa. Fatih döneminde Konya. Mevlâna Dergâhı ek binalarla genişletildi. acımasızca Karaman ve Konya’dan pek çok aileyi. Osmanlı Döneminde gelişip büyüyen Konya’da Sultan Selim.yolunda verdikleri sözlerin de hiç birisinde durmadılar. İbrahim Bey İmareti. Şehir çeşmelerle donatıldı. Selimiye İmareti. bir sanat şaheseri Hasbey Darülhuffazı. İnsanlara zulmetti. (3) Bundan sonra Konya’da Sultan Cem.

önemini koruyan şehirlerin başında geliyordu. s. Günümüzde pek çok tarihî eserin yerinin bile nerede bulunduğu bilinmez hale geldi. 1868 yılında Konya’da ilk basımevi açıldı. yüzyıl sonlarında Erzurumlu Ali Kemali Paşa’nın valiliği zamanında (18941898) Anadolu-Bağdat demiryolu tamamlandı ve ilk defa tren Konya’ya geldi. Konyalı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra da Konya’da ilk yüksek mektep olan. Çayırbağı suyu o dönemde Konya’ya getirildi. Alâeddin Tepesi’nden başlamak üzere. Mehmet Önder. 19. cehalet ve ihanetler sebebiyle büyük tahribata uğradı. Pek çok vakıf mülk. Bakanlar Kurulu Kararı ile satışa sunuldu. Arka arkaya girilen savaşların ve ekonomik kriz ve imkânsızlıkların da bunda büyük rolü oldu. belgelerle adım adım eski Konya inceleme ve araştırmamıza geçebiliriz. s . Harf İnkılabını takip eden yıllarda tarihî eserler üzerinde bulunan pek çok kitabe ve tuğralar keskiçekiç kazındı. ____________________ . Özet olarak Konya’da tarihî doku acımasızca ve tamamen tahrip edildi. Verilen bu tarihî bilgiden sonra.64. Burdurlu Ahmet Paşa zamanında. Mevlâna Şehri Konya. Mekteb-i Hukuk açıldı. bazıları da meydan. Cumhuriyet Döneminde bu tahribat hızlandı. Konya’da Osmanlı’nın son dönemlerinden başlamak üzere.(4) Bir tarafta Konya’da bu gelişmeler olurken maalesef. Selçuk Es. Bir yıl sonra da “Konya” isimli ilk resmi vilâyet gazetesi yayımlanmaya başlandı. tarihî doku ve tarihî yapılar gaflet. Ekonomi canlandı. Konya bilhassa Avlonyalı Ferit Paşa zamanında büyük gelişme gösterdi. 43-47. s. Bunların çoğu devlet eliyle ve belediyeler vasıtasıyla yapıldı.Tarihî eser tahribatı adeta şuurlu bir şekilde yürütüldü. Vakıflar âdeta kapanın elinde kaldı. Konyalı. Büyük Konya Ansiklopedisi. Akademik Sayfalar Merhaba 99 3 MART 2010 . Kanunî döneminde yapılan dokuz kubbeli tarihî Bezistan bile yere serilmekten kendini kurtaramadı.111. Tarihî Selçuklu türbeleri etraflarındaki arazilerle birlikte özel şahısların eline geçti. Pek çok eser tabiatın tahribatıyla yıkılmaya terk edilirken. giriş bölümünde de ifade ettiğimiz gibi. yeşil alan ve yol açma bahaneleriyle kazma kürek yıkıldı.

Kastamonu. 5. Mevlevihanelerin 19. Kasımpaşa. 1977) çalışması önemlidir. sema. Veledi Çelebi (Şafak. tezhip. 17. Haşim KARPUZ KIBRIS YAKINDOĞU RÛMİ ENSTİTÜSÜ MEVLÂNÂ SEMPOZYUMU 18 ARALIK 2009-LEFKOŞA ÖZET BALKAN MEVLEVİHANELERİ M evlevihane. Derviş Hücreleri. 1001 gün çile çıkarılan büyük Mevlevi tekkeleridir. doğum yıldönümü için hazırlanan bir fotoğraf albümü çalışması sırasında yaptığımız gözlemlere ve bu alanda yapılan genel çalışmalara ve yayınlara dayanmaktadır. faaliyetleri ve listeleri hakkında Sezai Küçük ayrıntılı bir çalışma yapımıştır. Haremlik – Selâmlık. 2000. Manisa. fırın. Dr. şadırvan. 100 . başta kütüphane olmak üzere hamam. Hz. yıkıla yapıla 1957 yılına kadar gelmiş ve o yıl ortadan kalkmış bir mevlevihanedir. Diğer Mekânlar. sarnıç. yüzyılda durumları. Evliya Çelebi. 465–469) Yazıda özetleyeceğim bilgiler. Beşiktaş. Ancak tekke binalarının ayakta olup olmadığı bilinmemektedir. dua ve zikir yapılan küçük tekkelerdir. Diğer Mekânların içerisinde. Meydan-ı Şerif. fakirlerin doyurulması ve benzeri sosyal amaçlı çalışmalar da yapmışlardır. yüzyılda çok sayıda Mevlevihane gezen Evliya Çelebi bu yapıların mimarisi. Edirne Mevlevihanesi: II. Mevlâna’nın 800. Mevlevi tekkeleri tarikat öğretiminin yanında hat. muvakkithane. Mevlevihaneler zaviye ve asitane olmak üzere büyüklük ve çalışma bakımından ikiye ayrılır. gibi tesisler de Mevlevihane yapıları içinde yer alır. Bursa. Sarayevo’da Bendbaşı semtinde 1462’de kurulmuş. cem-sohbet odası gibi mekanlar.Prof. Sultan Murad zamanında Muradiye Camisi ile birlikte 1435 yılında kurulduğu kabul edilir. Matbah-ı Şerif.2007) ve Şinasi Küçük’e göre Balkanlardaki Mevlevihanelere kısaca göz atalım. Yeni Kapı. Asitâne. şeyhleri. 6. musiki gibi güzel sanatlarla ilgili. Türkiye’deki Mevlevihaneler üzerine muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Diğerleri daha küçük programlı tarikat yapıları zaviyelerdir. 1. Kütahya. tarikat prensiplerinin öğretildiği bir kurum olup değişik yapılardan oluşmaktadır. Bunlar: Konya. yolcuların barınması. (Küçük. Barihuda Tanrıkorur da Mevlevihaneler üzerine ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Afyon. Hasan Özönder sadece Mevlânâ Dergâhı'nı ele almıştır. 1659 zaviyeyi ziyaret eden Evliya Çelebi burasını Mevlevi tekkesi olarak tanımlamaktadır. 3. ayinleri hakkında çok ilginç bilgiler vermektedir. İster asitâne ister zaviye olsun bir Mevlâna tekkesinde şu bölümler bulunur. Sarayevo İsa Bey Zaviyesi: Bosna– Hersek’in başkenti. müştemilatı günümüze gelmemiştir. Türbe – Hamuşan. Bunların tekke mimarisi ve işlevleri bakımından Ahmet Işık Doğan’ın Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 (Doğan. 2. Halep. tarikatın temel eğitiminin verildiği. Eskişehir. kuyu. Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin düşüncelerini esas alan. Galata. 4. Bahariye. Gelibolu ve Larissa – Yenişehir Mevlevihaneleridir. Kahire. Zaviye dervişlerin yaşadığı. Arnavutluk: Elbasan ve İpek şehirlerinde Mevlevihaneler olduğu kaynaklarda geçer. Mevlevihanenin derviş odaları.

Sakız ve Midilli Mevlevihaneleri 19. Üsküp Mevlevihanesi: Makedonya Cumhuriyeti’nde başkent Üsküp’te 18. Yakınındaki Hacı Mehmet Medresesi ve Mustafa Ağa Camii ile bir üçgen oluştururlar. Uzun süre kadınlar hastahanesinin kilisesi olarak kullanılmış ve 1957’den sonra restore edilerek cami haline getirilmiştir. Selanik Mevlevihanesi: Yunanistan’ın kuzeyindeki Serez ve Selânik Mevlevihaneleri de yıkılmıştır. Halveti vd. Fethiye Camiinin yaklaşık 100 m. Gözleve Mevlevihanesi: Karadeniz’in kuzeyinde. yüzyılda yaptırılan cami günümüze gelmiştir. Rodos Mevlevihanesi: Rodos Adası'nda. yüzyılda faal olmalarına rağmen günümüze gelememişlerdir (Küçük. sadece semahane olarak kullanılan camisi günümüze gelmiştir. 16. yüzyılda kurulmuştur. Kurucusu Konyalı Kara Şemsi Dede’dir. Rodos İç Kalesi’nde bulunan Hamza Paşa Camii’nin Mevlevihane olduğu bazı araştırmacılar ve içinde yaşayanlarca belirtilmiştir (Konuk. Evliya Çelebi’ye göre Sadrazam Melek Ahmet Paşa’nın konağı Mevlevihane haline getirilmiştir. Zaviye statüsündeki Mevlevihane şehrin batı kesiminde surların dışında. 2003. Yenişehir Mevlevihanesi'nden bir çok alim. 466–469). Yerini tam olarak bilmiyoruz. tekkelere göre günümüze gelen nadir Mevlevihanelerden birisi de Bulgaristan’daki Filibe’de bulunmaktadır.Yevpatoria’da 18. en uzaklardaki Mevlevihanelerden biriside Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyetindeki Gözleve . güneyindedir. Mevlevihane yıkılmış geriye soluk bir resim kalmıştır. Kentin merkezinde Osmanlı dokusunun bulunduğu Üçtepe mevkiinde 18. Yenişehir-Larissa Mevlevihanesi: Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Larissa Yenişehir Mevlevihanesi Köstem Nehri kenarında yer almaktadır.Yüzyılda Evliya Çelebi söz etmektedir. 37). Müştemilatı yıkılan tekkenin semahane-türbe kısmı günümüzde öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de uzun ney (girift) üfleyen Giriftzen Asım Bey'dir. Rodos Mevlevihanesi Veled Çelebi ve Sezai Küçük’ün listelerinde geçmemektedir. Yenikapı karşısında geniş ağaçlıklı bir bahçe içerisinde bulunuyordu. şair ve neyzen yetişmiştir. 2000. 16. Eski Odun Pazarı Semti'nde bir camii ile aynı alan içerisindedir. Her şeyi ile bir Türk yurdu olan Yenişehir’in elimizden çıkması üzerine şu mısraları söylemiştir (Dursun. Kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. 1924 yılında kapanmıştır. 75): Sanmam taleb-i devlet-i câh etmeye geldik Biz âleme bir yâr için âh etmeye geldik. Surların dışında.yüzyılda yapılmış Yakovalı Hasanpaşa Camii kuzeyinde U planlı medrese ile birlikte Mevlevihane olarak kullanıldığı bilinmektedir. yüzyılın başlarında Peçevi Ahmed Dede adına kurulmuştur. Akademik Sayfalar Merhaba 101 3 MART 2010 . Belgrat ve Niş Mevlevihaneleri kayıtlarda geçmesine rağmen günümüze gelememişlerdir. şeyhi olarak Mehmed Ağah Dede'yi kaydetmiştir. İsmail Kara bu Mevlevihane hakkında bir monografi yayımlamıştır. Girit-Hanya Mevlevihanesi: Mevlevihane 1890 yılında açılmış. 17. Atina Mevlevihanesi: Atina’nın merkezinde Akropolisin güneyinde Plaka semtinde Roma agorasının içinde yer alır. Yapıdan ilk olarak 17.Filibe Mevlevihanesi: Rumeli’de Bektaşi. 2008. Veled Çelebi Serez’in banisi olarak Ramazan Dede'yi. Peçoy Yakovalı Hasan Paşa Mevlevihanesi: Şehrin surlarının dışında Zigetvar Kapısı civarında yer alan mevlevihanenin. Kosova İpek Mevlevihanesi’nin de son durumu bilinmemektedir.yüzyıl başlarında Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan bir zaviyedir. Selanik Mevlevihanesine ait bazı fotoğraflar günümüze gelmiştir. 1617 yılında Ekmekçizade Ahmed Paşa tarafından kurulmuştur. yüzyılda yapılmıştır.

Topraklık Mektebi’nde 4. ya da günümüzdeki adıyla “Mahmut Dede Sokağı” na girerken sağ köşede eskiden şoför Abdurrahman’ın satın aldığı bir medrese ve annemin annesi Hasibe Özkib- Sağda görülen Kebapçı Şükrü Usta'nın onarılmayı bekleyen harap hâldeki evinde yıkılma tehlikesi olduğu için kimsenin oturmasına izin verilmiyor. Hacı Ömerler. geçmişin izlerini taşıyan aydınlatma direkleri yerleştirildi. Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Karaman Beylerbeyi Ali Paşa’nın vakfettiği bahçe eskiden Mevlevîlerin Mahmud ve İynel dedelerin kabrini ziyaret ederek. Onarılarak aslî hüviyeti korunan 2 ev 65 yıl önce. Kerimdede Mektep ve Akçeşme mahallelerini ayıran Hacı Ömerler Sokağı’nın tarihî dokusunu koruyup. İbrahim Hakkı Konyalı. Mahmud Dede'nin mezar taşını Akçeşme Mahallesi’nde gördüğünü. Kanuni devri Şer’i sicil defterlerinde “Mahmud Dede” adı verilen Akçeşme Sokağına girişte solda bulunan çeşmenin miladî 1555 tarihinde Ali Paşa tarafından yaptırıldığını öğreniyoruz. bahçenin bir kısmının Evkaf (Vakıflar) İdaresi tarafından 600 liraya Çeşmeci İbrahim Tuza’ya satıldığını kaydediyor. Şehrimizin en eski yerleşim birimlerinden birisi olan bu sokakta ayakta kalan Osmanlı mimarisinin son örneği cumbalı 4 evin ikisi belediye tarafından onarılarak. Topraklık. şehrin birçok tanınmış ailesinin meskeni bulunan Hacı Ömerler Sokağı’nda eskiden kimler yoktu ki? Belli bir biçimi olmayan taşların döşendiği sokak halk arasında “Hacı Ömerler” olarak anılsa da günümüzde Üçler Mezarlığı tarafından girişte Akçeşme Mahallesi ile bu sokak arasında kalan sağdaki tarihî “Dede Bahçesi” içinde medfun bulunan Mahmut ve İynel Dedelere izafe edilerek “Mahmut Dede” adını taşıyor.Nail BÜLBÜL HACI ÖMERLER SOKAĞI. içinde havuz bulunan ağaçlı bir sayfiye yeri imiş. sınıfa kadar öğretmenim olan Tahir Gürdağ ile “Dorucanlar” ın Sabriye abladan intikal eden oğlu Ahmed Ağa'ya. Konya’nın meşhur fırın kebapçılarından Şükrü Usta ve “Sinanlar” lâkabıyla tanınan aileden Recep Sinangil’e aitti. ölüm tarihinin hicrî 763 olduğunu. sokak kilitli taş döşenip. Topraklık gibi. “Konya Tarihi”nde eskiden “Mahmudiye Tekkesi” denildiğini belirttiği türbenin etrafının mezarlık olduğunu. gelecek nesillere örnek bir “Konya Sokağı” hâlinde bırakabilmek amacıyla tasarladığı projeyi geçtiğimiz yıllarda hayata geçirmeye başladı. türbenin duvarlarında Ferruhzade Hacı Musa ile Damad Osman Paşa’nın hicrî 1131 tarihli iki kıymetli levhasının ve büyük taneli bir zikir tesbihi bulunduğunu. 102 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . Perşembe gecesi zikir yaptıkları. OLDU KONYA SOKAĞI 2004 yılında yapılan mahallî idareler seçiminde Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli. onarılmayı bekleyen evler ise.

hemen solunda Fildişler’in Atiye ablanın evi ve Otuzbirlerin Mehmet Ağa'nın bahçesinden itibaren yeni açılan sokağın sağ köşesine taşınmış. Şimdi de köşesinde Karayolları’nda çalışan koyu Galatasaraylı ve aynı zamanda İdmanyurtlu olan Muzaffer’in babası Nesip Ağa'nın. Ne yazık ki çeşme buradan kaldırılarak. Ben ortaokula giderken tatillerde okul harçlığı yapmak için günlük 50 kuruşa makinalara teneke ile kaynamış buğday dökerdim. Kursun bitiğindeki iki kanatlı kapılı bahçeli ev. Hacı Ömer Mescidi’nden önceki öğretmen Tahir Bey'e ait Osmanlı evi onarılarak. Köşedeki tarihî çeşmenin önünde de “hacet taşı” vardı. üstü kapalı yaylı arabası olan “Hüdaverler”e aitti. Çıkmak sokağın bitişiğindeki ev. yanında geniş tahta kapıdan girilen ve “Dede Bahçesi” denilen alanda askeriye müteahhidi Celâl Kapancı’nın bulgurhanesi bulunuyordu. sağda bankadan emekli eski Meramsporlu Muammer Çeşmeci’nin baba evi ile camcı Mehmet Açacak’ın evi yer alıyordu. âdeta harabe halinde ve en kısa zamanda onarılması gereken “Kebapçı Şükrü”nün malikânesi vardı. Hemen yanlarında ise çok yıpranmış. Sağı takip ederek yıllar önceki ev sahiplerini sıralamaya devam edelim. daha sonra burası Kur’an Kursu hâline getirildi. Yanındaki 2.rit ninemin 1900’den önce tahsil yaptığını söylediği mahalle mektebi. Sokağa girişte sağda Medreseye bitişik evde oturan Mustafa Ağa'nın bakkal dükkânı vardı. “Emekliler Konağı” ve muhtarlığa tahsis edilmiş. ancak birçokları gibi ne yazık ki suyu kesilmiş. Yıllarca Mehmet Efendi hocanın imamlık yaptığı 104 yıllık “Hacı Ömer Camii” nin bitişiğindeki 3. birçok kadın işçinin çalıştığı burada buğday kaynatır. Celal Ağa. serip kurutur. Ceze marka motosiklet ile gelip gider. genç yaşta ölen küçük oğlu Ali. Bitişikteki ilk çıkmaz sokağın içinde “Yırmık Süleyman” isimli bizden 3-4 yaş büyük olan birisi vardı ve İngiliz kırnabı (sicim) ile boyunun büyüklüğünde bir uçurtma uçurur. Topraklık Kerimdede Caddesi’nin başladığı sokağın sol köşesinde de önünde “Hacet Taşı” olan mahalle çeşmesi vardı. “Baba Hasanlar” lâkabıyla maruf aile daha sonra bu evi sattı ve kasap Vahit Öründü burada yıllarca oturdu. Ailenin Akbank’tan emekli büyük oğlu “Muhteşem” lâkaplı Rıza Selçuk’u sanırım tanıyan çoktur. âdeta yeniden yapılmış hâle getirilerek. altında dükkânı bulunan bakkal Nesip Ağa'nın evinin bulunduğu sokaktan geriye dönelim: Akademik Sayfalar Benzerleri giderek azalan Recep Sinangil’in Konya Sokağı’ndaki eşsiz malikânesi âdeta kaderine terkedilmiş gibi. halterci olan Aynacı Mehmet Özhavala oturuyordu. Yeni Konya Gazetesi ve Kırmızı Kütüphane’nin sahibi Mustafa Naci ile ağabeyi Ahmet Gücüyener’in baba eviydi. geceleri kuyruğuna taktığı küçük bir gaz lambası sabaha kadar yanardı. çıkmaz sokakta da büyük oğlu Nuri öğretmen. Bahçenin bir zamanlar sokak çeşmesinin bulunduğu kısmına amelelerin gecelediği bir bina yapıldı. Hacı Ömerler Sokağından sola Bozkırlı Mustafa Efendi'nin (Parlaktürk) evine dönülürken sağda bacanağım Mehmet Tepebaşı’nın doğup büyüdüğü taş merdivenli ev yer alıyordu. sonra da makinalarla çekilerek bulgur hâline getirilerek askeri birliklere verirdi. içinde karşıda solda Rukiye Çeşmecioğlu. Merhaba 103 3 MART 2010 . çıkmaz sokağın sol köşesinde Mehmet Bayrak ve annesi Azime Hanım.

emekliler konağı ve muhtarlığa tahsis edilmiş. daha sonra Topraklık Kur’an Kursu’nun karşısındaki bahçeli evde uzun yıllar oturmuştu. ya da şimdiki adıyla “Mahmut Dede Sokağı”nda âdeta yabancılık çektim. künk. Önce Topraklık Mektebi. Dedesi Mestçi Mustafa Telliler. geçmişten günümüze kalabilen 3-5 hatıradan birisi. Ömer ve İsmail Civelek’in amcaları Ahmet Civelek’in evi ile onarılmış olan “Dorucanlar”ın Ahmet Ağa'nın konağı vardı. Arada sahip değiştirerek yeniden yapılmış iki katlı betonarme binadan sonra çıkmaz sokağın köşesindeki ev elektrikçi Osman Küpeli’ye aitti. 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğum Borsada birlikte çalıştığımız Reşit ağabey. 104 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . bakkal Mustafa Ağa'nın evi yıkılarak. Kerimler Caddesi’nde Koyunoğlu Müzesi’ne varmadan 45 yıl oturduktan sonra tebdil-i mekân eylediğim için ilkokul arkadaşlarımla birlikte top oynadığımız. Zihnimde muhafaza ettiğim eski sâkinleri terk-i dünya edince 4 Osmanlı Konağı’ndan başka tanıdık hiç kimse kalmamış. Mustafa. Tatlıdil Şekercisi Mehmet ve İsmail Tatlıdil’in ağabeyleri Reşit Tatlıdil’in evi idi. tıpkı eşi Süleyman Ağa ve oğlu A. oto tamircisi H. Hacı Ömerler Sokağı’nın 104 yıllık camisi. Bitişikteki evi 30 yıl önce Mevlâna Nakliyat Ambarının sahibi Halil Keklik satın almıştı. Çıkmaz sokağın dış yüzünde Civeleğin Mehmet Ağa’nın evi vardı. anneleri Azize abla ile birlikte Koyunoğlu Müzesi’nin karşısındaki caminin sokağına taşınmışlardı.Öğretmen Tahir Bey’in onarılarak ilk günkü görüntüsüne kavuşturulan Osmanlı evi. Bu evin bitişiğinde “Ayış Nine”. Arkadaşım Kadir Boylu’nun babası olan Mehmet Ağa. mozayik havuz. babası Tahir ağa 1949’da genç yaşta vefat edince ağabeyi Nail ve küçük kardeşi merhum Osman. Hüseyin faaliyet göstermiş. oturanları isim isim bildiğim “Konya Sokağı” olarak düzenlenen “Hacı Ömerler”. Çıkmaz sokağın solunda Konyaspor’da da oynayan Karayolları’ndan emekli Şükrü Tellioğlu’gilin evleri bulunuyordu. yerlerinde uzun yıllar Keklik nakliyat ambarı. Çıkmazın içinde sağdaki ilk ev Kasap Reşit Ağa'nın büyük oğlu Ticaret Borsası umumî kâtip yardımcısı. Buradan taşındıktan sonra Hoca Hüsnü Efendi'nin satın alıp. briket imâl ederek kireç sattığı Dede Bahçesi'nin yerine şimdiki akaryakıt istasyonu yapıldı. ninemin ağabeyi olduğu için akrabamız olan Şükrü. medrese ve eski mahalle mektebi yıkıldı. evi daha sonra Hacı Ömer Camii imamı Mehmet Efendi'ye satmıştı. Dereli Seyit isminde birisinin kiralayıp. Rıza ağabeyi genç yaşta kaybeden bitişiğindeki “Fildişler’in Atiye abla” gibi yıllarca yalnız başına yaşamıştı. Mehmet Tuza babasına ait yeri depo olarak kullanmış. yıllarca ikâmet ettiği cumbalı ev üç yıl önce göçmüştü. karşıdaki ev de Mehmet Boyu’nun evleriydi. küçük banyo küveti. ev Hayvan Pazarı’nda görevli Borsa memuru Hasan Gülsün’ün. Çıkmaz sokağın içinde sağda 2. Bu evin bitişiğinde rahmetli Mevlüt. Yanındaki bugün benzeri pek az kalan ve eşsiz bir Osmanlı mimarisi örneği olan Recep Sinangil’in malikânesi de istimlâk edildiği söylendiği ve içinde oturanlar olduğu hâlde ne yazık ki onarılmayı bekliyor.

Benim bir önceki alışverişten de borcum bulunduğu için.com B sakinleştim. bir fayton çağırıldı. Onun da sermayesi zayıf. oradan hem Arap ülkelerinde yeni basılmış kitaplar. En yakın arkadaşları kitaplarıydı. hem de Anadolu'dan gezgin kitapçıların toplayıp getirdikleri kitaplar getiriyor. bunlardan biri aynı zamanda kendisinden Farsça öğrendiğim Arif Etik Hoca. parası peşin olduğu için kitapçı hoca ona itiraz etmedi. Yine böyle bir kitap seçimi yaptım.BOZKIRLI MUSTAFA EFENDİ KİTAPLARI ozkırlı Mustafa Efendi kitaplara çok düşkündü. ara sıra İstanbul'a gidiyor. Sayı: 7 Akademik Sayfalar Merhaba 105 3 MART 2010 . hasretle beklediğim kitaplar gelince çekine çekine dükkâna gidiyorum. Tarafımdan seçilmiş kitapları şöyle bir gözden geçirdi ve hepsini ayırdı. Bana da dönüp bakmadı. Can. gözyaşları ile de yanan bağrımı soğutmuş olmalıyım ki Ahmet Çelik celikahmet66@hotmail. Konya İmam Hatip Okulunda öğrenciyim. hocanın seçtiği diğer kitaplarla beraber tamamını paketledi. Hayreddin Karaman Hoca bir anısını şöyle anlatır: “1950'li yıllar. uzakça bir camide de görev yapıyorum. Dükkândan çıktım.gönüllü gönülsüz veriyor. ama aldığım maaş hem karın hem de kitap açlığımı gidermeye yetmiyor. sonra cesaretimi toplayıp biraz kitap ayırıyorum. kitapları da karşısına yerleştirdi ve gitti. parayı aldı. Resmi görevi dışında en fazla uğradığı mekânlar Arapça eserler satan kitapçılar olurdu. hoca faytona kuruldu. duvara dayalı bisikletime atladım. Doğrudan masanın üzerine yöneldi. Konya'da bir iki kitapçı (sahaf ) var. dört kilometre kadar uzakta olan camiye (meskenim de orada idi) doğru pedallara basmaya ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım.(1) Mustafa Efendi halk arasında “ayaklı kütüphane” diye bilinirdi. sonra bunları alacağımı söylüyorum. Özellikle Kitapçı Arif (Etik). hoca da -para peşin olmadığı için. Uysal Kitapevleri ile İsmail İncili'nin dükkânı sık uğradığı (1) Kitap Postası. Kitaplar masanın üzerinde iken Bozkırlı Mustafa Efendi isimli kitap kurdu bir hoca dükkâna geldi. Camiye yaklaşınca hırsımı pedallardan almış. Ekim 2005.

545. kardeşi Mehmet Parlaktürk.735 numaradadır. Şeyhzade Ahmed Ziya ve Zeynel Abidin efendilere ait imzalı bazı kitaplara rastlanmıştır. bazı hutbeleri. Kendisine : -”Aldığın bu kitapları okuyor musun” diye sorulduğu zaman. Evine götürdüğü kitapları hanımından çekindiği için saklayarak odasına çıkarırdı. 2. Şeyh Memiş Efendi’nin oğlu Muhammed Bahaeddin Efendi. mektupları. gerekli olanları mutlaka alırdı. Bu kitaplardan Osmanlıca 660. Kütüphanesindeki kitaplarını ciltlerdi. 106 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . Kahire (505). Arapça.yerlerdi. 15. Mektupların bir kısmı Mustafa Efendi’nin babası Muttalip Efendi. Yeni gelen Arapça kitaplardan haberdar olur. yazılı bazı hadisler ve dualar çıkmıştır. Eserlerinin çoğunun basım yeri İstanbul (757).” olmuştur. Rafa yerleştirdiği kitaplarını da görebileceği tarzda fihrist yapardı. 1 eserdir. Farsça. Beyrut (108) olarak görülmektedir. Avdan köyünden Tahir Yıldırım. Ayrıca kitapların arasında Abdülbasir Efendi. 1 adet fotoğraf. Uzun süre kütüphanenin deposunda kalan eserler 20 yıllığına Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi'ne verilmiştir. 1200-1299 tarihli 175. İngilizce. cevabı: -Ben aldığım kitabı okumadan kitaplığıma yerleştirmem. yazılı notlar. Türkçe (Latince) 64. Almanca 1. Bozkırlı Mustafa Efendi’nin kitap okuma merakını bilmeyen yok gibidir. İsmail Bilgili ve Mevlüt Özdemir katılımıyla “Bozkırlı Hoca Kitaplığı”nı 31 Mayıs -14 Haziran 2008 tarihinde tarafımızdan tamamen tek tek taranmış ve belge niteliğinde olabileceklerin fotoğrafları çekilip arşivlenmiştir. vaaz hazırlıkları. Bozkırlı Mustafa Efendi’nin kitapları onun hastalığı sırasında dönemin Konya belediye başkanı olan Mehmet Keçeciler tarafından Konya Belediyesi namına satın alınmış ve bunlar Koyunoğlu Kitaplığı deposuna konulmuştur. 1300-1399 tarihli 752. bazı feraiz çözümleri. Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi’nde Dr. miladi 18631978 tarihine kadar 581 esere rastlanılmıştır. Gerçekten de evindeki sehpasının üzerinde irili ufaklı onlarca kitap her zaman bulunurdu. Vaiz Ahmed ve Hayrettin Karaman’a aittir. Fransızca. Bu kitaplar Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nde “Bozkırlı Hoca Kitaplığı” adı altında 15. Basım tarihlerine göre hicri 11001199 tarihli 2. Bu incelememizde Bozkırlı Mustafa Efendi’ye ait kitaplar arasından ona ait: Kitap fihristleri.000-17.

Kayıtlı Halebî (1). Kendisinin 2 Nisan 1947’de Hayıroğlu Köyünden Kitapçı Abdurrahman Efendi'ye gönderdiği bir mektup yine kitaplarla ilgilidir. 1947 İmam Buhari. Baki selam. 10 haziran 1937. Mek- Akademik Sayfalar Merhaba 107 3 MART 2010 . Hayıroğlu İmamı (imza: Mustafa Parlaktürk). Mektubat. “Feraidü’l-feraiz” kitabını da gönderiyorum. Üçhüyüklü (İmza: Koca Musa)” Bu notu Mustafa Efendi'nin kardeşi Mehmet Parlaktürk’e sorduğumuzda olayı hatırladığını. Muhammed Masum. (6) şerhu akaid. Tarih sırası ile baştan sonra okuduğu ve kitaplara yaptığı fihristler şu şekildedir. Onun yerine şu kitapları “Ahter-i Kebir (4). Kenzi Mahvi. 1948 İmam Rabbani. Geriye 25 lira borcum kalıyor. Mektupta şöyle demektedir: “Muhterem kardeşim Abdurrahman Efendi'ye. (7) merah şerhi. Sahih. 17Şubat/1948” imza). 5 sayfa. Eğer kabul etmezseniz parasını veririz. abisinin kitap sevgisi yüzünden Çumra Üçhüyük köyünden ismi geçen zatın 40 kilo tereyağını satarak Mehmet Vehbi Efendi’nin kitabını alıp abisine hediye ettiğini anlattı. Fihrist yaptıktan sonra bazen tarih ve imza da attığı görülmektedir. Aldığınızda bildiriniz. Size göndereceğim “MeşarikulEnvar” vakıf imiş. 1948. 36 sayfa (III: cildin sonunda “emmet mütalatü imam rabbani fi yevmil erbiaü. Vakıf olduğunu bilmiyordum. Bu Notta şöyle deniliyordu: “İş bu kitap Üçhüyüklü Efendi Koca Musa Ağa tarafından Bozkır’ın Dere karyesinden Muttalip oğlu Mustafa Efendi'ye okuyup-okutup neşr-i talim etmek üzere vakf olunmuştur. Onu da inşallah elime geçtiği vakit gönderirim. Sonra anladım.Bu yüzden kitaplarını taradığımız sırada Hadimli Mehmet Vehbi Efendinin telif ettiği Hülasatül-beyan adlı eserin 5.” Bozkırlı Mustafa Efendi'nin önemli bir özelliği de okuduğu kitaplara Osmanlıca olarak fihrist yapmasıdır. Mektubun yan tarafında: (4) Ta’limül müteallim. 1945 İsmail Hakkı Bursevi. cildinde Bozkırlı Mustafa efendiye hitaben yazılan bir not dikkatimizi çekti. Bunun için onu göndermedim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühu. (5) Nesefi Tefsiri adet 2. (8) Mülteka göndermişizdir. Tenbihulgafilin (2)” gönderiyorum. Aldığınızda pusulanın arkasını imza edip gönderiniz. Hamil-i varak Hasan Efendi kardeşimle tarafınıza 25 lira gönderiyorum. Bazen de fihrist bitiminde “temmet biavnillahi’l-melikil vehhab” diye yazmıştır.

Tarih atmayıp indeks yaptığı eser- ler Abdullah b. Mevahibül Ledüniyye 1966 Zemahşeri. Lübab. 16 sayfa. Tefsir-i kebir. 1949. İbni Arabi. 1971-72 Kurtubi. Molla Cami. Dürerül-Hukkem. Kavlü’l-Ceyyid. MişkatülMesabih. 1951. 1948 İmam Şarani. 1952. 1949-50. 1949. 6 sayfa. Nef ’ül Müevvel. Tefsir 1968 Ahmed Hamdi Akseki. Şerhul-akaid. Futuhat. 10 sayfalık 5. Risale-i Hamidiyye. el-Cisri. 1950.tubat. Keşşaf. Esad el-Yafii. Metalib Mezahib 1960-1965 Tebrizi. Meşahirü’n-nisa. 95+6 sayfa. Şerh-u Siyer-i Kebir. Nefahatü’l-üns. 4 sayfa hihrist 1951. 8 sayfa. 2. Mehmet Zihni Efendi. Meydani. 28 sayfa 1972 Alusi. 1952 Ruh-u mesnevi. edDürrün Nazım Fi Havassil-KuranilKerim. Mehmet Zihni Efendi. Kibrit-i Ahmer. cild için 14 sayfalık fihristi 9 Haziran 1965’de. fihriste 19 Temmuz 195o’de başlamış 19 ağustos 1950’de bitirmiştir. 1952. Celaleyn. Ahkam. 1948-1952. 1955 Elmalılı Hamdi Yazır. Mezahib. 1964 Kastallani. cilde 5 sayfalık fihrist için 10 Ocak 1960’da başlamış 28 Nisan 1960’da bitirmiş. Tahtavi. Tefsir. Ruhu’l-Beyan tefsiri. 1972 Kitab-ı mukaddes. Kelimetü’l-Kur'an. Ruhul-meani. 1950. 108 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . İsmail Hakkı Bursevi. 1950. 3 sayfa Ali Haydar. Tefsir 1955 Elmalılı Hamdi Yazır. Hüseyin Kaşifi. 1966-67 Taberi. 2 sayfa 1954 Muhammed Haseneyn Mahluf. 1949. 1949. Ayıntebi. 1971 Taftezani. Cilt fihristi 5 Ekim 1965’de tamamlamıştır. 3 sayfa 1972 Fahreddin Razi. Reşahat Ayne’l-hayat. Reddül hilaf. 4.

et-Tergib ve’t-Tergib. düşünce ve mukayese etme gayretleri olarak görebiliriz. tasavvuf. Konya . din felsefe ve gramerle ilgili çalışmalarının ise tefekkür. Gramer. İbni Nuceym. Akaid. Nimet-i İslam. MeanilKuran. Hadis. 5 sayfa İbni Hacer. Kamusu Türki Tahtavi. 1 sayfa Nesai. 9. Binbir Hadis. Şerhu Şemail.İşbu Tahtavi tercümesi başından nihayetine kadar mutalaa ettim ve kolay olsun diye fihrist yaptım. Kitaplarına şu şekilde imza attığı görülmektedir: -Amelül-mersum eş-şeyh Bozkırlı Mustafa Parlaktürk. 2. 6 sayfa Serahsi. büyük-küçük n ya şa ya a d yerde. Aczimin Giryesi Cemiyet ıstıra bı her ferde. Siyer. Suyuti. et-Tac. 15 (2 tanesi tasavvufi tefsir niteliğinde). Şifa-ı Şerif. Usdül-Gabe. Ömer Nasuhi Bilmen. Mebsut. 3 Bunlardan Fıkıh-tefsir eserleri hukuki nitelikte olup onun dış dünyaya yönelik gayretlerini. Felsefe 1. 6. Hülasatül-Beyan. Toplum gördüğü her . İbni Abidin. 1 sayfa Mehmet Zihni. 7 sayfa Mehmet Arif. 5. ak şm la ay p luk. Kadı İyaz. 2. Fethul-Bari Bursevi. Merakil-Felah. Tabakat. 5 sayfa Müzniri. siyer ve tabakatla ilgili eserler onun iç dünyasını yansıtan bilgi ve amel yönünü. İbni Melek. Bahrur-Raik İzmirli İsmail Hakkı. Şerhu Usulü Aşare Çeşmizade. Bu eserleri konularına göre tasnif edersek şöyle bir tablo ile karşılaşabiliriz: Fıkıh. Reddül-Muhtar. Sünen. el-Ukudüd-Dürriyye. İtkan 2 sayfa Şemseddin Sami.Ali Nasıf. İstılahatülFıkkıyye Kamusu. Hülasatül-Evcibe. Tefsir. Şerhu Şemail Ayni. geri kalan akaid. Envarul-Muhammediyye. 1 sayfa Nebhani. Hadis. Mehmet Vehbi. Tarihimza -Sahibi ve maliki Bozkır’ın Dere karyesinden Mustafa Parlaktürk Sonuç olarak Bozkırlı Mustafa Efendi Toplam 57 esere genel manada indeks çalışması yapmıştır. Düşün: Acıları m de sorumlu he ir vd re gö ir Hem b her derde? or vücuttaki lıy ağ n çi ni Göz A hmet Sevgi Akademik Sayfalar Merhaba 109 3 MART 2010 . Kadı iyaz. Allah Rahmet etsin. İbni Abidin. Meşarikül-Envar. Tasavvuf. Din 1. Aliyyül-kari. 15.

Eğer bu dağlar ve bu dağlardan nebean eden (çıkan) çaylar. Garbi Türkistan namlarıyla iki büyük kısma ayırmaktadır. Pamir Yaylası’nın cenubundaki (Hindukuş) silsilesi ve İran Yaylası teşkil eder. uçsuz. Tibet’i Türkistan-ı Çini’den ayıran (Kunlun) Dağları. Nüshet TURGUT Kable’l-İslâm Türk Hars ve Medeniyetine Dair (sayfa 3) (Ural) Nehri’ni geçerek Avrupa’nın şarkına yayılmış ve dağılmışlar hatta Macaristan’a ve Tuna’nın cenubuna kadar giderek yerleşmişlerdir. Ferit (Uğur)’ten Bir Konferans: 2 A. Türk yurdunun cenup hududunu Sedd-i Çin ile. nehirler ile göller ve dağlar arasındaki mümbit ve feyyaz vadiler. bucaksız stepleri ihtiva eden bu kıtada yaşamak kabil olmazdı. (Karakurum). (Kunlun) ve (Altındağ) silsile-i cibali (sıradağları) kat’ etmekte ve Şarki Türkistan. ırmaklar. Bu cesim coğrafi sahayı takriben vasatında (Yablunuvi).M. (Tiyenşan) ve cenubunda (Hindukuş). alanlar olmasaydı deniz gibi çölleri. (Küçük Altay). Bu geniş saha dâhilinde bulunan ülkelerin pek eski devirlerden beri Türk vatanı olduğuna delil olmak üzere coğrafi tabirat ve isimlerin Türkçe olduklarını söylemek kâfidir. (Büyük Altay). (Sayansık). Türk illerini 110 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 . Türklerin şimalde oturdukları yerler (57’nci) arz-ı şimalîye kadar imtidat eder (uzanır).

(Aral Gölü). (İli). (Obi). Kum sahralarına kumlarının rengine göre isim takılır. (Orhun)… ve şarkında cereyan eden (Huvanghu). Bugün Moğolistan’da kain (Büyük Gobi) ile Çini Türkistan’da bulunan (Küçük Gobi) çölleri de vasi (geniş) kumluktur. namları verilir. (Seyhun). Seyhun’un şimalinde ve Çupu (Çu. Hülasa bu kum meselesi Türkistan için bir felaket teşkil eder. (Selenga). Balkaş Gölü’ne dökülen İli Nehri’nin garbındakine (Tavkum) [tav = tag = dağ]. Edvar-ı evvelinde Hazar Denizi’nden Baykal Gölü’ne ve Çin’den geçen (Huanghu) yani Sarı Nehir’e kadar imtidat eden sahanın koca bir deniz olduğu anlaşılmaktadır. (Tarım). kumlar. Kum sahralarının vasf-ı barizleri ottan ağaçtan sudan mahrum olmaktır. Toprağı tuz teressübatını ihtiva eden âkır (verimsiz. (Balkaş). Vaktiyle mamur ve abadan olan bazı yerler ve şehirler bugün kumlar altında kalmıştır. bozkırlara. Baykal’ın garp ve • Devam Edecek Akademik Sayfalar Merhaba 111 3 MART 2010 . (Ceyhun). İli’nin şarkındakine (İşekAtrav Kum. Çuy?) Nehri’nin cenubundaki kumluğa (Moyunkum) [moyun = büyük]. Tuzlu teressübat (tortular). (Sayfa 5) Orta Asya’nın büyük bir kısmını bütün sahanın beşte dördünü yazı yani düzlük arazi teşkil eder. hareket eder ve sahalarının genişlete genişlete mümbit yerleri basıp mahveder. (Isık Göl) Türk dünyasının en meşhur gölleridir. takırlara (tarıma elverişsiz kurak arazi) ve kumluklara ayrılır. Seyhun’un şarkındakine (Akkum).şimal ve vasat taraflarında sulayan (Lena). Hazar Denizi’nin şarkından başlayarak eski Buhara Hanlığına kadar uzanan sahraya (Karakum). Fırtı- naların tesiriyle bunlar denizler gibi dalgalanır. kumlu) araziye (takır) tabir olunur. Garp havzasının ötesinde berisinde (Barkan) adı verilen dalgalı ve müteharrik kum yığınları görülür. (Baykal). (Yenisey). Kum sahraları düzlüklerin dörtte üçünü işgal eder. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki kumluğa (Kızılkum). (Amur) nehirleriyle daha birtakım sular membalarını bu dağlardan almaktadırlar. Düzlüklerde. hayvanat-ı bahriye-i bakaya ve intıbaati (intibaları) buna delalet eder. (Hazar Denizi = Kuzgun Denizi).

Camilerimizden bahis 112 Merhaba Akademik Sayfalar 3 MART 2010 D . Kilistra Antik Kenti. çok faydalandığım. Naci Bakırcı’yı bir kere daha kutlar. Tacül Vezir Türbesi. Sille Aya Elena Kilisesi. Hayret ve hayranlığı bir kat daha artar. Fotoğraflarını görünce de bu eserlerin ihtişamı karşısında adeta büyülenir. Meram. Seyid Muhammed Hadimi Türbesi. Bir kimse kitabı okuyup bitirince hiç bilmediği Konya’yı bütün cepheleriyle gezmiş ve görmüş gibi olur. Naci Bakırcı en son olarak KONYA-MEVLÂNA isimli bir eser yayımladı.Ata. Fasıllar Anıtı. Sonuç olarak . Aziz Pavlus Kilisesi. Türbeler'den de Ateşbaz Veli Türbesi. Akmanastır. bilmediklerimi öğrendiğim bu eseri tüm okuyuculara takdim etmekle büyük bir mutluluk duymaktayım. Hasbey Dar’ül Hüffaz'ı dır. medreselere. Şems-i Tebrizi ile buluşması. Bu esere muhteşem desem mübalağa etmiş olmam. hanlar. eğerli ve çalışkan hemşehrimiz Dr. Meke Gölü. Özgen KÜÇÜKKONER Mükemmel Bir Eser “ KONYA . Konya’mızdaki tüm müzelerde yani başta Mevlâna müzesi olmak üzere Arkeoloji. kütüpaneler. Kuruçeşme Hanı. İvriz Kaya Kabartması. Obruk Gölü. vasiyeti ve eserleri de geniş bir şekilde anlatılmıştır. Etnoğrafya. Tuz Gölü. Küçükkaratay Medresesi. Koyunoğlu Müzeleri ile Mevlâna Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliğinde de sergilenen her konudaki müstesna ecdat yadigarlarını. Kızılören Hanı.ve kaplıcalara da yer verilmiştir. Tınaztepe Mağarası. Yine camilere. hatta Roma ve Bizans Döneminden intikal etmiş eserleri hem de fotoğraflarıyla tanıtıyor. Eflatun Manastırı. Kubad-Abad Sarayı. bunun gibi nice eserlere imza atmasını yürekten dilerim. Yalburt Anıtı. Obruk Hanı.MEVLÂNA” ederken bilhassa hepimizin bildiği Alâeddin. Bir çok tarihi bilgilere ulaşır. Ayrıca eserde Konya tarihine yer verildiği gibi Hazreti Mevlâna’nın soyu. Ayrıca çoğumuzun bilmediği ama kitaptan öğrendiğimiz hanlardan Altunapa Hanı. Horozlu Hanı. Kılıçaslan Köşkü bunlardandır. Yine eserde Konya ve civarında bulunan tüm tarihî eserlere hatta kiliselere bile yer verilmiştir. Kapu ve Sultan Selim camilerine özellikle geniş yer ayrılmıştır. Bizlere bu eseri kazandıran dostumuz Dr. Hitit Anıtı. Kadınhanı. hamamlar. Yıllarca bir üniversite görevi görmüş ve binlerce talebenin yetiştirildiği medreselere de yer verilmiştir. Mahkeme Hamamı ve Ilgın termal ve Köşk Kaplıcaları da tanıtılmıştır. Aziziye. Atatürk Evi. Bunlardan bazıları şunlardır : Ali – Gav Medresesi. İplikçi Şerafeddin. Yer Köprü Şelalesi. kendisine de teşekkür borcumuzdur. Örneğin bunlardan Çatalhöyük. Kitapta bunlardan başka Sahip.Av. Konya’ya gelişi. Bu birbirinden güzel fotoğraflar da Hikmet Çetiner’in objektifinden yerlerini bulmuş. Gömeç Hatun Türbesi. Şems-i Tebrizi Türbesi. Çıralı Obruğu. Beyşehir Gölü ve Millî Parkı hakkında da geniş bilgi verilmiştir. Acı Göl. Eflatun Pınarı. Zazadın Hanı. Sultan Hanı. Tavusbaba Türbesi. Karahöyük. Eser tam anlamıyla Konya’mızı her yönüyle tanıtıyor. Tabii bunların hemen hemen hepsinin fotoğrafları da vardır. Dokuzun Hanı. Nasreddin Hoca Türbesi de anlatılmıştır.