MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Zagreb, 26. oţujka 2013.

2

i. ii.

Opće odredbe Profesionalna rehabilitacija

iii.
iv. v.

Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom
Centar za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitna radionica i integrativna radionica Zajedniĉke odredbe

vi.
vii. ix.

Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Fond za profesionalnu rehabilitaciju Kaznene odredbe

viii. Nadzor

x.

Prijelazne i završne odredbe

3

i. OPĆE ODREDBE

VAŢEĆI ZAKON
definicija osobe s invaliditetom

NOVI ZAKON
usklaĊena s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom

smanjena radna sposobnost

preostala radna sposobnost

utvrĊivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti regulirano nizom posebnih propisa

regulirano postupkom vještaĉenja pred jedinstvenim tijelom vještaĉenja koje koristi mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju

4

ii. PROFESIONALNA REHABILITACIJA VAŢEĆI ZAKON definira mjere i aktivnosti koje obuhvaća prof. rehabilitacija NOVI ZAKON osim definicije predviĊa i naruĉitelja usluge prof. reh. koji je ujedno obvezan i financirati uslugu predviĊa pravilnik koji popisuje uvjete za korištenje prava, naĉin izvoĊenja, cijenu usluge te nadzor nad provoĊenjem prof.reh.

5

iii. ZAPOŠLJAVANJE I RAD OSOBA S INVALIDITETOM VAŢEĆI ZAKON
opći ili posebni uvjeti zapošljavanja

NOVI ZAKON
na otvorenom trţištu rada ili pod posebnim uvjetima uz uvoĊenje oĉevidnika o zaposlenim
razraĊuje modele zapošljavanja: •bez potpore •uz potporu •uz podršku •u integrativnoj radionici •u zaštitnoj radionici

obveza zapošljavanja u TDU, sudbene vlasti, JLPS, javne sluţbe, fondovi te pravne osobe u vlasništvu RH ili JLPS

kvota za sve poslodavce koji zapošljavaju min. 20 radnika, na naĉin definiran pravilnikom, a nadzor će obavljati Fond raspon 2 – 6 % ovisno o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti (svi osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica)

poseban doprinos za zapošljavanje

ukida se obveza uplate, ali uvodi novĉana naknada u sluĉaju nezapošljavanja u visini 30% min. plaće po osobi namijenjena Fondu predviĊena zamjenska kvota
(uĉenici s teškoćama i rehabilitanti na praksi, stipendiranje OSI, poslovna suradnja sa samozaposlenom OSI, …)

6

iii.

ZAPOŠLJAVANJE I RAD OSOBA S INVALIDITETOM NOVI ZAKON programi socijalnog ukljuĉivanja koje utvrĊuje posebnim propisima ministarstvo nadleţno za socijalnu politiku, a financira osnivaĉ na lokalnoj razini (lokalna zajednica, ustanova, udruga i sl.) namijenjeni odrţavanju i usavršavanju radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti

VAŢEĆI ZAKON rad u radnom centru
(trenutno nezapošljive osobe)

ostaje prednost pri zapošljavanju prema vaţećem zakonu

ostaje mogućnost samozapošljavanja

ostaje odgoda zapošljavanja za novoosnovane poslodavce

7

iv. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, ZAŠTITNA RADIONICA I INTEGRATIVNA RADIONICA VAŢEĆI ZAKON
ustanova za prof.reh. moţe osnovati jedan ili više osnivaĉa, a sredstva osiguravaju osnivaĉ i Fond

NOVI ZAKON
centar za prof.reh. zajedniĉki osnivaju RH i JLPS s jednakim osnivaĉkim pravima, koji osiguravaju sredstva za rad JLPS moţe sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu uvjeti za osnivanje, rad i obavljanje nadzora regulirani pravilnikom

osnivanje zaštitnih radionica omogućeno bez posebnog odobrenja rad u zaštitnoj radionici omogućen širokom krugu osoba s invaliditetom radni centar

osnivanje iskljuĉivo uz pribavljeno mišljenje Fonda i suglasnost ministarstva nadleţnog za rad uvode se subvencije Fonda za plaće radnika rad moguć temeljem nalaza i mišljenja centra za prof.reh. za osobe s invaliditetom s većim teškoćama nije predviĊen zakonom (zamijenjeni programima socijalnog ukljuĉivanja u posebnom sustavu) integrativna radionica novi oblik zapošljavanja predviĊen za ustanove ili trgovaĉka društva koja zapošljavaju najmanje 40% OSI temeljem nalaza i mišljenja centra osnivanje uz pribavljeno mišljenje Fonda i suglasnost ministarstva nadleţnog za rad

8

v. ZAJEDNIĈKE ODREDBE definiranje sastava struĉnog vijeća i ukljuĉivanje najmanje 3 struĉnjaka u njihov rad vi. OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Zakonom predviĊene vrste poticaja, s tim da se vrste poticaja koje dodjeljuje Fond kao i naĉin njihova ostvarivanja propisuju Odlukom Fonda vii. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU izostavljen broj ĉlanova upravnog vijeća zbog mogućih izmjena nova zaduţenja Fonda: • nadzor nad provedbom kvotnog sustava zapošljavanja • struĉni nadzor nad radom centara za prof. reh. viii. NADZOR struĉni nadzor nad centrima za profesionalnu rehabilitaciju preuzima Fond, dok nadzor nad zakonitošću rada i općim aktima centara i dalje obavlja ministarstvo

9

ix. KAZNENE ODREDBE predviĊena i kazna za poslodavce koji ne uplate novĉanu naknadu za nezapošljavanje OSI

x. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Zakon stupa na snagu 1. sijeĉnja 2014., a u roku od 8 dana donijet će se pravilnici za provedbu zakona: • • • • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji Pravilnik o centrima za profesionalnu rehabilitaciju Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama Pravilnik o kvotnom zapošljavanju

profesionalna rehabilitacija koja se provodi na dosadašnji naĉin nastavit će se provoditi tako sve do uspostave centara za profesionalnu rehabilitaciju

10

IZMJENE OSTALIH ZAKONA Temeljem ovog zakona izmijenit će se i odredbe ostalih vezanih zakona.

PRIJEDLOG VAŢNE IZMJENE -ZOM0 •Prema prijedlogu izmjena djeca s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti koja rade ili obavljaju djelatnost temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom imala pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja neovisno o ĉinjenici uzdrţavanja. •Ĉinjenica da se ta djeca zaposle ili poĉnu obavljati djelatnost prema preostaloj radnoj sposobnosti, zbog posebnog stanja i mogućnosti promjena u zdravstvenoj i radnoj sposobnosti nije jamstvo da će tim radom moći dovoljno zaraditi i osigurati egzistenciju, pa se predlaţe da imaju pravo na obiteljsku mirovinu, bez obzira što su bili djelomiĉno radno sposobni i tu sposobnost realizirali u odreĊenom razdoblju. •Zbog tih razloga pravo na obiteljsku mirovinu omogućuje se i djeci s invaliditetom koja se zateknu u radnom odnosu prije smrti roditelja.

11

IZMJENE OSTALIH ZAKONA Temeljem ovog zakona izmijenit će se i odredbe ostalih vezanih zakona.

PRIJEDLOG VAŢNE IZMJENE -ZOM0 • Predlaţe se da se za vrijeme radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti isplata obiteljske mirovine obustavlja, a nakon prestanka zaposlenja se ponovo uspostavlja. • TakoĊer se predlaţe da niti dijete koje je pravo na obiteljsku mirovinu steklo po osnovi opće nesposobnosti, ako se zaposli ili poĉne obavljati djelatnost, ne gubi pravo na obiteljsku mirovinu, ali se i u tom sluĉaju za vrijeme rada odnosno obavljanja djelatnosti isplata mirovine obustavlja. • U sluĉaju kada djeca odrade radni vijek i steknu uvjete za svoju mirovinu imaju mogućnost izbora izmeĊu obiteljske i svoje mirovine. Ta mogućnost propisana je ĉlankom 89. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Hvala na paţnji!

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful