P. 1
4-ERGASIA-2012-13

4-ERGASIA-2012-13

|Views: 101|Likes:

More info:

Published by: ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

Τέταρτη Γραπτή Εργασία ΕΛΠ12

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
Ακαδ. έτος: 2012-13
Ο Άρης Κωνσταντινίδης, προβεβληένη και στιβαρ! ορ"! της εταπολεικ!ς αρ#ιτεκτονικ!ς στην
$λλ%δα, ε έρ&ο &νωστ' και στο ε(ωτερικ', επέλε(ε ία σα"! και αετακίνητη ιδεολο&ικ! τοπο)έτηση
αν%εσα στην παρ%δοση και την πρωτοπορία, εν* εισ!&α&ε στην ελληνικ! αρ#ιτεκτονικ! την αρ#! της
τ+ποποίησης στη σ,ν)εση. - ερ&ασία α+τ! σας καλεί:
α. .α ε(ετ%σετε την πλο,σια δρ%ση το+ Κωνσταντινίδη /ιδιωτικές ανα)έσεις, ελέτες και κατασκε+ές στο
πλαίσιο της απασ#'λησ!ς το+ στον Ορ&ανισ' $ρ&ατικ!ς Κατοικίας και στον $λληνικ' Ορ&ανισ'
0ο+ρισο, κ.%.1.
β. .α σ+&κρίνετε τη )εωρητικ! στ%ση το+ Κωνσταντινίδη ε α+τ! το+ 2η!τρη 3ικι*νη, σ+&#ρ'νο+ το+
+ποστηρικτ! της 4ελληνικ'τητας5, το+ ελληνικο, τοπίο+ και το+ παραδοσιακο, πολιτισο,, πο+ !ταν
παρ%λληλα βα),ς &ν*στης της πα&κ'σιας τέ#νης και αρ#ιτεκτονικ!ς.
&. $πιλέ&οντας ένα παραδει&ατικ' έρ&ο το+, να προσδιορίσετε τα κ,ρια #αρακτηριστικ% της
αρ#ιτεκτονικ!ς +πο&ρα"!ς το+ Κωνσταντινίδη, τ'σο δοικ% /κατασκε+!, +λικ%, έντα(η στον
περιβ%λλοντα #*ρο1, 'σο και ορ"ολο&ικ% /ορ"!, '6εις1.
δ. .α αναλ,σετε αν το έρ&ο πο+ επιλέ(ατε αποτελεί περίπτωση 4κριτικο, τοπικισο,5 /$78, σελ. 1891,
δηλαδ! αν δια"οροποιείται ε κριτικ' τρ'πο απ' την 4%-τοπη5 διε)ν! οντέρνα αρ#ιτεκτονικ!,
αντιπαρα)έτοντας στοι#εία τα+τ'τητας, δηλαδ! πολιτιστικ!ς και &εω&ρα"ικ!ς έντα(ης.
Η εργασία σας πρέπει να έχει μήκος 2800-3000 έ!εις" ε!αιρο#μέν$ν τ$ν σημει%σε$ν και της
εκ&%νησης'
Προ(εσμία
3αραδίδετε την ερ&ασία σας ε :-;<=>, έ#ρι 29'0)'2013 και τα#+δροικ% ?$ς επείγον α* +χι $ς
σ#στημένο" παρακαο,με-? ! ακ'η και δια #ειρ'ς κατ'πιν σ+νενν'ησης ε τον Κα)η&ητ!-@,βο+λ' σας.
- παρ%δοση ε :-;<=> σας κατο#+ρ*νει εν ως προς το έ&καιρο της +ποβολ!ς, αλλ% )α πρέπει να
ακολο+)είται απ' αποστολ! και ε το σ+βατικ' τα#+δροείο. .α/ί στένετε και το σ#νο0ε#τικ+ έντ#πο
για τις γραπτές εργασίες σ#μπηρ$μένο και #πογεγραμμένο /σε δ+ο αντί&ρα"α1. Ο Κα)η&ητ!ς
@,βο+λος )α σας ενηερ*σει αν #ρει%Aονται ένα ! δ,ο αντί&ρα"α.
1τ+χοι της τέταρτης εργασίας
Ο Κωνσταντινίδης δραστηριοποι!)ηκε ως αρ#ιτέκτων στη εταπολεικ! "%ση ε)νικ!ς ανασ+&κρ'τησης
και αν%πτ+(ης, αναAητ*ντας το ν!α της σ+νέ#ειας παν%ρ#αιων αλη)ει*ν στη σηεριν! ελληνικ!
αρ#ιτεκτονικ! /βλ. Α. Κωνσταντινίδης Στοιχεία Αυτογνωσίας. Για μια Αληθινή Αρχιτεκτονική, Α)!να 1BCD,
σελ. 313 και $78, σ. 18E1.
2
• @την ερ&ασία α+τ! σας Aητείται να αναδεί(ετε τα σ+ν και τα πλην της αν+πο#*ρητης προσέ&&ισης
το+, κατ% ορισένο+ς αναλ+τές, τρα&ικο, α+το, δηιο+ρ&ο,, έσα απ' τη σκέ6η, τις δια"ωνίες το+
ε έλληνες και (ένο+ς και το κτισένο έρ&ο το+. Α+τ' σηαίνει 'τι #ρει%Aεται να εντ%(ετε τον
Κωνσταντινίδη στο πνε,α της επο#!ς το+, τοπικ' /πιο αναλ+τικ%1 και διε)νές /επι&ραατικ%1.
• - ερ&ασία σας "έρνει επίσης αντιέτωπο+ς ε την αν%&κη να κατανο!σετε το+ς λ'&ο+ς &ια το+ς
οποίο+ς πολλοί σ,&#ρονοι δηιο+ρ&οί αντιετ*πισαν δ+σκολίες στη σ+νοιλία το+ς ε την τερ%στια
αρ#ιτεκτονικ! παρ%δοση το+ τ'πο+ ας.
1#μ2ο#ές για τη σ#γγρα&ή της τέταρτης εργασίας
• Και στις τρεις προη&ο,ενες ερ&ασίες ο Κα)η&ητ!ς @,βο+λος σας ίλησε αναλ+τικ% &ια το
σοβαρ'τατο ακαδηαFκ' παρ%πτωα της ογοκοπής" 0ηα0ή της αντιγρα&ής απ+ 0ια0ικτ#ακές
πηγές και 2ι2ία" πο# επισ,ρει α#στηρές κ#ρ%σεις. $πισηαίνεται και εδ* 'τι πρέπει να ανα"έρετε
π%ντοτε τις πη&ές σας, βιβλιο&ρα"ικές και διαδικτ+ακές. Πρέπει να γρ*&ετε τις εργασίες σας εσείς
προσ$πικ*" πρ*γμα πο# 2ε2αι%νετε με την #πογρα&ή σας στο σ#νο0ε#τικ+ έντ#πο #πο2οής'
• - ερ&ασία σας καλεί να εβα),νετε στο διδακτικ' σας +λικ' /$781, πο+ καλ,πτει ικανοποιητικ% το
)έα. - αναA!τηση πρ'σ)ετης βιβλιο&ρα"ίας, &ια την οποία σας δίνονται σ#ετικές κατε+),νσεις, )α
σ+β%λει στην περαιτέρω εβ%)+νση.
• $κτ'ς απ' τις βιβλιο&ρα"ικές πη&ές, ην (ε#ν%τε να σηει*νετε και τις πη&ές των εικ'νων σας. $πίσης,
#ρησιοποι!στε αρί)ηση και λεA%ντες στις εικ'νες.
• G#οντας επιλέ(ει ένα σ,στηα παραποπ*ν απ' α+τ% πο+ σας παρο+σίασε ο Κα)η&ητ!ς @,βο+λ'ς
σας, τηρ!στε το ε σ+νέπεια σε 'λη την έκταση της ερ&ασίας.
3ι2ιογρα&ία
Κωνσταντινίδης, Α. 1BEC. 4Αρ#ιτεκτονικ! και 0ο+ρισ'ς.5 @το Αρχιτεκτονικά Θέματα τε+#. 1, σελ. 10B-112
και 319.
Κωνσταντινίδης, Α. 1BCD. Στοιχεία Αυτογνωσίας. Για μια Αληθινή Αρχιτεκτονική. Α)!να: Ά&ρα.
Κωνσταντινίδης, Α. 1BBD. Τα Θεόχτιστα. Τοία και Σίτια στη Σ!γχρονη "λλά#α. -ρ%κλειο:
3ανεπιστηιακές $κδ'σεις Κρ!της.
Κωνσταντινίδης, Α. 2011α. Για την Αρχιτεκτονική. -ρ%κλειο: 3ανεπιστηιακές $κδ'σεις Κρ!της.
Κωνσταντινίδης, Α. 2011β. $!ο %&ωριά' α( τη )!κονο. Τα *αλιά Αθηνα+κά σίτια. ,ωκκλήσια της
)υκόνου. -ρ%κλειο: 3ανεπιστηιακές $κδ'σεις Κρ!της.
Κωνσταντινίδης, Α. 2011&. - Αρ#ιτεκτονικ! της Αρ#ιτεκτονικ!ς. -ρ%κλειο: 3ανεπιστηιακές $κδ'σεις
Κρ!της.
3ικι*νης, 2. 1B9D. -είμενα. Α)!να: 7ορ"ωτικ' Hδρ+α $)νικ!ς 0ραπέAης.
Iιλιππίδης, 2. 1B98. .εοελληνική Αρχιτεκτονική. Α)!να: 7έλισσα.
Iεσσ%-$ανο+!λ, $. 2001. 4- Αρ#ιτεκτονικ! Iιλοσο"ία το+ JιAοσπ%στη Άρη Κωνσταντινίδη /1B13-
1BB315. @το $οκίμια για τη .έα "λληνική Αρχιτεκτονική. Α)!να: Hδρ+α Κωστ'πο+λο+-0,πος-
$λλ%ς, σελ. BE-11C.
KL<;MNOP, Q. 1B9D. )οντέρνα Αρχιτεκτονική/0στορία και -ριτική. Α)!να: Rεέλιο.
4ικτ#ογρα&ία
SNNM:TTO;OLU=MO>=.VO;T<L=WXOPWN<PN=P=Y=W.WSN;>
SNNM:TTZZZ.:LN-<LVS=[:W.\LT]3TM^_>=VT;<=PTM<\:-<WW:N[=:Z.<WM`aN=YbCB1Bc<^NOWN<LNb0 /&ια τον Άρη
Κωνσταντινίδη1
SNNM:TTZZZ.:LN-<LVS=[:W.\LT]3TM^_>=VT;<=PTM<\:-<WW:N[=:Z.<WM`aN=Yb8EE1c<^NOWN<LNb0 /&ια την
αρ#ιτεκτονικ! το+ πρ*το+ ισο, το+ 20ο+ αι.1
SNNM:TTZZZ.:LN-<LVS=[:W.\LT]3TM^_>=VT;<=PTM<\:-<WW:N[=:Z.<WM`aN=YbEDBDc<^NOWN<LNb0 /&ια τον Άρη
Κωνσταντινίδη1
3
SNNM:TTZZZ.dO^N^_:.VO;TZ<NVSa[bOeP-<Wfg[Ph
5αή επιτ#χία στην τεε#ταία σας εργασία-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->