You are on page 1of 55

Land Management Cadastre in Serbia

GIS - Smernice
Prezentacija i razmatranje nacrta SCTM Beograd
22.05.2007 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

Sadraj
1 Uvod 2 ta je to Geografski Informacioni Sistem? 3 Oblasti primene i korist od upotrebe GIS u optinama 4 Komponente i sistemi koji ine GIS 5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima 6 Pravni zahtevi koji se odnose na optinski GIS 7 Prenos podataka 8 Puna procedura uvoenja GIS-a u optini 9 Primer uvoenja GIS-a za optinu srednje veliine 10 Literatura 11 Autori 12 Skraenice 13 Prilog

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

Sadraj
1 Uvod 2 ta je to Geografski Informacioni Sistem? 3 Oblasti primene i korist od upotrebe GIS u optinama 4 Komponente i sistemi koji ine GIS 5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima 6 Pravni zahtevi koji se odnose na optinski GIS 7 Prenos podataka 8 Puna procedura uvoenja GIS-a u optini 9 Primer uvoenja GIS-a za optinu srednje veliine 10 Literatura 11 Autori 12 Skraenice 13 Prilog

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

Raspored
Aktivnost / Vreme 1 1 prvi nacrt, posebno poglavlja 1, 2, 3, 4, 5 i 8 2 Predstavljanje nacrta, dorada i prilago enje (Beograd) 3 razra eni nacrt 4 urednika dorada i konano prilago enje Maj 2 3 4 1 Jun 2 3 4 1 Jul 2 3 4 Avg. 07 1 2

B
KW 21

B
KW 27

5 konana verzija 6 predstavljanje i usvajanje sa radionicom (Beograd) 7 razrada daljih preporuka

B
KW 30

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

1 Uvod
1.1 Geografski informacioni sistemi u optinama
Zato GIS?
Zato to se mnogi administrativni zadaci vezuju za prostorne podatke

Trenutno stanje:
Mnogo mapa u analognom obliku Viestruke verzije po raznim odeljenjima

Naela GIS-a:

Podaci su digitalizovani i uvaju se na centralnom mestu

Pristupa im se preko GIS terminala Izbegavaju se suvini podaci ini upravne i optinske poslove efikasnijim
22.05.2007 5 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

GIS Guideline Belgrade

Land Management Cadastre in Serbia

1 Uvod
1.2 Cilj ovog Vodia
Obraa se gradovima i optinama Srbije Osnovno poznavanje GIS tehnologije Strateki zadaci i poslovi organizacionog upravljanja

Praktian alat za planiranje i primenu GIS-a

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

1 Uvod
1.3 Kako koristiti ovaj Vodi
Pojedina poglavlja su namenjena specifinim korisnicima Pregled radi dobijanja grubog uvida

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

2 ta je to Geografski Informacioni Sistem?


Povezivanje prostornih podataka (mapa) i atributivnih podataka (alfanumerikih) u digitalni oblik

U sluaju pretraivanja, svi neophodni podaci se mogu uvati na istom mestu

Nove mogunosti vaenja podataka Nove mogunosti analize podataka

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

2 ta je to Geografski Informacioni Sistem?

Izvor: Voerkelius, U. (2005)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

2 ta je to Geografski Informacioni Sistem?


Primer : Optina Ajhendorf, Nemaka

Izvor: Voerkelius, U. (2005)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

10

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


Upravljanje prirodnim resursima Poljoprivreda
umarstvo

Upravljanje pogonima

Planiranje Telekomunikacije Privreda Prevoz Komunalna Policija preduzea

Primeri: Optinski GIS Mreni informacioni sistemi Info. sistem o ivotnoj sredini

Upravljanje Emergency Management zemljitem Turizam


GIS Guideline Belgrade

Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

22.05.2007

11

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.1 Zato treba uvesti GIS u neku zajednicu?
Skoro 80 % lokalnih odluka i poslova u nekoj je vezi sa prostornim podacima Olakana razmena podataka izmeu institucija Smanjenje trokova brom obradom Bre auriranje podataka Lake se potuju potrebe korisnika Bre vaenje podataka Lake donoenje odluka zasnovanih na podacima Efikasnost

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

12

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.3 Oekivane koristi od uvoenja GIS-a na nivou optina

Ubrzana procedura izdavanja odobrenja Fer i efikasnija procena i ubiranje poreza i taksi Efikasnija upotreba i kontrola vlasnitva Bra obrada upita investitora Ubrzanje procesa legalizacije

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

13

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.2 Oblasti primene lokalnog GIS-a
Komun. slube Optinske slube - optinska skuptina
- uprava prihoda - zajedniki poslovi

- vodovod
- elektodistribucija - javna istoa

Korisnici
- graani - preduzea - banke, osiguranja

Dravne institucije
- Katastar rep. Srbije - min. unutranjih posl. - Telekom
Izvor: preraen Specht-Mohl (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

14

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.2 Oblasti primene mesnog GIS-a
Informacije o nekretninama (Digitallna katastarska mapa, automatske tablice nekretnina) Katastar kanala i vodovodnih cevi Prostorno planiranje Upravljanje imovinom Komunalna infrastruktura (struja/ gas/ grejanje) Groblje Putna mrea Katastar drvea / parkova Ulina rasveta Planinarske staze
Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

Mogui prioriteti

Vani

Manje vani

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

15

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.4 Trokovi za GIS u optinama
Jednokratni trokovi Tekui trokovi Tehnologija Podaci Osoblje
hardver softver zatita podataka mrea Skupljanje podataka (prostorni osnov. podaci, prostorni tematski podaci) upravljanje projektom izrada baze geopodataka Informatiari obuka Materijali Reorganizacija zgrada
16

- odravanje sistema - internet - auriranje - skupljanje novih podataka - administracija sistema - GIS kadrovi - tekua obuka

Dalji trokovi

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

3 Oblasti primene i koristi


3.4 Trokovi za GIS u optinama
Cost Distribution

5% 25%

5% Data Hardware Software 55% Cunsulting Training

10%

Raspodela trokova

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

17

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


Predstavljanje komponenti GIS Veza izmeu hardvera, softvera i podataka Vrste GIS softvera

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

18

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


GIS-Softver GIS-ekstenzije (zavisno od aplikacije) Bazni GIS softver

Sistemska arhitektura ivotni vek GIS komponenti Raunarska oprema Softver Podaci 2 - 5 godina 3 - 8 godina 10 - 50 godina

Podaci Prostorni podaci Atributi i multimedijalni podaci

Geo-bazapodataka GIS-Hardver
GIS Guideline Belgrade 22.05.2007 19
Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem

Napor za prikupljanje Trajanje investiranja Napor za nastavak

Hardver

Softver

Podaci

Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

20

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.1 PC-reenja Desktop GIS U rasponu od obinog pretraivaa za pregled podataka do sistema sa mogunou redigovanja i svim funkcijama GIS-a Od besplatnog do vrlo skupog Naelno jednostavan za upotrebu

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

21

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.2 Klijent Server Softver (veinom napredni GIS) instaliran na jakim server-raunarima Radna mesta su samo terminali za unos (mi, tastatura) i prikaz (ekran, tampanje), Obrada podataka na serveru

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

22

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.3 Internet GIS iliti WEB GIS Slian klijent/server arhitekturi, ali Na klijent maini nije potreban poseban softver sem internet pretraivaa sa nekoliko java plugins Manje snaan po funkcijama u poreenju sa klijent/ server i desktop sistemima Veinom slui za pregled, povremeno uz minimalne funkcije intervencije (za pregled i tampu) Google Earth i drugi programi za pregled planete (Earthviewers) predstavljaju poseban oblik Web-GIS
Mogue je preklapati spopstvene podatke
GIS Guideline Belgrade 22.05.2007 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

23

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.4 Open-sors sistemi Sistemi sa otvorenim izvornim programskim kodom, veinom se besplatno preuzimaju sa interneta Te sisteme moraju da prilagode strunjaci; uglavnom nema besplatnih dodatnih aplikacija Najee nema ni komercijalne podrke U ukupnoj kalkulaciji nisu nuno jeftiniji od komercijalnih sistema

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

24

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.5 Mobilni GIS Na raspolaganju verzije na tablet PC ili PDA Koriste se za mobilno mapiranje i za mobilno preuzimanje informacija sa servera Mogua kombinacija sa GPS

Izvor: Voerkelius, U. (2005)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

25

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

4 GIS - komponente i sistem


4.6 Kojaj je najprikladnija GIS arhitektura za jednu optinu? Ovo pitanje nema opti odgovor Mogu se uvesti pravila Put do odgovarajue arhitekture je izloen u 8. poglavlju Pet koraka do optinskog GIS-a

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

26

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


Prostorni podaci: svaki podatak koji se tie lokacije i oblika objekta Atributivni podaci: dodatni alfanumeriki podaci sa referencom na prostorne koordinate Meta-podaci: saetak-dokument o samim podacima Multimedijalni podaci: tekstualni dokumenti, slike, animacije i audio ili video fajlovi

Razliite vrste podataka :

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

27

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.1 Referentni sistemi i georeference Referentni sistemi : Geodetski podatak, koordinatni sistem i projekcija podataka na Zemlju Najei sistemi : A UTM, Gauss-Krueger, A Mora biti mogua Latitude North Lo n gitu Wes transformacija de Longit East t r ude equato podataka East Daju prostornim
Latitude South
Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

28

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

North

podacima direktnu prostornu referencu

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima 5.1 Detaljni prostorni podaci


Georeferenciranje: Integrisanje u referentni sistem Koriste se poznate take ili preseci mree Poseban softver ili spoljni provajder usluga
ta je georeferenciranje: Dodela stvarnih koordinata (npr. Stepeni duine/irine, Gau-Krger koordinate, UTM, ) Pikselima u skeniranim snimcima
GIS Guideline Belgrade 22.05.2007

Skenirana mapa
29

Georeferencira na mapa
Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.2 Raster i vektorski podaci

Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

30

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.2 Rasterski i vektorski podaci Vektorski podaci
- dobar prikaz diskretnih podataka - minimalni obim pri arhiviranju - lako auriranje i generalizacija
Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

Rasterski podaci
- prikupljanje podataka brzo i lako - prosta struktura podataka - laka analiza

ALI
- kompleksna struktura odataka - teka analiza - veliki obim pri arhiviranju - neprecizan prikaz diskretnih osobina - tampani grafiki prikaz je manje dopadljiv
22.05.2007 31 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

GIS Guideline Belgrade

Land Management Cadastre in Serbia

5 5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima 5.1 Detaljni prostorni podaci


5.1.2 Rasterski i vektorski podaci Primeri rasterskih podataka:

Georeferencirana prostorna fotografija (ortofoto)


GIS Guideline Belgrade 22.05.2007 32 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.2 Rasterski i vektorski podaci Primeri rasterskih podataka:

Satelitski snimak Beograda


Izvor: Googlearth (2007)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

33

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.2 rasterski i vektorski podaci Primeri rasterskih podataka:

Digitalni model konfiguracije terena


Izvor: ETHZ (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

34

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.3 Bazni prostorni podaci Podaci koje dostavlja dravni geodetski organ (RGZ) Propisani su zakonom - Digitalna ortofotografija - Digitalni model konfiguracije terena - Katastarski plan

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

35

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci
5.1.4 Tematski prostorni podaci Podaci koji se odnose na posebne discipline : - Agencije za prostorno i urbanistiko planiranje - Komunalna preduzea - Saobraaj - Zatita ivotne sredine - umarstvo

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

36

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.1 Detaljni prostorni podaci

Razne vrste podataka


Izvor: ETHZ (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

37

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.2 Objektno orijentisana struktura podataka u savremenom GIS-u nasuprot strukturi baziranoj na CAD
CAD Namenjen za Izlazni format Upotreblji v za Upit podataka Elementi graevinarstvo crte sa informacijama u obliku teksta planiranje objekata (kua, bati, puteva) nije mogu GIS dobijanje podataka o geo-objektima mapa sa informacijama u bazi podataka i kao napomena integrisanje prostornih podataka za donoenje odluka - dobijanje svih informacija o lokaciji upit za pretraivanje podataka uz definisanje uslova npr. "sve parcele udaljene do 500 m, a vee od 300 m2" objekti kao to su taka, linija i poligon uz pripadajue podatke u bazi podataka
38 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina
Izvor: Voerkelius, U. (2003)

grafiki elementi ukljuujui i napomene


22.05.2007

GIS Guideline Belgrade

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.3 Izvori podataka
Skeniranje analognih mapa daje rasterske podatke Digitalizacija analognih mapa daje vektorske podatke Migracija digitalnih podataka iz jednog formata u drugi Prikupljanje novih podataka premerom ili mapiranjem

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

39

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.4 Razmena podataka
Mogui su razni formati podataka Neophodni su interfejsi za eksportovanje esti formati: TIFF, DXF, SQD, Shape File

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

40

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.5 Kvalitet podataka
Relevantnost za postojee Konzistentnost

Kvalitet
Preciznost

Potpunost

Tanost
GIS Guideline Belgrade 22.05.2007 Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

41

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.6 De facto standardi i propisi
Omoguavaju fleksibilnu razmenu podataka Meunarodni nivo : - OGC (OpenGIS Consortium) WMS, WFS - ISO (International Organisation on Standardization)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

42

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

5 Podaci u Geografskim Informacionim Sistemima


5.7 Fleksibilan prikaz GIS podataka
Oblik prikaza utie i na tumaenje Adekvatna razmera i boje
Izvor: modified Specht-Mohl (2006) Izvor: modified Specht-Mohl (2006)

Primeri moguih prikaza


Izvor: preraen Specht-Mohl (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

43

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


Upravljanje Cilj projektom projekta
Organizacija projekta Menader projekta Projektni tim Uesnici u projektu Definicija projekta Raspored projekta Procena trokova Realizacija projekta Poslovi Kontrolisanje Analiza rizika Predstavljanje rezultata
GIS Guideline Belgrade 22.05.2007 44

Vremenski raspored Planiranje kapaciteta => Mreni plan Dokumentacija


Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Izvor: Teh. Univ. Minhen, Schilcher, M. (2006), predavanje Osnove GIS-a

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


Pet koraka do optinskog GIS-a Planiranje Ostvarenje

Izvor: preraen RT GIS (2005); Mohl, C. Gauly, J. (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

45

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


8.1 Organizacija projekta Projektna grupa
Treba da budu yastupljeni sve bitne slube uprave Kriterijum za lanove: strunost, angaovanost

Lider projekta
Inicijativa, kooperativnost, komunikativnost, kompetentnost Pomo za rutinske poslove kako bi se potovali postavljeni rokovi definition of authority

Definicija projekta
Precizno odreeni ciljevi, sa opravdanjima Zadato vreme za ostvarenje projekta Kontrolisanje: definisanje zadataka u repernih taaka Finansijska sredstva

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

46

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


8.2 Grubo planiranje Inventar/popis stanja
Postojei hardver i softver, podaci, radni postupci

Analiza zahteva
Koji su to procesi gde je potreban GIS? Neophodni podaci, potrebne funkcije GIS-a

Grubi koncept
Najvaniji ciljevi Oblast primene, prioriteti, faza ekspanzije Zahtevi u odnosu na informatiku infrastrukturu, GIS podatke i funkcije Koncept za akviziciju podataka Operativni model (samostalno, preko provajdera usluga...) Procena trokova/koristi (rentabilnost)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

47

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


8.3 Detaljno planiranje Fine specifikacije Razjanjenje nadlenosti/odgovornosti Detaljan koncept koristi, analiza trokova Koncept za auriranje podataka Koncept za obezbeenje kvaliteta Koncept implementacije Koncept za migraciju podataka Koncept za obuku Finansiranje i promocija za implementaciju

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

48

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


8.4 Odabir i obezbeenje sistema Kriterijumi za selekciju sistema
Razne arhitekture sistema Raspoloivost servisa Obim obuke Zastupljenost na tritu Kvalitet i budua stabilnost su vaniji od cene Nadogradivost Raspoloive aplikacije

Test sistema
Dobro pripremljen

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

49

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

8 Procedura uvoenja GIS-a u optini


8.5 Promena radnih postupaka Nuan je koncept
Operativni postupak Vremenski raspored

Priprema kadrova (strahovi, obuka, ) Podeavanje sistema Migracija/ prebacivanje podataka Akvizicija / unos podataka

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

50

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

6 Pravni zahtevi koji se odnose na optinski GIS


Potrebna je dobra saradnja sa pravnicima 1.1 Zakon o lokalnoj samoupravi RS 1.2 Zakon o katastru RS 1.3 Osnovni srpski propisi o upotrebi podataka i stavljanju podataka u promet 1.4 Ugovori sa RGZ itd.

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

51

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

7 Prenos podataka i njihovo odravanje i auriranje


U optinama, pri Republikom geodetskom zavodu (RGZ) i meu njima Prikazana je mogua arhitektura Na primer: Kod lokalnih organa

Izvor: preraen Specht-Mohl (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

52

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

7 Prenos podataka i njihovo odravanje i auriranje

Izvor: preraen Specht-Mohl (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

53

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

7 Prenos podataka i njihovo odravanje i auriranje

Izvor: preraen Specht-Mohl (2006)

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

54

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina

Land Management Cadastre in Serbia

GIS Guideline Belgrade

22.05.2007

55

Ulrich Voerkelius, Jelena Glavina