«Službene novine Federacije BiH», broj 40/02

ZAKON O KONCESIJAMA I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom ureĊuju se: predmet, naĉin i uvjeti pod kojim se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije za obezbjeĊivanje infrastrukture i usluga te eksploatacija prirodnih resursa, financiranje, projektovanje, izgradnju, obnovu odrţavanje i/ili rukovoĊenje radom te infrastrukture i svih za nju vezanih objekata i ureĊaja u oblastima koje su u iskljuĉivoj nadleţnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), nadleţnost za dodjelu koncesija, osnivanje Komisije za koncesije Federacije, tenderski postupak, sadrţaj ugovora o koncesiji, prestanak ugovora o koncesiji, prava i obveze koncesionara, rješavanje sporova i druga pitanja od znaĉaja za dodjelu koncesija na teritoriju Federacije. Cilj Zakona Članak 2. Cilj ovog Zakona je da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrĊivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mog u dodjeljivati koncesije u Federaciji i stimuliranje ulaganja stranog kapitala u oblastima iz ĉlanka 1. stavak 2. ovog zakona. Predmet koncesije Članak 3. Predmet koncesije, prema odredbama ovog zakona, je: 1) Izgradnja/dogradnja i korištenje ili korištenje: - autoputova, magistralnih putova, cesta i pripadajući infrastrukturnih objekata, - cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata, - ţeljezniĉkih pruga, - plovnih kanala i luka i - aerodroma; 2) korištenje vodotoka i drugih voda; 3) izgradnja hidroenergetskih objekata; 4) izgradnja i korištenje ili korištenje hidroakumulacija; 5) istraţivanje i/ili korištenje energetskih i drugih mineralnih sirovina, ukljuĉujući sve vrste soli i solnih voda utvrĊenih posebnim zakonom; 6) istraţivanje i/ili korištenje sirove nafte i zemnog gasa; 7) korištenje graĊevinskog zemljišta; 8) korištenje šuma i šumskog zemljišta; 9) lovstvo i ribolov; 10) izgradnja, korištenje i upravljanje cjevovodnim transportom nafte i gasa i skladištenje u cjevovodima i terminalima; 11) igre na sreću;

ukljuĉujući sve sekundarne mineralne sirovine utvrĊene posebnim zakonom.ţeljezniĉkih pruga. Vlada Federacije odluĉuje o dodjeli koncesije za: 1. izgradnju/dogradnju i korištenje ili korištenje: . korištenje vodotoka i drugih voda na prostoru ili od interesa za dva ili više kantona. nadleţni organi usuglašavaju uvjete i naĉin dodjele koncesije. termalnih i mineralnih voda.aerodroma. 2. Članak 6. 14) korištenje ljekovitih. "Koncesija" . Nadleţnost za dodjelu koncesija Članak 5.12) putniĉki i teretni ţeljezniĉki saobraćaj. 18) hoteli i ostali turistiĉki objekti i 19) prostori i objekti prirodnog i graditeljskog nasljeĊa. . ovog zakona. 16) hidromelioracioni sistemi i sistemi za vaĊenje materijala iz vodotoka i vodnih površina. 17) korištenje poljoprivrednog zemljišta. Predmet koncesije moţe biti i pravo obavljanja djelatnosti komunalnih i drugih javnih sluţbi što se utvrĊuje propisom kantona. Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeće znaĉenje: "Koncesor" .pravno lice osnovano u skladu sa posebnim zakonima Federacije u vlasništvu domaćeg i/ili stranog pravnog lica kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji sukladno ovom zakonu. Definicije Članak 4. dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa odreĊenih ovim zakonom. stavak 2. . "Koncesionar" . U sluĉaju spora o nadleţnosti izmeĊu Federacije i kantona za dodjelu koncesije.sva nadleţna ministarstva ili organi vlasti Federacije koje odredi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) da dodjeljuju koncesiju. Sporove koji nastanu u svezi nadleţnosti za dodjelu koncesija izmeĊu Federacije i kantona.plovnih kanala . rješava Specijalna zajedniĉka komisija za koncesije iz ĉlanka 8. 15) istraţivanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina.autoputova i magistralnih putova i pripadajućih infrastrukturnih objekata. .luka. 13) javni linijski prevoz osoba. Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za odreĊeno dobro donosi Vlada Federacije na prijedlog resornog ministra. .pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava.

4. odrţavanje i/ili rukovoĊenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i ureĊaja. putniĉki i teretni ţeljezniĉki saobraćaj i 9. Komisija djeluje u svojstvu Specijalne zajedniĉke komisije za koncesije kada obavlja funkcije i ovlaštenja u svezi dodjele koncesija koje su u zajedniĉkoj nadleţnosti Federacije i kantona ili u sluĉaju iz ĉlanka 5. stavak 3.3. 6. ovog ĉlana uredit će se kantonalnim zakonom. ovog zakona. Komisija moţe odrţavati sjednice i van sjedišta. koja svoje nadleţnosti obavlja u svojstvu Komisije za koncesije Federacije ili u svojstvu Specijalne zajedniĉke komisije za koncesije. Dodjela koncesije za predmete koji nisu sadrţani u Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine i u stavu 1. Sastav komisije Članak 9. Imenovanje i podobnost ĉlanova Komisije Članak 10. Ovim zakonom osniva se Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) kao nezavisno regulatorno tijelo. izgradnju hidroenergetskih objekata snage preko 5 MW. korištenje i upravljanje cjevovodima za transport naftom i gasom i uskladištenje u cjevovodima i terminalima. Funkcionalna podjela nadleţnosti Komisije Članak 8. II INSTITUCIONALNA STRUKTURA Osnivanje i opće funkcije Komisije Članak 7. kao i praviĉnom odnosu prema privatnom sektoru. 8. ukljuĉujući predsjednika i zamjenika predsjednika Predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda. 5. Sjedište Komisije je u Sarajevu. projektiranje. prostore i objekte prirodnog i graditeljskog nasljeĊa. Komisija djeluje u svojstvu Komisije za koncesije Federacije kada obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u svezi dodjele koncesija koje su u iskljuĉivoj nadleţnosti Federacije. obnovu. zaštiti okoliša. U obavljanju funkcija Komisija se zalaţe za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem ukljuĉivanja privatnog sektora u financiranje. izgradnju. izgradnju. . igre na sreću. 7. Komisija za koncesije sastoji se od sedam ĉlanova drţavljana Bosne i Hercegovine i Federacije. korištenje šuma i šumskog zemljišta. usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji sluţe njihovom iskorištavanju vodeći raĉuna o zaštiti privrednih i društvenih interesa. izgradnju i korištenje hidroakumulacija na prostoru ili od interesa za dva ili više kantona.

Ĉlanovi Komisije imenuju se na period od pet godina i mogu biti imenovani na još jedan mandatni period. sluţbene ili druge odgovorne duţnosti ne moţe biti imenovana za ĉlana Komisije. Upošljavanje i naknada uposlenih Članak 12. Tajnik Komisije i ostali uposleni koji obavljaju poslove za Komisiju upošljavaju se na naĉin i pod uvjetima utvrĊenim Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije.praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju osiguravanja snabdijevanja uslugama potrošaĉa na adekvatan naĉin. Ĉlan Komisije ne smije obavljati politiĉke funkcije. Komisija ima tajnika Komisije. U iskljuĉivoj nadleţnosti Komisije je: . Nadleţnost Komisije Članak 13.Ĉlanove Komisije imenuje Parlament Federacije (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) na prijedlog Vlade Federacije iz reda istaknutih struĉnjaka u oblasti prava.odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pruţanju usluga potrošaĉima. na preostali period do isteka mandata Parlament Federacije imenuje novog ĉlana. ustavnog poretka. . Predsjednik i zamjenik predsjednika iz reda ĉlanova Komisije imenuje Parlament Federacije. Ĉlan Komisije ne smije imati direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba osobnih interesa sa njegovim sluţbenim duţnostima. ekonomije i inţenjerstva. .razmatranje ţalbi potrošaĉa u svezi iznosa naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara i . Trajanje mandata Članak 11. gospodarstva.odluĉivanje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za revizijom. Ukoliko mjesto ĉlana Komisije ostane upraţnjeno prije isteka mandata. Imenovanje Komisije u prvom sazivu obavit će se u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlan Komisije ne smije biti angaţiran na drugom poslu niti vršiti bilo koju drugu funkciju. a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade. do predsjedavajućem i ostalim ĉlanovima Komisije. podnesenim sukladno ovom zakonom. Vlada Federacije utvrĊuje visinu plaće i drugih naknada po osnovu uposlenosti koje pripadaju predsjedavajućem. Ostale duţnosti i funkcije Komisije . Pravilnikom Komisije propisuju se kriteriji za odreĊivanje visine plaće i drugih naknada po osnovu uposlenosti. Osoba koja je pravomoćno osuĊena zbog kaznenog djela protiv imovine.

Prijave ili zahtjevi za odobravanje ili ponovno razmatranje/reviziju podnesene Komisiji. Sredstva za rad Komisije ĉine sredstva za rad proraĉuna institucija Federacije koja se utvrĊuju sukladno zakonu. Komisija priprema godišnji financijski izvještaj i ukljuĉuje ga u izvještaj o radu u prethodnoj fiskalnoj godini i dostavlja ga Parlamentu Federacije. Komisija obavještava ministra o svakom pitanju koje ministar podnese Komisiji. Komisija prati izvršenje Dokumenta o politici i o tome podnosi godišnji izvještaj Vladi Federacije. Ako neki ĉlan nije u mogućnosti da vrši duţnost ili umre u toku rješavanja po prijavi ili zahtjevu. sukladno ovom zakonu. Ako je predsjednik Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da vrši duţnost. Ukoliko postoji potreba zaštite javnog interesa.Članak 14. Dokument o politici objavljuje se u "Sluţbenim novinama Federacije BiH". Usvojeni Dokument o politici Vlada Federacije dostavlja Parlamentu Federacije kao informaciju. o kojem se Vlada Federacije izjašnjava u roku od 30 dana od dana prijama. Komisija suraĊuje sa drugim tijelima osnovanim po zakonima Federacije. Komisija donosi odluku u cilju zaštite prava zainteresiranih strana. Odluke Komisije . zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Komisije. Komisija moţe zahtijevati od Vlade Federacije da nadoknadi troškove uĉešća eksperata na javnim raspravama. Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje zainteresirane osobe. Sredstva za rad Komisije Članak 15. dva preostala ĉlana Komisije mogu jednoglasno donijeti odluku. moţe formulirati opće principe ili sugerirati provedbu konkretnih propisa koji reguliraju odreĊenu gospodarsku ili industrijsku oblast. Ako se zainteresirane strane suglase Komisija moţe vršiti arbitraţu u svakom sporu koji nastane izmeĊu ugovornih strana a moţe djelovati i kao posrednik. Rad Komisije Članak 16. na zahtjev zainteresiranih strana. Nakon što zainteresirana strana podnese zahtjev. Korištenje sredstava od Komisije podlijeţe reviziji koju vrši nadleţno tijelo za reviziju financijskog poslovanja institucija Federacije. Koncesionar plaća naknadu za ukupne ili djelomiĉne troškove koji nastanu zbog razmatranja bilo kog pitanja dostavljenog Komisiji ili troškove nastale pri provoĊenju odluka ili naredbi Komisije sukladno sa odlukom Vlade Federacije. Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u Proraĉunu Federacije. Komisija priprema Dokument o politici dodjele koncesija (u daljnjem tekstu: Dokument o politici) u kojem se daje opis privrednih sektora i industrijskih oblasti koje se mogu delegirati ili dodijeliti domaćim i stranim pravnim osobama. razmatraju i o njima odluĉuju najmanje tri ĉlana Komisije. Predsjednik Komisije koordinira rad Komisije i odgovoran je za rad uposlenih. a na vlastitu inicijativu moţe obavijestiti ministra o bilo kom pitanju iz svoje nadleţnosti. Dokument o politici podnosi se Vladi Federacije.

Kopija bilo kojeg dokumenta Komisije koju potpiše predsjednik ili ovlaštena osoba smatra se autentiĉnom. podnesenog u roku od 60 dana od dana donošenja odluke. Komisija moţe da zabrani ili ograniĉi iznošenje. izvješće dostavlja Parlamentu Federacije u roku od 30 dana od dana prijama izvješća radi usvajanja. Vlada Federacije. Odluke Komisije objavljuju se u "Sluţbenim novinama Federacije BiH". Komisija donosi odluke u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku. datum rasprave i daje i sve druge informacije koje smatra neophodnim. Izvješće se objavljuje u "Sluţbenim novinama Federacije BiH". ili po sluţbenoj duţnosti. svibnja tekuće godine. Obveza podnošenja izvješća Članak 18.ako je utvrĊena nova ĉinjenica koja bi utjecala na donošenje drugaĉije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja odluke i . Izvješće sadrţi podatke o podnesenim zahtjevima odnosno zahtjevima za reviziju. a po zahtjevu ministra i kopije drugih dokumenata Tajnik Komisije je zaduţen da vodi brigu o arhivi i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komisije.Članak 17. Javne rasprave Članak 19. Svi dokumenti koje potpiše predsjednik ili osoba koju predsjednik ovlasti su autentiĉni. Na osnovu zahtjeva za preispitivanje odluka Komisije. Komisija moţe zahtijevati od uĉesnika da svoja mišljenja i dokaze dostavljaju u pisanoj formi. vrstu i odgovore na upite koje je Komisija razmatrala. Izvješće sadrţi sve druge informacije koje u vezi sa radom Komisije zatraţi ministar. odluke Komisije i broj. Rad Komisije je javan kada razmatra ţalbe i kada to zahtjeva ministar. Preispitivanje odluka Komisije Članak 20. Ovjerenu kopiju odluke Komisija bez odlaganja dostavlja uĉesnicima i nadleţnom ministarstvu. ukoliko je to u javnom interesu. objavljivanje ili davanje u javnost svih informacija ili dokumenata ukoliko to zahtjeva karakter tog dokumenta ili je to u cilju zaštite javnog interesa. Prije odrţavanja javne rasprave Komisija izdaje upute u pisanom obliku u kojima se utvrĊuje datum za podnošenje svih potrebnih dokumenata i informacija. Komisija moţe nakon preispitivanja odluke istu preinaĉiti ili poništiti u sluĉajevima: . nakon razmatranja. Komisija podnosi izvješće o svom radu u prethodnoj fiskalnoj godini Vladi Federacije najkasnije do 31. Komisija moţe da odrţi javnu raspravu o bilo kom pitanju iz svoje nadleţnosti.

Pravila se objavljuju u "Sluţbenim novinama Federacije BiH". donosi pravila o: . sukladno zakonima Federacije. ovog ĉlanka moţe: . spise i druge dokumente koji se odnose na aktivnosti koncesionara i . .stupiti u objekt ili imovinu koncesionara u bilo koje primjereno vrijeme. voĊenju rasprava pred Komisijom i o drugim pitanjima vezanim za rad Komisije. III TENDERSKI POSTUPAK Odobravanje koncesionog projekta . Pravila Komisije Članak 21. . zapisnici.. .naĉinu rješavanja sporova. .utvrĊivanju naknada. izvješće. .ako zainteresirana strana nije bila u mogućnosti da se iz opravdanih razloga izjasni o odluci. dati ili ovjeriti laţnu izjavu prilikom provoĊenja nadzora ili provjere. u posjed ili pod kontrolu knjige. Komisija. Nadzor i provjera rada koncesionara Članak 22. Ovlaštena osoba iz stavka 1. Ovlaštena osoba duţna je dokazati sluţbeni identitet. Pohranjena odluka ili nalog ima istu snagu i djelovanje kao i odluka nadleţnog suda gdje je koncesionar registriran sukladno zakonima Federacije. Predsjednik Komisije moţe u pisanoj formi ovlastiti drugu osobu da vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.koncentraciji vlasništva i mjerama ĉiji je cilj da se omogući rast konkurencije u odreĊenom sektoru. Osoba kojoj su povjerene na ĉuvanje. pristup i provjeru istih. zapisnike. Komisija moţe ispraviti odluku ako u njoj postoji greška u pisanju ili raĉunu ili bilo koja tehniĉka greška na svoju inicijativu ili na zahtjev zainteresirane strane. Protiv odluke Komisije nije dozvoljena Ţalba ali se moţe pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije.prouĉiti i umnoţiti knjige.unutrašnjoj organizaciji i o naĉinu utvrĊivanja kriterija za odreĊivanje naknade i . niti bilo koja druga osoba ne smije ometati rad ovlaštene osobe.zahtijevati dostavljanje bilo kojeg podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene ovog zakona. ako ovo pitanje nije regulirano drugim propisima. spisi i drugi dokumenti omogućit će. Komisija ili bilo koja od zainteresirana osoba moţe pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga koji je donesen sukladno ovom zakonu u pisarnici nadleţnog suda gdje je koncesionar registriran. Koncesionar. izlaganja i prigovora Komisiji. na zahtjev ovlaštene osobe. uz suglasnost Vlade Federacije.postupku podnošenja zahtjeva. izvješća.sjednicama i broju ĉlanova Komisije koji će razmatrati zahtjev.

koncesor raspisuje tender i poziva osobe koje su prethodno ispunile potrebne uvjete.da li projekt donosi ĉistu dobit Federaciji. Nakon odobravanja projekta. (6) kriterije za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesije. (2) definiciju ekonomskih. Studija o ekonomskoj opravdanosti razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesije. Komisija u roku od mjesec dana od dana prijama studije izvještava nadleţni organ o tome da li je projekt odobren. a ako Komisija to zatraţi. Poziv na tender Članak 24.da li se projekt uklapa u ciljeve utvrĊene u Dokumentu o politici. pravnih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na projekt. Studija ekonomske opravdanosti dostavlja se Komisiji na razmatranje i odobravanje. Pozivi na tender šalju se na što veći broj adresa. . poslat će se i meĊunarodni javni poziv. (8) nacrt ugovora o koncesiji. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta objavljuje se i dostavlja osobama priznatim zbog struĉnosti. (9) spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili drugih ovlaštenja i (10) poreske olakšice koje su vezane za projekt.utjecaj projekta na naknadu koja se naplaćuje korisnicima. Poziv na tender sadrţi: (1) opis projekta. Uz suglasnost Komisije zahtjev za ispunjavanje uvjeta moţe izdati koncesor prije pozivanja na tender. poslovnog ugleda i financijskog stanja. (3) principe i metode izraĉunavanja naknade. (4) iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za uĉešće na tenderu.utjecaj projekta na davanje usluga korisnicima. Komisija moţe zahtijevati da javni poziv ukljuĉuje obvezu ponuĊaĉa da izradi studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadrţane procjene u cilju zaštite okoliša. U roku od 21 dana od dana prijema poziva na tender. Ukoliko ne odobri projekt. (7) rok za dostavljanje ponuda. . (5) opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru. Komisija moţe dati prijedlog ili preporuku koji bi projekt uĉinili prihvatljivim. Komisija obavještava koncesionara o tome da li je poziv odobren. zasnovane na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije. Koncesor izraĊuje studiju ekonomske opravdanosti za svaki projekt koji je predviĊen za davanje na koncesiju prije javnog pozivanja potencijalnih ponuĊaĉa. Koncesor podnosi Komisiji poziv na tender i prateću dokumentaciju na razmatranje i odobravanje. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta sadrţi i kriterije koje treba primijeniti u postupku izbora. . U sluĉaju da koncesor nije izradio studiju o ekonomskoj opravdanosti. ako postoje.Članak 23. Prilikom donošenja odluke Komisija uzima u obzir slijedeće: . Prilikom razmatranja poziva na tender Komisija vodi raĉuna o svim bitnim elementima ukljuĉujući i: . Članak 25.

metodologija ili koncept inţenjeringa na koje ponuĊaĉ polaţe iskljuĉiva prava. Komisija moţe dati preporuke u svezi svakog podnesenog poziva koje su obvezujuće. Odluka o dodjeli koncesije sadrţi naroĉito: .ministarstvo koje će u ime koncesionara zakljuĉiti ugovor o koncesiji i . projektiranja. O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponuĊaĉu u što kraćem roku obavještava se Komisija. Ministarstvo podnosi zahtjev Komisiji za dobivanje ovlaštenja za pregovore sa ponuĊaĉem. Članak 27.da li poziv na tender u suštinskom smislu odstupa od studije o ekonomskoj opravdanosti koju je odobrila Komisija. ovog ĉlanka uzima se u obzir naroĉito: . . Komisija u što kraćem roku obavještava ministarstvo o tome da li odobrava davanje ovlaštenja. Vlada.da li se kriteriji za ocjenjivanje. na prijedlog Komisije. . IV UGOVOR O KONCESIJI Sadrţaj ugovora o koncesiji . U sluĉaju da ponuĊaĉ Ministarstvu podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan javni tender. postupak i izbor najuspješnije ponude na zadovoljavajući naĉin zasnivaju na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije. Ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju. Pri procjeni prijedloga iz stavka 1.ţurnost pruţanja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu.. Dodjela koncesije Članak 26. ukoliko ocijeni da postoji javni interes za koncesiju. Samoinicijativna ponuda Članak 28.naziv koncesionara.rok za zakljuĉenje ugovora o koncesiji. U ovlaštenju koje Komisija daje moţe biti propisano pravo Komisije da vrši praćenje procesa i/ili izvrši pregled dokumentacije. dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponuĊaĉu koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvrĊene u tenderu i visokoga je ranga u odnosu na ostale ponuĊaĉe. Ministarstvo ne moţe zakljuĉiti ugovor o koncesiji na temelju samoinicijativne ponude ukoliko ne dobije ovlaštenje od Komisije i u tom sluĉaju koncesija se dodjeljuje sukladno postupku propisanom ovim zakonom. Komisiji se dostavljaju kopije ugovora o koncesiji i sva projektna dokumentacija u izvršnom obliku. .da projekt koji je predmet predloţene koncesije moţe biti ostvaren samo u sluĉaju ako se koristi proces.predmet koncesije. .

umjeren iznos godišnjeg honorara koji koncesionar plaća Komisiji. ostale elemente bitne za predmet koncesije. Komisija uzima u obzir: (1) financijsko stanje predloţenog novog koncesionara. historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog nasljeĊa Bosne i Hercegovine. uvjete za obnavljanje ugovora. raskid ugovora i postupak u sluĉaju raskida ugovora prije datuma utvrĊenog ugovorom. Prestanak ugovora o koncesiji . 17. 7. 20. ukljuĉujući i obvezu pruţanja sigurne usluge korisnicima po najniţim cijenama korisnicima s obzirom na okolnosti. postupanje koncesionara u sluĉaju kada bi daljnje korištenje predmeta koncesije ugroţavalo nalazište. 11. ali ne moţe biti duţi od 50 godina. uvjete investiranja. historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog nasljeĊa Bosne i Hercegovine. 9. odnosno vrijednost i cjelinu predmeta koji predstavljaju vrijednost prirodnog. U sluĉaju da koncesionar nije ispunio preuzetu obvezu pema meĊunarodnoj financijskoj instituciji ĉiji je ĉlan Bosna i Hercegovina. prava i obveze ugovornih strana. ako se ugovorne strane o tome dogovore. mjere za omogućavanje financiranja projekta. Ako se pojave iznimno okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koje je potreban duţi vremenski period. Prilikom razmatranja zahtjeva za suglasnost.Članak 29. olakšice i korištenje zemljišta. obveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša. Ugovor o koncesiji zakljuĉuje se na odreĊeni period koji ne moţe biti duţi od 30 godina. ukljuĉujući meĊunarodnu arbitraţu. ugovorne strane. 12. sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje Vlada Federacije. 4. uvjete. Ugovor o koncesiji moţe se obnoviti za period koji ne moţe biti duţi od polovine prvobitno ugovorenog roka. 15. 18. opis dogaĊaja koji se smatraju višom silom i 21. 13. radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provoĊenje aktivnosti sukladno ugovoru o koncesiji. Ugovor o koncesiji zakljuĉuje se i provodi sukladno propisima u Federaciji. Ugovor o koncesiji ne moţe se prenijeti na drugog koncesionara bez prethodne suglasnosti Komisije. 19. (2) struĉnost i sposobnost novog predloţenog koncesionara da pruţa usluge i izvršava svoje obveze iz ugovora o koncesiji i (3) utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u odreĊenom sektoru djelatnosti. 16. ugovoreni rok se moţe produţiti. 10. 8. obvezu revitalizacije obnovljivog prirodnog bogatstva odnosno rekultivacije neobnovljivog prirodnog bogatstva. 2. naĉin i vrijeme korištenja predmeta koncesije. sankcije i naknade za neispunjavanje obveza ugovornih strana. ugovor o koncesiji moţe se prenijeti na odnosnu instituciju bez suglasnosti Komisije. 14. Ugovor o koncesiji naroĉito sadrţi: 1. 5. visinu naknade za koncesiju. 6. naĉin rješavanja sporova. odreĊivanje i usklaĊivanje tarifa. postupanje koncesionara sa predmetima naĊenim u toku korištenja predmeta koncesije a koji predstavljaju vrijednost prirodnog. Novi koncesionar preuzima prava i obveze prethodnog koncesionara. 3.

(2) otvaranjem steĉajnog postupka nad koncesionarom. Koncesionar priprema standardne ugovore o pruţanju usluga kojima se ureĊuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga. (3) prestankom postojanja predmeta koncesije i (4) raskidom ugovora o koncesiji. sukladno ovom zakonu. odnosno koncesor. Ugovor o koncesiji moţe se raskinuti: (1) ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira. V KONCESIONAR Pravni status koncesionara Članak 32.00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup koncesionar koji da laţne izjave radi osiguranja transfera udjela.000. ne ispuni svoje obveze.Članak 30. (2) ako koncesionar. Obveze koncesionara Članak 34. Ne moţe se prenijeti. dionica ili uvjerenja . Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncesor stavlja na raspolaganje. Koncesionar je duţan obavljati djelatnost koja je utvrĊena kao predmet koncesije u ugovoru o koncesiji i ne moţe je proširiti mimo obima utvrĊenog ugovorom o koncesiji. Raskid ugovora o koncesiji Članak 31. VI KAZNENE ODREDBE Kaznene odredbe Članak 35.000. više od 15% glasaĉkih prava ukoliko se ne dobije odobrenje od Komisije.00 KM do 10. Dioniĉki kapital koncesionara u vlasništvu je osoba navedenih u tenderskoj dokumentaciji. sukladno ugovoru o koncesiji. direktno ili indirektno. Novĉanom kaznom u iznosu od 1. a koje odobrava Komisija. Prava koncesionara Članak 33. Koncesionar je pravna osoba utemeljena ili registrirana sukladno zakonima Federacije sa kojim koncesor zakljuĉuje ugovor o koncesiji i koje ima prava i obveze utvrĊene ugovorom i ovim zakonom. Ugovor o koncesiji prestaje: (1) istekom ugovorenog roka.

propust ili greška bilo koje odgovorne osobe. Članak 38. ili osobi ovlaštenoj da vrši provjeru knjiga. VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Nadleţnost suda Članak 36. dobra u općoj uporabi ili djelatnosti od općeg interesa koja su predmet restitucije. 1. dobro u općoj uporabi ili obavlja djelatnost od općeg interesa. raĉuna. propustom ili greškom toga koncesionara.00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup odgovorna osoba koncesionara za radnje iz stavka 1.000. dobro u općoj uporabi ili obavlja djelatnost od općeg interesa. ili. d) propuste da odgovore na pitanja kojima su mogli utvrditi ĉinjenice za koje se vrši upit. arhive ili zapisnika više koncesionara. f) propuste ili odbiju da obave neku duţnost koja im se povjeri. zakljuĉuje ugovor o koncesiji bez provoĊenja postupka propisanog ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. b) propuste ili odbiju da odgovore na pitanja koja se postavljaju u dokumentima.00 KM do 1. ovog ĉlanka radnja. u svakom sluĉaju smatra se ĉinom. i 2. Novĉanom kaznom u iznosu od 100. sluţbenik. Za rješavanje sporova nastalih u sluĉaju postupanja suprotno odredbama ovog zakona nadleţan je Vrhovni sud Federacije. ovoga ĉlanka nije donesena odluka o dodjeli koncesije.ovog zakona bez provoĊenja postupka predviĊenog ovim zakonom slijedećim uvjetima: -da je po zakonu koji se primjenjivao do donošenja ovog zakona proveden postupak dodjele koncesije i -da po provedenom postupku dodjele koncesije iz alineje 1. dokumenata. osim prirodnog bogatstva. ili presudu nadleţnog suda. agent ili druga osoba koja djeluje u ime ili je zaposlena kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svoga posla i uputa.00 KM do 5. ovog ĉlanka zakljuĉuje se na period od pet godina. e) na zahtjev Komisije odbiju da predoĉe Komisiji ili ĉlanu Komisije. Završne odredbe . a za koju nije utvrĊena kazna. moţe zakljuĉiti ugovor o koncesiji sukladno ĉlanku 29.o dionicama ili na temelju kojih Komisija izda ovlaštenja za transfer. Članak 37. ovog ĉlanka ako: a) propuste ili odbiju da popune i vrate nepopunjena dokumenta na naĉin propisan ovim zakonom. Poduzeće koje u obavljanju svoje djelatnosti koristi prirodno bogatstvo. ovog ĉlanka. stavak 2. U smislu stavka 3. g) propusti ili odbije da izvrše zahtjev ili nalog koji izda Komisija. Novĉanom kaznom u iznosu od 100. c) namjerno daju pogrešan odgovor na bilo koje pitanje. Ugovor o koncesiji iz stavka 1.00 KM kaznit će se za prekršaj osobe iz st. Poduzeće koje u obavljanju svoje djelatnosti koristi prirodno bogatstvo.000.

odnosno doneseni zakon uskladiti sa ovim zakonom. Ugovor o koncesiji zakljuĉen suprotno odredbama ovog zakona ništavan je.r. Kantoni su duţni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti zakon o koncesijama u skladu sa ovim zakonom. osim prirodnog bogatstva. Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. v.Članak 39. v. Članak 40. Predsjedatelj Zastupniĉkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga. dobra u općoj uporabi ili djelatnosti od općeg interesa koja su predmet restitucije. Ivo Komšić. . Članak 41. dr.r. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena zakona i odredaba posebnih propisa o koncesijama koji su se promjenjivali na teritoriju Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluţbenim novinama Federacije BiH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful