You are on page 1of 2

Gia su Day kem Tphcm Tinhmo.Blogspot.

Com

THI VO LP 10 PTTH CHUYN - MN TON (Thi gian 120 pht) Bi 1 : Chng minh biu thc sau c gi tr khng ph thuc vo x

A x

3 4

2 3. 6 7 4 3 x 9 4 5. 2 5 x

Bi 2 : Vi mi s nguyn dng n, t Pn 1.2.3....n . Chng minh rng a) 1 1.P 1 2P 2 3P 3 ... nP n P n 1

1 2 3 n 1 ... 1 b) P P3 P4 Pn 2
Bi 3 : Tm cc s nguyn dng n sao cho hai s x = 2n + 2003 v y = 3n + 2005 u l nhng s chnh phng Bi 4: Xt phng trnh n x

2x

4 x a 5 x2 2 x a x 1 a 1 0

a) Gii phng trnh a = -1 b) Tm tt c cc gi tr ca tham s a phng trnh cho c ng ba nghim phn bit

Gia su Day kem Tphcm Tinhmo.Blogspot.Com

Bi 5 : Qua mt im M ty cho trn y ln AB ca hnh thang ABCD, ta k cc ng thng song song vi hai ng cho AC v BD. Cc ng thng song song ny ct hai cnh BC v AD ln lt ti E v F, on EF ct AC v BD tng ng ti I v J a) Chng minh rng nu H l trung im ca on IJ th H cng l trung im ca on EF b) Trong trng hp AB = 2CD, hy ch ra v tr ca mt im M trn AB sao cho EJ = IJ = IF

------ HT ------