Αντιύλη σχήμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής

Κίνησης στο Φυσικό
Είμαστε μία συλλογικότητα και συγκεκριμένα είμαστε ένα σχήμα.
Το σχήμα είναι: ΑΝΟΙΧΤΟ σε κάθε οιτητή !ου έχει μία !ρόταση
συν"ιαμόρ#ση$ και θέλει να εκραστεί συλλογικά.
ΕΝΙΑΙΑ %ροκειμένου να έχουμε συνολική εικόνα για τα τεκταινόμενα
στο !ανε!ιστήμιο και στην κοιν#νία συνολικά& #$ Αντι'λη ΕΑΑ(
συντονι)όμαστε με αντίστοιχα σχήματα !ου υ!άρχουν σε άλλε$ σχολέ$
με στόχο τη "υναμική "ράση.
ΑΡΙΣΤΕΡ *ιατί +λέ!ουμε γ'ρ# μα$ ένα κόσμο !ου "εν ταιριά)ει στι$
ανάγκε$ μα$& !ου καταστρέει τα όνειρά μα$. *ιατί +ι,νουμε την
κατα!ίεση σε κάθε !τυχή τη$ )#ή$ μα$. *ιατί !αλε'ουμε για την
α!ελευθέρ#ση και +λέ!ουμε την ανατρο!ή #$ την μόνη ρεαλιστική
λ'ση. *ιατί αρνο'μαστε τον ατομικό "ρόμο και !αλε'ουμε να ",σουμε
συλλογικέ$ α!αντήσει$ ακόμα και στα ατομικά !ρο+λήματα.
ΑΝΕ!ΑΡΤΤ Α!ό το κράτο$ και τα κόμματά του. Α!ό την τη
κυρίαρχη !ολιτική& τι$ ε!ιχειρήσει$ και του$ καθηγητέ$. -εν
ο"ηγο'μαστε α!ό κανένα.λογο"οτο'με μόνο στον κόσμο τη$ σχολή$
ΚΙΝΣ /υσικοί είμαστε "εν χρειά)εται ανάλυση
0 Αντι'λη !αλε'ει για μια άλλη !ραγματικότητα. Την
!ραγματικότητα τ#ν συλλογικ,ν "ιεκ"ικήσε#ν& τ#ν αγ,ν#ν τ#ν
εργα)όμεν#ν και τη$ νεολαία$. 1ια !ραγματικότητα ενό$ οιτητικο'
κινήματο$ το ο!οίο σε συνεργασία με την !άλη τ#ν εργα)όμεν#ν θα
ανατρέ2ουν την ε!ίθεση του κεαλαίου. 1ια !ραγματικότητα στην
ο!οία τα "ικαι,ματα μα$ σε !αι"εία& υγεία και εργασία θα είναι
ανααίρετα. Την !ραγματικότητα τ#ν νικηόρ#ν αγ,ν#ν ενάντια στην
αντιλα3κή !ολιτική κυ+έρνηση$.ΕΕ.-ΝΤ και σε κάθε !ροσ!άθεια
καταστρατήγηση$ "ημοκρατικ,ν "ικαι#μάτ#ν.

0 Αντι'λη είναι μια !ολιτική συλλογικότητα στην ο!οία "εν υ!άρχει
ιεραρχία και όλοι μ!ορο'ν να συμμετέχουν μέσ# τη$ συν"ιαμόρ#ση$
τ#ν α!ό2ε#ν στη "ημιουργία μια$ συλλογική$ αντίλη2η$. 4ειτουργεί με
αμεσο"ημοκρατικέ$ "ια"ικασίε$ και αντιτίθεται σε ο!οια"ή!οτε μορή
ανάθεση$& "ιότι μόνο με μα)ική και "υναμική κινητο!οίηση εργα)όμενοι
και οιτητέ$ "ιεκ"ικο'ν α!οτελεσματικά τα "ικαι,ματα του$.

5ασική θέση τη$ Αντι'λη$ και όλη$ τη$ Ε.Α.Α.(. είναι όλε$ οι
α!οάσει$ !ου αορο'ν κάθε σχολή να !αίρνονται μέσα α!ό τι$ *ενικέ$
6υνελε'σει$. 6ε αυτή μ!ορο'ν και !ρέ!ει να συμμετέχουν όλοι χ#ρί$
αναγκαστικά να είναι μέλη κά!οια$ !ολιτική$ συλλογικότητα$. Είναι το
μόνο όργανο !ου μ!ορεί να α!οασίσει για του$ οιτητέ$. -εν είναι
α!λά μια "ια"ικασία ε!ίλυση$ τ#ν εκάστοτε !ρο+λημάτ#ν αλλά ένα$
χ,ρο$ !ολιτική$ )'μ#ση$.
6Χ01Α Τ06 Ε.Α.Α.(. 6ΤΟ /76Ι(Ο
"# Ε!"$ΣΙΑ ΣΤΙΣ %ΕΝΙΚΕΣ
Σ$ΝΕ#Ε$ΣΕΙΣ

Related Interests